Sunteți pe pagina 1din 9

Filiala Judeteana Mehedinti PREGATIREA MISIUNII DE AUDIT

Asociatia Comunelor din Romania PUBLIC INTERN Data 01.04.2019


Compartimentul pentru Audit Public Colectarea si prelucrarea informatiilor
Intern exercitat prin Cooperare P-06 Anexa nr.10
Domeniul/Activitatea auditata: Financiar-contabilitate
Denumirea misiunii: Auditul sistemului contabil, alocarea creditelor bugetare, CFPP și casierie.
Document redactat de: Popescu Daniela Delia - auditor intern
Petri Cican Bianca Elana - auditor intern
Supervizat: Aldescu Andreea Mihaela - supervizor - auditor intern

STUDIU PRELIMINAR
Descrierea activitatii derulate

Scopul Studiului preliminar este de a asigura echipei de auditori obţinerea de informaţii suficiente şi
adecvate privind realizarea proceselor de comunicare și identificare a problemelor care apar în desfășurarea
activităţilor financiar contabile.

Prezentul studiu este structurat pe 9 capitole astfel:

1) Prezentarea generală a entităţii publice auditate;


2) Descrierea domeniului auditabil;
3) Identificarea şi analiza obiectivelor entităţii/structurii stabilite;
4) Identificarea riscurilor asociate activităţilor/acţiunilor specifice domeniului auditabil;
5) Analiza structurii, dinamicii şi pregătirii profesionale a personalului;
6)Analiza modului de asigurare a resurselor în vederea realizării activităţilor/acţiunilor auditabile;
7) Examinarea organizării şi desfăşurării proceselor de administrare în cadrul domeniului auditabil;
8) Identificarea politicilor de îmbunătăţire şi dezvoltare a activităţilor specifice domeniului auditabil.
9) Stabilirea activităţilor/acţiunilor pentru fiecare obiectiv general al misiunii de audit public intern.

1. Prezentarea generală a entităţii publice auditate

UATC Ilovița este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel teritorial, pentru
coordonarea activitatii comunale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes comunal. Este persoana
juridica de drept public cu capacitate juridica deplina ce poate intra in raporturi juridice cu alte autoritati sau
institutii publice, cu persoane juridice romane sau straine, precum si cu persoane fizice, potrivit Statutului –
cadru al unitatilor administrativ –teritoriale.
Administratia publica locala in comuna Ilovița este organizata si functioneaza in temeiul principiilor
autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale,
legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
Misiunea Primariei Comunei Ilovița este aceea de a fi permanent in slujba nevoilor comunitatii locale
pentru a rezolva problemele intr-o maniera transparenta, echitabila, competenta si eficienta cu respectarea
prevederilor legale si in limita competentelor pe care le are.
Consiliul local al comunei Ilovița este organizat in baza Legii nr.215/2001 – privind administratia
publica locala, care reglementeaza modul de constituire,functionare, modalitatile de lucru si alte atributii ale
consiliilor locale menite sa stimuleze si sa sprijine cresterea prosperităţii comunei si a bunăstării cetăţenilor
acesteia.
Primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativ teritoriale si aparatul propriu de
specialitate al primarului constituie structura functionala cu activitate permanenta, denumita “primaria
comunei”, structura care duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand
problemele curente ale colectivitatii locale.

1
Primarul este autoritatea executiva a comunei, este seful administratiei locale, fiind elementul
esential in administrarea localitatii, raspunde de buna functionare a primariei, reprezinta comuna in relatiile cu
persoane fizice si juridice, intern si extern, precum si in justitie.

Primaria ILOVITA are sediul în comuna Ilovița, jud Mehedinti, CUI 4337301, telefon 0252216451, Fax
0252216475, Email consiliullocalIlovita@yahoo.com. UATC Ilovița este persoana juridica care are un
patrimoniu, un buget propriu si hotărăste în ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale,
exercitând în condiţiile legii, autoritatea publică în Comuna Ilovița.

UATC ILOVITA este situata in partea de S-V a Judetului Mehedinti, la o distanta de aproximativ 30 de
km de Municipiul Dr Tr Severin,avand o arie administrativa de 7260 ha din care intravilan 161 ha si 7099 ha
arie extravilan cu o populatie de 1302 locuitori avand un nr. de 688 de gospodarii reprezentate pe 1 sat
respectiv: Ilovita, Bahna, Moisesti.
Obiectivele UATC Ilovița sunt indeplinite cu sprijinul a 14 salariati din care doua functii de demnitate
publica - primarul si viceprimarul, 7 functionari publici și 5 contractuali.

Consiliul Local al comunei, ILOVIȚA autoritate deliberativa, este compus din 8 consilieri care îsi
desfășoara activitatea pe baza Regulamentului de Functionare a Consiliul Local.

Entitatea îndeplineşte următoarele funcţii:

a) privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, institutiilor si serviciilor publice


de interes local si societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local;
b) privind dezvoltarea economico-sociala a comunei;
c) privind gestionarea patrimoniului comunei ( administrarea proprietatii publice si private);
d) gestionarea serviciilor publice din subordine;
e) privind cooperararea inter-institutionala;
f) de reprezentare, prin care se asigură, în numele localitatii, reprezentarea pe plan intern şi extern în
domeniul său de activitate
g) de autoritate locala, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării
reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară
activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;

După natura activităţilor şi modul de desfăşurare, entitatea publică este organizată pe:
 structuri organizatorice funcţionale – în cadrul cărora se realizează funcţiile suport, care asigură
condiţiile economice, juridice, tehnice, de personal şi informaţionale pentru realizare atribuţiilor entităţii
publice;
 structuri organizatorice de specialitate – în cadrul cărora se realizează funcţiile de specialitate care
asigură realizarea activităţilor specifice entităţii publice.

Obiectivul activitatii UATC Ilovița, il reprezinta asigurarea si gestionarea resurselor financiare, materiale si
umane in scopul prevazut de lege si in principal gospodarirea localitatii, distribuirea si utilizarea fondurilor
destinate tuturor domeniilor de activitate, finantarea activităților de învățământ preuniversitar sau cele de interes
cultural, sportiv și religios. În acest sens autoritatile publice locale au la dispozitie resursele constituite prin
bugetul de venituri si cheltuieli al comunei, ce constau în principal din impozite si taxe locale cât și din sume
alocate din unele venituri ale bugetului de stat în condițiile legii Finantelor Publice 273/2006 actualizată.
Pe raza administrativă a comunei Ilovița functioneaza:
- o școlală gimnazială;
- două gradinițe;

Primarul ca autoritate executiva-reprezinta UATC in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoane fizice,
juridice romane sau straine, precum si in justitie, exercitand functia de ordonator principal de credite.
Strategia locala de dezvoltare durabila a comunei Ilovița reprezinta instrumentul de lucru al
administratiei publice locale si este agreat de intreaga comunitate locala, scopul principal fiind acela de a veni in

2
ajutorul tuturor membrilor comunitatii locale, adresandu-se deopotriva administratiei publice, mediului de
afaceri, institutiilor publice, organizatiilor neguvernamentale, dar si cetateanului simplu interesat de evolutia
viitoare a comunitatii sale.
Strategia locala de dezvoltare durabila a comunei Ilovița este un instrument deosebit de util in
programarea viitoarelor investitii, dar si in atragerea resurselor financiare (nationale, europene) pentru
realizarea unor proiecte de anvergura pentru comuna.
Pentru îndeplinirea misiunii şi dezvoltarea durabilă, primăria Ilovița colaborează cu Consiliul Judetean
Mehedinti, Prefectura Mehedinti, organele centrale de specialitate din subordinea Guvernului, precum şi cu alte
entităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

2. Descrierea domeniului auditabil

Contextul organizaţional
Regulamentul de Organizare și Funcționare al UATC Ilovița a fost întocmit și aprobat prin HCL
nr.17/30.03.2012
În prezent se lucrează la întocmirea Regulamentului de ordine interioară în cadrul UATC Ilovița urmând
a fi aprobat prin HCL.
Este formalizat un model al fișei de post utilizat pentru personalul din cadrul UATC Ilovița. Fișele de post
ale persoanelor ce desfășoară activități în cadrul domeniului auditabil cuprind toate acțiunile întreprinse de
acestea.
Organigrama și statul de funcții sunt în concordanță și au fost aprobate prin HCL nr. 14/08.02.2018.
Personalul UATC Ilovița a fost evaluat anual pe parcursul perioadei auditate prin rapoarte de evaluare.
Prezența personalului la locul de muncă a fost consemnată în condica de prezență, iar în perioada auditată nu
au fost înregistrate cazuri de absență nemotivată de la locul de muncă a niciunui salariat. La începutul fiecărui
an calendaristic a fost făcută programarea concediilor de odihnă ale salariaților, astfel încât să nu existe
perioade în care sarcinile unui salariat să nu fie acoperite, chiar dacă în fișa postului nu sunt specificate
persoanele care asigură continuitatea activității.
În cadrul UAT a fost întocmit planul de pregătire profesională având la bază necesităţile rezultate din
evaluarea performanţelor şi nevoilor individuale, precum şi propunerile persoanelor cu atribuţii în activităţile
auditate pentru perioada 2016 – 2018.
Contextul socio-economic
În perioada auditată, la nivelul UATC Ilovița, a fost întocmit anual de către contabilul UAT proiectul
bugetului de venituri şi cheltuieli și a fost aprobat prin hotărâre de către Consiliul Local.
Prin dispoziția nr. 137/19.06.2015 a fost desemnată persoana care exercită control financiar preventiv
propriu pentru activitatea de la UATC Ilovița.
Funcţionarea entității evaluate:
La nivelul UAT Ilovița activitatea de contabilitate este desfășurată în cadrul unui compartiment și anume
compartimentul contabișlitate și impozite și taxe.
Din fișele de post analizate de auditorii interni, activitățile auditate se află în sarcina:
- d-nei Vladulescu Mioara consilier în cadrul compartimentului contabilitate, care îndeplinește atribuții de
contabilitate, atribuții privind achizițiile publice, precum și atribuții cu privire la controlului financiar preventiv
propriu asupra tuturor documentelor cere necesită această viză în cadrul UAT;
- d-neii Caraliu Ileana, inspector, îndeplinește atribuții de casier al UATC Ilovița;
UATC Ilovița a fost transmis către Trezoreria Drobeta Turnu Severin documentul cu specimenele
semnăturilor persoanelor autorizate, iar stabilirea și aprobarea plafonului de casă în cadrul entității s-a
reglementat de către serviciul de cheltuieli al Trezoreriei Drobeta Turnu Severin.
În fișele posturilor angajaților UAT nu se menționează persoana înlocuitoare a titularului postului pe
perioada concediului de odihnă, a concediului medical sau în alte situații neprevăzute.
La nivelul UATC Ilovița, a fost semnat Acordul de cooperare cu numărul 2533 din 09.10.2017 privind
organizarea și exercitarea activității de audit public intern, cu Filiala Județeană Mehedinți a Asociației
Comunelor din Romănia.

Responsabilitatea pentru organizarea şi conducerea activităţii financiar-contabile revine ordonatorului


principal de credite, care a delegat mai mulți salariați, pentru a desfășura această activitate. Printre sarcinile ce
se regăsesc în fișa postului salariatului desemnat cu această activitate, ar trebui să se numere și următoarele:
- Conduce evidenta veniturilor proprii si a unitatilor subordinate;

3
- Intocmeste proiectul de buget si contul de incheiere a executiei bugetare.
- Raspunde de încasarea și cheltuirea sumelor din bugetul local si din bugetul mijloacelor autofinantate,
precum si alte fonduri.
- Acorda controlul financiar preventive.
- Intocmeste actele de decontare si celelalte situatii, ridica extrase de cont de la trezorerie.
- Solicita Directiei Judetene de Finante sume in vederea acoperirii cheltuielilor in cadrul sumelor aprobate
prin Bugetul de venituri si cheltuieli.
- Semneaza actele de decontare privind partile si incasarile prin banca, precum si C.E.C.-urile de ridicare
a numerarului.
- Intocmeste si elibereaza adeverinte salariatilor si locuitorilor pe linia contabilitatii si vechimii in munca.
- Intocmeste dosarele de pensionare pentru angajatii proprii.
- Impreuna cu primarul comunei, analizeaza organigrama si supune spre aprobare Consiliului local.
- Impreuna cu primarul, elaboreaza fisa postului pentru aparatul propriu.
- Pregateste documentatiile pentru angajarea, transferul si desfacerea contractului de munca pentru
aparatul propriu si unitati subordonate.
- Stabileste si reactualizeaza garantiile gestionarilor.
- Verifica, zilnic, condica de prezenta si intocmeste pontajul lunar, inclusiv pentru consilieri si unitati
subordonate.
- Stabileste si reactualizeaza garantiile gestionarilor.
- Intocmeste statele de salarii pentru aparatul propriu si consilieri, calculeaza drepturile salariale si
retinerile datorate.
- Efectueaza verificarea drepturilor de cheltuieli pentru deplasari, detasari.
- Urmareste incasarea chiriilor si a debitelor, conform prevederilor legale.
- Efectueaza, cel putin o data pe luna, controlul inopinat al casei si intocmeste un proces-verbal de
constatare.
- Intocmeste situatii operative privind incasarile realizate la principalele impozite si taxe din perioadele
determinate.
- Efectueaza periodic controlul gestiunilor de valori materiale, informand Consiliul local asupra abaterilor
constatate cu acest prilej, dacă este cazul.
- Intocmeste rapoarte si informari din domeniul financiar-contabil, intocmeste dari de seama contabile.
- Intocmeste contractele si actele aditionale pentru gestionarea patrimoniului si urmareste derularea
contractelor si a realizarii clauzelor contractuale.
- Impreuna cu primarul comunei, incheie contracte de inchiriere si service pentru intretinerea mijloacelor
din dotare.
- Face propuneri pentru clasari, casari, vanzari de mijloace fixe, obiective de inventar si materiale.
- Pregateste si organizeaza desfasurarea licitatiilor pentru administrarea patrimoniului.
- Impreuna cu primarul comunei, prezinta propuneri pentru cuprinderea lucrarilor noi in programele de
investitii anuale.
- Tine evidenta mijloacelor fixe.
- Tine evidenta obiectelor de inventar.
- Indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau incredintate de primar sau de catre secretar.

2.1. Cadrul de reglementare al domeniului auditabil

Pentru desfăşurarea acestei misiuni de audit public intern a fost avut în vedere, în principal, următorul
cadru normativ:
 Legea contabilităţii nr. 82/1991 rerepublicată;
 OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a
acestuia, mofificată;
 -Ordinul nr. 2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005;
 OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

4
 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
 OMFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;
 Legea bugetului de stat 339/2015 pentru anul 2016, 6/2017 și 2/2018;
 OG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată;
 -Ordinul nr. 2332/2017 din 30 august 2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.
923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului
financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară
activitatea de control financiar preventiv propriu;
 O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice,
completat cu O.S.G.G. nr. 200/2016.
 O.S.G.G nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice. -
 Decretul 209/1976 privind disciplina de casă.

În cursul misiunii de audit public intern s-au avut în vedere documentele:


 Organigrama- dimensiunea entitatii auditate;
 Statul de functii – fluctuatia personalului/stabilitatea personalului;
 Regulamentul de ordine interioara;
 Regulamentul de Organizare si Functionare;
 Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial, documentele elaborate;
 Fisele postului - alocarea sarcinilor si identificarea persoanelor responsabile;

2.2. Factorii ce pot influenta activitatea financiar contabilă, sunt redati in tabelul de mai jos:

Factori de influenţă Impact


Factori politici
Schimbări legislative dese Adoptarea cu intarziere a unor acte
normative si punerea in aplicare cu intarziere
a masurilor luate.
- necesitatea alinierii legislaţiei la influenţează modalitatea de implementare a
cea a UE programelor şi strategiei UATC-ului
Reorganizarea aparatului Ineficienţă în activitate, prin plecarea
personalului, prin iesiri la pensie a salariatilor
Factori economici
-reformă economică lentă; Absenţa programelor de investiţii pentru
spaţii şi dotări.
Nivelul salarizării scazut Descurajarea specialiştilor care vor să se
integreze în cadrul entităţii.
Factori sociali
Lipsa angajarii specialistilor (juristi, Imposibilitatea indeplinirii cu succes a
economisti) în cadrul structurilor de sarcinilor de serviciu, datorita lipsei de
specialitate experienţă a personalului
Factori tehnologici
Noile tehnologii IT Necesitatea de instruire a personalului
-dezvoltarea sistemelor de insuficienţa resurselor financiare în plan
comunicaţie; local;
Lipsa unor programe şi aplicaţii Cresterea volumul de muncă şi
informatice specializate. ineficientizarea procesului de evidenţă ,
înregistrare şi arhivare a datelor.

3. Identificarea şi analiza obiectivelor entităţii/structurii stabilite:

Obiectivele generale şi specifice ale primariei Ilovița stabilite conform O.M.F.P. nr. 400 /2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare sunt:

5
1.Creşterea eficienţei activităţii desfăşurate de către compartimentele aparatului de specialitate al
Primarului comunei Ilovița pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute prin strategia pe termen mediu al primariei.
2. Creşterea calităţii activităţiilor desfăşurate în cadrul Primariei.
3. Reducerea vulnerabilităţii la corupţie în cadrul structurilor aparatului propriu al Primariei :
Pentru realizarea activității privind sistemul contabil, alocarea creditelor bugetare, control financiar
preventiv și casierie, în conformitate cu prevederile legale și cadrul procedural aplicabil, se au în vedere
următoarele obiective:
1.Asigurarea regularitatii si conformitatii privind activitatile sistemului contabil;
2.Alocarea creditelor bugetare;
3.Organizarea si efectuarea controlului financiar preventiv;
4.Activitatea de casierie.

4. Identificarea riscurilor asociate activităţilor / acţiunilor specifice domeniului auditabil

Nr. Obiective Activităţi/Acţiuni Riscurile


crt identificate
1. 1 Analiza procedurilor de 1. Neluarea masurilor pentru organizarea / dezvoltarea
lucru; procesului privind implementarea SCI/M;
Asigurarea 2 Registrul-jurnal; 2. Folosirea conturilor în neconcordanță cu natura operațiunilor,
regularitatii si sau cu funcționalitatea acestora;
conformitatii 3 Registrul-inventar; 3. Neactualizarea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de
privind activitatile la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar;
sistemului 4. Preluarea eronată a datelor cu privire la patrimonial public și
contabil privat al entității, în raportările anuale;
4 Elaborarea Bilanţului 5. Preluarea eronată a soldurilor conturilor din balanță,
contabil; denaturând raportarea datelor.
2. Alocarea 5 Analiza procedurilor de 6. Neluarea masurilor pentru organizarea/ dezvoltarea
creditelor lucru; procesului privind implementarea SCI/M;
bugetare 6. Analiza respectării 7 Posibilitatea deturnării fondurilor;
alocării creditelor
bugetare;
3. Organizarea şi 7 Analiza procedurilor de 8 Neluarea masurilor pentru organizarea/ dezvoltarea procesului
efectuarea lucru; privind implementarea SCI/M;
controlului 8 Analiza cadrului 9 Posibilitatea efectuării de plăți nelegale;
financiar metodologic de aplicarea 10 Acordarea vizei de CFPP pentru operaţiuni nelegale;
preventiv propriu a CFPP;
4. Activitatea de 9 Organizarea activitatii 11 Lipsa (omiterea) înregistrărilor tuturor documentelor sau
casierie de casierie; înregistrarea eronată a acestora;
10 Urmărirea modului de 12 Virarea eronată a sumelor în conturi ce nu corespund naturii
utilizare a foi de acestora;
varsamant;
11 Analiza modului de 13 Utilizarea sumelor pentru plata altor categori de cheltuieli
utilizare a CEC-ului decât cele specificate pe document;
pentru ridicare de
numerar;
12 Analiza utilizării 14 Raportarea situațiilor financiare eronate și existența unei
Registrului de casă; posibile fraude.

5. Analiza structurii, dinamicii şi pregătirii profesionale a personalului


5.1. Resursele umane din cadrul compartimentului financiar contabil
La data derulării misiunii de audit in cadrul entitatilor auditate, activitatea financiar contabila este
desfășurată la nivelul unui serviciu în cadrul UATC Ilovița, de catre un contabil în fiecare unitate școlară.
5.2. Asigurarea unui nivel de calificare adecvat al personalului

6
Sistemul de recrutare al funcţionarilor publici a oferit posibilitatea ca fiecare entitatea, în funcţie de
particularităţile posturilor să stabilească şi să solicite prin fişa postului cunoştinţele, abilităţile şi valorile pe
care o persoană trebuie să le deţină în vederea desfasurarii acestor activități, respectiv cunostințe în
domeniul financiar-contabil.
Un alt aspect important, este faptul că la nivelul entităţii există o preocupare manifestată de primar
pentru dezvoltarea competenţelor de tipul ,,a învăţa să înveţi’’. Totuşi, instruirea practică realizată la locul de
muncă trebuie consolidată cu noţiuni teoretice.
La nivelul entitatii există întocmit Programul anual de pregatire profesionala a personalului și s-a ținut
cont de nevoile de instruire/perfectionare de pregătire profesională a personalului de conducere și execuție
identificate.
Asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului UATC Ilovița se realizeaza prin:
-studiu individual;
-documentare profesională.

6.Analiza modului de asigurare a resurselor în vederea realizării activităţilor/acţiunilor


auditabile
Pentru îmbunătăţirea activitații financiar-contabile au fost analizate sursele de informaţii utilizate de
conducere pentru definirea criteriilor de performanţă.
În acest scop într-o primă etapa au fost identificate sursele de informaţii utilizate de
management, iar ulterior a fost evaluată adecvarea şi corectitudinea surselor de date. Analiza este efectuată
cu ajutorul documentului Evaluarea surselor de date care este prezentat în continuare.

Evaluarea surselor de date:


A.Capacitatea entitatii de a asigura o planificare strategică în conformitate cu regulile si legile aplicabile in
domeniu.
Surse de date existente:
1.Cadrul normativ care reglementeaza activitățile auditate;
2.Politica entitatii in domeniul auditabil;
3.Programul de control intern managerial elaborat la nivelul entitatii.

B.Criteriile stabilite pentru evaluarea surselor de date:


1.Testarile au urmarit daca structurile organizatorice ale entitaților sunt în concordanță cu cadrul
normativ care reglementeaza organizarea si functionarea acestora;
2. Politica entităților este în concordanță cu obiectivele acestora;
3.Sursele de date utilizate de management ofera informatii complete si corecte pentru definirea si
masurarea indicatorilor;

C.Rezultatele evaluarii surselor de date :


1.Datele sunt complete, corecte si permit realizarea unor analize cu privire la calitatea informatiilor
transmise de structuri;

D.Aprecierea globala a suficienței surselor de date


1.Datele sunt corecte, permit identificarea structurilor care transmit informatii necesare realizarii unei
sinteze și analize, intr-o perioada optima.

7.Examinarea organizării şi desfăşurării proceselor de administrare în cadrul domeniului


auditabil

În cadrul compartimentul financiar contabil se realizează următoarele activităti:


a) elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu;
b) angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata chetuielilor in limita creditelor bugetare repartizate,
aprobate si numai in legatura cu activitatea institutiei publice respective cu respectarea dispozitiilor legale;
c) realizarea veniturilor;
d) angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
e) integritatea bunurilor incredintate entitatii;

7
f) organizarea si tinerea la zi a contabilitatii, prezentarea la termen a situatiilor financiare privind
patrimoniului aflat in administrare precum si executia bugetara;
g) intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare in conformitate cu cadrul de raportare financiar
aplicabil acestora;
h) organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului;
i) organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern corespunzator pentru intocmirea
si prezentarea corecta si fidela a situatiilor financiare;
j) monitorizarea performantelor financiare si nefinanciare ale entitatilor aflate in coordonare;

8) Identificarea politicilor de îmbunătăţire şi dezvoltare a activităţilor specifice domeniului


auditabil.

In cadrul entităților auditate există preocupare în ceea ce priveste întărirea capacității institutionale prin
management eficient.
Rezultatele analizei efectuate se pot sintetiza astfel:
• Aspecte pozitive:
- existenta si implementarea sistemului de control managerial la nivelul entitatii
- existenţa unui personal cu pregătire profesională corespunzătoare cu cerinţele din Fişele posturilor;
- preocupările primarului pentru dezvoltarea competenţelor de tipul ,,a învăţa să înveţi’’;
- existenţa unei infrastructuri informatice (dotarea cu tehnică de calcul, acces la internet etc.) şi a
personalului care deţine noţiuni fundamentale în domeniul TIC;
- procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia UE;
- capacitatea de adaptare a serviciului la nevoile şi cerinţele impuse de situaţia socio-economică
actuală;
- o bună colaborare cu structurile funcţionale din cadrul entităţilor, precum şi cu ceilalalte compartimente;
- stabilitatea personalului din cadrul primariei, cât și a unităților de învățământ subordonate;
- existentă Programului anual de pregatire profesional a personalului UATC Ilovița;
- existenta strategiei si a planului de actiune pentru reducerea vulnerabilitatii la coruptie.
• Aspecte negative:
- limitări bugetare la nivelul entităţii, care nu permit asigurarea unei pregătiri profesionale în conformitate
cu nevoile personalului;
• Oportunităţi:
- îmbunătăţirea activităţilor entităţii în domeniu, avându-se ca model buna practică internaţionala precum
şi practica altor entităţi din România;
- realizarea unor programe de formare profesională continuă a salariaţilor, utilizându-se infrastructura IT
existentă;
• Ameninţări:
- nerealizarea obiectivelor entităţii;
- nerealizarea unor atribuţii specifice entităţii;

9) Stabilirea activităţilor / acţiunilor pentru fiecare obiectiv general al misiunii de audit public
intern.
1. Asigurarea regularității și conformității privind activitățile sistemului contabil.
1. Analiza procedurilor de lucru
2. Registrul-jurnal;
3. Registrul-inventar;
4. Elaborarea Bilanţului contabil;

2. Alocarea creditelor bugetare


1. Analiza procedurilor de lucru;
2. Analiza respectării alocării creditelor bugetare;

3. Organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv propriu


1. Analiza procedurilor de lucru;
2. Analiza cadrului metodologic de aplicarea a CFPP;

8
4. Activitatea de casierie
1. Organizarea activitatii de casierie;
2. Urmărirea modului de utilizare a foi de varsamant;
3. Analiza modului de utilizare a CEC-ului pentru ridicare de numerar;
4. Analiza utilizării Registrului de casă;

10). Misiuni de audit public intern anterioare privind activitățile/acțiunile auditate


În perioada 01.06.2016 – 30.06.2016, la UATC Ilovița a fost efecuată o misiune de audit cu tema
Activitatea financiar contabilă, finalizată cu raport, în urma căreia s-au formulat următoarele recomandări:

- Întocmirea Proceselor verbale de verificare gestionară conform modelului ITL – 036.


Efectuarea controlului inopinat al casieriei cel puțin o dată pe lună, prin numărarea și verificarea tuturor valorilor
existente în casă conform art.45, cap.5 din decretul 209/2015. – neimplementat

- Efectuarea de îndată a inventarierii anuale, generale și totale a patrimoniului la finele


exercitiului financiar 2015 în conformitate cu normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aprobate prin OMFP nr.2861 din 9 octombrie 2009, publicat
în MO nr.704 din 20 octombrie 2009 (actualizat la 31.12.2013), O.G. nr.112/2000 act privind reglementarea
procedurii de scoatere din functiune a mijloacelor fixe. – implementat

Recomandarea neimplementată a fost adusă la cunoștință ordonatorului principal de credite și a fost


stabilit un alt termen de implementare.

11). Concluzii:
Echipa de auditori interni va efectua un audit de regularitate / conformitate care să dea asigurare în ceea
ce priveşte pertinenţa sistemelor de control intern instituite în cadrul activitatii privind sistemul contabil, alocarea
creditelor bugetare, control financiar preventiv și casierie, de a contribui la îmbunătăţirea acestei activităţi si a
gradului în care obiectivele specifice domeniului auditat sunt realizate.

Numele si Prenumele Functia Semnatura


Popescu Daniela Delia Auditor Intern
Petri Ciocan Bianca Elena Supervizor - auditor Intern

S-ar putea să vă placă și