Sunteți pe pagina 1din 54

BC ENERGBANK SA

SITU A JIA POZITIEI FIN VNCIARE


La 31 decembrie 2015

Note 2015 2014


M D L’000 M D L’000
ACTIVE
Mijloace banejti §1 conturi la Banca Naponala 3 528,344 449,889
Contun curente §1 depozite la banci 4 356,409 220,942
Valori mobiliare investijionale pastrate panS la scaden{4 5 271,970 132,274
Credite, net 6 866,852 1,036,815
Investi|n financiare disponibile pentru vanzare 7 3,331 3,337
Propnetate investiponala 8 47 47
Active nem atenale 9 2,426 3,171
M ijloace fixe 10 118,098 117,700
Creante privind impozitui pe vemt curent 1,345 -
Alte active ft 11 76,113 109,082

Total active 2,224,935 2,073,257

DATORII
Datorii catre banci 12 - 553
Datorii catre clienfi 13 1,541,115 1,416,706
Alte imprumuturi 14 188,196 200,853
Alte datom 15 10,033 7,809
D atoni privmd impozitui pe venit curent - 197
D atom privm d impozitui pe venit amanat 16 2,784 20,241

Total datorii 1,742,128 1,646,359

CAPITAL PROPRIU
Capital acfionar 17 1 0 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0

Rezerve dm reevaluare a mijloacelor fixe 15,966 15,803


Rezerve prevSzute de statut 18 134,210 145,813
Profit nerepartizat 232,631 165,282

Total capital propriu 482,807 426,898

Total datorii $i capital propriu 2,224,935 2,073,257

Notele anexate sunt parte integra a acestor situa{n financiare.


Situafiile financiare au fost autorizate pentru emitere la IS aprilie 2015 de catre Executivul Bancii reprezentat de:

Pre$edinte Contabil §ef


Dl. Iurii Vasilachi Dl. Sergiu Slobodean
p .:
BC ENERGBANK SA
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

Note 2015 2014


M D L’OOO M D L ’OOO

Venituri din dobanzi 51 venituri similare 22 158,848 117,984


Cheltuieli privind dobanzile $i cheltuielile similare 22 (75,290) (66,480)
Venitul din dobanzi $1 venituri similare, net 83,558 51,504

Venituri din speze 51 comisioane 23 43,047 44,200


Cheltuieli din speze 51 comisioane 23 (7,194) (6,951)
Venitul din comisioane. net 35,853 37,249

Venituri din activitatea financiara, net 24 69,971 35,795


Alte venituri o p erational, net 25 1,518 (342)
Total venituri o p eration al 190,900 124,206

(Pierderi)/venituri dm deprecierea valorn creditelor 6 (31,137) 1,454


Pierderi din deprecierea crean{elor 51 a altor active (22,618) (259)
Venitul operational net 137,145 125,401

Cheltuieli pnvind retribuirea muncu §1 cheltuieli aferente 26 (55,619) (51,496)


Cheltuielile generale 51 dm ini strati ve 27 (25,928) (27,203)
Uzura §1 deprecierea 9 ,1 0 (5,318) (5,030)
Total cheltuieli operaponale (86,865) (83,729)

Profit pana la impozitare 50,280 41,672

Venituri 1(cheltuieli) privind impozitului pe venit 16 10,455 (4,894)


Profit net al perioadel 60.735 36,778

Alte venituri globale

Reevaluarea mijloacelor fixe 174 (173)


Alte venituri globale ale anului - -

Total venituri globale ale anului 60,909 36,605

Ca§tigun pe ac£iune (lei pe acjiune) 32 30.45 18.39

Notele anexate sunt parte Integra a acestor situajn financiare.


Situa^ule financiare au fost autorizate pentru emitere la 18 apnlie 2016 de cStre Executivul Bancii reprezentat de:
Prejedmte Contabil §ef
Dl. Iurn Vasilachi Dl. Sergiu Slobodean

0 s- V
-Cljn- .
BC ENERGBANK SA
SITUAJIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

Rezerve din
reevaluare a
Acfiuni ordinare mijloacelor fixe Alte rezerve Profit nerepartizat Total
M D L’000 M D L’000 M D L ’000 M D L ’000 M D L’000

Sold la 1 ianuarie 2015 100,000 15,803 145,813 165,282 426,898


Dividende - - - (5,000) (5,000)
Transferuri la rezerve - - (11,603) 11,603 _

Trcccrca rezervei p/u reevaluarea cladirn la profit


ncdistr.) - ( 11 ) - 11 -

Tranzac^ii cu acjionan - ( 11 ) (11,603) 6,614 (5,000)


Profitul net al anului - - 60,735 60,735
Reevaluarea mijloacelor fixe - 174 - - 174

Total venituri globale - 174 - 60,735 60,909

Sold la 31 decembrie 2015 100,000 15,966 134,210 232,631 482,807

Sold la 1 ianuarie 2014 100,000 15,976 126,451 153,866 396,293


Dividende - - - ( 6 ,0 0 0 ) (6,000)
Transferuri la rezerve - - 19,362 (19,362) -

Tranzacfii cu ac^ionari - - 19,362 (25,362) (6,000)


Profitul net al anului - - - 36,778 36,778
Picrdere din depreciere recunoscut pentru activele pe
termen lung detinute pentru vanzare (173) “ " (173)

Total venituri globale - (173) - 36,778 36,605

Sold la 31 decembrie 2014 _____________ 100,000_______________ 15,803 145,813 165,282______________ 426,898

Rezervele din reevaluare includ sumele din reevaluarea mijloacelor fixe. Aceste rezerve nu pot fi distribute actionarilor
Notele anexate sunt parte Integra a acestor situajii financiare.

3
BC ENERGBANK SA
S1TUAJIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

Nota 2015 2014


M D L’OOO M D L ’OOO

Fluxul de mijloace banejti dm activita(i op eration al


Dobanzi incasate 155,138 114,087
Dobanzi achitate (73,524) (64,719)
IncasL i bane$ti din taxe ji comisioane, net 35,853 37,249
Venituri financiare 51 alte venitun opera^ionale, net 82,982 45,364
Plat :>ane$ti pnvm d retnbuirea muncn (51,062) (47,243)
Plat sanejti privind cheltuieli generale 51 administrative (25,529) (26,723)
Incasari inainte de modificarile Tn capitalul cireulant 123,858 58,015

(Majorarea ) /diminuarea activelor curente:


Conturi curente 51 depozite plasate in BNM (15,008) (17,255)
Valon mobiliare peste 90 de zile (30,167) (15,227)
Credite 104,284 (65,840)
Alte active 48,680 2,066
Majorarea/(diminuarea) obligafiunilor:
Datorii catre banci (553) 243
Dator catre client 123,061 54,656
Alte datoni (2,530) (6,189)
Fluxul net al mijloacelor bane$ti din a c tiv ity op eration al
pana la impozitare 351,625 10,469

Plap privind impozitui pe venit (7,800) (2,417)


Fluxul net de mijloace bane§ti din activitatea operational^ 343,825 8,052

Fluxul mijloacelor b&ne$ti dm a c t iv it y mvestijionale


Plafi pnvm d activele nem atenale (163) (1,927)
Plap pnvm d mijloacele fixe (5,010) (4,477)
Incasari din vanzarea mijloacelor fixe 31
Plaji pnvm d imobilizan corporale disponibile pentru vmzare (71)
incasa.. din vanzarea investitiilor financiare 459
Fluxul net de mijloace bdne§ti din a c tiv ity investitionale (4,754) (6,404)

Fluxul mijloacelor bane§ti dm activltati financiare


Incasari bane§ti dm credite 51 imprumuturi 174,366 68,434
Plap bane$ti aferente creditelor 51 imprumuturilor (187,441) (58,587)
Dividende platite (5,000) ( 6 ,0 0 0 )
Fluxul net de mijloace bane$ti din activitatea financiara (18,075) 3,847

Diferente de curs valutar, net (11,819) (9,979)

Fluxul net al mijloacelor bane§ti 309,178 (4,484)

Soldul mijloacelor banejti la 1 lanuane 567,091 571,575

Soldul mijloacelor bane§ti la 31 decembrie 21 876,269 567,091

Notele anexate sunt parte Integra a acestor situajii financiare.

4
BC E N E R G B A N K SA
N O T E E X P L IC A T rV T LA S IT U A JIIL E FIN A N CIA RE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

1. Informafie generala despre Banca

BC Energbank SA (“Banca”) a fost fondata m Republica Moldova la 16 ianuarie 1997 ca societate pe ac|ium de
tip inchis. Activitatea principals a Bancii o constitute operationile bancare retail in Republica Moldova. Banca
activeaza prin intermediul sediului principal situat in Chijinau, 22 de filiale (22 de filiale conform situafiei la 31
decembrie 2014) $i 44 agenfii (49 conform situapei la 31 decembrie 2014) amplasate pe intreg tentoriul
Republicn Moldova. La sfarjitul anului 2015 Banca de{mea licenja eliberata de Banca Nationals a Moldovei,
care permite desfajurarea tuturor tipurilor de ac tiv ity .

Banca are 588 de salariap la data de 31 decembrie 2015 (597 la 31 decembrie 2014).

Adresa juridica a Bancii este str. Tighina 23/3, Chijinau, Republica Moldova.

Deoarece operafiunile Bancii nu sunt’expuse la nscuri §i rentabilita^i cu un grad semnificativ de diferen^iere,


precum §i datori i faptului c& mediul legislativ, natura serviciilor, procesul de activitate, tipologia clien{ilor
pentru serviciile 51 produsele oferite, cat §1 metodele folosite pentru fiimizarea serviciilor sunt omogene pentru
toate activitajile sale, Banca opereaza ca un segment unic de activitate §1 activitafile ei sunt desfa$urate exclusiv
in Republica Moldova.

Consiliul Bancii formuleaza politicile operafionale ale Bancii §i supervizeaza implementarea acestora. Consiliul
Bancii este compus din 7 membri ale{i de Adunarea Generala a Ac|ionarilor.

La 31 decembrie 2015, Consiliul Bancii a mclus unnatorn membri:

- Dl Vladimir Tonciuc, Prejedintele Consiliului;


- Dl Valeriu Usatii, Energoimpex, Membru al Consiliului;
- Dl Mihail Pop, Membru al Consiliului;
- Dna Natalia Cecetova, Gamaiun SRL, Membru al Consiliului;
- Dna Galma Maximenco, M embru al Consiliului;
- Dna Natalia Covanji, Membru al Consiliului;
- Dl Ghennadi Dimov, M embru al Consiliului.

Prezentele situa{ii financiare au fost autonzate pentru emitere la 18 aprilie 2016 de catre Executivul Bancii
reprezentat de Pre§edintele ji Contabilul §ef.

2. Politici contabile

Declarable de conformitate
Situajiile financiare ale Bancii au fost pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare
Financiara (SIRF), emise de Consiliul International al Standardelor Contabile (CISC).

Principii de evaluare
Situa^iile financiare sunt pregatite in baza costului istoric, cu except a terenurilor §1 cladirilor, proprietatilor
investiponale 51 a investi{iilor disponibile pentru vanzare, care sunt reflectate la valoarea justa.

5
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2. Politici contabile (continuare)

2.1 Baza de prezentare (continuare)

Moneda functional^ $i de prezentare


Situajiile financiare sunt intocmite in lei moldovenejti (“MDL”), care este moneda funcponala ji moneda tarii in
care opereaza Banca. Toata informatie financiara prezentata in MDL a fost rotunjita pana la cel mai apropiata
mie, cu excepjia cazunlor in care este mdicat altfel.

2.2 Estimari $i rafionamente contabile semnificative

Banca efectueaza estimari §i presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor 51 datornlor al urmatorului
an financiar. Estimarile 51 rationamentele sunt revizuite in continuu in baza experien{ei istorice $i a altor factori,
inclusiv previziunile evenimentelor ulterioare care sunt considerate a fi rezonabile conform circumstantelor.

(i) Pierderi din depreciere creditelor 5 / avansurilor


Banca iji revizuiejte, cel pujm o data pe luna, portofoliul de credite pentru a evalua deprecierea. in procesul
determinant daca pierderea din depreciere ar trebui reflectata in contul de profit §1 pierderi, Banca evalueaza
daca exista dovezi care ar indica existenfa unei diminuari masurabile in fiuxurile vntoare de mijloace banejti
aferente unui portofoliu de credite inainte ca diminuarea sa fie atnbuita unui singur credit din acest portofoliu.
Aceasta dovada poate include date observabile care sa indice existen{a unei schimbari adverse in capacitatea de
rambursare a debxtorilor intr-un grup, sau in condi{iile economice locale sau nation ale care coreleaza deprecierea
activelor in grup. In procesul de planificare a fiuxurilor viitoare de mijloace banejti conducerea Bancii utilizeaza
estimari bazate pe experienja activelor care comporta un rise de creditare 51 o dovada evidenta de depreciere
similara celorlalte credite din portofoliu. Metodologia §i previziunile utilizate pentru estimarea valorii 51
perioadelor fiuxurilor viitoare de mijloace banejti sunt revizuite regulat cu scopul reducern oricaror diferen{e
intre pierderile estimate 51 ale celor actuale.

In cazul in care valoarea finala a acestor factori este diferita de valorile care au fost initial inregistrate, atunci o
astfel de diferenfa ar putea afecta material provizionul pentru deprecierea creditelor, in perioada in care astfel de
situafii sunt identificate.

6
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITU A^IILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2. Politic! contabile (continuare)

2.2 Estimdri §i rajionamente contabile semnificative (continuare)

(ii) Continuitatea activitatu


Conducerea Bancii a evaluat abilitatea Bancii de a continua activitatea sa §i s-a convins ca Banca dispune de
resursele necesare pentru a -51 continua activitatea in vntorul previzibil. Plus la aceasta, conducerea nu cunoajte
careva incertitudini semnificative care ar crea indoieli in ceea ce privejte abilitatea Bancii de a-ji continua
activitatea. Prin urmare, situapile financiare continua sa fa fie pregatite in baza principiului continuita|ii
activity i.

(iii) Valoarea ju std a instrumentelor financiare


Valoarea justa a instrumentelor financiare care nu sunt comercializate pe 0 pia{a activa este determinate prin
folosirea tehnicilor de evaluare. Conducerea determina la discrepa sa, metoda de evaluare 51 efectueaza asumari
care sunt in mare parte bazate pe condifiile de pia{a existente la data bilanfului.

2.3 M odificarea poilticilor contabile

Politica de contabilitate adoDtata este consistenta cu cea dm anul precedent. Adoptarea standardelor §1
interpretarilor noi care sunt efective pentru Banca mcepand cu 1 ianuarie 2015 nu au avut niciun impact asupra
poiiticilor contabile, performan^ei sau pozi|iei financiare a Bancii.

2.4 Politici contabile semnificative

Principalele politici contabile aplicabile la pregatirea acestor situa{n financiare sunt desfajurate mai jos.

a. Conversia valutei straine

Tranzac{iile in valuta straina sunt convertite in valuta funcponala utilizand ratele de schimb in efect la datele
tranzac{iilor. Profiturile $i pierderile in urma schimbului valutar rezultate in urma efectuarii tranzac{iilor 51 in
urm a conversiei activelor §1 datoriilor monetare, conform ratelor de schimb valutar la sfarjitului anului financiar,
denommate in valute straine, sunt trecute in raportul privind rezultatele financiare.

Schimbarile in valoarea justa a titlurilor monetare denominate in valuta straina clasificate ca disponibile pentru
vanzare sunt analizate ca diferenje de conversie rezultate dintre schimbarile in costul amortizat al hartiilor de
valoare 51 alte schimba in valoarea contabila a hartiei de valoare. Diferen{ele de conversie legate de schimbarile
in costul amortizat sunt recunoscute ca profit sau pierdere. Alte schimba in valoarea contabila sunt recunoscute
in capitalul propnu.
Diferenfele de convertire a instrumentelor nemonetare, cum ar fi investi{iile de capital clasificate ca active
financiare disponibile pentru vanzare, sunt incluse in rezerva la valoare justa in capitalul propriu. Ratele de
schimb la sfarjitul anului 51 medie in cadrul anului dat au fost:
2015 2014
USD Euro USD Euro

Media perioadei 18.8161 20.8980 14.0388 18.6321


Finele anului 19.6585 21.4779 15.6152 18.9966

7
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJHLE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2. Politic! contabile (continuare)

2.4 Politici contabile semmficative (continuare)

b. Active financiare
Banca clasifka activele sale financiare in urmatoarele categorii: active financiare la valoarea justa refiectate prin
contul de profit §i pierderi, credite $i crean{e, mvestipi pastrate pana la scadenja 51 active financiare disponibile
pentru vanzare. Conducerea Bancn determina clasificarea mvestipilor la recunoa$terea initiala ale acestora.

(i) Credite $i creanfe


Creditele §1 creanjele reprezmta active financiare nederivate, cu pte{i fixe sau determmabile 51 care nu sunt cotate
pe 0 piaja activa in afara de: (a) cele pe care entitatea intensioneaza sa le vanda imediat sau intr-un termen scurt,
care sunt clasificate ca pastrate pentru comercializare, §i acelea pe care entitatea initial le desemneaza la valoare
justa refiectate prin contul de profit $i pierderi; (b) acelea pe care entitatea initial le desemneaza ca disponibile
pentru vanzare; sau (c) pentru care exista posibilitatea ca posesorul sa nu-ji poata recupera o parte substantiate a
, t 1
investitiilor sale, din cauze altele decat deteriorarea creditului.

(ii) Investifiipastrate pana la maturitate


Investitiile pastrate pana la maturitate sunt active financiare nederivate cu achitari fixe sau determinabile §i cu
scadente fixe pentru care Conducerea Bancii are inten{ia pozitiva 51 abilitatea de a le pastra pana la maturitate.
Daca Banca ar fi vandut un numar semnificativ de active pastrate pana la scaden{a, intreaga categorie ar fi
afectata 51 reclasificata ca disponibila pentru vanzare.

(Hi) Activele financiare disponibile pentru vanzare


Investitiile disponibile pentru vanzare sunt cele care urmeaza a fi pastrate pe 0 perioada nedeterminata de timp,
§1 care pot fi vandute cu scopul maririi lichidita{ii sau ca urmare a modificarn dobanzilor, ratelor de schimb sau a
pretului de piaja. In aceasta categorie sunt, de asemenea, mcluse hartiile de valoare de stat.
Achizitiile 51 vanzarea activelor financiare la valoare justa refiectate ca profit sau pierdere, tinute pana la
maturitate 51 disponibile pentru vanzare sunt refiectate la data efectuarii tranzactiei, adica la data la care Banca se
obliga sa vanda sau sa cumpere aceste active.

Activele financiare sunt initial recunoscute la valoarea justa plus cheltuielile tranzactionale pentru toate activele
financiare care nu sunt contabilizate la valoarea justa refiectate prin contul de profit §i pierderi. Activele
financiare contabilizate la valoarea justa refiectate prin contul de profit 51 pierderi sunt initial recunoscute la
valoare justa, §i costurile tranzactionale sunt trecute ca cheltuieli in raportul privind rezultatele financiare.
Activele financiare sunt scoase din evidenta cand dreptul de a primi mijloace financiare din activele financiare a
expirat sau cand Banca a transferat o parte importanta dm riscurile 51 recompensele aferente dreptului de
proprietate. Datoriile financiare sunt scoase din evidenta atunci cand ele au fost stinse, adica la momentul cand
datoria a fost onorata, anulata sau a expirat.

Activele financiare disponibile pentru vanzare 51 cele la valoarea justa refiectate prin contul de profit 51 pierderi
sunt ulterior contabilizate la valoarea justa. Creditele, creantele 51 investitiile tinute pana la scadenja sunt
inregistrate la cost amortizat, folosind metoda dobanzii efective. Veniturile §i pierderile din modificarile in
valoarea justa a activelor financiare la valoare justa refiectate prin contul de profit 51 pierderi sunt incluse in
raportul privind rezultatele financiare in perioada in care ele apar. Veniturile §i pierderile din modificarile in
valoarea justa a activelor financiare disponibile pentru vanzare sunt mcluse direct m raportul privind situatia
m ijcarilor in capitalul ac{ionar, pana cand activul financiar este scos din evidenta sau depreciat. In acest moment
cajtigul sau pierderea cumulativa recunoscuta anterior in capitalul actionar este recunoscuta ca profit sau
pierdere.

8
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITLA JIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2. Politici contabile (continuare)

2.4 Politici contabile semnificative (continuare)

b. Active financiare (continuare)


Cu toate acestea, dobanda calculata prin metoda dobanzii efective §i veniturile $i pierderile din schimburile
valutare din activele banejti clasificate ca disponibile pentru vanzare sunt reflectate in raportul privmd
rezultatele financiare. Dividendele aferente ac{iunilor disponibile pentru vanzare sunt reflectate m raportul
privind rezultatele financiare in momentul aparipei drepturilor de incasare a dividendelor.

Valoarea justa a plasamentelor cotate pe piaja active se bazeaza pe prefurile de licita{ie. Daca pia{a unui activ
financiar nu este activS (inclusiv pentru acpunile nelistate), Banca stabilejte valoarea justa prin aplicarea
tehnicilor de evaluare. Acestea includ utilizarea prepilui tranzacpei comerciale, analiza fluxurilor financiare
actualizate, modelul prefului de oppuni ji alte tehnici de evaluare, utilizate pe larg de p a rtic ip a n t piejei.

c. Investifii in intreprinderi asociate ?i intreprinderi fiice


intreprindere asociata este o entitate in care Banca are influenza semnificativa §i care nu este nici intrepnndere
fiica, nici intreprindere mixta, in situajiile financiare mdividuale ale Bancii, mvestipile in intreprmden asociate
sunt inregistrate la cost minus pierderile dm depreciere.

Investipile in intreprinderi fiice sunt recunoscute initial ca cost (inclusiv costul de tranzacpi). Dupa
recunoa§terea inipala ele sunt evaluate la cost minus deprecierea.

d. Compensarea instrumentelor financiare


Activele 51 datoriile financiare sunt compensate 51 sunt prezentate la valoarea neta in bilanful contabil, atunci
cand exista un drept legal de a compensa valonle inregistrate 51 exists intenjia de a le deconta in baza neta, sau
de a realiza activul §1 achlta datoria simultan.
Acesta nu este in general cazul acordunlor pnncipale de compensare mutuala, prm urmare, activele 51 pasivele
corespunzatoare sunt prezentate ca brute in situajia pozipei financiare.

e. Veniturile §i cheltuielile din dobanzi


Veniturile §i cheltuielile din dobanzi pentru toate instrumentele financiare cu o rata de dobanda, cu exceppa
celor clasificate ca pastrate pentru comercializare sau desemnate la valoarea justa reflectate prin contul de profit
51 pierderi sunt recunoscute in raportul privind rezultatele financiare pentru toate instrumentele evaluate la costul
de amortizare in baza metodei dobanzii efective.

Metoda dobanzii efective este o metoda de calculare a costului de amortizare al activului financiar sau datoriei
financiare 51 de atribuire a venitului sau cheltuielilor din dobanzi la perioada relevanta. Rata efectiva a dobanzii
este rata care disconteaza in mod exact viitoarele plap in numerar estimate sau achitarile folosmd durata de viaja
preconizata al unui instrumentului financiar, sau, daca este oportun, perioada mai scurta a valorii nete contabile a
unui activ sau a unei datorii financiare. La calcularea ratei efective a dobanzii, Banca estimeaza fiuxurile de
numerar, luand in considerate top termenii contractuali ai mstrumentului financiar, dar nu evalueaza pierderile
ulterioare de credit. Calculul mclude toate onorariile achitate sau primite intre par^i conform contractului care
reprezinta 0 parte integranta a ratei efective a dobanzii, a costurilor de tranzacjii 51 a tuturor altor prime ji
reducen.

Odata ce un activ financiar sau o clasa de active financiare a fost trecuta la pierderi ca rezultat al depreciem,
venitul din dobanzi este recunoscut aplicand rata dobanzii utilizata pentru discontarea fluxurilor viitoare de
numerar pentru evaluarea pierderilor in urma deprecieru.
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATHLE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2. Politici contabile (continuare)

2.4 Politici contabile semnificative (continuare)

f. Venit din speze $i comisioane


Veniturile din speze 51 comisioane sunt contabilizate prin metoda sporirii la momentul prestarn serviciului
respectiv. Spezele pentru creditele la termen sunt raportate in perioadele viitoare (ImpreunS cu costurile directe
aferente) 51 sunt recunoscute ca ajustare la rata efect a a dobanzii la credite. Comisioanele $i spezele rezultate
dm negocieri, sau din participarea la negocierea unei tranzacpi cu ter|e parfi - precum aranjarea unei achizijii de
ac{ium sau de alte participa^n, achizijli sau vanzarn a unei participa{n - sunt refiectate la data de finalizare a
tranzacjiei. Atat comisioanele de portofoliu cat 51 cele de c o n su ltan t pentru management ?i alte servicii sunt
recunoscute in baza contractelor de servicii, de obicei distribuite in timp.

g. Acorduri de vanzare ^rdscum pdrare


Hartiile de valoare vandute, care fac obiectul unui contract de rSscumparare (“repo”) sunt recunoscute in
situa{nle financiare ca investipi disponibile pentru vanzare (hartn de valoare de stat) 51 obligajia aferenta este
inclusa in disponibil datorate b&ncilor sau clienplor, dupa relevanfa. Hartiile de valoare cumparate, care fac
obiectul unui contract de revanzare (“repo revers”) sunt recunoscute ca avansuri $i credite acordate altor ban d
sau clien{ilor, dupa re le v a n t. Diferenjele dintre prefurile de vanzare ?i procurare sunt considerate a fi dobanzi 51
sunt sporite pe parcursul termenului de valabilitate a acordului ,/e p o ”, utilizand metoda ratei efective a doban

Hartiile de valoare depnute de Banca in calitate de gaj la imprumuturi de la i n s t i t u t e financiare nu sunt


recunoscute in situafiile financiare. in afara de cazurile in care ele sunt vandute sau procurate de la persoane
ter^e. In acest caz ele sunt inregistrate ca venituri (pierderi) din activitatea financiara, respectiv ca cajtig sau
pierdere. Obligajia de retum are este inregistrata ca datorie de corner^ la valoarea justa.

h. Deprecierea activelor financiare

(i) Active refiectate la costul amortizat


Banca evalueaza la fiecare data de bilanj daca exista evidenta obiectiva pentru deprecierea activului financiar sau
al unui grup de active financiare. Un activ financiar sau o clasa de active financiare este depreciat 51 cheltuielile
de depreciere sunt inregistrate doar daca exista 0 e v id e n t obiectiva a depreciern, generate de unui sau mai multe
evenimente intamplate ulterior recunoajterii inipale a activului („un eveniment de pierderi”) 5 daca evenimentul
(sau evenimentele) de pierdere are un impact asupra viitoarelor fluxuri de mijloace banejti estimate aferente
activului financiar sau clasei de active financiare care pot fi estimate cu siguranja.

Criterule pe care Banca le utilizeaza pentru a determina daca sunt dovezi care sa demonstreze pierderi in urma
deprecierii includ urmatoarele:

• Delicvenja in achitarea contractuala a pla^ii dobanzii sau al achitSrilor de bazi;


• Dificulta|i suportate de debitor in fluxul de numerar (de exemplu, gradul de indatorare, venit net ca procent dm
vanzari);
• incalcarea clauzelor 51 in^elegerilor imprumutului;
• Iniperea procedurii de faliment;
• Inrautatirea pozifiei competitive a debitorului;
• Deteriorare in valoarea gajului; 51
• Diminuarea gradului investiponal existent.

Conducerea Bancii identifica pentru fiecare portofoliu perioada intre momentul in care pierderea a avut loc §i
momentul in care a fost identificata. in general, perioadele variaza intre 6 51 12 lum.

10
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITLA JIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2. Politici contabile (continuare)

2.4 Politici contabile semnificative (continuare)

h. Deprecierea activ elor financiare (continuare)

Initial Banca evalueaza daca exista dovezi pentru depreciere la nivel individual pentru activele financiare
individual semnificative care, analizeaza colectiv sau individual activele financiare care individual nu sunt
semnificative. Daca Banca nu gasejte e v id e n t obiectiva de depreciere a unui activ financiar evaluat separat,
indiferent daca este semnificativa sau nu, atunci activul este trecut Intr-o clasa de active financiare cu un rise de
credit similar, dupa care evalueaza toata clasa colectiv. Activele financiare, care sunt evaluate individual pentru
depreciere $i, pentru care, pierderea in urma deprecierii este $i continua sa fie reflectata, nu sunt incluse la
evaluarea colectiva la depreciere.

Pierderea este determinate ca diferenja dintre valoarea de bilanj a activului $i valoarea prezenta a fluxului de
numerar estunat (excluzand vutoarele pierderi aferente creditelor care nu au fost inregistrate), discontat la rata
dobanzii efective m ipala a activului financiar. Valoarea de bilanj a activului este redusa cu ajutorul unui cont de
provizion $i pierderea este reflectata in raportul privmd rezultatele financiare. Daca creditul sau in vestigia
pastrata pana la scadenja are o rata a dobanzii flotanta, atunci rata de discont pentru calcularea pierdern aferente
deprecierii va fi rata efectiva a dobanzii curente determinata conform contractului. Ca expedient practic, Banca
poate determina pierderile aferente deprecierii pe baza valorii juste a unui instrument asemanator, a can pre{
este observabil pe pia^a.

Calcularea valorii prezente a vutoarelor fluxuri de numerar estimate a unui activ financiar gajat reflecta fluxul de
numerar care ar rezulta din atribuirea dreptului de proprietate minus costurile pentru otyinerea 51 comercializarea
gajului, indiferent daca atribuirea dreptului de proprietate este probabila.

in scopurile unei evaluari colective a valorii depreciate, activele financiare sunt grupate pe baza caracteristicilor
de riscun similare aferente creditelor (de exemplu, pe baza procesului de gradare a Bancii referitoare la tipurile
de active, segmente de Industrie, lo cate geografica, tipul de gaj, situajiei respective 51 a altor factori relevant).
Aceste caractenstici sunt relevante in procesul de estimare a viitoarelor fluxun de numerar pentru clasele unor
astfel de active, deoarece rndica abilitatea debitorului de a plati toate sumele datorate conform termenelor
contractuali privind activele evaluate.

Viitoarele fluxuri de numerar ale unei clase de active financiare care sunt evaluate colectiv pentru depreciere
sunt estimate in baza fluxurilor de numerar con tractu al ale activelor Bancii 51 a statisticii de pierderi ale
activelor cu caracteristici asemanatoare ale riscului de creditare ale activelor Bancii. Pierderile istorice sunt
ajustate in baza datelor curente disponibile pentru a reflecta condipile curente, care nu au afectat perioada in care
pierderile istorice au avut loc ; sa elimine efectul condijnlor din perioada istonca, care nu mai exista in prezent.

Estimarile de schimbari in fluxul viitor de numerar pentru clasele de active ar trebui sa reflecte $i sa fie
consistente cu schimbarile in datele relevante disponibile din perioada in perioada (de exemplu, schimbarea
ratelor de 50 maj, prepiri de proprietate, statutul plaplor, sau alp factori care indica schimbarea probabititapi de
pierderi in grup 51 a m; m il lor). Metodologia 51 estimarile utilizate pentru a determina viitoarele fluxuri de
numerar sunt revizuite regulat de catre Banca pentru a reduce orice diferenja intre pierderile estimate $i cele
curente. in cazul in care un imprumut nu poate fi restituit, se trece la pierderi dm contul provizionului pentru
deprecierea valorii. Astfel de credite sunt trecute la pierderi dupa finisarea tuturor procedurilor necesare §1
determmare a pierderu.

Daca intr-o perioada ulter iara, valoarea pierderii se diminueaza §1 diminuarea poate fi atribuita obiectiv unui
eveniment care a avut loc ulterior recunoa§terii provizionului (precum ar fi imbunataprea credibilitapi
debitorului), pierderea aferenta deprecierii recunoscuta anterior este inversata prm ajustarea provizionului.
Valoarea inversata este reflectata in raportul privmd rezultatele financiare in cheltuieli privmd deprecierea valorii
creditelor 51 al altor active.

11
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATHLE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2. Politici contabile (continuare)

2.4 Politici contabile semnificative (continuare)

h. Deprecierea activelor financiare (continuare)

(ii) Active refiectate la valoarea justa


Banca evalueaza la fiecare data de bilan{ daca exista evidenja obiectiva pentru deprecierea activului financiar sau
a grupului de active financiare. In cazul investijnlor in ac|iuni clasificate ca disponibile pentru vanzare, un declin
semnificativ sau prelungit a valorii juste a hartiei de valoare sub costul ei este folosit pentru a determina daca
activele sunt depreciate. Daca exista o astfel de evidenta pentru activele financiare disponibile pentru vanzare,
pierderea cumulative - calculate ca diferenfa dintre costul de achizijie 51 a valorii juste curente, minus orice
pierdere pentru depreciere pentru acel activ financiar contabilizat anterior in contul de profit §i pierderi - este
eliminata din raportul privind situapa mijcarilor In capitalul acjionar $i este reflectata in raportul privind
rezultatele financiare. Pierderile pentru depreciere sunt valonficate in raportul pnvm d rezultatele financiare
aferente participa^nlor in entitaji §1 nu sunt mversate in raportul privind rezultatele financiare. Daca intr-o
perioada ulterioara valoarea justa a instrumentului de datorie, clasificat ca disponibil pentru vanzare spore$te $i
crejterea poate fi corelata in mod obiectiv unui eveniment care are loc dupa ce pierderea pentru depreciere a fost
refiectata ca profit sau pierdere, pierderea scontata este inversata in raportul privind rezultatele financiare.

(iii) Credite renegociate


Cand este posibil, Banca incearca sa restructureze creditele decat sa 1a in posesle gajul. Aceasta poate implica
extinderea graficului de plata 51 renegocierea condijiilor de creditare. Odata ce condifiile au fost renegociate
conditiile de creditare, orice depreciere este masurata prin folosirea ratei efective a dobanzii ini|iale, calculate
inainte de modificarea condi{iilor, $1 creditul nu mai este considerat restant. Conducerea revizuie permanent
creditele renegociate pentru a se asigura ca sunt indeplinite toate cerintele $i plajile ultenoare vor avea loc.
Creditele continua sa fie supuse unei evaluari individuale sau colective pentru determmarea deprecierii, calculate
prin folosirea ratei efective impale a dobanzii.

i. Deprecierea activelor nefinanciare


Activele care au o durata de folosire utila nedeterminata nu se amortizeaza, se testeaza anual pentru determmarea
deprecierii. Activele care se amoi zeaza sunt verificate pentru determinarea deprecierii atunci cand
evenimentele sau schimbarile de circumstance indica ca valoarea de bilanj poate sa nu fie recuperabila. Pierderea
din depreciere este recunoscuta pentru suma cu care valoarea de bilanj depa§e$te valoarea recuperabila. Valoarea
recuperabila este valoarea cea mai mare a valorii juste a activului minus costurile de vanzare a acestuia 51
valoarea lui in folosin{a. in scopul evaluarii deprecierii, activele sunt grupate la cele mai mici nivele pentru care
exista fluxuri de numerar separat identificabile (unitaji generatoare de numerar). Activele nefinanciare, cu
excep{ia goodwill-ului, care au fost depreciate sunt verificate pentru a determina posibila inversare a deprecierii
la fiecare data de raportare.

j. Mijloace bane$ti $i echivalenfe


in scopurile raportului privind fluxurile mijloacelor banejti, mijloacele banejti 51 echivalentele cuprind solduri
cu scaden{a de mai pu{in de trei luni de la data de achizifie inclusiv numerar, solduri nerestricjionate la Banca
Nation ala a Moldovei, hartii de valoare de stat, disponibilitaji datorate altor banci, conturi curente §1 depozite de
la alte banci, creanfe aferente sistemelor de transferuri banejti.

12
BC ENERGBANK SA
NOTE E X P L I C A T E LA SITL A JIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2. Politici contabile (continuare)

2.4 Politici contabile semnificative (continuare)

k. Active nemateriale
Cheltuielile de achizi{ie a licen{elor pentru programe informatice sunt capitalizate 51 includ cheltuielile de
achizipe §i costurile de punere a softului in funcpune. Aceste costuri sunt amortizate in baza duratei de
exploatare estimate (de la trei la cinci am).

Costurile aferente imbunatatirii sau m enpnern aplicapilor informatice sunt trecute la cheltuieli la momentul
aparijiei lor. Costurile asociate in mod direct cu producerea softului unic $i identificabil, controlate de Banca, ?i
care, probabil, vor genera beneficii economice depajind costurile in mai pu{in de un an, sunt valorificate ca
active nemateriale. Costurile directe includ cheltuielile pentru personalul care elaboreaza softul 51 o porjiune
cuvenita de cheltuieh relevante de intre^inere.

Cheltuielile aferente crearii aplicajiilor mformatice, recunoscute ca active, sunt amortizate prin aplicarea metodei
lineare (termenul de exploatare nu depa$e$te 5 ani).

1. M ijloacele fixe
Cladirile sunt inregistrate in bilan{ la valoarea lor reevaluata mmus uzura acumulata 51 minus provizionul pentru
depreciere, daca este necesar. Alte tipuri de active materiale se indica la valoarea de intrare mmus uzura.
Valoarea de intrare include cheltuielile atribuite direct achizi{ionarn activelor.

Terenurile nu se depreciaza. Uzura celorlalte active este calculata in baza metodei limare pentru alocarea
costului lor valonle reziduale uti’ zand urmatoarele durate de exploatare:

Tipul activelor____________________ ________________________ Ani


Cladiri 25-75
Echipamente §1 alte mijloace fixe 2-20
Mijloace de transport 7-10
Altele 5-20

Active in curs de execute nu se amortizeaza pana la momentul punem acestora in funcjiune.

La fiecare data de bilant, valoarea reziduala §i valoare de viaja utila a activelor sunt revazute, ?i daca este necesar
ele sunt ajustate. Activele care se amortizeaza sunt evaluate pentru depreciere de fiecare data, cand anumite
evenimente sau schimbari in circumstance ind A faptul ca valoarea contabila poate sa nu fie recuperata. In cazul
cand valoarea de bilant a activului este mai mare decat valoarea recuperabila estimata, valoarea de bilant este
ajustata imediat la valoarea sa recuperabila. Valoarea recuperabila este cea mai mare dintre valoarea justa a
activului diminuata cu costurile de vanzare §i valoarea lui de utilizare.

Pierderile $i cajtigurile dm casarea activelor fixe sunt determinate prin referin{a la valoarea de bilanj. Aceste
sunt mcluse in raportul privind rezultatele financiare in costurile operajionale respective.

13
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJHLE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2. Politici contabile (continuare)

2.4 Politici contabile semnificative (continuare)

m. Proprietatea investiponala
Proprietatea imobiliar& depnuta pentru cajtiguri din arenda sau pentru crejterea valorii sau ambele care nu este
utilizata de Banca, este clasificata drept proprietate investiponala.

Proprietatea investiponala cuprinde terenuri de pamant. Proprietatea investiponala este reflectata la valoarea
justa. Valoarea justa se bazeaza pe prefurile piepi active, ajustate, daca e necesar, cu orice diferenpi aparuta in
natura, amplasarea 51 starea activului specific. Daca astfel de in form ape nu este accesibila, Banca utilizeaza
metode de evaluare alternative, cum ar fi cele de comparare a vanzarilor, comparand valoarea proprietapi
respective cu valoarea de piapi a proprietajilor similare. Aceste evaluari sunt revizuite anual de catre Directori.

Daca proprietate investiponala devme utilizata de posesor, aceasta se clasifka ca mijloc fix, construcpe sau
echipament 51 valoarea sa justa, la data reclasificarii,devine costul acesteia, in scopuri contabile pentru
inregistrarile ulterioare. Mijloacele fixe care sunt construite sau imbunatapte cu scopul utilizarii ulterioare ca
proprietate investiponala se clasifica drept mijloc fix, construcpe sau echipament 51 refiectate la valoarea de cost
pana cand construcpa sau imbunataprea nu se incheie, fiind ulterior reclasificate 51 contabilizate ca proprietate
investiponala.

Daca un element de mijloc fix, construcpe sau echipament devine proprietate investiponala din cauza ca s-a
schimbat scopul utilizar: sale, orice diferen^a rezultata intre valoarea sa de bilan{ 51 valoarea justa a acestuia la
data transferului este recunoscuta in capitalul propriu ca o reevaluare a mijlocului fix, construcpei sau
echipamentului, in conformitate cu reglementarile SIC 16. Cu toate acestea, daca cajtigul din valoarea justa
reverseaza 0 pierdere anterioara din depreciere, cajtigul respectiv este recunoscut in raportul privind rezultatele
financiare. La momentul iejirii a astfel de proprietap investiponale, orice surplus inregistrat anterior in capitalul
propriu este transferat la profit nerepartizat; transferul nu se efectueaza prin raportul privind rezultatele
financiare.

n. Arenda
Aprecierea faptului daca un contract reprezinta un contract de arenda sau conpne o arenda se bazeaza pe esenja
acordului 51 necesita evaluarea faptului daca indeplinirea acordului depinde de folosirea unui activ sau active
specifice $i daca acordul ofera un drept de folosire a activului.

Banca in calitate de arenda#


Arenda in baza careia Bancii nu 1 se transfera substanpal toate riscurile 51 beneficiile mcidente dreptului de
proprietate asupra articolului arendat este arenda operaponala. Plaple referitoare la arenda operaponala sunt
recunoscute ca cheltuieli in situapa de profit 51 pierderi in baza metodei liniare pe durata arenzii.

Banca in calitate de arendator


Arenda In care Banca nu transfera substanpal toate riscurile 51 beneficiile mcidente dreptului de proprietate
asupra articolului arendat este clasificata ca arenda operaponala. Costurile directe inipale suportate la negocierea
arenzii operaponale sunt adaugate la valoarea de bilanj a activului arendat pe durata arenzii, pe aceeaji baza ca $i
venitul dm arenda.

0. Planul de contribupi fixe


Banca efectueaza, in cursul normal al activitapi, plap catre Fondurile de Stat ale Moldovei pentru pensii,
asigurare medicala 51 asigurare sociala dm numele angajaplor sai. Top angajapi Bancii sunt m em bn ai Fondului
de pensii de stat.

Banca nu opereaza cu nici o alta schema de pensii §i, prin urmare, nu are altfel de obligapi in ceea ce prive?te
pensiile. Banca nu opereaza cu nici un alt plan fix de beneficii sau de beneficii post-pensionare. Banca nu are
nici o obligapa de prestare a serviciilor ulterioare angajaplor prezenp sau fojtilor angajap.
14
BC ENERGBANK SA
NOTE E X P L IC A T r\T LA SITL A JIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2. Politici contabile (continuare)

2.4 Politici contabile semnificative (continuare)

p. Provizioane
Provizioanele pentru costurile de restructurare §i creanje legale sunt reflectate atunci cand Banca are o
obliga|iune legate sau constructiva curenta de a transfera beneficii economice ca rezultat al evenimentelor
anterioare. Probabilitatea ca un transfer de resurse va fi necesar pentru rambursarea obliga{iei este mai mare
decat probabilitatea ca transferul nu va fl necesar 51 suma obliga^iei este estimata rezonabil.

in cazurile in care exista o b lig ati similare, probabilitatea ca un transfer de resurse va fi necesar este determmata
luand in considerate clasa o b lig a to r in ansamblu. Un provizion este recunoscut chiar daca probabilitatea de
transfer in legatura cu oricare element inclus in aceeaji clasa de obligati este mica.

Provizioanele sunt estimate la valoarea prezenta a cheltuielilor estimate pentru stingerea obligajiei utilizand 0
rata pana la impozitare care sa reflecte aprecierile curente de piaja in ce privejte valoarea de timp a banilor 51
nscurile specifice obligajiei. Marirea provizionului ca rezultat al trecerii timpului este recunoscuta ca cheltuieli
privind dobanzile.

q. Contracte de garanfie financiara


Contractele de garan{ie financiara sunt contracte care obliga emitentul sa efectueze plap specifice pentru a
rambursa posesorului o plerdere pe care 0 suporta deoarece un debitor nu §i-a achitat datona la timp in
conformitate cu stipularile mstrumentului de datone. Asemenea garanpi financiare sunt oferite bancilor,
institu{iilor financiare ji altor entitaji de catre clienp pentru a asigura imprumuturi, overdraft-uri 51 alte facilitaji
bancare.

Initial garanpile financiare sunt recunoscute in sltua{iile financiare la valoare justa la data la care garanjia a fost
emisa. Ulterior recunoajteni ini^iale, datoriile bancii sunt estimate ca cea mai mare valoare dintre valoarea
ini^iala minus amortizarea calculata pentru recunoajterea in raportul privind rezultatele financiare a comisionului
rncasat conform metodei liniare pe durata de viaja a garanpei, 51 cea mai buna estimare a cheltuieiilor necesare
pentru achitarea o :arei datorii aparute la data bilanjului. Determinarea acestor estimari se bazeaza atat pe
experienja antenoara in tranzacjii similare 51 pierderi precedente, cat 51 pe deciziile Conduceru Bancii. Orice
majorare a datornlor legate de aceste garan{ri se refiecta in raportul privind rezultatele financiare drept cheltuieli
operaponale.

r. Impozitarea
Conform legislapei fiscale aplicabila in Republica Moldova impozitui pe venit este recunoscut ca cheltuiala in
perioada de aparifie a profitului. Efectele fiscale ale pierderilor fiscale recuperabile sant recunoscute ca activ
atunci cand exista probabilitatea apari{iei profiturilor impozabile preconizate care vor fi utilizate pentru
acoperirea pierdenlor.

Impozitui pe venit amanat este calculat in intregime, utilizand metoda obligajiei in baza diferenjelor temporare
care apar intre baza impozabila a activelor 51 datoriilor, $i a valorilor lor contabile prezentate in situajiile
financiare. Impozitui pe venit amanat este determmat folosind ratele de impozitare (51 legile respective) care au
fost in vigoare sau partial in vigoare la data de bilan{ 51 urmeaza a fi aplicate la momentul realiza i activului
aferent impozitului pe venit amanat sau la acoperirea datonei privmd impozitui pe venit amanat.

Principalele diferen^e temporare sunt generate de deprecierea mijloacelor fixe, provizioanelor pentru credite §1 a
avansuri catre clien t 51 ale altor active 51 datorii. Ratele care au fost in vigoare sau partial in vigoare la data de
bilan{ sunt utilizate pentru a determina impozitui pe venit amanat. Cu toate acestea impozitui pe venit amanat nu
este recunoscut, daca reiese dm recunoajterea m ijiala a unui activ sau datoriei in cadrul unei tranzacpi alta decat
o combina{ie de afacere, care la momentul tranzacpei nu afecteaza nici profitul contabil, nici profitul sau
pierderea fiscala. Activele pnvm d impozitui amanat sunt recunoscute cand exista probabilitatea ca profitul
impozabil preconizat va fi disponibil, contrar caruia pot fi utilizate diferenjele temporare.

15
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJHLE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2. Politici contabile (continuare)

2.4 Politici contabile semnificative (continuare)

s. Imprumuturi
imprumuturile sunt recunoscute initial la valoarea lor justa minus cheltuielile aferente tranzacjiei efectuati
Ulterior, imprumuturile sunt prezentate la costul amortizat 51 orice diferenfa intre valoarea neta a mijloacek
atrase $i valoarea de rascumparare este recunoscuta in raportul privind rezultatele financiare pe perioad
imprumutului, utilizand metoda ratei efective a doban i

t. Dividende
Dividendele sunt contabilizate doar dupa ce au fost aprobate de Adunarea Generate a Acponarilor.

u. Active pentru re-vanzare


Activele destinate re-vanzSrn uiterioara includ gajul aferent creditelor neperformante. Ele sunt clasificate c
active de{inute pentru vanzare, dat fiind ca valoarea lor de bilan{ urmeaza a fi recuperata in principal printr-
tranzacjie de vanzare-cumparare 51 se considera ca vanzarea este foarte probabila. Ele sunt indicate la cea m;
mica suma dintre valoarea contabila §1 valoarea justa minus costurile de vanzare, daca valoarea de bilai
urmeaza a fi recuperata in principal prin intermediul unei tranzacpi de vanzare 51 nu prin folosirea continua.

2.5 Standarde noi $i revizuite, care sunt in vigoare pentru exerci(iile anuale care incep la sau dupa
ianuarie 2015

Un numar de standarde noi 51 revizuite sunt in vigoare pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 lanuar
2015. Aceste amendamente nu au avut mci un efect material asupra situatiei financiare pentru vreo perioad:
asttel incat nu au fost prezentate.

2.6 Standarde, amendamente §i interpretari ale standardelor existente care nu sunt inca Tn vigoare $i cai
nu au fost incii adoptate de catre Banc2

La data autorizarn prezentelor situatiilor financiare, anumite standarde noi, amendamente §i interpretari
standardele existente au fost publicate dar nu sunt inca in vigoare 51 nu au fost inca adoptate de catre Banc
Informatii cu pnvire la noile standarde, amendamente si interpretari care se asteapta a fi relevante penti
situa{iile financiare ale Bancii sunt prezentate mai jos.

Managementul anticipeaza ca toate d eclarab le relevante vor fi adoptate in cadru politicii de contabilitate
Bancii pentru perioada de dupa data mtrarii in vigoare a declaratiei. Au fost emise alte standarde si interpreta
noi care nu se asteapta sa aiba un impact material semnificativ asupra situatiilor financiare ale Bancii.

IFRS 9 „Instrumente financiare” (2014)

IASB a lansat recent IFRS 9 Jnstrum ente financiare” (2014), reprezentand finalizarea proiectului sau pr
inlocuirea IAS 39 „Instrumente financiare: recunoajtere $i evaluare” . Noul standard introduce schimba
considerabile la indrumarile oferite in IAS 39 privind clasificarea 51 masurarea activelor 51 introduce un nc
model de „pierden probabile la credite” pentru deprecierea activelor financiare. IFRS 9 prevede, de asemene
noi indrumari privind aplicarea contabilitajii de acoperire impotriva riscurilor. Conducerea Bancii va evalua
viitor impactui IFRS 9 asupra acestor situafii financiare consolidate. Noul standard se aplica pentru perioadele <
raportare anuale care incep la, sau dupa 1 ianuarie 2018.
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2. Politici contabile (continuare)


2.6 Standarde, amendamente mterpretari ale standardelor existente care nu sunt Tnca Tn vigoare ;i care
nu au fost Incd adoptate de catre Banca (continuare)

IFRS 15 „ Venituri din Contractele cu Clienfii”

IFRS 15 reprezinta noi cenn^e pentru recunoajterea veniturilor, inlocuind IAS 18 „Venituri”, IAS 11 „Contracte
de Constructii”, ?i mai multe interpreted cu privire la venituri. Noul standard stabile?te un model de recunoajtere
a veniturilor bazat pe control 51 ofera indrum&ri suplimentare in mai multe domenn care nu sunt acopente
minu(ios de IFRS-unle existente, inclusiv contabilitatea in cadrul acordurilor cu multiple obligapi de
perform an^a, prefuri variabile, drepturi la rambursare a clien{ilor, oppuni de rascumparare la fiimizor, 51 alte
com plexit^i frecvente. Conducerea Bancii considers ca aceste amendamente nu vor avea impact asupra
situajiilor financiare a Bancii.

Amendam ente la IF R S 11 Acorduri comune

Aceste amendamente ofera indrumari cu privire la contabilizarea achizi^iilor cotelor in cadrul tranzac{iilor
comune, care constituie o afacere comuna. Amendamentele solicita ca toate tranzactiile sa fie contabilizate prin
aplicarea prmcipiilor de contabilitate in combmarile de afaceri prevazute in IFRS 3 „Combmari de intreprinderi”
§i alte IFRS-un, cu excep{ia celor in care prmcipiile intra in conflict cu IFRS 11. Achizi{ia cotelor m asocierile in
participate nu sunt afectate de noile indruman.
Conducerea Bancii considera ca aceste amendamente nu vor avea impact asupra situa{iilor financiare datorita
faptului ca Banca nu a incheiat careva acorduri comune.

17
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJHLE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

1. M ijloace bane$ti $i conturi la Banca Naponala

2015 2014
M D L’OOO M D L’OOO

Mijloace bane$ti 180,771 174,978


Contun curente la BNM 226,685 169,031

Incluse in mijloace bane$ti 51 echi valente (Nota 21) 407,456 344,009

Rezervele obligatorii 1 2 0 ,8 8 8 105,880

528,344 449,889
» ------ .

Cont curent $i rezerve obligatorii


Banca Nationals a Moldovei (BNM) cere bancilor comerciale sa pastreze in scopul asigurarn lichiditapi o
rezerva minima calculata ca un anumit procent dm fondurile medn atrase de banci in luna precedents (intervalul
cuprins intre data de 8 a lunn curente 51 data de 7 a lunii urmatoare), mclusiv toate depozitele de la clien{i. in
baza deciziei nr. 85 a Consiliului Administrativ al BNM din 15 aprilie 2004, metoda de calcul §i menfmere a
rezervelor obligatoni a fost modificata. Pentru fondunle atrase in Lei M oldovenejti (MDL) $i in moneda
neconvertibila se creeaza rezerve in MDL. Pentru fondunle atrase in moneda liber convertibila sunt create
rezerve in Dolari SUA (USD) $Lsau EURO (EUR). La data de 31 decembrie 2015 rata de calcul a rezervei
mmime obligatoni in MDL a fost 35.0% (31 decembrie 2014: 14.0%), in Dolari SUA (USD) §i/sau EURO
(EUR) a fost 14.0% (31 decembrie 2014: 14.0%).

La data de 31 decem bne 2015 soldul in contul curent deschis la BNM era in suma de MDL’OOO 226,686 (31
decembrie 2014: M D L’OOO 169,032) §1 mcludea rezervele obligatoni pentru fondurile atrase in lei moldovenejti
51 valuta neconvertibila. Soldul rezervat in conturile de rezerve obligatorii pentru USD 51 EUR a constituit
U SD’000 2,896 51 EUR’000 2,977 respectiv (31 decembne 2014: USD’000 3,036 51 EUR’000 3,078).

Dobanda oferita de catre BNM pentru rezervele obligatoni per parcursul anului 2015 a vanat intre 0.27% 51
0.41% pe an pentru rezervele in valuta straina 51 7.46% - 16.50% pentru rezervele in MDL (pe parcursul anului
2014: intre 0.34% 51 1.28% pentru rezervele in valuta straina $i intre 0.5% - 1.27% pe an pentru rezervele
MDL). Rezervele obligatorii pentru fondurile atrase in USD ?i EUR sunt plasate in conturile Nostro ale BNM in
banc le corespondente incorporate in Janie OECD.

Rezervele obligatorii de{inute la conturi curente in Banca Naj m ala pot fi folosite de catre Banca in operapunile
sale zilnice.

18
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

4. Conturi curente $i depozite la banci

2015 2014
M D L’000 M D L’000

Conturi curente 130,619 85,344


Depozite overnight 225,790 135,598

Incluse in mijloace bane?ti §i echivalente (Nota 21) 356,409 220,942

» 356,409 220,942

Majoritatea conturilor curente 51 a depozitelor sunt deschise in bancile locale.

La data de 31 decembrie 2015 depozitele ’’overnight” reprezinta soldurile in USD la Bank of New York.. Pe
parcursul anului 2015 rata dobanzii la depozitele ’’overnight” vanind intre 0.01% $i 0.05%.

5. Valori mobiliare investijionale

2015 2014
M D L ’000 M D L’000

H artu de valoare de stat 162,353 132,274


Certificatele emise de BNM 109,617 0

271,970 132,274

Incluse in mijloace bane§ti 51 echivalente (Nota 21) 109,617 99


Hartii de valoare cu scadenfa mai mare de 90 zile 162,353 132,175

271,970 132,274

La 31 decembrie 2015 hartiile de valoare de stat reprez ta hartu de valoare denominate in MDL pe termen scurt
§i mediu, emise de M inisterul Finanjelor al Republicn Moldova cu o rata dobanzii vanind intre 12.51% $i
26.40% anual (2014: 3.93% §i 10.70%).

Certificatele emise de Banca Nafionala a Moldovei, la 31 decembrie 2015 sunt cu scadenja inifiala de 14 zile cu
o rata dobanzii variind intre 6.5% -19.5 % anual (2014: intre 3.5 $i 6.5%).

La 31 decembrie 2015 51 2014 Banca nu de^inea hartu de valoare de stat gajate pentru creditul de la BNM.

19
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATHLE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

6. Credite, net

2015 2014
M D L’OOO M D L’OOO

Credite 890,981 1,063,587


Minus: Reducen pentru pierderi (24,129) (26,772)

866,852 1,036,815

La 31 decembrie 2015 dobanda acumuiata pentru creditele depreciate a constituit M DL’OOO 5,679. La 31
decem bne 2014 - M DL’OOO 5,383.

Analiza portofoliului de oredite pe sectoare de activitate este prezentata mai jos:

2015 2014
M D L’OOO M D L’OOO

Producpe 51 corner^ 315,675 377,848


Agriculture ji industria alimentara 191,955 268,691
Credite acordate persoanelor fizice 99,285 144,251
Mediul financiar nebancar 73,654 102,527
Construcpi $i imbunatafin funciare 50,502 50,519
Altele 159,910 119,751

890,981 1,063,587

Ratele dobanzilor la credite sunt prezentate mai jos:

2015 2014
% %

Rata dobanzii la credite (mm / max) 4 .5 -2 1 .5 4.75 - 18.0

M ijcarea in provizionul pentru deprecierea creditelor pe parcursul anilor 2015 51 2014 este prezentata mai jos:

2015 2014
M D L’OOO M D L’OOO

Sold la 1 ianuarie 26,772 33,732


CasSri (34,387) (6,131)
Recuperari 607 625
Cheltuieli anuale 31,137 (1,454)

Sold la 31 decembrie 24,129 26,772

Depreciere individuals (1) 12,339 14,511


Depreciere colectiva 11,790 12,261
24,129 26,772

20
BC ENERGBANK SA
NOTE E X P L I C A T E LA SrTLAJIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

6. Credite, net (continuare)

Provizioane pentru depreciere


Banca stabile§te provizioane pentru pierderile din depreciere care reprezinta estimarile sale privind pierderile
suportate in cadrul portofoliului sau de credite. Componentele principale ale acestor provizioane sunt
componente specifice de pierderi care se refera la expuneri semnificative individual, 51 un provizion pentru
pieraeri colective de la credite stabilit pentru grupuri de active omogene in privinfa pierderilor care au fost
suportate insa nu au fost identificate in privmfa creditelor, in privm{a carora a fost efectuata evaluarea
individuala pentru determinarea deprecierii.

Politica de casare
Banca caseaza soldul creditului (51 orice provizion legat pentru pierderi dm depreciere) atunci cand Banca
determina ca creditele sunt lmposiffil de mcasat. La concluzia data se ajunge dupa examinarea unei astfel de
informa{n cum ar fi aparipa schimbarilor semnificative in pozipa financiara a debitorului astfel ca debitorul nu-ji
mai poate onora obliga{iile de plata, sau faptul ca veniturile obpnute din contul garanpei nu vor fi suficiente
pentru acoperirea intregii expuneri a bancii.

7. Investitu financiare disponihOe pentru vanzare

V alon mobiliare investiponale disponibile pentru vanzare includ investijiile de capital in companiile locale
neincluse in lista. Analiza investi^iilor de capital se efectueaza in felul urmator:
Cota de Cota de
participate participate
Domeniul de activitate 2015 2014 2015 2014
% % M D L ’000 M D L’000

Oldex SA Brokeraj 51 77
Electrosistem SA Leasing 24.83 24.83 2,287 2,285
Garant Invest SRL Garantarea depozitelor 9.92 9.92 440 440
Birou de credit SRL Birou de credit 3.29 3.29 500 500
Altele 104 35

________ 3,331_________ 3,337

Toate mvestifiile disponibile pentru vanzare conform situapei la 31 decembrie 2015 51 2014 sunt reflectate la
cost, deoarece nu exista un pre{ de pia{a cotat pe o pia^a activa pentru acestea 51 valoarea justa a lor nu poate fi
determinata cu certitudine. Conducerea a analizat 51 a constatat ca nu sunt mdicaton de depreciere a acestor
mvesti^ii. in anul 2015 au fost urmatoarele schimban:
* vinzarea acpunilor Oldex SA
* majorarea acpunilor SA Depozitarul National de Valori Mobiliare prin emisia suplimentara

21

II
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

7. Investifii financiare disponibile pentru vanzare (continuare)

M ijcarea in portofoiiul de investi(ii pentru vanzare al Bancii este prezentata mai jos:

2015 2014
M D L ’OOO M D L’OOO

Sold la 1 ianuarie 3,337 3,337


A dipi 71 -
Iejiri (77) -
Sold la 31 decembrie 3,331 3,337

8. Proprietate investifionala

M ijcarile in propnetatea investitionala sunt dupa cum urmeaza:

2015 2014
M D L’OOO M D L’OOO

Sold la 1 ianuarie 47 47
Mi$cari nete a valorii juste - -

Sold la 31 decembrie 47 47

La 31 decembrie 2015 soldul proprieta{ii mvestitionale este compus dintr-un lot de pamant situat in Oni{cam
(Republica Moldova). P ro p rie ta te mvestitionale sunt inregistrate la valoarea justa, care a fost determinate in
urma evaluSrilor effectuate de Vlasercom SRL, un specialist independent specializat in evaluarea acestui tip de
proprieta{i mvestitionale. Valoarea justa a proprietajn mvestitionale a fost determinate utilizand metoda
vanzarilor comparabile.

22
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATI\*E LA SITL A JIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

9. Active nemateriale

2015 2014
M D L ’000 M D L’000
Cost
Sold la 1 ianuarie 9,385 7,500
lntrari 162 1,927
Ie§iri - (42)
Sold la 31 decembrie 9,547 9,385

Amortizare acumulata
Sold la 1 ianuarie 6,214 5,413
Cheltuiala anuala 907 843
Iejiri - (42)
Sold la 31 Decembrie 7,121 6,214

Valoarea netsS de bilanf


La 31 decembrie 2?426 3,171

Activele nemateriale reprezinta programe informatice 51 licence pentru calculatoare.

La 31 decembrie 2015 costul activelor nem atenale complet amortizate a constituit M DL’000 5,127 (la 31
decembrie 2014: M D L’000 2,477).
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJIILE FINANCIARE
I'entru anul incheiat la 31 decembrie 2015

10. Mijloace fixe


Terenuri $i Mobilier $i Active in curs de
Cladiri echipamente Autovehicule execute Total
M D L’OOO M D L’OOO M D L’OOO M D L’OOO M D L ’OOO
Cost
Sold la 1 ianuarie 2015 109,333 32,179 5,269 398 147,179
Intrai 623 3,633 - . 836 5,092
Transferuri - - 571 (571) -
Reclasificari (348) (9) (103) - (460)
Reevaluarea (5,481) - - - (5,481)
le§iri - (2,912) - (264) (3,176)
Sold la 31 decembrie 2015 104,127 32,891 5,737 399 143,154

IJzura acumuiata
Sold la 1 lanuane 2014 5,147 22,077 2,255 - 29,479
Cheltuiala anuala 1,479 2,383 549 - 4,411
Reclasificari - - (101) - ( 101)
Reevaluarea (5,906) - - - (5,906)
Ie§iri (2 ) (2,825) - - (2,827)
Sold la 31 decembrie 2014 718 21,635 2,703 - 25,056

Valoarea neta de bilanf


La 31 decembrie 2014 103,409 11,256 3,034 399 118,098
La 31 decembrie 2013 104,186 10,102 3,014 398 117,700

La 31 decembrie 2015, costul mijloacelor fixe uzate integral, dar inca utilizate de catre Banca a constituit MDL’OOO 12,998 (la 31 decembrie 2014: M DL’OOO 10,688).
La data de 27.07.2015 a fost efectuata reevaluarea cladirilor BC ENERGBANK de catre compania de evaluare interdependenta Vibimobil SRL . in rezulatatul reevaluarri a
fost Tnregistrata majorarea valorh de bilanj a cladirilor in suma de M DL’OOO 424 §i o diferen{a de M DL’OOO 174 m rezerva de reevaluare. Evaluarea a fost efectuata utilizand
metoda vanzarilor comparabile. La 31 decembrie 2015 conducerea a analizat preturile de pia{a §i a constatat ca acestea aproximeaza valorile existente la data efectuaru
raportului de reevaluare.
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITU A JH LE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

10. Mijloace fixe (continuare)

Terenuri $i M obilier 51 Active ill curs de


Cladiri echipamente Autovehicule execu te Total
M D L’000 M D L’000 M DL’000 M D L’000 M D L ’000
Cost
Sold la 1 ianuarie 2014 108,104 31,798 5,171 1,225 146,298
Intr&ri 31 3,106 - 1,324 4,461
Transferuri 1,198 - 953 (2,151) -
Reclasifican - - (59) * - (59)
Ie$iri - (2,725) (796) - (3,521)
Sold la 31 decembrie 2014 109,333 32,179 5,269 398 147,179

Uzura acumulata
Sold la 1 ianuarie 2014 3,631 22,442 2,635 - 28,708
Cheltuiala anuala 1,516 2,213 458 - 4,187
Ie$iri - (2,578) (838) - (3,416)
Sold la 31 decembrie 2014 5,147 22,077 2,255 - 29,479

Valoarea neta de bilanf


La 31 decembrie 2014 104,186 10,102 3,014 398 117,700
La 31 decembrie 2013 104,473 9,356 2,536 1,225 117,590

25
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJIILE FINANCIARE
Pentru anui incheiat la 31 decembrie 2015

11. Alte acdve

2015 2014
M D L’OOO M D L ’OOO

C r e a te aferente sistemelor intemaponale de transferun


b an tjti (N ota21) 2,787 2,041
Decontari cu alte persoane fizice 682 1,367
Debitori pe investi{n capitale 173 -
Active luate in posesie 81,385 96,533
Stocuri 1,583 1,367
Cheltuieli anticipate 928 471
Alte active 4,259 7,303
Minus: Reduceri pentru pierderi la active luate in posesie (15,684) -

76,113 109,082

Active luate in posesie includ terenuri de pamant si cladiri luate in posesie de Banca in schimbul rambursarn
creditelor.

12. Datorii cAtre b&nci

2015 2014
M DL’OOO M D L’OOO

Depozite la termen * 553

- 553

26
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

13. Datorii catre clien t

2015 2014
M DL’000 M D L ’000
Persoane juridice
Conturi curente 450,835 372,608
Depozite la termen 83,598 84,885
534,433 457,493
Persoane fizice
Conturi curente 123,198 84,062
Depozite la termen 883,484 875,151
1,006,682 959,213


1,541,115 1,416,706

Ratele anuale a dobanzilor acordate de Banca la depozitele in lei moldovenejti 51 valuta strain a pentru persoanele
fizice 51 juridice au variat dupa cum urmeaza:

2015 2014
M DL Valuta MDL Valuta straina
% % % % % % % %
Persoane juridice
Depozite la vedere 0 8 .0 0.1 1.5 - - - -
Depozite la termen de pana la 3 luni 0.5 16.5 0.1 0.1 0 .0 1 - -
Depozite la termen >3 luni < 1 an 0 .0 17.5 0.1 4.25 0 .0 2.25 0.5 1
Depozite la termen de peste 1 an 0 .0 18.0 0 .0 4.1 0 .0 10.5 0.5 6

Persoane fiziee
Depozite la vedere - - - - - - - -
Depozite la termen de pana la 3 luni 0.5 17.2 0.1 0.1 0.5 1 0.1 0.5
Depozite la termen >3 luni < 1 an 1.5 17.7 0.3 1.1 1.5 3 1 4.5
Depozite la termen de peste 1 an 0.3 18.5 0.1 5.5 0.3 9.7 0.1 6

14. Alte imprumuturi

2015 2014
Rata
dobanzii, % M D L’000 M D L’000
imprumuturi subsidiare
RISP cu rata flotanta scadente 1.55-7.00 84,017 78,688
FIDA cu rata flotanta scadente 0.80-7.00 56,029 80,662
PAC cu rata flotanta scadente 1.55-7.00 13,333 13,608
KFW cu rata flotanta scadente 1.55-7.00 2,659 4,300
Filiera Vinului cu rata flotanta scadente 1.24-7.00 30,460 22,315
Dobanda calculata 1,698 1,280

188,196 200,853
Pe parcursul anului 2015 51 2014 Banca nu a avut restan{e la plata principalului sau dobanzii, sau alte incalcari a
condipllor contractual.

27
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJIILE FINANCIARE
Peutru anul incheiat la 31 decembrie 2015

15. Alte datorii

2015 2014
M D L’OOO M D L’OOO

Conturi suspendate 193 213


Sume in tranzit 91 115
Decontari cu angajafii 4,691 4,217
Deconto . cu alte persoane fizice §i juridice 4,010 2,987
Dividende spre plata 28 18
Alte datorii 1 ,0 2 0 259

10,033 7,809
Conturile suspendate repfezinta soldurile clientilor cu inrormatii incomplete, care, dupa clearance-ul sunt
transferate in conturile clientilor.

16. Impozitare

Componentele pnncipale ale cheltuielilor pe impozite 51 reconcilierea cheltuielilor teoretice pe impozit in baza
rate efective a impozitului de 12% (2014: 12%) 51 cheltuielile raportate pe impozit ir1 profit sau pierderi sint
prezentate mai jos:

2015 2014
M D L’OOO M D L’OOO

Profit pina la impozitare 50,280 41,672


Rata de impozit pe venit in Republica Moldova 12% 12%
Impozit pe venit teoretic 6,034 5,001

Veniturile neimpozabile/cheltuieli nedeductibile (191) (107)


Impactul de modificare a legislatiei fiscale (16,298)
Impactul de modificare a ratei de impozitare - -
Cheltuieli efective privind iinpozitul pe venit (10,455) 4,894

Cheltuieli cu impozitui cupnnde:


Cheltuieli cu impozitui curent 7,002 2,596
Cheltuieli cu impozitui amanat:
- Aferente originii 51 stomarii diferentelor temporare (17,457) 2,298
(10,455) 4,894

Impactul de modificare a legislatiei fiscale se refera la schimbarea privind reducerile pentru pierderi la active §i
la angajamente co n d itio n al, care a intrat in vigoare incepand cu 1 mai 2015. in conformitate cu modificarea
legislatiei fiscale a Republicn Moldovei, mstitujiilor financiare li se permite deducerea reducerilor pentru
pierderi la active $i la angajamente conditional, calculate conform Standardelor Internationale de Raportare
Financiara (IFRS). Anterior acestei m odifidin, a fost permisS deducerea reducerilor pentru pierderi calculate
conform regulamentului aprobat de Banca Nationals a Moldovei (BNM).

28
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITL A fH L E FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

16. Impozitare (continuare)

Impozitele animate provemte dm diferenjele temporare sint prezentate dupa cum urmeaza:

Creanfe (datorii) privind impozitui Recunoscute in


aminat 1 ianuarie 2015 profit $i pierderi 31 decembrie 2015
M D L ’000 M D L ’000 M D L’000
Active
Credite 51 avansun acordate (16,298) 16,298 -
Mijloace fixe (4,086) 739 (3,347)
Alte active 143 (143) -

Datorii
Alte datom - 563 563

(20,241) 17,457 (2,784)

Recunoscute ca:
Creanfe privind impozitui aminat - - -
Datorii privind impozitui aminat (20,241) 17,457 (2,784)

Impozitui aminat a fost calculat aplicind cota standards a impozitului pentru 2015 de 12% (2014: 12%).

17. Capital acfionar

La 31 decembrie 2015 capitalul acjionar constitute 2,000 de mil (31 decembrie 2014: 2,000 de mil) de ac{ium
ordmare autonzate §i emise. La 31 decembrie 2015 ji 2014 valoarea nommala pentru o acjiune este de 50 MDL.
Toate ac^iunile oferS drepturi de vot egale §i sunt platite integral.

Ac^ionarii, cota parte carora depajejte 5% din numarul total de ac^iuni emise, sunt enumeraji dupa cum urmeaza:

2015 2014
Capitalul acfionar consista din: % %

ICS ,,RED UNION FENOSA” SA 9.98 9.98


Hostex Establishment 9.62 9.62
Esperan Property Consultants Ltd 9.60 9.60
Dima-Holdmg SRL 8.62 8.62
Sfinx-Impex SA 6.89 6.89
Enteh SA 8 .1 0 8 .1 0

Evident-Electro SA 7.33 7.33


Dunav IM 6.07 6.07
Altele, mai pujin de 5% fiecare 33.79 33.79

100.00 100.00

Al{i acjionari sunt in numar de 44 (31 decembrie 2014: 43 de acjionari) dintre care 34 de ac^ionan sunt
persoane fizice §i 10 - persoane jundice (31 decembrie 2014: 33 persoane fizice }i 10 persoane juridice).

29

I
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJHLE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

18. Rezerve

2015 2014
M D L’OOO M D L’OOO

Rezerve statutare 1 0 ,0 0 2 1 0 ,0 0 2
Rezerve generale pentru n sc u n bancare 124,208 135,812

134,210 145,814

In conformitate cu legislajia locala, 5% dm profitul net al Bancii trebuie sa fie alocat in capitalul de rezerva, pana
in momentul cand aceasta rezerva va reprezenta 10% din capitalul social. Capitalul de rezerva nu poate fi
distribuit acjionarilor.

Rezerve generale pentru rispun bancare mclud sumele rezultate dm diferen^ele dintre marimea deprecierii
activelor conform SIRF $i marimea calculata dar neformata, a reducerilor pentru pierderi la active 51 angajamente
condifionale, conform reglem entanlor prudenpale (BNM).

19. Dividende pe acfiune

in anul 2015 au fost propuse 51 distribute dividende pentru acjiunile ordinare in suma de 5,000 MDL
(2.5 MDL/acJiune). Pe parcursul anului 2014: 6,000 MDL (3.0 MDL/ac|iune).

20. Gestionarea capitalului

Obiectivul Bancii in gestionarea capitalului este de a proteja posibilitatea sa de a continua activitatea !n


conformitate cu principiul continuita{ii pentru a asigura venituri actionarilor ji beneficii altor par^i cointeresate,
cat 51 de a men{ine 0 structura optima a capitalului pentru a reduce costul acestuia.

Pentru a mengine sau a ajusta structura capitalului, Banca poate ajusta suma dividendelor platite acjionarilor,
retrage capitalul, emite acpuni noi sau sa vanda activele pentru reducerea datoriilor. Pe parcursul anului curent
nu au fost efectuate modificari in obiective, politici 51 procese de gestionare a capitalului.

Capitalul adecvat 51 utilizarea capitalului regulator sunt monitorizate de catre managementul Bancii,
implementand tehmcile bazate pe directivele ghidate de Banca Na^ionala a Moldovei.

Banca Na^ionala a Moldovei solicita fiecarei banci sau grup de banci sa dejina cel put in un nivel minim
specificat de capital regulator de M DL’OOO 200,000 (31 decembrie 2014: M DL’OOO 200,000) §i sa menjma
suficienfa capitalului ponderat la rise de cel pu{m 16% (31 decembne 2014: 16%).

2015 2014
M D L ’OOO M D L’OOO

Active si angajamente co n d itional ponderate la rise


conform reglementarilor BNM 960,789 1,175,369
Capital normativ total conform reglementanlor BNM 340,206 272,113
Suficienta capitalului ponderat la rise conform
reglem entanlor BNM, % ________________ 35.41________________ 23.15

30
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITIJATHLE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

21. M ijloace b£ne$ti $i echivalente

in scopul intocmiru raportului pnvm d fluxul mijloacelor banejti, mijloacele banejti cuprind urmatoarele solduri
cu scadenja de pana la 90 de zile:

Nota 2015 2014


M D L’000 M D L ’000

Mijloace bane$ti 51 conturi la BNM 3 407,456 344,009


Conturi curente 51 depozite la banci 4 356,409 220,942
V alon mobiliare investiponale 5 109,617 99
Alte active 11 2,787 2,041

• 876,269 567,091

22. Venitul $i cheltuieli din dobanzi $i similare

2015 2014
M D L’000 M D L’000

Venituri din dobanzi fi venituri similare


Credite 51 avansun acordate clienjilor 110,324 102,029
Hartu de valoare de stat 19,109 14,984
Credite §1 avansuri acordate bancilor 29,415 971

158,848 117,984
Cheltuieli privind dobanzile $i cheltuieli similare
Depozite ale persoanelor fizice (60,363) (56,552)
Depozite ale persoanelor juridice (8,295) (5,175)
Depozite 51 imprumuturi de la banci (704) (87)
Altele Imprumuturi (5,928) (4,666)

(75,290) (66,480)

Venitul net din dobanzi 83,558 51,504

31

i
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJHLE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

23. Venituri din speze $i comisioane, net

2015 2014
M DL’OOO M D L’OOO

Venit din speze ji comisioane


Procesarea pla{ilor clientilor 38,194 38,839
Comisioane aferente garanpilor 51 acreditivelor 1,853 2,655
Tranzacjiile cu carduri de debit 1,173 924
Altele 1,827 1,782

43,047 44,200
Cheltuieli privind speze ji comisioane
Comisioane aferente carduiilor de debit (3,751) (3,908)
Decontc interbancare (3,302) (2,729)
Altele (141) (314)
(7,194) (6,951)

Venituri nete din speze $i comisioane 35,853 37,249

24. Venituri din activitatea financiara, net

2015 2014
M DL’OOO M D L’OOO

Venit dm tranzacfionarea cu valute, net 81,790 45,774


Venit/(Pierderi) din modificari ale cursurilor valutare (11,819) (9,979)

69,971 35,795

25. Alte venituri operafionale, net

2015 2014
M D L’OOO M D L ’OOO

V enit dm arenda 827 597


Venituri/(pierderi) din iejirea mijloacelor fixe 157 (1,041)
Venituri/(pierden) din lejirea activelor financiare
disponibile pentru vinzare 382 -
Alte venituri neaferente dobanzilor 152 102

1,518 (342)

32
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJH LE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

26. Cheltuieli privind retribuirea miuicii $i cheltuieli aferente

2015 2014
M D L ’000 M D L ’000

Salarn §i prime 36,065 33,094


Asigurarea sociala 51 contnbufn 8,917 8,257
Asigurare medicala 1,647 1,396
Alte cheltuieli aferente retribuini muncii 4,907 4,981
Provizion pentru concediu neutilizat 4,083 3,768

55,619 51,496

Banca efectueazS contributn in fondul de pensii al Republicn Moldova, care sunt calculate ca un procent de la
salanu brut. Aceste contribu^ii sunt reflectate ca cheltuieli raportul privm d rezultatele financiare in perioada
obtineru salariului corespunzator de catre angajap.

27. Cheltuieli generale §i administrative

2015 2014
M D L’000 M D L ’000

Cheltuieli comunale 51 pentru arenda 5,744 5,497


Cheltuieli de telecomunica{ii 51 pojtale 2,244 2,419
Cheltuieli privind securitatea 51 paza 3,351 3,378
Cheltuieli de reclama ?i binefacere 1,810 2,073
Cheltuieli de biroticS 1,307 1,475
Cheltuieli de reparable 51 intre{inere 5,543 6,262
Cheltuieli privmd servicii profesionale 1,459 2,496
Cheltuieli privind contnbu{ii in Fondul de garantare a
depozitelor 668 696
lm pozite 51 taxe 486 319
Alte cheltuieli 3,316 2,588

25,928 27,203
28. Garan(i> §■ alte angajamente financiare

Valoarea agregatS a garan{iilor, angajamentelor 51 a altor elemente extra-bilan{iere existente la 31 decembrie


2015 $i 2014 este:

2015 2014
M D L’000 M D L’000

Garanin 76,739 84,592


Angajamente de finanjare 51 altele 53,204 60,060

129,943 144,652

33
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJHLE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

28. Garanfii ;i alte angajamente financiare (continuare)

in cursul activita{ii economice ordinare, Banca emite garanjii §i acreditive in favoarea clientilor s&i. Riscul de
creditare a garanjiilor este similar celui generat dm activitatea de creditare. in cazul reclamajiei contra Bancii
generata de nerespectarea obliga{iilor de catre client aferente garanjiei, aceste mstrumente de asemenea prezmta
un anumit rise de lichiditate pentru Banca.

Angajamentele de fin antare reprezmta angajamente contractuale ale Bancii de a oferi credite 51 avansuri.
Angajamentele de finanjare nu presupun in mod obligatoriu o ie§ire viitoare de numerar, avand in vedere ca
multe din aceste angajamente vor expira fara a fi finan{ate.

29. Angajamente privind investifii capltale

La 31 decembrie 2015 §1 2014, Banca nu avea angajamente pnvm d investitiile capitale.


*

30. Angajamente privind arenda operational^

Platile minime viitoare conform contractelor de arenda o p erational aferente clai rilor 51 mijloacelor de transport
sunt urmatoarele:

2015 2014
M D L’OOO M D L’OOO

Pana la 1 an 3,172 915


intre 1 la 5 am 4,905 3,177
Peste 5 am 2,374 1,180

10,451 5,272

31. Datorii contingente

La 31 decem bne 2015 51 2014, Banca este implicat in calitate de reclamant intr-o serie de procese juridice
generate din activitatea ordinara corporativa. In opmia Managementului §1 a departamentului juridic al Bancii
probabiiitatea pierderii este mica.

32. Ca$tigun pe actiune

Ac(inni ordinare Profit atnbuibil Ca§tiguri pe


detinatorilor capitalului baza de acfiune
M D L’OOO MDL

La 31 decembrie 2015 2,000,000 60,909 30.45


La 31 decembrie 2014 _________ 2,000,000_______________________ 36,605______________18.39

Cajtigul de bazS pe ac{iune este calculat pnn divizarea venitului net anual atnbuit detinatorilor de actiuni
ordinare la numarul mediu ponderat al actiunilor ordinare emise in timpul anului. La 31 decembrie 2015 51 2014
nu existau mstrumente de capital cu caracter diluativ, subscrise de Banca.

34
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

33. Valoarea justa a instrumentelor financiare

Banca folose§te urmStoarea ierarhie pentru determinarea si prezentarea valorii juste a instrumentelor financiare m functie de metoda de evaluare: Nivel 1: preturi cotate
(neajustate) pe piete active pentru active si datorii similare; Nivel 2: alte metode de evaluare pentru care toate datele de intrare care au un efect semnificativ asupra valorii juste
recunoscute sunt observabile, fie direct sau indirect, si Nivel 3: metode de evaluare care utilizeaza date de intrare cu efect semmficativ asupra valoru juste recunoscute, care nu
sunt bazate pe date observabile de piata.
Tabelul de mai jos combina valoarea de bilanj a acelor active §i pasive financiare pe fiecare nivel ierarhie care nu sunt prezente in bilanjul contabil la valoarea justa:

2015 2014
Valoarea de Valoarea Valoarea de Valoarea
bilanf Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 justa . bilanf Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 jusli
M D L ’000 M D L’000 M DL’000 M D L’000 M D L’000 M D L ’000 M D L ’000 M D L ’000 M D L’000 M DL’000
Active financiare
Mijloace bane§ti §i
conturi la BNM 528,344 528,344 528,344 449,889 - 449,889 - 449,889
Credite §i avansuri
acordate bancii or 356,409 356,409 356,409 220,942 220,942 - 220,942
Valori mobiliare
investi{ionale pastrate
pana la scaden{a 271,970 271,970 271,970 132,274 132,274 132,274
Credite 51 avansuri
acordate clien{ilor 866,852 832,503 832,503 1,036,815 - 1,023,070 1,023,070

Datorii financiare
Datorii catre banci 553 553 553
Alte imprumuturi 188,196 188,196 188,196 200,853 200,853 200,853
Datorii catre clien{i 1,541,115 1,538,286 1,538,286 1,416,706 1,415,276 1,415,276

(i) Credite $i avansuri acordate bdncilor


Credite §i avansuri acordate bancilor includ plasamente §1 credite interbancare. Valoarea justa a plasamentelor cu rata flotanta a dobanzii §i a depozitelor overnight aproximeaza
valoarea lor de bilan{. Valoarea justa estimata a plasamentelor cu rata fixa a dobanzii se determina pe baza fluxurilor de mijloace bane§ti actualizate, utilizand rata dobanzii
predominanta pe piata pentru datoriile cu riscul de credit 51 scadenja similara.

35
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATHLE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

33. Valoarea justa a instrumentelor financiare (continuare)

(i) Valori mobiliare investifionale pastrate panCt la scadenfd


Valoarea justa a valorilor mobiliare pastrate pana la scadenja aproximeaza valoarea de bilan{. In principal aceste plasamente sunt Hartii de valoare de stat §i Certificated emise
de BNM.

(ii) Credite §i avansuri acordate clientilor .


Creditele §i avansurile acordate clientilor sunt prezentate la valoarea neta a provizionului privind deprecierea creditelor. Valoarea justa estimata a creditelor acordate clientilor
reprezinta valoarea actualizata a fiuxurilor banejti viitoare estimate. Fluxurile banejti viitoare sunt actualizate pe baza ratei de piata, pentru a determina valoarea justa a creditor
§i avansurilor acordate clientilor.

(iii) Dato u financiare, inclusiv datorate altor banci, datorate clientilor, f i altefonduri imprumutate
Valoarea lusta a im prum utunlor cu rata flotanta se echivaleaza cu valoarea lor de bilanf. Valoarea justa estimata a depozitelor cu dobanda fixa §i alte Tmprumutui 1pentru care nu
exista preturi de piata, se determina pe baza fiuxurilor banejti viitoare actualizate, utilizand rata dobanzii pentru noi mstrumente cu scadenta ramasa similara.

34. Par(i a filiate

In cursul activitatn economice ordinare pe parcursul anului Banca a desfa$urat o sene de tranzactii bancare §i nebancare cu par{i afiliate. Aceste tranzactii includ acordarea
creditelor, deschiderea depozitelor, achitarea unor plati, tranzactii cu valuta straina §i procurarea de bunuri §i servicii de la parti afiliate.

Conform declaratiei Consiliului Ban* i §i Consiliului de Administrat e, la 31 decembrie 2015 §i 31 decembrie 2014, cat §i pe parcursul acestor perioade, Banca nu a avutnici o
parte care ar fi controlat in ultima instanta societatea, adica o persoana sau un grup de persoane, care ar detine un control comun. Actionarii §i reprezentantii acestora in
Consilinlui Bancii §i Consiliului de Administratie act. .eaza in spirit de cooperare, in ceea ce prive§te guvernarea §i implementarea politicilor operationale 51 financiare ale
Bancii.
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITU A JH LE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

34. Par|i afiliate (continure)

La exammarea fiecSrei relajii posibile cu parfile legate, este atrasa o aten{ie speciala substanjei relabel §i nu numai formei juridice. Detaliile tranzac{iilor intre Banca §i alte par
legate sunt dezvaluite mai jos:

intreprinderi fiice Personal-cheie din


Entita(i asociate $i asocieri
conducerea entit&tii sau Alte p ir |i afiliate
in participate
societStii-m am i

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014


(in M DL’000)
Venituri din dobanzi 2 ,0 0 1 1,678 285 273 433 396
Venituri din taxe 51 comisioane - 1 12 9 43 33 329 355
Cheltuieli cu dobanzile - 13 - - 452 351 747 873
Cheltuieli cu chiria (in calitate de locatar) - - - - 239 239
Cheltuieli de remunerare - - 11,076 10,640 183 161
- 14 2,013 1,687 11,856 11,297 1,931 2,024

37
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITU A JIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

34. P3r{i afiliate (continure)

Urmatoarele sume care au aparut datorita tranzactiilor cu par] e legate sunt incluse in situajia rezultatului global pentru anii Tncheiati la 31 decembrie 2015 §i 2014:

in trep n n d en fiice Personal-cheie din


Entita(i asociate §i asocieri
. . . conducerea entitatii sau Alte parti afiliate
in participate
socfetatii-mamd
2015 2014 2015 2014 * 2015 2014 2015 2014
(in M D L ’OOO)
Active
Instrumente de capitaluri propni - 77 2,287 2,285 - - - -
imprumuturi 51 avansuri _ . 20,098 19,193 4,435 4,161 4,589 3,331
Datorii _ _
Depozite . _ 1 * 8,443 11,069 43,000 26,287
Angajamente de finanfare, garanfii
financiare $i alte angajamente | valoare
no(ionald|:
Date . . 1,375 2,014 395 368 1,479 367
Primite _ 5,565 - 3,701 2,771 6,657 2,097
Provizioane pentru datorii, garan(H fi
- - - - 1,554 1,434 18 5
angajamente indoielnice
- 77 29,326 23,492 18,528 19,803 55,743 32,087

Compensatia personalului cheie de conducere pentru anul incheiat la 31 decembne 2015 §i la 31 decembrie 2014 este reprezentata de beneficiile pe termen scurt ale angajafilor.

Termenu f i condifiile tranzactiilor cu parole afiliate


Soldurile menjionate mai sus sunt rezultatul derularii activitdfii economice ordinare. Dobanzile percepute par^ilor afiliate ji de catre acestea sunt la rate comerciale normale.
Creditele oferite angajajilor sunt acordate la ratele de pia(a. Soldurile la finele anului sunt neasigurate. Nu au fost inregistrate garanjn oferite de sau primite de la parti afiliate
aferente datoriilor sau crean(elor. La 31 decembrie 2015 Banca nu a constituit provizioane pentru datoriile incerte aferente sumelor dejinute de pJr|ile afiliate (2014: zero).
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

35. Gestiunea riscurilor

Activitafile Bancii sunt expuse la o varietate de riscuri financiare 51 aceste a c tiv ity implica analiza, evaluarea,
acceptare 51 dirijarea unui nivel sau a unei combina{n de nscun. Asumarea nscului este esenjiala activitSfii
financiare, riscurile o p eratio n al sunt o consecinja inevitabila al acestui fapt. Ca rezultat, scopul Bancii este de
a atinge o balanja rezonabila intre nsc 51 rentabilitate 51 sa reduca potenpalele efecte adverse care s i afecteze
perform an{a financiara a Bancii.

Politicile de gestionare a riscurilor Bancii au ca scop identificarea 51 analiza acestor riscuri, stabilirea unor limite
51 controale adecvate, 51 monitorizarea riscurilor 51 respectarea acestor limite prin utilizarea unor sisteme
informationale actualizate 51 sigure. Banca in mod regulat i§i revizuiejte politicile de gestionare a riscurilor 51
sistemele m form at onale pentru ca acestea sa reflecte ultimele m odifican pe pie{e, produse §1 sa corespunda
tendinfelor actuale.
>
Gestionarea nscului este efectuata de Consiliul de Gestionare a Riscului conform politicilor aprobate de
Consiliul de A dm inistrate, im preuna cu umta{ile operajionale ale Bancii, Consiliul de Gestionare a Riscului
identifka, evalueaza 51 acopera riscurile financiare. Consiliul intocmejte atat reguli sense ce privesc gestiunea
nscului la general, cat 51 politici scrise ce acopera domenii specifice cum ar fi riscul schimbului valutar, riscul
ratei dobanzii, riscul de creditare, utilizarea instrumentelor financiare derivative 51 ne-derivative. Suplimentar,
auditul mtem este responsabil de efectuarea unei analize independente in ceea ce privejte gestiunea riscului 51
mediului de control. Cele mai importante tipuri de rise includ riscul de creditare, riscul lichiditafii, riscul de p ia$
§i riscul operational. Riscul de piaja include riscul valutar, riscul ratei dobanzii §1 riscul de pre{.

Banca se expune riscului de creditare, care reprezinta riscul ca partea contractata va aduce un prejudiciu
financiar Bancii ca rezultat al neonorarii obligatiei. Riscul de creditare este cel mai important rise pentru
activitatea Bancii 51 drept consecin^a Conducerea Bancii supravegheaza cu aten{ie expunerea sa la riscul de
creditare. Expunerile la rise sunt prezente. in special, in activitajile de imprumut cum ar fi imprumuturi 51
avansuri, 51 in activitafile de mvestipi care suplinesc portofoliul Bancii cu obligapuni 51 alte hartii de valoare.
Riscul de creditare mai este prezent in instrumentele financiare extra-bilanjiere cum ar fi angajamentele de
creditare. Echipa responsabila de gestiunea riscului sub controlul Consiliul de Gestionare a Riscului este
responsabila de gestiunea 51 controlul riscului, §1 in mod regulat raporteaza atat Consiliului de A dm inistrate, cat
$i responsabililor de departament.

Banca structureaza nivelurile riscului de credit la care se expune pn n stabilirea limitelor asupra mvelului de rise
acceptat in rela^ia sa cu un debitor, un grup de debitori sau segmente de industrii. Astfel de riscuri sunt
m onitonzate continuu ji se supun unei analize anuale sau unei analize mai frecvente. Limitele mvelului riscului
de creditare pe produs 51 industrie sunt aprobate trimestrial de catre Consiliul de Admit; istrare.

Expunerea la rise in legatura cu orice debitor, mclusiv bancile 51 brokerii, este ulterior restransa de sub-limite,
care acopera expunerile bilan{iere 51 extra-bilanjiere, 51 limitele zilnice de rise de livrare in legatura cu articolele
comereiale, cum ar fi contractele valutare forward. Expunerile actuale in re la te cu limitele sunt monitorizate
zilnic.
Expunerea la riscul de creditare este gestionata prin analiza regulata a abilitS{ii debitorilor $i potenjialilor
debitori de a-ji onora obliga^iile de achitarea dobanzii 51 de restituire a capitalului 51 prm schimbarea limitelor
date de imprumut atunci cand este cazul. Expunerea la riscul de creditare este de asemenea gestionata in parte
prm objinerea de garanp, precum 51 garanjii personale 51 personale, insa o por{iune semnificativa 0 constituie
creditele personale, in cadrul carora nu pot fi obfinute asemenea facilitate

39
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

35. Gestionarea riscurilor (continuare)

35.1 Riscul de creditare

Banca evalueaza probabilitatea de neindeplinire a parjilor contractante individuale prin folosirea instrumentelor
de clasificare adaptate la diferite categorii de par{i contractante. Ele au fost elaborate la nivel intern §i imbrna
analiza statistics cu opinia funcponarului de creditare, 51 sunt validate, atunci cand este cazul, prin compararea cu
datele disponibile din afara. CIien{ii Bancii sunt segmentafi in cinci categorii de clasificare. Scara de clasificare a
Bancii indicata mai jos reflecta diapazonul de probabilita{i de neindeplinire a obligafiilor definit pentru fiecare
categorie. Aceasta inseamna ca, in principiu, expunerile migreaza de la o clasa la alta la evaluarea probabilita{n
de schimbaii adverse. Instrumentele de clasificare sunt verificate permanent §1 imbunatajite atunci cand este
necesar. Banca valideaza regulat performan(a clasificarn §1 puterea ei de prezicere in ceea ce prive§te cazurile de
neindeplinire.

Grupa______________ Categoria de credit

1 Standard
2 Supravegheat
3 Sub-standard
4 Dubios
5 Compromis

Calitatea creditelor conform clasei de active financiare

In tabelul de mai jos este indicata calitatea creditelor conform clasei de active pentru toate tipurile de active
financiare expuse riscului de creditare, in baza sistemului intern de clasificare a Bancii. Sumele prezentate nu
mclud rezervele pentru depreciere.

2015
Nu sunt nici
restante nici Restante dar Depreciate
Nota depreciate nedepreciate individual Total
M DL’OOO M D L’OOO M D L’OOO M D L ’OOO

Conturi la Banca Naponala 3 347,573 347,573


Conturi curente 51 depozite la banci 4 356,409 - - 356,409
lnvesti(n financiare pastrate pana la
scadenta 5 271,970 - - 271,970
Credite 6 700,361 127,072 63,548 890,981
Alte active financiare 11 5,428 - - 5,428

1,681,741 127,072 63,548 1,872,361

40
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA S IT l ATIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

35. Gestiunea nscurilor (continuare)

35.1 Riscul de creditare (continuare)

2014
Nu sunt nici
restante nici Restante dar Depreciate
Nota depreciate nedepreciate individual Total
M D L’OOO M D L’OOO M D L ’OOO M D L’OOO

Conturi la Banca Nai mala 3 274,911 274,911


Conturi curente 51 depozite la banci 4 220,942 - - 220,942
Investi{ii financiare pastrate pana la
scadenfa 5 132,274 - - 132,274
Credite 6 840,925 160,582 62,080 1,063,587
Alte active financiare 11 6,954 1,336 - 8,290

1,476,006 161,918 62,080 1,700,004

Credite §i avansuri

Creditele 51 avansurile sunt grupate dupa cum urmeaza:

2015 2014
Persoane Persoane
juridice Persoane fizice juridice Persoane fizice
M D L’OOO M D L’OOO M D L’OOO M D L’OOO

Nu sunt nici restante nici


depreciate 582,840 117,521 716,699 124,226
Restante dar nedepreciate 111,039 16,033 139,213 21,369
Depreciate individual 63,548 62,080

Brut 757,427 133,554 917,992 145,595

Minus: Reducen pentru


pierderea valorii (21,606) (2,523) (26,141) (631)

Net 735,821 131,031 891,851 144,964

41
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

35. Gestionarea riscurilor (continuare)

35.1 Riscul de creditare (continuare)

(i) Credite f i avansuri care nu sunt nici restante nici depreciate

Calitatea portofoliului de credite 51 avansuri care nu sunt nici restante nici depreciate pot fi evaluate cu referire la
sistemul intern de clasificare adoptat de Banca.

2015 2014
Persoane Persoane
juridice Persoane fizice juridice Persoane fizice
M D L’000 M D L’000 M D L’000 M D L’000

Standard 304,409 88,302 384,326 107,475
Supravegheat 270,412 29,219 327,443 15,977
Sub-standard 8,019 - 1,560 769
Dubios - - 3,370 5
Compromis - - - -

582,840 117,521 716.699 124.226

(ii) Credit fi avansuri restante, dar nedepreciate

Creditele $i avansurile care sunt restante, dar nu depreciate nu se deterioreze considerabil, cu exceppa cazurilor
cand este disponibila informa{ie privind contrariul. Suma bruta a creditelor 51 avansurilor restante dar nu
depreciate pe categorii de client, este urmatoarea:

2015 2014
Persoane Persoane
juridice Persoane fizice juridice Persoane fizice
M D L’000 M D L ’000 M D L ’000 M D L’000

Restante pana la 30 zile 25,799 9,210 30,837 16,285


Restante 30-60 zile 18,699 635 27,212 1,236
Mai mult de 61 zile 66,541 6,188 81,164 3,848

111,039 16,033 139,213 21,369


Banca define gajuri pentru creditele 51 avansurile acordate clienplor in forma de drepturi de gaj asupra
propr tatn, rezervelor de materiale 51 echipamentului, precum $i garan{ii corporative 51 depozite de numerar. La
recunoajterea mipala a creditelor 51 avansurilor, valoarea justa a garanjiei se bazeaza pe tehnicile de evaluare
folosite de obicei pentru activele corespunzatoare. In perioadele ulterioare, valoarea justa este actualizata prin
referinja la pre{ul de piaja sau mdicii activelor similare. Din motivul limitarilor sistemului, nu se prezinta
posibila raportarea asupra valorii juste a unei garanjii oferite pentru creditele restante dar nedepreciate.

42
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITL ATHLE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

35. Gestionarea riscurilor (continuare)

35.1 Riscul de creditare (continuare)

(iii) Credite $i avansuri depreciate individual

La 31 decembrie 2015 suma creditelor 51 avansurilor depreciate individual, fara a lua in considerare fluxul
mijloacelor banejti gajurile dejinute este de M D L’OOO 63,548. La 31 decembrie 2014 - M D L’OOO 62,080.
Valoarea justa a gajului aferenta imprumuturilor depreciate individual dejinut de Banca la 31 decembrie 2015
este de M DL’OOO 71,090. Gajul reprezinta titluri de proprietate §1 utilaj.

(iv) Credite fi avansuri renegociate ,

Activitaple de restructurare includ acordurile de extindere a plajilor, planurile manageriale exteme acceptate,
modificarile 51 amanarea plal or. Conform restructurarilor, contul restant al clientului este resetat la starea
normala 51 gestionat impreuna cu celelalte conturi similare. Politicile §1 practicile de restructurare sunt bazate pe
indicatori sau criterii care, dupa parerea managementului local, indica continuitatea plafilor. Aceste politici sunt
permanent revizuite. La 31 decembrie 2015 valoarea creditelor renegociate care ar fi in alta situate, restante sau
depreciate, este de M D L’OOO 166,937 (2014: M D L’OOO 189,801).

Angajamente de creditare

Scopul principal al acestor mstrumente este de a garanta eliberarea mijloacelor financiare clientului la cererea
acestuia. Garanjiile 51 acreditivul stand-by, care reprezinta asigurari irevocabile ale Bancii de a efectua plajile
necesare in cazul insolvabilitatii unuia din clienji, poarta acelaji rise ca 51 creditele. Acreditivul documentar §i
comercial, reprezentand angajamentele scrise ale Bancii privind autorizarea unei ter{e persoane de a retrage bam
din Banca in limitele 51 condipile sti :t specificate, sunt garantate prin stocurile de marfuri la care se refera §i, de
aceea, poarta un rise mai mic decat creditarea directa.

Angajamentele privind extinderea creditului reprezinta parfi neutilizate dm autorizajiile de acordare a creditelor
sub forma de imprumuturi, garanjn sau acreditive. Cat privejte riscul de creditare aferent obligajiilor de
extindere a creditelor, Banca este expusa unei pierderi potenjiale, in marimea egala cu angajamentele neutilizate.

Totodata, valoarea pierderh potenpale este mai mica decat totalul angajamentelor neutilizate, deoarece
majoritatea angajamentelor de acordare a creditelor depmd de clien^ii ce men{in un anumit standard de creditare.
Banca monitor eaza termenul de scaden^a al angajamentelor de acordare a creditelor, deoarece angajamentele
pe termen lung sunt cu un grad de rise mai ndicat decat angajamentele pe termen scurt.

43
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJHLE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

35. Gestiunea riscurilor (continuare)

35.1 Riscul de creditare (continuare)

Expunerea maxima la riscul de creditare fd rd garanfu definute sau orice ameliorare a rating-ului de credit.

Nota 2015 2014


M D L’000 M D L ’000

Mijloace banejti 51 contun la BNM 3 347,573 274,911


Conturi curente 51 depozite la banci 4 356,409 220,942
Investitn financiare pastrate pana la scadenja 5 271,970 132,274
Credite, net 6 866,852 1,036,815
Alte active financiare 11 5,428 8,290
1,848,232 1,673,232

Extrabilanpere (Angajamente conditonale) 28 129,943 144,652

Expunerea maxima la riscul de credit 1,978,175 1.817,884

Tabelul de mai sus reprezinta cel mai nefavorabil scenariu de expunere a Bancii la nscul de credit la data de 31
decembrie 2015 $i 2014, fara a {ine cont de garanfu de{inute sau orice ameliorare a rating-ului de credit. Pentru
activele bilanjiere, expunerile enumerate mai sus sunt bazate pe valoarea neta contabila, a$a cum ele sunt
inregistrate in bilanful contabil.

M anagem ents este sigur in capabilitatea sa de a controla 51 sus{ine la minim expunerea Bancii la nscul de credit.

Concentralia expuneru maxime la riscul de credit

Concentrapa de nsc ale Bancii este gestionata la nivel client/ contraparte 51 sector de industne. Expunerea
maxima la riscul de credit pentru once client sau parte contractanta la 31 decembrie 2015 a fost de
M D L’000 35,717 (la 31 decembrie 2014: M DL’000 37,850) fara a lua in considerate gajul sau alte garanfu
dejmute.

Creditele acordate la 20 de client majori (Grupuri) ai Bancii la 31 decembrie 2015 au constituit


M DL’000 417,440 ceea ce reprezinta 47% um portofoliul brut de credite al Bancii (la 31 decembrie 2014:
M D L’000 473,545 sau 45% dm portofoliul brut). Acestea sunt analizate conform industriilor, dupa cum
urmeaza:

2015 2014
M D L’000 M D L’000

Comer{ ji Industrie 160,350 172,885


Agricultura 51 industria alimentara 122,699 220,048
Altele 134,391 80,612

______________ 417,440_______________ 473,545

C oncentratile semnificate de n scu n de creditare la nivelul industriei sunt prezentate in nota 6 .

44
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITLA JIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

35. Gestiunea nscurilor (continuare)

35.2 Riscuri de piata

Economia Republicii Moldova continua sa fie caracterizata de o pia{a in tranzijie. Caracteristicile mclud, dar nu
sunt limitate de, existenfa unei valute care nu este liber convertibila in afara tarn, unui nivel scazut de lichiditate
al piejelor publice 51 private de capital, cat 51 a unei infiapi sporite.

Adijional, sectorul serviciilor financiare in Republica Moldova este vulnerabil la fiuctuapile de valuta adverse §1
la condifiile economice.

Previziunile pentru stabilitatea viitoare a Republicii Moldova sunt in mare masura dependente de eficienfa
m asurilor economice luate de Guvem, impreuna cu schimbari ce {in de cadrul legal 51 reglementar.

Banca se expune riscului de piata, care este riscul ca valoarea justa a fiuxurilor ulterioare de numerar al unui
instrument financiar va oscila in urma schimbarilor in prefurile de piata. Riscul de ] apare ca rezultat al
pozipilor deschise in rata dobanzii, valuta 51 mstrumente de capital, toate filnd expuse mi$carilor generale sau
specifice ale pieju $i schimbarilor in nivelul volatilita{ii ratelor de ] a{a sau pre{urilor cum ar fi ratele dohanzilor,
varietatea de creditare, ratele de schimb valutar 5 cotajiile hartiilor de valoare. Banca desparte expunerea la
riscul de pia^a in portofolii pentru comercializare $i portofolii altele decat cele pentru comercializare.

Riscul de p ia $ ce apare dm activitap de comercializare $i alte activitaji decat cele de comercializare este
concentrat in Trezorena Bancii, §1 este monitorizat de doua echipe diferite. Consiliul de A dm inistrate §i §efii de
departament primesc in mod regular rapoarte.

Portofoliile pentru comercializare includ acele pozi|ii care apar in urma tranzactiilor de pia(a in care Banca
indeplinejte rolul de garant cu clienjn sau cu pia{a.
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJHLE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

35. Gestionarea riscurilor (continuare)

35.2.1 Riscul valutar

Banca este expus la efectul fluctua{iilor cursului valutar al prmcipalelor valute straine asupra pozijiei sale
financiare ji fluxurilor banejti. Consiliul Bancii stabile§te limitele expunerii la riscul valutar 51 in general pentru
pozi{iile valutare overnight 51 pe parcursul zilei, care sunt m onitonzate zilnic.

Analiza senzitivitaVi la n scul valutar

Banca a efectuat analiza senzitivitafii nscului valutar la care este expus in mod rezonabil la 31 decembrie 2015,
mdicand modul m care contul de profit §1 pierdere ar fi fosi afectat de modificarile posibile ale ratelor de schimb
valutar.

Tabelele de mai jos indica valutele fa|a de care Banca are expunere sponta la 31 Decembrie 2015 51
31 Decembrie 2014 pe posturile de bilan{ sensibile la modificarile ratelor valutare. Analiza reprezinta efectul
unei schim ban rezonabile posibile in ratele de schimb faja de leul moldovenesc, cu toate celelalte variabile
ramanand constante:

La 31 decembrie 2015 Cre§terea Efectul Dimmuarea Efectul


posibila a ratelor, Venit/yjierderi), posibila a ratelor, Venit/(pierden)
in % M DL’000 in % M DL’000

EUR +5% (1,823) -5% 1,823


USD +5% (337) -5% 337

La 31 decembrie 2014 Crejterea Efectul Dimmuarea Efectul


posibila a ratelor, Venit/(pierderi), posibila a ratelor, Venit/(pierderi)
m % M DL’000 in % M D L’000

EUR +5% (1,747) -5% 1,747


USD +5% 301 -5% (301)

Tabelele de mai jos prezinta expunerea Bancii la nscul ratei de schimb valutar la 31 decembrie 2015 ?i 31
decembrie 2014. In tabele se includ activele 51 datoriile Bancii cu valoarea lor contabila, clasificate pe valuta.

46
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITL AJIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

35. Gestiunea riscurilor (continuare)

35.2.1 Riscul valutar (continuare)

La 31 decembrie 2015
Total MDL USD EUR Alte valute
M D L’OOO M D L ’OOO M D L’OOO M D L’OOO M D L’OOO
ACTIVE
Mijloace bSnejti §i conturi la
Banca Nationals 528,344 309,119 81,232 134,914 3,079
Conturi curente 51 depozite la
banci 356,409 230,998 118,366 7,045
Hirtn de valoare pastrate pana
la scaden£& 271,970 271,970 . _
Credite, net 866,852 539,560 136,986 190,306 -

Investipi financiare disponibile


pentru vinzare 3,331 3,331 _ • _
Alte active financiare 5,428 2,757 987 1,359 325

Total active 2,032,334 1,126,737 450,203 444,945 10,449

DATORII
Datorii catre banci
Datorii catre clienji 1,541,115 694,951 383,232 455,840 7,092
Alte imprumuturi 188,196 89,558 73,264 25,374 -
Alte datom financiare 3,509 2,859 438 197 15

Total datorii 1,732,820 787,368 456,934 481,411 7,107

Decalajul 299,514________339,369________ (6,731) (36,466)__________3,342

47
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

35. Gestiunea riscurilor (continuare)

35.2.1 Riscul valutar (continuare)

La 31 decembrie 2014
Total MDL USD EUR Altele
M D L’OOO M D L’OOO M D L’OOO M D L’OOO M D L’OOO
ACTIVE
M ijloace banejti §i conturi la
Banca Najionala 449,889 250,764 77,912 114,740 6,473
Conturi curente §i depozite la
banci 220,942 139,323 81,085 534
HTrtii de valoare pastrate pana
la scaden^a 132,274 132,274 _ _ .

Credite, net , 1,036,815 620,987 196,848 218,917 63


Investipi financiare disponibile
pentru vinzare 3,337 3,337 _ _ _

Alte active financiare 8,290 4,788 2,358 1,143 1

Total active 1,851,547 1,012,150 416,441 415,885 7,071

DATORII
Datorii catre banci 553 553
Datorii catre clienfi 1,416,706 680,284 309,363 423,492 3,567
Alte imprumuturi 200,853 72,813 100,818 27,222 -
Alte datoni financiare 2,594 2,236 239 118 1

Total datorii 1,620,706 755,333 410,420 450,832 4,121

Decalajul 230.841 256,817 6,021 (34,947) 2,950

Alte valute includ, in principal, Rubla Ruseasca, Rubla BelorusS $i Hrivna Ucraineana.

48
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJHLE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

35. Gestiunea riscurilor (continuare)

35.2.2 Riscul ratei dobanzii

Analiza senzitivitafu activelor, datoriilor ,w articolelor extrabilanfiere - analiza schimba.ru ratei dobanzii

Riscul ratei dobanzii a fluxurilor monetare reprezinta riscul ca fluxul monetar vntor al unui instrument financiar
va oscila din cauza modificarilor in valoarea ratei dobanzii pe pia{a. Riscul valorii juste a ratei dobanzii
reprezmta riscul precum ca valoarea instrumentelor financiare va oscila datorita modificarilor in valoarea ratei
dobanzii de p ia$ . Banca este supusa atat riscului fluxurilor monetare cat §i riscului valorii juste. M arja ratei
dobanzii poate crejte ca rezultat al acestor modificari, iar in cazul unor fluctuapi neajteptate pot sa descreasca
sau sa genereze pierderi. Consiliul stabilejte limite privind nivelul decalajelor intre termenii de recalculare a
dobanzii. Aceste limite sunt momtorizate zilnic.

Conform evolu{iei m teme §i extem e a pie(ei financiare Banca prognozeaza evolu{ia ratelor dobanzii pentru
activele 51 datornle sale 51 impactui acestor posibile schimbari asupra venitului net din dobanzi. Banca estimeaza
o fluctuate de + / - 100 51 +/-50 de puncte procentuale de baza:

C rejterea in Dimmuarea in
puncte Sensibilitatea venitului puncte Sensibilitatea venitului
procentuale de net aferent dobanzilor, procentuale de net aferent dobanzilor,
baza M DL’000 baza M DL’000
2015 + 100 3,506 -100 (3,506)
+50 1,753 -50 (1,753)

2014 +100 2,659 -100 (2,659)


+50 1,329 -50 (1,329)

Tabelele de mai jos prezinta expunerea Bancii la riscul ratei dobanzii la 31 decembrie 2015 §i 31 decembrie
2014. in tabele de mai jos sunt incluse activele 51 datoriile Bancii la valoarea lor de bilan{, clasificate dupa data
cea mai apropiata intre data co n tractu al de schimbare a ratei sau data scaden^ei.

49

i;
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITU A JIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

35. Gestiunea riscurilor (continuare)

35.2.2 Riscul ratei dobanzii (continuare)

Mai pu{in de De la 1 De la 2 De la 3 De la 6 De la 9 M ai mult de


De la 1 la Nepurtatoare
La 31 decembrie 2014 Total 1 luna la 2 luni la 3 luni la 6 luni la 9 luni panft 5
5 am de dobanda
luna luni luni luni lam la 1 an ani
M D L ’OOO M D L ’OOO M D L’OOO M DL’OOO M D L’OOO M D L’OOO M D L ’OOO M D L ’OOO M D L ’OOO M D L ’OOO
ACTIVE
Mijloace banejti 51 contun la
Banca Nationals 449,889 237,097 - - - - - - - 212,792
Conturi curente §i depozite la banci - - - - • - - 44,783
220,942 176,159
Hirtii de valoare pastrate pana la
scaden^a 132,274 36,525 19,854 15,906 33,572 12,436 13,761 220 - -
Credite, net 1,036,815 115,456 849,373 - - - - - - 71,986
Investitii financiare disponibile
pentru vinzare 3,337 - - - - - - - - 3,337
Alte active financiare 8,290 • * " “ " - “ “ 8,290

Total acdve 1,851,547 565,237 869,227 15,906 33,572 12,436 13,761 220 - 341,188
-
DATORII
Datorii catre banci 553 - - - - - - - - 553
Datorii catre clienp 1,416,706 178,256 863,825 197 984 179 - 7,606 2,029 363,630
Alte imprumuturi 200,853 37,390 - 5,129 148,887 - - - - 9,447
Alte datorii financiare 2,594 - - - - - - - - 2,594

Total datorii 1,620,706 215,646 863,825 5,326 149,871 179 - 7,606 2,029 376,224

Decalaje in dobanda 230,841 349,591 5,402 10,580 (116,299) 12,257 13,761 (7,386) (2,029) (35,036)
Decalaje in dobanda, cumulativ 5,402 15,982 (100,317) (88,060) (74,299) (81,685) (83,714) (118,750)

51
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITLAJH LE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

35. Gestiunea riscurilor (continuare)

35.3 Riscul de lichiditate

Banca este expusa la cerin{ele zilnice de lichiditaji din depozitele overnight, conturile curente, depozitele la
termen, inchiderea conturilor de credit 51 a garanpilor. Banca nu mengine lichiditap suficiente pentru a satisface
toate aceste cerin{e. Din practica, nivelul minim de reinvestire a activelor scadente poate fi prev&zut cu un grad
inalt de certitudine. Consiliul Bancii stabilejte nivelul minim de active scadente care pot fi folosite pentru a
satisface cererea de lichiditate, de asemenea 51 nivelul minim de imprumuturi interbancare 51 a altor instrumente
financiare care ar fi fost suficiente pentru a acoperi cererea de lichiditate.

Procesul de supraveghere a comciderii sau a necomciderii scadenjelor 51 a ratelor dobanzilor pentru active 51
datorii este esenfial pentru conducerea Bancii. Este neobijnuit pentru institu{nle financiare sa atinga o balanja
perfecta, deoarece afacerile.care implica tranzac{ii sunt de diverse tipuri §i nu se bazeaza pe termeni siguri. O
pozijie deschisa create profitabilitatea, dar in acelaji timp m arejte 51 riscul de pierderi.

Scadenjele activelor $i datoriilor 51 posibilitatea de a le inlocui la un cost acceptabil 51 datorii cu dobanda la


termenul lor de scadenja sunt factori im portant in evaluarea lichiditap 3ancii §1 a expunerii Bancii la schimbari
ale ratelor dobanzii $i de schimb valutar.

Conducerea Bancii este increzuta, in pofida existenjei unui num3r substantial de depozite care i§i ating scadenja
in urmatoarele trei luni, ca diversificarea acestor depozite dupa numar §1 tip, cat §i experien|a Bancii a anilor
precedent, ar indica ca aceste depozite ofera 0 sursa de finanjare stabila 51 pe termen lung pentru Banca.

Tabelul de mai jos clasifica activele 51 datoriile Bancii in grupe de maturitate care se bazeaza pe perioada
restanta pana la scadenja co n tractu al la data intocmirii bilanfului.

Tabelul de mai jos totalizeaza profilul maturitatii datoriilor financiare ale Bancu la 31 decembrie 2015 in baza
obligatum lor de plata co n tractual nediscontate. Plaple care necesita 0 notificare sunt tratate de parca notificarea
ar fi fost facuta imediat. Cu toate acestea, Banca estimeaza ca m u lt c lie n tnu vor cere plata obligatunilor in
perioada apropiata in care Banca ar fi trebui sa plateasca 51 tabelul nu reflecta fluxurile de numerar ajteptate
indicate de istoria de m entnere a depozitelor Bancii.

52

I
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITU A JH LE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

35. Gestiunea riscurilor (continuare) 1

35.3 Riscul de lichiditate (continuare)

La 31 decembrie 2015 Total PinA la 1 1 - 2 luiii 2 -3 luni 3 - 6 luni 6 - 9 luni 9 - 1 2 luni 1 - 5 ani Peste 5 ani
luna
M D L ’OOO M D L ’OOO M D L’OOO M D L’OOO M D L ’OOO M D L’OOO M D L ’OOO M D L’OOO M DL’OOO
ACTIVE
Mijloace bane?ti §i conturi la
Banca Nationals 528,344 528,344
Conturi curente §i depozite la
banci 356,409 356,409
Hirtu de valoare pastrate pana la
scadenja 289,381 128,632 15,514 21,282 45,345 ' 44,245 34,042 321
Credite, net 1,004,224 115,708 43,511 44,833 138,629 108,629 103,102 425,459 24,353
Investitii financiare disponibile
pentru vinzare 3,331 3,331
Alte active financiare 5,428 5,385 43

Total active 2,187,117 1,134,478 59,025 66,115 183,974 152,874 137,144 425,780 27,727

DATORII
Datorii catre banci - - - - - - - - -

Datorii catre clien t 1,595,743 653,385 87,111 60,624 191,465 237,758 234,725 119,921 10,754
Alte imprumuturi 207,792 2,136 - 16 13,025 2 ,0 0 2 31,744 142,954 15,915
Alte datorii financiare 3,509 3,509 - - - - - - -

Total datorii 1,807,044 659,030 87,111 60,640 204,490 239,760 266,469 262,875 26,669

Decalaje de scadenja 380,073 475,448 (28,0861 5,475 (20,516) (86,886) (129,325) 162,905 1,058

53
BC ENERGBANK SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITU A JIILE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

35. Gestiunea riscurilor (continuare)

35.3 Riscul de lichiditate (continuare)

La 31 decembrie 2014 Total Pina la 1 luna 1 - 2 luni 2 -3 luni 3 - 6 luni 6 - 9 luni 9 - 1 2 luni 1 - 5 ani Peste 5 ani
M D L’000 M D L’000 M D L’000 M D L’000 M D L’000 M D L ’000 M D L ’000 M D L’000 M D L ’000 M D L’000
ACTIVE
Mijloace bane§ti §i conturi la Banca Najionala 449,889 449,889 - - - - - - -

Conturi curente 51 depozite la banci 220,942 220,942 - - - - - -

Hirtu de valoare pftstrate pana la scadenja 135,253 36,619 20,012 16,112 34,472 13,063 14,735 240 -

Credite, net 1,172,541 146,417 53,089 59,699 151,204 143,623 120,974 478,787 18,748
Investitii financiare disponibile pentru vinzare 3,337 - - - - - - - 3,337
Alte active financiare 8,290 5,878 238 238 331 - 1,562 - 43

Total active 1,990,252 859,745 73,339 76,049 186,007 156,686 137,271 479,027 22,128

DATORII
Datorii catre banci 556 1 1 1 553 - - - -

Datorii catre clien t 1,456,016 546,991 72,120 56,486 185,921 221,055 241,750 128,398 3,295
Alte imprumuturi 212,006 7,712 - 17 19,315 5,024 21,983 143,993 13,962
Alte datorii financiare 2,594 2,594 - - - - - - -

Total datorii 1,671,172 557,298 72,121 56,504 205,789 226,079 263,733 272,391 17,257
Deealaje de scaden^a 319,080 302,447 1,218 19,545 (19,782) (69,393) (126,462) 206,636 4,871
BC ENERGBANK:SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATHLE FINANCIARE
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

35. Gestiunea riscurilor (continuare)

35.3 Riscul de lichiditate (continuare)

rabelele de mai jos arata expirarea contractelor dupa scaden|a a obllgapunilor contingente 51 angajamentelor:
Mai pufin de De la 3 luni De la 1 la 5 M ai mult
La 31 decembrie 2015 3 luni p a n a la la n am de 5 ani Total
M D L ’OOO M D L’OOO M D L’OOO M D L ’OOO M D L’OOO

Angajamente 51 garanjii 53,719 32,031 44,094 99 129,943

53,719 32,031 44,094 99 129,943

Mai pu{in de De la 3 luni De la 1 la 5 M ai mult


La 31 decembrie 2014 3 luni pana la lan am de 5 ani Total
- M D L’OOO M D L’OOO M D L’OOO M D L ’OOO M D L ’OOO

Angajamente 51 garanjii 56,945 56,624 31,083 - 144,652

56,945 56,624 31,083 - 144,652

Banca se ajteapta ca nu toate datoriile sau obligajiile sale contingente vor fi mcasate inainte de expirarea
o b lig a to r .

36. Evemmente ulterioare datei bilanjului

Nu au avut loc evenunente ulterioare datei bilan{ului.

55