Sunteți pe pagina 1din 5

SIMULARE 3 FARMACIE “CAROL DAVILA”

COMPLEMENT SIMPLU C. 2,4-heptadiena;


1. Care este raportul molar 2-butenă: K2Cr2O7: D. 3-metil-2,4-heptadiena;
H2SO4 la oxidarea 2-butenei, considerând E. 3-metil-2,4-heptadienă sau 4-metil-2,4-
reacţia stoechiometrică? heptadiena.
A. 3:4:16; 9. Nu reactioneaza cu hidroxidul de sodiu:
B. 1:4:8; A. Acidul salicilic
C. 2:2:4; B. Clorura de dimetilamoniu
D. 1:2:8;
E. 3:3:8.
C. Dipalmitostearina
2. Izopropil acetilena şi 3-metil-1-butina sunt: D. Hidrochinona
A. izomeri de poziţie; E. Fructoza
B. izomeri de funcţiune; 10. La reacţia de adiţie a acidului clorhidric la
C. izomeri de catenă; propenă se obţine un amestec de produşi de
D. omologi; reacţie format din 95% 2-clor-propan, 4%
E. identici. propenă neconsumată şi 1% 1-clor-propan.
3. Aminoacizii au caracter: Se poate afirma că:
A. puternic acid A. reacţia de adiţie a acidului clorhidric la
B. Puternic bazic propenă respectă regula Markovnikov;
C. Slab acid B. adiţia acidului clorhidric la propenă poate
D. slab bazic avea loc oricum;
E. Amfoter C. adiţia acidului clorhidric la propenă nu are loc;
4. Tetralina şi ciclohexil-benzenul sunt: D. adiţia acidului clorhidric la propenă are loc atât
A. identici; dirijat cât şi nedirijat, în proporţii egale;
B. omologi; E. reacţia de adiţie a acidului clorhidric la
C. izomeri de poziţie; propenă se desfăşoară întâmplător.
D. izomeri de catenă; 11. Benzofenona se obţine în urma reacţiei dintre:
E. în niciun fel de relaţie. A. Benzen şi clorura de benzil
5. Rezultă acid salicilic prin: B. Benzen şi clorura de benzoil
A. Hidroliza în mediu bazic a acidului C. Benzen şi clorura de benziliden
acetilsalicilic
D. Benzen şi benzaldehida
B. Hidroliza în mediu bazic a aspirinei
E. Clorbenzen şi acetona
C. Hidroliza citratului de trimetil 12. Bazicitatea compuşilor:
D. Hidroliza în mediu acid a aspirinei 1) CH2COO; 2) C6H5O- ; 3) C6H5-COO; 4) CH3 -
E. Nici unuia dintre ei C≡ C
6. Care dintre compusii de mai jos conduce scade în ordinea:
prin hidroliza la obtinerea celui mai tare A. 1>2>3>4
acid alaturi de cea mai tare baza? B. 4>3>2>1
A. H- CO- NH- CH2- CH3 C. 3>4>1>2
B. CH3- CH2- CO- NH- CH3 D. 4>2>1>3
C. H- CO- N(CH3)2 E. 1>3>2>4
D. CH3- CH2- NH- CO- CH2-CH3 13. Toate afirmaṭiile sunt corecte cu excepṭia:
E. CH3- CH2- NH- CO- CH3 A. un atom de azot hibridizat sp poate forma 4
7. Un radical încărcat negativ la pH fiziologic covalenṭe
prezintă: B. un atom de carbon făcȃnd parte dintr-un ciclu
A. cisteina poate fi primar
B. Tirozina (p- hidroxi- fenilalanina) C. un atom de carbon hibridizat sp se poate lega
de maxim doi alṭi atomi de C
C. Glicina
D. unghiul dintre legaturile C-O-H este, în
D. Acidul asparagic majoritatea alcoolilor, de 109°
E. Fenilamina E. un atom de oxigen hibridizat sp2: se poate
8. La oxidarea unei alcadiene rezultă acid acetic, lega de un carbon terṭiar
acid piruvic şi acid propionic. Alcadiena este: 14. m-metil-acetofenona se poate obţine din
A. 3-metil-2,4-hexadiena; benzen, prin :
B. 3,5-dimetil-2,4-hexadiena;

1|SIMULARE 3 FARMACIE “CAROL DAVILA”


A. metilare şi apoi acetilare în prezenţa AICI3 2. Zn + HCl;
anhidră; 3. zinc + apă.
B. acetilare şi apoi metilare în prezenţa AICI3 4. Fe + HCI;
anhidră; 22. Prezintă o structură amfiionică:
C. tratare cu etanal şi apoi metilare; 1. Sulfatul de anilină;
D. tratare cu acid propionic şi apoi metilare în 2. Serina în soluţie apoasă;
prezenţa AICI3 anhidră;
3. Acetilura de calciu;
E. tratare cu propanonă şi apoi alchilare.
15. La oxidarea energică a izoprenului cu
4. Acidul antranilic (o-amino-benzoic).
K2Cr2O7 în mediu de H2SO4 rezultă: 23. Derivaţii halogenaţi alifatici reacţionează cu
aminele şi formează:
A. acid acrilic şi acetaldehidă
1. săruri de alchil amoniu;
B. Cetopropanal, dioxid de carbon şi apă 2. amine primare;
C. Metil-vinil-cetonă şi acid formic 3. amine terţiare;
D. acid cetopropionic, dioxid de carbon şi apă 4. compuşi cu funcţiune mixtă.
E. Acetonă. Dioxid de carbon şi apă 24. Sunt corecte afirmaţiile:
16. 1,1-Dicloretanul se poate obţine din: 1. Hexacloretanul poate rezulta din etan + 3 Cl2;
A. etan + 2CI2; 2. Reacţia xantoproteică a proteinclor are loc la
B. etenă + Cl2; tratarea unei proteine cu acid azotic
C. acetilena + 2CI2; concentrat cu formare de nitraţi, coloraţi în
D. acetilena + 2HCI; galben;
E. etenă + HCI.
3. Glicil-u-alanina şi a-alanil-glicina sunt identice;
17. Prin hidroliza compusului de adiţie a acidului
4. Oleopalmitostearina îşi pierde asimetria
sulfuric la 2-butenă rezultă:
A. 3-butenol ; moleculară prin hidrogenare.
B. 2-butanal; 25. Dezactiveaza nucleul benzenic:
C. 2-butanol; 1. –COOH
D. acid butanoic; 2. –NH2
E. 2,3-butandiol. 3. –CCl3
4. –OH
18. Compusul C6H5 - CH = CH - CH = CH -
26. Se consideră schema de reacţii:
C6H5 prezintă un număr de stereoizomeri
egal cu:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5 Alegeţi răspunsurile corecte:
19. Prin nitrarea naftalinei cu HNO3 în raport 1. compusul X este toluenul
molar de 1:2, se obţine: 2. compusul X este clorobenzenul
A. 1,2-dinitronaftalina; 3. compusul Y este 2,4,6-triclorotoluenul
B. 1,4-dinitronaftalina; 4. compusul Y este 1,2,3-triclorotoluenul
C. 1,5- dinitronaftalina; 27. În schema:
D. 1,6-dinitronaftalina;
E. Trinitronaftalina.
20. Cu care din compuşii de mai jos nu poate
reacţiona etena?
A. apa;
B. stiren; 1. Compusul X este clorura de fenil magneziu;
C. acid cianhidric; 2. Obţinerea lui X se realizează în
D. oxigen molecular; mediu de eter anhidru;
E. acid sulfuric. 3. Subprodusul Z este clorura bazică de magneziu;
COMPLEMENT GRUPAT 4. Compusul Y este fenolul.
21. Care dintre sistemele reducătoare de mai jos 28. Referitor la 1-cloropropan alegeţi
sunt eficiente în reducerea nitroderivaţilor afirmaţiile adevărate:
aromatici la amine? 1. este izomer de poziţie cu 2-cloropropanul
1. zinc + NaOH; 2. poate avea rol de agent de alchilare Friedel-

2|SIMULARE 3 FARMACIE “CAROL DAVILA”


Crafts glucopiranoză legate prin
3. prin hidroliză formează alcool n-propilic legături monocarbonilice beta-
4. este un compus halogenat cu reactivitate mărită glicozidice în poziţiile 1-4
29. Referitor la riboză și 3. amilopectina conţine resturi de
ribuloză sunt corecte alfa-D-glucopiranoză legate prin
afirmaţiile: legături monocarbonilice alfa-
1. sunt compuși izomeri glicozidice numai în poziţiile 1-4
2. prin reducerea ribulozei se obţin 4. celuloza este solubilă în
ribitolul și arabitolul [Cu(NH3)4](OH)2
3. ribuloza conţine 2 grupe OH 35. Referitor la colorantul metiloranj
primare sunt corecte afirmaţiile:
4. riboza și ribuloza conţin câte 2 1. se obţine prin cuplarea sării de
grupe OH primare diazoniu a acidului sulfanilic cu
30. Variatia bazicitatii aminelor este N,N-dimetilanilina în mediu acid
corecta in urmatoarele serii: 2. conţine în moleculă o grupă
1. (CH3)3N>(CH3)2NH cromoforă -N=N- , fiecare din cei
2. (C2H5)2NH>(C2H5)3N doi atomi de azot fiind legat de
câte un nucleu aromatic
3. (C6H5)2NH>C6H5NH2 3. conţine în moleculă grupa
4. C6H6NHC2H5>(C6H5)2NH auxocromă -N(CH3)2
31. Despre alcoolul polivinilic sunt 4. conţine în moleculă grupa
corecte afirmaţiile: solubilizantă
1. este un compus macromolecular 36. Alegeţi afirmaţiile corecte:
2. se obţine la hidroliza poliacetatului 1. în reacţia de esterificare dintre
de vinil un acid carboxilic şi un alcool,
3. se utilizează ca emulgator acidul participă cu protonul
4. proprietăţile lui depind de grupei–OH, iar alcoolul cu
numărul grupelor acetat grupa hidroxil
nehidrolizate 2. acizii graşi intră în compoziţia săpunurilor
32. Se obţin nitroderivaţi din reacţiile:
3. acidul linoleic este constituentul
principal al grăsimii din untul de
cacao
4. acidul oleic are în moleculă o
legătură dublă C=C
37. Referitor la acidul oleic alegeţi afirmaţiile
corecte:
1. este un acid gras nesaturat
2. are structură plană
3. sub forma „cis” este constituentul principal
al grăsimii din untul de cacao
33. Dau reacţii de hidroliză:
4. are trei legături duble C=C
1. H3C — C ≡ C — CH3 38. Compusul cu structura:
2. HCON(CH3)2
3. H3C — CH = CH — CH3
4. H3C — CO — O — CO — CH3
34. Sunt false afirmaţiile:
1. amiloza conţine resturi de alfa-
D-glucopiranoză legate prin
legături monocarbonilice alfa- se numeşte:
glicozidice în poziţiile 1-4 și 1-6 1. acid acetilsalicilic
2. celuloza este formată din 2. acid salicilic
resturi de beta-D-

3|SIMULARE 3 FARMACIE “CAROL DAVILA”


3. aspirină geometrică;
4. acid o-hidroxibenzoic 3. Prin adiţia HCN la etil-izopropil-cetona se
39. Referitor la glucoza sunt corecte afirmaţiile: formează un produs care prezintă
izomerie optică;
1. Prin fermentare formează alcool etilic;
2. Apare în sânge; 4. Glicerina prezintă un singur atom
de carbon asimetric.
3. Reacţionează cu soluţia Fehling cu
45. Butanona se obţine prin:
formarea unui precipitat roşu de oxid
cupros; 1. Adiţia apei la l-butina;
4. Are funcţiunea carbonil de tip aldehidic. 2. Adiţia apei la 2-butina;
3. Hidroliza 2,2-diclorbutanului;
40. Referitor la structurile chimice reprezentate 4. Oxidarea blândă a sec-butanolului.
mai jos sunt adevărate afirmaţiile: 46. Următorii compuşi carbonilici nu pot juca
rolul de componentă metilenică nici la
condensarea crotonică, nici la
condensarea aldolică:
1. 2,2-dimetil-propanalul
2. Propiofenona
3. Benzaldehida
1. I şi IV sunt forme furanozice ale glucozei şi 4. Aldehida fenilacetică
respectiv fructozei; 47. Grăsimile nesaturate:
2. III este forma piranozică a glucozei; 1. Pot fi sicative;
3. II şi III sunt forme piranozice ale glucozei şi 2. Pot fi hidrogenate;
respectiv fructozei; 3. Pot fi halogenate;
4. II este forma furanozică a glucozei. 4. Sunt hidrofobe.
41. Cetolii ce rezultă în reacţia dintre 48. Următorii compuşi carbonilici pot juca rolul
benzaldehida şi butanona sunt: de componentă metilenică la condensarea
aldolică, dar nu pot juca rolul de
componentă metilenică la condensarea
crotonică:
1. Aldehida capronică
2. Aldehida izovalerianică
3. Aldehida acetică
4. Izobutanal
49. Prin adiţia apei la fenilacetilena rezultă
1. Feniletanal;
42. Sunt proteine solubile în apă: 2. Acetofenona;
1. Cazeina; 3. Alcool 1-fenilvinilic;
2. Colagenul; 4. Fenil-metil cetona.
3. Gluteinele; 50. Au proprietatea de a sublima compuşii:
4. Keratina.
1. Glucoză;
43. Următorii aminoacizi conţin câte 5 atomi de 2. Acidul benzoic;
carbon şi 1 atom de azot: 3. Glicerina;
1. Lys 4. Naftalină.
2. Val 51. Sunt corecte afirmaţiile:
3. Cis 1. Acidul acetic este lichid, iar acidul oxalic este
4. Glu solid;
44. Afirmaţii incorecte sunt: 2. Acidul benzoic sublimează;
1. Prin condensare benzaldehidei cu 3. Solubilitatea acizilor scade cu creşterea
propanona nu se formează nici un aldol; catenei;
2. Aldehida crotonică prezintă izomerie 4. Acizii carboxilici au p.f. şi p.t. ridicate datorită

4|SIMULARE 3 FARMACIE “CAROL DAVILA”


legăturilor de hidrogen dintre grupările - 59. In naftalina sunt echivalente pozitiile:
OH ale- COOH. 1. 1,4,5,8
52. Afirmaţiile corecte sunt: 2. 1,2,3,4
1. Toţi detergenţii sunt biodegradabili 3. 2,3,6,7
pe cale enzimatică; 4. 5,6,7,8
60. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
2. Atât săpunurile cât şi detergenţii au în
1. Prin aditia HCN la etena se formeaza
moleculele lor zone hidrofobe şi zone
hidrofile; cianoetan
2. Aditia HCl la acetilena are loc la 1700C
3. Detergenţii cationici prezintă în
si in prezenta HgCl2
structura lor ca grupare polară o grupare
3. Prin aditia HCN la propena se obtine 2-
sulfonică;
cianopropan
4. Atât săpunurile cât şi detergenţii au în 4. Prin trimerizarea propinei se obtine
moleculele lor peste opt atomi de carbon. 1,3,5-trimetilbenzen(mezitilen)
53. Sunt substituenti de ordinul II pe nucleul
aromatic:
1. Nitro
2. Sulfonica
3. Carbonil
4. Triclorometil
54. Radicalul trivalent pornit de la metan este:
1. Metin
2. Metiliden
3. Metilidin
4. Metilen
55. Bachelita:
1. Este o rasina
2. Are structura dimensionala
3. Se obtine din fenol si formaldehida
4. Se obtine prin policondensarea fenolului
cu benzaldehida
56. Acrilonitrilul:
1. Se poate obtine prin amonoxidarea
propenei
2. Prin hidroliza formeaza acid acrilic
3. Are N.E=3
4. Prin polimerizarea poliacetat de vinil
57. Referitor la alcooli nu sunt adevarate, cu
exceptia:
1. Sunt solubili in apa
2. Pot reactiona cu alchinele
3. Pot rezulta prin hidroliza compusului
obtinut prin aditia acidului sulfuric la
alchene
4. Se pot obtine din alcani in anumite
conditii
58. Naftalina:
1. Este un compus care contine trei duble
legaturi, are N.E=4 si 2 cicluri
condensate
2. Este un compus aromatic, cu N.E=4
3. Nu are proprietatea de a sublime
4. Nu face parte din categoria arenelor cu
formula generala CnH2n-6

5|SIMULARE 3 FARMACIE “CAROL DAVILA”

S-ar putea să vă placă și