Sunteți pe pagina 1din 20
FOALS ROMANEASCK DE OPINIE §1 INFORMATIE Tan.-Martie 1977 XXVIIy1 76 FREISURG—Gormania Ne 247 Eropringenatr.17 A YACLIBRIT LUMIZ NOI Patruzeci dani slau sours dela jertfa acestnr tineri,cdzuji tn lupt& ou Hiara la porpile MadriduluisNu-i trinisese nimeni acolo,mu sc dusoserd ou ondin de ghemare gi nici din vren porunc&sCi ingleseser& o'a verit vromea #& ac den cies Ge Soarta lumii,ok risboaiole’ pentru n brazé de hotar sunt de-acun desi- gite gi c& tnoepe ultima fnclegtare intre Minail 1 lucifers cb ,agadar, este absurd s& agtep}i pucioasa iadului tn pragul caselytn loe mk n fnfrunfi driunde Suoope shnpi onane otrava respirajies«§i—stunet,oo pai tnscmnau bietele ronvest personale,in perspectiva cataclismalul ‘universes? lepra marxisth atingea acum fara de nagtere a lui Tratan.CAzuté Spania, Bu. zpba opvilizajict latine gi oregtine ar fi rémas ea fntr'un clestesMopa explicd slor s&i nglinigtea oe 1-a cuprins: "Se trigea ou mitraliera fn 'nbrasid lus isuayse clatina agezarea cregtind a lumii: putean nol ata nepiektori?"~ Nasa G Gatorie de ondare care apisa pe umerii generafiei noastre -arat& i Marin, meatage {oHdet: mim thout-o cu acelag drag,oagi oun ar fi font vena de fare Realrit duck "ruperea de tot ce fi-o mai drag,pentru fmplinires,eu shngele tin, a@ idealulud cdruia i-ai fnchinat viafa,e culmea eroismului",gi Moga gi Marin aveau ce si jertfeasc&.Nu din vreo fisperare,deceptieysau duh de aventur&,ci Fence tweet asupra ctirjii,de importanjd mondialé,ce se juca tn Spania, iisau in urni cele mai rozo perepsotive,apre a alerga fn oastea Arhangheleiat penne quirumtoul lucru ce 4% un confinut acestel viefisMofasdintr' feuilie ce lupta so aes gergaine Sarmisogetuzei,trumos ca heruviniiyintelectual de raslsarees de mfna fnt@ia,condeier din cei mai. talentaji,curaji gi limpezizeu Aci copit oa doi fngeri,pregedinte al Generajioi dela 1922 gi vice la "fotul pentru Jara", juase parte 14 toate luptele lui Corneliu CodreantyalAturi de eare gi tnfiintase, spre inflorirea Jarii,Migcarea Legionard.Voind si ontroleze neprihinirea jert— fei spre care se tndrepta,el s'a Prezentat,fnaintea plec&rii,doctorului V.Trifu, Sltcana a eaedt Perfect ae aluittosyoun gi unui duhovnicsMarinyde modest obdrgie presanoratdeteand doctor tn Dropt cagi Mofa,avocat gi sdarisy de sol dase en Sree malt reetor Perspective din puternicul "partid manisto=jlrdmintype carest rma multelor matrapaziaouri gi constaténdu-i lipsa une! vitdand de "cursh lunghn, 372 Bardsit dezanigit spro a ancorA gi ol,ca atd}i ali intekeotuctt tdealigts, fn Legiunea lupt&toare a C&épitanului. Anbii pleoau,pe la sfargitul 1ui Noenbrie 1936,aldturi de inginerul Clime, Avecu Cantacuzinoypreotul Dunitrescu,avocatul Totu gi BAnied Dobre,apovedift §3 inpartlgijiype frontul antioomunist din Spaniayunde,degi beiferi te rezervé, Sezean sh lupte os soldaji, dMruipa gi solda Crucii Roglismnrclayi tn *Teccte™ au. fhout wigwetoare Aintre spArgitoarele de fronturi ale lui Prancn,legisnmasis Sunfteut minunt Ae vitejiowmereu fn prima linio,tn cele mal prinejaleey niet, Pintok 91 Totu oad rémifisUn obuz curmt viaja Iét Moja gi Masih fo trangeele cc ja Majadahonda,Mierouri spre seard,15 Ianuarie 1937,10 ‘renee norfii lui Ievs, Ma duceam zilnic 1a sodiul ain dutenborg,aupa nout&i gi ordine.in dimines_ jade 15 Iamueric vida fn afigier o telegrank’ sematt te Totu,aga oum ajunsese: "John Moto et Vasile Marin sont morts au front de Mahalaonda.Disposez".Vestea sar qagpandit ea fulgerul.cépitenul era fnduntruysub apisares oteedersa ootee mai iubit frate de luptygi a durerii,pling de Indoieli,de a le fi fngkduit Bi poneon Eoveateli(te\unl¥ia)groazaio,tn\carel pela) apt iteiserd: ieseoracr orie,dintre care putuse scoate la mal pe-ale iui Moja gi, Marin. Telefonul sbé ria Intrluna.Dintre miltele muse ce se interesau,ee emofie,Cack-1 adevaraté SErptimt aminteso de ale vechilor tovardgi dela '22,doutertt Slalweree st Danulescu-Le-a r4spuns CApitanul- i Innomantarca sta thout fn Capitalé,s@ubate 13 Februarie,exact dup& 7 Inn. qr@nul mortuar,organizat de generalul Cantaouzino gi: eineaee gi be conandan}ii Stpravieyuitori, travorsase Franfa,Geraania,Poloniasintraed fn yack So ae Grigore oe Ghiea-Vodajunde fusese Intdmpinat de-C&pitan gi de un nor dé lume fhgenunohd $8 fn spade proaspatd.Tot‘drumui,dela Gerniuji 1a Cluj;la Oréigtio, Bucuresti) fn toate glrile,ohiar unde nu oprea, trenal a fost intdmpinat de yaluri ae Ro. néni ou lunfnari aprinse,fngenunchiaji tn reculegers.Mul}i fnvSpitori venisosk gu toatd gooala-Bra drumal devadio prin fare unde luptaseré,dé al olirel drag tei daseia"tinerle lor vieji,siguri de a i contrituit-le yiitoarea-t false Acecagi muljime fupiotrit& in Gara de Word gi strdzile din jurjunde cu grou convoiul gi-a putut face loc spre biserioa Sf.Ilie-Gorgani. qoyiumeralii give dat ntdinire toaté fara.liet frmormdntarea dele Putna, sau dela Ruginoasa,n'au putut svea mai mult strilueire.A fost punetul supren de tnchegare. 2 unitdjid ronfnesti,plediseitul: neamului tntreg tn costume ain Soahe Provinctile farii,ou mit ge cdakgi verzi,vreo 800 de preofi,eajiva ie Zarhi,mulji, diploaajivintr'u car tras de camarazi,sicriele eran acje te.Gson : 2 e la Palat,— unde,dupf pordea,putre= SU) onarh umnirea you’ puflet tulbure,uriaga nanifestare @ unitéjil de sinviee §ijvrers romfnaased.Dack. ereu catolici,Marin 51 Mofa erau deja in calendatar Sfinjilor.Dar ealendarele lui Miron erau ticsite de snirmk pentru Costiod Braz- GA,oum sunt a2i pentru WAick Catastrofi,clruia arhieredi lu! Marina #1 aplecdy toater.. "stranuturilels Fatry'decenii,pentru istorie,e pifin 1uoru.Do-ar fi si tragem conelusit goat din acest ristinp,ele n'ar fi de aaturd si ne bucure-C&ei morgit voisntare 2 gut Moja iva urmat nu o fard "ca soazele"yoi,fruct logic al perfeptel comin orks “dintre urzelile coulted 91 infantilism unor indivict dnprovizapl fh ¢l- povenii,moartes violentd @ lui Comeliu Codreanuya camaraziior de front al ot Hofacarin gi a statului-mjor al Legiunii,— fi capal odreia,in aceste strasit tuprejurdri;sta putut strecura,o vrene;chiar principalul respon abil, dintduntra, of Eronmnioclor orine.Privite prin prisna Veckilor Soripturignelegiuiriie de atunei explic& tristele urmari fn soarta: f&rii.la patruzeci de ani dela evect_ fontestara se aflé ou granifele sfartecate,sub cea uai orunté apieare din cles do fost, dat ek fngurejou fii fn robit: streine sau sutohtone,reugind acor ven pufini sisi ia lumea' cep; lar Legiuneat parte cdzuth fm batalivancie dele Sarata,parte roasa de ani,parte fugard pe toate continentele parte on lenfuri gi cllug.Nicio zarigte dé niodieri. fA Sotugi at@tea secrificéi nu pot rémine firk réd.Depuse 1a Benca Bterni_ tAitivele ortenteard azi pe oduititorii de luminl;iar méine,oind va sod siet. Fe plannl pentru o nou agozare, vor atfmma greu'tn ounplina dreptdfit rosdncgtt. fe Flanul strict prezent,deja e liapede ‘pentru oricine ok, dupd 33 fe ant de seer eg suii1&ri,imazicul principal a1 guvernului de ocupafio rindne tot Leclu- peal Do widergi trag legionarii atdta for}? De inde cnorgia Gea fLith tories inscanni orenyie gi jortfi,printi? £i au format pivotul rezistenfel Tonénesti in toate locurile de torturd,dela Aiud. péai'n Siberia-Bi sunt in'trusiee otect ce sia facut frunos in pribegie.Er de nefnchipuit o oft de mick realtecce fkee pertdotparcs LorsPand 4) 'Ronfnia" partidard, defunct nu de mlt,tot peintro el 444 olutase redactoritl $3 trebue ohservat of-i vorba de generafie Mokecesde, Dar gi urmagil,e@}1 rougese s& ajungi alot,primul lueru de care tetrocbs ceet cariite logtonare,in yard ele uu pot ei oiroule ~ osaos,pentru oorecrcine ge pai rius olici legends are aripi mult mat largi.Vindumul anineizilor ¢ vinel Se trangnite,{nflorit,"1a gura sodei".Cine-a‘putut uita,tn adevir,entustecea Buse f speramjelor? Cine aH uite votogia taverelor Clpitanulul fasuflepices pargurploravantul innuriior,talipstoarele geainje, oortegiul, HofacHariny Mul jortia atitor drep}i mi poate ti zadarnicd.Genuge lor,a‘acester itant OF peimultysoootata de, nsugi Hofa ca dinamita cea mai formidaiid, evte te fe réjfn-mijiooul Rongnitor,ea un ueaento permanent al datorie! de a opi vioto= riogi din crunta fncercare.$i mu va fialifel! etre VAlidgroany Fe or gitigontonarul Logiunlt,Wigoarca Legionark a bitut aduk nedalid come 500 bavk ys watoare sinbolick materials gi nunismatzo&serie restrive! de cane Boearcttd mumerotate.2e una din fete o ohipul Cdpitamslul,po cenialed vores Ronaiol Hari-Cea de sur 24 carate,12 graue,30 milinetri~’seaGk gos ae nkrody Bit costae ae gi? Grames30 atlinetri- costé 28 mBroi.cet ce vor sh ie atth tote careeng tut ie Bayerische Yeroinabank din Milnohen,contul 91e191 pe never CoNage. aise EP aesenfelsstr-1 2, 8000 Wlncher 19 Gernania.Conanda gi secul nal fee nise gi direct domului Hagacevsehi. Bae lui ‘ori in munfii Spanied,in tnelega scot ochii M&ntuitorului de pe s gi sf€ntului Ei prunc.I- angi riscunpira neanul gi sufletul.— ing.Gheorghe Gline,in "Insenhari de Dombardamentul artile: tragere rapid& secer4jmitraliers varsé fredoneazk: "A s'a diramat tot fconjurafi gi ucigi siunea de a insofi corpurile la Teledo.- Suit ruguri gi fl4e%ri,e-Spania’ serus Gloanjele cad fn altar Iu negrele garpuri ou sfnge gi fun PlouX cu sehije gi jar. : Dar sub ovuze,gloanfe gi spuse Par legionarii nigte sun} RGniti'n sare crucca 1e-apare §i ceru-j nfngSie pe frunfi Hoaptea'n trangeu legionarii In plosie tsi.fac rugiciunea... Mintea lor trece fruntarii itn edad 11 se-aprinde Legiunes, Gi vid Clpitanul gi ara. ~~ G8 sffntu-a destin legion , Obuzele tun’, improaged ofel... Teneuri pornese ca din iad. §i Moja etn frunte,Marin langé el, Rogii granatcle cad... Frintre refele,aine,grapnele, Schijele plow& fier de sus Tovifivfn frunte,ou brafe Cad legionarii iui Isus- Moya,fn gang,plin de cange, Goptegte aurina, rugiciunea: "Moartea la pieptu-i ne strange rante, teria vine fn randuri dese.Incepén g1 nol tra tn ‘tunc}ie-Artileria nodstr& réspinde celei inamice.0 betlie nottonk at grearDeodats se aude un obuz de mare calibru co vine fnspre nol.Se simte duced quent o& va c&dea aproape-Ne culolin fn fundul trangeei.Pirintele Dunitresse +0 rdbufneald grozavi.Am dnpresia ch erul pe noi.S&riz' fn sus.Inanioul se apropie.Pugoa mitralior& aezaci funcfioneaz&eIn toate prjile r&nifisPentru moment nu no fin senne ae DesgarmirAleou se repede 1a pugoa nitralierd g1 tnoeared si o pue In funefienes DuFaenal ineinteazk-moreu.Oduru a ucis sau rinit fntrenga noastrh. sec}io‘ Alen wes teste Vode Pe Moja gi Marin norfi.cu.un-ricnet nebun ne strigi cotat Ine Hoi tragem de zor ou pugca-Dugmanal e-aproape de tot meeput vifornifa cca mare’ jon Mofe,in "Libertatea",3 Ian.i937: Dumnezeu a tnvrednicit ‘pe gapte legio- , mart ai Gbpl tana SE-gi petreac sarb&torile Craciunului gi si agtepte Anul Nou ou wana wpe pugcd,pe grenadé ori pe mitralierX,risipifi pe atrasile Madriau_ luptei fnpo tele icone gi vatjocoresc pe Maioa Donnulul fnvrednicit,an spus,pentruck nu poate fi pentru un om S,g2nete wai marevo chenare nai plink de rod guflotesc,dec&t aceea de a f4 apa ritcr al lui Cristos si;prin Cristos,al neanului tiu oregtine bu pared cu carul biruinjel. decdt pe viteji,pe cei care se gtiu plerde penton iva celor cari cu baioneta | C&ei Dusnezeu e front" de Neculai Totu: Bra un agonot, un foc de nu.se mai putea gti ca este, trang nade, riienetesDeodat 1a orizont apar tancurile rusegti: an nunirat 17 oo 1Angé 4 mai sosege. gi tancurile si verse foc.Tunurile lor cu Puhoi de gloange.In spatele lor infan- & impugea fn ei.Tunurile antitane in- @ erau aruncate-fn aer.Morji;are- este citeva clipe vom fi Der Re vine fn ajutor alt grup& cu'o pugol aitralic® gf sorted my BItt Ansmicul pe loo-Aleou desface haina lu! Ionel Mofayscate trie eolorul cu care era fncins gin] agterne peste SoBoudzA Stat din causa explozioisaraté 4,45.Inanioul pinut de focul nosten ge cope sh se retragi.Ducen corpurile b&iefilor fntr'o cask, facem un fel ae nasé, eelont vino peel te lusfnare.Purintele Dusitrescu ramgne de yeghe ah teek fu- gteiunt Vine gi preotul eatolic, face o ruglciune plangind si cata drapelul gi Plesod.Not an stat toatd noaptea fn trangoo.abia a dou si as oipeiey peri- Din buzunarul lui Ionel eade IAQUL MOTA-MARLN de Raqu Gyr 88 creasc& ai nindri Legiunea; S& faci Cdpitane o fark Ca soarele sfant de pe cer"! Dar jertfele sfinte ard pururi fn nol; Jertfele ne-au nfintuit. i crese din norminte martirii-erci, Weanul se'nalp® sfinfit. Legiunea'ntreagh jurénd se leagk Ca s& urmeze jertfa lor; Din legininte gi jortfe sfinte Va. cregte-un neam biruitor. Scumpii ero no "vegheazd $4 duc spre lumin# Legiunea. ofi vren o moarte yiteazs, Sa jet né goptin rugioiune "SA faci CApitane o fart Ca soarele sffint de pe cer!" Ai sfintele case le-am pls tenelit Yajnice neanului dac, $i ele tnfrunté de-eeun vegnieii, Stanci tencuite eu veac. Dar ge-or sh vie vreni de urgie Pentru destinul legionar, Din oseninte gi jertfe sfinte Gei doi eros vor eregte tar:

S-ar putea să vă placă și