Sunteți pe pagina 1din 54

BC ENERGBANK SA SITUAJIA POZITIEI FIN VNCIARE La 31 decembrie 2015

 

Note

2015

2014

 

M DL’000

M DL’000

ACTIVE

Mijloace banejti §1 conturi la Banca Naponala

3

528,344

449,889

Contun curente §1 depozite la banci

4

356,409

220,942

Valori mobiliare investijionale pastrate panS la scaden{4

5

271,970

132,274

Credite, net

6

866,852

1,036,815

Investi|n financiare disponibile pentru vanzare

7

3,331

3,337

Propnetate investiponala

8

47

47

Active nematenale

9

2,426

3,171

Mijloace fixe

10

118,098

117,700

Creante privind impozitui pe vemt curent

1,345

-

Alte active

ft

11

76,113

109,082

Total active

2,224,935

2,073,257

DATORII

Datorii catre banci

12

-

553

Datorii catre clienfi

13

1,541,115

1,416,706

Alte imprumuturi

14

188,196

200,853

Alte datom

15

10,033

7,809

Datoni privmd impozitui pe venit curent

-

197

Datom privmd impozitui pe venit amanat

16

2,784

20,241

Total datorii

1,742,128

1,646,359

CAPITAL PROPRIU

Capital acfionar

17

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

Rezerve dm reevaluare a mijloacelor fixe

15,966

15,803

Rezerve prevSzute de statut

18

134,210

145,813

Profit nerepartizat

232,631

165,282

Total capital propriu

482,807

426,898

Total datorii $i capital propriu

2,224,935

2,073,257

Notele anexate sunt parte integra a acestor situa{n financiare.

Situafiile financiare au fost autorizate pentru emitere la IS aprilie 2015 de catre Executivul Bancii reprezentat de:

Pre$edinte Dl. Iurii Vasilachi

p .:

Contabil §ef Dl. Sergiu Slobodean

BC ENERGBANK SA SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

 

Note

2015

2014

 

M DL’OOO

M DL’OOO

Venituri din dobanzi 51 venituri similare

22

158,848

117,984

Cheltuieli privind dobanzile $i cheltuielile similare

22

(75,290)

(66,480)

Venitul din

dobanzi $1 venituri similare, net

83,558

51,504

Venituri din speze 51 comisioane

23

43,047

44,200

Cheltuieli din speze 51 comisioane

23

(7,194)

(6,951)

Venitul din comisioane. net

35,853

37,249

Venituri din activitatea financiara, net

24

69,971

35,795

Alte venituri operational, net

25

1,518

(342)

Total venituri operational

190,900

124,206

(Pierderi)/venituri dm deprecierea valorn creditelor

6

(31,137)

1,454

Pierderi din deprecierea crean{elor 51 a altor active

(22,618)

(259)

Venitul operational net

137,145

125,401

Cheltuieli pnvind retribuirea muncu §1 cheltuieli aferente

26

(55,619)

(51,496)

Cheltuielile generale 51 dm ini strative

27

(25,928)

(27,203)

Uzura §1 deprecierea

9,10

(5,318)

(5,030)

Total cheltuieli operaponale

(86,865)

(83,729)

Profit pana la impozitare

50,280

41,672

Venituri 1(cheltuieli) privind impozitului pe venit

16

10,455

(4,894)

Profit net al perioadel

60.735

36,778

Alte venituri globale

 

Reevaluarea mijloacelor fixe

 

174

(173)

Alte venituri globale ale anului

-

-

Total venituri globale ale anului

60,909

36,605

Ca§tigun pe ac£iune (lei pe acjiune)

32

30.45

18.39

Notele anexate sunt parte Integra a acestor situajn financiare.

Situa^ule financiare au fost autorizate pentru emitere la 18 apnlie 2016 de cStre Executivul Bancii reprezentat de:

Prejedmte Dl. Iurn Vasilachi

Contabil §ef Dl. Sergiu Slobodean

0

s-

-Cljn-

.

V

BC ENERGBANK SA

SITUAJIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

Sold la 1 ianuarie 2015

Dividende

Transferuri la rezerve Trcccrca rezervei p/u reevaluarea cladirn la profit ncdistr.)

Tranzac^ii cu acjionan

Profitul net al anului

Reevaluarea mijloacelor fixe

Total venituri globale

Sold la 31 decembrie 2015

Sold la 1 ianuarie 2014

Dividende

Transferuri la rezerve

Tranzacfii cu ac^ionari

Profitul net al anului Picrdere din depreciere recunoscut pentru activele pe termen lung detinute pentru vanzare

Total venituri globale

Sold la 31 decembrie 2014

 

Rezerve din

reevaluare a

Acfiuni ordinare

mijloacelor fixe

Alte rezerve

Profit nerepartizat

Total

M DL’000

M DL’000

M DL’000

M DL’000

M DL’000

100,000

15,803

145,813

165,282

426,898

-

-

-

(5,000)

(5,000)

-

-

(11,603)

11,603

_

-

( 11)

-

11

-

-

( 11)

(11,603)

6,614

(5,000)

-

-

60,735

60,735

-

174

-

-

174

-

174

-

60,735

60,909

100,000

15,966

134,210

232,631

482,807

100,000

15,976

126,451

153,866

396,293

 

-

(6 ,0 0 0 )

(6,000)

-

-

-

-

19,362

(19,362)

-

-

-

19,362

(25,362)

(6,000)

-

-

-

36,778

36,778

(173)

"

(173)

-

(173)

-

36,778

36,605

100,000

15,803

145,813

165,282

426,898

Rezervele din reevaluare includ sumele din reevaluarea mijloacelor fixe. Aceste rezerve nu pot fi distribute actionarilor

Notele anexate sunt parte Integra a acestor situajii financiare.

3

BC ENERGBANK SA S1TUAJIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

 

Nota

2015

2014

 

M DL’OOO

M DL’OOO

Fluxul de mijloace banejti dm activita(i operational Dobanzi incasate

 

155,138

114,087

Dobanzi achitate

(73,524)

(64,719)

IncasL i bane$ti din taxe ji comisioane, net

35,853

37,249

Venituri financiare 51 alte venitun opera^ionale, net

82,982

45,364

Plat

:>ane$ti pnvmd retnbuirea muncn

(51,062)

(47,243)

Plat

sanejti privind cheltuieli generale 51 administrative

(25,529)

(26,723)

Incasari inainte de modificarile Tn capitalul cireulant

123,858

58,015

(Majorarea ) /diminuarea activelor curente:

 

Conturi curente 51 depozite plasate in BNM

 

(15,008)

(17,255)

Valon mobiliare peste 90 de zile

(30,167)

(15,227)

Credite

104,284

(65,840)

Alte active Majorarea/(diminuarea) obligafiunilor:

48,680

2,066

Datorii catre banci

 

(553)

243

Dator

catre client

123,061

54,656

Alte datoni Fluxul net al mijloacelor bane$ti din a c tiv ity operational

 

(2,530)

(6,189)

pana la impozitare

351,625

10,469

Plap privind impozitui pe venit

(7,800)

(2,417)

Fluxul net de mijloace bane§ti din activitatea operational^

343,825

8,052

Fluxul

mijloacelor b&ne$ti dm

a c tiv ity mvestijionale

Plafi pnvmd activele nematenale

 

(163)

(1,927)

Plap pnvmd mijloacele fixe

(5,010)

(4,477)

Incasari din vanzarea mijloacelor fixe

31

Plaji pnvmd imobilizan corporale disponibile pentru vmzare

(71)

incasa

din vanzarea investitiilor financiare

459

Fluxul net de mijloace bdne§ti din a c tiv ity investitionale

(4,754)

(6,404)

Fluxul mijloacelor bane§ti dm activltati financiare Incasari bane§ti dm credite 51 imprumuturi

174,366

68,434

Plap bane$ti aferente creditelor 51 imprumuturilor

(187,441)

(58,587)

Dividende platite

(5,000)

(6 ,0 0 0 )

Fluxul net de mijloace bane$ti din activitatea financiara

(18,075)

3,847

Diferente de curs valutar, net

 

(11,819)

(9,979)

Fluxul net al mijloacelor bane§ti

309,178

(4,484)

Soldul mijloacelor banejti la 1 lanuane

 

567,091

571,575

Soldul mijloacelor bane§ti la 31 decembrie

21

876,269

567,091

Notele anexate sunt parte Integra a acestor situajii financiare.

4

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATrVT LA SITU A JIILE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

1. Informafie generala despre Banca

BC Energbank SA (“Banca”) a fost fondata m Republica Moldova la 16 ianuarie 1997 ca societate pe ac|ium de

tip inchis. Activitatea principals a Bancii o constitute operationile bancare retail in Republica Moldova. Banca

activeaza prin intermediul sediului principal situat in Chijinau, 22 de filiale (22 de filiale conform situafiei la 31

decembrie 2014) $i 44 agenfii (49 conform situapei la 31 decembrie 2014) amplasate pe intreg tentoriul

Republicn Moldova. La sfarjitul anului 2015 Banca de{mea licenja eliberata de Banca Nationals a Moldovei,

care permite desfajurarea tuturor tipurilor de activity.

Banca are 588 de salariap la data de 31 decembrie 2015 (597 la 31 decembrie 2014).

Adresa juridica a Bancii este str. Tighina 23/3, Chijinau, Republica Moldova.

Deoarece operafiunile Bancii nu sunt’expuse la nscuri §i rentabilita^i cu un grad semnificativ de diferen^iere,

precum §i datori i faptului c& mediul legislativ, natura serviciilor, procesul de activitate, tipologia clien{ilor

pentru serviciile 51 produsele oferite, cat §1 metodele folosite pentru fiimizarea serviciilor sunt omogene pentru

toate activitajile sale, Banca opereaza ca un segment unic de activitate §1 activitafile ei sunt desfa$urate exclusiv

in Republica Moldova.

Consiliul Bancii formuleaza politicile operafionale ale Bancii §i supervizeaza implementarea acestora. Consiliul

Bancii este compus din 7 membri ale{i de Adunarea Generala a Ac|ionarilor.

La 31 decembrie 2015, Consiliul Bancii a mclus unnatorn membri:

- Dl Vladimir Tonciuc, Prejedintele Consiliului;

- Dl Valeriu Usatii, Energoimpex, Membru al Consiliului;

- Dl Mihail Pop, Membru al Consiliului;

- Dna Natalia Cecetova, Gamaiun SRL, Membru al Consiliului;

- Dna Galma Maximenco, Membru al Consiliului;

- Dna Natalia Covanji, Membru al Consiliului;

- Dl Ghennadi Dimov, Membru al Consiliului.

Prezentele situa{ii financiare au fost autonzate pentru emitere la 18 aprilie 2016 de catre Executivul Bancii

reprezentat de Pre§edintele ji Contabilul §ef.

2. Politici contabile

Declarable de conformitate

Situajiile financiare ale Bancii au fost pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare

Financiara (SIRF), emise de Consiliul International al Standardelor Contabile (CISC).

Principii de evaluare Situa^iile financiare sunt pregatite in baza costului istoric, cu except a terenurilor §1 cladirilor, proprietatilor

investiponale 51 a investi{iilor disponibile pentru vanzare, care sunt reflectate la valoarea justa.

5

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2.

Politici contabile (continuare)

2.1

Baza de prezentare (continuare)

Moneda functional^ $i de prezentare

Situajiile financiare sunt intocmite in lei moldovenejti (“MDL”), care este moneda funcponala ji moneda tarii in

care opereaza Banca. Toata informatie financiara prezentata in MDL a fost rotunjita pana la cel mai apropiata mie, cu excepjia cazunlor in care este mdicat altfel.

2.2 Estimari $i rafionamente contabile semnificative

Banca efectueaza estimari §i presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor 51 datornlor al urmatorului

an financiar. Estimarile 51 rationamentele sunt revizuite in continuu in baza experien{ei istorice $i a altor factori,

inclusiv previziunile evenimentelor ulterioare care sunt considerate a fi rezonabile conform circumstantelor.

(i) Pierderi din depreciere creditelor 5/ avansurilor

Banca iji revizuiejte, cel pujm o data pe luna, portofoliul de credite pentru a evalua deprecierea. in procesul

determinant daca pierderea din depreciere ar trebui reflectata in contul de profit §1 pierderi, Banca evalueaza

daca exista dovezi care ar indica existenfa unei diminuari masurabile in fiuxurile vntoare de mijloace banejti

aferente unui portofoliu de credite inainte ca diminuarea sa fie atnbuita unui singur credit din acest portofoliu.

Aceasta dovada poate include date observabile care sa indice existen{a unei schimbari adverse in capacitatea de

rambursare a debxtorilor intr-un grup, sau in condi{iile economice locale sau nation ale care coreleaza deprecierea

activelor in grup. In procesul de planificare a fiuxurilor viitoare de mijloace banejti conducerea Bancii utilizeaza

estimari bazate pe experienja activelor care comporta un rise de creditare 51 o dovada evidenta de depreciere

similara celorlalte credite din portofoliu. Metodologia §i previziunile utilizate pentru estimarea valorii 51

perioadelor fiuxurilor viitoare de mijloace banejti sunt revizuite regulat cu scopul reducern oricaror diferen{e

intre pierderile estimate 51 ale celor actuale.

In cazul in care valoarea finala a acestor factori este diferita de valorile care au fost initial inregistrate, atunci o

astfel de diferenfa ar putea afecta material provizionul pentru deprecierea creditelor, in perioada in care astfel de

situafii sunt identificate.

6

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATIVE LA SITU A^IILE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2.

Politic! contabile (continuare)

2.2

Estimdri §i rajionamente contabile semnificative (continuare)

(ii) Continuitatea activitatu

Conducerea Bancii a evaluat abilitatea Bancii de a continua activitatea sa §i s-a convins ca Banca dispune de

resursele necesare pentru a-51 continua activitatea in vntorul previzibil. Plus la aceasta, conducerea nu cunoajte

careva incertitudini semnificative care ar crea indoieli in ceea ce privejte abilitatea Bancii de a-ji continua

activitatea. Prin urmare, situapile financiare continua sa fa fie pregatite in baza principiului continuita|ii activity i.

(iii) Valoarea justd a instrumentelorfinanciare

Valoarea justa a instrumentelor financiare care nu sunt comercializate pe 0 pia{a activa este determinate prin

folosirea tehnicilor de evaluare. Conducerea determina la discrepa sa, metoda de evaluare 51 efectueaza asumari

care sunt in mare parte bazate pe condifiile de pia{a existente la data bilanfului.

2.3 Modificarea poilticilor contabile

Politica de contabilitate adoDtata este consistenta cu cea dm anul precedent. Adoptarea standardelor §1

interpretarilor noi care sunt efective pentru Banca mcepand cu 1 ianuarie 2015 nu au avut niciun impact asupra

poiiticilor contabile, performan^ei sau pozi|iei financiare a Bancii.

2.4 Politici contabile semnificative

Principalele politici contabile aplicabile la pregatirea acestor situa{n financiare sunt desfajurate mai jos.

a. Conversia valutei straine

Tranzac{iile in valuta straina sunt convertite in valuta funcponala utilizand ratele de schimb in efect la datele

tranzac{iilor. Profiturile $i pierderile in urma schimbului valutar rezultate in urma efectuarii tranzac{iilor 51 in

urma conversiei activelor §1 datoriilor monetare, conform ratelor de schimb valutar la sfarjitului anului financiar,

denommate in valute straine, sunt trecute in raportul privind rezultatele financiare.

Schimbarile in valoarea justa a titlurilor monetare denominate in valuta straina clasificate ca disponibile pentru

vanzare sunt analizate ca diferenje de conversie rezultate dintre schimbarile in costul amortizat al hartiilor de

valoare 51 alte schimba in valoarea contabila a hartiei de valoare. Diferen{ele de conversie legate de schimbarile

in costul amortizat sunt recunoscute ca profit sau pierdere. Alte schimba in valoarea contabila sunt recunoscute

in capitalul propnu.

Diferenfele de convertire a instrumentelor nemonetare, cum ar fi investi{iile de capital clasificate ca active

financiare disponibile pentru vanzare, sunt incluse in rezerva la valoare justa in capitalul propriu. Ratele de schimb la sfarjitul anului 51 medie in cadrul anului dat au fost:

2015

2014

 

USD

Euro

USD

Euro

Media perioadei

18.8161

20.8980

14.0388

18.6321

Finele anului

19.6585

21.4779

15.6152

18.9966

7

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJHLE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2.

Politic! contabile (continuare)

2.4

Politici contabile semmficative (continuare)

b.

Active financiare

Banca clasifka activele sale financiare in urmatoarele categorii: active financiare la valoarea justa refiectate prin

contul de profit §i pierderi, credite $i crean{e, mvestipi pastrate pana la

pentru vanzare. Conducerea Bancn determina clasificarea mvestipilor la

scadenja 51 active financiare disponibile

recunoa$terea initiala ale acestora.

(i) Credite $i creanfe

Creditele §1 creanjele reprezmta active financiare nederivate, cu pte{i fixe sau determmabile 51 care nu sunt cotate

pe 0 piaja activa in afara de: (a) cele pe care entitatea intensioneaza sa le vanda imediat sau intr-un termen scurt,

care sunt clasificate ca pastrate pentru comercializare, §i acelea pe care entitatea initial le desemneaza la valoare

justa refiectate prin contul de profit $i pierderi; (b) acelea pe care entitatea initial le desemneaza ca disponibile

pentru vanzare; sau (c) pentru care exista posibilitatea ca posesorul sa nu-ji poata recupera o parte substantiate a

,

t

1

investitiilor sale, din cauze altele decat deteriorarea creditului.

(ii) Investifiipastrate pana la maturitate

Investitiile pastrate pana la maturitate sunt active financiare nederivate cu achitari fixe sau determinabile §i cu

scadente fixe pentru care Conducerea Bancii are inten{ia pozitiva 51 abilitatea de a le pastra pana la maturitate.

Daca Banca ar fi vandut un numar semnificativ de active pastrate pana la scaden{a, intreaga categorie ar fi

afectata 51 reclasificata ca disponibila pentru vanzare.

(Hi) Activele financiare disponibile pentru

vanzare

Investitiile disponibile pentru vanzare sunt cele care urmeaza a fi pastrate pe 0 perioada nedeterminata de timp,

§1 care pot fi vandute cu scopul maririi lichidita{ii sau ca urmare a modificarn dobanzilor, ratelor de schimb sau a

pretului de piaja. In aceasta categorie sunt, de asemenea, mcluse hartiile de valoare de stat.

Achizitiile 51 vanzarea activelor financiare la valoare justa refiectate ca profit sau pierdere, tinute pana la

maturitate 51 disponibile pentru vanzare sunt refiectate la data efectuarii tranzactiei, adica la data la care Banca se

obliga sa vanda sau sa cumpere aceste active.

Activele financiare sunt initial recunoscute la valoarea justa plus cheltuielile tranzactionale pentru toate activele

financiare care nu sunt contabilizate la valoarea justa refiectate prin contul de profit §i pierderi. Activele

financiare contabilizate la valoarea justa refiectate prin contul de profit 51 pierderi sunt initial recunoscute la

valoare justa, §i costurile tranzactionale sunt trecute ca cheltuieli in raportul privind rezultatele financiare.

Activele financiare sunt scoase din evidenta cand dreptul de a primi mijloace financiare din activele financiare a

expirat sau cand Banca a transferat o parte importanta dm riscurile 51 recompensele aferente dreptului de

proprietate. Datoriile financiare sunt scoase din evidenta atunci cand ele au fost stinse, adica la momentul cand

datoria a fost onorata, anulata sau a expirat.

Activele financiare disponibile pentru vanzare 51 cele la valoarea justa refiectate prin contul de profit 51 pierderi

sunt ulterior contabilizate la valoarea justa. Creditele, creantele 51 investitiile tinute pana la scadenja sunt

inregistrate la cost amortizat, folosind metoda dobanzii efective. Veniturile §i pierderile din modificarile in

valoarea justa a activelor financiare la valoare justa refiectate prin contul de profit 51 pierderi sunt incluse in

raportul privind rezultatele financiare in perioada in care ele apar. Veniturile §i pierderile din modificarile in

valoarea justa a activelor financiare disponibile pentru vanzare sunt mcluse direct m raportul privind situatia

mijcarilor in capitalul ac{ionar, pana cand activul financiar este scos din evidenta sau depreciat. In acest moment

cajtigul sau pierderea cumulativa recunoscuta anterior in capitalul actionar este recunoscuta ca profit sau

pierdere.

8

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATIVE LA SITLAJIILE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2.

Politici contabile (continuare)

2.4

Politici contabile semnificative (continuare)

b.

Active financiare (continuare)

Cu toate acestea, dobanda calculata prin metoda dobanzii efective §i veniturile $i pierderile din schimburile

valutare din activele banejti clasificate ca disponibile pentru vanzare sunt reflectate in raportul privmd

rezultatele financiare. Dividendele aferente ac{iunilor disponibile pentru vanzare sunt reflectate m raportul

privind rezultatele financiare in momentul aparipei drepturilor de incasare a dividendelor.

Valoarea justa a plasamentelor cotate pe piaja active se bazeaza pe prefurile de licita{ie. Daca pia{a unui activ

financiar nu este activS (inclusiv pentru acpunile nelistate), Banca stabilejte valoarea justa prin aplicarea

tehnicilor de evaluare. Acestea includ utilizarea prepilui tranzacpei comerciale, analiza fluxurilor financiare

actualizate, modelul prefului de oppuni ji alte tehnici de evaluare, utilizate pe larg de participant piejei.

c. Investifii in intreprinderi asociate ?i intreprinderi fiice

intreprindere asociata este o entitate in care Banca are influenza semnificativa §i care nu este nici intrepnndere

fiica, nici intreprindere mixta, in situajiile financiare mdividuale ale Bancii, mvestipile in intreprmden asociate

sunt inregistrate la cost minus pierderile dm depreciere.

Investipile in intreprinderi fiice sunt recunoscute initial ca cost (inclusiv costul de tranzacpi). Dupa

recunoa§terea inipala ele sunt evaluate la cost minus deprecierea.

d. Compensarea instrumentelor financiare

Activele 51 datoriile financiare sunt compensate 51 sunt prezentate la valoarea neta in bilanful contabil, atunci

cand exista un drept legal de a compensa valonle inregistrate 51 exists intenjia de a le deconta in baza neta, sau

de a realiza activul §1 achlta datoria simultan.

Acesta nu este in general cazul acordunlor pnncipale de compensare mutuala, prm urmare, activele 51 pasivele corespunzatoare sunt prezentate ca brute in situajia pozipei financiare.

e. Veniturile §i cheltuielile din dobanzi

Veniturile §i cheltuielile din dobanzi pentru toate instrumentele financiare cu o rata de dobanda, cu exceppa

celor clasificate ca pastrate pentru comercializare sau desemnate la valoarea justa reflectate prin contul de profit

51 pierderi sunt recunoscute in raportul privind rezultatele financiare pentru toate instrumentele evaluate la costul

de amortizare in baza metodei dobanzii efective.

Metoda dobanzii efective este o metoda de calculare a costului de amortizare al activului financiar sau datoriei

financiare 51 de atribuire a venitului sau cheltuielilor din dobanzi la perioada relevanta. Rata efectiva a dobanzii

este rata care disconteaza in mod exact viitoarele plap in numerar estimate sau achitarile folosmd durata de viaja

preconizata al unui instrumentului financiar, sau, daca este oportun, perioada mai scurta a valorii nete contabile a

unui activ sau a unei datorii financiare. La calcularea ratei efective a dobanzii, Banca estimeaza fiuxurile de

numerar, luand in considerate top termenii contractuali ai mstrumentului financiar, dar nu evalueaza pierderile

ulterioare de credit. Calculul mclude toate onorariile achitate sau primite intre par^i conform contractului care

reprezinta 0 parte integranta a ratei efective a dobanzii, a costurilor de tranzacjii 51 a tuturor altor prime ji

reducen.

Odata ce un activ financiar sau o clasa de active financiare a fost trecuta la pierderi ca rezultat al depreciem,

venitul din dobanzi este recunoscut aplicand rata dobanzii utilizata pentru discontarea fluxurilor viitoare de

numerar pentru evaluarea pierderilor in urma deprecieru.

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATIVE LA SITUATHLE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2.

Politici contabile (continuare)

2.4

Politici contabile semnificative (continuare)

f.

Venit din speze $i comisioane

Veniturile din speze 51 comisioane sunt contabilizate prin metoda sporirii la momentul prestarn serviciului

respectiv. Spezele pentru creditele la termen sunt raportate in perioadele viitoare (ImpreunS cu costurile directe

aferente) 51 sunt recunoscute ca ajustare la rata efect a a dobanzii la credite. Comisioanele $i spezele rezultate

dm negocieri, sau din participarea la negocierea unei tranzacpi cu ter|e parfi - precum aranjarea unei achizijii de

ac{ium sau de alte participa^n, achizijli sau vanzarn a unei participa{n - sunt refiectate la data de finalizare a

tranzacjiei. Atat comisioanele de portofoliu cat 51 cele de consultant pentru management ?i alte servicii sunt

recunoscute in baza contractelor de servicii, de obicei distribuite in timp.

g. Acorduri de vanzare ^rdscumpdrare

Hartiile de valoare vandute, care fac obiectul unui contract de rSscumparare (“repo”) sunt recunoscute in

situa{nle financiare ca investipi disponibile pentru vanzare (hartn de valoare de stat) 51 obligajia aferenta este

inclusa in disponibil datorate b&ncilor sau clienplor, dupa relevanfa. Hartiile de valoare cumparate, care fac

obiectul unui contract de revanzare (“repo revers”) sunt recunoscute ca avansuri $i credite acordate altor band

sau clien{ilor, dupa relevant. Diferenjele dintre prefurile de vanzare ?i procurare sunt considerate a fi dobanzi 51

sunt sporite pe parcursul termenului de valabilitate a acordului ,/epo”, utilizand metoda ratei efective a doban

Hartiile de valoare depnute de Banca in calitate de gaj la imprumuturi de la in s titu te financiare nu sunt

recunoscute in situafiile financiare. in afara de cazurile in care ele sunt vandute sau procurate de la persoane

ter^e. In acest caz ele sunt inregistrate ca venituri (pierderi) din activitatea financiara, respectiv ca cajtig sau

pierdere. Obligajia de retumare este inregistrata ca datorie de corner^ la valoarea justa.

h. Deprecierea activelor financiare

(i)Active refiectate la costul amortizat

Banca evalueaza la fiecare data de bilanj daca exista evidenta obiectiva pentru deprecierea activului financiar sau

al unui grup de active financiare. Un activ financiar sau o clasa de active financiare este depreciat 51 cheltuielile

de depreciere sunt inregistrate doar daca exista 0 ev id en t obiectiva a depreciern, generate de unui sau mai multe

evenimente intamplate ulterior recunoajterii inipale a activului („un eveniment de pierderi”) 5 daca evenimentul

(sau evenimentele) de pierdere are un impact asupra viitoarelor fluxuri de mijloace banejti estimate aferente

activului financiar sau clasei de active financiare care pot fi estimate cu siguranja.

Criterule pe care Banca le utilizeaza pentru a determina daca sunt dovezi care sa demonstreze pierderi in urma

deprecierii includ urmatoarele:

• Delicvenja in achitarea contractuala a pla^ii dobanzii sau al achitSrilor de bazi;

• Dificulta|i suportate de debitor in fluxul de numerar (de exemplu, gradul de indatorare, venit net ca procent dm

vanzari);

• incalcarea clauzelor 51 in^elegerilor imprumutului;

• Iniperea procedurii de faliment;

• Inrautatirea pozifiei competitive a debitorului;

• Deteriorare in valoarea gajului; 51

• Diminuarea gradului investiponal existent.

Conducerea Bancii identifica pentru fiecare portofoliu perioada intre momentul in care pierderea a avut loc §i momentul in care a fost identificata. in general, perioadele variaza intre 6 51 12 lum.

10

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATIVE LA SITLAJIILE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2.

Politici contabile (continuare)

2.4

Politici contabile semnificative (continuare)

h.

Deprecierea activ elor financiare (continuare)

Initial Banca evalueaza daca exista dovezi pentru depreciere la nivel individual pentru activele financiare

individual semnificative care, analizeaza colectiv sau individual activele financiare care individual nu sunt

semnificative. Daca Banca nu gasejte ev id en t obiectiva de depreciere a unui activ financiar evaluat separat,

indiferent daca este semnificativa sau nu, atunci activul este trecut Intr-o clasa de active financiare cu un rise de

credit similar, dupa care evalueaza toata clasa colectiv. Activele financiare, care sunt evaluate individual pentru

depreciere $i, pentru care, pierderea in urma deprecierii este $i continua sa fie reflectata, nu sunt incluse la

evaluarea colectiva la depreciere.

Pierderea este determinate ca diferenja dintre valoarea de bilanj a activului $i valoarea prezenta a fluxului de

numerar estunat (excluzand vutoarele pierderi aferente creditelor care nu au fost inregistrate), discontat la rata

dobanzii efective mipala a activului financiar. Valoarea de bilanj a activului este redusa cu ajutorul unui cont de

provizion $i pierderea este reflectata in raportul privmd rezultatele financiare. Daca creditul sau in vestigia

pastrata pana la scadenja are o rata a dobanzii flotanta, atunci rata de discont pentru calcularea pierdern aferente

deprecierii va fi rata efectiva a dobanzii curente determinata conform contractului. Ca expedient practic, Banca

poate determina pierderile aferente deprecierii pe baza valorii juste a unui instrument asemanator, a can pre{

este observabil pe pia^a.

Calcularea valorii prezente a vutoarelor fluxuri de numerar estimate a unui activ financiar gajat reflecta fluxul de

numerar care ar rezulta din atribuirea dreptului de proprietate minus costurile pentru otyinerea 51 comercializarea

gajului, indiferent daca atribuirea dreptului de proprietate este probabila.

in scopurile unei evaluari colective a valorii depreciate, activele financiare sunt grupate pe baza caracteristicilor

de riscun similare aferente creditelor (de exemplu, pe baza procesului de gradare a Bancii referitoare la tipurile

de active, segmente de Industrie, locate geografica, tipul de gaj, situajiei respective 51 a altor factori relevant).

Aceste caractenstici sunt relevante in procesul de estimare a viitoarelor fluxun de numerar pentru clasele unor

astfel de active, deoarece rndica abilitatea debitorului de a plati toate sumele datorate conform termenelor

contractuali privind activele evaluate.

Viitoarele fluxuri de numerar ale unei clase de active financiare care sunt evaluate colectiv pentru depreciere

sunt estimate in baza fluxurilor de numerar contractual ale activelor Bancii 51 a statisticii de pierderi ale

activelor cu caracteristici asemanatoare ale riscului de creditare ale activelor Bancii. Pierderile istorice sunt

ajustate in baza datelor curente disponibile pentru a reflecta condipile curente, care nu au afectat perioada in care

pierderile istorice au avut loc ; sa elimine efectul condijnlor din perioada istonca, care nu mai exista in prezent.

Estimarile de schimbari in fluxul viitor de numerar pentru clasele de active ar trebui sa reflecte $i sa fie

consistente cu schimbarile in datele relevante disponibile din perioada in perioada (de exemplu, schimbarea

ratelor de 50maj, prepiri de proprietate, statutul plaplor, sau alp factori care indica schimbarea probabititapi de

pierderi in grup 51 a m; m il lor). Metodologia 51 estimarile utilizate pentru a determina viitoarele fluxuri de

numerar sunt revizuite regulat de catre Banca pentru a reduce orice diferenja intre pierderile estimate $i cele

curente. in cazul in care un imprumut nu poate fi restituit, se trece la pierderi dm contul provizionului pentru

deprecierea valorii. Astfel de credite sunt trecute la pierderi dupa finisarea tuturor procedurilor necesare §1

determmare a pierderu.

Daca intr-o perioada ulter iara, valoarea pierderii se diminueaza §1 diminuarea poate fi atribuita obiectiv unui

eveniment care a avut loc ulterior recunoa§terii provizionului (precum ar fi imbunataprea credibilitapi

debitorului), pierderea aferenta deprecierii recunoscuta anterior este inversata prm ajustarea provizionului.

Valoarea inversata este reflectata in raportul privmd rezultatele financiare in cheltuieli privmd deprecierea valorii creditelor 51 al altor active.

11

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATIVE LA SITUATHLE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2.

Politici contabile (continuare)

2.4

Politici contabile semnificative (continuare)

h.

Deprecierea activelor financiare (continuare)

(ii) Active refiectate la valoarea justa Banca evalueaza la fiecare data de bilan{ daca exista evidenja obiectiva pentru deprecierea activului financiar sau

a grupului de active financiare. In cazul investijnlor in ac|iuni clasificate ca disponibile pentru vanzare, un declin

semnificativ sau prelungit a valorii juste a hartiei de valoare sub costul ei este folosit pentru a determina daca

activele sunt depreciate. Daca exista o astfel de evidenta pentru activele financiare disponibile pentru vanzare,

pierderea cumulative - calculate ca diferenfa dintre costul de achizijie 51 a valorii juste curente, minus orice

pierdere pentru depreciere pentru acel activ financiar contabilizat anterior in contul de profit §i pierderi - este

eliminata din raportul privind situapa mijcarilor In capitalul acjionar $i este reflectata in raportul privind

rezultatele financiare. Pierderile pentru depreciere sunt valonficate in raportul pnvm d rezultatele financiare

aferente participa^nlor in entitaji §1 nu sunt mversate in raportul privind rezultatele financiare. Daca intr-o

perioada ulterioara valoarea justa a instrumentului de datorie, clasificat ca disponibil pentru vanzare spore$te $i

crejterea poate fi corelata in mod obiectiv unui eveniment care are loc dupa ce pierderea pentru depreciere a fost

refiectata ca profit sau pierdere, pierderea scontata este inversata in raportul privind rezultatele financiare.

(iii) Credite renegociate

Cand este posibil, Banca incearca sa restructureze creditele decat sa 1a in posesle gajul. Aceasta poate implica

extinderea graficului de plata 51 renegocierea condijiilor de creditare. Odata ce condifiile au fost renegociate

conditiile de creditare, orice depreciere este masurata prin folosirea ratei efective a dobanzii ini|iale, calculate

inainte de modificarea condi{iilor, $1 creditul nu mai este considerat restant. Conducerea revizuie permanent

creditele renegociate pentru a se asigura ca sunt indeplinite toate cerintele $i plajile ultenoare vor avea loc.

Creditele continua sa fie supuse unei evaluari individuale sau colective pentru determmarea deprecierii, calculate

prin folosirea ratei efective impale a dobanzii.

i. Deprecierea activelor nefinanciare

Activele care au o durata de folosire utila nedeterminata nu se amortizeaza, se testeaza anual pentru determmarea

deprecierii. Activele care se amoi zeaza sunt verificate pentru determinarea deprecierii atunci cand

evenimentele sau schimbarile de circumstance indica ca valoarea de bilanj poate sa nu fie recuperabila. Pierderea

din depreciere este recunoscuta pentru suma cu care valoarea de bilanj depa§e$te valoarea recuperabila. Valoarea

recuperabila este valoarea cea mai mare a valorii juste a activului minus costurile de vanzare a acestuia 51

valoarea lui in folosin{a. in scopul evaluarii deprecierii, activele sunt grupate la cele mai mici nivele pentru care

exista fluxuri de numerar separat identificabile (unitaji generatoare de numerar). Activele nefinanciare, cu

excep{ia goodwill-ului, care au fost depreciate sunt verificate pentru a determina posibila inversare a deprecierii

la fiecare data de raportare.

j. Mijloace bane$ti $i echivalenfe

in scopurile raportului privind fluxurile mijloacelor banejti, mijloacele banejti 51 echivalentele cuprind solduri

cu scaden{a de mai pu{in de trei luni de la data de achizifie inclusiv numerar, solduri nerestricjionate la Banca

Nation ala a Moldovei, hartii de valoare de stat, disponibilitaji datorate altor banci, conturi curente §1 depozite de

la alte banci, creanfe aferente sistemelor de transferuri banejti.

12

BC ENERGBANK SA NOTE E X P L IC A T E LA SITL AJIILE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2.

Politici contabile (continuare)

2.4

Politici contabile semnificative (continuare)

k.

Active nemateriale

Cheltuielile de achizi{ie a licen{elor pentru programe informatice sunt capitalizate 51 includ cheltuielile de

achizipe §i costurile de punere a softului in funcpune. Aceste costuri sunt amortizate in baza duratei de

exploatare estimate (de la trei la cinci am).

Costurile aferente imbunatatirii sau menpnern aplicapilor informatice sunt trecute la cheltuieli la momentul

aparijiei lor. Costurile asociate in mod direct cu producerea softului unic $i identificabil, controlate de Banca, ?i

care, probabil, vor genera beneficii economice depajind costurile in mai pu{in de un an, sunt valorificate ca

active nemateriale. Costurile directe includ cheltuielile pentru personalul care elaboreaza softul 51 o porjiune

cuvenita de cheltuieh relevante de intre^inere.

Cheltuielile aferente crearii aplicajiilor mformatice, recunoscute ca active, sunt amortizate prin aplicarea metodei

lineare (termenul de exploatare nu depa$e$te 5 ani).

1. Mijloacele fixe

Cladirile sunt inregistrate in bilan{ la valoarea lor reevaluata mmus uzura acumulata 51 minus provizionul pentru

depreciere, daca este necesar. Alte tipuri de active materiale se indica la valoarea de intrare mmus uzura.

Valoarea de intrare include cheltuielile atribuite direct achizi{ionarn activelor.

Terenurile nu se depreciaza. Uzura celorlalte active este calculata in baza metodei limare pentru alocarea

costului lor valonle reziduale uti’ zand urmatoarele durate de exploatare:

Tipul activelor

Ani

Cladiri

25-75

Echipamente §1 alte mijloace fixe

2-20

Mijloace de transport

7-10

Altele

5-20

Active in curs de execute nu se amortizeaza pana la momentul punem acestora in funcjiune.

La fiecare data de bilant, valoarea reziduala §i valoare de viaja utila a activelor sunt revazute, ?i daca este necesar

ele sunt ajustate. Activele care se amortizeaza sunt evaluate pentru depreciere de fiecare data, cand anumite

evenimente sau schimbari in circumstance ind A faptul ca valoarea contabila poate sa nu fie recuperata. In cazul

cand valoarea de bilant a activului este mai mare decat valoarea recuperabila estimata, valoarea de bilant este

ajustata imediat la valoarea sa recuperabila. Valoarea recuperabila este cea mai mare dintre valoarea justa a

activului diminuata cu costurile de vanzare §i valoarea lui de utilizare.

Pierderile $i cajtigurile dm casarea activelor fixe sunt determinate prin referin{a la valoarea de bilanj. Aceste

sunt mcluse in raportul privind rezultatele financiare in costurile operajionale respective.

13

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJHLE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2.

Politici contabile (continuare)

2.4

Politici contabile semnificative (continuare)

m.

Proprietatea investiponala

Proprietatea imobiliar& depnuta pentru cajtiguri din arenda sau pentru crejterea valorii sau ambele care nu este

utilizata de Banca, este clasificata drept proprietate investiponala.

Proprietatea investiponala cuprinde terenuri de pamant. Proprietatea investiponala este reflectata la valoarea

justa. Valoarea justa se bazeaza pe prefurile piepi active, ajustate, daca e necesar, cu orice diferenpi aparuta in

natura, amplasarea 51 starea activului specific. Daca astfel de in form ape nu este accesibila, Banca utilizeaza

metode de evaluare alternative, cum ar fi cele de comparare a vanzarilor, comparand valoarea proprietapi

respective cu valoarea de piapi a proprietajilor similare. Aceste evaluari sunt revizuite anual de catre Directori.

Daca proprietate investiponala devme utilizata de posesor, aceasta se clasifka ca mijloc fix, construcpe sau

echipament 51 valoarea sa justa, la data reclasificarii,devine costul acesteia, in scopuri contabile pentru inregistrarile ulterioare. Mijloacele fixe care sunt construite sau imbunatapte cu scopul utilizarii ulterioare ca

proprietate investiponala se clasifica drept mijloc fix, construcpe sau echipament 51 refiectate la valoarea de cost

pana cand construcpa sau imbunataprea nu se incheie, fiind ulterior reclasificate 51 contabilizate ca proprietate

investiponala.

Daca un element de mijloc fix, construcpe sau echipament devine proprietate investiponala din cauza ca s-a

schimbat scopul utilizar: sale, orice diferen^a rezultata intre valoarea sa de bilan{ 51 valoarea justa a acestuia la

data transferului este recunoscuta in capitalul propriu ca o reevaluare a mijlocului fix, construcpei sau

echipamentului, in conformitate cu reglementarile SIC 16. Cu toate acestea, daca cajtigul din valoarea justa

reverseaza 0 pierdere anterioara din depreciere, cajtigul respectiv este recunoscut in raportul privind rezultatele

financiare. La momentul iejirii a astfel de proprietap investiponale, orice surplus inregistrat anterior in capitalul

propriu este transferat la profit nerepartizat; transferul nu se efectueaza prin raportul privind rezultatele

financiare.

n. Arenda

Aprecierea faptului daca un contract reprezinta un contract de arenda sau conpne o arenda se bazeaza pe esenja

acordului 51 necesita evaluarea faptului daca indeplinirea acordului depinde de folosirea unui activ sau active

specifice $i daca acordul ofera un drept de folosire a activului.

Banca in calitate de arenda#

Arenda in baza careia Bancii nu 1 se transfera substanpal toate riscurile 51 beneficiile mcidente dreptului de

proprietate asupra articolului arendat este arenda operaponala. Plaple referitoare la arenda operaponala sunt

recunoscute ca cheltuieli in situapa de profit 51 pierderi in baza metodei liniare pe durata arenzii.

Banca in calitate de arendator

Arenda In care Banca nu transfera substanpal toate riscurile 51 beneficiile mcidente dreptului de proprietate

asupra articolului arendat este clasificata ca arenda operaponala. Costurile directe inipale suportate la negocierea

arenzii operaponale sunt adaugate la valoarea de bilanj a activului arendat pe durata arenzii, pe aceeaji baza ca $i

venitul dm arenda.

0. Planul de contribupi fixe

Banca efectueaza, in cursul normal al activitapi, plap catre Fondurile de Stat ale Moldovei pentru pensii,

asigurare medicala 51 asigurare sociala dm numele angajaplor sai. Top angajapi Bancii sunt membn ai Fondului

de pensii de stat.

Banca nu opereaza cu nici o alta schema de pensii §i, prin urmare, nu are altfel de obligapi in ceea ce prive?te

pensiile. Banca nu opereaza cu nici un alt plan fix de beneficii sau de beneficii post-pensionare. Banca nu are nici o obligapa de prestare a serviciilor ulterioare angajaplor prezenp sau fojtilor angajap.

14

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATr\T LA SITL AJIILE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2.

Politici contabile (continuare)

2.4

Politici contabile semnificative (continuare)

p. Provizioane

Provizioanele pentru costurile de restructurare §i creanje legale sunt reflectate atunci cand Banca are o

obliga|iune legate sau constructiva curenta de a transfera beneficii economice ca rezultat al evenimentelor

anterioare. Probabilitatea ca un transfer de resurse va fi necesar pentru rambursarea obliga{iei este mai mare decat probabilitatea ca transferul nu va fl necesar 51 suma obliga^iei este estimata rezonabil.

in cazurile in care exista obligati similare, probabilitatea ca un transfer de resurse va fi necesar este determmata

luand in considerate clasa o b lig ato r in ansamblu. Un provizion este

transfer in legatura cu oricare element inclus in aceeaji clasa de obligati este mica.

recunoscut chiar daca probabilitatea de

Provizioanele sunt estimate la valoarea prezenta a cheltuielilor estimate pentru stingerea obligajiei utilizand 0

rata pana la impozitare care sa reflecte aprecierile curente de piaja in ce privejte valoarea de timp a banilor 51

nscurile specifice obligajiei. Marirea provizionului ca rezultat al trecerii timpului este recunoscuta ca cheltuieli

privind dobanzile.

q. Contracte de garanfie financiara

Contractele de garan{ie financiara sunt contracte care obliga emitentul sa efectueze plap specifice pentru a

rambursa posesorului o plerdere pe care 0 suporta deoarece un debitor nu §i-a achitat datona la timp in

conformitate cu stipularile mstrumentului de datone. Asemenea garanpi financiare sunt oferite bancilor,

institu{iilor financiare ji altor entitaji de catre clienp pentru a asigura imprumuturi, overdraft-uri 51 alte facilitaji

bancare.

Initial garanpile financiare sunt recunoscute in sltua{iile financiare la valoare justa la data la care garanjia a fost

emisa. Ulterior recunoajteni ini^iale, datoriile bancii sunt estimate ca cea mai mare valoare dintre valoarea

ini^iala minus amortizarea calculata pentru recunoajterea in raportul privind rezultatele financiare a comisionului

rncasat conform metodei liniare pe durata de viaja a garanpei, 51 cea mai buna estimare a cheltuieiilor necesare

pentru achitarea o :arei datorii aparute la data bilanjului. Determinarea acestor estimari se bazeaza atat pe

experienja antenoara in tranzacjii similare 51 pierderi precedente, cat 51 pe deciziile Conduceru Bancii. Orice

majorare a datornlor legate de aceste garan{ri se refiecta in raportul privind rezultatele financiare drept cheltuieli

operaponale.

r. Impozitarea

Conform legislapei fiscale aplicabila in Republica Moldova impozitui pe venit este recunoscut ca cheltuiala in

perioada de aparifie a profitului. Efectele fiscale ale pierderilor fiscale recuperabile sant recunoscute ca activ

atunci cand exista probabilitatea apari{iei profiturilor impozabile preconizate care vor fi utilizate pentru

acoperirea pierdenlor.

Impozitui pe venit amanat este calculat in intregime, utilizand metoda obligajiei in baza diferenjelor temporare

care apar intre baza impozabila a activelor 51 datoriilor, $i a valorilor lor contabile prezentate in situajiile

financiare. Impozitui pe venit amanat este determmat folosind ratele de impozitare (51 legile respective) care au

fost in vigoare sau partial in vigoare la data de bilan{ 51 urmeaza a fi aplicate la momentul realiza i activului

aferent impozitului pe venit amanat sau la acoperirea datonei privmd impozitui pe venit amanat.

Principalele diferen^e temporare sunt generate de deprecierea mijloacelor fixe, provizioanelor pentru credite §1 a

avansuri catre client 51 ale altor active 51 datorii. Ratele care au fost in vigoare sau partial in vigoare la data de

bilan{ sunt utilizate pentru a determina impozitui pe venit amanat. Cu toate acestea impozitui pe venit amanat nu

este recunoscut, daca reiese dm recunoajterea mijiala a unui activ sau datoriei in cadrul unei tranzacpi alta decat

o combina{ie de afacere, care la momentul tranzacpei nu afecteaza nici profitul contabil, nici profitul sau

pierderea fiscala. Activele pnvm d impozitui amanat sunt recunoscute cand exista probabilitatea ca profitul

impozabil preconizat va fi disponibil, contrar caruia pot fi utilizate diferenjele temporare.

15

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJHLE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2.

Politici contabile (continuare)

2.4

Politici contabile semnificative (continuare)

s.

Imprumuturi

imprumuturile sunt recunoscute initial la valoarea lor justa minus cheltuielile aferente tranzacjiei efectuati

Ulterior, imprumuturile sunt prezentate la costul amortizat 51 orice diferenfa intre valoarea neta a mijloacek atrase $i valoarea de rascumparare este recunoscuta in raportul privind rezultatele financiare pe perioad imprumutului, utilizand metoda ratei efective a doban i

t. Dividende

Dividendele sunt contabilizate doar dupa ce au fost aprobate de Adunarea Generate a Acponarilor.

u. Active pentru re-vanzare

Activele destinate re-vanzSrn uiterioara includ gajul aferent creditelor neperformante. Ele sunt clasificate c

active de{inute pentru vanzare, dat fiind ca valoarea lor de bilan{ urmeaza a fi recuperata in principal printr-

tranzacjie de vanzare-cumparare 51 se considera ca vanzarea este foarte probabila. Ele sunt indicate la cea m;

mica suma dintre valoarea contabila §1 valoarea justa minus costurile de vanzare, daca valoarea de bilai

urmeaza a fi recuperata in principal prin intermediul unei tranzacpi de vanzare 51 nu prin folosirea continua.

2.5 Standarde noi $i revizuite, care sunt in vigoare pentru exerci(iile anuale care incep la sau dupa

ianuarie 2015

Un numar de standarde noi 51 revizuite sunt in vigoare pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 lanuar

2015. Aceste amendamente nu au avut mci un efect material asupra situatiei financiare pentru vreo perioad:

asttel incat nu au fost prezentate.

2.6 Standarde, amendamente §i interpretari ale standardelor existente care nu sunt inca Tn vigoare $i cai

nu au fost incii adoptate de catre Banc2

La data autorizarn prezentelor situatiilor financiare, anumite standarde noi, amendamente §i interpretari

standardele existente au fost publicate dar nu sunt inca in vigoare 51 nu au fost inca adoptate de catre Banc

Informatii cu pnvire la noile standarde, amendamente si interpretari care se asteapta a fi relevante penti

situa{iile financiare ale Bancii sunt prezentate mai jos.

Managementul anticipeaza ca toate declarable relevante vor fi adoptate in cadru politicii de contabilitate

Bancii pentru perioada de dupa data mtrarii in vigoare a declaratiei. Au fost emise alte standarde si interpreta

noi care nu se asteapta sa aiba un impact material semnificativ asupra situatiilor financiare ale Bancii.

IFRS 9 „Instrumente financiare” (2014)

IASB a lansat recent IFRS 9 Jnstrum ente financiare” (2014), reprezentand finalizarea proiectului sau pr

inlocuirea IAS 39 „Instrumente financiare: recunoajtere $i evaluare”. Noul standard introduce schimba

considerabile la indrumarile oferite in IAS 39 privind clasificarea 51 masurarea activelor 51 introduce un nc

model de „pierden probabile la credite” pentru deprecierea activelor financiare. IFRS 9 prevede, de asemene

noi indrumari privind aplicarea contabilitajii de acoperire impotriva riscurilor. Conducerea Bancii va evalua

viitor impactui IFRS 9 asupra acestor situafii financiare consolidate. Noul standard se aplica pentru perioadele <

raportare anuale care incep la, sau dupa 1 ianuarie 2018.

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJIILE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

2.

Politici contabile (continuare)

2.6

Standarde, amendamente

mterpretari ale standardelor existente care nu sunt Tnca Tn vigoare ;i care

nu au fost Incd adoptate de catre Banca (continuare)

IFRS 15 „ Venituri din Contractele cu Clienfii”

IFRS 15 reprezinta noi cenn^e pentru recunoajterea veniturilor, inlocuind IAS 18 „Venituri”, IAS 11 „Contracte

de Constructii”, ?i mai multe interpreted cu privire la venituri. Noul standard stabile?te un model de recunoajtere

a veniturilor bazat pe control 51 ofera indrum&ri suplimentare in mai multe domenn care nu sunt acopente

minu(ios de IFRS-unle existente, inclusiv contabilitatea in cadrul acordurilor cu multiple obligapi de

perform an^a, prefuri variabile, drepturi la rambursare a clien{ilor, oppuni de rascumparare la fiimizor, 51 alte

complexit^i frecvente. Conducerea Bancii considers ca aceste amendamente nu vor avea impact asupra

situajiilor financiare a Bancii.

Amendamente la IFRS 11 Acorduri comune

Aceste amendamente ofera indrumari cu privire la contabilizarea achizi^iilor cotelor in cadrul tranzac{iilor

comune, care constituie o afacere comuna. Amendamentele solicita ca toate tranzactiile sa fie contabilizate prin

aplicarea prmcipiilor de contabilitate in combmarile de afaceri prevazute in IFRS 3 „Combmari de intreprinderi”

§i alte IFRS-un, cu excep{ia celor in care prmcipiile intra in conflict cu IFRS 11. Achizi{ia cotelor m asocierile in

participate nu sunt afectate de noile indruman.

Conducerea Bancii considera ca aceste amendamente nu vor avea impact asupra situa{iilor financiare datorita

faptului ca Banca nu a incheiat careva acorduri comune.

17

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJHLE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

1. Mijloace bane$ti $i conturi la Banca Naponala

 

2015

2014

M DL’OOO

M DL’OOO

Mijloace bane$ti

 

180,771

174,978

Contun curente la BNM

226,685

169,031

Incluse in mijloace bane$ti

51 echi valente (Nota 21)

407,456

344,009

Rezervele

obligatorii

1 2 0 ,8 8 8

105,880

 

528,344

449,889

»

Cont curent $i rezerve obligatorii

------ .

Banca Nationals a Moldovei (BNM) cere bancilor comerciale sa pastreze in scopul asigurarn lichiditapi o

rezerva minima calculata ca un anumit procent dm fondurile medn atrase de banci in luna precedents (intervalul

cuprins intre data de 8 a lunn curente 51 data de 7 a lunii urmatoare), mclusiv toate depozitele de la clien{i. in

baza deciziei nr. 85 a Consiliului Administrativ al BNM din 15 aprilie 2004, metoda de calcul §i menfmere a

rezervelor obligatoni a fost modificata. Pentru fondunle atrase in Lei Moldovenejti (MDL) $i in moneda

neconvertibila se creeaza rezerve in MDL. Pentru fondunle atrase in moneda liber convertibila sunt create

rezerve in Dolari SUA (USD) $Lsau EURO (EUR). La data de 31 decembrie 2015 rata de calcul a rezervei

mmime obligatoni in MDL a fost 35.0% (31 decembrie 2014: 14.0%), in Dolari SUA (USD) §i/sau EURO

(EUR) a fost 14.0% (31 decembrie 2014: 14.0%).

La data de 31 decembne 2015 soldul in contul curent deschis la BNM era in suma de MDL’OOO 226,686 (31

decembrie 2014: M DL’OOO 169,032) §1 mcludea rezervele obligatoni pentru fondurile atrase in lei moldovenejti

51 valuta neconvertibila. Soldul rezervat in conturile de rezerve obligatorii pentru USD 51 EUR a constituit

USD’000 2,896 51 EUR’000 2,977 respectiv (31 decembne 2014: USD’000 3,036 51 EUR’000 3,078).

Dobanda oferita de catre BNM pentru rezervele obligatoni per parcursul anului 2015 a vanat intre 0.27% 51

0.41% pe an pentru rezervele in valuta straina 51 7.46% - 16.50% pentru rezervele in MDL (pe parcursul anului

2014: intre 0.34% 51 1.28% pentru rezervele in valuta straina $i intre 0.5% - 1.27% pe an pentru rezervele

MDL). Rezervele obligatorii pentru fondurile atrase in USD ?i EUR sunt plasate in conturile Nostro ale BNM in

banc le corespondente incorporate in Janie OECD.

Rezervele obligatorii de{inute la conturi curente in Banca Naj mala pot fi folosite de catre Banca in operapunile

sale zilnice.

18

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJIILE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

4. Conturi curente $i depozite la banci

 

2015

2014

 

M

DL’000

M

DL’000

Conturi curente

130,619

85,344

Depozite overnight

225,790

135,598

Incluse in mijloace bane?ti §i echivalente (Nota 21)

356,409

220,942

»

356,409

220,942

Majoritatea conturilor curente 51 a depozitelor sunt deschise in bancile locale.

La data de 31 decembrie 2015 depozitele ’’overnight” reprezinta soldurile in USD la Bank of New York

parcursul anului 2015 rata dobanzii la depozitele ’’overnight” vanind intre 0.01% $i 0.05%.

5. Valori mobiliare investijionale

Pe

 

2015

2014

 

M

DL’000

M

DL’000

Hartu de valoare de stat

162,353

132,274

Certificatele emise de BNM

109,617

0

271,970

132,274

Incluse in mijloace bane§ti

51 echivalente (Nota 21)

109,617

99

Hartii de valoare cu scadenfa mai mare de 90 zile

 

162,353

132,175

 

271,970

132,274

La 31 decembrie 2015 hartiile de valoare de stat reprez ta hartu de valoare denominate in MDL pe termen scurt

§i mediu, emise de Ministerul Finanjelor al Republicn Moldova cu o rata dobanzii vanind intre 12.51% $i

26.40% anual (2014: 3.93% §i 10.70%).

Certificatele emise de Banca Nafionala a Moldovei, la 31 decembrie 2015 sunt cu scadenja inifiala de 14 zile cu

o rata dobanzii variind intre 6.5% -19.5 % anual (2014: intre 3.5 $i 6.5%).

La 31 decembrie 2015 51 2014 Banca nu de^inea hartu de valoare de stat gajate pentru creditul de la BNM.

19

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATIVE LA SITUATHLE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

6. Credite, net

 

2015

2014

 

M

DL’OOO

M DL’OOO

Credite

890,981

1,063,587

Minus: Reducen pentru pierderi

(24,129)

(26,772)

866,852

1,036,815

La 31 decembrie 2015 dobanda acumuiata pentru creditele depreciate a constituit MDL’OOO 5,679. La 31

decembne 2014 - MDL’OOO 5,383.

Analiza portofoliului de oredite pe sectoare de activitate este prezentata mai jos:

 

2015

2014

M DL’OOO

M DL’OOO

Producpe 51 corner^

315,675

377,848

Agriculture ji industria alimentara

191,955

268,691

Credite acordate persoanelor fizice

99,285

144,251

Mediul

financiar nebancar

73,654

102,527

Construcpi $i imbunatafin funciare

50,502

50,519

Altele

159,910

119,751

890,981

1,063,587

Ratele dobanzilor la credite sunt prezentate mai jos:

 

2015

2014

%

%

Rata dobanzii la

credite (mm / max)

4 .5 -2 1 .5

4.75 - 18.0

Mijcarea in provizionul pentru deprecierea creditelor pe parcursul anilor 2015 512014 este prezentata mai jos:

 

2015

2014

 

M

DL’OOO

M DL’OOO

Sold la 1 ianuarie

26,772

33,732

CasSri

(34,387)

(6,131)

Recuperari

607

625

Cheltuieli anuale

31,137

(1,454)

Sold la 31 decembrie

24,129

26,772

Depreciere individuals (1)

12,339

14,511

Depreciere colectiva

11,790

12,261

24,129

26,772

20

BC ENERGBANK SA NOTE E X P L IC A T E LA SrTLAJIILE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

6. Credite, net (continuare)

Provizioane pentru depreciere

Banca stabile§te provizioane pentru pierderile din depreciere care reprezinta estimarile sale privind pierderile

suportate in cadrul portofoliului sau de credite. Componentele principale ale acestor provizioane sunt

componente specifice de pierderi care se refera la expuneri semnificative individual, 51 un provizion pentru

pieraeri colective de la credite stabilit pentru grupuri de active omogene in privinfa pierderilor care au fost

suportate insa nu au fost identificate in privmfa creditelor, in privm{a carora a fost efectuata evaluarea

individuala pentru determinarea deprecierii.

Politica de casare

Banca caseaza soldul creditului (51 orice provizion legat pentru pierderi dm depreciere) atunci cand Banca

determina ca creditele sunt lmposiffil de mcasat. La concluzia data se ajunge dupa examinarea unei astfel de

informa{n cum ar fi aparipa schimbarilor semnificative in pozipa financiara a debitorului astfel ca debitorul nu-ji

mai poate onora obliga{iile de plata, sau faptul ca veniturile obpnute din contul garanpei nu vor fi suficiente

pentru acoperirea intregii expuneri a bancii.

7. Investitu financiare disponihOe pentru vanzare

Valon mobiliare investiponale disponibile pentru vanzare includ investijiile de capital in companiile locale

neincluse in lista. Analiza investi^iilor de capital se efectueaza in felul urmator:

 

Cota de

Cota de

participate

participate

 

Domeniul de activitate

2015

2014

 

%

%

Oldex SA

Brokeraj

51

Electrosistem SA

Leasing

24.83

24.83

Garant Invest SRL

Garantarea depozitelor

9.92

9.92

Birou de credit SRL

Birou de credit

3.29

3.29

Altele

2015

2014

M DL’000

M DL’000

77

2,287

2,285

440

440

500

500

104

35

3,331

3,337

Toate mvestifiile disponibile pentru vanzare conform situapei la 31 decembrie 2015 51 2014 sunt reflectate la

cost, deoarece nu exista un pre{ de pia{a cotat pe o pia^a activa pentru acestea 51 valoarea justa a lor nu poate fi

determinata cu certitudine. Conducerea a analizat 51 a constatat ca nu sunt mdicaton de depreciere a acestor

mvesti^ii. in anul 2015 au fost urmatoarele schimban:

* vinzarea acpunilor Oldex SA

* majorarea acpunilor SA Depozitarul National de Valori Mobiliare prin emisia suplimentara

21

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJIILE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

7. Investifii financiare disponibile pentru vanzare (continuare)

Mijcarea in portofoiiul de investi(ii pentru vanzare al Bancii este prezentata mai jos:

Sold la 1 ianuarie

Adipi

Iejiri Sold la 31 decembrie

8. Proprietate investifionala

Mijcarile in propnetatea investitionala sunt dupa cum urmeaza:

Sold la 1 ianuarie

Mi$cari nete a valorii juste

Sold la 31 decembrie

2015

2014

M DL’OOO

M DL’OOO

3,337

3,337

71

-

(77)

-

3,331

3,337

2015

2014

M DL’OOO

M DL’OOO

47

47

-

-

47

47

La 31 decembrie 2015 soldul proprieta{ii mvestitionale este compus dintr-un lot de pamant situat in Oni{cam

(Republica Moldova). P roprietate mvestitionale sunt inregistrate la valoarea justa, care a fost determinate in

urma evaluSrilor effectuate de Vlasercom SRL, un specialist independent specializat in evaluarea acestui tip de

proprieta{i mvestitionale. Valoarea justa a proprietajn mvestitionale a fost determinate utilizand metoda

vanzarilor comparabile.

22

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATI\*E LA SITL AJIILE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

9.

Active nemateriale

 

2015

2014

M DL’000

M DL’000

Cost

Sold la

1 ianuarie

9,385

7,500

lntrari

162

1,927

Ie§iri

-

(42)

Sold la 31 decembrie

9,547

9,385

Amortizare acumulata

 

Sold la 1 ianuarie

6,214

5,413

Cheltuiala anuala

907

843

Iejiri

-

(42)

Sold la 31 Decembrie

7,121

6,214

Valoarea netsS de bilanf

 

La 31 decembrie

2?426

3,171

Activele nemateriale reprezinta programe informatice 51 licence pentru calculatoare.

La

decembrie 2014: M DL’000 2,477).

31

decembrie 2015

costul activelor nematenale complet amortizate a constituit M DL’000 5,127 (la 31

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJIILE FINANCIARE I'entru anul incheiat la 31 decembrie 2015

10. Mijloace fixe

 

Terenuri $i

Cladiri

M DL’OOO

Cost

Sold la 1 ianuarie 2015

109,333

Intrai

623

Transferuri

-

Reclasificari

(348)

Reevaluarea

(5,481)

le§iri

-

Sold la 31 decembrie 2015

104,127

IJzura acumuiata

Sold la 1 lanuane 2014

5,147

Cheltuiala anuala

1,479

Reclasificari

-

Reevaluarea

(5,906)

Ie§iri

(2)

Sold la 31 decembrie 2014

718

Valoarea neta de bilanf

La 31 decembrie 2014

103,409

La 31 decembrie 2013

104,186

Mobilier $i

Active in curs de

 

echipamente

Autovehicule

execute

Total

M DL’OOO

M DL’OOO

M DL’OOO

M DL’OOO

32,179

5,269

398

147,179

3,633

-

.

836

5,092

-

571

(571)

-

(9)

(103)

-

(460)

-

-

-

(5,481)

(2,912)

-

(264)

(3,176)

32,891

5,737

399

143,154

22,077

2,255

-

29,479

2,383

549

-

4,411

-

( 1 01)

-

(101)

-

-

-

(5,906)

(2,825)

-

-

(2,827)

21,635

2,703

-

25,056

11,256

3,034

399

118,098

10,102

3,014

398

117,700

La 31 decembrie 2015, costul mijloacelor fixe uzate integral, dar inca utilizate de catre Banca a constituit MDL’OOO 12,998 (la 31 decembrie 2014: MDL’OOO 10,688).

La data de 27.07.2015 a fost efectuata reevaluarea cladirilor BC ENERGBANK de catre compania de evaluare interdependenta Vibimobil SRL . in rezulatatul reevaluarri a

fost Tnregistrata majorarea valorh de bilanj a cladirilor in suma de MDL’OOO 424 §i o diferen{a de MDL’OOO 174 m rezerva de reevaluare. Evaluarea a fost efectuata utilizand

metoda vanzarilor comparabile. La 31 decembrie 2015 conducerea a analizat preturile de pia{a §i a constatat ca acestea aproximeaza valorile existente la data efectuaru raportului de reevaluare.

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJHLE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

10. Mijloace fixe (continuare)

 

Terenuri $i

Mobilier 51

Cladiri

echipamente

Autovehicule

M DL’000

M DL’000

MDL’000

Cost

Sold la 1 ianuarie 2014

108,104

31,798

5,171

Intr&ri

31

3,106

-

Transferuri

1,198

-

953

Reclasifican

-

-

(59)

Ie$iri

-

(2,725)

(796)

Sold la 31 decembrie 2014

109,333

32,179

5,269

Uzura acumulata

Sold la 1 ianuarie 2014

3,631

22,442

2,635

Cheltuiala anuala

1,516

2,213

458

Ie$iri

-

(2,578)

(838)

Sold la 31 decembrie 2014

5,147

22,077

2,255

Valoarea neta de bilanf

La 31 decembrie 2014

104,186

10,102

3,014

La 31 decembrie 2013

104,473

9,356

2,536

 

25

Active ill curs de

execute

M DL’000

1,225

1,324

(2,151)

*

-

-

398

-

-

-

-

398

1,225

Total

M DL’000

146,298

4,461

-

(59)

(3,521)

147,179

28,708

4,187

(3,416)

29,479

117,700

117,590

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJIILE FINANCIARE Pentru anui incheiat la 31 decembrie 2015

11. Alte acdve

 

2015

2014

M DL’OOO

M DL’OOO

C re a te

aferente

sistemelor

intemaponale de

transferun

bantjti

(Nota21)

2,787

2,041

Decontari cu alte persoane fizice

 

682

1,367

Debitori pe investi{n capitale

 

173

-

Active

luate in posesie

81,385

96,533

Stocuri

1,583

1,367

Cheltuieli anticipate

 

928

471

Alte active

 

4,259

7,303

Minus: Reduceri pentru pierderi la active luate in posesie

(15,684)

-

 

 

76,113

109,082

Active luate in posesie includ terenuri de pamant si cladiri luate in posesie de Banca in schimbul rambursarn

creditelor.

12. Datorii cAtre b&nci

 

2015

2014

MDL’OOO

M DL’OOO

Depozite la termen

*

553

-

553

26

BC ENERGBANK SA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAJIILE FINANCIARE Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

13. Datorii catre client

 

2015

2014

MDL’000

M DL’000

Persoane juridice

Conturi curente

450,835

372,608

Depozite la termen

83,598

84,885

534,433

457,493

Persoane fizice

Conturi curente

123,198

84,062

Depozite la termen

883,484

875,151

1,006,682

959,213

 

 

1,541,115

1,416,706

Ratele anuale a dobanzilor acordate de Banca la depozitele in lei moldovenejti 51 valuta strain a pentru persoanele

fizice 51 juridice au variat dupa cum urmeaza:

2015

2014

 

MDL

Valuta

MDL

Valuta straina

 

%

%

%

%

%

%

%

%

Persoane juridice

 

Depozite la vedere

 

0

8.0

0.1

1.5

-

-

-

-

Depozite

la

termen

de pana la 3 luni

0.5

16.5

0.1

0.1

0 .0

1

-

-

Depozite

la

termen

>3 luni <

1 an

0 .0

17.5

0.1

4.25

0 .0

2.25

0.5

1

Depozite la termen de peste 1 an

0.0

18.0

0 .0

4.1

0 .0

10.5

0.5

6

Persoane fiziee

 

Depozite la vedere

 

-

-

-

-

-