Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare scrisă la matematică

Sem.II
Clasa a VII-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timp efectiv de lucru: 50min

SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. АРИКИОЙ (30 puncte)


5p 1. Soluţia ecuaţiei 2x-7 = 5 este x =……
5p 2. Valoarea sinusului unui unghi al unui triunghi echilateral este ……
5p 3. Forma descompusă a expresiei algebrice x 2  1 6 este egală cu…
5p 4. Rezultatul calculului (x-2)(x+2) este egal cu.....

5p 5. Aria unui dreptunghi cu dimensiunile de cm şi cm este egală cu ……..cm2.

5p 6. Aria triunghiului ABC dacă AB=6 cm, AC=10 cm şi m(∢A)=30o este egală cu ……. cm2.

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


10p 1.. La un magazin se aduce o cantitate de mere care se vinde în trei zile. În prima zi se vinde o
treime din cantitatea de mere, în a doua zi se vinde jumătate din cantitatea rămasă şi în a treia zi restul de 7
kg. Ce cantitate de mere a fost vândută în cele trei zile?
5p 2. a) Arătaţi că numărul N  x  ( x  2)  ( x  1)  ( x  4)  ( 2  x ) este un număr natural pentru
orice număr real x.
5p b) Descompuneţi în factori expresia

10p 3. Rezolvaţi în mulţimea R ecuaţia 0,3 x  4  0,4 x  7,5 .

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


10p 1. Calculaţi perimetrul şi aria triunghiului dreptunghic ABC cu m(∢A)=90o, ştiind că AB=5 cm şi
BC=13 cm.
2. În trapezul dreptunghic ABCD cu AB∥ CD, m(∢A)=m(∢D)=90o, se consideră BE⊥CD, unde
E (CD). Ştiind că AB=6 cm, CD=10cm şi BD⊥CD,

5p a) Realizaţi desenul.
5p b) Determinaţi lungimea înălţimii BE;
5p c) Calculaţi perimetrul trapezului ABCD;
5p d) Calculaţi aria trapezului ABCD şi ctg C.