Sunteți pe pagina 1din 3

TEST MEDICINA BUCURESTI NR.

La intrebarile 1-15 alegeti o singura varianta de D. Fenolul


raspuns. E. Toti degaja aceeasi cantitate de hidrogen
8. Dintre alcadienele izomere urmatoare, cea
1. Ce volum de solutie 0,5M de K2Cr2O7 este care are 2 atomi de carbon cuaternari este:
necesar pentru a oxida 35,6g de antracen? A. 1,6-heptadiena
A. 2,5 l B. 2,3-heptadiena
B. 4 l C. 2,2-dimetil-3,4-pentadiena
C. 0,2 l D. 3,3-dimetil-1,4-pentadiena
D. 0,25 l E. 2-metil-3,5-hexadiena
E. 0,4 l 9. Pentru compusii:
2. Un mol din hidrocarbura saturata cu raportul 1. N-heptan
de masa C/H=5 consuma la ardere un volum 2. N-hexan
de aer (20%O2) egal cu: 3. 2-metilpentan
A. 8 moli 4. 2,3-dimetilbutan
B. 40 kmoli 5. 2,2-dimetilbutan
C. 896 l Punctele de fierbere cresc in ordinea:
D. 179,2 l A. 1,2,3,4,5
E. 448 l B. 5,4,3,2,1
3. Din 1000 kg de carbid s-au obtinut 224 m3 C. 4,3,2,1,5
C2H2 (c.n.) cu un 𝜼 = 𝟖𝟎%. Purtitatea D. 1,2,5,4,3
carbidului este: E. 2,3,4,5,1
A. 51,2% 10. In structura sa are numai atomi de carbon
B. 75% primari:
C. 80% A. Metanul
D. 90% B. Acetliena
E. 100% C. Etanul
4. Ce cantitatea de antrachinona se obtine prin D. Ciclohexanul
oxidarea a 17,8g antracen cu 𝜼 = 𝟖𝟐%? E. Metilciclohexanul
A. 23,36 g 11. Reactia acetilurii de sodiu cu HCN da nastere
B. 17,056 g la:
C. 18 g A. CH2=CH-CN
D. 37,065 g B. NaCN + acetilena
E. 17,8 g C. CH3-CH2-CN
5. Hidrocarbura care contine atomi de carbon in D. CH2=CH-CN
toate tipurile de hibridizare este: E. Niciunul dintre compusi
A. 1,2-butadiena 12. Afirmatia incorecta la alcani este:
B. 1,3-butadiena A. In seriile omoloage punctele de topire cresc
C. 2-butina odata cu cresterea masei moleculare
D. Vinilacetilena B. In seriile omoloage punctele de fierbere
E. Ciclobutena cresc odata cu cresterea masei moleculare
6. Energia cea mai joasa in cazul atomului ce C. Alcanii lichizi au densitatea mai mare decat
carbon corespunde: apa
A. Orbitalului 2s D. Alcanii solizi au densitatea mai mica decat
B. Orbitalului 2p unitatea
C. Orbitalului hibrid sp E. Alcanii gazosi nu au miros
D. Orbitalului hibrid sp2 13. Volumul de etena (c.n) obtinut din 180 g
E. Orbitalului hibrid sp3 glucoza la un randament general al
7. 10 grame din compusii de mai jos transformarii de 50% este:
reactioneaza cu sodiu in exces. Care dintre A. 11,2 l
acestia degaja cantitatea cea mai mare de B. 22,4 l
hidrogen? C. 33,6 l
A. Acidul acetic D. 44,8 l
B. Butanolul E. 56,0 l
C. Etanolul

Pagina 1 din 3
14. Prin fermentatia alcoolica a glucozei rezulta 4. Introducerea a “n” grupari hidroxil in
CO2 si etanol. Cati moli de O2 sunt necesari molecula unui compus organic determina
pentru fermentatia unui mol de glucoza? “n” nesaturari
A. 1 mol 21. Sunt posibile reactiile:
B. 2 moli 1. Trimetilamina+iodura de metil
C. 3 moli 2. N,N-dimetilamina+HCl
D. Niciun mol 3. Dietilamina+anhidrida acetica
E. 6 moli 4. Clorura de benzoil+N-etil,N-metilfenilamina
15. Un mol de 2-metil-3-hidroxi-1-butena se 22. Se pot obtine RX prin reactii de substitutie
oxideaza cu dicromat de potasiu in mediu din:
acid. Sunt necesari: 1. Arene +Cl2, Br2 (catalitic)
A. 1 litru de dicromat de potasiu 0,66M 2. Arene +HI, HBr, HCl (catalitic)
B. 2 litri de dicromat de potasiu 0,66M 3. Alcani +Cl2, Br2(lumina)
C. 2,5 litri de dicromat de potasiu 0,66M 4. Alchene +Cl2. Br2 (catalitic)
D. 3 litri de dicromat de potasiu 0,33M 23. Alcooli tertiari se obtin din:
E. 5 litri de dicromat de potasiu M/6 1. Aditia apei la o alchena ramificata la unul
dintre atomii de carbon vinilici
La urmatoarele intrebari 16-40 raspundeti cu: 2. Amine tertiare+ HNO2
A-numai daca variantalele 1,2,3 sunt corecte 3. Hidroliza bazica a RX tertiari
B-numai daca variantele 1 si 3 sunt corecte 4. Reducerea cetonelor
C-numai daca variantele 2 si 4 sunt corecte 24. Sunt corecte afirmatiile:
D-numai daca varianta 4 este corecta 1. Ionul p-crezolat are o bazicitatea mai mare
E- daca toate variantele sunt adevarate sau false decat HO-
2. Ionul fenoxid are o bazicitate mai mica
16. Arenele pot participa la reactii de: decat HO-
1. Alchilare 3. Fenolul este mai acid decat H2CO3
2. Polimerizare vinilica 4. Ionul alcoxid este o baza mai tare decat HO-
3. Acilare 25. Afirmatiile adevarate sunt:
4. Aditie 1. Atomul de oxigen din metanol este
17. Clorura de etil este reactant in reactia cu: hibridizat sp3
1. Apa 2. Atomul de azot din etilamina este hibridizat
2. NH3 sp3
3. Fenoxidul de sodiu 3. Atomul de oxigen din acetona este hibridizat
4. C6H6 sp2
18. Un compus saturat CxHyCly/x poate avea 4. Atomul de azot din acetonitril este hibridizat
formulele: sp
1. C4H8Cl2 26. Pot forma anhidride prin deshidratare
2. C2H2Cl intramoleculara:
3. C5H10Cl2 1. Acidul maleic
4. C3H3Cl 2. Acidul fumaric
19. Solubilitatea alcoolilor inferiori in apa: 3. Acidul ftalic
1. Creste cu cresterea masei molare 4. Acidul izoftalic
2. Scade cu cresterea catenei hidrocarbonate 27. Urmatoarele formule moleculare corespund
3. Nu este influentata de numarul de grupari – unei cicloalcadiene:
OH 1. C8nH16n-6
4. Este favorizata de de cresterea numarului de 2. C3n+1H6n-2
grupari –OH 3. C8nH16n-8
20. Sunt corecte afirmatiile: 4. CnH2n-4
1. Oxidarea alcoolilor primari se poate realiza 28. Anidrida ftalica:
cu KMnO4(H+), K2Cr2O7(H+), Cu(t0C) 1. Are N.E=7
2. Alcoolul 2-metil-alilic si 1-hidroxi-2-butena 2. Se obtine prin deshidratarea intramoleculara
formeaza prin oxidare cu KMnO4(H2O) a acidului ftalic
1,2,3-trioli 3. Se poate obtine din naftalina
3. Alcoolul polivinilic este un compus 4. Prin hidrogenare reface acidul ftalic
macromolecular solid 29. Referitor la izomeria cis-trans sunt corecte
enunturile:

Pagina 2 din 3
1. Punctele de fierbere ale izomerilor cis sunt 4. La alcani nu apar reactii de polimerizare
mai mari decat ale izomerilor trans 37. Reactiile comune aldehidelor si cetonelor
2. Atat izomerii aciclici cis cat si izomerii sunt:
aciclici trans pot aditiona H2 1. Aditia de hidrogen
3. Compusii care prezinta izomerie cis-trans 2. Aditia de HCN
pot prezenta si izomerie de functiune 3. Condensarea crotonica
4. Toti compusii care prezinta izomerie cis- 4. Condensarea cu compusi aromatic
trans nu pot prezenta izomerie optica 38. Sunt corecte afirmatiile, cu exceptia:
30. Se pot obtine alcani prin: 1. 1-butina este gaz
1. Cracare 2. Acetilura de calciu este un ester
2. Decarboxilarea acizilor saturati 3. Izopentanul are punctual de fierbere mai
3. Hidrogenarea compusului rezultat in urma crescut decat neopetanul
dehidrohalogenarii derivatului 4. Acetilena este insolubila in acetone
monohalogenat corespunzator 39. Punctele de fierbere cresc in urmatoarea
4. Hidrogenare alchene, diene, alchine ordine:
31. Reactioneaza cu sodiul: 1. Izopentan, n-pentan, 1-pentena
1. Acidul acetic 2. Trans-2-butena, Cis-2-butena, butan
2. Alcoolul benizilic 3. Butan, cis-2-butena, trans-2-butena
3. Propina 4. 1-butena, neopentan, izopentan
4. Natfalina 40. Referitor la 1,2-etandiol sunt corecte
32. Afirmatia corecta referitoare la acetilena este: afirmatiile:
1. Distanta dintre atomii de carbon este de 1,39 1. Se obtine prin hidroliza etilenoxidului
A0 2. Se mai numeste etilenglicol
2. Atomii de carbon sunt hibridizati sp2 3. Se obtine prin oxidarea blanda a etenei
3. Are un caracter slab acid 4. Se obtine prin hidroliza bazica a 1,2-
4. Reactioneaza cu sodiul formand substante dicloroetanului
ionice
33. Afirmatiile corecte sunt:
1. Fenolul se obtine din izopropilbenzen
2. Etanolul se obtine prin fermentatia alcoolica
a glucozei
3. Butadiena se obtine din etanol prin metoda
Lebedev
4. Monoclorobenzenul se obtine din benzene si
clor la lumina
34. Sunt corecte afirmatiile:
1. P.f al cis-2-butenei este mai mare decat al
trans-2-butenei
2. Pentena este un gaz
3. Alcadienele au p.f mai mici decat ale
alcanilor cu acelasi numar de atomi de
carbon
4. La aditia HCN la propena, CN- se va lega la
atomul de carbon cel mai substituit
35. Prin monoclorurarea izobutanului pot
rezulta:
1. Clorura de izobutil
2. Clorura de tertbutil
3. 1-clor-2-metilpropan
4. 2-clor-2-metilpropan
36. Sunt corecte afirmatiile:
1. Izoprenul are un atom de carbon tertiar
2. Prin aditia Br2 la 2,4-hexadiena rezulta 2,5-
dibrom-3-hexena
3. Prin oxidarea poliizoprenului cu K2Cr2O7 +
H2SO4 rezulta acid 4-cetopropionic

Pagina 3 din 3

S-ar putea să vă placă și