Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: PSIHOLOGIE


CLASA: a X-a
SUBIECTUL: AFECTIVITATEA ( specificul afectivităţii şi relaţia ei cu alte fenomene psihice, clasificarea trăirilor afective,
proprietăţile trăirilor afective, rolul proceselor afective)
TIPUL LECŢIEI: de comunicare de noi cunoştinţe

OBIECTIVE :
Competenţă generală: Cunoaşterea fenomenelor psihice, a componentelor şi trǎsăturilor specifice personalităţii umane, în
scopul înţelegerii vieţii subiective a omului;

Obiective operaţionale: Oo1: să cunoască specificul afectivităţii şi relaţia ei cu celelalte fenomene psihice ;
Oo2:să cunoască tipurile de trăiri afective ;
Oo3:sǎ cunoască proprietăţile trăirilor afective ;
Oo4:să explice rolul trăirilor afective şi influenţa acestora asupra personalităţii umane ;

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE:
expunerea, explicaţia didacticǎ, conversaţia, problematizarea, observaţia sistematicǎ şi independentǎ,
reflecţia personalǎ, activitatea independentǎ.

 MIJLOACE ŞI MATERIALE:
fişe de lucru individuale

BIBLIOGRAFIE:
Mielu, Zlate – coordonator manual „Psihologie” – cls. A X-a, Edit. Aramis 2005
Tinca, Creţu ; Nicolae , Mitrofan; Mihai, Aniţei – colab.

1
Elemente esenţiale de conţinut Strategii didactice
Secvenţele lecţiei T Ob. Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace

1. Captarea 3' - se va realiza discutând pe -strategie -manual de observarea


atenţiei marginea următoarei discursivǎ de psihologie- sistematicǎ
afirmaţii pentru tema în - participǎ la discuţii, tip Editura a elevilor;
cauzǎ : argumentându-şi argumentativ- Aramis;
rǎspunsurile ; persuasiv ;
„Omul nu se raportează
indiferent la realitate,
dimpotrivă , obiectele,
fenomenele , evenimentele
care acţionează asupra lui
au un ecou, o rezonanţă în
conştiinţa sa, trezesc la
viaţă anumite trebuinţe,
corespund sau nu nevoilor
lui, îi satisfac sau nu -dezbaterea ;
interesele , aspiraţiile,
idealurile.”
- ascultǎ cu atenţie
- se vor trece în revistǎ obiectivele lecţiei ;
elementele-cheie ale temei,
2.Comunica- prezente în schema lecţiei
rea subiectului (anexa nr. 1) ;
şi a 2' - ascultǎ ceea ce li se
obiectivelor comunicǎ ;
lecţiei - pe baza datelor privind
importanţa afectivităţii în
conturarea personalităţii
umane şi în dezvoltarea
individului uman , se va
2
reliefa rolul acesteia în
3. Dirijarea 30' Oo1 manifestarea personalităţii
învăţării - participǎ la discuţii,
încercând sǎ explice care -strategie -manual de
ar fi rolul afectivităţii în discursivǎ de psihologie-
Specificul afectivităţii dezvoltarea individului tip explicativ ; Editura
Relaţia ei cu alte fenomene uman Aramis;
psihice

În desfăşurarea
proceselor afective – rolul -expunerea ;
determinant nu îl are
obiectul ci valoarea şi
semnificaţia pe care acesta
o are pentru subiect ; relaţia
dintre obiect şi subiect fiind
foarte importantă.
Procesele psihice care
reflectă relaţia dintre
subiect şi obiect sub formă - oferǎ exemple practice ; -explicaţia
de trăiri, uneori atitudinale, didacticǎ ;
poartă denumirea de
procese afective.
Procesele afective se află
în relaţii de interacţiune şi
interdependenţă cu toate
fenomenele psihice şi
procesele psihice ,
afectivitatea fiind specifică -conversaţia ;
omului .
Afectivitatea este manual de
considerată ca fiind psihologie-
3
componenta bazală, Editura
infrastructurală a psihicului, Aramis;
dar şi nota lui definitorie, -strategie
deoarece prin afectivitate didacticǎ de tip
omul se diferenţiază argumentativ-
profund de roboţi şi - enumeră care sunt deductiv ;
Oo2 calculatoare, de inteligenţa tipurile de trăiri afective
artificială. şi care sunt
caracteristicile lor
Clasificarea trăirilor
afective

Afectivitatea cuprinde o
multitudine de stări şi trăiri
afective. -conversaţia ;
Criteriile după care se
poate face o clasificare a lor
sunt: intensitatea, durata,
complexitatea, gradul de
conştientizare.
Conform studiilor
efectuate de Vasile Pavelcu
(psiholog român) în funcţie
de relaţia dintre activitatea
scoarţei cerebrale ( centri -problematiza-
nervoşi superiori) şi a rea ;
subscoarţei cerebrale (centri
nervoşi inferiori) se
întâlnesc trei categorii de
procese afective :
A) Procese afective
primare – au un caracter manual de
4
elementar, sunt slab psihologie-
organizate, mai aproape de -strategie Editura
biologic ( instinct) şi mai discursivǎ de Aramis;
puţin elaborate cultural, ele tip explicativ;
tind să scape controlului
conştient, raţional :
1. Tonul afectiv al
proceselor cognitive
2. Trăirile afective de - explică importanţa
provenienţă organică trăirilor afective în
3. Afectele : groaza , mânia, desfăşurarea activităţilor
frica, accese de plâns şi acţiunilor umane -expunerea;
zgomotos.
B) Procese afective
complexe - au un grad mai
mare de conştientizare şi
intelectualizare :
1. Emoţiile curente :
bucuria, tristeţea, simpatia,
antipatia, entuziasmul, -explicaţia ;
admiraţia, dispreţul,
speranţa, plăcerea.
2. Emoţiile superioare –
sunt legate de activitatea pe
care o desfăşoară individul ;
ele se supun în mai mare
măsură învăţării, existând
chiar o formă de învăţare
numită învăţare afectivă.
3. Dispoziţiile afective –
sunt stări difuze, cu manual de
intansitate variabilă şi psihologie- temǎ de
5
durabilitate relativă. -expunerea; Editura lucru în
C) Procese afective -explicaţia ; Aramis; clasǎ ;
superioare – se
caracterizează printr-o mare - explică diferenţa dintre
restructurare şi raportare tipurile de procese
valorică, situată nu la nivel afective prin folosirea
de obiect (ca cele primare), unor situaţii concrete
de activitate (ca cele
complexe), ci la nivel de -strategie
personalitate, depăşind prin didacticǎ de tip
conţinutul şi structura lor argumentativ-
stările emoţionale disparate deductiv ;
şi tranzitorii : -conversaţia ; observarea
1. Sentimentele – trăiri sistematicǎ
afective intense, de lungă a elevilor;
durată : dragostea, ura,
gelozia, invidia, admiraţia,
îndoiala, recunoştinţa :
- sentimente intelectuale
- sentimente estetice
- sentimente morale
- sentimentul Eu-lui -problematiza-
sentimente sociale şi rea ;
psihosociale
2. Pasiunile - sunt
sentimente cu orientare,
intensitate şi grad de
stabilitate şi generalitate
foarte mare, antrenând
întreaga personalitate : temǎ de
- pasiuni lucide, nobile lucru în
- pasiuni oarbe clasǎ ;
6
Oo3 Proprietăţile trăirilor
afective - explică proprietăţile
trăirilor afective şi
Avem în vedere nu notele exemplifică cu situaţii din
lor distinctive şi definitorii, viaţa lor -activitatea
care le individualizează în independentǎ;
raport cu alte fenomene evaluare
psihice, ci capacităţile sau -exerciţiul; orală
disponibilităţile pe care le -fişe de
posedă : lucru
1. Trăirile afective au individuale;
capacitatea de a se
exterioriza – de a fi -observaţia
„văzute”, „citite”, „simţite” sistematicǎ şi
– proprietate numită independentǎ;
expresivitate emoţională.
2. Trăirile afective au
proprietatea de a se -conversaţia;
converti unele în altele,
adică de a se transforma din
pozitive în negative şi
invers.
3. Trăirile afective au
capacitatea de a se păstra -activitatea
chiar şi în lipsa stimulului independentǎ;
care le-a produs . -reflecţia
Oo
4
personalǎ;
Rolul proceselor afective
Funcţia esenţială a - exemplifică cu situaţii
proceselor afective ca şi a concrete rolul trăirilor
expresiilor lor este aceea de afective manual de
a pune organismul în acord psihologie-
7
cu situaţia, deci de a adapta, Editura temǎ de
de a regla conduita umană Aramis; lucru în
din punct de vedere -activitatea clasǎ ;
energetic şi direcţional. independentǎ;
Putem spune că :
- emoţiile sunt cele care -exerciţiul;
organizează conduita
umană – prin mobilizarea
întregului organism, prin
punerea lui în acord cu
situaţia; -observaţia
- emoţiile sunt cele care sistematicǎ şi
dezorganizează conduita independentǎ;
umană – prin starea de observarea
agitaţie difuză, prin sistematicǎ
intensitatea şi desfăşurarea -conversaţia; a elevilor;
lor tumultoasă ;
- procesele afective
îndeplinesc un rol major în
susţinerea energetică a
activităţilor umane, ele
potenţează şi condiţionează -activitatea
.Obţinerea acţiunile. - vor răspunde independentǎ;
performanţei ; - pe baza datelor privind solicitărilor prin exemple -reflecţia
asigurarea 5' importanţa afectivităţii în proprii şi concrete personalǎ;
feed-back-ului conturarea personalităţii
umane şi în dezvoltarea
individului uman , se va activitatea manual de temǎ de
reliefa rolul acesteia în independentǎ; psihologie- lucru în
manifestarea personalităţii Editura clasǎ ;
„ Cheia înţelegerii altora se Aramis;
află în propriile noastre
8
vibraţii afective.” ( Vasile -exerciţiul;
Pavelcu) - ceea ce -observaţia
înseamnă că afectivitate sistematicǎ şi
îndeplineşte funcţii independentǎ;
importante nu doar în raport
cu activitatea, ci şi cu
procesul cunoaşterii umane. observarea
- conversaţia; sistematicǎ
5.Intensificarea - vor concretiza - activitatea a elevilor;
retenţiei şi 7' - se vor da îndrumǎri conţinutul lecţiei prin independentǎ;
transferului bibliografice, referitoare la aplicaţii
tema abordatǎ.

6. Evaluarea - vor răspunde -reflecţia


performanţei 3' - se va realiza frontal, prin solicitărilor personalǎ;
evaluarea răspunsurilor
obţinute la solicitările
adresate; evaluarea va avea
o componentǎ predominant
stimulativǎ;

ANEXA NR. 1
SCHEMA LECŢIEI

SPECIFICUL AFECTIVITĂŢII ŞI RELAŢIA EI CU ALTE FENOMENE PSIHICE

9
În desfăşurarea proceselor afective – rolul determinant nu îl are obiectul ci valoarea şi semnificaţia pe care acesta o are pentru subiect, relaţia dintre obiect
şi subiect fiind importantă.
Procesele afective se află în relaţii de interacţiune şi interdependenţă cu toate fenomenele psihice şi procesele psihice – afectivitatea fiind specifică omului.

II. CLASIFICAREA TRĂIRILOR AFECTIVE

În funcţie de relaţia dintre activitatea scoarţei cerebrale şi cea a subscoarţei cerebrale ( Vasile Pavelcu) există trei categorii de procese afective :
A) Procese afective primare :
- tonul afectiv al proceselor cognitive
- trăirile afective de provenienţă organică
- afectele
B) Procesele afective complexe
- emoţiile curente
- emoţiile superioare
- dispoziţiile afective
C) Procesele afective superioare
- sentimentele
- pasiunile

III. PROPRIETĂŢILE TRĂIRILOR AFECTIVE

1. Trăirile afective au proprietatea de a se exterioriza - expresivitatea emoţională


2. Trăirile afective se pot converti unele în altele : pozitive în negative şi invers.
3. Trăirile afective au capacitatea de a se păstra chiar şi în absenţa stimulului ce le-a determinat.

IV. ROLUL PROCESELOR AFECTIVE

- emoţiile sunt cele care organizează conduita umană


- emoţiile sunt cele care dezorganizează conduita umană
- procesele affective îndeplinesc un rol major în susţinerea energetică a activităţilor, ele potenţează şi condiţionează acţiunile.

10

S-ar putea să vă placă și