Sunteți pe pagina 1din 7

S.C. ALELEX WED S.R.L.

Instructiuni proprii de Securitate si Sanatate in Munca

Angajatorul este obligat sa doteze personalul din Compartimentul Bar-Restaurant cu uniforma de


lucru si cu echipament de protecţie care îl va purta numai in timpul executării serviciului.
Lucrările de intretinere, repararea si exploatarea utilajelor si instalaţiilor din dotarea structurilor
de servire a mesei din cadrul alimentaţiei publice, se vor executa de către personal specializat numit prin
decizie, de conducerea persoanei juridice.
Deservirea utilajelor si instalaţiilor de pe locul de munca se va face numai de către personalul
calificat si instruit pentru utilizarea acestora.
La repartizarea sarcinii de munca, conducătorul locului de munca va controla starea
echipamentului de protecţie si a echipamentului de lucru folosit de către lucratori, va indica procedeul
corect de lucru (nepericulos) si masurile de securitate ce trebuiesc respectate.
Se interzice aplicarea unui proces tehnologic sau introducerea in lucru a unor utilaje pentru care
nu exista norme sau instrucţiuni de folosire si norme proprii de protecţia muncii.
Zilnic, inainte de inceperea lucrului, conducătorul locului de munca va verifica starea de
oboseala si sănătate a lucratorilor. Persoanele aflate sub influenta alcoolului nu vor fi admise la lucru.
Pe caile de acces unde se circula pietonal sau cu alte mijloace de locomoţie, precum si la locurile
periculoase, se vor pune panouri cu semne de avertizare si interzicere conform reglementarilor in
vigoare.
In cazul prestărilor de servicii (construcţii, montaj instalaţii etc.) de către alţi agenţi economici,
in contract se vor stabili clauze referitoare la obligaţiile si răspunderile privind securitatea si sănătatea in
munca.
Persoanele cu atribuţii de serviciu vor urmării si vor interzice consumul băuturilor alcoolice in
unitate si la locul de munca, cunoscând faptul ca răspund personal de starea de sănătate si capacitatea de
lucru a personalului din subordine pe toata durata lucrului.
Se interzice folosirea, in timpul lucrului, a unor aparate si echipamente pentru care nu exista
norme sau instrucţiuni proprii de protecţia muncii.
In locurile unde exista pericol de incendiu, explozii, intoxicaţii si surse de zgomot sau vibraţii se
vor efectua măsurători pentru determinarea nivelului noxelor in scopul anihilării surselor acestora.
Pe uşile de intrare in incaperile in care sunt montate instalaţii prin a căror atingere sau manevrare
se pot produce accidente, se vor fixa indicatoare cu inscripţia „INTRAREA PERSOANELOR
STRĂINE -INTERZISA".
Inainte de inceperea lucrului, persoanele cu responsabilităţi de serviciu, vor verifica funcţionarea
tuturor instalaţiilor, dispozitivelor de protecţie si legătura la centura de impamantare a aparatelor
acţionate electric. Când se constata, vizual, astfel de defecţiuni la aparatele si dispozitivele acţionate
electric, remedierea acestora se va face numai de personal specializat.
Este interzis FUMATUL si intrarea cu foc deschis, in incaperile cu pericol de incendiu si
explozii. In acest scop, pe usa de la intrarea in incapere se vor monta plăcute de avertizare.
Pentru evitarea pericolelor, de incendiu si explozie, se interzice păstrarea in incaperile de lucru,
birouri etc, a recipientilor cu combustibili lichizi, uleiuri si a vaselor cu acizi, vopsele, diluanti, uşor
inflamabili, cu excepţia locurilor special amenajate.
Lucratorii vor fi instruiţi asupra pericolelor pe care le prezintă pentru propria securitate si
sănătate, substanţele chimice pe care le accesează in mod involuntar, precum si asupra masurilor de
prevenire stabilite pentru fiecare loc de munca.
Lucratorii vor fi instruiţi si asupra masurilor de autoprotectie pe care trebuie sa le aplice pentru a
evita accidentarea si imbolnavirea profesionala, precum si pentru acordarea primului ajutor in caz de
intoxicare cu substanţe nocive.
Activităţile ce se desfosoara in structurile de servire a mesei sunt legate de aprovizionarea cu
marfa, depozitarea acesteia, prepararea alimentelor in bucătarii si laboratoare de cofetarie-patiserie,
precum si servirea acestora in saloane sau in alte locuri destinate acestui scop.
Lucratorii din structurile de servire a mesei (restaurante, baruri etc.) sunt obligaţi sa respecte
Normele sanitare si prevederile securităţii si sănătăţii in munca.
Personalul din restaurante si baruri (barmani, ospătari si ajutori de ospătari) este obligat sa
poarte, in timpul lucrului uniforma (echipamentul de lucru) acceptata de angajator in conformitate cu
prevederile legislative in vigoare.
La exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor, aparatelor, precum si a altor echipamente
tehnice folosite in alimentaţia publica, se vor respecta următoarele:
 tehnologia stabilita prin documentaţia elaborata de proiectant privind exploatarea utilajelor,
instalaţiilor, aparatelor etc;
 prevederile documentaţiei tehnice emisa de furnizor referitoare lacunoaşterea componentei
utilajelor;
 instructiuni tehnice specifice fiecarui mijloc de productie, privind exploatarea acestora
exploatarea mijloacelor din dotare numai cu aparatura de masura, control si automatizare cu
care sunt prevazute.
Curăţenia la locul de munca se va efectua ori de cate ori este necesar pentru prevenirea alunecării
personalului in zona de lucru si crearea unui ambient propice scopului pentru care a fost creat (servirea
mesei).
Resturile menajere rezultate după operaţia de servire a mesei clienţilor, se vor colecta in saci din
material plastic, in recipiente etanşe, evacuarea facandu-se inainte ca acestea sa depăşească capacitatea
de depozitare a recipientelor sau sa intre in descompunere.
Lucratorii din baruri si restaurante vor trebui sa fie instruiţi asupra modului de utilizare a
utilajelor si aparatelor cu care lucrează, pentru prevenirea accidentelor.

ROBOTUL pentru preparat COCTEILURI.


Asamblarea si punerea in funcţiune a robotului pentru preparat cocteil se va face de către
personal calificat, avizat de persoana juridica.
Este interzisa montarea dispozitivului anexa pentru efectuarea operaţiei de preparare cocteil, fara
ca robotul sa fie decuplat, in prealabil, de la reţeaua de alimentare cu energie electrica.
După montarea dispozitivului-anexa, robotul se pune in funcţiune in gol pentru a se verifica daca
acesta a fost montat corect.
Pe timpul lucrului maşina va fi supravegheata in permanenta de către un lucrator instruit pentru
folosirea acestea, iar la apariţia unei funcţionari anormale se va acţiona butonul de oprire.
Apăsarea materiilor ce urmează a se prelucra (legume, fructe, oua etc.) către organele active ale
robotului se va realiza numai cu ajutorul sistemelor de siguranţa, din dotarea robotului pentru operaţia de
preparare, fiind interzisa apăsarea cu mana.
La terminarea operaţiilor cu robotul de preparat cocteiluri, acesta se deconectează de la butonul
de oprire si de la automatul de pornire.
Este interzis a se demonta dispozitivul de lucru inainte de deconectarea mecanica si electrica a
robotului.
Este interzisa curăţarea robotului fara a fi deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie
electrica.
După fiecare folosire, dispozitivul (anexa) si recipientul (bolul) in care se face amestecul, se
curata, spală, usuca si depoziteaza in raft.
Expresorul de cafea
Amplasarea expresorului de cafea se va face intr-un loc, in care se va putea accesa uşor in timpul
utilizării.
Alimentarea cu apa si evacuarea surplusului de apa, se va face din reţeaua comunala, iar lucrarea
de racordare se va efectua de către personalul calificat, conform Normelor specifice de folosire a
utilajelor care prepara cafea fierbinte.
Fiind un aparat electric, care foloseşte abur (apa supraincalzita) pentru prepararea cafelei, este
necesar ca atunci când se prepara cafeaua sau ceaiul, lucratorul care foloseşte expresorul sa regleze bine
jetul lichid fierbinte evitând riscul de accidentare prin oparire
Este interzisa folosirea expresorului de cafea daca nu are aparatura de măsura si control in
perfecta stare de funcţionare.
Este interzisa folosirea robinetilor cu garnituri defecte si fara o etansare perfecta sau cu
improvizaţii.
Orice intervenţie de natura reparatorie, la expresorul de cafea, se va efectua numai de către
personalul special calificat, din echipa de intervenţie.

Masina automata de spalat vase


Instalarea maşinii de spălat vesela, se va efectua numai de către persoane calificate si autorizate,
care sa respecte prevederile standardelor de electrosecuritate si ale normelor specifice de utilizare a
energiei electrice.
Amplasarea maşinii se va face in asa fel incat distanta fata de celelalte utilaje sa fie suficienta
pentru a nu impiedica intervenţia cu uşurinţa a echipei de depanare.
Este interzisa intervenţia la maşina in timpul funcţionarii.
Exploatarea si întreţinerea maşinii se va face potrivit instrucţiunilor furnizorului redactate in
cartea tehnica a utilajului.
I Instalaţia electrica si echipamentul aferent se vor verifica periodic de către personalul autorizat,
după ce maşina a fost deconectată de la reţeaua electrica.
Alimentarea cu energie electrica a maşinii se va efectua din priza electrica legata la nulul de
protecţie si dispozitiv de deconectare automata.
Curăţarea maşinii se va face după ce a fost întrerupta alimentarea cu energie electrica, urmata de
golirea cuvei de apa uzata, folosita la spălare si amstecata cu detergent, prin manevrarea vanei de golire.

Storcatorul de fructe semiautomat


Fiind un aparat electric de bar se va instala si exploata conform instrucţiunilor furnizorului,
cuprinse in cartea tehnica a aparatului.
Este interzisa folosirea aparatului conectat la prize electrice fara nulul de protrectie si dispozitive
de deconectare automata la apariţia eventualelor defecte.
Este interzisa folosirea aparatului când părţile care nu sunt in mod normal sub tensiune,
curentează.
Depanarea aparatului se va efectua, exclusiv, de către personalul special calificat si autorizat, de
către persoana juridica.
Repararea, curăţarea sau spălarea aparatului se va face numai după ce acesta a fost deconectat de
la reţeaua de alimentare cu energie electrica( după ce a fost scos stecherul din priza).

Masa de flambaj
Masa de flambaj( gheridonul) prezintă riscuri de accidentare intrucat este un agregat care
foloseşte un arzător cu gaz, de unde riscul de explozie la acumularea accidentala a unei mase de gaz in
incinta unde se afla aşezata butelia cu gaz.
Inainte de a se instala, butelia cu gaz trebuie controlata daca nu are pierderi de gaze pe la
robinetul de inchidere, de către o persoana special calificata si autorizata.
Este interzisa folosirea buteliei cu gaz fara regulator de presiune.
Manevrarea buteliei se va face cu mare grija evitandu-se lovirea acesteia.
Amplasarea buteliei se va face in poziţie verticala, iar folosirea mesei de flambaj se va face la
distanta de cel puţin 1 m fata de cea mai apropiata sursa de căldura.
Furtunul de racordare trebuie sa fie in perfecta stare, fara crăpaturi sau scăpări de gaze, iar
structura furtunului sa fie din cele special realizate pentru racordarea buteliei la arzător.
Aprinderea si stingerea arzătorului de la masa de flambaj se face in felul următor:
 se deschide robinetul de la arzător, se deschide robinetul de la butelie si se aprinde arzătorul
de la o sursa de foc (chibrit, aparat de produs scântei, etc).
 stingerea se face executând in ordine inversa operaţia, adică: se inchide robinetul de la butelie
si se lasă aprins arzătorul pana se consuma tot gazul de pe furtun, iar când s-a stins arzătorul
se inchide si robinetul arzătorului.
Incinta unde se afla aşezata butelia trebuie prevăzuta cu orificii de aerisire pentru evitarea
acumulării de gaze, accidental, in cazul când butelia răsufla, evitandu-se in acest fel pericolul unei
explozii.

Instructiuni de securitate a muncii la bucatarie

Se interzice pornire sau oprirea aparatelor electrice sau atingerea carcaselor metalice ale
acestora, precum si manevrarea comutatoarelor si a prizelor electrice cu mâinile ude, existând pericolul
electrocutării prin atingere.
Echipamentele de munca si instalaţiile electrice vor trebui verificate periodic din punct de vedere
al calităţii izolaţiei electrice, de către personalul autorizat care va efectua si remedierea defecţiunilor
constatate.
In cazul efectuării defectuoase a operaţiilor de lucru lucratorii se expun riscului de lovire prin
răsturnarea unor obiecte (vesela, marfa, piese ale echipamentelor de munca) depozitate incorect, sau la
taiere in cioburi la spargerea veselei-paharelor- sticlelor manevrate incorect.
La folosirea robotului de pasat fructe si preparat cocteiluri precum si a storcătoarelor
semiautomate de fructe, se vor utiliza dispozitivele speciale din dotare pentru apăsare, fiind interzisa cu
desăvârşire apăsarea cu mana a fructelor către părţile active ale aparatului.
Atunci când se utilizează grilul pentru făcut sandwich, se va folosi in mod obligatoriu
dispozitivul de protecţie, din dotarea aparatului, conform prevederilor cărţii tehnice a acestuia.
Folosirea maşinii de tăiat mezeluri (feliatorul) se va face numai in scopul felierii mezelurilor,
fiind interzisa folosirea acestuia pentru tăierea legumelor.
Pentru pregătirea manuala a preparatelor se vor folosi scule si cuţite bine ascuţite, fara pete de
rugina sau ciobituri pe lama tăietoare.
Daca la pornirea aparatelor electrice se aud zgomote suspecte privind funcţionarea acestora, vor
opri imediat procedandu-se apoi la informarea echipelor de intervenţie pentru remediere.
Pentru evitarea pericolului de oparire a mâinilor, se va regla cu atenţie jetul de apa calda in
timpul folosirii chiuvetei.
Folosirea aparatelor electrice de bucătărie (mixere, roboti, cuptoare cu microunde, aparate de
prăjit pâine, etc.) se va face numai de către persoane bine instruite in acest scop si care cunosc
funcţionarea aparatelor.
In fata utilajelor alimentate cu energie electrica se vor aşeza pe podea, covoare din cauciuc sau
grătare din lemn pentru inlaturarea oricărei posibilităţi de accidentare prin alunecare.
Datorita poziţiei de lucru preponderent ortostatica (in picioare) pe tot parcursul programului de
lucru, se vor stabili pauze tehnologice de lucru in care timp se vor asigura posibilităţi de odihna in
poziţia aşezat pe scaun.
Se va asigura programarea activităţii de lucru astfel incat sa se evite suprasolicitarea fizica si
psihica a lucratorilor prin efectuarea schimburilor de noapte pe perioade lungi de timp, creandu-se asfel,
posibilitatea refacerii capacităţii de munca a lucratorilor.
Lucratorii vor trebui sa participe la instruirea PSI, privind modul de acţiune in cazul unui
incendiu la locul de munca si folosire a stingatoarelor portabile, pentru inlaturarea riscurilor de
accidentare prin intoxicaţie cu fum sau arsuri.
Pentru evitarea riscurilor de arsuri in cazul producerii unor incendii in spatiile de lucru, lucratorii
vor trebui sa verifice existenta semnelor de supraîncălzire a echipamentelor si instalaţiilor alimentate
electrlc(miros de ars, culoare bruna a elementelor din material plastic ale prizelor, cablurilor electrice
etc), sa intrerupa imediat utilizarea acestora si sa anunţe conducătorul locului de munca.
La folosirea detergenţilor si soluţiilor de curăţat pentru spălarea veselei si paharelor cu maşina,
este obligatoriu sa se cunoască bine, de către lucrator (barman), a prevederilor din fisa tehnica a fiecărei
soluţii chimice, folosita la spălat.
După terminarea alimentarii maşinii de spălat vase, cu detergenţi si soluţii de spălat si curăţat,
cantităţilor de soluţii ramase, se vor păstra numai in ambalajele lor originale, asa cum au fost etichetate
de către furnizor, evitandu-se astfel confuzia in cadrul necesitaţii folosirii acestor solutii(chiar ingerarea
accidentala).
Depozitarea detergenţilor si soluţiilor chimice de spălat si curăţat, se va face exlusiv in
ambalajele originale in locuri (magazii) special amenajate, respectandu-se regulile de securitate si de
prim ajutor din fisele tehnice de securitate, cu acces in depozit, numai a persoanelor autorizate de către
conducătorul locului de munca.
Pentru evitarea contactului direct cu pielea al soluţiilor de curăţat iritante sau corozive utilizate la
curăţarea maşinilor din bucătărie, este necesara folosirea mânuşilor de protecţie de cauciuc, conform
fiselor tehnice de securitate ale produselor respective.
După terminarea lucrului resturile menajere se vor aduna in saci din plastic si se vor duce la
gospodăria de gunoi, iar podeaua se va curata si spală intens inlaturandu-se toate urmele de grăsime si
mâncare, evitandu-se riscul de alunecare.
Deplasarea pe caile de acces din unitate se va face cu mare atenţie, nu in fuga, evitandu-se astfel
riscurile de accidentare prin cădere de la acelaşi nivel cauzat de împiedicare sau dezechilibrare.
Pentru evitarea pericolului de alunecare in zona de lucru, se va asigura indepartarea imediat, a
lichidelor vărsate accidental pe podea si a umezelii excesive rezultata după spălarea suprafeţelor de
circulaţie interioare.
Depozitarea obiectelor voluminoase si grele se va face corect, pe rafturile inferioare ale
dulapurilor, in poziţii stabile, astfel incat la deplasarea lucratorilor in zona, sa se evite riscul de lovire
prin caderea/rasturnarea acestor obiecte in situaţia când sunt incorect amplasate.
Pentru evitarea poziţiilor de lucru forţate si vicioase, la efortul fizic frecvent si prelungit care
solicita in special coloana vertebrala, este necesar ca manipularea manuala a maselor sa fie făcuta corect,
in conformitate cu principiile fiziologice si biomecanice, respectandu-se limitele maxime admise de
purtare a maselor, astfel:

Varsta(ani) Greutate(Kg)
16 – 19 20
Barbati 19 – 45 30
>45 25
16 – 19 9
Femei 19 – 45 12
>45 9

Lucratorilor li se va asigura controlul medical periodic privind starea generala a sănătăţii, in


conformitate cu prevederile H.G. nr. 355/2007, cu accent pe efectele nocive provocate de lucrul
preponderent in picioare si a efectelor dorso- lombare cauzate de efortul fizic prelungit efectuat in
timpul manipulării manuale a greutăţilor.
Instructiuni de securitate a muncii pentru Ospătar si Ajutor de Ospătar

La inceputul schimbului de lucru, ospătarul (ajutorul de ospătar) va trebui sa aibă o ţinuta bine
ingrijita, curata si ordonata, sa poarte echipamentul de lucru si ecusonul corespunzător, sa se afle in buna
stare de sănătate si pe deplin odihnit. Persoanele aflate sub influenta alcoolului nu vor fi admise la lucru.
La preluarea serviciului, ospătarul (ajutorul de ospătar) trebuie sa efectueze controlul asupra sălii
in care se face servitul mesei, sa păstreze curăţenie perfecta la locul de munca, sa controleze vizual daca
aparatele sau instalaţiile electrice nu prezintă defecte de izolaţie sau daca nu sunt prezente semnele de
supraîncălzire a cablurilor sau prizelor electrice, raportând imediat conducătorului locului de munca
orice defecţiune si având grija ca defecţiunea sa fie remediata.
Sa nu atingă carcasa metalica sau sa pornească aparatele electrice, cu mâinile ude, evitând astfel
pericolul de electrocutare.
Sa nu utilizeze echipamentele sau aparatele electrice care prezintă improvizaţii la cordoanele de
alimentare sau emana miros de izolaţie arsa, sau cu cabluri deteriorate, fiind in pericol de electrocutare.
Sa nu efectueze intervenţii neautorizate la echipamentele si aparatele electrice, acest lucru
revenind echipelor de intervenţie, formate din personal special calificat.
Sa execute corect operaţiile de lucru, evitând riscurile de lovire prin răsturnarea unor obiecte
depozitate incorect sau de taiere in cioburi la spargerea paharelor de sticla manevrate incorect.
In contact cu clienţii sa aibă o ţinuta plina de solicitudine creind astfel o atmosfera destinsa si de
respect reciproc.
Sa nu intre in conflict sau discuţii cu clienţii, pe care-i serveşte la masa, orice fel de comentarii
sau plângeri, fiind comunicate imediat conducătorului locului de munca.
Este interzisa folosirea vaselor de ceramica, porţelan sau sticla, care prezintă crăpaturi sau
ciobituri.
Este interzisa servirea clienţilor cu vesela cu muchii tăietoare sau virfuri ascuţite, cu pete de
rugina pe lama sau cu deformări plastice.
Sa verifice, atât la inceputul cat si la sfârşitul programului de lucru daca robinetul de la butelia cu
gaz de la masa de flambat, sau daca in incinta spaţiului unde este plasata butelia nu s-au acumulat gaze
existând astfel pericolul unei explozii, in momentul aprinderii resoului de la masa de flambat.
Sa se deplaseze cu grija pe suprafeţele umede (proaspăt spălate sau pe care sau vărsat accidental
lichide) evitând căderea prin alunecare sau dezechilibrare.
Sa menţină caile de acces curate, fara denivelări si degajate de eventualele obiecte depozitate pe
caile de acces, care vor împiedica circulaţia.
Deplasarea pe caile de acces din incinta unităţii, se va face cu grija, nu in fuga, evitând astfel
pericolul de accidentare prin impiedicare sau dezechilibrare.
Deplasarea cu mijloacele de transport in comun, la venirea si plecarea de la serviciu, se va face
atât cu respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice, cat si a regulilor de deplasare in regim
pietonal.
Datorita lucrului preponderent in picioare, ospătarii si ajutorii de ospătar, vor beneficia de pauze
tehnologice de cca 10 minute după 1 ora de lucru, pentru refacere fizica, pauza ce se va efectua prin
asigurarea odihnei in poziţia aşezat pe scaun.
Personalul din Bar-Restaurant va purta încălţăminte bine fixata pe picior. Este interzisa folosirea
incaltamintea de tip papuc (neasigurata la călcâi).
La folosirea storcatoarului de fructe, se va utiliza dispozitivul de protecţie, din dotare, pentru
apăsarea fructelor, fiind interzisa cu desăvârşire apăsarea cu mana a materiilor de prelucrat către părţile
active ale aparatului.
Lucratorii vor participa la instruirea PSI, privind modul de acţiune in cazul unui incendiu la locul
de munca si folosirea mijloacelor PSI din dotare, pentru inlaturarea riscurilor de accidentare prin
intoxicaţie cu fum sau arsuri.
Depozitarea obiectelor voluminoase si grele se va face corect, pe rafturile inferioare ale
dulapurilor, in poziţii stabile, astfel incat la deplasarea lucratorilor in zona, sa se evite riscul de lovire
prin cadere/rasturnare a acestor obiecte in situaţia când sunt incorect amplasate.
Lucratorilor li se va asigura controlul medical periodic privind starea generala a sănătăţii, in
conformitate cu prevederile H.G. nr. 355/2007, cu accent pe efectele nocive provocate de lucrul
preponderent in picioare si efectelor nocive dorsolombare datorate manevrării manuale a greutăţilor.

Instructiuni de securitate a muncii pentru Barman

Lucratorul care indeplineste funcţia de Barman, trebuie sa se prezinte la serviciu intr-o ţinuta
ingrijita, purtând uniforma curata si călcata, verificând vizual atât sala de servire a mesei cat si aparatura
din dotarea salonului, precum si ţinuta lucratorilor din subordine.
Prezentarea la program în deplină capacitate de muncă, odihnit şi cu ţinută corespunzătoare,
nefiind sub influenţa băuturilor alcoolice, a medicamentelor, a substanţelor halucinogene si
neconsumarea acestora în timpul programului de lucru;
Menţinerea unui comportament civilizat şi a unui climat de colaborare în relaţiile de muncă cu
ceilalţi colegi;
Evitarea jocului şi glumelor în timpul programului de lucru;
Evitarea alergării, urcării sau coborârii scărilor prin sărirea mai multor trepte odată şi peste
eventualele obstacole;
Menţinerea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă;
Participarea în mod regulat la instruirile privind securitatea în muncă şi cele pentru situaţii de
urgenţă, precum şi la aplicaţii practice;
Zilnic va controla starea de sănătate sau de oboseala a lucratorilor din subordine, ştiut fiind faptul
ca răspunde de capacitatea de lucru a fiecărui salariat din subordine, iar persoanele aflate sub influenta
alcoolului nu vor fi admise la lucru.
Nu va permite consumul băuturilor alcoolice in unitate pe toata durata cat subalterni se afla in
desfăşurarea programului de lucru.
Va inlatura starea de stres cauzat de activitatea de coordonare a activităţii (necesitatea luării unor
decizii dificile in timp scurt) prin efectuarea unor pauze tehnologice.
Se va ingriji de programarea activităţii astfel incat sa se evite suprasolicitarea fizica si psihica a
lucratorilor prin efectuarea schimburilor de noapte pe perioade mari de timp, creindu-se posibilitatea
refacerii capacităţii de munca a subordonaţilor.
Va organiza pauze tehnologice in timpul desfăşurării programului de lucru asigurând posibilitatea
lucratorilor de a se odihni in poziţia aşezat pe scaun, datorita poziţiei de lucru preponderent ortostatice
pe toata durata schimbului de lucru.
Se va pregăti profesional in mod continuu, astfel incat sa cunoască in detaliu îndatoririle
funcţiilor subordonaţilor, putând in orice moment sa inlocuiasca la lucru pe oricare dintre aceştia, care
din anumite motive nu-si pot exercita funcţia.
Se va ingriji continuu pentru crearea unor condiţii de lucru adecvate prin achiziţionarea de
mijloace de lucru (cărucioare si mese de servit) pentru situaţia când lucratorii trebuie sa transporte
greutăţi mari, la locul de munca.
Va trebui sa se ingrijeasca întotdeauna de dotarea cu echipament de lucru si de protecţie, a
tuturor lucratorilor din subordine.
Va colabora strâns cu conducatorul lucului de lucru pentru găsirea celor mai adecvate masuri de
intervenţie, pentru inlaturarea unor agresiuni ale clienţilor asupra personalului care deserveşte sălile de
mese, astfel incat sa nu fie deranjata atmosfera de buna dispoziţie care trebuie intretinuta in spaţiile de
servire.
Respecta orel de începere şi terminare a programului de lucru stabilit de conducere, după
necesităţi;