Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 inVestiŢii PAg. 3 sociAl PAg.

8-9 rePortAj
Administraţia locală din Amfiteatrul de la Ulpia Pelerini la locurile sfinte.
comuna Băiţa culege Traiana Sarmizegetusa va Timp de o săptămână,
roadele proiectelor putea găzdui spectacole de paşii ne-au purtat prin
depuse pe diferite axe ţinută culturală, după ce va locuri binecuvântate,
de finanţare, pentru fi conservat şi restaurat în unde am simţit prezenţa
obiective de interes public baza unui proiect cu Mântuitorului mai mult
fonduri europene. ca oricând.

Fondat de Cornel POENAR

Smiley şi Connect-R sunt vedetele care vor


cânta la Zilele Devei. Organizatorii au
pregătit şi un program folcloric. /pag.16

Anul XiV • nr. 613 • Apare 17 - 23 mai 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Protest la penitenciar Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această
săptămână sunt:
• CIUCA ALINA GIANINA
din Boiţa
• GIURCA ADRIANA din Deva

/p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - aCTUaLiTaTE 17 - 23 mai 2019

Băiţa: Proiecte în lucru pe Trafic rutier închis pe


Bulevardul 1 Decembrie
fonduri nerambursabile 1918 – sâmbătă, 18 mai

Deva - Primăria municipiu- va organiza în această zonă un


lui Deva aduce la cunoştinţa festival sportiv, desfăşurat sub
cetăţenilor şi a participanţilor genericul „Deva 750”.
la traficul rutier că, sâmbătă, Evenimentul va consta într-
18 mai, între orele 00:00- o alergare de 750 de minute pe

A
22:00, circulaţia rutieră va fi Bulevardul 1 Decembrie 1918,
dministraţia locală cat edilul local.
culege roadele închisă pe Bulevardul 1 De- iar pe platoul din faţa Centru-
Un alt proiect depus prin
proiectelor depuse cembrie 1918, pe tronsonul lui Cultural „Drăgan Muntean”
Grupul de Acţiune Locală
pe diferite axe de finanţare. cuprins între sensurile gira- vor avea loc demonstraţii
(GAL) Ţara Zarandului va per-
Băiţa – Administraţia locală torii din Piaţa Victoriei şi din sportive. Totodată, mai mulţi
mite ca în comună să fie con-
din comuna Băiţa a depus mai zona Poşta Veche. biciclişti vor forma un şir astfel
struit un sediu nou pentru
multe proiecte de investiţii Măsura a fost luată la solici- încât să realizeze un mesaj
pompierii militari, dar şi re-
pentru obiective de interes tarea Asociaţiei D.E.V.A., care uman „Deva 750”.
abilitarea unui teren de sport
public ce vor fi finanţate din ce va fi realizat pe bază de
fonduri neramburabile. Astfel,
prin accesarea facilităţilor din
gazon sintetic, în localitatea
Băiţa. Toate aceste proiecte
Acces restricționat, timp
Programul Naţional de Dez-
voltare Locală (PNDL) au fost
sunt în lucru.
Mai notăm că prin Agenţia
de trei zile, în parcarea
atrase sume pentru investiţii în
valoare de 6 milioane lei. De
pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale (AFIR) va fi modernizat
din Piața Cetății
asemenea, fondurile europene căminul cultural din localitatea Deva - Accesul în parcarea publică din Piața Cetății, din Deva,
nrambursabile au adus în co- Băiţa, în timp ce pentru va fi restricționat pentru public, timp de trei zile – de vineri, 17
mună peste 200.000 de euro, căminul cultural din satul curs, valoarea acestuia este mai (ora 8:00) până duminică, 19 mai (ora 22:00), ca urmare a
spune primarul Damian Diniş. Hărţăgani administraţia locală mai mare cu 600.000 de lei desfășurării, la finele acestei săptămâni, a expoziției de mașini
„PNDL II va permite extin- a depus un proiect la Compa- faţă de anul trecut. Bugetul tunate ”Deva Auto Tunning Show”, organizată de Asociația ”Hd
derea, modernizarea şi dota- nia Naţională de Investiţii, care asigură necesarul de sume Tuned Club” Hunedoara.
rea şcolii gimnaziale din satul a şi început lucrările la acest pentru proiectele şi buna Pe lângă expoziție, în cadrul evenimentului vor avea loc și
Băiţa. De asemenea, prin ace- obiectiv de investiţii. funcţionare a administraţiei lo- diferite concursuri cu premii, precum și un concert hip-hop.
laşi program, vom moderniza Cât priveşte bugetul local al cale, a precizat primarul În perioada 17-19 mai 2019, autocarele care transportă turiști
infrastructura rutieră”, a expli- comunei Băiţa, pentru anul în Damian Diniş. vor fi direcționate către parcarea Complexului ”Aqualand”.

PRIMĂRIA COMUNEI VEŢEL SC APICOLA NATUR SO-


Anunț privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului CIETATE COOPERATIVA, cu
Județ: Hunedoara sediul în comuna Bretea
UAT Vețel
Sectoare cadastrale: 1,2,3,4,5,6,7,8,14 Română, localitatea Vâlcele,
OCPI Hunedoara anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Vețel pe o perioadă nr. 40, jud. Hunedoara,
de 60 de zile calendaristice, conform art.11, alin (2), litera k, din Legea cadastrului și a publicității imobiliare
7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. anunță covocarea Adunării
Data de început a afișării: 21.05.2019 Generale a Asociaților la
Data de sfârșit a afișării: 19.07.2019. sediul societății în data de
Adresa și locul afișării publice: Comuna Vețel, sediul Primăriei Vețel, str. Mihai Eminescu, nr.256, 24.05.2019 ora 08.00.
județul Hunedoara.
Ordinea de zi :
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Vețel în
zilele lucrătoare între orele 8-15 și pe site-ul Agenției de Cadastru și Publicitate imobiliară.
- aprobarea situațiilor fi-
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul nanciare aferente exercițiu-
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/
lui financiar 2018;
PRIMAR
Hențiu Ioan - diverse.
17 - 23 mai 2019 aCTUaLiTaTE - 3

Protest al angajaţilor Depăşiri ale valorilor


maxime admise la
din Penitenciarul Deva – funingine, la Chişcădaga
deţinuţii păzesc alţi deţinuţi
Peste 150 de sindicalişti de la Penitenciarul Deva, dar şi colegi
de-ai lor de la Codlea şi Aiud, au protestat miercuri, în faţa sediului
instituţiei de detenţie.

Chişcadaga – Un incendiu mg/mc, faţă de 0,5 mg/mc,


Deva – Unul dintre cele pază să fie asigurate acum cu izată, iar angajaţii din peni- izbucnit, în această săp- cât este valoarea maximă ad-
mai vocale mitinguri de deţinuţi. tenciare nu primesc vou- tămână, la o fabrică de reci- misă de lege”, a declarat di-
protest organizate în judeţul „Am ajuns să facem pază chere de vacanţă, deoarece clat deşeuri situată în rectorul APM Deva, Georgeta
Hunedoara s-a desfăşurat, în cu deţinuţii, ceea ce nu este doar 17% din suma necesară imediata vecinătate a pro- Barabaş.
această săptămână, la Peni- normal. Am ajuns să intrăm acestora ar fi acoperită. ducătorului de ciment de la APM Deva va evalua, în ur-
tenciarul Deva. Aici, peste în serviciu cu jumătate din „Protestăm pentru un Chişcădaga, a determinat de- mătoarele zile, dacă linia de
150 de angajaţi au solicitat numărul necesar de oameni. statut al poliţistului de peni- gajarea unei cantităţi mari de transport şi prelucrare a
acordarea drepturilor care li (...) Aşa nu se mai poate! tenciare, care a fost solicitat funingine în atmosferă. deşeurilor din depozitul care
se cuvin şi plata orelor supli- Acest protest este din cauza să fie modificat din anul Specialiştii Agenţiei pentru a ars mai poate funcţiona
mentare. Interesant este fap- lipsei de reacţie a guver- 2004. Schema de personal Protecţia Mediului (APM) până la remedierea defecţiu-
tul că protestatarii nu au nanţilor la cererile noastre. este acoperită 80%, iar în Deva au constatat depăşiri ale nilor cauzate de incendiu.
cerut majorări de salarii. Noi nu cerem măriri salari- sectorul operativ este de valorilor maxime admise la Directorul APM Deva a ex-
Pe de altă parte, pe fondul ale, solicităm doar să ne circa 70%", a spus preşedin- pulberile în suspensie şi un plicat că deşeurile aflate în
lipsei de personal din sistem, acorde drepturile pe care le tele filialei Deva a Sindicatu- disconfort din cauza fumului depozit - textile, hârtie sau
cauzată de oprirea anga- avem", a declarat preşedin- lui Naţional al Lucrătorilor degajat în atmosferă şi men- material plastic - sunt folosite
jărilor, la penitenciarul din tele Sindicatului Indepen- din Penitenciare, Andrei ţinut la joasă înălţime prin în reţeta de preparare a ci-
Deva s-a ajuns la un deficit dent „Vulturul”, Nicolae Gheorghiţă. prezenţa unui plafon de nori. mentului sub forma unui
de circa 20%, pe ansamblu. Grosu. Protestele din sistemul „Laboratorul APM Deva a amestec care intră în insta-
Liderii sindicali susţin însă Potrivit acestuia, fondul penitenciar vor continua efectuat prelevări de probe în laţia de coincinerare alături
că situaţia este mult mai de salarii pe acest an este până la soluţionarea reven- afara incintei, la intervale de de calcar şi argilă. Ele au un
gravă în sectoarele opera- asigurat în proporţie de dicărilor, următoarea acţi- 30 de minute. Cea mai mare dublu rol: de materie primă şi
tive, astfel că s-a ajuns ca 80%, norma de hrană şi une fiind programată vineri, valoare a fost înregistrată la de combustibil.
jumătate din posturile de echipament nu este actual- la Penitenciarul Codlea. pulberi în suspensie cu 0,67

Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa


va fi restaurat cu banii UE
Sarmizegetusa - Amfi- intervenţia asupra sa impul- monument de epocă romană
teatrul roman de la Ulpia Tra- sionând astfel dezvoltarea lo- din judeţul Hunedoara şi, cred
iana Sarmizegetusa ar putea fi cală şi implicit a judeţului eu, şi din Transilvania. Etapa
restaurat cu fonduri europene Hunedoara”, se arată în infor- de conservare va reprezenta
în baza unui proiect cu fi- marea CJ Hunedoara. circa 70% din valoarea
nanţare nerambursabilă în În urmă cu patru ani, spe- proiectului”, a declarat ma-
valoare de peste 22 milioane cialiştii de la Muzeul Civiliza- nagerul MCDR Deva, Liliana
de lei. Proiectul va fi derulat ţiei Dacice şi Romane (MCDR) Ţolaş.
de Consiliul Judeţean (CJ) Deva au iniţiat realizarea După conservarea zidu-
Hunedoara, care va asigura studiului de fezabilitate pen- rilor amfiteatrului roman, se
3% din cofinanţarea necesară. tru restaurarea fostei capitale va trece la o etapă de recon-
„Obiectivul general al pro- a Daciei Romane, Ulpia Tra- strucţie pentru ca o parte din
iectului îl reprezintă valorifi- iana Sarmizegetusa, după acesta să poată fi utilizat în or-
carea durabilă a patrimoniului care proiectul a fost preluat ganizarea unor evenimente
cultural de la Ulpia Traiana de CJ Hunedoara. culturale de ţinută.
Sarmizegetusa prin lucrări de „Componenta principală a Primul moment cultural în
conservare şi restaurare cu proiectului va fi cea de con- acest amfiteatru ar putea avea
impact direct în creşterea servare. Dorim să punem în loc peste cinci ani.
numărului de vizitatori, după valoare cel mai important
4 - SĂNĂTaTE 17 - 23 maI 2019

Ştiai că neuronii tăi se pot


regenera? Iată câteva trucuri
care stimulează neurogeneza!
P ână nu demult, se viteza de procesare a infor- tioxidanţi care previn îm- 7. Stridii şi sardine
credea că un adult maţiilor în creier. Broccoliul bătrânirea prematură a or- Aceste două fructe de mare
nu poate genera are nutrienţi care au capaci- ganismului şi celulele sale, sunt bogate în vitamina B12,
noi celule nervoase. În tatea de a îmbunătăţi memo- prevenind în acelaşi timp bo- care relaxează sistemul ner-
ultimii 5 ani s-a desco- ria şi de a menţine sănătatea lile de inimă. De asemenea, vos, ceea ce va duce la o mai
perit că hipocâmpul, creierului. De asemenea, are este bogată în magneziu, un mare claritate de gândire, şi,
partea din creier care proprietăţi care ajută la prote- mineral care ajută la hrănirea de asemenea, va oferi energie
este responsabilă pen- jarea inimii. sistemului nostru nervos. creierului pentru a efectua
tru învățare, memorie, 3. Nuci 5. Ceai verde funcţii mai rapid şi mai con-
dispoziție și emoție, este Nucile, pe lângă faptul că Această plantă conţine cret.
și locul de naștere a sunt un aliment gustos şi pot aminoacizi, printre care L- 8. Seminţe de chia
noilor neuroni. Acest fi combinate cu zeci de feluri teanina, ce face din băutură un Seminţele de chia fa-
proces se numește neu- de mâncare, vă înzestrează cu companion demn de lucidi- vorizează funcţionarea neu-
rogeneză. o cantitate bună de vitamina tate şi meditaţie. De aseme- ronilor şi sporesc activitatea încât acesta să poată funcţiona
Un studiu publicat în 2013 E. Nucile oferă organismului nea, are un nivel ridicat de creierului. Acestea sunt con- corect.
de către National Institute of diverse vitamine şi minerale, EGCG (Epigallocatechina siderate cea mai mare sursă 10. Ulei de seminţe de
Health estimează că pro- inclusiv fosfor, magneziu, Galat), care curăţă sângele, în- de omega-3 ce se obţine în struguri
ducem aproximativ 700 de potasiu, vitamine din com- tinereşte corpul şi combate natură şi previn îmbătrânirea Se consideră că acest tip de
neuroni noi pe zi. Poate cre- plexul B şi vitamina E. Acestea riscul de cancer. Este un bun ţesuturilor. Acest produs se ulei este eficace în reducerea
deți că nu e mult, comparativ sunt cel mai bun aliat şi în antioxidant şi ajută la pre- găsește în magazinele natu- stresului şi inflamaţiei la
cu miliardele pe care îi avem menţinerea sănătăţii cardio- venirea bolilor de inimă. De riste. nivelul creierului, stimularea
deja. Dar, după ce facem un vasculare. asemenea, ajută la conser- 9. Ulei de măsline memoriei şi previne unele
calcul simplu, vedem că până 4. Cacao varea memoriei, previne Uleiul de măsline are efecte dintre daunele asociate cu
împlinim vârsta de 50 de ani, Are mai multe funcţii daunele cauzate de trecerea antioxidante puternice, prote- boala Alzheimer. Seminţele de
toți neuronii originari din acea asupra creierului: stimulează timpului, păstrând celulele jează ţesutul şi previne deteri- struguri conţin minerale
structură unică din centrul învăţarea, reglementează noastre protejate. orarea acestuia. De asemenea, cunoscute pentru efectele lor
creierului nostru, vor fi schim- emoţiile şi, printre alte propri- 6. Somon are grăsimi sănătoase, care de anti-îmbătrânire şi o posi-
bați cu noi celule nervoase. etăţi, serveşte drept antioxi- Acesta este bogat în pro- ajută şi la protejarea inimii, re- bilă prelungire a duratei de
S-a decoperit că învățatul, dant. Mâncată, desigur, cu teine şi Omega-3 şi, în plus, alizarea optimă a circulaţiei viaţă.
alergatul, consumul de Omega moderaţie, cacaoa poate ajuta este dovedit ştiinţific că re- sângelui şi hrănesc toate Pe de altă parte, consumul
3 (ton, somon) și flavonoide creierul, deoarece conţine an- duce riscul de Alzheimer. celulele organismului, astfel de grăsimi saturate, seden-
(ciocolata neagră, afine) sunt tarismul, privarea de somn,
comportamente și activități stresul, depresia și consumul
care ajută la formarea de noi de alcool sunt factori care
celule nervoase. încetinesc acest proces. Deși
Am alcătuit pentru dum- era de așteptat ca alcoolul să
neavoastră o listă de alimente fie pe această listă, se pare că
care sprijină funcțiile cogni- nu trebuie, totuși, să alegem
tive între dezihnibițiile de vinery
1. Seminţe de bostan seara și rejuvenarea noastră
O mână din aceste seminţe mintală. S-a descoperit că
pe zi îţi va furniza cea mai resveratrolul, component al
mare parte din doza zilnică re- vinului roșu, ajută la supravie-
comandată de zinc. Fa- țuirea neuronilor noi. Am
vorizează memoria şi putea să spunem că licoarea
agilitatea. lui Bachus este o băutură
2. Broccoli posibil „neurogenetic-neutră”,
Această legumă stimulează un compromis, preferabil sec.

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la ÎNCHIRIAZĂ TEREN
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă. HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI
Nume .................................................................................................................... ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................… VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .

Localitatea……….................................... Tel…................................................. Relaţii la telefon 0726-219999.


17 - 23 mAI 2019 COmUNITATE - 5

LA HUNEDOARA, SĂRBĂTOAREA
ZILEI EUROPEI - O REUŞITĂ
E
levii Școlii Gim-
naziale Nr. 2 din
orașul de pe Cerna
au sărbătorit împreună
cu cadrele didactice, într-
un cadru festiv, Ziua Eu-
ropei.
Fiecare clasă a reprezen-
tat o țară din UE, pregătind
astfel un desen specific, un
fel de mâncare tradițională și
un scurt program artistic.
Elevii din clasa a III-a A
(sub coordonarea prof. Geor-
geta-Ileana Cizmaș) au
reprezentat Croația, pregă-
tind imagini din Zagreb,
orașul celor două coline, Par-
cul Național Lacurile Plitvice
(care face parte din Patrimo-
niul Mondial UNESCO), cos-
tum popular tradițional,
naționala de fotbal a Croației.
Reușite au fost și imaginile
cu insulele croate care i-au
acesteia cu drapelele celor după cum ne-a declarat în către generațiile de luptători 9 mai 1877 și 9 mai 1945,
încântat pe toți cei prezenți.
28 de state membre UE, con- exclusivitate prof. Georgeta- și eroi pentru dreptate so- precum și Ziua Europei sunt
Au pregătit deserturi
fecționate de elevii partici- Ileana Cizmaș - s-a constituit cială, libertate, unitate și in- înscrise ca momente glo-
tradiționale croate: cremșnit,
panți. atât pentru elevi, cât și pen- dependență. rioase ale luptei românilor
ștrudel cu mere și portocale
Sărbătorirea zilei de 9 tru cadrele didactice de la În același timp, putem pentru libertate, unitate și
caramelizate.
mai, cu o triplă însemnătate: această unitate școlară - într- considera faptul că în evolu- independență.
De notat este atmosfera
Ziua Independenței, Ziua un prilej de îndreptare a gân- ția multimilenară a poporu-
sărbătorească întâlnită în
Victoriei și Ziua Europei - durilor pline de recunoștință lui român evenimentele de la Ioan VLAD
clasă urmare a împodobirii

BUN ASCULTĂTOR, CU SIMȚUL UMORULUI,


SOCIABIL ȘI AMBIȚIOS
Dialog cu Luca Constantin - medic specialist Diabet, Nutriție și Boli metabolice -
Spitalul Municipal Orăștie
- Care sunt punctele privința diabetului. Cei din a pentru un mai bun tratament
unde vă desfășurați activi- doua categorie mă pot con- și efecte benefice asupra pa-
tatea? tacta tot prin aceeași cientului.
- Activiatea profesională o metodă, o dată sau de două
desfășor în cadrul Spitalului ori pe an pentru screeningul - Care vă sunt gândurile
Municipal Orăștie. diabetului zaharat. de viitor pentru îm-
bunătățirea activității pro-
- Vorbiți-ne despre speci- - Punctați-ne ceva despre fesionale?
ficul activităților dumneav- satisfacția muncii desfășu- - Aș dori, pe lângă o mai
oastră. rată în favoarea omului bună monitorizare a pa-
- Program de ambulator bolnav. cienților, să fac (și deja am
(consultații) și în spital (pa- - Îmi desfășor activitatea început) PREVENȚIA dia-
cienți internați). în cadrul Spitalului Munici- betului zaharat, prin infor-
pal Orăștie de un an și cinci mare și educație sanitară a
- Care pacienți și când ar luni. Am preluat 1400 de pa- populației locale și nu numai,
trebui să vă contacteze? cienți, actualmente numărul a tuturor celor care doresc să
- În primul rând aș împărți lor ajunge la 2200 și este în l la evaluările periodice în - Bun ascultător, cu simțul participe. De notat este fap-
pe scurt pacienții în două creștere. Datorită deficitului urma analizelor medicale. umorului, sociabil, ambițios. tul că la Orăștie, în sala Astra,
categorii: pacienți care au de medici, pacienții au fost Calitatea vieții lor s-a îmbu- va avea loc primul eveniment
deja diabet zaharat și pa- dezechilibrați din punct de nătățit și de aicea vine și sat- - Privind continua pregă- de acest gen, cu scop primar
cienți care nu se știu cu dia- vedere metabolic, dar încet, isfacția muncii mele. tire în specialitate, ne pu- „Prevenția unor patologii
bet. Pacienții care se cunosc încet am încercat să îi reeva- teți spune ceva? cronice cât și acute”, eveni-
deja cu diabet pot să mă con- luez și cu ajutorul trata- - Vreți să ne spuneți care - Particip la conferințe ment organizat de Spitalul
tacteze în ambulator sau mentelor de nouă generație vă sunt calitățile dumnea- pentru a fi la curent cu nou- din Orăștie.
telefonic pentru a rezolva pot să zic că sunt cât de cât voastră de medic și vă tățile în domeniu. Este nece- Ioan Vlad
problemele care le au în bine, acest efect observându- onorează? sar să fiu la zi cu informațiile, Georgeta-Ileana Cizmaș
6 - SPORT 17 - 23 MAI 2019

Gimnastică aerobică: Cupa Cetăţii ATLETISM:


Marincu a
ediţia a XXII-a, o reuşită realizat
baremul de
S
ala sporturilor din
municipiul Deva a fost calificare la
din nou gazda între-
cerilor “Cupei Cetății la Mondiale
gimnastică aerobică”, în-
treceri la care au fost În cadrul unui concurs na-
prezenți reprezentanți de tional oficial, desfășurat du-
la Școala Sportivă nr. 1 din minică la Rm. Vâlcea,
orașul Bălți-Republica ,,Memorialul Octavian și
Moldova, trei cluburi din Viorica Enescu”, ediţia a XII-a,
Arad, CSM; Universitatea și concurs organizat de către Di-
Urania,UNEFS și Triumf recția Județeană pentru Sport
Bucuresști, Farul și CSS 1 și Tineret Vâlcea, în partener-
Constanța, CSS Gimnis Iași, iat cu Asociația Județeană de
CSS Petroșani AC SHoney Atletism Vâlcea, Asociaţia
Bears București și ACSM Club Sportiv ,,Proolimpic
Dunărea Giurgiu. Râmnicu Vâlcea”, cu sprijinul
De asemenea, componenții Primăriei Râmnicu Vâlcea pe
loturilor naționale de juniori Stadionul Municipal din local-
și seniori aflați în pregătire itate, atleta Florentina Iușco
pentru Campionatele Eu- (Marincu) a reușit o nouă
ropene care se vor desfășura Georgeta Cosma și Mădălina Cetate Deva alcătuite din De remarcat demonstrația performanță remarcabilă.
peste două săptămâni la Susan, remarcăm evoluția Raluca Bocșer/Darius Irimie) de forță și valoare pe care au În cadrul probei de sări-
Baku și pentru Jocurile Eu- grupului de la categoria a II-a și Siana Caliman/Anton făcut-o aici la Deva, compo- tura în lungime , atleta legiti-
ropene de la Minsk din luna în formula - Darius Irimie, Daniel - situat pe locurile 5 și nenții loturilor naționale de mată la LPS Cetate Deva, a
iunie. Daniel Anton, Raluca Bocșer, 5, tinerii gimnaști deveni fiind juniori și seniori, care se avut o săritură care a măsurat
Competița a fost castigată Claudia Barna, Adina mai mici cu un an, decât pregătesc să participe la cele 6.75 m, ceea ce constituie re-
de către sportivii de la Univer- Tiurean) care s-a clasat pe partenerii lor de întrecere două competiții europene și alizarea baremului de califi-
sitatea-Urania Arad, urmați locul doi și trio-ul de la cate- De la CSS Petroșani remar- care au făcut o utilă verifi-
care pentru Campionatele
de reprezentanții de la Scoala goria a doua, alcătuit din căm evoluția tinerei Selena care înainte de aceste între-
Mondiale de la Doha, din luna
Sportivă nr. 1 Bălți (Republica Nicoleta Patrichi, Maria Mu- Șotângă, componentă a lotu- ceri, verificare reușită, așa
august, dar si pentru Jocurile
Moldova) și de cei de la Farul rariu, Denisa Popescu lui national care s-a situate pe cum au afirmat tehnicienii
Europene de la Minsk din
Constanța. Dintre sportivii medaliat cu bronz. locul trei la individual catego- loturilor reprezentative.
Perechile mixte de la LPS ria I. luna iunie.
clubului gazdă pregătiți de

BOX: Campionatul Național de Cadeți Georgiana Timu, locul I


la concursul international
de la Pitești
S
âmbătă, 11 mai
2019, pe stadionul
“Nicolae Dobrin” din
Pitești a avut loc un pu-
ternic meci international
de juniori cu participarea
sportivilor din Cipru, Is-
rael, România, Ucraina şi
Belarus.
Confruntarea a început cu
proba de 110 m garduri mas-
culin, și s-a încheiat cu între-
cerea de ștafetă mixt 4x400
m. La finalul probelor, Româ- Iconaru (110 m garduri) –
nia s-a clasat pe locul 2, cu 91 14,09 s, Cristian Voicu (800
de puncte. Pe locul întâi a ter- m) – 1:52,34 min., Alexandru

S
portivii boxeuri de la pentru cel mai combativ norul Daniel Sorin Clonta, minat Ucraina, cu 117 Deac (100 m) – 10,85 s.
CS Hunedoara și de boxer al competiţiei. după cum urmează: Marian puncte, iar pe trei s-a situat Clasamentele generale pe
la CS Dacia Orăștie Alexandru Dumitru Gălan Pietroi categ. 40 kg a ocupat Cipru, cu 87 de puncte. echipe arată astfel:
au participat cu succes la pregătit și el de maestrul Ilie locul I la fel ca și colegul lui În topul celor mai bune FEMININ: 1. Ucraina – 54
Campionatul Național de Captari, a ocupat locul I în Emanuel Maradin, care a rezultate din cadrul con- pct., 2. România – 43 pct., 3.
Cadeți ediţia 2019, com- limitele categ. 56 kg. iar evoluat în cadrul categ. 43 kg cursului s-au remarcat urmă- Cipru – 39 pct., 4. Israel – 32
petiție organizată de colegul lui, Alexandru Boar și e noul campion național, el torii atleți români: pct., 5. Belarus – 28 pct.
către FR Box, la Tg. Jiu. (antrenor Butnariu Petru fiind cel care a câștigat si tro- FEMININ: Diana Ana MASCULIN: 1. Ucraina –
CSS Hunedoara are după Marius) s-a situat pe locul al feul de cel mai tehnic boxer Maria Ion (triplusalt) – 13.20 58 pct., 2. România – 46 pct.,
disputarea finalelor doi cam- treilea la categoria categ. 76 al competiției. m, Georgiana Timu (lungi- 3. Cipru – 45 pct., 4. Israel –
pioni și un loc trei prin: kg Laurențiu Braniscar a me) – 5,94 m, Adina Elena 40 pct., 5. Belarus – 10 pct.
Florin Daniel Gîrleanu (an- Sportivii de la Dacia Orăş- dominat întrecerile la cate- Cârciogel (400 m) – 56,30 s, În clasamentul general s-
trenor Captari Ilie) care a tie se întorc de la această goria 50 de kg și la final a Andreea Caracuda (100 m au adăugat și punctele
concurat la categ. 52 kg a competiție cu trei campioni câștigat medalia de aur la garduri) – 14,50 s; obținute în proba de ștafetă
câștigat locul I, dar și trofeul naționali, pregatiți de antre- aceste întreceri. MASCULIN: Alexandru 4x400 m mixt.
17 - 23 mai 2019 SPORT - 7

JUDO: "Cupa Nordului"


L
a șfârșitul săp-
tămânii trecute
s-au desfășurat la
Baia Mare întrecerile re-
unite din cadrul com-
petițiilor " Cupa Nordului
" ediția a XVI-a,respectiv
Memorialul "Vasile
Sălincean" ediția a III-a la
judo , cu adresabilitate
pentru categoriile de
vârstă U12, U13 și U15
masculin și feminin.
Reprezentanții Liceului
cu Program Sportiv "Cetate "
Deva au obținut următoarele
rezultate: la categoria U12 :
locul 1 Alexandru Glodeanu
(în întrecerile de la -46 kg) și
Roland Bențe (-55 kg) și un
locul 3 prin Eduardo Barbu
(-60 kg)
În întrecerile de la catego- drea Schulleri ( +66 kg) și Competiția de la categoria campioni naționali. Bogdan Denșorean (+73 kg)
ria U13: Eduardo Barbu două locuri III prin Alexan- U 15 a fost mult mai animată, Raluca Cadar a câștigat s-au situat pe local II în pro-
Eduardo, (-60 kg) a ocupat dru Glodeanu (-46 kg); și mulți dintre competitori fiind locul 2 în întrecerile de la -63 bele în care au evoluat.
locul II ca și colegul lui An- Roland Bențe (-55 kg). și deținători ai titlurilor de kg iar Lorena Ban (-52 kg) și

POPICE: Noemi Budoi- Siderurgica KARATE


Hunedoara- campioană mondială
U
n număr de opt
sportivi de la C.S.
la tandem CFR Simeria au par-
Pregătită la clubul ticipat la finalul săp-
hunedorean Siderurgica tămânii trecute la
de către Manea Mănel, competiția dotată cu Cupa
tânăra sportivă Noemi Gorjului ediția a VII-a iar
Budoi, multiplă cam- la final tinerii karateka
pioană națională , a reușit din Simeria s-au situat pe
o nouă performanță pen- locul III în clasamentul
tru această disciplină intercluburi. de vărstă. Iată și rezultatele ,Flavius Herci- locul I kumite
sportivă din municipiul de La competiție au partici- obținute de către reprezen- și locul II kata , Caitlin Solda-
pe Cerna. Hunedoreanca, pat reprezentanți de la șapte tanții CS CFR locul I kata și locul II kumite;
care are doar 17 ani, a evoluat în finala Campionatului cluburi și aproximativ 136 Simeria: Eric Horvath, iar Radu Vintilescu- locul III
Mondial de popice pentru cadeți , U 18, întreceri care se sportivi din județele Caraș- David Todea și Florena kata și locul III kumite.
desfășoară în orasul ceh Rocycany, în proba de tandem Severin, Hunedoara și Gorj Șamu-fiecare locul I la kata și Sportivii de la CFR Sime-
alături de Tibor Levente Szasz ( legitimat la CSM Tg. iar probele de concurs au locul I la kumite, Alina Săran ria sunt pregătiți de Sensei
Mureș). Cei doi au reușit să se claseze la finalul întRecer- fost kata și kumite indivi- și Alexandru Stan-fiecare Ion Hrițcu și Senpai Dorin
ilor pe locul I , devenind deci campioni mondiali. dual, pe mai multe categorii locul I kumite și locul III kata Vesa.

Ziua Rezervistului Militar


D
e fiecare dată, întâl- sionişti din societatea româ-
nirea anuală ce are nească.
loc cu ocazia Confe- Exprimându-ne cea mai
rinţei Asociaţiei şi a zilei profundă bucurie că suntem
Rezervistului Militar, împreună la activităţile des-
reprezintă un eveniment făşurate, vă rog să primiţi
de o rară încărcătură onorul noastru şi permiteţi-
emoţională, de trăiri nos- mi să adresez gândurile noas-
talgice şi de omagiere a tre bune, tuturor camarazilor
trecutului glorios şi a im- noștri, membri ai asociaţiei,
presionantului prezent al
însoţit de urarea de multă
lucrătorilor din Ministerul
Afacerilor Interne, al cărei sănătate şi fericire.
trecut se împleteşte cu is- Dumnezeu să vă ocro-
toria Patriei noastre, a tească şi să vă călăuzească.
poporului român, pe care
şi dumneavoastră le-aţi Preşedintele Asociaţiei
slujit. Naţionale a Cadrelor
Istoria consemnează fapte triei şi a valorilor naţiunii cunoştinţă şi preţuire al celor care, indiferent de perioada Militare în Rezervă şi în
memorabile ale lucrătorilor române, a siguranţei cetăţea- ce au făcut parte din toate istorică, v-aţi făcut datoria, aţi Retragere din M.A.I. Filiala
din Ministerul Afacerilor In- nului, a bunurilor acestuia şi a structurile de aparare, se în- contribuit la formarea şi edu- „ŢEBEA” Hunedoara colonel
terne pe frontul nevăzut, care vieţii. dreaptă în aceste momente carea actualei generaţii de (r)NEGOIŢĂ ALEXANDRU
au contribuit la apărarea pa- Gândul de respect, re- către dumneavoastră, cei poliţişti şi jandarmi profe- TOMA
8 - SPIRITUALITATE 17 - 23 mAI 2019

PELERINI LA LOCURILE SFINTE


N
e îndreptăm încet și
cu sfială pe urma
pașilor Mântuitoru-
lui, trăind sentimente
unice: de emoţie, umilință,
evlavie, resemnare. Apoi,
pe nesimțite, pătrundem
într-o altă lume. O lume a
pioșeniei, a iertării și
credinței, unde spiritualul
și materialul se îngemă-
nează perfect. Și tot aici,
te simți vinovat de toate
păcatele de pe pământ.
Iar Patimile Domnului
Iisus stăruie în gândul
fiecăruia, începând cu:

Via Dolorosa, Calea


Durerii sau Calea
Suferinței
Șerpuiește printre stră-
duțele înguste ale Orașului
Vechi, începând cu Mănăstirea
Ecce Homo (Iată Omul), până
la Biserica Sfântului Mormânt.
Acest drum lung și chinuitor,
Iisus l-a străbătut cu demni-
tate, purtându-și crucea, fără
să renunțe o clipă la Credința
Cupola Bisericii de la Sfântul Mormânt
Sa. De la calea de judecată a lui
Pilat și până la Locul Umilinței,
Golgota, drumul are 14 porți, fletul său toată durerea și pentru a doua oară. M-ai părăsit” (Matei În Cetatea
fiecare popas având o semnifi- umilința, neavând posibili- 27,46,27,50)
cație aparte. tatea să facă nimic. ”O voi, care La al optulea popas Ierusalimului
treceți pe lângă mine priviți și Iisus vede femeile mirono- La al 13-lea popas Parcă ești într-o altă lume,
Primul popas al Crucii vedeți dacă este vreo durere sițe, care-L plângeau, știindu- Iisus este coborât de pe o lume în care nimic nu mai
Aici, Iisus este condamnat ca durerea mea”. (Plângerile L nevinovat și încearcă să le Cruce. contează, nici timpul, nici,
la moarte. ”Au adus pe Iisus de lui Ieremia, 1,12). consoleze, ”Fiice ale Ierusa- spațiul, nici chiar noi, muri-
la Caiafa în odaia de judecată”. limului, nu Mă plângeți pe La al 14-lea popas al torii de rând. Este locul cel mai
(Ioan,18,28). La al cincilea popas Mine, ci plângeți-vă pe voi Crucii, corpul Lui a fost depus aproape de Iisus. Locul de
Simion din Cirena este înșivă și pe copiii voștri”. Căci în Mormânt. unde El ne privește cu dra-
La al doilea popas forțat să ducă Crucea Mântu- dacă se face acest lucru copa- goste și îngăduință, iertându-
Este împovărat de Cruce. itorului. La un moment dat, cului verde, ce se va face celui
”Atunci Pilat a luat pe Iisus și a Mântuitorul se împiedică de o uscat?” (Luca 23,28,3). Iisus cade sub greutatea crucii
pus să-L bată”. (Ioan,19,16). piatră. Locul este marcat, iar
credincioșii-L venerează, în- La al nouălea popas
La al treilea popas chinându-se. Iisus cade pentru a treia
Iisus cade pentru prima oară, dar fără să renunțe la
dată sub greutatea Crucii, dar La al şaselea popas Credința Sa în Tatăl Ceresc.
nimic nu-L oprește să meargă La Iisus ajunge Veronica. ”Vreau să fac voia Ta Dum-
mai departe. Pentru că, iu- Aceasta-I șterge sudoarea feții, nezeule! (Psalmi 40,8)
birea de semeni, de Credință, pe pânză imprimându-se apoi
e mai presus de orice. chipul Mântuitorului. Al zecelea popas
Aici este dezbrăcat de
La al patrulea popas În al şaptelea popas haine, ajungând la Golgotă,
Iisus o întâlnește pe mama Împovărat de chinuri și sub unde urmează răstignirea.
Sa, Maria, care strânge în su- greutatea Crucii, Iisus cade ”Din tălpi până-n creștet,
nimic nu-I sănătos ci numai
În apele Iordanului răni, vânătăi și carne vie”.
(Isaia 1,6).

La al 11-lea popas
Iisus este bătut în cuie pe
cruce. ”…mi-au străpuns
mâinile și picioarele: toate
oasele aș putea să mi le
număr”. (Psalmi 22,16,17).

La al 12-lea popas
Iisus moare pe cruce.
Înainte de moarte a strigat cu
glas tare: ”Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce
17 - 23 mai 2019 spiritualitate - 9

ne toate greșelile, cu voie sau reușit să-I mărturisești tot, să-


fără voia noastră. Te cople- I mulțumești și să te rogi în- Golgota
șește și măreția și locul și deajuns, pleci de acolo
sfințenia lui. Pentru că aici, sperând că rugile tale au fost
Mântuitorul a fost sacrificat auzite, iar Mântuitorul, în
pentru credința nemărginită bunătatea lui imensă, le va îm-
în Tatăl Ceresc. Nu știi cât și plini.
cum să pătrunzi totul, cu sufle-
tul și privirea, nu știi încotro să Golgota – locul
te îndrepți pentru a cuprinde Răstignirii
măreția și plinătatea Credinței.
Te simți, pentru o clipă, lipsit Mântuitorului
de tot ce-i omenesc, dar mult Ajunși aici, fiorul umilinței,
mai aproape de Cer. dar și al groazei te copleșește.
Iar atunci când atingi cu grijă
Piatra Mirungerii și evlavie o părticică din Piatra
Înainte să ajungem la Mor- Sfântă, ai sentimental că nimic
mântul Sfânt, poposim la Pia- nu mai contează în această
tra Mirungerii, acolo unde lume sfâșiată de ură. Că jertfa
Mântuitorul este uns cu mir, Mântuitorului nu poate fi
înainte de a fi coborât în mor- egalată de nimeni și de nimic.
mânt. Ne închinăm cu evlavie, Și gândești că doar ruga, umi-
atingând de ea toate obiectele lință și bunătatea ne mai poate
aduse cu noi, în credința că se salva.
vor sfinți doar printr-o simplă parcă mai puternici și încreză-
atingere. Biserica Nașterii tori, ne îndreptăm spre alte
Mântuitorului Locuri Sfinte, pe urmele
Mormântul Sfânt Are o măreție cerească și o pașilor Lui.
Are o taină a Lui, ce nu frumusețe nepământeană.
poate fi descrisă în cuvinte. Zâmbetul fericit al icoanei Fe- Pe Muntele Tabor
Parcă totul din jur dispare într- cioarei Maria, care a adus pe Te simți mai aproape de
o aură de mister. Pătrunzând lume Fiul Sfânt, impresionează Cer, de Mântuitorul care, în
cu sfială în Lăcașul Sfânt, ești până la lacrimi. Ești pătruns de mărinimia Lui, ne iartă și ne
cuprins de pioșenie, apoi de o bucurie imensă, iar lacrimile trimite de Sus câte o rază din
teama că nu reușești să aduci vin fără să realizezi. Sunt Lumina Lui Veșnică. Ne închi-
prinos de recunoștință pentru lacrimi de bucurie, de fericirea năm și rostim o sfântă rugăciu-
că ai fost binecuvântat să mamei care-și privește cu ne în biserica românească de
ajungi aici. Lespedea rece și dragoste pruncul. Privim aici, unde suntem primiți cu Intrarea la Mormântul Sfânt
grea a Mormântului gol, veg- chipul Fecioarei și ne mi- multă dragoste. Sunt atât de
heat de Icoana Fecioarei, îți nunăm de frumusețea și lu- este veșnică. La Mântuitorul în suflet. Ne-am simțit mi-
multe locuri sfinte pe unde
creează o stare de neliniște, de mina lui. Ne imaginăm și grija care, în dragostea lui nemăr- nunat, mult mai aproape de
Mântuitorul și-a purtat pașii,
neputință și vinovăție pentru sau îngrijorarea mamei, atentă ginită pentru semeni, poate Iisus și de Dumnezeu. Și cu o
încât este aproape imposibil să
toate câte s-au întâmplat. la orice pas făcut de fiul ei. Ne iubi și ierta necondiționat. Și încărcătură emoțională de-
le cuprinzi pe toate.
Rugăciunea făcută aici este închinăm și sărutăm fiecare aici, ca și în alte locuri, îi simți osebită, în miez de noapte, la
unică și poate irepetabilă. loc pe care-l putem pătrunde, prezența. O prezență aproape Biserica Sfântului Mormânt,
Muntele Măslinilor pământeană. am primit cu bucurie Sfânta
Emoția te pătrunde în chip ne- atingând cu smerenie și Steaua
firesc și nu știi, în puținul timp Călăuzitoare cu cele 14 colțuri, Aici, măslinii milenari stau Împărtășanie.
pe care-l ai la dispoziție, cu ce care marchează locul nașterii. mărturie întâlnirii Mântu- Biserica Adormirii
sa începi, ce să-I spui și cum Dar peste bucuria noastră itorului cu Apostolii. Și poate
Maicii Domnului Plecarea spre casă
să-I mulțumești, în puține cu- se așterne încet unda tristeții, fiecare pom, fiecare fir de Înseamnă regret. Regre-
iarbă, fiecare floare are câte o Ne reamintește că totul are
vinte Mântuitorului pentru că gândindu-ne la tot ce a tul că ne despărțim de locul
poveste. O poveste adevărată un sfârșit, că nimic nu este
exiști, pentru familia ta și pen- urmat… sfințeniei, dar cuprinși de o
despre faptele Mântuitorului veșnic pe pământ. Pășim cu pi-
tru toate cele ce ți-au fost bucurie imensă, pentru că
și despre învățămintele Lui. oșenie, credință și umilință
hărăzite în această lume. Pe urmele aici, atenți să nu-i tulburăm Mântuitorul ne-a îngăduit
Cu smerenie și străbătut de Mântuitorului liniștea. Și ne imaginăm că să mergem pe urmele
sentimental vinovăției că n-ai Cu sufletul împovărat, dar
Grădina Ghetsimani - pașilor Lui. Și dacă am atins
Maica Domnului ne privește
locul trădării din Ceruri, cu dragoste de măcar un strop din piatra
Mântuitorului mamă și multă îngăduință. sau pulberea pământului
Piatra Mirungerii
călcate de El, este o binecu-
Frumusețea și Lumina Ce- vântare.
rească venită de sus te duce cu Liturghia de la
gândul la Ierusalimul din miezul nopții
Cornelia Holinschi
Ceruri, acolo unde Sfințenia Ne-a adus pacea și liniștea FOTO: Horațiu Holinschi

Adormirea Maicii Domnului


10 - timp liber 17 - 23 mai 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Minutul de umor


Vineri, 17 mai • Soacra, pe patul de moarte
DIVA, ora 21,00, Un prinț în America - Să repari pendula aia de pe perete,
TVR 1, ora 22,10, Condamnat la iertare ginere!
- O repar mamă soacră, o repar. Dumneata
Sâmbătă, 18 mai concentrează-te acolo…
TVR 2, ora 20,10, Profețiile omului
Molie • Pe malul unui lac
PRO CINEMA, ora 22,30, Stone Gică face poze pe malul lacului, când ne-
vastă-sa îl strigă disperată :
Duminică, 19 mai – Gică! Repedeee, se îneacă mama!
NAȚIONAL TV, ORA 20,00, Terorist fără – N-am cum, nu mai am loc pe card…
vină
• Destăinuirea unui fiu
ANTENA 1, ora 21,00, Fracul magic
- Părinte, recunosc, am încălcat sfaturile
părintești. Tata mi-a interzis să mă duc la
Luni, 20 mai acea casă de desfrâu, dar eu nu am putut
PRO CINEMA, ora 20,30, Furtul de dia- rezista și i-am trecut pragul.
mante - Urât, fiule, urât. Si, desigur, ai văzut acolo
NAȚIONAL TV, ora 21,00, Zorro ce nu trebuia sa vezi...
TVR 2 - Da, părinte. În primul rând, l-am văzut pe
Marți, 21 mai tata!
PRO CINEMA, ora 20,30, Răzbunarea
maestrului • La școală
Duminică, 19 mai, ora 22,10
TVR 1, ora 22,00, Marele jaf al trenului Alinuța lipsește trei săptămâni de la
Lorzii crimei (I)
școală. Când vine înapoi, un profesor o între-
abă de ce lipsit.
În centrul acțiunii filmului se află misteriosul Nikolai, im- -Păi, a murit bunica.
plicat într-una dintre cele mai cunoscute grupări ale crimei Miercuri, 22 mai -Cum a murit, când am văzut-o ieri la
organizate londoneze. Existența lui liniștită este tulburată PRO CINEMA, ora 20,30, Apocalipsa geam?
atunci când o întâlnește pe Anna, o moașă nevinovată. TVR 1, ora 223,10, Marele jaf al trenului - Știu, o ținem acolo până vine poștașul cu
Aceasta încearcă să salveze un copil, născut de Tatiana, o ru- (II) pensia.
soaică venită la un spital londonez. Mama copilului moare,
iar moașa Ana pornește pe urmele familiei fetei, ca să le în- Joi, 23 mai • Într-un birou
credințeze bebelușul. Așa ajunge să-l cunoască pe nemilosul PRO CINEMA, ora 20,30, 7 centimetri Șeful se adresează secretarei:
Nikolai și să descopere, întâmplător, posibile dovezi îm- TVR 2, ora 21,10, Misterele din Glen- – Cheamă toți angajații la ședință. Urgent!
potriva grupării. Nikolai, aflat într-o situație fără ieșire, va de- wood (IV) – Prin e-mail?
clanșa o serie de crime, trădări și răzbunări. – Nu, prin Facebook. Va fi mult mai repede!

BERBEC TAUR GEMENI RAC


În primele zile ale intervalu- În relația de dragoste pot fi Sunteți tentați să abandonați Există posibilitatea de a vă
lui, veți avea parte de câteva câteva probleme și există unele proiecte, din lipsă de schimba locul de muncă sau

H
succese frumoase. Chiar dacă riscul să vă despărțiți, dacă timp sau pur și simplu din cel puțin să aveți ocazia să
nu v-ați schimbat locul de țineți cont de opinia părinților prudență. Pentru că, nu întot- alegeți să faceți ceea ce vă
muncă este posibil să fiți pro- sau a prietenilor. În plan eco- deauna sunteți siguri că place. Indiferent de decizia
movați sau să primiți o sumă nomic, începe o perioadă proiectele voastre vor avea luată, veniturile voastre vor

O mare de bani. Este foarte im-


portant să păstrați ce ați
obținut.
bună. Ar fi de dorit să faceți și
ceva economii, pentru că vor
veni zile mai grele.
sorți de izbândă. Important
este să duceți totul până la
capăt, dacă ați început ceva.
rămâne la fel. Partenerul de
viață știe cum să vă spri-
jine.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Proiectele începute se apro- În familie există o oarecare La serviciu trebuie să fiți foarte În relația de cuplu apar unele
pie de finalizare, iar veni- tensiune, pe care rudele atenți. Altfel, vă confruntați cu probleme. Chiar dacă reușiți să
turile voastre vor crește apropiate o amplifică. Dar cu o problemă pe care cu greu o vă abțineți și să nu vă certați,
simțitor. Vă gândiți la o va- diplomație și calm, lucrurile veți rezolva. Sunteți nevoiți să simțiți nevoia să vă reproșați

S canță în afara țării, alături


de cei dragi vouă. Cu toate
acestea, sănătatea unui
se vor liniști. Mare atenție,
pentru că, dacă nu manifes-
tați prudență, afecțiunile
lucrați într-un ritm alert, iar
rezultatele voastre nu vor fi în-
totdeauna la nivelul pretenți-
pentru toate greșelile făcute.
Spre final, lucrurile se vor re-
zolva cu bine. La serviciu aveți

C
membru de familie vă pune medicale pe care le conside- ilor. O relație mai apropiată cu multe de făcut și veţi rămâne
pe gânduri. rați minore, se pot amplifica. unii dintre colegi v-ar ajuta. și după orele de program.

O SĂGETĂTOR
Este o perioadă bună pentru
voi, mai ales la locul de muncă.
CAPRICORN
Vă gândiți să deschideți pro-
pria afacere, iar pentru asta
VĂRSĂTOR
Urmează o perioadă fru-
moasă, plină de realizări. Veți
PEŞTI
Astrele vă sunt favorabile
pentru orice fel de câștig.

P Există posibilitatea să fiți


avansați sau să primiți ceva
bani în plus la salariu. Cei căsă-
toriți, vor avea zile frumoase,
aveți nevoie de o soluție via-
bilă. Veți avea ocazia să găsiți
noi surse de venituri, iar ideile
încheia o afacere profitabilă,
care vă poate aduce venituri
mari. Dacă trebuie să semnați
Chiar dacă nu veți obține
bani de fiecare dată când vă
încercați norocul, beneficiile
voastre să prindă viață. Totul anumite acte, mare atenție la de la locul de muncă vor fi
alături de familie. Copiii sunt este să fiți maleabili, altfel, ex- detalii. Altfel, există riscul să peste așteptări. Trebuie să vă
pe primul loc, iar deciziile luate istă riscul să stricați relațiile fiți dezavantajați. Prietenii implicați în câteva proiecte
sunt în funcție de ei. cu o persoană influentă. vor organiza o petrecere. noi de afaceri.
17 - 23 mai 2019 OPiNii - 11

Societatea fără ,, cârmaci "!


''
Degeaba le-am avea pământ o perioadă de timp. tura, mizeria umană, rău- sporturile cele mai renumite
pe toate: inteligenţă, O lume schimonosită, hâdă, tatea, prostia, ura, dezbina- în Romania în locul fotbalu-
cultură, isteţimea, sulfuroasă, o lume din care rea, am devenit vânzători, lui și handbalului. Agre-
supracultura, doctoratele, au dispărut complet morala, trădători care am pozat pen- siunea și Violenta au luat
supra doctoratele, dacă ruşinea, decenţa, normali- tru a ne atinge scopurile locul sporturilor de masă,
suntem răi, haini, mojici tatea, bunul simţ, respectul, politice și materiale în așa- adunate în celebra ,,Dacia-
şi vulgari, proşti şi nerozi, justiţia dreaptă, autoritatea ziși patrioți. Nu ne mai este dă", de pe vremea comunis-
doi bani nu facem, se duc reală şi legea. rușine de noi, ce spunem și mului. Am studiat și văzut că
pe apa sâmbetei şi in- Au dispărut toate normale ce producem cu efecte deza- aproape toţi se comportă la
teligenţa, şi erudiţia, şi morale și de bun simt, carac- struoase, pentru noi și se- fel, m-am retras precum
supradoctoratele, şi toate ter, comportament normal menii noștri. broasca ţestoasă în cochilie
congresele internaţionale
civilizat, cultură, civilizație, Înainte violența era un şi încerc să mă detaşez de
la care luăm parte, şi
toate bursele pentru legile nu le mai respecta ni- viciu, acum este la tot pasul, mizeria şi boala acestei soci-
studii pe care le câştigăm meni, până şi constituţia la toate colțurile, a devenit o etăţi ciopârţite şi fragmen- înțeleagă propria istorie, o so-
prin concursuri severe. este ignorata. Apropo, legile necesitate. Violența nu mai tate, impusă la asemenea cietate care nu oferă nimic se-
Nimic nu poate înlocui şi produc efect doar acolo unde este o excepţie ci este ca și o comportament din afara de menilor săi Arestările și
suplini niţică bunătate su- există răfuieli între politi- problemă destul de utilă în la UE, condusă de nume cu cerările nedrepte, încar bolile
fletească, niţică bunăvoinţă, cieni sau pentru a termina viața de zi cu zi, absolut nor- probleme penale în țările de cronice, subeducația, șomajul
toleranţă, înţelegere. Niţică afacerile autohtone. Su- mală şi frecventă. Și ani- unde provin. Juncker, Tim- au devenit un stil de viaţă
susţinută bună-cuviință. veranitatea e moartă demult, malele sunt mai chibzuite, mermans și alții, oameni pentru 98% dintre români.
Bunătatea sufletească nu- siguranța națională, patri- mai ordonate, au un compor- care s-a văzut pe față că ne Toate astea, adunate la un loc,
i o virtute subtilă şi rafinată, moniul și altele se respecta tament chiar mai înțelept vor răul ca națiune. se numesc sărăcie. Societatea
e un atribut de bază al fiinţei doar în interesul celor de la decât noi oamenii. Chiar mai Avem o șansă de a zâmbit; noastră ridică bariere şi ziduri
omeneşti și totodată un putere. pacifist. Violența este modul bine că se duc, se duc. Poate înalte între parveniţii născuţi
atribut al culturii. Ştim că de- M-am întâlnit cu un dis- preferat de acţiune într-o so- se duc și mulți de la noi, că din furturi uriaşe şi restul
am vorbi toate limbile și tins politician care m-a privit cietate bolnavă. Care este nu merită să fie cu adevărat populaţiei aflate pe linia
toate dialectele pământului, de sus, ironic, ca și când compusă și de indivizii români, până acum am făcut supravieţuirii.
şi de-am fi capabili să clasi- domnia-sa știa tot, ajunși la putere. o radiografie reală și obiec- Societatea care se bazează
ficăm conform cu clasificarea spunându-mi să nu discut de Suntem o societate con- tivă, dar unde stau ascunse
pe realizările pe furturile şi
zecimală toate volumele politică, că politica o fac dusă de oameni care sunt pacea și prosperitatea, bună-
acumulările de avere ale câ-
tipărite în toate limbile politicienii, adică ei. M-am dominați de incultură, care a tatea, tradiția acestui popor.
torva indivizi, spre deosebire
pământului, de la Gutenberg uitat atent și m-am întrebat: devenit ,,o metastază can- Toate acestea adică, pacea şi
de societatea sănătoasă care
şi până astăzi, și de am fi oare asemenea oameni ne cerigenă" a poporului prosperitatea sunt consider-
prosperă prin înflorirea în-
tobă de carte și de erudiţie, și conduc? Nu mă mai mira român. ate naive și nerealiste.
nimic, când avem atâta Prin violenţă, şantaj şi tregii comunități. O societate
de am cunoaște între- bolnavă nu poate face conexi-
buinţarea tuturor termenilor prostie peste tot, dar cred că ameninţări se rezolvă toate Ce a ajuns democrația
incultura domină, în cea mai problemele, așa cred inculții, românească ? unea între sănătatea generală
specifici tuturor ştiinţelor şi a populaţiei şi prosperitatea
tehnicilor, tot nu ne putem mare parte, sfera politicului. lacomii și borfașii, care au
Care nu se vede de treizeci comună, neînţelegând rolul
numi oameni culţi dacă sun- ajuns la putere tot prin vio-
Lumea discută doar lentă, șantaj și șpagă! Mulți de ani? Democrația româ- cetățeanului în acest mecan-
tem nişte pizmăreţi, nişte nească a ajuns o utopie, statul ism, care, în fapt, reprezintă
bădărani şi nişte răi la su- de bani și de a intra în se nasc sau se formează
politică rapid de mici în duşmani de drept a căzut în derizoriu, unul dintre elementele pro-
flet.'' autorităţile împrumută pro- priului corp. Societatea noas-
Nicolae Steinhardt peste noapte. Oameni cu
Românii fiind cei mai avizi cedee specifice inchiziţiei, tră românească este deficitară
care nu te-ai văzut niciodată,
de putere și de bani, la zece pentru a-și îngenunchia duş- la toate capitolele.
Nicolae Steinhardt s-a n-ai împărţit niciodată nimic,
fraze, bani și iar bani. Nimeni manii şi a-şi înfricoşa poporul, O țară fără conducători is-
stins din viață în data de 30 nu te cunosc, te urmăresc, te
nu observă ca noi am devenit politicienii precum Preda, cusiți este o țară fără busolă,
martie 1989. Să-l prețuim spionează, te urăsc de
un deșeu moral, adunat în Macovei și alții de la alte par- cu oameni fără cârmaci, care
așa cum se cuvine: citindu-l. moarte şi te vor după gratii
caractere. Deșeul moral tide ne spurcă în lume. Tot ei nu au un viitor. Așteptăm de
Societatea în care trăim deoarece la noi numai cine
adunat în caractere duce la ne vând pământurile prin 30 ani ,,luminița de la capătul
este bolnavă și nu știe în- nu vrea nu face rău, deoarece
deşeuri canceroase, ce vor legile permisibila pe care le tunelului", care nu mai vine,
cotro se îndreaptă. Trăim legile permit.
distruge generaţii întregi de fac, resursele, industria ca şi așteptând viza de la domnii
într-o lume ipocrită, săracă La noi codurile penale
acum înainte. Generații la cum ar fi proprietățile Juncker, Timmermans și altii,
din toate punctele de vedere, sunt codurile răfuielii, iar
care consecințele încep deja moştenite de la părinţii lor. Au care au dorit și doresc
inclusiv moral, lipsită de magistrații le îndeplinesc
să se vadă. furat și fură sute de milioane ,,binele" acestei țărișoare.
etică şi evident, autodistruc- facil dorinţa prin celebrele
Oamenii valoroşi au dis- de euro, dar sunt liberi, Cocos, Luminița dlui Ciorbea s-a
tivă. manevre ale justiției, care
părut din posturi, s-au retras Pescariu, Udrea și mulți alții. stins demult, aștept ,,lumi-
condamnă pe bandă rulantă
în eșaloanele 4-5, au fost În puşcării s-au adunat mai nița" dlui Timmermans și a
Ce lăsăm noi numai prin ascultări și pre-
marginalizaţi continuu, până mulţi nevinovaţi decât vino- fetei morgane UE. Unde ești și
moștenire copiilor supuneri. Dar și aceste
la extincţie. În locul lor au vaţi, bătrânii şi bolnavii sunt ce mai pui la cale împotriva
noștri, inclusiv metode fac parte tot dintr-o
fost promovate non-valorile, exterminaţi, copii sunt aban- noastră, fetițo? Putem com-
nepoților? societate în derivă. Acestea
rebuturile umane, turnătorii, donaţi, trăiesc fără viitor, fără para vreodată Elveția, care nu
sunt mijloace securistice, re-
Dacă aceasta lume o trădătorii, torţionarii, acefalii este în UE și Romania, care
zonabile, spun justițiabilii. vise, fără speranţe.
lăsăm moştenire copiilor şi înregimentaţi politic şi pros- este în UE?
Violenţa şi agresiunea Suntem o țară unde legea
nepoţilor noştri înseamnă că tituatele. Ce am schimbat? Al dumneavoastră același
este joaca preferată a soci- este nelegiuirea. O societate
degeaba am trăit pe acest Moralitatea, cultura cu incul- Prof .Ioan Romeo Mânzală
etăţii actuale, au devenit bolnava care nu dorește să-şi
12 - Ce găTim în week-end? 17 - 23 mai 2019

cIORBă DE șTEvIE
mod de preparare:
Legumele se curăță, se INGREDIENTE
taie mărunt și se pun la călit, două cepe, doi morcovi, o rădăcină de pătrunjel, un
la foc mic, într-un vas mai păstârnac, un ardei kapia, leuștean, ulei de floarea
înalt, cu ulei și puțină apă, soarelui, un dovlecel, 500 g ștevie, sare și piper după
până devin translucide. gust, 750 ml borș, două ouă.
Peste ele se toarnă aproxi-
mativ trei litri apă rece, se timp, ștevia se curăță de ciorba se mai lasă la fiert
asezonează cu sare și piper. nervuri și se taie feliuțe. circa 10 minute.
Legumele se fierb aproxima- Când legumele s-au fiert, se La final se adaugă borșul,
tiv 30 de minute, la foc adaugă ștevia, leușteanul pătrunjelul tocat, apoi se
mediu, semiacoperite. Între curățat și tocat mărunt, iar drege cu ou.

PAchEțElE DE PRImăvARă
INGREDIENTE
Pentru umplutură: 1/2 varză mică albă, 2 morcovi, 1 ardei gras roșu, 1 ardei gras
galben, 2-3 căței de usturoi, 3-4 felii șuncă sau 300 gr carne tocată de pui, o jumătate
fir de praz, 4-5 ciuperci asortate, 3-4 linguri sos soia, 300 ml ulei, sare și piper după
gust, un pachet foi de plăcintă subțiri.
Sos dulce acrișor: 3 linguri oțet, 3 linguri zahar, 2 linguri sos de roșii, 2 linguri
sos de soia, zeama de la 2 portocale, o lingură ulei, o linguriță amidon, 5-6 linguri
de apă.

mod de preparare: prazul, usturoiul, ciupercile foile, care se taie în pătrățele,


Într-o tigaie se pun 2-3 și ardeii tăiați fideluțe, pipe- aproximativ egale. La mi-
linguri de ulei, în care se rul și sosul de soia. Totul se jlocul pătrățelului, se pun devin aurii, după care se scot Sosul: Ingredientele pen-
călește ceapa sau șunca. fierbe aproximativ un minut, două lingurițe de umplutură, pe un prosop de hârtie. Ru- tru sos se amestecă bine,
Când carnea este gata, se la foc mare, până se evaporă apoi se fac rulourile. Acestea lourile prăjite se vor servi după care se pun la foc până
adaugă morcovii, varza, lichidul. Între timp, se desfac se prăjesc în ulei încins până alături de un sos acrișor. ce sosul se îngroașă.

PRăjITuRă cu RuBARBă
amestecă bine cu uleiul. diametrul de 24 cm, care se
Albușurile se bat spumă tapetează cu hârtie de copt, INGREDIENTE
cu un praf de sare. Se adaugă, în care se toarnă compoziția. Ingrediente: 4 ouă,
pe rând, zahărul și se mixează După ce se nivelează, dea- două linguri de ulei,
până se obține o spumă lu- supra se așază bucățile de sare, 100 g zahăr, două
cioasă, ca de bezea. Se pun rubarbă, care au fost ameste- plicuri de zahăr vanilat,
gălbenușurile și totul se cate cu o lingură de făină. două linguri de ulei, 4
amestecă ușor cu o spatulă. Tava se dă la cuptorul linguri pline de făină
Faina albă se amestecă preîncălzit, la 170 de grade albă, un praf de copt,
bine cu praful de copt, apoi C, pentru circa 20-25 de 250 g rubarbă, zahăr
se incorporează în spumă cu minute. pudră vanilat.
mișcări ușoare, de jos în sus. Se face testul cu sco-
mod de preparare: soape de hârtie, apoi se taie Dacă este cazul, se mai poate bitoarea, iar după coacere, cu zahăr vanilat, apoi se
Tijele de rubarbă se cură- în bucățele mici. Se separa adăuga puțină făină. Se prăjitura se lasă pe un grătar porționează.
ță, se spală, se șterg cu pro- ouăle. Gălbenușurile se pregătește o tavă rotundă, cu să se răcească. Se pudrează www.bucataras.ro

Pensiunea POnOR *** CLINICA OPHTALENS T


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807 CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant – Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque. Clinica Ophtalens T
17 - 23 mai 2019 jocuri - 13

E - G - M - ALBANI - TAIFUN - BRATE - BO - IR - RA - IADA - CAS - G - CALLAS - APA - SAH - E - TO - AI - ABATIE - RAITA - SERAL -
Dezlegarea integramei AO - RI - NC - SALTA - R - RS - VOLATIL - DOG - NILSSON - TEL - RH - TE - TRI - FII - LAITA - M - PU - E - TI - BA - BI - IA - BLAT - LT
din numărul trecut - TAIOSI - RAI - RIGACCI - NA - UNT - ENE - FOSA - TA - TN - CRESPIN - M - UNIT - MAIA - I - TITRATI - HAR - RAC - CHITAI - NANASA
14 - miCa PUBLiCiTaTE 17 - 23 mai 2019

l Vând casă+anexe+grădină în l Vând apartament două camere, l Vând casă în Chișcădaga, două
IMOBILIARe Şoimuş, strada Viilor, nr.279. Deva, Bejan, decomandat, cu ter- camere, hol, bucătărie de vară, beci,
l Vând urgent și ieftin casă în Tel. 0720.105.531, 0754.094.969, mopan, mobilat, centrală electrică. grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț:
Sâncrai, 3 camere, dintre care două 0734.531.776. Preț: 16.000 euro, tel. 0725.475.211. 70.000 lei, telefon: 0725.452.878.
mobilate, teracotă, două bucătării l Vând apartament 3 camere, l Vând casă în comuna Zam, ren- l Vând casă în sat Pojoga
vechi, grajd, șură, fântână cu apă zona IRE, et 1, decomandat, două băi, ovată, două camere, balcon închis, că- (4 km de la Zam), cu 2 camere,
potabilă, grădină de legume și pomi CT, termopan, aer condiționat, mo- suță de vară, fântână, cablu TV, pomi bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: dern, mobilat modern. Preț: 60.000 fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț:
0760.193.089, 0254.730.209. euro, telefon: 0725.452.888. 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
15.000 euro, telefon: 0733.832.559.
l Vând casă, duplex, în Șoimuș, l Vând apartament 3 camere, zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
l Vând casă, dependințe, teren
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi, Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2, Tel. 0769.897.804.
ușă metalică, parchet. Preț: 34.000 3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele-
bucătărie mare, beci, încălzire cen- fon: 0729.423.035. l Vând apartament două
trală pe gaz, apă curentă, garaj, euro, telefon: 0738.246.138,
0769.213.866. l Vând garsonieră în Deva, str. M camere, posibilitate spaţiu comer-
grădină 500 mp și anexe. Preț:
110.000 euro, telefon: 0723.784.821, l Vând urgent și ieftin casă în
Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, cial, salon coafor, cabinet medical.
0721.479.233. Simeria, trei camere, din care două 8/24, gresie, faianță, termopan, uși, Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
mobilate și cu teracotă, beci spațios, baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa-
l Vând casă, 2 camere, hol, Telefon: 0723.382.890.
două bucătării de vară vechi, grajd rat, renovată recent, totul nou. Tele-
bucătărie de vară, grajd plus atelier, fon: 0724.786.105, 0772.082.324.
curte, grădină, toate utilitățile,
mare, șură, găbănaș, fântână pota- SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
bilă, cotețe, grădină de legume și l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
Chișcădaga. Preț: 70.000 lei, l Schimb apartament 2 camere,
pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro, mp, CT, termopan, baie cu cabină de
telefon: 0725.452.888. duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele- et.1, din cărămidă, izolat termic, în
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089.
l Vând apartament 3 camere, fon: 0722.564.004. zonă centrală, Hunedoara, cu asemă-
l Vând apartament 2 camere,
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj.2, l Vând casă în Deva, P+1+M, la nător în Deva sau Simeria. Suport
Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter-
gresie, faianță, parchet, ușă metalică. roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 diferența de preț. Tel. 0727.288.460.
Nu sunt agent imobiliar. Preț:34.000 mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000
euro, telefon: 0745.202.448. mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro,
euro, telefon: 0738.246.138., telefon: 0745.202.448. ÎNCHIRIeRI
0769.213.866. Persoană fizică, vând garson-
l
l Proprietar, vând apartament 3 l Ofer pentru închiriere spaţiu
l Vând apartament 3 camere, 2 ieră mică, 14 mp, cu hol, baie cu duș, camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, hală 100 mp, vad comercial, pentru
băi, et.2, 70 mp, decomandat, CT, bal- cameră cu chiuvetă, în zonă centrală, mobilat, an construcție: 2007-2008, producţie, depozitare, acces auto bun.
con, boxă, zona piață, renovat. Preț: încălzire centrală, geam termopan, curte interioară privată, zona micul
Dispune de toate facilităţile posibile.
57.000 euro, telefon: 0745.202.448. semimobilată, ușă metalică, la parter. Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele-
fon: 0737.702.160. Deva, cartier Oituz, str. Florilor. Preţ
l Vând casă, dependințe, teren Pretabilă pentru amenajarea unui
negociabil. Tel. 0735/837.114,
10 ari, pomi fructiferi, apă birou. Preț: 10.000 euro, telefon: l Vând casă nouă în Deva, P+1,
160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, 0722/634.552.
curentă,zonă bună, nepoluată, la 0732.456.730, 0746.209.471,
stradă. Casa are și beci, curte sepa- 0354.104.168. garaj, beci, CT, termopan, totul nou, l Ofer pentru închiriat casă în
rată pentru animale. Preț: 21.000 teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. Deva, P+1, 5 camere, 4 băi, bucătărie,
l Vând apartament 2 camere, Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888. garaj, depozit, CT, mobilată și utilată.
euro, tel. 0748.557.794.
Deva, piață, parter cu balcon de 5 m, l Vând apartament 2 camere, Chirie: 500 euro/lună. Telefon:
l Vând urgent casă în roșu în
renovat și mobilat, uși noi, 50 mp, CT, termopan, ușă metalică, parțial 0733.345.459.
satul Sâncrai, formată din 3 camere, mobilat. Deva, Micro 15. Preț:
ideal pentru cabinet sau birou. Preț:
din care două tencuite, cu teracotă, 24.000 euro, telefon: 0726.667.754. l Ofer locuință, la curte, zona
grajd mare și șură, beci încăpător, 39.000 euro, telefon: 0725.452.888. spital, Deva, unei persoane încadrată
l Vând garsonieră Deva, bloc
două bucătării vechi și alte depend- l Vând casă în roșu, 3 camere, în muncă sau pensionată, pentru aju-
nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon,
ințe. Este bună pentru casă de va- teracotă, hol mare, cămară, beci zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 tor casnic și contravaloare consum.
canță. Preț: 25.000 euro, telefon: încăpător, două bucătării de vară euro, telefon: 0725.452.888. Telefon: 0724.451.762.
0254.730.209, 0760.193.089. vechi, grajd, șură, alte utilități, curte l Ofer pentru închiriere unei
l Vând casă cu grădină, 2470
l Vând în Deva, zona Progresului mare, grădină de zarzavat și de pomi mp, din cărămidă, pe fundație familii cu serviciu, apartament 2
apartament cu 4 camere, 2 băi, de- fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: solidă din piatră, cu pivniță zidită camere, zona piață, Deva, CT, ter-
bara, balcon. Apartamentul are gea- 0254.730.209, 0760.193.089. în piatră, 3 camere mari (4x4) și mopan, mobilat și utilat complet.
muri termopan, gresie, faianţă, uşă loc pentru baie, sursă de apă pro-
metalică, izolat pe interior 95%, par- l Vând apartament două camere Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
prie, grădină cu pomi fructiferi,
chet stejar, loc parcare. Etajul 3 din 4. Deva, 40 mp, balcon, CT, termopan, gard din beton, anexe gospodărești, Telefon: 0725.452.888.
Apartamentul este situat aproape de izolat exterior, renovat, mobilat și uti- în satul Fizeș, comuna Băița, la 17 l Ofer de închiriat o cameră de
piaţă, parc şi cetate. Preţ: 54 ooo lat modern. Preț: 32.000 euro, telefon: km. de Deva. Preț negociabil, tele- cămin, Deva, Dacia, fostul cămin al
euro fix. Telefon 0722 603 959. 0721.055.313. fon: 0769.223.207, 0726.392.735. Maconului, etaj 1. Tel. 0730.106.589.

TaLON DE aNUNŢ GRaTUiT PENTRU PERSOaNE FiZiCE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
17 - 23 mAi 2019 miCA PUBLiCiTATE - 15

l Ofer pentru închiriere garaj, l Vând Nissan Micra, AF 2000 l Fac curățenie în case și aparta- l Domn din Brad, distins, 63 de
Deva, zona piață, pentru depozit sau benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2 mente, doar în Deva. Preț avantajos, ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: uși, stare foarte bună. Preț negociabil, telefon: 0732.369.565. pentru prietenie – căsătorie.
0722.968.910. telefon:0723.357.090. l Caut femeie pentru menaj și Telefon: 0752.755.480.
l Ofer pentru închiriere la per- l Vând Ford Escort Turnier, AF curățenie, o zi pe săptămână.
Telefon: 0756.847.708.
PIERDERI
soane serioase, cu serviciu, garsonieră 1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re-
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- cent, valabil – martie 2020, cu multi- l Pensionară, execut costume l Pierdut certificat constatator

mopan, mobilată și utilată modern. ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte populare pentru copii. Tel.0753.128.090. nr. 501272, eliberat de ONRC Hune-
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. bună. Preț: 1250 euro, telefon: doara pentru punct de lucru și terți al
0767.510.260. MATRIMONIALE II Bogoș Mihaela Claudia,
Telefon: 0727.974.306.
l Pensionar singur, 65/170/70, F20/145/2012. Se declară nul.
l Închiriez spaţiu comercial în l Ocazie! Vând Nissan E 11, benz-
cu apartament şi maşină, loial, l Pierdut certificat constatator,
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, ină, AF 2013, 25.000 km, reali, unic familist, agreabil, cu bun simţ, comu- eliberat de ONRC Hunedoara pentru
pretabil pentru bar, restaurant, proprietar, înscrisă, acte la zi. Preț:
magazin alimentar. Preţ avantajos. nicativ, fără vicii, doresc să cunosc o sediu social al II Șogorean Vasile
7500 euro, negociabil, telefon: doamnă serioasă, de la ţară sau oraş.
Tel.: 0745.970.007. 0728.776.944. Marin, F20/157/2012. Se declară nul.
Rog seriozitate. Tel. 0748/294.350.
l Doamnă singură, 49 de ani, fără
DIVERSE
TERENURI l Vând pentru Dacia Super Nova
următoarele piese second hand: aripi obligații, fără vicii, caut doamne/ l Vând fustă de piele, mărimea
l Vând teren intravilan, în Bejan - față, triple spate, alternator, electro- domni pentru petrecerea timpului 32, de culoare maro închis. Preț: 60 lei,
Şoimuş, supraf. 2880 mp, FS - 33m, liber într-un mod plăcut. Nu exclud și negociabil. Telefon: 0725.483.189.
motor. Prețuri negociabile, telefon:
curent, apă, gaz, proiect topo. Preţ:
0769.473.088. o relație de prietenie serioasă, pe ter-
13.000 euro, neg. Tel. 0725/452.888. l Vând zece lăzi pentru albine, pe
men lung. Exclus persoanele needu- 12 rame, zece rame fără ceară, 9
l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu l Vând Citroen CT Diesel, 1400 cate. Telefon:0762.034.459.
cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, magazii superioare cu câte 10 rame,
Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS - 31 l Doamnă, 54 de ani, doresc o re- fiecare, pâslă pentru pregătiri de
m, posibilităţi apă, curent, canalizare, închidere centralizată, AC, funcțional,
lație de prietenie, bazată pe respect, iarnă. Preț: 100 lei/bucată, telefon:
gaz. Se vinde şi înjumătăţit. Preţ geamuri electrice. Preț: 1800 euro,
12 euro/mp. Tel. 0747/179.190. cu un domn de vârstă apropiată, fără 0760.193.089, 0254.730.209.
telefon: 0725.147.370.
obligații. Prefer să dețină mașină. Rog
Vând teren extravilan în Haţeg, l Vând sobă teracotă premon-
l l Vând Skoda Fabia break, cu seriozitate: 0749.198.130.
7200 mp din care 5000 mp livadă tată, tip cizmă, cu plită şi cuptor. Soba
turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 l Sunt singur, divorțat, fără obligații, este dotată cu racord la coşul de fum.
pruni+2200 mp fâneţe, în Câmpul
Mare. Preţ 15.000 euro. Tel. CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig situație materială OK, 51/178/70, agre- Preţ 1.050 lei. Tel. 0723.243.733.
0747/179.190. remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP abil, comunicativ, cu bun simț, doresc
valabil până în 2019. Preț negociabil, să cunosc o doamnă într-o situație l Vând culegeri matematică
l Vând teren în Popești, 3600 mp, telefon: 0724.246.514. asemănătoare și, sigur, împreună vom (cl. V-VIII - Gheba, liceu /Giurgiu-
cu front stradal 17 m, la șosea, 800 m alunga singurătatea. Rog seriozitate! Turtoiu, R. Trandafir, Geometrie-
intravilan. Preț: 6 euro/mp, telefon: l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4 Trigonometrie de Stere Ianuş, Analiză
Telefon: 0730.350.889.
0738.246.138. uși, AF 2002, înmatriculat, stare matematică de Bătineţu, Algebră de
foarte bună, direcție schimbată, con- l Domn singur, catolic, fără vicii, Năstăsescu-Niţă, Analiză Matematică
l Vând bocanci solizi nr.37, de vârsta a treia, doresc să cunosc o
marca Lendrover și rucsac școlari. sum foarte mic. Preț: 750 euro, tele- de Nicolescu) şi culegeri fizică de
fon: 0754.377.359 sau 0755.667.714. doamnă fără vicii, de vârsta a treia, Gugui, Hristev. Tel. 0726.344495.
Preț: 70 lei, telefon: 0743.137.888.
care să fie alături de mine la bine și la
l Vând teren intravilan, 550 mp, l Vând tractor U 650, remorcă rău, să luptăm împreună împotriva l Vând, în Deva, mobilă living
Deva, str. Vulturilor (prelungirea Vul- apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri singurătății. Rog seriozitate. Telefon: Magnat, deosebită, gen bibliotecă cu
can).Telefon: 0732.139.547. noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și 0254.211.731. vitrine, colţar bej cu 2 lăzi de depozi-
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- tare şi 2 fotolii stofă maro închis. Stare
l Vând teren Deva, la șosea, 4200 l Domn de 64 de ani, 170/83, foarte bună. Preţ 3.000 lei. Tel.
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de- fon: 0727.636.444.
doresc să cunosc o doamnă de vârstă 0726/426.011, 0747/092.960.
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego- l Vând VW Passat 2007, full, mer- apropiată, fără vicii, pentru căsătorie.
ciabil, telefon: 0721.055.313. ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624. l Cumpăr vederi vechi, cărţi
0742.074.855. poştale, insigne, medalii, decoraţii,
l Vând teren intravilan, la șosea, l Domn, 60 ani, 172/80, sincer, brevete, acţiuni vechi, monede,
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu loial, fără vicii majore, ortodox, cred că bancnote, eurocenţi, lire sterline,
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru OFERTE DE SERVICIU timbre din China. Tel. 0724/576.218,
fabrică sau depozite. Preț:12 există o femeie care să fie alături de
l Societatea comercială ANDRIS mine, cu bună înțelegere și la bine și la 0254/213.819
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004.
– ALEXIOU CONSULTING SRL anga- greu, în schimbul proprietății. Rog seri- l Vând grapă din fier, originală,
l Vând teren în localitatea jază îngrijitoare. Cerințe minime
ozitate! Telefon: 0720.366.434. după tractor 445 CP. Preț: 200 lei, tele-
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, obligatorii: studii medii și
fon: 0769.473.088.
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate cunoașterea limbii engleze. CV-ul se l Domn discret, 40 de ani, doresc o
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: va trimite la următoarea adresa de e- relație discretă, cu o doamnă discretă, l Vând goblenul ”Maica Domnu-
0745.202.448. mail: pandris@aktor.gr. pentru a ieși din monotonie. Aștept la lui Rugându-se”, înrămat, dimensi-
l Pensionară, din Deva, doresc să telefon: 0734.387.097. uni:16x21. Preț: 450 lei, negociabil.
l Vând 7 hectare de pădure, zona
ajut la curățenie pe o doamnă sau Telefon: 0725.483.189.
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani l Tânără, simpatică, sinceră, se-
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. domn, de preferință la curățenie casă, l Vând urgent masă pliabilă, cu
curte, grădină, în Deva sau împre- rioasă doresc să cunosc un tânăr serios
Telefon: 0721.055.313. șase scaune și bicicletă semicursieră.
jurimi, două zile pe săptămână. Rog pentru căsătorie-prietenie. Rog seriozi- Prețuri convenabile, telefon:
l Vând teren în Ghergheș, 10 km seriozitate. Telefon: 0771.139.136. tate! Telefon: 0744.818.223. 0254.225.678, 0745.231.153.
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m,
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 l Caut femeie pentru a îngriji o
euro/mp, telefon: 0745.202.448. persoană vârstnică (bolnavă), în Deva, 22 Decembrie, 37A •
Deva. Informații la telefon: Tel. 0726 871 728
AUTO 0723.056.710. www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualitate 17 - 23 Mai 2019

Puiul de babuin- atracţia Campionii RobotX în


Cetatea Deva!
de la Zoo Hunedoara
Vizitatorii grădinii sunt aşteptaţi să-i găsească un nume noului locatar.
Hunedoara – Grădina zo-
ologică din municipiul Hune-
doara are un nou locatar. Este
vorba despre un pui de
babuin care a venit pe lume în
urmă cu aproape o lună de
zile. Părinţii săi sunt Gusti,
cunoscut celor care vin la Zoo
Hunedoara, şi Maia, o femelă
ce a fost adusă aici în urmă cu
un an.
Cel mai probabil, spun spe-
cialiştii, puiul este o fetiţă, iar
copiii sunt aşteptaţi să-i dea
un nume în următoarea săp- Deva - Echipa RobotX Echipa RobotX Hunedoara
tămână. Hunedoara în parteneriat cu a câștigat marele premiu la
„Puiul s-a născut înainte de Primăria Deva și Serviciul campionatul național BRD
Florii. Mama sa l-a ţinut în Public de Întreținere și FIRST Tech Challenge Roma-
braţe tot timpul, la piept, şi Grădinii Zoologice Hune- Zoo Hunedoara. „Ne-am dorit Gospodărire Municipală or- nia, din luna februarie 2019.
puiul a supt până mai zilele doara, Bianca Lovacz. să fim siguri că animalul este ganizează sâmbătă, 18 mai, Membrii echipei au în pal-
trecute. Abia acum l-a lăsat Puii de animale sălbatice sănătos şi creşte. Acum a fost evenimentul ,,RobotX la mares și titlul de campioni
jos şi am reuşit să-i facem născuţi în captivitate supra- momentul să-l scoatem în Cetate”, o întâlnire cu o parte mondiali cucerit în 2018, la
câteva fotografii. Noi credem vieţuiesc mai greu. De aceea, lume", a completat reprezen- a echipei RobotX, coordonată First Global Challenge din
că este o fetiţă şi vrem să grădinile zoologice din lume tanta Grădinii Zoologice. de prof. Mircea Nistor. Mexic. În luna aprilie 2019,
rugăm publicul să-i găsească anunţă naşterea unui pui Propunerile de nume pen- Participanții la eveniment echipa RobotX a participat la
un nume. Avem deja o pro- după un anumit interval de tru puiul de babuin se pot vor avea ocazia să afle mai semifinala Campionatului
punere, Ina, dar mai aşteptăm timp, tocmai pentru a nu trimite pe pagina de Face- multe despre robotică și să ia Mondial de la Detroit – SUA,
o săptămână şi apoi vom lua dezamăgi vizitatorii şi, în spe- book a Grădinii Zoologice din parte la demonstrații live cu cel mai prestigios eveniment
o decizie”, a declarat şeful cial, copiii. Este şi cazul de la Hunedoara. ,,Cyclone”, cel mai nou robot de robotică.
al echipei. Acesta în- Mai multe despre membrii
deplinește sarcinile de joc acestei echipe care a făcut
Connect-R şi Smiley vin la „Zilele Devei”! specifice temei FTC 2018- cunoscut numele României
2019, Rover Ruckus, simu- în cel mai mare eveniment
presionant foc de artificii. In- lând sarcini specifice unui STEM și despre pasiunea lor,
vitați speciali pe scena din rover ce explorează planete puteți afla întâlnindu-vă cu ei
Piața Cetății vor fi: Connect-R necunoscute, cum ar fi co- în Cetatea Deva, sâmbătă, 18
și Smiley. lectarea și sortarea de mi- mai, la ora 11:00, pe Plat-
Ca la orice petrecere, nu nerale. forma Artilerie Vest.
vor lipsi bucatele tradiționale
românești, berea, dulciurile
și băuturile răcoritoare, meș-
terii populari, suvenirurile și
produsele de artizanat.
Sărbătoarea de suflet a de-
Deva - Distracţie la maxi- rioada 31 mai - 2 iunie 2019. venilor, devenită deja tradiție
mum, timp de trei zile, în Piața Programul sărbătorii va în capitala județului, de-
Cetății şi în centrul orașului, la cuprinde: concerte, specta- butează vineri, 31 mai, la ora
„Zilele Devei” 2019. Toată cole de teatru, dansuri și 17:00, cu ceremonialul schim-
lumea este invitată la petre- jocuri sportive, iluzionism, bului de Gardă în Cetatea
cerea care va avea loc în pe- baloane zburătoare și un im- Deva.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37a, judeţul Hunedoara - Ro Cornelia Holinschi, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSn 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FoRteS FoRtuna aDjuVat!