Sunteți pe pagina 1din 72

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE


PROGRAM MASTERAT CONTABILITATE, CONTROL ŞI EXPERTIZĂ

LUCRARE DE DISERTAŢIE
POLITICI ŞI TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND EVALUAREA INIŢIALĂ
ŞI ULTERIOARĂ A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE (IAS 16)

Conducător ştiinţific:
Prof. univ. dr. VASILE
RĂILEANU

Absolventă:

BUCUREŞTI
2010

1
CUPRINS:

CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN


LITERATURA DE SPECIALITATE........................................................................... 3
1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a imobilizărilor corporale.…………...…..……… 3
1.1.1. Definiţii şi concepte cheie...............………………………………….. 3
……… 5
1.1.2. Aria de
aplicabilitate......................................................................................... 5
1.2. Referenţialul contabil. Standarde şi reglementări contabile în domeniu (cu 12
deosebire OMFP 3055/2009)…………………………………………................…. 13
1.3. Sinteză din literatura de specialitate……………………………………………..…. 13
1.4. Recunoaşterea şi evaluarea activelor imobilizate………………………………..… 14
1.4.1. Recunoaşterea activelor imobilizate……………………….. 15
………………... 16
1.4.2. Evaluarea activelor imobilizate………….. 17
…………………………………... 17
1.4.3. Evaluarea initiţală a imobilizarilor 24
corporale………………………………… 24
1.4.4. Evaluarea ulterioară recunoaşterii iniţiale 25
…………………………………... 38
1.5. Tratamente şi practici contabile specifice……….………………………………...
1.5.1. Contabilitatea amortizării imobilizărilor……. 42
………………………………..
1.5.2. Studiu de caz……………………………………………. 42
…………………....
1.5.2.1. Caracteristicile firmei S.C. RAFO S.A. ONEŞTI …………….. 46
……….…..
1.5.2.2. Tratamentul contabil al imobilizărilor corporale ………………….. 47
……… 50
1.6. Interpretări şi analize financiare……………………………………………………. 51
CAPITOLUL II – CONTRIBUŢII PERSONALE. PROIECT DE 51
PERFECŢIONARE ŞI APROFUNDARE…………………………………………... 55

2
2.1. Formularea de politici şi opţiuni contabile pentru sporirea relevanţei şi
credibilităţii informaţiei……………………………………………………………. 58
2.2. Aplicarea pentru prima dată a unui IFRS/IAS. Politici contabile 62
adoptate…………………………………………….………………………………. 65
2.3. Schimbarea politicilor contabile. De la politici contabile agresive la politici 69
contabile prudenţiale şi invers………………………………………………………
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………….………
ANEXE………………………………………………………………………………….
ANEXA 1 - Bilanţ 2008…….…………………………………………………………...
ANEXA 2 - Cont de profit şi pierdere 2008…………………………………………….
ANEXA 3 - Bilanţ 2007…….…………………………………………………………...
ANEXA 4 - Cont de profit şi pierdere 2007…………………………………………….
ANEXA 5 - Bilanţ 2006…….…………………………………………………………..
ANEXA 6 - Cont de profit şi pierdere 2006…………………………………………….

3
CAPITOLUL I - STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL
IMOBILIZĂRILOR CORPORALE. SINTEZĂ DIN
LITERATURA DE SPECIALITATE

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante


(definiţia, aria de aplicabilitate, recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor corporale conform
OMFP 3055/2009), precum şi aspecte specifice imobilizărilor corporale (amortizarea
imobilizărilor, metode de amortizare, durata de viaţă, valoarea reziduală utilă, tratamente
contabile, reevaluări, interpretări şi analize financiare anuale).

1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a imobilizărilor


corporale

Reglementările contabile din Romania definesc activele imobilizate ca acele active ale
unei întreprinderi destinate utilizării pe o perioada indelungată în activitatea acesteia.
IAS 16 “Imobilizări corporale” are ca obiectiv descrierea tratamentului contabil pentru
imobilizările corporale iar, in cadrul acestuia, identificarea momentului de recunoaştere a acestor
active, a valorii lor contabile şi a amortizării aferente.

1.1.1. Definiţii şi concepte cheie1

1
Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 16 - Imobilizări corporale

4
Imobilizări corporale sunt acele active care sunt deţinute de o întreprindere pentru a fi
utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor, sau pentru
a fi folosite în scopuri administrative şi pot fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.
Se poate constata că majoritatea activelor necorporale satisfac, de asemenea, această
definiţie. Această problema poate să apară în contabilitatea franceză (sau românească) deoarece,
în engleza, titlul normei ("Property, plant and equipment") face imposibilă orice confuzie cu
activele necorporale (intangibles).
Identificarea elementelor ce răspund definiţiei imobilizărilor corporale este uneori
delicată, mai ales atunci când este vorba despre active complexe. Fiecare element trebuie sa fie
contabilizat în mod separat amortizat pe durata sa de utilizare.
Într-un ansamblu imobiliar, clădirile şi terenurile trebuie să fie evaluate şi
contabilizate separat, deoarece durata de utilizare a terenurilor este nelimitată şi, ca atare numai
clădirile trebuie să fie amortizate.
Piesele de schimb destinate reparării echipamentelor aflate în stare de utilizare reprezintă
o problemă a dificultăţilor de clasificare. Deşi sunt considerate adesea furnituri în stoc, piesele de
schimb constituie imobilizări, în situaţia în care durata prevăzută de amortizare a acestora
depaşeşte un an. Aceeaşi identificare este conferită şi pieselor care nu pot să fie utilizate decât
pentru un echipament special şi care, în această calitate, trebuie sa fie amortizate în acelaşi ritm
ca şi echipamentul.
Amortizarea este alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa
durată de viaţă utilă.
Valoarea amortizabilă este costul activului sau o altă valoare substituită costului în
situaţiile financiare, din care s-a scăzut valoarea reziduală.
Durata de viată utilă reprezintă perioada pe parcursul căreia se estimează că
întreprinderea va utiliza activul supus amortizării sau numărul unităţilor produse sau a unor
unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de întreprindere prin folosirea activului
respectiv.

Costul reprezintă suma plătită în numerar sau echivalente de numerar, ori valoarea justă a
altor contraprestaţii efectuate pentru achiziţionarea unui activ, la data achiziţiei sau construcţiei
acestuia.
Valoarea reziduală reprezintă valoarea netă pe care o întreprindere estimează ca o va
obţine pentru un activ la sfârşitul duratei de viată utilă a acestuia, după deducerea prealabilă a
costurilor de cesiune previzionate.

5
Valoarea justă reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie
între două parţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat
obiectiv.
Pierderea din depreciere reprezintă diferenţa dintre valoarea contabilă şi valoarea
recuperabilă.
Valoarea contabilă reprezintă valoarea la care un activ este recunoascut în bilanţ după
scăderea amortizării cumulate până la acea dată, precum şi a pierderilor cumulate din depreciere.

.1.2.1Aria de aplicabilitate2

IAS 16 “Imobilizări corporale” trebuie să fie aplicat pentru contabilizarea imobilizărilor


corporale, exceptând situaţia în care o altă normă contabilă internaţională impune sau
autorizează o prelucrare contabilă diferită. Norma nu se aplică elementelor următoare:
- pădurilor şi resurselor naturale ce se reînnoiesc prin ele însele;
- resurselor ce nu se reînnoiesc: concesiuni miniere, prospecţiuni şi extracţii de minereuri,
de petrol, de gaze naturale şi alte resurse similare.
- activelor biologice aferente activităţilor agricole;
În anumite cazuri, normele contabile internaţionale autorizează ca valoarea contabilă a
imobilizărilor corporale să fie iniţial constatată conform unei abordări diferite de cea care este
prescrisă în IAS 16 “Imobilizări corporale”. De exemplu, norma IAS 22 "Grupările de
întreprinderi" prevede ca imobilizările corporale achiziţionate în cadrul unei grupări de
înterprinderi să fie evaluate iniţial la valoarea justă, chiar şi atunci când aceasta este mai mare decât
costul lor. Norma IAS 25 "Contabilizarea plasamentelor" autorizează o întreprindere să trateze
imobilele de plasament ca imobilizări corporale, conform prezentei norme, sau ca plasamente pe termen
lung, conform normei IAS 25.
IAS 16 “Imobilizări corporale” nu tratează aspecte legate de aplicarea unui sistem
complet ce reflectă efectele variaţiilor de preţuri. Totuşi, întreprinderile ce aplică un astfel de
sistem sunt obligate să se conformeze ansamblului aspectelor prezentei norme, cu excepţia
celor relative la evaluarea imobilizărilor corporale posterioare contabilizării lor iniţiale.
Acest standard trebuie aplicat în contabilitatea imobilizărilor corporale, exceptând cazul în
care un alt IAS prevede sau permite o abordare contabilă diferită.

2
Standardul International de Contabilitate IAS 16 - Imobilizari corporale

6
1.2. Referenţial contabil. Standarde şi reglementări
contabile în domeniu. (cu deosebire OMFP 3055/2009) 3

Romania aplică reglementările contabile armonizate cu Directiva a-IV-a a Comunitaţilor


Economice Europene aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 3055/2009.

Recunoașterea imobilizărilor corporale


Imobilizările corporale reprezintă active care:
- sunt deținute de o entitate pentru a fi utilizate în producția de bunuri sau prestarea de
servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; și
- sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.
Imobilizările corporale cuprind: terenuri și construcții; instalații tehnice și mașini; alte
instalații, utilaje și mobilier; avansuri acordate furnizorilor de imobilizări corporale și imobilizări
corporale în curs de execuție.
Terenurile și clădirile sunt active separabile și sunt contabilizate separat, chiar atunci
când sunt achiziționate împreună. O creștere a valorii terenului pe care se află o clădire nu
afectează determinarea valorii amortizabile a clădirii. Contabilitatea terenurilor se ține pe două
categorii: terenuri și amenajări de terenuri.
În contabilitatea analitică, terenurile pot fi evidențiate pe următoarele grupe: terenuri
agricole, terenuri silvice, terenuri fără construcții, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcții și
altele.
Imobilizările corporale deținute în baza unui contract de leasing se evidențiază în
contabilitate în funcție de prevederile contractelor încheiate între părți, precum și legislația în
vigoare.
Clasificarea contractelor de leasing în leasing financiar sau leasing operațional se
efectuează la începutul contractului.
În înțelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificații:
Contract de leasing este un acord prin care locatorul cedează locatarului, în
schimbul unei plăți sau serii de plăți, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă stabilită.
Leasing financiar este operațiunea de leasing care transferă cea mai mare parte din
riscurile și avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului.

3
Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene

7
Leasing operațional este operațiunea de leasing ce nu intră în categoria leasingului
financiar. Un contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar dacă îndeplinește cel
puțin una dintre următoarele condiții:
- daca leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până la sfârșitul
duratei contractului de leasing;
- daca locatarul are opțiunea de a cumpăra bunul la un preț estimat a fi suficient de mic în
comparație cu valoarea justă la data la care opțiunea devine exercitabilă, astfel încât, la începutul
contractului de leasing, există în mod rezonabil certitudinea că opțiunea va fi exercitată;
- daca durata contractului de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata de viață
economică a bunului, chiar dacă titlul de proprietate nu este transferat;
- daca valoarea totală a ratelor de leasing, mai puțin cheltuielile accesorii, este
mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului, reprezentată de valoarea la care a fost
achiziționat bunul de către finanțator, respectiv costul de achiziție;
- daca bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natură specială,
astfel încât numai locatarul le poate utiliza fără modificări majore.
Înregistrarea în contabilitate a amortizării bunului ce face obiectul contractului se
efectuează în cazul leasingului financiar de către locatar/utilizator, iar în cazul leasingului
operațional, de către locator/finanțator. În cazul leasingului financiar, achizițiile de către locatar
de bunuri imobile și mobile sunt tratate ca investiții în imobilizări, fiind supuse amortizării pe o
bază consecventă cu politica normală de amortizare pentru bunuri similare ale locatarului.
Dobânzile de plătit corespunzătoare datoriilor din operațiuni de leasing financiar se
înregistrează în contabilitatea locatarilor periodic, conform contabilității de angajamente, în
contrapartida contului de cheltuieli. Dobânda de plătit, aferentă perioadelor viitoare, se
evidențiază în conturi în afara bilanțului (contul 8051 “Dobânzi de plătit”).
Locatorul are recunoscute în contabilitate bunurile date în regim de leasing financiar
drept creanțe imobilizate.
În cadrul imobilizărilor corporale sunt evidențiate în mod distinct imobilizările corporale
în curs de execuție.
Sunt reflectate, de asemenea, distinct în contabilitate, acele imobilizări corporale
cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care sunt în curs de
aprovizionare (grupa 22 “Imobilizări corporale în curs de aprovizionare” din Planul de conturi
general).

Evaluarea inițială a imobilizărilor corporale

8
O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată inițial la costul său
determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementări, în funcție de modalitatea de
intrare în entitate.
Exemple de costuri care se efectuează în legătură cu construcția unei imobilizări
corporale, direct atribuibile acesteia, sunt:
- costurile reprezentând salariile angajaților, contribuțiile legale și alte cheltuieli legate
de acestea, care rezultă direct din construcția imobilizării corporale;
- cheltuieli materiale;
- costurile de amenajare a amplasamentului;
- costurile inițiale de livrare și manipulare;
- costurile de instalare și asamblare;
- cheltuieli de proiectare și pentru obținerea autorizațiilor;
- costurile de testare a funcționării corecte a activului, după deducerea încasărilor nete
provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul și
condiția de funcționare (cum ar fi eșantioanele produse la testarea echipamentului);
- onorariile profesionale plătite avocaților și experților etc.
În cazul în care o clădire este demolată pentru a fi construită o alta, cheltuielile cu
demolarea sunt recunoscute după natura lor, fără a fi considerate costuri de amenajare a
amplasamentului. Același tratament contabil se aplică și cheltuielilor reprezentând valoarea
neamortizată a clădirii demolate.
În costul unei imobilizări corporale sunt incluse și costurile estimate inițial cu
demontarea și mutarea acesteia la scoaterea din funcțiune, precum și cu restaurarea
amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate
credibil și entitatea are o obligație legată de demontare, mutare a imobilizării corporale și de
refacere a amplasamentului.
Costurile estimate cu demontarea și mutarea imobilizării corporale, precum si
cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc în valoarea acesteia, în corespondență cu un
cont de provizioane (contul 1513 "Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte
acțiuni similare legate de acestea").

Cheltuieli ulterioare
Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regulă,
drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.

9
Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract
de închiriere, locație de gestiune sau alte contracte similare se evidențiază în contabilitatea
entității care le-a efectuat, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost
efectuate, în funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură
cu imobilizările corporale proprii.
Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării
continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată.
Sunt recunoscute ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare,
investițiile efectuate la imobilizările corporale. Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătățirea
parametrilor tehnici inițiali ai acestora și să conducă la obținerea de beneficii economice viitoare,
suplimentare față de cele estimate inițial.
Obținerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creșterea veniturilor, fie indirect prin
reducerea cheltuielilor de întreținere și funcționare.
Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate efectuate în
regie proprie sau în antrepriză. Acestea se evaluează la costul de producție sau costul de
achiziție, după caz.
Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate
după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz.
Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind
aceleași principii ca și pentru un activ achiziționat. Astfel, dacă entitatea produce active similare,
în scopul comercializării, în cadrul unor tranzacții normale, atunci costul activului este de obicei
același cu costul de construire a acelui activ destinat vânzării. Prin urmare, orice profituri interne
sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi,
manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum și pierderile care au
apărut în cursul construcției în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului.

Evaluarea la data bilanțului


O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin
ajustările cumulate de valoare.

Amortizarea
Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a
imobilizărilor.

10
Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în
funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării
imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică și condițiile de
utilizare a acestora.
În cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, în funcție de politica
contabilă adoptată, entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o
cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată.
O modificare semnificativă a condițiilor de utilizare sau învechirea unei imobilizări
corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, în cazul în care
imobilizările corporale sunt trecute în conservare, folosirea lor fiind întreruptă pe o perioadă
îndelungată, poate fi justificată revizuirea duratei de amortizare.
Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau în locație de gestiune se
calculează și se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le are în proprietate.
La expirarea contractului de închiriere, valoarea investițiilor efectuate și a amortizării
corespunzătoare se cedează proprietarului imobilizării. În funcție de clauzele cuprinse în
contractul de închiriere, transferul poate reprezenta o vânzare de active sau o altă modalitate de
cedare. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor se efectuează conform prezentelor
reglementări.
Entitățile amortizează imobilizările corporale utilizând unul din următoarele regimuri de
amortizare:
Amortizarea liniară realizată prin includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor
sume fixe, stabilite proporțional cu numărul de ani ai duratei de utilizare economică a acestora;
Amortizarea degresivă, care constă în multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu un
anumit coeficient, caz în care poate fi avută în vedere legislația în vigoare;
Amortizarea accelerată, care constă în includerea, în primul an de funcționare, în
cheltuielile de exploatare a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a imobilizării.
Amortizările anuale pentru exercițiile financiare următoare sunt calculate la valoarea rămasă de
amortizat, după regimul liniar, prin raportare la numărul de ani de utilizare rămași. Deoarece
amortizarea calculată trebuie să fie corelată cu modul de utilizare a activului și, întrucât în cazuri
rare o imobilizare corporală se consumă în primul an în procent de până la 50%, rezultă că
metoda de amortizare accelerată este mai puțin utilizată în scopuri contabile;
Amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, atunci când natura imobilizării
justifică utilizarea unei asemenea metode de amortizare.

11
Metoda de amortizare folosită trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice
viitoare ale unui activ se așteaptă să fie consumate de entitate. Metoda de amortizare se aplică de
o manieră consecventă pentru toate activele de aceeași natură și având condiții de utilizare
identice, în funcție de politica contabilă adoptată. Se poate modifica doar atunci când aceasta
este determinată de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente
respectivei imobilizări corporale.
Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o
cheltuială.
Terenurile nu se amortizează.
Investițiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bălților, iazurilor, terenurilor și pentru
alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile de
exploatare într-o perioadă determinată de administratori sau persoanele care au obligația
gestionării entității, pe baza duratelor de viață utilă ale acestora.

Cedarea și casarea
O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidență la cedare sau casare, atunci când
niciun beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioară. Dacă o entitate
recunoaște în valoarea contabilă a unei imobilizări corporale costul unei înlocuiri parțiale
(înlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidență valoarea contabilă a părții înlocuite,
cu amortizarea aferentă, dacă dispune de informațiile necesare.
În cazul scoaterii din evidență a unei imobilizări corporale, sunt evidențiate distinct
veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării și alte
cheltuieli legate de cedarea acesteia.
În scopul prezentării în contul de profit și pierdere, câștigurile sau pierderile obținute în
urma casării sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferență între
veniturile generate de scoaterea din evidență și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile
ocazionate de aceasta și trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în
contul de profit și pierdere, la elementul “Alte venituri din exploatare”, respectiv “Alte cheltuieli
de exploatare”, după caz.

Compensații de la terți
În cazul distrugerii totale sau parțiale a unor imobilizări corporale, creanțele sau sumele
compensatorii încasate de la terți, legate de acestea, precum și achiziția sau construcția ulterioară

12
de active noi sunt operațiuni economice distincte și trebuie înregistrate ca atare pe baza
documentelor justificative.
Astfel, deprecierea activelor se evidențiază la momentul constatării acesteia, iar dreptul
de a încasa compensațiile se evidențiază pe seama veniturilor conform contabilității de
angajamente, în momentul stabilirii acestuia.
Exemple de asemenea compensații pot fi înregistrate în următoarele situații:
- sume plătite/de plătit de către companiile de asigurare pentru deprecierea
sau pierderea unor imobilizări corporale cauzată, de exemplu, de dezastre naturale sau furt;
- sume acordate de guvern, în schimbul unor imobilizări corporale, de
exemplu, terenuri care au fost expropriate.

1.3. Sinteză din literatura de specialitate

Pentru prezentarea politicilor şi tratamentelor contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară


a imobilzărilor corporale au fost folosite informaţii preluate din anumite standarde, reglementări şi
lucrări contabile precum: “Contabilitate financiară” – Mihai Ristea; “Standarde Internationale de
contabilitate” - Hennie Van Greuning, Marius Koen; “Amortizarea imobilizărilor corporale” –
Neluţa Mitea; Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene – site-ul Ministerul Finanţelor Publice; Standardul Internaţional de
Contabilitate IAS 16 – “Imobilizări corporale”.
Din lucrarea “Contabilitate financiară” – Mihai Ristea şi din Standardul Internaţional de
Contabilitate IAS 16 – “Imobilizări corporale” au fost preluate informaţii cu referire la definiţii,
delimitări şi structuri privind activele imobilizate.
Activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile cu o durată de folosinţă îndelungată
(mai mare de un an) în activitatea întreprinderii şi care nu se consumă la prima utilizare.
Tratamentul contabil şi modul de prezentare a informaţiilor financiare privind
imobilizările corporale fac obiectul IAS 16 “Imobilizări corporale”.
Imobilizările corporale sunt definite ca active deţinute de către întreprindere pentru a fi
utilizate în activităţile de producţie, comerţ, prestări de servicii, pentru a fi date cu chirie sau în
scopuri administrative şi care se asteaptă sa fie utilizate pe mai mult de un exerciţiu. În ceea ce
priveşte recunoaşterea activelor imobilizate corporale, aceasta se face atunci când se îndeplinesc
criteriile generale de recunoaştere:
 este probabilă generarea de beneficii economice viitoare;
 evaluarea se poate face credibil.

13
Imobilizările corporale sunt active cu formă materială concretă, care se regăsesc în
întreprinderi sub formă de terenuri şi amenajări de terenuri şi, respectiv, mijloace fixe. Pentru ca
un bun să fie încadrat în categoria mijloace fixe, trebuie să îndeplinească cumulativ condiţia de
valoare (mai mare de 1.800 lei) şi de durată de utilizare, mai mare de 1 an.
Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene a fost utilizat pentru obţinerea de informatii referitoare la cheltuielile ulterioare,
evaluarea la data bilanțului, amortizarea, cedarea şi casarea, compensațiile de la terți şi
recunoașterea şi evaluarea inițială a imobilizărilor corporale.

1.4. Recunoaşterea şi evaluarea activelor imobilizate4

Evaluarea este procesul prin care se determină valoarea la care e recunoscută în bilanţ sau
în contul de profit şi pierdere structura respectivă.
Recunoasterea este procesul de încorporare în bilanţ sau în contul de profit şi pierdere a
unui element care îndeplineşte cele două condiţii impuse şi anume:
- este probabil ca orice beneficiu economic viitor să intre sau să iasă din întreprindere;
şi
- elementul are un cost sau o valoare care poate fi evaluată în mod credibil.

1.1.4.1. Recunoaşterea activelor imobilizate5

Recunoaşterea imobilizărilor se face la costul de achiziţie şi/sau de producţie, în sensul că


toate cheltuielile directe aferente unei imobilizări recunoscute se adaugă la cost în momentul
angajării lor. În general, acestea cuprind costurile iniţiale pentru cumpărare sau producţie,
precum şi cele ulterioare făcute pentru dezvoltarea, înlocuirea parţială sau întreţinerea bunului.
Cadrul general al IASB descrie criteriile pentru recunoaşterea elementelor ca active; acest
standard se aplică în cazul imobilizărilor corporale. În prezentarea asupra IAS 2, acest subiect
este tratat în detaliu.
Aplicarea criteriilor de recunoastere a imobilizărilor corporale are drept rezultat
următoarea regulă: imobilizările corporale sunt recunoscute ca activ doar atunci când:
 este posibilă generarea către întreprindere de beneficii economice viitoare aferente
activului;
4
Ristea Mihai, Contabilitate financiară, Editura Eniversitară, Bucureşti 2005
5
Van Greuning, Hennie; Koen, Marius, Standarde Internationale de contabilitate: ghid practic = International
accounting standards: a practical guide, Ediţia bilingvă Română-Engleză, Editura IRECSON, Bucureşti, 2003

14
 costul activului poate fi măsurat în mod credibil.
Pentru a satisface primul criteriu enunţat mai sus, o entitate trebuie să estimeze gradul de
certitudine ataşat fluxului de beneficii viitoare, pe baza evidenţelor disponibile la momentul
recunoaşterii. Este necesar să se stabilească dacă activul va contribui, direct sau indirect, la
generarea fluxurilor de numerar către întreprindere. Prin urmare, va trebui să fie un activ
productiv, contribuind direct la generarea de venituri din exploatare suplimentare.
Elemente de natura imobilizărilor corporale pot fi achiziţionate în alte scopuri, cum ar fi
siguranţa ori protecţia mediului. Acestea permit entităţii să continue să obţină beneficii
economice viitoare din exploatarea celorlalte active ale sale – de exemplu, prin satisfacerea
legislaţiei cu privire la siguranţa sau protecţia mediului. Astfel de imobilizări corporale satisfac
criteriul de recunoaştere ca active, deoarece permit obţinerea de beneficii viitoare din activele
aferente.
Al doilea criteriu, de obicei uşor de satisfăcut, deoarece preţul de achiziţie al unui activ şi
orice costuri auxiliare de achiziţie sunt, în mod normal, uşor identificabile. Poate să nu fie cazul
schimburilor de active.

.4.2.1 Evaluarea activelor imobilizate

Evaluarea imobilizărilor are loc cu ocazia primei recunoaşteri în contabilitate; la data


inventarierii; în momentul întocmirii bilanţului şi la încetarea recunoaşterii în contabilitate.
Reguli de evaluare de bază a activelor imobilizate:
A.1. Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii şi deţinute pe o perioadă mai mare
de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziţie sau la costul de producţie.
A.2. Beneficiile economice viitoare reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la
fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie către entitate. Potenţialul poate fi unul
productiv, fiind parte a activităţilor de exploatare ale entităţii.
B. Costul de achiziţie sau costul de producţie al activelor imobilizate cu durate limitate de
utilizare economică trebuie redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea
unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economică.
În înţelesul prezentelor reglementări, prin durata de utilizare economică se înţelege durata de
viaţă utilă, aceasta reprezentând :

15
a) perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate; sau
b) numărul unităţilor produse sau a unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de
entitate prin folosirea activului respectiv.
C.1. Atunci când se constată pierderi de valoare pentru imobilizările financiare, trebuie făcute
ajustări pentru pierderea de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare
atribuită acestora la data bilanţului.
C.2. Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, indiferent dacă duratele lor de
utilizare economică sunt limitate sau nu, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică
valoare atribuibilă acestora la data bilanţului, dacă se estimează că reducerea valorii acestora este
permanentă.
C.3. Ajustările de valoare trebuie înregistrate în contul de profit şi pierdere şi prezentate distinct
în notele explicative, dacă acestea nu au fost prezentate separat în contul de profit şi pierdere.
C.4. Evaluarea la valorile minime, nu poate fi continuată dacă nu mai sunt aplicabile motivele
pentru care au fost făcute ajustările respective.
D. Dacă activele imobilizate fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv în scop
fiscal, în notele explicative se prezintă valoarea ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost
efectuate.

1.4.3. Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale

Evaluarea imobilizărilor corporale presupune exprimarea în unităţi monetare a fiecărei


structuri bilanţiere. Există patru momente de evaluare, valabile pentru orice element bilanţier luat
în discutie, inclusiv pentru imoblizări. Acestea sunt: evaluarea cu ocazia primei recunoaşteri în
contabilitate, evaluarea la data inventarierii, evaluarea la data închiderii exerciţiului financiar (la
momentul întocmirii bilanţului), evaluarea la încetarea recunoaşterii în contabilitate.
În cazul imobilizărilor corporale, evaluarea la momentul primei recunoaşteri în
contabilitate se face diferit, în funcţie de modalitatea de intrare:
Achiziţia de la furnizori presupune evaluarea imobilizării la cost de achiziţie. Costul de
achizitie este format din preţul de cumpărare al bunului (înscris în factura emisă de furnizor),
taxe care nu se mai recuperează (taxe vamale, accize ş.a.), cheltuieli de transport şi eventuale
cheltuieli de montare şi punere în funcţiune a activului respectiv.

16
Aportul în natură la capitalul întreprinderii sau dobândirea cu titlu gratuit (de exemplu,
prin donaţie), în acest caz, imobilizarea corporală este evaluată potrivit preţului pieţei. Mărimea
rezultată în urma acestei evaluări poartă denumirea de valoare de utilitate.
Producţia proprie, caz în care se apelează la costul de producţie, acesta cuprinzând
cheltuielile directe plus chetuielile indirecte de producţie, repartizate raţional asupra produselor
fabricate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate. Alături de aceste elemente, în costul de
producţie al unei imobilizări pot intra şi cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor necesare
finanţării investiţiei. Indiferent de forma sub care se prezintă, valoarea stabilită la momentul
primei recunoaşteri se numeşte valoare de intrare sau valoare contabilă.

1.4.4. Evaluarea ulterioară recunoaşterii iniţiale

Această evaluare se poate face prin două metode, permiţând firmei sa aleagă între două
modele:
a) Modelul bazat pe valoarea justă;
b) Modelul bazat pe cost.
După recunoaşterea iniţială, o întreprindere care alege modelul bazat pe valoarea justă
trebuie să evalueze toate investiţiile sale imobiliare la valoarea lor justă, cu excepţia cazului în
care întreprinderea nu are capacitatea de a determina această valoare justă. În rarele cazuri în
care nu se poate determina o valoare justă, o întreprindere trebuie să evalueze acea investiţie
imobiliară utilizând tratamentul de bază prezentat în IAS 16 “Imobilizări corporale”. Valoarea
reziduală a investiţiei imobiliare trebuie presupusă a fi egală cu zero. Întreprinderea trebuie
să continue aplicarea IAS 16 “Imobilizări corporale” până la momentul cedării investiţiei
imobiliare.
Un câştig sau o pierdere apărut(ă) în urma unei modificări a valorii juste a investiţiei
imobiliare trebuie inclus(ă) în profitul net sau în pierderea netă a perioadei în care apare.
Valoarea justă a investiţiei imobiliare este, de regulă, valoarea sa de piaţă, adică cel mai
probabil preţ care se poate obţine, în mod rezonabil, pe piaţă, la data bilanţului.
Valoarea justă a proprietăţii imobiliare trebuie să reflecte stadiul actual al pieţei şi
împrejurările existente la data bilanţului, şi nu la o dată anterioară sau viitoare.

17
În lipsa preţurilor curente de pe o piaţă activă, o întreprindere poate lua în considerare
informaţii provenite din mai multe surse, incluzând:
 preţurile curente de pe o piaţă activă a proprietăţilor imobiliare cu natură, stare sau
localizare diferită (sau care se supun unor contracte diferite de leasing sau de altă natură),
ajustate astfel încât să reflecte acele diferenţe;
 preţurile recente de pe pieţe mai puţin active, cu ajustări care să reflecte orice modificări
survenite în condiţiile economice de la data tranzacţiilor care au fost efectuate la acele
preţuri; şi previziuni actualizate ale fluxurilor de numerar, bazate pe estimări relevante ale
fluxurilor de numerar viitoare, susţinute de termenii oricăror contracte existente de
leasing sau de altă natură şi (acolo unde este posibil) de probe externe, cum ar fi chiriile
de pe piaţa curentă aferente proprietăţilor imobiliare similare, cu aceeaşi localizare şi
aflate în aceeaşi stare, precum şi utilizarea ratelor de actualizare care reflectă

incertitudinile cu privire la valoarea şi durata fluxurilor de numerar, în condiţiile pieţei curente.


Pentru a determina valoarea justă a investiţiilor imobiliare, o întreprindere va evita dubla
evidenţiere a activelor sau datoriilor care sunt recunoscute în bilanţ ca active sau datorii distincte.
După evaluarea iniţială, o întreprindere care optează pentru modelul bazat pe cost unde
trebuie să evalueze toate investiţiile sale imobiliare utilizând tratamentul contabil de bază din
IAS 16 “Imobilizări corporale”, adică la cost, mai puţin orice amortizare cumulată şi orice
pierderi cumulate din depreciere.

1.5. Tratamente şi practici contabile specifice


Aprofundarea studiului referitor la tratamentele şi practicile contabile specifice
imobilizărilor corporale vizează în principal informaţii despre contabilitatea amortizării şi
tratamentul contabil al imobilizărilor evidenţiat printr-un studiu de caz aplicat la societatea
comercială Rafo S.A. Oneşti.

1.5.1. Contabilitatea amortizării imobilizărilor6

Amortizarea reprezintă alocarea valorii amortizabile a unui activ de-a lungul duratei sale
de viaţă estimate.

6
Mitea Neluţa, Amortizarea imobilizărilor corporale, Tribuna Economică, 2007, p. 78

18
Definiţie, forme, elemente amortizabile şi durata amortizării
Pin amortizare se înţelege recuperarea treptată a cheltuielilor făcute cu achiziţionarea
capitalului fix, prin includerea unei părţi din aceste cheltuieli în costul produselor la a căror
fabricare participă, în funcţie de durata lui de utilizare. Este o alocare convenţională, matematică,
strâns legată de principiul continuităţii activităţii ce nu reflectă nici uzura fizică a utilajelor şi nici
scăderea valorii de piaţă a acestora. Amortizările în general sunt elemente rectificative care
corectează celelalte structuri bilanţiere, reprezentând prin definiţie ieşiri de resurse care afectează
beneficiile economice. Toate amortizările sunt considerate ca un cont de contra-activ şi asimilate
conturilor de pasiv. Amortizarea reprezintă constatarea şi consemnarea pierderii definitive a
beneficiilor economice asociate activelor imobilizate (această precizare a fost necesară deoarece
există şi deprecieri temporare ale activelor imobilizate, pentru care se constituie provizioane
(reduceri) privind deprecierea, conform principiului prudenţei). Programul de Dezvoltare a
Contabilităţii din România precizează prin IAS 4 că amortizarea reprezintă alocarea valorii
amortizabile a unui activ de-a lungul duratei sale de viaţă estimate.
Valoarea de amortizat a unui activ corporal trebuie repartizată sistematic pe durata sa de
viaţă utilă. Această valoare de amortizat este egală cu diferenţa dintre valoarea de intrare şi
valoarea reziduală. Această valoare reziduală trebuie revizuită cel puţin la fiecare închidere de
exerciţiu şi dacă este necesar, schimbarea ei se înregistrează ca o schimbare de estimare.
Amortizarea se calculează începând cu momentul în care bunul este pus în funcţiune,
adică atunci când se găseşte în locul şi în starea necesară pentru a fi exploatat în condiţiile
stabilite de conducerea întreprinderii. Amortizarea încetează atunci când activul este
decontabilizat (atunci când nu mai este recunoscut ca atare). Astfel, dacă valoarea de amortizat
este mai mare de zero, amortizarea nu încetează doar din cauză că activul este lăsat neutilizat sau
este scos din funcţiune şi păstrat în vederea vânzării lui ulterioare. Totuşi, dacă regimul de
amortizare se bazează pe numărul de unitaţi produse, amortizarea acestor active poate fi zero.
IAS 16 „Imobilizări corporale” defineşte amortizarea ca fiind alocarea sistematică a
valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durată de viaţă. Amortizarea poate fi analizată din
3 puncte de vedere: contabil, economic şi financiar.
Din punct de vedere contabil, amortizarea reprezintă micşorarea valorii unui element de
activ ca urmare a deprecierii prin folosirea lui de către întreprindere într-un anumit interval de
timp, învechirii, concurenţei, schimbării tehnicii sau a altor cauze. Pentru a îmbrăca forma de
amortizare, această micşorare trebuie să prezinte un caracter ireversibil, ceea ce permite

19
delimitarea ei de noţiunea de provizion. Amortizarea se deduce din valoarea de intrare a bunului
pentru a calcula valoarea netă contabilă.
Din punct de vedere economic, diminuarea valorii unui element de activ, rezultând din
depreciere, solicită pregătirea şi înlocuirea acestuia cu altul nou. Ca urmare, achiziţia şi utilizarea
imobilizărilor reprezintă o cheltuială şi un element al costului suportată de întreprindere. De aici,
necesitatea constituirii fondurilor necesare reînnoirii imobilizărilor amortizabile, la sfârşitul vieţii
acestora prin veniturile viitoare, fără a recurge la capitaluri proprii sau la contractarea de datorii.
Din punct de vedere financiar, amortizarea este o sursă de autofinanţare a capitalului
imobilizat care se constituie chiar şi în cazul în care întreprinderea nu realizează profit, prin
prelevarea asupra rezultatului. Amortizarea este deci o componentă esenţială a capacităţii de
autofinanţare.
Amortizarea constituie şi o problemă fiscală, deoarece mărimea acesteia afectează prin
cheltuieli rezultatul, ca bază de impunere fiscală. Principala regulă fiscală cere ca imobilizările să
fie amortizate în funcţie de durata economică de utilizare, prin cote stabilite pentru fiecare tip de
bun. Aceasta are o semnificaţie pur fiscală deoarece nu ţine seama decât în mică măsură de
realitatea economică, exprimată prin intensitatea folosirii sau eventualul progres tehnic. De
accea, în afară de aceste amortizări legale fiscal, întreprinderile mai pot face, în anumite condiţii,
şi amortizări suplimentare pentru ca aceasta să corespundă cu valoarea reală a deprecierilor
constante.
Conform IAS 16 “Imobilizări corporale” valoarea amortizabilă a unui element de
imobilizări corporale trebuie alocată în mod sistematic pe parcursul duratei de viaţă utilă a
activului. Metoda de amortizare folosită trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice
aduse de aceste active sunt consummate de către întreprindere. Prin urmare, firmele care aplică
Standardele Contabile Internaţionale vor înregistra în contabilitate doar amortizarea contabilă,
calculele având la bază raţionamente economice, şi nu amortizare fiscală, determinate potrivit
reglementărilor fiscale în vigoare. Diferenţele care vor apărea între rezultatul contabil şi
rezultatul fiscal vor genera în această situaţie impozite amânate.

Elementele şi durata amortizării


IAS 16 “Imobilizări corporale” precizează că valoarea amortizabilă este costul activului
sau o altă valoare substituită în situaţiile financiare, din care s-a scazut valoarea reziduală.
Costul activului reprezintă suma platită în numerar sau echivalente de numerar, ori
valoarea justă a altor compensaţii efectuate pentru intrarea unui activ, la data achizitiei sau o
construcţie a acestuia.
20
Valoarea reziduală reprezintă valoarea netă pe care care o întreprindere estimează că o va
obţine pentru un activ la sfărşitul duratei de viaţă utilă a acestuia, după deducerea prealabilă a
costurilor de cesiune previzionate.
Valoarea reziduală a unui activ este deseori nesemnificativă şi poate fi ignorată în
calculul valorii amortizabile. Dacă se apreciază a fi semnificativă, aceasta se estimează la data
achiziţionării sau la data oricărei reevaluări ulterioare a activului pe baza valorii realizabile ale
unor active similare care au ajuns la sfârşitul duratei de viaţă şi care au fost exploatate în condiţii
în care urmează să fie folosite şi activul respectiv. Valoarea reziduală brută în toate cazurile, se
diminuează cu costurile estimate de vânzare a activului, la sfărşitul duratei de viaţă.
Durata amortizării unei imobilizări corespunde, în principiu, duratei sale de utilizare
exprimată în ani. Aceasta se stabileşte în funcţie de condiţiile concrete în care îşi desfăşoară
activitatea fiecare întreprindere şi de regimul de lucru (numărul de schimburi), pe categorii de
bunuri.
Duratele normale de funcţionare, precum şi clasificarea imobilizărilor corporale, în
România, se stabilesc centralizat prin hotărâri ale Guvernului, pe baza consultării
reprezentanţilor asociaţilor patronali constituiţi la nivel naţional conform legii, care nu
întotdeauna au la bază raţionamente economice, ci mai mult considerate de ordin fiscal.
Pentru activele imobilizate corporale, duratele normale de funcţionare sunt stabilite în
Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe şi corespund
cu duratele de amortizare, în ani, aferente regimului de amortizare liniar.
Pentru anumite categorii de imobilizări durata de utilizare este înlocuită cu volumul de
activitate programat a se realiza prin intermediul lor.
În legatura cu durata de viaţă utilă a unei imobilizări IAS 16 “Imobilizări corporale”
precizează că acestea reprezintă perioada pe parcursul căreia se stimează că întreprinderea va
utiliza supus amortizării sau numărul unităţilor produse sau a unor unităţi similare ce se
estimează a fi obţinute de întreprindere prin folosirea activului respectiv. Această durată se
stabileşte de întreprindere.
La determinarea duratei de viaţă utilă a unui activ luaţi în considerare o serie de factori,
ca exemplu:
 uzura fizică estimată, care depinde de condiţiile de exploatare, cum ar fi: numărul de
schimburi în care se utilizează programul de reparaţii şi întreţinere practicat de
întreprindere, modul de păstrare şi întreţinere al activului când acesta nu este utilizat;
 producţia fizică estimată sau capacitatea de producţie a activului;

21
 uzura morală aparută ca urmare a schimbărilor sau îmbunătăţirilor aduse procesului de
producţie sau datorită schimbărilor în structura cererii pe piaţă pentru bunurile produse şi
serviciile furnizate de activul în cauză;
 limitele juridice privind posibilitatea folosirii activului cum ar fi, de exemplu, expirarea
termenelor din contractele de leasing.
Ca urmare, durata de viaţă utilă a unui activ supus amortizări poate fi mai mică decât
durata sa fizică de viaţă.
Determinarea duratei de viaţă utilă a unei imobilizări amortizabile se face luând în
considerare următorii factori:
a) modul în care întreprinderea se asteaptă să utilizeze activul (prin referinţă la
capacitatea sau producţia fizică asteptată de la acest activ);
b) uzura fizică asteptată şi care este dependentă de elemente de exploatare precum
scadenţa
utilizării, programul de întreţinere etc.;
c) uzura morală care decurge din schimbări în producţia sau în evoluţia cererii de piaţă
pentru produsele sau serviciile obţinute prin utilizarea activului respectiv;
d) limitele de natură juridică sau similare cu privire la utilizarea activului respectiv, cum
ar fi expirarea duratei contractului de închiriere.
Durata de viaţă utilă a unui activ poate fi mai scurtă decât durata sa de viaţă economică.
Estimarea duratei de amortizare este o problemă de raţionament profesional, bazată pe
experienţa întreprinderii în ceea ce priveste activele similare.

Metode de amortizare
Metoda de amortizare trebuie să reflecte ritmul în care întreprinderea se asteaptă să
consume avantajele economice viitoare aferente activului amortizat. Metoda de amortizare
aplicată unui activ trebuie reexaminată cel puţin la fiecare închidere de exerciţiu şi, dacă a aparut
vreo modificare importantă în ritmul prevăzut de consum al avantajelor economice viitoare,
atunci metoda de amortizare se modifică pentru a reflecta noile condiţii.
Repartizarea sistematică a valorii amortizabile pe durata de viaţă utilă se poate face prin
aplicarea mai multor metode de amortizare: accelerată, liniară, degresivă, amortizarea în functie
de numărul de unităti produse etc. Odată aleasă, metoda de amortizare se aplică în mod
consecvent de la o perioadă la alta, cu excepţia cazului când se schimbă ritmul în care se
consumă avantajele economice viitoare aferente activului. Cele mai cunoscute metode de

22
amortizare sunt amortizarea accelerată, amortizarea degresivă şi amortizarea liniară, cea din
urmă fiind cea mai des utilizată.
Amorizarea accelerată: presupune ca jumatate din valoarea contabilă a mijlocului fix să
se includă în cheltuieli în primul an de funcţionare, iar restul să se împartă în mod egal pe
parcursul anilor de functionare rămaşi (se aplică metoda de amortizare liniară). De menţionat că
aplicarea acestei metode de amortizare, propusă de Consiliul de administraţie al întreprinderii,
necesită aprobarea Ministerului Finanţelor (această metodă este puternic influenţată de interesele
fiscale şi, de aceea, tind să nu reflecte realitatea economică a costurilor cu amortizarea). Această
metodă se aplică numai în România.
Amortizarea liniară: presupune desfăşurarea în cote egale, pe tot parcursul duratei de
funcţionare a valorii contabile de intrare a activului imobilizat. Cota procentuală se stabileşte
proporţional cu numarul anilor cât trebuie să funcţioneze activul respectiv. Paşii de urmat în
aplicarea acestei metode de amortizare sunt următorii:
1. se determină norma de amortizare care exprimă procentual cât din valoarea de intrare
se va include în cheltuieli în fiecare an (exerciţiu financiar). Norma de amortizare (Na) se
calculează după relaţia: Na = 100 / durata de viaţă utilă;
2. se stabileşte valoarea medie anuală a amortizării (anuitatea = A), înmulţind valoarea de
intrare (Vi) cu norma de amortizare (Na): A = Vi * Na.
Metoda liniară sau metoda cotelor constante de amortizare – se realizează prin
includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe proporţional cu durata
normală de utilizare a imobilizării corporale.
În conformitate cu această metodă, plecând de la duratele de viaţă utile ale activelor
amortizabile şi valoarea de intrare se stabilesc anuităţile (amortizarea anuală a fiecărui bun).
Amortizarea anuală (Aa) se calculează:
1. fie raportând valoarea amortizabilă a activului (Vi) la durata sa de utilizare, exprimată în
ani (d);
2. fie prin ponderea valorii amortizabile cu o rată de amortizare (ra) conform relaţiilor:
Aa = Vi/d, respectiv
Aa = Vi * ra
Rata de amortizare se calculează conform relaţiei:
ra = Aa/Vi * 100,
Înlocuind pe Aa cu Vi/d, din relaţia precedentă, obţinem:
ra = [(Vi/d)/Vi] * 100;
de unde ra = 100/d.

23
Amortizarea degresivă: conduce la anuităţi mai mari în primii ani ai duratei de viaţă
utilă şi mai mici în ultimii ani, când oricum cresc cheltuielile de întreţinere ale mijloacelor fixe.
Este deci o modalitate mai apropiată de condiţiile reale, dar care necesită un sistem de calcul mai
complex. Astfel, norma de amortizare se multiplică cu coeficienţi stabiliţi în funcţie de durata de
viaţă utilă. O altă deosebire faţă de amortizarea liniară este aceea că norma de amortizare
multiplicată se aplică la valoarea ramasă de amortizat (valoarea netă contabilă). Această metodă
este puternic influenţată de interesele fiscale şi, de aceea, tinde să nu reflecte realitatea
economică a costurilor cu amortizarea.
Amortizarea degresivă - constă în multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu unul
dintre coeficienţii următori:
a) 1,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este între 2 şi 5 ani;
b) 2,0, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este între 5 şi 10 ani;
c) 2,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este mai mare de 10 ani.
Aceşti coeficienţi pot fi modificaţi numai prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Finanţelor.
Amortizarea degresivă poate fi aplicată fară a se lua în calcul influenţa uzurii morale;
Calculul anuităţilor fară a se lua în calcul influenţa uzurii morale se poate face:
 la valoarea de intrare pentru prima anuitate;
 la valoarea netă contabilă pentru celelalte anuităţi.
Când anuitatea amortizării calculată în sistemul degresiv devine egală sau inferioară
anuităţii liniare determinată ca raport între valoarea ramasă de amortizat şi numarul de ani rămaşi
de utilizare, se procedează la calculul amortizării liniare, pentru suma care ramâne de amortizat.
Amortizarea variabilă sau proportională cu volumul activităţii: această metodă se
aplică în cazul în care la nivelul fiecărei imobilizări corporale se poate determina volumul de
activitate prestat. Exemplu pentru mijloacele de transport auto, criteriul de amortizare este
volumul prestaţiilor exprimat în mii km echivalenţi; pentru aeronave în ore de zbor etc., iar
norma (rata) de amortizare se calculează ca raport între valoarea de intrare (valoarea
amortizabilă) a imobilizărilor corporale şi volumul de activitate stabilit a se realiza cu ajutorul
lui.
Pentru a calcula amortizarea, rata astfel stabilită, se aplică la volumul de activitate
realizat. De exemplu, pentru un autovehicul cu parcursul normal de 250.000 km echivalenţi şi o
valoare de 50.000 lei, rata de amortizare este de: 50.000/250.000 = 0,20 lei/km echivalenţi.
Volumul prestaţiilor efectuate în exerciţiul N = 50.000 km echivalenţi. Amortizarea anului N =
50.000 * 0,20 lei = 10.000 lei.
24
În cazul clădirilor şi construcţiilor speciale, minelor, cu extracţie în soluţie prin sonde,
carierele exploatărilor la zi pentru substanţe minerale solide a căror durată de utilizare este
limitată de volumul rezervelor şi care nu pot primi alte utilizări după epuizarea rezervelor,
precum şi a investiţiilor pentru decopertare, calculul amortizării se face pe unitatea de produs în
funcţie de rezerva exploatabilă de substanţă minerală utilă.
Formulele de calcul sunt:
Az = Vi/R; şi
Aa = Az * C; în care
Az – amortizare în lei pe 1000 tone de rezervă exploatabilă;
Vi – valoarea contabilă de intrare a imobilizărilor corporale valoarea reevaluată;
R – rezerva exploatabilă de substanţă minerală utilă în mii tone, existentă la începutul
exerciţiului financiar;
Aa – amortizarea anuală;
C – extracţia anuală de substanţă minerală utilă, în mii tone.
Amortizarea progresivă: metoda amortizării progresive constă în înregistrarea unor
anuităţi calculate pe baza unor rate mai mici în primii ani, acestea crescând odată cu numarul
anilor ce se succed.
Calculele necesare sunt similare amortizării degresive, cu deosebirea că ordinea de
aplicare a ratelor asupra bazei de calcul constante este inversă.
Etapele de calcul ale amortizării progresive sunt:
 determinarea sumei cifrelor exprimând ordinea anilor duratei de folosinţă:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
 determinarea ratelor de amortizare crescătoare;
1/15 în primul an; 2/15 în al doilea an; 3/15 în al treilea an; 4/15 în al patrulea an; 5/15 în
al cincilea an.
Această metodă se regăseste mai mult în teorie decât în practica întreprinderilor, datorită
dezavantajelor pe care le prezintă.

1.5.2. Studiu de caz

Prezentul studiu de caz oferă informaţii privind înregistrările contabile ale societatii
comerciale Rafo S.A. Oneşti, reevaluarea, amortizarea şi casarea imobilizărilor corporale,

25
contabilizarea cheltuielilor ulterioare şi analiza financiară a indicatorilor economici pe baza
situaţiilor financiare.

1.5.2.1. Caracteristicile firmei S.C. RAFO S.A. ONEŞTI

Denumirea, forma juridică, sediul, durata :


Denumirea societăţii este RAFO S.A. ONEŞTI.
Societatea comercială RAFO S.A. ONEŞTI este persoană juridică română, având forma
juridică de societate pe actiuni.
Aceasta îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu statutul societăţii.
Sediul social al societaţii este în România, Oneşti, Judetul Bacău, Str. Industiilor, Nr. 3.
Durata socieţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de Comerţ şi
Industrie.
Numarul de înregistrare la Registrul Comerţului : J04/538/1991; Cod CAEN : 1920:
Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului; Cod unic de înregistrare: 958772.

Obiectul de activitate :
Activitatea principală a societăţii este manipularea ţiţeiului, produselor petroliere,
fabricarea produselor obtinute din prelucrarea ţiţeiului.

Localizare
Societatea este situată in estul ţării în zona Moldova la 5 km de orasul Oneşti şi în
apropierea drumului E 57 A.

Scut istoric
RAFO S.A. ONEŞTI este una din principalele rafinării de petrol din Romania.
RAFO S.A. ONEŞTI este înregistrată ca societate comercială de sine stătătoare din anul
1991, pana în anul 1991 facând parte din Combinatul Petrochimic Borzeşti.
În perioada 1979-1980 a fost pusă în funcţiune Rafinăria 2 pentru prelucrarea ţiţeiului
sulfuros din import.
În prezent societatea este privatizată şi işi desfăşoară activitatea ca societate comercială
independentă.

26
1.5.2.2. Tratamentul contabil al imobilizărilor corporale

Imobilizări corporale achiziţionate de la furnizori


Societatea RAFO ONEŞTI cumpară o linie tehnologică pentru extracţia ţiţeiului. Preţul
de cumpărare al utilajului 5.000 lei, cheltuieli cu proiectul de amplasare 500 lei, cheltuieli cu
montarea liniei 1.400 lei, cheltuieli cu reclama 2.500 lei, cheltuieli cu dobânzi la linia de credit
1.600 lei. Societatea estimează că la terminarea extracţiei va efectua cheltuieli cu demontarea,
mutarea şi restaurarea amplasamentului în valoare de 3.000 lei, recunoscute printr-un provizion
pentru riscuri şi cheltuieli. Evaluare la cost de achiziţie.

Costul de achiziţie = preţul de achiziţie + alte cheltuieli legate de achiziţia activului


Alte cheltuieli legate de achiziţia activului = cheltuieli cu proiectul de amplasare +
cheltuieli cu montarea liniei + costuri cu
mutarea, demolarea şi restaurarea
amplasamentului recunoscute printr-un
provizion pentru riscuri şi cheltuieli.

Alte cheltuieli legate de achiziţia activului = 500 + 1.400 + 3.000 = 3.700 lei
Cost de achiziţie = 5.000 + 3.700 = 8.700 lei
Recunoaşterea elementelor privind achiziţia şi punerea în funcţiune a utilajului

2131 = % 8.700 lei


8.700 lei
Echipamente tehnologice 404 5.000 lei
Furnizori de imobilizări
1513 3.700 lei
Provizioane pentru dezafectarea
imobilizărilor corporale

Imobilizări corporale achiziţionate din import


Societatea RAFO ONEŞTI importă o instalaţie pentru extracţia gazelor naturale,
cheltuielile legate de achiziţie fiind: preţul de cumparare 45.000 lei, taxa vamală 4.500 lei,
comision vamal 450 lei, cheltuieli legate de punerea în funcţiune 12.000 lei, cheltuieli cu reclama
1.500 lei. Societatea estimează că la terminarea extracţiei cheltuielile cu demontarea şi mutarea
activului recunoscute printr-un provizion pentru riscuri şi cheltuieli se vor ridica la 16.000 lei.

27
a) evaluarea la cost de achiziţie:
Costul de achiziţie = Preţul de cumparare + Taxe vamale + comision vamal + alte cheltuieli
directe legate de achiziţia activului
Alte cheltuieli directe legate de achizitia activului = cheltuieli cu punerea în funcţiune + costuri
cu mutarea, demontarea şi restaurarea
amplasamentului recunoscute printr-un
provizion pentru riscuri şi cheltuieli.
Alte cheltuieli directe legate de achiziţia activului = 12.000 + 16.000 = 28.000 lei
Costul de achiziţie = 45.000 + 4.500 + 450 + 28.000 = 77.950 lei
b) recepţia echipamentului:
2131 = % 65.950 lei
65.950 lei
Echipamente tehnologice 404 45.000 lei
Furnizori de imobilizări
446 4.950 lei
Alte impozite şi taxe
1513 16.000 lei
Provizioane pentru dezafectarea
imobilizărilor corporale

c) punerea în funcţiune a echipamentului:


2131 = 401
45.000 lei 45.000 lei
Echipamente tehnologice Furnizori

Costul unui activ produs de societate pentru sine


Societetea RAFO ONEŞTI demarează la 01.01.2008 lucrările pentru construcţia unei
clădiri în regie proprie. Clădirea va fi data în funcţiune pe data de 01.10.2009, iar cheltuielile
efectuate pe parcursul celor două exerciţii sunt: în anul 2008 consum de materii prime de
100.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru construcţii 5.000 lei, taxe nerecuperabile 500
lei, taxe recuperabile aferente cumpărărilor de materii prime 2.000 lei, amortizarea utilajelor
folosite pentru construcţii 4.000 lei, salarii directe 8.000 lei, taxe nerecuperabile 1.000 lei.
a) În anul 2008:
Cost de producţie = Consum de materii prime + Amortizarea utilajelor folosite pentru construcţii
+ Taxe nerecuperabile + Salarii directe
Cost de producţie = 100.000 + 5.000 + 500 + 1.000 = 106.500 lei
106.500 lei 231 = 722 106.500 lei
Imobilizări corporale în Venituri din producţia de imobilizări
curs corporale

b) În anul 2009:

28
Cheltuielile care vor fi cuprinse în anul 2009 în costul de producţie sunt: consum de
materii prime 20.000 lei, amortizarea utilajelor pentru construcţii 4.000 lei, taxe nerecuperabile
1.000 lei, salarii directe 8.000 lei.
Cost de producţie = Consum de materii prime + Amortizarea utilajelor folosite pentru construcţii
+ Taxe nerecuperabile + Salarii directe
Cost de producţie = 20.000 + 4.000 + 1.000 + 8.000 = 33.000 lei
212 = % 139.500 lei
139.500 lei
Construcţii 231 106.500 lei
Imobilizări corporale în curs
722 33.000 lei
Venituri din producţia de imobilizări corporale

Schimburi de active
Societatea RAFO ONEŞTI posedă un autoturism estimat la o valoare de 15.000 lei. El
fusese iniţial achiziţionat la un cost de 30.000 lei şi amortizat pentru 18.750 lei.
În cazul în care societatea schimbă autoturismul contra unui alt autoturism a cărui
valoare justă este aproape identică sau identică operaţia nu va genera nicio înregistrare deoarece
este vorba de active de aceaşi valoare şi aceiaşi natură.
În cazul în care societatea schimbă autoturismul contra unui alt autoturism a cărui
valoare justă este de 21.000 lei. Societatea va vărsa sumă de 6.000 lei pentru a compesa
diferenţa.
Valoarea netă contabilă a imobilizării cedate = 30.000 - 18.750 = 11.250 lei
Mijloace de transport = 30.000 - 21.000 = 9.000
Venit din cedarea activelor = 21.000 - (11.250 + 6.000) = 3.750 lei
281 = % 18.750 lei
18.750 lei Amortizări privind imobilizările
corporale 2133 9.000 lei
Mijloace de transport
5121 6.000 lei
Conturi la bănci in lei
7583 3.750 lei
Venit din cedarea activelor şi
alte operaţi de capital

În cazul în care societatea schimbă autoturismul contra unui utilaj de producţie estimat la
o valoare de 15.000 lei operaţia se va înregistra astfel:
281 = % 18.750 lei
18.750 lei Amortizări privind imobilizările
corporale 2133 15.000 lei
Mijloace de transport
7583 3.750 lei

29
Venit din cedarea activelor şi alte
operaţi de capital

În practicile contabile româneşti nu se respectă normele internaţionale. În acest sens,


schimbul de active se reflecta prin operaţii simultane de cumpărare şi vânzare.
Reevaluarea imobilizarilor corporale
1) Metoda recalculării
Evidenţierea rezultatelor din reevaluarea imobilizărilor corporale prin metoda recalculării
amortizării proporţional cu schimbarea înregistrată în valoarea contabilă brută a activului
Întreprinderea deţine o linie tehnologică cu următoarele caracteristici:
- Costul iniţial este de 6.000 lei;
- Durata de viaţă utilă este de 10 ani;
- Amortizarea cumulată pe 2 ani este de 1.200 lei;
- Metoda de amortizare folosită este metoda liniară.
Prima reevaluare (după 2 ani de folosire):
Indice de actualizare 1,4167
Valoarea contabilă brută actualizată 8.500 lei 6.000 x 1,4167 = 8.500
Amortizarea recalculată 1.700 lei 8.500 x 20% = 1.700
Diferenţa din recalcularea amortizării 500 lei 1.700 - 1.200 = 500
Diferenţa din actualizarea valorii brute contabile 2.500 lei 8.500 - 6.000 = 2.500
Creştere din reevaluare 2.000 lei 2.500 – 500 = 2.000
Valoarea justă 6.800 lei 8.500 - 1.700 = 6.800
Valoare de înregistrare după reevaluare 8.500 lei

a) înregistrarea diferenţelor din reevaluare (conform indicelui):

2.500 lei 2131 = 105 2.500 lei


Echipamente tehnologice Rezerve din reevaluare

b) înregistrarea amortizării recalculate (actualizate):

500 lei 105 = 2813 500 lei


Rezerve din reevaluare Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de
transport, animalelor si plantaţiilor

Recalcularea amortizării 8.500 - 1.700 = 6.800 lei/8ani (după 2 ani de utilizare) = 850 lei anual.
2. A doua reevaluare se efectuează după trei ani de la ultima reevaluare:

Valoare de înregistrare iniţială 8.500 lei


Amortizarea cumulată 4.250 lei 1.700 + 3 x 850 = 4.250

30
Indice actualizare 1,112
Valoarea contabilă brută actualizată 9.452 lei 8.500 x 1,112 = 9.452
Amortizarea recalculată (actualizată) 4.726 lei 9.452 x 50% = 4.726
Ajustarea până la valoarea justă -976 lei
Diferenţa din recalcularea amortizării 476 lei 4.726 - 4.250 = 476
Diferenţa din actualizarea valorii brute 952 lei 9.452 - 8.500 = 952
Valoarea justă 3.750 lei 9.452 - 4.726 -976 = 3.750
Descreşterea din reevaluare 500 lei 3.750 - 4.250 = -500
Valoarea de înregistrare după reevaluare 8.476 lei 9.452 – 976 = 8.476

a) înregistrarea diferenţelor din reevaluare (conform indicelui):


952 lei 2131 = 105 952 lei
Echipamente tehnologice Rezerve din reevaluare

b) înregistrarea amortiării recalculate (actualizate):


476 lei 105 = 2813 476 lei
Rezerve din reevaluare Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de
transport, animalelor si plantaţiilor
c) ajustarea valorii actualizate a mijlocului fix, în minus, până la valoarea justă:
976 lei 105 = 2131 976 lei
Rezerve din reevaluare Echipamente tehnologice

Recalculare amortizare 8.476 - 4.726 = 3.750 lei/5ani = 750 lei anual


3. A treia reevaluare se efectuează după un an de la ultima reevaluare:

Valoarea de înregistrare iniţială 8.476 lei


Amortizarea cumulată 5.476 lei 4.726 + 750 = 5.476
Indice actualizare 1,000
Valoarea brută actualizată 8.476 lei 8.476 x 1,000 = 8.476
Amortizarea recalculată (actualizată) 5.476 lei 8.476 x 64,60% = 5.476
Ajustarea până la valoarea justă -1.800 lei
Diferenţa din recalcularea amortizării 0
Diferenţa actualizarea valorii brute 0
Valoarea justă 1.200 lei 8.476 - 5.476 - 1.800 = 1.200
Descreşterea din reevaluare 1.800 lei 1.200 – 3.000 = -1.800
Valoarea de înregistrare după reevaluare 6.676 lei 8.476 - 1.800 = 6.676

a) ajustarea în minus a valorii mijlocului fix până la valoarea justă:


1.800 lei % = 2131 1.800 lei
1.500 lei 105 Echipamente tehnologice
Rezerve din reevaluare
300 lei 6813
Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
pentru deprecierea imobilizărilor
Recalcularea amortizării 6.676 - 5.476 = 1.200 lei / 4ani = 300 lei anual
4. A patra reevaluare se efectuează după un an de la ultima reevaluare
31
Valoare de înregistrare iniţială 6.676 lei
Amortizarea cumulată 5.776 lei 5.476 + 300 = 5.776
Indice de actualizare 2,00
Valoarea brută actualizată 13.352 lei 6.676 x 2,00 = 13.352
Amortizarea recalculată (actualizată) 11.552 lei 13.352 x 86,52% = 11.552
Diferenţa din recalcularea amortizării 5.776 lei 11.552 - 5.776 = 5.776
Diferenţa din actualizarea valorii brute 6.676 lei 13.352 - 6.676 = 6.676
Valoarea justă 1.800 lei 13.352 – 11.552 = 1.800
Creşterea din reevaluare 900 lei 1.800 – 900 = 900
Valoare de înregistrare după reevaluare 13.352 lei

a) înregistrarea diferenţelor din reevaluare (conform indice):


6.676 lei 2131 = % 6.676 lei
Echipamente tehnologice 105 6.376 lei
Rezerve din reevaluare
7813 300 lei
Venituri din provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor

b) înregistrarea amortizării recalculate (actualizate):


5.776 lei 105 = 2813 5.776 lei
Rezerve din reevaluare Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor
de transport, animalelor si plantaţiilor

Recalculare amortizare 13.352 -11.552 = 1.800 lei/3ani = 600 lei anual.


2) Metoda eliminării

Evidenţierea rezultatelor din reevaluarea imobilizărilor corporale la valoarea justă prin


metoda eliminării amortizării din valoarea contabilă brută a activului.

Întreprinderea deţine o linie tehnologică cu următoarele caracteristici:


- Costul iniţial este de 6.000 lei;
- Durata de viaţă utilă este de 10 ani;
- Amortizare cumulată pe 2 ani este de 1.200 lei;
- Metoda de amortizare folosită este metoda liniară.
Metodologia de reevaluare adoptată este cea bazată pe valori nete, respectiv la fiecare
reevaluare amortizarea calculată este eliminată din valoarea brută a activului.

1. Prima reevaluare a activului (după 2 ani de folosire):


Valoarea justă determinată de un evaluator independent este de 6.800 lei;
Valoare contabilă netă este de 4.800 lei (6.000 – 1.200);

32
Valoarea justă este mai mare decât valoarea netă contabilă, deci rezultă o creştere a
valorii activului care trebuie evidenţiată;
Creşterea de activ este de 2.000 lei (6.800 – 4.800).
a) majorarea valorii mijlocului fix ca rezultat al reevaluării:
2.000 lei % = 105 2.000 lei
800 lei 2131 Rezerve din reevaluare
Echipamente tehnologice
1.200 lei 2813
Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de
transport, animalelor si plantaţiilor

Recalcularea amortizării:
- Valoarea reevaluată (justă) este de 6.800 lei;
- Durata de utilizare rămasă este de 8 ani;
- Amortizarea anuală este de 850 lei (6.800 lei/8ani).
2. A doua reevaluare a activului se efectuează după 3 ani de la ultima reevaluare
- Valoarea justă determinată de un evaluator independent este de 3.750 lei;
- Amortizarea cumulată pe ultimi 3 ani este 2.550 lei (850 x 3 ani) ;
- Valoarea contabilă netă este de 4.250 lei (6.800 – 2.550);
- Valoarea justă este mai mică decât valoarea netă contabilă, rezultă o depreciere a activului;
- Descreşterea activului este de 500 lei (4250 – 3.750);
a) descreşterea se înregistrează astfel:
3.050 lei % = 2131 3.050 lei
2.550 lei 2813 Echipamente tehnologice
Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor
de transport, animalelor si plantaţiilor
500 lei 105
Rezerve din reevaluare

Recalcularea amortizării:
- Valoarea reevaluată (justă) este de 3.750 lei;
- Durata de utilizare rămasă este de 5 ani;
- Amortizarea anuală este de 750 lei (3.750 lei/5ani).
3. A treia reevaluare a activului se efectuează după 1 an de la ultima reevaluare:
- Valoarea justă determinată de un evaluator independent este de 1.200 lei;
- Valoarea contabilă netă este de 3.000 lei (3.750 – 750);
- Valoarea justă este mai mică decât valoarea netă contabilă, rezultă o depreciere a activului;
- Descresterea activului este de 1.800 lei (3.000 – 1.200).

33
a) Reflectarea în contabilitate a rezultatului reevaluări:
2.550 lei % = 2131 2.550 lei
750 lei 2813 Echipamente tehnologice
Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de
transport, animalelor si plantaţiilor
1.500 lei 105
Rezerve din reevaluare
300 lei 6813
Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
pentru deprecierea imobilizărilor

Recalcularea amortizării:
- Valoarea reevaluată (justă) este de 1.200 lei;
- Durata de utilizare rămasă este de 4 ani;
- Amortizarea anuală este de 300 lei (1.200 lei/4ani).
4. A patra reevaluare a activului se efectuează după 1 an de la ultima reevaluare:
- Valoarea justă determinată de un evaluator independent este de 1.800 lei;
- Valoarea contabilă netă este de 900 lei (1.200 - 300);
- Valoarea justă este mai mare decât valoarea netă contabilă, deci rezultă o creştere a valorii
activului;
- Creşterea valorii activului este 900 lei (1.800 - 900).

Creşterea valorii activului se înregistrează:


a) anularea amortizării, în sumă de 300 lei

300 lei 2813 = 2131 300 lei


Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de Echipamente tehnologice
transport, animalelor si plantaţiilor

b) înregistrarea creşterii valorii juste a activului

900 lei 2131 = % 900 lei


Echipamente tehnologice 7813 300 lei
Venituri din provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor
105 600 lei
Rezerve din reevaluare

Recalcularea amortizării:
- Valoarea reevaluată justă este de 1.800 lei;
34
- Durata de utilizare rămasă este de 3 ani;
- Amortizarea anuală este de 600 lei (1.800 lei/3 ani).

Amortizarea imobilizărilor corporale


La data de 01.01.2003 se achiziţionează un utilaj pentru extracţia ţiţeiului la un preţ de
cumpărare de 200.000 lei TVA 19%. Transportul şi punerea în funcţiune au fost realizate de o
firmă specializată în domeniu şi au fost facturate pentru suma de 2.200 lei, TVA 19%.
Managementul a estimat o durată de amortizare de 5 ani, iar metoda de amortizare adecvată este
amortizarea degresivă. De asemenea se estimează că la sfarşitul duratei de utilizare valoarea
reziduală a utilajului va fi de 5.000 lei şi costul operaţiilor de demontare şi reamenajare a
spaţiului în care a funcţionat utilajul ar fi de 1.000 lei.
La data de 30.01.2008 se va vinde utilajul la un preţ de vânzare de 6.000 lei, iar operaţiile de
demontare şi reamenajare a spaţiului sunt de 1.500 lei.
Costul de achiziţie = preţul de cumparare + cheltuielile de transport + costul
operaţiilor cu demontarea
= 200.000 + 2.200 + 1.500 = 203.700 lei

a) înregistrarea achiziţiei utilajului


242.403 lei % = 404 242.403
203.700 lei 2131 Furnizori de imobilizări lei
Echipamente tehnologice
38.703 lei 4426
Taxa pe valoarea adăugată
deductibilă

Valoarea de intrare = 203.700 – 5.000 = 198.700 lei


Durata de amortizare = 5 ani
100%
Cota de amortizare liniară =  20%
5
Cota de amortizare degresivă = 20%  1,5 = 30%

Nr. Ani Valoare de Cota de Amortizare Valoarea ramasă de


intrare amortizare degresivă amortizat
2004 203.700 30% 61.110 142.590
2005 142.590 30% 42.777 99.813
2006 99.813 30% 29.943 69.870
2007 69.870 A liniară 34.935 34.935
2008 34.935 A liniară 34.935 0
Total 203.700

35
b) înregistrarea amortizării utilajului:
Anul
2004 61.110 lei 6811 = 281 61.110 lei
Cheltuieli de exploatare privind Amortizări privind
amortizarea imobilizărilor imobilizările corporale
Anul
2005 42.777 lei 6811 = 281 42.777 lei
Cheltuieli de exploatare privind Amortizări privind
amortizarea imobilizărilor imobilizările corporale
Anul
2006 29.943 lei 6811 = 281 29.943 lei
Cheltuieli de exploatare privind Amortizări privind
amortizarea imobilizărilor imobilizările corporale
Anul
2007 34.935 lei 6811 = 281 34.935 lei
Cheltuieli de exploatare privind Amortizari privind
amortizarea imobilizarilor imobilizarile corporale
Anul
2008 34.935 lei 6811 = 281 34.935 lei
Cheltuieli de exploatare privind Amortizări privind
amortizarea imobilizărilor imobilizările corporale

În cazul în care societatea optează pentru aplicarea metodei amortizări liniare:

Nr. Ani Valoare de Cota de Amortizare Valoarea ramasă de


intrare amortizare liniară amortizat
2004 203.700 A liniară 40.740 162.960
2005 162.960 A liniară 40.740 122.220
2006 122.220 A liniară 40.740 81.480
2007 81.480 A liniară 40.740 40.740
2008 40.740 A liniară 40.740 0
Total 203.700

Anul
2004 40.740 lei 6811 = 281 40.740 lei
Cheltuieli de exploatare privind Amortizări privind
amortizarea imobilizărilor imobilizările corporale
Anul
2005 40.740 lei 6811 = 281 40.740 lei
Cheltuieli de exploatare privind Amortizări privind
amortizarea imobilizărilor imobilizările corporale
Anul
2006 40.740 lei 6811 = 281 40.740 lei
Cheltuieli de exploatare privind Amortizări privind
amortizarea imobilizărilor imobilizările corporale
Anul
2007 40.740 lei 6811 = 281 40.740 lei
Cheltuieli de exploatare privind Amortizări privind
amortizarea imobilizărilor imobilizările corporale

36
Anul
2008 40.740 lei 6811 = 281 40.740 lei
Cheltuieli de exploatare privind Amortizări privind
amortizarea imobilizărilor imobilizările corporale

În cazul în care societatea optează pentru aplicarea metodei amortizări accelerate:

Nr. Ani Valoare de Cota de Amortizare Valoarea ramasă de


intrare amortizare accelerată amortizat
2004 203.700 50% 101.850 101.850
2005 101.850 A liniară 25.462 76.388
2006 76.388 A liniară 25.462 50.926
2007 50.926 A liniară 25.462 25.462
2008 25.462 A liniară 25.462 0
Total 203.700

Anul
2004 101.850 lei 6811 = 281 101.850 lei
Cheltuieli de exploatare privind Amortizări privind
amortizarea imobilizărilor imobilizările corporale
Anul
2005 25.462 lei 6811 = 281 25.462 lei
Cheltuieli de exploatare privind Amortizări privind
amortizarea imobilizărilor imobilizările corporale
Anul
2006 25.462 lei 6811 = 281 25.642 lei
Cheltuieli de exploatare privind Amortizări privind
amortizarea imobilizărilor imobilizările corporale
Anul
2007 25.462 lei 6811 = 281 25.462 lei
Cheltuieli de exploatare privind Amortizări privind
amortizarea imobilizărilor imobilizările corporale
Anul
2008 25.462 lei 6811 = 281 25.462 lei
Cheltuieli de exploatare privind Amortizări privind
amortizarea imobilizărilor imobilizările corporale

c) vânzarea utilajului în anul 2008:


461 = % 7.140 lei
7.140 lei
Debitori diverşi 7583 6.00 lei
Venit din cedarea activelor şi alte operaţi
de capital
4427 1.140 lei
Taxa pe valoarea adaugată colectată

d) descărcarea gestiunii la utilajul vândut


168.765 lei % = 2131
168.77 lei
203.70 lei 6583 Echipamente tehnologice

37
Cheltuieli privind activele cedate şi alte
operaţiuni de capital
34.935 lei 281
Amortizări privind imobilizările corporale

Dacă societatea ar efectua o amortizare degresivă ar introduce pe cheltuieli deductibile cu


amortizarea o valoare mai mare decât cea calculată în cazul amortizării liniare. În cazul
amortizării accelerate cheltuielile deductibile cu amortizarea ar fi şi mai mari atât faţă de cele în
cazul amortizării degresive cat şi faţă de cele aferente amortizării liniare.
Aplicarea metodei de amortizare degresivă sau metodei de amortizare accelerată ar fi în
avantajul firmei atât din punct de vedere fiscal cât şi din punct de vedere contabil deoarece în
aceste cazuri se recuperează mai repede valoarea mijloacelor fixe.
Aceste regimuri de amortizare se aplica numai în cazul în care profitabilitatea firmei permite
acest lucru.

Casarea imobilizărilor corporale


Societatea RAFO ONEŞTI achiziţionează o construcţie la preţul de 40.000 lei, pusă în
funcţiune pe data de 17.04.2006 şi amortizată degresiv în 5 ani. La sfarşitul anului 2008 aceasta
este casată, cheltuielile legate de casare 5.000 lei, valori recuperate din casare 6.200 lei.
Amortizarea în primi 2 ani :
100%
Cota liniară anuală =  20%
5
Cota degresivă anuală = 20%  1,5 = 30%
8 luni
Proratele amortizării în anul 2007 =
12 luni

Ani Valoare de intrare Cotă de amortizare Amortizare Valoarea ramasă


accelerată de amortizat
2007 40.000 20% x 1,5 x 8/12 8.000 32.000
2008 32.000 20% x 1,5 9.600 22.400
Amortizarea cumulata pana la casare 17.600 lei

Valoare ramasă neamortizată = valoare de intrare – amortizare


Amortizare = amortizare cumulata până la casare + (valori recuperate din casare – cheltuieli
legate de casare)
Amortizare = 17.600 + (6.200 – 5.000) = 18.800 lei
Valoare ramasă neamortizată = 40.000 – 18.800 = 21.200 lei

40.000 lei % = 212 40.000 lei

38
18.800 lei 281 Constructii
Amortizări privind imobilizările
corporale
21.200 lei 6583
Cheltuieli privind activele cedate şi
alte operaţiuni de capital

Contabilizarea cheltuielilor ulterioare


În cursul anului 2008 societatea RAFO ONEŞTI a efectuat cheltuieli de modernizare.
Lucrările de modernizare au constat în: schimbarea geamurilor în termopan 10.000 lei, TVA
19%; înlocuirea pardoselei din lemn cu pardose din parchet nelaminat 15.000 lei, TVA 19%;
construirea unei săli de conferinţe la ultimul nivel 20.000 lei, TVA 19%. Aceste lucrări vor
contribui la creşterea performanţelor, la ridicarea gradului de confort şi la creşterea veniturilor
viitoare suplimentar faţă de cele evaluate iniţial de societate. Pe lângă lucrările de modernizare
societatea a efectuat şi lucrări de zugrăveli interioare asupra întregii construcţii în valoare de
23.000 lei, TVA 19% .

a) Înregistrarea cheltuielilor cu modernizarea care măresc valoarea construcţiei

53.550 lei % = 404


212 Furnizori de imobilizări 53.550 lei
45.000 lei Construcţii
8.550 lei 4426
Taxa pe valoarea adăugată
deductibilă

b) Înregistrarea cheltuielilor cu lucrările de reparaţii


27.370 lei % = 404
27.370 lei
611 Furnizori de imobilizări
23.000 lei Cheltuieli cu întreţinerea şi
reparaţiile
4.370 lei 4426
Taxa pe valoarea adăugată
deductibilă

1.6. Interpretări şi analize financiare

39
Analiza situatiilor financiare anuale prezintă calculul indicatorilor economici ( rata
activelor imobilizate, rata imobilizărilor corporale, rata rentabilităţii, viteza de rotaţie a activelor
imobilizate şi viteza de rotaţie a activelor totale ) . Calculul acestor indicatori oferă un diagnostic
financiar care permite aprecierea situaţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii, atât pentru
cei din interiorul entităţii, cat şi pentru cei interesaţi din afara acesteia.

Analiza situaţiilor financiare anuale

Active imobilizate
Rata activelor imobilizate =  100 =
Active totale

133.155.134
2006 =  100  83,38
152.391.823
135.915.628
2007 =  100  86,28
157.533.124
177.222.185
2008 =  100  88,58
200.060.795

Rata activelor imobilizate a crescut de la 83,38 % în anul 2006 la 86,28 % în anul 2007
şi la 88,58 % în anul 2008, ceea ce înseamnă că gradul de investire a capitalului a crescut de la o
perioadă la alta. Aceasta s-a întâmplat deoarece valoarea absolută a activelor imobilizate a
crescut, la fel şi totalul activelor.

Imobilizari corporale
Rata imobilizarilor corporale =  100 =
Active imobilizate

127.833.108
2006 =  100  96,01
133.155.134
131.246.600
2007 =  100  96,56
135.915.628
171.466.170
2008 =  100  96,75
177.222.185

40
Rata imobilizărilor corporale a crescut de la 96,01 % în anul 2006 la 96,56 % în anul
2007 si la 96,75 % în anul 2008 ca urmare a unor investiţii mai mari în activele imobilizate în
anul curent. Această rată reflectă marimea imobilizărilor sub forma de capital fix în cadrul
patrimoniului întreprinderii. Este deci dependentă de caracteristicile tehnice ale activităţii
exercitate de întreprindere.

Pr ofit net
Rata rentabilităţii = Capital propriu  100 =

6.057.573
2006 =  100  4,70
128.878.662
1.561.544
2007 =  100  1,23
127.245.644
7.496.317
2008 =  100  4,47
167.420.360

Rata rentabilităţii a înregistrat o diminuare cu 3,47 puncte procentuale în anul 2008 faţă
de anul 2007 situaţie apreciată nefavorabil în condiţiile unei modificări a profitului net de la
6.057.573 în 2006 la 1.561.544 în 2007. În anul 2008 rata rentabilitatii a înregistrat o creestere cu
3,24 puncte procentuale faţă de anul 2007 situaţie apreciată favorabilă în condiţiile unei
modificări a profitului net de la 1.561.544 în 2006 la 7.496.317 în anul 2008.

Pr ofit brut
Rata rentabilităţii veniturilor = Cifra de afaceri  100 =

7.339.795
2006 =  100  5,73
128.090.063
2.417.662
2007 =  100  2
121.537.265
9.476.878
2008 =  100  7,67
123.494.558
Cifra de afaceti
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate = 
Active imobilizate

128.090.063
2006 =  0,96
133.155.134
121.537.265
2007 =  0,89
135.915.628

41
123.494.558
2008 =  0,70
177.222.185

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate evaluează eficacitatea managementului activelor


imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active
imobilizate. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate a îngregistrat o scadere ajungând la o
valoare de 0,70 % în anul 2008 faţă de 0,89 % în anul 2007 si faţă de 0,96 % în anul 2006.
Aceste valori reprezintă ineficacitatea managemntului activelor imobilizate.

Cifra de afaceri
Viteza de rotaţie a activelor totale = 
Active totale

128.090.063
2006 =  0,95
133.716.530
121.537.265
2007 =  0,77
157.533.124
123.494.558
2008 =  0,70
175.564.045

Viteza de rotaţie a activelor totale vizează eficienţa utilizării tuturor bunurilor pe care
întreprinderea le-a avut la dispoziţie într-un exerciţiu financiar.

42
CAPITOLUL II – CONTRIBUŢII PERSONALE. PROIECT DE
PERFECŢIONARE ŞI APROFUNDARE

Pentru creşterea credibilităţii informaţiilor prezentate în situaţiile financiare ale


companiilor este atât recomandat cat şi necesar ca aceste companii să formuleze, şi să pună în
aplicare politici şi opţiuni contabile în conformitate cu standardele internationale de contabilitate.

2.1. Formularea de politici şi opţiuni contabile pentru


sporirea relevanţei şi credibilităţii informaţiei

Principii contabile
Principiile contabile pe baza cărora s-a efectuat evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile
financiare ale anului 2008 sunt următoarele:

Principiul continuităţii activităţii

Societatea îşi va continua în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil fără a intra
în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

Principiul permanenţei metodelor

Aplicarea aceloraşi reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea şi prezentarea


în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea în timp a informaţiilor
contabile.

Principiul prudenţei

S-a ţinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor în valorizarea


activelor şi de toate obligaţiile previzibile şi de pierderile potenţiale care au luat nastere în cursul
exerciţiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior.

Principiul independenţei exerciţiului

Au fost luate în considerare toate veniturile şi cheltuielile exerciţiului, fără a se ţine


seama de data încasării sau efectuării plăţii.

43
Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv

În vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat
separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilităţii

Bilanţul de deschidere al exerciţiului corespunde cu bilanţul de închidere a exerciţiului


precedent.

Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce


reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepţia compensărilor între active şi
pasive admise de Standardele Internaţionale de Contabilitate.

Politici şi metode contabile


Moneda de prezentare

Situaţiile financiare sunt prezentate în lei.

Tranzacţiile în valută sunt evidenţiate la cursul de schimb valabil la data tranzacţiei.


Creanţele şi datoriile exprimate la 31 decembrie 2008 în valută sunt convertite în lei, la cursul de
schimb de la data bilanţului, la rata oficiala a Băncii Nationale a României existente la data
bilantului, iar diferenţele de curs sunt reflectate în contul de profit şi pierdere. La 31 decembrie
2008 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost: 1 EUR = 3,9852 lei; 1USD =
2,8342 lei.
Tratamente contabile aplicate

Principalele tratamente contabile adoptate în întocmirea situaţiilor financiare ale S.C.


RAFO S.A. ONEŞTI sunt prezentate mai jos.

Creanţe comerciale
Creanţele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabilă. Pentru creanţele incerte
s-au calculat “provizioane pentru clienţi incerţi”, iar creanţele irecuperabile s-au trecut pe
cheltuieli în anul în care au fost identificate. Societatea urmăreşte constant încasarea în termen a
creanţelor sale comerciale şi a celorlalte tipuri de creanţe.

44
Imobilizări corporale
Imobilizările corporale sunt evaluate iniţial la cost de achiziţie sau cost de producţie.
La data bilanţului imobilizarile corporale sunt prezentate la valoarea reevaluată care este
valoarea justă la data bilanţului.
Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a
imobilizarilor corporale. Calcularea şi înregistrarea în contabilitate a amortizării ca o cheltuiala,
se face utilizand regimul de amortizare liniară de la punerea în funcţiune a imobilizărilor
corporale si până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor de utilizare
economică minime stabilite prin H.G.2139 / 2004 pentru aprobarea catalogului privind
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
Terenul nu este amortizat şi se presupune a avea o viaţă nelimitată.
Costul reparaţiilor şi întreţinerilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul utilizării
continue a acestora este recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată. Sunt
recunoscute ca o componentă a activului investiţiile efectuate la imobilizări corporale care au ca
efect îmbunătăţirea parametrilor tehnci iniţiali care conduc la obţinerea de beneficii economice
viitoare suplimentare faţa de cele estimate iniţial .
Câştigurile şi pierderile generate de cedarea sau casarea imobilizarilor corporale atunci
când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară, sunt
determinate ca diferenţa între veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa
neamortizată , inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi sunt prezentate ca venit sau cheltuială
în contul de profit şi pierdere .

Numerar şi echivalente de numerar


Pentru situaţia fluxului de numerar, numerarul şi echivalentele acestuia cuprind numerar
în casă, disponibil la bănci, depozite la vedere în bănci, alte valori şi avansuri de trezorerie.

Stocuri
Stocurile sunt active circulante evaluate la cost de achiziţie sau cost de producţie care
includ şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se gasesc şi
urmează să fie folosite pentru prestarea de servicii. La ieşirea din gestiune a stocurilor acestea se
evalueaza şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei “primul intrat - primul ieşit”
(FIFO).

45
Această metodă presupune că bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de
achiziţie sau de productie al primei intrări. Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din
gestiune se evaluează la costul de achiziţie al lotului următor, în ordinea cronologică.
Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric prin folosirea inventarului permanent.

Impozitare
Societatea înregistrează impozitul pe profit conform legislaţiei referitoare la impozitul pe
profit.
Venituri
În categoria veniturilor se includ atât sumele încasate sau de încasat în nume propriu, din
activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse. Veniturile din prestări de servicii sunt
înregistrate în contabilitate pe măsura efectuării acestora.

Costurile îndatorării
Costurile cu dobâzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în
momentul în care apar.

Datorii
Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală. Data de scadenţă a datoriilor este atent
monitorizată pentru asigurarea plăţilor în termen.

Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care societatea are o obligaţie legală sau
implicită rezultate din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligaţiei este necesară o
ieşire de resurse care incorporează beneficii economice şi cand poate fi făcută o estimare
credibilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei.

Instrumente financiare
Un instrument financiar reprezintă orice contract ce generează simultan un activ financiar
pentru o entitate şi o datorie financiară sau un instrument de capitaluri proprii pentru o altă
entitate.

46
2.2. Aplicarea pentru prima dată a unui IFRS/IAS. Politici
contabile adoptate.

O intreprindere va aplica IFRS în momentul întocmirii primelor situaţii financiare IFRS


si pentru toate rapoartele financiare interimare pe care le întocmeşte în conformitate cu IAS 34
Raportarea financiară interimară pentru o parte din perioada la care se referă primul set de
situaţii financiare. Întreprinderea va utiliza aceleaşi politici contabile pentru Bilanţul contabil de
deschidere IFRS precum şi pentru toate perioadele prezentate în primele situaţii financiare IFRS.
Respectivele politici contabile vor fi conforme cu toate IFRS în vigoare la data de raportare
pentru primele sale situaţii financiare conforme cu IFRS.
O entitate va întocmi un bilanţ contabil de deschidere IFRS la data de trecere la IFRS.
Bilanţul contabil de deschidere IFRS reprezintă punctul de plecare pentru contabilitatea
ulterioară a entităţii conform IFRS. Acest IFRS nu impune unei entităţii să prezinte bilanţul
contabil de deschidere IFRS în primele situaţii financiare IFRS.

Excepţii opţionale de la aplicarea retrospectivă pentru prima dată a IFRS


O entitatea nu trebuie să recreeze costul pentru active ( o simplificare semnificativă
pentru multe companii ).
Când această excepţie este aplicată, costul estimat este baza pentru amortizările şi
deprecierile viitoare. O intreprindere care aplică această excepţie nu trebuie să aplice modelul de
reevaluare din IAS 16 “Imobilizări corporale”.
Pentru terenuri, echipamente şi alte active corporale:
- se utilizează costul conform IFRS;
- se utilizează valoarea justă de la data tranziţiei ca şi cost estimat;
- se utilizează valoarea reevaluată - în anumite cazuri.
Această excepţie poate fi utilizată pentru active necorporale care îndeplinesc criteriile de
reevaluare sau pentru investiţiile imobiliare care au fost contabilizate utilizând modelul bazat pe
cost.
Obiectivul Standardului Internaţional de Raportare Financiară IFRS 1 este de a se
asigura că primele situaţii financiare IFRS ale unei entităţi precum şi rapoartele financiare

47
interimare pentru o anumită parte a perioadei la care se referă respectivele situaţii financiare
conţin informaţii cu următoarele caracteristici:
- oferă un punct de plecare pentru contabilitatea ulterioară a entităţii în conformitate cu
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS);
- sunt transparente pentru utilizatori şi comparabile pentru toate perioadele
prezentate;
- pot fi generate la costuri mai mici decât beneficiile utilizatorilor.

2.3. Schimbarea politicilor contabile. De la politici


contabile agresive la politici contabile prudenţiale şi
invers

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile


specifice adoptate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Deşi spaţiul
rezervat politicilor contabile în cadrul notelor explicative este unul din ce în ce mai cuprinzător,
efectul aplicării acestora se regăseşte în cadrul bilanţului contabil, al contului de profit şi pierdere
şi, ca o consecinţă, în determinarea indicatorilor ce se stabilesc pe baza situaţiilor financiare.
Ca materializări ale aplicării politicilor contabile, bilanţul contabil şi contul de profit şi
pierdere reflectă poziţia şi performanţa financiară a unei companii. Acestea din urmă sunt utile
utilizatorilor de situaţii financiare pentru a anticipa:
- nevoile viitoare de creditare şi sansele companiei de a primi finanţare în viitor;
- capacitatea companiei de a-şi onora angajamentele financiare scadente;
- eficienţa cu care compania poate utiliza noi resurse.
Impactul tratamentelor contabile analizate este mult mai vizibil în primul an iar in anii ce
urmeaza poate oferii o imagine mai mult sau mai putin favorabila a intreprinderii.
Exista tratamente contabile care oferă o imagine mult mai avantajoasă pentru
întreprindere în comparaţie cu altele.
Aceste tratamente contabile au o influenţă semnificativă asupra poziţiei şi performanţei
financiare a întreprinderii.
Compania trebuie sa ofere o imagine cat mai fidelă a activitatii pe care o desfasoară, nu
să urmărescă selectarea politicilor contabile care induc imaginea cea mai favorabilă.

48
În selectarea tratamentelor contabile, companiile nu trebuie să ia în considerare strategia
şi obiectivele de finanţare pe termen scurt sau lung (obţinerea unui credit bancar, emisiunea unui
împrumut obligatar), ci să reflecte cât mai fidel imaginea companiei.
În cazul în care dobânzile din profit sunt capitalizate, o valoare mai mare a gradului de
acoperire a acestora nu trebuie sa ridice întrebari atata timp cat au fost îndeplinite toate criteriile
de recunoaştere a acestor cheltuieli în costul activului. În acest fel se vor genera beneficii
economice viitoare pentru companie.
De asemenea, în cazul reevaluărilor, un nivel mai mic al gradului de îndatorare va
reflecta situaţia economică şi financiară reală a companiei, deoarece reevaluările au o bază reală,
valoarea reevaluată fiind valoarea justă de pe piaţă, adică suma la care poate fi tranzacţionat un
activ sau decontată o datorie, de bunăvoie, între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei
tranzacţii în care preţul este determinat în mod obiectiv.
Pentru obţinerea unei imagini fidele şi reale a întreprinderii, în anumite cazuri companiile
selecteaza politicile contabile şi le aplică într-o manieră agresivă în locul utilizării acestora într-o
manieră flexibilă.
Exemple de cazuri în care companiile au ca obiectiv prezentarea unei imagini cât mai
favorabile, necesare impunerii pe piaţă sau obţinerii de finanţare, pot fi:
- înregistrarea în contabilitate numai a creşterilor, nu şi a reducerilor valorilor juste ale
activelor evaluate la valoarea reevaluată;
- reevaluarea anumitor active şi nu a întregii clase;
- capitalizarea cheltuielilor cu dobânzile chiar dacă nu sunt îndeplinite criteriile de
capitalizare:
- capitalizarea cheltuielilor de dezvoltare chiar şi atunci când nu există dovada
fezabilităţii;
- recunoaşterea în bilanţ a proiectelor de cercetare-dezvoltare neterminate, ce au fost
preluate la achiziţia altor companii;
- recunoaşterea subvenţiilor pentru investiţii fără a fi îndeplinite criteriile de
primire a acestora.
În astfel de situatii, având în vedere imaginea nefavorabilă a întreprinderii pe
care o reflectă indicatorii determinaţi pe baza situaţiilor financiare, este necesară adoptarea unor
masuri suplimentare de analiza a pozitiei şi a performanţei financiare a companiei.
Politicile contabile trebuie selectate si apoi aplicate în asa fel încat situaţiile financiare să
reflecte o imagine fidelă a companiei, indiferent de impactul acestora asupra poziţiei şi
performanţei financiare

49
BIBLIOGRAFIE:

1. Duţescu A, Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor


Internaţionale de Contabilitate, Editat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România, Bucureşti 2001.

2. Feleagă, N., Ionaşcu, I., Tratat de contabilitate, vol I, Editura Economică,


Bucureşti, 1998 şi vol II, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

3. Ionescu C, Mihai M, Solomon M, -Standarde Internaţionale de


contabilitate- Ghid parctic, Editura Irecson, Bucuresti 2003

4. Mitea Neluţa, Amortizarea imobilizărilor corporale, Tribuna Economică,


2007

5. Ristea Mihai, Contabilitatea între fiscal şi gestionar, Editura Tribuna


Economică, Bucureşti 1998

6. Ristea Mihai, Metode şi politici contabile de întreprindere, Editura tribuna


Economică, Bucureşti 2000.

7. Ristea Mihai, Opţiuni şi metode contabile de întreprindere, Editor Tribuna


Economică, Bucureşti 2001.

8. Ristea Mihai, Contabilitate aprofundată, Ed a II-a revizuită şi adugită,


Editura Universitară, Bucureşti 2001.

9. Ristea Mihai, Contabilitatea financiara a intreprinderii– Editura Tribuna


Universitara, Bucureşi 2004.

10. Ristea Mihai, Contabilitate financiară, Editura Universitară, Bucureşti


2005

50
11. Toma Marin, Ghid pentru intelegerea si aplicarea IAS 16 : Imobilizari
corporale, CECCAR.

12. Van Greuning, Hennie; Koen, Marius, Standarde Internationale de


contabilitate: ghid practice = International accounting standards: a practical guide, Ediţia
bilingvă Română-Engleză, Editura IRECSON, Bucureşti, 2007.

13. IASB Standarde Internaţionale de Raportare Financiară, Editura


CECCAR, Bucureşti 2005

14. IASC, Standardele Internaţionale de Contabilitate, traducere din limba


engleză, Editura Economică, Bucureşti 2001.

15. Ministerul Finanţelor; Ghid practic de aplicare a Standardelor


Internaţionale de Contabilitate, Partea I, Editura Economică, Bucureşti 2001.

*** http://www.de-contabilitate.ro/
*** http://www.mfinante.ro/
*** http://ro.wikipedia.org

51
ANEXA 1

Judetul: ONESTI
Persoana juridica: S.C. RAFO S.A. ONESTI
Adresa: localitatea ONESTI, str. INDUSTRIILOR, nr. 3

Numar din registrul comertului: J04/538/1991


Forma de proprietate: 26--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):2320 Fabricarea produselor obtinute din
prelucrarea titeiului

Cod de identificare fiscala: 958772


Tipul sit.financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 94/2001

BILANT
la data de 31.12.2008

Formularul 10 - lei -
______________________________________________________________________________________
| Denumirea indicatorului |Nr.| SOLD LA |
| |rd.|_______________________________|
| | | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale| 03| 3561533| 3528078|
| ,drepturi si active similare si alte | | | |
| imobilizari necorporale | | | |
| (ct.205+208-2805-2808-2905-2908) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907) | 04| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 05| 0| 0|
| de executie (ct.233+234-2933) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 01 la 05) | 06| 3561533| 3528078|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. IMOBILIZARI CORPORALE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Terenuri si constructii | 07| 108115151| 147663187|
| (ct.211+212-2811-2812-2911-2912) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Instalatii tehnice si masini | 08| 11383685| 16649766|
| (ct.213-2813-2913) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Alte instalatii, utilaje si mobilier | 09| 461902| 467147|
| (ct.214-2814-2914) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Avansuri si imobilizari corporale in curs | 10| 11285862| 6686070|
| (ct.231+232-2931) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11| 131246600| 171466170|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III. IMOBILIZARI FINANCIARE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate | 12| 0| 0|
| (ct.261-2961) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate | 13| 0| 0|
| (ct.2671+2672-2964) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Interese de participare (ct.263-2963) | 14| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Imprumuturi acordate entitatilor de care | 15| 0| 0|
| compania este legata in virtutea intereselor | | | |

52
| de participare (ct.2673+2674-2965) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Investitii detinute ca imobilizari | 16| 12772| 12772|
| (ct.265-2963) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 6.Alte imprumuturi | 17| 1094723| 2215165|
| (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 12 la 17) | 18| 1107495| 2227937|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18) | 19| 135915628| 177222185|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I. STOCURI | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Materii prime si materiale consumabile | 20| 3511040| 1369377|
| (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391- | | | |
| 392-3951-3958-398) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Productia in curs de executie | 21| 0| 0|
| (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/- | 22| 161209| 171771|
| 348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945- | | | |
| 3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)| 23| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 20 la 23) | 24| 3672249| 1541148|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. CREANTE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679- | 25| 14521366| 18590706|
| 2966-2968+4092+411+413+418-491) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Sume de incasat de la entitatile afiliate | 26| 0| 0|
| (ct.451-495) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Sume de incasat de la entitatile de care | 27| 0| 0|
| compania este legata in virtutea intereselor | | | |
| de participare(ct.453-495) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+ | 28| 1394299| 1377038|
| 4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ | | | |
| 473-496+5187) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495) | 29| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30| 15915665| 19967744|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III. INVESTITII PE TERMEN SCURT | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate | 31| 0| 0|
| (ct.501-591) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Alte investitii pe termen scurt | 32| 0| 0|
| (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 31+32) | 33| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI | 34| 2029582| 763795|
| (ct.5112+512+531+532+541+542) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34) | 35| 21617496| 22272687|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) | 36| 944125| 565923|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O | | | |
| PERIOADA DE PANA LA UN AN | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 37| 0| 0|
| (ct.161+1681-169) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Sume datorate institutiilor de credit | 38| 1507794| 1019602|
| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)| | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

53
| 3.Avansuri incasate in contul comenzilor | 39| 0| 0|
| (ct.419) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)| 40| 15355959| 16190115|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Efecte de comert de platit (ct.403+405) | 41| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 6.Sume datorate entitatilor afiliate | 42| 0| 0|
| (ct.1661+1685+2691+451) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 7.Sume datorate entitatilor de care compania | 43| 0| 0|
| este legata in virtutea intereselor de | | | |
| participare (ct.1663+1686+2692+453) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si | 44| 8058977| 7287033|
| datoriile privind asigurarile sociale | | | |
| (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ | | | |
| 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ | | | |
| 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ | | | |
| 5193+5194+5195+5196+5197) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 37 la 44) | 45| 24922730| 24496750|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE | 46| -2361109| -1658140|
| (rd.35+36-45-62) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46) | 47| 133554519| 175564045|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O | | | |
| PERIOADA MAI MARE DE UN AN | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 48| 0| 0|
| (ct.161+1681-169) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Sume datorate institutiilor de credit | 49| 0| 0|
| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)| | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Avansuri incasate in contul comenzilor | 50| 0| 0|
| (ct.419) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)| 51| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Efecte de comert de platit (ct.403+405) | 52| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 6.Sume datorate entitatilor afiliate | 53| 0| 0|
| (ct.1661+1685+2691+451) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 7.Sume datorate entitatilor de care compania | 54| 0| 0|
| este legata in virtutea intereselor de | | | |
| participare (ct.1663+1686+2692+453) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si | 55| 6051090| 5650682|
| datoriile privind asigurarile sociale | | | |
| (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ | | | |
| 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ | | | |
| 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ | | | |
| 5193+5194+5195+5196+5197) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 48 la 55) | 56| 6051090| 5650682|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|H. PROVIZIOANE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii | 57| 0| 0|
| similare (ct.1515) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Provizioane pentru impozite (ct.1516) | 58| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)| 59| 257785| 1899198|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 57 la 59) | 60| 257785| 1899198|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I. VENITURI IN AVANS | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Subventii pentru investitii | 61| 0| 593805|
| (ct.131+132+133+134+138) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 62| 0| 0|

54
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 61+62) | 63| 0| 593805|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| I. CAPITAL | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Capital subscris varsat (ct.1012) | 64| 58243025| 58243025|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Capital subscris nevarsat (ct.1011) | 65| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Patrimoniul regiei (ct.1015) | 66| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 64+66) | 67| 58243025| 58243025|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) | 68| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) | 69| 48320935| 80717047|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| IV. REZERVE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Rezerve legale (ct.1061) | 70| 2269290| 2784654|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)| 71| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din| 72| 2377720| 2468622|
| rezerve din reevaluare (ct.1065) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Alte rezerve (ct.1068) | 73| 14655148| 14728594|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd.70 la 73) | 74| 19302158| 19981870|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Actiuni proprii (ct.109) | 75| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Castiguri legate de instrumentele de capitaluri | 76| 0| 0|
|proprii (ct.141) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Pierderi legate de instrumentele de capitaluri | 77| 0| 0|
|proprii (ct.149) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Sold C (ct.117) | 78| 1379526| 1497672|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Sold D (ct.117) | 79| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Sold C (ct.121) | 80| 1560761| 7496110|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Sold D (ct.121) | 81| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Repartizarea profitului (ct.129) | 82| 1560761| 515364|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 83| 127245644| 167420360|
| (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Patrimoniul public (ct.1016) | 84| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84) | 85| 127245644| 167420360|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

55
ANEXA 2

Judetul: ONESTI
Persoana juridica: S.C. RAFO S.A. ONESTI
Adresa: localitatea ONESTI, str. INDUSTRIILOR, nr. 3

Numar din registrul comertului: J04/538/1991


Forma de proprietate: 26--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):2320 Fabricarea produselor obtinute din
prelucrarea titeiului

Cod de identificare fiscala: 958772


Tipul sit.financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 94/2001

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


la data de 31.12.2008

Formularul 20 - lei -
______________________________________________________________________________________
| |Nr.| REALIZARI AFERENTE |
| |rd.| PERIOADEI DE RAPORTARE |
| DENUMIREA INDICATORULUI | |_______________________________|
| | | 31.12.2007 | 31.12.2008 |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) | 01| 121537265| 123494558|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)| 02| 121537265| 123494558|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 03| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al| 04| 0| 0|
|caror obiect de activitate il constitue leasingul | | | |
| (ct.766) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din subventii de exploatare aferente | 05| 0| 0|
|cifrei de afaceri nete (ct.7411) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|2. Variatia stocurilor de produse finite si a | | | |
| productiei in curs de executie | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| (ct.711) ------- Sold C | 06| 48640| 135465|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| ------- Sold D | 07| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|3. Productia realizata de entitate pentru | 08| 80338| 317713|
|scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)| | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09| 475203| 4340537|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 10| 122141446| 128288273|
|(rd. 01+06-07+08+09) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 11| 6906316| 6703052|
|consumabile (ct.601+602-7412) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12| 2231220| 910505|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) | 13| 8269160| 6572216|
| (ct.605-7413) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 14| 150| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:| 15| 50751740| 52606642|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) | 16| 38188366| 39692137|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia | 17| 12563374| 12914505|
|sociala (ct.645-7415) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

56
|7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile | 18| 10320987| 11815293|
|corporale si necorporale (rd.19-20) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19| 10320987| 11815293|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| a.2) Venituri (ct.7813) | 20| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b) Ajustari de valoare privind activele | 21| 1026606| 339108|
|circulante (rd. 22-23) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22| 1027786| 440184|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23| 1180| 101076|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24| 40241579| 37808880|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe | 25| 38500188| 36248468|
|(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ | | | |
|628-7416) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si | 26| 1624269| 1216073|
|varsaminte asimilate (ct.635) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si | 27| 117122| 344339|
|activele cedate (ct.658) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Cheltuieli privind dobanzile de refinantare | 28| 0| 0|
|inregistrate de entitatile al caror obiect | | | |
|de activitate il constituie leasingul (ct.666) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31) | 29| -491292| 1641413|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli (ct.6812) | 30| 143362| 1784775|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri (ct.7812) | 31| 634654| 143362|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | 32| 119256466| 118397109|
|(rd. 11 la 15 +18+21+24+29) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Profit (rd. 10-32) | 33| 2884980| 9891164|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 32-10) | 34| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|9. Venituri din interese de participare | 35| 0| 0|
| (ct.7611+7613), din care: | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 36| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|10. Venituri din alte investitii financiare si | 37| 0| 0|
|imprumuturi care fac parte din activele | | | |
|imobilizate (ct.763), din care: | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 38| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care: | 39| 88133| 135868|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 40| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41| 214619| 116291|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) | 42| 302752| 252159|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|12. Ajustari de valoare privind imobilizarile | 43| 0| 0|
|financiare si a investitiilor detinute ca active | | | |
|circulante (rd. 44-45) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli (ct.686) | 44| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri (ct.786) | 45| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) | 46| 561883| 411717|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate| 47| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)| 48| 208822| 255380|

57
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) | 49| 770705| 667097|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Profit (rd. 42-49) | 50| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 49-42) | 51| 467953| 414938|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Profit (rd. 10+42-32-49)| 52| 2417027| 9476226|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 32+49-10-42)| 53| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|15. Venituri extraordinare (ct.771) | 54| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 55| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA | | | |
| EXTRAORDINARA | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Profit (rd. 54-55)| 56| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 55-54)| 57| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) | 58| 122444198| 128540432|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59| 120027171| 119064206|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Profit (rd. 58-59) | 60| 2417027| 9476226|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 59-58) | 61| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62| 856266| 1980116|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|19. Alte impozite neprezentate la elementele | 63| 0| 0|
| de mai sus (ct.698) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63) | 64| 1560761| 7496110|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

58
ANEXA 3

Judetul: ONESTI
Persoana juridica: S.C. RAFO S.A. ONESTI
Adresa: localitatea ONESTI, str. INDUSTRIILOR, nr. 3

Numar din registrul comertului: J04/538/1991


Forma de proprietate: 26--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):2320 Fabricarea produselor obtinute din
prelucrarea titeiului

Cod de identificare fiscala: 958772


Tipul sit.financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 94/2001

BILANT
la data de 31.12.2007

Formularul 10 - lei -
______________________________________________________________________________________
| Denumirea indicatorului |Nr.| SOLD LA |
| |rd.|_______________________________|
| | | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale| 03| 3534608| 3561533|
| ,drepturi si active similare si alte | | | |
| imobilizari necorporale | | | |
| (ct.205+208-2805-2808-2905-2908) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907) | 04| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 05| 0| 0|
| de executie (ct.233+234-2933) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 01 la 05) | 06| 3534608| 3561533|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. IMOBILIZARI CORPORALE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Terenuri si constructii | 07| 107530814| 108115151|
| (ct.211+212-2811-2812-2911-2912) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Instalatii tehnice si masini | 08| 11639094| 11383685|
| (ct.213-2813-2913) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Alte instalatii, utilaje si mobilier | 09| 478514| 461902|
| (ct.214-2814-2914) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Avansuri si imobilizari corporale in curs | 10| 8184686| 11285862|
| (ct.231+232-2931) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11| 127833108| 131246600|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III. IMOBILIZARI FINANCIARE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate | 12| 0| 0|
| (ct.261-2961) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate | 13| 0| 0|
| (ct.2671+2672-2964) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Interese de participare (ct.263-2963) | 14| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Imprumuturi acordate entitatilor de care | 15| 0| 0|
| compania este legata in virtutea intereselor | | | |
| de participare (ct.2673+2674-2965) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

59
| 5.Investitii detinute ca imobilizari | 16| 33281| 12772|
| (ct.265-2963) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 6.Alte imprumuturi | 17| 1754137| 1094723|
| (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 12 la 17) | 18| 1787418| 1107495|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18) | 19| 133155134| 135915628|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I. STOCURI | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Materii prime si materiale consumabile | 20| 2664330| 3511040|
| (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391- | | | |
| 392-3951-3958-398) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Productia in curs de executie | 21| 0| 0|
| (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/- | 22| 191976| 161209|
| 348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945- | | | |
| 3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)| 23| 23642| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 20 la 23) | 24| 2879948| 3672249|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. CREANTE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679- | 25| 12051852| 14521366|
| 2966-2968+4092+411+413+418-491) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Sume de incasat de la entitatile afiliate | 26| 0| 0|
| (ct.451-495) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Sume de incasat de la entitatile de care | 27| 0| 0|
| compania este legata in virtutea intereselor | | | |
| de participare(ct.453-495) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+ | 28| 2531488| 1394299|
| 4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ | | | |
| 473-496+5187) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495) | 29| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30| 14583340| 15915665|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III. INVESTITII PE TERMEN SCURT | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate | 31| 0| 0|
| (ct.501-591) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Alte investitii pe termen scurt | 32| 0| 0|
| (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 31+32) | 33| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI | 34| 1314830| 2029582|
| (ct.5112+512+531+532+541+542) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34) | 35| 18778118| 21617496|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) | 36| 316024| 944125|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O | | | |
| PERIOADA DE PANA LA UN AN | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 37| 0| 0|
| (ct.161+1681-169) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Sume datorate institutiilor de credit | 38| 895158| 1507794|
| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)| | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Avansuri incasate in contul comenzilor | 39| 60317| 0|
| (ct.419) | | | |

60
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)| 40| 13586955| 15355959|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Efecte de comert de platit (ct.403+405) | 41| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 6.Sume datorate entitatilor afiliate | 42| 0| 0|
| (ct.1661+1685+2691+451) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 7.Sume datorate entitatilor de care compania | 43| 0| 0|
| este legata in virtutea intereselor de | | | |
| participare (ct.1663+1686+2692+453) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si | 44| 4132863| 8058977|
| datoriile privind asigurarile sociale | | | |
| (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ | | | |
| 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ | | | |
| 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ | | | |
| 5193+5194+5195+5196+5197) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 37 la 44) | 45| 18675293| 24922730|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE | 46| 418849| -2361109|
| (rd.35+36-45-62) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46-61) | 47| 133573983| 133554519|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O | | | |
| PERIOADA MAI MARE DE UN AN | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 48| 0| 0|
| (ct.161+1681-169) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Sume datorate institutiilor de credit | 49| 73542| 0|
| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)| | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Avansuri incasate in contul comenzilor | 50| 0| 0|
| (ct.419) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)| 51| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Efecte de comert de platit (ct.403+405) | 52| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 6.Sume datorate entitatilor afiliate | 53| 0| 0|
| (ct.1661+1685+2691+451) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 7.Sume datorate entitatilor de care compania | 54| 0| 0|
| este legata in virtutea intereselor de | | | |
| participare (ct.1663+1686+2692+453) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si | 55| 3872701| 6051090|
| datoriile privind asigurarile sociale | | | |
| (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ | | | |
| 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ | | | |
| 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ | | | |
| 5193+5194+5195+5196+5197) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 48 la 55) | 56| 3946243| 6051090|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|H. PROVIZIOANE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii | 57| 0| 0|
| similare (ct.1515) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Provizioane pentru impozite (ct.1516) | 58| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)| 59| 749078| 257785|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 57 la 59) | 60| 749078| 257785|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I. VENITURI IN AVANS | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Subventii pentru investitii | 61| 0| 0|
| (ct.131+132+133+134+138) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 62| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 61+62) | 63| 0| 0|

61
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| I. CAPITAL | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Capital subscris varsat (ct.1012) | 64| 58243025| 58243025|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Capital subscris nevarsat (ct.1011) | 65| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Patrimoniul regiei (ct.1015) | 66| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 64+66) | 67| 58243025| 58243025|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) | 68| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) | 69| 48343904| 48320935|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| IV. REZERVE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Rezerve legale (ct.1061) | 70| 2141330| 2269290|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)| 71| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din| 72| 2354750| 2377720|
| rezerve din reevaluare (ct.1065) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Alte rezerve (ct.1068) | 73| 14675656| 14655148|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Actiuni proprii (ct.109) | 74| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 70 la 73 - 74) | 75| 19171736| 19302158|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Sold C (ct.117) | 76| 3119997| 1379526|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Sold D (ct.117) | 77| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Sold C (ct.121) | 78| 6057573| 1560761|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Sold D (ct.121) | 79| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Repartizarea profitului (ct.129) | 80| 6057573| 1560761|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 81| 128878662| 127245644|
| (rd.67+68+69+75+76-77+78-79-80) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Patrimoniul public (ct.1016) | 82| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| CAPITALURI - TOTAL (rd.81+82) | 83| 128878662| 127245644|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

62
ANEXA 4

Judetul: ONESTI
Persoana juridica: S.C. RAFO S.A. ONESTI
Adresa: localitatea ONESTI, str. INDUSTRIILOR, nr. 3

Numar din registrul comertului: J04/538/1991


Forma de proprietate: 26--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):2320 Fabricarea produselor obtinute din
prelucrarea titeiului

Cod de identificare fiscala: 958772


Tipul sit.financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 94/2001

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


la data de 31.12.2007

Formularul 20 - lei -
______________________________________________________________________________________
| |Nr.| REALIZARI AFERENTE |
| |rd.| PERIOADEI DE RAPORTARE |
| DENUMIREA INDICATORULUI | |_______________________________|
| | | 31.12.2006 | 31.12.2007 |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) | 01| 128090063| 121537265|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)| 02| 127963461| 121537265|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 03| 126602| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al| 04| 0| 0|
|caror obiect de activitate il constitue leasingul | | | |
| (ct.766) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din subventii de exploatare aferente | 05| 0| 0|
|cifrei de afaceri nete (ct.7411) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|2. Variatia stocurilor de produse finite si a | | | |
| productiei in curs de executie | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| (ct.711) ------- Sold C | 06| 165515| 48640|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| ------- Sold D | 07| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|3. Productia realizata de entitate pentru | 08| 140475| 80338|
|scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)| | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09| 1365689| 475203|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 10| 129761742| 122141446|
|(rd. 01+06-07+08+09) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 11| 8963980| 6906316|
|consumabile (ct.601+602-7412) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12| 1605751| 2231220|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) | 13| 10118784| 8269160|
| (ct.605-7413) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 14| 121080| 150|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:| 15| 45822764| 50751740|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) | 16| 33929219| 38188366|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia | 17| 11893545| 12563374|
|sociala (ct.645-7415) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile | 18| 10170664| 10320987|
|corporale si necorporale (rd.19-20) | | | |

63
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19| 10170664| 10320987|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| a.2) Venituri (ct.7813) | 20| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b) Ajustari de valoare privind activele | 21| 94426| 1026606|
|circulante (rd. 22-23) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22| 104829| 1027786|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23| 10403| 1180|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24| 45487717| 40241579|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe | 25| 42362056| 38500188|
|(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ | | | |
|628-7416) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si | 26| 1615296| 1624269|
|varsaminte asimilate (ct.635) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si | 27| 1510365| 117122|
|activele cedate (ct.658) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Cheltuieli privind dobanzile de refinantare | 28| 0| 0|
|inregistrate de entitatile al caror obiect | | | |
|de activitate il constituie leasingul (ct.666) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31) | 29| -301315| -491292|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli (ct.6812) | 30| 749077| 143362|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri (ct.7812) | 31| 1050392| 634654|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | 32| 122083851| 119256466|
|(rd. 11 la 15 +18+21+24+29) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Profit (rd. 10-32) | 33| 7677891| 2884980|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 32-10) | 34| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|9. Venituri din interese de participare | 35| 0| 0|
| (ct.7611+7613), din care: | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 36| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|10. Venituri din alte investitii financiare si | 37| 0| 0|
|imprumuturi care fac parte din activele | | | |
|imobilizate (ct.763), din care: | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 38| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care: | 39| 83393| 88133|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 40| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41| 386731| 214619|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) | 42| 470124| 302752|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|12. Ajustari de valoare privind imobilizarile | 43| 0| 0|
|financiare si a investitiilor detinute ca active | | | |
|circulante (rd. 44-45) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli (ct.686) | 44| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri (ct.786) | 45| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) | 46| 486733| 561883|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate| 47| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)| 48| 39987| 208822|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) | 49| 526720| 770705|

64
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Profit (rd. 42-49) | 50| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 49-42) | 51| 56596| 467953|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Profit (rd. 10+42-32-49)| 52| 7621295| 2417027|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 32+49-10-42)| 53| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|15. Venituri extraordinare (ct.771) | 54| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 55| 281500| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA | | | |
| EXTRAORDINARA | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Profit (rd. 54-55)| 56| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 55-54)| 57| 281500| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) | 58| 130231866| 122444198|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59| 122892071| 120027171|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Profit (rd. 58-59) | 60| 7339795| 2417027|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 59-58) | 61| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62| 1282222| 856266|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|19. Alte impozite neprezentate la elementele | 63| 0| 0|
| de mai sus (ct.698) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63) | 64| 6057573| 1560761|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

65
ANEXA 5

Judetul: ONESTI
Persoana juridica: S.C. RAFO S.A. ONESTI
Adresa: localitatea ONESTI, str. INDUSTRIILOR, nr. 3

Numar din registrul comertului: J04/538/1991


Forma de proprietate: 26--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):2320 Fabricarea produselor obtinute din
prelucrarea titeiului

Cod de identificare fiscala: 958772


Tipul sit.financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 94/2001

BILANT
la data de 31.12.2006

Formularul 10 - lei -
______________________________________________________________________________________
| Denumirea indicatorului |Nr.| SOLD LA |
| |rd.|_______________________________|
| | | 01.01.2006 | 31.12.2006 |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|A. ACTIVE IMOBILIZATE |
|______________________________________________________________________________________|
|I. IMOBILIZARI NECORPORALE |
|______________________________________________________________________________________|
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi | 03| | |
| si valori similare si alte imobilizari | | | |
| necorporale | | | |
| (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908) | | 3478338| 3534608|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075) | 04| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 05| | |
| (ct.233+234-2933) | | 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 01 la 05) | 06| 3478338| 3534608|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. IMOBILIZARI CORPORALE |
|______________________________________________________________________________________|
| 1.Terenuri si constructii | 07| | |
| (ct.211+212-2811-2812-2911-2912) | | 107668357| 107530814|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Instalatii tehnice si masini | 08| | |
| (ct.213-2813-2913) | | 10186507| 11639094|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Alte instalatii, utilaje si mobilier | 09| | |
| (ct.214-2814-2914) | | 403751| 478514|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Avansuri si imobilizari corporale in curs | 10| | |
| (ct.231+232-2931) | | 4991086| 8184686|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11| 123249701| 127833108|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III. IMOBILIZARI FINANCIARE |
|______________________________________________________________________________________|
| 1.Titluri de participare detinute la | 12| | |
| societatile din cadrul grupului (ct.261-2961)| | 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Creante asupra societatilor din cadrul | 13| | |
| grupului (ct.2671+2672-2965) | | 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Titluri sub forma de interese de | 14| | |
| participare (ct.263-2963) | | 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Creante din interese de | 15| | |
| participare (ct.2675+2676-2967) | | 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Titluri detinute ca imobilizari | 16| | |

66
| (ct.262+264+265-2962-2964) | | 13902| 33281|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 6.Alte creante | 17| | |
| (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2966) | | 50742| 1754137|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 7.Actiuni proprii (ct.2677-2968) | 18| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 12 la 18) | 19| 64644| 1787418|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19) | 20| 126792683| 133155134|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|B. ACTIVE CIRCULANTE |
|______________________________________________________________________________________|
|I. STOCURI |
|______________________________________________________________________________________|
| 1.Materii prime si materiale consumabile | 21| | |
| (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+ | | | |
| 303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922- | | | |
| 3951-3958-398) | | 1403344| 2664330|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Productia in curs de executie | 22| | |
| (ct.331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952) | | 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/- | 23| | |
| 3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+ | | | |
| 371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957- | | | |
| 396-397-4428) | | 194083| 191976|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)| 24| 0| 23642|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 21 la 24) | 25| 1597427| 2879948|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. CREANTE |
|______________________________________________________________________________________|
| 1.Creante comerciale | 26| | |
| (ct.4092+4111+4118+413+418-491) | | 19347696| 12051852|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Sume de incasat de la societatile din cadrul | 27| | |
| grupului (ct.4511+4518-4951) | | 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Sume de incasat din interese de participare | 28| | |
| (ct.4521+4528-4952) | | 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+ | 29| | |
| 4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+4582461+ | | | |
| 473-496+5187) | | 108293| 2674035|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Creante privind capitalul subscris si | 30| | |
| nevarsat (ct.456-4953) | | 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 26 la 30) | 31| 19455989| 14725887|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT |
|______________________________________________________________________________________|
| 1.Titluri de participare detinute la | 32| | |
| societatile din cadrul grupului (ct.501-591) | | 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Actiuni proprii (ct.502-592) | 33| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Alte investitii financiare pe termen scurt | 34| | |
| (ct.5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593- | | | |
| 595-596-598+5113+5114) | | 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 32 la 34) | 35| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI | 36| | |
| (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ | | | |
| 5323+5328+5411+5412+542) | | 359269| 1314830|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36) | 37| 21412685| 18920665|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) | 38| 376990| 316024|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN |
|______________________________________________________________________________________|
| 1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni | 39| | |
| (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169) | | 0| 0|

67
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Sume datorate institutiilor de credit | 40| | |
| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)| | 1615620| 895158|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Avansuri incasate in contul comenzilor | 41| | |
| (ct.419) | | 0| 60317|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Datorii comerciale (ct.401+404+408) | 42| 9358596| 13586955|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Efecte de comert de platit (ct.403+405) | 43| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 6.Sume datorate societatilor din cadrul | 44| | |
| grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518) | | 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 7.Sume datorate privind interesele de | 45| | |
| participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528) | | 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si | 46| | |
| alte datorii pentru asigurarile sociale | | | |
| (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+ | | | |
| 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ | | | |
| 447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+ | | | |
| 5186+5193+5194+5195+5196+5197) | | 3982201| 4132863|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 39 la 46) | 47| 14956417| 18675293|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII | 48| | |
| CURENTE NETE (rd.37+38-47-64) | | 6833258| 561396|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.20+48-63) | 49| 133625941| 133716530|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN |
|______________________________________________________________________________________|
| 1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni | 50| | |
| (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169) | | 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Sume datorate institutiilor de credit | 51| | |
| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)| | 1031238| 73542|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Avansuri incasate in contul comenzilor | 52| | |
| (ct.419) | | 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Datorii comerciale (ct.401+404+408) | 53| 2229462| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Efecte de comert de platit (ct.403+405) | 54| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 6.Sume datorate societatilor din cadrul | 55| | |
| grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518) | | 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 7.Sume datorate privind interesele de | 56| | |
| participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528) | | 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si | 57| | |
| alte datorii pentru asigurarile sociale | | | |
| (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+ | | | |
| 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ | | | |
| 447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+ | | | |
| 5186+5193+5194+5195+5196+5197) | | 3711718| 3872701|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 50 la 57) | 58| 6972418| 3946243|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI |
|______________________________________________________________________________________|
| 1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii | 59| | |
| similare | | 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Alte provizioane (ct.151) | 60| 1050392| 749078|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59+60) | 61| 1050392| 749078|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I. VENITURI IN AVANS (rd.63+64) | 62| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Subventii pentru investitii (ct.131) | 63| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 64| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|J. CAPITAL SI REZERVE |

68
|______________________________________________________________________________________|
| I. CAPITAL (rd.66 la 68), din care: | 65| 58243025| 58243025|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - capital subscris nevarsat (ct.1011) | 66| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - capital subscris varsat (ct.1012) | 67| 58243025| 58243025|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - patrimoniul regiei (ct.1015) | 68| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044) | 69| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE |
|______________________________________________________________________________________|
| Sold C (ct.105) | 70| 50138465| 48343904|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Sold D (ct.105) | 71| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| IV. REZERVE (ct.106) (rd.73 la 76) | 72| 13913307| 16816986|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Rezerve legale (ct.1061) | 73| 1795647| 2141330|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Rezerve pentru actiuni proprii (ct.1062) | 74| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)| 75| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Alte rezerve (ct.1068+/-107) | 76| 12117660| 14675656|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| V. REZULTATUL REPORTAT |
|______________________________________________________________________________________|
| Sold C (ct.117) | 77| 3306802| 5617294|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Sold D (ct.117) | 78| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| VI. REZULTATUL EXERCITIULUI |
|______________________________________________________________________________________|
| Sold C (ct.121) | 79| 5174186| 6057573|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Sold D (ct.121) | 80| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Repartizarea profitului (ct.129) | 81| 5174186| 6057573|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL CAPITALURI PROPRII | 82| | |
| (rd.65+69+70-71+72+77-78+79-80-81) | | 125601599| 129021209|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Patrimoniul public (ct.1016) | 83| 1532| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL CAPITALURI (rd.82+83) | 84| 125603131| 129021209|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

69
ANEXA 6

Judetul: ONESTI
Persoana juridica: S.C. RAFO S.A. ONESTI
Adresa: localitatea ONESTI, str. INDUSTRIILOR, nr. 3

Numar din registrul comertului: J04/538/1991


Forma de proprietate: 26--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):2320 Fabricarea produselor obtinute din
prelucrarea titeiului

Cod de identificare fiscala: 958772


Tipul sit.financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 94/2001

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


la data de 31.12.2006

Formularul 20 - lei -
______________________________________________________________________________________
| |Nr.| REALIZARI AFERENTE |
| |rd.| PERIOADEI DE RAPORTARE |
| DENUMIREA INDICATORULUI | |_______________________________|
| | | 31.12.2005 | 31.12.2006 |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04) | 01| 105648193| 128090063|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Productia vanduta | 02| 105507930| 127963461|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din vanzarea marfurilor | 03| 140263| 126602|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din subventii de exploatare aferente | 04| 0| 0|
|cifrei de afaceri nete | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|2. Variatia stocurilor ------- Sold C | 05| 80929| 165515|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| ------- Sold D | 06| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|3. Productia imobilizata | 07| 420438| 140475|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|4. Alte venituri din exploatare | 08| 1876848| 1365689|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 09| 108026408| 129761742|
|(rd. 01+05-06+07+08) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 10| 8705624| 8963980|
|consumabile | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli materiale | 11| 2655365| 1605751|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)| 12| 7980572| 10118784|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| c) Cheltuieli privind marfurile | 13| 142647| 121080|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:| 14| 38688498| 45822764|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| a) Salarii | 15| 28346300| 33929219|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia | 16| 10342198| 11893545|
|sociala | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea| 17| 8912279| 10170664|
|imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)| | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| a.1) Cheltuieli | 18| 8912279| 10170664|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| a.2) Venituri | 19| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b) Ajustarea valorii activelor circulante | 20| -67886| 94426|
|(rd. 21-22) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b.1) Cheltuieli | 21| 8630| 104829|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

70
| b.2) Venituri | 22| 76516| 10403|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) | 23| 32399627| 45487717|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe | 24| 30864032| 42362056|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si | 25| 1314643| 1615296|
|varsaminte asimilate | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si | 26| 220952| 1510365|
|activele cedate | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si | 27| 511325| -301315|
|cheltuieli (rd. 28-29) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli | 28| 531468| 749077|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri | 29| 20143| 1050392|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | 30| 99928051| 122083851|
|(rd. 10 la 14+17+20+23+27) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30) | 31| 8098357| 7677891|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 30-09) | 32| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|9. Venituri din interese de participare | 33| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - din care, in cadrul grupului | 34| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|10. Venituri din alte investitii financiare si | 35| 0| 0|
|creante care fac parte din activele imobilizate | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - din care, in cadrul grupului | 36| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|11. Venituri din dobanzi | 37| 13686| 83393|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - din care, in cadrul grupului | 38| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte venituri financiare | 39| 121169| 386731|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39) | 40| 134855| 470124|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare | 41| 0| 0|
|si a investitiilor financiare detinute ca active | | | |
|circulante (rd. 42-43) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli | 42| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri | 43| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|13. Cheltuieli privind dobanzile | 44| 707166| 486733|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - din care, in cadrul grupului | 45| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli financiare | 46| 139139| 39987|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46) | 47| 846305| 526720|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47) | 48| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 47-40) | 49| 711450| 56596|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)| 50| 7386907| 7621295|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 30+47-09-40)| 51| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|15. Venituri extraordinare | 52| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|16. Cheltuieli extraordinare | 53| 2287| 281500|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)| 54| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 53-52)| 55| 2287| 281500|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) | 56| 108161263| 130231866|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

71
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) | 57| 100776643| 122892071|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57) | 58| 7384620| 7339795|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 57-56) | 59| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|18. IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63) | 60| 2210434| 1282222|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent | 61| 2192731| 1217264|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat | 62| 18941| 101299|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri din impozitul pe profit amanat | 63| 1238| 36341|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in | 64| 0| 0|
|elementele de mai sus | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR | | | |
| - Profit (rd. 58-59-60-64) | 65| 5174186| 6057573|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 59+60+64-58) | 66| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|21. Rezultatul pe actiune - de baza | 67| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - diluat | 68| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

72