Sunteți pe pagina 1din 478

ELIZABETH ABBOTT

lâTODIA
AMANTELOR
Traducere: ŞTEFANA TOTORCEA

EDITURA LIDER
EDITURA LUCEAFĂRUL
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale aRomâniei
ABBOTT ELI!ABET"
O istorie a amantelor / Elizabeth Abbott; trad:
!te"a#a Totorcea $ Bucure%ti: Lider& '(() I*BN +,-$
.'+$(.,$(
I Totorcea& !te"a#a trad0
1'2222,-0$-2 3 2-)2

Redactare.JEN! VIŞINOIU
Tehnoredactare:FLORIAN BULMEZ
Corectură: EMILIA LEANCĂ Coperta:
CLAUDIA COSTACHE

LO4"OTOTA//5645

A HISTORY OF MISTRESSES
7o89riht  '((- b9 Elizabeth Abbott5
Toate dre8turile a<u8ra ace<tei edi=ii ># li?ba
ro?â#@ <>#t rezerate E#it$rii LIDER
B$duI Libert@=ii #r & bl 22,& et -& a8 ,& <ector & cod ,.2(.2$Bucure%ti&
Tel: --,112& --)(,1(& (,)-(+(& (,'---'+2; Ca: --,1''&
e$?ail: lidere$tre?ero; <ite: FFFtru<tul$liderro
Ti8ar eecutat la:%&C TIPAR' %&A& Gite%ti
în memoria mătuşii mele,
Margaret Abbott Cameron, prima
femeie din Canada care a condus
o maşină de curse

Nota autorului

># i#troduc ere orbe<c de<8r e ati %i hi<lai#e& dou@ da?e de co? $
8a#ie <au a?a#te de 8ro"e<ie 8e care le$a? cu#o<cut 8er<o#al Ge#tru a
eita 8o<ibila <t>#Je#eal@ cauzat@ ace<tor "e?ei& le$a? <chi?bat #u?ele
at>t lor& c>t %i 8arte#erilor lor G<eudo#i?ele& >#<@& #u <cad aute#ticitatea
8oe%tilor
># ca8itolele -& 1 %i 2-& a? 8re"erat "or?ularea Shoah celei de Ho-
locaust. Ter?e#ul de Shoah e<te "olo<it de ?ul=i >#@=a=i erei& deoarece
<e re"er@ ># ?od <8eci"ic la e8erie#=a ereia<c@ di# ti?8ul celui de al
doilea r@zboi ?o#dial& ># ti?8 ce ter?e#ul de Holocaust e<te u# ter?e#
e#eral& care de<crie orice Kdi<truere ?a<i@ <au 8ierderea de ie=i
A? "ur#izat #ote bibliora"ice care i#clud <ur<ele 8ri#ci8ale 8e#tru
"iecare <ec=iu#e Du8@ aceea& #u?ai citatele directe <au co#ce8tele <>#t
e8licate Ace<t <til de alc@tuire a #otelor "i#ale eli?i#@ #eoia u#ei bi$
bliora"ii " or?ale %i u %ureaz@ local izarea < ur<elor ># "u#c =ie de <ubie ct
ir
.'j.
(B) Mulţ umiri

>#cheierea u#ei c@r=i >?i d@ %a#<a de a recu#oa%te ># ?od 8ublic 8e cei
care au co#tribuit la crearea ei
7a >#totdeau#a& e< Gierre$Loui< a "o<t cel ?ai >#=ele8t %i ?ai deo$
tat 8riete#
A? "o<t bi#ecu>#tat@ <@ >i a? al@turi 8e "ra=ii ?ei& Loui<e& *te8he#
%i Bill Abbott
abriela GaFlu< %i Michal a<8rza au "o<t cei ?ai credi#cio%i 8rie$
te#i %i au co#tribuit ?ult la acea<t@ carte
>i <>#t recu#o<c@toare lui 7ecile Car#u?& 8e#tru lucrarea ei ra"i#at@
de<8re a?a#tele lui B9ro#& %i lui Richard Go8e& 8e#tru 8er<8ectia <a
orii#al@ cu 8riire la cari<?@
Mul=u?iri <8eciale Martei are#oa 8e#tru 8er<eere#=a %i curaJul ei
de a e8lora literatura Holocau<tului
Gri# i#ter?ediul A<8a<iei& a? dee#it 8riete#@ la catara?@ cu 7laire
Hic<
*"aturile lui Leah McLare# au "o<t 8ractice %i rod#ice& ?ul=u?e<c&
Leah
E$?ail$ul #ea%te8tat al lui Daid Lederer de<8re A History ofCelibacy
I<toria celibatului0 a "o<t ?a#@ cerea<c@ Mi$a tri?i< <chi=a de i#troducere
la olu?ul lui Otto Celdbauer& he Concubine! "omen, #riests and the
Council of rent 7o#cubi#a: Ce?ei& 8reo=i %i 7o#<iliul de la Tre#t0& care
ur?a <@ a8ar@ 8e 8ia=@ %i ?i$a 8er?i< <@ citez a?8lu di# acea<t@ lucrare&
"@c>#d ob<era=ii 8re=ioa<e cu 8riire la ca8itolul ?eu de<8re a?a#tele
8reo=ilor Mul=u?e< c 8e#tru tot& Daid %i Otto Mul=u?it@ ou@& cartea
?ea e<te ?ai bu#@
Nutre<c cea ?ai 8ro"u#d@ recu#o%ti#=@ "a=@ de toate "e?eile care ?i$au
<8u< 8oe%tile lor E8erie#=ele oa<tre ?$au aJutat <@ >#=ele Mul=u?e<c
?ai ale< lui Loui<e lu<he Fitz 8e#tru relatare a ei a?@#u#=it@ de<8re ia=a
<a ca <o=ie a u#ui iezuit
Editorului ?eu& Nicole La#loi<& care ?$a >#curaJat tot ti?8ul:
A History ofMistresses O i<torie a a?a#telor0 e<te deo8otri @ co8ilul ei
ca %i al ?eu
Ae#tului ?eu& Heide La#e& care aduce ?ereu our@ de aer 8roa<8@t
Ea %i cu E<ther *u#& e<ela ei a<i<te#t@& au "o<t 8li#e de riJ@ %i >#=eleere
Cotora"ia lor cu KGl@ci#=ica$dulcea=@ "@cut@ de E<ther& >#c@ >?i ?ai
>?8odobe%te 8eretele biroului
*>#t 8e<te ?@<ur@ de bucuroa<@ c@ "iul ?eu& Ia# ibb<& >?i calc@ 8e
ur?e& dee#i#d <criitor& >=i ?ul=u?e<c& Ia#& 8e#tru c@ ?$ai <8riJi#it cu
at>ta>i8rice8ere 8e ulti?a <ut@
<>#t recu#o<c@toare de ?etri Tirzah Meacha? 8e#tru <"aturile
8ro"e<orului
o"erite ># le@tur@ cu ter?i#oloia Holocau<tului *hoah0
># "i#e& a% rea <@ le ?ul=u?e<c a<i<te#=ilor ?ei de docu?e#tare:
*uza##e Hebert& Bre#t 4eFell& A#ie Lo& 4acl9# Ra9& i? Reau?e %i
Marc *aurette

l r
t: * l +

-P5

L J/7uJ5e9 QJ" tirA"RiScS

,$«.
!i
i!
Intro#$cere

!tia? de ei<te#=a a?a#telor >#c@ de c>#d era? co8il& "ii#dc@ <tr@bu$


#icul ?eu& *te8he# Adelbert ri<& berar >#<t@rit di# Detroit %i co#<ilier
?u#ici8al& =i#ea ceea ce ?a?a #u?ea di<8re=uitor Ku# cuibu%or de #e$
bu#ii& u#de a i#<talat o <erie >#trea@ de "e?ei K<cu?8e *tr@bu#ica&
Mi##ie La#le9& a trebuit <@ <e >?8ace cu <itua=ia& dar a "iat %i u# 8re=
8e#tru a<ta: ea trebuia <@ 8ri?ea<c@ u# dia?a#t 8e#tru "iecare 8iatr@ <i$
?ilar@ 8e care *te8he# i$o cu?8@ra celei ?ai rece#te ?etre<e a lui A<t"el&
cuibu%orul <@u de #ebu#ii a rodit ># cutia de biJuterii a <o=iei o ade@rat@
co?oar@ de i#ele& cercei& bro%e %i #e<te?ate #e%le"uite& 8e care Mi##ie
le$a l@<at ?o%te#ire de<ce#de#telor <ale de <e "e?i#i#
*tr@bu#icul *te8he# c@lca 8e u# dru? b@tut de ?ul=i al=ii Mi$a? dat
<ea?a de a<ta 8e ?@<ur@ ce ?$a? ?aturizat %i a? >#t>l#it a?a#te ># car#e
%i oa<e& al@turi de iubi=ii lor Ge 8ri?a a? cu#o<cut$o ># aca#=a de du8@
8ri?ul ?eu a# de "acultate& o t>#@r@ care >?i >?8@rt@%ea e8erie#=ele <ale
i#te#<e& dar cel ?ai ade<ea #e"ericite ateri#a era o #e?=oaic@ di# E<t&
cu "iur@ eotic@ %i ochi iole=i& care "ui<e ># Berli#ul de e<t cu dou@
<@8t@?>#i >#ai#te de ab<olirea liceului& re#u#=>#d la di8lo?@ ># "aoarea
libert@=ii ati era uer#a#t@& de "a8t o >#riJitoare de co8ii ealtat@& la
aceea%i "a?ilie care ?@ a#aJa<e 8e<te ar@ la hotelul lor di# e<tul Uue$
becului ># ciuda obiec=iilor 8@ri#=ilor ?ei <au toc?ai di# cauza ace<tora0
<$a creat
dre8t >#tre
"riol %i #oi o i#ti?itate
ie"ti#& eu ad?ira?<tra#ie
ca 8e7eea
ceace<o"i<ticat:
ei co#da?#au&
cor8ul co#<ider>#du$2
ei <lab %i
bro#zat& cu 8ie8tul 8lat& 8u< ># eide#=@ cu o<te#ta=ie de bluzele de "ir?@&
"@r@ bretele& 8e care le 8urta& coa?a de 8@r o8<it care >i at>r#a a8roa8e
8>#@ la e#u#chi& ocea utural@& cu acce#t 8uter#ic& care >?i tra#<"or?a
#u?ele ># KEli<abe<<& <au 8e <curt KBe<<
># acea 8ri?@ar@& ati #u dee#i<e >#c@ a?a#t@ De "a8t& t>#Jea du8@
<tatutul de <o=ie %i chiar era loodit@ cu 7harle<& u# o"i=er ># Goli=ia Re$
al@ 7@lare& care e#ea ># izit@ cu u# 7adillac deca8otabil& ?are %i alb
Dar& du8@ ce 7harle< a a#ulat bru<c #u#ta lor& ia=a lui ati& care %i a%a
#u "u<e<e #iciodat@ 8rea <tabil@& <e de<tra?@ Nu ?ult du8@ aceea ?$a?
>#tor< la Mo#treal 8e#tru a ur?a a#ul doi de "acultate
7>te a lu#i ?ai t>rziu& ati rea8 @ru ># ia=a ?ea cu u# tele"o# 8ri#
care 8ractic ?@ i?8lora <@ >i duc o 8u#@ cu ?>#care *8u#ea c@ are ba#i&
dar 8e ?o?e#t c@zu<e la 8at %i #u 8utea ?ere la cu?8@r@turi ati
dee#i<e "e?eia >#tre=i#ut@ de u# aocat >#<urat& care o i#<tala<e& cu chiu&
cu ai& >#tr$o c@?@ru=@ >#he<uit@& <ub>#chiriat@ de la rezide#tul #e8ri$
ete#o< al u#ui a8arta?e#t <@r@c@cio< Ge #ea%te8tate& r@?@<e<e raid@
I$a? cu?8@rat lui ati ?>#carea cerut@ Ie%i la ieal@ c@ ?ode<ta ?ea
o"ra#d@ era tot ce aea 8e#tru a <e re"ace du8@ aort Trecu<e 8ri#tr$u#
aort ileal de u#a <i#ur@& deoarece& di# 8rude#=@& #u?ai Kclie#tele erau
acce8tate la <ediul i#ecoloului A? >#cercat <@ o aJut <@ de8@%ea<c@
criza de de8re<ie ra@ care a ur?at; la <curt ti?8 du8@ aceea& "iecare
di#tre #oi %i$a ur?at 8ro8ria cale
De$a lu#ul a#ilor& a? @zut$o 8e ati tot ?ai rar Vlti?a dat@ #e$a?
>#t>l#it 8e u# lac di# Mu#=ii Laure#t& ># zo#a Uuebecului Era a8lecat@
8e<te 8roa u#ui a< cu ?otor& cu coa?a ei "a<ci#a#t @ de <8letit @ %i biciu $
it@ de >#t A? <triat$o %i i$a? "@cut cu ?>#a& iar b@rbatul de la c>r?a
a<ului a >#ceti#it %i <$a a8ro8iat de a?barca=iu#ea ?ai ?ic@ ># care ?@
a"la? ati 8@ru ui?it@ <@ ?@ ad@& %i du<e i?ediat deetul la buze& de
8arc@ i$ar "i "o<t tea?@ <@ #u o " ac de r>< "a=@ de > #<o=itorii ei " er?ec@tori
A? >#=ele< %i ?$a? rezu?at <@ o <alut& >#ai#t e de a ?@ de<8@r=i de ea cu
u# z>?bet Nu a? ?ai @zut$o #iciodat@& dar a? auzit c@ <$a c@<@torit %i
a8oi a dior=at Mult ti?8 du8@ aceea& de "iecare dat@ c>#d ci#ea orbea
de<8re a?a#te& ?@ >#dea? la ati
Locuia? ># Haiti c>#d a? >#t>l#it$o 8e hi<lai#e 4eudi& a?a#ta u#ui
b@rb at care <e >#t or< e<e acol o du8@ ce 8et recu <e zeci de a#i ># *ta tel e
V#ite
ca#abi<LaLaNeF or& 4ero?e<$a7o#<ta#t
Gort$au$Gri#ce& "@cu<e
rei#e#tat o aere
8e <i#e di# co#traba#da
ca a"aceri<t cu
re<8ectabil
7o#<ta#t aea dula8uri >#trei 8li#e cu co<tu?e albe de i# %i u# cu"@r
>#cuiat 8li# cu biJuterii de aur& dar cea ?ai de <ea?@ achizi=ie a <a& care
>i ?>#>ia cel ?ai ?ult oroliul %i >l "@cea cel ?ai "ericit& era hi<lai#e&
a?a#ta <a de >r<t@ ?iJlocie& cu 8ielea de<chi<@ la culoare& b@laie %i ?>#$
dr@ hi<lai#e era ># ?od cert atr@@toare& iar >#tr$o =ar@ >#"o?etat@& ca
Haiti& <tatura ei i?8re<io #a#t@ 8@rea 8roocato are %i <e9 *e co#erti<e
de cur>#d la credi#=a ea#helic@& ro<ti#d a"ori<?e biblice ># cele ?ai
dier<e co#tete& cu ece8=ia& de<iur& a ?o?e#telor ># care era 8u<@ "a=@
># "a=@ cu 8roble?ele de ?oral@ 8e care le ridica 8ozi=ia ei de a?a#t@ a
u#ui b@rbat c@<@torit
Ade@rul era c@ 4ero?e 7o#<ta#t #u aea deloc i#te#=ia de a dior=a
de <o=ia <a& i#di"ere#t de re8re<aliile cu care >l a?e#i#=a a?a#ta hi<lai#e
>%i 8utea ?e#=i#e <tatutul #u?ai at>ta ti?8 c>t el era >#dr@o<tit de ea
!tii#d a<ta& ea <e a<iura ca i#e<ti=iile 8e care el le "@cea ># rela=ia lor <@

2(
>i reco?8e#<e ze <e#ti?e#tu l de #e<iu ra#=@ Ge l>#@ biJuterii %i c@l@tor ii
># <tr@i#@tate& 7o#<ta#t i$a co#<truit %i o ca<@& a co#tribuit <ub<ta#=ial la
bu#@<tarea "iicei ei adulte %i i$a 8u< la di<8ozi=ie ?ari <u?e de ba#i de
cheltuial@ De%i <e 8l>#ea c@ ea >l co<t@ 8rea ?ult& ade@r ul era c@ o adora
8e hi <la i#e %i <e ?># dre a c u e a
V#ul di# 8ri#ci8alele ei atuuri era i<toria ei <eual@& de<8re care <e
orbea "oarte ?ult La >#ce8utul a#ilor 5.(& hi<lai#e "u<e<e u#a di#tre
8ri?e le "e?ei ?eti< e di# Haiti care au<e<er @ 8ri ilei ul de a <e alia cu
u#ul di#tre r@zboi#icii To#to# Macoute< ai dictatorului Dualier& zi< %i
KGa8a Doc Ace%tia "or?au ?ili=ia ciil@ 8e care Dualier o crea<e 8e#$
tru a <eru%i#at
#u <$a 8roteJa%ide#u8ro8ria ar?at@
%i$a cerut %i de
<cuze al=i 8ote#=iali
#iciodat@ 8e#tru du%?a#
c@ <$a aliati hi<lai#e
cu <@l$
baticii care >i 8 er<ecutau 8e ceil al=i ?eti%i ca& de al t"el& 8e to =i cei b @#ui=i
a "i o8oza#=i ai rei?ului0 Dar& oric>t de di<8re=uitor orbeau u#ii de<8re
ea& 7o#<ta#t >i ad?ira curaJul& re#u?ele& "ru?u<e=ea %i "idelitatea de<@>r%it@
de%i& trebuie <@ ad?ite?& #u toc?ai dezi#tere<at@0 7hiar %i du8@ ce
<@#@tatea lui <$a deteriorat %i i$a "o<t r@8it@ 8ote#=a <eual@& co?u#iu#ea
<a cu hi<lai#e era 8rea 8re=ioa<@ ca <@$i 8u#@ ca8@t K*i?=urile #oa<tre
cur ># aceea%i ?atc@& e8lica el le@tura 8e care o aea cu a?a#ta <a
Nu a ? " o<t #iciodat @ 8r ea a8r o8iat@ de hi <lai#e& dar chiar %i d u8@ ce
?$a? >#tor< ># A?erica de Nord& ?$a? >#dit ade<ea la ea& a?i#ti#du$?i
cu c>t@ %irete#ie tra#<"or?a labilitatea e?o=io#al@ a a?a#tului ># ara#=ii
8al8abile 7u toate acea<tea& #ici hi<lai#e& #ici 8riete#a ?ea de de?ult&
ati& #u ?$au i#<8irat <@ <criu de<8re a?a#te& ># ti?8 ce redacta? $
istorie a celibatului, a? realizat c@ <tatutul de a?a#t@& ca %i celibatul& e
u# ecele#t i#<tru?e#t de e8lorare a "elului ># care "e?eile i#terac=io#eaz@
cu b@rba=iia >#
$ istorie alte co#tete
celibatul dec>t ?ariaJul
ui, la <">r%itul 7hiar
a#ilor 5+(& >#ai#te <@<@ter?i#
>#ce8u<e? de <cri<
?@ docu?e#t$
ez 8e#tru ceea ce aea <@ dei#@ $ istorie a amantelor.
Bru<c& ># toate c@r=ile 8e care le citea?& 8recu? %i la %tirile zilei&
a8@reau a?a#te A? >#ce8ut <@ "ac li<te %i <@ iau #oti=e& >#cerc>#d <@
>#=ele #atura ace<tor rela=ii Li<ta <e lu#ea 8e zi ce trecea I#cludea&
8e#t ru a da c>t ea ee? 8le #ota bil e& cazu ri di# c@r= ile %i ziar ele 8e care
le citea?: Cidel 7a<tro %i 7ecilia *a#chez& locote#e#tul %i a?a#ta <a&
<oli<ta de o8er@ M@ria 7alla< %i ar?atorul rec Ari<totel O#a<<i<& ici
Mora#& a?a#ta a"aceri<tului 8utred de boat Al"red Bloo?i#dale& <ur<a
de i#<8ir a=ie 8e#tr u ro?a#ul cu cheie al lui Do?i# ic Du#e& $ femeie
incomodă, <o=ia %i a?a#ta 8re%ed i#telui "ra#cez Cra#=oi< Mittera#d& care
au <tat u#a l>#@ alta la cata"alcul lui& ># 2++.
>#ce8u<e? <@ <criu deJa cartea& c>#d trei a?a#te au i#te#tat ac=iu#e
Juridic@& ridic>#d 8rete#=ii "i#a#ciare la aerea a?a#=ilor lor i#"lue#=i Du8@
?oartea Jur#ali<tului a?erica# 7harle< uralt di# 2++,& Gatricia *ha##o#&

22
a?a#ta lui ># >r<t@ de dou@zeci %i #ou@ de a#i& a 8reti#< %i chiar a c>%tiat
o 8arte di# aerea ace<tuia& ># a#ul '(((& race Louie& "o<ta a?a#t@ a
8ri?arului di# Toro#to& Mei La<t?a#& a a#u#=at c@ ace<ta era tat@l co8iilor
ei& i? %i Todd& care >i %i <e?@#au leit ># '((2& aocata ari# *ta#"ord
a 5c>%tiat ># i#<ta#=@ 8e#<ie ali?e#tar@& la doi a#i du8@ ce i$a #@<cut
8a<torului 4e <<e 4ac<o# o "iic@& 8e A<hle9
7hiar %i 8re%edi#=i de <tat %i 8reo=i cedea%ă dori#=ei %i >%i "ac a?a#te&
de%i %i ei ri<c@ ?ediatizarea ># ziarele de <ca#dal %i ># cele ?ai i?8orta#te
?iJloace de co?u#icare ># ?a<@ Gre%edi#tele DFiht D Ei<e#hoFer a
aut o K8riete#@ "oarte <8ecial@& 8e e#lezoaica a9 *o??er<b9 4oh#
Citzerald e##ed9 a z@boit al@turi de ?ulte "e?ei& 8ri#tre care %i edeta
de ci#e?a Maril9# Mo#roe De%i a?8loarea ace<tei 8oe%ti o rializeaz@
8e cea di#tre 8re%edi#tele Bill 7li#to# %i i#ubliabila <taiar@ la 7a<a Alb@
Mo#ica LeFi#<i& cel ?ai lu# <ca#dal de ace<t e# >l are ># ce#tru 8e
8ri#=ul 7harle< al A#liei 7>#d a? >#ce8ut <@ <criu acea<t@ carte& 8ri#=ul
c@zu<e ># dizra=ie Acu?& la c>=ia a#i di<ta#=@& i?ai#ea <a 8ublic@ e<te
8e cale de reabilitare& 8e ?@<ur@ ce el %i e8er=ii <@i ># rela=ii 8ublice
>#ce arc @ <@ rec o#< ide re 8o e<t ea cu ec hea lui a?a# t@& 7a? illa
Garer$BoFle<& >#<crii#d$o ># ti8arele u#ui ?ariaJ real
Du8@ a#i de cercet@ri& dez@luirile de<8re i#"idelit@=i 8e ter?e# lu#
at>t ># r>#dul >#altei <ociet@=i& c>t %i 8ri#tre oa?e#ii obi%#ui=i ?i$au <t>r#it
i#tere<ul A? >#ce8ut <@ ?@ co#ce#trez a<u8ra <tructurii ace<tor rela=ii %i
a<u8ra #u?itorului lor co?u# M@ i#tere<a ># <8ecial "elul ># care ace<t ti8
de rela=ie re"lect@ #atura c@<@toriei& 8recu? %i rela=iile di#tre "e?ei %i
b@rba=i ># e8oci %i culturi di"erite Du8@ ce a? re"lectat >#delu#& a? deci<
<@ #u e8lorez a?a#ta ca i#<titu=ie Mi <$a 8@rut ?ai "ructuoa<@ e8lora$
rea <ubiectului di# 8er<8ectia a?a#telor i#diiduale& ale c@ror e8erie#=e
redau 8oe<tea
ace<te "e?ei 8e rela=iilor
cateorii di#tre "e?ei %idier<e
care re"lect@ b@rba=iculturi
># <ocietatea
%i e8ocilor ru8>#d
i<torice& a?
8utut 8reze#ta circu?<ta#=ele u#ice ale 8oe%tilor lor& tr@>#d co#cluzii
de<8re "elul ># care <ocietatea lor edea a?a#tele %i de<8re coei<te#=a
b@rba=ilor %i "e?eilor ># co#tetul re<8ecti Datorit@ ace<tei abord@ri& ?i$a?
i#titulat cartea $ istorie a amantelor.
De la bu# >#ce8ut& 8e ?@<ur@ ce ?@ docu?e#ta?& re"lecta? %i a#a$
liza? "elul ># care ur?a <@ >?i i#ter8retez ?aterialul& ?$a? lu8tat cu
8roble?a de"i#i=ie i De"i#i=ii le di# dic=io#are le cla<ice ?@ aJutau 8rea
8u=i#& ?ai ale< c@ dee#ea tot ?ai clar u# lucru: co#cubi#ele orie#tale >%i
@<eau locul ># acea<t@ carte& la "el de bi#e ca %i cele occide#tale& ># #oul
dic=io#ar e#leze<c 8ublicat de O"ord& he &e' Shorter $(ford )nglish
*ictionary, ter?e#ul de Ka?a#t@ e<te de"i#it ca K"e?eie& alta dec>t <o=ia&
cu care u# b@rbat are o rela=ie <eual@ de durat@& iar cel de Kco#cubi#@&
ca K"e?eie care coabiteaz@ cu u# b@rbat& "@r@ <@ "ie <o=ia lui Ace<te
de"i#i=ii <>#t 8rea ai 8e#tru a "i luate ># calcul& iar ce a di# ur?@ #u "ace
2'
di<ti#c=ia di#tre co#cubi#@ %i <o=ia 8ri# lee %i #ici #u de<crie cu claritate
<tatutul co#cubi#ei orie#tale& care ade<ea& dar #u 8e#tru totdeau#a& locuie%te
cu <t@8>#ul ei %i "a?ilia ace<tuia O alt@ 8roble?@ e<te c@& ># Occide#t&
cui#tele Ka?a#t@ %i Kco#cubi#@ <>#t de ?ulte ori "olo<ite ca <i#o#i?e&
># ace<t olu? ?$a? deci< <@ o8tez 8e#tru o de"i#i=ie de lucru a a?a#te i
ca "e?eie care e<te i?8licat@ olu#tar <au cu "or=a >#tr$o rela=ie <eual@
8e ter? e# relat i lu# cu u# b@rbat cu care #u e<te c@<@tor it@ Acea<t@
de"i#i=ie <e a8lic@ %i co#cubi#el or& ale c@ror 8articularit@=i <>#t ?ai de8arte
di<cutate ># ca8itolele dedicate culturii lor
I#<titu=ia a?a#tei e<te <tr>#< leat@ de cea a c@<@toriei& i#<titu=ia "u#$
da?e#tal@ a u?a#it@=ii& %i care i?8lic@& a8roa8e >#totdeau#a& i#"idelitate
?arital@& u#eori di# 8artea <o=ului & alteori di# 8artea <o=iei 7@<@toria e<te&
>#tr$ade@r& u# ele?e#t$cheie ># deter?i#area <tatutului de a?a#t@ De%i
?ul=i oa?e#i 8re<u8u# c@ adulterul <ub?i#eaz@ c@<#icia& ?ul=i cred c@
ace<ta o <aleaz@ >#tr$u# "el 8aradoal De ee?8lu& "ra#cezii 8ot Ju<ti"ica
i#teralul de ti?8 de du8@ orele de birou& acel Kci#W â <e8t Kde la ci#ci
la %a8te0& rende%-+ous-u de <ear@ cu a?a#ta& citi#d a"ir?a=ia <auroa<@
a lui Alea#dre Du?a<: KLa#=ul c@<#iciei e<te at>t de reu& >#c>t e #eoie
ade<ea <@ "ie 8urtat de doi oa?e#i& ba u#eori chiar de trei
Acea<t@ a<ociere a c@<@toriei cu >#tre=i#erea a?a#telo r %i co#cubi#aJul
orie#tal <e eti#de ># <8a=iu %i ti?8& "ii#d 8ro"u#d >#r@d@ci#at@ ># a8roa8e
toate culturile i?8orta#te  Multi?iliardarul brita#ic !ir 4i??9 old<?ith &
care a ?urit >#co#Jurat de <o=ie& "o<te #ee<te %i a?a#te& a aut o re?arc@
celebr@& co#"or? c@reia& Kc>#d u# b@rbat <e c@<@tore%te cu a?a#ta& creeaz@
auto? at u# 8o<t liber Nu e <ur8ri#z@ tor "a8tul c@ ?odelele occide #tale
<>#t ?ai "a?iliare ># A?erica de Nord dec>t cele orie#tale& cu er<iu#ile
lor di"erite& ?ai elaborate& ># <8ecial i#<titu=io#alizarea& 8ri# i#ter?ediul
co#cubi#aJului %i hare?urilor
># toate <ociet@=ile  co#di=ia <i#e Wua #o# a ei<te#=ei a?a#$
%i e8ocile&
telor %i co#cubi#elor <t@ la baza ara#J@rii c@<@toriei 7>#d 8@ri#=ii <au alte
rude ale <o=ii co8iilor lor di# ra=iu#i eco#o?ice <au "a?iliale& di# co#$
<idere#te 8olitice <au 8e#tru a 8ecetlui o a"acere& eticheteaz@ drao<tea
ro?a#tic@ dre8t u# "u#da?e#t irelea#t %i chiar 8ericulo< al c@<@toriei&
care =i#e eclu<i de r@<"@= *e 8re<u8u#ea c@ <o=ii %i <o=iile coabiteaz@ %i
o8ereaz@ ca o celul@ eco#o?ic@& 8e#tru a 8roduce %i cre%te co8ii &u <e
8or# ea de la 8re? i<a c@ tre bui e <@ tre ?ur e la ati #er ea celu ila lt& <@ <e
adore <au <@ <e <tr@duia<c@ <@ tr@ia<c@ de 8arc@ i#i?ile lor ar bate >#
acela%i rit?
De<iur& drao<tea ro?a#tic@ chiar a8@rea u#eori 8o<t$"actu? Dar& cel
?ai ade<ea& tot ce 8uteai a%te8ta de la o a<t"el de c@<@torie era re<8ectul&
tolera#=a %i re<e?#area& iar ?ulte a<t"el de ?ariaJe erau 8ro"u#d #e"ericite
Nu chiar to=i <o=ii #e?ul=u?i =i c@utau u# 8arte#er etra?ar ital care <@ le
o"ere ce le li8<ea aca<@& dar ?ul=i "@ceau a<ta !i toate <ociet@=ile& ># a"ara

2-
celor deo<ebit de 8urita#e& le 8er?iteau b@rba=ilor care #u$%i 8uteau a<cu#de
<au <ubli?a a>#tul ro?a#tic <au dori#=a& <@ >%iia a?a#te <au co#cubi#e Ge
de alt@ 8arte& "e?eile erau de<curaJate de la abateri de ace<t e# %i a<8ru
8ede8<ite dac@ erau 8ri#<e a<u8ra "a8tului Dar ?ulte >%i a<u?au ri<curile
Abi<ul di#tre cla<ele %i ca<tele <ociale a creat& la r>#dul <@u& a?a#te care
># alte co#di=ii ar "i 8utut "i #ee<te *">#tul Auu<ti#& e8i<co8ul di# Hi88o
care a tr@it ># <ecolul al I$lea& a <ub<cri< la reula <ociet@=ii #ord$a"rica#e
de a i#terzice c@<@toriile >#tre re8reze#ta#=ii u#or cla<e <ociale di"erite& a%a
c@ a tr@it ># co#cubi#aJ cu o "e?eie di#tr$o cateorie <ocial@ i#"erioar@&
cu care #u <$a c@<@torit 7>#d <$a hot@r>t <@ <e >#<oare& ?a?a lui i$a @<it
o "at@ de ra# 8otriit
7a<ta& care e<te deter?i#at@ de #a=io#alitate& ra<@ <au reliie Jioate& de
a<e?e#ea& <@ le i?8u#@ "e?eilor <tatutul i#"erior de ?etre<e I# recia
a#tic@& at>t de 8otri#ic@ <tr@i#ilor& le era i#terzi< cet@=e#ilor <@ <e c@<@$
torea<c@ cu <tr@i#i& a%a c@ liderul ate#ia# Gericle #u <$a 8utut >#<ura #ici$
odat@ cu A<8a<ia& iubita <a co#cubi#@ %i ?a?a "iului <@u
># ?ulte culturi orie#tale& co#cubi#aJul re8reze#ta u# "e#o?e# ?ai
derab@ i#terat <ociet@=ii dec>t 8eri"eric& iar dre8turile %i >#datoririle co#$
cubi#ei erau 8recizate 8ri# lee <au dati#@ 7o#cubi#a dor?ea ade<ea >#
ca<a <t@8>#ului& <ub acela%i aco8eri% cu <o=ia %i celelalte co#cubi#e I#
c@?i#ele ?ode<te& u#a <au dou@ co#cubi#e aJutau <o=ia la treburile ca<$
#ice 7o#cubi#a aea >#datoririle u#ei <o=ii ># ceea ce 8rie%te oblia=iile
<euale& i#clu<i "idelitatea& %i locuia ># aceea%i 8arte a ca<ei ca %i <o=ia
Motiele ace<tei <t@ri de lucruri erau te?ei#ice *8re deo<ebire de a?a#$
tele occide#tale& ?aJoritatea co#cubi#elor orie#tale aeau ca 8ri#ci8al@
>#datorire <@ #a<c@ ur?a%i <t@8>#ului
># c>tea =@ri& ?ai ale< ># 7hi#a i?8erial@ %i ># Turcia& b@rba=ii de i=@
reea<c@& ari<tocra=ii
Duterea =i#>#d hare?uri%i cei
de cu ra# >#alt
co#cubi# %i 8riileii
e& care erau ade<ea>%i 8r@zi
etalaudeaerea
r@zboi%i<au
ichizi=ii #eociate Hare?urile lor alo?erate %i ad?i#i<trate de eu#uci
Xe8reze#tau co?u#it@=i aitate& u#de i#tria& co?8eti=ia %i co#"lictele& ca
<@ #u ?ai orbi? de co8ii& 8roli"erau 7o#c ubi#ele ?ai b@tr>#e %i ie%ite
li# ra=iile b@rbatului >%i 8etreceau zilele <earbede ocu8>#du$<e de tre$
?rile ca<#ice 7oleele lor ?ai ti#ere %i 8li#e de <8era#=@ >%i u?8leau
i?8ui ara#J>#du$<e %i =e<>#d i#trii& >?8reu#@ cu <au >?8otria eu#ucilor&
o=iilor& rudelor& co8iilor& <eritorilor %i >?8otria lor >#<ele *i#ura lor
li#are ># acea<t@ ei<te#=@ 8lat@ era <@$%i 8etreac@ #oa8tea cu <t@8>#ul
lare?ului %i& dac@ aeau #oroc& <@ co#cea8@ u# co8il& care ar "i 8utut <@
' <?ul@ di#tr$o ei<te#=@ ob<cur@& 8ro8ul<>#du$le >#tr$o ia=@ 8li#@ de
riileii %i 8utere
># co#tra<t eide#t cu acea<t@ <itua=ie <e 8la<eaz@ <ocietatea occide#$
il@& ale c@rei lei au <8riJi#it a8roa8e >#totdeau#a 8ri?atul c@<@toriei& 8ri#
#ate?izarea l@<tarelor #@<cute de a?a#te& de la cel ?ai de Jo< <cla %i
14
8># @ la cel e ?ai >#a lte duce <e Lea l %i cult ura l& ta= ii #u aea u #ici o
oblia=ie <@$%i a<u?e re<8o#<abilitatea 8e#tru co8iii lor #aturali C@r@
<cru8ule& 8uteau& %i chiar a%a "@ceau& <@ la<e co8iii a?a#telor ># oia
<or=ii& cu toat@ ru%i#ea %i 8ericolele a"ere#te ileiti?it@=ii >#tr$ade@r& leea
#u le i?8u# ea b@rba=ilo r <@ >%i recu#oa<c @ %i <@ 8rote Jeze l@<ta rele Kdi#
a"ara c@<@toriei
7u toate ace<tea& #i%te b@rba=i au <"idat co#<tr>#erile <ociet@=ii Au
ei<tat b@rba=i de i=@ real@ 8recu? 7arol al II$lea al A#liei& care a
ridicat 8e "iii a?a#telor <ale la ra#ul de duci& ci#ci di#tre cei dou@zeci
%i %a<e de duci di# ziua de azi <>#t de<ce#de#=ii lor& co#<ider>#d de la <i#e
>#=ele< "a8tul c@ <>#ele real care le curea 8ri# e#e co#trabala#<a orice
detalii leate de leiti?itate Oa?e#ii de r>#d care au 8rocedat la "el erau&
totu%i& ?>#a=i de 8ati?ile 8er<o#ale& 8e care le 8u#eau >#ai#tea alorilor
<ociet@=ii Gri#tre ace%tia <e #u?@rau 8ro8rietari de <clai care& de%i ri<cau
re8re<a liile co?8atrio=ilo r lor 8ro"u#d ra<i%ti& au recu#o<cut co8iii "@cu=i
cu a?a#te <clae 7u toate acea<tea& ># lu?ea occide#tal@& recu#oa%terea
ba< tar zil or a " o<t ?er eu o e ce 8=i e d e l a r eu l@
A?a#ta di# ziua de azi a%tea8t@& 8e dre8t cu>#t& u# trata?e#t ?ai bu#
8e#tru co8ilul 8e care i$2 #a%te iubit ului ei La "el ca %i 8recur <oarele <ale&
ea e<te oli#da rela=iei di#tre "e?ei %i b@rba=i& iar <tatutul ei re"lect@ "elul
># care eolueaz@ acea<t@ rela=ie& >?bu#@t@=irea co#di=iei "e?eii& libera$
lizarea leilor care uer#eaz @ "a?ilia %i rela=iile 8er<o#ale& acce8t area 8e
<car@ tot ?ai lar@ a te<tului ADN au co#tribuit la <8orirea 8robabilit@= ii
ca u# a?a#t <@$%i recu#oa<c@ co8ilul& <au ?@car <@ co#tribuie la cre%terea
lui ># acela%i ti?8& eti#derea ?iJloacelor de 8la#i"icare "a?ilial@ %i a
lealiz@rii aorturilor a ?ic%orat <e?#i"icati #u?@rul co8iilor care ar "i
8ut ut <@ <e #a< c@ di# ace< te rel a=i i
8ul Di#
a r@acea<t@
?a< 8e 8er<8ecti@& co#<tat@?
loc & la "el <$ a ># t> ?8lc@at >#%izo#ele deiil8ee lob
cu re la= di #tru#de
e "e?ti?$
ei %i
b@rba=i& iar acolo& a?a#tele %i co#cubi#ele <ea?@#@ >#c@ ?ult cu 8redece $
<oarele lor V# a<t"el de teritoriu e<te Bi<erica Ro?a#o$7atolic@& ce #utre%te
o 8ro"u#d@ li8<@ de >#credere ># "e?eie& ># <8ecial 8ri# re"uzul de a le
hiroto#i<i& re<8i#>#d& totodat@& abolirea celibatului& ace<t ob<tacol i#<ur$
?o#tabil ># calea c@<@toriei clericale Ce?eile care au rela=ii i#ti?e cu
8reo= ii di# zilel e #oa<tr e ur?eaz @ aceea%i cale de <ecole: <e <treco ar@ >#
ia=a b@rba=ilor ace<tora ca "e?ei de <ericiu %i <>#t obliate <@ >%i a<cu#d@
drao<tea ># <8atele %or=ului %i ?@turii Bi<erica >#c@ le ede 8e ace<te
"e?ei ca ehicule ale 8@catului 8reocu8>#du$<e& ># <8ecial& <@ a<cu#d@
<itua=ia de ochii lu?ii
Ce?i#i<?ul& e8a#<iu#ea dre8turil or "e?eii %i ?etodele e"icie#te %i
acce<ibile de 8la#i"icare "a?ilial@ au <chi?bat <tatutul de a?a#t@ al altor
"e?ei Ge ?@<ur@ ce ?oraurile re"eritoare la <eul 8re?arital <$au ?ai
relaat& iar ara#Ja?e#tele de coabitare au dee#it a8roa8e #or?@& ra#i=a

2)
di#tre a?a#t@ %i 8riete#@ a >#ce8ut <@ <e %tear@& ># ?ulte cazuri& astă%i,
r@<8u#<ul <t@ ># 8erce8=ia 8arte#erului& %i& >#tr$o a#u?it@ ?@<ur@& a <ociet@=ii
a<u8ra 8ro8riului <tatut E ?ult ?ai 8u=i# 8robabil ca a?a#tele ?oder#e
<@ ?ai de8i#d@ "i#a#ciar de a?a#=ii lor& ># aceea%i ?@<ur@ ca a?a#tele de
8e re?uri 7ele de azi <e >#dr@o<te<c& de obicei& de b@rba=i care #u <>#t
di<8u%i <@ dior=eze %i <@ >%i o"icializeze rela=ia Gri# ur?are& ca <@ #u <e
de<8art@& <i#ura alter#ati@ r@?>#e acce8tarea u#ei rela=ii ilicite Dar&
ade<ea& ace<te a?a#te #u <>#t di<8u<e <@ <e >?8ace cu acea<t@ <itua=ie %i
<8er@ ?ereu <@$%i leiti?eze c>#da rela=ia 8ri# c@<@torie
La "el de de<& ae#tura a?oroa<@ ># <i#e& 8a<iu# ea& <t>r#irea dori#=ei
%i >?8li#irea ei delira#t@& e<te <i#urul "a8t care co#teaz@ 7hiar dac@
i#o@=ia coei<t@ cu i#te#<itatea ae#turii <euale %i cu 8roocarea de a
<"ida #or?ele <ociale& acea<ta #u #ea@ 8uterea u#i"icatoare a <ecretului
>?8@rt@%it %i >#crederea reci8roc@ di#tre 8arte#eri Di?e#<iu#ea i#terzi<@
a rela=iei a"ecteaz@ %i bala#=a 8uterii ># cu8lu& deoarece co#trolul >l de=i#e
a?a#ta& ># "u#c=ie de "elul ># care %tie <@ 8@<treze di<cre=ia De%i a<ta
>#<ea?#@ 8e#tr u ea ?ult ti?8 liber 8etre cut ># <i#ur@tate& ># <8ecial >#
ti?8ul <@rb@torilor tradi=io#ale& totodat@ o %i elibereaz@ de co#<tr>#erile
co?8orta?e#tului ca<#ic& de ruti#a do?e<tic@ %i de oblia=ia de a 8@rea
?ereu "ericit@ %i de a <e co#"or?a reulilor O a<t"el de rela=ie ar 8utea <@
"ie re<i?=it@ <au chiar <@ "ie cu ade@rat u#a de ealitate& ># care "iecare
aduce ce 8oate %i ia ce rea
7>te a?a#te %i co#cubi#e& at>tea 8oe%ti >#cet$>#cet& a? ale< "e?eile
di# "iecare cateorie ?e#ite <@ ilu<treze c>t ?ai r@itor dier<ele te?e %i
<ubtete& 8e care >#ce8u<e? <@ le di<cer# ># #oia#ul de ?ateriale docu$
?e#tare Trierea lor a "o<t di"icil@& >#l@tur>#d "e?eie du8@ "e?eie& la >#$
ce8ut cu ti?iditate& a8oi tot ?ai #e?ilo< Tre8tat& a? u?8lut o >#trea@
bibliotec@ #u?ai cu 8er<o#aJele& ade<ea "a<ci#a#te ca Lad9 E??a Ha?il$
to#& Dia#e de Goitier<& eore *a#d& 7oco 7ha#el& care au c@zut icti?@
redu#da#=ei& <8a=iului ti8ora"ic <au 8ur %i <i?8lu 8re"eri#=ei ?ele de a
i#diidualiza "iecare <ubiect ?ai derab@ dec>t <@ i#oc 8oe%tile lor >#tr$u#
rei<tru cu 8rore<ie li#ear@
Dar <u8raie=uitoarele <elec=iei au "iecare c>te o 8oe<te care e<te >#
acela%i ti?8 %i <i#ular@& dar %i co?u#@ ?ultor "e?ei i# di# toate e8$
ocile %i locurile& di# toate cla<ele <ociale %i ca<tele& au culori %i co#di=ii
<ociale dier<e *>#t ari<tocrate %i <clae& #ee<te& ?a?e %i "ete b@tr>#e&
locuie<c ># colibe& hare?uri& ca<e <au co#ace V#ele <>#t celebre& de obicei
ra=ie rela=iilor lor& ># ti?8 ce altele ?ai 8ot "i i#ocate #u?ai datorit@
a?i#tirilor a?a#=ilor <au ale altora& ori 8ri# i#ter?ediul docu?e#telor
o"iciale 7eea ce au ># co?u# ace<te "e?ei e<te c@ <>#t "ie ?etre<e& "ie
co#cubi#e 7artea acea<ta e<te co#<acrat@ e8erie#=elor %i 8oe%tilor lor
deo<ebite 7eea ce co#"er@ i?8orta#=@ "iec@rei "e?ei ># 8arte e<te "elul
u#ic ># care 8oe<tea ie=ii ei re"lect@ o alt@ "a=et@ a i#<titu=iei co?8lee
a a?a#tei

2.
I$birea ,n a-ara c.s.toriei
,n an tic/i tate
De la orii#i& i#<titu=ia c@<@toriei a "o<t a<ociat@ cu dier<e "or?e de
co#cubi#aJ& <i<te?e care 8er?iteau& %i >#tr$o a#u?e ?@<ur@ chiar de"i#eau&
rela=iile 8aralele %i i#ti?e di#tre b@rba=i %i "e?ei care #u le erau <o=ii
Biblia& 8e care <e <8riJi#@ o ?are 8arte di# cultura %i literatura occi de#tal@&
#e 8rezi#t@
8e l>#@ celeo ?ul=i?e
%a8te <utede de
co#cubi#e
<o=ii & iar Reele
al=i rei*olo?o#
bibl ici %ia aut
8atrireo trei <ute&
arhi <$au bu $
curat de "aorurile a zeci <au <ute de co#cubi#e O co#cubi#@ era "olo<it@
># <co8uri <euale %i 8e#tru ceea ce Ja8o#ezii #u?eau K8>#tece de >?8ru$
?ut Dac@ <o=ia u#ui b@rbat era <tear8@& iar el aea #eoie de ?o%te#itori&
8utea l@<a raid @ o co#cubi #@& 8e#tr u ca a8oi <@ >i recu#o a<c@ %i <@ >i
crea<c@ ace<teia co8ilul ca 8e 8ro8riul <@u ?o%te#itor 7o#cubi#ele aeau
<tatutul de #ee<te <ecu#dare& dar erau li8<ite de <iura#=a %i dre8turile
a"ere#te u#ei <o=ii 7o#cubi#ele erau ade<ea <clae 7hiar dac@ <claa
<o=iei era de<e?#at@ dre8t co#cubi#a <o=ului& leea 8reedea ca ea <@
r@?>#@ ># co#ti#uare ># 8ro8rietatea <t@8>#ei <ale
De$a lu#ul <ecolelor& <chi?barea circu?<ta#=elor %i a ?oraurilor <$a
re8ercutat %i a<u8ra i#<titu=ie i co#cubi#aJului& ># a#tichitatea t>rzie& dre8tul
ro?a# aJu#<e<e <@ co#"ere o a#u?e 8rotec=ie co#cubi#ei& ># <8ecial acord>#d
co8ilului ace<teia o ?ic@ 8arte di# aerea tat@lui #atural & ?o%te#ire la care
erau cu at>t ?ai >#dre8t@=i=i dac@ el ?urea "@r@ te<ta?e#t <au "@r@ ?o%te#itori
leiti?i&
<ecolul al>?8@ratul
I$lea& %i7o#<ta#ti#& care aa >#cercat
a ?urit ># --,& tr@it la >#ce8utul cre%ti#i<?ului&
<@ de<curaJeze >#
co#cubi#aJul&
acord>#d b@rba=ilor dre8tul de a <e c@<@tori cu co#cubi#ele lor %i de a$%i
recu#oa%te co8iii Dar #ici o lee #u a 8utut eradica co#cubi#aJul c>#d
cultura reco$ro?a#@ a acce8tat 8e <car@ lar@ i#"idelitatea b@rbatului >#
c@<@torie *">#tul Auu<ti#& care a tr@it 8e<te u# dece#iu cu iubita <a
co#cubi#@ %i "iul ace<teia& a Ju<ti"icat co#cubi#aJul& e8lic>#d c@ alt"el
b@rba=ii ar "i aJu#< <@ <educ@ #ee<t ele altora <au < @ a8eleze la 8ro<ti tuate

2,
Hagar
Gri?a co#cubi#@ ?e#=io#at@ ># i<toria <cri<@ ar 8utea "i Haar& o <cla@
ei8tea#@& care e 8o<ibil <@ "i "o<t #ere<@ Haar era <eritoarea lui *arah&
<o=ia 8atriarhului Araa? '((($2,'( >Hr0 Nu <e %tie #i?ic de<8re
8roe#ie#=a lui Haar& de<8re ?odul %i ?o?e#tul ># care a i#trat ea >#
8ro8rietatea lui *arah 7u <iura#=@ c@ biora"ul ei biblic ar "i ui?it de
"a<ci#a=ia 8e care ea o <t>r#e%te 8e<te ?ile#ii& c@ci el a tratat$o ca 8e u#
8er<o#aJ eide#t ?i#or& di# "u#dalul relat@rii <ale de<8re traica i#"erti$
litate a lui *arah Autorul a#o#i? >i dedic@ lui Haar #u?ai %a8te ?ode<te
ca8itole
*arahbiblice
%i Araa? au aut ?ulte ae#turi& i#clu<i u# <eJur 8ericulo< >#
Ei8t& u#de adorabila *arah a atra<& "@r@ <@ rea& ate#=ia "arao#ului& care
a rut <@ o ia ># hare?ul lui Araa? a <alat <itua=ia& 8reti#z>#d c@ e<te
K<ora lui Carao#ul i$a co8le%it cu daruri ># oi& boi& a<i#i& c@?ile %i <clai
b@rba=i %i "e?ei cu 8i elea #ear@ 
7>#d "arao#ul a a"lat c@ Araa? %i *ara >l 8@c@li<er@& i$a 8oru#cit lui
Araa? <@ >%i ia #ea<ta %i <@ 8lece di# Ei8t A "o<t de<tul de a?abil&
>#c>t <@ le 8er?it@ <@ 8@<treze tur?ele %i <claii
Araa? dee#i<e u# b@rbat boat& dar #u aea ?o%te#itori& c@ci *arah
era <tear8@ Iar <itua=ia #u 8@rea <@ <e <chi?be& 8e#tru c@ *arah aea deJa
%a8tezeci %i %a<e de a#i <au cel 8u=i# a%a relateaz@ autorul e#ezei0  Nu
e de ?irare c@ Araa? a di<8erat %i <$a ruat 8e#tru a "i bi#ecu>#tat cu
co8ii *arah <e >#i#uia 8e#tru #erod#icia ei& care ># a#tichitate era co#$
<iderat@ dre8t u# ble<te? at>t de ?are& >#c>t re8reze#ta u# te?ei acce8tabil
8e#tru dior= Dar <ocietatea lor aea u# re?ediu <i?8lu 8e#tru i#"erti$
litate: o co#cubi#@ "ertil@
Aici a8are 8e#tru 8ri?a dat@ Haar Kezi c@ Do?#ul ?$a >?8iedicat
<@ "ac co8ii& >i <8u#e *arah <o=ului ei; Kdu$te la <claa ?ea t>#@r@& 8oate
c@ ea #e a d@rui u# co8il
Araa? a "o<t de acord& iar Haar &#u a aut #i?ic de <8u< ># acea<t@
8rii#=@ 7ur>#d& ># ciuda "a8tului c@ aea o8tzeci %i %a< e de a#i& Araa?
a reu%it <@ o la<e raid@ Dar 8>#tecele ?@rit al lui Haar a <chi?bat$o
8e t>#@r@ *8re ?irarea lui *arah& <claa ei docil@& 8l@cut@ %i <ociabil@ a
dee#it o "e?eie <iur@ 8e <i#e& chiar aroa#t@& care >%i 8riea <t@8>#a de
<u<& cu di<8re= !i de ce #uP 7hiar dac@ Haar era doar o <cla@& 8>#tecele
ei <e doedi<e ca8abil <@ >i dea <o=ului <t@8>#ei u# ?o%te#itor leiti?
Ge *arah a <u8@rat$o atitudi#ea lui Haar Ea i <e 8l>#<e lui Araa?&
dar ace<ta <e ?ul=u?i <@$i a?i#tea<c@ "a8tul c@ era 8ro8rietara de dre8t a
lui Haa r %i o 8utea 8ede8 <i c>t oia Nu %ti? ce "@cut *arah $ la re?ea
aceea& u# re?ediu >?8otria i#<ole#=ei era "recarea urii obraz#icului cu
<are $& dar a 8ede8<it$o at>t de cru#t& >#c>t Haar <$a hot@r>t <@ "u@
Di# "ericire& u# >#er al Do?#ului a @<it$o 8e Haar ># ti?8 ce
r@t@cea ># 8u<tiu: KHaar& <cla@ a lui *arah& de u#de ii %i >#cotro ?eriP
Haar i$a e8licat 8ri# ce trecea& K>#toarce$te la <t@8>#a ta %i <u8u#e$te
ei& i$a 8oru#cit >#erul& dar >%i >#dulci ad?o#e<tarea& 8ro?i=>#du$i c>te >#
lu#@ %i ># <tele 8e#tru iitorul ei co8il KAcu? ai 8ri#< rod %i ei #a%te u#
"iu; >l ei #u?i I<?ael care >#<ea?#@ QDu?#ezeu audeS0& c@ci Do?#ul
a 8lecat urechea la <u8@rarea ta
Du8@ acea<t@ >#t>l#ire& Haar <$a >#tor< %i i$a #@<cut lui Araa? u# "iu&
care a "o<t #u?it I<?ael& a%a cu? <e cue#ea *e 8are c@ 2$a #@<cut he?uit@
la 8icioarele lui *arah& aJutat@ de o ?oa%@& ># obi%#uitul <til al K#a%terii >#
e#u#c hi: co8ilul era de<ti# at <@ >%i ?o%te#ea< c@ ?a?a K<ocial@& %i #u
8e cea #atur al@
Haar r@?a<e cu Araa? %i *arah 8e#tru >#c@ trei<8rezece a#i& >#r$
iJi#du$2 8e I<?ael& c@ruia i$a "o<t %i doic@ A8oi <e 8rodu<e o ?i#u#e
Do?#ul "@cu u# le@?>#t co?8licat cu Araa?& 8u#>#d ca8@t i#"ertilit@=ii
lui *arah La >#ce8ut& *arah izbuc#i ># r>< la auzul u#ei a<e?e#ea roz@ii
Era 8rea b@tr>#@ 7u? <@ ?ai "ac@ <e& %i cu at>t ?ai ?ult u# co8ilP Dar
Du?#ezeu o cert@ c@ r><e<e %i o >#treb@: KE cea ce Du?#ezeu #u 8oate
"aceP
*e 8are c@ #i?ic #u >i era i?8o<ib il Do?#ului& c@ci *arah 8ri#<e rod
%i >l #@<cu 8e I<aac >?8li#i<e deJa #ou@zeci de a#i& iar Araa? aea o <ut@
de a#i K7i#e i$ar "i <8u< lui Araa? c@ *arah aea <@$i "ac@ co8iiP !i iat@
c@ i$a? #@<cut u# "iu la acea<t@ >r<t@ >#ai#tat@& <e bucur@ *ara
I<aac cre< cu %i <e "@cu 8uter#ic & iar *arah >l >#=@rc a Dar& >#tr$o zi& >#
ti?8 ce >%ide8riea
cu8ri#<@ b@ie=re<e#ti?e#te
8uter#ice elul Juc>#du $<eGri?ul
cu I<?ae
"iu l&al"ratele lui itre
lui Araa? aea& <e<@<i?=i
"ie
8@rta% la ?o%te#irea tat@lui <@u KAlu#$o 8e <claa acea<ta %i 8e "iul ei
<tri@ *arah la Araa?& Kc@ci #ici u# "iu de <cla@ #u a "i 8@rta% la
?o%te#irea "iului ?eu& I<aac
Araa? a "o<t 8ro"u#d tulburat& de%i #u?ai ># ceea ce >l 8riea 8e
I<?ael& #u %i 8e Haar *e ru@ 8e#tru >#dru?are& iar Du?#ezeu >l >#de?#@
<@$i "ac@ 8e 8lac lui *arah& c@ci a?bii <@i "ii aeau <@ >#te?eieze
8o8oare& ># di?i#ea= a ur ?@toare& Araa? <e < cul@ dere?e& lu@ o 8> i#e %i
o 8lo<c@ cu a8@ %i o che?@ 8e Haar !i bo@ta%ul Araa? >i d@du "e?eii
doar ace<te 8roizii %i >i <8u<e <@ >l ia 8e I<?ael& "iul lor adole<ce#t& %i <@
8lece
Vi?i=i& Haar %i I<?ael r@t@cir@ 8ri# 8u<tiu 7ur>#d ter?i#ar@ 8roizi$
ile& ># di<8erare de cauz@& Haar >l >#dru?@ 8e I<?ael c@tre u# tu"i%& a8oi
<e >#de8@rt@& 8r@bu%i#du$<e la 8@?>#t KNu ?@ l@<a <@ @d cu? >?i 8iere
co8ilul& 8l>#<e ea

2+
Dar Du?#ezeu ehea a<u8ra ei %i tri?i<e di# #ou u# >#er Du?#ezeu
#u aea <@ >l la<e 8e I<?ael <@ ?oar@& <8u<e >#erul& deoarece 8l@#uia <@
>#te?eieze u# ?are 8o8or di# <@?>#=a lui Haar de<chi<e ochii cu ui?ire
%i @zu c@ Du?#ezeu "@cu<e o ">#t>#@ >%i u?8lu 8lo<ca %i >i d@du "iului
ei >#<etat <@ bea
Haar %i "iul ei& I<?ael& au tr@it a#i de zile ># 8u<tiu Au <tabilit
le@turi cu al=i oa?e#i& iar Haar a @<it re<ur<ele "i#a#ciare #ece<are
8e#tr u a$2 >#<u ra 8e I<?a el cu o ei8t ea#c@  De%i erei i o du<e< er@ >#
<claie& Haar i#oc@ orii#ile <ale ei8te#e %i >%i ceru dre8turile
A<t"el <e <">r%e%te 8oe<tea lui Haar& dar #u %i ia=a ei/Re"eri#=ele
bib lic eluila Haar&
"@cut@ I<? aeldeoarece
co#" ir?I<?ael
@ "a8t ulau
c@doi<8rezece
Du?# ezeu "ii&
%i$ a8ri#=ii
=i# ut>#te?eietori
8ro ?i< iu# ea
ai celor dou@<8rezece triburi i<?aelite I<?ael a tr@it 8>#@ la 2-, de a#i&
ca "iu lo#ei al u#ui tat@ la "el de lo#ei Araa? a ?urit la >r<ta
de 2,) de a#i& iar I<?ael %i I<aac 2$au >#ro8at >?8reu#@& ># 8e%tera Mach$
8elah0
7o#cubi#aJul lui Haar a durat 8u=i#& dar >#cerc@rile 8ri# care a trecut
au "@cut obiectul ?ai ?ultor c@r=i La ?ile#ii di<ta#=@& ei<te#=a ei co#$
<e?#at@ ># c>tea <curte "raze& a dee#it u# <i?bol 8e#tru 8er<ecutatele
lu?ii& o "e?eie e8loatat@ <eual %i eco#o?ic& @duit@ de dre8turi %i
alu#at@ "@r@ ?il@ Dar& <8re deo<ebire de alte "e?ei care au trecut 8ri#
aceea%i e8erie#=@& Haar a "o<t <alat@ de la #e#orocire de >#<u%i
Du?#ezeu

Asp asi a
Ge la Ju?@tatea <ecolului al $lea >Hr& ora%ul$<tat Ate#a ecli8<a re<tul
reciei; de?ocra=ia care do?#ea acolo era cea ?ai ?are reali%are a re$
ciei a#tice Dar e8oca de aur ate#ia#@ #u i#"lue#=a %i ia=a "e?eilor& care
>%i 8etreceau ?aJoritatea ti?8ului <t>#d ># ca<@ Ce?eile <tr@i#e erau de
dou@ ori co#da?# ate& at>t 8ri# <e& c>t %i 8ri# ca<t@ <ocia l@ V#a di#tre ele&
A<8a<ia& o i?ira#t@ e#it@ di# cetatea Milet& di# A<ia Mic@& a >#cercat <@
>%i co?8e#<eze <tatutul <ocial 8ri# rela=ia ei cu Gericle& cel ?ai de <ea?@
o? de <tat di# Ate#a
A<8a<ia a <o<it ># Ate#a ># ur?a r@zboaielor 8er<a#e& care au <ec@tuit
re<ur<ele Ate#ei %i <$au >#cheiat cu ar?i<ti=iul de ci#ci a#i di# )2 Ea
e#i<e la Ate#a cu rudele ei& 8e care circu?<ta# =e #ecu#o<cute le "or=a<er@
<@ 8@r@<ea <c@ Miletul& ># ciuda 8reze#=e i ?e?br ilor "a?iliei %i a orii#ii
<ale #obile& care >i a<iura rela=ii bu#e& ea #u aea re<ur<e "i#a#ciare %i a
"o<t obliat@ <@$%i caute o <luJb@
Di# #e"ericire 8e#tru A<8a< a& <o<irea ei ># Ate#a a coi#ci< cu u# al
de i?ira=ie 8o<tbelic@& care 2$a t@cut 8e Gericle <@ i#<tituie ?@<uri dra$

2
co#ice& 8e#tru a a<iura <u8erioritatea <ocial@ a cet@=e#ilor ate#ie#i A
acordat cet@=e#ie ate#ia#@ doar celor care aeau doi <tr@?o%i ate#ie#i %i a
li?itat dra<tic dre8turile <tr@i#ilor de "elul A<8a<iei %i a "a?iliei ei Ori$
ci#e era 8ri#< d>#du$<e dre8t cet@=ea# ate#ia# ri<ca <@ "ie co#da?#at la
<claie& ># co#"or?itate cu lei<la=ia 8ro?oat@ de Gericle& A<8a<ia #u
8ute a <@ <e ?@ri te cu u# ate#i a# <au <@ <e bucur e de cele c>te a dre8 tur i
de care be#e"iciau "e?eile ate#ie#e
Dar %i dre8 turile ace<t ora erau 8u=i #e la #u?@ r *8re deo<e bire de
b@rba=ii ate#ie#i& "e?eile #u 8uteau dee#i <olda=i& a%a c@ 8ru#cii de <e
"e?i#i# erau ade<ea l@<a=i 8rad@ i#te?8eriilor <au "iarelor <@lbatice 7o$
8ilele c@rora<ub
=i#ute aca<@ li <echeie
acorda 8riileiul
%i >#@=ate de o<8od@rie
#u?ai a tr@i erau cre<cute cu i#di"ere#=@&
La >#ce8utul ?aturit@=ii
<euale& de obicei 8e la 8ai<8reze ce a#i& 8@ri#=ii le ?@ritau cu b@rba=i ?ult
?ai ># >r<t@& care >%i "@cu<er@ <taiul ?ilitar %i erau& ># "i#e& liberi <@ <e
c@<@torea<c@
ia=a ?arital@ #u re8reze#ta #icidecu? o eliberare& c@ci #ee<tele
recilor tr@iau a<cu#<e ># #oile lor c@?i#e 7@?i#ele ate#ie#ilor& ca toate
ca<ele rece%ti ># e#eral& re"lectau <tatutul <u8erior al b@rbatului Erau
?ici& 8e#tru c@ b@rba=ii >%i 8etreceau ?aJoritatea ti?8ului ># alt@ 8arte& >#
co?8a#ia altor b@rba=i 7ele ?ai ?ulte ca?ere d@deau >#tr$o curte i#teri$
oar@ *u"raeria& <au andron-u, era cea ?ai ?are %i ?ai bi#e utilat@ ca?er@
di# ca<@& 8e#tru c@ b@rba=ii 8ri?eau acolo izite Dar ei le ecludeau 8e
#ee<te& "iice %i alte "e?ei de la ace<te ee#i? e#te Ade<ea i#itau hetaire
$ curteza#e de lu $ <au& dac@ erau ?ai <@raci& 8ro<tituate& ca <@ >i di<$
treze
Ce?eile Ate#ei a#tice #u 8rea aeau dre8turi %i 8uteau dior=a doar
dac@ era de
oarecare acord %i"i#a#ciar@&
8rotec=ie b@rbatul >#tr$o
Nu?ai<ocietate
dota lor care
le ?ai 8utea ?atroa#a
8re=uia a<iura o de$
ce#t@& <u8u<@ %i ?u#citoare& "e?eia 8utea a<8ira& cel ?ult& la o bu#@
re8uta=ie
7e <@ "ac@ o <tr@i#@ ># ace<t ora% al b@rba=ilorP A<8a<ia #u era doar
"ru?oa<@& ci %i deo<ebit de i#telie#t@ %i& <8re deo<ebire de ?aJoritatea
"e?eilor ate#ie#e& reu%i<e <@ >%i "ac@ o educa=ie& de%i #u a dez@luit #ici$
odat@ cu? >#ce8u <@ 8redea retoric@ %i "ilozo"ie %i cur>#d >%i c>%ti@ o
re8uta=ie at>t de bu#@& >#c>t >#<u%i *ocrate o ridic@ la ra# de 8ro"e<or& cel
8u=i # a% a 8r eti #de Glat o#& ># dia lo ul Mene(enus.
E<te "oarte 8o<ibil ca A<8a<ia <@$%i "i c>%tiat ei<te#=a la >#ce8ut
ader>#d la ?i<terioa<a ca<t@ a hetairelor& "e?ei de orii#e <tr@i#@ care
o"ereau <e& co?8a#ie %i 8riete#ie& ># <chi?bul cadourilor aloroa<e %i al
ba#ilor *8r e deo<ebire de 8ro<tituate %i de ?aJoritatea <o=iilor0& hetairele
erau "e?ei educate %i cultiate& elea#te %i <o"i<ticate *8iritul lor&
cu#o%ti#=ele %i u%uri#=a co#er<a=iei le deo<ebeau de celelalte recoaice&
'2
ele 8rice8>#du$<e <@ 8oarte di<8ute cu b@rba=ii de 8e 8ozi=ii eale di#
8u#ct de edere i#telectual a<ele 8ictate le arat@ ca 8e #i%te "e?ei atle $
tice& cu 8ie8t 8lat %i >?br@cate <o?8tuo<& u%or de deo<ebit de ?atroa#ele
?a<ie %i #e>?8odobite
A<8a<ia aea ># Jur de dou@zeci %i ci#ci de a#i c>#d 2$a >#t>l#it 8e
Gericle %i i$a i#<u"lat ace<tuia drao<tea 8@ti?a%@ care a durat 8>#@ la
?oartea <a Dar toc?ai leile 8ro?ulate de Gericle o co#da?#au la o
ia=@ de co#cubi#aJ& i#terzic >#du$i ?ariaJu l Ge#tru c@ #u 8utea tr@i "@r@
ea& Gericle a adu<$o 8e A<8a<ia la el aca<@ 7>#d A<8a<ia >i #@<cu u# "iu&
<tatutul #eleiti? al ace<tuia #u 2$a dera#Jat 8e Gericle& care deJ&a aea doi
co8ii leiti?i
Gericle #u era #ici 8e de8arte <i#urul ad?irator al A<8a<iei& o 8reze#=@
deo8otri@ erotic@ %i i#telectual@ 7>#d ea >#"ii#=a u# loc de dezbateri& cei
?ai ?ari i#telectuali& >#@=a=i %i oa?e#i de <tat <$au >#he<uit <@ "ac@
acolo 8olitic@ %i "ilozo"ie& 8ro"it>#d de ace<t 8rileJ %i 8e#tru a$%i co#<olida
rela=iile <ociale
A<8a<ia #u <$a li?itat la treburi de <tat A 8racticat %i ra=io#a?e#tul
<ocratic riuro<& a8lic>#du$2 la rela=iile ?aritale& u# <ubiect 8e care cu
<iura#=@ c@ <tatutul ei a >#de?#at$o <@ >l <tudieze Autorii ulterior i 8re$
cu? 7icero %i Uuitilia# relateaz@ u# dialo >#tre A<8a<ia %i <o=ia lui
Ye#o"o#& la care ar "i "o<t ?artor "ilozo"ul
$ *8u#e$?i& >#treb@ A<8a<ia& dac@ iuaierurile ale<e ale eci#ei t ale
ar "i ?ai "ru?oa<e& le$ai rea 8e ale tale <au 8e ale ei P
$ Ge ale ei
$ !i dac@ e%?i#tele %i 8odoabele ei ar "i ?ai <cu?8e ca ale tale& 8e
care le$ai 8re"eraP
$ Ge ale ei& de<iur
Ei bi#e& dac@ <o=ul ei ar "i ?ai bu# ca al t@u& 2$ai dori 8e acela <au
8e al$ t@uP
*o=ia lui Ye#o"o# <e >#ro%i A<8a<ia <8ar<e li#i%tea Je#a#t@ Ge#tru a
<ati<"ace dori#=a de 8er"ec=iu#e a 8arte#erului& e8lic@ ea& e%ti obliat să
fii 8er"ect De%i eroti<?ul e<te di?e#<iu#ea 8ri# care b@rba=ii %i "e?eile >%i
e8ri?@ deo=iu#ea u#ul "a=@ de altul& ele?e#tul e<e#=ial al atrac=iei e<te
irtutea
I#e#tat@ <au real@& acea<t@ di<cu=ie #e <uereaz@ 8@rerile A<8a<iei
de<8re rela=ia di#tre b@rbat %i "e?eie: cei doi 8or#e<c de la acelea%i co#di=ii
%i trebuie <@ "ie la "el de 8reocu8a=i de a c@uta calea irtu=ii 7u alte
cui#te& <e 8are c@ a?a#ta lui Gericle era u# aocat al ealitari<?ului&
>#tr$u# "el care <e o8u#ea ?o#u?e#tal <trati"ic@rii riide %i i#ealit@=ii
8re<cr i<e de l ee l a ora %i l ocul ># ca re e a tr@ ia
I#tre ti?8& Gericle >%i 8etrecea o ?are 8arte di# ti?8 aca<@& 8e#tru a
8utea "i cu A<8a<ia& "@r@ a #eliJa >#<@ uer#area %i re<taurarea te?8lelor
ate#ie#e& di<tru<e ># t i?8ul r@zboaielor 8er<a#e Ate#ie#ii <8riJi#eau ?a$

22
<i 8olitica ad?i#i<trati@ a lui Gericle& dar #u %i ia=a lui 8articular@& care
#u le era toc?ai #ecu#o<cut@ 7et@=e#ii >i re8ro%au c@ a izo#it$o di# ca<@
8e <o=ia <a 8e#tru a o aduce 8e A<8a<ia& i#or>#d "a8tul c@ el dior=a<e de
<o=ia <a cu ?ai ?ult de zece a#i >#ai#te de a o >#t>l#i 8e A<8a<ia *e ?ai
?ur?ura c@ ar "i trebuit <@ o =i#@ 8e a?a#t@ a<cu#<@& a%a cu? "@ceau
ceilal=i& u# <"at 8e care Gericle 2$a #e<ocotit ?ereu Tre8tat& <e "or?@ u#
ade@rat cure#t 8otri#ic A<8a<iei& iar ea a "o<t cea care 2$a 8ri?it di#
8li#& %i #u Gericle Cu de"@i?at@ "@r@ ?il@ ># locuri 8ublice Goe=ii co?ici
<e >#trecur@ 8e ei >#%i%i ># i#e#tarea de zic@tori deocheate& co?8ar>#d$o
cu Tharelia& 8uter#ica <o=ie %i curteza#@ io#ia#@ care au<e<e 8ai<8rezece
b@rba=i
># ti?8ul%i r@zboaielor
care <e "olo<i<e de i?e#<a ei i#"lue#=@ 8e#tru a aJuta du%?a#ul
8er<a#e
># ( >Hr& c>#d cetatea *a?o< <$a reoltat >?8otria Ate#ei& ca?8a$
#ia co#tra A<8a<iei <$a i#te#<i"icat De%i Gericle a >#@bu%it reolta& 8>#@ la
ur?@& o8oza#=ii <@i 2$au acuzat c@ a?a#ta <a& A<8a<ia& di# ?otie 8er<o$
#ale care =i#eau de orii#ele <ale ?iletie#e& >l co#i#<e<e <@ 8or#ea<c@
r@zboiul cu *a?o< ># Cheirones, autorul <atiric 7rati#u< >i ridiculizeaz@
at>t 8e Gericle& c>t %i 8e A<8a<ia& 8e care o #u?e%te T>r"a cu Ochi de 7>i#e
Acea<t@ etichet@ a 8ri#<& a%a c@ tot ?ai ?ul=i ate#ie#i au >#ce8ut <@ o
co#da?#e 8e A<8a<ia ca 8e o <tricat@ de cea ?ai Joa<@ <8e=@ Re8uta=ia
ei de hetair@ eoc@ alte i?ai#i& cele e8licit <euale de 8e a<ele rece%ti
%i cu8ele de b@ut u#de hetaire oale >%i ridic@ hai#ele 8e#tru a$%i e8u#e
ora#ele e#itale 8ote#=ialilor clie#=i Ge cera?ica a<elor ar<e ># cu8$
toare& ace<te hetaire "ac <e ># ru8& <tau a%ezate ># dier<e 8ozi=ii %i chiar
<e a8leac@& <8riJi#i#du$<e cu bra=ele de 8odea& 8e#tru a 8er?ite <eul a#al
V#eori& clie#=ii <>#t >#"@=i%a=i b@t>#du$le la "u#dul ol cu u# 8a#to" <au cu
alt obiect&
rero< 8e#tru acu
7o?8ara=ia le ace<te
oblia caricaturi
<@ >#tre=i#@a "o<t
u# act
cea<eual #e8l@cut>#<au
?ai 8e#ibil@ du$
cruciada
i#i=iat@ >?8otria A<8a<iei& i#telectuala ra"i#at@& ?a?a deotat@ %i iubita
toar@%@ de ia=@ a lui Gericle
Ade@ratul ?oti al ace<tei >#er%u#@ri a?are %i al urii >?8otria
A<8a<iei era "a8tul c@ ea a?e#i#=a <tructura <ocial@ a Ate#ei& co#<truit@ 8e
rela=ii de <claie %i co#du<@ de b@rba=i& o <ocietate ># care "e?eile erau
tratate ca #i%te tr>#tori <au& ># cazul celor de orii#e <tr@i#@& obliate la o
ei<te#=@ %i ?ai <ordid@ A<8a<ia& "e?eie %i <tr@i#@& ar "i trebuit <@ >%i
a<u?e ace<t dublu ha#dica8 co#"or? <tatutului <tabilit 8ri# lee Dar reu%i<e
cu?a <@ <e e<chieze %i >l >?brobodi<e %i 8e co#duc@torul lor b@tr># %i
#ebu#& care >i trecu<e cu ederea at>t <eul& c>t %i <tatutul& ># ?od cert&
A<8a<ia era u# 8ericol 8e#tru ordi#ea 8re<tabilit@& o reolu=io#ar@ de$
hizat@ <educ@tor
Ti?8 de u# dece#iu du8@ deza<trul r@zboaielor <a?ie#e& ia=a A<8a<iei
a co#ti#uat <@ "ie la "el de ar?o#ioa<@ ># 8articular %i la "el de boat@
2
i#telectual& dar co%?arul <ocial a co#ti#uat& ># -2 >Hr& la >#ce8utul
r@zboiului 8elo8o#e<iac& atacurile erbale <$au i#te#<i"icat Goetul co?ic
Her?i88u< a la#<at u# #ou atac& acuz>#du$o c@ <e co?8ort@ #eru%i#at %i
c@ e<te codoa%a lui Gericle& "uraiz>#du$i "e?ei ate#ie#e libere A reu%it <@
<t>r#ea<c@ o "urtu#@ 8ublic@ at>t de 8uter#ic@& >#c>t au "o<t "or?ulate acuza=ii
de i?oralitate %i tr@dare co#tra A<8a<iei ># 8o"ida o8ozi=iei lui Gericle&
oi#=a 8o8ular@ a aut c>%ti de cauz@
7a <tr@i#@& A<8a <ia #u 8utea <@ co?8ar@ ># "a=a Judec@torilor 8e#tru
a <e a8@ra Gericle a 8ledat ># "aoarea ei Gl>#ea ># ti?8 ce orbea& cu
ocea tre?ur>#du$i de e?o=ie A 8ledat cu at>ta eloce#=@ %i c8#i#ere&
>#c>t Juriul a acce8tat aru?e# tul calo?#iei %i a achitat$o 8e A<8a<ia
Acea<t@ ictorie co#tra r@ut@=ii %i calo?#iei i$a leat %i ?ai <tr>#< 8e
cei doi 7ur>#d du8@ aceea& ea a "o<t recu#o<cut@ 8ublic ca 8erechea lui
Gericle Dar cu8lul de >#dr@o<ti=i #u aea <@ <e bucure de o b@tr>#e=e
tih#it@ >?8reu#@ *trateia ?ilitar@ a lui Gericle& de a 8roteJa i?8eriul
ate#ia# 8ri# baricadarea cet@=e#ilor %i a ar?atei ># i#teriorul zidurilor
cet@=ii& a du< la <u8ra8o8ulare <eer@ %i ?oli?e& ># -( >Hr& o e8ide?ie
teribil@ de ciu?@ a uci< o trei?e di# <olda=i %i u# <"ert di# 8o8ula=ia ciil@
Gericle >#<u%i %i$a 8ierdut 8ri?ii doi "ii& <ora %i o ?are 8arte di# rude
%i 8riete#i Dar cei ?ai ?ul=i ate#ie#i <u"eri<er@ 8ierderi teribile %i& >#
durerea lor <@lbatic@& au c@utat u# =a8 i<8@%itor L$au @<it u%or ># 8er<oa$
#a lui Gericle& care a "o<t de?i< di# "u#c=ie & acuzat %i co#da?#at 8e#tru
luare de ?it@
Gericle era acu? ># dizra=ie& dezo#orat %i "@r@ ?o%te#itori Oric>t de
r@u <e 8reze#ta <itua=ia& 8e#tru A<8a<ia a "o<t u# be#e"iciu #ea%te8tat& c@ci
<tatutul "iului ?ai ?ic al lui Gericle <$a >?bu#@t@=it Gericle& di<8erat <@
aib@ u# ?o%te#itor& a trebuit <@ 8ledeze >#ai#tea ?ai$?arilor cet@=ii 8e#tru
recu#oa%terea
de 8ro8riu l lui<tatutului "iului <@u&
tat@ >l co#<idera dre88et ba<tard&
care lei<la=ia
># celee#o"ob@
di# ur?@&8ro?oat@
ate#ie#ii
<e >#durar@ de b@tr>#ul Gericle %i >i acordar@ t>#@rului Gericle cet@=e#ia& dar
#u %i A<8a<iei 7u toate ace<tea& <ucce<ul "iului trebuie <@$i "i o"erit A<8a<iei
o ?are <ati<"ac=ie
Gericle %i A<8a<ia <e bucurar@ 8e#tru o re?e de li#i%te& <c@8>#d de
8er<ecu=ii El a "o<t reabilitat %i rei#<taurat ># "u#c=ie Dar ciu?a "@cea
raaii 8ri# Ate#a %i& ># cur>#d& >l r@8i %i 8e el& l@<>#d$o 8e co#cubi#a <a
<i#ur@ %i li8<it@ de a8@rare ># ora%ul b>#tuit de boal@
C@r@ Gericle& <au& ?ai bi#e zi<& du8@ Gericle& A<8a<ia <e orie#ta c@tre
alt b@rbat& u# #eu<tor de oi& care era %i u# e#eral "oarte 8o8ular raba
cu care a <tabilit acea<t@ rela=ie 8are <@ de?o#<treze #e<i#ceritatea a"ec=iu#ii
ei 8e#tru Gericle Grobabil c@ #u era la a#a#hie& "iul ei ?o%te#i<e aerea
lui Gericle Goate c@ a <i?=it #eoia de a "i 8roteJat@ de cet@=e#ii care o
urau Goate c@ o %i atr@ea L9<icle& care era di#a?ic& a?bi=io<& boat %i
?ult ?ai a8ro8iat de ea ca >r<t@ dec>t Gericle !i 8robabil c@ ea <$a >#dit
24
c@& de re?e ce leea ate#ia#@ tot o <ti?atiza ca 8e o <tr@i#@& iar ate#ie$
#ii o 8er<ecutau& cel ?ai >#=ele8t lucru ar "i "o<t <@ <tabilea<c@ o rela=ie
<i?ilar@ cu cea 8e care o au<e<e cu Gericle %i <@ dei#@ co#cubi#a altui
b@rbat 8uter# ic& ca8abil <@ o a8ere de #u?ero%ii <@i du%?a#i
E<te a8roa8e <iur c@ A<8a<ia 2$a cu#o<cut 8e L9<icle 8ri# Gericle
8oate c@ L9<icle <$a #u?@rat 8ri#tre b@rba=ii i?8re<io#a=i de i#telie#=a %i
"ru?u<e=ea ei De a<e?e#ea& e<te 8o<ibil ca <tatutul de co#cubi#@ a lui
8ericle <$o "i "@cut ?ai atracti@; 8e#tru c@& 8>#@ la ur?@& Gericle <"ida<e
>#treul 8o8or 8e#tru a tr@i al@turi de ea %i a o o#ora cu? <e cui#e
Oricare ar "i "o<t ?otiul ace<tei u#iu#i di#tre A<8a<ia %i L9<icle&
rela=ia lor a "o<t de <curt@ durat@ El a ?urit 8e c>?8ul de lu8t@ toc?ai
c>#d ea >i #@<cu<e u# "iu& a%a c@ A<8 a<ia <e @zu iar@%i <i#u r@ %i "@r@
a8@rare& de data acea<ta cu u# co8il #eleiti?
Dar ate#ie#ii #u >i d@deau 8ace 7>#d A< 8a<ia >?8li#i 8atruze ci %i
ci#ci de a#i& Ari<to"a# la#<@ u# #ou atac "uler@tor& ># 8ie<a Acharnians,
o acuz@& #ici ?ai ?ult #ici ?ai 8u=i#& c@ 8rooca<e r@zboiul 8elo8o#e<iac
Ger<o#aJul Diaeo8oli< e#u?era ee#i?e#tele care au du< la izbuc#irea
r@zboiului 7o#"or? 8oe%tii& c>=ia ti#eri be=i <e <trecura<er@ ># cetatea
Meara %i "ura<er@ o 8ro<tituat@ 8e #u?e *i?aitha Curio%i& ?earee#ii <e
r@zbu#ar@ "ur>#d dou@ "ete de la A<8a<ia& 8e care o #u?eau codoa%@
>#"uriat@ de "urtul "etelor ei& A<8a<ia 2$a <"@tuit 8e Gericle <@ decla#%eze
r@zboiul 8elo8o#e<iac
Nu %ti? ce <$a ?ai >#t>?8lat cu A<8a<ia du8@ ?oartea lui L9<icle& de%i
8oe<tea ei e#ereaz@ dezbateri %i a#alize 8>#@ ># ziua de azi 7eea ce %ti?
cu <iura#=@ e<te c@ A<8a<ia era <u"icie#t de i<tea=@ ca <@ >%i ealueze
<itua=ia la >r<ta de ?iJloc& a%a cu? reu%i<e %i ># ti#ere=e Era o "e?eie
<tr@i#@ >#tr$o <ocietate care <e te?ea de ea %i o di<8re=uia Aea c>tea
atuuri: o%i"ru?u<e=e
8itoare o ra=iu#e 8e cale de a <e
i?batabil@& o"ili& o%ire8uta=ie
8recu? de i#telie#=@
u# "iu care <cli$
era ?o%te#itorul
leiti? al lui Gericle !i re8uta=ia u#ei hetaire& ceea ce cu <iura#=@ >i
atr@ea 8e u#ii b@rba=i
Du8@ toate 8robabilit@=ile& A<8a<ia a c@utat re"uiu %i 8rotec=ie la alt
b@rbat& a%a cu? "@cu<e %i du8@ ?oartea lui Gericle Gotriit u#ui <ce#ariu
?ai 8u=i# 8robabil& "iul ei ?ai ?are& Gericle& %i$ar "i a<u?at rolul de
8rotector al ?a?ei Dac@ ar "i "o<t a%a& ar "i trebuit <@ "i r@?a< %i reo
aluzie literar@ Dar c@l@ii dra?aturi ai A<8a<iei au t@cut& %i tot ce #e
8ute? i?ai#a e<te c@ A<8a<ia <$a aliat cu u# b@rbat 8rea i#<i#i"ia #t
8e#tr u a "i ?e#=i o#at& <$a ? utat di# Ate#a <au a ?urit ># ob< curit ate
4udec>#d du8@ <ur<ele de care di<8u#e?& >#@=@turile %i credi#=a
A<8a<iei "@ceau di# ea o ca?8ioa#@ a dre8t@=ii %i a ie=ii irtuoa<e& u#
ee?8lu de echilibru >#tr$o lu?e dezechilibrat@ Dar ea r@?>#ea o <tr@i#@
%i o "e?eie ?arcat@ de ?oraurile a<8re ale Ate#ei& a%a c@ a trebuit <@ <e
<8riJi#e 8e rela=ia cu Gericle 8e#tru a dob>#di 8utere %i <iura#=@ ?aterial@

')
Corinna
V#a di#tre cele ?ai e#i?atice %i <e#za=io#a le a?a#te a "o<t 7ori##a&
8e care 8oetul Oidiu a celebrat$o %i i?ortalizat$ o ># <eria <a de 8oe?e
Amores, de%i #u i$a diulat #iciodat@ ide#titatea real@ 7ori##a %i Oidiu
%i$au tr@it tu?ultuoa<a 8oe<te de drao<te >#tr$o Ro?@ a c@rei decade#=@
era ?ereu izat@ de lei<la=ia i?8erial@ de re"or?are a ?oraurilor& o
lei<la=ie 8e care hedo#i%tii ro?a#i o >#c@lcau ># 8er?a#e#=@
7u dou@ dece#ii >#ai#te de r@<8>#direa cre%ti#i<?ului& Ro?a lui Oidiu
%i a 7ori##ei era o cetate deo8otri@ ?@rea=@ %i teribil@ Aici 8uteau "i
@zute cartiere i#<alubre ># eci#@tatea u#or ile <u8erbe; ora%ul aea
a8educte i?e#<e %i b@i 8ublice Ro?a <e l@uda cu teatre <o"i<ticate& dar
aea %i circuri u#de cet@=e#ii oa=io#au ># ti?8 ce cri?i#alii lea=i ?ai
t>rziu& cre%ti#ii0 erau <">%ia=i de leii dre<a=i <au& ># ti?8 ce arca%ii ?@cel@reau
tur?e >#trei de ele"a#=i %i 8a#tere <@lbatice >##ebu#ite de roaz@ Gie=ele
di# Ro?a erau tic<ite de 8rodu<e adu<e di# >#treul i?8eriu& de la ?>#c@ruri
de toate "elurile 8>#@ la ?@t@<uri %i 8>#ze =e<ute di# l>#@& i# %i <o< "er?e#$
tat de 8e%te
Ge 7oli#a Galati#@& e#ialul urba#i<t %i co#duc@tor 7ezar Auu <tu< >%i
<u8raehea i?8eriul& a c@rui edere >l deza?@ea G>#@ la <">r%itul do?$
#iei lui& ># a#ul 2 dHr& aea <@ recl@dea<c@ di# ?ar?ur@ iubita %i dec$
ade#ta <a Ro?@: Te atrul Marcellu<& 7ircu< Mai?u< %i o8tzeci de te?8le&
la "el de durabile ca Ga Ro?a#a 8e care a i#<tituit$o A >#cercat& de
a<e?e#ea& <@ <chi?be ?oraurile dec@zute ale cet@=e#ilor 8ri# eges uli-
ae, lei care uer#au ?ariaJul& rela=iile <euale %i ?o%te#irile
Dece#iile de a#arhie& i#<urec=iile %i ca?8a#iile ?ilitare coroda<er@
alorile <ociale Auu<tu <& #o<talic du8@ re?urile trecute& era 8reocu8at
?ai
ro?a#eale<irtuoa<e&
de "a8tul c@care"e?eile
?u#ceauro?a#e #u ?ai <e?@#au
cu deota?e#t cu echile
%i ?ode<tie ?atroa#e
ca #i%te cai de
8oar@  Dar de ce ar ?ai "i "o<t "e?ei le ro?a#e la "el ca 8e re?ur iP
Lu>#du$le b@rba=ii ># ar?at@& r@zboiul le tra#<"or?a<e 8e "e?ei
7>#d <o=ii lor erau 8e c>?8ul de lu8t@& cele ?ai ?ulte <o=ii >%i o<$
8od @r eau <i # ur e ca< ele & ce le bo at e ad ?i #i <t r> #d do? e# ii ?a ri 
*i?=i#du$<e >#dre8t@=i te %i datorit@ co#tactului cu lu?ea eterioa r@& i#ei $
tabil& u#ele %i$au "@cut a?a#=i
I# ti?8 de 8ace& ro?a#ii #$au ree#it la ?oraurile di# trecut *e
c@<@toreau tot ?ai t>rziu& dar aeau rela=ii <euale tot ?ai dere?e& iar
b@rba=ii cu ra# >#alt >%i luau co#cubi#e 8e care a8oi le re8udiau c>#d le
e#ea <orocul <@ <e >#<oare cu "e?ei re<8ectabile Multe "e?ei bu#e de
?@ritat& dar #e?@ritate& #u ?ai #utreau <8era#=a ca reu# b@rbat 8otriit
<@ le ia de #ee<te I# acea<t@ <tare de #e<iura#=@& u#ele au e8eri?e#tat
8l@c eri ero tic e& "ie ele %i i#t erz i<e
Dec@derea ?oral@ di# Ro?a ace<tei e8oci #u are eal 7et@=e#ii erau

'.
ob<eda=i de di<trac=ii& <e >?bulzeau la 8etreceri& ># teatre %i circuri& la
ee#i?e#te <8ortie Boa=ii i#uritau %i o?au cu u# "el de buli?ie
co#da?#abil@ di# 8u#ct de edere <ocial 7>#d doa?#ele re<8ectabile <e
retr@eau la cea< de <ear@& <o=ii lor ade<ea beau >?8reu#@ cu 8ro<tituate %i
curteza#e 7hiar %i irtuo<ul Auu<tu<& care o e#era 8e Liia Dru<illa&
<o=ia lui& aea o re8uta=ie bi#e?eritat@ de a"e?eiat
># Ro?a lui Auu<tu<& coei<tau dou@ <ta#darde: cel leal %i cel real
7a %i ># cazul recilor& Ro?a era o <ocietate <claai<t@ ai c@rei b@rba=i
boa=i& %i #i?e#i altci#ea& aeau dre8turi %i 8utere Ce?eile libere <au
eliberate <e a"lau >#tr$o <itua=ie ?ult ?ai bu#@ dec>t <claele& dar #ici o
"e?eie& oric>t de boat@ %i 8uter#ic@ ar "i "o<t "a?ilia ei& #u aea ?@car
o "rac=iu#e di# dre8turile tat@lui ei <au di# dre8turile la care era <ocotit
"ire<c <@ a<8ire "ratele ei
#ater familias era u# rei? Juridic care <ubJua "e?eia >#tr$u# "el
care >=i taie <u"larea Autoritatea Juridic@ a tat@lui& patria potestas, izora
di# 8ro8riile lui i#tere<e %i #u di# cele ale <o=iei <au co8ilului <@u& chiar
%i du8@ ce co8iii dee#ea u adul= i Acea <t@ autoritat e >#ce8ea <@ <e ?a#i $
"e<te o dat@ cu de8u#erea co8ilului la 8icioarele >#c@l=ate ># <a#dale ale
tat@lui& 8e#tru ca el <@$%i eercite dre8tul de ia=@ %i de ?oarte a<u8ra lui
Dac@ tat@l lua ># bra=e b@iatul care 8l>#ea <au 8oru#cea ca "ata <@ "ie
hr@#it@& >i d@dea dre8tul <@ tr@ia<c@ Alt"el& ?icu=ii erau uci%i 8ri# <u"o$
care& >#"o?eta=i 8>#@ la ?oarte <au 8@r@<i=i 8e coli#e ori 8e ?alul r>ului&
u#de erau ?>#ca=i de a#i?alele <@lbatice Nu e de ?irare c@ ?ult ?ai
8u= i#i b@i e=i dec >t "et e a ea u 8 art e d e o a<e? e#e a < oar t@
7ele ?ai ?ulte co8ile 8@r@<ite a<t"el ?ureau 7>tea ?ai erau <alate
de oa?e#i cu <u"letul bu# Altele erau <8ecial c@utate %i& du8@ o co8il@rie
?izera bil@ 8etrecut@ ># <eri tute& aJu#eau <clae <au& cel ?ai ade< ea&
erauDarcre<cute 8e#trucare
#ici co8iii 8ro<titu=ie
#u "u<e<er@ co#da?#a=i la #a%tere #u erau >#tot$
deau#a ># <iura#=@& ># orice cli8@ tat@l >i 8utea i#de >#tr$o "or?@ de
de8e#de#=@& causa manci pii - o alt@ "or?@ de <claie Dac@$2 >#"uriai 8e
ta=i >=i ri<cai ia=a& c@ci ?ul=i ta=i >%i di<trueau deliberat l@<tarele care >i
<u8@rau 8rea tare
7@< @tor ia #u aducea reo u%urar e ># ia= a "iice i *o=u l ei& ale< de
"a?ilie& >l >#locuia 8e tat@& ade<ea c>#d ea era >#c@ u# co8il Dac@ >#$
dr@z#ea <@ co?it@ adulter& <o=ul o 8utea ucide Gutea chiar <@ o bat@&
u#eor i 8>#@ la ?oarte& dac@ o 8ri#de a b>#d i# T e<tul i#ului care #u
aea #ici o le@tur@ cu deu<tarea licorii 8ro8riu$zi<e0 era u# <@rut de
i#e<tiare ius osculi 8e care >l 8ract icau b@rba= ii& daca <u<8ect au "e?ei a
c@ i#era<e reo b@utur@ alcoolic@ Ace<ta era <tatutul "e?eilor libere& >#
re?e ce "e?eile eliberate <au <clae tr@iau ># co#di=ii %i ?ai teribile
O concubina ro?a#@ aea u# <tatut i#"erior "e?eii c@<@torite Era o
"e?eie liber@ <au eliberat@ care coabita cu u# b@rbat "@r@ a "i ?@ritat@ cu
2"
el B@rba=ii #u ar "i trebuit <@ aib@ %i <o=ie %i co#cubi#@ ># acela%i ti?8
A%a c@ era "ire<c ca u# b@rbat <@$%i ia o co#cubi#@ cu <tatut <ocial i#"erior&
># ace<t "el& o 8utea alu#a dac@ r@?>#ea >#<@rc i#at@ cu co8ilul lui #ele$
iti? <au dac@ <e 8re@tea <@ <e >#<oare
@duii 8re"erau %i ei <@ ia co#cubi#e ?ai derab@ dec>t <@ <e rec@<@$
torea<c@& 8e#tru c@ ># ace<t "el #u ei<ta #ici u# a#aJa?e#t %i #ici o
a?e#i#=are la adre<a ?o%te#irii ce le ree#ea ur?a%ilor lor leiti?i& >#
cazul ># care co#cubi#a d@dea #a%tere u#ui ba<tard Nici ea %i #ici co8ilul
ei #u 8uteau e?ite 8rete#=ii Juridice a<u8ra a?a#tului %i a aerii ace<tuia
du8@ ?oartea lui
7o#cubi#aJul aea c>tea aa#taJe Re8reze#ta o 8ractic@ leal@& iar
co#cubi#ele erau la ad@8o<t de acuza=ia de adulter& dar #u %i de cea de
8@cat tru8e<c V#eori& c>te u# a?a#t reu%ea <@ ocolea<c@ leea ro?a#@
o8re<i@ %i <@ ado8te leal co8ilul co#cubi#e i <ale !i ?ai rar& <e c@<@torea
cu co#cubi#a lui
Dar ro?a#ii 8riileia=i <e 8urtau de 8arc@ #ici u#a di#tre leile #eiert@$
toare #u ar "i ei<tat *8re deo<ebire de Liia Dru<illa& <o=ia lui Auu<tu<&
care obi%#uia <@ <e >?brace ># hai#e <i?8le& #oua "e?eie ro?a#@ #u era
#ici ?ode<t@& #ici 8reocu8at@ de co8iii ei De "a8t& rata #a%terilor <c@zu<e
>#riJor@tor& di# cauza i#toic@rii cu 8lu?b di# a8a adu<@ 8ri# ad?ira$
bil ele a8ed uct e& c> t % i a "or ?el or 8ri ?i ti e d e a or t % i c o#t rac e8= ie
Ce?eile 8riileiate ce 8roe#eau di# "a?ilii bu#e #u >%i ?ai >#ce8eau
ziua cu ru@ciu#i& 8e#tru ca a8oi <@ <e co#<acre >#datoririlor do?e<tice
Acu?& ele <e trezeau cu "e=ele >#=e8e#ite %i 8alide <ub ?a<ca u<cat@ di#
la8te %i "@i#@ 8e care o a8licau >#ai#te de culcare Du8@ ce o <cla@ t>#@r@
>i aducea a8@& "e?eia >%i cur@=a 8a<ta de 8e "a=@ %i <e cu"u#da ># baie 8>#@
c>#d ?a<or ul unctor >%i "@cea a8ari=ia cu u#ue#tele <ale 8e#tru a$i ?a<a
?e?bre
doa?#a le<e%i>?br@ca
a le reda%i <u8le=e
8u#ea <@a I?aculat@ %i >?bibat@
i <e 8ie8te#e de uleiuri
8@rul& care 8ar"u?ate&
a8oi era 8ri#<&
#etezit <au >#col@cit >#tr$o cu#u#@ de bucle <au de %ui=e care >i alu#ecau
8e l>#@ "a=@ %i >t A8oi era r>#du l 8udrei de "a=@& care albea chi8ul & al
ro%ului de obraJi %i de buze %i al c@#elii <au c@rbu# elui de ochi Gie<a de
rezi<te#=@ o re8reze#tau biJuteriile& 8ietre 8re=ioa<e ?o#tate ># ari#t <au
aur %i tra#<"or?ate ># i#ele& br@=@ri& coliere& bro%e <au l@#=i%oare de lez#@
Ge#tru "e?eile atra<e ># ace<t #ou <til de ia=@& ritualul riuro< de
>#"ru? u<e=are era u# 8reludiu la ae#tura <eual@  V#ele "e?ei chiar ur $
?au ee?8lul hetairelor rece%ti Auu<tu<& ori8ilat %i dezu<tat de "a8tul
c@ "e?eile erau la "el de i#tere<ate de ae#turi <euale ca %i el& a ac=io#at
deci<i >?8otria lor
Acea<ta era at?o<"era la data i#tr@rii ># ioare a leilor lui Auu<tu<&
eges uliae 21$2, >Hr0& "ai?oa<e 8e#tru "elul ># care co#da?#au adul$
terul Adulterul dee#ea u# act cri?i#al <eer 8ede8<it Dar ace<ta <e
re"erea #u?ai la <o=iile care >%i >#%elau b@rba=ii %i la b@rba=ii care <e culcau

'1
cu <o=iile altor b@rba=i& #u %i la <o=ii care <e re"uiau ># bra=ele "e?eilor
#ec@<@torite @duele %i "e?eile libere #ec@<@torite care >#dr@z#eau <@
aib@ o ia=@ <eual@ acti@ erau acuzate de cri?a ?ai ?ic@ a 8@catului
tru8e<c Ace<te #oi lei ur?@reau <@ le oblie 8e "e?ei& ># <8ecial 8e cele
di# cla<ele 8riileiate& <@ <e c@<@torea<c@ <au rec@<@torea<c@ %i <@ r@?>#@
irtuoa<e& <u8u<e %i leate de o<8od@rie
Dar& a%a cu? <e >#t>?8l@ ade<ea c>#d 8edea8<a e 8rea <eer@& leile
a8roa8e c@ #u >%i ?ai ati#eau <co8ul 7o#"or? ace<tor lei& adulteri#ele
co#da?#ate >%i 8ierdeau Ju?@tate di# dot@ %i o trei?e di# 8ro8riet@=i&
adulteri#ii& Ju?@tate di# 8ro8riet@=i& %i to=i erau eila=i 8e i#<ule >#de8@r$
tate& u#de #u <e 8utea a8lica acea<t@ lee Auu<tu< a re8urtat& >#<@& o
ictorie <8ectaculoa<@: acuzarea >#cu#u#at@ de <ucce< a 8ro8riei <ale "iice&
lulia& u#a di#tre adulteri#ele #otorii ale Ro?ei
Marele 8oet ro?a# Oidiu& u# t>#@r ari<tocrat boat %i etre? de ta$
le#tat& era ob<edat de "e?ei& drao<te %i <e& lu?ea ro?a#@ a re?ii <ale
8otrii#du$i$<e ca o ?@#u%@ La >r<ta de %ai<8rezece a#i& Oidiu <$ a c@<@ $
torit cu 8ri?a di#tre cele trei <o=ii ale <ale& o ?irea<@ adole<ce#t@ 8e care
obi%#uia <$o trateze cu co#de<ce#de#=@ La dou@zeci %i trei de a#i& >#
ciclul <@u 8oetic Amores Iubiri0& e<te i?ortalizat@ 7ori##a& a?a#ta lui
8li#@ de oi#=@& <e#zual@ %i #ecredi#cioa<@ Ro?a#ii r@<8u#<er@ cu e#tu $
zia<?& iar c>=ia ade8=i >#"ierb>#ta=i >i <criJelir@ er<urile 8e zidurile cet@=ii
E "oarte 8o<ibil ca ?arele <ucce< %i co#=i#utul ace<tor er<uri <@$2 "i de$
ter?i#at 8e Auu<tu< <@ i#troduc@ lei<la=ia <a 8urita#@
7hiar %i ># ziua de a<t@zi& >#@=a=ii >#c@ ?ai "ac <8ecula=ii 8e ?ari#ea
ide#tit@=ii "e?eii care 8oart@ ># 8oe?e 8<eudo#i?ul de 7ori##a 7ea ?ai
teribil@ <ue<tie a "o<t c@ acea<ta era chiar lulia& "iica <"id@toare a lui
Auu<tu<& dar doezile ># <8riJi#ul ace<tei i8oteze <>#t #eco#clude#te
Orici#e
Oidiu ar7u"ii?ai#a=ie
"o<t& 7ori##a tr@ie%te
& <i?8a tie %i >#%irete
cu8letele 8oeziei
#ie& #e$o 8ute??i<tuitoare a lui de
i?ai#a de<tul
bi#e
Iat@ c>tea "a8te care <e deduc u%or di# KIubirile lui Oidiu: 7ori##a
era 8u=i# ?ai ?are dec>t Oidiu %i c@<@torit@ cu u# b@rbat ?ult ?ai b@tr>#
Ku# ra?olit <e#il <>#t cui#tele #eiert@toare ale lui Oidiu0& 8e care$i
>#%ela ># eal@ ?@<ur@& >#ai#te de a >?8li#i dou@zeci de a#i dee#i<e
a?a#ta u#ui b@rbat cu care au<e<e 8ri?ul ora<? Du8@ aceea& <e bo$
<u?"la %i <e 8l>#ea dac@ iubitul #u o "@cea <@ <e z>rcolea<c@ ># ti?8ul
actului <eual
Ge c>t de >#crezut@& 8e at>t de dulce era 7ori##a& o ade8t@ a co<?eticii
a8licate Era >#crez@toare ># "or=ele 8ro8rii& te?8era?e#tal@ %i 8a<io#at@
Ii 8l@cea <@$2 tachi#eze 8e Oidiu %i <@$i a8ri#d@ elozia
7ori##a era %i de8e#de#t@ de traiul luo<& >i =i#ea la di<ta#=@ 8e b@rba=ii
care #u$i 8uteau <ati<"ac e 8rete#=iile %i a%te8ta daruri <cu?8e de la ei *ub
8rete tul c@ >i 8l@ceau cur<el e de ca i& "l irta cu Jo cheii & >%i a<u?a ri<cu ri % i
'+
>%i coo8ta<e <eritorii& ># ?od <8ecial 8e Na8e& <luJitoarea ei& ># i#triile
<ale a?oroa<e& >l iubea 8e t>#@rul ei a?a#t 8oet& iar el o adora
*au 8oate c@ Oidiu era ?ai derab@ >#dr@o<tit de iubire ca <tare&
8e# tr u c@& ># ti ?8 ce o i? 8l or a 8e 7o ri ##a <@ >l iu bea <c @ ?e reu & acc e8 ta
c@
 atu#ci c>#d rai te d@ruie%ti& ceea ce >?i 8ui l a di<8ozi=ie
E<te ?aterial de crea=ie Arta ?ea <e ridic@ la #ielul te?ei
!i te i?ortalizea z@ pe tine...
Gri# 8oe?& de<iur&
A<t"el c@ tu %i eu& iubire& #e bucur@? de aceea%i "ai?@ ># lu?e&
Iar #u?ele #oa<tre or "i e%#ic leate de ale zeilor
Oidiu aea dre8tate Goe<tea lor >#delu#at@ le$a "ur#izat ?aterial
8e#tru o >#trea@ tele#oel@ a ?izeriei& etazului& de"ectelor de co?u#i$
care& i#triii& 8ericolului& a?e#i#=@rii& ?i#ciu#ii %i <ur8rizei co?iceAmores
<>#t o de<criere <tr@lucit@ a "elului ># care "u#c=io#au rela=iile i#ti?e >#tr$u#
cu8lu de elit@ di# <ocietatea ro?a#@
*@ izualiz@? a?arul <chi?b de re8lici di#tre doi a?a#=i ># ti?8 ce
di<cut@ de<8re u# a8ro8iat ba#chet o"icial Oidiu >%i i?ai#eaz@ ce bi#e
or 8etrece >?8reu#@& 8>#@ c>#d 7ori##a >l aertizeaz@: #u a e#i <i#$
ur@ *o=ul ei o a >#<o=i Oidiu& ># ?od clar #ea%te8t>#du$<e la a%a cea&
>i r@<8u#de cu ?>#ie <u?br@: K*8er <@ <e 8r@@lea<c@ ?ort >#ai#te de
de<ert
A8oi Oidiu trece la i#e#tarea u#ui cod <ecret al e<turilor& 8e care
ur?au <@$2 >?8@rt@%ea<c@ doar ei: 8reti#de c@ e%ti <o=ia re<8ectabil@& o
>#dea?#@ el 8e 7ori##a& Kdar d@$?i u# <e?# cu 8iciorul 8e <ub ?a<@ c>#d
treci
?e<aJe8e <ecrete
l>#@ ?i#e ># ti?8ul
ridic>#d co#er<a=ie
<8r>#ce#ele i e#erale&cui#tele
<au <crii#du$%i el aea <@$i tra#<?it@
># i# 7ori#$
#a trebuia <@$%i ati#@ obrazul de "iecare dat@ c>#d <e >#dea la ulti?a lor
8artid@ de a?or& <au <@$%i ciu8ea<c@ lobul urechii 8e#tru a$i <e?#ala c@ e
<u8@rat@ 8e el El >i a?i#te%te cu?& la alte 8etreceri& >%i <trecura ?>#a <ub
"u<ta ei %i o ecita 8>#@ la ora<?& "@r@ <@ <e ob<ere #i?ic
Re"lec=iile lui Oidiu aduc u# al de elozie: #u bea di# 8aharul 8e
care <o=ul t@u 2$a ati#< cu buzele; re<8i#e$i cu di<8re= >?br@=i%@rile& ?ai
ale< atu#ci c>#d >%i >r@ deetele <ub rochia ta ca <@$=i <tr>#@ %i <@$=i
?>#>ie K<">rcurile derab@ >#t@rite
 !i& ?ai 8re<u< de orice& <@ #u >#dr@z#e%ti
*@ >l <@ru=i& #ici ?@car o dat@ Dac@ o "aci& ?@ oi da 8e "a=@ dre8t
a?a#tul t@u&
oi 8u#e ?>#a 8e ti#e %i >?i oi cere dre8tul la acele <@ruturi


Oidiu #u 8oate <u8orta >#dul c@ <o=ul 7ori##ei "ace drao<te cu ea
Greti#de c@ e%ti "riid@ Vcide$i dori#=a <eual@& >i 8oru#ce%te el %i& >#
8ara#tez@& o i?8lor@ 8e e#u<& zei=a drao<tei& ca #ici 7ori##a& #ici <o=ul
ei <@ #u <i?t@ #ici o 8l@cere c>#d "ac <e $ /şi mai ales ei să nu îi placă01
Oidiu era cu8ri#< de reerie c>#d eoca "ru?u<e=ea "izic@ a 7ori##ei&
%i #u ezit@ <@ de<crie detaliile cele ?ai i#ti?e: 8@rul lu# %i ca<ta#iu&
<tr@lucitor %i "i# ca 8>#za de 8@ia#Je#& >tul ?oale %i alb& "elul <ue<ti >#
care <e >?br@ca %i care >i a?i#tea "ie de o rei#@ orie#tal@& "ie de o
curteza#@ de lu 7>#d o dezbr@ca de ace<te <traie <tr@lucitoare& 7ori##a
<t@tea ># "a=a lui "@r@ a8@rare& iar Oidiu trecea ># rei<t@ ?i#u#ile oli$
ciu#ii ei: u?eri #etezi& <">rcuri <educ@toare care i#itau la 8i8@it& 8>#tece
8lat <ub <>#ii ?a#i"ici& cru8a dulce curbat@ %i coa8<ele lu#i %i zelte&
a8oi 7>#d aJu#e la <eul iubitei& Oidiu a?u=e%te& 8red>#du$<e ># "a=a
8er"ec=iu#ii <e#zuale a a?a #tei <ale
Dar c>#d iubi=ii <e certau& Oidiu 8utea "i crud %i batJocoritor& "olo$
<i#du$<e de i#telie#=a <a a<cu=it@ 8e#tru a 8rii cu u# ochi critic de"ectele
7ori##ei La u# ?o?e#t dat& ea >%i o8<ea 8rea de< 8@rul boat cu o
<ub<ta#=@ 8re8arat@ di# li8itori %i o=et %i <e coa"a cu "ierul >#ci#< 8e#tru
a$%i "ace bucle Di# acea<t@ cauz@ 8@rul >#ce8u <@ >i cad@ ># <?ocuri& iar
ea 8l>#<e 8rii#du$<e cu tri<te=e ># oli#d@ G>#@ c>#d >i cre<cu la loc& a
trebuit <@ <e ?ul=u?ea<c@ cu loria "al<@ a u#ei 8eruci "@cute di# 8@rul
<claelor er?a#e adu<e di# teritoriile cucerite Oidiu o deza8rob@: K!i
a<ta #u?ai di# i#a ta
Oidiu %i$a co#<e?#at reac=iile c>#d 7ori##a a r@?a< >#<@rci#at@ %i&
"@r@ <@ >i <8u#@& a "@cut u# aort care a8roa8e c@ a uci<$o KAr trebui <@
"iu "urio<& dar <>#t doar <8eriat& #ota el& ab<orbit de 8ro8ria <a irtute KTe
ro& <@ #u <e ?ai >#t>?8le #iciodat@ >#cheie el
cu?8Oidiu <e <i?=ea
ere cadour i Nu8u< la >#cercare
erau& oare& er<c>#d
urile7ori##a >l b@tea
<ale <tr@luc la ca8
ite& cea ?ai<@"ru$
>i
?oa<@ o"ra#d@ 8e care %i$o 8utea dori o "e?eieP Dar c>#d 7ori##a& care
iubea rochiile de ?@ta<e %i biJuteriile de aur& a%te8ta doezi ?ai 8al8abile
de drao<te& Oidiu o @<ea re<8i#@toare KNu ?ai cere at>tea& o <"@tui
el cu r@ceal@ KO <@ d@ruie<c #u?ai c>#d a? eu che" <@ "ac a<ta
7>#d <e <i?=ea Ji#it& i?8etuo<ul Oidiu aea acce<e de "urie at>t de
teribile& >#c>t ?ai t>rziu recu#o%tea c@ %i$ar "i biciuit 8>#@ %i tat@l& dac@ #u
chiar 8>#@ %i 8e zei O dat@ a tra<$o de 8@r 8e 7ori##a %i i$a z>riat "a=a
cu u#hiile& a8oi a 8riit$o >#<8@i?># tat cu? <e >#de8@rta de el cu8ri#<@
de roaz@ Dar #u <e >#i#ui 8e <i#e >#<u%i ?ai ?ult de c>tea cli8e& c@ci
a8oi #u <e 8utu ab=i#e <@ #u o doJe#ea<c@: K7el 8u=i# >#de8@rteaz@ <e?$
#ele relei ?ele 8urt@ri / !i ara#Jaz@$=i 8@rul ca >#ai#te
Ge Oidiu >l 8reocu8a ?eca#i<?ul care uer#a acea<t@ rela=ie El %i
7ori##a erau ecele#=i <tratei& dar #u <e 8uteau de<curca "@r@ Na8e&
<luJ#ica 8er<o#al@ a 7ori##ei Na8e era eter#ul ?e<aer& 8urt>#d bilete %i

-2
ara#J>#d >#t>l#iri& u#eori co#i#>#d$o 8e 7ori##a& care aea ade<ea
re=i#eri& <@ doar?@ aca<@ la Oidiu
># ciuda 8a<iu#ii lor >?8@rt@%ite& 7ori##a %i Oidiu <e >#%elau
reci8roc cu dier%i a?a#=i A "o<t o #oa8te terbil@ c>#d 7ori##a i$a
i#t erz i< lui Oidiu <@ o iz itez e aca<@ & a8o i a "@c ut dra o< te >#
dor?itor& ># ti?8 ce el >#co#Jura ca<a ca o <ta"ie A doua zi& c>#d
rialul lui e8uizat a ie%it de la ea ?er>#d >?8leticit& 2$a <ur8ri#< 8e
Oidiu ># 8o<tura u?ilitoare de ur?@ritor De "iecare dat@ c>#d 7ori##a
%i Oidiu <e certau %i <e de<8@r=eau& ea <e a%eza ># 8oala lui& >l ?>#>ia
%i >i <8u#ea orbe at>t de dulci& >#c>t >l co#i#ea <@ o 8ri?ea<c@
>#a8oi T e ro& ?@car& <8u#e el ># 8oe?ele <ale& <@ #u "aci 8arad@ de
i#"idelit@=ile tale E%ti 8rea dulce ca <@ "ii irtuoa<@& c@ci "ru?u<e=ea
%i irtutea <>#t i#co?8atibile Dar ?@car a<cu#de$=i <e?#ele de 8e
tru8& #eteze%te$=i 8@rul %i "@$=i 8atul >#ai#te <@ ?@ 8ri?e%ti
Du8@ ce a "o<t a?a#ta lui Oidiu ti?8 de c>=ia a#i& 7ori##a a 8u<
ca8@t rela=iei De ceP Amores <uereaz@ c@ 2$a 8@r@<it 8e#tru u# <oldat&
o brut@ iril@ care aea re<ur<e "i#a#ciare ilicite Oare ea 2$a 8ri#< 8e
Oidiu ># "lara#t delict cu coa"eza ei& 8e care el a <edu<$o& <au cu reo
alt@ <o=ie #e<ati<"@cut@P *au 8oate c@ ?otiul era "a8tul c@ Oidiu& de%i
<e l@uda c@ iubita lui >l "@cu<e <@ aib@ #ou@ ora<?e >#tr$o <i# ur@
#oa8te& aea 8u<euri de i?8ote#=@& 8robabil cauzate de 8lu?bul di# a8a
adu<@ 8ri# "ai?oa<ele a8educte ro?a#eP Du8@ cu? ?@rturi<e%te el >#
er<uri a?are ># Amores,
7>#d o =i#ea? ># bra=e ?$a? trezit ?oale ca l@8tuca uitat@ de ieri&
O 8oar@ #e"olo<itoare 8e 8atul le#e%
De%i oia? <@ o "ac& iar ea era ?ai ?ult dec>t doritoare&
Nu >? i 8 ute 8rieli%te
 7u?8lit@ a? ur# i la tre ab@ 8ar te a car e > ?i adu ce 8l@ cer ea
Z@cea? acolo ca u# bu%tea# 8utrezit& o 8oar@ ?oart@
7hiar a? crezut c@ <>#t o <ta"ie
Oricare ar "i "o<t ?otiul& 7ori##a a di<8@rut 8e#tru totdeau#a
di# ia=a lui Oidiu& dar a co#ti#uat <@$i 8reocu8e 8e i<torici& care au
>#cercat "@r@ <ucce< <@$i a"le ide#titatea Oare cu? <$a <i?=it ea& ca
a?a#t@ a lui OidiuP 7u? <$a <i?=it c>#d a citit #oul 8oe? al "o<tului
ei iubit& Ars Amatoria - o 8oezie didactic@& ce o"erea <"aturi 8ractice
># ?aterie de iubireP
*@ #e$o i?ai#@? 8e 7ori##a la >r<ta ?aturit@=i i& o @du@ >#c@
"r u? oa<@& al c@re i <o = bol# a to c?ai a ?u ri t Ars Amatoria e
<e#za=ia literar@ a <ezo#ului To=i 8riete#ii ei co?e#teaz@ 8oe?ul& iar
cei a8ro8ia=i %tiu c@ er<urile <>#t i#<8irate de tu?ultuo%ii a#i 8e care
7ori##a i$a 8etrecut ca a?a#t@ a lui Oidiu 7u <iura#=@ a ui?it$o
ci#i<?ul lui Oidiu& ?a#iera lui de abordare a#alitic@ %i calculat@&
c>#d >i declara<e iubire
2
e%#i c@ Acu? cobor> <e at>t de ?ult& >#c>t <cri<e<e u# ?a#ual& ># care&
>#c@ di# cartea >#t>i& >i <"@tuia 8e a?atori cu? <@ c>%tie i#i?a u#ei a?a#te&
iar ># cartea a doua le a arata cu? <@ >i ?e#=i#@ ace<teia i#tere <ul iu&
># ti?8 ce ># cartea a treia le >#de?#a 8e a?a#te <@ "ac@ acela%i lucru cu
b@rba=ii
Oare cu? a reac=io#at 7ori##a& 8e<te care trecu<er@ a#iiP Nu a "o<t
#ici Ji#it@& #ici <ur8ri#<@& c@ci %tiu<e di#totdeau#a c@ arta lui Oidiu >i
re"lecta<e ia=a %i c@ "iecare <@rut %i <e#ti?e#t al lui& "iecare ati#ere
8roocatoare %i "iecare ora<? ulca#ic erau >#ti8@rit e ># ?i#tea lui Iar
7ori##a >%i a<u?a<e rolul de a?a#t@ cu#o<c>#d& ># li#ii ?ari& direc=ia
Jocului 7>#d er a "oar te t >#@r@& 8robabil c@ 8@ri #=ii o "or =a<er@ <@ <e ?@rite&
a%a c@ #u o i#tere<au echile irtu=i ale #ee<telor ro?a#e: "idelitatea %i
cre%terea co8iilor& ># <chi?b& ale<e<e <@ >%i tr@ia<c@ ia=a >#tr$o 8etrecere
%i o di<trac=ie co#ti#u@& ># ?od <8ecial la cur<ele de cai& u#de c@l@re=ii
erau la "el de atletici %i bi#e "@cu=i ca %i ar?@<arii 8e care >i c@l@reau
Ars Amatoria trebuie <@$i "i 8@rut ca u# de2a +u, o reedere a a#ilor
ei ti?8urii ca a?a#t@ a lui Oidiu Teh#ica e<te totul& >#ce8e Oidiu& iar
7ori# #a trebuie <@ "i dat a8roba tor di# ca8 la citirea ace<to r r>#du ri Mai
>#t>i& u#de c@ut@? a?a#taP Teatrul& cur<ele de cai& circurile& ba#chetele&
chiar %i te?8lele o"er@ ocazii ecele#te Ne$a? >#t>l#it la u# ba#chet Eu
8urta? rochia ?ea de ?@ta<e iolet@& iar 8arul ?i$2 coa"a<e? >#col@cit >#
>r"ul ca8ului *t@teai ># a8ro8iere %i #u >=i 8uteai lua ochii de la ?i#e0
!i #u uita=i c@ "e?eile <>#t ?ai <e#zuale ca b@rba=ii %i #u 8ot rezi<ta ># "a=a
u#ui ad?irator >#de?>#atic %i 8er<i<te#t 7>t@ dre8tate are& cel 8u=i# >#
ceea ce 8rie%te <e#zualitatea Dar >#de?>#area %i 8er<i<te#=a ?er #u?ai
8># @ la u# 8u# ct %i& a%a cu? ai au t oca zia <@ co# <ta =i ># cee a ce ?@
8rie% te& 8 ot de e#i 8 lict i<it oare0 
<8io#7>%ti@$i %i ?ituie%te$i
Ah& Na8e& <eritoarea
>=i a?i#te%ti 8e#truC@$i
acele zileP0 a o 8ro?i<iu#i
tra#<"or?a etraaa#te&
># ?e<aer %i
dar cheltuie%te 8u=i#i ba#i *educe$o cu orbe eloce#te& %i co?8lace$te
>#tr$u# ?arato # al <cri<ori lor La "el de z>rcit cu? te %tiu di#totdeau#a 
A% 8ri?i oric>#d aur ?a<i %i <?aralde0 I?brac@$te >#riJit& 8@<treaz@$te
># "or?@ %i curat Gre"a$te beat %i declar@$i drao<te #e?uritoare Deci
aea? dre8tate <@ te #u?e<c u# ?i#ci#o< Dar #u ?i$a? dat <ea?a c@ #u
erai beat cu ade@rat0 Clateaz$o "@r@ cru=are& 8l>#i cu lacri?i i?8lora$
toare Dac@ >%i baricadeaz@ u%a& urc@$te 8e aco8eri% %i <trecoar@$te 8ri#tr$u#
lu?i#ator <au 8e "erea<tr@ A8oi& dac@ ezit@& ia$o cu "or=a& c@ci "e?eile
ador@ trata?e#tul dur %i <>#t deza?@ite dac@ le la%i <@ te >#de8@rteze
Deci 8>#@ la ur?@ #u ai >#=ele< #i?ic& >i di<8re=uiai 8e <olda=i& dar ?$ai
atacat at>t de iole#t& >#c>t ?i$a "o<t 8rea tea?@ <@ >=i <8u# <@ 8leci0
Dac@ #u 8o=i eita certurile & >?8@ca=i$@ ># 8at Ne$a? 8etrec ut ti?8ul
"@c>#d %i u#a %i alta0 Dac@ trebuie& <@rut@$i 8icioarele 7>#d "ace=i dra$
o<te& e<te e<e#=ial ca %i ea <@ aJu#@ la& <au <@ ?i?eze bi#e& u# ora<?


A%adar& #u >=i 8lace dac@ #u aJu# a?>#doi la ora<?P Nu >=i ?ai aduci
a?i#te #o8=ile c>#d& ># ciuda <tr@da#iilor ?ele& r@?>#eai ?oale ca o l@8$
tuc@P0
7artea a treia trebuie <@ "i dez@luit c>t de co#de<ce#de#t@ era ati$
tudi#ea lui Oidiu "a=@ de "e?ei Nu #eliJa "elul ># care ar@=i& c@ci 8u=i#eJJ
di#tre oi <>#t >#ze<trate de la #atur@ Dar eu <>#t& chiar %i acu?& c>#d a?
trecut de 8ri?a ti#ere=e0 G@rul e<te "oarte i?8orta#t 7oa"eaz@$2 elea#t&
a<cu#de$=i "irele albe cu o8<ea <au cu 8eruca Trebuie <@ ?@ bazez 8
8eruc@& 8@rul ?eu "i# tot #u 8oate <u8orta t@ria o8<elelor0 GroteJeaz@$=i
<ub<uorile de ?iro< %i <?ule$=i 8@rul de 8e 8icioare Colo<e%te co<?e$J
ticele: ruJ& 8udr@& 8e#<eta 8e#tru <8r>#ce#e G@<treaz$=i di#=ii albi %i re<8ira=i
curat@& alt"el u# r><et te$ar co<ta u# a?a#t& >#a=@ ?uzic@& 8oezie& da#< %i
Jocuri La Jocuri& <tr@duie%te$te <@ c>%tii& dar #u 8rea tare ># ti?8 ce "aci;
drao<te& ado8t@ o 8ozi=ie care <@ >l <t>r#ea<c@ 8e 8arte#er& %o8te%te cu$
i#te i#terzi<e& e?e ># delirul 8l@cerii %i #u de<chide "ere<trele& cor8ul
t@u ol e aa#taJat de <e?iob<curitate Dar #u %i al ?eu& o& 8oete& c@ci
cor8ul ?eu era 8er"ec=iu#ea >#<@%i0
7hiar %i ># cul?ea 8a<iu#ii& Oidiu #u <e <i#chi<i<e de 8o<ibila reac=ie
a 7ori##ei la 8oezia lui Dar& oricu?& <e te?u<e de u# critic ?ult ?ai
8ericulo<: >#<u%i Auu<tu< Du8@ ce& ># a#ul ' >Hr& o acuza<e 8e "iica <a&
lulia& de adulter %i o eila<e& 8e#tru ca a8oi& du8@ u# dece#iu& <@ o izo$
#ea<c@ %i 8e "iica ace<teia&  i8<a#ia lulia& Au u<tu< <$a >#tor< >?8otria
lui Oidiu L$a acuzat de >#curaJarea adulterului %i 2$a eilat >#tr$u# 8ort
>#de8@rtat& de 8e teritoriul Ro?â#ie i de azi Oidiu %i$a 8etrecu t ulti?ii
zece a#i di# ia=@ 8led>#d %i tr@>#d <"ori& i?8lor>#d <@ 8ri?ea<c@ 8er?i$
<iu#ea de a <e
?urit eilat >#toarce& dar Auu<tu< a r@?a< de #ecli#tit& iar Oidiu a
%i #e"ericit
Dac@ ar "i <u8raie=uit& 7ori##a ar "i "o<t %ocat@ Ea& ca %i re<tul cla<ei
<ale <ociale& era la "el de i#oat@& ># orice caz& Oidiu atr@<e<e ate#=ia:
a<u8ra <a dee#i#d cro#icarul <u8re? al iubirilor ilicite di# lu?ea lati#@
Ea& 7ori##a& doar <e co?8l@cu<e ># acea<t@ <itua=ie
Ale>#d 8l@cerile iubirii etraco#Juale li8<ite de re<8o#<abilitatea
co8iilor& 7ori##a <e reolta<e >?8otria c@<@toriei ei ara#Jate %i >%i alc@$
tui<e 8ro8riul ?od de ia=@ C@cu<e aleeri: re<8i#<e<e echea Ro?@ >#
"aoarea celei #oi& c@uta<e ?ereu 8l@cerea& tr@<e<e "oloa<e de 8e ur?a
"ru?u<e=ii ei& re"uza<e <tatutul de ?a?@ Gri# di<8re=ul ei 8roocator "a=@
de riturile trecutului& 7ori##a >%i re<tabili<e de?#itatea %i <tatutul de "e$
?eie& ?@car ># 8ro8riii <@i ochi
Doloro sa
7el ?ai >#durerat chi8 de co#cubi#@ redat ># <crierile i<torice e<te cel
al "e?eii 8e care eu a? #u?it $o Dolo ro<a& c@ci& ># Confesiunile <ale&
b@rbatul ce aea <@ dei#@ *">#tul Auu<ti# #ici ?@car o dat@ #u o ide# $
ti"ic@ 8e "e?eia al@turi de care a tr@it ci#ci<8rezece a#i de ia=@ %i care i$a
d@ruit 8e u#icul lui "iu& Adeodatu<
Acea<t@ o?i<iu#e #u @de%te& >#<@& i#di"ere#=a lui Auu<ti# I#tr$ade@r&
chiar %i ?a?ei <ale& Mo#ica& >i <8u#e 8e #u?e doar o dat@& cu toate c@
#u?ele 8riete#ilor <@i& Al98iu< %i Nebridiu<& 8recu? %i ale altor b@rba=i le
?e#=io#eaz@ ade<ea& ># <ocietatea lui Auu<ti#& b@rba=ii co#tau& 8e c>#d
"e?eile& <ubordo#ate 8e toate 8la#urile %i co#<iderate "ii#=e i#"erioare&
erau i#<i#i"ia#te 7u toate ace<tea& Auu<ti# %i$a 8etrecut 8ri?a Ju?@tate
di# ia=@ al@turi de Mo#ica %i de Doloro<a& iar 8ro"u#zi?ea %i "eroarea
ata%a?e#tului <@u "a=@ de ele a "o<t crucial ># dezoltarea lui ># calitate de
cre%ti#& 8ro"e<or %i teolo
Nu %ti? #i?ic de<8re co8il@ria %i adole<ce#ta Doloro<ei Ei<te#=a ei&
ate<tat@ docu?e#tar& dateaz@ di# a#ul -,( dHr I# 7artai#a& ea 2$a>#t>l#it
8e t>#@rul <tude#t Auu<ti#& care 8e atu#ci aea doar o8t<8rezece a#i El
a iubit$o 8ro"u#d ?ai ?ult de ci#ci<8rezece a#i& c>t au tr@it >?8reu#@ Di#
8@cate& #u 8ute? dec>t <@ deduce? di# co8il@ria lui Auu<ti# c>tea di#
"a8tele cu care <$a co#"ru#tat ?ai t>rziu Doloro<a
Tat@l lui Auu<ti#& Gatriciu<& era u# ?e?bru 8@># al ari<tocra=iei
ciile di# Thaa<te& ># Tu#i<ia de azi Ducea o ei<te#=@ 8li#@ de 8re<ta#=@&
dar "@r@ ?ari c>%tiuri "i#a#ciare& a%a c@ el %i Mo#ica >%i "@ceau riJi >#
8er?a#e#=@ ># le@tur@ cu "i#a#=area educa=iei "iului lor& Auu<ti#& o ?ic@
edet@ a %colii di# <atul #atal& c@ci t>#@rul era ?ult ?ai >#ze<trat i#telec$
tual >#
dec>t
-,2&"ratele
du8@ <@u&
u# a#Naiiu<&
de <tudiu<au dec>t <ora <a& di#
la u#ier<itatea Ger8etua
8roi#cie %i du8@ alt
a# 8etrecut ># a%te8tare& ca tat@l <@u <@ adu#e ba#ii #ece<ari 8e#tru a$%i
co#ti#ua <tudiile& Auu<ti# a aJu#< ># cetatea 7artai#ei <8re a$%i de<@>r%i
educa=ia Ge#tru t>#@rul <tude#t %i coleii <@i care <e adu#a<er@ di# toat@
A"rica ># ?arele ora%& 7artai#a era u# creuzet co<?o8olit& lice#=io< %i
8ericulo<& care re<8ira libertate 8ri# to=i 8orii Auu<ti# <$a al@turat u#ei
a%a$#u?ite "rater# it@=i de?o#ice& 8e #u?e )+ersors, Kr@<colitorii de ra$
hat ar "i traducerea& care >i chi#uia 8e #oii e#i=i %i 8e 8ro"e<ori cu "e<tele
<ale r@ut@cioa<e Obi%#uia <@ cutreiere teatrele& ># c@utarea u#or traedii la
care <@ er<e lacri?i 8e#tru a$%i eorciza tri<te=ea
Auu<ti# era chi#uit %i de dori#=e tru8e%ti& c@ci la %a8te<8rezece a#i
era K>#dr@o<tit de drao<te %i ?>#at de o K"oa?e a<cu#<@ 7@uta ae#$
turile <euale& a?i#ti #du$%i ?ai t>rziu cu? K<e aru#ca<e cu ca8ul >#ai#te
># iubire& ata <@ <e la<e 8ri#< ># ca8ca#@ Era& de a<e?e#ea& elo<&
<u<8icio< %i te?@tor& ceea ce >l >?8i#ea ># 8raul "uriei& "@c>#du$2 <@ <e
certe cu >#<o=itorii <@i Du8@ c>tea lu#i de ia=@ liberti#@& el o >#t>l#i 8e
<u8u<a Doloro<a
7a? 8e atu#ci a ?urit %i Gatriciu<& l@<>#d$o 8e Mo#ica <i#ur@ <@ <e
de<curce cu "i#a#=area educa=iei "iului La acea dat@& Auu<ti# era deJa
recu#o<cut dre8t cel ?ai bu# <tude#t la retoric@ %i& ca alte celebrit@=i
acade?ice "@r@ aere& >#ce8u<e <@ <e co#ce#treze a<u8ra u#ei cariere $ >#
cazul lui& u# 8o<t ># ad?i#i<tra=ia Juridic@ i?8erial@ $ %i a<u8ra u#erii
?eca#i<?elor <ociale care 8uteau <@ >l aJute ># ace<t <e#<
Doloro<a <e >#cadra 8er"ect ># ace<t <ce#ariu 7hiar %i ># <ecolul
al I$lea& c>#d cre%ti#i<?ul 8ri#dea r@d@ci#i& <tude#=ii =i#eau ade<ea co#
cubi#e&
<e 8e care
c@<@tori Nicia8oi le aba#do#au
<ecolele& & c>#d @<eau
#ici cre%ti#i<?ul #u au"e?eia
<chi?bat8otriit@ 8e#tru a[
ace<t obicei
7o#cubi#aJul era o u#iu#e 8e ter?e# lu# %i& 8e#tru "e?eie& re8reze#ta o 3
rela=ie ?o#oa?@ 7o#cubi#e le erau "ie <clae& "ie aeau ra# <ocial i#$5
"erior iubi=ilor lor& ceea ce >i >?8iedica 8e ace%tia <@ le ia ># c@<@torie& o
8er<8ecti@ eliti<t@& 8e care 8@ri#=ii Bi<ericii t i?8urii o >#@duiau De "a8t& l
ace%tia 8ro8o@duiau c@ alu#area u#ei co#cubi#e %i a co8ilului ei0;
re8reze#ta o "a8t@ ?eritorie di# 8u#ct de edere ?oral
J
Totu%i& co#cubi#ele aeau dre8tul la titlul de K?atroa#@ %i& de%i #u i
de=i#eau reo 8utere ># r ela=ia lor cu b@rbatul re<8ecti & #u erau deloc
8ri ite ca 8a ria ale <oci et@= ii Dolo ro<a era a t>t de de ota t@ % i de drea8 t@&
>#c>t @dua Mo#ica #$a ezitat <@ <e ?ute cu ea %i cu Au u<ti#
Mai t>rziu& Auu<ti# %i$a de<cri< a#ii 8etrecu=i >?8reu#@ cu Doloro<a:
KGe atu#ci aea? o "e?eie Nu era 8arte#era ?ea ># ceea ce a% #u?i o
c@<@torie leal@ O @<i<e? >#tr$u#a di# acce<ele ?ele de dori#=@ #e<t@i$
lit@ %i de li8<@ de 8rude#=@ Doloro<a a acce8tat <itua=ia& dedic>#du$%i
ia=a lui Auu<ti#
>#tre Auu<ti# %i Doloro<a au ei<tat %i #e>#=eleeri De%i a?>#doi
erau "oarte 8reocu8a=i de ia=a <8iritual@& #u >?8@rt@%eau aceea%i credi#=@
7a %i Mo#ica& Doloro<a era cre%ti# ortodo@& iar co#ertirea lui Auu<ti# :
la ?a#ihei<?& o <ect@ 8e care Bi<erica a co#da?#at$o ulterior dre8t eretic@& 
trebuie <$o "i tulburat 8ro"u#d La "el& 8e Au u<ti# >l chi#uia lu8ta co#$ 
ti#u@ cu co#i#erea c@ dori#=a lui era 8@c@toa<@ %i c@ "iecare >?8li#ire a
dori#=elor tru8e%ti re8reze#ta o ?@rturie a 8uterii 8e care "e?eia o eercita
a<u8ra lui %i o >#ti#are a 8urit@=ii ?orale
Du8@ actul <eual& Auu<ti# <e doJe#ea 8ro"u#d 8e <i#e >#<u%i 8e#tru
8o"ta <a de #e<t@ilit& 8e#tru Kboia c@r#ii care >l a"ecta Acea<t@ durere
e8ri?at@ cu la< tare& 8robabil c@ o "@cea <@ <u"ere e#or? %i& ># acela%i
ti?8& o <8eria 8e Doloro<a& care credea c@ <eualitatea ?o#oa?@ trebuia
tr@it@ ca 8e u# dar de la Du?#ez eu Au u<ti# i#<i< ta c@ <tare a de co#cu $
bi#aJ re8re ze#ta u# 8act reci8 roc 8ri# care era >#@du it@ 8l@cer ea "izi c@&
a%a c@ #u trebuia <@ duc@ la #a%terea de co8ii& ># ti?8 ce Doloro<a #u era
de acord %i& cel 8u=i# la >#ce8ut& <e 8are c@ <$a >?8otriit "olo<irii ?etode$

-.
lor de co#trace8=ie 7o#<eci#=a a "o<t c@& 8e c>#d Auu<ti# aea doar
#ou@<8rezece a#i& ea a #@<cut u# "iu& 8e Adeodatu<& KD@ruit de Du?#ezeu&
u# #u?e 8o8ular 8ri#tre cre%ti#ii cartai#ezi Adeodatu< era u# co8il #edorit
du8@ cu? aea <@ <8u#@ ?ai t>rziu Auu<ti#0& dar& de >#dat@ ce <$a #@<cut&
a dee#it u# b@ie=el "oarte iubit
># ur?@torii trei<8rezece a#i& Auu<ti#& Doloro<a %i Adeodatu< au tr@it
"erici=i >?8reu#@ *8re deo<ebire de Gatriciu<& care #u >%i a<cu#dea iubirile
etraco#Juale& Auu<ti# a "o<t ?o#oa?& o 8er"or?a#=@ co#<iderabil@
>#tr$o e8oc@ ># care i#"idelitatea ?a<culi#@ era la ordi#ea zilei *e >#<o=i<e
cu Doloro<a& <8u#e el& >#tr$o 8erioad@ de e?o=ie <@lbatic@ %i a8etit <eual
#e<t@ilit& dar& cu toate a<tea& Kea a "o<t <i#ura "e?eie& %i i$a? r@?a<
credi#cio<
7a %i Mo#ica& Doloro<a 8robabil #u era educat@& dar era i#telie#t@&
"ii#d #eoit@ <@ "ac@ "a=@ ?ultor 8rooc@ri: i#telectului <u8erior al lui
Auu<ti#& 8riete#iei cu toar@%ii <@i b@rba=i& 8e care el o co#<idera ?ai
aloroa<@ dec>t rela=ia lui cu ea& @ic@relilor lui 8er8etue c@ <e#zualitatea
ei re8reze#ta o <tail@ ># calea >#cerc@rilor lui de a <tudia "ilozo"ia& ?a#i$
hei<?ului lui& lu8tei <ale i#terioare ># ti?8 ce <e >#dea la iitorul lor;
cre%terii ?icului Adeodatu< %i ?utarea Mo#ic@i la ei ># ca<@
La re?ea aceea& lui Doloro<a >i ?erea bi#e di# ?ulte 8u#cte de
edere Auu<ti# ecela ca 8ro"e<or de retoric@ %i c>%tia <u"icie#t ca <@
le a<iure u# trai dece#t& de%i <e 8l>#ea de i#di<ci8li#a <tude#=ilor car$
tai#ezi Nu o >#%ela #iciodat@ cu alte "e?ei %i era >##ebu#it du8@ Adeo$
datu<& u# co8il tale#tat %i a<cult@tor 7>#d Mo#ica <o<i ># ca<a lor& <e
doedi "oarte 8riete#oa<@& >?8@rt@%i#d co#i#erile reliioa<e ale Doloro<ei
%i #eli#i%tea ei ># le@tur@ cu calea ero#at@ 8e care a8uca<e Auu<ti# !i&
?ai 8re<u< de orice& Mo#ica >%i adora #e8otul care era etre? de i#$
telie#t
Totu%i& ia=a celor 8atru era ade<ea tulburat@ Ma#ihei<?ul 8redica
"a8tul c@ li8<a co8iilor re8reze#ta cea ?ai 8u=i# 8@c@toa<@ di#tre "or?ele
de co#cubi#aJ& a%a c@& du8@ #a%terea lui Adeodatu<& Auu<ti# a i#<i<tat
a<u8ra co#trace8=iei !i& de%i >%i iubea "iul& Auu<ti# <e <i?=ea i#oat
"ii#dc@ >l co#ce8u<e ># 8@cat Nu <e re"erea #iciodat@ la Doloro<a ca la o
?a?@& ci #u?ai ca la o co#cubi#@ V#eori di<cuta cu 8riete#ii %i cu ?a?a
<a& u#eori& %i ># 8reze#=a Doloro<ei& de<8re #ece<itatea c@<@toriei cu o alt@
"e?eie ca u# 8a< >#ai#te ># carier@
Iubirea Mo#ic@i era ob<e<i@& acea<t@ ?a?@ at>t de 8ioa<@ >%i ur?@ri<e
"iul 8e<te ?@ri %i =@ri ca <@ locuia<c@ >?8reu#@ cu el& <8u#e >#<u%i Auu<$
ti#& %i& 8ri# ur?are& dee#i<e o 8oar@ De%i ra=iu#ea >i <8u#ea <@ acce8te
<itua=ia& t>#Jea du8@ i#de8e#de#=@& <au ?@car du8@ u# <curt r@az "@r@
8reze#=a ei co8le%itoare& ># -1-& la 8e<te u# dece#iu de la u#iu#ea lui cu
Doloro<a& Auu<ti# trecu la "a8te Cui la cea< de #oa8te ># <ecret& cu
"
Doloro<a %i Adeodatu<& %i #aia 8>#@ la Ro?a Ge#tru Doloro<a& co?8li$
cea <a& eadarea lor trebuie <@ "i aut co#ota=ii #u toc?ai 8l@cute
Ro?a <e doedi deza?@itoare Auu<ti# atra<e o ?ul=i?e de ade8=i&
dar cur>#d a"l@ c@ #ici <tude#=ii ro?a#i #u erau >#eri& >#@=au c>t 8uteau
de la u# 8ro"e<or& a8oi <e tra#<"erau ># ?a<@ la altul
Cru<trat %i co8le%it de di"icult@=ile <ale "i#a#ciare& Auu<ti# "@cu uz de
rela=iile lui ># ?ediul ?a#ihei<t 8e#tru a ob=i#e 8ozi=ia de orator 8ublic >#
Mila#o& u#de c@l@tori<e %i >l a<culta<e 8e ?arele A?bro<ie care aea <@
dei#@ ?ai t>rziu *">#tul A?bro<ie0 Ace<ta #u >l >#curaJa 8e t>#@rul orator
cu acce#t a"rica#; totu%i& retorica i?8re<io#a#t@ a lui A?bro<ie >l co#i#<e
8e Auu<ti# c@ iitorul lui era la Mila#o 7ur>#d& el <e co#erti de la
?a#ihei<? la cure#tul cre%ti# do?i#a#t A8oi Mo#ica e#i di# 7artai#a
%i <e i#<tala ># #oul lor c@?i# C@r@ >#doial@ c@ Doloro<a <e bucur@ >?$
8reu#@ cu Mo#ica @z>#d c@ Auu<ti# dob>#di<e acelea%i co#i#eri reli$
ioa<e care <t@teau la te?elia <8iritualit@=ii ei& dar ur?@torul <tadiu al
dezolt@rii lui 8er<o#ale o ?>h#i 8ro"u#d
Mai >#t>i a8@rur@ di<cu=iile i#ter?i# abile de<8re 8o<ibilita tea ca o
c@<@torie cu o ?o%te#itoare boat@ <@ >l la#<eze 8e tale#tatul& dar <@racul
Auu<ti#& >#tr$o carier@ <tr@lucit@ Auu<ti# o<cil@ >#tre aru?e#tul celui
?ai bu# 8riete# al <@u& Al98iu<& care <8u#ea c@ o c@<@torie le$ar "i di<tru<
8roiectul de a "or?a o co?u#itate ?o#a<tic@ dedicat@ c@ut@rii >#=ele8ciu#ii&
%i 8ro8ria lui co#i#ere& c@ o c@<@torie ar "i "o<t ele?e#tul e<e#=ial 8e#tru
ali?e#tarea <ucce<ului <@u 8ro"e<io#al Mo#ica >l a<iur@ c@ o c@<@torie
2$ar "i "@cut a8t 8e#tru u# botez care <@ >i <8ele toate 8@catele %i <e i?8lic@
tru8 %i <u"let ># 8roiect& >#cerc>#d <@$i @<ea<c@ o <o=ie
Oare Doloro<a a ridicat obiec=iiP *au& cu i#i?a zdrobit@ de durere& a
"o<t de acord cu Mo#icaP Auu<ti# aea <@ o 8ortretizeze ?ai t>rziu ca 8e
ote<teze
"e?eieDarcaretrebuie
<e <u8u#ea oi#=ei du8@
<@ "i <u"erit& lui %i ci#ci<8rezece
>i acce8ta deciziile
a#i de"@r@ <@ 8ro$
co#ie=uire&
8robabil c@ a reretat %i a 8l>#< a?ar#ic& chiar % i ># t@cere& @z>#d cu? i
<e de<tra?@ ia=a
>#tre ti?8& A uu<t i# %i Mo#ica c@utau o <o=ie 8otrii t@ Au @<it o
"at@& >#c@ u# co8il 8e care Auu<ti# o co#<ider@ K<u"icie#t de bu#@
8e#tru a o cere ># c@<@torie G@ri#=ii <$au >#=ele<& iar cei doi au "o<t u#i=i&
de%i >r<ta ei i?8u#ea o 8erioad@ de a%te8tare de a8roa8e doi a#i Dar
8reze#=a Doloro<ei <ub aco8eri%ul %i ># 8atul lui Auu<ti# %i& ceea ce ei #u
%tiau& ad>#c ># i#i?a lui& >i >#riJora 8e iitorii <ocri Bru<c& Doloro<a
dee#i 8roerbiala ?u<c@ ># la8te& care trebuia >#de8@rtat@ Auu<ti#& <au
8oate Mo#ica& i$a dat e< tea 8roa<t @
*u8u<@& "@r@ <@ "ac@ o <ce#@& Doloro<a acce8t@ <itua=ia De draul
bu#@<t@rii ?aterial e %i <8irituale a lui Auu<ti#& 8leca de bu#@oie di#
ca<@ Oare ce a <i?=it& ># a"ar@ de durere chi#uitoare& c>#d %i$a luat adio
de la iubitul Auu<ti# %i de la u#icul <@u co8ilP *8re deo<ebire de al=i
#
b@rba=i care >%i alu#au co#cubi#ele& Auu<ti# a deci< <@$%i 8@<treze "iul
#eleiti?0 la el Oare ce cui#te de ?>#>iere %i$a <?ul< Doloro<a di#
i#i?@ 8e#tru Adeo datu<& ># ti?8 ce >%i <tr>#ea lucrurileP
Doloro<a #aia >#a8oi ># 8atria ei a"rica#@& <i#ur@& Jur>#du$<e <@ #u
<e ?ai d@ruia<c@ reodat@ u#ui alt b@rbat Glecarea ei i$a <">%iat i#i?a lui
Auu<ti#& tra#<"or?>#du$i$o& du8@ cu? el >#<u%i <8u#e& >#tr$u# ora#
<>#er>#d de durere !i& de%i dori#=a <a #e<t@ilit@ 2$a "@cut <@$%i ia alt@
co#cubi#@ ># ti?8 ce a%te8ta 8er?i<iu#ea de a "ace <e ?arital cu ?irea<a
lui co8il@& #u %i$a ree#it #iciodat@ du8@ de<8@r=irea de Doloro<a A8oi
Du?#ezeu >i orbi %i >i 8oru#ci <@ <e ab=i#@ de la rela=ii <euale cu o
co#cubi#@& >#de?#>#du$2 <@ >%i re>#dea<c@ 8la#urile ?aritale Auu<ti# <e
co#"or?@ i?ediat %i o8ta 8e#tru celibat
Gute? 8re<u8u#e c@ de<tr@?area 8oe%tii lor de drao<te a aut ur$
?@ri cel 8u=i# la "el de dureroa<e 8e#tru Doloro<a ca %i 8e#tru Auu<ti#&
care #u %i$a ?ai ree#it #iciodat@ cu ade@rat Ru8<e lood#a %i <e dedic@
Bi<ericii& u#de dee#i tre8tat o "iur@ 8roe?i#e#t@ Dar co#ti#u@ <@ >%i
8l>#@ i ubita 8i erdut@ Rela= ia l or ar "i 8utut dura o ia=@& d ac@ di<8re=ul
lui Auu<ti# 8e#tru <eualitatea <a 8uter#ic@& >?8reu#@ cu a?bi=iile lui
8er<o#ale #u 2$ar "i "@cut <@ re#u#=e la co#cubi#a <a de co#di=ie i#"erioar@
ia=a <olitar@ a Doloro<ei a co#ti#uat& alt"el& Auu<ti# ar "i co#<e?#at
?oartea ei Totu%i& el co#ti#u@ <@ <crie #u?ai de<8re 8ro8ria ao#ie& de$
<8re 8ro8riile rerete& de<8re 8ro8ria <u"eri#=@ Nu ?e#=io#eaz@ #ic@ieri
dac@ <$a i#tere<at reodat@ de ea& dac@ i$a tri?i< reodat@ ba#i <au dac@
a a#u#=at$o de<8re ?oartea lui Adeodatu<& care a <ure#it c>#d ace<ta a
>?8li#it %ai<8rezece a#i Ea trebuie totu%i <@ "i a"lat ># -1+ c@ Auu<ti# <$a
>#tor< ># A"r ica %i c@& doi a#i ?ai t>rziu& a "o<t hiroto #it 8reot& dee#i#d &
># -+.& e8i<co8 de Hi88o Grobabil <$a <i?=it "oarte ?>#dr@ c@ "u<e<e
hiroto#it
Ge<te ># 8ro8ria
<ecole& ei reliie %i
co#ertirea luic@Auu<ti#
urca<e ?ult ># ierarhia bi<ericea<c@
la cre%ti#i<?ul ortodo aea <@
"ie 8e #edre8t 8u<@ 8e <ea?a lui A?bro<ie& #u a "e?eii care 2$a >#de?#at
<@ >?br@=i%eze acea<t@ reliie ti?8 de ci#ci<8rezece a#i ># loc <@ "ie
o#orat@ 8e#tru i?e#<a ei co#tribu=ie la dezoltarea <8iritual@ a iubitului
<@u& Doloro<a a trecut 8ri# i<torie #eob<erat@ %i #eide#ti"icat@ *$a <8u<
de<8re ea doar c@ aea <tatutul leal %i <eual de co#cubi#@ a lui Auu<$
ti#

-+ 5
Conc$bine orientale 0i /arem$ri
># lu?ea orie#tal@& co#cubi#aJul <luJea ?ariaJul& "ii#d recu#o<cut 8ri#
lee %i acce8tat de <ocietate *$a dezoltat ca r@<8u#< la i#ca8acitatea
b@rba=ilor de a <e ?ul=u?i cu o <i#ur@ 8arte#er@ <eual@ %i la dori#=a lor
de a$%i tr>?bi=a irilitatea %i de a$%i <ubli#ia bo@=ia& 8o<ed>#d %i alte
"e?ei ># a"ar@ de <o=iile lor O a<e?e#ea i#"idelitate i#<titu=io#alizat@
8utea o8era doar ># <ociet@=ile do?i#ate de b@rba=i 7hiar %i a%a& 8e#tru ca
ace<te rela=ii <@ "u#c=io#eze la #iel i#diidual& 8e ?@<ur@ ce b@rba=ii
i#troduceau #oi "e?ei ># c@<@toria lor& era #ece<ar@ o ?i#i?@ aco?odare
at>t cu #eoile <o=iei& c>t %i cu acelea ale co#cubi#elor Mai 8reci<& leea
co#cubi#aJului >#cerca <@ 8roteJeze #ee<tele de tarele e?o=io#ale ale
b@rba= ilor %i 8e co#cub i#e de r@zbu# area #ee< telo r care tr@i au >#
#e<iura#=@ 7ea ?ai ?are di"ere#=@ >#tre co#cubi#@ %i a?a#t@ era c@
leea co#<idera leiti? co8ilul co#cubi#ei

CONCUBINELE C"INE!E
K7e tri<t e<te <@ "ii "e?eie Ni?ic 8e 8@?>#t #u e<te ?ai li8<it de
i?8orta#=@& <e la?e#ta 8oetul chi#ez Cu Yua# ># <ecolul al III$lea
I# 7hi#a a#tic@& u# <i<te? 8atriarhal #e?ilo< co#trola "iecare detaliu
al ie=ii u#ei "e?ei& de<curaJ>#d i#diiduali<?ul %i i#terzic>#d liberul ar$
bitru Di# a#tichitate %i 8>#@ ># e8oca ?oder#@& <ubJuarea "e?eii a r@?a<
ao cu#o<cut
tr@<@tur@ co#<ta#t@
<chi?b@ri de la di#a<tie
radicale doar la di#a<tie
c>#d echea7o#di=ia "e?eilor
ordi#e <ocial@ <$achi#eze
dezi#$
terat ># "a=a ?i%c@rilor reolu=io#ar e ale <ecolului YY
7o#"ucia#i<?ul& cure#tul "ilozo"ic "o#dat de >#=ele8tul 7o#"uciu< ))2$
,+ >Hr0& a do?i#at >#direa %i <tructura 8olitic@ a 8o8orului chi#ez ti?8
de 8e<te dou@ ?ile#ii& ># ti?8ul di#a<tiei Ha# '(. >Hr$''( dHr0& a "o<t
ado8tat ca ideoloie o"icial@ 7o#"ucia#i<?ul <itua "a?ilia la baza <ociet@=ii&
dar di<8re=uia "e?eile& 8e care le co#<idera li8<ite de i#telect Leile

4
i#"lue#=ate de co#"ucia#i<? decretau ca <o=iile <@ <e <u8u#@ <o=ilor& "iicele
ta=ilor& @duele "iilor %i& ># e#eral& "e?eile b@rba=ilor
Budi<?ul& care a8@ru<e ># I#dia ># <ecolul al l$lea >Hhr& a aJu#< >#
7hi#a& u#de <$a co#"ru#tat cu co#"ucia#i<?ul Budi<?ul #u a reu%it <@
>#locuia<c@ "elul de ia=@ tradi=io#al chi#ez& dar& 8ri# <ecolul al I$lea&
coei<ta cu ace<ta %i >l i#"lue#=a Budi<?ul chi#ez& de a<e?e#ea& de#ira
"e?eile& co#<ider>#du$le ?ai de<"r>#ate %i ?ai li8<ite de oi#=@ ># co?8ara=ie
cu b@rba=ii A?bele credi#=e co#<"i#=eau u# "el de a >#di care <ubJua
"e?eia %i >i re8ri?a "elul "ire<c de a "i
7a %i recii %i ro?a#ii& chi#ezii >#t>?8i#au #a%terea "iicelor lor "@r@
bucurie& ade<ea cu #e8l@cere O "eti=@ #u era dec>t o ur@ ># 8lu< de hr@#it&
care #u aducea #ici u# be#e"iciu "a?iliei Vr?a <@ dei#@ o <o=ie <ortit@
<@ ?u#cea<c@ 8e#tru <o=ul ei& ori aea <@ "ie >#dut@ 8e#tru a dee#i
co#cu bi#@& <au mui tung, o <cla@& aduc>#d 8robabil o <u?@ ?ai ?ic@
dec>t cea cheltuit@ de 8@ri#=i 8e#tru a o cre%te A%a c@ ce ro<t aea <@ ?ai
tr@ia<c@P Era o 8artid@ 8ierdut@ >#c@ di# cli8a ># care a8@rea 8e lu?e !i&
dac@ <u8raie=uia 8robei de "oc la #a%tere& la ce bu# <@ <e obo<ea<c@ <@ >i
dea u# #u?e& di# ?o?e#t ce era doar te?8orar ?e?bru al "a?iliei& "ii#d
de "a8t de<ti#at@ <@ tr@ia<c@ ># alt@ 8arte& <ub aco8eri%ul altui b@rbatP A%a
c@& ti?8 de <ecole& ?ulte "ete 8urtau #u?ere ># loc de #u?e: Ciica
Nu?@rul l& Ciica Nu?@rul ' ># ur?a <tudiilor 8<iholoice "@cute a<u8ra
8rizo#ierilor& %ti? c@ u# a<t"el de <i<te? >i de?oralizeaz@ 8e <ubiec=i& >#
7hi#a& acea<t@ #e8@<are di<8re=uitoare 8e#tru i#diidualitate <e eti#dea %i
a<u8ra "e?eilor care 8urtau #u?e& c@ci ele >?8@rt@%eau di# ?ulte 8u#cte
de edere <oarta <urorilor lor ce 8urtau #u?ere ># loc de #u?e
># 7hi#a& co#cubi#aJul era i#terat ># i?8orta#ta <tructur@ a "a?iliei
7o#cubi#ele aeau u# rol %i >#datoriri bi#e de"i#ite Le<eco#dau 8e #ee<te
%i
"ieaeau u# a#u?it
di<8re=uite <tatut& i#"erior&
ca 8ro<tituate& 8recu? darde<@>r%ita
di<ti#ct Era ?ai 8u=i#
A<8a<ia <au 8robabil
deotata <@Do$
loro<a <au alte co#cubi#e di# recia %i Ro?a a#tic@& de%i b@rba=ii chi#ezi
ade<ea >%i recrutau co#cubi#ele di# bordeluri
V#ele co#cubi#e #orocoa<e erau =i#ute ># re%edi#=e <8eciale& dar ?a$
Joritatea >?8@r=eau ca<a cu <t@8>#ul lor& cu <o=ia& co8iii& <eritorii %i& ade<ea&
cu celelalte co#cubi#e ale ace<tuia De aici rezulta o a#u?it@ <iura#=@&
dar %i rela=ii co?8lee %i ade<ea di"icile >#tre locuitorii ca<ei Bu#@<tarea
%i "ericirea u#ei co#cubi#e de8i#deau ade<ea de 8rice8erea ei de a =e<e
i#trii do?e<tice %i de a8titudi#ile ei ># do?e#iul 8oliticii <euale
7ei care aeau co#cubi#e <e bucurau de u# ?are 8re<tiiu 7o#cu$
bi#ele erau o"erite ># dar o"icialit@=ilor <au i#erilor& ># acela%i ti?8& toat@
lu?ea %tia c@ o "e?eie dece#t@ #u dee#ea co#cubi#@& Kc@<@torit@ ># ru%i#e&
"@r@ #u#t@ %i "a<t
7o#cubi#a >%i >#<o=ea <t@8>#ul ># c@l@toriile de a"aceri& c>#d <o=ia #u
<e 8utea de<8ri#de de re<8o#<abilit@=ile ca<#ice !i& ?ai i?8orta#t& ea

2
d@dea #a%tere la ?o%te#itori c>#d <o=ia #u era a8t@ Na%terea u#ui "iu >i
co#"erea %i celei ?ai u?ile co#cubi#e u# a#u?it ra# Dac@ era <cla@& #u
?ai 8utea "i >#dut@ la cel ?ai ?ic ca8riciu al u#uia di#tre ?e?brii
"a?iliei
># 8o"ida <tatutului <@u leal& o co#cubi#@ chi#ez@ aea 8u=i#e dre8$
turi %i ?ulte oblia=ii Dac@ <e culca cu alt b@rbat& era adulteri#@& iar dac@
<t@8>#ul o 8ri#dea ># "lara#t aea dre8tul <@ o ucid@ %i 8e ea %i 8e iubitul
ei Alte 8ede8<e erau %a8tezeci %i %a8te <au o8tzeci %i %a8te de loituri cu
u# ba<to# de ba?bu< <au >#ecarea celor doi >#tr$u# "el de co% "olo<it
8e#tru tra#<8ortul 8orcilor la 8ia=@ *8re deo<ebire de uciderea <o=iei&
a<a<i#area co#cubi#ei era 8ede8<it@ cu i#dule#=@
*t@8>#ii <e 8uteau de<cotoro<i de co#cubi#@ 8ri#tr$u# "el de dior=& %i&
cel 8u=i# teoretic& co#cubi#ele 8uteau %i ele <@ <e debara<eze de <t@8>#
Ace<ta 8utea i#oca %a8te Kca8ete tradi=io#ale& <au ?otie 8e#tru ac=iu#ea
<a& 8ri#tre care co?8orta?e#tul i?oral %i locacitatea O co#cubi#@ 8utea
i#oca #u?ai trei ?otie& 8ri#tre care li8<a u#ui c@?i# la care <@ <e >#$
toarc@& ace<ta re8reze#t>#d ade<ea u# eu"e?i<? 8e#tru <@r@cia <t@8>#ului ei
7o#cubi#ele 8roe#eau di# ?edii la "el de ariate ca %i <t@8>#ii lor
V#ele aeau "a?ilii re<8ectabile& iar 8@ri#=ii lor be#e"iciau de 8e ur?a
ara#Ja?e#tului Multe "u<e<er@ mooi-2ai, "ete$<clae aba#do#ate <au >#$
dute de 8@ri#=i <@raci %i ade<ea recrutate de bordeluri <au de 8ro<titu=ia
<tradal@ 8e#tru a "i 8re@tite %i >#dute cu u# 8ro"it "ru?u%el& chiar e$
orbita#t0 dre8t co#cubi#e
7riteriile de aleere a u#ei <o=ii %i a u#ei co#cubi#e erau "oarte di"e$
rite *8re deo<ebire de <o=ie& <tatutul %i co?8orta?e#tul u#ei co#cubi#e
#u co#tau 8rea ?ult& dar ea trebuia <@ aib@ "ie 8rice8ere <au 8ote#=ial >#
arta erotic@& "ie& dac@ <elec=ia o "@cea u# b@rbat& u# a<8ect "izic atr@@tor
7>#d o <o=ie eloa<@ <au 8recaut@ ori o co#cubi#@ cu i#"lue#=@ aeau u#
cu>#t de <8u< ># acea<t@ che<tiu#e& ele 8re"erau o mooi-2ai ur>t@& a<t"el
>#c>t 8ozi=ia lor ># c@?i# <@ #u "ie a?e#i#=at@
Mooi-2ai >#dute 8e#tru co#cubi#aJ erau e8u<e ca o ?ar"@& %i >#
co#corda#=@ cu ritualulshou-ma. Ace<ta cerea ca "ata <@ de"ileze 8ri# "a=a
8ote#=ialilor cu?8@r@tori& <@ orbea<c@& <@ >%i arate "a=a& ?>i#ile %i bra=ele
%i& ?ai 8re<u< de orice& 8icioarele dezleate 7hi#a era ob<edat@ de 8icioa$
re& a%a c@ ?e?brele i#"erioare aeau ?are i?8orta#=@& ?ai ale< ?@ri?ea
lor Miro<ul u#ic al tru8ului "etei era %i el e8lorat& ?ai >#t>i di#=ii %i
re<8ira=ia& a8oi <ub<uorile& 8e care cu?8@r@torii le ?iro<eau& %i u#eori
chiar %i ?iro<ul ai#al I# ai# i <e i#troducea o <?ochi#@& care a8oi era
<coa<@ 8e#tru ca clie#=ii <@ o 8oat@ ?iro<i <au li#e
Gar"u?ul ei a "@cut$o& de "a8t& 8e u#a di# co#cubi#e o eroi#@ lee#$
dar@ G>#@ ># ziua de a<t@zi Yia# Cei a r@?a< "ai?oa<a Kco#cubi#@ 8ar$
42
"u?at@ di# di#a<tia Ma#chu Ui#0 de <ecol al YIII$lea& care e<te %i
eroi#a eocat@ %i de o8era chi#ez@ Mirea<?a celebr@ a lui Yia# Cei
e?a#a di# "@8tura ei& a<t"el >#c>t ea #u aea #eoie de 8ar"u? <au 8udr@&
>?8@ratul Ma#chu "u at>t de i#triat& >#c>t o r@8i de la <o=ul ei 8e#tru a o
aduce la curtea <a ># ti?8ul c@l@toriei& i <$au "@cut ?a<aJe zil#ice cu u#t
%i b@i ># la8te de c@?il@ 8e#tru a i <e 8@<tra ?iro<ul dulce
Yia# Cei #u r @<8u#<e la adora=ia >?8@ratului A<cu#<e ?ici 8u?#ale
># "aldurile ?>#ecilor ei %i le ?@rturi<i <eritoarelor c@ aea de >#d <@ <e
r@zbu#e 8e#tru r@8irea de l>#@ <o=ul iubit %i di# =i#utul ei
>?8@r@tea<a$?a?@& te?>#du$<e 8e#tru <iura#=a "iului ei& i#tere#i %i
>i acord@deluidurere&
co8le%it Yia# >iCei K"aoarea
>?br@=i%a ?or=ii
tru8ul li8<it8ri#
de <tra#ulare& >?8@ratul&
ia=@& care co#ti#ua <@
e?a#e u# ?iro< 8ur
Ge#tru "e?eile ade@rate %i ?ai >#dr@z#e=e0& co#cubi#aJul #u era #ici
ro?a#tic& #ici eroic De obicei& ia=a u#ei co#cubi#e 8re<u8u#ea u# are<t
la do?iciliu& ># aceea%i coliie cu alte de=i#ute riale: o <o=ie& alte co#cu$
bi#e& chiar <eritori& to=i i?8lica=i ># i#triile #e<">r%ite ale ca<ei Groble$
?a ce#tral@ era <ecuritatea& <au& ?ai 8reci<& li8<a ace<teia Ge#tru c@ totul
de8i#dea de <o=ul %i <t@8>#ul lor& toate ace<te "e?ei <e lu8tau 8e#tru ate#=ia
%i "aorurile lui >#tr$o cur<@ de%@#=at@ 8e#tru 8ozi=ie& care le "or=a& 8e
"iecare <@$%i <ub?i#eze rialele 7el ?ai <iur ?od de a ob=i#e c>%ti de
cauz@ era ca o co#cubi#@ <@ #a<c@ u# b@iat
>#tr$o ca<@ de ra# i#"erior& co#cubi#a >%i 8utea 8etrece zilele 8re<t>#d
?u#ci o<8od@re%ti& tra#<"or?ate ># ade@rate corezi de <o=ia eloa<@ <au
de co#cubi#ele care eheau 8er?a#e#t& >#tr$u# c@?i# ?ai boat >%i co# $
<acra tot ti?8ul ruti#ei do?e<tice& ara#J>#du$<e& b>r"i#d <au Juc>#d
Jocuri$?arato# de mah2ongg. Ge#tru a$%i alu#a 8licti<eala& co#cubi#ele
"u?au ade<ea o8iu? Garte#erii lor >#curaJau acea<t@ 8ractic@& deoarece
de8e#de#tele de o8iu? erau ?ai 8u=i# #e?ul=u?ite %i ?ai docile
*ecolele de co#cubi#aJ chi#eze<c au 8rodu< ?ilioa#e de co#cubi#e&
dar& a%a cu? <e >#t>?8l@ ade<ea cu oa?e#ii obi%#ui= i& "oarte 8u=i#e au
l@<at ur?e <cri<e de<8re ie=ile lor V#ele& 8recu? Kco#cubi#a 8ar"u?at@
di# <ecolul al YIII$lea& tr@ie<c ># co#ti#uare 8ri# lee#de Altele& di#
<ecolul al YlY$lea %i de la >#ce8utul <ecolului YY& <u8ra ie=uie<c >#
a?i#tirea co8iilor %i #e8o=ilor lor De la ace<tea #e$au r@?a< c>tea do$
cu?e#te care au aJu#< la i<torici %i <criitori Dou@ a<e?e#ea co#cubi#e& de
care lu?ea >%i a?i#te%te& au "o<t u$"a#& di# 7hi#a& %i Ma9$9i#& care
!i$a >#ce8ut ia=a de co#cubi#@ ># 7hi#a& dar la <curt ti?8 a e?irat >#
7a#ada

4
Yu-fang
u$"a# <$a #@<cut ># a ci#cea zi a celei de a ci#cea lu#i di# ara
ti?8urie a lui 2+(+& ># ti?8ul aita=iilor 8o8ulare di# Ma#ciuria de <ud$e<t&
la ')( de ?ile #ord$e<t de BeiJi# A "o<t o "at@ "ru?oa<@& cu "a=a oal@&
8ielea <tr@lucitoare %i obraJi tra#da"irii G@rul ei #eru& lucio< era r@<ucit
>#tr$o co<i=@ roa<@ %i lu#@ 8>#@ la ?iJloc
u$"a# aea t@l8ile >#doite& <e?# de #oble=e %i& ># acela%i ti?8& o
ara#=ie a <u8u#erii Ge l>#@ toate ace<tea& era re=i#ut@ %i bi#e cre<cut@
I# calitate de co#cubi#@& alora 8e#tru tat@l ei <u"icie#=i ba#i 8e#tru ca
ace<ta <@$%i 8oat@ >?8li#i a?bi=ia de o ia=@ de a aea 8ro8riile <al
co#cubi#e El #eocie cu e#eralul Yue& u# r@zboi#ic local %i %e" al 8oli=iei&J
a%a c@ u$"a# aJu#<e ># cu<todia e#eralului
u$"a# au #orocul <@ #u "ie ?utat@ ># aceea%i ca<@ cu <o=ia %i cele$
lalte co#cubi#e ale e#eralului Goate 8e#tru c@ era at>t de t>#@r@ %i "ru$
?oa<@& el o i#<tala >#tr$o ca<@ #u?ai 8e#tru ea& cu <eritori %i o 8i<ic@ < >i
=i#@ de ur>t e#eralul o izita %i "@cea drao<te cu ea& o"eri#du$i %i oi
8e#<ie El o >#de?#@& dar #u o "or=@ <@ "u?eze o8iu? 7>#d era <i#ur@&
u$"a# >%i 8etrecea re?ea citi#d ro?a#e %i 8oe?e& >#riJi#d tra#da"irii
di# r@di#@ %i Juc>#du$<e cu 8i<ica e#eralu l Yue >i 8er?itea <@ ?ear@
la o8er@ %i& de%i #u 8rea oia& o l@<@ <@ >%i iziteze %i 8@ri#=ii 7>#d ea >i5
>?8@rt@%i tat@lui ei te?erile leate de <tatutul ei 8recar& ace<ta r@?a<e
#e8@<@tor
>#tr$o zi& te?erile lui u$"a# <e adeerir@ $ e#eralul Yue #u o ?ai
izit@ Ti?8 de %a<e a#i& ea tr@i <i#ur@ V#eori <cria& iar el >i tri?itea
ba#i& dar u$"a# era #eli#i%tit@ %i #e"ericit@ Rereta ab<e#=a lui i#e8li$
cabil@ %i reedea cu ochii ?i#=ii ti?8ul 8etrecut >?8reu#@ cu el& >#cerc>#d
<@ @<ea<c@
de %a<e a#i& "@cu
o e8lica=ie&
drao<te>#tr$o
cu eazi& el rea8@ru %i& ca %i cu? #u li8<i<e ti?8
O lu#@ ?ai t>rziu& u$"a# "u "ericit@ <@ de<co8ere c@ era raid@
7>#d li <e #@<cu "iica& e#eralul >i 8oru#ci <@ o #u?ea<c@ Bao Ui# V# a#
?ai t>rziu& el o co#oc@ >?8reu#@ cu Bao Ui# la co#acul 8e care >l>?8@r=ea
cu #ea<ta %i celelalte co#cubi#e 7u i#i?a rea& u$"a# <e <u8u<e
># #oul ei c@?i#& cele ?ai rele te?eri ale lui u$"a# <e adeerir@ La
<o<ire& o <eritoare i$o <?ul<e 8e Bao Ui# di# bra=e& >#?>#>#du$i$o doa?$

 G>#@ ># 2++& lu#i?ea ideal@ a t@l8ii u#ei chi#ezoaice era de reo ,&. c? Acea<t@
di?e#<iu#e era cu#o<cut@ %i <ub #u?ele KLotu<ul de Aur 7>#d "eti=ele ?ereau 8e %a<e
a#i& ?a?ele le leau t@l8ile cu buc@=i de 8>#z@ care erau tot ?ai <tr>#<e 8e zi ce trecea
V#eori& acea<t@ 8ractic@ aea dre8t co#<eci#=@ ru8erea i?ediat@ a deetelor "etei %i >?8@$
turirea lor <ub tal8@ Oa<ele t@l8ii <e ru8eau& iar 8iciorul <e curba >#<8re c@lc>i V#eori
8icioarele ?altratate <e ca#re#au& ceea ce >?8li#ea ># ?od rote<c %i ra8id <co8ul
<curt@rii lor

44
#ei Yue& care <e hot@r><e <a o crea<c@ 8e "at@ ca 8e "iica ei Bao Ui# #u
aea <@ >i ?ai <8u#@ lui u$"a# K?a?@& acea<t@ bucurie "ii#du$i rezer$
at@ doa?#ei Yue Mai ?ult& u$"a# ur?a <@$i arate <u8u#ere lui Bao
Ui#& la "el ca %i doa?#ei Yue
Ge<te #oa8te& u$"a# dee#i o co#cubi#@ <ecu#dar@& cu u# <tatut
"oarte a<e?@#@tor cu cel al u#ei <eritoare Doa?#a Yue #u 8utea <@ o
<u"ere !i ?ai >#riJor@tor era "a8tul c@ e#eralul Yue aeazilele #u?@rate
Acu? u$"a# >#=ele<e ?otiul >#toarcerii e#eralului ># ia=a ei Bol#a
%i li8<it de ?o%te#itori& e#eralul %i <o=ia <a deci<e<er@ ca u$"a# <@
8oarte ulti?ul lui co8il
7ur>#d& u$"a# aea <@ "ie li8<it@ de a8@rare ># ?>i#ile 8otri#icei
doa?#e Yue Ge#tru a <e de<cotoro<i de ?a?a #atural@ a lui Bao Ui#&
doa?#a Yue aea 8robabil <@ o >#d@ 8e u$"a# u#ui b@rbat boat <au
8oate chiar u#ui bordel
e#eralul Yue o <al@ 8e u$"a# Ge 8atul de ?oarte& o i?8lor@ 8e
<o=ie <@ >i elibereze co#cubi#a Doa?#a Yue >i >?8li#i dori#=a& iar u$"a#
"ui aca<@ la 8@ri#=ii ei& u#de o a%te8ta u# tere# ?i#at Ma?a ei 8ierdu<e
lu8ta 8e#tru 8utere cu cele dou@ co#cubi#e cu?8@rate de tat@l ei cu ba#ii
e#eralului Yue& iar <o=ul le 8re"era acu? 8e ele 7ele dou@ "or?a<er@ o
echi8@& teroriz>#d >#treaa o<8od@rie& i#clu<i 8e #ou$e#ita u$"a#
Goe<tea lui u$"a# are u# "i#al ati8ic V# 8riete# de "a?ilie ?ai liberal
a "o<t "er?ecat de "ru?u<e=ea ei %i a luat$o de <o=ie& 8u#>#d ca8@t
<u"eri#=elor ei

Ma- ing
># 2+(,& cu doi a#i >#ai#te de e#irea 8e lu?e a lui u$"a#& Leo#
Ma9$9i# <$a #@<cut ># <udul 7hi#ei& ># 8roi#cia Fa#tu# Aea <@
?oar@ %aizeci de a#i ?ai t>rziu& ># 8roi#cia ca#adia#@ Briti<h 7olu?bia
Goe<tea lui Ma9$9i# #u <$a 8ierdut ?ul=u?it@ #e8oatei <ale& De#i<e
7ho#& autoarea ?e?oriilor e?o=io#a#te %i ?eticuloa<ehe Concubine s
Children! he Story of a Chinese 4amily i+ing on 'o Sides ofthe 5lobe
7o8iii co#cubi#ei: Goe<tea u#ei "a?ilii de chi#ezi care tr@ie%te ># dou@
8@r=i ale lu?ii0
Ca?ilia lui Ma9$9i# #u era at>t de <@rac@& >#c>t <@ >%i >#ece "ata <au
<@ di<8u#@ ># alte "eluri de ea La 8atru a#i& era deJa de<tul de >#c@8@=>#at@&
>#c>t <@ #u$i 8er?it@ ?a?ei <ale <@$i >#doaie t@l8ile& u# obicei care ar "i
8utut <@ o tra#<"or?e >#tr$o ?irea<@$co8il I# <chi?b& a "o<t >#dut@ ca
<eritoare La >r<ta de %a8te<8rezece a#i& #u?ai bu#@ de c@<@torie& 8ro$
8rietarul ei o re>#du dre8t co#cubi#@ lui 7ha# !a?& u# =@ra# c@<@torit
care oia o >#<o=itoare ># 7a#ada& u#de ?u#cea 8e#tru a c>%tia ba#i& ca
<@ a<iure o <oart@ ?ai bu#@ <o=iei %i "iicei <ale di# 7hi#a

4$
Ma9$9 i# a "o<t ori8ila t@ 7redea c@ #ici o "at@ dece#t@ #u 8utea de$
e#i co#cubi#@& dar u#ica alter#ati@ era <i#uciderea Ma9$9i# ale<e ia=a
%i >l >#t>l#i 8e 7ha# !a? 8e cheiul di# a#couer Du8@ u# 8r>#z de bu#
e#it& el >i <8u<e c@ ea trebuia <@ <erea<c@ la ?a<@ >#tr$o ceai#@rie ti?8
de doi a#i 8e#tru a$i re<titui ba#ii cheltui=i cu aducerea ei ># 7a#ada
Ma9$9i# "u %ocat@ %i "urioa<@; cultura chi#ez@ de<co#<idera chel#eri=ele
a8roa8e ># aceea%i ?@<ur@ ca 8e 8ro<tituate Noua ei rela=ie >#ce8ea 8ro<t
Dar Ma9$9i# <e doedi a " i o chel#eri=@ 8rice8ut@ %i c>%tia bac%i%u ri
bu#e Era o "e?ei e ca o 8@8u%@& cu ?ult <ub u# ?etru %i Ju?@tate >#@l=i?e
%i zelt@ ca o tul8i#@ de ba?bu<& cu 8ielea ?ereu 8udrat@ cu alb %i cu
<8r>#ce#ele ?odelate&
7>#d Ma9$9i# cu tr@<@turi
>?8li#i delicate a#i&
#ou@<8rezece %i 8@rul de< "ru?o<
>i #@<cu lui 7ha#coa"at
!a? o
"iic@& 8e Gi#& iar 8e<te u# a# ur?@ Na#& al c@rei <e o <u8@r@ 8e Ma9$9i#
la "el cu? %i 8ro8ria ei #a%tere o #ec@Ji<e 8e ?a?a <a 7ur>#d& ?ica
"a?ilie <e >#toar<e ># 7hi#a& deoarece 7ha# !a? oia <@ >%i li#i%tea<c@
<o=ia& 8e Hua#bo& care toc?ai a"la<e de co#cubi#a lui& <8u#>#du$i c@ or
tr@i cu to=ii "erici= i& <ub acela%i aco8eri%
I?ed iat cele dou@ "e?ei <e certa r@ Ma9$9i# a>#d o "ire do?i#a$
toare& o bru<ca 8e bl>#da Hua#bo %i re"uza <@ duc@ la >#de8li#ire 8artea
ei de <arci#i ca<#ice Ge#tru a ?e#=i#e 8acea ># c@?i#& 7ha# !a? o
tri?i<e 8e Ma9$9i# la %coal@ %i hot@r> <@ >%i ia o a doua co#cubi#@ 8e#tru
a$2 aJuta la treburile ca<ei La acea<t@ e<te& Ma9$9i# %i Hua#bo <e u#ir@
># <e?# de 8rote<t& obli>#du$2 8e 7ha# !a? <@ >%i a?>#e 8la#urile De%i
el <e culca de obicei cu Hua#bo& o l@<@ raid@ %i 8e Ma9$9i#& care >l
co#i#<e c@ 8ri?ul ei "iu trebuie <@ <e #a<c@ ># 7a#ad a& 8e#tru a <e bucura
de 8riileiile cet@=e#iei ca#adie#e El "u de acord& dar Gi# %i Na# r@?a$
<er@ ># 7hi#a cu Hua#bo 7a <o=ie a lui 7ha?& ea era co#<iderat@ ?a?a
lor \
I# 7a#ada& Ma9$9i# "u di<tru<@ c>#d #@<cu >#c@ o "eti=@& 8e Hi#&
?a?a lui De#i<e 7ho#& care ?ai t>rziu aea <@ "ie cu#o<cut@ ca 6i##ie
Rela=ia di#tre 8@ri#=ii lui Hi# <e deteriora ra8id Rece<iu#ea a"ecta<e
eco#o?ia <tatului Briti<h 7olu?bia& iar cartierele chi#eze%ti re<i?=eau %i
?ai r@u loitura& ># ti?8 ce Ma9$9i# lucra ca chel#eri=@ 8e#tru a <u<=i#e
at>t ra?ura chi#ezea <c@& 8recu? %i 8e cea a?erica#@ a "a?iliei& 7ha# !a?
c@uta zadar#ic de lucru& >#tr$o zi& Ma9$9i# "ui "@r@ #ici u# cu>#t %i >l
l@<@ cu co8ilul
Ma9$9i# #u aJu#<e de8 arte 7ha# !a? d@du de ur?a ei la o ceai#@rie
%i >i a?i#ti de oblia=iile ei& iar Ma9$9i# <e >#toar<e aca<@ Dar #u <e
8utea >?8@ca cu <tatutul ei de co#cubi#@& care >i cerea at>t de ?ult %i o
reco?8e#<a cu at>t de 8u=i#& a%a c@ <e a8uc@ de b@ut t@rie %i de Jocuri de
#oroc cu clie#=ii e#ero%i ai ceai#@riei Aa<at@ de atitudi#ea ?oraliza$
toare a lui 7ha# !a?& ea >l >#curaJa <@ "ac@ o izit@ ># 7hi#a& <8er>#d c@

.
i <e a #a%te "iul 8e care >l a%te8tau at>t El "u de acord& iar ea >i 8l@ti
dru?ul cu u# aa#< di# <alariul ei
>#a8oi ># <at& 7ha# !a? %i Hua#bo >#ce8ur@ <@ co#<truia<c@ o ca<@
cu ba#ii tri?i%i de Ma9$9i#& care d@dea cur< cererilor lor co#<ta#te >?$
8ru?ut>#du$<e de la a#aJatorul ei %i >#z>#d bilete de loterie cu co?i<io#
Ni?e#i #u i$a ?ul=u?it reodat@ Ace<te <acri"icii erau de la <i#e >#=ele<e
Dar Ma9$9i# #u era e#ul de "e?eie di<8u<@ <@ <e <acri"ice& ?ai ale<
c@ 7ha# !a? t@ia "ru#z@ la c>i#i ># 7hi#a& >#ce8u <@ cheltuia<c@ ba#ii
>?8ru?uta=i& cu?8@r>#du$%i hai#e "ru?oa<e& Juc>#d Jocuri de #oroc& "@c>#d
<curte e<ca8ade la ca<cada ictoria
4ocurile de #oroc au dee#it tre8tat ?ai ?ult dec>t u# dierti<?e#t&
a%a c@& ># cur>#d& Ma9$9i# dee#i de8e#de#t@& i#ca8abil@ <@ <e o8rea<c@
di# a ?iza cu <alariul iitor& 8e care ade<ea >l 8ierdea& ># cele di# ur?@
<e >#loda ># datorii %i >#ce8u <@ "ac@ <e 8e ba#i cu clie#=ii localului
!i r@ul cel ?are >#c@ #u <e 8rodu<e<e I# 2+-,& 7ha# !a? deci<e <@
<e >#toarc@ ># 7a#ada& l@<>#du$i 8e Hua#bo& Gi#& Na#& %i 8e ulti?ul <@u
"iu& ue#& ># 7hi#a Ca?ilia #u 8rea <e bucura<e de #a%terea ace<tuia& c@ci
aea 8icioarele rote<c de"or?ate de 8arc@ tru#chiul lui ?erea >#ai#te cu
8icioarele orie#tate >#a8oi& >#tre ti?8& ># 7a#ada& Ma9$9i# t>#Jea at>t de
?ult du8@ u# "iu& >#c>t ade<ea o dehiza 8e Hi#& >?br@c>#d$o ># 8a#talo#i
%i t@i#du$i 8@rul
># ciuda 8re<iu#ilor "i#a#ciare %i a de<ci#derii ># iadul Jocurilor de
#oroc %i al <eului 8e ba#i& Ma9$9i# <e bucura<e #e<8u< de libertatea ei
8er<o #al@& c>t ti?8 7ha# !a? "u<e< e 8leca t ># 7hi#a  Reu#ir ea lor le
adu<e a?>#dorura ?ult@ a?@r@ciu#e El o critica 8e#tru c@ "u?a& bea
ece<i& Juca Jocuri de #oroc %i cheltuia 8rea ?ult& K<ti?>#du$<e %i ?ai
?ult 8e <i#e 8e#tru autoritatea ?oral@ 8e care o aea a<u8ra ei
di# Ma9$9i#
orez ?>#Jit>lcudi<8re=uia
etchu8 8e#tru z>rce#ia
<au e?0 lui dedi#ee?8lu&
%i <e >#"uria o ?a<@
cauza "elului co#<ta
autori$
tar ># care >i cita di# 7o#"uciu< %i >#cerca <@ o co#troleze
7>#d 7ha# !a? o @<i 8e Ma9$9i# ># ca<a altuia& ea >l 8@r@<i de"i$
#iti& o lu@ 8e Hi# %i <e ?ut@ la Na#i?o& Briti< h 7olu?bia 7ha# !a?
8ri?i loitura cu cal?: Kco#ti#ua <@ "ie co#cubi#a lui& cu <i#ura deo<e $
bire c@ #u ?ai tr@iau >?8reu#@ ># i#i?a lui& u#it@ ># drao<te cu Hua#$
bo& #u <u"erea di# cauza Kde?i<iei lui Ma9$9i# ># 8lu<& %tia c@ ea aea
<@ tri?it@ ># co#ti#uare ba#i "a?iliei di# 7hi#a
Ma9$9i# <erea la ?a<@& Juca Jocuri de #oroc %i <e deda u#or ece<e
alcoolice at>t de ?ari& >#c>t o?ita >#tru#a& >%i de<c@rca "uria leat@ de
"elul ># care dee#era<e ia=a ei b@t>#d$o 8e Hi# <i<te?atic %i tortur>#d$o
># dier<e "eluri KDe ce #u ?ori o dat@P >%i batJocorea ea "iica
G>#@ la ur?@& Ma9$9i# a @<it u# b@rbat de?# de re<8ect 7hoF ue#
era u# b@rbat i<te=& 8e care rece<iu#ea eco# o?ic@ #u >l a"ecta<e& iar >#tre
ei <e >#"iri8@ o rela=ie care dur@ a#i de zile ue#& care aea <o=ie %i
4"
"a?ilie ># 7hi#a& #u o >#tre=i#ea 8e Ma9$9i#& ci =i#ea cu ?eticulozitate
<ocoteala ba#ilor 8e care i$i >?8ru?uta Dar o aJut@ <@ realizeze ceea ce
>%i dorea ?ai ?ult: u# b@iat care <@ aib@ riJ@ de ea la b@tr>#e=e B@ie=ii
chi#ezi ado8tabili erau ca 8ietrele 8re=ioa<e& alor>#d de zece ori ?ai ?ult
dec>t o "at@& iar Ma9$9i# trebui <@ 8l@tea<c@ trei <ute de dolari 8e#tru
bebelu%ul o$l e#& care ae a <@ <e #u?ea< c@ ?ai t >rziu Leo#ard
*chi?barea de circu?<ta#=e $ <alarii ?ai ?ici 8e ti?8ul rece<iu#ii&
doi co8ii& ue# $ a acce#tuat re<e#ti?e#tele lui Ma9$9i# "a=@ de 7ha#
!a? %i <8iritul ei de i#de8e#de#=@ Dac@ 2$ar "i @zut 8e 7ha# !a? 8e
<trad@& 2$ar "i uci< 8e loc Ii i#terzi<e<e lui Hi# <@ >i <8u#@ Kta=i& "ii#dc@
K#u e tat@l t@u Nu i$a ?ai dat ba#i& iar 7ha# !a? a trebuit <@ 8l@tea<c@
%colarizarea lui Hi#
># 2+-+& Ma9$9i# <e ?ut@ la a#couer& u#de locuia ue#& >l d@du
8e o$le# ># 8e#<iu#e la u# cu8lu >r<t#ic %i <e ?ul=u?i <@ locuia<c@
>?8reu#@ cu Hi# >#tr$o ca?er@ ue# era iubitul ei& dar >i i?8u<e<e u#ele
co#di=ii: ea trebuia <@ >#chirieze 8ro8ria ca?er@ %i <@$%i 8l@tea<c@ <i#ur@
cheltuielile
7ha# !a?& care t>#Jea du8@ Hua#bo %i <e <i?=i<e u?ilit de 8roa<ta
re8uta=ie a lui Ma9$9i# ># co?u#itatea chi#ez@& hot@r> <@ >%i reca8ete
re<8ectul de <i#e Kdior=>#d de ea KEu <>#t cel care te$a adu< di# 7hi#a
!i& 8ri# lee& 7hoF ue#0 ar trebui <@ >?i cear@ ?ie 8er?i<iu#ea de a
aea de a "ace cu ti#e
Ma9$9i# era "urioa<@: KNu a? #ici o erihet@ 8e deet& >i r@<8u#<e
ea Dar 7ha# !a? aea& c@ci el era c@<@torit& <8re deo<ebire de co#cubi#a
lui 7ha# !a? <e hot@r><e <@$%i >#d@ co#cubi#a #ea<cult@toare %i cu 8roa<t@
re8uta=ie 7hoF ue#& >i <8u<e el lui Ma9$9i#& trebuia <@$i 8l@tea<c@ trei
?ii de dolari 8e#tru a aea dre8t a<u8ra ei
KNu <>#t de >#zare& >i <cui8@ ea ># "a=@ 7hoF ue# #$o <@$i 8l@tea<c@
#iciodat@ lui 7ha# !a? #ici u# ce#t& iar ea >#<@%i o <@ "ac@ ce rea cu ia=a
ei Ea a co#ti#uat <@ bea %i <@ Joace Jocuri de #oroc& a?a#et>#d %i
r@<cu?8@r>#d biJuterii& ?altrat>#du$%i "iica& al c@rei ?are 8@cat era <eul
ei& şi iubi#du$2 8e ue#
>#tr$o zi& 7ha# !a? >i d@du lui Ma9$9i# teribila e<te c@ "iica ei&
Na#& ?uri<e Ma9$9i# tra#<?i<e co#dolea#=e lui Hua#bo %i >i adre<@
c>tea cui#te %i lui Gi#& "iica <a ?ai ?are: KNu >?i ?ai <crie I#i?a ?ea
e<te 8rea zdrobit@ 7u acea<ta >%i t@ie le@turile cu "a?ilia chi#ez@ care
>i =i#u<e lea=i 8e ea %i 8e 7ha# !a? at>=ia a#i
ia=a lui Ma9$9i# ur?@ aceea%i traiectorie *e ?uta di#tr$o ca?er@
>#chiriat@ ># alta& ># c@utarea u#or locui#=e tot ?ai ie"ti#e& >%i <cotea b@ia$
tul di# 8e#<iu#e& 8e#tru a$2 tri?ite >#a8oi O dat@& chiar >#cerc@ <@ a?e#a$
Jeze u# c@?i# 8e#tru ei: cu?8@r@ ?obil@& i#clu<i u# "otoliu la ?>#a a
doua 8e#tru Hi# Mai t>rziu& 7ha# !a? aea <@ rea8ar@ di# c>#d ># c>#d
># ia=a lor ca o cu#o%ti#=@ 8a<aer@& c@ci trecerea ti?8ului ri<i8i<e a#i?ozi$
tatea di#tre el %i co#cubi#a <a

4#
Totu%i& Hi# era di<tru<@ de ia=a i#<tabil@ %i >?8o@rat@ de datorii a
?a?ei <ale& care tr@ia ca a?a#t@ #e>#tre=i#ut@ a lui ue# Ma9$9i# >l
iubea at>t de ?ult 8e ue#& >#c>t a <acri"icat$o 8e Hi# 8e#tru a$2 ur?a&
u#eori di#tr$u# ora% ># altul Totu%i& ># ?iez de #oa8te tot trebuia <@ <e
<trecoare di# ca?era lui >#tr$a ei V#de era o#oarea ?a?ei ei ># toat@
acea<t@ a"acereP <e >#treba Hi# >#tr$u# "i#al& 8e#tru a 8u#e ca8@t <@r@ciei
eter#e a ?icii "a?ilii& Hi# <e >#<cri<e la %coala <a#itar@& >#dur>#d batJo$
curi i#ter?i#abile %i di<cri?i#are di# cauza orii#ii <ale a<iatice& ># "iecare
lu#@& >i e8edia lui Ma9$9i# cecul ei de 2() dolari Ma9$9i# >#ca<a
ba#ii %i >i tri?itea lui Hi# ) dolari& ba#i de cheltuial@ 7>#d Hi#& care
acu? <e #u?ea 6i##ie& <$a loodit& Ma9$9i# ceru ci#ci <ute de dolari
8re= de ?irea<@ %i 8ro?i<iu#ea lui Hi# c@ >l a cre%te 8e Leo#ard ca 8e
8ro8riul ei "iu& ># <chi?bul bi#ecu>#t@rii 8@ri#te%ti I#ca<@ 8re=ul ?ire<ei&
dar lood#icul lui 6i##ie re"uz@ <@ >l 8ri?ea<c@ 8e Leo#ard Ma9$9i#
acce8t@ <itua=ia %i >i d@du lui 6i##ie tradi=io#alul dar de #u#t@& co#<t>#d
di#tr$o 8ilot@ %i dou@ 8er#e& 8lu< u# cu"@r de cedru 8e care 2$a cu?8@rat
># rate
Ma9$9i# co#ti#u@ <@ bea& <@ "ac@ <ca#dal %i <@ <e #eliJeze 8e <i#e&
8e "iul <@u& c@?i#ul %i 8e ue# Lua le@tura cu 6i##ie #u?ai c>#d era
di<8erat@ ue# o 8@r@<i<e& <8u#># du$i c@ #u$i ?ai d@ #ici u# ce#t oric>t
de <tr>?torat@ ar "i "o<t
Ma9$9i# <e ?ut@ cu 6i##ie& dar #eoia ei i#<a=iabil@ de alcool %i de
ba#i 8e#tru a$2 cu?8@ra crea te#<iu#i i#<u8ortabile O dat@& c>#d o ble<te?@
8e 6i##ie <@ ?oar@& acea<ta >i <8u<e 8li#@ de a?@r@ciu#e: KA8roa8e c@
?$ai o?or>t ># b@taie; de ce #u ?$ai <8>#zurat de u# <t>l8 de telera" ca
<@ ?@ biciuie%ti 8>#@ la ?oarteP Atu#ci #u a% ?ai "i "o<t #eoit@ <@ duc
o ia=@ at>t de #e#orocit@ 
Du8@>#ce?a%i#@
cu "or=a Ma9$9i# re"uz@
%i o du<e la <@ <e ?ute
7ha# !a?&de># la ei& <o=ulchi#eze<c
cartierul lui 6i##ie o lu@
C@c>#d
o 8ace ># ?od #ea%te8tat& cei doi <e u#ir@ >?8otria lui 6i##ie A8oi >%i
reluar@ ie=ile <e8arat& iar el ?uri de ca#cer ># 2+),
ia=a lui Ma9$9i# <$a de<"@%urat <ub <e?#ul co#<u?ului de alcool %i
al ?u#cii te?8orare la cule< de "ructe %i leu?e Ea %i 6i##ie <$au >?8@$
cat te?8orar de ?ai ?ulte ori 8>#@ ># 2+.,& c>#d Ma9$9i# a ?urit >#tr$u#
accide#t de ?a%i#@
Ra8ortul ?edicului lei<t co#<e?#a c@& ># ?o?e#tul ?or=ii& Ma9$9i#
aea u# ?etru %i Ju?@tate >#@l=i?e %i c>#t@rea reo 8atruzeci de ilo$
ra?e Aerea ei era la "el de ?ic@: (&+ dolari& o chita#=@ de a?a#et
8e#tru biJuteriile ei de Jad& <ticle cu ierburi %i u# 8uloer de ca%?ir 8e care
i$2 d@du<e 6i##ie ue#& cu ochii u<ca=i& co#tribui cu ci#cizeci de dolari
la >#?or?>#tarea ei& dar #$o co#du<e 8e ulti?ul dru? Ma9$9i#& ble<te$
?at@ de la #a%tere 8ri# <@r@cie %i <e& a "o<t >#ro8at@ la di<ta#=@ de c>tea
alei de 7ha# !a?& >#de8@rtat@ de el ># ?oarte& ca %i ># ia=@

+
CONCUBINELE DIN 1APONIA
*8re deo<ebire de 7hi#a& 4a8o#ia a#tic@& o =ar@ arar@& >%i 8re=uia
"e?eile& de%i #u 8>#@ >#tr$acolo >#c>t <@ le acorde acela%i <tatut ca %iJ
b@rba=ilor Zei=ele di# 8a#teo#ul reliiei a#i?i<te *hi#to erau adorate& iar
zei=a <oarelui& A?atera<u O$?ia?i& Marea Zeitate$*tr@luci#d$Ge$7er& %i$aJ
tri?i< #e8otul di# cer <@ co#duc@ 4a8o#ia& "o#d>#d "a?ilia i?8erial@ Ja8o$]
#ez@
Go8orul Ja8o#ez ?ai adora zei=ele *hi#to& 8e care lee#dele orale le
>#"@=i%au da#<>#d liber %i trec>#d de la o ae#tur@ a?oroa<@ la alta Ace<te
zei=e la<cie erau doada dii#@ c@ <eul re8reze#ta o actiitate e<el@& 8e
care "e?eile 8uteau <@ o i#i=ieze& bucur>#du$<e de ea la "el de ?ult ca %iJ
b@rba=ii  Dre8t ur?are ># 4a8o#ia %i#toi< t@ "e?eil e %i b@rba=i i >%i 8uteai
e8ri?a liber <eualitatea Nu?ai cla<a r@zboi#icilor <a?urai era re=i#ut
di# 8u#ct de edere <eual  7hiar %i ># ziua de azi& re<8ectu l Ja8o# ezilo rJ
8e#t ru <e re8 rez i#t @ o 8ar tic ular ita te a cu ltu ri i l or #a= io#a le
7ultura Ja8o#ez@& care a "o<t >#c@ di# cele ?ai echi ti?8uri tolera#t@
cu "e?eia& a dat #a%tere u#or "e?ei co#duc@toare Di# ti?8uri i?e?orialei
%i 8>#@ ># <ecolul al Yll$lea& "e?eile au de=i#ut 8ozi=ii de autoritate %i]
8uter e De ee?8l u& di# )'' dHr %i 8>#@ ># ,1& rei#e le au do?#it >#l
eal@ ?@<ur@ ca %i reii& ># ?od iro#ic& toc?ai ace<te c>r?uitoare aul
i#trodu< #oi credi#=e ># 4a8o#ia& care& tre8tat& au i#"lue#=at 8uter#ic %iJ
ade<ea au >#locuit %i#toi<?ul >?8@r@tea<a *uio )+'$.'10 a 8er?i<
eti#derea budi<?ului coreea#& i#trodu< cu cel 8u=i# ci#cizeci de a#i ?ai
dere?e ># 4a8o#ia Tot ea a "o<t %i 8atroa#a artelor budi<te Alte dou@J
>?8@r@te<e #otabile& o$?9o ,'+$,+0 %i "iica ei& <ucce<oarea o$e#"
,+$,)10& au "o<t& de a<e?e#ea& credi#cioa<e %i 8rozelite budi<te
De$a lu#ul
<ocietatea ti?8ului&
Ja8o#ez@ ?i<oi#i<?ul
Au a8@rut #oi coduri8ro8riu budi< ?uluicua dublu
de co?8orta?e#t 8 @tru#< ># J
<ta#$J
dard Dre8turile "e?eii au "o<t erodate ># toate do?e#iile& ># ti?8ul >?8@r@$2
te<ei 4ito .1,$.+,0 leile "u#da?e#tale ale 4a8o#iei %i$au @<it e8re<ia\
># 7odul Taih o di# ,(2 7odul Taiho reca8itula leile %i taele re"eritoarei
la 8@?>#t& <8eci"ic>#d c@ "e?eile 8uteau 8ri?i #u?ai dou@ trei?i di# ceea
ce li <e rezera b@rba=ilor la di<tribuirea 8@?>#tului ># <ecolul al Y$lea&5
a%a$zi%ii 8ro8rietari de 8@?>#t au i#"lue#=at elaborarea Kleilor ca<ei&
care co#<"i#=eau i#"erioritate a Juridic@ %i <ocial@ a "e?eii Alte lei %i
coduri de co?8orta?e#t ciil 8reedeau iri#itatea ?ire<elor& dar ?irii
trebuia <@ "ie e8eri?e#ta=i <eual
V# ?a#ual cu i#"lue#=@ 8ri# <ecolul al YII$lea& care co#tura rolul
"e?eii ># <ocietate& >#de?#a "etele <@ "ie irtuoa<e& ca<te& obedie#te %i
t@cute O "e?eie Ktrebuie <@ >%i 8riea<c@ <o=ul ca 8e <t@8>#ul ei %i are
oblia=ia de a$2 <luJi cu toat@ adora=ia %i re<8ectul& "@r@ a$2 di<8re=ui <au a$2
lua ># der>dere Marea >#datorire di# ia=a u#ei "e?ei e<te obedie#=a

)(
Nee<tele #u erau& totu%i& >#de?#ate <@ >%i iubea<c@ <o=ii cu care 8@ri#=ii
le ara#Ja<er@ c@<@toria Ge<te <ecole& ?ariaJul Ja8o#ez co#ti#u@ <@ "ie
uer#at de co#<idere#te 8ra?atice& care "ac ae#turile etraco#Juale
?ult ?ai 8l@cute dec>t ># <ociet@=ile care le i?8u# <o=ilor <@ <e iubea<c@
*o=iile docile& dar #ei?8licate e?o=io#al& di# o<8od@riile 8ro<8ere&
erau ade<ea #eoite <@ >?8art@ c@?i#ul& <au ?@car b@rbatul& cu u#a <au
?ai ?ulte co#cubi#e G>#@ ># <ecolul al YII$lea& co#cubi#aJul ?odelat
8e <i<t e?ul budi<?ului coreea# %i chi#eze<c era bi#e dezoltat ># 4a8o#ia&
"ii#d uer#at de lei cu8ri#z@toare
Nici <o=iile& #ici co#cubi#ele #u aJu#eau ># ?od #ece<ar ># rela=ii de
a#ta o#i<?
la r>#dul& lor 7o#cubi#
># c@?i#e aJul
u#deeraei<tau
u# "a8t co?u# & %i ?ulte
%i co#cubi#e "e?ei cre<cu<e
7o#cubi#ele erau& ># r@&
e#eral& "iice ale altor co#cubi#e At>t <o=ia& c>t %i co#cubi#a cu#o%teau
reulile %i 8re=ul li8<ei lor de obedie#=@
7o#cubi#ele aeau <tatut de <eritoare %i #u 8uteau ob=i#e #iciodat@
8reroat iele u#ei <o=ii Nici @duele <au "e?eile <i#ure care doreau <@
<e rec@<@torea<c@ #u aeau acea<t@ 8o<ibilitate Dac@ o co#cubi#@ era adu<@
># ca<a <t@8>#ului ei& <e <u8u#ea <o=iei ace<tuia %i #u 8utea #iciodat@ <@ >i
r>#ea<c@ 8ozi=ia Teoretic& <o=iile a8robau aleerea co#cubi#ei de c@tre
<o=ul lor Nee<tele cu 8er<o#alitate <u"icie#t de 8uter#ic@ 8e#tru a$%i
i?8u#e autoritatea coei<tau ar?o#io< cu co#cubi#ele& ># ciuda ara#=iilor
o"erite de <tatutul lor ?arital& "e?eile ?ai <labe <e trezeau ade<ea a#re$
#ate ># lu8te i#te<ti#e cu co#cubi#ele di<8re=uitoare >#ze<trate cu ?ai
?ult@ oi#=@
B@rba=ii care >%i luau co#cubi#e& o "@ceau di# dier<e ?otie: 8re<$
tiiu& <e& iubire ro?a#tic@ %i& lucrul cel ?ai i?8orta#t& 8e#tru a da #a%tere
u#ui
z@?i<ur?a% >#tr$o>i c@<@torie
li u# co8il li8<it@?otiul
o"erea <o=ului de co8ii E%ecul
leal 8e#truu#ei #ee<te
dior=& dar ode aa<t"el
de ?@<ur@ etre?@ 8utea "i 8re>#t>?8i#at@ dac@ <o=ul aea o co#cubi#@
ca8abil@ <@ "ac@ treaba ># locul ei Di# ace<t ?oti& ?ulte #ee<te le
acce8tau bucuroa<e 8e ti#erele co#cubi#e "ertile ># c@?i#ul lor
V#ul di#tre cele ?ai co?u#e cui#te #u?e co#cubi#@& me6a6e, >#<ea?$
#@ K8>#tece >?8ru?utat Ciul #@<cut de o me6a6e <t@8>#ului ei #u era cu
ade@rat al ei *o=ia tat@lui lui >l cre%tea ca ?a?@ o"icial@& iar tat@l >l
recu#o%tea ca ?o%te#itor 7o#cubi#a care >i d@du<e #a%tere r@?>#ea a#
co#ti#uare <eritoarea lor %i a 8ro8riului co8il Du8@ #a%tere& ea >%i 8utea
edea co8ilul ># a trei<8reze cea zi de la e#irea lui 8e lu?e& c>#d <e ducea
>?8reu#@ cu ceilal=i <eritori <@ >%i " elicite <t@8>#a
Mul=i b@rba=i& care erau ta=i de "a?ilie& >%i luau co#cubi#e di# ?otie
8ur ero ti ce V# b@r bat 8ut ea chi ar <@ <e >#d r@ o<t ea<c @ de o a<t "el de
t>#@r@ >#c>#t@toare& =i#>#d$o >#tr$u# c@?i# <e8arat& 8e#tru a o <cuti de
di<ci8li#a <eer@ 8e care i$ar "i i?8u<$o <o=ia lui ca %i de rialit@=ile cu
)2
ro<ieie <aie co#cubi#e 8re"erate Mai era u# ?oti Dac@ <o=ia >l acuza c@
>%i 8la<a co#cubi#a dea<u8ra ei& "a?ilia 8utea cere dota >#a8oi& aşa c@
ei<ta %i u# ?oti 8ur eco# o?ic de a <e8ar a 8ote#=iale le riale& ># cele
?ai ?ulte ca<e& <t@8>#ul 8re<u8u#ea& totu%i& c@ leile co#cubi#aJului erau
<u"icie#te 8e#tru a ara#ta o coei<te#=@ ar?o#ioa<@ ?e#it@ <@$i "ac@
ei<te#=a ?ai co#"ortabil@

Doa mna Ni! o


A%a cu? <$a >#t>?8lat ade<ea& cele ?ai ?ulte co#cubi#e Ja8o#eze au
trecut #eob<erate 8ri# ia=@ Dar a ei<tat 8 "e?eie ece8=io#al@ care a
l@<at ># ur?@ u# ?are #u?@r de <crieri de<8re ia=a ei de co#cubi#@ la
curtea 4a8o#iei Doa?#a NiJo #u orbe%te ># #u?ele ?ilioa#elor de <urori
ale <ale ?ai 8u=i# "aorizate de <oart@& dar cartea ei autobiora"ic@& Con-
fesiunile *oamnei &i2o, e<te "a<ci#a#t@ 8ri# ate#=ia acordat@ detaliilor %i
8ri # tra #<8a re# =a ei Aut oar ea e<te at> t de ab<o rbi t@ de ea >#< @%i & >#c> t
u#eori la<@ <@$i <ca8e ele?e#te i#olu#tare de auto<atir@
># <ecolul al YlII$lea& doa?#a NiJo a 8@tru#< la curtea "o<tului >?8@rat
oCuau<a la >r<ta de 8atru a#i& i?ediat du8@ ?oartea ?a?ei <ale
adole<ce#te& *uedai& 8e care >?8@ratul o adora<e oCuau<a era u#
t>#@r "rail %i ti?id& care %chio8 @ta di# 8rici#a u#ui %old de"or?at %i tr@ia
># u?bra lui a?e9a?a& "ratele <@u ?ai ?ic& chi8e% %i cari<?atic El %i$a
tra#<"erat >#treaa drao<te #e>?8@rt@%it@ a<u8ra #o<ti?ei "eti=e a lui *ue$
dai& iar ># 2',2& cu acordul tat@lui ace<teia& "ata i$a dee#it co#cubi#@
Doa?#a NiJo aea 8e atu#ci doi<8rezece <au trei<8rez ece a#i& >r<ta ti8ic@
la care "etele >%i >#ce8eau ia=a adult@& c@<@tori#du$<e <au tr@i#d ># co#$
cubi#aJ oCuau<a era cu trei<8rezece a#i ?ai ?are dec>t ea
Doa?#a NiJo #$a ?a#i"e<tat 8rea ?ult@ durere la ?oartea ?a?ei <ale&
%i #ici re<e#ti?e#te la >#dul c@ i <e >#treru8<e<e bru<c co8il@ria *i#urul
lucru de care >i 8@<a cu ade@rat erau hai#ele $ ale tuturor& i#clu<i ale
<ale ># ciuda ace<tei ob<e<ii& doa?#a NiJo era cultiat@& citi<e ?ult&
cu#o%tea ?uzica %i arta %i <e ?>#drea teribil cu 8oezia <a care era& >#
8ri# ci8a l& l i8<i t@ d e ori ce e? o=ie 0
># calitate de co#cubi#@ a lui oCuau<a& doa?#a NiJo <$a doedit
o ader<ar@ redutabil@ la o curte u#de toat@ lu?ea co#cura cu toat@ lu?ea
%i to=i adorau b@utura sa6e, drao<tea& ?uzica %i 8oezia Era iace %i
tale#tat@ %i cur>#d #@<cu u# "iu 8e care oCuau<a >l recu#o<cu& de%i %tia J
8r ea bi #e c@ ea a ea o ?u l= i? e de al =i a? a# =i  7h ia r a ># cu ra Ja t$ o 8e ;
doa?#a NiJo <@ >l <educ@ 8e Marele Greot Ariae& ># ciuda <au 8oate
toc?ai di# 8rici#a0 "a8tului c@ ace<ta "@cu<e le@?>#t <@ 8ractice celibatul
Dar t>#@ra co#cubi#@ a aut %i c>tea #ecazuri care i$au co#trabala#<at

)'
<ucce<ul Du8@ ?oartea tat@lui ei& care a l@<at$o "@r@ a8@r@tor %i co#<ilier&
oCuau<a #u <$a ?ai o<te#it <@ o recu#oa<c@ dre8t co#cubi#@ o"icial@
De a<e?e#ea& doa?#a NiJo >%i <u8rae<ti?a 8ro8riile "ar?ece Ge#tru
c@ oCuau<a >i tolera ae#turile cu al=i b@rba=i& ea a "@cut i?8rude#=a
de a >#cerca <@$i atribuie al=i trei co8ii co#ce8u=i cu al=i b@rba=i V#ul
di#tre ta=i o <edu<e<e cu Kcui#te ce ar "i "@cut <@ l@cri?eze %i u# tiru
coreea#& #oteaz@ ea cu ta#dre=e& ># acela%i ti?8& doa?#a NiJo era izibil
#ei#tere<at@ de oCuau<a Ca8tul c@ 8ru#cul lor recu#o<cut a ?urit #u
a co#tat& %i #ici aroa#=a cu care %i$a atra< o<tilitatea >?8@r@te<ei
Hia<hi$NiJo 7hiar %i doa?#a NiJo& care era at>t de 8reocu8at@ de 8ro8ria
8er<oa#@& %i$a dat <ea?a c@ Hia<hi$NiJo #u ?ai 8@rea la "el de 8riete#oa<@
ca >#ai#te
Vlti?a eroare a doa?#ei NiJo a re8reze#tat$o ae#tura <a cu a?e9a$
?a& "ratele ?ai t>#@r al lui oCuau<a& 8e care ace<ta >l i#idia at>t de
?ult Du8@ doi<8rezece a#i& oCuau<a %i$a re8udiat bru<c co#cubi#a& >#
ti?8ul ulti?ei lor >#t>l#iri& doa?#a NiJo a "o<t >?br@cat@ cu u# chi?o#ou
delicat %i lucitor di# ?@ta<e& cu o lu@ ro%ie %i "lori de carto" chi#eze<c
brodate cu alba<tru Du8@ ce <$a de<cotoro<it de ea& >?8@ratul <$a >#de8@r$
tat "redo#>#d: KVr@<c "lorile de carto" chi#eze<c
Doa?#a NiJo a trebuit <@ recu#o<c@ "a8tul c@ 8ierdu<e a"ec=iu#ea %i
re<8ectul iubitului <@u i?8erial K7u? a 8utut "i at>t de #e<i?=itorP <e
>#treba ea De%i ea >i "u<e<e ?ult ti?8 co#cubi#@ #ecredi#cioa<@0& o$
Cuau<a %i$a >#treru8t <8riJi#ul "i#a#ciar 8e care i$2 acorda Doa?#a NiJo
a reu%it <@ eite rui#area recit>#du$%i 8oeziile& acord>#d <"aturi ># 8roble$
?e de decora=iu#i i#terioare %i& ># e#eral& tr@i#d datorit@ 8ro8riei i<te=i?i
A dee#it %i c@lu@ri=@ budi<t@& dar o c@lu@ri=@ #eobi%#uit@& care c@l@torea
"oarte ?ult %i >#t>l#ea oa?e#i di# toate cla<ele <ociale
Du8@ o8t a#i la8etrecu=i
8e oCuau<a u# altar&8e>#
dru?ur
acel i&?o?e#t
doa?#a%iNiJo >l >#t>l#i
el era 8e #ea%te8tate
8reocu8at de cele
<"i#te Ea 8urta o hai#@ ?urdar@ de c@lu@ri=@& 8r@"uit@& 8li#@ de #oroi
u<cat %i de<cu<ut@& iar toar@%ul ei de c@l@torie era u# 8itic coco%at o$
Cuau<a a recu#o<cut$o& %i cei doi au 8etrecut #oa8tea >?8reu#@ de8@#>#d
a?i#tiri #o<talice KGoe%tile de drao<te #u ?ai au a<t@zi acela%i "ar?ec
ca 8e re?uri& o"t@ el& <au cel 8u=i# a%a #oteaz@ doa?#a NiJo
De%i 8oe<tea ie=ii <ale are u# "i#al 8au8er& doa?#a NiJo& care #u a
%tiut #iciodat@ ce >#<ea?#@ ?ode<tia& a <ocotit c@ <e cade <@ #oteze %i
ace<t a<8ect !i bi#e a "@cut 7@ci ?e?oriile ei <>#t u#ul di#tre 8u=i#ele
docu?e#te de<8re iubirile& >#durile %i re"lec=iile u#ei co#cubi#e& de<8re
u#ier<ul de la curtea real@ de la "i#ele <ecolului al YlII$lea %i de<8re
alo?era=ia 4a8o# iei 8e<tri=e de zi cu zi
Doa?#a NiJo a ilu <tr at ># <crieri le <ale <eua lita tea libe rti# @ a
ari<tocra=iei Ja8o#eze& ?ateriali<?ul "ra#c& <#obi<?ul %i ritualurile ace<tei
ari<tocra=ii Ea >?8@rt@%ea iziu#ea co#e#=io#al@ a<u8ra drao<tei ca Joc
5 ># care co#tau idila %i 8oezia & #u %i "idelitatea  I#di"ere# t dac@ lo$
?ti? i \ cVrtea i?8erial@ <au ># ca<a u#ui #eu<tor 8ro<8er& co#cubi#elor cuiau
*ea <iura#=a %i <tatutul #ee<telor& dar ade<ea <t>r#eau 8a<iu#i i#ie li8< \
ceea ce 8 r J e%te <e#ti?e#tele ?ater#e& doa?#a NiJo a "o<t o
te#<e
; J curteza#@ ti8ic@& deta%at@ de co8iii co#trola=i de tat@ %i cre<cu=i de&
?a?a
\ar doa?#a N iJo era u#ic@ ># "elul ei& ># <8ec ial 8ri# ?e?oriile ei l ;&
care >i <ereau doar ei >#<e%i& %i 8ri# rezi<te#=a etraordi#ar@ ># "a=a a
$ti/:udi#ilor <or=ii& ># ?od ui?itor& a trecut de la <tatutul de co#cubi#a J ei
 de aabo#d@ cer%etoare "@r@ <@ <e autoco?8@ti?ea<c@ <au <@ di<$ ^A$
rire
cea<ta a "o<t "@r@ >#doial@ co#<eci#=a a8titudi#ilor ei ad?irabile de d ota $ \ ar
G oate ca
doa?#a NiJo <$a <i?=it %i u%urat@ <@ <ca8e de [J tr>">#erile %i
arti"icialitatea ie=ii de co#cubi#@ de curte& "ii#d <cutit@ de obli ia>a \e a
Greti#de c@ >l iubea 8e #eatr@@torul& chiar re<8i#@torul oCu\[au<a

Amat"nt#l# g$#i%#
8o$?cubi#a Jul %i <tructura "a?ilial@ 8e care ace<ta <e re"a #u erau i
"
X & V
^
\ele i#<titu=ii <ociale care re"lectau dublul <ta#dard al ciiliza=iei
_
^ S•\ 1 • i•r 1 1 1 1
1 1 • ''

ia#o#e '. $ \ ? a <ociet@=i& ace<t dublu <ta#dard aea ca rezultat %i J


\ t$t5#i=ia 8e <car@ lar@ Gro<tituatele erau "ete <@race& ade<ea >#dute;
bra#%ei\ \e Gar?> l_ r$ *hou#atul a?aura 221)$2---0 %i$a a<u?a=i
<arci#a$ <u8raeherii 8ro<tituatelor& iar %ou#atul A<hiaa 2--1$2),-02
a >#"ii# '`at Biroul Gro<tituatelor 8e#tru a le i?8ozita *hou#atul TouaFal
<ecole \ e YII$YIII0 a ?er< %i ?ai de8arte& >#"ii#=>#d "ai?oa<ele car$4
tiere ia\5Go#eze a\e 8l@cerii& hetouri autorizate& ca #i%te r@di#i zooloice& "
u ca e
car e i-e7 !_  G #e#u?@ra=ii oa<8e=i <tr@i#i

*at8 ?u\i Ja8o#ezi di# <ecolul al YlY$lea "@ceau ?ariaJe <terile ara#$J
iate dir\2-\222.5 \5 oiau cea care <@ #u #ece<ite 8er?a#e#ta re<8o#<abi$2
litate 98: a >#tre=i#e o co#cubi#@& dar care <@ le o"ere cea ?ai ?ult dec>tJ
ate#=ia "uara acordat@ de o 8ro<tituat@ 7u alte cui#te& ar "i rut o a?a#t@ 
de ti 8  A c c i d e# t a l & d ar ># < til J a8 o # e z 
J
U < ur<@ de a?a#te era lu?ea ceai#@riilor cu hei%e La >#ce8ut& geishal
;, oa?e/ 2  care te di<treaz@0 erau b@rba=i& dar 8e la 21((& ?aJoritatea0
d5ee#i<5 era "e?ei$ O hei%@ trebuia <@ arate co?8let di"erit "a=@ de alte
"e?ei \ e \a>a a\a ca arul <e eide#=iau ochii co#tura=i cu #eru %i ura
de<e#at\ a ca u# \orJoc de tra#da"ir& iar >tul albit "@cea e"orturi <@ <u<=i#@ o
8er uc\ #e ar @& r ea %i =e a8 @#@ & >? br@ ca t@ ># chi ?o# oul ei <u8 erb %i
ece<i \ e <cu?G cu u# <bi ># Jurul taliei zelte& hei%a era ?ai 8u=i#
"e?eie
Gr\ a <ec_l u*  \lea&
?a ?u
l al YlY$ _ crehei%a
atur@ eteric@ eercit>#d
<e de"i#ea o 8uter#ic@
8ri# #o=iu# ea de atrac=ie erotic@
i6i, ceea ce >#
a ucere
t\ d liber@& ar >#<e?#a Kcool chic
)
hei%ele 8roe#eau de obicei di# cla<e <ociale ?ai <@race %i i#trau >#
bra#%@ ca uce#ice 8e la reo zece <au doi<8rezece a#i *tatutul de hei%@
re8reze#ta de de8arte cea ?ai bu#@ <oart@ 8e#tru o "eti=@ dezaa #taJat@&
care oia <@$%i >?bu#@t@=ea<c@ co#di=ia <ocial@ Era educat@& >%i aJuta
8@ri#=ii& care 8ri?eau o <u?@ de ba#i c>#d <e?#au co#tractul 8ri# care
hei%a ur?a <@ <erea<c@ 8e o a#u?it@ 8erioad@
Grora?ul de 8re@tire a u#ei hei%e era riuro< %i >#delu#at I#$
cludea lec=ii de ca#to %i ?uzic@& cu#oa%terea cere?o#iei teribil de co?8li$
cate a ceaiului %i %tii#=a ara#J@rii "lorilor Elea#tul da#< ritual era #ielul
cel ?ai >#alt de 8er"or?a#=@ %i ele?e#tul e<e#=ial ># @<irea u#ui 8atro#
boat& <au
Gictarea danna-san. *u?e "abuloa<e <e cheltuiau 8e "arduri %i hai#e
"e=ei cu ?a<ca alb@ de hei%@ %i coa"area ?i#u=ioa<@ a 8@rului
>#r@%at %i ?iro<itor& 8li# de ?@trea=@0 erau ritualuri zil#ice care #ece$
<itau ore >#trei 8etrecute ># "a=a oli#zii
hei%a ?u#cea ece<i& era <ub#utrit@ %i <ubealuat@& cu alte cui#te&
<u8u<@ ti8icului trata?e#t& dur %i #e?ilo<& care era co#<iderat 8otriit
8e#tru "ete La %coala de hei%e& etiche ta le cerea #oilor e#ite <@ <e
8rezi#te dre8t K"at@ cu "oarte 8u=i# tale#t& de%i <i?8lul "a8t c@ reu%i<er@
<@ aJu#@ la acea<t@ %coal@ era o 8er"or?a#=@ ece8=io#al@
hei%ele erau i#i=iate <eual 8ri#tr$u# ritual echi& mi%u-age. V# b@r$
bat ?ai >r<t#ic >%i 8etrecea %a8te #o8=i cu o hei%@ iri#@& ?a<>#d$o >#tre
coa8<e cu albu% de ou& ># "iecare #oa8te ?ai ad>#c& 8>#@ ># #oa8 tea c>#d
o 8e#etra cu deetele <ale i<coditoare
hei%ele >#@=au c@ trebuie <@ 8@<treze o di<cre=ie ab<olut@& a<t"el >#c>t
8atro#ii <@ "ie <iuri c@& orice ar auzi acea<ta& ?ai derab@ %i$ar t@ia li?ba
dec>t <@ "ac@ dez@luiri& ># <ecolul al YlY$lea& <a?uraii co#<8irau la r@<$
tur#area uer#ului
>#t Goliticie#ii <hou#ilor
Ja8o#ezi =i#eau>#%edi#=e
ceai#@rii& dar hei%ele
i?8orta#te #u <u"lau%ashi6is
># ceai#@riile u# cu$
<au <aloa#e0& u#de <ereau hei%ele lor "aorite
O uce#ic@ hei%@ dee#ea K<ora ?ai ?ic@ a u#ei hei%e ?ai e8e$
ri?e#tate& K<ora ?ai ?are& care o >#@=a totul& de la <ecretele i#redie#$
telor 8e#tru "arduri 8>#@ la <tratae?e co#er<a=io#ale ?e#ite <@ >i >#c>#te
8e clie#=i& ># <chi?b& <ora ?ai ?are ur?a <@ 8ri?ea<c@ o 8arte di# c>%tiul
8e care aea <@$2 ob=i#@ <ora ?ai ?ic@ Ge#tru <ora ?ai ?ic@& obiectiul
?aJor era <@ dei#@ a?a#ta u#ui b@rbat boat
Vce#ica dee#ea hei%@ ># ade@ratul >#=ele< al cu>#tului #u?ai du8@
ce trecea u# ea?e# 8rezidat de doa?#a ceai#@riei& 8ro"e<orii ei %i o"iciali
de la do?iciliul hei%ei Doi <au trei a#i du8@ aceea& ?u#cea doar 8e#tru
cazare& ?a<@ %i hai#e& cele di# ur?@ re8reze#t>#d o cheltuial@ ?aJor@ Mai
tirziu& 8utea <@ 8@<treze bac%i%urile& iar ceai#@ria >#ca<a de la clie#=i u#
Gre= u<tur@tor 8e#tru <ericiile ei De "a8t& hei%a era de8e#de#t@ "i#a#ciar
de ceai#@ria la care lucra& %i #u?ai dac@ aea u# 8atro#& <au danna-san,
==
>%i 8utea 8l@ti uria%ele <ale datorii De obicei& hei%a dee#ea a?a#ta
ace<tui danna-san.
V# 8ote#=ial danna-san <e 8reze#ta la 8ro8rietarul ceai#@riei& care >l
cerceta cu ate#=ie& ># <8ecial <ub a<8ect "i#a#ciar& >#ai#te de a lua reo
hot@r>re Dac@ era acce8tat& <e a#aJa 8ri# co#tract <@ r@<cu?8ere datoriile
hei%ei& 8relua cheltuielile leate de >#tre=i#erea ei %i 8oate %i 8e cele
?edicale& ceea ce #u >l <cutea de 8lata u#ei tae 8e or@ 8e#tru a 8etrece
u# ti?8 cu ea Ei<tau %i u#ele hei%e "oarte a8reciate& care #u aeau ?ai
?ult de doi 8atro#i ;danna-san> >#tr$o ia=@& dar ?aJoritatea <e a%te8tau ca
ace<ta <@ <e 8licti<ea<c@ de ele du8@ reo %a<e lu#i <au u# a#
<at@hei%a
># arta "lat@rii&
#u trebuia8e#tru
<@$%ia$2
iubea<c@
"er?eca8atro#ul&
%i a$i ar@ta
de%ire<8ectul
era <u"icie#t
cue#it&
de eer$
ca %i
cu? 2$ar "i iubit Rela=ia lor re8reze#ta u# ara#Ja?e#t ritual %i co#trolat
Ea era o a?a#t@ e8ert@& iar el& u# clie#t ?ul=u?it Dac@ <e >#dr@o<teau&
cu? <e >#t>?8la ade<ea& era o 8l@cere #ea%te8tat@ Dac@ aleerea ei <e
>#dre8ta <8re u# alt b@rbat& a%a cu? <e >#t>?8la la "el de de<& ri<ca <@$%i
8iard@ 8atro#ul& <@$%i atra@ ?>#ia 8ro8rietarului ceai#@riei %i <@$%i <trice
re8uta=ia
Ei<tau %i aa#taJe ># ia=a u#ei hei%e Ja8o#eze *@ #u uit@? c@ %i >#
4a8o#ia zilelor #oa<tre "e?eile care <e 8l># de h@r=uire <eual@ <>#t o<$
tracizate %i #u?ai cele ?ai curaJoa<e "e?i#i<te >#dr@z#e<c <@ critice ordi$
#ea <ocial@ %i <@ ?iliteze 8e#tru ealitatea <eelor& ># e#eral& dee#eau
hei%e "eti=ele "oarte <@race de<co8erite ># cartiere 8au8ere& iar #oul ?ediu
># care erau adu<e %i cre<cute le o"erea u# <ta#dard de ia=@ la care alt"el
#ici #u ar "i 8utut i<a hei%ele be#e"iciau de o educa=ie te?ei#ic@ %i
8racticau dier<e arte Erau <cutite de cea ?ai ?are 8arte a ?u#cilor
ca<#ice& 8e#tru care oricu? #u aeau ti?8 %i #ici >#cli#a=ie Tr@i#d >#tr$o
lu?e
8e ceacare
?ai<e>#alt@
bazat 8e tradi=ie&
rea8t@ eliti<? %i eroti<?& ele <e 8o?e#eau ridicate
<oci al@
7a toate a?a#tele& hei%ele tr@iau ># #e<iura#=@ %i #u di<8u#eau de
?iJloace de <ubzi<te#=@ Du8@ >%i >#de8li#ea oblia=iile& danna-san era
liber <@ <chi?be hei%a& iar ?aJoritatea 8rocedau a%a ># <chi?bul u#ui #ou
K?odel Oricu?& "a8tul c@ erau acce8tate >#a8oi de ceai#@rie re8reze#ta
o co#<olare& de%i hei%a o lua de la ca8@t cu c@utarea %i di<trarea clie#=ilor
V#ele hei%e reu%eau <@ 8u#@ deo8arte cea ba#i 8e#tru a<t"el de <itua=ii&
dar ?aJoritatea <u"ereau di# 8u#ct de edere "i#a#ciar c>#d 8atro#ul lor >%i
retr@ea <8riJi#ul
I# <chi?b& hei%ele >%i 8uteau >?bu#@t@=i <oarta& c@ci ?aJoritatea "e$
?eilor %i ?ai ale< "etele <@race erau <ube<ti?ate ># <ocietatea Ja8o#ez@
Dar co<turile erau ?ari; 8e#tru "iecare be#e"iciu: educa=ie& 8re@tire& i#$
troducere ># >#alta <ocietate& reco?8e#<e "i#a#ciare& hei%a trebuia <@
8l@tea<c@ u# 8re= Ea de8i#dea 8ri# co#tract de <8o#<orii ei %i "@cea datorii
uria%e& dedic>#du$%i a8oi tot re<tul ie=ii achit@rii lor Dar 8re=ul cel ?ai

).
iriare era >#carcerarea ># tru8ul 8ro8riu& dee#it obiect de lu C@r@ ?a<c@&
coa"ur@& chi?o#ou& obi %i recuzita e<ti?e#tar@& hei%a #u era dec>t o
<i?8l@ "e?eie& care #u alora ?ai ?ult dec>t <e?e#ele <ale
V# #u?@r redu< de hei%e co#ti#u@ <@ ei<te %i ># zilele #oa<tre *8re
deo<ebire de +1 di#tre Ja8o#eze& hei%ele #u <e ?@rit@ #iciodat@& ci
tr@ie<c ># co?u#it@=i de "e?ei care <e #u?e<c hana-machi. De%i #ec@<@$
torite& ele "ac ade<ea co8ii& u#ele cu danna-san, 8atro#ul lor& dac@ ace<ta
#u le obli@ <@ aorteze& <au cu reu# a?a#t <ecret& care le o"er@ bucuria
u#ui co8il 8e#tru a le 8i?e#ta ei<te# =a <i#urati c@& ># ?od eide# t&
#u?ai ># ace<te co?u#it@=i hana-machi %i ># ceai#@rii& #a%terea u#ei "eti=e
e<te <@rb@torit@ cu ?ai ?ult@ bucurie dec>t aceea a u#ui b@iat Di# ?ulte
8u#cte de edere& hei%ele <>#t 8ro"u#d tradi=io#ali<te& dar& <ub alte a< $
8ecte& o"er@ <8re <tudiu u# caz de <e#<ibilitate <ur8ri#z@tor de "e?i#i<t@
A<t@zi& hei%ele >#c@ ?ai au 8atro#i care le a<iur@ o <ur<@ de e#it&
%i le =i# co?8a#ie Dar chiar %i a%a& hei%ele co#ti#u@ <@ ?u#cea<c@
Tr@ie<c 8e 8icior ?are %i au #eoie de ba#i 7ele care 8@r@<e<c ceai#@ria
c>#d 8atro#ul le i#<taleaz@ >#tr$o locui#=@ i#de8e#de#t@ <e 8ot >#toarce
oric>#d la ?u#c@& dac@ danna-san le 8@r@<e%te <au ?oare "@r@ a le trece
># te<ta?e#t
hei%ele <u<=i#& totu%i& c@ cel ?ai di"icil a<8ect al ?u#cii lor e<te
chi#ul de a %ti c@ iubitul lor danna-san, c@ci u#ele hei%e chiar <e >#dr@$
o<te<c de 8atro#ii lor& <e duce <eara aca<@ la <o=ie E ?ai 8u=i# 8robabil
ca #ee<tele <@$%i "ac@ riJi ># 8rii#=a hei%elor& c@ci ace<tea #u re8rezi#t@
o a?e#i#=are la adre<a ?ariaJului lor& 8ri#tr$u# 8o<ibil dior=
Alt@ durere& 8e care hei%ele o >?8@rt@%e<c cu toate a?a#tele lu?ii&
e<te <tatutul lor de cla#de<ti#itate $ "oarte rar a?a#=ii lor recu#o<c "a=@ de
al=ii le@tura 8e care o au cu ele *anna-san-ul u#ei hei%e& care de=i#ea
o "u#c=ie
<o=ia >#alt@
<a& dar #u ># <tat&<ecretarul
%i de a =i#ut$o<@u
8e acea<ta a<cu#<@7>#d
%i de 8riete#i de ochii lu?ii
a ?urit& la %i de
doar
c>tea ore du8@ ce orbi<e cu ea la tele"o#& #i?e#i #u <$a obo<it <@ o
a#u#=e A a"lat de la %tiri A cerut 8er?i<iu#ea de a e#i la >#?or?>#tare&
dar 8riete#ii %i <ecretarul au "o<t de acord cu co#di=ia ca ea <@ 8oarte hai#e
Kciile obi%#uite ># locul chi?o#oului de ba<? K>#=ele& a <8u< hei%a&
># 8ri?ul ?o?e#t Dar du8@ ce <$a >#dit ?ai bi#e& %i$a <chi?bat hot@r>rea
!i a ?er< <@ >%i ia adio de la iubitul ei >?br@cat@ ># chi?o#ou
La <curt ti?8 du8@ aceea& #u %i$a ?ai 8ri?it re#ta lu#ar@ A 8u< ace<t
lucru 8e <ea?a "a8tului c@ 8urta<e chi?o#ou l ># realitate danna-san #u
o trecu<e ># te<ta?e#t Di# "ericire& <e 8rice8ea <u"icie#t la a"aceri 8e#tru
a$%i >#"ii#=a 8ro8ria ceai#@rie& a%a c@ ?oartea 8atro#ului ei #u a a"ectat$o
De cur>#d& a?a#tele hei%e au <ca#dalizat 4a8o#ia du8@ ce 8re<a %i$a
aba#do#at 8olitica tradi=io#al@ de re<8ectare a i#ti?it@=ii ie=ii 8articulare
a 8er<oa#elor 8ublice& ># 2+1+& 8re?ierul *o<ue V#o& #u?it %i KDo?#ul
7urat& a "o<t 8ri?ul 8oliticia# de "ru#te de<8re care <$au "@cut a<t"el de
$"
dez@luiri %i care a trebuit <@ de?i<io#eze <ub 8re<iu#ea o8robriului 8u$
blic De "a8t& 8@catele <ale erau ?ai echi: e#era=ii >#trei de 8oliticie#i
i#clu<i cei di# o8ozi=ie& <e <tr>#eau la di<cu=ii ># ceai#@rii %i >%i luai
2
a?a#te hei%e& ceea ce era u# lucru cu#o<cut de to=i Ja8o#ezii Dar dou@
hei%e care au<e<er@ 8e re?uri o rela=ie cu V#o au >#c@lcat tradi=ia %i
au orbit KMi$ai cu?8@rat tru8ul cu -((((( 9e#i 8e lu#@& 2$aa8o<tro"at;
Mit<uo Naa#i<hi& "o<ta hei%@ a lui V#o Re8orterii c@rora cele dou@J
hei%e le orbi<er@ au ale< <@ 8ublice 8oe<tea lor
Dre8t ur?are& o "e?eie 8arla?e#tar& Ma#ae ubota& a <">%iat @lul de
t@cere care aco8erea 8roble?ele 8er<o#ale ale 8arla?e#tarilor L$a i#te$
roat chiar 8e 8re?ier& re8ro%>#du$i c@ Ktrata<e "e?eile ca 8e o ?ar"@
Mit<uo Naa#i<hi a ad@uat: KO 8er<oa#@ ca el& care trateaz@ r@u o "e$
?eie "@r@ a8@rare& #u ar trebui <@ "ie 8ri?$?i#i<tru
Gri#ci8alul acu%at ># cazul 8re?ierului V#o a "o<t i#ealitatea "u#da$
?e#tal@ di#tre b@rba=i %i "e?ei ># <ocietatea Ja8o#ez@& >#tr$o e8oc@ ># care
a8@reau ?ici "i<uri ># zidul 8riileiilor ?a<culi#e& u# ?artor& care >#ai#te
ar "i trebuit <@ "ie ?ut& a "@cut u# lucru "@r@ 8recede#t %i de #eco#ce8ut:
a <8u< lu?ii ceea ce acea<ta deJa %tia& ># <ecret

CONCUBINELE DIN "ARE2URI


De obicei& hare?urile i?8eriale #e <uereaz@ i?ai#i cu co#cubi#e
<e#zuale a"late la ?ila eu#ucilor cu "iuri >#@crite %i e"e?i#ate& ilu<tr>#d
<eualitatea i#<a=iabil@ a >?8@ra=ilor %i 8ri#=ilor Realitatea di# hare?urile
oto?a#e %i chi#eze%ti& >#<@& aea ?ai 8u=i# de a "ace cu <eul %i ?ai ?ult
cu 8uterea
7u>#tul ar@be<c haram, de u#de i#e Khare?& >#<ea?#@ trai izolat
de lu?ea eterioar@& de<crii#d 8aradoul u#ui <a#ctuar al "e?eilor& care
e<te totodat@ %i >#chi<oare i#e8u#abil@ Vlti?ele hare?uri turce%ti au
<u8raie=uit 8>#@ ># 2+(+ Di# zecile de ?ii de co#cubi#e 8e care le$au
>#hi=it de$a lu#ul <ecolelor& cea ?ai "ai?oa<@& dar 8oate c@ turcii ar
#u?i$o ?ai derab@ i#"a?@& a "o<t Roela#a& o "e?eie di# <ecolul al
YI$lea& #u?it@ %i KRu<oaica

Ro&# lana
Roela#a a "o<t o "e?eie "ru?oa<@& i<tea=@ %i a?bi=ioa<@& ?i#o#@ %i
8li#@ de e#erie& cu u# #a< ?ic ># >#t %i ochi care te <tr@"ulerau O
lee#d@ 8olo#ez@ o ide#ti"ic@ dre8t Alea#dra Li<oF<a& "iica u#ui 8reot
ortodo <c@8@tat di# Rohat9#& Rute#ia& ># Mu#=ii 7ar8a=i Goe<tea re$
lateaz@ c@ a "o<t ca8turat@ de o hoard@ de i#adatori t@tari& care au >#dut$o
?arelui izir Ibrahi? Ga%a Ace<ta a d@ruit$o lui *ulei?a#& 8robabil cel

)1
?ai ?@re= <ulta# al I?8eriului Oto?a# Nu <e %tie #i?ic ?ai ?ult de<8re
orii#ile& co8il@ria <au educa=ia ei ia=a ei ca "iur@ i<toric@ a >#ce8ut
abia ># 2)'.& c>#d a ie%it z>riat@ %i 8li#@ de <>#e di#tr$o >#c@ierare cu
co#cubi#a 8re"erat@ a lui *ulei?a#
Gierz>#d oit acea lu8t@& Roela#a a aut u#a di#tre cele ?ai <tr@lucite
ide i Era deJ a a doua cad> #@ ;?adin >#<e?#a Kco#cubi#@ real@0& dar
t@t@roaica ulbahar& 8ri?a cad>#@ %i ?a?a 8ri#=ului Mu<ta"a& ?o%te#itorul
tro#ului& re8reze# ta u# ob<tacol i#<ur?o#tabil ># calea a<ce#<iu#ii ei c@tre
o 8ozi=ie 8riileiat@& ># ti?8ul u#ei di<8ute& Roela#a a 8roocat$o 8e
ulbahar <$o atace ulbahar a c@zut ># ca8ca#@ I$a <?ul< Roela#ei
8@rul di# ca8 %i i$a z>riat "a=a cu u#hiil e& de<"iur>#du$i te?8orar chi8ul
8l@cut
Dar ictoria lui ulbahar a "o<t e"e?er@ De%i Roela#a 8rooca<e
atacul& %tia c@ 8rotocolul riid al hare?ului >i i#terzicea <@ co#traatace&
c@ci ri<ca <@ "ie e8ulzat@ di# hare? A%a c@& ># ti?8 ce ader<ara <$a l@<at
8ra d@ ? >#i ei& ea # u a "@c ut d ec> t < @ 8r i?ea <c@ loi tur ile 
Mai t>rziu& "u r@zbu#at@ La c>tea zile du8@ aceea& re"uz@ co#ocarea
lui *ulei?a# 8e ?oti c@ era ?utilat@ *ulei?a# a "o<t at>t de %ocat %i de
?>#io<& >#c>t a alu#at$o 8e ulbahar A8roa8e i?ediat& Roela#a a >#lo$
cuit$o ># 8o<tura de 8ri?@ cad>#@
7u toat@ "ru?u<e=ea ei& a<ce#<iu#ea ra8id@ a Roela#ei ># cadrul
hare?ului a "o<t ui?itoare& ra=ie i#telie#=ei& a?bi=iei %i 8reze#=ei ei
"izice Di# hare? "@ceu 8arte circa trei <ute de "e?ei& iar co?8eti=ia era
"eroce %i ?iza ?are 7o#cubi#ele #u erau deloc eale >#tre ele 7ele ?ai
?ulte >%i 8etreceau >#treaa ia=@ >#tr$u# 8licti< e#or?& "rec>#d 8odele %i
"@c>#d dier<e treburi ca<#ice Nere<ele o duceau cel ?ai r@u& lor le
ree#eau cele ?ai di"icile %i ?ai ?urdare treburi Ce?eile albe& 8recu?
Roela#a
"elei aeau dier<e >#<@rci#@ri& de la co#tabilitate la 8re8ararea ca$
Hare?ul& <ituat ># 8alatul echi& aea o ierarhie riid@ %i u# 8rotocol
co?8le I# >r"ul ierarhiei& re"lect>#d iziu#ea turcilor co#"or? c@reia
#ee<tele 8ot "i <chi?bate& dar ?a?ele <>#t 8er?a#e#te& <e @<ea ?a?a
<ulta# ului& Ha"<a Hatu#& *ulta#a  alide KRei#a Ma?@0 Era al doilea
o? ># <tat du8@ "iul ei& iar& ># 8alatul echi& ea aea dre8t de ia=@ %i de
?oarte Dar rela=ia ei cu co#cubi#ele "iului era >#cordat@: #u >%i "@ceau
co#"ide#=e %i #ici #u >%i adre<au >#curaJ@ri Ea co?u#ica cu #i%te "e?ei
care o i#idiau %i care co?8lotau >?8otria ei 8ri# i#ter?ediul ahiota#$
tului ei& izlar Ah a Ke#eralul Cetelor 0& %e"ul eu#ucil or #eri I#tre cei
doi& "e?eia >r<t#ic@ %i ca<tratul #ubia#& uer#au "e?eile di# hare?
izlar Aha era& totu%i& 8rea ocu8at cu a"acerile ad?i#i<tratie i?8e$
riale 8e#tru a co#<acra 8rea ?ult ti?8 treburilor hare?ului& a%a c@ 8e
ace<tea di# ur?@ le tra#<"era altor eu#uci Ace%tia lucrau cu "e?eile care
erau ade@ratele <u8raehetoare ale hare?ului Ge 8o<tul de co#troloare&
)+
>#tr$u# a< <cu"u#dat a @<it #u?ai zeci de <aci ?i%ca=i rit?ic de cure#=i&
ca<ier@& 8@<tr@toare a biJuteriilor %i cititoare a 7ora#ului erau de<e?#atei iuliuri ale "e?eilor >#ecate cu 8ietre leate de 8icioare
de
obicei "e?eile >r<t#ice& care #u aeau #ici o %a#<@ <@ >l atra@ 8e !i eu#ucii 8uteau "i 8ericulo%i dac@ reo co#cubi#@ >i <u8@ra& i#<ulta
<ulta#& a%a c@ <e bucurau <@$%i eercite 8uterea %i <@ acu?uleze aerea la ] <au #u >i a<culta R@8i=i ># co8il@rie %i ?utila=i la 8ubertate& ace%tia <u"eri<er@
care le d@dea dre8tul ra#ul 8e care >l de=i#eau o trau?@ i#de<cri8tibil@& ca <@ #u ?ai orbi? de "a8tul c@ o8era=ia brutal@
Hare?ul re8reze#ta o <ocietate >#chi<@& co?8le@ %i 8ericuloa<@& izolata deucidea circa +( di#tre cei care o <u8ortau De%i 8re@tirea i#te#<@ 8e#tru
realitatea lu?ii >#co#Jur@toare %i chiar %i de <ulta# %i de a#turaJul lui& >#de8li#irea <arci#ilor di# hare? le e<to?8a<e a?i#tirile de<8re "a?ilia %i
care locuiau <e8arat& ># ?arele <erai 7oleii de dete#=ie di# cadrul hare?u$cultura lor& eu#ucii <e ra8ortau& ># cel ?ai bu# caz& >#tr$u# ?od a?bi$
lui& "e?ei %i eu#uci& erau de dier<e ra<e %i et#ii: ru%i& caucazie#i& t@tari& ale#t la <tarea lor Ge de o 8arte& >i bucura 8er<8ectia aa#<@rii %i a
reci& <>rbi& italie#i; #ubie#i %i etio8ie#i& ?ul=i di#tre ei "ii#d cre%ti#i <au c>%tiului Ge de alt@ 8arte& erau >#r@i=i di# cauza ?util@rii 8e care o <u"eri$
cre%ti#e Nici o "e?eie #u era ?u<ul?a#@& c@ci leea i#terzicea =i#erea ># <er@ %i de "a8tul c@ <ocietatea <e te?ea de ei %i >i co#da?#a dre8t mu2bubs,
<claie a ?u<ul?a#elor To=i ?e?brii hare?ului erau li8<i=i de 8uteret adic@ b@rba=i "@r@ 8e#i<& di<8re=ui#du$i ># acela%i ti?8 8e#tru c@ erau
ca8tii >#tr$o i#<titu=ie labiri#tic@ 8roiectat@& cu i?e#<e co<turi u?a#e %J #eri
"i#a#ciare& 8e#tru a <eri libidoului %i ?>#driei <ulta#ului& a%a c@ >#@=au Ge#tru cea ?ai dr@u=@ %i #urlie co#cubi#@& <trateia eide#t@ era <@
re8ede rolurile care le "u<e<er@ >#credi#=ate atra@ ate#=ia <ulta#ului& a<t"el >#c>t ace<ta <@ aru#ce a<u8ra #orocoa<ei o
Dar acea<ta #u le aJuta 8e co#cubi#e <@ <e >?8ace cu 8ro8ria loi ?ara?@ cu broderie boat@& <e?# de "aoare care 8utea <@ >i <chi?be
co#di=ie *e certau a?ar#ic %i >%i di<8utau ate#=ia ?ai ?arilor hare?ului; ia=a
izlar Aha& *ulta#a  alide %i %e"ii de de8arta?e#te 7o#cubi#el e "u $ 7>#d <e >#t>?8la a%a& #orocoa<a era <e8arat@ de re<tul co#cubi#elor&
?utat@ >#tr$u# a8arta?e#t 8ro8riu %i dotat@ cu <eritori 8er<o#ali A8oi
<e<er@ <?ul<e di# "a?iliile lor <@race%i #u?eroa<e di# <atele #atale Acolo
ele <$ar "i ?@ritat %i ar "i "@cut co8ii Aici& ># hare?& >#co#Jurate de "e?ei dier%i <luJitori ai hare?ului o >?b@iau& o >?b@l<@?au& o 8ar"u?au %i o
%i eu#uci& <i#ura <u8a8@ de <eualitate care le era 8er?i<@ o re8reze#ta e8ilau O coa"au %i >i o8<eau u#hiile O >?8odobeau cu le#Jerie <cu?8@
<ulta#ul Dar el le 8l@cea doar 8e cele ?ai atr@@toare& a%a c@ te#<iu#ii %i rochii <u8erbe A8oi ur?a a%te8tarea Oare <ulta#ul aea <$o i#ite >#
<euale erau aici acute %i i#ter?i#abile 7o#cubi#ele <e edeau #eoit0 dor?itorul luiP !i dac@ aea <@ o "ac@& oare ea ar "i 8utut <@ >l <educ@
<@$%i re8ri?e <au <@$%i <ubli?eze dori#=a 8>#@ c>#d <ulta#ul le che?a la e co#cea8@ u#<@"iu
a<t"el >#c>t dei#@ 8re"erata luiP *au& %i ?ai bi#e& 8utea& oare& <@ >i
care <$o ridice >#tr$o zi la cel ?ai >#alt ra#& de *ulta#@
V#ele di#tre ace<te "e?ei 8ri#<e ># ca8ca#@ chiar a<ta "@ceau Altele ># alideP
?od co#%tie#t <au #u& c@utau 8l@cerea <eual@ la coleele lor de hare? <ub
8retetul ?a<aJelor cu uleiuri >#?ire<?ate& al 8erierii %i coa"@rii 8a#i lui& V#eori& <ulta#ul uita de ea cu de<@>r%ire !i atu#ci #eaJutoratei i <e
8recu? %i al altor 8roceduri de >#"r u?u<e=are uau 8odoabele %i era tri?i<@ >#a8oi ># dor?itorul alo?erat 8e care >l
7o#cubi#ele care #u 8uteau <@ >#dure ab<e#=a u#ui b@rbat >%i ri<cai 8@r@<i<e cu u# aer at>t de triu?"@tor Ge ?@<ur@ ce >?b@tr>#ea %i <8era#=a
ia=a %i& dac@ 8uteau& ?ituiau eu#uci care le <trecurau ># 8at b@rbat )e e%teJea& #u ?ai aea dec>t o <i#ur@ a?bi=ie: <@ <e tra#<"ere ># 8alatul
#eca<tra=i %i di<cre=i De%i ca<tra=i& eu#ucii >#c@ ?ai aeau i?bolduri <e chi& u#de ar "i 8utut <@ <e c@<@torea<c@ %i <@ 8lece
uale 7u ace<te "e?ei care le erau "a?iliare& <i#urele di# lu?e care #5 Dar #u?ai c>tea co#cubi#e aeau 8arte de o a<t"el de ictorie: <ul$
ar "i r>< de ei& u#ii <e a#aJau ># Jocuri <euale $ a?a#=i di<8era=i "@c># a#ul %i le a?i#tea %i le dorea Ciecare aea 8ro8ria e8erie#=@ ># acea<t@
irii#=@: #oa8tea& u# eu#uc #eru le e<corta ># dor?itoru l i?8erial di#
drao<te di<8erat@ o#a de<ti#at@ "e?eilor& o ca?er@ <8ecial 8re@tit@ 8e#tru a$i <eri <ulta$
Ge l>#@ "ru<tr@rile <euale& u# e"ect <ecu#dar i?8orta#t al ie=ii  Flui ># ace<t <co8 Acolo do?#ea li#i%tea Ni?e#i #u trebuia <@ %tie
hare? era #e"ericirea ?e#<trual@ colecti@ a co#cubi#elor O <@8t@?>i 8e#titatea ale<ei <au ?o?e#tul c>#d el o <educea <au i#er<& c>#d ea >l
di# 8atru& "ero?o#ii >#ce8eau <@ le <trie 8ri# tru8& r@<8u#z>#d "ero?o#ilc 8ducea 8e el& dac@ >%i "@cu<e lec=iile bi #e0
celorlalte& >#tr$u# ciclu >?8@rt@%it cu alte "e?ei care e?eau& ?ai tri<te @ 7o#cubi#a <e a8ro8ia de <ulta# de la ca8ul 8atului& iar el o a%te8ta
?ai iritabile ca de obicei ilcat D>#d <e?#e de <u8u#ere c>t ?ai eide#te& ea ridica u# ca8@t al
2 erturii A8oi& co#"or? ritualului& <e <trecura ># 8at& t>r>#du$<e >#cet
Dar co#cubi#ele care #u erau dorite <e te?eau de cea ?ai ?ult de
de <i#ur@tate Re8etau >#tru#a 8oe%ti de<8re "e?eile 8e care izlar A la <ulta#& >?8i#>#du$<e u%or 8e e#u#chi %i coate Nici chiar >#
#a
%i toar@%ii lui le >rau ># <aci de care at>r5#au 8ietre %i le duceau 8e ?@ ace<te cli8e co#cubi#a #u era <i#ur@ cu <t@8>#ul <@u&
8e#tru a le aru#ca 8e<te bord %i a le >#eca I#tr$o er<iu#e de co%?
8oe <tea <8u#e c@ u # <cu "u#d@ tor care <8era <@ d e<co8 ere o co ?o
dou@ #ere<e >r<t#ice eheau cu <chi?bul la u%@& =i#>#d a8ri#<e dou@
tor=e& ># 8reze#=a ace<tora& cei doi >%i 8etreceau #oa8tea "ac>#d drao<te&
co#cubi#a #oice d>#du$%i <ili#=a <@$%i >#c>#te <t@8>#ul De obicei era o
iri#@& dar coleele ei de hare? %i eu#ucii o i#i=ia<er@ ># arta eroti<?ului
Era& ># 8ri?ul r>#d& 8re@tit@ <@ o"ere 8l@cere A doua zi& <ulta#ul >i ealua
8er"or?a#=a l@<>#du$i hai#ele <ale& ># buzu#arele c@rora erau a<cu#%i ba#i
Ii ?ai tri?itea& u#eori& du8@ cea ti?8& c>tea daruri <u8li?e#tare ># <e?#
de a8reciere
Dac@ r@?>#ea raid@& "e?eia dee#ea o <ulta#@& iar iitorul ei era
a<iurat Dac@ #ou$#@<cutul era u# "iu& de<e?#at ca ?o%te#itor al tro#ului&
ea i<a la ziua c>#d aea <@ do?#ea<c@ ># 8alat ca *ult a#@ alide
Acea<ta re8reze#ta <tra#ia %i di"icila lu?e& c@reia t>#@ra Roela#a tre$
buia <@ >i "ac@ "a=@ du8@ ce a "o<t >#dut@ *8re deo<ebire de ?ulte alte
co#cubi#e& <oarta ei #u a >#tri<tat$o ># <erai& era cu#o<cut@ ca Hurre?&
K"e?eia care r>de& c@ci r><ul ei cri<tali# <e auzea 8>#@ %i ># 8reze#=a
<ulta#ului I?ediat ealua <eraiul %i hare?ul L$a orbit de la bu# >#ce8ut
8e t>#@rul *ulei?a#& de%i #u <u"icie#t de ?ult& >#c>t <@ o >#locuia<c@ 8e
ulbahar& 8ri?a cad>#@ %i ?a?a 8ri#=ului Mu<ta"a& care era declarat
?o%te#itorul tro#ului
*ulei?a# aea treizeci de a#i& iar Roela #a era ?ult ?ai t >#@ra c>#d
a ie%it ictorioa<@ di# lu8ta <a cu ulbahar& 8e care <ulta#ul a izo#it$o
di# hare?& ># acela%i ti?8& el <e dedic@ ># eclu<iitate Roela#ei& o
decizie #e?aiauzit@ di# 8artea u#ui >?8@rat care aea la di<8ozi=ie <ute de
"e?ei A ?er< at>t de de8arte& >#c>t a ara#Jat c@<@torii 8e#tru cele ?ai
"ru?oa<e "e?ei di# hare?ul <@u& di# dori#=a de a do?oli elozia Ro$
ela#ei 7>=i a a#i ?ai t>rziu& u# ob<er ator <tr@i# <e ?i#u#a <@ ad@ c@
Kel >i 8oart@ o a<e?e#ea drao<te %i >i e<te at>t de credi#cio<& >#c>t to=i
<u8u%ii <8u#
"idelitatea luic@*ulei?a#
ea i$a "@cut
"a=@"ar?ece %i o #u?e<c
de o <i#ur@ "e?eie r@Jitoare
a "o<t u#ic@>#tr$ade@r&
># r>#dul
>?8@ra=ilor oto?a#i
Roela#a #u lua ># <ea?@ re<e#ti?e#tele tot ?ai 8uter#ice ale celor
di# Jur Milioa#e de turci 8uteau <@ o ura<c@& dar cel care co#ta& <ulta#ul
*ulei?a#& o adora 7u toate ace<tea& Roela#a #u 8utea <chi?ba u# "a8t:
Mu<ta"a& "iul lui ulbahar& cea c@zut@ ># dizra=ie& era ># co#ti#uare
?o%te#itorul lui *ulei?a#
7eea ce o >#rozea 8e Roela#a era "a8tul c@& o dat@ aJu#< <ulta#&
Mu<ta"a aea <@ "ie obliat de 7odul Leilor <@$%i ucid@ cei trei "ra=i
itrei& "iii ei Acea<t@ Klee "ratricid@ rezulta di#tr$o i#ter8retare tra<@ de
8@r a u#ui er<et di# 7ora#: K7e e ?oartea u#ui 8ri#= "a=@ de 8ierderea
u#ei >#trei 8roi#ciiP %i aea dre8t <co8 8re>#t>?8i#area lu8telor 8e#tru
8uterea real@ A<ce#<iu#ea lui Mu<ta"a la 8utere ar "i >#<e?#at co#da?$
#area la ?oarte a lui 7iha#ir& *eli? %i Ba9azid& "iii Roela#ei 7u?
Mu<ta"a <e a8ro8ia de >r<ta ?aJoratului& Roela#a dee#ea tot ?ai di<$

.'
8erat @ %i >l co#i# <e 8e *ulei ?a# <@ >l ?ute ># dier <e locur i c>t ?ai
>#de8@rtate ulbahar& care locuia cu Mu<ta"a du8@ e8ulzarea ei di# 8alat&
obi%#uia <@ >%i ur?eze "iul ># locurile de8ri?a#te u#de era tri?i<& %i a<t"el
<e >#de8@rta o 8ote#=ial@ a?e#i#=are 8e#tru Roela#a ># "i#al& Roela#a
reu%i<e <@ di?i#ueze i#"lue#=a lui Mu<ta"a a<u8ra tat@lui <@u
Vr?@toarea =i#t@ a Roela#ei a "o<t o<te#tatiul %i aroa#tul Ibrahi?
8a%a& ?are izir %i co#<ilier de >#credere& ad?i#i<trator %i cu?#at al lui
*ulei?a# *ulei?a# %i Ga%a erau #ede<8@r=i=i& %i chiar aeau dor?itoare
>#eci#ate Ga%a era la "el de credi#cio< <ulta#ului 8recu? %i <ulta#ul >i
era Roela#ei& "ii#d 8roteJat %i de Ha"<a Hatu#& *ulta#a alide Dar& >#
2)-)& c>#d a ?urit Ha"<a Hatu#& Ibrahi? %i$a 8ierdut cel ?ai i?8orta#t
aliat Roela#a a 8ro"itat de aa#taJul ei& ?o#t>#du$2 8e <ulta# >?8otria
echiului <@u 8riete#
*ucce<ul ei i$a "o<t "atal ace<tuia& ># #oa8tea de 2 ?artie 2)-.& <ul$
ta#ul co#oc@ eala=ii <eraiului& #i%te ?u=i care #u 8uteau <@ >l tr@deze& %i
le ordo#@ <@ >l <tra#uleze 8e Ibrahi? Marele izir <e lu8t@ 8e#tru ia=@
>?8otria a<a<i#ilor A doua zi& <eritorii >i de<co8erir@ cadarul Aea
hai#ele <">%iate& iar 8ere=ii dor?itorului erau 8@ta=i de <>#e De%i Ga%a
"u<e<e cre%ti#& *ulei?a# >l >#ro8a >#tr$o ?@#@<tire de deri%i& "@r@ 8iatr@
"u#erar@& ca 8e u# aabo#d ?ai derab@& dec>t ca 8e al doilea o? ca
8utere di# i?8er iu Roela# a >%i eli?i #a<e rial ele <euale cu ?ult ti?8
># ur?@ Acu?& di# aceea%i elozie oarb@& >l eli?i#a<e %i 8e o?ul de
>#credere& cel ?ai loial %i ?ai ca8abil co#<ilier al <ulta#ului
7>=ia a#i ?ai t>rziu& ># 2)(& u# i#ce#diu dea<tator r@@%i 8alatul&
l@<># d "@r@ ad@8o< t <ute de co#cubi#e & eu#uci %i <clai Roela#a >l co# $
i#<e i?ediat 8e *ulei?a# <@ o 8la<eze ># ?arele <erai& de%i acolo #u
locui<er@ #iciodat@ "e?ei Aici ea era chiar ># i#i?a 8uterii %i 8oliticii
i?8eriale Ge<te u#u#de
Roela#a r@?a<e dece#iu& c>#d
<e a"la #oul 8alat
Dee#i<e "u ridicatat>t
o 8reze#=@ 8e de
rui#ele celui >#
8uter#ic@ ar<&
uer#& >#c>t i<toricii >i atribuie ei i#i=iatia Do?#iei Ce?eilor ># I?8eriul
Oto?a#& care a durat 8>#@ ># 2.1,
La <curt ti?8 du8@ ce i <$a al@turat <ulta#ului ># ?arele <erai& Roela$
#a <$ar 8utea <@$2 "i co#i#< <@ o ia ># c@<@torie& dar acea<t@ i8otez@ #u a
8utu t "i co#" ir? at@ MaJor ita tea tur cilo r #ea @ "a8t ul c@ *ule i?a# ar "i
8utu t lua reo dat@ ># c@<@t orie o cre%t i#@ de% i "u<e< e c o#er tit @ c u " or= a
la I<la?0& o <tr@i#@ %i o co#cubi#@ Dar o <@8t@?>#@ de celebr@ri 8ublice
a "o<t i#ter8retat@ de di8lo?a=i %i izitatorii di# a"ara <8a=iului turc ca o
al@ a "e<tiit@=ilor 8ri# care <e <erba >#<o=irea <ulta#ului cu Roela#a
Dac@ a "o<t a%a& atu#ci Roela#a a reu%it <@$%i <chi?be <tatutul de co#cu$
bi# @ c u c el de <o= ie
7a >?8@r@tea<@ <au 8ri?@ co#c ubi#@& Roela#a a "o<t co#"ide #ta %i
co#<iliera lui *ulei?a#& dar <e co#ce#tra ?ai ale< a<u8ra <al@rii "iilor ei
de 8ri#=ul Mu<ta"a& care ar "i trebuit <@$i ucid@ du8@ ?oartea tat@lui <@u

.-
T' (u-$si
Ora%ul I#terzi< di# 7hi#a era u# a<t co?8le de 8alate cu aco8eri%uri
8ortocalii %i ziduri tra#da"irii& dar %i de l@ca%uri ?ai u?ile& care ad@8o<$
teau >#treaa curte& i#clu<i co#cubi#ele i?8eriale 7urtea re8reze#ta <e$
diul 8uterii i?8eriale chi#eze ># ti?8ul di#a<tiilor Mi# %i Ui#& di# 2-.1
%i 8>#@ ># 2+22 Di# 8u#ct de edere al co#<truc=iei& era u# labiri#t "orti$
"icat& ziduri >#@u#trul zidurilor >#@u#trul zidurilor Marele Zid 7hi#eze<c
>i =i#ea 8e <tr@i#i la di<ta#=@& ziduri cu o >#@l=i?e de doi<8rezece ?etri %i
o ro<i?e de ci#ci<8rezece 8roteJau Gei#ul BeiJi#ul de azi0& iar zidurile
iolete8e#tru
#u?ai care <ecurte#i
>#@l=au 8>#@ la cer ># Jurul Ora%ului I#terzi< <e de<chideau
>#@u#tru& Ciul 7erurilor $ #u?ele re"lecta orii#ea 8re<u8u< dii#@ a
>?8@ratului $ tr@ia %i do?#ea >?8reu#@ cu o hoard@ de co#<oarte: trei
<o=ii& #ou@ #ee<te <ecu#dare& dou@zeci %i %a8te #ee<te de ra# i#"erior&
o8tzeci %i u#a de co#cubi#e: totalul <e ci"ra la circa u#a <ut@ dou@zeci %i

.
u #a de "e?ei 8e#tru u# <i#ur b@rbat& ># 8lu<& ?ai erau <ute de co8ii %i
?ii de rude& eu#uci& <eritori& birocra=i& a<troloi %i al=i "u#c=io#ari& to=i
coabit>#d %i lucr>#d al@turi de a<ta "a?ilie i?8erial@
7o#cubi#ele i?8eriale& ca %i cele care a8ar=i#eau u#or b@rba=i de ra#
?ai ?ic& erau ?e?bri >#tre=i#u=i ai ca<ei >?8@ratului Ele trebuia <@ "ie de
orii#e ?a#ciuria#@ <au ?o#ol@& <@ aib@ t@l8ile #e>#doite %i <@ 8roi#@
di#tr$u# cla# 8otriit O dat@ ale<e& erau obliate <@ i#tre >#tr$o co?8eti=ie
i#te#<@ 8e#tru atraerea "aorurilor >?8@ratului ori ale >?8@r@te<ei <au& >#
cazul >?8@ratului H<ie#$"e#& a @duei i?8eriale& ?a?a lui itre@ 7ele
c>tea care reu%eau ace<t lucru erau reco?8e#<ate cu o ia=@ luoa<@&
<cutite de orice ?u#ci do?e<tice& %i tr@iau cu <8era#=a c@ aeau <@ >i
co#cea8@ >?8@ratului u# "iu Na%terea u#ui co8il 8utea chiar <@ 8ro?oeze
co#cubi#a$?a?@ la <tatutul de <o=ie cu dre8turi de8li#e a "iului >?8@ra$
tului
7u u# ?ile#iu >#ai#te& dou@ co#cubi#e i?8eriale dob>#di<er@ o a<e?e$
#ea 8utere *u8erba a# uei$"ei <$a "olo<it de 8a<iu#ea >?8@ratului
H<ua# T<u# 8e#tru ea ># <co8ul de a$%i >?bo@=i rudele %i a "o<t uci<@
8ri# <tra#ulare ># ti?8ul u#ei rebeliu#i& >?8@r@tea<a 6u a "o<t la >#ce8ut
co#cubi#a >?8@ratului Ta izo#& iar du8@ ?oartea ace<tuia 2$a "a<ci#at at>t
de ?ult 8e "iul ace<tuia& >?8@ratul aozo#& >#c>t ace<ta a "@cut$o co#cu$
bi# a lui 8ri #ci 8al @ La ?oar tea lui & a reu% it <@ "ie #u?i t@ >?8 @r@ tea <@ %i
a do?#it 8>#@ la o8tzeci de a#i& c>#d a "o<t detro#at@
># ?ile#iul ur?@tor& cea ?ai ?e?orabil@ co#cubi#@ a cur=ii a "o<t
doa?#a ehe#ara& di# Ma#ciuria& #@<cut@ la '+ #oie?brie 21-)& >#tr$o
"a?ilie ?a#dari#@ de ra# i#"erior& co#du<@ de uei H<ia#& de<8re care
#u <e %tie a8roa8e #i?ic Dac@ celelalte ?ii de co#cubi#e >#chi<e >#tre
zidurile cur=ii i?8eriale au tr@it ># a#o#i?at& <$au 8@<trat& ># <chi?b& "oarte
?ulte i#"or?a=ii de<8re
<ur<e chi#eze%ti& doa?#a<ub
c>t %i <tr@i#e& ehe#ara&
#u?ele decu#o<cut@
Tz5u$h<i&>#>?8@r@tea<a
i<torie& at>t di#
*oarelui$A8u#e Di# #e"ericire& ?ulte di# ace<te i#"or?a=ii au "o<t "abri$
cate de eila=ii ># 7hi#a %i de i#a?icii 8olitici ai @duei i?8eriale O
<ur<@ de >#credere e<te !ir Robert Hart& <tr@i#ul care a "@cut$o 8e Tz5u$h<i
<@$%i de8@%ea<c@ <c>rba 8roocat@ de Kde?o#ii <tr@i#i %i care a "o<t #u?it
i#<8ector e#eral al @?ilor chi#eze Ti?8 de zece a#i& ace<ta a aut %i
el o co#cubi#@& 8e A9aou& ce i$a #@<cut trei co8ii& 8e care i$a recu#o<cut
!i >#tre=i#ut& de%i #u i$a ?ai @zut #iciodat@ du8@ ce au cre<cut0 Alte
<ur<e <>#t <tr@i#ele care au >#t>l#it$o %i care au orbit cu Tz5u$h<i& doctorii
care au ea?i#at$o& curte#ii chi#ezi %i o doa?#@ de o#oare& Gri#=e<a
Derli#& %i di8lo?a=ii <tr@i#i i#tere<a=i <@ ra8orteze cu acurate=e <itua=ia >#
=@rile lor de ba%ti#@
Tz5u$h<i aea 8u=i# 8e<te u# ?etru ci#cizeci >#@l=i?e& era zelt@ %i
bi#e "@cut@ Aea ?>i#i delicat e %i& 8e al treilea deet %i 8e deetul ?ic&
Gurta u#hii de zece ce#ti?etri 8re@zute cu a8@r@tori de Jad Ochii <@i

.)
erau ?ari %i <tr@lucito ri& #a<ul lu# %i 8o?e=ii ridica=i& buzele "ru?o<
co#turate %i b@rbia rotu#d@ Z>?betul >i era >#c>#t@tor 7a ?aJoritatea "ete$
lor ?a#ciurie#e& aea t@l8ile #e>#doite& care a8ar >#c@l=ate ># 8a8ucei delica=i
># ?aJoritatea "otora"iilor care #e$au r@?a< de la ea
7a orice <o=ie <au co#cubi#@& Tz5u$h<i >%i 8@<tra 8ielea ?oale %i a%a
de<tul de 8alid@0 %i %i$o 8ar"u?a cu cre?e& u#ue#te %i uleiuri Colo<ea
?achiaJul ?a#ciuria# tradi=io#al: >%i albea "a=a cu 8udr@ de 8lu?b& a8lica
8e obraJi dou@ 8ete de ruJ& 8aloarea buzei de Jo< "ii#d >#treru8t@ de u#
8u#ct ro%u a8ri#< ca o cirea%@ G@rul ei lucio< %i #eru& care #u "u<e<e tu#<
#iciodat@& era 8eriat %i 8ri#< >#tr$u# e%a"odaJ co?8licat "or?at di# be#ti=e
>#ca<trate cu #e<te?ate& ara"e ># "or?@ de i#<ect@ <au de "loare %i ciucuri
de 8erle KMul=i erau elo%i 8e ?i#e 8e#tru c@ la re?ea aceea era?
co#<iderat@ o "e?eie "ru?oa<@& >%i a?i#te%te ea
7aracterul lui Tz5u$h<i era& >#<@& de8arte de cel tradi=io#al 7u#o%ti#=ele
o co#<iderau "oarte <erioa<@ %i >#ditoare& o "at@ li#i%tit@ %i ?editati@&
care >%i 8@<tra >#durile 8e#tru <i#e& de%i& ?ai t>rziu ># ia=@& ea %i$a e8ri$
?at re<e#ti?e# tele "a=@ de 8@ri#=ii ei& care i$au "aoriza t ?ereu 8e "ra=ii
<@i Era a8roa8e a#al"abet@& ca toate "etele& dar orbea 8u=i#@ chi#ez@&
8recu? %i li?ba ?a#ciuria#@ a ?a?ei <ale& %i ecela ># ?aterie de 8ic $
tur@
># 21)2& c>#d aea %ai<8rezece a#i& >?8@ratul chi#ez 6e# T<u# a
?urit& iar ?o%te#itorul <@u de #ou@<8rezece a#i& H<ie#$"e#& 2$a ur?at >#
"u#c=ia de Ciu al 7erurilor Acu?& datorit@ cla#ului c@ruia >i a8ar=i#ea tat@l
ei& Tz5u$h<i %i <urorile <ale 8uteau co#cura 8e#tru <tatutul de ?e?bre ale
#oului hare? i?8erial Multe "a?ilii ?a#ciurie#e de az@ <e "ereau <@$%i
e8u#@ "iicele riorilor u#ei a<e?e#ea co?8eti=ii O dat@ acce8tat@ >#
hare?& "iica >#ceta <@ ?ai ei<te 8e#tru "a?ilie Dac@ >?8@ratul o i#ora&
chiar dac@ el
ci r@?>#ea 8e?urea&
eci >#eidezolarea
#u ?ai 8uteau <@ oCaoritelor
di# Holul ?@rite cu u# b@rbat
Vitate& 8otriit&
a c@rui "e$
rea<tr@ <e de<chidea c@tre #i%te 8i#i cu tru#chiuri r@<ucite %i #oduroa<e& >#
<i#ur@tatea %i "ru<trarea ei& 8utea <@ "ac@ o 8a<iu#e 8e#tru alt@ co#cubi#@
uitat@ 7u toate ace<tea& "a?ilia lui Tz5u$h<i& care <e lu8ta 8e#tru
<u8raie=uire& #u "@cu #azuri %i le 8re@ti de >#dat@ 8e Tz5u$h<i %i 8e <ora
ei 8e#tru calarul care le a%te8ta
Groce<ul de <elec=ie >#ce8u Tz5u$h<i& deJa <u8raeheat@ de eu#ucii
8alatului& aJu#<e ># ru#da a doua Cetele erau co#trolate la de"ecte "izice&
boli %i iri#itate Li <e <tudia horo<co8ul& u# de?er< etre? de i?8or$
ta#t Erau& de a<e?e#ea& te<tate ># toate 8rii#=ele& de la a8titudi#ile <o$
ciale %i 8>#@ la cu#oa%terea li?bii ?a#ciurie#e %i chi#eze $ "etele ca
Tz5u$h<i orbeau ade<ea chi#eza "oarte 8ro<t Grea 8u=i#e reu%ir@ <@ treac@
># ru#da a treia& care co#<ta ># <erirea ceaiului cu >?8@r@tea<a @du@&
?a?a itre@ a lui H<ie#$"e# Tz5u$h<i <e de<curc@ bi#e %i <e #u?@r@
8ri#tre 8u=i#ele ale<e <@ dei#@ co#cubi#e$>#$8re@t ire
..
># ti?8 ce Tz5u$h<i <e 8re@tea 8e#tru ia=a ei de co#cubi#@ i?8erial@&
>?8@ratul H<ie#$"e# <e c@<@tori cu <ora 8ri?ei <ale <o=ii& care deceda<e
Noua >?8@r@tea< @ <e al@tur@ hare?ului %i co#cubi#elor #oice& 8ri#tre
care %i Tz5u$h<i& care dee#i<e o co#cubi#@ de ra#ul 8atru
Hare?ul >?8@ratului H<ie#$"e# era ?ode<t I#cludea o >?8@r@tea<@&
dou@ co#<oarte %i doar u#<8rezece co#cubi#e& u# co#ti#e#t de 8ai<8rezece
"e?ei& ceea ce @dea ei<te#=a u#or 8roble?e buetare& #u te#di#=a de
i#<taurare a 8urita#i<?ului 7hi#a <e co#"ru#ta cu 8roble?a co#duc@to$
rilor coru8=i %i i#co?8ete#=i& cu r@zboaie& i#u#da=ii& recolte co?8ro?i<e %i
"oa?ete
Teoretic& toate cele 8ai<8rezece "e?ei erau di<8o#ibile di# 8u#ct de
edere <eual De "a8t& u#ele #ici ?@car #u$2 >#t>l#i<er@ 8e >?8@rat %i #u
erau dec>t <eritoare ale >?8@r@te<ei @due Tz5u$h<i #$aea de >#d <@
aJu#@ ># aceea%i <itua=ie
A8arta?e#tul lui Tz5u$h<i di# 8alatul ?a#i"ic& 8ardo<it cu ?ar?ur@
era 8riat& de%i la ?ic@ di<ta#=@ de alte co#cubi#e& dar <u"icie#t de <8a=io<
8e#tru ca <eritoarele %i eu#ucii ei <@ o 8oat@ >#riJi cu? <e cui#e& >?8@ra$
tul >i d@rui<e biJuter ii %i rochii& e%?i# te de curte %i >#c@l=@r i& iar tat@l ei
"u<e<e %i ?ai #oroco<& c@ci 8ri?i<e ># dar baloturi de ?@ta<e <cu?8@& aur
%i ari#t& cai& %ei %i "r>ie %i u# elea#t <et de ceai
*erioa<@ %i ate#t@& Tz5u$h<i >#@=@ re8ede cu? "u#c=io#a ?eca#i<?ul
cur=ii Eu#ucii erau ade@ra=ii tra"ica#=i de 8utere& >#=ele8ciu#ea le dicta
co#cubi#elor <@ <e >?8riete#ea<c@ cu ei& c@ci ar "i "o<t 8ericulo< <@ >i
>#"ru#te Re8reze#tau& totodat@& %i u#icii lor co?8a#io#i& a%a c@ laudele
lor erau bi#e e#ite& co#er<a=ia lor& i#<tructi@ %i b>r"a cu ei& reelatoare
Tz5u$h<i le$a o"erit eu#ucilor 8riete#ia ei 8ro"u#d@ %i de durat@ A r eu%it
<@ aJu#@ %i la >?8@r@tea<a Niuhuru& <tabili#d o rela=ie co?8licat@ cu
acea<ta& caredea c>i#i
>#co#Jurat@ duratdedou@
ra<@&dece#ii& ># cre<cu=i
8ei#ezi izolarea eclu<i
<a di# hare?& Tz5u$h<i
la %i 8e#tru era
8alat
Tz5u$h<i r@?a<e o co#cubi#@ iri#al@& 8e#tru care c@=eii reali re8reze#$
tau 8ro8riii co8ii
Li8<a de co#tact cu >?8@ratul o tulbura 8ro"u#d 8e Tz5u$h<i Dar >#
oa#a <a "re#etic@ du8@ e8eri?e#te <euale& Ciul 7erurilor 8re"era <@ >%i
ri<i8ea<c@ e#eria 8ri# bordeluri& i#or>#du$%i co#cubi#ele >#riJorate
Ge#tru a >#dre8ta acea<t@ <tare de lucruri& ?a?a itre@ a lui H<ie#$"e#
!i o"icialii de la 8alat >l 8re<au <@ >%i >#dre8te ate#=ia c@tre hare?& #u <8re
bordelurile <ale 8re"erate El <e co#"or?@ %i o l@<@ raid@ 8e u#a di#
co#cubi#ele <ale& e#tila %i "ru?oa<a Li Cei
raiditatea lui Li Cei >i o"eri lui Tz5u$h<i %a#<a ie=ii  Grotocolul le
i#terzicea co#cubi#elor raide <@ "ac@ <e& o lee 8e care #ici chiar Ciul
7erului #u o 8utea >#c@lca A%a c@& >#de?#at de dori#=@& >#tr$o zi di#
21))& H<ie#$"e# >#<cri<e #u?ele ca<tei Tz5u$h<i 8e t@bli=a tradi=io#al@ de
Jad care re8reze#ta li<ta <a de dori#=e #octur#e %i i$o d@du eu#ucului %e"

.,
Tz5u$h<i a%te8ta de ?ult ace<t ?o?e#t 7>#d eu#ucul %e" <o<i ># a8ar$
ta?e#tul ei& o dezbr@c@& o >#"@%ur@ >#tr$u# coor 8ur8uriu %i o 8urt@ >#
<8i#are 8>#@ la dor?itorul >?8@ratului Acea<t@ tradi=ie data de 8e re?ea
di#a<tiei Mi#& c>#d co#cubi#ele aeau 8icioarele >#doite %i #u 8uteau
?ere Eu#ucul o de8u<e la c@8@t>iul 8atului %i >#de8@rt@ coorul Tz5u$h<i&
"@r@ >#doial@& tre?ur>#d %i 8li#@ de tea?@& %tiu ce are de "@cut *u8u<@& <e
t>r> 8>#@ ># locul u#de <e tol@#i<e >?8@ratul& care o 8riea& >%i o"eri 8li#@
de >#credere %i <8era#=@ ?icu=ul ei tru8& l@<>#d <@ <e ob<ere doar ?ode<$
tia& #u %i <8ai?a ei ># "a=a t>#@rului >?8@rat ealtat & dar 8rea 8u=i# e8e$
ri?e#tat
>#t>l#irea "u >#cu#u#at@ de <ucce< Nou@ lu#i ?ai t>rziu& >#tr$u# 8ai$
lio# care <e #u?ea Biblioteca 7o8acului 6u$t5u# de To8az& >#tr$u# ?aie<$
tuo< Galat de ar@ cu r@di#@ rotu#d@ %i lu?i#oa<@& Tz5u$h<i >l #@<cu 8e
Tu# 7hih& "iul i?8erial ?ult dorit e<tea a "o<t "oarte bi#e 8ri?it@& ?ai
ale< 8e#tru c@ Li Cei o #@<cu<e 8e 8ri#=e<a 4u# A#& o "iic@ li8<it@ de
aloare di# 8u#ct de edere di#a<tic Tz5u$h<i a<iura<e <ucce<iu#ea i?$
8erial@ %i& >#truc>t 8urta<e <@?>#=a i?8erial@& "u 8ro?oat@ la radul de
co#cubi#@ de ra#ul >#t>i& <au co#<oart@& u# <tatut de8@%it doar de cel al
>?8@r@te<ei
E reu de crezut c@ Tz5u$h<i <au Li Cei& ori chiar >?8@r@tea<a >#<@%i
ar "i "o<t ># reu# "el >#dr@o<tite de dez?@=atul b@rbat c@ruia >i a8ar=i#eau
Ge de alt@ 8arte& ele erau i#ti?e #u?ai cu eu#ucii %i r@?>#eau arareori
<i#ure cu al=i curte#i& 8recu? elo%ii "ra=i itrei ai >?8@ratului De
aceea& dori#=a lui Tz5u$h<i de a "i iubit@ de Ciul 7erurilor re8reze#ta ?ai
derab@ o <tratae?@& 8oate chiar co?bi#at@ cu 8u=i#@ ?>#drie Mai t>rziu
aea <@ >%i a?i#tea<c@ #o<talic@ de <curta 8eriod@ c>#d Kr@8o<atul >?8@rat
<$a ata%at "oarte ?ult de ?i#e %i #u ?ai aea ochi 8e#tru alte doa?#e
DarBuddha
KMicul >?8@ratuldatorit@
ui #u >i>#cerc@rilor
8l@cea 8reaei ?ult
de a acea<t@ co#cu#etulburat@
8@<tra alura bi#@& 8orecl
a it@
ace<tuia Noa8te de #oa8te& el >#<cria 8e t@bli=a de Jad #u?ele >#c>#t@tor
al #e<erioa<ei Li Cei >#tre ti?8& H<ie#$"e# >#ce8u <@ r@<8u#d@ 8oziti la
>#treb@rile %i co?e#tariile e#tuzia<te ale lui Tz5u$h<i cu 8riire la ee#i$
?e#tele de actualitate& ># 8rii#=a c@rora ea era etre? de i#ora#t@& %i la
a"acerile di# i#teriorul 8alatului& 8e care ea le cu#o%tea "oarte bi#e %i le
?a#i8ula cu %irete#ie Dre8t ur?are& >?8@ratul >i 8er?i<e acce<ul la u#ele
docu?e#te& i#troduc>#d$o& a<t"el& ># ?od tacit& ># culi<ele 8uterii Dar ea
8l> #e a a de<e a c u d i<8 era re& "ii #dc @ e l #u o i ube a
G>#@ ># 21.(& a%a <$a derulat ia=a lui Tz5u$h<i Era ece<i de ate#t@
la a8are#=e %i #u re#u#=a #iciodat@ la ritualul ablu=iilor zil#ice& la ara#Ja$
rea %i coa"area 8@rului& 8ar"u?>#du$<e ># "iecare zi Eu#ucii erau cei care
le aJutau 8e co#cubi#e ># >#de8li#irea ace<tor ritualuri C@cu<e o ade@rat@
"ia=ie 8e#tru ?er<ul 8e Jo<& chiar %i 85e ti?8 de 8loaie& <8re di<8erarea
doa?#elor de o#oare& care trebuiau <@ o >#<o=ea<c@ M>#ca 8e <8o#ci&

.1
ale>#d di# 2)( de "eluri de delicate<e& ?aJoritatea "ructe co#"iate %i dul$
ciuri& ara#Jate ># 8or=ii ?icro<co8ice& >%i edea rar "iul i?8erial& care era
al@8tat de doici %i >#riJit de eu#uci& de%i ea %i >?8@r@tea<a di<cutau ade<ea
de<8re cre%terea lui
Du8@ ce >#@=a<e <@ <crie %i <@ citea<c@& ?a?a 8ri#=ului >%i 8etrecea
ti?8ul& citi#d %i <tudii#d 7o#"ec=io#a oria?i: ie8uri %i 8@<@ri de h>rtie
*au <e Juca cu haita de 8echi#ezi #eri care <@l@%luiau ># 8ro8riul lor
8ailio# !i& 8e#tru c@ >i 8l@ceau "oarte ?ult "lorile& >%i decora "iecare
a8arta?e#t cu buchete "lorale& >%i >?8letea "lori ># 8@r <au le >##oda >#
bla#a lui *hadza Nebu#ul0& la re?ea aceea& c>i#ele ei "aorit Noa8tea
dor?ea 8e o 8er?it@ u?8lut@ cu "ru#ze de ceai& de<8re care <e credea c@
"ace bi#e la ochi
ia=a lui Tz5u$h<i& de co#cubi#@ re<8ectabil@ %i ?a?@ a iitorului
>?8@rat& era la "el de 8li#@ de <e#< ca %i 8uter#ica ei oi#=@ 7u toate
acea<tea& ># ciuda 8rice8erii ei ># treburile 8alatului& ea %i a#turaJul ei #u
%tiau ab<olut #i?ic de<8re lu?ea aitat@ di# a"ara zidurilor Ora%ului I#$
terzi< Acea lu?e& 7hi#a real@& era ># "ierbere& 8ro<t ad?i#i<trat@& <ec@tu$
it@ de coru8=ie& atacat@ de di<ide#=i %i a<ediat@ de euro8e#i ?a#i8 ulatori
%i laco?i& Kdiaolii <tr@i#i 8e care Tz5u$h<i 8e dre8t cu>#t >i 8riea cu
#e>#credere
Dre8tul de a aduce ># 7hi#a ?ari ca#tit@=i de o8iu? i#dia#& 8o<tur@
i?oral@ 8e care %i$au a<u?at$o Marea Brita#ie %i alia=ii <@i& a creat 8re?i<ele
u#ei b@i de <>#e <tr@i#& ># di<8erare de cauz@& 8e#tru a <to8a de8e#de#=a
de o8iu?& uer#ul ?a#ciuria# i#<titui<e u# ?o#o8ol& i?8ozit>#d droul
at>t de reu& >#c>t #u %i$2 ?ai 8er?iteau dec>t boa=ii Totu%i& #eu<torii
e#lezi "@ceau co#traba#d@ cu o8iu? ># 7hi#a& co#tribui#d la eti#derea
de8e#de#=ei de ace<t dro& dezi#terarea ie=ii de "a?ilie %i <@r@cirea
oa?e#ilor
La zece8ea#i
<car@
du8@lar@
8ri?ul R@zboi al O8iului& brita#icii >l a<altau 8e Ciul
7erurilor cu #oi ceri#=e& 8rii#d lealizarea co?er=ul ui cu o8iu? Duo@
#oi te#tatie de i#ti?idare& brita#icii i#adar@ 7a#to#ul ua#zhou0 >#
21.( #@@lir@ ># Gei# %i& cu o cruzi?e barbar@& dea<tar@ Galatul de ar@
>?8@r@tea<a H<ie#$"e#& Tz5u$h<i %i o ?are 8arte a 7ur=ii I?8eriale& 8ri#tre
care %i trei ?ii de eu#uci& rui<er@ deJa& >#tr$o 8roce<iu#e ridicol de "a<$
tuoa<@& "or?at@ di# lectici %i c@ru=e tra<e de cat>ri& care <e >#ti#dea 8e
lu#i?ea a reo o8t ilo?etri
Du8@ u# a# de eil luo<& >#tr$o re%edi#=@ i?8erial@ de >#@toare&
<ituat@ la reo 22( ?ile de Gei#& >?8@ra tul ># >r<t@ de #u?ai dou@zeci
!i #ou@ de a#i <e >?bol#@i %i ?uri& >#rozit de hao<ul i<cat ># =ar@ %i
u?ilit de >#"r>#ere Ge ?@<ur@ ce >%i 8ierdea 8uterile& o"icialii de la 7urte
ob<erar@ c@ #u de<e?#a<e #ici u# <ucce<or Tz5u$h<i i#tr@ ># 8riz@ KA%a
cu? <e >#t>?8l@ ?ereu ># cazuri de ure#=@& aea <@ >%i a?i#tea<c@ ea
?ai t>rziu& Ka? 8ro"itat de ocazia care <e iea& %i i$a? zi<:

.+
$ Ace<ta e<te "iul t@u& iar el& auzi#d acea<ta& de<chi<e ochii de >#dat@
%i >?i <8u<e:
$ De<iur c@ el a ur?a la tro# La doar c>tea ?i#ute du8@ aceea&
H<ie#$"e# a ?urit
Acea<ta a "o<t i#tere#=ia 8olitic@ a lui Tz5u$h<i& care a <chi?bat at>t
ia=a ei& c>t %i 8e cea a 7hi#ei La doar dou@zeci %i ci#ci de a#i& ea a i#trat
># 8>i#e Nu aea #ici o i#te#=ie <@ <e retra@ u?il@& ca orice @du@
Di?8otri@& "@cu 8re<iu#i 8e l>#@ Niuhuru 8e#tru recu#oa%terea <a dre8t
>?8@r@tea<@ @du@ %i coree#ta "iului ei& Tu# 7hih A "o<t #u?it@
7o#cubi#@ de irtute Ce?i#i#@ di# acel ?o?e#t aea <@ "ie cu#o<cut@ %i
dre8t >?8@r@tea<a
dee#i @du@ Tz5u$h<i&
Tz5u$a#& >?8@r@tea<a >?8@r@tea<a
*oarelui$R@<are *oarelui$A8u#e
Tz5u$h<i <$a aliat de Niuhuru
>#dat@
cu Gri#=ul u#& cu?#atul <@u& %i cu >?8@r@tea<a @du@& cre>#d a<t"el
triada co#duc@toare a 7hi#ei Gri?a lor ac=iu#e a re8reze#tat$o co#<olida$
rea 8ozi=iei& 8ri# eli?i#area a%a$zi<ei KBa#de a 7elor O8t& care co#<8ira
>?8otria lor 7@8ete#ia co#<8iratorilor "u deca8itat@& iar al=i doi 8ri?ir@
8er?i<i u#ea < @ <e <i #ucid@ Re<tul au "o<t eila= i
Tz5 u$h<i >%i <aura 8uter ea& dar ae a riJ@ <@ #u >%i dea 8e "a=@
i#telie#=a& iar biora" ul ei& *terli# *earae & a8recia c@ Kea >%i ealua
rolul la curte ca 8e u#ul de ?ediere %i arbitraJ ># toate 8roble?ele >#
8ri?ii a#i& a eitat <@ >%i i?8u#@ o iziu#e 8ro8rie Era 8u#ctul de <8riJi#
># Jurul c@ruia raita >#treul <tat
># 21.& uer#ul 8u<e ca8@t lu#ii Rebeliu#i di# Tai8i#& ># reiu#ea
de <ud& iar ># 21.1 %i Rebeliu#ii di# Nie#& ># #ord ># 8erioada de 8ace
care a ur?at& uer# ul lui Tz5u$h<i %i al lui Tz5u$a# au i#trodu< re"or?e
8ro?i=@toare %i <$au co#ce#trat a<u8ra eli?i#@rii coru8=iei %i a atraerii de
oa?e#i
7eleca8abili ># ad?i#i<tra=ia
dou@ >?8@r@te<e uer#a?e#tal@
#u aeau #ici treizeci dea a#i&
7hi#ei
le li8<ea e8erie#=a&
#u cu#o%teau 8rotocolul ad?i#i<trati %i erau <e?ia#al"abete Nu d@du<er@
#iciodat@ ochii cu u# <tr@i# %i #ici #u "u<e<er@ @zute de reu#ul !edeau
># <8atele u#or 8araa#e ># ti?8 ce <e co#<ultau cu co#<ilierii lor de <e
?a<culi# Re8uta=ia ulterioar@ a lui Tz5u$h<i& care o 8rezi#t@ dre8t u# tira#
icio< %i aroa#t& #$are #ici o baz@ real@
Di# #e"ericire& cele dou@ >?8@r@te<e& ?a?ele Ciului 7erurilor& #u$%i
cu#o%teau #ici rolul de ?a?e Tu# 7hih era u# co8il$8r oble?@& le#e%&
crud %i& la re?ea adole<ce#=ei& >##ebu#it du8@ <e *e <trecura ># a"ara
Ora%ului I#terzi< 8e#tru a e8eri?e#ta 8l@ceri a<cu#<e ># bordeluri %i #ici
eu#ucii #u <c@8au de 8o"tele <ale KCe?ei& "ete& b@rba=i %i b@ie=i $ "@r@
deo<ebire& u#ul du8@ altul& #oteaz@ Robert Hart ># Jur#alul <@u 7>#d
Tu# 7hih aea 8ai<8rezece a#i& doctorii >l tratau de <i"ili<
Tz5u$h<i %i Tz5u$a# au reac=io#at c@ut>#du$i lui Tu# 7hih o <o=ie %i
c>tea co#cubi#e 8e#tru a$2 deter?i#a <@ caute 8l@cerea aca<@ La %a<e lu#i
de la c@<@torie& Tu# 7hih >%i relu@ e<ca8adele ># Gei# De a<e?e#ea& >%i
"
#eliJa %i >#datoririle& z@d@r#icea e"orturile o"icialilor& derada ad?i#i<tra$
tori de ra# >#alt %i co#cedia ?i#i%trii cabi#etului Groce<ul de uer#are
"u<e<e e"ecti <to8at
7ele dou@ >?8@r@te<c i#tere#ir@ %i le recu#o<cur@ ra#urile o"icia$
lilor uer#ul >%i relu@ actiitatea 7hi#a <e ur#i ?ai de8arte Trei lu#i
?ai t>rziu& Tu# 7hih "u dia#o<ticat cu ariol@& e8ide?ia care i#ada<e
8ei#ul De 8e 8atul de <u"eri#=@& el d@du u# decret 8ri# care >%i delea
8uterile c@tre cele dou@ >?8@r@te<e 8>#@ la i#decarea <a ># ia#uarie 21,)&
Robert Hart #ota ># Jur#alul <@u c@ u# doctor <tr@i# K<8u#e c@ >?8@ratul
<u"er@ de <i"ili<& #u de ariol@
I#di"ere#t de #atura <a& boala >l uci<e 8e Tu# 7hih ># ziua de 2'
ia#uarie Tz5u$h<i 8l>#<e du8@ "iul care o "@cu<e >?8@r@tea<@& dar <e tra#<$
"or?a<e >#tr$u# ?o#<tru& u# b@iat etre? de aroa#t %i icio<& a c@rui
?oarte >i "@cu 8e ?ul=i <@ r@<u"le u%ura=i %i <al@ uer#ul de la di<truere
total@ *e @<ir@ de<tui care <@ 8u#@ ># circula=ie b>r"e de<8re o 8o<ibil@
cri?@
Tu# 7hih #u #u?i<e u# <ucce<or& a%a c@ cele dou@ >?8@r@te<e co#$
ti#uar@ <@ do?#ea<c@ 8>#@ c>#d aea <@ <e @<ea<c@ u#ul Ora%ul I#terzi<
dee#i cu ade@rat o<til& c@ci 8artiza#ii %i rudele dier%ilor 8ri#=i eliibili
>%i 8ro?oau 8ro8riii ca#dida=i Dar 8ri#=ii erau "ie 8rea i?8etuo%i& "ie cu
<>#ele alterat di# 8rici#a e<ca8adelor <euale ># bordeluri& a%a c@ Tz5u$h<i
@<i u# 8ri#= ?ult ?ai 8otriit& 8e #e8otul ei de trei a#i& "iul <urorii <ale&
cu care Tz5u$a# "u de acord La "el cu? 8roceda<e cu Tu# 7hih& Tz5u$h<i
co#"ru#t@ 7urtea cu u# a#u#=$<ur8riz@ Koi ado8ta ace<t co8il& "iul celui
de al !a8telea Gri#=& a#u#= @ ea La <curt ti?8 du8@ ce >i 8@r@<i& >%i "@cu
di# #ou a8ari=ia cu #oul K"iu %i declar@: KIat@ >?8@ratul o<tru
>?8@ratul$co8il& #u?it a8oi ua# H<u& K*ucce<iu#e lorioa<@& #u a
aut o co8il@rie
8roteJa 7hi#a de"ericit@ M@tu%a <a
8ri#=i 8recu? i?8erial@
r@8o<at ul ei #u
"iu&>lci"olo<ea doar 8e#tru
>l %i <ala di#tr$u#a
c@?i# u#de "u<e<e <u8u< abuzurilor Ma?a <a #erotic@ %i tat@l be=i >l
?altrata<er@ %i a8roa8e c@ >l >#"o?eta<er@ 8>#@ la ?oarte at>t 8e el& c>t %i
8e "ra=i i <@i & di#tre care c >=ia chiar au ?urit
Dou@ lu#i ?ai t>rziu& <o=ia raid@ a lui Tu# 7hih& Alute& ?uri >#
ciuda ra8oartelor o"iciale 8rii#d <i#uciderea <a& <e 8re<u8u#e c@ a "o<t
uci<@ 8e#tru a <e eita #a%terea u#ui rial care <@ "ie co#<iderat ade@ratul
?o%te#itor al lui Tu# 7hih Tz5u$h<i <$a #u?@rat 8ri#tre cei <u<8ecta=i&
a%a c@ re8uta=ia ei aea <@ "ie 8@tat@ de dubiile 8riitoare la ?oartea lui
Alute
*terli# *earae a "ur#izat doezi care o di<cul8au 8e Tz5u$h<i Ea
"u<e<e cea care o ale<e<e 8e Alute de #or@ %i #u d@du<e #iciodat@ reu#
<e?# c@ ar "i reretat Ea #u aea #ici u# ?oti <@ <e tea?@ de co8ilul lui
Alute& care& "ii#d #e8otul ei& #u "@cea dec>t <@ >i co#<olideze 8ozi=ia !i&
># ulti?ul r>#d& Tz5u$h<i >#<@%i "u i#toicat@ ># ?o?e#tul ?or=ii lui5Alute

,2
G>#@ ># 21--& Tz5u$h<i aea <@ <u"ere de o boal@ de "icat cro#ic@ Li8<ea
ade<ea de la curte %i& de c>tea ori& <e r@<8>#di e<tea c@ e<te 8e ?oarte
Robert Hart credea c@& di#tre cele dou@ >?8@r@te<c& Tz5u$h<i era cea
?ai i<tea=@ %i ?ai i#"lue#t@& iar Tz5u$a# cea ?ai dr@u=@ El #oteaz@ >#
Jur#a lul <@u c@ Tz5u$ h<i Kare te?8er a?e#t& dar %i abili t@=i  A ce<tea erau
>#<@ ade<ea <ub?i#ate de "a8tul c@ t>#Ji<e o ia=@ >#trea@ du8@ a"ec=iu#e&
ca %i de te#di#=a de a 8leca urechea la li#u%eli
KHart al No<tru& cu? >l #u?i<e Tz5u$h<i 8e deotatul %i ca8abilul <@u
"u#c=io#ar <tr@i#& >%i 8etrecu dou@zeci %i trei de a#i di# ia=@ ca <i#urul
e8atriat care o de<cria K># ?od co#<ta#t ca 8e o "e?eie %i #u ca 8e u#
?o#<tru
>?8@ratul 7hi#ei era acu? u# co8il trau?atizat %i b>lb>it& iar ?@tu%a
<a di#<8re ?a?@ era 8rea bol#a@ 8e#tru a$%i a<u?a rolul 8ri#ci8al >#
cre%terea lui ># ciuda co8il@riei <ale chi#uite %i a u#ei educa=ii 8ro<t
>#=ele<e& care le i#terzicea eu#ucilor <@ >l r@<"e=e a%a cu? <e >#t>?8la<e cu
Tu# 7hih& ua# H<u <e tra#< "or?@ >#tr$u# >?8@rat deotat& de%i era
8rea ?ela# coli c %i retr a<
># 2112& Tz5u$a# <e >?bol#@i %i ?uri& l@<>#d$o 8e <u"eri#da Tz5u$h<i
<@ co#duc@ <i#ur@ 7hi#a& ># 211,& la cererea <t@ruitoare a u#or o"iciali
ai 7ur=ii& ree#=a ei <$a 8relu#it >#c@ doi a#i& de%i& la ci#ci<8rezece a#i&
ua# H<u era co#<iderat de<tul de ?atur 8e#tru a 8relua 8uterea Acea<t@
8relu #ir e a ?a#datu lui i$a o"eri t lui Tz5u$ h<i r@azul #ece<ar <8re a  @<i
o <o=ie %i dou@ co#cubi#e 8e#tru "iul <@u ado8ti
># rolul de #ou@ >?8@r@tea<@ a "o<t alea<@ #e8oata lui Tz5u$h<i& Lu#
u& o "at@ zelt@& cu u# u%or 8ro#ati<?& la care ea =i#ea "oarte ?ult
7o#cubi#ele erau dou@ <urori atr@@toare reco?a#date de u# eu#uc cu
i#"lue#=@ Tz5u$h<i <8era ca t>#@rul ua# H<u <@ aib@ ?o%te#itori %i <@ >%i
a<u?e
Ora%ului 8eI#terzi<
de8li# rolul de a>?8@ra
8e#tru t Abia
<e retrae atu#ci 8utea Galatului
># <8le#doarea 8@r@<i "ebra
de %iar@&
aita=ia
care
>#tre ti?8 "u<e<e reco#<truit
Dar ua# H<u <u"erea de eJaculare 8recoce& %i era i?8ote#t !i& ca
treburile <@ "ie %i ?ai co?8licate& Lu# u #u oia <@ <e ?@rite& de%i
8@ri# =ii o obli a<er@ 7u toate ace<te a& adole< ce#=i i "ur@ c@<@tor i=i& iar
Tz5u$h<i& acu? la >r<ta de ci#cizeci %i 8atru de a#i& <e retra<e 8e#tru a <e
odih#i Mi<iu#ea <tr@i#@ era o8ti?i<t@ ># 8rii#=a lui ua# H<u & iar
7harle< Derb9& u# di8lo?at a?erica#& 8re@zu c@ K># cur>#d or >#"lori
aici c@ile "erate& electricitatea& %tii#=a "izicii& o #ou@ "lot@ %i o ar?at@
>?bu#@t@=it@& u# <i<te? ba#car e#eral& o ?o#et@rie $ toate ace<tea& a"late
deoca?dat@ >#tr$o "az@ i#ci8ie#t@
Bi#eoitorul& dar i#deci<ul ua# H<u <e co#"ru#t@ >#<@ cu dea<ta$
torul R@zboi 7hi#o$4a8o#ez di# 21+$21+) 4a8o#ia& ?oder#izat@ %i are$
<i@& >#cerca <@ o8rea<c@ e8a#<iu#ea ru<ea<c@ ># 7oreea %i 7hi#a de
#ord 7hi#a %i 7oreea oiau <@ ?e#=i#@ o rela=ie ># care 7hi#a era 8rotec$

,'
toarea de8e#de#tei <ale& 7oreea Dar o8i#ia 8ublic@ di# 7oreea era diiza$
t@& a<t"el c@ a izbuc#it rebeliu#ea di# 21+ 7hi#a tri?i<e tru8e 8e#tru a
<8riJi#i uer#ul coreea#& ># re?e ce 4a8o#ia acord@ <8riJi# ?ilitar
o8ozi=iei& ># "i#al <olda=ii Ja8o#ezi cucerir@ 8alatul Au ur?at lu8te <>#eroa$
<e& care au du< la declara=ia o"icial@ de r@zboi de la l auu<t 21+
R@zboiul 7hi#o$4a8o#ez a "o<t& di# ?ulte 8u#cte de edere& >#ce8utul
<"ir%itului 7hi#ei di#a<tice 4a8o#ezii i$au >#"r>#t cu u%uri#=@ 8e chi#ezi
at>t 8e u<cat& c>t %i 8e ?are& di<tru>#d "lota chi#ez@ Au >#ai#tat <8re
Ma#ciuria& iar 7hi#a a "o<t obliat@ <@ cear@ 8ace Tratatul de la *hi$
?o#o<ei a u?ilit %i <">rtecat 7hi#a& care %i$a 8ierdut co#trolul a<u8ra
7oreei& a trebuit <@ cedeze TaiFa#ul %i alte dou@ teritorii& a "o<t #eoit@
<@ de<chid@ dou@ 8orturi 8e#tru co?er= eter# %i <@ 8l@tea<c@ dre8t tribut
<u?a a<tro#o?ic@ de dou@ <ute de ?ilioa#e de taeli. V# tael chi#eze<c
co#=i#ea 8atruzeci de ra?e de ari#t
>#"r>#erea zdrobito are a 7hi#ei ># R@zboiul 7hi#o$4a8o#ez a doedit&
"@r@ 8uti#=@ de t@ad@& c@ di#a<tia Ui# era dee#erat@ %i i#e"icie#t@
Re"or?atorii& "urio%i di# cauza ictoriilor >#rei<trate de 4a8o#ia& >%i i#$
te#<i"icar@ ca?8a#ia de ?oder#izare a 7hi#ei; ># 8roi#cii ?oc#ea >#<@
reolt a Rialii %i criticii lui Tz5u$h< i au 8ro"itat de >#"r># erea ru%i#o a<@
<u"erit@ de 7hi#a 8e#tru a o acuza c@ "olo<i<e "o#durile de<ti#ate "lotei
ar?ate 8e#tru a re<taura Galatul de ar@ Acuza=ia era "al<@ Nu ea a
co#du< lucr@rile de re<taura re& de%i a a8reciat rezultat ul Nu ar "i aut cu?
<@ detur#eze "o#duri rezerate ar?atei& c@ci #u?ai 7o#<iliul A?iralit@=ii
era ># ?@<ur@ <@ decid@ ># 8rii#=a "olo<irii lor Golitica i?8eria l@ dee#i<e
etre? de te#<io#at@ Tz5u$h<i "u <tr@b@tut@ de tea?@ la a"larea e%tii c@
># 7oreea ae#=i Ja8o#ezi orche<tra<er@ o loitur@ >?8otria rei#ei Mi#&
care "u<e<e >#Ju#hiat@ de ?ai ?ulte ori %i ar<@ de ie >#tre ti?8& u#
H<u hot@r><e <@<aco#cedieze
$era er<iu#ea de re"or?@8e7o#<eratorii&
orici#e >#dr@z#ea
%oca=i<@$i co#te<te de<co#<id$
de a8are#ta deciziile
erare a tradi=iei ?a#ciurie#e %i de dori#=a declarat@ a lui u# H<u de a
#u?i u# o? de <tat Ja8o#ez >#tr$o 8ozi=ie i?8orta#t@ di# uer#ul chi#ez&
au >#de?#at$o 8e Tz5u$h<i <@ rei#@ la curte Du8@ ce a<cult@ toate >#$
i#uirile adu<e #e8otului <@u& ea >%i e8ri?@ acordul& dar cu u#ele re=i#eri
V#ele di#tre re"or?ele lui ua# H<u au "o<t 8@<trate Dar u#ii
re"or?i%ti& declara=i tr@d@tori& au "o<t 8ede8<i=i <au eecuta=i& ># ciuda
eide#tei ar?o#ii di#tre >?8@rat %i b@tr>#a lui ?@tu%@& <e r@<8>#di cu ite za
lu?i#ii zo#ul c@ ea %i u# ru8 de co#<8iratori >l 8u<e<er@ <ub are<t la
do?iciliu ># cadrul 8alatului V# o? care "u<e<e obliat <@ 8@r@<ea<c@
7hi#a 8u<e<e ># circula=ie tot "elul de 8oe%ti de<8re "e?eia rea de la
c>r?a 7hi#ei Gotriit u#eia di#tre i#e#=iile <ale ?ai elaborate& Tz5u$h<i&
># >r<t@ de %aizeci %i trei de a#i& aducea 8e "uri% "al%i eu#uci ># 8alat
8e#t ru a " ace <e cu ei A cel a%i e8a tr iat a c o#< 8ir at la a<a< i#a rea ei
>#tr$u# "el& Roela#a ar "i >#=ele< acea<t@ curte i?8erial@ De ee?8lu&

"
Tz5u$h<i a "o<t #eoit@ <@ acorde la doi 8ri#=i <@bii *ha#"a#& ceea ce
i?8lica dre8tul de a deca8ita 8e orici#e doreau 7oleii ei ?ai ?odera=i
aeau acu? ?otie <@ "ie ate#=i ce <8u# %i ce "ac
># 21+1& >#tr$o >#cercare de a co#tracara ca?8a#ia de de#irare 8e
care du%?a#ii o 8urtau >?8otria ei& Tz5u$h<i a >#c@lcat orice tradi=ie %i a
i#itat #ee<tele di8lo?a=ilor <tr@i#i <@ <erea<c@ ceaiul la 8alat cu ea
Mu<a"irele ei au de<co8erit o "e?eie 8riete#oa<@ %i rece8ti@& "@r@ #ici o
ur?@ di# cruzi?ea de<8re care auzi<er@ *8re <ur8riza lor& %i >?8@ratul a J
"o<t 8reze#t& de%i 8@rea i#di"ere#t %i #$a "@cut dec>t <@ <tea acolo& "u?>#d ;
=iar@ du8@ =iar@
<@ <e>#r@<8>#dea<c@
acela%i a#& ?i%carea Boerilor
># >#treaa 7hi#@& care <e >?8otriea
H@r=uirea <tr@i#ilor&
?i<io#arilor >#ce8u
cre%ti#i& carei
ade<ea erau aroa#=i& %i a co#erti=ilor chi#ezi& <e tra#<"or?@ ># teroare
"@=i%@ A8oi& du8@ ce u# t>#@r e#lez >?8u%c@ ?ortal u# chi#ez care =i8a<e J
la el& o ?ul=i?e "urioa<@ de chi#ezi i#ce#die hi8odro ?ul di# Gei#& care
era "rece#tat >#deo<ebi de <tr@i#i De a<e?e#ea& au "o<t di<tru<e %i bi<e$ J
rici %i rezide#=e ale <tr@i#ilor
La 8alat& Tz5u$h<i o<cila >#tre dori#=a de a <8riJi#i %i 8or#irea de ai
re8ri?a ?i%carea Boerilor Aea <@ >%i a?i#tea<c@ ?ai t>rziu c@ ?e?brii
8ro$boeri ai uer#ului d@du<er@& >?8otria oi#=ei ei& u# decret care
8reedea uciderea tuturor <tr@i#ilor La acea re?e& <tr@i#ii o acuzar@ c@
>#curaJa Boerii %i tri?itea tru8e care z@d@r#iceau te#tatiele e8edi=iilor
?ilitare de a$i >#"r>#e
>#tre 2- %i 2. iu#ie 2+((& Boerii %i ade8=ii lor au di<tru< %i Je"uit
cartierele 8o8ulate de <tr@i#i i#ta lor erau co?ercia#=ii chi#ezi care "@ceau
#eo= %i cu <tr@i#ii *tr@i#ii %i cre%ti#ii chi#ezi <e re"uiau ># catedrale
*eritorii chi#ezichi#ezi
?ii \de cre%ti#i "ueau de la a#aJatorii <tr@i#i La =ar@& Boerii uci<er@
># acea<t@ <itua=ie te#<io#at@& re8reze#ta#tul er?a#iei ># 7hi#a& 7le$
?e#< Creiherr& Baro# o# etteler& co#oc@ ?ari#arii #e?=i %i le ceru <@
>?8u%te ?ortal u# ru8 de Boeri Tz5u$h<i %i ua# H<u e?i<er@ decrete
>?8otria Boerilor& i#terzic>#d uciderea <tr@i#ilor %i i#citarea oa?e#ilor
la acte de iole#=@ 7u toatea ace<tea& >#ce8ur@ <@ ?oar@ %i <tr@i#i& >#tr$u#
?a<acru& 8atruzeci %i ci#ci de ?i<io#ari& i#clu<i "e?ei %i co8ii& "ur@
deca8ita=i %i zile >#trei ca8etele lor au <tat ># coliii <8riJi#ite 8e ?ari$
#ea u#ui zid
La 2 auu<t 2+((& o ar?at@ i#ter#a=io#al@ aJu#<e la Gei#& >i <al@ 8e
<tr@i#i& 8rad@ ora%ul& a8oi >#ce8u u# ?ar% le#t %i <@lbatic 8ri# 8roi#cii
<8re Galatul de ar@& u#de Tz5u$h<i %i >?8@ratul <e re"uia<er@& >?8reu#@
cu toat@ curtea *olda=ii au uci< zeci de ?ii de chi#ezi& au di<tru< %i Je"uit
?ii de c@?i#e& 8u<tii#d a8oi Galatul de ar@ %i te?8lele %i <tatuile budi<te
Di# #oul re"uiu& Tz5u$h<i 8oru#ci 8ede8<irea o"icialilor %i #obililor

"4
care >i i#<tia<er@ 8e Boeri Doi di#tre ei au "o<t eecuta=i A8oi ea %i
>?8@ratul <$au >#tor< ># Ora%ul I#terzi< >?8reu#@ cu to=i curte#ii Euro8e$
#ii cereau re8ara=ii %i dictau ter?e#ii tratatului de 8ace Tz5u$h<i a "o<t
rei#<talat@ la 8utere %i a re>#ce8ut <@ uer#e ze& cu >?8@ratul #e8ot al@ $
turi Ea %i$a reluat %i obiceiul de a le i#ita la ceai 8e doa?#ele <tr@i#e
La %a8tezeci de a#i& Tz5u$h<i <u"eri u# atac de cord& dar co#ti#u@ <@
lucreze La 2 #oie?brie 2+(1& >?8@ratul ?ereu <u"eri#d& ua# H<u& <e
<ti#<e di# ia=@ A doua zi ?uri %i Tz5u$h<i& e8uizat@ de ?u#c@ %i bol#a@
de ri8@ Di#a<tia ?a#ciuria#@ i$a <u8raie=uit doar trei a#i
I<toria a Judecat$o cu a<8ri?e 8e Tz5u$h<i& ?ul=i di#tre co#te?8ora#ii
ei co#da?#>#d$o ca 8e u# de<8ot cri?i#al De "a8t& ca >?8@r@tea<@& Tz5u$h<i
a "o<t icti?a #eaJu#<urilor ei 8er<o#ale $ li8<a de educa=ie %i #e<iura#=a
># <t@8>#irea 8rotocolului %i 8rocedurilor ad?i#i<tratie A "o<t %i icti?a
u#ui <i<te? care a >#carcerat$o ># Ora%ul I#terzi<& co?8let izolat@ de re$
alitatea cata<tro"al@ di# a"ara zidurilor ace<tuia Aea %i u#ele 8articularit@=i
care i$au <abotat ca8acitatea de a uer#a e"icie#t %i >#=ele8t Neoia ei
#e>#cetat@ de a <e "ace 8l@cut@ o tra#<"or?a >#tr$o 8rad@ u%oar@ 8e#tru
li#u%itori V#eori era te?@toare %i i#deci<@
Totu%i& Tz5u$h<i re=i#e ate#=ia 8ri# realiz@rile <ale i?8re<io#a#te Di#
8er<8ectia u#ei ie=i ecli8<ate& a<ce#<iu#ea <a hot@r>t@ la 8utere a "o<t
re?arcabil@ La curtea i?8erial@& 8ericuloa<@ %i coru8t@& %i$a 8u< ># Joc
i#telie#=a %i a?bi=ia 8e#tru a ocu8a o 8ozi=ie de ?ai?@ i?8orta#=@
i#>#d <ea?a de "a8tul c@ era o co#cubi#@ li8<it@ de "ar?ec& 8oate "i
co#<iderat@ u# ?odel de <ucce<
Nici Tz5u$ h<i& #i ci Roel a#a #u trebuie ealuate ># a"ar a co#t etelor
># care au tr@it O 8er<8ecti@ i<toric@ echilibrat@ a<u8ra lor ar trebui <@
dez@luie ecele#ta lor ca8acitate de ada8tare la reulile co#cubi#aJului
<au ale hare?ului
"olo<ea<c@ etichetacu%iu# <i#ur locale
tradi=iile <t@8>#&8e#tru
eide#=ii#d ?odul
a <tabili cu??e#ite
rela=ii au %tiut
<@ <@
le
la#<eze ulterior ># 8ozi=ii de 8utere& 8e care %i le$au 8@<trat ti?8 de dece$
#ii Ele au tra#<"or?at co#cubi#aJul "or=at ># 8utere <u8re?@ %i chiar au
reu%it <@ ?oar@ ># co#di=ii #aturale& ># 8aturile lor

"$
!
A c$i t,r-.3 Amantele
re4ilor #in E$ro5a
KReii <>#t 8e dre8t cu>#t #u?i=i zei& a <cri< reele lacob I al A#liei
># 2.(+& Kiar ei eercit@ u# "el de 8utere dii#@ 8e 8@?>#t 7a %i Du?#ezeu&
KReii au 8utere de ia=@ %i de ?oarte a<u8ra tuturor <u8u%ilor lor %i& cu
toate ace<tea& #u trebuie <@ dea <ocoteal@ dec>t lui Du?#ezeu Reii ?ai
<>#t co?8ara=i %i cu ta=ii de "a?ilie: c@ci u# ree e<te cu ade@rat u#
parens patriae, tat@l 8olitic al 8o8orului <@u
Mo#arhia <$a co#<truit ># Jurul dre8tului dii# al reilor; ace<ta lei$
ti?a 8uterea co#duc@torilor >#coro#a=i di# Euro8a Reii aeau 8uteri
a8roa8e #eli?itate %i& 8>#@ la >#ce8erea re"or?elor& ># <ecolul al YIII$lea&
d@deau 8rea 8u=i# <ocoteal@ ># "a=a 8o8orului De a<e?e#ea& ei <@deau
<@?>#=a i#triii& ># ti?8 ce curte#ii <e >#treceau ># a le c>%tia "aoarea %i
a le i#"lue#=a deciziile
?ai Gri#tre ace<te decizii&
?are i?8orta#=@ celelor
*co8ul re"eritoare la c@<@toriile
era 8er8etuarea reale aeau
de<ce#de#=ei ceaa
dii#e
?o#arhului %i >#t@rirea =@rii& 8ri# rela=ii eco#o?ice <trateice <au alia#=e
?ilitare 7@<@toriile reale erau de co?8ete#=a >#altei di8lo?a=ii& c@ci
o"icialii e8eri?e#ta=i %i curte#ii c@utau ca#didata cea ?ai 8otriit@ 8e# tru
<uera#ul lor 7a ># ?ai toate c@<@toriile ara#Jate& iubirea ro?a#tic@ #u uca J
u# rol i?8orta#t 7eea ce co#ta& era 8roducerea de co8ii reali leiti?i& u#
?o%te#itor %i u# "iu de rezer@& 8recu? %i al=i ?ici #obili cu rolul de 8io#i
<au iitori rei %i rei#e ># eter#a 8artid@ de %ah ?arital euro8ea#
O co#<eci#=@ i#eitabil@ a ace<tor c@<@torii o re8reze#tau le@turile
etra?aritale ale reelui& hr@#ite di# dori#=@& iubire ro?a#tic@& ?>#dria
8o<e<iu#ii <au co#e#ie#=@ Gri# ur?are& a?a#tele reale erau o realitate
co?u#@ la ?aJoritatea cur=ilor reale euro8e#e
Multe a?a#te reale erau de i=@ #obil@& dar altele& 8recu? actri=ele
de<co8erite 8e <ce#a teatrelor& "@ceau o #ot@ di<ti#ct@ ># at?o<"era rare"i$
at@ a cur=ilor reale Ade<ea& reele eli?i#a i#co#e#ie#=a <ocial@ creata
8ri# ridi carea "aorite i di# 8o8 or la r a# #obil iar
,.
Dar& real@ <au #u& chiar %i cea ?ai 8uter#ic@ a?a#t@ a u#ui ree #u
<e 8utea <u<trae <tatutului ei i#rat de t>r"a a reelui Co<ta a?a#t@ a
reelui lacob al II$lea& co#te<a de Dorche<ter& a e8ri?at ace<t "a8t >#
c>tea cui#te& c>#d <$a >#t>l#it 8e #ea%te8tate cu duce<a de Gort<?outh %i
cu co#te<a de Or#e9& care "u<e<er@ a?a#tele lui 7arol al II$lea %i& re<8ec$
ti& 6illia? al II$lea: ea <$a re"erit& "@r@ <@ <e Je#eze& la K#oi& cele trei
t>r"e Ace a<t@ etichet@ li8<it@ de elea#=@ era a8licat@ ># Euro8a #u #u?ai
8ro<tit uatelor& ci %i K"e?eilo r >#tre= i#ute& ># ale c@ror a%ter#ut uri r@@%it e
<e zb@teau l@<tarele cu <>#e alba<tru
7o?8eti=ia 8e#tru ate#=ia reelui 8utea "i "eroce Nell F9##e& a?a#$
ta lui 7arol al II$lea& reel e A#li ei >#tre 2..( %i 2.1)& %i$a i#ita t odat@
riala& 8e Moli Dai<& <@ >?8art@ u# 8latou de delicate<e& 8e<te care Nell
8re <@r a<e u# la ati  ># #oa 8te a ace ea& c># d Mol i era >#c @tu %at @ >#
>?br@=i%area a?oroa<@ a lui 7arol al II$lea& #atura >%i <8u<e cu>#tul bru<c
%i i?8erio< ai de Moli Dar ai %i de biata Nell& c@ci <e @<ea >#tr$o
8ozi=ie 8recar@ dac@ a aJu#< <@ r ecur@ l a a<t"el de t actici Jo<#ice *tatutul
de a?a#t@ real@ le 8utea co#"eri "e?eilor u# ra# <ocial de i#idiat& dar
8reze #ta& totu%i & a#u? ite ri<cu ri

N#l l ) *n n#
Nell F9##e a "o<t cea ?ai i?8er ti#e# t@ %i ?ai >#"u? urat @ di#tr e
a?a#tele reale& o 8u%toaic@ cu #a<ul c>r#& 8@r ca<ta#iu <tr@lucitor& cu <>#i
"er?i %i 8li#i %i cu ochi c@8ru i ce 8rieau cu o "ra#ch e=e %i o o#e<t itate
care o "@cu<er@ "ai?oa<@  Nell era at>t de adorabil@& >#c>t 7arol a co?a#dat
o <erie de #uduri ale ei& iar el o co#te?8la ># ti?8 ce 8oza 8e#tru 8ictor
Dar Nell %i$a c>%ti at a"ec=iu#ea reelu i 8ri# "ire a <a #ei#hibat@ %i
e#eroa<@ ; el #u a 8utut rezi<ta u?orului ei 8li# de er@ %i e<eliei care
o "@cea <@ 8ar@ Ku# bu"o# de curte cu di8lo?@& ce 8rezida o 8etrecere de
bur lac i !i& a%a cu? aea <@$ %i dea <ea? a o dat@ cu tre cere a ti? 8ul ui&
Nell era teribil de iub@rea=@ %i& ># ciuda r@t@cirilor <ale li8<ite de re?u%c@ri&
>i r@?>#ea "idel@ Era& de a<e?e#ea& o "e?eie li8<it@ de 8rete#=ii& care abia
dac@ >%i 8utea <crie i#i=ialele& dar u# ecele#t toar@% de 8etrecere de <eara
8>#@ di?i#ea=a
Nell 2$a >#t>l#it 8e ree 8e c>#d aea %a8t e<8rezece a#i & ># re?e ce el
era cu dou@zeci de a#i ?ai ># >r<t@ dec>t ea Acea<ta <e >#t>?8la ># 2..,&
la o8t<8rezece a#i de la eecutarea tat@lui lui& 7arol I& %i la %a8te a#i de
la Re<taura=ie& c>#d el urca<e di# #ou 8e tro# du8@ o 8erioad@ de eil ce
ur?a<e du8@ >#"r>#erea ?o#arhiei ># R@zboiul 7iil E#lez E#lezii&
deziluzio#a=i du8@ dece#ii de au<teritate cro?Fellia#@& >l 8ri?i<er@ 8e
7arol cu bra=ele de<chi<e& de%i el <e >#tor<e<e ># "ru#tea u#ei #a=iu#i
8uter #ic di izat e& at >t di # 8u#c t de edere 8olit ic& c> t %i <ocial %i re liio <
Eilul euro8ea# 2$a ?arcat 8ro"u#d 8e 7arol A ?ilitat ># "aoarea
eli?i#@rii di<cri?i#@rii care ei<ta ># A#lia& >?8otria credi#cio%ilor ro$
?a#o$catolici& a%a c@ #u?ero%i oa?e#i 2$au <u<8ectat c@ ar "i catolic >#
a<cu#< De a<e?e#ea& <$a >#rozit de <tarea de8lorabil@ a teatrului e#le $
ze<c *$a r@bit <@ reioreze acea<t@ art@& acord>#d "e?eilor dre8tul de a J
Juca 8e <ce#@& 8e#tru a co#"eri acurate=e re8reze#t@rii dra?atice Nu >#t>?$ J
8l@tor aea %i u# ochi e8eri?e#tat ># ?at erie de act ri=e& ># <8ec ial c>#dJ
era orba de cele care de=i#eau roluri 8ri#ci8ale& 8recu? Moli Dai< %i]
Nell F9##e
7hiar >#ai#te de a o >#t>l#i 8e Nell& 7arol <$a co#"ru#tat cu o criz@
?aJor@: ciu?a bubo#ic@ di# 2..& care a uci< a8roa8e o <ut@ de ?ii deJ
lo#do#ezi; a ur?at a8oi ?arele i#ce#diu al Lo#drei& di# 2..)& care a ra< i
de 8e "a=a 8@?>#tului trei<8rezece ?ii de ca<e& #ou@zeci %i %a8te de bi<e$ J
rici 8arohiale& 8recu? %i ?@rea=a catedral@ *ai#t Gaul; a8oi a "o<t R@zboiul
A#lo$Ola#dez di# 2..)$2..,& 8e care A#lia 2$a 8roocat %i a8oi 2$a
8ierdut& du8@ >#"ri#eri u?ilitoare
Dar #ici ace<te cala?it@=i& #ici <o=ia <a& 7ateri#a de Braa#za& #u 2$au
8utut >?8iedica 8e 7arol <@ ?ear@ la teatru %i <@$%i ur?eze i?8ul<urile
a?oroa<e KDu?#ezeu #u a co#da?#a #iciodat@ u# b@rbat 8e#tru c@ >%i
8er?ite #i%te 8l@ceri& obi%#uia el <@ lu?ea<c@& ># ti?8 ce du%?a#ii >l
etichetau dre8t K?arele du%?a# al ca<tit@=ii %i al c@<@toriei Adole<ce#ta
Nell& ># ceea ce o 8riea& >%i de8@%i<e orii#ile ?ode<te de "iic@ a u#ui
<oldat ?ort ># >#chi<oarea dator#icilor di# O"ord %i a u#ei ?a?e care
i#dea bere >#tr$u# bordel de 8e Drur9 La#e %i c@dea beat@ ?oart@ ># %a#=&
># dru? <8re ca<@ Nell aa#<a<e de la <tatutul de >#z@toare a?bula#t@ de
<tridii la cel de >#z@toare de 8ortocale la Teatrul Real& iar la >r<ta de
8ai<8rezece a#i debuta<e 8e <ce#@& dee#i#d a?a#ta <tr@#e8otului lui
*hae<8eare&
aea 7harle<
u# #ou iubit Hart
%i era 7>#d 7arol
o actri=@ al II$lea
de <ucce<& a >#t>l#it$o&
rial@ de <ce#@ >#cu 2..,& Nell
"aorita
reelui de la acea dat@& Moli Dai<
7arol o 8rii<e ade<ea 8e Nell 8e <ce#@& dar c>#d a >#t>l#it$o ># 8er$
<oa#@ la teatru& a "o<t <ur8ri#< de "ra#che=ea %i li8<a ei de i#"atuare Ea #u
i$a ar@tat <e?#e de <u8u#ere& a%a cu? i <$ar "i cue#it u#ui ree %i #ici
#u %i$a >#"r>#at u?orul de%@#=at La 8ri?a lor ie%ire la ci#@& ea a e#it cu
a?a#tul %i totul <$a <">r%it cu o co?edie a erorilor 7arol <$a <cotocit 8ri#
buzu#are 8e#tru a 8l@ti ci#a& dar <$a 8o?e#it cu 8rea 8u=i#i ba#i la el& iar
a?a#tul lui Nell a "o<t #eoit <@ aco8ere #ota de 8lat@& ># ti?8 ce ea >l
iro#iza 8e ree 8e#tru <@r@cia <a te?8orar@
7ur>#d du8@ aceea& Nell dee#i u#a di#tre a?a#tele reelui 7arol
I#tr$u# "el& >#tre ei a "o<t o 8oe<te de drao<te& de%i a?bii erau ?ai
derab@ 8ra?atici dec>t ro?a#tici *e l@<au do?i#a=i de 8a<iu#e <au
<chi?bau "re#etic <cri<ori a?oroa<e 7arol a ad@uat$o 8e Nell hoardei
<ale de a?a#te& >#<@ ea o8ta 8e#tru "idelitate& e8lic>#d: K*>#t t>r"a u#ui

,1
<i#ur b@rbat& >l >#de?#@& a%adar& 8e 7arol <@$i ur?eze ee?8lul $ KO
a?a#t@ o dat@ e de<tul 8e#tru du?#eaoa<tr@& *ire& >l a<iur@ la u# ?o$
?e#t dat& re"uz>#d <@ i#ite o a?a#t@ rial@ la 8etrecerea 8rileJuit@ de
a#ier<area zilei de #a%tere a reelui
Nell %i 7arol c@zur@ de acord ># li#ii ?ari cu 8riire la 8reroatiele
a?a#tei reelui Acea<ta be#e"icia de o ca<@& o aloca=ie %i cadouri e#e$
roa<e 7arol le ratula de obicei 8e a?a#tele <ale cu titluri #obiliare& iar
co8iilor lui #eleiti?i le o"erea ducate& a%a c@ ea <e a%te8ta la acela%i
trata?e#t& ># 2.,(& Nell 2$a #@<cut 8e 7arol *tuart %i& u# a# ?ai t>rziu& de
7r@ciu#& 8e 4a?e< Ge#tru c@ <o=ia reelui& rei#a 7ateri#a 8ierdu<e ?ai
?ulte <arci#i %i #u >i ?ai 8utea d@rui lui 7arol ?o%te#ito ri leiti?i& Nell
%i celelalte a?a#te ale lui <e a%te8tau ca el <@ "ie e#ero< cu co8iii lor !i
chiar a "o<t& c@ci 8>#@ ># ziua de azi& ci#ci di#tre cei dou@zeci %i %a<e de
duci e#lezi <>#t de<ce#de#=ii <@i
7>#d 7arol a >#cer cat <@ "ac@ eco#o? ii& 8ro8u#>#du$i <@ locuia<c@
>#tr$o ca<@ >#chiriat@& Nell #u #u?ai c@ a re"uzat <@ <e ?ute& dar a %i
8rote<tat& relu>#du$%i cariera de actri=@ A%a cu? %i ea >%i d@rui<e& #u doar
>#chiria<e& i#i?a lui 7arol& zicea ea& tot a%a aea dre8tul la o 8ro8rietate&
#u la o ca<@ cu chirie Vlterior& 7arol& 8oc@it& a ?utat$o >#tr$o ca<@ ece$
le#t@ di# Gali Mall& a c@rei r@di#@ <e >#eci#a cu a <a& a%a c@& la ad@8o<tul
i#ti?it@=ii& 8uteau co#er<a ># li#i%te
Ace<te co#er<a=ii >#<e?#au "oarte ?ult 8e#tru Nell& care aea >#cre$
dere ># 7arol ca >#tr$u# 8riete# ?ai >#=ele8t KEra 8riete#ul ?eu %i ?@ l@<a
<@ >i <8u# toate 8@<urile ?ele %i ?@ <"@tuia %i >?i e8lica ci#e >?i e 8riete#
%i ci#e #u& aea <@ >%i a?i#tea<c@ ea cu durere du8@ ?oartea lui
De a<e?e#ea& iubi=ii di<cutau ade<ea %i 8roble?e leate de ba#i 7a %i
Moli Dai<& %i <8re deo<ebire de celelalte a?a#te& Nell 8@rea o "e?eie
care
)(( de#u lire
lua dec>t
De%ice i <e re<8i#<e
7arol cue#ea&acea<t@
a%a c@ cerere&
ceru doar o ?ode<t@
Nell reu%i ca&aloc a=ie8eri$
>#tr$o de
oad@ de 8atru a#i& <@ etra@ u# <u8li?e#t de reo .( ((( lire di# 8orto"e$
lul reelui Aea #eoie de ace%ti ba#i 7u? alt"el %i$ar "i 8utut 8l@ti
calea%ca elea#t@ cu %a<e cai& 8e cei o8t <eritori& ?edica?e#tele ?a?ei&
actele de caritate %i c@8@t>iul de 8at di# ari#t raatP V#eori Nell >%i
tri?itea #ota de 8lat@ 8e#tru articole 8recu ? "urouri de <ati#& halate de
<ati# ro%u %i 8a8uci 8ur8urii de <ati# broda=i cu ari#t0 la Biroul Trezorie$
rului& de8arta?e#tul o"icial al uer#ului real& care le 8l@tea& 8robabil ca
aa#< la ba#ii 8e care ea 8reti#dea c@ reele i$i datora
Oric>t de etraaa#te 8@reau ace<te cheltuieli& erau #i?ica toat@ >#
co?8ara=ie cu <u?ele 8ri?ite de alte a?a#te ale lui 7arol Barbara Gal?er&
dee#it@ ?ai t>rziu Lad9 7a<tle?ai#e& 8ri?ea 2+.(( de lire 8e a# di#
e#ituri de la buetul #a=io#al %i <u?e e#or?e di# alte <ur<e Loui<e de
erouale<& <o"i<ticata rial@ "ra#cez@ a lui Nell& aea ca e#it de baz@
2( ((( de lire 8roe#ite di# lice#=ele de i#uri& %i& #u?ai >#tr$u# <i#ur

,+
a# i$au "o<t alocate 2-...1 de lire 8e#tru co#<truirea #oului ei 8alat
Rei<trele co#tabile di# 2.,. ate<t@ 8ozi=ia do?i#a#t@ a lui Loui<e >#
rela=ia cu 8ri#=ul 7arol: ea a 8ri?it -. (,- de lire& ># ti?8 ce Nell doar
,+-1 de lire
7he<tiu#ea titlurilor o irita 8e Nell ?ult ?ai ?ult dec>t cea a ba#ilor
7arol o"erea ducate celorlalte a?a#te i?8orta#te& dar re"uza <@ 8rocedeze la
"el %i cu Nell& eide#t di# cauza orii#ii ei u?ile Ge Nell o <u8@ra ># ?od
"ire<c acea<t@ <itua=ie 7>#d 7arol o @zu ># #oua ei rochie %i ecla?@ c@
arat@ la "el de bi#e ca o rei#@& Nell >i re8lic@ <arca<tic: K!i la "el de t>r"a
ca o duce<@ De%i Nell a r@?a< "e?eie de r>#d& era hot@r>t@ <@ >l "ac@ 8e
7arol
la ei ca<@la>iK?icii
>##obileze "iii %i&7>#d
ba<tarzi 8e#tru a <ubli#ia
7arol ure#=a
>i re8ro%a che<tiu#ii&
"olo<irea ace<tui<ea8elati&
re"erea
ea >i r@<8u#<e c@ #u aea cu? alt"el <@ le <8u#@ *trateia <a au <ucce<
7arol <e ?ai >#du8lec@ 8u=i# %i le acord@ titlurile ari<tocratice& dar #u du$
cale& de Beauclerc %i Beauclaire La 8atru a#i de la ?oartea "iului lor cel
?ai ?ic& ># 2.1(& o 8ierdere dureroa<@ 8e#tru Nell& 7arol >i co#"eri "iului
<u8raie=uitor& 8e #u?e 7arol& titlul de duce de *t Alba#<
De$a lu#ul rela=iei <ale cu reele& care a durat %a8te<8rezece a#i& Nell
#u a "o<t #iciodat@ u#ica lui a?a#t@ A ecli8<at$o cu u%uri#=@ 8e riala <a&
actri=a Moli Dai<& dar ># b@t@lia cu ari<tocrate 8recu? Loui<e de erouale<&
orii#ea lui Nell a tra<$o ># Jo< ca o 8iatr@ de ?oar@& ># a"ara "ru?u<e=ii&
Loui<e era o8u<ul total al lui Nell 7u alur@ de rei#@& educat@& cultiat@&
<#oab@ %i a?bi=ioa<@& Loui<e 8@rea hot@r>t@ <@ cucerea<c@ i#i?a lui 7arol
Gri# 2.,2& ea >%i 8etrecea #o8=ile cu el la "el de ?ult ca %i Nell O %i
de"@i?a 8e a#al"abeta Nell& a"ir?>#d c@ riala ei era la "el de co?u#@ %i
ular@ ca 8e re?ea c>#d i#dea 8ortocale la teatru
Nell a co#traatacat cu? a 8utut O batJocorea& o i#<ulta %i <cotea li?ba
la Loui<e Ii <8u#ea *Wui#tabella& 8e#tru c@ u#ul di# ochii Loui<ei aea o
u%oar@ deia=ie !i de ce& oare& <e >#treba Nell& o "e?eie care <e l@uda
?ereu cu de<ce#de#=a <a #obiliar@ <$ar "i cobor>t at>t de Jo< >#c>t <@ dei#@
a?a#t@P 7>#d Loui<e >#ce8u <@ a8ar@ ># doliu du8@ dier<e ca8ete reale
cu care 8reti#dea a "i >#rudit@& Nell a%te8t@ 8>#@ ?uri alt ree <tr@i# %i <e
>#"@%ur@ >#tr$u# doliu la "el de dra?atic KHai <@ >?8@r=i? lu?ea& >i <8u<e
<arca<tic lui Loui<e KT u >i iei 8e reii di# #ord& dar la<@$?i$ i ?ie 8e cei
di# <ud 7>#d o italia#c@ <u8erb@& Horte#<e Ma#ci#i& duce<@ de Mazari#&
>i lu@ locul lui Loui<e ># ra=iile reelui& Nell <e bucura la >#dul c@ riala
<a era ?ai u%or i#"lue#=abil@
Decizia lui Nell de a <e ab=i#e de la a?e<tecul ># treburile 8olitice a
"o<t %i o <tratae?@ i#telie#t@ De%i >#=eleea che<tiu#ile cruciale ale
<ociet@=ii ># care tr@ia& Nell #u a >#cercat #iciodat@ <@ i#"lue#=eze ee#i$
?e#tele& 8olitica <au 8e 8oliticie#i 7arol a a8reciat ?ult re=i#erea ei& %i
la "el %i o8i#ia 8ublic@& ce 8u<e<e ># circula=ie acea<t@ %icala! K*e 8rice8e
<@ 8u#@ ?>#a 8e 8e#i<& dar #u <e ati#e de <ce8tru
#
*i#ura i#tere#=ie 8olitic@ a lui Nell a aut loc ># 8u#ctul cul?i#a#t
al crizei 8arla?e#tare di# 2.12& c>#d 7arol <e lu8ta cu Garla?e#tul >#
8rii#=a che<tiu#ilor <tr>#< >?8letite ale <ucce<iu#ii la tro# %i ale leiti?it@=ii
ro?a#o$catolici<?ului ># A#lia Ba#de a#ticatolice terorizau <tr@zile&
<tri>#d: K4o< 8a8i<t@%ia 4o< <claia 7arol >#<u%i& de<8re care ?ul=i
credeau c@ ar "i catolic& dee#i<e <u<8ect& iar o8robriul 8ublic <e >#dre8t@
%i c@tre i?8oza#ta a?a#t@ catolic@& Loui<e de eroualle< >#tr$o du8@$
ar#iaz@& a%ca de #@b@d@io%i ob<er@ o tr@<ur@ care <e >#dre8ta c@tre
re%edi#=a reelui KCe?eia catolic@ a reelui urlar@ ei %i blocar@ dru?ul
8e#tru a o ataca Dar #u era Loui<e& ci Nell F9##e& care <e a8leca<e 8e
ea? <tri>#d: K@ ro "ru?o<& oa?e#i bu#i Gu=i# re<8ect Eu <>#t t>r"a
protestantă01 Acea<t@ re8lic@ ?ucalit@ te?8era "uria ?ul=i?ii %i di# acel
?o?e#t i<toria a <alutat 8reze#=a de <8irit& 8er<8icacitatea %i "ra#che=ea
lui Nell !i 7arol trebuie <@ o "i "elicitat 8e#tru i<te=i?ea ei I#cide#tul a
reu%it <@ 8u#@ ># lu?i#@ "elul ># care <u8u%ii <@i #eli#i%ti=i o edeau 8e
Nell: ># a d>#cul i#i?i i& e a era u#a d e$a l or& iar ei o iubea u 8e#t ru a< ta
De a<e?e#ea& Nell reu%i <@ i#tre %i ># ra=iile rei#ei 7ateri#a Dat
"ii#d "a8tul c@ a?a#tele reale re8reze#tau 8reroatiul 8uterii <o=ului ei&
7ateri#a #u 8utea dec>t <@ le tolereze Totu%i& #u era obliat@ <@ le %i 8lac@&
a%a c@ #u ezita <@$%i ?a#i"e<te <e#ti?e#tele "a=@ de ele Dar =i#ea cu
ade@rat la Nell& care #u a >#cercat #iciodat@ <@ o 8u#@ ># i#"erioritate
V?orul ro<ier al lui Nell o "@cea& de<iur& 8e 7ateri#a <@ "ie <iur@ c@ era
orba doar de o =iitoare li8<it@ de 8rete#=iile celorlalte a?a#te ale reelui
a"e?eiat alt@ rei#@ e#lez@& <o=ia lui eore al II$lea& 7aroli#e& o dete<ta
8e Lad9 He#rietta *u""ol& a?a#ta de dou@zeci %i doi de a#i a <o=ului ei&
dar obiect@ atu#ci c>#d eore o co#cedie 8e He#rietta& <ub 8retetul c@
era o Kbe<tie b@tr>#@& 8licticoa<@& <urd@ %i ira<cibil@ 7aroli#e i#tere#i >#
"aoarea
ti#ere ei& de
%i ?ai tea?@ ca locul ei <@ #u "ie ocu8at de alte a?a#te& ?ai
8ericuloa<e0
># 2.1)& de ziua de #a%tere a lui Nell& 7arol "@cu u# atac de cord %i
?uri la c>tea zile du8@ aceea Nell >i dedica<e %a8te<8rezece a#i %i >i
#@<cu<e doi co8ii& aba#do#>#d o carier@ <tr@lucit@ de actri=@& 8e#tru a
dee#i a?a#ta lui 7u toate ace<tea& u#icul e<t 8e care 7arol >l "@cu >#
8rii#=a iitorului ei "u ru@?i#tea adre<at@ curte#ilor de 8e 8atul de
?oarte: KNu o l@<a=i 8e biata Nell <@ ?oar@ de "oa?e& ># ciuda 8reo$
cu8@rii lui 7arol 8e#tru <oarta ei& Nell <e de<curc@ de<tul de bi#e& dar
acea<ta 8e#tru c@ i$a <u8raie=uit reelui #u?ai doi a#i Dac@ ar "i tr@it ca
el& 8>#@ la >r<ta de ci#cizeci %i ci#ci de a#i& cu <iura#=@ c@ ar "i ?urit
># <@r@cie
Moartea lui 7arol <coa<e ># eide#=@ "a8tul c@ cei %a8te<8rezece a#i
8etrecu=i de ea ca a?a#t@ a reelui #u >i co#"eri<er@ #ici u# <tatut la curte
<au ># "a?ilia lui& de%i >i "@cu<e doi co8ii Dar Nell >l iubi<e 8e ree %i a
rut <@ >l 8l>#@ c u? <e cui#e A co?a#dat 8erdele #ere l a calea%ca %i

12
8l@#uia %i alte ritua luri Dar u# o"icial al cur=i i i#tere# i %i >i i#terz i<e lui
Nell <@ uzur8 e dre8t uril e reze rat e eclu <i "a?i liei rea le& de%i ea >%i
dorea cu ardoare <@$%i ?a#i"e<te durerea %i ata%a?e#tul "a=@ de iubitul ei
Obiectul 8reocu8@rilor ei "u<e<e 8l@cerea iubitului <@u& iar ?oartea ace<$
tuia a "@cut ca lu?ea <@ <e #@ruie ># Ju r

+#a nn# -A nto in# tt# ,# om pa, our


î+e la difference0 !i reii "ra#cezi <e co?8l@ceau ># rela=ii a?oroa<e
cu a?a#te Oricu?& c@<@toriile reale re8reze#tau che<tiu#i de <tat& ara#$
Jate di# ?otie
<uera#ilor di8lo?atice
>%i cereau <au >#tr$ade@r&
dre8turile& 8olitice Darreii
%i i#i?a& %i ?ai
"ra#cezi erauale< coa8<a&
?>#dri de
cuceririle lor <euale etra?aritale& iar la re%edi#=a real@ de la Co#tai#e$
bleau au r@?a< <cul8tate ># 8 iatr@ <ue#iruri leate de rei %i a?a# tele lor:
He#ric al Il$lea 2)2+$2))+0 %i Dia#e de Goitier<& He#ric al I$lea 2))-$
2.2(0 %iabrielle d5E<tree<
A8oi& ># 2.-& Ludoic al Yl$lea urc@ 8e tro#& u# b@rbat chi8e% %i
8uter#i c& care ?ai t>rziu aea <@ "ie #u?it Reele *oare& ?odel al ab<o $
luti<?ului 8olitic& care a do?i#at Euro8a %i a u#i"icat Cra#=a Gri#tre
#u?eroa<ele lui realiz@ri <$a #u?@rat %i "a8tul c@ Ludoic %i$a <ubordo#at
#obilii #e<u8u%i i?8lic>#du$i ># cere?o#ii elaborate ale cur=ii& <chi?b>#d
eticheta co#e#=io#al@ a 8alatului 8e#tru a o 8u#e ># acord cu co?8licata
<a ia=@ a?oroa<@
># ra8ort cu ra#ul %i e8oca <a& Ludoic a "o<t iri# ?ult ti?8& 8>#@
la o8t<8rezece a#i& c>#d Mada?e de Beauai<& u#a di#tre doa?#ele de
o#oare ale ?a?ei <ale& 2$a <edu< ># ti?8 ce <e >#torcea de la baie Di# acel
?o?e#t&
total I <$aLudoic aea <$o8e#tru
"or?at a8etitul trateze<e
8e %i&
Mada?e
de%i o de Beauai<
iubea 8e <o=iacu<a&re<8ect
M@ria
Tere<a& care& la r>#dul ei& >l adora& Ludoic >%i eercita 8reroatiele reale
"@c>#du$%i o <erie >#trea@ de ?etre<e 8ri#tre ti#erele dr@u=e de la curte
7u toate ace<tea& el i#trodu<e o <chi?bare <e?#i"icati@& >%i leiti?@
"aoritele ca maîtresses en titre, a?a#te o"iciale& %i le ?ut@ ># a8arta?e#te
de la 8alat& recu#o<c>#d co8iii 8e care ele >i #@%teau Acea<ta le co#"erea
a?a#telor <ale o 8utere ?ult ?ai ?are ># ra8ort cu aceea a <uratelor lor
de la alte cur=i reale& c@ci "e?eile lui Ludoic erau ?e?bre ale cur=ii&
ade<ea ># <luJba rei#ei A?a#tele reelui luau ?a<a cu el& di<cutau cu
"actorii de decizie diri <tat %i cu di8lo?a=ii <tr@i#i %i& dac@ doreau& 8uteau
dee#i ele >#<ele "actori de 8utere
Ei<ta& totu%i& o "or?alitate ritual@& care "@cea trecerea de la <tatutul de
<i?8l@ a?a#t@ la acela de maîtresse en titre. Gote#=iala maîtresse en titre
trebuia <@ "ie <8o#<orizat@ %i 8reze#tat@ de o doa?#@ de la curte Loui<e
de La alliere& 8ri?a ca#didat@ la 8o<tul de ?etre<@ o"icial@ a l ui Ludoic&

1'
era deJa de ?ult ti?8 a?a#ta lui& dar cei doi co8ii 8e care >i #@<cu<e erau
># ?od o"icial ba<tarzi Ludo ic& 8lec>#d 8e c>?8ul de lu8t@ %i co#%tie#t
c@ ar 8utea <@ #u <u8raie=uia<c@& >%i reealua ia=a %i "@cu o <erie de
<chi?b@ri O #u?i 8e Loui<e Duce<@ de auJour< %i >%i recu#o<cu "iica >#
iat@& 8e Marie$A##e de Bourbo# Marie$A##e a "o<t a8oi cre<cut@ ca u#
?e?bru al "a?iliei reale& de%i ea %i al=i doi "ra=i #@<cu=i ?ai t>rziu& #u
aeau dre8t de <ucce<iu#e la tro#
La <curt ti?8 du8@ ce >i acorda<e <tatutul de maîtresse en titre, ate#=ia
lui Ludoic <e >#dre8t@ di#<8re Loui<e c@tre 8riete#a ei& Athe#a><& Ma$
da?e de Mo#te<8a# Loui<e a trebuit <@ tr@ia<c@ ># co#ti#uare la curte&
?artor tri<t reliioa<@
Deo=iu#ea la 8a<iu#eaa lui
cre<c>#d@
Loui<e a<ereelui ei iubit
acce#tua 8e#tru
Go<tea& 8urtaAthe#a><
o c@?a%@ di#
8>#z@ roa<@ 8e <ub hai#ele la ?od@ 8e care le cerea curtea& dor?ea direct
8e 8odea A "uit la ?@#@<tire de dou@ ori& %i de "iecare dat@ Ludoic a
adu<$o >#a8oi I# 2.,& ea >l i?8lor@ <@ o elibereze %i <@ o la<e <@ <e
c@lu@rea<c@ Mela#colia %i a<8ectul ei o"ilit >l i?8re<io#ar@ 8ro"u#d& a%a
c@ el >%i d@du acordul Loui<e <e 8r@bu%i la 8@?>#t ># "a=a rei#ei %i <e c@i
8ublic 8e#tru rela=ia <a adulter@ 7ur>#d du8@ aceea& >%i lu@ r@?a<$bu# de
la co8ii A8oi& ca *ora Loui<e a Milei& <e >#ro8a 8e eci ># ?@#@<tirea
car?elit@ di# Gari<
Vr?@toarea maîtresse en titre a lui Ludoic& Athe#ai5< de Mo#te<8a#&
co#"eri u# alt a<8ect ace<tei 8ozi=ii: <tatutul ?arital Nu #u?ai c@ Ludoic
co?itea adulter cu ea& dar %i ea& la r>#dul <@u& era adulteri#@ Nu?ai 8e
rei#@ o #ec@Jea ace<t adulter& c@ci el 8ro?i<e<e <@ re#u#=e la a?a#tele
<ale la >?8li#irea >r<tei de treizeci de a#i Dar ziua lui de #a%tere e#i<e
%i trecu<e& iar a?a#tele r@?@<e<er@ Adulterul lui Athe#ai5< era alt@ 8o$
e<te
criticii7hiar %i Reele
ori8ila=i de "a8tul*oare
c@ o @<ea
"e?eiecuco?itea
reu aru?e#te 8e#tru
adulter& care a co?bate
era deo8otri@
u# 8@cat %i o cri?@ Era eide#t c@ Athe#ai5< trebuia <@ <e de<8art@ de <o=
># ?od leal& dar Garla?e#tul a8rob@ dior=ul abia du8@ ci#ci a#i de
i#<i<te#=e ale reelui
*o=ul lui Athe#ai5< d@du o #ot@ bizar@ ace<tor de?er<uri De%i Mo#$
<ieur de Mo#te<8a# #u$%i iubea 8rea ?ult <o=ia& <e <i?=ea i#<ultat de
reele care i$o r@8i<e 8ur %i <i?8lu *e re8ezea la Gari< %i "@cea <ce#e
I#tr$o zi& 8@tru#<e ># dor?itorul lui Athe#ai5< %i o 8@l?ui I#tra o<te#tati
? 8ro8riul ca<tel 8e 8oarta 8ri#ci8al@& ro<ti#d re8lici la?e#tabile de e#ul:
Q7oar#ele ?ele <>#t 8rea ?ari ca <@ 8oat@ trece 8ri# 8oarta ?ai <cu#d@
La u# ?o?e#t dat& Ludoic 2$a aru#cat ># >#chi<oare Dar Mo#te<8a# #u
<
e l@<@ i#ti?idat Du8@ eliberare& >#<ce#a o >#?or?>#tare 8e#tru <o=ia <a&
declar>#d$o icti?a 8ro8riei <ale r@t@ciri %i a?bi=ii Di# "ericire 8e#tru
Ludoic& <o=ul i#co?od al a?a#tei lui <e 8licti<i cur>#d de Jocul ace<ta
Totu%i& de Mo#te<8a# aea ># <8ate <8riJi#ul reliiei %i al ?oralit@=ii Reii
#
"@ceau leea& dar #u %i a?a#tele lor 7@<@toriile <e co#tractau >?8otria
oi#=ei u#ora& dar& cu toatea ace<tea& erau <"i#te
Ab<trac=ie "@c>#d de cazul Mo#te<8a#& era eide#t c@& dac@ <t@teai <a
c>#t@re%ti lucrurile& a?a#tele c@<@torite <e i#terau ?ai u%or la curte dec>t
"etele libere& deoarece ace<tea ri<cau <@ <ub?i#eze 8ozi=ia rei#ei >#tr$uJ
"el ># care "e?eile c@<@torite #u 8uteau <@ o "ac@ 7@<@toria u#ei a?a#te
8utea "i u# 8araa# ci#ic& dar& 8e#tru rei#a >#%elat@& <ala a8are#=ele&
o"eri#d u# ?i#i?u? de co#"ort ># >rteJul de b>r"e %i <8io#aJ al 8alatului&
># orice caz& biata "@8tur @ de ra# ree<c #u 8etrecea o zi la 8alat "@r@ <@
o ad@ <au <@ aud@ de cea ?ai rece#t@ a?a#t@ o"icial@& ale c@rei a8arta$5
?e#te <e reelui
l@<tarul a"lau al@turi
%i alede acelea
c@rei ale reelui&
?e?bre al c@rei
<tr@luceau 8>#tece era 8l@tite
de iuaieruri u?"latdi#
de
8u#a real@
Ludoic al Yl$lea era u# b@rbat i#telie#t care <e >#di<e ?ult la
8roble?a i#cluderii a?a#telor <ale ># ia=a <a& %i deci %i a Cra#=ei Ge#tru
a$%i i#<trui "iul& 8e Ludoic& el alc@tui u# ?e?oriu de<8re a?a#te %i de$
<8re "elul cu? 8ot "i eitate ca8ca#ele ># care ele >i "ac <@ cad@ 8e iubi=ii
lor \
># 8ri?ul r>#d& Ludoic aertiza c@ #u trebuie #eliJate a"acerile de
<tat ># "aoarea a?a#tei& ># al doilea r>#d& e#ea lucrul cel ?ai di"icil de
>?8li#it& de%i i#i?a ta >i a8ar=i#ea a?a#tei& trebuia <@ r@?>i <t@8># 8e&
8ro8ria ra=iu#e Ce?eile #$aeau oie <@ orbea<c@ de<8re #i?ic <erio<&
c@ci a<t"el ri<cau <@ <e i?8lice ># co?8loturi %i i#trii& 8erturb>#d bu#ul5
?er< al treburilor =@rii Ee?8lele i<torice abu#d@& >l 8ree#ea reele 8e
"iul <@u ># ace<t docu?e#t: ?a%i#a=iu#ile 8u<e la cale de "e?ei co?8lo$
ti<te au <ti#< di#a<tii& au r@<tur#at rei& au r@@%it 8roi#cii >#trei %i au
di<tru< i?8erii
*tr@#e8otul lui Ludoic& i#e"icie#tul Ludoic al Y$lea& #$a luat >#
<ea?@ ?ulte di# <"aturile <tr@bu#icului <@u& l@<>#du$%i a?a#tele o"iciale <@
eercite o i#"lue#=@ tot ?ai ?are %i <@ dei#@ 8er<o#aJe i?8orta#te ale
cur=ii El a >#c@lcat %i tradi=ia 8ri# care a?a#tele reale trebui a <@ "ie de
i=@ #obil@& "@c>#du$%i$o a?a#t@ 8e 4ea##e$A#toi#ette Goi<<o#& o "e?eie
di# 8o8or care ?ai t>rziu aea <@ dei#@ Mada?e de Go?8adour a l@<at$o
<@$i cucerea<c@ i#i?a %i <@ aJu#@ ># 8atul reelui
4ea##e$A#toi#ette aea u# trecut #eobi%#uit Tat@l ei& echil al u#or
>#al=i o"iciali 8arizie#i care <e ocu8au de "i#a#=e& "u<e<e 8e #edre8t co#$
da?#at 8e#tru dela8idare %i "ui<e ># er?a#ia 8e#tru a<c@8a de 8u%c@rie
4ea##e$A#toi#ette& 8oreclit@ Rei#ette& <au KMica Rei#@& %i "ratele ei&
Abel& au r@?a< <i#uri cu ?a?a lor Ge#tru a$i 8utea cre%te& doa?#a
Goi<<o# >%i "@cea a?a#=i boa=i O educ@ ecele# t 8e "iica ei& >#@=>#d$o
%i 8e ea tacticile 8e care trebuia <@ le a8lice o "e?eie care oia <@ urce 8e
<cara <ocial@& atr@>#d u# <o= <au u# a?a#t 8otriit
Rei#ette a8recie e"ortur ile ?a?ei <ale& ?ai ale< du8@ ce o clar@z@$
#4
toare >i 8rezi<e& la #ou@ a#i& c@ a "i a?a#ta reelui Rei#ette <e tra#<$
"or?@ >#tr$o t>#@r@ ra"i#at@ %i educat@& "ai?oa<@ 8e#tru "irea <a e#eroa<@&
abilit@=ile ei actorice%ti %i& ># ciuda <au 8oate toc?ai di# cauza0 8roble$
?elor ei 8er8etue cu c@ile re<8iratorii& 8e#tru ocea ei 8ro"u#d@& a c@rei
to#alitate te r@Jea Ea i<a <@ tra#<8u#@ ># realitate 8ro"e=ia clar@z@toa$
rei
Rei#ette dee#i o t>#@r@ "er?ec@toare Era zelt@ %i cu "or?e 8ro#u#=ate&
o bru#et@ cu "a=a oal@& te#ul ?@<li#iu %i o elea#=@ real@ 7>#d <e a8ro8ie
de >r<ta de dou@zeci de a#i& ?a?a ei >i ara#Ja u# ?ariaJ cu 7harle<$
uillau?e Le Nor?a#t d5Etoile<& u# o"icial uer#a?e#tal Rei#ette %i
uillau?e
lor& au aut>#?ai
Alea#dri#e& ?od?ul=i co8ii&#ea%te8tat&
cu totul di#tre care?irele
a <u8raie=uit #u?ai
<e >#dr@o<ti "iica de
8ro"u#d
?irea<a <a& care >l a<iur@ r>z>#d& c@ aea <@ r@?>#@ cu el ?ereu& cu
ece8=ia& de<iur& a ee#tualit@=ii ># care ar "i i#trat ># ra=iile reelui
># ti?8& chiar a%a <e %i 8etrecu ># ceea ce >l 8riea 8e ree Ludoic
al Y$lea o cu#o%tea 8e Rei#ette di# auzite %i >i re?arca<e "ru?u<e=ea de
"iecare dat@ c>#d dru?urile li <e i#ter<ecta<er@ Dee#i<e tot ?ai cu#o<cut@
># <ocietate& iar oltaire %i al=i i#telectuali o ad?irau %i >i 8re=uiau
8riete#ia Dar e#eriile reelui erau ?o#o8olizate de a?a#ta lui de la acea
dat@& Mada?e de 7hâteaurou& cea de a treia di#tr$u# trio de <urori de
care el <e >#dr@o<ti<e
># 2,& totu%i& ># ti?8ul r@zboiului au<triac de <ucce<iu#e& a?a#ta lui
>#c@8@=>#at@ >l ur?@ 8e c>?8ul de b@taie Ace<t di<8re= total "a=@ de
co#e#ie#=e <e >#toar<e >?8otria ei c>#d Ludoic <e >?bol#@i ra& iar
u# e8i<co8 "u co#ocat <@ >l >?8ace cu lu?ea 8e care b@#uia c@ aea <@
o 8@r@<ea<c@ ># cur>#d Dar o?ul Bi<ericii re"uz@ <@ >l ab<ole de 8@cate
8>#@ c>#d el #u aea <@ <e co#"e<eze 8ublic %i <@ <e c@ia<c@ 8e#tru 8@catele
<ale >#<8@i?>#tat de "ocul iadului& Ludoic >%i ?@rturi<i adulterul cu
Mada?e de 7hâteaurou& i?8lor@ iertare %i ordo#@ ca "e?eia 8@c@toa<@ <@
"ie >#de8@rtat@
7he<tiu#ea #u <$a <"ir%it aici& c@ci ?@rturi<irea lui aea <@ "ie r@<8>#$
dit@ 8e <car@ lar@ Ludoic "u iertat& dar a?a#ta lui #u Oa?e#ii <e
r@bir@ <@ aru#ce cu 8ietre %i cu co#=i#utul oalelor de #oa8te 8e<te tr@<ura
ei& b@t>#du$%i Joc de ea %i u?ili#d$o Acea<t@ e8erie#=@ oribil@ o a"ect@
at>t de tare& >#c>t ea "@cu 8#eu?o#ie& >#tre ti?8& reele <e i#dec@ %i& c>#d
@zu c@ 8er<8ectia ?or=ii <e >#de8@rta& o reche?@ la er<aille< 7u toate
ace<tea& Mada?e de 7hâteaurou aea <@ ?oar@ ># cur>#d
Dou@ lu#i ?ai t>rziu& ># 2,)& la celebrarea #u#=ii "iului <@u& del"i#ul&
Ludoic& >?8o8o=o#at ca u# 8o? de 7r@ciu#& >%i >#dre8t@ ate#=ia a<u8ra
lui Rei#ette& o <tr@lucitoare %i elea#t@ zei=@ Dia#a& z@bo i#d ># 8reaJ?a
ei toat@ <eara 7ur>#d du8@ aceea& ea dee#i a?a#ta lui
A<ce#<iu#ea #oii a?a#te reale 8rooc@ aita=ie lacurtea "ra#cez@ 7>t

1)
de ?ult a dura rela=iaP <e >#trebau curte#ii 7i#e >i erau alia=iiP Dar
du%?a#iiP 7e 8u#ea ea la caleP 7e >i 8l@cea& ce #u >i 8l@cea %i ce <co8uri
ur?@reaP >#tr$u# <i<te? ierarhic bazat 8e #o=iu#ile de dre8t dii# %i <>#e
alba<tru& era cu ade@rat >#rozitoare 8uterea 8ote#=ial@ a u#ei #oi a?a#te
de a i#"lue#=a treburile <tatului %i& ce era %i ?ai i?8orta#t& de a i#"lue#=a
ca<a real@ %i ?ul=i?ea celor care de8i#deau de acea<ta Ba ?ai ?ult: la ce
te 8uteai a%te8ta di# 8artea u#ei 8are#ite ca doa?#a d5Etoile<& o "e?eie de
orii#e i#"erioar@& o burhez@& care era 8riete#@ cu atei 8recu? oltaireP
Dar Ludoic era ab<orbit de rela=ia cu #oua lui iubit@ %i <e e#era ori
de c>te ori auzea ro<ti#du$<e reu# cu>#t de deza8robare la adre<a ei
Rei#ette r@<8u#<e la iubirea lui cu o 8a<iu#e i#<8irat@ de "a#teziile #utrite
>#c@ di# co8il@rie& ># ciuda <i#cerit@=ii ei& b>r"ele de<8re ea& ade<ea
?ali=ioa<e& >?8>#zeau curtea
>#tre ti?8& Rei#ette >i ceru lui Ludoic <@$i clari"ice <tatutul& iar el <e
eecut@: o oia ># rolul de maîtresse en titre, >#c>#tat@& Rei#ette c@zu de
acord Dar i#<i<t@& totu%i& ca Ludoic <@ ara#Jeze u# dior= o"icial de <o=ul
ei Deotatul 7harle<$uillau?e 8ri?i cu tri<te=e e<tea& izbuc#i#d ># 8l>#<
Nu?ai du8@ ce >#=ele<e c@ decizia ei era ireocabil@ acce8t@ ru8tura de
iubita <a <o=ie
Totu%i& ># ciuda 8a<iu#ii ei 8e#tru ree& <tatutul de a?a#t@ a re8reze#$
tat o rea >#cercare 8e#tru Rei#ette Cu<e<e u# co8il "rail& a>#d ?ereu
8roble?e cu >tul %i 8l@?>#ii La ?aturitat e& 8e ?@<ur@ ce ace<te 8ro $
ble?e <e araau& >%i a<cu#<e <tarea de <@#@tate de toat@ lu?ea& cu ece8=ia
c>tora 8riete#i a8ro8ia=i Dar iile#=ei curte#ilor #u le <c@8@ "a8tul c@
era <l@bit@ %i ar@ta obo<it@ %i& cur>#d& <e r@<8>#di zo#ul c@ <cui8a <>#e
Doctorul >i 8re<cri<e odih#@& aer curat %i ?i%care 7u? a% 8utea <@ "ac
a<taP <e ait@ ea ia=a de curte 8re<u8u#ea re<8ectarea u#or reuli riu$
roa<e&iartoaletele
bile& erau elaborate
aerul <u8ra>#c@lzit era%i<u"oca#
ritualurile
t 7>tde8rie%te
>#"ru?u<e=are i#ter?i#a$
?i%carea& <e <i?=ea
8rea obo<it@ ca <@ <e co#"or ?eze 8re<cri 8=iilor ?ed icului
*@#@tatea ei %ubred@ >i a"ecta %i 8re<ta=ia ># 8at& iar ea era >#rozit@ la
>#dul c@ ceea ce ea #u?ea #atura <a "riid@ 2$ar "i 8utut >?8i#e 8e Lu$
doic ># bra=ele altei "e?ei& >#tr$o #oa8te& du8@ ce$i re8ro%a c@ e Krece ca
u# 8e%te& el <@ri di# 8at %i <e culc@ 8e ca#a8ea Rei#ette >#cerc@ <@ >l
8@<treze ur?>#d o diet@ ?e#it@ <@ >#c@lzea<c@ <>#ele rece: ciocolat@ calda
8re<@rat@ cu a#ilie %i r@%i#@& tru"e& <u8@ de =eli#@ Alteori bea la8te de
?@@ri=@ KMi$a% da ia=a ca <@ >i"ac 8l@cere& >i ?@rturi<i ea u#ei 8riete#e
De%i cor8ul o tr@da& Rei#ette reu%i <@ <e "ac@ i#di<8e#<abil@ reelui& >#
2,)& el o #u?i Marchiz@ de Go?8adour& #u?e care& a%a cu? aea <@
#oteze oltaire& ri?a cuamour - drao<tea 8e care Rei#ette i$o o"eri<e di#
8li# iubitului ei 7a a?a#t@ o"ical@ a lui Ludoic& reu%i <@ o >#du8lece %i
8e rei#@& de%i Marie$Lecz9#<a o u?ilea u#eori ># 8ublic Rei#ette >%i
dedic@ ia=a reelui& co?8e#<>#d li8<a ei de a>#t <eual 8ri# ac=iu#i care

1.
>l "er?ecau %i creau >#tre ei le@turi ce <$au doedit 8uter#ice ># ti?8
8relua cu e#tuzi a<? 8a<i u#ile reelui I <e al@tur@ la Jocul de c@r=i & de%i
ura acea<ta ocu8a=ie Gartici8a la 8artide de >#@toare& de%i acea<t@ acti$
itate >i co#<u?a %i bru?a de e#erie 8e care o ?ai aea Redacta #i%te
ra8oarte alerte %i <auroa<e& cu i#"or?a=ii 8ri?ite de la <ericiile de <8i$
o#aJ ale reelui i#ea <curte %edi#=e zil#ice cu ?i#i%trii de <tat >l co#<ilia
8e ree %i dee#i a<t"el at>t cea ?ai dra@ 8riete#@ a lui& c>t %i a?a#ta <a
Rei#ette <e i?8lic@ %i ># treburile <tatului& "@c>#d eact ceea ce Ludoic
>l aertiza<e 8e <tr@#e8otul lui c@ <$ar 8utea >#t>?8la >l co#i#<e 8e Ludoic
<@ >l co#cedieze %i <@ >l eileze 8e ?i#i<trul Maure 8a<& 8re<u8 u<ul autor
al u#ui er< ># care >%i b@tea Joc de leucoreea ei& o a"ec=iu#e i#ecoloic@
ce 8re<u8u#e <cureri ai#ale roa<e %i albe C@cu de?er<uri 8e#tru a$2
#u?i 8e "ratele ei& Abel& i#te#de#t e#eral al ca<ei reale& o 8ozi=ie
i?8orta#t@ ># care el <e achit@ de >#datoriri cu e"icacitate %i o#e<titate Ea
ad?i#i<tra 8atro#aJul real al literaturii %i artelor& ># 8rii#=a c@rora <e
8rice8ea %i 8e care le a8recia la Ju<ta aloare A "o<t co"o#datoarea %colii
?ilitare de o"i=eri %i a "ai?oa<ei "abrici de 8or=ela# de la *ere<
># 2,)2& du8@ o a?8l@ deliberare& Rei#ette re#u#=@ la rela=iile <euale
cu reele& a>#d riJ@ ca ace<t "a8t <@ <e a"le A<t" el& li <$a o"erit 8o<i bi$
litatea de a 8ri?i *">#ta >?8@rt@%a#ie& deoarece #u ?ai co?iteau adulter
u#ul cu cel@lalt Ge#tru Rei#ette& acea<t@ re#u#=are aea u# dublu be#e"i$
ciu: >i u%ura co#%tii#=a reliioa<@ %i o elibera de o <arci#@ 8e care #u o
8utea >#de8li#i cu? <e cui#e Totu%i& ei<ta ?arele 8ericol ca Ludoic <@
o >#locuia<c@ cu o alt@ a?a#t@& ># 2,)'& c>#d Ludoic o "@cu 8e Rei#ette
duce<@& b>r"itorii de la curte i#ter8retar@ e<tul dre8t o <tr>#ere de ?>#@
aurit@ ># ederea debarc@rii ei
Ge#tru a$%i ?e#=i#e i#"lue#=a a<u8ra lui Ludoic& Rei#ette <e <tr@dui&
<au cel 8u=i#
tau #ici a%a <u<=i#ea
u# 8ericol lu?ea& <@o>i"@cur@
7o#te?8ora#ii @<ea<c@ "e?ei acuz>#d$o
codoa%@& ti#ere carec@#u8u<e<e
8reze#$
la cale >#"ii#=area bordelului de 8alat di# di<trictul Garc au 7er"< 7>?8ul
cu cerbi0 Acolo& adole<ce#te recrutate di# r>#dul "a?iliilor 8arizie#e <@race
erau cazate %i 8re@tite <@ >i dei#@ a?a#te lui Ludoic& care le K<erea
ade<ea ># ru8uri de c>te dou@$trei Cetele erau bi#e hr@#ite %i >?br@cate
"ru?o<& "u<e<er@ >#@=ate <@ <e 8oarte ># <ocietate %i be#e"iciau de a<i<te#=@
?edical@ K7i"ra de a"aceri era de<tul de bu#@& c@ci ti#erele K8e#<io#ate
di# ace<te 8o<turi 8ri?eau re#te <au <e c@<@toreau ade<ea cu b@rba=i dor$
#ici <@ 8ro"ite de K8re@tirea lor ># do?e#iu Cetele care >i #@%teau lui
Ludoic co8ii erau a#u#=ate c@ le ?uri<er@ bebelu%ii A8oi& ace%ti i#"a#ti&
princes et princesses man?uees, 8ri?eau aloca=ii a#uale %i erau da=i <8re
ado8=ie u#or 8@ri#=i 8otrii=i
La doi a#i de la >#"ii#=area ca<ei de 8l@ceri a lui Ludoic di# Garc au
\er"<& "iica de zece a#i a Rei#ettei& Alea#dri#e& a ?urit Rei#ett e #u <e
Gutea co#<ola ># #ici u# "el K>#treaa ?ea "ericire a ?urit o dat@ cu "iica

1,
?ea& aea <@ ?@rturi<ea<c@ ea ># 8articular 7riticii ei& cobor>#du$<e l
#ielul cel ?ai de Jo<& au <u<=i#ut c@ lacri?ile @r<ate de Rei#ette era9J
doar 8e#tru ea >#<@%i& deoarece Alea#dri#e #u aea <$o ?ai >#locuia<c@
># 8atul lui Ludoic
Rei#ette >#cerc@ <@$%i re"ac@ ia=a zdrobit@ Ti?8 de >#c@ u# dece#i
ea co#ti#u@ <@ <e i?8lice ># treburile <tatului %i ># a"acerile i#ter#e al
cur=ii& ?iz>#d 8e "a8tul c@ alia=ii ei aeau <@ "ie <u"icie#t de 8uter#ic
8e#tru a$i >#i#e du%?a#ii tot ?ai #u?ero%i& 8ri#tre care <e #u?@rai
<u<=i#@torii altor "e?ei "ru?oa<e& ce <8erau <@ o 8oat@ >#locui C@cu 8re ;
<iu#i a<u8ra lui Ludoic <@ co#cedieze ?i#i%trii care #u o <i?8atizau E;
<u8raie=ui lu8tei i#ter# e de la curte& iar #oua ei ca<ti tate o "@cu <@ <i
<i?t@ at>t de irtuoa<@& >#c>t <8riJi#i Bi<erica ># di<8utele ei cu Garla?e#
tul "ra#cez Lucr@ >?8reu#@ cu 8roteJatul <@u& Ducele de 7hoi<eul& aii
c@rui >#tre8ri#deri di8lo?atice du<er@ ># "i#al la R@zboiul de !a8te A#i 2
care aea <@ o8u#@ Cra#=a& Au<tria& Ru<ia& *ao#ia& *uedia %i *8a#ia Gru<ie
Marii Brita#ii %i Ha#orei Acea<t@ cata<tro"@ a8roa8e c@ adu<e ># <a8@ di
le?# Cra#=a Mada?e de Go?8adour cheltui <u?e eorbita#te di# buetul
<@r@cit al =@rii 8e#tru <8le#dide o8ere de art@ %i arhitectur@; <tilul 8e ca#
2$a i?8u< Cra#=ei a "o<t at>t de <tr@lucit& >#c>t a aJu#< <@ de"i#ea<c@
>#trea@ er@ e<tetic@ Ea >i "@cea 8e 8lac i#dole#tului ree& ># ti?8 ce& M
a"ara 8alatului& 8o8ula=ia #eli#i%tit@ ?urea de "oa?e
7ur>#d du8@ Tratatul de la Gari<& di# 2,.-& Rei#ette c@zu 8rad@ u#ei
?aladii& du8@ toate 8robabilit@=ile& u# ca#cer la 8l@?>#i Griete#ul ei&
oltaire& reret@ di<8ari=ia u#ei "e?ei <i#cere care >l iubi<e 8e ree 8e#tru
Xel >#<u%i& #u 8e#tru ra# ul lui 7u toate ace<tea& 8e <ea?a ei <e r@<8>#di
o %icală 8o8ular@ ce ilu<tra ?odul cu? o edeau co#te?8ora#ii <@i: KAici
<e odih#e%te cea care a "o<t dou@zeci de a#i iri#@&/ O8t a#i t>r"@/ !i zece
a#i codoa%@

+# an n# ,u .a rr 
Vr?@toarea a?a#t@ o"icial@ a lui Ludoic& 4ea##e Becu& dee#it@ ?ai
t>rziu co#te<@ du Barr9& era de orii#e %i ?ai Joa<@ dec>t Rei#ette de
Go?8adour 4ea##e era "iica #eleiti?@ a lui A##e Becu& o buc@t@rea<@
"ru?oa<@ %i >#tre8ri#z@toare& %i a "ratelui A#e& u# c@lu@r& care #u o 8utu
lua 8e acea<ta ># c@<@torie 4ea##e <e "a?iliariza cu <tatutul de a?a#ta
>#c@ di# co8il@rie& c>#d A##e <e a#aJa ># ca<a u#ui o"icial 8arizia# care
locuia cu Cra#ce<ca& a8eti<a#ta lui a?a#t@ italia#@ Cra#ce<ca 8ri#<e dra
de co8ilita blo#d@ %i ara#Ja ca acea<ta <@ "ie educat@ la o %coala
?@#@<tirea<c@ Acolo 4ea##e <tudie literatura %i artele& "@cu o 8a<iu#e
8e#tru *hae<8eare %i >%i %le"ui dic=ia& ceea ce aea <@ >l >#c>#te ?ai t>rziu
8e Ludoic al Y$lea La re?ea ab<olirii& 8e c>#d aea ci#ci<8rezece
a#i& 4ea##e era at>t de >#c>#t@toare& >#c>t Cra#ce<ca @zu bru<c ># "o<ta ei

##
8ro teJ at @ o co#c ure #t@ la a"e c=i u#e a a?a #tu lui <@u & a%a c@ o aba #do #@&
lâ<>#d$o <@ <e de<curce <i#ur@
La o8t<8rezece a#i& 4ea##e >%i @<i de lucru la atelierul u#ui 8eruchier
<J 8e#tru <curt ti?8& dee#i a?a#ta "iului ace<tuia Du8@ aceea& co#ti#u@
<@ ?u#cea<c@& dar %i <@ >%i caute a?a#=i& urc>#d 8e <cara <ocial@ 8e ?@<ur@
ce <e >#<o=i cu i?8orta#=i "u#c=io#ari de <tat <au cu i#telectuali I <e du<e
e<tea ># tot ora%ul Era de o "ru?u<e=e care >=i t@ia r@<u"larea& >#alt@ %i
zelt@& cu o coa?@ de 8@r blo#d& ochi ?ari& alba%tri %i u# #a< acili#
elea#t Aea <>#i <u8erbi& 8e care ade<ea %i$i 8u#ea ># eide#=@ >#tr$u#
decolteu 8li# de u<t& co8le%i#du$i 8>#@ %i 8e cu#o<c@tori& >%i <ubli#ia
"ar?ecul
late& care >i#atural
8u#eaucu >#
u#eide#=@
?achiaJ 8er"ec=iu#ea
di<cret %i <e >?br@ca
blo#d@ ># bora#icuri 8a<te$
4ea## e era re#u?it@ %i 8e#tru arta ei a de a "ace drao< te& ># co#tra<t
cu "riida %i "raila Mada?e de Go?8adour& 4ea##e era o "e?eie robu<t@
%i <e#zual@& ai c@rei 8arte#eri <euali >i l@udau ailitatea %i re8ertoriul
erotic Nu era #ici ti?id@& #ici re=i#ut@ %i >%i i#dea 8rice8erea erotic@
co#tra u#or <u?e ?ari de ba#i <au 8e#tru cadouri %i biJuterii Gri?ul ei
a?a#t& co#tele 4ea#$Ba8ti<te du Barr9& era ae#tul %i codo%ul ei& care aea
<$o 8ro8ul<eze 8e cele ?ai >#alte tre8te ale <ociet@=ii& 8>#@ la ulti?a cu$
cerire& Ludoic al Y$lea
O 8oe<te a8ocri"@ de<crie 8ri?a >#t>l#ire a lui 4ea##e cu Ludoic al
Y$lea& la Galatul er<aille< *e <8u#e c@ ea a "@cut trei reere#=e& a%a
cu? cerea 8rotocolul& a8oi a 8@%it c@tre el %i 2$a <@rutat a8@<at 8e buze 7u
<iura#=@ c@ #u a%a <$au 8etrecut lucrurile& dar a<ta de#ot@ i?ai#ea ei >#
e8oc@ & de "e?eie cu o <eua litate deborda #t@ Du8@ toate 8robab ilit@=ile&
du Barr9 o <co<e<e ># calea reelui& %tii#d c@ Ludoic #u ar "i 8utut <@ #u
ob<ere o "e?eie at>t de <educ@toare Du Barr9 a aut dre8tate Era 8ri?a
dat@ du8@ 8a<iu#ea <a 8e#tru Rei#ette& c>#d Ludoic >%i 8ierdea ca8ul
du8@ o "e?eie& <i#ura care >l "@cea <@ <e <i?t@ iar@%i t>#@r& du8@ cu? aea
<@ ?@rturi<ea<c@ el
Dar oa?e#ii 8e care du Barr9 >i aea 8la<a=i la curte >l ?i#=ir@ 8e ree
i# 8rii#=a a#tecede#telor lui 4ea##e& 8reze#t>#d$o dre8t o "e?eie re<8ec$
tabil@ %i c@<@torit@& de orii#e ari<tocratic@& ># realitate& 4ea##e era l@<tarul
#eleiti? al u#ei "a?ilii =@r@#e%ti& o curteza#@ #ec@<@torit@& >#rei<trat@ la
Goli=ie ca a?a#ta lui du Barr9 7e era de "@cutP 7urte#ii >#riJora=i ai lui
Ludoic au "o<t #eoi=i <@ >i <8u#@ ace<tuia ade@rul Ludoic era 8rea
>#dr@o<tit ca <@ o 8ede8<ea<c@ 8e t>#@ra %i "er?ec@toarea i?8o<toare
7@<@tori=i$o& ordo#@ el
7o#tele du Barr9 era de i=@ #obil@ %i ar "i luat$o oric>#d 8e 4ea##e >#
c@<@torie 8e#tru a$i o"icializa <tatutul la curte Dar& di# 8@cate& era deJa
>#<urat& cu o "e?eie 8e care #u o iubea %i 8e care o aba#do#a<e& du8@ ce
u cheltui<e aer ea 7o#tele aea >#<@ u# "rate ?ai ?are& at>t de <@rac& >#c>t
_ici o "e?eie cu?<ecade #u ar "i co#<i?=it <@ <e c@<@torea<c@ cu el > #
1+
<chi?bul u#ei <u?e core<8u#z@toare& uillau?e du Barr9 co#<i?=i <
dei#@ <o=ul lui 4ea##e
Ba#ii <chi?bar@ atuurile& a%a c@& bru<c& 4ea##e 8ri?i u# certi"icat de
#a%tere Kreizuit& care >i ridica <tr@?o%ii la ra# #obiliar %i >i <c@dea
>r<ta cu trei a#i Du8@ o <curt@ cere?o#ie de<"@%urat@ la ora ci#ci
di?i#ea=a& 8e#tru a eita 8riirile i#di<crete& 4ea##e ie%i di# bi<erica 8ari$
zia#@ *ai#t$Laure#t cu titlul de co#te<@ du Barr9 Nu#ta ei& care <e 8re<u$
8u#e c@ a "o<t celebrat@ chiar de "ratele A#e& tat@l ei #atural& a "o<t
<i#urul ?o?e#t c>#d %i$a >#t>l#it <o=ul Ace<t ara#Ja?e#t >i co#e#ea
co#telui El <$a i#<talat >?8reu#@ cu t>#@ra lui a?a#t@& cu care aea <@ <e
#oua <a 8e#<ie
c@<@torea<c@ du8@ ?oartea lui 4ea##e& %i a tr@it 8>#@ la ad>#ci b@tr>#e=i di#
4ea##e era acu? o co#te<@ c@<@torit@& ce 8utea "i 8reze#tat@ la curte
Ludoic >#"ru#t@ o<tilitatea #obililor ?itui#d o co#te<@ >#datorat@ 8e#tru
a o <8o#<oriza 8e #oua <a a?a#t@ 4ea##e <o<i la curte "@r@ a$%i cere <cuze
de >#t>rziere& etal>#du$%i rochia alb@ b@tut@ ># dia?a#te %i <u8u#>#du$<e
8reze#t@rii cere?o#ioa<e cu de?#itate %i a8lo?b& ># ziua aceea& la '' a8rilie
2,.+& dee#i a?a#ta o"icial@ a lui Ludoic
Ti?8 de %a<e a#i& 4ea##e do?i#@ ia=a <ocial@ %i<eual@ a lui Ludoic
Reele& care >#ce8ea <@ >?b@tr>#ea<c@& era 8e<te ?@<ur@ de bucuro<& 8e#tru
c@& la "el ca Rei#ette de Go?8adour& #oua lui a?a#t@ >l iubea %i 8e#tru
calit@=ile lui 8er<o#ale at>tea c>te aea0& #u #u?ai 8e#tru 8uterea %i aerea
<a De%i 4ea##e era 8reze#t@ la ?aJoritatea di#eurilor %i a ee#i?e#telor
la care <e di<cuta 8olitica <tatului& ea #u <e a?e<teca #iciodat@ ># ace<te
treburi %i #ici #u <e ar@ta i#tere<at@ 7ele ?ai ?ari 8a<iu#i ale ei erau
literatura %i arta& 8recu? %i >?bo@=irea colec=iei ei i?8re<io#a#te de 8ietre
8re=ioa <e& care a co<tat ># total i<tie ria <tatul ui circa '&) ?ilio a#e de
lire
Berti#&4ea##e
8e#tru?ai cheltuia <u?e
redecorarea ?ari
ca<elor 8e %i 8e#tru
care rochiile
Ludoic "@cute de8e#tru
i le d@rui<e& Ro<e
<alariul <eritoril or %i ?iile de c@r=i leate ># 8iele gra+ată artiza#al
ia=a ei <e derula ># li?itele etichetei 8re<cri<e& >#tre 8racticile ela$
borate de >#"ru?u<e=are& coa"or %i #e<">r%itele 8robe de co<tu?e& lua 8arte
la audie#=e& <8ectacole& di#euri& co#certe %i alte adu#@ri& c@l@rea %i >#a
>?8reu#@ cu reele Ea& ?ai ?ult dec>t orici#e& trebuia <@ "ie la di<8ozi=ia
reelui oric>#d %i #u 8utea <@ <e <u<tra@ de la oblia=ia de a 8etrece cu
el aca#=e de re"acere *e co#"ru#ta zil#ic cu oa?e#i care oiau <@ o
<ub?i#eze& i#clu<i cu M@ria A#toa#eta& <o=ia adole<ce#t@ %i #ea<t>?8@rata
a #e8otului reelui care aea <@ dei#@ ?ai t>rziu Ludoic al YI$lea0
M@ria A#toa#eta o co#<idera 8e 4ea##e 8roa<t@ %i i?8erti#e#t@& iar "a<ci#a=ia
8e care acea<ta o eercita a<u8ra lui Ludoic i <e 8@rea de?#@ de di<8re=
Eticheta cur=ii cerea ca 4ea##e <@ #u aib@ ia=@ 8riat@& de la baia
8ar"u?at@ de di?i#ea=@ %i 8>#@ la ablu=iile de <ear@ Doa?#ele de la curte
erau ?ereu 8reze#te& iar ade<ea chiar %i 8er<oa#e di# a"ara ace<tui a#turaJ:

+(
cei care e#eau cu 8eti=ii& "@c>#d cozi i#ter?i#abile la 8alat& ># <8era#=a
ca "e?eia 8e care o co#da?#au ># ?od 8ublic aea <@ >i <ca8e de di$
er<ele lor #ecazuri 8er<o#ale I?8lorau ba#i %i 8o<turi de la 4ea##e O
>#de?#au <@ i#teri#@ ># "aoarea lor "a=@ de o"icialii #e>#du8leca=i& <@ le
<8o#<orizeze co8iii& <@ le 8atro#eze ac=iu#ile de caritate 4ea##e <c@8a de
8rez e#=a i#tr u%il or # u?ai c>#d "@cea dra o<te cu r eele 
># ciuda ace<tor #eaJu#<uri& 4ea##e era o "e?eie e<el@ %i #eobo<it@&
cu i#i?@ bu#@ %i iert@toare Dar a "o<t ?ult certat@ ># Cra#=a 8rereolu=io#ar@
8e#tru etraaa#=ele <ale %i <8re deo<ebire de Nell F9##e ># A#lia0
co#da?#at@ ca tr@d@toare a orii#ilor <ale ?ode<te& ># loc <@ <e >#dre8te
>?8otria b@tr>#ului ree& oa?e#ii o >#i#o@=eau 8e Kt>r"a real@ 8e#tru
toate #ecazurile lor $ "oa?ea& li8<a 8>i#ii& %o?aJul 7>#d 4ea##e <e ae#$
tura ># a"ara cur=ii& r@<cula=ii luau cu a<alt tr@<ura cu care c@l@torea
># 2,,& du8@ %a<e a#i de reiorare e?o=io#al@ %i <eual@ cu a?a#ta
<a o"icial@& Ludoic co#tract@ o "or?@ letal@ de ariol@& >#=ele<e c@ e 8e
?oarte %i >#durile i <e >#dre8tar@ c@tre Ziua 4udec@=ii& >i <8u<e lui 4ea##e
c@& de draul ?>#tuirii lui e%#ice& ea trebuie <@ 8@r@<e<c@ curtea K*>#t
dator <@ ?@ dedic Do?#ulu i %i 8o8oru lui ?eu& zi<e el 4ea## e le%i#@ %i&
de >#dat@ ce >%i ree#i& <e du<e dire ct la tr@<ura <a %i 8@r@<i 8alat ul C@r@
lacri?i <au re8ro%uri& >#=ele<e<e Nu era curat@ di# 8u#ct de edere ?oral&
u# ob<tacol i#<ur?o#tabil ># calea ?>#tuirii lui Ludoic
Ludoic @r<@ c>tea lacri?i de durere la 8ierderea co?8a#iei a?a#tei
<ale& a cui#telor %i ?>#>ierilor ei reco#"orta#te A8oi >%i che?@ 8reo=ii
<@ >l ab<ole de 8@cate& ?ai ale< de rela=ia <e#z ual@ 8e care o au<e <e cu
ea *@rut@ crucea cu acelea%i buze cu care o <@ruta<e 8e 4ea##e 7>tea
zile ?ai t>rziu& <e#i# %i 8a%#ic ># <iura#=a o"erit@ de c@i#=a <a de ulti?@
or@& Ludoic <e >#dre8t@ c@tre ?>#tuirea care >i "u<e<e a<t"el a<iurat@
A8roa8eo i?ediat&
A#toa#eta& #oul
eilar@ 8e ree& du
4ea##e Ludoic
Barr9 al
la YI$lea& %i rei#a
o ?@#@<tire& <a& M@ria
8oru#ci#d <@ "ie
=i#ut@ ># izolare acolo *?ul<@ de l>#@ 8riete#ii ei& >#at@ de creditori&
4ea##e <e ada8ta >#carcer@rii <ale& cu aceea%i ra=ie cu care <e aco?oda<e
ie=ii de la curtea real@& >%i @<i ># Maica abrielle de La Roche$Co#te$
#ille o 8riete#@ de #@deJde& care >i co#i#<e 8e Ludoic %i 8e M@ria
A#toa#eta <@ >i 8er?it@ <@ 8ri?ea<c@ izite V#a di#tre ele a "o<t aceea a
#otarului& care ara#Ja >#zarea u#or biJuterii 8e#tru a$i 8l@ti 8e creditorii
etre? de i#<i<te#=i ai lui 4ea##e
V#<8rezece lu#i ?ai t>rziu& Ludoic %i M@ria A#toa#eta o eliberar@ 8e
4ea##e di# ?@#@<tire& dar >i i#terzi<er@ <@ <e a8ro8ie la ?ai ?ult de zece
lehe de Gari< %i er<aille< Ti?8 de %ai<8rezece a#i& ea tr@i ># li#i%te&
tac>#du$%i a?a#=i& ?>#c>#d 8e <@turate& >#r@%>#du$<e& bucur>#du$<e de ia=@
Mai 8ri?ea %i o 8e#<ie care totaliza circa '12')(( de lire& a%a cu? >i
Gro?i<e<e Ludoic >#ai#te de a ?uri
ia=a idilic@ a lui 4ea##e <e <">r%i ># 2,+2& c>#d ho=ii 8@tru#<er@ >#

+2
ca<telul ei& "ur>#d biJuterii ># aloare de ?ilioa#e O lu#@ ?ai t>rziu& c>#d
a"l@ c@ la Lo#dra 8oli=ia recu8era<e biJuterile& traer<@ 7a#alul M>#ecii
8e#tru a rei#tra ># 8o<e<ia #e<te?atelor Acea<ta #u a "o<t o doad@ de
>#=ele8ciu#e& c@ci echiul rei? <e 8r@bu%ea& ># di<8erare de cauz@& Lu$
doic al YI$lea a8el@ la Gru<ia 8e#tru o coali=ie ?ilitar@& ># re?e ce
M@ria A#toa#eta 8leda 8e l>#@ reele <8a#iol <@ aJute "a?ilia real@ <@
"u@ ># loc <@ <e retra@ ># a#o#i?at %i <@ >%i a<cu#d@ bu#urile& ca ceilal=i
ari<tocra=i %i bo@ta%i& 8ri# ac=iu#ile <ale& 4ea##e atra<e ate#=ia a<u8ra <a
%i a aerii <ale La Lo#dra #u reu%i <@ >%i recu8ereze biJuteriile de la
autorit@=ile e#leze%ti !i #ici #u ob<er@ c@ ae#=ii 8oli=iei "ra#ceze o
ur?@ri<er@ 8>#@ ># A#lia %i o @zu<er@ >#t>l#i#du$<e cu e?ira#=i
a#tire o lu=io#ari
7o?8ro?i<@ di# 8u#ct de edere 8olitic %i <ocial& co#da?#at@ ca re$
ali<t@ %i t>r"@ care 8ria<e 8o8orul "ra#cez de ?ilioa#e de lire& "o<ta
a?a#t@ real@ ree#i ># ate#=ia 8ublicului De%i >#<u%i 8oliticia#ul
reolu=io#ar Mirabeau re?arc@& la u# ?o?e#t dat& c@ u#icul ei 8@cat "u<e<e
"a8tul c@ zeii o "@cu<er@ "ru?oa<@& uer#ul reolu=io#ar o are<ta Gotriit
8ri?ului ca8@t de acuzare& Kchiar %i du8@ eide#ta ei dizra=ie ea a
co#ti#uat le@turile cu acei oa?e#i& care <>#t azi cei ?ai cruzi du%?a#i ai
#o%tri 4ea##e a ?ai "o<t acuzat@ %i de detur#area "o#durilor 8ublice&
8recu? %i de re?arce a#tireolu=io#are
># >#chi<oare& 4ea##e cu?8@#i lucrurile %i crezu c@ aea <@ "ie cru=at@&
># lu#ile de di#ai#tea 8roce<ului <@u& <e bucur@ de to@r@%ia celorlal=i
8rizio#ieri& u# a?e<tec de ari<tocra=i 8e care >i cu#o<cu<e %i de 8ro<tituate
care >i erau <tr@i#e 7>#d a "o<t co#da?#at@ la ?oarte& 4ea##e url@ de
durere 7u toate ace<tea& co#ti#u@ <@ <8ere c@ >%i a 8utea #eocia aerea
># <chi?bul ie=ii 7>#d %i ace<t lucru <e doedi i?8o<ibil& >#=ele<e c@ era
ble<te?at@&
t>r>t@ 8>#@ la>#hiloti#@
du8@$a?iaza
La u#cu?o?e#t
"ri t@io<
dat>#a care a ?urit&
>#cercat a trebuit
<@ <ca8e& <@ "ie
<tri>#d:
Kre=i <@ >?i "ace=i r@u& @ ro <@ #u >?i "ace=i r@u 7@l@ii ei #er@bd@tori
o >#%"@car@ %i o lear@& ># ti?8 ce ea =i8a di<8erat@& la?a >i t@ie ad>#c >tul&
care >#tre ti?8 i <e >#ro%a<e KTr@ia<c@ re8ublica <tri@ 8ublicul de
a?8iri care <aura <8ectacolul deca8it@rii ei
4ea##e du Barr9 a "o<t ulti?a maîtresse en titre %i o "iur@ e?ble?a$
tic@ a i#<titu=iei a?a#tei reale *$a bucurat de reco?8e#<e ?ateriale
e#or?e& 8e care Ludoic i le a<iura di# buetul Cra#=ei: <u?e ?ari de
ba#i& o ?ul=i?e de 8o<e<iu#i i?obiliare decorate "a<tuo<& o colec=ie de
biJuterii care >#c@ >i ?ai ui?e%te 8e i<torici& hai#e <u8erbe Dar co#ti#ua
ei o<te#ta=ie a ali?e#tat "uria 8ublic@& a<t"el c@ ># cele di# ur?@ <$a @zut
#eoit@ <@ 8l@tea<c@ cu 8ro8ria ia=@& ># ti?8 ce era t>r>t@ <8re e%a"od&
4ea##e du Barr9 #u$%i >#chi8ui<e c@ cei %a<e a#i 8etrecu=i ca a?a#t@ a lui
Ludoic aeau <@$i aduc@ o co#da?#are la ?oarte

+'
Mont #'
La o Ju?@tate de <ecol du8@ ?oartea lui 4ea##e du Barr9& alt@ a?a#t@
real@ reu%i <@ ca8teze 8e#tru <curt ti?8 ate#=ia u#ui <uera#& "a8t ce aea
<â$l co<te 8e ace<ta 8ro8ria coroa#@ Lola Mo#tez& care a i#<8irat <loa#ul
Ce Lola rea& Lola ia& >%i dorea ca? tot ce au<e<e %i 4ea##e du Barr9
 "ai?@& aere %i adora=ia b@rba=ilor boa=i %i 8uter#ici 7el ?ai boat %i
?ai 8uter#ic di#tre ace%ti b@rba=i a "o<t chiar reele Baariei& LudFi I&
8e care ea 2$a cu#o<cut ># 21. Di# "ericire 8e#tru ea& >#<o=irea cu u# ree
dee#i<e la re?ea aceea o a"acere ?ult ?ai <iur@ dec>t era ># Cra#=a
8rereolu=io#ar@
Lola Mo#tez& al c@rei #u?e real era Eliza ilbert& <e #@<cu<e ># I#dia&
># 21'(& ca "iic@ a u#ui <oldat e#lez c@<@torit ># rab@ cu o "at@ de
8ai<8rezece a#i Tat@l ei a ?urit& ?a?a <$a rec@<@torit& iar Eliza a "o<t
tri?i<@ ># A#lia& la <tudii La >r<ta de %a8te<8rezece a#i& a "uit ># lu?e
cu Tho?a< 4a?e<& u# locote#e#t cu trei<8rezece a#i ?ai ># >r<ta dec>t ea&
8e care 2$a 8@r@<it ># <curt ti?8 Du8@ ce <o=ul ei <u8@rat a cerut dior=ul&
Eliza a "uit ># *8a#ia& u#de a <tudiat da#<ul *$a >#tor< ># A#lia <ub
#u?ele de M@ria Dolore< de Gorri< 9 Mo#tez $ Kdar <8u#e=i$?i Lola
$"iica da#<atoare a u#ui #obil <8a#iol <c@8@tat Dee#i<e %i o curteza#@
a<8ira#t@& cu o clie#tel@ ?ereu ># <chi?bare 7hiar <$a c@<@torit cu u#ul
di#tre ad?iratorii ei& ># ciuda "a8tului c@ >#c@ #u era o"icial dior=at@
Lola era o bru#et@ cu ochi alba%tri care& a%a cu? a"ir?a u#ul di#tre
biora"ii <@i& K<c@8@rau <c>#tei cu u# #a< de<e#at %i <8r>#ce#e "ru?o<
arcuite KCru?u<e=ea ei era li8<it@ de cu<ur Da#<ul ei re8reze#ta o i#ita=ie
"izic@ ea <crie Me?oriile lui 7a<a#oa cu 8ro8riul <@u cor8& re?arca
u# critic ># 8re<@
rier@&Cru?u<e=ea #u co#<tituia
o "e?eie co?8le@ <i#urul atu alo Lolei
%i i?8reizibil@& Era i#telie#t@
?i#ci#oa<@ 8atoloic@&%i de%i
ae#tu$
u#eori d@dea doad@ de ela#uri #obile 7heltuia ba#ii u#ui b@rbat& a8oi
trecea la altul& la "el de >#<t@rit& ># c@l@toriile <ale "re#etice 8ri# Euro8a&
a dee#it o a8ro8iat@ a lui Cra#z Li<zt& a "iului u#ui o"icial brita#ic&
Robert Geel& %i a u#ei <uite de al=i ad?iratori& 8ri#tre care %i reo c>=ia
Jur#ali%ti 7ea ?ai ?are loitur@ a Lolei a re8reze#tat$o cucerirea reelui
LudFi al Baariei
I# 21.& LudFi aea %aizeci de a#i %i co#ducea Baaria de dou@zeci
!i u#u de a#i Era u# ad?i#i<trator <eer %i ordo#at& <ub obl@duirea c@ruia
oaaria >#rei<tra<e u# ?are <ucce< "i#a#ciar& ># ti?8ul do?#iei <ale&
Mii#che#ul dee#i<e u# ce#tru cultural& arti<tic %i u#ier<itar euro8ea#
Dar LudFi #u$%i ara#Ja<e la "el de bi#e a"acerile 8er<o#ale *o=ia <a
deotat@& There<e& care >i #@<cu<e o8t co8ii& toc?ai >?br@=i%a<e celibatul
here<e acce8ta<e di#totdeau#a ae#turile etraco#Juale ale lui LudFi&
c
o#<ider>#du$le dre8t <u8a8e #ece<are 8e#tru dori#=a "izic@ Dar& bru<c& >#

+-
8raul b@tr>#e=ii& ace<t ree cu obraJii ciu8i=i de @r<at de >#t& care era ut
8oet %i u# i#telectual& >#ce8u <@ dorea<c@ ?ai ?ult dec>t >#t>l#iri ocazio&
#ale cu #i%te curteza#e di<crete T>#Jea du8@ o "e?eie care <@ r@<8u#d@ l
drao<tea lui %i <@ >l iubea<c@ a%a cu? era
LudFi ?ai aea o 8a<iu#e #ea%te8tat@: >i 8l@cea *8a#ia %i li?ba
<8a#iol@& 8e care o >#@=a<e <i#ur Aici i#tr@ ># <ce#@ 8a<@rea de 8rada&
a%a$zi<a Lola Mo#tez& <8a#iol@& >?br@cat@ >#tr$o rochie #ear@ care >=i t@ia
re<8ira=ia& 8u#>#du$%i ># aloare "ar?ecele !i ce Lola oia& Lola aea& a%a
c@& de >#dat@ ce >%i a<iur@ o >#treedere 8riat@ cu LudFi& <e "olo<i
cele c>tea ?i#ute cu el 8e#tru a$2 >?brobodi 8e reele <urd& #e>#crez@tor
%i coleric
Di# acea zi& LudFi& care "@cea crize de "urie dac@ <e <i?=ea 8u< >#
i#"erioritate& 8@c@lit <au tr@dat& >#ce8u <@ cread@ toate ?i#ciu#ile Lolei
ciuda aluziilor "@cute de al=ii& care <uerau eact co#trariul& ea reu%i <@ >l &
co#i#@ c@ era o arti<tocrat@ a c@rei "a?ilie <e de<tr@?a<e o dat@ cu
8ierderea aerii <tr@?o%e%ti Lola era %i u# 8olilot a?uza#t& "@c>#du$2 8e
ree <@ >i <oarb@ de 8e buzele 8li#e co#er<a=ia ># <8a#iola K#ati@: Ko
te Wuiero co# ?i ida& >i c>#ta el ># realitate& Lola era i?8ul<i@ %i
r@<"@=at@& #u ?erea #ic@ieri "@r@ c@=elul ei de co?8aie& Za?8a& dar Lud$
Fi 8u#ea toate ace<tea 8e <ea?a "e?i#it@=ii ei 7a %i duzi#a de b@rba=i J
care >l 8receda<er@& LudFi <e >#dr@o<ti<e 8>#@ 8e<te ca8 de ea
K*>#t ca ezuiul& care 8@rea <ec@tuit co?8let c>#d a eru8t di# #ou&
<e co#"e<a el u#ui 8riete# K*>#t 8ri#< ># ?reJele 8a<iu#ii ca #iciodat@&
M$a? trezit di# #ou la ia=@& <>#t iar t>#@r %i u#ier<ul >?i z>?be%te
; Lola dee#i a?a#ta o"icial@ a reelui& cu o re#t@ a#ual@ de zece ?ii
& de "lori#i %i dou@zeci de ?ii ># 8lu< 8e#tru redecorarea #oii <ale re%edi#=e
l De%i ?i#i%trii cabi#etului trebuia <@ <e ?ul=u?ea<c@ doar cu %a<e ?ii de
; "lori#i 8e a#& iar da#<atoarele cu #u?ai dou@ <ute& aerea #u >i aJu#ea
i Lolei: aea #eoie de <ericii de ?a<@ di# ari#t& de cri<taluri& biJuterii&
"i#i<aJe luoa<e la ca<@& ba#i de cheltuial@ Du8@ ce u# ad?i#i<trator a
& e%uat ># >#cercarea de a re<tr>#e cheltuielile Lolei& LudFi& du8@ u# <curt
; re8ro% 8@ri#te<c& >i dubl@& 8ur %i <i?8lu& re#ta
LudFi r@?a<e 8er8le c>#d co#<tat@ c@ o ?ic@ ba#d@ de ad?iratori
<tude#=i roia ?ereu ># Jurul Lolei& dar #u t ra<e #ici o co#cluzie cu 8riire
; la aleerea 8riete#ilor ei LudFi co#ti#u@ <@ #ee zo#urile co#"orr"l
r c@rora era >#cor#orat chiar %i du8@ ce Lola <ca#daliza Mii#che#ul& b@t>#d
: cu 8u?#ii ># u%a u#ui t>#@r locote#t ># ?iez de #oa8te& 8e#tru ca a8oi <a
i#@ la ree %i <@ >i cear@ t ra#<"erul o"i=erului ># a"ara ora%ului& tra#<"e"
8e#tru a c@rui a#ulare aea <@ 8ledeze ulterior KLolita c@ci a%a o #u?ea
el0 e teribil de calo?#iat @& <e 8l>#ea el 8riete#ilor
I# <curt ti?8& re8uta=ia de K>#@tor de aere a Lolei >i 8ericlita
ei<te#=a Ri<ca <@ "ie atacat@ de cet@=e#ii >#"uria=i de "elul ># care >5
>?brobodi<e 8e reele lor Lola r@<8u#<e bra>#d& 8li?b>#du$<e 8e <tr@zi\
+
J"u#che#ului cu Tur& u# uria% c>i#e #eru V# #ou 8ericol <e ii c>#d "ur@
date 8ublicit@=ii relat@rile care o ide#ti"icau dre8t Eliza ilbert 4a?e<
Lola& care <e d@dea dre8t M@ria Dolore< de Gorri< 9 Mo#tez& <e a8@r@
ehe?e#t La#<@ %i u# atac >?8otria iezui=ilor& 8e care >i b@#uia c@ <e
a"lau ># <8atele ace<tor atacuri >?8otria ei
># tot ace<t ti?8& LudFi au<e<e 8riileiul de a "ace drao<te cu
Lolita lui #u?ai de dou@ ori& de%i ea >i 8er?itea ade<ea <@$i <@rute buzele
>#trede<chi<e %i deetele de da#<atoare r@Jit co?8let& el deci<e <@$i acorde
u# titlu #obiliar I# 21,& Lola dee#i 7o#te<@ de La#d<"eldt KM@ 8ot
li8<i de <oarele de 8e cer& ?@rturi<i el& Kdar #u %i de <tr@lucirea Lolitei
># <u"letul ?eu El >%i a<iur@ co#"ide#=ii c@ Lola era 8ro"u#d >#dr@o<$
tit@ de el
># #oua <a 8o<tur@ de 7o#te<@ de La#d<"eldt& Lola dee#i %i ?ai aro$
a#t@ %i <"id@toare *i#urii ei 8riete#i erau <tude#=ii alie#a=i care >i
>?8@rt@%eau ederile a#tiiezuite& dar 8ri#tre du%?a#ii ei <e #u?@rau to=i
locuitorii Mu#che#ului& dac@ #u chiar ai >#treii Baarii Era at>t de dete<tat@
de lu?e& >#c>t <ub LudFi& reele care alt@dat@ "u<e<e at>t de iubit& tro#ul
<e cl@ti#a 7ur>#d Mii#che#ul <e r@zr@ti& di<tru>#d ca<a Lolei %i cl@dirile
># care du%?a#ii ei <u<8ectau c@ ea <$ar 8utea a<cu#de Lola "ui la Cra#$
"urt& iar LudFi a trebuit <@ >i reoce cet@=e#ia KOa?e#ii te$ar ucide dac@
te$ai >#toar ce aici& >i <cri<e el De draul ei& <e >#dea <@ abdice de la
tro#& ad@u@ el
7o#te<a Lola ridic@ di# u?eri& a8oi <e ?ut@ ># Ele=ia cu u# #ou
a?a#t& 8e care >l >#tre=i#ea di# ba#ii lui LudFi& chiar %i du8@ ce ace<ta
abdica<e ># "aoarea "iului <@u& Mai?ilia#& %i i <e di?i#ua<er@ e#iturile
7u toate ace<tea& "o<tul ree #u <e 8utu al@tura iubitei <ale Lola ># eil&
deoarece ># Baaria "uria 8ublic@ era at>t de 8uter#ic@ >#c>t ?e?brii "a?iliei
<ale >i>#i#terzi<e<er@
8u#e 8ericol i#<tit8>#@
u=ia%i?o
<@#arhiei
o iziteze 7hiar#oul
& >i <8u<e %i o ree
<i?8l@ izit@<@u
t at@lui ar 8utea
Lola& cu #oii ei a?a#=i& <e >#dea 8rea 8u=i# la LudFi& dar rarele ei
<cri<ori >l to8eau de duio%ie& a%a c@ d@du cur< cererilor ei i#<i<te#te de
ba#i %i biJuterii A8oi a8@ru di# #ou u#ul di# "o%tii ei <o=i& iar Lola #u ?ai
8utu <@ co#te<te dez@luirile ace<tuia LudFi& >?8ietrit de ui?ire %i di< $
8erare& >%i d@du ># cele di# ur?@ <ea?a c@ "u<e<e du< de #a< Lola >l
%a#taJ@& a?e#i#=>#d c@ a i#de u#ui ziar <cri<orile lui 8a<io#ate %i ridi$
cole& du8@ cu? bi#e edea %i el acu?0
LudFi #u >%i 8utu 8er?ite <@ re8ete <"id@toarea re8lic@ a Lordului
Nel<o# KGublic@$le %i du$te #aibii El i#tr@ ># Joc %i #eocie 8>#@ c>#d& >#
?od #ea%te8tat %i "@r@ #ici o e8lica=ie& Lola >i retur#@ toate <cri<orile
LudFi >i tri?i<e 8lata "i#al@& a8oi <e retra<e 8e#tru a$%i li#e r@#ile&
de8arte de ochii lu?ii
Lola >%i a?i#tea de LudFi cu dra ># 8ublic& c@ci el ocu8@ o ?are
Garte di# ?e?oriile 8e care ea %i le$a 8ublicat cu u# e#or? <ucce< >#

+)
*ta tel e V#ite & u#de %i$ a <chi? bat carie ra de da# <atoa re ># cea de
co#"ere#=iar& ># ectures of ola Monte% 7o#"eri#=ele Lolei Mo#tez0&
8ublicat@ ># 21)1& <e l@uda cu re#ta ei a#ual@& u?"lat@ ># carte la ci"ra de
%a8tezeci de ?ii de "lori#i& %i cu i?e#<a i#"lue#=@ 8e care a eercitat$o
a<u8ra i<toriei Euro8ei
Mai la obiect& Lola de"i#ea a<t"el a?a#ta: Ko "e?eie care 8er<i<t@ >#
8@<trarea 8ro8riei i#de8e#de#=e %i <e hr@#e%te di# 8uterea& izor>t@ eclu$
<i di# 8ro8ria 8er<oa #@& de a$%i a"ir?a i#diidualitate a %i de a$%i a8@ra&
cu toate ?iJloacele 8e care i le$a dat Du?#ezeu& dre8tul la o cot@ eala
di# 8riileiile lu?ii
Eide#t& aici erau i#clu<e %i 8riileiile lui LudFi Di# ?ulte 8u#cte
de edere& ConferinBele Lolei 8ot "i i#ter8retate ca o ree#dicare a dre8$
turilor "e?eii& e#it@ di# 8artea u#ei a?a#te:
e#iul #u are <e  Marii b@rba=i ai lu?ii au <c@8at ># ?are ?@<ur@
i #e>#"iera=i "ii#dc@& 8re<u8u#& lu?ea #u are dre8tul <@ <e a%te8te la reu# 8ic
J de ?o ra li ta te di # 8a rt ea u# ui b@r ba t Da r "e ?e ia $ ah  $ ea tr ebu ie <@ "i e
[ <">#t@ %i <@ la<e& a<t"el& b@rbatului ?o#o8olul a<u8ra tuturor 8@catelor lu?ii
Ge ?@<ur@ ce >#ai#ta ># >r<t@ %i "ar?ecele i <e o"ileau& Lola #u a ?ai
c@utat "ai?a %i aerea Ea a luat calea bi<ericii& tr@i#d cu ?ode<tia 8e care
i$o i?8u#ea <@r@cia ei cre<c>#d@ La 8atruzeci de a#i& a ?urit de 8#eu?o$
#ie co?bi#at@ cu co?8lica=iile u#ui atac cerebral& ># Brool9#& NeF or
A "o<t >#ro8at@ <ub #u?ele de Eliza ilbert& "e?eia de r>#d care a "urat
i#i?a u#ui ree& 8u#>#d ca8@t do?#iei ace<tuia& %i %i$a c>%tiat ia=a 8o$
e<ti#d detaliile& i#e#tate %i reale& ae#turilor ei a?oroa<e

/at $ar ina S0$ rat t


La dou@ dece#ii du8@ ce ?ul=i?ea baarez@ o o#i<e 8e Lola Mo#tez
de l>#@ reele <@u& u# alt co#duc@tor er?a# a >#t>l#it o arti<t@ care a
dee#i ?area iubire a ie=ii <ale ># 21,-& >?8@ratul au<triac Cra#z 4o<e8h
aea 8atruzec i %i trei de a#i c>#d a @zut$o 8ri?a dat@ 8e <ce#a ie#ez;@
8e athari#a *chratt& o actri=@ ># >r<t@ de dou@zeci de a#i& care "@cu<e
cea aluri ># rolul di# îmblîn%irea scorpiei.Dar >?8@ratul era 8rea 8re$
ocu8at de rece#ta 8r@bu%ire a 8ie=ei bur<iere au<triece& ca <@ >%i 8oat@
co#ce#tra ate#=ia a<u8ra ei >#tr$ade@r& >%i dedica<e cea ?ai ?are 8arte a
ie=ii >#de8li#irii oblia=iilor <ale de co#duc@tor& <cul>#du$<e >#ai#te de
ora ci#ci ca <@ lucreze 8>#@ t>rziu& ># #oa8te& 8e#tru rezolarea 8roble?e$
lor #a=io#ale& ># ciuda c>tora <ca#daluri i#ter#a=io#ale #otabile& co#<idera
8olitica eter#@ dre8t <8ecialitatea <a De a<e?e#ea& acorda o ?are ate#=ie
<ericiilor 8ublice& care& ># ti?8ul do?#iei <ale& au dee#it "oarte e"i$
cie#te
+.
ia=a 8er<o#al@ a lui Cra#z 4o<e8h era ?ai 8u=i# reu%it@& dac@ ar "i <@
lu@? "ericirea %i >?8li#irea dre8t ?@<ur@ a <ucce<u lui Di# ?ulte 8u#cte
de edere& >?8@ratul ducea o ia=@ <8arta#@ ># ?iJlocul o8ule#=ei ie#eze
*cheletul 8atului <@u era di# ?etal& iar >?8@ratul #eliJa co#"ortul obi%#uit
o"erit de u# halat #ou <au o car8et@ care <@ >i <tea <ub 8icioare ># di?i#e=ile
r@cor oa<e& c>#d <e treze a dere ?e Aut odi<c i8li#a <a riid@ %i <i?=u l da$
toriei di#a<tice <e eti#deau %i a<u8ra "a?iliei& c@reia >i i?8u#ea u# co?$
8ort a?e#t adec at codul ui <@u& ece< i de riu ro<& >%i "or =@ "iu l i#<t abil &
8e Rudol"& <@ "ac@ o c@<@tori e ara#Jat @& i#or># d a8elul lui la >#=elee re
Cra#z 4o<e 8h era la "el de 8u=i# rece8ti la #eoi le %i dori#=ele rudelor %i
>i trata 8e cei care
7@<@toria >l doJe#eau
lui Cra#z 4o<e8h cucu r@ceal@ di<8re=uitoare
"er?ec@toarea %i& di# #e"ericire& u%or
r@t@cita 8ri#=e<@ baarez@ Eli<abeth a "o<t 8re<@rat@ cu <u"eri#=e Du8@ ce
<$au c@<@torit& ># 21)& cei doi au aut 8arte de o <curt@ 8erioad@ de
"ericire A8oi Eli<abeth <i?=i c@ ?o#oto#ia %i o8re<iu#ea ie=ii de curte >i
zdrobeau <u"letul %i t>#Jea <@ "ie Kliber@ ca albatro<ul *e re"uie ># c@l@$
torii& iar ># 21., <e <u<trae %i oblia=iilo r co#Juale& "@r@ <@$i ?ai 8er?it@
reodat@ <o=ului ei <@ "ac@ drao<te cu ea Cra#z 4o<e8h co#ti#ua <$o
iubea<c@& <u"eri#d di# cauza lu#ilor ei ab<e#=e
athari#a athi0 *chratt era& <ub ?ulte a<8ecte& eact o8u<ul lui
Eli<abeth Era o actri=@ a?bi=ioa<@ %i >?8li#it@ Cu<e<e obliat@ <@ <e
>#tre =i#@ <i#ur@ du8@ ce <o=ul ei acu?ula<e dato rii e#or?e %i o aba#do $
#a<e ca u# la% %i 8e ea& %i 8e "iul lor Ea reu%i <@ >i 8l@tea<c@ datoriile du8@
ce ad?iratorii ei >#"ii#=ar@ u# "o#d 8e#tru a o aJuta& ># ciuda ace<tei
e8erie#=e& athi era o ?are cheltuit oare %i o a?atoare de Jocuri de #oroc&
># alte 8rii#=e& era ?etodic@ %i ordo#at@& ?u#cea di# reu %i aea >#cli#a=ii
ca<#ice& "ii#d o ?a?@
#ea& era 8ro"u#d iubitoare%i%iaea
<u8er<ti=ioa<@ o buc@t@rea<@ ece8=io#al@;
o "ire reliioa<@ Griete#iideo a<e?e$
co#<ide$
rau bu#@ %i e#eroa<@& b>r"itoare %i ae#turoa<@& iar Cra#z 4o<e8h aea <@
de<co8ere cur>#d c@ #u <u8orta <@ #u i <e "ac@ 8e 8lac %i c@ <e 8l>#ea
?ereu de c>te cea
Toc?ai >?8@r@tea<a Eli<abeth a "o<t cea care a a8ri#< <c>#teia di#tre
athi %i Cra#z 4o<e8h Era la "el de "er?ecat@ de tale#tul actri=ei blo#de
ca >#treaa ie#@& iar ># 211)& i$o 8reze#t@ >?8@ratului 8e#tru a alu#a
<i#ur@tatea ce<tuia
Dori#=a lui Eli<abeth <e >?8li#i& ># #u?ai c>tea lu#i& athi dee#i<e
iubita 8lato#ic @ a >?8@ratului Cra#z 4o<e8h o co8le%ea cu biJuterii ?a#i$
"ice %i cu ?ari <u? e de ba#i  ># <chi ?b& ea >i o"ere a "ru#ze de tri"oi cu
Gatru "oi %i alte "leacuri& %i ?erea la <luJba de di?i#ea=@& 8e#tru ca el <@
(
8oat@ edea la alerie& du8@ care lua ?icul deJu# cu el Tr@ia ?ai
derab@ o ia=@ dubl@ dec>t u#a du8licitar@& Juc>#d de dou@ ori 8e zi 8e
<ce#a teatrului& 8etrec>#du$%i ti?8ul cu 8riete#ii& dar rezer>#du$%i re<tul
+,
zilei 8e#tru Cra#z 4o<e8h & 8e#t ru& ?icu l deJu # cu el& 8e#t ru 8li?b@rile
lu#i& ie%irile la teatru %i core<8o#de#=a 8e care cei doi o <chi?bau zil#ic
># 2111& u#a di#tre <cri<orile lui athi trecu di#colo de ba#alit@=ile
uzuale %i >l ati#<e 8e Cra#z 4o<e8h dre8t ># i#i?@& >#tr$o <cri<oare care
co#=i#ea %i ba#i& el o ru@ <@$i <8u#@ de ce <u?@ aea #eoie 8e#tru
dier<e chletuieli& i#clu<i rochii de bal %i alte hai#e& 8e#tru ca el <@ i$o
8oat@ tri?i te Acea< t@ ?i<i@ ati#<e o coard@ <e#<ibil @& "@c>#d$ o 8e athi
<@ r@<8u#d@ cu o i?8ul<i@ K<cri<oare de >#duri& 8ri# care i <e o"erea lui
Cra#z 4o<e8h ca a?a#t@ Nu 8ute? dec>t <@ "ace? 8re<u8u#eri cu 8riire
la co#=i#utul <cri<orii& hid>#du$#e du8@ r@<8u#<ul lui Cra#z 4o<e8h >#ai#te
de a ?uri& el a di<tru< cu 8ro8riile ?>i#i acea<t@ <cri<oare& 8e care o
reciti<e de #e#u?@rate ori R@<8u#<e cu bl>#de=e& <8u#>#du$i c@& de bu#@
<ea?@& ob<era<e c@ el o adora $ >#tr$ade@r& o dii#iza Dar >%i iubea
<o=ia %i #u ar "i 8utut #iciodat@ K<@ abuzeze de >#crederea %i 8riete#ia ei
"a=@ de athi El <8era ca ># i#i?a lui athi <@ ei<te ?ereu u# loc 8e#tru
el& de%i rela=ia lor #u 8utea tra#<ce#d e #iciodat@ li#ia 8e care ei o tra<a<er@
deJa
athi >%i reret@ e<tul %i <e >#riJor@ la >#dul c@ >?8@ratul ar "i 8utut
<@ o ad@ ca 8e o K<educ@toare i#tria#t@ De8arte de el ace<t >#d Cra#z
4o<e8h era ca8tiat de ea& de "iecare cu>#t& "iecare "a8t@& "iecare riJ@&
"iecare K<@8t@?>#@ t@cut@ a ei era orba de<8re ?e#<trua=ia care o =i#tuia
la 8at ># "iecare lu#@0 Dar <cri<oarea lui d@dea de >#=ele< c@& dac@ Eli$
<abeth <$ar "i >#tor< >?8otria lui athi& el <$ar "i <i?=it obliat& ># 8ri#$
ci8iu& <@ 8u#@ ca8@t rela=iei lor De a<e?e#ea& >i >?8@rt@%ea credi#=a c@
a$%i co#<u?a iubirea 8e#tru athi 8ri# <e ar "i >#<e?#at <@ o dezo#oreze
8e Eli <abe th %i <@$% i > #ca lce Jur @?i# tel e ?a rit ale
7e$i dre8t& chi8e%ul >?8@rat au<e<e de<tule ae#turi a?oroa<e& dar
8>#@
aceleatu#ci #u <eToc?ai
e<ca8ade i?8lica<e e?o=io#al&
8e#tru a%a c@ athi
c@ el o iubea& #u <e *chratt
<i?=ea i#oat 8e#tru
trebuia <@ <e
?ul=u?ea<c@ <@ "ie o a?a#t@ "@r@ >#datoriri <euale& ># <chi?b& ea aea
<@$i o"ere alte <ericii& care i#cludeau di<8o#ibilitate 8e#tru a?a#tul ei >#
re@r<atul zorilor& o >#datorire reu de >#de8li#it& dat@ "ii#d ocu8a=ia ei&
care >i cerea <@ <tea treaz@ 8>#@ #oa8tea t>rziu  athi >%i caracte riza #oua
ia=@ ca Ka8are#t@ & dar #u toc?ai real@ Era co?8a#io#u l i#ti? al >?8@ra $
tului Aea o ca<@ ca u# 8alat la ie#a %i o i?e#<@ re%edi#=@ de ar@ Era
boat@ %i r@<"@=at@& cu ?are i#"lue#=@ ># lu?ea teatrului riJile <ale erau
i#<i#i"ia#te: o 8roble?@ de reutate cor8oral@ 8e care ea o de<cria dre8t
o K>#r@%are alo8a#t@& <tre<ul de a "ace 8re<iu#i a<u8ra directorilor de
teatru 8e#tru a o di<tribui ># roluri 8ri#ci8ale Re"uza <@$%i "ac@ 8roble?e
di# cauza Jocurilor de #oroc& 8e care le 8ractica ># ?od co?8ul<i& a?@i#$
du$<e la >#dul c>%tiului %i l@<>#du$2 8e Cra#z 4o<e" <@$i aco8ere 8ierde$
rile Nu i$a 8urtat #iciodat@ 8ic@ >?8@r@te<ei Eli<abeth& care ># orice cli8@
ar "i 8utut <@$i di<tru@ ia=a& dar #u a "@cut$o

+1
athi %i Cra#z 4o<e8h aeau cele ?ai bu#e ?o?e#te ># 8erioadele de
criz@ 7ea ?ai teribil@ a "o<t cea de du8@ ?oartea lui Rudol"& ># 211+& >#
ur?a 8u#erii ># a8licare a u#ui 8act <uicidar cu o "at@ de %a8te<8rezece
a#i& "@r@ de care ace<ta <i?=ea c@ #u 8utea tr@i Cra#z 4o<e8h a "o<t ori8ilat
de ceea ce el a 8erce8ut dre8t di<8re=ul li8<it de elea#=@ al "iului <@u
8e#tru oblia=iile %i ra#ul lui #obil& ># cele di# ur?@& >#<@& athi 2$a "@cut
<a <i?t@ c>te cea di# durerea %i <u"eri#=a lui Rudol"& a<t"el >#c>t <@ 8oat@
orbi de<8re "iul <@u cu co?8a<iu#e& #u cu ru%i#e
A<e?e#ea ee#i?e#te e?o=io#a#te i$au >#t@rit >#crederea lui Cra#z
4o<e8h ># athi Dar i$au %i <t>r#it elozia late#t@ Ciecare >?br@=i%are a
ei obl
8r 8e e?
<ce#@
ei >#>l o8
tortura
i#ia lu%ii0 >lera>#de?#a
?e<eria<@luidei#@
athi %i%ii#de
?ai8e#
eie#t
de#=a %iMiezul
8ublicitatea
8e care acea<ta i le o"erea Ar "i rut ca ea <@ rezere ?ai 8u=i# ti?8
carierei <au chiar <@ re#u#=e la acea<ta& >#<@ athi era hot@r>t@ <@ >%i
8@<treze i#de8e#de#=a care >l #e?ul=u?ea 8e el at>t de ?ult& a%a c@ re"uz@
cateoric <@$%i aba#do#eze actiitatea
># ciuda ace<tui i?8a<& rela=ia lor >#"lorea& a%ezat@ %i di<cret@ *e >#t>l$
#eau la ?icul deJu#& %i ade<ea athi >l 8ri?ea la ea ># 8at& ># #eliJeu
A8oi <e 8li?bau 8ri# r@di#a real@ %i 8ri# r@di#a zooloic@ 8riat@ a
8alatului& u#de hr@#eau a#i?alele *e %i cio#d@#eau& ba chiar <e certau&
"ii#dc@ ea >l rua ?ereu <@ >i @<ea<c@ <o=ului ei "uit de aca<@ o <luJb@
bi#e 8l@tit@; <au "ii#dc@ ei >i 8l@ceau a<ce#<iu#ile ?o#ta#e; odat@ chiar <e
urc@ >#tr$u # balo#& ceea ce lui i <e 8@ru "rio l %i 8ericulo<0 <au 8e#tru c@
ei >i era ?ereu "oa?e di# 8rici#a curelor de <l@bire& iar el era ?ereu
iritabil di# cauza <tre<ului& a%a c@ #u aJu#eau la #ici u# rezultat
Nerecu#o<cut@& a%adar #ero<tit@& a<t"el era drao<tea lor Trebuie <@ "i
"o<t o "ru<trare i?e#<@ 8e#t ru doi oa?e#i care <e <i?=eau atra%i u#ul de
altul& >#<@ erau #eoi=i <@ >%i e8ri?e drao<tea ># orice alt do?e#iu& >#
a"ar@ de cel al <eualit@=ii Du8@ c>=ia a#i de re<tric=ii& Cra#z 4o<e8h
re#u#=@ >#truc>ta la reulile <ale riide %i o i#it@ 8e athi %i la ci#@ >#
ti?8 ce cerceta "ericit %i cu ?i#u=iozitate ?e#iul & 8robabil c@ >i e#ea <@
o >#hit@ 8e ea& c@ci dee#i<e etre? de 8o<e<i
># 21+,& i#i?ai#abilul <e 8rodu<e La e#ea& u# t>#@r italia# 8e
Ju?@tate #ebu# o a<a<i#@ 8e >?8@r@tea<a Eli<abeth Durerea ?or=ii ei >l
?arc@ 8e Cra#z 4o<e8h tot re<tul ie=ii !i athi o Jeli 8e >?8@r@tea<@& de%i
au<e<er@ o rela=ie a?biu@ de 8riete#ie& ># care 8ozi=ia ei "u<e<e ?ereu
8recar@
A8roa8e orice "e?eie <$ar "i >#trebat& ># <i#ea ei& dac@ ?oartea <o=iei
a?a#tului ei ar "i 8utut <chi?ba <au chiar leiti?a 8ozi=ia ei Dar& dac@
cu?a athi a #utrit a<t"el de >#duri& a "o<t a?ar#ic deza?@it@ Lui
Cra#z 4o<e8h& care >i i#terzi<e<e "iului <@u %i altor ?e?bri ai "a?iliei <@
co#tracteze c@<@torii <ub ra#ul lor <ocial& #ici #u i$ar "i trecut 8ri# ?i#te

++
<@ <e >#<oare cu o "e?eie di# 8o8or& chiar dac@ acea<ta era "e?eia 8e care
o iubea
De "a8t& ?oartea lui Eli<abeth >i de<8@r=i 8e cei doi iubi=i athi >l
co#<ol@ ># ti?8ul %ocului i#i=ial& dar cur>#d& "iica lui& M@rie alerie& care
#u <e <i?=i<e #iciodat@ ># larul ei ># 8reze#=a lui athi& <e >#toar<e >?$
8otria ei Du8@ u# ti?8& athi 8lec@& 8ur %i <i?8lu& >?8@ratu l " u r @<colit
de durere& ># cele di# ur?@& i#tere#ir@ 8riete#ii& iar& ># 2+('& athi <e
>#toar<e la ie#a "@c>#du$%i acce8tate 8ro8riile co#di=ii& ># 8ri?ul r>#d
a#ul@ teribilele >#t>l#iri 8e#tru ?icul deJu# la ora %a8te di?i#ea=a $ era
<u"icie#t de ciilizat@ ora #ou@& <8u#ea ea 7>#d ci#ea de<co8eri c@ #er$
ozitatea
#u lui athi
dior=a<e0 <e datora
%i "iului u#or datorii
ei& >?8@ratul >#rozitoare&
<e r@bi <@ le achiteale <o=ului deathi
># totalitate care
>?8ru?ut@ %i ea o 8ai#@ di# biora"ia lui Eli<abeth& 8oate tot di# acelea%i
?otie de <e#za=ie de <u"ocare0& %i >#ce8u <@ c@l@torea<c @ ?ult: ># I#<ule $
le 7a#are& Meditera#a& Tu#i<ia& Aleria %i Ei8t Aca<@& >%i 8etrecea ti?$
8ul cu > ?8@r atu l % i " @cea ?u#c @ de ol u#t ari at
Du8@ ce <o=ul ire<8o#<abil al lui athi ?uri ># cele di# ur?@& <e
r@<8># di zo#ul c@ ea %i >?8@ratul co#trac ta<er@ o c@<@t orie ?ora#atic @
ca >#tre u# b@rbat de ra# >#alt %i o "e?eie de orii#e co?u#@0 Nu ei<t@
doezi ># ace<t <e#<& iar te?8era?e#tul lui Cra#z 4o<e8h 8are a de?o#$
<tra& "@r@ 8uti#=@ de t@ad@& c@ a%a cea ar "i "o<t i?8o<ibil *$ar 8utea&
totu%i& <@ "i "@cut drao<te De ce #u& ># "o#dP Erau @dui a?>#doi& <e
iubeau & iar el 8utea co#ta 8e di<cre =ia ei ># ciuda celib atului de cel 8u=i#
u# dece#iu& rela=ia lor era erotic@& %i #u?ai u# <e#ti?e#t #eab@tut al dato$
riei& al lui Cra#z 4o<e8h& i$a >?8iedicat <@ dei#@ i#ti?i
Vlti?ii a#i ai iubirii lor <$au <">r%it cu ?oartea lui Cra#z 4o<e8h& la
data de '2 #oie?brie 2+2. *8re deo<ebire de ?ulte alte a?a#te& athi aJ
"o<t i#itat@
at>t de ># <>#ul8e"a?iliei&
i#dicati@ re?uri%iA?a#ta
>?br@=i%at@ de M@rie<trecur@
>?8@ratului alerie&doi
care "u<e<e
tra#da"iri
albi ># ?>i#ile >#=e8e#ite ale lui Cra#z 4o<e8h %i >%i lu@ adio de la el 8e#tru]
totdeau#a
7a %i ># ?ulte alte do?e#ii ale ie=ii <ale& Cra#z 4o<e8h >%i >#de8li#i<e;
oblia=iile %i "@cu<e 8reederi te<ta?e#tare e#eroa<e 8e#tru athi *ch$
ratt Ea >i <u8raie=ui ti?8 de a8roa8e dou@zeci %i 8atru de a#i& iar c>#d
8ia=a bur<ier@ <e 8r@bu%i %i b@#cile d@dur@ "ali?e#t& ># 2+'+& ea %i "iul ei &
8e care Cra#z 4o<e8h >l ridica<e la ra#ul de Baro# Hir<ch& co#ti#uar@ <@
tr@ia<c@ bi#e

Al i0# /# pp# l
># 21+1& Alice e88el& o e#lezoaic@ ?@ritat@& >l >#t>l#i 8e "iul rei#ei
ictoria& Albert& %i dee#i a8roa8e 8e<te #oa8te a?a#ta ace<tuia *8re
deo<ebire de athari#a *chratt& co#te?8ora#a <a au<triac@& Alice& #u aea
2((
alt@ 8ro"e<iu#e dec>t cea de a?a#t@ Goate c@ di# ace<t ?oti %i$a a<u?at
rolul de ?etre<@ cu >#credere %i deota?e#t
N@<cu t@ A lice Ed?o# <to# e& A lice e88e l era cel de al #ou@l ea co8il
<i ?ezi#a "a?iliei u#ui #obil <co=ia# ?@ru#t Du8@ o co8il@rie idilic@
8etrecut@ la ca<tel& ?icu=a Alice <e tra#<"or?@ >#tr$o t>#@r@ e#eroa<@ %i
<8iritual@ Era ui?itor de dr@u=@& cu 8@r ca<ta#iu ro%cat& ochi #eri 8@tru#$
z@tori& tr@<@turi 8uter#ic co#turate %i o e8re<ie radioa<@& care re"lecta
<e#i#@tate i#terioar@ Era bi#e cl@dit@ %i cu "or?e e#eroa<e& %i "oarte
?>#dr@ de 8icioru%ele %i ?>i#ile delicate& care >i atr@eau ?ulte co?8li$
?e#te
7@<@toria "ericit@ a lui Alice cu o#orabilul eore e88el& >#altul %i
chi8e%ul "iu al u#ui co#te %i locote#e#t ># ordo# Hihla#der<& aea u#
<i#ur de"ect: li8<a ba#ilor Ca?ilia e88el de=i#ea ?ai 8u=i#i <eritori
dec>t 8riete#ii lor %i >#t>?8i#a di"icult@=i ># 8@<trarea a8are#=elor Du8@ ce
>%i ealuar@ <itua=ia& Alice decret@ c@ a trebui <@$%i @<ea<c@ u# a?a#t
boat & iar area bil ul ei <o= co#<i ?=i & >#ai #te <@ >l >#t> l#ea< c@ 8e Alb ert&
Gri#= de 6a le<& care a dee#i ulterior EdFard al H$lea& ea ?ai au<e<e
deJa doi a?a#=i& ceea ce #u re8reze#ta u# <ecret 8e#tru #i?e#i
># ceea ce >l 8rie a& Albe rt& KBertie 8e#tru 8riete#i & >%i "@cea <taiul
?ilitar ># Irla#da c>#d 8@ri#=ii <@i a"lar@ de<8re ae#tu ra lui i#di<c ret@ cu
o actri=@ Tat@l <@u& Gri#=ul Albert& 8lec@ de >#dat@ ># Irla#da 8e#tru a
i#tere#i& "@cu "ebr@ ti"oid@ %i ?uri Rei#a ic toria aea <@ >%i >#i#uia<$
c@ ?ereu "iul 8e#tru ?oartea <o=ului ei La >r<ta de dou@zeci de a#i&
t>#@rul Bertie >%i 8ierdu<e at>t tat@l& c>t %i iubirea ?ater#@
7>#d Bertie o >#t>l#i 8e Alice & el aea ci#c izeci %i %a<e de arii %i era
u# >#@tor de "u<te >#eterat Gri#tre a?a#tele lui celebre <e #u?@rau
actri=a Lillie La#tr9 %i <ociali<ta Dai<9 6arFic Bertie era u# b@rbat
>#datoritor&
>#datoririle care re<8ecta
cu riJ@ co#e#=iile 7a
%i 8er<8icacitate& Gri#=cede8ericolul
># ti?8 6ale<& >%ire8reze#tat
>#de8li#eade
er?a#ia <e 8ro"ila tot ?ai a?e#i#=@tor& rolul lui ># crearea A#ta#tei
7ordiale& >#=eleerea di#tre Cra#=a %i A#lia& aea <@$i atra@ 8orecla de
KV#chiul Euro8ei Euro8e#ii >l a8laudar@& iar ># A#lia dee#i<e etre?
de 8o8ular
I# 8la# 8er<o#al& totu%i& Bertie era i#ca8abil <@ <e autodi<ci8li#eze
C@cea ece<e a<tro# o?ice& co#<u?> #d ci#ci ?e<e co8ioa<e 8e zi& 8e care
le <">r%ea cu u# co#iac %i u# trabuc Alt@ 8orecl@ a lui era KBurtic@
KTu?$Tu?0& deoarece talia lui ?@<ura circa 2&'' ?etri Bertie era u#
>?8@ti?it al Jocului de bride& la care ?iza ?ult %i <e #ec@Jea c>#d 8ier$
dea Aea %i u# te?8era?e#t teribil& care i#ti?ida 8e toat@ lu?ea di#
a#turaJul <@u& cu ece8=ia lui Alice
>#c@ de la 8ri?a lor >#t>l#ire& Alice 2$a r@Jit 8e Bertie Ge#tru tot
re<tul ie=ii& el aea <@ o <oarb@ di# 8riiri de "iecare dat@ c>#d erau
>?8reu#@& dee#i#d aitat ># ?od izibil& ori de c>te ori ea orbea cu alt

2(2
b@rbat& ># ciuda "a<ci#a =iei <ale ob<e<i e 8e#tru Alice& #u >i era "idel
Alice >#=ele<e c@ elozia %i a?e#i#=@rile ar "i "o<t i#utile& a%a c@ 8ur %i
<i?8lu i#ora r@t@cirile lui Dar 8e#tru a <e a<iura c@ Bertie #u aea <@
o la<e balt@& a%a cu? 8roceda<e cu Lillie %i cu Dai<9& ea >%i 8ro8u<e <@$2
"ac@ de8e#de#t de ea
># acea<t@ 8rii#=@& <o=ul lui Alice& eore& era aliatul 8er"ect Bertie
>i "@cu<e ro<t lui eore de o <luJb@ ecele#t@ la co?8a#ia Li8to# Tea
Acea<ta >i o"erea at>t u# e#it& c>t %i o <cuz@ 8e#tru ab<e#=a <a de aca<@
c>#d Bertie <o<ea& la 2':2) "i& ># izita <a zil#ic@
Datorit@ <luJbei lui eore %i darurilor lui Bertie& Alice 8utea acu? <@
<e >?brace %i <@ dea o<8e=e ree%ti& >%i dedic@ ia=a 8e#tru a o"eri 8l@cere&
co#<olare& a?uza?e#t %i drao<te a?a#tului <@u Era o toar@%@ e#tuzia<t@
la 8etrecerile de >#@toare de la =ar@& la alele lo#do#eze %i la di#eurile
i#ti?e ur?ate de i#eitabila 8artid@ de bride De%i era <8iritual@& i<tea=@
%i >#dr@z#ea=@& 8@rea i#ca8abil@ de r@utate KNiciodat@ #u %i$a "olo<it
i#"lue#=a 8e#tru 8ro8riul aa#taJ& <au 8e#tru al 8riete#ilor& >%i a?i#te%te
o cu#o%ti#=@& Lordul Hardi#e o" Ge#<hur<t& K%i #u a? auzit$o #iciodat@
re8et>#d reo orb@ rea de<8re ci#ea *i#uri& Alice %i Bertie "@ceau
drao<te ># dor?itorul ei luo<& 8ri#tre r@?ezile de 8er#e& dra8eriile de
cati"ea %i liliacul 8ar"u?at di# azele de cri<tal ?a<i La 8arter& ea >l
di<tra >#tr$u# <alo# cu cooare roa<e %i 8ere=i ta8eta=i ># ri %i >#e<eli=i
de dul@8ioare l@cuite di# le?# ro%u %i de 8ortrete i?8oza#te ># ulei
7>#d Berti e >%i "@cea aca#=a a#ual@ la Biarritz& A lice %i "iicele ei&
iola %i *o#ia& 8e care Bertie le adora& li <e al@turau& de%i erau cazate la
u# hotel& ># ti?8 ce ei locuiau la ila u#ui 8riete#& ># cur<ul zilei& cei doi
>%i 8etreceau tot ti?8ul >?8reu#@& 8li?b>#du$<e 8e "alez@ %i ora#iz>#d
c>te u# 8ic#ic ># <til e#leze<c& cu chel#eri care >i <ereau ># ti?8 ce <e
o<8@tau
Gozi=ia lui Alice dee#i at>t de o"icial@& >#c>t Bertie o recu#o<cu dre8t
a?a#ta <a& iar ari<tocra=ii brita#ici <e re"ereau la ea ca la KCaorita Dar&
la ?oartea ?a?ei lui Bertie& ># 2+(2& c>#d el urc@ 8e tro#& lu>#d #u?e le
de EdFard al H$lea& #u >i 8utu o"eri lui Alice #ici u# e#it di# i<tieria
8ublic@ a%a cu? "@cu<e 7arol al II$lea 8e#tru Nell F9##e <au Ludoic
al Yl$lea 8e#tru Mada?e de Go?8adour %i Mada?e du Barr9 Iar c>#d
8lec@ ># Au<tria cu treburi& Bertie o l@<@ aca<@ 8e Alice !tia c@ >?8@ratul
Cra#z 4o<e8h >%i =i#ea a?a#ta& 8e athi *chratt& ># culi<e& a%a c@ >#=ele<e
c@ "a?ilia i?8erial@ au<triac@ ar "i "o<t <ca#dalizat@ <@ >l ad@ "@c>#du$%i
a8ari=ia ># co?8a#ia lui Alice
7eea ce o >#riJora cel ?ai tare 8e Alice era "a8tul c@ <o=ia lui Bertie&
rei#a Alea#dra& #u o 8l@cea 7u a#i ># ur?@& Alea#dra >l >#"ru#ta<e 8e
Bertie ># 8rii#=a lui Dai<9 6arFic& ali?e#t>#d zo#urile leate de ee#$
tualitatea u#ui dior= Du8@ aceea& Alea#dra >#=ele<e c@ trebuie <@ treac@
8e<te ?>#dri a <a %i <@ tolereze a ?a#tele <o= ului <@u 7>#d Bertie dee#i

2('
J$ee& #oua rei#@ <e <tr@dui <@ <e 8oarte 8olitico< cu Alice Dar 8roble$
? ele de <@#@tate ale lui Bertie <coa<er@ la ieal@ "a8tul c@ ea& Alea#dra&
era >#c@ <o=ia lui& iar Alice #u?ai a?a#ta La "el& c>#d Bertie "@cu o criz@
de a8e#dicit@& Alice reu%i <@ >i <?ul@ o <cri<oare 8ri# care el >%i >#de?#a
"a?ilia <@ o acce8te %i 8e ea la c@8@t>iul lui atu#ci c>#d era ra bol#a &
># ziua de . ?ai 2+2(& c>#d auzi oribila e<te c@ Bertie chiar era 8e 8atul
de ?oarte& A lice <coa<e di# <ei" <cri<oare a de la el %i <e du<e ># rab@
la 8alat 7u ?aie<tuoa<@ re=i#ere& Alea#dra o tolera 8e "e?eia i<teric@
la c@8@t>iul ?uribu#dului& care >i ordo#@ <o=iei: KTrebuie <@ o <@ru=i 8e
Alice Alea #dra acce8t@ >?br@=i%area lui Alice& a8oi >i "@cu <e?#
doctorului <@ <e de<cotoro<ea<c@ de i#tru<@ Dar Alice #u ?ai era
8oliticoa<@ %i cu ca8ul 8lecat Ao#ia reelui o tra#<"or?a<e >#tr$o boci$
toare zo?otoa<@ %i i<teric@& ale c@rei <tri@te KNu a? "@cut #ici u# r@u
#iciodat@& #u a? co?i< #ici o re%eal@& ce o <@ <e >#t>?8le cu ?i#eP <$au
auzit 8e coridoarele 8alatului ti?8 de ore >#trei 7>#d >%i ree#i& Alice
de<co8eri c@ #oul ree& eore al $lea& lua<e ?@<urile #ece<are 8e#tru a
( eclude de" i#iti di# ia=a "a?iliei reale  Iar Alea#dra >i retur#@ >#
?od o<te#tati cutia Cabere 8e#tru trabucuri& u# cadou de la ea& la care
Bertie =i#u<e "oarte ?ult A "o<t i#itat@ la >#?or?>#tarea lui Bertie& dar
2<$a cerut <@ i#tre 8ri#tr$o u%@ lateral@& ceea ce a re8reze#tat u# ?o?e#t
8e#ibil 8e#tru toat@ lu?ea
Alice <e re"@cu re8ede du8@ acea<t@ 8ierdere& iar ea %i eore >%i
reluar@ ia=a 8riileiat@ 8e 8icior ?are& c@l@tori#d %i "@c>#d izite Au
achizi=io#at o il@ ># Cra#=a %i %i$au <tabilit re%edi#=a 8ri#ci8al@ acolo& >#
2+-'& c>#d Alice era trecut@ de %aizeci de a#i& iri#ia 6ool" lu@ 8r>#zul
cu ea %i o de<cri<e ca 8e Ko b@tr>#@ decre8it@& cu te# ?@<li#iu %i tru8
8uter#ic& cu a8are#=a e8a#<i@& e<el@& obraz#ic@ a b@tr>#ei curteza#e
careEaluarea
%i$a 8ierdut "ar?ecele
"@cut@ de Aliceli8<it@
de<8rede8ro8ria
<e#<ibilitate
ia=@ %i de <#obi<?
co#"ir?a <e#ti#=a ir$
i#ei 6ool": Alice <e 8l>#ea doar c@ 8oe<tea ei de iubire cu reele #u
dura<e cea ?ai ?ult I$a <u8raie=uit a8roa8e zece a#i %i a ?urit la
Clore#=a la >r<ta de %a8tezeci %i o8t de a#i $& o b@tr>#@ >#=e8at@ care <$a
<i?=it tot 4i?8ul >#dre8t@=it@ <@ a<8ire la <tatutul de ulti?a a?a#t@ real@
o"icial@& ># 2+-.& c>#d EdFard al VI$lea a abdicat 8e#tru a <e 8utea
c@<@tori cu 6alli< *i?8<o#& Alice aea <@ <tr>?be di# #a<: KLucrurile
?ereau ?ai bi#e 8e re?ea ?ea

El#na 1up#s 0u
er?a#ia a la#<at Holocau<tul& dar 8ri# a#ii 5'(& a#ti$<e?iti<?ul deJa
bâ#tuia 8ri# Euro8a A "o<t cu 8rec@der e ?ai irule# t ># Ro?â#ia& cu
toate c@ aici ereii co#<tituiau ?ai 8u=i# de ) di# totalul 8o8ula=iei %i #u
<
e bucurau de ?ulte di#tre dre8turile care le ree#eau ro?â#ilor #e$erei
2(-
ii erei a?bi=io%i %i$au <chi?bat a"ilia=ia reliioa<@ 8ri#tr$o co#ertire
blic@ la cre%ti#i<?& ceea ce le$a 8er?i< <@ eite re<tric=iile <eere\care
>?8o@rau 8e co$reliio#arii lor ce >%i 8@<trau credi#=a 8ro8rie& >#<@&
ice ar "i "@cut& #u 8uteau <c@8a cu totul de K?e?oria o"icial@ a
ii#ilor lor ereie%ti
V# a<t"el de co#ertit a "o<t ro?â#ul de orii#e ereia<c@ Nicolae
Xii#ber& care %i$a <chi?bat #u?ele ?ai >#tâi ># 6ol""& a8oi ># ro?â#e<$
2 Lu8e<cu Ge#tru a 8utea ob=i#e cet@=e#ie ro?â#ea<c@ %i a$%i dezolta
icerile& Lu8e<cu <$a botezat %i ># ritul cre%ti# ortodo *o=ia <a& Elizei&
; o ereic@& <$a co#ertit la Ro?a#o$7atolici<? ># 21++ <$a #@<cut "iica
$&adole<ce#=@&
Ele#a& careEle#a
a "o<t acre<cut@&
<tat chiarcala%ii#ter#at&
"rateleei&>#tr$o
7o<tic@& ># credi#=a
%coal@ cre%ti#@
ad?i#i<trat@ de
lu@ri=e er?a#e& care au >#@=at$o ?a#ierele ># <ocietate& cea "ra#cez@
er?a#@
KDe<@âr%ita Ele#a era o tâ#@r@ "er?ec@toare& i#telie#t@ %i cochet@&
re "@cea ca8etele <@ <e >#toarc@ ># ur?a ei& cu u# te# alb ca la8tele& ochi
rzi 8u%i ># eide#=@ de 8@rul ei ro%u Aea o <iluet@ <educ@toare& u#
;r< "al#ic %i $ ># ciuda "a8tului c@ "u<e<e cre<cut@ la ?@#@<tire $ o
?ta=ie de "e?eie 8ro?i<cu@ Du8@ u# <curt ?ariaJ cu u# o"i=er de
rier@& care a dior=at re8ede de ea 8e ?oti de adulter& Ele#a %i$a
uat ia=a de 8l@ceri care o i<8itea atât de ?ult
V# 8riete# care >%i dorea cu ardoare <@ i#tre ># le@tur@ cu 8ri#=ul
%te# itor& de<8re care credea c@ >l 8oate aJuta ># carier @& i$a >#le<# it
>#ei >#tâl#irea cu ace<ta Griete#ul ?iza 8e 8o<ibilitatea ca a<8ectul ei
izual <@ >l atra@ 8e 8ri#=& de<8re care <e %tia c@ o >#%al@ 8e <o=ia <a
:coaic@& Gri#=e<a Ele#a 7o?8lotul a reu%it 7arol& "er?ecat de "ru?u<e=ea
>#ei
râ#d%idedeea8l@cerea
la "el decu#ebu#e%te
care acea<ta %tiaatu#ci
ca %i <@ >%i câ#d
tr@ia<c@ ia=a& <e >#dr@o<ti
<e c@<@tori<e cu Ioa#a
izi La?bri#o& o "e?eie di# 8o8or 8e care a "@cut$o 8ri?a lui <o=ie& %i
care a "o<t #eoit <@ dior=eze& la i#<i<te#=ele "a?iliei& 8e#tru a <e
:@<@tori cu Gri#=e<a Ele#a
7arol %i Ele#a au aut u# ?ariaJ te#<io#at& ade<e a otr@it& ># ur?a
Xuia& ># 2+'2& a rezultat Mihai& u#icul lor co8il Gri# 2+'& câ#d Mi#ai
>a doar reo trei a#i& 7arol %i KDuduia& cu? o ali#ta el 8e Ele#a& erau
irte <trâ#< lea=i u#ul de cel@lalt& atât 8e 8la# <eual& cât %i e?o=io#al
<curt ti?8& 7arol i$a cu?8@rat Ele#ei o ca<@ 8e care& di# ?oti de
cre=ie %i 8recau=ie& a >#rei<trat$o 8e #u?ele "ratelui ei De acu?
:olo& 8ri#=ul ree#t >%i 8utea >#tâl#i a?a#ta ># <iura#=@ total@& aca<@ la
8e <trada Miha il hica
Gri#=ii ree#=i aeau ade<ea a?a#te& dar e <tra#iu ca u# ?o%te#itor la
# <@ "ie atât de >#dr@o<tit 8recu? 7arol $ %i >#c@ de o "e?eie de doua
<ti?atizat@& de u# dior= %i de orii#ea ei ereia<c@ Tat@l lui 7arol&
Reele Cerdi#a#d& a "o<t atât5de "urio< de ob<e<ia "iului <@u& >#cât la u#
?o?e#t dat chiar a rut <@ o eileze 8e Ele#a
># 2+')& <itua=ia a Ju#< la a8oeu câ#d 7arol a c@l@torit la Lo#dra
8e#tru a$%i re8reze#ta "a?ilia la >#?or?â#tarea eri%oarei lor e#leze&
Rei#a Alea#dra& @dua lui EdFard al H$lea Du8@ aceea& el a ?er<
dre8t la Gari<& u#de >l a%te8ta Ele#a& ># >#cercarea de a eita 8ublic itatea
care i$a ?arcat <eJurul lo#do#ez& el %i Ele#a au dor?it <au cel 8u=i# <$au
>#rei<trat0 ># ca?ere de hotel <e8arate
Garizie#ii erau curio%i& iar Gari<ul era 8rea a8roa8e de Lo#dra A?a#=ii
au "uit cu ?a%i#a ># Italia Di# e#e=ia& 7arol <$a 8lâ#< ?a?ei <ale >#tr$o
?i<i@ 8li#@ de a?@r@ciu#e& <8u#â#du$i c@ #u ?ai 8utea <@ >%i <u8orte
ia=a %i c@ <e hot@râ<e& cu ri<cul de a 8roduce ?ari <u"eri#=e "a?iliei& <@
#u <e ?ai >#toarc@ ># Ro?â#ia K*u#t de<tul de tâ#@r& <cria el& KNu ?i$a
"o<t #iciodat@ tea?@ <@ ?u#ce<c& a%a c@ oi reu%i <@ >?i croie<c o ia=@
8ro8rie 7u alte cui#te& 8ri#=ul ?o%te#itor 8re"era <@ tr@ia<c@ >#tr$u# eil
8a%#ic cu a?a#ta lui decât <@ <e lu8te cu >#treaa "a?ilie& cu <o=ia care
ulterior a dior=at de el0 %i cu du%?a#ii 8olitici De<iur & co#ta "a8tul c@
<e 8utea baza 8e "o#duri <ub<ta#=iale 8e#tru a$%i >#tre=i#e <tilul de ia=@
co#"ortabil %i c@ #u %i$a echialat #iciodat@ rebeliu#ea i?8etuoa<@ cu o
abdicare
Du8@ acea<t@ declara=ie de i#de8e#de#=@& 7arol %i iubita lui KDu$
duie <$au >#tor< ># Cra#=a La Neuill9& ei au >#chiriat >?8reu#@ o c@<u=@
?ode<t@& iar 7arol <$a cu"u#dat ># 8a<iu#ea <a 8e#tru ?a%i#i& Jocul de
c@r=i& ?uzic@& 8e#tru colec=ia de ti?bre %i 8e#tru Ele#a Ele#a <e ocu8a
cu >#tre=i#erea %i >#"ru?u<e=area& "@cea 8e azda& "@cea drao<te cu 7arol
%i <e >#riJea ca ace<ta <@ #u >%i 8etreac@ 8rea ?ult ti?8 ># co?8a#ia
altor "e?ei
Ge#tru ea&
?o%te#itor a$%i 8@<tra
la tro#& b@rbatul
era o <luJb@ care toc?ai
8er?a#e#t@ *ere#u#=a<e la dre8tul
baza 8e "a8tul <@u de
c@ iubitul
ei #u a 8utea <c@8a de <ub "or=a <educ@toare a iubirii ei Mai 8re<u< de
toate& el #u trebuia atra< iar ># ?reJele otr@ite ale "a?iliei <ale& ?ai ale<
ale Rei#ei M@ria& care o ura& de<crii#d$o dre8t Ko ereicu=@ ro%cat@ %i
atr@@toare& cu o re8uta=ie <ca#daloa<@
Cericitul echilibru di# ia=a lui 7arol %i a Ele#ei a "o<t ru8t du8@ reo
doi a#i& odat@ cu ?oartea Reelui Cerdi#a#d ># #u?ai câtea ore& "iul >#
âr<t@ de #u?ai %a<e a#i al lui 7arol %i al Ele#ei& a urcat 8e tro# >#ai#te
de ?oarte& Cerdi#a#d <e a<iura<e c@ <ucce<iu#ea lui Mihai aea <@ de$
cur@ "@r@ di"icult@=i KCiul ?eu& 7arol& <@ re<8ecte >#tru totul <itua=ia
Juridic@ i<cat@ odat@ cu re#u#=area <a la tro#& 8recu? %i datoria <"â#t@ a
u#ui "iu %i tat@ ro?â# de a <e <u8u#e de?er<urilor 8e care le$a >#tre8ri#<
oe bu#@oie& aertiza Cerdi#a#d >#tr$o <cri<oare o"icial@
7u toate ace<tea& 7arol& reretâ#d dra?aticul <acri"iciu 8e care 2$a
adu< iubirii& >#ce8u <@ >i 8o#erea<c@ 8e cei care i$au luat acea<ta ># #u?e
de r@u& acuzâ#d ># ?od 8ublic c@ "u<e<e obliat <@ abdice& ># Ro?â#ia atât
de i#<tabil@ 8olitic& liderii o8ozi=iei au <8riJi#it rei#<talarea lui ca ?o#arh&
8e#tru a b@a 8u?#ul ># ura 8er<o#alit@=ilor autoritare care uer#au >#
#u?ele lui Mihai >#<@ 8â#@ %i 8artiza#ii lui i$au cerut lui 7arol K<@ re#u#=e
la o a#u?e rela=ie cu dete<tabila Ele#a Lu8e<cu De a<e?e#ea& ei u?$
8lur@ Ro?â#ia de "lutura%i ># care <cria c@ el #u >%i 8@r@<i<e #iciodat@ =ara
di# cauza Ele#ei
7arol trebuia <@ alea@ >#tre tro# %i a?a#ta <a Ele#a i#tere#i& a"ir?â#d
c@ ar "i "o<t Kcea ?ai "ericit@ 8er<oa#@ di# lu?e ># cazul ># care 7arol
<e >#torcea ># Ro?â#ia 8e#tru a "i ree A<t"el& la 1 iu#ie 2+-(& 8ri#
<chi#iuire a 7o#<titu=iei& 7arol de8u<e Jur@?i#tele %i >%i detro#a "iul
># Cra#=a& Ele#a era di<tru<@ Oare 7arol aea <@ cedeze 8re<iu#ilor
?a?ei <ale %i <@ <e rec@<@toreac@ cu Rei#a Ele#aP Oare 8re<iu#ile 8olitice
"@cute a<u8ra lui aeau <@$2 deter?i#e <@ >%i aba#do#eze a?a#ta ereic@
%i dior=at@P Oare el o a ?ai iubi ># co#ti#uareP Di<tru<@& >#rozit@ c@ >l
8oate 8ierde& Ele#a <l@bi<e reo o8t ilora?e %i aea ?ire#e cu?8lite
*e Jura c@ i#tr@ la ?@#@<tire A?e#i#=a c@ <e <i#ucide KDac@ ?$ai ?ai
iubi& #u ai "ace a<ta Cii cu?i#te Nu ?@ >#%ela <e rua ea
Du8@ dou@ lu#i chi#uitoare& Ele#a <e >#toar<e 8e "uri% ># Ro?â#ia
7arol era 8licti<it $ 8â#@ o @zu di# #ou %i "u la "el de "er?ecat ca
>#totdeau#a La >#ce8u& o =i#u la u# hotel& a8oi chiar la 8alat& ># Bucure%ti&
># 2+-'& >i cu?8@r@ o ca<@ cu dou@ etaJe di# c@r@?id@ ro%ie 8e Buleardul
ul8ache& ># cel ?ai bu# cartier al Bucure%tilor
De%i 7arol era orbit de "ar?ecele ei& ca<a 8e care i$a d@ruit era& a%a cu?
<8u#ea u# ob<erator <arca<tic& %tear<@ %i K8li#@ de ?obil@ oarecare& de
#i?icuri ceea ce #u 8utea doedi decât "a8tul c@ 8@catul #u re#ta Doa?#a
de Go?8adour <$ar "i r@<ucit ># roa8@ dac@ ar "i @zut u#de aJu#<e<e 8ro$
"e<ia ei >#alt@
># oricare a"ar@ de bideul
re%edi#=@& >#<@de7arol
?ar?ur@ erde&
8l@tea baia
8e#tru era ?obilat@
rochiile <u8erbe&la a8roa8e
"el ca
toate #ere& "@cute la Gari<& care 8u#eau ># eide#=@ atât de bi#e te#ul de
8o=ela# al Ele#ei %i 8@rul ei ca "ocul De a<e?#ea& reele <e >#riJea ca ea
<@ aib@ biJuterii 8e ?@<ura <tatutului
># a"ara ca<ei re<8ectabile& a rochiilor de ?arc@ %i a biJuteriilor <cu?8e&
Ele#a aea tot ce >%i dorea: iubirea %i deota?e#tul lui 7arol& 8recu? %i
libertatea de a$%i eercita i#"lue#=a ># râ#dul ?e?brilor ?arca#=i ai <ociet@=ii
ro?â#e%ti care o izitau aca<@& deoarece acolo >l 8uteau ade<ea >#tâl#i 8e
ree De "a8t& ru8ul ei de acoli=i co#ducea Ro?â#ia& a%a cu? 8e re?ea
lui Cerdi#a#d =ara "u<e<e co#du<@ de a%ca Rei#ei M@ria iubitul ace< $
teia& Gri#ci8ele Barbu !tirbe9& de<8re care 7arol credea c@ e<te tat@l #at$
ural al <urorii <ale& Ilea#a& "u<e<e cel care co#du<e<e ># 8ri#ci8al ca?arila
Reelui Cerdi#a#d0 Guterea Ele#ei a<u8ra lui 7arol era atât de ?are& >#cât
Kdo?#ia lui 8oate "i >#=elea<@ #u?ai 8ri# rela=ia 8e care a aut$o cu ea&
co#cluzio#eaz@ u# i<toric

2(.
Ele#a era %i o >#tre8ri#z@toare 8rice8ut@& aâ#d libertatea de a co#trola
?o#o8oluri %i chiar de a 8ro"ita de 8e ur?a co?e#zilor ro?â#e%ti de
ar?a?e#t& "@câ#d o ade@rat@ aere *i#urul lucru 8e care 7arol i 2$a
re"uzat a "o<t <iura#=a %i <tatutul u#ei c@<@torii KV# rege trebuie <@ aib@
o ia=a dubl@: u#a real@ %i u#a 8er<o#al@& <8u#ea el ># orice caz& di#
8rici#a i#te#<i"ic@rii a#ti<e?iti<?ului i#<titu=io#alizat ># Ro?â#ia %i >#
er?a#ia #azi<t@& ?o#ar hia lui 7arol ar "i <uco?bat ># ur?a u#ei c@<@ $
torii cu o a?a#t@ ereic@
7or#eliu Zelea 7odrea#u& tâ#@rul "a#atic care a "o#dat arda de Cier&
o ora#iza=ie 8ara?ilitar@ irule#t a#ti<e?it@& >%i crea<e i?8orta#te le@$
turi 8olitice& ?ai ale< ># cadrai Mi#i<terului de I#ter#e arda& >?8reu#@
cu Mi#i<terul& au i#<8irat 8oro?uri& di<traeri de <i#aoi %i o e8lozie
#a=io#al@ de iole#=@ a#ti<e?it@
># 2+--& Io# Duca& 8re?ierul di# 8artea Gartidului Na=io#al Liberal&
8artidul care crea<e ?o#arhia co#<titu=io#al@ ro?â#ea<c@& a <co< arda de
Cier ># a"ara leii arda co#tra$atac@ ra8id 7odrea#u ordo#@ a<a<i#area
lui Duca Vlterior & arda dee#i atât de 8uter#ic@& >#cât 7arol "u #eoit
<@ ia ?@<uri& >#cerc@ <@ <ub?i#eze i#"lue#=a @rzii <8riJi#i#d alte ru8uri
8olitice& i#clu<i Cro#tul Ro?â#e<c& de%i chiar %i ace<t 8artid co#da?#a
erei?ea i#ter#a=io#al@ %i cla?a <u< %i tare iudaizarea 8re<ei %i a literaturii
#a=io#ale
De "a8t& cele ?ai ?ulte 8artide 8olitice ro?â#e%ti bla?au erei?ea&
ceea ce o"erea Garla?e#tului ?otie 8e#tru a$i 8er<ecuta 8e erei 8ri# lei
re8re<ie Aoca=ii erei au "o<t eclu%i di# Barou *$au <tabilit 8roce#taJe
de ad?itere 8e#tru <tude#=ii de orii#e ereia<c@ $ u#eori ace<t 8roce#taJ
era de ( A"aceri%tilor erei li <e i?8u#eau cote de ( 8e#tru i?8ortul
de ?aterie 8ri?@ %i ?@r"uri B@#cile #u ?ai d@deau ba#i 8e#tru i#du<triile
># care 8redo?i#au >#tre8ri#z@torii erei& ># acela%i ti?8& ace<te i#du<trii
erau <u8u<e u#or tae zdrobitoare& ?e#ite <@ >i rui#eze
Ge ?@<ur@ ce oliatul #e?=e<c >%i >#hi=ea eci#ii $ Au<tria 2+-10&
7eho<loacia 2+-+0& e<tul Golo#iei $ ?ul=i 8oliticie#i ro?â#i au 8ro"itat
de ocazie 8e#tru a acce8ta 8o<turi de co#ducere ># >#tre8ri#deri ?ite
ro?â#o$er?a#e& ace<te ara#Ja?e#te ducâ#d la co#cedierea a<ocia=ilor de
orii#e ereia<c@& ># 2+(& Ro?â#ia a re#u#=at la auto#o?ia <a ># <chi?$
bul <iura#=ei relatie o"erite de 8ozi=ia de <ateli t a er?a#iei #azi<te&
ceea ce a >#r@ut@=it %i ?ai?ult <tatutul ereilor di# =ar@ 7u toate ace<tea&
8â#@ câ#d a "uit& la . <e8te?brie 2+(& ca8ul >#coro#at al ace<tei #a=iu#i
#azi"icate %i a#ti<e?ite era u# ree care aea dre8t a?a#t@ %i 8ri#ci8al
co#<lier o ereic@
Ar "i "oarte "ru?o< <@ a"l@? c@ atât 7arol cât %i Ele#a au "o<t du%?a#i
eroici ai a#ti<e?iti<?ul ui Dar altul e<te ade@rul Nici u#ul di#tre ei #u
a 8@rut <@ "ie 8ro"u#d tulburat de erodarea libert@=ilor ro?â#ilor de orii#e
ereia<c@& i#clu<i de dre8tul de a$%i câ%tia traiul 7ercul de i#ti?i ai
1"
Ele#ei cu8ri#dea u# a?e<tec #eer o<i?il de erei %i a#ti<e?i=i& care >#
a8are#=@ <e tolerau reci8roc& <au cel 8u=i# >%i <u<8e#dau a#i?ozit@=ile >#
8reze#=a "e?eii 8e care ?ul=i i<torici o co#<ider@ dre8t K8robabil cea ?ai
8uter#ic@ a?a#t@ a <ecolului YY Nu?ai 8ozi=ia ei i#atacabil@ de a?a#ta
a lui 7arol o 8roteJa de >#Jo<irile la care erau <u8u%i ceilal=i erei
Ele#a era 8er"ect co#%tie#t@ de ace<t "a8t orbea "@=i% >?8tria lui
Hitler %i co?8lota >?8otria lui 7odrea#u& de%i ># tot ace<t ti?8 >%i #ea
8roe#ie#=a ereia<c@& ># ?e?oriile 8e care %i le 8ublic@ >#tr$o edi=ie a
8ublica=iei lo#do#eze Sunday &e's, ea <cria: KTat@l ?eu era ro?â# Ma?a
era ru<oaic@ Nu <u#te? erei& de%i a%a <$a <8u< de<8re #oi A? câ=ia
8riete#i erei la care =i# %i& dac@ a% "i ereic@& a% "i ?â#dr@ <@ o recu#o<c
I#<@& >#tr$o co?8a#ie ?ai de >#credere& ea recu#o%tea c@ are o zeci?e
<â#e ereie<c 8roce#taJ e#etic i?8o<ibil0 Dar& ># ciuda di<i?ul@rii ei&
ro?â#ii& ca %i ceilal=i& i#clu<i Hitler & o ide#ti"icau dre8t ereic@
7ari<?aticul lider al @rzii de Cier& 7or#eliu Zelea 7odrea#u& a declarat
c@ #u a ordo#at a<ai#area Ele#i doar 8e#tru c@ <e te?ea ca #u cu?a
7arol <@ cedeze #ero< "@r@ ea 7â#d 7arol realiz@& ># cele di# ur?@& cât
de 8ericuloa<@ dee#i<e arda de Cier& ordo#@ a<a<i#area lui 7odrea#u
Nici o doad@ co#cret@ #u o i?8lic@ 8e Ele#a ># ace<t a<a<i#at& dar i?e#<a
ei i#"lue#=@ de culi<e <uereaz@ c@& ># cele di# ur?@& trebuie <@ >l "i
>#de?#at 8e 7arol <@ <ca8e Ro?â#ia de u#ul di#tre cei ?ai 8o8ulari %i r@i
a#ti<e?i=i
Dar 7odrea#u era doar u#ul di#tre #e#u?@ra=ii du%?a#i& a%a c@ <$au
@<it al=i a#ti<e?i=i <@ o â#eze 8e Ele#a *tude#=ii ora#izau ?ar%uri de
8rote<t& cerâ#d ?oartea ei !o"erul care o ducea la Galat 8e#tru 8artida
#octur#@ de <e cu Reele 7arol a "o<t co#cediat câ#d #ea<ta lui a <c@8at
8ri# eci#i orba c@ el o #u?ea Kereic@ >?8u=it@ Dr Neubacher& %e"ul
?i<iu#ii
edea cueco#o?ice er?a#e
ochi bu#i alia#=a culau#Bucure%ti& i$a <8u<
ree a c@rui Ele#ei
a?a#t@ c@ er?a#ia
era ereic@ El a #u
>#cercat <@ o co#i#@ <@ 8@r@<ea<c@ Ro?â#ia& 8e#tru a <e re"uia >#
#eutra Ele=ie& dar Ele#a a re"uzat
ia=a ei& ># 8o<tura de cea ?ai 8uter#ic@ "e?eie di# Ro?â#ia& #u era
#ici co#"ortabil@ #ici li8<it@ de co?8lica=ii De%i ?e#=i#ea u# co#trol
draco#ic a<u8ra ca?arilei co#duc@toare& Ele#a era persana non grata la
Galatul Real Bâr"a bucure%tea#@ <8u#ea c@ ?erea acolo #u?ai la cea<
de #oa8te %i <e auzeau tot "elul de 8oe%ti #eero<i?il de i#cita#te %i
ori8ila#te& co#"or? c@rora Mihai& tâ#@rul 8ri#=& <e trezi<e la u# ?o?e#t
dat di# <o?#& @zâ#du$%i tat@l alerâ#d ol 8e coridorul 8alatului& ># ti?8
ce Ele#a >l ur?@rea& cu u# 8i<tol ># ?â#@ %i >?br@cat@ #u?ai cu u#
#eliJeu <tr@eziu !i >#c@ u# zo# %oca#t& care era 8robabil ade@rat: <e
8are c@ Ele#a >#tre=i#ea rela=ii <euale %i cu #oul ei %o"er& care dee#i<e
co#"ide#tul ei
De%i Ele#a <e culca di# câ#d ># câ#d cu al=i b@rba=i& i#tere<ul ei

2(1
8e#tru ace%tia era doar 8ur erotic %i te?8orar D e 7arol o lea o drao<te
8ro" u#d@ %i ibr a#t@ Acea< ta a t recu t te<t ul ti?8 ului & < $a c@li t 8ri # " ocul
<i 8ara ala?b icate i %i 8ericuloa <ei 8olitici a#ti<e?i te ro?â#e%ti& %i $ >#
cele di# ur?@ $ a <u8raie=uit u#ei co#"lara=ii ?o#diale O li#ie tele$
"o#ic@ direct@ lea 8alatul lui 7arol de budoarul Ele#ei& K>?i aduce o
bucurie i#"i#i t@& ?@rtur i<e%te 7arol ># Jur#alul lui KA? o #eoie i?8e $
rioa<@ de ea E car#e di# car#ea ?ea& ?ai <crie el !i& u# a# ?ai târziu:
Drao<tea ?ea 8e#tru ea e<te la "el de 8ro"u#d@ ca >#totdeau#a Nu >?i
8ot i? ai #a ia =a "@r @ e a
7arol oia <@ >?8art@ cu Ele#a "iecare a<8ect al ie=ii <ale& i#clu<i
rela=ia cu "iul <@u >#riJorat c@ Rei#a Ele#a ar 8utea <@ >l >#toarc@ 8e
Mihai >?8otria Ele#ei& el <$a lu8tat <@ o tri?it@ 8e Rei#a Ele#a >#tr$u#
eil irtual& >#tre ti?8& >l >#curaJa 8e Mihai <@ o acce8te 8e Ele#a& iar
acea<ta "@cea tot ce >i <t@tea ># 8uti#=@ <@ >l r@Jea<c@ 8e b@ia t la "el ca %i
8e tat @& re" eri #du $<e la el %i la 7ar ol dre 8t Kb@ ie= ii ?ei 
Ge ?@<ur@ ce Ele#a >%i co#<olida 8ozi=ia la 8alat& du%?a#ii ei a8rii
>%i co#<olida u %i ei 8ozi=iile Du8@ a<a<i#are a liderului <@u <8iritual& arda
de Cier %i$a <8orit 8o8ularitatea& iar 7odrea#u triu?"a ># ?oarte& ca o
"iur@ eri<tic@& <8ori#du$%i 8o8ularitatea ># ochii oa?e#ilor Reac=ia lui
7arol la ace<te ee#i?e#te a dat #a%tere u#ei eritabile reolu=ii De<"ii#=a
toate 8artidele 8olitice ei<te#te& >%i i?8u<e 8ro8riul Cro#t de Re#a%tere
Na=io#al@ %i <e autodeclar@ dictator Cro#tul lui ?ai?u=@rea atât de <luar $
#ic ?odelul Mu<<oli#i$Hitler& >#cât ado8t@ 8â#@ %i u# <alut "a<ci<t Gâ#@
%i ro?â#ii a#ti<e?i=i >#ce8ur@ <@ acuze c@ reele co#<8ira cu Hitler& de%i
erau #eoi=i <@ ad?it@ c@& dat "ii#d <â#ele ei erei<e<c& Ele#a Lu8e <cu #u
8ut ea "i 8@r ta% @ l a o a<t "el de tr@ dar e
Gri# 8ri?@ara lui 2+-+& ># ti?8 ce t@@luul #azi<t "@cea raaii >#
Euro8a&
Ba<arabiaaliatul ru< al er?a#iei
%i Bucoi#a <$a de?er<uri
7arol "@cea >#tor< >?8otria Ro?â#iei&
"re#etice a#eâ#d
c@tre #azi%ti <@
a8ere Ro?â#ia de co?u#i%ti Di?8otri@& er?a#ia a aJutat V#aria <@
>#hit@ Tra#<ila#ia 7arol& di<8erat& a >#cercat <@$%i atra@ de 8artea <a
arda de Cier >#<@ arda a >#<ce#at o loitur@ de <tat& <co=â#d ># <trad@
@%ti care urlau cerâ#d <â#ele Ele#ei Lu8e<cu Ele#a "ui la 8alat Adu#@
toate co?orile %i "@cu u# "oc care ar<e dou@ zile la râ#d& ?i<tui#d docu$
?e#te i#cri?i#ato rii 7urâ#d& ea %i 7arol erau ata <@ "u@ Dar u#de <e
8utea duce ace<t cu8l uP 7arol >i ordo#@ u#ui a<ociat de > #credere <@ cear @
azil de la Hitle r K>l 8ri?e< c 8e el& dar #u %i 8e "e?eie& a "o<t r@<8u #<ul
autorului Holocau<tului
La . <e8te?brie& 7arol <e?#@ cu i#i?a <trâ#<@ u# act care >#<e?#a
e"ecti abdicarea lui& l@<â#du$i "iului <@u& Mihai& ># âr<t@ de #ou@<8rezece
a#i& tro#ul u#ei =@ri dez?e?brate %i r@zr@tite Mihai 8lâ#<e %i i?8lor@ <@
#u "ie obliat <@ 8u#@ u?@rul la a<e?e#ea 8oar@ 7arol >i i#or@
ru@?i#=ile El %i Ele#a <e urcar@ ># tre#ul real care a%te8ta ata de

2(+
8lecare& burdu%it cu 8o<e<iu#ile lor& 8ri#tre care <e #u?@rau ?a%i#i& doi
câi#i 8echi#ezi %i trei 8udeli
Dar "ua #u era atât de u%oar@ 8e cât ar "i crezut Me?brii @rzii de
Cier& care oiau ca8ul Ele#ei& ora#iza<er@ u# atac u#dea& 8e traiectoria
tre#ului Du8@ u# ?o?e#t 8araliza#t de i#decizie& 7arol acce8t@ 8ro8u
#erea %o"erului Ele#ei de a trece& 8ur %i <i?8lu& cu tre#ul ># itez@ 8ri#
ara blocat@& ># ti?8 ce ardi%tii <ur8ri#%i au >#ce8ut <@ tra@ a<u8ra
tre#ului& Ele#a a <tat culcat@ >#tr$o cad@& 7arol aco8eri#d$o cu 8ro8riul
cor8
Cuarii au aJu#< ># *8a#ia& dar <u8raeherea co#ti#u@ la care erau
<u8u%i acolo i$a deter?i#at <@ <e <trecoare ># Gortualia& traer<â#d "ro#$
tiera 8e "uri%& cu 7arol >#he<uit >#tr$u# 8ortbaaJ& >#treaa Euro8@ 8@rea
#e<iur@ *e hot@râr@ <@ traer<eze Atla#ticul& dar 8ri?a lor o8=iu#e <$a
doedit i?8o<ibil@& c@ci *tatele V#ite 2$au co#da?#at 8e 7arol 8e#tru
colaborare cu #azi%tii %i 8e#tru ?oralitatea lui la@& co?i=â#d adulter cu
Ele#a Lu8e<cu 7uba a "o<t ?ai 8u=i# riid@ ?oral& acce8tâ#du$i 8e cei
doi& dar Ele#ei i <e 8@ru c@ Haa#a era i#<u8ortabil de c@lduroa<@ *e
?utar@ di# #ou& ?ai >#tâi ># Meic& a8oi& ># 2+& ># Brazilia& u#de au %i
r@?a<
># 2+,& Ele#a <e >?bol#@i ra de o a#e?ie "atal@ Doctorul >i <8u<e
lui 7arol c@ <tarea ei era "oarte ra@& iar Ele#a era 8e ?oarte KGriete#@
dulce %i iubit@& >i telera"ia 8riete#a ei& ?o%te#itoarea a?erica#@ Barbara
Hutto#& K<u#t di<tru<@ <@ a"lu de boala ta %i reau <@ %tii c@ i#i?a ?ea
toat@& â#durile %i ru@ciu#ile <e >#drea8t@ c@tre ti#e
7arol era di<tru< 7rezâ#d c@ aea <@ o 8iard@ 8e eci& >i d@rui ceea
ce ea >%i dori<e di#totdeau#a: c@<@toria La ) iulie 2+,& >#tr$o ca?er@ de
hotel& >i d@rui a?a#tei ra#ul de Alte=@ Real@& Gri#=e<a Ele#a de Ro?â#ia
># ?od
eaera ?iraculo<&?aladie
<e 8ro8or=iile Alte=a i*a># <e >#<@#@to%i
<8era#=a <8ectaculo<
c@ a?a#tul Goate
ei a "ace di#c@ ea
o "e?eie ci#<tit@& >?8otriirea lui de a "ace ace<t lucru ># alte circu?<ta#=e
trebuie <@ "i "o<t >#r@d@ci#at@ ># co#i#erile lui re"eritoare la #oble=ea
<â#elui <@u real ># co#tra<t cu cel al Ele#ei
7urâ#d du8@ c@<@toria lor& cu8lul real <e <tabili ># Gortualia& u#de
7arol <e rec@<@tori cu <o=ia <a& ># âr<t@ de a8roa8e ci#cizeci de a#i& >#tr$o
cere?o#ie co#du<@ de u# 8reot al Bi<ericii Ortodoe Ro?â#e 7@<@toria
lor dur@ 8â#@ la data de - a8rilie 2+)-& câ#d 7arol a "o<t doborât de
ca#cer Doar câ=ia ?e?bri ai "a?iliei lui au 8artici8at la "u#eraliile
8o?8oa<e& ># ti?8ul c@rora Ele#a& care ar@ta ca o e8a@& a 8lâ#<& ?ur$
?urâ#d zdrobit@: Kreau <@ ?or
Gro8riet@=ile lui 7arol& <au a8are#ta li8<@ a ace<tora& au <târ#it ?ult
i#tere< ># râ#durile rudelor& care %i$au cerut ># Ju<ti=ie dre8tul la 8artea lor&
aru?e#tâ#d c@ "o<tul ree <trâ#<e<e ># <ecret o aere Ele#a aea o er$
<iu#e "oarte di"erit@: 7arol >i l@<a<e doar 8ai<8rezece ?ii de dolari %i ca<a

22(
trecut@ 8e #u?ele ei Oricare ar "i "o<t ade@rul& @dua Ele#a a tr@it >#
co#ti#uare 8e 8icior ?are& cu <eritori care <@ aib@ riJ@ de ea %i de ca<@
8e "a8t & ba#i i 8e care >i aea <e 8oat e "oar te bi#e <@ "i "o<t ai ei& c@ci
<trâ#<e<e cea ># Ro?â#ia cât ti?8 "u<e<e a?a#ta i#"lue#t@ a reelui
C@r@ 7arol al@turi de ea& Ele#a a 8ierd ut ?ult di# <tatutu l <ocial de
care <e bucura<e %i di# re<8e ctabi liatea ei Goate de aceea %i eoca #e># $
cetat rudele ei $ reale <au i?ai#are $ de <â#e ree<c Nu >%i ?ai #ea
r@d@ci#ile ereie%ti %i i#e#ta 8oe%ti de<8re tot ce "@cu<e ca <@ >%i aJute
K8o8orul ># ti?8ul Holocau<tului La re?ea aceea deJa <e %tiau 8ro8or=iile
?@celului: -& adic@ '.+(( de erei di# Ro?â#ia 8ieri<er@ ># ti?8ul
8oro?urilor& a<a<i#atelor ># ?a<@& de8ort@rilor %i la@relor de eter?i#are&
<au c@zu<er@ icti?e bolilor& "oa?etei <au "riului De%i Ele#a Lu8e<cu
8robabil c@ #u ar " i 8utut u%ura <u"er i#=ele ereilor #ici dac@ ar "i >#cercat&
<e >?8@u#a ># ?od "al< cu "a8te bu#e >#chi8uite A ?urit la '1 iu#ie 2+,,&
r@?â#â#d ># a?i#tirea lu?ii dre8t u#a di#tre cele ?ai 8uter#ice a?a#te

Camilla ar2#r-.o*l#s
C@r@ >#doial@& 7a?illa Garer$BoFle< e<te cea ?ai "ai?oa<@ a?a#t@
real@ a <ecolului #o<tru De%i i#or@ ?aJoritatea co#e#=iilor a<ociate >#
?od tradi=io#al "e?eilor di# cateoria ei& 7a?illa a izbutit <@ cucerea<c@
i#i?a ?o%te#itorului tro#ului brita#ic& Gri#=ul 7harle< A reu%it <@ >%i
@<ea<c@ calea %i c@tre i#i?a 8o8orului & care i$a "o<t ?ult ti?8 o<til 7u
acordul tacit al 8ublicului& dac@ #u chiar cu <8riJi#ul ace<tuia& ea 8robabil
c@ a <">r%i 8ri# a <e c@<@tori cu 8ri#=ul ei
Alice e88el& <tr@bu#ica ei %i a?a#ta <tr@$<tr@bu#icului lui 7harle<&
#u ar "i "o<t #ea8@rat de acord cu acea<ta 7>#d EdFard al VI$lea a
abdicat de la tro# 8e#tru a <e 8utea c@<@tori cu 6alli< *i?8<o#& Alice %i$a
?a#i"e<tat 8ublic di<8re=ul "a=@ de ace<t e<t& <8u#>#d c@ 8e re?ea ei
a<t"el de che<tiu#i <e rezolau ?ai bi#e Ge atu#ci& reii aeau deo8otri@
<o=ii %i a?a#te Azi& >#<@& re?urile <$au <chi?bat& iar #eoile Gri#=ului
7harle< %i "elul <@u de a rezola che<tiu#ea <>#t ?ult di"erite de cel al <tr@$
<tr@bu#icului <@u
Goe <tea di#tre 7a?illa %i 7har le< e<te bi#e cu#o< cut@  Gri?a lor
>#t>l#ire& 8e u# tere# de 8olo b@tut de 8loaie& a trecut #eob<erat@& ea >#c@
<e ?ai #u?ea 7a?illa *ha#d& o t>#@r@ ari<tocrat@ dor#ic@ de di<trac=ie&
care& de%i era ud@ 8>#@ la 8iele %i 8urta hai#e de raJd& #u a ezitat <@ <e
8rezi#te 8ri#=ului& ># ti?8 ce ace<ta ?>#>ia coa?a ud@ a 8o#eiului ei Au
<8oro@it ?ai ?ult de o or@ La u# ?o?e#t dat& 7a?illa i$a a?i#tit c@
<tr@bu#ica ei "u<e<e a?a#ta <tr@$<tr@bu#icului lui
Era ># 2+,(& iar 7a?illa aea 8e atu#ci dou@zeci %i trei de a#i& iar
7harle<& dou@zeci %i doi De%i #u era 8e<te ?@<ur@ de boat@& ea %i "a?ilia

222
ei ocu8au o 8ozi=ie >#truc>ta eal@ cu aceea a lui 7harle< 8e <cara <ocial@&
7a?illa "u<e<e cre<cut@ 8e#tru a dee#i <o=ia u#ui o? boat %i i?8orta#t
!coala la care ea <tudia<e& Uuee#5< ate di# *outh e#<i#to#& a educat
Ju?@tate di#tre <o=iile di8lo?a=ilor brita#ici %i >#c@ %i ?ai ?ulte "e?ei cu
titluri #obilia re KMilla& cu? i <e <8u#ea 7a?ill ei 8e atu#c i& era Kdoar (
=i8@ de treab@& di#tr$o bucat@ %i de?#@ de >#credere& "oarte <i?8atic@ %J
8o8ular@& du8@ cu? >%i a?i#te%te o cole@ de %coal@ O alta %i$ a e8ri?at
8@rerea c@& de%i c@ #u era "ru?oa<@ & Kaea u# a#u?it "ar?ec 7o?8e#<a
8ri# carac ter ceea ce >i li8< ea di# >#"@ =i%a re !i& ?ai ad@u a 7aro l9#
Be#<o#& 8riete#a de o ia=@ a 7a?illei& era Ki#telie#t@ %i 8li#@ de u?or;
aea ?are <ucce< la b@ie=i Gutea orbi cu ei de<8re lucrurile care le
<t>r#eau cel ?ai iu i#tere< Aea ?ereu c>te u# 8riete# 7a?illa #u <e
<tr@duia <@ <e @tea<c@ 8e#tru a atrae b@ie=ii& iar& ?ai t>rziu& b@rba=ii;
8urta hai#e obi%#uite %i aea u#hiil e roa<e %i >##erit e& 8@rul >#curcat %i
era 8u=i#& u#eori chiar deloc& "ardat@ 7u toate ace<tea& >i atr@ea ca u#
?a#et 8e b@rba=i
7>#d 2$a >#t>l#it 8e Gri#=ul 7harle<& 7a?illa >?8@r=ea u# a8arta?e#t cu
o 8riete#@ care >i tolera dezordi#ea "ii#dc@ Kera at>t de dulce& c@ #u 8uteai
<@ te <u8eri 8e ea *e?@#a cu u# c@=el ?are %i #ea<t@?8>rat 7a?illa <$a
i?8licat >#tr$o rela=ie <e#ti?e# tal@ cu A#dreF Garer$BoFle<& u# o"i=er de
carier@ %i u#ul di#tre a8ro8ia=ii Gri#=ului 7harle< A#dreF era "er?ec@tor&
e8eri?e#tat di# 8u#ct de edere <eual %i e#ero<& dar i#"idelit@=ile <ale
o r@#eau ad>#c 8e 7a?illa
La >#ce8ut& 7a?illa 2$a >#curaJat 8e 8ri#= 8e#tru a$i 8l@ti c>tea 8oli=e
lui A#dreF Gri#=ul era >##ebu#it du8@ ea& %i ># cur>#d ># cercul lor de
8rie te#i dee# i de #otor ieta te "a8t ul c@ ei "or? au u# cu8lu  7har le< >i
ad?ira <8iritul <ardo#ic& "irea 8oziti@ %i li8<a de 8rete#=ii& >i u#ea %i
8a<i u#ea 8e#t
e#leze%ti ru %icai
!i& ca al=i%ia?a#=i
ia =a airur al@& tr @it7harle<
7a?illei& @ ># <8i
"uritcucerit
ul >#a%iltedei <oci et@ =i
<eua$
litatea ei deborda#t@
7harl e< #u >#t>?8 i#@ o o8ozi=ie o"icial@ ># 8rii#=a rela=ie i <ale cu
7a?illa Dar ?e#torul %i co#"ide#tul <@u& Lord Loui< Mou#tbatte#& u#$
chiul <@u o co#<idera ?ai derab@ 8otriit@ 8e#tru <tatutul de a?a#t@&
dec>t 8e#tru cel de <o=ie a 8ri#=ului 7hiar re?arc@ a<e?@#area tr@<@tu rilor
ei "izice %i de caracter cu cele ale lui Alice e88el -) *8re deo<ebire& >#<@&
de a<ce#de#ta ei care <e co#ce#tra<e eclu<i a<u8ra obiectului a"ec=iu#ii
<ale& 7a?illa >%i <i?=ea i#i?a at>t de diizat@& >#c>t aJu#<e <@$%i >#trebe o
8ri ete #@ dac@ era 8o< ibi l < @ i ube %ti doi b@r ba= i ># ace la% i t i?8 
I# 2+,2& 7harle< <e >#<cri<e la 7oleiul Naal Dart?outh %i 8or#i la
dru? 8e<te ?@ri& l@<>#d ># ur?@ o aala#%@ de <cri<ori ro?a#tice <cri<e >#
orele <ale de ehe A#dreF a "o<t "latat de a#turaJul real al 7a?illei %i
>%i re>##oi i#tere<ul "a=@ de ea 7ur>#d& ea <e l@<@ do?i#at@ de 8a<iu#ea
8e#tr u ace<t a

22'
>#<@& ea #u ru8<e de"i#iti le@tura cu 7harle<& dec>t atu#ci c>#d& >#
ti?8ul u#ei izite& el o ceru de <o=ie 7a?illa >l re"uz@ cu bl>#de=e Ii
<8u<e c@ >l iubea& dar #u <e 8utea c@<@tori cu el La <curt ti?8 du8@ aceea&
De c>#d <e a"la la bordul #aei ?ilitare Miner+a, 8ri#=ul a"l@ c@ ea %i
A#dreF Garer$BoFle< <e loodi<er@ *e retra<e la el ># cabi#@ Mai t>r$
ziu& toar@%ii <@i de dru? ob<erar@ c@ aea ochii ro%ii
Du8@ ce >%i ?i<tui durerea& 7harle< >#ce8u <@ <e >#t>l#ea<c@ cu "e?ei
ti#ere& 8otriite 8e#tru o ee#tual@ c@<@torie De a<e?e#a& re>##oi rela=iile
de 8riete#ie cu <o=ii Garer$BoFle<
La re?ea aceea& 7a?illa %i A#dreF aeau ceea ce 8riete#ii #u?eau
o c@<@torielorde<chi<@
re%edi#=a 7a?illa
de la =ar@& >%i 8etrecea
iar A#dreF locuia<@8t@?>#a
la Lo#dra<i#ur@
%i e#eala aca<@&
Boleh9de&
>#
8ri#ci8al& la <">r%it de <@8t@?>#a 7a?illa 8@rea "ericit@ la =ar@& a>#d riJ@
de o<8od@rie& ocu8>#du$<e cu r@di#@ritul& c@l@ria& co8iii %i c>i#ii ei Gri#=ul
7harle< i$a botezat b@iatul& 8e Tho?a< He#r9 7harle<
># 2+,+& la u# a# de la #a%terea "iicei ei& Laura Ro<e& Lord Mou#tbat$
te# c@zu icti?@ u#ui a<a<i#at 8u< la cale de Ar?ata Re8ulica#@ Irla#dez@
IRA0 Gro"u#d a"ectat de ?oartea ace<tuia& 7harle< c@ut@ co#<olare la
7a?illa ># <curt ti?8& cei doi dee#ir@ i#<e8arabili 7o#tetul e?o=io#al
>l "@cu 8e 7harle< <@ o >#de?#e 8e 7a?illa <@ dior=eze de A#dreF %i <@
<e c@<@torea<c@ cu el Ea ezit@ di# #ou& de data acea<ta "ii#dc@ <e >#di c@
o ac=iu#e at>t de i?8rude#t@ ar "i 8utut di<true %a#<ele 8ri#=ului de a urca
8e tro# 7harle< acce8t@ hot@r>rea ei& dar "u i#ca8abil <@ >%i a<cu#d@ i#te#$
<itatea <e#ti?e#telor 8e care le #utrea "a=@ de ea La u# bal al Juc@torilor
de 8olo& 7harle< >%i 8etrecu <eara da#<>#d li8it de 7a?illa& <8re di<8erarea
8riete#ei lui o"iciale& care a >?8ru?utat BM6$ul azdei %i a 8@r@<it 8e$
trecerea de?ar>#d
Dar iitorul ># tro?b@
ree tot aea #eoie de o ?irea<@& o iri#@ care <@ dea
#a%tere iitorilor <ucce<ori la tro# 7a?illa& co#"ide#ta <a de >#credere&
>#ce8u <@ ealueze "e?eile 8otriite Ea %i Rei#a Ma?@ ale<er@& "@r@ <@
%tie& aceea%i 8er<oa#@: 8e Lad9 Dia#a *8e#cer& o adole<ce#t@ >#alt@& cu
8icioare lu#i& t@cut@ ca u# %oricel %i atracti@ "@r@ <@ bat@ la ochi& care
8roe#ea di#tr$o "a?ilie 8otriit@ %i aea u# trecut acce8tabil& adic@ i#$
ei<te#t
Gotriit u#or relat@ri& #u#ta de ba<? care o u#i 8e Dia#a cu 7harle<
"u 8recedat@ de o #oa8te de drao<te& ># care 7harle< %i 7a?illa %i$au <8u<
adio Dia#a 8@%i ># ace<t ?ariaJ cu o 8re<i?=ire leat@ de 7a?illa KL$a?
>#trebat 8e 7harle< dac@ o ?ai iube%te 8e 7a?illa Garer$BoFle< %i #u
?i$a dat #ici u# r@<8u#< clar& le$a ?@rturi<it ea a<i<te#=ilor lui 7harle<
S7e$i de "@cutP rea >#trebare 7o#"ide#=ii ei #u 8uteau dec>t <@ <i?8a$
tizeze cu <u"eri#=a ei& dar #u <@ o %i co#<oleze 7harle< >%i aborda >#da$
toririle ?aritale K>#tr$o <tare de co#"uzie %i #eli#i%te& >#r@ut@=it@ de "a8tul
22-
c@ >#c@ ?ai era >#dr@o<tit de 7a?illa 7u toate acea<tea& <e a%te8ta ca&
o dat@ cu trecerea ti?8ului <@ >#e=e <@ o iubea<c@ %i 8e Dia#a
7hiar >#ai#te de #u#t@& Dia#a de<co8eri u# cadou raat 8e care 7harle<
>l co?a#da<e 8e#tru 7a?illa& u# "el de dar de adio& du8@ cu? >i <8u<e el
Dar Dia#a era eloa<@ %i <8eriat@ Nu d@du crezare e8lica=iilor lui 7harle<
%i <e >#"urie la >#dul c@ el era >#c@ 8ro"u#d ata%at de alt@ "e?eie
7@<@toria real@ era chiar de la >#ce8ut ?arcat@ de o 8r@8a<tie de
i#co?8atibilitate& acce#tuat@ de i?aturitatea %i i#<tabilitatea Dia#ei& de
<arca<?ul %i criticile reci ale 8ri#=ului& de eoi<?ul celor doi %i co#ce#$
trarea "iec@ruia a<u8ra 8ro8riei 8er<oa#e ia=a lor <eual@ aea& de a<e?e$
#ea&dedeactiitate
"el <u"erit di#
%i acauza
lu8teire8ul<iei 8ecu
ei teribile care Dia#a care
buli?ia& o ?a#i"e<ta
o 8u#ea8e#tru ace<t
># i#"eri$
oritate %i e<to?8a orice alte 8reocu8 @ri !i& ca %i cu? toate ace<tea #u ar
"i "o<t de aJu#<& rela=ia lor ?ai era otr@it@ %i de <u<8iciu#ile Dia#ei c@
7harle< >#c@ <e ?ai culca cu 7a?illa
>#c@ de la >#ce8ut& 7harle< reac=io#a la crizele de "urie ale Dia#ei
retr@>#du$<e ># <i#e %i >#credi#=>#du$%i #e"ericirea co#"ide#=ilor& ?ai ale<
7a?illei& care dee#i cea ?ai bu#@ 8riete#@ a lui Gartiza#ii Dia#ei cred
c@ 7harle< %i 7a?illa >#tre=i#eau rela=ii i#ti?e a8roa8e de la >#ce8utul
ace<tui ?ariaJ; 8artiza#ii lui 7harle< %i ai 7a?illei i#<i<t@ c@ rela=ia celor
doi a "o<t a#i de zile 8lato#ic@& de%i i?8lica iubire& %i c@ 7harle< a i#e<tit
ti?8 %i e"ort ># c@<@toria <a di"icil@ %i #e<ati<"@c@toare 7eea ce <e %tie cu
certitudi#e e<te "a8tul c@& ># ci#ci a#i& ?ariaJul lor <$a de<tr@?at& ># he
#rince of "ales Gri#=ul de 6ale<0& biora"ia de"i#iti@ 8e care 7harle< a
ea?i#at$o r>#d cu r>#d >#ai#te de 8ublicare& 4o#atha# Di?bleb9 <crie c@
?ariaJul lor #u <$a de<tr@?at di# cauza u#ui i#cide#t a#u?e& ci K<$a de$
teriorat
7harle< tre8tat
cu 8riire7a?illa 8@rea
la #ecazu di<8u<@
rile lui do?e<<@tice&
acorde crezare
># 2+1.& ea %ier<iu#ii lui
7harle< %i$au
reluat rela=ia <eual@
Coarte cur>#d du8@ #u#t@& 7harle< 8relua<e Hihroe& o ?o%ie di#
a8ro8ierea re%edi#=ei 7a?illei Hihroe& u# co#ac ?aie<tuo< ># <til
#eocla<ic <ituat 8e o ?o%ie 8itorea<c@ de reo -( de acri& >i 8l@cea lui
7harle<& #u >#<@ %i Dia#ei @rul lui 7harle<& Gri#=ul Michael& credea c@
Dia#a era at>t de cata<tro"al@& >#c>t 7harle< <$a @zut #eoit <@ cu?8ere
Hihroe 8e#tru a "i ># a8ro8ierea "o<telor <ale 8riete#e& ?ai ale< a
7a?illei
Groble?ele tot ?ai ?ari ale Dia#ei& ># <8ecial buli?ia ei %i de8re<ia
acce#tuat@& >i re8u#au %i >l iritau 8e 7harle< Dia#a era di<8erat@ di#
cauza di<8er@rii lui %i 8>#@ %i biora"ul lui a "o<t #eoit <@ acce8te ca
KGri#=ul #u era >#totdeau#a 8rea a?abil Totu%i& c>#d 7harle< <e co#"e<a
7a?illei& <au c>#d 8riete#ii lor co?u#i relatau ulti?ele e<ca8ade ale Di$
a#ei& 7a?illa o caracterzia <ec dre8t K"e?eia aceea ridicol@ %i >l ab<olea
22
7harle< de orice re<8o#<abilitate 8e#tru i#<tabilitatea e?o=io#al@ a <o=iei
<ale$
>#tr$ade@r& e"orturile di<8erate ale Dia#ei de a$%i rec>%tia <o=ul #u au
"@cut dec>t <@ co#<olideze le@tura di#tre el %i 7a?illa O 8artid@ de a?or
#u <e li?ita doar <@ r@<8u#d@ u#or #eoi 8re<a#te& ci re8reze#ta o ictorie
# 8lu< a<u8ra Dia#ei Ge ?@<ur@ ce ?ariaJul real <e de<tr@?a& Gri#=ul
7harle< dee#ea tot ?ai de8e#de#t de iubirea %i <8riJi#ul 7a?illei
Nici c@<@toria 7a?illei #u era "ericit@& >i tolera lui A#dreF de a#i de
zile ae#turile a?oroa<e %i ab<e#=ele >#delu#ate Dar c>#d 7harle< >i
declar@ c@ o iubea cu o 8a<iu#e ?oc#it@ %i <t@ruitoare& care aea <@ dureze
o e%#icie& 7a?illa reac=io#a Griete#i 8li#i de <olicitudi#e& le >?8ru?utau
celor doi ca<ele lor& >i i#itau 8e a?>#doi la 8etreceri& >#le<#i#du$le %i
leit?>#du$le rela=ia& care a<t"el >#"lorea >#tr$u# a#turaJ 8li# de tact %i
bu#@oi#=@
7>#d Dia#a de<co8eri c@ 8re<u8u%i 8riete#i >i aJutau 8e 7harle< %i 8e
7a?illa ># a<cu#<& <e <i?=i tr@dat@ %i #e8uti#c ioa<@ ># lu8ta cu riala ei
V#a di#tre ?arile "ru<tr@ri ale Dia#ei era "a8tul c@& ># ciuda "ru?u<e=ii
<ale %i a u<tului <@u de<@>r%it& #u 8utea co#cura cu a?a#ta <o=ului ei&
care era %i ?ai b@tr>#@& %i ?ai ur>t@ %i ?ai 8u=i# 8o8ular@ ># cercurile
?o#de#e Ne#u?@ra=i Jur#ali%ti <arca<tici %i core<8o#de#=i ai ziarelor
>?8@rt@%eau acea<t@ iziu#e V# cli%eu Jur#ali<tic 8re"erat era al@turarea
"otora"iilor celor dou@ "e?ei: Dia#a ara#Jat@ cu <til& iar 7a?illa a8roa8e
%lea?8@t@ Ade<ea& "otore8orterii aleeau "otora"iile care o >#"@=i%au 8e
7a?illa cu o ri?a<@ <au >#cru#tat@& ># realitate& 7a?illa era o "e?eie
dr@u=@& cu "or?e bi#e co#turate& bucur>#du$<e de bi#ecu>#tarea u#ui 8@r
boat 8 e care %i$2 coa "a la "el de zeci d e a#i
De%i Dia#a
"ar?ecele ei& daraea o <iluet@
%i %ocat de i#idiat& 7harle<
de etraaa#=a era #udoad@
de care d@dea #u?ai i?u#
!i& >#la
ciuda i#"idelit@=ii Dia#ei& 7harle< #u 8@rea c>tu%i de8u=i# a"ectat; a8ro8ia=ii
lui au aJu#< la co#cluzia c@ <e <i?=ea "ericit ori de c>te ori era de8arte de
Dia#a Toate ace<tea trebuie <@ >i "i co#"erit >#credere 7a?illei& care a"la
e%ti de<8re Dia#a de "iecare dat@ c>#d citea u# ziar <au de<chidea telei$
zorul
I# 2+1.& Dia#a locuia la Hihroe ca la hotel& re"eri#du$<e la acea<t@
re%edi#=@ ca la o K>#chi<oare& iar 7a?illa a8roa8e c@ <e ?uta<e acolo cu
To<ca %i Credd9& c>i#ii ei di# ra<a 4ac Ru<<ell %i cu ia8a ro%cat@ Moll9&
calul ei 8re"erat de >#@toare Hu#ter0& 8e care >l =i#ea ># raJdul lui
7harle< Aici& 7a?illa >i >#t>?8i#a 8e oa<8e=ii lui 7harle< i#ita=i la di#euri
Du8@ aceea& <e retr@ea >?8reu#@ cu 7harle< la culcare
I#tr$o zi& 7a?illa <e >#t>l#i cu Dia#a& care <o<i<e >#tr$u#a di# rarele ei
izite Dia#a a 8oe<tit ?ai t>rziu c@ a =i8at la 7harle<: Kc@ doar?e cu
"e?eia aceea ># 8atul ?eu !tia? <iur c@ <e culc@ cu t>r"a aceea
22)
N$aea? #ici o %a#<@ !tia? c@ o iube%te 8e ea& #u 8e ?i#e $ a%a "u<e<e
di#totdeau#a Dia#a c>%tia<e <i?8atia 8re<ei %i "@cea tot 8o<ibilul 8e#tru
a <e a<iura c@ o8i#ia 8ublic@ >i >?8@rt@%ea dezu<tul "a=@ de 7a?illa
Ge ?@<ur@ ce atacurile 8ublicului a<u8ra 7a?illei <e >#te=eau& 7harle<
o a8@ra %i o 8reze#ta 8riete#ilor ca 8e u#ica lui iubire 7a?illa >i >?8@rt@%ea
<e#ti?e#tele Di# ce#u%a a dou@ c@<#icii ratate r@<@ri<e o #ou@ iubire& cel
8u=i# a %a <uer eau <u< =i#@to rii lu i 7harl e< %i ai 7a?i llei
Dac@ aeau #eoie de o Ju<ti"icare ?oral@ <au <ocial@ 8e#tru adulterul
lor& at>t 7harle<& c>t %i 7a?illa 8uteau i#oca i#"idelitatea 8arte#erilor lor
K"e?eia aceea ridicol@& re8eta 7a?illa KrottFeiler$ul& co#traataca DJ
a#a& caracteriz>#d$o a<t"el ># "a=a 8riete#ilor 8e "e?eia care #u oia <@ >J
dea dru?ul di# heare <o=ului ei
Gri# 2+11& de%i ea >#<@%i au<e<e reo c>tea rela=ii etraco#Juale&
Dia#a era tot ?ai ob<edat@ de 7a?illa orbea de<8re ea cu 8riete#ii %i
a#aJa=ii& iar la >#ce8utul lui 2+1+ co#<ult@ u# a<trolo 8e#tru a a"la cu?
<@ trateze 8roble?a K8reze#=ei 7a?illei ># ia=a ei I# "ebruarie& la o
8etrecere de ziua <urorii 7a?illei& A##abel& Dia#a <e hot@r> <@ o >#"ru#te
8e a?a#ta <o =ului <@u
*eara t>rziu& Dia#a >i <ur8ri#<e 8e 7harle< %i 7a?illa <8oro@i#d cu
al=i c>=ia i#ita=i 7eru <@ >i orbea<c@ >#tre 8atru ochi 7a?illei To=i <e
retra<er@& i#clu<i 7harle<& care @dea oarecare re=i#eri Dia#a era Kcal?@&
de u# cal? uci@tor& >%i a?i#tea ea ?ai t>rziu Gotriit u#eia di# er<iu#i&
<e 8are c@ Dia#a ar "i >#trebat$o 8e 7a?illa cu u?ili#=@: KV#de re%e<cP
7e e ># #ereul@ cu ?i#eP 7e >l "ace <@ te dorea<c@ 8e ti#e %i #u 8e ?i#eP
Du8@ alt@ er<iu #e& ea <e 8are c@ i$ar "i <8u< 7a?illei& care #u era deloc
># a8ele ei: KA"l@ c@ %tiu eact ce e<te >#tre ti#e %i 7harle<; #u ?$a?
#@<cut ieri ># ace<t 8u#ct& i#tere#i alt oa<8ete& dar Dia#a co#ti#u@: K>?i
8are
8e#trur@uoi
c@ Nu
@ <tau ># cale
?@ lua=i >?io dau
dre8t <ea?a
idioat@ c@ a<ta
 Gotrii trebuie
t er<iu#ii <@ "ie teribil
u#uia di#tre
8artici8a#=ii la 8etrecere& Dia#a a >#trebat cu la< tare ># "a=a tuturor: KDe
ce #u >l la%i ># 8ace 8e <o=ul ?euP Totu%i& Dia#a >i declar@ lui 7harle<
c@ >i <8u<e<e 7a?illei c@ >l iubea Oricare ar "i ade@rul& 7a?illa #u i$a
?ai orbit Dia#ei #iciodat@
7ert e<te c@ Dia#a ie%i<e c>%ti@toare di# acea<t@ co#"ru#tare 7ea ?ai
<tr@lucit@ loitur@ a <a a "o<t <@ co#i#@ u# co#<ilier de <ecuritate al
8alatului <@ >#rei<treze ># <ecret o ca<et@ cu o co#orbire tele"o#ic@ di#$
tre 7harle< %i 7a?illa ># acea<t@ co#er<a=ie& cei doi >%i e8ri?au dori#=a
"izic@& iar 7harle< ?or?@ia: KDoa?#e& a% locui ># chilo=ii t@i& dac@ <$ar
8utea& du8@ care ur?au lu?e de<8re cu? ar "i 8o<ibil a%a cea& el
a"ir?>#d c@ dori#=a i <$ar >?8li#i dac@ <$ar tra#<"or?a >#tr$u# Ta?8a
Trei a#i ?ai t>rziu& ># 2++'& ca<eta a "o<t di"uzat@ la u# 8o<t 8ublic de
teleiziu#e *ca#dalul a "o<t i?ediat i#titulat K7a?illaate& iar oa?e#ii
<e >#treceau 8arodii#du$2 8e$7harle< ># le@tur@ cu #e"ericitul co?e#tariu

22.
re"eritor la Ta?8a Gu=i#i au re?arcat c>t de a"ectuoa<@ %i relaat@ era
rela=ia celor doi& ilu<trat@ de acea<t@ co#er<a=ie tele"o#ic@ De ee?8lu&
7ar#illa <e ar@ta dor#ic@ <@ citea<c@ di<cur<ul 8e care el >l 8re@tea Iar
7harle< o co#<ola 8e 7a?illa& care <e 8l>#ea c@ #u realiza<e ?are lucru
># ia=@& <8u#>#du$i c@ >l iubea 8e el& Kacea<ta e<te ?area ta >?8li#ire&
<8u#ea el Kai& dra@& dar a<ta e ?ai u%or dec>t <@ cazi de 8e <cau#& >i
r@<8u#dea 7a?illa ># acea<t@ >#rei<trare
Du8@ K7a?illaate %i 8ublicarea& ># 2++,& a <e#za=io#alului olu? al
lui A#dreF Morto#& *iana! Her rue Story - n Her $'n "ords Dia#a:
Goe<tea ei ade@rat@& cu 8ro8riile <ale cui#te0& cartea& care "@cea dez$
@luiri
?ai co?8lete
8utea ?ere de<8re
#ic@ieriia=a Dia#ei %i Ea
#eob<erat@ iubirile ei de<tr@?ate&
%i ia=a ei dee#ir@ 7a?illa #u
8ro8rietate
8ublic@ A <l@bit reo %a8te ilora?e& %i >%i "@cea riJi leate de e"ectul
8ublici t@=i i #edori te a<u 8ra lui 7harle< %i a < o=ului %i "a?i liei ei
7hi#ul ru%i#ii %i di<8re=ului 8ublic "u re<i?=it %i de Dia#a& atu#ci c>#d
c>=ia Jur#ali%ti >i atacar@ 8o<tura de <o=ie >#durerat@ De ee?8lu& ziarul
brita#ic he Sun hot@r> <@ 8ublice o >#rei<trare care aea <@ dei#@ cu$
#o<cut@ ?ai t>rziu <ub de#u?irea de K>#rei<trarea *Wuide9 ># acea<t@
?@rturie 8e#ibil@& >#z@torul de ?a%i#i la ?>#a a doua 4a?e< ilbe9 >%i
declar@ drao<tea 8e#tru Dia#a& o >#treab@ dac@ <$a ?a<turbat de cur>#d&
di<cut@ de<8re tea?a ei de a #u r@?>#e raid@ %i o co#<oleaz@ ># ti?8 ce
ea <e 8l>#e de K"a?ilia aia real@0 >?8u=it@ 
Gublicitatea di# Jurul lui 7harle< %i a Dia#ei& %i $ 8ri# ete#<ie $ di#
Jurul 7a?illei %i a celor c>=ia a?a#=i ai Dia#ei& a "o<t ># 8ri#ci8al #ea $
ti@& "@c>#d ?ai ?ult r@u "a?iliei reale dec>t orice altcea di# 2+-.
>#coace& c>#d EdFard al VI$lea a abdicat de la tro# 8e#tru a <e c@<@tori
cu 6alli<
Rei#a *i?8<o#&
%i Gri#=ul a?erica#ca
Ghili8 de dou@ ori de
au "o<t <ca#daliza=i dior=at@ 8e carea8@rute
dez@luirile o iubea
>#
8re<@ KAcu?& toat@ a"uri<ita a<ta de =ar@ %tie cu ci#e te culci <tri@
8ri#=ul la "iul lui
Tat@l 7a?illei& ?aiorul Bruce *ha#d& a "o<t %i ?ai "urio<: Kia=a "iicei
?ele e di<tru<@& co8iii ei <>#t ridiculiza=i %i di<8re=ui=i& i$a <8u< el lui
7harle< KMi$ai dezo#orat >#treaa "a?ilie Trebuie <@ >#treru8i orice
le@tur@ cu 7a?illa& %i a<ta chiar acu?
La data de + dece?brie 2++'& Galatul Buci#ha? a#u#=@ c@ 7harle<
!i Dia#a ur?au <@ <e de<8art@ De 7r@ciu#& ># 2++-& 7harle< >i tele"o#a
7a?illei %i >i <8u<e c@& de%i o iubea& trebuia <@ 8u#@ ca8@t ace<tei rela=ii
7a?illa acce8t@ cu ra=ie decizia lui Kireocabil@ Du8@ trei lu#i& 7harle<
<e doedea i#ca8abil <@ tr@ia<c@ "@r@ ea ># "ebruarie 2++& 7a?illa era di#
#ou \a?a#ta lui
># iu#ie 2++& >#tr$u# docu?e#tar de t eleiziu#e& 7harle< recu#o<cu
c
â& du8@ ci#ci a#i 8etrecu=i cu Dia#a& c@<#icia lor #u ?ai 8utea "i <alat@&
22,
iar el %i Kd$#a Garer$BoFle< dee#i<er@ a?a#=i KA "o<t 8riete#a ?ea de
"oarte ?ult@ re?e %i a r@?>#e >#c@ ?ult ti?8 de acu? >#colo& a ?ai
<8u< el 7a?illa >l >#de?#a<e <@ "ac@ 8ublic@ rela=ia lor& "er? co#i#<@ ca
#u?ai o dez@luire total@ 8utea 8u#e ca8@t <8ecula=iilor 8re<ei 8e ?ari$
#ea ace<tui a<8ect
Reac=ia 8ublicului la ace<t docu?e#tar i$a co#"ir?at a%te8t@rile 7harle<
a8@ru ca u#ul di#tre b@rba=ii cu o c@<#icie e%uat@ care >%i "@cu<er@ o a?a#t@
Docu?e#tarul o readu<e 8e 7a?illa& Kcealalt@ "e?eie& ># ate#=ia 8ubli$
cului& re"@c>#du$i i?ai#ea *e achit@ ee?8lar de rolul ei %i& >#tr$u# "i#al&
c>%ti@ %i a8robarea Galatului& a tat@lui %i <o=ului ei& ace<ta di# ur?@ "@c>#d
ob<era=ia c@ #u >#=eleea de ce <e "@cea at>ta ta?$ta? 8e acea<t@ te?@
he *aily Mail <e >#treba retoric: KNu e& oare& ti?8ul& <@ >#cet@? <@ o ?ai
ur>? 8e acea<t@ "e?eie de?#@P
Dia#a #u era de aceea%i 8@rere Du8@ ce 8re<a i$a dez@luit #u?eroa$
<ele e<ca8ade a?oroa<e& Dia#a atac@ di# #ou ># 2++)& >#tr$u# i#teriu
>#rei<trat >#tr$u# <tudio de teleiziu#e la #anorama, ea le tra#<?i<e
?ilioa#elor de tele<8ectatori c@ Kera? trei ># acea<t@ c@<#icie& a%a c@ #e
<i?=ea? ca? >#he<ui=i
Griete#ul lui 7harle<& Nichola< *oa?e<& ?i#i<tru al A8@r@rii& caracte$
riza i#teriul Dia#ei dre8t Kteribil& te "@cea <@$=i "r>#i ?>i#ile 7o#"ide#$
tul ei& Jur#ali<tul Richard a9 a <cri< c@ K8lutea 8retuti#de#i ?ia<?a
r@zbu#@rii I$a ridiculizat 8e <o=ul %i riala ei cu toat@ >#de?>#area u#ei
"e?ei tr@date 7u toate ace<tea& *aily elegraph aertiz@ c@ Ku#ele a<$
8ecte ale 8r e<ta=i ei ei 8ar <@ co#"ir?e re8uta= ia de "e?eie i#<tab il@
Dar 7a?illa #u <e l@<@ 8rad@ dez#@deJdii Ea %i 7harle< >#"loreau >#
u?br@ 7a?illa dior=a ># "i#e de A#dreF& ># ?od cu ade@rat a?ical; #ici
el %i #ici reu# alt 8riete# al 7a?illei #u au "@cut reodat@ co?e#tarii
#eatie <au
8etrec>#d #eloialeculaeaadre<a
> ?8reu#@ c>t eaeizil7harle< >i 8u<e laGri#
e 8e <@8t@?>#@ di<8ozi=ie
e#eleo7a?illei
?a%i#@&
#u cure <>#e ree<c& dar 7harle< a aut riJ@ ca ea <@ <e bucure de c>tea
8reroatie reale
7>#d 7a?illa a >?8li#it ci#cizeci de a#i& 7harle< ora#iz@ o 8etrecere
># ci#<tea ei la Hihroe& u#de& cu a8robarea lui& ea <e de<cotoro<i de
decorurile 8a<telate 8e care le ale<e<e Dia#a %i redecor@ re%edi#=a co#"or?
u<turilor lui 7harle< 7a?illa era radioa<@ %i a da#<at cu el 8e ?uzica
"or?a=iei ABBA Getrecerea re<8ecti@& <8u# u#ii ob<eratori& a "o<t
recu#oa%terea o"icial@ a lui 7harle< cu 8riire la rela=ia lor Gre<a a co#$
ti#uat <@ <e arate i#tere<at@ de 8oe<tea lor de drao<te& dar a "@cut$o "@r@
are<iitate A8oi& ># 2++,& Dia#a a ?urit >#tr$u# accide#t de ?a%i#@ la
Gari< %i di# #ou ate#=ia 8ublicului <e >#dre8t@ a<u8ra <u8raie=uitorilor V#
titlu de ziar a <ur8ri#< "oarte bi#e e<e#=a 8roble?ei: Ka 8utea 7a?illa
co#cura cu Dia#a du8@ dece<ul ace<teiaP
*e 8are c@ da >#tr$u# "el& 8o8ularitatea cre<c>#d@ a 7a?illei <e dato$

221
reaz@ hot@r>rii lui 7harle< de a$i re<tabili re8uta=ia A$ %i >?8@r=i ia=a cu
ea e<te& co#"or? <8u<elor <ale& K#e$#eociabil ># 2++.& 2$a a#aJat 8e
e8ertul a?erica# ># rela=ii 8ublice Mar Bolla#d ca <ecretar 8articular
adJu#ct& iar ace<ta a la#<at KO8era=iu#ea GB Garer$BoFle<0 8e#tru a
5?bu#@t@=i i?ai#ea 7a?illei %i a "ace ee#tuala ei c@<@torie cu 7harle<
dierabil@ at>t 8e#tru ca<a real@& c>t %i 8e#tru 8ublic AJutat& "@r@ >#$
doial@& %i de trecerea ti?8ului& Bolla#d a reu%it at>t de bi#e& >#c>t ># #o$
ie?brie '((2& #D "ee6 2$a #u?it 8ro"e<io#i<tul a#ului 7ea ?ai ?are
realizare a lui a "o<t Kcrearea ca?8a#iei de c>%tiare a o8i#iei 8ublice de
8artea 8arte#erei Gri#=ului& 7a?illa Garer$BoFle< 8e care tabloidele
obi%#uiau <@ o #u?ea<c@ cea ?ai #e8o8ular@ "e?eie di# Marea Brita#ic
I?ai#ea di# 8rea<@ a 7a?illei <$a >?bu#@t@=it ># ?od co#<ta#t& >#
'(((& la o 8etrecere dat@ ># ci#<tea lui 7o#<ta#ti#& "o<tul ree al reciei&
rei#a Eli<abeta a recu#o<cut$o 8ublic 8e 7a?illa; 8e re?uri re"uza <@
<tea ># aceea%i >#c@8ere cu ea ># iu#ie '((2& 7a?illa a 8artici8at& 8e#tru
8ri?a oar@& la u# di#eu la Galatul Buci#ha? O lu#@ ?ai t>rziu& 7harle<
o <@rut@ cu a"ec=iu#e 8e obraz& ># '(('& ea a "o<t i#itat@ <@ 8artici8e la
"u#eraliile bu#icii lui *co8ul <u8re? al lui 7harle< e<te <@ o <ca8e de
re8uta=ia de a?a#t@& c@<@tori#du$<e cu ea
Nici o alt@ a?a#t@ #u a ?ai "o<t <u8u<@ la u# a<t"el de <cruti# #e># $
treru8t& cu 8riire la %a#<ele de a <e c@<@tori cu a?a#tul ei 7ercet@rile au
<co< la ieal@ o ?ul=i?e de ?ize %i 8ariuri "@cute 8e acea<t@ te?@; <itua=ia
e<te i#tere<a#t@ 8e#tru c@ 7harle< trebuie <@ >%i leiti?eze <tatutul& dac@
<8er@ <@ dei#@ ree al A#liei Totul i#dic@ "a8tul c@ ea <e a c@<@tori cu
el& "@r@ a 8relua titlul de rei#@ G>#@ la urr#@& 7a?illa e<te& totu%i& o
"e?eie dior=at@ %i o a?a#t@ de lu#@ durat@
I# ti#ere=e& 7a?illa obi%#uia <@ lu?ea<c@& <8u#>#d c@ <tr@bu#ica ei o
>#@=a<e
"a?iliei& K<@
de la"ac@ o reere#=@
Alice >#ai#te de
e88el >#coace& a <@ri ># 8at
a >#@=at$o Tradi=iac@#e<cri<@
8e 7a?illa a dee#ia
a?a#t@ real@ e<te u# lucru 8e de8li# acce8tabil& ba chiar l@udabil Dar
7harle< e<te u# b@rbat <e#ti?e#tal %i ideali<t %i& ># ciuda e8erie#=ei <ale
co#Juale #e"ericite& 8re=uie%te ideea de c@<@torie %i >%i trateaz@ a?a#ta ca
8e o <o=ie 7a?illa 8are dor#ic@ <@ <e c@<@torea<c@& 8e#tru c@ a<ta 2$ar "ace
8e 7harle< "ericit Dac@ Alice e88el ar ?ai tr@i& ar "i <ur8ri#<@ O ?ul=i?e
de alte a?a#te reale& ale c@ror co#te?8ora#i le$au di<8re=uit ca 8e #i%te
Gro<tituate& ar a8lauda& 8robabil

22+
4
C.s.torii aran6ate ,n
cerc$rile aristocratice
># ulti?a 8arte a <ecolului al YIII$lea& A#lia >#rei<tra o <chi?bare
"u#da?e#tal@ Reolu=ia I#du<trial@ tra#<"or?a =ara di#tr$o <ocietate arar@
>#tr$u#a i#du<trial@& cu o cla<@ de co?ercia#=i 8ro<8eri %i o cla<@ tot ?ai
#u?eroa<@ de ?u#citori care tr@iau la li?ita <ubzi<te#=ei Reolu=ia di#
colo#iile a?erica#e >#de8@rtate %i i?8licarea ulterioar@ a Cra#=ei au aru#$
cat A#lia >#tr$o co#Ju#ctur@ ?ilitar@ %i i$au l@<at u<tul a?ar al >#"r>#erii
Dar Reolu=ia Cra#cez@& cu atacurile <ale cri?i#ale la adre<a ari<tocra=iei&
a "o<t cea care i$a >#de?#at 8e ari<tocra=ii <ca#dalo< de ri<i8itori ai <ociet@=ii
e#leze%ti <@ tre?ure %i <@ ealueze ate#t lu?ea lor& a"lat@ ># <chi?bare
># u#ier<ul olatil al 8riileiilor& c@<@toria r@?>#ea u# ara#Ja?e#t
8ractic& iar "iicele erau 8io#ii 8@ri#=ilor Cericirea re8reze#ta u# ideal care
>=i <c@8a 8ri#tre deete %i #u aea #i?ic de$a "ace cu c@<@toria

1a, .#ss ost#r %i )#orgiana3 Du0#s4 ,# D# 5ons$ir#


Cericirea #u era idealul la care 8utea <@ i<eze Lad9 4ulia *ta#le9&
eroi#a "icti@ di# he Sylph *il"ida0& u# ro?a# a#o#i? 8ublicat ># 2,,1&
<cri< de eoria#a& Duce<@ de Deo#<hire 7el 8u=i#& #u <e 8utea a%te8ta
la a%a cea de la c@<@toria care >i o"eri<e 8rea 8u=i#e& ># a"ar@ de titlu %i
ra# Lad9 4ulia %i Lord *ta#le9 abia dac@ <e edeau di# c>#d ># c>#d
A?>#doi >#=eleeau c@ ?ariaJul era "ie co#tractat ca u# ara#Ja?e#t co?$
ercial& "ie ca o alia#=@ "a?ilial@ $ KI#i?a #u e<te >#trebat@ De "a8t& >#c@
di# ziua #u#=ii& Lord *ta#le9 aea o a?a#t@ K7e lee& <e >#treba Lad9
4ulia >#durerat@& Ko o8re%te 8e "e?eie <@ 8rocedeze la "elP
O >#trebare <ca#dalo a<@& de<iur& cu u# r@<8u#< i?8lacabil : leea
dublului <ta#dard Leea care tolereaz@ adulterul b@rbatului& dar >l co#$
da?#@ la <o=ie& leea A#liei %i& de<iur& a ?ultor alte = i#uturi
Era %i o >#trebare retoric@& "ii#dc@ autoarea de dou@zeci %i u#u de a#i

2'(
r(?a#ului Silfida cu#o%tea 8rea bi#e r@<8u#<ul& >#c@ de 8e re?ea c>#d era
doar o adole<ce#t@ di<trat@ care >%i "@cu<e debutul ># <ocietate& iar
Di#=ii ei >%i d@du<er@ co#<i?=@?>#tul la cererea ># c@<@torie "@cut@ de
t>#ârul duce de Deo#<hire& Lad9 eoria#a *8e#cer cu#o%tea reulile
?ariaJului& cel 8u=i# ># ceea ce le 8riea 8e "e?eile ari<tocrate *o=ia&
alea<@ ca reci8ie#t 8otriit 8e#tru <@?>#=a ilu<tr@ a <o=ului& aea ?i<iu#ea
A: a da #a%tere u#ui ?o%te#itor G>#@ atu#ci& trebuia <@ "ie "idel@ Du8@
aceea& i <e cerea <@ "ie etre? de di<cret@ %i <@ <e a<iure c@ #u aea <@
?ai co#cea8@ >#c@ u# co8il cu u# alt b@rbat Re8uta=ia era e<e#=ial@ %i& o
dat@ 8ierdut@& #u ?ai 8utea "i rec>%tiat@ I# ceea ce >l 8riea 8e <o=& ace<ta
era obliat <@ o >#tre=i#@ %i <@ o 8roteJeze 8e ea %i "a?ilia 8e care %i$o
>#te?eiau >?8reu#@
eoria#a *8e#cer a >#cercat di# reu <@ <e co#"or?eze reulilor %i&
de "iecare dat@ c>#d 8@rea 8e 8u#ctul de a <e >#de8@rta de la ace<te reuli&
?a#ia ei& Lad9 Mararet *8e#cer& >i a?i#tea de >#datoririle care >i ree$
#eau Ace<tea #u erau u%or de >#de8li#it: <o=ul eoria#ei& 6illia?& al
ci#cilea duce de Deo# <hire& era ># cel ?ai bu# caz i#di"ere#t& dac@ #u&
># cele ?ai ?ulte cazuri& ur>cio< deza8robator <au chiar 8otri#ic& ># 8lu<&
o >#%ela& >#c@ de la >#ce8utul c@<@toriei& 8e care ea o co#tracta<e cu dou@
zile >#ai#te de a >?8li#i %a8te<8rezece a#i& cu a?a#ta lui& 7harlotte *8e#$
cer
7harlotte *8e#cer ># ciuda #u?elui& #u aea #ici o le@tur@ cu eal$
tata eoria#a0 era "ata bi#e cre<cut@ %i ?a#ierat@ a u#ui 8reot <@rac& care
a ?urit& l@<>#d$o ># ?izerie 7harlotte #u >%i 8utea c>%tia ei<te#=a >#
8arohia ei& a%a c@ 8or#i <8re Lo#dra& 8e#tru a <e "ace croitorea<@ <au
?odi<t@ La <o<irea dilie#tei la Lo#dra& >l >#t>l#i 8e eter#ul 8e%te care
8ozeaz@ ># 8riete# 8e#tru #oile e#ite A "o<t <edu<@ %i aba#do#at@ a8roa8e
i#<ta#ta#eu Di<8erat@&
cur>#d& l@<>#du$i dee#i
<u"icie#=i ba#i a?a#ta u#uide<chide
8e#tru a$%i b@tr># a"e?eiat&
u# ateliercare ?uri >#
de 8@l@rii
Aici a >#t>l#it$o 6illia? care <$a >#dr@o<tit de ea& cucerit de "ar?ecul
ei& de ?a#ierele ale<e %i <e#<ibilitatea ei 7harlotte dee#i a?a#ta lui& <e
?ut@ >#tr$o ca<@ 8e care el o >#chiria<e 8e#tru ea %i >l "@cu "ericit 8e ace<t
b@rbat i#ert 7hiar >#ai#te <@ <e c@<@torea<c@ cu eoria#a& 7harlotte i$a
#@<cut o "iic@& 8e care au botezat$o tot 7harlotte
De%i ra#urile lor <ociale di"erite "@ceau ca u#irea lor 8ri# c@<@torie <@
=ie i?8o<ibil@& 7harlotte cuceri<e i#i?a lui 6illia?& iar el #u aea de >#d
<a re#u#=e la acea<t@ rela=ie 8e#tru c@<@torie& ># co#<eci#=@& eoria#a
co#cura 8e#tru a"ec=iu#ea u#ui b@rbat a c@ruii#i?@ a8ar=i#ea deJa a?a#tei
<ale
Totu%i& 7harlotte ?uri cur>#d du8@ 2,,1& l@<>#d 8u=i#e ?@rturii de<8re

ia=a ei G>#@ <@ >l >#t>l#ea<c@ 8e 6illia?& ea >#truchi8a<e ?odelul "e?eii
tr@date %i "or=ate <@ >%i caute u# a?a#t: era <@rac@& ul#erabil@ %i cu re8uta=ia
G@tat@ Di# ?ulte 8u#cte de edere& a "o<t ?ai #orocoa<@ dec>t ?aJoritatea
2'2
"e?eilo r de e#ul ei; cel de al doilea a?a#t i$a "i#a# =at ?ica a"acere& iar
cel de al treilea& ducele de Deo#<hire& i$a o"erit <8riJi# "i#a#ciar %i i$ a
cre<cut "iica
># <tilul <@u 8ro8riu %i e"icie#t& 6illia? <e dedic@ oblia=iilor 8@ri#te%ti
Du8@ ?oartea lui 7harlotte& le co#oc@ la co#acul Deo#<hire 8e ?icu=a
7harlotte %i 8e doica ei& d$#a ard#er& i#"or?>#d$o 8e eoria#a c@ "ata
era a lui eoria#a & c@reia el >i re8ro%a<e deJa c@ #u reu%i<e <@ >i d@ruia< c@
u# ?o%te#itor & >#t>?8i#@ co8ilul cu bucurie %i >%i aJut@ <o=ul <@ i# e#teze
u# #u?e 8e#tru ea Au >#dr@z#it <@ >i alea@ u# #u?e a8ro8iat de al lui:
6illia?< 7o8iii #eleiti?i 8ri?eau ade<ea #u?e care i#dicau 8ater#itatea
lor 7ei doi <o=i i#e#tar@ %i o 8oe<te 8e#tru ?icu=@& aea <@ "ie 8reze#tat@
dre8to or"a#@& rud@ >#de8@rtat@ a eoria#ei iitorul ?icu=ei 7harlotte era
<iur acu?& iar ur?@toarea a?a#t@ a tat@lui ei aea <@ Joace u# rol
i?8orta#t ># ace<t <e#<
>#tre ti?8& 6illia? t>#Jea du8@ o "e?eie care <@ >l adore a%a cu? >l
adora<e 7harlotte *8e#cer; ># cele di# ur?@ o @<i ># 8er<oa#a lui Lad9
Elizabeth KBe<< Here9 Go<ter  7a %i 7harlotte *8e#cer & Be<< <e #@<cu<e
># "a?ilia u#ui 8reot& dar tat@l ei era e8i<co8ul de Derr9& ?ai t>rziu dee#it
co#te de Bri<tol Oricu?& "a?ilia Here9 era #et i#"erioar@ celei de De$
o#<hire !i ?ai ra& cei di# #ea?ul Here9 aeau o re8uta=ie 8roa<t@
datorat@ traiului lor liberti#
Be<< a trecut 8ri#tr$u# ?ariaJ <curt %i a?ar cu 4oh# Go<ter& u# re<8ec$
tabil 8riete# de "a?ilie Dar a?abilitatea cald@ a lui Go<ter #u <e r@<"r>#$
ea %i a<u8ra <o=iei <ale& ?ai ale< du8@ ce ea a"l@ c@ <e culca<e cu <eri$
toarea& iar el auzi c@ ea aea o K8reocu8are etra$co#Jual@ Nici u#
docu?e#t #u ate<t@ <oarta ulterioar@ a <eritoarei $ era 8rea i#<i#i"ia#t@
ca <@ "ie ?e#=io#at@ Dar %ti? c@ 4oh# <$a >#"uriat di# cau%a i#"idelit@=ii
lui Be<< >itotal@&
de<8@r=ire re"uz@care&
8ledoaria de reco#ciliere
># A#lia <ecolului al%iYIII$lea
o obli@ >#<e?#a&
<@ acce8teco#"or?
o
leii& cu<todia lui eclu<i@ a<u8ra co8ilului lor %i a 8ru#cului 8e care
Be<< >#c@ #u >l #@<cu<e De >#dat@ ce <e #@%tea & co8ilul trebuia cedat lui
4oh#& care >i re"uza<e lui Be<< dre8tul de izit@ De a<e?e#ea& #u$i acord@
#ici u# <8riJi# "i#a#ciar 7o?8orta?e#tul lui 4oh# a "o<t ?o#<truo<& dar
8er "e ct le al& a%a c@ Be< < e ra de dou @ o ri ic ti ?iz at@ 
Tat@l ei <$a doedit la "el de crud %i z>rcit ca %i <o=ul ei 7u reu >i
acord@ o re#t@ a?@r>t@& 8e care ade<ea uita <@ i$o 8l@tea<c@& a%te8t>#du$<e
ca ea <@ <e de<curce <i#ur@ 8e#tru a <u8raie=ui O trata<e la "el %i 8e
?a?a ei& care a <u"erit ?ult ti?8& deoar ece "u<e<e 8riat @ de toate ?iJloa$
cele 8ri# care %i$ar "i 8utut aJuta "iica
*oarta lui Be<< <e >#r@ut@=i 8ri# "a8tul c@& ># ?od iro#ic& tat@lui ei >i
"u<e<e co#"erit titlul de co#te& ceea ce "@cea di# ea o Lad9 Ace<t titlu >i
?ic%ora %i ?ai ?ult %a#<ele de a$%i c>%tia traiul& dee#i#d uer #a#t@ <au
doa?#@ de co?8a#ie& cu? "@ceau ># ?od tradi=io#al "e?eile de "a?ilie

2''
bu#@& care <e @<eau la a#a#hie Nu 8@rea <8era #ici >#tr$o c@<@torie
<alatoare& c@ci dior=ul #ece<ita u# act a8robat de 8arla?e#t& iar "e?eile
dior=ate 8ri?eau rar 8er?i<iu#ea de a <e rec@<@tori Ge#tru\ ace<ta "e?eie
di<8erat@& a dee#i a?a#t@ era <i#ura %a#<@ de <alare& ># ulti?ii a#i&
Be<< <e de<crie ca o <o=ie "@r@ <o= %i o ?a?@ "@r@ co8ii: Kr@?a<@ de u#a
<i#ur@& <@ #aihez 8ri#tre 8ericolele care >#co#Joar@ o t>#@r@ a"lat@ >#
<itua=ia ?ea
Di# "ericire 8e#tru Be<<& actiele ei de8@%eau datoriile& a%a c@ bila#=ul
ie%i 8oziti Era ?i#o#@& de o "ru?u<e=e radioa<@ %i etre? de bi#e cre<$
cut@ orbea "lue#t "ra#ceza %i italia#a Aea o co#er<a=ie i#tere<a#t@&
care ecela 8ri# a#ecdote  Aleea cu u<t toaletele care i <e 8otrieau %i
>i acce#tuau "ar?ecul Era ca8abil@ de ata%a?e#t e?o=io#al& <$a doedit o
8riete#@ deotat@ %i a r@?a< la "el de ata%at@ in absentia de co8iii <@i
Lucru ?ai 8u=i# obi%#uit& Be<< <e autoa#aliza %i >%i #ota e?o=iile %i <trate$
iile >#tr$u# Jur#al i#ti? care <8era <@$i "ie 8ublicat 8o<tu?
Ma?a eoria#ei a 8reze#tat$o 8e acea<t@ "e?eie #e"erici=ilor <o=i
Deo#<hire eoria#a reac=io#a cu #edi<i?ulat@ <i?8atie la >#t>l#irea cu
Be<<& %i cu o a"ec=iu#e care eolua tre8tat <8re o 8riete#ie de o ia=@ Be<<
"u<e<e tratat@ ?izerabil $ eoria#a aea <@ <e rea#%eze "a=@ de ea !i&
<ur8ri#z@tor& c>#d Be<< rea8@ru& di<ta#tul %i #eco?u#icatiul 6illia? dee#i
?ai de<chi< %i o trata 8>#@ %i 8e eoria#a cu ?ai ?ult@ co#<idera=ie
Be<< %i "a?ilia Deo#<hire dee# i<er@ u# triu#hi a?oro< de <i#e
<t@t@tor& d>#du$%i #u?e care le <ubli#iau i#ti?itatea: el era K7a#i%& deoarece
iubea c>i#ii; Be<< era KRac9 @l@ie0& 8e#tr u c@ aea o tu<e cro#ic@;
%i& di# ?otie #ecu#o<cute& eoria#a era KRât !obol@#i=a0 eoria#a
8@rea >#c>#tat@ de #oua ei 8riete#@ %i @<i ara#Ja?e#tul 8er"ect 8e#tru a
ci?e#ta rela=ia lor Be<< ur?a <@ dei#@ uer#a#ta ti#erei 7harlotte
6illia?<&
8e#tru Be<<o <alarea
o"ert@ "oarte co#e#abil@
di#tr$u# 8e#tru %i7harlotte&
i?8a< "i#a#ciar <ocial care re8reze#ta
eoria#a aea o 8er<o#alitate #eobi%#uit@& ># lu#a de?iere >%i a?e#a$
Ja<e u# laborator de eoloie %i chi?ie %i <e delecta "@c>#d e8eri?e#te
6illia? co#<idera<e ace<t "a8t #ecuii#cio< %i >#chi<e<e laboratorul& a%a
ca eoria#a >%i co#<u?a e#eria dedic>#du$<e altor actiit@=i V#a di#tre
ace<tea era 8olitica& iar 6illia? o a8laud@ 8e#tru ace<t lucru A?bele
"a?ilii& a ei %i a lui& erau <u<=i#@toare ale 8artidului 6hi& a%a c@ ea le
t@cea cu co#i#ere ca?8a#ie @zdui u# #u?@r i?e#< dedi#euri <o?8tu$
oa<e& 8e#tru a$i reco?8e#<a 8e cei loiali 8artidului %i a c>%tia 8ote#=iali
alia=i *e a#aJa ># ca?8a#ii de <trad@ %i& i#or>#d #oroiul %i 8ericolele&
"tier<e ># cele ?ai dubioa<e cartiere 8e#tru a bate di# u%@ ># u%@ ># #u?ele
Gartidului 8e care >l <u<=i#ea
 Golitica >i co#<u?a o ?are 8arte di# ti?8& dar eoria#a aea #eo ie
)2 de alte <u8a8e 8e#tru e#eria ei deborda#t@& <u8a8e 8e care le$a @<it
5U ?od@ %i Jocurile de #oroc 7a 8er<oa#@ care d@dea to#ul ># ?od@& a

2'-
i#trodu< ?oda 8@l@riilor at>t de >#alte& >#c>t ati#eau taa# ele ?ai Joa<e&
%i at>t de 8li#e de 8e#e& >#c>t trebuie <@ "i #ece<itat 8odoaba u#or tur?e
>#trei de 8@u#i Gierdea <u?e eorbita #te la Jocul de c@r=i& 8e care #u î
le dez@luia #iciodat@ <o=ului& >%i 8etrecea o ?are 8arte di# ti?8 "ui#d
de creditori <au ?i#=i#du$i& de%i >%i "@cea ?ari riJi cu 8riire la ace<t
de"ect al ei& 8e care >l co#<idera cel ?ai teribil
Groble?ele cu Jocurile de #oroc >l >#<tr@i#ar@ %i ?ai ?ult 8e 6illia?&
"ur#iz>#du$i lui Be<< u#a di#tre cele ?ai e"icie#te ar?e La ace<tea <e
ad@u@ a"ec=iu#ea #eco#di=io#at@ %i ira=io#al@ a eoria#ei& care K?i$a
"@cut >#t ?ai re8ede ># 8r@8a<tie& #oteaz@ Be<< ># Jur#alul ei Griete#ia
"e?eilor era bazat@ 8e >#credere total@& c@ci ele >%i "@ceau co#"ide#=e&
eoria#a "@r@ rezere& iar Be<< ># ?od <electi De "iecare dat@ c>#d
eoria#a era 8e cale <@ <e >#lodeze ># datorii& o co8le%ea 8e Be<< cu
detalii <ordide %i o i?8lora <@ >l >#du8lece 8e 6illia? <@$i dea di# #ou
ba#i
Nu e< te clar la c>t@ re?e du8@ ce i$a cu#o<cut 8e ce i doi a >#ce8ut
Be<< <@ <e culce cu 6illia? Dac@ lu@? ># calcul 8er<o#alitatea lui& e
8robabil c @ el ?ai >#t >i <$a >#dr@o<tit 8ro"u#d de e a& %i abia du8@ aceea
a trecut la i#tere<ul erotic Dar& ># <curt ti?8& cei doi au dee#it a?a#=i&
ceea ce a >#curcat %i ?ai ?ult ia=a %i a%a de<tul de co?8licat@ a lui Be<<
*u8raie=uirea ei "i#a#ciar@ %i <ocial@ de8i#dea ># >#trei?e de "a?ilia
Deo#<hire %i %tia 8rea bi#e c@ re8uta=ia era u# "actor e<e#=ial 8e#tru
<ucce<ul ei ># co#ti#uare eoria#a era o "iur@ <ocial@ at>t de 8roe?i$
#e#t@& >#c>t <oarta lui Be<< <e @<ea chiar ># ?>i#ile ei >?8odobite cu
biJuterii <cu?8e& ># acela%i ti?8& Be<< 8utea "i de<tul de <iur@ c@ eor$
ia#a #u aea <@ <e >#toarc@ >?8otria ei& "ie %i #u?ai "ii#dc@ #u ar "i rut
ca lu?ea <@ a"le de la Be<< 8roble?ele ei cu Jocurile de #oroc <au ao#ia
>iei&r@8ea
c>#d di#
KGri#=ul #u?elede8ea care
#ou <8era#=a >l "olo<eau
"i co#ce8ut 8e#tru a de<e?#a ?e#<trua=ia0
u# co8il
># <itua=ia dat@& cu #eoile %i <co8urile ei& ce 8utea "ace Be<<P Dac@
re"uza <@ >%i dea tru8ul& 6i llia? ar "i 8utut re"uz a <@ ?ai dea ba#ii& <au&
%i ?ai r@u& <@ >%i @<ea<c@ alt@ a?a#t@ Dac@ reu%ea <@ @<ea<c@ curaJul de
a$i <8u#e eoria#ei ade@rul& a8roa8e <iur %i$ar "i 8ierdut cea ?ai a8ro$
8iat@ %i ?ai i?8orta#t@ 8riete#@ A%adar& li?bile <e dezleau& ?ai ale< cea
?ai ehe?e#t@& a doa?#ei *8e#cer
A%a c@ Be<< acce8t@ o ia=@ de eter#@ ?i#ciu#@ %i tr@dare& dee#i#d
o ?i#ci#oa<@ 8rice8ut@ %i o i8ocrit@ eer<at@& >l co#i#ea ># ?od re8etat
8e 6illia? <@ o <aleze di# datorii 8e eoria#a %i acce8ta cu ra=ie
recu#o%ti#=a 8riete#ei <ale Di<8era al@turi de eoria#a 8e#tru i#"ertili$
tatea ace<teia %i <e bucur@ c>#d eoria#a o #@<cu 8e ?ica eoria#a&
<u8ri?>#du$%i elozia 8rodu<@ de acea<t@ doad@& c@ eoria#a <e culca
%i ea cu 6illia? >i Jura<e deota?e#t eter# eoria#ei& dar <e lu8ta cu
8ro8ria ei i#idie c>#d edea c@ >#treaa ari<tocra=ie 8@rea c@0 <e to8e%te

2'
ia "ar?ecul %i c@ldura "irea<c@ a celeilalte "e?ei !i& ># rarele ocazii c>#d
/eoria#a 8@rea <@ <e >#doia<c@ de ea& Be<< ?urea cele o ?ie de ?or=i ale
i$oerbialului la%& a8roa8e 8aralizat@ la >#dul c@ <$ar "i 8utut >#toarce la
ia=a tri<t@ de di#ai#te
La u# ?o?e#t dat& "a?ilia Deo#<hire o tri?i<e 8e Be<< ># <tr@i#@tate&
ce#tru dezoltarea ei cultural@& co#"or? declara=iilor& dar ># realitate& 8e#tru
a <ti#e zo#urile de<8re rela=ia ei cu ducele  Ace<te zo# uri o >#tri<tar@
oe eoria#a %i >i >#riJorar@ 8e 8@ri#=ii ei Di# Euro8a& Be<< tri?i<e
<cri<ori <e#ti?e #tale& 8e#tru a$%i ?e#=i#e i#"lue# =a a<u8ra lui 6illia? %i
a eoria#ei De a<e?e#ea& >#cerca <@ >i "ac@ elo%i& de<crii#du$le ia=a
<ocial@ <tr@lucitoare de la curtea "ra#cez@& ceea ce era 8ur@ i#e#=ie
># ti?8 ce Be<< <e chi#uia ># Cra#=a& >i 8are#ir@ e%ti care >i "@ceau
<itua=ia %i ?ai "rail@& %i ?ai #edrea8t@ 7a? ># acela%i ti?8 ># care
eoria#a >i <cria cu bucurie c@ e di# #ou raid@& Be<< de<co8eri c@ %i
ea era raid@ A<ta >#<e?#a c@ ducele <e culca<e cu ea la c>tea zile& dac@
#u chiar ore du8@ ce <e culca<e cu eoria#a& calcul@ Be<< %i dee#i
eloa<@
!i ?ai ea<8era#t era co#tra<tul di#tre cele dou@ <arci#i %i cele dou@
#a%teri eoria#a <e l@"@ia ># lu& iar Be<< trebuia <@ >%i a<cu#d@ 8>#tecele
%i& c>#d >i e#i <orocul& <e t>r> 8>#@ la doctor <@ #a<c@& >?8@rt@%i acea<t@
u?ili#=@ lui Loui<& <eritorul ei& care 8oz@ ># 8o<tura de tat@ Ceti=a& 7aro$
li#e "u #@<cut@ %i i?ediat a<cu#<@ la o "a?ilie <@rac@ Be<< >%i relu@ ia=a&
cu <>#ii 8li#i de la8te %i cu i#i?a rea de deza?@ire& ># ti?8 ce 7aroli#e
<t@tea a<cu#<@ ca u# <ecret ?ur dar
Dar ># ciuda <cri<orilor ei e<ele c@tre eoria#a& Be<< %tia c@ acu?&
c>#d >i #@<cu<e u# co8il lui 6illia?& "ericirea li8<it@ de riJi a celor trei
#u aea <@ <e ?ai >#toarc@ #iciodat@ 6illia? <e<iz@ a#ietatea ei %i >#cerc@
<@
8@<a o do?olea<c@: chiar#udac@
8 rea ?ult Be<< er a eoria#a
8r ea <i ur@&ar%i&
%ti oricu?&
de<8re ei&
%tiao a<iura el&ru#uaea
c>t de a<8 i$ar
<@ "ie Judecat@ de toat@ lu?ea
La >#toarcerea lui Be<< ># A#li a& "a?ilia eor ia#ei a "o<t "oarte
#e?ul=u?it@ %i a >#cercat <@ >?8iedice rea8ari=ia ei ># ia=a lui 6illia? %i
a eoria#ei eoria#a #u ob<er@ #i?ic Era ob<edat@ de cea ?ai ?are
datorie la c@r=i 8e care o "@cu<e 8>#@ atu#ci& o <u?@ ?ult 8rea ?are 8e#tru
ca ?@car <@ 8oat@ <8era c@ ci#ea ar 8utea$o 8l@ti reodat@ 7>#d >i ?@rturi<i&
?tr$u# t>rziu& lui 6illia?& el ceru dior=ul Be<< era <"i%iat@ >#tre di<8erarea
!i tea?a eoria#ei %i 8ro8ria ei teroare c@& o dat@ eoria#a re8udiat@&
c
odul bu#elor ?a#iere cerea ca %i ea <@ <e retra@ de la co#acul Deo#<hire
<i atu#ci& ># locul "re#eticei ie=i <ociale 8e care o adora& <e 8utea a%te8ta
7e
l ?ult la u# ara#Ja?e#t de ti8ul celui 8e care >l ob=i#u<e 7harlotte *8e#cer:(
ca<@ ?ode<t@& izolat@& u# u#ier< redu< la izitele lui 6illia?& %i u# iitor
Grecar& de8e#de#t ># totalitate de ca8riciile lui 6illia?
Di# ?otie co?8lee& la care <$a ad@uat %i o a#itate i#<a=iabil@&

2')
Be<< <e >#curc@ cu ducele de Rieh?o#d ># tot ace<t ti?8& le Jura eor$
ia#ei %i <o=ului ei iubire eter#@ %i "idelitate
># ceea ce o 8riea& eoria#a <8riJi#it@ de ?a?a ei& teribil de loial@
%i de i?8licat@& de <ora ei& Harriet %i de "ratele ei& eore0 <e o8u#ea
oric@rui ara#Ja?e#t care i$ar "i co?8ro?i< %a#<ele de reco#ciliere cu <o=ul
ei Ea %i "a?ilia ei au 8re<u8u<& ># ?od corect& c@ o<tracizarea lui Be<< ar
"i aut e"ectul <co#tat
Nici 6illia? #u area dior=ul ># e#eral: datoriile eoria#ei >i
a"ecta<er@ ># ?od <erio< re<ur<ele& iar ?i#ciu#ile ei >l >#"uria<er@& dar& >#
?od leal& #u?ai ea era aceea care i$ar "i 8utut d@rui ?o%te#itorul
?ulta%te8tat ># 8lu<& >i li8<ea co#cure#=a celor dou@ "e?ei care$%i di<8utau
ate#=iile lui Dre8t ur?are& el& eoria#a %i Be<< <e a#aJar@ ># #eocieri
i#ter?i#abile eoria#a a <chi?bat <or=ii ># ?od i#co#%tie#t c>#d i$a
?@rturi<it lui Be<< reretul c@ iro<i<e ba#ii "a?iliei Deo#<hire cu Jocurile
de #oroc Be<< a "o<t luat@ 8ri# <ur8ri#dere& co?8let #e8re@tit@ <@ "ac@
"a=@ u#or ?a#i"e<t@ri de bu#@tate di# 8artea "e?eiic@reia >i "ura<e b@rbatul&
># acel ?o?e#t& a"ec=iu#ea 8e#tru 8riete#a ei <e doedi ?ai 8uter#ic@
dec>t i#idia
># ?od ui?itor& 7a#i%& Rât %i Rac9 >%i reluar@ echiulmenage ă trois
de 8arc@ #u %i 2$ar "i >#treru8t #iciodat@ K7e "ericit@ <>#t c@ cea ?ai dra@
8riete#@ a ?ea %i b@rbatul 8e care >l iube<c at>t de ?ult %i c@ruia >i datorez
totul <>#t u#i=i di# #ou ca "rate %i <or@ %i >%i or a<iura "ericirea 8>#@ la
ad>#ci b@tr>#e=i& <8er& <crie eoria#a Ea co#ti#ua <@ a<cu#d@ "ebra Jo$
curilor de #oroc& care o ?i<tuia A ?ai aut %i o ae#tur@ cu ducele de
Dor<et Be<< r@?a<e di# #ou >#<@rci#at@& iar eoria#a de<co8eri o a<cu#$
z@toare ># Cra#=a care <e doedi ?ai 8otriit@ dec>t cea di#ai#te Dar
6illia? #u "u #iciodat@ co#i#< c@ era co8ilul lui& %i #ici Be<<& c@ci <$ar
"i 8utut "oarte bi#e ca ?icul Auu<tu< <@ "i "o<t 8rocreat de ducele de
Rieh?o#d
>#tre ti?8& 6illia? o l@<a<e raid@ %i 8e eoria#a& care& ># 2,+(& >l
#@<cu 8e 6illia? Harti#to# KHart *8e#cer& ?o%te#itorul ?ult a%te8tat
de <o=ul ei eoria#a 8rii #a%terea lui Hart ca 8e o eliberare de oblia=iile
?aritale& >%i >#ce8u 8a<io#ata rela=ie a?oroa<@ cu ?ult ?ai t>#@rul 7harle<
re9& care& du8@ 21-(& aea <@ 8ledeze cu <ucce< 8e#tru ado8tarea de
c@tre Garla?e#t a Leilor Re"or?ei 7a %i Be<<& a c@rei co#"ide#t@ r@?@$
<e<e eoria#a dee#i<e a?a#t@
># 2,+2& eoria#a r@?a<e raid@ cu re9 Curio<& 6illia? o tri?i<e
># Cra#=a& de%i acolo ?oc#ea reolu=ia& iar le@turile ei a8ro8iate cu M@ria
A#toa#eta %i cu ?e?brii ?arca#=i ai #obili?ii o 8u#eau ># 8ericol I$a dat
de ale<: re9 <au co8iii& 8e care #u aea <@ o ?ai la<e <@ >i ad@& dac@ ea
>%i co#ti#ua rela=ia a?oroa<@ eoria#a ca8itul@ i?ediat re9 >i "@cu o
<ce#@& dar #u o 8utu co#i#e <@ >l alea@ 8e el ># locul celor trei co8ii
ai ei

2'.
Eliza 7ourt#e9 <e #@<cu ># 2,+' %i "u tri?i<@ la 8@ri#=ii lui re9 KAl
li8<ei de tact l@<tar #e"ericit& / biet 8ru#c ador?it la <># 8@r@<it / doad@
Je c@ a? re%it& / Dra& dar #@<cut #e#orocit& aea <@ <crie eoria#a
>#tr$u# 8oe? ulterior Acu?& eoria#a& ca %i Be<<& 8ierdu<e u# co8il Nu
o 8utea recu#oa%te 8e Eliza %i& ># ti?8ul celor c>tea izite cla#de<ti#e 8e
care i le$a "@cut& a @zut cu ochii ei c@ 8@ri#=ii lui re9 #u$2 >#co#Jurau
#e co8il cu drao<te& @z>#d ># el o 8oar@ 7a boii >#h@?a=i la acela%i
Ju& <o=ia %i a?a#ta lui 6illia? Deo#<hire 8urtau 8oara aceleia%i u#iri
i#di<olubile
># 2,+.& lui Be<< >i <uri<e #orocul *o=ul ei ?uri& o"eri#du$i& ># "i#e&
8o<ibilitatea <@ 8reia cu<todia co8iilor V# dece#iu ?ai t>rziu& eoria#a
?uri %i ea& r@8u<@ de >#cordarea #eroa<@ 8roocat@ de Jocurile de #oroc&
de la care #u <e 8utu<e ab=i#e& %i de 8er<ecu=ia creditorilor Be<< >%i Jeli
8riete#a& a8oi >#cerc@ <@$2 co#i#@ 8e 6illia? <@ o ia de #ea<t@ Moartea
#ea%te8tat@ %i 8re?atur@ a eoria#ei >i o"eri<e lui Be<< ceea ce ea co#$
<idera %a#<a ie=ii ei: <@ >#ceteze <@ ?ai tr@ia<c@ la ?ari#ea re%edi#=ei
Deo#<hire %i <@ dei#@ #oua duce<@ de Deo#<hire
6illia? rezi<t@ a<alturilor ei >i <i?=ea li8<a eoria#ei %i <e te?ea de
ce ar "i 8utut <8u#e lu?ea dac@ <e r@bea <@ <e aru#ce >#tr$u# #ou ?ariaJ&
?ai ale< >#tr$u#ul cu Be<< Dar& ># 21(+& ced@ %i o lu@ ># c@<@torie 8e
a?a#t@ Ti?8 de doi a#i& Be<< "u duce<@ de Deo#<hire A "o<t o e8erie#=@
la?e#tabil@ Mul=i di#tre cei a c@ror co?8a#ie %i$o dorea cu ardoare o
eitau Ba chiar 6illia? >%i @<i cur>#d o #ou@ a?a#t@ %i >#ce8u <@$%i
8etreac@ #o8=ile cu e a ># 2122& la ?oartea lui& co8iii lui leiti?i au dat
Mu liber re<e#ti?e#telor 8e care 8>#@ atu#ci le 8@<tra<er@ a<cu#<e Au
obliat$o 8e Be<< <@ retur#eze biJuteriile "a?iliei Deo#<hire& 8e care
6illia? i le d@rui<e& %i 8ur %i <i?8lu au dat$o a"ar@ di# ca<@ !i$a ?ai
8etrecut
8lecat ># reo
Italiaci#ci a#i >#tr$o relati@ izolare& a8oi a 8@r@<it A#li a %i a
*8re "i#al& ia=a lui Be<< dee#i <iur@ %i >?8li#it@ Ciul eoria#ei&
Hart& #oul duce de Deo#<hire& >i aloc@ o 8e#<ie Nu %i$a 8ierdut #iciodat@
"ru?u<e=ea& de care <$a "olo<it 8e#tru a$%i "ace #oi a?a#=i& i#clu<i u#
cardi#al italia# 7itea ?ult %i era i#tere<at@ de <@8@turile 8e echile <ituri
arheoloice ro?a#e Mai 8re<u< de toate <au cel 8u=i# a%a credea ea0&
bu#@tatea lui Hart i$a re<tabilit ?>#dria <ocial@ co?8ro?i<@ ># ochii c>tor$

a di#tre a8ro8ia=ii "a?iliei Deo#<hire
7riticii lui Be<<& co#te?8ora#i ei <au #ou@& au Judecat$o cu a<8ri?e&
dar >#i#o@=i#d$o 8e ea& au 8ierdut di# edere cel ?ai ?are r@u al e8ocii:
dublul <ta#dard ?oral Be<< a "o<t "@r@ >#doial@ #eci#<tit@& dar 8ortretiz>#d$o
c
a 8e o "e?eie rea& >#<ea?#@ <@ >i acorzi o i#de8e#de#=@ 8e care ea #u a
a
ut$o De "a8t& 8>#@ <@ >i >#t>l#ea<c@ 8e <o=ii Deo#<hire& Be<< era co?$
Glet de8e#de#t@ de doi b@rba=i cruzi& <o=ul %i tat@l ei

2',
1a, Caro lin# 1a m6
Ger?i<iitatea <eual@ di# "a?ilia Deo#<hire le$a <u8raie=uit lui
6illia? %i eoria#ei 8ri# Lad9 7aroli#e La?b& "iica <urorii ei& Harriet
Acea<ta aea <@ dei#@ u#a di#tre celebrele a?a#te di# A#lia 7aroli#e
<$a #@<cut >#tr$u# ?ariaJ teribil de #e"ericit& ca "iic@ a lui Harriet He#ri$
etta Cra#ce< *8e#cer0 %i a lui Crederic Go#<o#b9& al treilea co#te de
Be<<borouh Harriet era 8rea co#ce#trat@ a<u8ra 8ro8riilor <ale 8roble?e
8e#tru a 8utea <@$i i?8u#@ lui 7aroli#e rioarea %i di<ci8li#a de care aea
#eoie Rezultatul tri<t al ace<tei li8<e de <trateie educa=io#al@ a "o<t u#
co8il eoi<t %i etre? de #ea<t>?8@rat& care >%i do?i#a ?icul u#ier< 8ri#
crizele de i<terie Jue#il@ %i ?i#ciu#ile <ale <ca#daloa<e
7>#d 7aroli#e aea reo #ou@ a#i& 8@ri#=ii ei <e a#aJar@ >#tr$o di<8ut@
?arital@ deo<ebit de brutal@& care a deter?i#at$o 8e ?a?a ei <@ caute
co#<olare ># bra=ele ?ult ?ai t>#@rului Lord ra#ille Lee<o#$oFer
7aroli#e a "o<t tri?i<@ <@ locuia<c@ la ?@tu%a ei& eoria#a Deo#<hire
La co#acul Deo#<hire& u#de do?#ea o at?o<"er@ a<e?@#@toare cu cea de
aca<@& 7aroli#e teroriza c@?i#ul cu "uria %i =i8etele ei& loi#d cu 8icioarele
%i ?u%c>#d 8e orici#e >#cerca <@ o 8otolea<c@
7e era de "@cutP Ca?ilia Deo#<hi re deci<e <@ o tri?it@ la %coal@& la
u# <e?i#ar 8e#tru "ete delicate di# >#alta <ocietate Dar 7aroli#e <e doedi
?ai 8uter#ic@ dec>t directoarea i#<titu=iei& a%a c@ %i acea<t@ <olu=ie <$a
doedit a "i u# e%ec
Lad9 *8e#cer& bu#ica e#eric@ a lui 7aroli#e& che?@ doctorul "a?iliei
<@ o ea?i#eze 8e acea<t@ 8acie#t@ recalcitra#t@ El o dia#o<tic@ dre8t u#
co8il tale#tat& dar #ero<& al c@rui creier delicat #u trebuie <u8u< e"or$
turilor %i <ti?ulilor educa=io#ali 7aroli#e aea #eoie de Joac@& #u de
<tudiu&
A%a>#tr$o
c@ eaat?o<"er@ li8<it@
co#ti#u@ <@ de <tre<
<e Joace: %i riJi<@ <8ele u# c>i#e <au <@
K8re"era
>?bl>#zea<c@ u# cal& dec>t <@ <e i#<truia<c@ ># reu# "el& %i 8@%i 8raul
adole<ce#=ei la "el de r@<"@=at@ %i de >#c@8@=>#at@ ca >#totdeau#a Dee#i
o credi#cioa<@ "ere#t@ %i& at>t c>t >i 8er?itea <e?ia#al"abeti<?ul& c@uta
r@<8u#<uri ># Biblie La >r<ta de trei<8rezece a#i& a 8ri?it 8ri?a
>?8@rt@%a#ie la 6e<t?i#<ter Abbe9& cu i#i?a 8li#@ de u# deota?e#t
<i#cer
La ?aturitate& 7aroli#e dee#i o <ire#@ cu aer de <8iridu%& co?8orta$
?e#tul ei ece#tric <t>r#i#d ad?ira=ia b@rba=ilor la "el de ?ult ca %i chi8ul
ei blo#d %i atr@@tor *cria 8oezii %i c@l@rea "@r@ %ea Era e<el@& #aturala
># orice co#di=ii %i ra=ioa<@ Gurta deo8otri@ hai#e b@ie=e%ti %i rochii
a8oroa<e& care >i 8u#eau ># eide#=@ "e?i#itatea A zdrobit ?ulte i#i?i&
i#clu<i 8e cea a @rului ei& Hart& %i era r@<"@=ata ari<tocra=iei& "ii#d 8ore$
clit@ K*8iridu%& KAriei %i& 8robabil cel ?ai r@itor& K*@lb@ticiu#e& 8e#$
tru li8<a ei de i#hibi=ii

2'1
La dou@zeci de a#i& 7aroli#e <e c@<@tori cu 6illia? La?b& "iul #atu$ al
?ult ?ai ?are ca ea& al lui Lad9 Melbour#e %i al 7o#telui de Ere$?o5#t&
8e care Lord Melbour#e >l recu#o<cu<e dre8t "iu leiti? 6illia? cu#o%tea
8e 7aroli#e de c>#d era ?ic@ MariaJul >#ce8u ca o >?8ere$ here <ub
tutela "a?iliei& cu u# i#ere etre? de a?abil %i >#dr@o<tit 8>#@ e<te
urechi& %i o ?irea<@ i#oce#t@& 8li#@ de idei ro?a#tice Dar u#ier<ul
a8roa8e ireal de la Deo#<hire& cu Jocuri de #oroc& ri<i8@& 8etreceri %i
<8ort& iubire ro?a#tic@ %i rela=ii 8ur <euale& #u o 8utu<e 8re@ti 8e 7aro $
li#e 8e#tru c@<@torie
La cere?o#ie& 7aroli#e a "o<t ece<i de #eroa<@& %i >#c@ %i ?ai
<tre<at@ la c@derea #o8=ii& c>#d tre?ura de "ric@ ># 8atul #u8=ial 6illia?
o iubea di# i#i?@& %i "@cu drao<te cu ta#dre=e cu ?icu=a <a #i?"a 7u
toate ace<tea & actul <eual >i re8u#@ lui 7aroli#e & a%a c@ zile >#trei re $
"uz@ <@ >%i ad@ 8>#@ %i rudele a8ro8iate 7>tea lu#i ?ai t>rziu& 8riete#ii
re?arcar@ >#"@=i%area ei 8alid@ %i bol#@icioa<@& iar ?a?a ei >%i "@cea riJi
c@ arat@ ?ai derab@ a %col@ri=@ dec>t a #ea<t@
Dar t>#@ra 7aroli#e era raid@& >#ai#te <@ >i i#@ <orocul& ea adu<e 8e
lu?e u# bebelu% ?ort A <u"erit o cru#t@ de8re<ie 8o<t#atal@& >#cerc>#d <@
>%i >#ece a?arul ># b@i "ierbi#=i& lauda#u? %i 8etreceri "re#etice& ># acela%i
ti?8& ob<era c@ 6illia? era tot ?ai 8u=i# ate#t cu ea& 7aroli#e ?@rturi$
<i#du$i u#ei 8riete#e tri<te=ea ce o >#cerca @z>#d di"ere#=a di#tre 6illia?
$ iubitul deotat %i 6illia? $ <o=ul #eliJe#t Mai t>rziu& #@<cu di# #ou %i
"u di<tru<@ <@ co#<tate c@ b@ie=elul ei era retardat %i li8<it de reac=ii 7ea
de a treia %i ulti?a ei <arci#@ <e <"ir%i cu u# aort <8o#ta#
Ne"ericirea %i "ru<trarea ei e?o=io#al@ <$au acce#tuat& >#cerc@ <@$i <t>r$
#ea<c@ di# #ou i#tere<ul lui 6illia?& a?e#i#=>#du$2 cu 8o<ibile ae#turi
a?oroa<e 6illia? r><e %i >#treb@& batJocoritor& ce "el de b@rbat %i$ar dori
o "e?eie at>t de "riid@ KLui 6illia? #u >i 8a<@ de ?oralitatea ?ea Got
"lirta %i ?@ 8ot culca cu ci#e dore<c& aea <@ <8u#@ 7aroli#e ?ai t>rziu
7aroli#e era zdrobit@& dar #u >#"r>#t@ >%i "@cea de lucru cu u# c>i#e de
co?8a#ie d@ruit de u# 8rete#de#t la "ar?ecele ei& 8>#@ c>#d a#i?alul i$a
?u%cat b@iatul Atu#ci ea <e Jur@ c@& dac@ "iul ei >%i a ree#i& ea <e a
dedica di# #ou <o=ului <@u Micu=ul Auu<tu< <u8raie=ui %ocului& iar ea&
8u#@ de recu#o%ti#=@& >#cerc@ <@ >%i =i#@ 8ro?i<iu#ea& >#ce8u di# #ou <@
caute a"ec=iu#ea lui 6illia?& dar #u >l ?ai 8utu tra#<"or?a ># iubitul
>#"l@c@rat de odi#ioar@; acel 6illia? di<8@ru<e du8@ c@<@torie Acu? erau
de
Ja\ c@<@tori=i de %a8te a#i
I# ace<t co#tet& u# 8riete# o <olicit@ 8e 7aroli#e 8e#tru a ealua u#
?a#u<cri< <8re 8ublicare ia=a <ocial@ %i "lirturile #u erau de aJu#< 8e#tru
a
$i alu#a <i#ur@tatea 7aroli#e <e hot@r><e <@ <e educe& dee#i#d o au$
todidact@ ># do?e#iul artelor liberale A "o<t r@Jit@ de 5hilde Harold3s
p
ilgrimage, %i& du8@ ce 2$a citit& %i$a 8ro8u< <@ >l cu#oa<c@ 8e autor& "a<$
ci#a#tul eore ordo#& Lord B9ro# Du8@ 8ri?a lor >#t>l#ire& 7aroli#e
2'+
#ota 8ro"etic: KNebu#& r@u %i 8ericulo< <@ >l cu#o%ti Acel chi8 8alid %J
"ru?o< e de<ti#ul ?eu
A%a >#ce8u u#a di#tre cele ?ai <ca#daloa<e rela=ii a?oroa<e ale <eQ
colului La >#ce8ut& cei doi a?a#=i erau at>t de 8reocu8a=i u#ul de cel@lalt&
>#c>t eultau de "ericire *e >#t>l#eau ade<ea& iar B9ro# reu%i <@ <t>r#ea<câ
># tru8ul ei "ira reac=iile erotice 8e care 6illia? #u reu%i<e <@ le trezea<c@
#iciodat@ 7>#d erau de8arte u#ul de cel@lalt& >%i e8ri?au <e#ti?e#tele >#
<cri<ori %i 8oe?e 7aroli#e >l adora 8e B9ro# %i <e aba#do#@ celebr@rii
ace<tei iubiri
B9ro# #utrea acelea%i <e#ti?e#te "a=@ de ea& de%i la >#ce8ut au<e<e
u#ele re=i#eri
c@ut@toare de ate#=ii
Gre"eracare
"e?eile
<e a@=au
olu8tuoa<e&
de b@rba=i
c@r#oa<e&
7eea ce%i>idete<ta
8l@cea i#<tabilele
cel ?ai
?ult erau co#eiu#ile <ociale ale lui 7aroli#e& ?i#tea ei <8ri#te#@ %i a8re$
cierea 8ro"u#d@ 8e care ea o aea 8e#tru e#iul lui arti<tic A >#cercat di#
r@<8uteri <@ r@?>#@ >#dr@o<tit de ea %i >%i biciuia <i?=urile cu <cri<ori de
drao<te >#"l@c@rate 7hiar %i c>#d o dorea cu ardoare& >i cerea <@$%i aba#$
do#eze ia=a de "a?ilie %i <@ <e >#cuie cu el >#tr$o ca?er@& 8e#tru a citi
%i di<cuta El >i ceru cu i#<i<te#=@ <@ #u ?ai al<eze& c@ci dete<ta <@ o ad@
># bra=ele altui b@rbat& iar 8icio rul <@u <tr>?b >l >?8iedica <@ da#<eze cu
ea 7aroli#e <e co#"or?@& de%i era o da#<atoare e#tuzia<t@
Ti?8 de c>tea lu#i& <e l@<ar@ ?i<tui=i de iubirea 8e care %i$o 8urtau
6illia? La?b #u au #ici u# "el de obiec=ii& a%a c@ a?a#=ii #u <e <"iir@
<@ a8ar@ ># 8ublic V#ele azde chiar >i i#itau ca 8e u# cu8lu Dar di<8re=ul
lui 7aroli#e "a=@ de #or?ele bu#ei$cu ii#=e >l >#rozea 8e B9ro#& a%a c@
<e certar@ de la bu# >#ce8ut B9ro# >i <8u#ea c@ e<te ulca#ic@ %i o >#de? $
#a <@ ?a#i"e<te o oarecare di<cre=ie Dar ea #u 8utea %i #u oia %i& cu c>t
el dee#ea ?ai retra<& cu at>t ?ai a8ri ea >l ur?@rea Dac@ <e >#t>l#eau
la
luiacela%i
Ba ?aiee#i?e#t&
?ult& c>#deael 8leca de "iecare
<e ducea <i#ur dat@ >?8reu#@
u#dea& a8@reacu
%i el& ># tr@<ura
ea 8ri# >?8reJu$
ri?i& a%te8t>#du$2 a"ar@& "@r@ <@ >i 8e<e de trec@torii care o edeau
7o?8orta?e#tul lui 7aroli#e >l dezu<ta tot ?ai ?ult 8e B9ro# >l
dera#Ja re<8ectul 8e care ea >l aea 8e#tru e#iul lui& iar <8iritul ei de
i#de8e#de#=@ i <e 8@rea irita#t %i li8<it de "e?i#itate Nu a a8reciat #icio$
dat@ "ru?u<e=ea ei "rail@& 8e care o a<ocia cu i<teria %i <tarea bol#@icioa$
<@ O chi#uia& "lirt>#d cu alte "e?ei Ace<t lucru o "@cea <@ <u"ere 8e
7aroli#e& c@ci ea >%i d@dea <ea?a de "a8tul c@ B9ro# era ?ult ?ai t>#@r %i
tot ?ai dorit& 8e ?@<ur@ ce re8uta=ia <a de 8oet cre%tea& ># 8lu<& era at>t
de "ru?o<& >#c>t toat@ lu?ea >l a<e?uia cu u# zeu rec di# a#tichitate
Odat@& c>#d B9ro# >i orbea cu ta#dre=e altei "e?ei cu care "lirta& 7aroli#e
?u%c@ at>t de tare buza 8aharului di# care bea& >#c>t >l <8ar<e
La ?ai 8u=i# de 8atru lu#i du8@ ce <e cu#o<cu<er@& B9ro# <e <@tura<e
%i de 7aroli#e& %i de 8erioada delira#t@ ># care "u<e<er@ >?8reu#@ *e re"eri
la rela=ia lor ca la o de8e#de#=@ %i >i 8ro8u<e <@ <e de<8art@ o lu#@& 8e#tru

2-(
a <e reculee Mai t>rziu& aea <@ atribuie 8ro8riei i#dole#=e i#ca8acitatea
lui de a 8u#e ca8@t rela=iei Dar %i 8uterea 8e care 7aroli#e o eercita
a<u8ra lui aea u# rol i?8orta#t ># acea<t@ i#decizie& ?@rturi<ea el
7arol i#e >i <i? =i i#d i"e re# =a %i iri tar ea cre <c>#d @& %i >%i >?8 @rt @%i
#e"ericirea <o=ului ei& care <$a doedit ui?itor de >#=ele@tor 6illia?&
d>#du$%i <ea?a c@ B9ro# aea <@ o 8@r@<ea<c@ ># cur>#d& >#cerc@ <$o co#$
<oleze Dar 7aroli#e >#ce8u <@ ac=io#eze tot ?ai ira=io#al Hot@r> c@ B9ro#
trebuie <@ "u@ cu ea ># lu?e *e dehiza ># b@iat %i <e <trecur@ la el aca<@&
>#cerc>#d <@ >l co#i#@ <@ "u@ >?8reu#@ 7>#d el o re"uz@& ea >#cerc@ <@
<e >#Ju#hie
B9ro# era deJa 8ro"u#d >#riJorat& dar tot #u <e 8utea hot@r> <@ o ru8@
de"i#iti cu ea ># <chi?b& >i tri?itea bile=ele echioce& care >i >#tre=i#eau
<8era#=a& "@r@ <@ >i alu#e tri<te=ea 7aroli#e <e la#<@ >#tr$o ca?8a#ie
"urtu#oa<@ de rec>%tiare a iubitului ei >i tri?i<e o %ui=@ di# 8@rul ei
8ubia#& u# dar bizar 8e car e el aea <@ >l 8@<treze 8>#@ la ?oarte KMi$a?
tu#< 8@rul 8rea <curt %i a? <>#erat ?ai ?ult dec>t ?eri=i& >i <cria ea& de
8ar c@ <$a r "i a%t e8t at ca %i el <@ "ac @ ce a la "e l de #eb u#e <c
A8oi ea "ui& du8@ ce >%i a?a#eta<e i#elul cu o8al %i alte biJuterii
8e#t ru a 8l@t i dru ?ul <8re Gor t<?o uth& u#de 8l@# uia <@ <e >?b arce 8e
8ri?ul a< a#corat ># 8ort& i#di"ere#t >#cotro <$ar "i >#dre8tat ace<ta Ca $
?ilia& >##ebu#it@& o c@ut@ %i o readu<e aca<@ *alarea a "o<t co?8licat@
de <ue<ti a& li8<it@ de o baz@ real@& a lui 7aroli#e c@ ar "i "o<t >#<@rci# at@
cu co8ilul lui 6 illia? Ea a ?ai a?e#i#=at %i c@ a "ui di# #ou& "ie 8e#tru
a "i >?8reu#@ cu B9ro#& "ie 8e#tru a <c@8a de el
Dar ># e#ele K?icului ulca# du8@ cu? o 8orecli<e chiar B9ro#0
>#c@ ?ai "ierbea laa& iar el co#ti#ua <@ o >##ebu#ea<c@ cu 8ro?i<iu#i ai
%i <8era#=e de%arte La u# ?o?e#t dat& el <e co#"e<a u#ui 8riete# c@& dac@
#u ar "i aut
"i <i?=it du8@>#cotro&
aceea <$ar "i c@<@torit cu 7aroli#e& oric>t de #e"ericit <$ar
Ca?ilia lui 7aroli# e reu%i <@ o tri?it@ ># Irla#da& 8e#tru a <e re"ace at>t
?e#tal& c>t %i "izic& c@ci <@#@tatea ei >#ce8u<e <@ <e deterioreze Era #u?ai
8iele %i o<& <l@bi t@ de durer e %i chi#ui t@ de "luct ua=ii le <t@ri i <ale 8<ihi ce
I# acea<t@ <tare de >rteJ e?o=io#al& ea 8ri?i o <cri<oare eloce#t@ %i
8a<io#al@ a lui B9ro#& ># care el re<8i#ea b@#uiala c@ ea ar "i #ebu#@&
e8ri?>#du$%i <8era#=a c@ ei doi aeau <@ r@?>#@ >?8reu#@ 8e#tru tot$
deau#a& >#tre ti?8& B9ro# >i "@cea curte A##abellei Milba#e& >#chi8ui#$
du$%i c@ #u?ai o c@<@torie ra8i d@ cu o "e?eie 8otriit @ Kcare #u arat@ de
Garc@ ar "i ata <@ ?@ <cui8e ># "a=@ 2$ar 8utea <ala de 7aroli#e De
a<e?e#ea& <e culca cu Lad9 4a#e O"ord& o "e?eie ?ai >r<t#ic@ %i >#dr@$
o<tit@& care >#cerca <@ <ca8e de 8licti<eala u#ei ie=i al@turi de u# <o=
di<ti#<& dar 8lat& c@ut>#d ae#turi cu care <@ <e 8oat@ l@uda Rela=ia cu
h#@rul 8oet era ideal@ di# ace<t 8u#ct de edere
ia=a a?oroa<@ %i a%a co?8licat@ a lui B9ro# dee#i %i ?ai di"icil@

2-2
ua#e#e c@<@torite& <edu< de <e#zualitatea
ei& dar ori8ilat di# cauza a8etitului ei ece<i De a<e?e#ea& i$a ?ai <u$
erat %i lui 7aroli#e c@ i$ar 8utea "ace 8l@cere <@ o ad@
A8oi& ># ?od 8erer<& >i tri?i<e o <cri<oare co#ce8ut@ cu aJutorul luJ
Lad9 O"ord KLad9 7aroli#e& <cria B9ro#& Kiube<c 8e alta Nu ?ai <>#t
iubitul t@u Du8@ ce citi acea<t@ <cri<oare & 7aroli#e "u at>t de %ocat@& >#c>t
"@cu te?8eratur@& dee#i i#coere#t@ %i <l@bi 8>#@ c>#d dee#i <cheletic@
6illia?& 8re<at de "a?ilie <@ <e de<8art@ de #ea<ta <a #ebu#@& "@cu o
ulti?@ >#cercare de a o <ala& ?ut>#d$o la ca<a ei de =ar@ 8re"erat@ Dar
7aroli#e #u 8utea >#=elee c@ >%i di<truea c@<#icia Nu <e >#dea dec>t la
B9ro# %i >#cerca <@ <e r@zbu#e 8e#tru #edre8t@=ile >#durate& "@c>#du$%i r@u
<ie%i
7aroli#e >#ce8u <@ c@l@rea<c@ #ebu#e%te& >%i t@ie bereata cu u# brici&
>i ceru lui B9ro# <@ >i retur#eze cadourile& chiar %i z@lourile de drao<te
Le co#oc@ 8e "etele di# <at& le >?br@c@ 8e toate ># alb& %i& >#tr$o <ear@ de
iar#@& >#<ce#a o 8ie<@ de teatru rote<c@& ># cadrul c@reia ar<e chi8ul lui
B9ro# %i aru#c@ 8e "oc co8ii ale <cri<oril or lui %i alte dier<e a?i#ti ri& >#
ti?8 ce corul de "ete i#to#a u# 8oe? acid& ># care tr@d@torul 8er<o#al al
lui 7aroli#e era co?8arat cu tr@d@torul 8ublic u9 CaFe< La >#ce8ut&
i#te#=io#a<e& ca o sati i#dia#@& <@ <e aru#ce %i ea ># "l@c@ri& >#toar<@ aca<@&
>i tri?i<e lui B9ro# o <cri<oare ># care$i relata ee#i?e#tul El #u a "o<t
i?8re<io#at %i i$a r@<8u#< c@ era 8o<edat@ de Kde?o#ul r@J?a% 4libber-
tigibbet1. De atu#ci #u i$a ?ai <cri< #iciodat@
Melodra?a #ebu#ea<c@ 8u<@ ># <ce#@ de 7aroli#e #u a reu%it <@ o
i#dece L$a bo?bardat 8e B9ro# cu <cri<ori %i 2$a a#u#=at c@ aea de >#d
<@ >l rui#eze A reretat c@ a ar< 8ortretul lui %i a reu%it <@ "ac@ ro<t de
altul& care "u<e<e co?a#dat 8e#tru Lad9 O"ord B9ro#& "urio<& a #u?it$o
?a#iac@ 8o<eda
I# cele t@ de obo<it
di# ur?@& diaoli%i%iea<8erat&
a Jurat c@ el
o c@zu
a ur>
de 8>#@
acordla<@?oarte
<e >#t>l#ea<c@
cu ea& "@c>#d a<t"el u# e<t 8e care >l re"uza<e de lu#i de zile A "o<t o
reedere e?o=io#a#t@ B9ro# 8l>#<e %i o i?8lor@ <@ >l ierte& ># ti?8 ce
7aroli#e era i?8a<ibil@ ca o <tatuie A8oi a "o<t co8le%it@ de bucurie %i i$a
<8u< c@ a trecut de la di<8erare la "ericirea cerea<c@ *e >#t>l#ir@ de c>tea 0
ri& 8>#@ c>#d #ebu#ia rea8@ru
Co%tii a?a#=i <e du<er@ la o 8etrecere& u#de B9ro# o 8rooc@ ># lu?@
@ al<eze Ea da#<@ cu u# 8arte#er & a8oi "ui di# ca?er@& a8uc@ u# cu=it
i <e t@ie Mai t>rziu aea <@ i#<i<te c@ <e t@ia<e di# re%eal@ *oacra ei o
e<cria ca 8e u# butoia% cu 8ulbere care <e a8ri#dea la cea ?ai ?ica
:>#teie
7aroli#e co#ti#ua <@$%i h@r=uia<c@ "o<tul a?a#t A reu%it chiar <a
>tru#d@ 8>#@ ># ca<a lui %i <@$i la<e u# bile=el 8e care ?>z@li<e:
Demem- Pr me Nu ?@ uita0 B9ro# "u at>t de "urio<& >#c>t <cri<e<e u#
8oe? 8li #

2-'
de ur@: Demember thee0 >?i a?i#te<c de ti#e0& acuz>#d$o c@ e<te o <o=ie
De#aturat@ %i o a?a#t@ diabolic@& >#tre ti?8& reu%i <@ o co#i#@ 8e A#$
#abella Milba#e <@ <e c@<@torea<c@ cu el
7aroli#e& ade<ea do?i#at@ de te#di#=e <uicidale& <e <tr@dui <@ r@?>#@
"# ia=@ ia=a& <e ait@ ea& #u era <curt@& cu? <e 8l>#eau ade<ea u#ii& ci
Qrea lu#@ Hi8eracti@ %i i#<o?#iac@& aea u# ti?8 i#"i#it la di<8ozi=ie
A <u8raie=uit c@<@toriei lui B9ro#& dar c>#d ?ariaJul <e 8r@bu%i di# 8ri$
ci#a abuzuril or lor& ea i#tere#i ># "aoarea A##abellei Ea ?@rturi<i >#
<cri< c@ a"la<e de<8re ae#turile ho?o<euale ale lui B9ro# %i de<8re
rela=iile lui i#ce<tuoa<e cu <ora lui itre@& Auu<ta Leih Dez@luirile ei
erau de "a8t #e"o#date& dar au co#tribuit la i<carea u#ui >rteJ de b>r"e at>t
de teribil& >#c>t re8uta=ia lui B9ro # %i a Auu<tei au "o<t di<tru<e El %i$a
dat <ea?a c@ elita <ocial@& ># care Lad9 La?b >l i#trodu<e<e c>#da& #u
aea <@ >l ?ai acce8te #iciodat@& ># 212.& <e autoeil@ ># Italia %i #u <e ?ai
>#toar<e #iciodat@ ># A#lia
B9ro# "ui<e di# =ar@ toc?ai c>#d 7aroli#e <e 8re@tea <@ la#<eze u#
#ou atac #ea%te8tat& <ub "or?a u#ui ro?a#& ># cei doi a#i de c>#d ea %i
B9ro# <e de<8@r=i<er@& 7aroli#e <cri<e<e ># <ecret u# ro?a# cu cheie ># trei
olu?e de<8re 8oe<tea lor: 5len+ar+on, or he 4atal #assionle#ar$
o#& <au Ga<iu#e Catal@0& ># lucrare >i 8u#ea la <t>l8ul i#"a?iei 8e B9ro#
%i 8e ?ulte di#tre cu#o%ti#=ele lor& re8roduc>#d a8roa8e eact u#ele di#tre
<cri<orile lui ># ceea ce o 8riea ea a8@rea ca o eroi#@ "er?ec@toare %i
e8lozi@& 7ala#tha& care "u<e<e tr@dat@ de ?o#<truo<ul le#aro# Ro$
?a#ul era ie"ti# %i 8ro<t <cri<& dar 8ublicul <$a r@bit <@ >l cu?8ere 8e#tru
a de<co8eri <ecretele dez@luite >#$el 6illia? La?b a "o<t >#rozit 7a$
roli#e "@cu<e re"eriri la obiceiurile lui 8articulare& >i e8u<e<e "a?ilia %i
8riete#ii De%i >i tolera<e adulterul %i oa#a ># 8ublic du8@ a?a#tul ei
di<8re=uitor&
cli8@& ro?a#ul
%i$a dorit a re8reze#tat o cru#t@ loitur@ 8e#tru el Ge#tru o
<@ "i ?urit
7aroli#e& #e<ocoti#d durerea <o=ului ei& 2$a Jelit 8e "o<tul ei iubit
A8oi& cu ade@rat <i#ur@ ># #e"ericirea ei& chi#uit@ de ceea ce 8robabil c@
azi ar "i dia#o<ticat dre8t 8<ihoz@ ?a#iaco$de8re<i@& >#cerc@ <@ >%i u?8le
ce i$a ?ai r@?a< di# ia=@ *cri<e u# ?a#ual de ad?i#i<trare a o<8od@riei
care #u a "o<t 8ublicat C@cu ca?8a#ie 8e#tru 8artidul 6hi >%i i#<tala u#
ade@rat altar ># dor?itor& care i#cludea %i i?ai#ea lui B9ro# >i ur?@rea
eolu=ia& 8e ?@<ur@ ce "ai?a <a de 8oet cre%tea& iar <@#@tatea lui <e dete$
riora
I# 21'& 8ri#tr$o <cri<oare co#ci<@& 6illia? o a#u#=a c@ B9ro# ?uri<e
!i o >#de?#a <@ <e 8oarte dece#t KReret "iecare orb@ rea 8e care a?
<8u<$o de<8re el& zi<e 7aroli#e& cu #erii >#ti#%i la ?ai?u?
!ocul ?or=ii lui B9ro# a "o<t ur?at de acela al 8ublic@rii Memoriilor
ordului Eyron de c@tre 8riete#ul <@u& Tho?a< MedFi# 7aroli#e a <u"erit
cu?8lit c>#d a citit c@ B9ro# o caracteriza dre8t o ece#tric@ <l@b@#oa@
%i li8<it@ de i#i?@& care #u >%i iubi<e <o=ul #iciodat@& co#<ider>#d$o doa r
o cucerire i#idiat@ de 8riete#i !i ?ai dureroa<@ a "o<t e<tea c@ 8e 8arul
de ?oarte B9ro# #ici ?@car #u 8o?e#i<e de ea
La u# ?o?e#t dat& 6ilia? #u ?ai 8utu <u8orta <@ tr@ia<c@ >?8reu#@
cu <o=ia <a %i ceru de<8@r=irea o"icial@ 7aroli#e <8ar<e "ar"urii& "@cu <ce#e
teribile %i >%i ea<8era "a?ilia& >l i?8lor@ 8e 6illia? <@$%i reco#<idere
decizia %i >i 8ro?i<e c@ aea <@ "ie a<cult@toare Dar eraJrea t>rziu Lu#i
de zile du8@ aceea r@t@ci "@r@ =i#t@ 8ri# Gari< %i Lo#dra& ># cele di# ur?@&
6illia? ced@ %i >i 8er?i<e <@ <e >#toarc@ aca<@& dar #u ?ai dor?i #ici$
odat@ <ub acela%i aco8eri% cu ea Era dia#o<ticat@ dre8t #ebu#@ %i >%i
alu#a a#oa<a8erce8=iei
di<tor<io#area cu ?ult i# %i lauda#u?
8roocat@ de ace<tMai <cri<e u# cu
?edica?e#t ro?a#
carede<8re
>%i ali#a
<u"eri#=a& dar editorii re"uzar@ <@ i$2 8ublice Mai <cri<e %i u# al treilea
ro?a#& 8e care >l 8ublic@ a#o#i?& 8e 8ro8r ia cheltuial@ !i acela aea <@
"ie >#@luit ># uitare
ia=a lui 7aroli#e co#ti#ua <@ "ie di<8erat@ *ocietatea o aba#do#a<e
7u toate ace<tea& >#c@ ?ai atr@ea a?a#=i i?8orta#=i Ace<tora le$a 8er?i<
<@ 8oarte u# i#el 8e care >l aea de la B9ro# %i care <c@8a<e ruului
ora#izat cu a#i ># ur?@ De >#dat@ ce <e 8licti<eau u#ul de altul& ea >%i
lua i#elul >#a8oi
># 21'1& la #u?ai 8atruzeci %i doi de a#i& 7aroli#e ?uri& >?8@cat@ cu
6illia?& dar #iciodat@ cu 8ro8ria ei ia=@ chi#uit@ *e <8u#e c@ 6illia?
i$ar "i <cri< a#u#=ul ?ortuar& care era ta#dru %i iert@tor: a?a#tele 8oe=ilor
<>#t Judecate cu i#dule#=@& "ii#dc@ 8a<Ju#ea lor izor@%te ?ai derab@ di#
i?ai#a=ie dec>t di# de8raare 6illia? co#<e?#@ c@& ># ciuda e%ecului lui
7aroli#e de a tr@i re<8o#<abil %i >#=ele8t& a "o<t o "e?eie tale#tat@ %i
i#i?oa<@&
># <">r%it& <@care
>%i a@<ea<c@
?urit "@r@ <@ <e chi#uie Gri# ?oartea ei& 7aroli#e reu%i<e&
li#i%tea
E reu <@ #u ezi ia=a lui 7aroli#e ca 8e u#a iro<it@& ?arcat@ de
i#<tabilitate ?e#tal@ %i eoi<?& de tarele lu?ii "raile %i #e8roductie >#
care <e #@<cu<e& c@ci >#alta <ocietate >%i deora ?e?brii r@t@ci=i <au ?e$
diocri I<toria >%i a?i#te%te de ea #u?ai ca a?a#ta lui B9ro# Di# #e"ericire&
"elul ># care %i$a tr@it ia=a a de?o#<trat c@ %i ea a aut aceea%i iziu#e
de<8re ro<tul ei 8e lu?e: <curta %i tu?ultuoa<a ei 8oe<te de drao<te a
co#"erit <e#< ei<te#=ei <ale& d>#du$i u# ro<t acolo u#de #u <e @<ea dec>t
idul AJu#<e<e <@ cread@ c@ a iubi %i a "i iubit@ de B9ro# era %i trebuia
<@ "ie cea ?ai ?are realizare a ie=ii ei

2 CA
Clairmont
B9ro# era >#c@ >?8reu#@ cu 7aroli#e La?b c>#d t>#@ra 7laire 7lair$
t#o#t& care #u aea ?ai ?ultde o8t<8rezece a#i& >l i?8lor@ <@ "ac@ cu#o%ti#=@
7laire era o atei<t@ liber$cuet@toare& "oarte dr@u=@ %i cultiat@ Era %i <ora
itre@ #eleiti?@ a lui Mar9 *helle9 Acea<ta di# ur?@& "iica lui Mar9
foll<to#ecra"t aea <@ dei#@ autoarea ro?a#ului 4ran6enstein %i <o=ia
?arelui 8oet Gerc9 *helle9 *itua=ia lui 7laire co#tra<ta 8uter#ic cu cea a lui
7aroli#e La?b Era la 8eri"eria <ociet@=ii De8i#dea "i#a#ciar de "a?ilia
*helle9 %i %tia c@ a trebui <@ >%i c>%tie <i#ur@ ei<te#=a
Dar 7laire #u >%i 8l>#ea de ?il@ >%i ealua<e tale#tul %i e<ti?a c@ a
8utea ?iza 8e <8ectaculoa<a ei oce de ca#to %i 8e "lerul <@u literar 8e#tru
a "ace o carier@ ># arta <8ectacolului Mai aea %i o ad?ira=ie total@ 8e#tru
e#iul 8oetic %i& co#"or? 8ro8riei <ale ?@rturii& >l iubea 8e B9ro# de a#i
de zile& >#ai#te de a aJu#e <@$i cear@ aJutorul
7ererea ei aJu#<e la el <ub "or?a u#ei <cri<ori ?ea#drice& co8il@re%ti
%i >#dr@z#e=e& la care a#ea<e o crea=ie literar@ 8ro8rie& cer>#d cu "eroare
<@ >l >#t>l#ea<c@ 8e B9ro#& 8e#tru ca ace<ta <@ o aJute cu c>tea <"aturi
8rii#d acce<ul ei ># lu?ea teatrului 7laire <e de<cria dre8t o "e?eie cu
re8uta=ia >#c@ K#e8@tat@ %i cu Ki#i?a "ierbi#te& ?@rturi<i#du$%i drao<tea
8e#tru el Da r ea #u era dec>t u#a di#t re ze cile de "e?e i del icioa< e car e
>i <t@teau la di<8ozi=ie& ># ti?8 ce B9ro# era >#c@ %ocat %i ad>#c r@#it de
e%ecul c@<@toriei <ale& 8e care #u %i$2 8utea e8lica KM@ <i?t de 8arc@ u#
ele"a#t ?i$ar "i c@lcat i#i?a ># 8icioare& <e la?e#ta el KRe<8ir 8lu?b
7laire& i#<i<te#t@ %i ro?a#tic@& #u >l i#tere<a Totu%i& ea #u <e d@du b@tut@
*e >#t>l#ir@& iar ea >l delecta cu 8oe<tea ie=ii <ale al@turi de "a?ilia
*helle9& al c@ror 8arte#eriat literar <8era <@ >l 8oat@ reedita %i ea al@turi de
B9ro#7laire e<ti?a<e corect c@ a<ocierea ei cu "a?ilia *helle9 aea <@$2
i#tere<eze 8e B9ro#& chiar dac@ el r@?>#ea i#di"ere#t la "a?ecele ei >i
8ro8u<e o >#t>l#ire la cea< de <ear@ B9ro# ridic@ di# u?eri %i acce8t@
KEra? t>#@ra %i >#"u?urat@ %i <@rac@& aea <@ >%i a?i#tea<c@ 7laire ?ai
t>rziu Gri?a lor #oa8te de iubire& ># care B9ro# o i#i=ie <eual %i "@cu
drao<te cu ea de ?ai ?ulte ori& a8ri#<e "lac@ra adora=iei lui 7laire KNu
?@ a%te8t <@ ?@ iube%ti; #u <>#t de?#@ de iubirea ta& <cria ea K>?i e%ti
<u8erior
B9ro# era de aceea%i 8@rere& eit>#d <@ o ?ai ad@ Mer<e 8>#@ acolo
?c>t a8roa8e c@ re"uz@ o i#ita=ie a "a?iliei *helle9 di# cauza lui 7laire&
?e<aerul& care ur?a <@ "ie %i ea acolo 7laire %tia lucrul ace<ta KDe%i eu
te iube<c& tu #u ?a#i"e%ti #ici cel ?ai ?ic i#tere< 8e#tru ?i#e& <cria ea
c
u tri<te=e KDac@ a% 8luti >#ecat@ 8e <ub "erea<tra ta& tot ce ai @<i de
cuii#=a <@ <8ui ar "i: QAh oilâS Dar era 8rea >#dr@o<tit@ ca <@ re#u#=e
<
@ >l ?ai ur?@rea<c@

2-)
7laire <e <trecura<e ># ia=a lui B9ro# eact c>#d ace<ta <e hot@r><e <a
<e eileze Tot atu#ci hot@r><e %i cu8lul celor doi *helle9 <@ ru@ di#
A#lia 8e#tru a <c@8a de <ca#dalul 8roocat de decizia lui Gerc9 de a$%i
8@r@<i <o=ia 7laire a @zut ># ace<t "a8t o coi#cide#=@ 8roide#=ial@ %i >i
>#<o=i 8e cei doi 8e cheltuiala lor0 la e#ea& 8e#tru a 8utea <@ >l re>#t>l$
#ea<c@ 8e B9ro#
La "el ca ># A#lia& B9ro# ced@ ru@?i#=ilor ei de a <e >#t>l#i 7ea<urile
lor de a?or hr@#ir@ 8a<iu#ea lui 7laire 8e#tru el& dar drao<tea ei #u era
>?8@rt@%it@ KNu a? iubit$o #iciodat@ %i #ici #u a? 8reti#< a<ta& dar u#
b@rbat #u are de ale< c>#d o "at@ de o8t<8rezece a#i i#e la orice or@ di# zi
<au di# #oa8te 8e<te el& >i ?@rturi<ea el u#ui 8riete# 7u ci#i<?& B9ro# o
8u<e 8e 7laire <@ >i co8ieze ?a#u<cri<ele& ># ciuda r@celii cu care o trata&
ea acce8t@ bucuroa<@ #oul ei rol de <crib #e8l@tit %i 8arte#er <eual
Du8@ reo dou@ lu#i& 7laire era raid@ *helle9 a >#cercat <@ "ac@ u#
ara#Ja?e#t cu B9ro# ># 8rii#=a co8ilului& dar B9ro# 8ur %i <i?8lu >#cet@
<@ >i ?ai orbea<c@ lui 7laire& care <">r%i 8ri# a <e >#toarce ># A#lia& >#
ia#uarie& "@r@ #ici u# "el de <8riJi# "i#a#ciar <au e?o=io#al de la B9ro#&
ea >i #@<cu ace<tuia o "iic@ K*@ "ie oare al ?eu 8lodulP <e >#treba B9ro#
Acu? >#ce8u ?area lu8t@ di#tre oi#=a lui B9ro# %i a lui 7laire 7laire
adora co8ilul %i oia <@ >l crea<c@ ea >#<@%i B9ro#& care <e <tabili<e la
e#e=ia& ar "i rut <@ tri?it@ bebelu%ul la Auu<ta& <ora lui itre@ 7>#d
7laire re"uz@& B9ro# deci<e <@ K"ac@ el >#<u%i ceea ce crede de cuii#=@ cu
#oua odra<l@ Ori8ilat la >#dul c@ 7laire i$ar 8utea educa co8ilul co#$
"or? iziu#ii <ale atei<te& >i 8ro8u<e <@ tri?it@ "ata la o ?@#@<tire e#e=ia#@&
u#de ur?a <@ "ie cre<cut@ ca o bu#@ catolic@ %i& 8oate& chiar <@ dei#@
c@lu@ri=@
7laire era co#%tie#t@ de "a8tul c@ atei<?ul ei >l <8eria 8e B9ro#& a%a
c@ "@cu u# co?8ro?i<
i#<i<te#=ele lui B9ro#& >icud@du
8ro8riile <ale#u?e&
%i u# #ou 8ri#ci8ii %i botez@
Allera& du8@co8ilul
ce lu#i La
de
zile o #u?i<e Alba >#tre ti?8& <itua=ia lui 7laire dee#i<e i?8o<ib il@
C@r@ aJutor "i#a#ciar 8e#tru co8il& era obliat@ <@ <tea la ?ila lui *helle9
Dar Mar9 era ?ereu >#riJorat@ la >#dul c@ 7laire >#cearc@ <@ >l <educ@
8e Gerc9& care& la r>#dul <@u& >%i "@cea 8roble?e di# cauza zo#urilor
co#"or? c@rora Allera ar "i "o<t "iica lui 7laire deci<e <@ >i cedeze lui
B9ro# bebelu %ul& cu co#di=ia ca ace<ta <@ >i 8er?it@ <@$2 iziteze
7laire %i *helle9 au du<$o 8e Allera ># Italia& 7laire a?@i#du$<e cu
>#dul c@ "eti=a ar "i 8utut <@ >?bl>#zea<c@ i#i?a lui B9ro# %i <@ dei#@
u# lia#t >#tre 8@ri#=ii ei Dar B9ro# re"uz@ <@ o ad@ 8e 7laire Totu%i& >i
>?8ru?ut@ lui *helle9 o il@ la =ar@& u#de ea ?ai 8etrecu reo dou@ lu#i
>?8reu#@ cu "eti=a A8oi o de<8@r=i 8e "iica lui de ?a?@ 8e#tru a o tri?ite
<@ locuia<c@ te?8orar la re%edi#=a co#<ulului brita#ic %i a <o=iei ace<tuia
I# acela%i ti?8& a dat de >#=ele< c@ 7laire <$ar 8utea <@ #u o ?ai ad@
#iciodat@ 8e "eti=@

2-.
7lâire 8arcur<e o 8erioad@ "oarte di"icil@ di# ia=a ei Ti?8 de doi a#i
cer%i dre8tul de a o edea 8e Allera B9ro# era de #ecli#tit O trata 8e
Allera ca 8e u#ul di#tre ?ultele a#i?ale 8e care le =i#ea ># ?e#aJeria lui
dezordo#at@& ce <e eti#dea 8e zi ce trecea O #u?ea 8e ?icu=@ Kba<tarda
=riea %i <e l@uda cu "ru?u<e=ea b9ro#ia#@ a "eti=ei& ad?i=>#d >#durerat c@
?o%te#i<e >#c@8@=>#area lui A8oi o 8urt@ >#colo %i >#coace >#tre dier%i
>#riJitori %i re%edi#=a 8ro8rie
># di<8erare de cauz@& 7lâire >l a<alta 8e B9ro# cu <cri<ori acuzatoare&
>#c@lca<e toate 8ro?i<iu#ile 8e care i le "@cu<e O 8ria 8e Allera de
drao<tea ?ater#@ O "or=a <@ ado8te catolici<?ul& o reliie #eilu?i#at@
De a<e?e#ea&
7lare ;sic> e o >lt>r"@
<u<8ecta c@ #eliJa
#e#orocit@& <@#@tatea
<e 8l>#<e co8ilului
el u#ui 8riete#K7red c@ Mada?e
De "a8t& el <e
<i?=ea >#durerat C@cu<e #eobi%#uitul e<t du8@ 8@rerea lui& "oarte e#e$
ro<0 de a aea riJ@ de "iica <a ba<tard@& %i #u era r@<8l@tit cu recu#o%ti#=@
B9ro# edea ?ulte a<e?@#@ri >#tre 7lâire %i "iica lui& 8e care o co#$
<idera deo8otri@ di"icil@ %i >#c@8@=>#at@ 7>#d ea >?8li#i 8atru a#i& el o
du<e la ?@#@<tirea ca8uci#@ *â# ioa##i& u#de 8re<tiiul <@u %i o <u?@
dubl@ "a=@ de cea obi%#uit@ le co#i#<e 8e c@lu@ri=e <@ "ac@ ab<trac=ie de
leea care 8reedea #u?ai ad?iterea co8iilor care >?8li#i<er@ deJa %a8te
a#i I#oca<e dre8t aru?e#t "a8tul c@ <ocietatea brita#ic@ #u aea <@ o
acce8te #iciodat@& dre8t care i#te#=io#a <@ o crea<c@ ># <8iritul educa=iei
catolice ?@#@<tire%ti& 8e#tru ca la ?aturitate <@ dei#@ c@lu@ri=@ <au <@
"ac@ o 8artid@ bu#@ ># Italia Goate c@ oia %i <@ <ca8e de 8reze#=a ei
irita#t@& care >i <olicita ?ereu ate#=ia
Atu#ci *helle9 <e du<e la ?@#@<tire& u#de i <e 8er?i<e <@ o iziteze
8e Allera O @<i ?ai >#alt@ %i ?ai <lab@& 8alid@& 8robabil di# cauza
ali?e#ta=iei 8roa<te& dar
la >#ce8ut i?8erioa<a ?ai "ru?oa<@
Allera dec>t oric>#d
le co#"u#da<e cu #i%te7@lu @ri=ele&o 8e
<eritoare& care
r@<"@=au
7lâire& a c@rei drao<te 8e#tru B9ro# <e <ti#<e<e& #u <e <i?=i deloc li#i%tit@
la auzul ace<tor e%ti Elabora u# 8la# di<8erat& 8e care #u >l 8u<e >#
a8licare& de a$%i r@8i "iica %i a o a<cu#de u#dea La <curt ti?8 du8@
aceea& "ebra o uci<e 8e Allera
7lâire <e la<@ co8le%it@ de durere& care era %i ?ai a?ar@ la >#dul c@
ea "u<e<e cea care o >#credi#=a<e lui B9ro# *8u#ea c@ el o di<tru<e<e >#
?od oit %i 8li# de r@utate 8e Allera ei KDac@ ?i <$ar o"eri cel ?ai
"ru?o< 8aradi<& cu co#di=ia ca %i el <@ locuia<c@ ># el& a% re"uza& <cria ea
c>tea dece#ii ?ai t>rziu
!i B9ro# <u"erea& ># "elul <@u e<tea teribil@ a ?or=ii Allerei K?i$a
>#he=at <>#ele ># e#e de durere& >i <8u<e u#ui 8riete# KA "o<t 8robabil
cea ?ai acut@ durere 8e care a? re<i?=it$o reodat@ A <i?=it %i cea
reret& dar %i$a ?e#=i#ut echilibrul ?e#tal %i& ># "i#al& <$a >?8@cat cu <i#e
Dar 7lâire #$aea <@$2 ierte #iciodat@
2-,
%

># ti?8ul 8re@tirilor de >#?or?>#tare& B9ro# "u de acord cu trei di#


ceri#=ele i?8u<e de 7laire: <@ ad@ <icriul& <@ 8ri?ea<c@ "otora"ia Al$
lerei %i o %ui=@ di# 8@rul ei ># orice alt@ 8rii#=@& "u #e?ilo< O tri?i<e
8e a?a# ta <a de la acea dat@ & Tere<a uic cio li& <@ "ac@ ara #Ja ?e#t ele
8e#t ru tra# <8or tare a cadar ului ># A#l ia Gret i#<e c@ i <$au cerut 8rea
?ul=i ba#i 8e#tru >?b@l<@?area& <icriul %i cioclul Allerei %i re"uz@ <@
8l@tea<c@ #ota
Mai t>rziu& ># ciuda i#tere#=iilor c>tora 8riete#i bi#e i#te#=io#a=i %i
a 8ro?i<iu#ii 8e care i$o "@cu<e lui Mar9 *helle9& B9ro# >%i >#calc@ a#a$
Ja?e# tul de a o <8riJ i#i "i#a#c iar 8e 7lai re C@r@ co8il & cu re8uta =ia di< $
tru<@& a"lat@ la li?ita <ubzi<te#=ei %i ?@ci#at@ de o boal@ cro#ic@& 7laire
<$a re<e?#at <@$%i c>%tie ei<te#=a ca uer#a#t@& o 8ro"e<ie 8e care al$
t@dat@ o co#<idera<e ca 8e o K?oarte ie
7laire >%i 8etrecu ur?@torii ci#cize ci de a#i ca uer#a#t@ %i doa?#@
de co?8a#ie& tr@i#d la ie#a& ># Ru<ia& la Gari< %i Lo#dra Era ade<ea
<i#ur@ %i de8ri?at@& <8eriat@ la >#dul c@ aea <@ cad@ 8rad@ bolilor care
>i <ub?i#a<er@ <@#@tatea >#c@ di# ti#ere=e De%i ocu8a=ia de uer#a#t@ i
<e 8@rea o coroad@& #u a >#dr@z#it <@ >%i ia liber #iciodat@& de tea?@ ca
#u cu?a <@$%i 8iard@ 8o<tul Dar <e ?>#drea cu ?u#ca ei %i& c>#d aea
de$a "ace cu co8ii di"icili& chiar o<tili& >i 8riea cu <i?8atie %i 8u#ea
obr@z#icia %i co?8orta?e#tul lor iole#t 8e <ea?a co#<tr>#erilor 8@ri#te%ti&
care le i#terziceau eerci=iul e8ri?@rii de <i#e
7laire >%i "@cea riJi la >#dul c@ u#ul di#tre a#aJatorii ei ar 8utea <@
de<co8ere c@ #@<cu<e u# co8il #eleiti? %i <e te?ea <@ #u "ie co#cediat@
V#a di#tre "a?ilii re"uz@ <@ o a#aJeze a"l>#d c@ "u<e<e cre<cut@ ># <8iritul
liber$cuet@tor %i atei<t K*i?t o aita=ie l@u#tric@ ce dei#e cu at>t ?ai
8uter#ic@ cu c>t >#cerc <@ ?i$o <t@8>#e<c& >i ?@rturi<ea ea u#ui 8riete#& >#
21'.
De%i 7laire era >#c@ t>#@r@ %i atr@@toare& a re<8i#< ideea de a <e ?ai
>#dr@o<ti reodat@: KO 8a<iu#e "ericit@ 8recu? ?oartea are <@8at@ ># ea
cu>#tul finis lat <">r%it0 Gro8ria ei 8a<iu#e #u dura<e ?ai ?ult de zece
?i#ute: Kdar ace<te ?i#ute ?i$au di<tru< tot re<tul ie=ii; 8a<iu#ea&
Du?#ezeu %tie di# ce cauz@& a di<8@rut "@r@ ur?@& <i#ura ur?@ 8e care
a l@<at$o "ii#d i#i?a ?ea r@@ %it@& ce 8are <@ "i "o<t 8>rJolit @ de o ?ie de
"ulere
I# 212& la #ou@<8rezece a#i de la ?oartea lui Gerc9 *helle9& te<ta$
?e#tul lui i$a rezerat lui 7laire <u?a de dou@<8rezece ?ii de lire& co#$
"eri#du$i 8e#tru 8ri?a dat@ o oarecare <iura#=@ "i#a#ciar@ du8@ o ei<te#=@
8recar@ I#e<ti ba#i >#tr$o loJ@ la Teatrul Real di# Lo#dra& dar e#iturile
di# >#chirier ea ace<teia au "o<t at>t de ?ici& >#c>t a "o<t obliat@ <@ o >#d@
Nu a aut # iciodat@ <u"icie#=i ba#i& a%a c@ <e ? uta di#tr$o locui#=@ ># alta&
8e# tru a$% i c @ut a d e l ucr u % i a $%i ># riJ i <@# @ta tea 8re car @

2-1
De$a lu#ul >#treii <ale ie=i i#<tab ile& 7laire a c@utat <ti?ule#tele
i#telectuale 8e care le$a cu#o<cut al@turi de Mar9 %i Gerc9 *helle9 >#cerc@
<a c>%tie ba#i di# <cri<& iar dou@ 8oe<tiri i$au "o<t 8ublicate& dar& la
cererea ei& <ub #u?ele lui Mar9 *helle9 A leat 8riete#ii cu oa?e#i
i#"lue#=i& care au rezi<tat %i <$au a8ro"u#dat& ># ciuda li?bii ei a<cu=ite %i
a "irii ei cert@re=e
># ulti?ii a#i de ia=@& 7laire <e ?ut@ ># Italia %i& ># ?od <ur8ri#z@tor&
>?br@=i%a reliia ro?a#o$catolic@ La a8roa8e o8tzeci de a#i& u# izitator
o de<cria ca 8e o Kb@tr>#ic@ adorabil@: ochii >i <tr@luceau >#c@& lu?i#a=i de
iro#ie %i u?or; aea te#ul la "el de lu?i#o< ca la o8t<8rezece a#i& 8@rul
alb& <u8erb
aea %i <ilueta zelt@&
u# r>< cri<tali# 7laire tra<@ 8ri#>#i#el&
reu%i<e& cele>idi#
r@?@<e<e
ur?@& <@#e<chi?bat@
izo#ea<c@ Kacea
<tu8id@ ?ela#colie& >#di#du$<e la ?ul=i?ea ei de 8riete#i Kdi<ti#%i %i
irtuo%i %i reret>#d u# <i#ur lucru: c@ K<tr@b@tu<e ia=a <i#ur@& "@r@
hid %i "@r@ >#<o=itor
7laire a ?urit ># <o?#& ># 21,+& cu #u?ai o lu#@ >#ai#te de ziua ei de
#a%tere !i$a ale< 8e#tru ?or?>#tul <@u ur?@torul e8ita":
!i$a 8etrecut ia=a ># <u"eri#=@&
R@<cu?8@r>#du$%i #u doar 8@catele 8ro8rii& 7i
%i irtu=ile
7laire 7lair?o#t <e di<ti#e 8ri# "a8tul c@ a "o<t <i#ura a?a#t@ 8e
care B9ro# #u a iubit$o #iciodat@ Ea #u a >#=ele< #iciodat@ alorile <ociale
ale lui B9ro#& co#<eratoare %i eliti<te De a<e?e#ea& #u a reu%it <@ >%i dea
<ea?a c@ cererile ei #e>#cetate de a be#e"icia de ate#=ia %i drao<tea lui&
<@ bea ?oderat0
a<ociate cu ti?idele
%i cueico?e#ta
>#cerc@ri
riile
de<arca<tice
a$2 di<ci8li#a
la adre<a
<@ ?@#>#ce
8riete#ilo
cu?
r luitrebuie&
2$au
iritat 8e B9ro# 7hiar %i cel ?ai >#@duitor cititor trebuie <@ "i "o<t ea<$
8erat de to#ul <>c>itor& 8o@=uitor al <cri<orilor ei Nu e de ?irare c@ u#ele
di#tre ele <>#t %i"o#ate& de 8arc@ B9ro# ar "i rut <@ <uru?e ?i<iele >#
locul e8editorului
A "o<t 8rea t>rziu c>#d& r@?a<@ "@r@ co8il& 7laire 2$a @zut 8e B9ro#
a
%a cu? era ># realitate Dar #u %i$a dat <ea?a de "a8tul c@ ei doi erau
8rodu<ele a dou@ lu?i care <e <u8ra8u#eau& lu?ea lui de 8riileii %i
aroa#=@ %i lu?ea ei& "rail@ %i 8ericuloa<@ 7laire %i& ?ai t>rziu& Allera0
a "o<t icti?a leilor a<8re care r@8eau co8iilor #eleiti?i a8roa8e orice
dre8turi& "@c>#d a<t"el %i ?ai reu de <u8ortat o8robriul <ociet@=ii De
ace<te lei <$a "olo<it B9ro# 8e#tru a o "or=a 8e 7aroli#e <@ i$o cedeze 8e
"iica lor

2-+
Cont#sa T #r#sa )ui0 0ioli
Tere<a uiccioli a "o<t ulti?a %i cea ?ai ?are iubire a lui B9ro#& <8re
<">r%itul 8re?atur al ie=ii <ale& <e de8@rta<e de ea %i o trata<e cu a<8ri?e
I$a "o<t #ecredi#cio< >#c@ de la >#ce8ut 7i#icul %i #ea<t>?8@ratul B9ro# a
>#t>l#it$o 8e Tere<a a?ba hi<elli& care 8e atu#ci aea o8t<8rezece a#i& la
u# a# du8@ #u#ta ei cu co#tele Ale<<a#dro uiccioli& u# <eae#ar 8utred
de boat
Tere<a era etre? de dr@u=@& cu %olduri rotu#de& talie <ub=ire %i 8ie8t
boat& ceea ce B9ro# a8recia ># ?od deo<ebit& >%i 8ie8t@#a 8e <8ate 8@rul
blo#d %i de<& 8e#tru a l@<a dezelit@ "ru#tea >#alt@ Aea ochi ?ari %J
<8r>#ce#e arcuite& u# #a< acili# <ub=ire& o ur@ arcuit@ >#tr$u# z>?bet
areabil Nu?ai 8ro8or=iile ?e?brelor <ale erau re%ite& c@ci aea 8icioa$
re <curte& ceea ce o "@cea <@ 8ar@ 8rea oi#ic@ ># 8artea de <u<
># <ocietate& Tere<a era o 8reze#=@ 8l@cut@ Cii#d o ari<tocrat@ cre<cut@
la ?@#@<tire& tat@l ei >i ara#Ja<e c@<@toria 7itea e#or?& era du8@ 8@rerea
lui B9ro#0 Kde<tul de i#telie#t@ %i >i 8l@cea literatura De a<e?e#ea& era
o ro?a#tic@ i#curab il@& i#i=iat@ ># arta <educ=iei %i a i#triii Du8@ u# a#
de ?ariaJ& li8<it de drao<te& dar <ati<"@c@tor di# 8u#ct de edere <eual&
ea <e <i?=i 8uter#ic atra<@ de B9ro#& %i el de ea Tere<a de<crie "a<ci#a=ia
reci8roc@ 8e care o >#cercau dre8t K?i<terioa<@& cutre?ur@toare %i deli$
cio< de >#<8@i?>#t@toare
Tere<a a "o<t o 8rad@ u%oar@& ced>#d du8@ o <i#ur@ >#t>l#ire 8riat@&
># ti?8ul c@reia "lac@ra iubirii& cel 8u=i# a%a #u?eau ei rela=ia lor& <e
a8ri#<e A doua zi& <e culcar@ >?8reu#@ *e 8otrieau de ?i#u#e la 8at&
c@ci Tere<a era la "el de li8<it@ de i#hibi=ii ca %i B9ro# Drao<tea eru8<e
>#tr$o #@al#ic@ dori#=@ "izic@& iar el"u ca8tiat de Tere<a ># aceea%i ?@<ur@
># carereo
8erit <e <i?=ea %i ea atra<@
>#%el@ciu#e de el *au
<au "al<itate a8roa8e
># ceea ce ola8riea&
"el Dac@ ar "i de<co$
le <8u#ea el 8ri$
ete#ilor& era <u"icie#t de eoi<t 8e#tru a o 8@r@<i
Ti?8 de 8atru zile la r>#d& a?a#=ii <e >#t>l#ir@ 8e#tru a$%i e8lora
cor8urile 7u toate ace<tea& B9ro# #u era o?ul ca8abil <@ <e dedice u#ei
<i#ure "e?ei O curta cu at>ta a<iduitate 8e o alt@ ari<tocrat@ de o8t<8rezece
a#i >#c>t& du8@ ce >i declar@ Tere<ei drao<te e%#ic@& alu#ec@ ># 7a#al
ra#de %i <e du<e ud di# ca8 8>#@ ># 8icioare <@ o ad@ 8e cealalt@ doa?$
#@ Tere<a& care #u %tia #i?ic de e<ca8adele iubitului ei& %i 8rea i#oce#t@
8e#tru a <e >#riJora de crizele lui ocazio#ale de de8re<ie& era ># al #ou@lea
cer
B9ro# co#ti#ua <@ "ie >#dr@o<tit& dar >#ce8u <@ >%i "ac@ riJi leate de
li8<a de tact a Tere<ei& de ?odul ei o<te#tati de a <e co?8orta ># 8ublic&
de ?>#dria ei eide#t@ de a$2 "i 8ri#< ># ?reJe 8e "ai?o<ul 8oet e#lez& 8e
K?io B9ro#& cu? >i <8u#ea ea Totu%i& de%i dete<ta e<turile #e8otriite
># <ocietate& %i& de%i >i >#he=a <>#ele la >#dul u#ei 8o<ibile i<terii& de

2(
e#ul crizelor "@cute de 7aroli#e La?b& <e l@uda %i el 8e<te tot cu #oua
=uJ cucerire
A?a#=ii aeau %i co?8lici: <eritoarea Tere<ei& Ca##9 *ile<tri#i& %i
u# 8reot care tra#<?itea di#tr$o 8arte >#tr$alta <cri<orile 8a<io#ale 8e care
d le <criau "@r@ >#cetare 7a >#totdeau#a ># cazul lui B9ro#& ?i<iele Jucau
u# rol i?8orta#t ># rela=ie& de%i a trebuit <@ >%i >?bu#@t@=ea<c@ italia#a De
la bu# >#ce8ut a aut rezere cu 8riire la durata rela=iei lor& 8ree#i#d$o
8e Tere<a c@ K<e#ti?e#t ele #u 8ot "i co#trol ate& dar ace<ta e cel ?ai "ru $
?o< a<8ect al "railei #oa<tre ei<te#=e 7u toate ace<tea& >%i declara
deota?e#tul 8e#tru ea %i Jura c@& de data a<ta& #ici o alt@ "e?eie #u a
?ai 8utea <@ >l atra@
Dar co#ti#ua <@ o >#eze 8e adole<ce#ta e#e=ia#@ %i <@ o i?8lore 8e
<ora lui itre@& Auu<ta& <@ rea8ri#d@ drao<tea ace<teia 8e#tru el Tere<a
#u b@#uia #i?ic Aea 8ro8riile <ale 8roble?e Era raid@ ># lu#a a 8atra&
cu a doua ei <arci #@ 7u u# a# >#ai#t e& #@<cu< e u# b@iat care ?uri<e >#
<curt ti?8 Du8@ zece zile de a?or i#te#< cu B9ro#& at>t de i#te#< >#c>t i$ar
"i 8utut a"ecta <@#@tatea& a trebuit <@ >%i ur?eze <o=ul la Rae##a
La Rae##a& Tere<a a"i%@ o <l@biciu#e bol#@icioa<@ %i <uer@ c@ ar "i
"o<t tuberculo z@& dar care ># realita te era e"ectul u#ui aort I# <cri<orile
<ale >#"l@c@rate B9ro# >i re8ro%a 8lecarea %i o i?8lora <@ >l iubea<c@& >#
acela%i ti?8& el o aertiz@ c@& ># A#lia& drao<tea lui le "u<e<e "atal@ celor
8e care le iubi<e Altui 8riete # >i <cria <ardo#ic: K#u a? "o<t tat@l "etu<u $
lui 8oate c@ o "i "o<t co#tele
># tot ace<t ti?8& Tere<a i <e 8l>#ea c@ "e?eile eloa<e r@<8>#di<er@
8oe%ti otr@i te de<8re el B9ro# <e >#riJ or@& %i& <ub i?8ul<u l ?o?e#tu $
lui& 8or#i <8re Rae##a  Dar Tere<a >l =i#u la di<ta#=@& iar el dee#i tot ?ai
#eli#i%tit A8oi aur@ o <curt@ >#treedere Du8@ aceea& el >i 8ro8u<e <@
"u@
Tere<a>?8reu#@& u# ecou
re"uz@& c@ci al rela=iei
%tia ceea ce B9ro#<aletrebuia
#ebu#e%ti cu 7aroli#e
<@ >#e=e: La?b
># Italia& Dar
o "e?eie
8oate aea %i <o=& %i ca+alier ser+ente, u# iubit deotat %i credi#cio< care
<@ o ur?eze 8retuti#de#i A%a c@ Tere<a #u trebuia <@ "u@ #ic@ieri Gutea
<@ >i aib@ %i 8e B9ro# %i 8e uiccioli
I#<titu=ia lui ca+alier ser+ente era i#di<olubil leat@ de cea a c@<@to$
riei MariaJul co#ti#ua <@ "ie u# ara#Ja?e#t >#tre 8@ri#=i& iar <o=ii
#e?ul=u?i=i >%i 8uteau lua a?a#te Nu co#ta 8rea ?ult dac@ #ee<tele
%tiau <au aeau obiec=ii Neoile %i dori#=ele <o=ului erau liter@ de lee
Dar <o=iile aeau %i ele dori#=e %i #eoi& a%a c@ #eobi%#uita i#<tiu=ie de
ca+alier ser+ente , cu reulile <ale elabo rate & le co#e#ea Ace< t ca+alier
ser+ente a8@rea& de obicei& du8@ ce <o=ia >i #@%tea <o=ului ?o%te#itorul %i&
8re" erab il& >#c@ u#ul <au doi co8i i de reze r@ Du8@ aceea era libe r@ <@
u?ble cu u# amico, u# a%a$zi< 8riete#& care 8@tru#dea ># a"acerea acea<ta
8re<u8 u< ca <t@ cu 8 re<u8o zi=i a c@ aea <@ " ie al e i 8 e#tru totdea u#a *o=ul
>l acce8ta& ba u#eori chiar >l aleea el >#<u%i 7ea ?ai bu#@ aleere o

22
co#<tituiau 8reo=ii& deoarece Jur@?>#tul celibatului 8e care trebuia <@ >l
de8u#@ la hiroto#i<ire ecludea c@<@toria
Re<8ectiul amico aea ?ulte oblia=ii& ># <8ecial "idelitatea "a=@ de
iubita <a %i 8ro?i<iu#ea de a #u <e c@<@tori #iciodat@ %i de a #u 8@r@<i
Italia Ca=@ de <o= trebuia <@ ?a#i"e<te cea ?ai ?are cordialitate %i u#
re<8ect de<@>r%it& ca %i cu? ar "i "o<t 8riete#i a8ro8ia=i
I#<titu=ia ace<tui ca+alier ser+ente 8roteJa& de "a8t& <o=ul: dac@ ace<ta
?urea& @dua e<el@ #u <e 8utea #iciodat@ ?@rita cu ace<tamico. 7u alte
cui#te& cri?a <au accide#tele <u<8ecte #u 8utea <chi?ba <tatutul 8ri$
ete#ului& u# "a8t care trebuie <@ "i co#<olat 8e ?ul=i <o=i care erau dete<ta=i
<au >%i urau& la r>#dul lor& co#<oartele Acea<t@ i#<itu=ie 8or#ea de la 8re?i<a
c@ >#tre <o=ie %i 8riete#ul ei <e <tator#icea o rela=ie 8lato#ic@& de cea ?ai
8ur@ iubire& agape. 7@<@toria i?8lica <e& ceea ce era de #eco#ce8ut <au
cel 8u=i# a%a 8reti# deau oa?e#ii0 >#tre amico %i iubita lui& at>ta ti?8 c>t
acea<ta era ?@ritat@& ># ?od clar& a%a cea #u <e >#t>?8la #ici ># ti?8ul
ie=ii& #ici du8@ ?oartea <o=ului
!i co?8orta?e#tul <o=iei era uer#at de lei #e<cri<e& >l 8utea edea
8e amico la ea aca<@& #u la el >l i#ita la teatru ># loJa "a?iliei ei& dar #u
i <e al@tura ># loJa lui Era& de "a8t& leat@ 8e ecie de <o=ul ei %i #ici 8ri#
J>#d #u >i trecea <@ "u@ >%i >#co#Jura <o=ul cu re<8ect %i a"ec=iu#e %i #u$2
"@cea de ru%i#e #ici 8e el& #ici #u?ele "a?iliei lui <au al tat@lui ei
># 8ri?ul a# al c@<#iciei <ale& Tere<a >#cerca<e <@$2 iubea<c@ 8e
<o=ul ;i ?ai >r<t#ic& <@ >i d@ruia<c@ u# "iu %i <@ i#ore 8oe%tile de<8re
trata$ic#tul oribil 8e care >l a8lica<e 8redece<oarelor <ale uiccioli >%i
eila<e -ri?a <o=ie la =ar@& du8@ ce ea <e 8l>#<e c@ el a <edu< c>tea di#tre
<eritoarele ei A8oi o co#oca<e >#a8oi aca<@ %i o co#i#<e<e <@ >%i
<chi?be e<ta?e#tul ># "aoarea lui La <curt ti?8 du8@ aceea& ea ?uri >#
co#di=ii
"@cu %a8t<u<8ecte
e :o8ii ># uiccioli
#oa8tea >#<ecare
rec@<@tori cu u#a
ea a ?urit& el di#tre
< $a du<<eritoare&
la t eatru0care >i
Dar uiccioli #u 8utea "i iubit& cu 8riirea lui <ardo#ic@ %i
8@tru#z@$:are Aea tr@<@turi dure %i era teribil de ur>t ># 8lu<& #u >l
i#ter e<au eloc <e#ti?e#tele Tere<ei ori co?8a #ia ei Dac@ oia <@ <e
a?uze ># o?8a#ia u#ui ca+alier ser+ente, "ie el %i u# 8oet e#lez
%chio8& cu >#$<8ut de chelie %i r@<u=& de<8re care <e <8u#ea c@ e 8utred
de boat& de #uP
B9ro# >?8@rt@%ea ealuarea #u toc?ai ?@ulitoare "@cut@ deuiccioli
"eu8ra "ar?ecului <@u "izic La treizeci de a#i& <e >#ra%@ %i albea& 8ierz>#$
i$%i 8@rul %i >#riJor>#du$<e c@ aea <@ >%i 8iard@ ># cur>#d %i di#=ii& care
ia i <e ?ai =i#eau ># i#ii& >#cerc@ <@ 8u#@ ca8@t te#di#=ei <8re >#r@%are
aJutorul\ u#ei diete dra<tice %i #e<@#@toa<e& cu laatie %i eerci=ii "izice
ece<& >%i o8<ea 8@rul 8e#tru a$%i a<cu#de "irele albe %i >#cerca <@
<tra@ ate#=ia 8riitorilor de la %chio8@tatul <@u Di# "ericire 8e#tru B9ro#&
bre%a >l ad ora oricu?& ce ea ce o aJut @ <@ tre ac@ 8e<te di <8re=ul <o= ului
142
uiccioli 8atro#@ >#treaa 8oe<te& i#it>#du$2 8e B9ro# <@ <e <ta$
bilea<c@ la re%edi#=a lor uiccioli ?ai K>?8ru?ut@ %i o ?are <u?@ de
ba#i de la B9ro#& cer>#du$i %i <8riJi#ul 8e#tru a "i #u?it ># "u#c=ia de
co#<ul brita#ic o#ori"ic la Rae##a& o 8ozi=ie 8e care o >#a de ?ult
Acea<t@ 8o<tur@ i$ar "i o"erit 8riileii li?itate& dar co#tele era ># <8ecial
i#tere<at de dre8tul de a c@l@tori liber 8ri# toat@ Italia& c@ci el era u#
J#e?bru acti al o8ozi=iei 8olitice %i 8utea 8ierde oric>#d dre8tul de a$%i
izita dier<ele ?o%ii oric>#d dorea0 B9ro# >#cerc@ <@ >i ob=i#@ 8o<tul& dar
#u reu%i
>#tre ti?8& "a8tul c@ locuiau <e8arat <ub acela%i aco8eri% #u le$a >#$
le<#it
># iubi=ilor
a"ara >#treederile
re%edi#=ei 8e#tru a a?oroa<e& a%a c@ erauB9ro#
"i <i#uri Totodat@& #eoi=itri?i<e<e
<@ <e <trecoare
du8@
Allera& care dee#i<e u# co8il <erio< %i >#c@8@=>#at& trau?atizat de ?utarea
de la u# cu<tode li8<it de drao<te la altul
Tere<a a "o<t ?ai "ericit@ dec>t B9ro#& care <e 8l>#ea& 8e #edre8t& c@
u# b@rbat #u ar trebui =i#ut ># "r>u de o "e?eie %i c@ Kei<te#=a deca+alier
ser+ante> era de8lorabil@ Dar #u "@cu #i?ic ca <@ <chi?be lucrurile& iar
Tere<a #u era co#%tie#t@ de 8ro8or=iile a#oa<ei <ale 7u? ar "i 8ututP
*cri<orile lui 8a<io#ate orbeau de<8re drao<te eter#@ %i de<8re elozia
<a c>#d lui i <e 8@rea c@0 ea <e uita la alt b@rbat <au& %i ?ai r@u& c>#d
uiccioli >%i eercita dre8tul co#Jual de a "ace <e cu ea
Ca=@ de 8riete#i& B9ro# >%i a<cu#<e #eli#i%tea cre<c>#d@ de care i <e
8l>#ea Tere<ei No8=ile trec ?ai u%or cu o a?a#t@ dec>t cu o <o=ie& <8u#ea
<arca<tic& dar <erile <>#t la "el de i#ter?i#abile& >#*on uan, i?ortalizeaz@
acea<t@ idee:
>#de%te$te& dac@ Laura ar "i "o<t <o=ia lui Getrarca&
Ar ?ai "i <cri< el <o#ete toat@ ia=aP
B9ro# >%i co#<idera rela=iile <euale dre8t cruciale 8e#tru arta <a 7u?
alt"el& >%i >#treba el u# 8riete#& <@ creezi o 8oezie iuroa<@ dac@ #u Ko
?u#ce%ti 8ri# tr@<uri %i o#dole& <8riJi#it de zid& 8e ?a<@ %i <ub ?a<@P
Ar "i "o<t %i ?ai e8licit& acce8t@ el& dac@ #u <$ar "i te?ut de <ca#dalul
8ublic la a8ari=ia 8oe?ului *on uan! /Cant e ?ai 8uter#ic dec>t Cunt1,
<cria el& recur>#d la u# Joc de cui#te
B9ro# co#ti#ua <@ <u"ere ># t@cere& ea<8erat de adora=ia #e>#cetat@ a
Tere<ei& de i#ter8ret@rile ei cu 8riire la 8oeziile lui& ?ai ale< ># 8a<aJele
? care a8@reau re"eriri la "o<tele <ale iubite El ?ai <u"erea %i de dorul de
ca<@& care >i a"ecteaz@ 8e to=i eila=ii Tere<a& 8rea 8reocu8at@ de 8ro8ria

 Nota trad $ e# Kca#t 3 8redic@ 8reti#< ?oralizatoare& Kcu#t 3 arotic& "e?eia
de<e?#at@ 8ri# ora#ul <@u e#ital

2-
ei 8er<oa#@ %i 8rea >#crez@toare ># ea >#<@%i& re"uza <@ citea<c@ ?e<aJele
oalate ale lui B9ro# re"eritoare la #e"ericir ea lui
Erau& totu%i& c>tea 8roble?e 8e care co#te<a #u le$a 8utut i#ora& %J
a#u?e co#tele Ea %i B9ro# #e<ocoti <er@ 8@rerea italie#ilor de<8re ceea ce
<e cade a "ace >#tr$o a<e?e#ea ?@<ur@& >#c>t ob<eratorii %oca=i >i i#"or$
?ar@ 8e <o= %i 8e tat@l ei Tere<a %i$a dat <ea?a c@ <e a"la la a#a#hie
uiccioli cel 8u=i# #$aea #ici o >#doial@ ># acea<t@ 8rii#=@& >i >#"@=i%a
o li<t@ de KReuli I#di<8e#<abile care <@$i uer#eze co?8orta?e#tul:
c>#d trebuie <@ <e trezea<c@ K#u t>rziu0& c>#d <@ a<culte ?uzic@ %i <@
citea<c@ Kdu8@ 8r>#z0& cu? <@ <e 8oarte K"@r@ >#"u?urare %i #er@bdare0&
cu? <@ orbea<c@ Kbl>#d %i cu ?ode<tie0 %i chiar cu? <@ 8ar@ Kab<olut
docil@0& %i& ?ai 8re<u< de toate& trebuia <@ <e de<8art@ de orici#e i$ar "i
8utut di<trae ate#=ia de la b@rbatul ei ># ?od #ea%te8tat& cel 8u=i# 8e#tru
uiccioli& Tere<a re"uz@ <@ <e <u8u#@ %i >i "lutur@ 8e <ub #a< 8ro8ria ei
li<t@ de ceri#=e: dre8 tul de a <e <cula la ce or@ oia& u# cal co?8let echi8 at
%i& cel ?ai i?8orta#t& dre8tul de a 8ri?i 8e ci#e oia ># izit@& cu alte
cui#te& de a co#ti#ua <@ >l ad@ 8e B9ro# >#tr$o co#"ru#tare dra?atic@&
uiccioli >i ceru <@ alea@ >#tre <o= %i iubit& K>l ale 8e amico01 ecla?@
Tere<a
uiccioli chiar >i ceru aJuto rul lui B9ro# 8e#tru a$%i >?bl>#zi <o=ia
#e<u8u<@ B9ro# <e o"eri <@ 8lece di# Italia& dac@ acea<ta ar "i 8utut co#$
tribui la >?bu#@t@=irea <itua=iei Tere<a era >##ebu#it@& ># ti?8 ce B9ro#
o<cila >#tre dori#=a de a o reedea 8e Auu<ta aca<@ ># A#lia %i cea de
a r@?>#e l>#@ Tere<a Ezit@& >%i "@cu baaJele& che?@ o#dola& a8oi& >#
ulti?ul ?o?e#t& <e deci<e <@ r@?>#@ Tere<a au o #ou@ %i bi#ee#it@0
re?i<iu#e a bolii <ale a#terioare& Jur@ i<teric %i "al<0 c@ #u <e culca<e cu
B9ro# %i >%i co#i#<e tat@l %i <o=ul c@ #u trebuie <@ "ie >?8iedicat@ de a$2
edea ># co#ti#uare&
7r@ciu#ului di# 212+&>#tr$u#
B9ro# t>rziu& cei erau
%i Tere<a doi c@zur@
di# #oude>?8reu#@
acord& ># AJu#ul
uiccioli >i o"eri di# #ou lui B9ro# ca?ere ># ca<a lui& iar el acce8t@
uiccioli le 8oru#ci <eritorilor& ># #u?@r de o8t<8rezece& <@ >i <8io#eze
: #ea<ta %i 8e al ei amico. De a<e?e#ea& o 8re<a 8e Tere<a <@ >i ?ai cear@
lui B9ro# >#c@ u# K>?8ru?ut Dar B9ro# era e<tit 8e#tru z>rce#ia <a&
<a%a c@ cererile "i#a#ciare ale lui uiccioli au co#tribuit ?ai ?ult dec>t
orice la erodarea rela= iei <ale cu Tere<a
uiccioli ?@ri ?iza Greze#t@ doezi co#"or? c@rora& a%a cu? ?@rtu$
ri<eau <8io#ii di# ca<@& Tere<a >l >#%ela<e cu B9ro# %i ceru dior=ul Ca?ilia
bi# e 8la< at@ a Tere<ei >%i <tr >#< e r># duri le %i reu% i <@ o8r ea<c @ dio r=u l&
care i$ar "i aco8erit de ru%i#e %i ar "i aut co#<eci#=e "i#a#ciare i#acce8$
tabile Ei "@cur@ 8re<iu#i 8e#tru a ob=i#e o de<8@r=ire leal@& ># <chi?b
B9ro# i#tere#i %i el& >#de?#>#d$o 8e Tere<a <@ r@?>#@ cu <o=ul ei Ea
re"uz@ at>ta re?e c>t #u$2 a ?ai aea 8e amico al ei& B9ro#& al@turi
8e#tru totdeau#a 

2
*itua=ia <e >#r@ut@=i<e <i?=itor B9ro# #u oia <@ o >#de8@rteze de
<o=ul& de "a?ilia %i de =ara ei& a%a c@ Tere<a 8l>#<e %i >i 8u<e la >#doial@
iubirea uiccioli& <8er>#d <@ 8oat@ eita o de<8@r=ire & u?ilirea ># 8ublic
<i ?ai 8re<u< de orice& 8lata 8e#<iei ali?e#tare& >l i?8lor@ 8e B9ro# <@ o
7o#i#@ 8e T ere<a <@ rei#@ la <e#ti?e#te ?ai bu#e "a=@ de el
Nici drao< tea& #ici dator ia #u ?ai 8uteau 8u#e ># "u#c= iu#e ?eca$
#i<?ul ace<tei c@<#icii& a%a c@ reco#cilierea di#tre co#te %i co#te<@ era
X?8o<ibil@ B9ro#& cu <8atele la zid& c@zu de acord <@ r@?>#@ al@turi de
a?a#ta <a Tere<a era triu?"@toare KGro?ite$?i& c@ ei "i <o=ul ?eu
r@<8u #<e ea la <cri< oarea 8ri# care el >i "@cea cu#o<cut@ acea<t@ decizie 
7hiar %i acu?& Tere<a re"uza <@ acce8te re=i#erea lui B9ro#& "atali<?ul lui
%i e<chiarea <e#ti?e#telor lui "a=@ de ea
7a8itularea lui B9ro# ?arc@ cea ?ai li#i%tit@ 8erioad@ a rela=iei lor
Tere<a ob=i#u o decizie de <e8arare i#oc>#d reaua 8urtare a <o=ului ei& >%i
8@<tr @ dota %i 8ro8 rie t@=i le G@r@ <i ca<a lui %i "ui la tat@ l <@u& u#de <$a
@zut cu B9ro# 8e 8arcur<ul >#treii ier#i B9ro# >#ce8u <@ >i aloce tot ?ai
8u=i# ti?8 7itea %i <cria toat@ #oa8tea& <e trezea t>rziu %i <e a8uca iar de
<cri< A8oi c@l@rea 8>#@ la "ratele Tere<ei& lua ci#a %i >%i 8etrecea doar
re<tul <erii cu ea
La <curt ti?8 du8@ aceea& B9ro# ter?i#@ u# #ou olu? de er<uri&
r@<8lata 8e#tru c@ <u8orta<e acea<t@ rela=ie Tere<a a "o<t >#c>#tat@& %i& >#
ciuda e#lezei ei a8roi?atie& <e o8ri a<u8ra "iec@rui 8oe?& >#cerc>#d <@
>#=elea@ i?ai#ile& e8erie#=ele %i <e#za=iile care >i i#<8ira<er@ iubitul
Tere<a credea c@ reu%i<e& ># "i#e& <@$%i a<iure u# iitor al@turi de B9ro#
!i el <e >?8@ca cu ace<t de<ti#& de%i& <8re deo<ebire de Tere<a& #u ?ai era
K>#dr@o<tit #ebu#e%te& ># acea<t@ 8erioad@ de e"ere<ce#=@ creatoare&
B9ro# o tri?i<e 8e Allera la ?@#@<tirea 8atro#at@ de bu#icii Tere<ei
Vlterior& <e l@<@
iziteze& #ici ab<orbit
chiar atu#ci dec>#d
8oezia
ea <e<a&>?bol#@i<e
a<t"el c@ #ura
?ai @<i ti?8 <@ o
7a? tot ># acea<t@ 8erioad@& Tere<a <e ?ut@ la B9ro# aca<@& >#c@lc>#d
"lara#t ter?e#ii acordulu i ei de <e8arare %i leile i#<titu=iei de ca+alier
ser+ente. Dar #u au 8arte de 8rea ?ulte bucurii 7@ldu ra era <u"oca#t@&
iar B9ro# 8etrecea 8rea 8u=i# ti?8 cu ea !i ?ai ra a "o<t "a8tul c@ #u
a <c@8at #e8ede8<it@: 8a8a a ordo#at <i<tarea 8e#<iei <ale ali?e#tare
I# tot ace<t ti?8& 8olitica olatil@ a italie#ilor %i <8riJi#ul 8e care
"a?ilia ei ca %i a lui B9ro#& de alt"el0 >l acorda<e 8artidului 7arbo#arilor&
o <ocietate <ecret@ reolu=io#ar@ care ?ilita 8e#tru libertatea 8olitic@& i$au
obliat 8e cei di# #ea?ul a?ba <@ <e ?ute la e#oa Acolo Tere<a %i
o9ro# au >?8@r=it di# #ou o locui#=@& dar el a eli?i#at$o e"ecti di# ia=a
lui& i#terzic>#du$i <@ ?ai i#@ ># a8ro8ierea ca?erei lui %i co?u#ic>#d cu
e
a #u?ai ># <cri< 7>#d <ora ei iubit@& 7aroli#a& a ?urit& B9ro# i$a tri?i<
Tere<ei u# <curt bilet de co#dolea #=e& dar abia 8e<te 8atru zile <$a obo<it
<@ o iziteze

2)
ia=a Tere<ei era di<tru<@ V#de di<8@ru<e ?area ei iubireP >#ce8u <@
"ac@ tot ?ai de< crize de elozie& 8e care el le #u?ea eclats ; "r izbuc#iri&
hohote0& >#<tr@i#area lui B9ro# de a?a#ta <a ># <tare de %oc era at>t de
8uter#ic @& > #c>t el >#ce8u <@ > #cli#e <8re eadare Bru<c& o a# u#=@ c@ a ea
<@ 8lece ># recia& u#de izbuc#i<e o reolt@ >?8otria do?i#a=iei oto$
?a#e Tere<a 8ri?i 8ro<t e<tea %i declar@ c@ aea <@ ?ear@ %i ea >#
recia KCe?eie ab<urd@& >i <tri@ el& >#riJorat c@ ea ar 8utea "ace o
<ce#@ Dar ea <e ?ul=u?i <@$%i de8l>#@ >#"r>#erea& u#eori a@=> #du$<e de
el >#l@cri?at@& alteori orbi#d ># ter?e#i eloio%i de<8re #oble=ea %i <a$
cri"iciul <@u
?ii >#ai#te de 8lecare&
de lire 8e B9ro# >%i8e#tru
care le rezera<e reizuiAllera
te<ta?e#tul %i >i8ri?i
Tere<a l@<@ eie<tea
cele ci#ci
?o%te#irii ei cu lacri?i de i#di#are& a%a cu? re"uza<e orice dar cu aloare
b@#ea<c@ & ># a"ar@ de u# i#el de aur la care =i#ea e#or? & di# ?oti e
<e#ti?e#tale Iubirea ei a "o<t 8ur@& declara ea& %i #u oia #i?ic de la el
># a"ar@ de deota?e#tul lui B9ro# le ?@rturi<i<e 8riete#ilor c@& <8re
deo<ebire de cele ?ai ?ulte "e?ei& Tere<a "u<e<e >#totdeau#a dezi#tere$
<at@ De<iur& lu?i<e el ># co#ti#uare& #u era r@u c@ ?o%te#ea #i%te ba#i
Tere<a "u >#durerat@ de de<8@r =ire Reul ile lui ca+alier ser+ente >i
i#terziceau u#ui amico <@ <e de<8art@ de a?a#ta <a& dar B9ro# "@cu<e ace<t
lucru& zdrobi#du$i i#i?a %i u?ili#d$o ># ochii >#treii <ociet@=i
Tere<a ?ai aea %i alte 8roble?e& de ordi# 8ractic: ># 8ri?ul r>#d&
<u<8e#darea de c@tre 8a8@ a 8e#<iei <ale ali?e#tare Ea %i "a?ilia ei re<$
8i#<er@ o" erta de aJutor "i#a#ciar a lui B9ro#& a%a c@ acu? #u aea #ici u#
ba# La Ro?a& acolo u#de 8a8a dicta<e c@ ea trebuie <@ l ocuia<c@& a tr ebuit
<@ <tea ># ca<a lui Gaolo 7o<ta& u# echi 8riete# %i 8ro"e<or *@r@cia
Tere<ei
deoareceera># relati@& c@ci aea<ale
ur?a actiit@=ilor o <eritoare cu ea0"u<e<e
reolu=io#are Tat@laru#cat
ei #u o >#8utea aJuta&
8u%c@rie
B9ro# #u >i o"eri #ici el 8rea ?ult@ co#<olare& >i e8edia doar c>te u#
bile =el ocazi o#al& 8ro? i=> #d <@ o izi teze <au <@ tri ?it @ du8@ ea& ceea ce
#u <e >#t>?8la #iciodat@ Vlti?ul bilet 8e care 2$a 8ri?it de la el& la u# a#
de la 8lecarea <a ># recia& era ?>z@lit la u# ca8@t al u#ei <cri<ori lu#i
%i ta#dre de la "ratele ei& care >l >#<o=i<e 8e 8oet ># recia
># 21'& la #u?ai treizeci %i %a<e de a#i& B9ro# a ?urit Vlti?ele <ale
cui#te& re8rodu<e de c>=ia ?artori& o ?e#=io#au re8etat 8e Ada& "iica 8e
care i$o #@<cu<e A##abella& %i 8e Auu<ta& <ora <a itre@ Nu 8o?e#i de
Tere<a& #ici de 7laire& 7aroli#e <au de alt@ a?a#t@
Marea 8oe<te de drao<te a Tere<ei <e <">r%i<e Miza<e >#treaa ei
ia=@ 8e iubitul <@u amico, a c@rui ?oarte o l@<a @duit@ de a"ec=iu#e la
"raeda >r<t@ de dou@zeci %i trei de a#i Tot ce >i ?ai r@?>#ea erau tea#$
curile de <cri<ori <chi?bate cu B9ro#& 8recu? %i core<8o#de#=a lui B9ro#
cu ter=e 8@r=i& 8ri#tre care <e #u?@rau %i c>tea "e?ei cu care "lirta<e Mai

2.
a 9ea o bro%a 8e care i$o tri?i<e<e <ora lui itre@& Auu<ta Tere<a re"u$
za< e c>#da <@ o 8ri?ea<c@& <8u#>#du$i lui B9ro# c@ era 8rea <cu?8@
7u? <@ >%i duc@ ia=a ?ai de8arteP Ge <curt& T ere<a <e >#toar<e la <o=ul
e J Du8 @ #u? ai ci# ci lu# i& ace <t ara #aJ a?e #t e%ua di# #ou De acea <t@
Hata& cei doi uiccioli <e de<8@r=ir@ ># ter?e#i a?icali %i core<8o#dar@ ca
echi 8riete#i 8>#@ la ?oartea co#telui& care la b@tr>#e=e orbi<e
Tere<a Jura<e odat@ c@ a a%te8ta >#toarcerea lui B9ro# la o ?@#@<tire
Acu?& du8@ ?oartea lui& >%i tra#<"or?@ ia=a >#tr$u# ?au<oleu dedicat hii
># "loarea >r<tei& Tere<a <e c@<@tori cu ?archizul "ra#cez de Boi<<9& care
era la "el de ?>#dru ca %i ea de "a8tul c@ "u<e<e ?etre<a lui B9ro# >#tr$o
aria#t@ reizuit@ de Tere<a& B9ro# "ui<e ># recia ca <@ >%i >#t>?8i#e
t#oartea& ?ai derab@ dec>t <@ >#"ru#te ia=a "@r@ a "i c@<@torit cu ea
># 21).& 8oetul "ra#cez La?arti#e a 8ublicat o carte care& ># iziu#ea
Tere<ei& de#atura %i 8oe<tea ei <ubli?@ de drao<te& de#ir>#du$2 8e B9ro#
># care edea u# olo >#@crit Tere<a r@<8u#<e la acea<t@ 8arodie <crii#du$%i
8ro8riile ?e?orii& ord Eyron 2uge par es temoins de sa +ie Lord B9ro#
Judecat de cei care au "o< t ?ar tori la i a=a < a0 olu?ul& 8ublicat a#o#i?&
a "o<t cataloat dre8t 8lictico< %i #eedi"icator
Tere<a <cri<e atu#ci o a doua lucrare& ?ai reelatoare& de<8re le@tura
<a cu B9ro#& a ie de ord Eyron en talie Kia=a Lordului B9ro# >#
Italia0 Nu a 8ublicat ace<t olu?& co#<id er>#d c@ a<e?e#ea dez@ luiri ar
"i "o<t i#dece#te ># ti?8ul ie=ii& dar biora"ii ei 2$au citit %i au a"lat&
8ri#tre altele& c@ ea cita<e di# <cri<oril e l ui B9ro# c@tre ea #u?ai 8a<aJele
care o 8reze#tau >#tr$o lu?i#@ "aorabil@ & a8roa8e ca u# co?8a#io # a#e $
lic al 8oetului
Di# ?ulte 8u#cte de edere& chiar a%a a "o<t B9ro# ide#ti"ica<e ># ea
o #atur@ ro?a#tic@ 8ri# ecele#=@ %i chiar a%a a "o<t ?ereu Tere<a 7hiar
%i la b@tr>#e=e&
o hi#d@& ea 8@<tra<e
<cri<orile ei c@trecioburi
B9ro#di# iubirea care
%i <cri<orile lui <e "@r>?i=a<e
c@tre ea& u%orde ?ult:
Kcorec$
tate acolo u#de era #ece<ar& 8e#tru a ar@ta lu?ii ce oia el de "a8t <@
<8u#@ Mai aea %i ?i#iaturi cu chi8ul lui >#tr$u#a di# ele& u# B9ro#
buh@it o 8rie%te cu dor 8e Tere<a Dar "a=a ei e<te ?>z@lit@& c@ci ei i <$a
8@r ut c@ art i<t ul #u i$a <ur 8ri #< i?a i# ea a%a cu? %i$ ar "i dor it
Tere<a <$a hr@#it di# a?i#tiri trucate %i a re<8i#< tot ce i#tra ># co#"lict
cu er<iu#ea ei A "o<t a?a#ta lui B9ro# ti?8 de doi a#i& ?i#=i#du$%i tat@l&
>#%el>#du$%i b@rbatul& #e<ocoti#d co#e#=iil e <ociale& 8reocu8at@ #u?ai de
8er<oa#a lui B9r o# Acei doi a#i au do?i#at celelalte dece#ii ale ei<te#=ei
.2
X 7hiar %i cea de a doua c@<@torie a ei izora tot di# e8erie#=a b9ro#i$
a
#a De 8arc@ B9ro# "u<e<e 8e#tru ea ?ai derab@ o ?i<iu#e dec>t u#
b@r bat "er ?ec @to r %i ?el a#c oli c& car e o iub i<e %i o dor i<e 8e#t ru <cu rt
tir#8 B9ro# >i d@du<e Tere<ei u# <e#< ># ia=@ %i& co#"or? credi#=ei <ale
"ere#te& >i ad@ua<e u# 8lu< de aloare
7aroli#e La?b %i Tere<a uiccioli au "@cut 8arte di# ari<tocra=ia 8rii$

2,
leiat@& iar <ocietatea ># care tr@iau le tolera #eoile ro?a#tice %i erotic e
<8eci"ice "e?eilor di# cadrul ?ariaJelor ara#Jate& care >%i duceau ia=
al@turi de b@rba=i i#co?8atibili cu ele 7o#e#=iile 8reedeau re<8ectarea
u#or co#di=ii acce8tabile: "idelitatea #ee<tei 8>#@ la 8roducerea d e
?o%te#itori leiti?i& rela=ia de re<8ect cu <o=ul >#cor#orat& eitarea <ca#S
dalului era i#terzi<@ >?8erecherea cu izitiul& de ee?8lu& de%i <o=ii %i "JJJ
l@<au ade<ea raide <eritoarele0& #u <e c@dea ca "e?eia <@ <e ?ute aca<@
la a?a#tul ei& era i#terzi< co?8orta?e#tul ie%it di# co?u#
Ge de alt@ 8arte& <ocietatea o co#da?#a 8e 7laire 7lair?o#t 8e#tru
ileiti?itatea %i <@r@cia ei& %i 8e#tru c@ dee#i<e a?a#t@  7>#d %i ea a "o<t
co8le%it@ de Kiubire ade@rat@& <$a ridicat >?8otria oric@ror reuli De%i
la K<cruti#& 7laire #u ri<ca 8rea ?ult ?iz>#d 8e "ericire ># 8o<tura de
a?a#t@ *ociet atea di# <ecolul al YIII$lea era ># a%a "el <tructurat@& >#c>t
o co#da?#a<e oricu? la #e"ericire %i <i#ur@tate !i 8e#tru c@ B9ro# <$a
doedit a "i u# 8arte#er i#di"ere#t& rezultatele deza<truoa<e ale >#c@8@=>#@rii
ei de a dee#i a?a#t@ au "o<t >#tru totul 8reizibile

21

Consoartele clan#estine ale
&it
:&t'

clericilor 7ne8celibatari
7i#e %i$ar "i 8utut i?ai#a reodat@ c@ "e?eile care >%i duceau ia=a
al@turi de <eritorii Do?#ului <e or 8o?e#i co#da?#ate de *">#tul
Hiero#i? ca Kt>r"ele u#ui <i#ur b@rbatP !i e<te orba de acela%i <">#t
care& 8e re?ea c>#d "u<e<e c@lu@r #oice& ># a doua Ju?@tate a <ecolului
al I$lea& <e lu8ta<e di# r@<8uteri <@$%i biruia<c@ 8ro8ria dori#=@ tru8ea<c@
Mul=i 8reo=i c@deau 8rad@& ade<ea cu u%uri#=@& i<8itelor 8e care le a"uri<ea
Hiero#i?& %i 8e#tru c@ #u 8uteau <au #u oiau <@ tr@ia<c@ "@r@ o "e?eie
al@turi& "ie <e c@<@toreau& "ie >%i luau a?a#te
La >#ce8uturile cre%ti#i<?ului& c@lu@rii %i 8reo=ii iubeau "e?eile %i
tr@iau cu ele la "el ca ?ire#ii Dar& 8ri# <ecolul al I$lea& <$a r@<8>#dit
doctri#a celibatului Teoloia& a<ceti<?ul& ?otiele 8ractice %i cele leate
de 8ro8rietate i$au deter?i#at 8e G@ri#=ii Bi<ericii <@ i?8u#@ clerului
celibatuldoctri#e
i#ocau Gre<iu#ile e#eau
care di# ?aila?ulte
<e re"ereau #atura8@r=i %i erau %i<t@ruitoare
i<8ititoare i?oral@ a T eoloii
"iicelor
Eei& la 8@catul rela=iilor <euale cu ace<tea %i la aloarea a<ce=ilor cre%ti#i
care re#u#=a<er@ %i la <e Totodat@& ace%ti o"iciali ai Bi<ericii >i acuzau 8e
8reo=ii actii di# 8u#ct de edere <eual c@ le li8<ea <u8erioritatea ?oral@
de care aeau #eoie 8e#tru a$i 8a<tori 8e al=ii
Ab<trac=ie "@c>#d de teoloie& cel ?ai 8uter#ic aru?e#t ># "aoarea
celibatului 8rela=ilor era cre%terea aerii Bi<ericii 7@<@tori=i <au #u& 8reo=ii
cu oblia=ii "a?iliale co#<u?au re<ur<e& care alt"el <$ar "i acu?ulat >#
i<tieria Bi<ericii *8re deo<ebire de celibatari& 8reo=ii c@<@tori=i cheltuiau
8e#tru a$%i >#tre=i#e #ee<tele& a?a#tele %i co8iii& l@<>#du$%i 8ro8riet@=ile
?o%te#ire "a?iliei& ?ai derab@ dec>t Bi<ericii
*i#odul de la Elira& =i#ut ># *8a#ia& ># -()& a i?8u< celibatul tuturor
e8i<co8ilor c@<@tori=i& 8reo=ilor %i diaco#ilor *$a 8or#it de la 8re?i<a c@
celibatul aea <@ ridice <ta#dardele ?orale ale 8rela=ilor& >?bu#@t@=i#du$le
ace<tora <tatutul <ocial Aceea%i adu#are a decretat c@ to=i cei care co#ti$

2+
#uau <@ aib@ rela=ii <euale ur?au <@ "ie r@<8o8i=i& ># -')& ?ult ?ai i#$
"lue#tul 7o#<iliu de la Niceea a i#terzi< c@<@toria clericilor %i coabitarea
ace<tora& "ie ei e8i<co8i& 8reo=i& diaco#i <au al=i eclezia%ti& cu orice "e?eie&
Kcu ece8=ia ?a?elor& a <urorilor lor& a u#ei ?@tu%i <au a oric@rei alte
8er<oa#e care e<te di#colo de orice <u<8iciu#e Ace<t a#u#= de"i#ea %J
totodat@ co#da?#a co#cubi#a eclezia<tic@& ce aea <@ "ie di<8re=uit@ %J
8er<ecutat@ de$a lu#ul >#treii i<tor ii a cre%ti#i<?ului ro?a#o$catoli c
>#ce8>#d di# -,(& bulele 8a8ale au<tr>#< %urubul& i#terzic>#d %i rela=iile
<euale& #u #u?ai c@<@toria Idealul celibatului 8reo=e<c dee#i<e "oarte
r@<8>#dit& dar #u acela%i lucru <e 8oate <8u#e de<8re 8u#erea <a ># 8rac$
tic@; ?aJoritatea 8reo=ilor c@<@tori=i co#ti#uau <@ "ac@ <e cu <o=iile lor&
de%i u# >#tre %ir de edicte >i co#i#eau 8e 8reo=ii #ec@<@tori=i <@ #u <e
>#<oare du8@ hiroto#i<ire Greo=ii a?bi=io%i <e<izar@ c@ celibatul era u# atu
<u8li?e#tar ># cariera lor
># ciuda i#terdic=iei& u#ii clerici <e c@<@torir@& cu bi#ecu>#tarea u#or
8reo=i care "ie #u le cu#o%teau <tatutul& "ie #u doreau <@ dea a<cultare
edictelor Al=ii& c@<@tori=i <au #u& >%i "@cur@ a?a#te Ga8a Aa8itu< I& ale<
># )-)& a "o<t "iul #eleiti? al lui ordia#u<& u# a<t"el de 8reot Ga8a loa#
al YlII$lea +.)$+,'0 a "o<t uci< de u# <o= c@ruia i$a 8u< coar#e Ga8a
I#oce#=iu al III$lea 21$2+'0& iro#ic #u?e& %i$a recu#o<cut co8iii
#eleiti?i Iar >#ce8>#d di# <ecolul al IY$lea %i 8>#@ la Ju?@tatea <ecolului
al Yl$lea& a?a#tele 8a8ale Theodora Theo8h9lact& "iica ei& Marozia %i
ur?a%ele lor au "o<t at>t de i#"lue#te la curtea 8a8al@& >#c>t 8a8alitatea era
#u?it@ ># e8oca lor %i K8or#o era=i e
A?a#tele 8a8ale erau r@<"@=ate %i 8roteJate& #u >#<@ %i 8arte#erele
8reo=ilor 8arohi& ?ai u?ili E8i<co8ii <eeri di# er?a#ia <ecolului al
Y$lea le >#<e?#au %i le u?ileau 8e "e?eile <u<8ectate de rela=ii i#ti?e cu
8reo =ii& 8or8reo=ilor&
a?a#tele u#ci#d <@iarli atu#ci
<e taie c>#d
8@rul?ureau&
 E8i<co8ii
ele<8a#ioli le dre8tul
#u aeau eco?u#ica u 8e
la <luJb@
<au la. ?o#u?e#t "u#erar
># <ecolul al Yl$lea& leea ca#o#ic@ de"i#ea #ee<tele 8reo=ilor dre8t
Kco#cubi#e& co8iii ace<tora dee#i#d a<t"el ba<tarzi& ># 2(21& *i#odul de
la Gaia a >#robit co8iii 8reo=ilor care au aJu#< ># 8ro8rietatea Bi<ericii& >#
2(1+& *i#odul de la A?al"i a eti#< robia %i la #ee<tele %i co#cubi#ele
8reo=ilor; cele ale c@ror 8arte#eri erau <ubdiaco#i <au clerici ?ai >#al=i >#
ierarhie 8uteau dee#i <claele lorzilor "eudali
Mul=i 8reo=i <$au o8u< ace<tor decrete V#ii au <u<=i#ut c@ <>#t "or=a=i
<@ alea@ >#tre <o=ii %i oca=ia lor Al=ii au 8re@zut& ># ?od corect& du8@
cu? a doedit i<toria& c@ abolirea c@<@toriei a "aoriza ae#turile cla#$
de<ti#e %i a co#tribui la r@<8>#direa co#cubi#aJului 7o#duc@torii laici %i
8arohii au i#tere#it %i ei >?8otria co#cubi#arilor& ter?e#ul o"icial "olo$
<it 8e#tru de<e?#area 8reo=ilor care =i#eau a?a#te& iar rezultatul a "o<t
i#<talarea hao<ului *8re "i#ele <ecolului al Yl$lea& 8ri#=ii er?a#i 8ede8$

2)(
.aV e8i<co8ii c@<@tori=i& co#"i<c>#du$le aerea& iar loata de e#oria%i ?>#io%i
N >#a 8e 8reo=ii #e8o8ulari& i#oc>#d tot <oiul de 8retete De 8artea
5ealalt@& co#cubi#arii >i a<altau 8e ae#=ii Ga8ei riorie al H$lea& u#
e"orr#ato r care ?ilita 8e#tru abolirea c @<@to riei eclez ia<tice  Re"or?e le
lui riorie <$au <oldat cu a<e?e#ea 8er<ecu=ii ># r>#dul a?a#telor 8reo=ilor&
>#c>t u#ele di#tre ele <$au <i#uci<
Euro8a era ># r@zboi& ># 2'2)& totu%i& Juri<tul$8a8@ I#oce#=iu al III$lea
co#ocat cel de Al Gatrulea 7o#<iliu Latera#& care a decretat c@ to=i
clericii erau celibatari di# 8u#ct de edere leal& chiar %i cei care "u<e<er@
c@<@tori=i >#ai#te de hiroto#i<ire ># ?od iro#ic& a<ta >#<e?#a c@ tai#a
c@<@toriei la catolici 8reze#ta o i?8orta#=@ ?ai ?ic@ dec>t hiroto#i<irea !i
le ?ai <uera a#u?itor teoloi c@& di# acel ?o?e#t& co#cubi#aJul ur?a <@
dei#@ o <tare 8ro8rie 8reo=iei Crece#=a cu care 8reo=ii <i#uri <educeau
<au erau <edu%i de "e?ei ># c@utare de co#<iliere 8ractic@ %i <8iritual@ a
<ilit co#rea=ii le <@ caute 8reo=i care aeau deJa o co#cubi#@ rezide#t @
*e i#oca dre8t aru?e#t "a8tul c@ 8reotul era >?8i#< <@ le <educ@ 8e
"e?eile di# 8arohie #u #u?ai di# dori#=@& ci %i di# cauza <i#ur@t@=ii;
co#<eci#=a loic@ a ra=io#a?e#tului era c@ 8reze#=a u#ei "e?ei ar "i 8utut
<@ ?ai z@@zuia<c@ ace<te a<alturi <euale
># 8lu<& a%a cu? <ubli#iaz@ Daid Lederer %i Otto Celdbauer ># olu$
?ul lor he Concubi ne! "omen, #riest s and the Council of rent 7o#$
cubi#a: "e?ei& 8reo=i %i 7o#<iliul de la Tre#t0: Krela=iile 8e ter?e# lu#
co#tribuiau la <tabilitatea i#ter#@ eco#o?ic@ %i <ocial@& le>#du$i 8e
re8reze#ta#=ii clerului de co?u#it@=ile lor 8ri# rela=ii de rude#ie <e?io"i$
ciale& c@ci ace%tia& ca ta=i %i <o=i re<8o#<abili& dee#eau de?#i de >#credere
># >#de8li#ire a >#datoririlor lor  O"icialii laici ai e8ocii au @zut ># acea<t@
<itua=ie ocazia 8er"ect@ 8e#tru a i#tera clerul ># elita <ocial@ local@ *$a
<8u< ade<ea
c>%tiat c@ ?ire#ii&
di# celibatul o 8arte e<e#=ial@ a Bi<ericii& au aut 8rea 8u=i# de
clerical
De la >#ce8utul <ecolulu i al YI$lea %i 8>#@ la ?iJlo cul <ecolu lui al
YlI$lea& Re"or?a Grote< ta#t@ %i$a co#ce#trat di# #ou ate#=ia a<u8ra celi $
batul ui& 8e care re"or ?ator ii <$au r@bi t <@ >l co#da?# e Marti # Luthe r
>#<u%i a "@cut a8el la tolera#=@ ># ceea ce 8rie%te <l@biciu#ea u?a#@ >#
?aterie de <e MariaJul <@u ulterior cu c@lu@ri=a ateri#a o# Bora e<te
cit <e 8oate de r@itor ># ace<t <e#< Mul=i re"or?ator i au acuzat cu ci#i<?
Bi<erica& <8u#>#d c@ <coaterea ># a"ara leii a co#cubi#aJului a o"erit Ro?ei
ocazia <@ adu#e <u?e e#or?e di# a?e#zi de la 8reo=ii co#trae#ie#=i V#
e
8i<co8 er?a# >i a?e#da #u?ai 8e 8reo=ii 8arohi care d@deau #a%tere la
c
_8ii #eleiti?i& dar altul& 8e#tru a "i <cutit de <arci#a de a ide#ti"ica
co#trae#ie#=ii& >i taa 8e to=i 8reo=ii 7>#d co8iii e#eau 8e lu?e& erau
a
de<ea 8reze#ta=i ca #e8o=i <au #e8oate& care ur?au <@ "ie cre<cu=i de
Greot

2)2
92ENA1ERA: PREOTULUI
*trateia obi%#uit@ a 8reotului& care <e >#t>l#e%te %i azi& era <@ 8reti#d@
c@ a?a#ta <a >#de8li#ea atribu=iile u#ei <i?8le ?e#aJere Obiceiul de
@zdui "ecioare cre%ti#e %i @due ># c@?i#e 8otriite $ %i ce c@?i# ar "J
"o<t ?ai 8otriit dec>t cel al 8reotuluiP $ le a<iura ace<tor "e?ei u# <8at
8rotector %i u# ?od de a$%i c>%tia ei<te#=a Dar 8rooca %i <ca#daluri
c@ci& i#eitabil& <e aJu#ea la a8ro8ierea "izic@ Vlterior& a?a#ta 8reotului
a "o<t de#u?it@ focaria, u# ter?e# care eolua<e de la >#=ele<ul <@u oriJ
#ai de o<8odi#@& "at@ ># ca<@ <au co#cubi#a <oldatului& iar 8er<o#aJul
focaria a dee#it
ia=a u#literar
real@ #u cli%eu@0
literar
a u#ei focaria era i?8reizibil@ Bi<erica
7re%ti#@ care #u <e 8urta deloc cre%ti#e%te0 a co#ti#uat <@ le 8er<ecute 8e
ace<te "e?ei Ge#tru a le <coate di# a<cu#z@toare& ae#=ii Bi<ericii de<ci#$
deau ># 8arohii %i i#teroau 8reotul %i e#oria%ii Gu#eau >#treb@ri de e#ul:
7e <e %tie de<8re 8reotP Are reo a?a#t@P *e co#<ider@ c@<@toritP Are
reu# co8ilP Da#<eaz@ cu reo "e?eie la #u#=iP Mere cu reo "e?eie la
baia 8ublic@P V#ii e#oria%i& ?ai i#oce#=i& care co#<iderau c@ 8reotul 8reze#$
ta >#credere toc?ai datorit@ "a8tului c@ era u# bu# <o= %i tat@& le "ur#izau
ace<tora i#"or?a=iile cerute Dar rezultatul era di"erit de cel <co#tat de ei
La >#ce8ut& a<t"el de izite aeau u# caracter <8oradic& dar 8ri# <eco$
lele al YI$lea %i al YII$lea dee#i<er@ "rece#te ># ia=a u#ui 8reot
E<te i?8o<ibil <@ ealu@? acurate=ea i#"or?a=iilor r@?a<e de la ace%tia&
dar ra8oartele& <uereaz@ at>t "a8tul c@ celibatul dee#ea tot ?ai r@<8>#dit&
c>t %i te#di#=a e#oria%ilor de a a<cu#de o"icialilor ceea ce %tiau De ee?$
8lu& ># 2)2.& izitele i#dicau "a8tul c@ ># <ud$e<tul er?a#iei #u?ai 2)
di#tre total
cluzii 8reo=idi"erite
aeau A#cheta
co#cubi#e&
di#dar ># a2).(&
2).( izatra8oartele
21 8reo=i&aJu#eau la co#$
di#tre care 2.)
au re"uzat <@ coo8ereze& iar ,. 8reti#deau c@ #u au aut #iciodat@ rela=ii
<euale cu <eritoarele lor Totu%i& 2) de 8reo=i recu#o%teau c@ >#tre=i#eau
rela=ii <euale de durat@ cu "e?ei& iar 2'1 recu#o%teau co#ce8erea u#ui
#u?@r de u#u 8>#@ la #ou@ co8ii
Ideile Re"or?ei& ?ai ale< atacul la adre<a celibatului obliatoriu& i$au
i#"lue#=at 8ro"u#d 8e clericii care au r@?a< ># <>#ul Bi<ericii 7atolice A
cre<cut <i?=itor #u?@rul celor i?8lica=i ># ?od de<chi< ># rela=ii cu "e?ei;
ace%tia >%i atr@eau ?>#ia Bi<ericii& iar co#cubi#ele lor ri<cau o8robriul
8ublic
Dar "or=ele 7o#trare"or?ei <$au <tr@duit <@ ?i#i?alizeze ace<te ee?$
8le de <"idare a reulilor De ee?8lu& ># Baaria <ecolului al YI$lea&
Ducele Albert al $lea %i "iul <@u care i$a <uccedat la co#ducerea reiu#ii&
6illia? cel Gio<& au la#<at o cruciad@ >?8otria co#cubi#aJului %i c@<@$
toriei 8reo=ilor 6illia? %i$a autorizat o"icialii <@ >i >#eze 8e co#trae#ie#=i$

2)'
Bi<erica i$a dat dre8tul să >#tre8ri#d @ a#chete laice& <@ 8erchezi=io#e ze
a<e 8arohiale %i <@ are<teze at>t 8reo=ii& c>t %i 8e co#cubi#ele lor 7 >#
2)-1& %i a8oi ># 2)1& la i#i=iatia lui 6illia?& 8arohiile baareze
"o<t <u8u<e u#or #oi a#chete Nu 8ute? dec>t<@ #e i?ai#@? <ati<"ac=ia
fi<tra a lui 6illia?& c>#d ae#=ii <@i zelo%i i$au co#"ir?at <u<8iciu#ile&
>#tr$u#ul di# cazuri& o #obil@ de#u#=a<e u# 8reot %i 8e a?a#ta <a&
buc@t@rea<@ Reia=Ja lor era at>t de a<e?@#@toare c@<@toriei& >#c>t buc@t@rea<a
chiar e#i<e cu dot@& eact ca >#tr$o c@<@torie laic@& iar cei doi "@cu<er@ %i
<chi?b de i#ele Tr@iau >?8reu#@ "@r@ <@ <e$a<cu#d@& ?er>#d 8>#@ acolo
>#c>t >i 8ri?eau 8e oa?e#ii e#i=i cu treburi o"iciale ># 8atul ># care
dor?i<er@ >?8reu#@ Griete#ii buc@t@re<ei ?@rturi<ir@ %i c@ ea le <8u<e<e
c@ r@?@<e<e raid@& de%i docu?e#tele #u ate<t@ dac@ a #@<cut <au #u De
a<e?e#ea& ea a8@ra irilitatea 8reotului ei ># "a=a celor care >l batJocoreau&
<u<=i#>#d c@ Kera u# o? c@ruia >i curea <>#ele 8ri# i#e& care aea
#eoie de o "e?eie %i era <u"icie#t de b@rbat 8e#tru orice "e?eie Greotul&
care o iubea& ?er<e %i ?ai de8arte Dac@ autorit@=ile o obliau 8e a?a#ta
lui <@ >l 8@r@<ea<c@& Kaea de >#d <@ >%i "ac@ de ca8 cu alte "e?ei di#
8artea locului
Au ie%it la ieal@ %i detaliile altor rela=ii ># ur?a ace<tor ?@rturii ale
8reo=ilor %i e#oria%ilor& dar 8u=i#e a?a#te au "o<t che<tio#ate; "u<e<er@
>#de8@rtate cu 8rude#=@ 7u toate ace<tea& 8reo=ii 8recau=i #u au @zut #ici
u# ?oti 8e#tru care <@ #u recu#oa<c@ "a8tul c@ tr@iau ca %i cu? ar "i "o<t
c@<@tori=i %i co#ce8u<er@ co8ii 8e care >i %i recu#o<cu<er@ 7hiar au dez$
@luit c@ de=i#eau 8ro8riet@=i >?8reu#@ cu a?a#tele lor& iar 8reo=ii ?ai
b@tr>#i <$au re"erit la ara#Ja?e#tele "i#a#ciare 8e care le$a "@cut 8e#tru
"e?eile cu care <e culca<er@ 8e re?uri %i 8e care l e iubeau
Du8@ ce au >#rei<trat toate ace<te detalii re"eritoare la <e& 8rocreere
%i
c@c@<@torie& o"icialii 8roce#tul
># u#ele 8arohii& i?8lica=i >#co#cubi#aJului
a#chetele di# ati#ea
2)1 au,(
aJu#<Oric>t
la co#cluzia
de ?are
ar 8@rea acea<t@ e<ti?are& ea era >#trecut@ de realitate& c@ci acurate=ea
i#e<tia=iilor aea u# de"ect e<e#=ial& ># 8ri?ul r>#d& 8o8ula=ia laic@ ade<ea
tolera& ba chiar a8roba ace<te u#iu#i 8reo=e%ti& a%a c@ #u to=i ?artorii au
"o<t <ut@ la <ut@ coo8era#=i !i ?ai <e?#i"icati e<te "a8tul c@ 8reo=ii au
"o<t ade<ea 8ree#i=i de c>te u# o"icial uer#a?e#tal #eide#ti"icat& care
a
@<it a<t"el u# ?od ecele#t de a ?ai <toarce #i%te ba#i Aerti<?e#tul
!i co#<8ira=ia o"icialilor locali le$au o"erit 8reo=ilor r@azul <u"icie#t 8e#$
tru a$%i tri?ite a?a#tele ># ca<e <iure <au 8e#tru a le <coate di# Baaria
7>#d 6illia? a"l@ c@ ?i<iu#ea >i "u<e<e <abotat@& <e Jur@ <@ i?8u#@
a?e#zi u<tur@toare celor care "@ceau 8o<ibil@ <curerea de i#"or?a=ii 7eea
c
e >#<@ #u 8utea "ace era <@ Judece 8reo=ii co#cubi#ari <ub i#cide#=a leii
Laice G@catele lor r@?>#eau de do?e#iul leii bi<erice%ti A?a#tele& >#<@&
#
u be#e"iciau de o a<e?e#ea 8rotec=ie& a%a c@ 6illia? declar@ de<chi<
*e
zo#ul la >#@toarea de a?a#te

2)-
V# 8reot co#da?#at 8e#tru "or#ica=ie 8@cat tru8e<c0 de autorit@=i\
eclezia<tice 8l@tea de obicei o a?e#d@& 8o<tea #eru trei zile %i "@cea (
8e#ite#=@ care ade<ea <e co#cretiza 8ri#tr$u# 8eleri#aJ A?a#ta <a& cor#&
8lice& ># ter?e#i leali& era %i ea a?e#dat@ %i <u8u<@ u?ilirii 8ublice
ade<ea 8ri?i#d Kco#da?#area la ?oartea <ocial@& adic@ era "or=at@ <@ <e
eileze
Ciul lui 6illia?& Mai?ilia# I& care >i <ucced@ c>#d ace<ta abdica
8e#tru a <e retrae la o ?@#@<tire& ?er<e %i ?ai de8arte dec>t tat@l %J
bu#icul <@u Rezultatul a "o<t ceea ce u#ii i<torici au #u?it Ku# <tat al
8oli=iei reliioa<e at>t de re8re<i& >#c>t co#cubi#aJul 8reo=e<c a i#trat >#
ilealitate %i ># ?ulte cazuri a di<8@rut Dar <eualitatea 8reo=ea<c@ #u
8utea "i <u"ocat@& a%a c@ o co#<eci#=@ #edorit@ a cruciadei r@zbu#@toare
8urtat@ de Mai?ilia# a "o<t izbuc#irea u#ui <ca#dal& c@ci 8reo=ii "ru<tra=i
<tabileau rela=ii <ecrete cu #ee<tele di#8arohie <au cu <eritoarele #ec@<@$
torite& ># loc <@ "ie l@<tare iubite ale u#ei u#iu#i di# drao<te& co8iii
co#ce8u=i ># ur?a u#or a<t"el de le@turi 8ericuloa<e erau doada ire"u$
tabil@ a 8@catului <eual V#eori& 8@ri#=ii di<8era=i& u# tat@ 8reot <au o
?a?@ co#cubi#@& >i aba#do#au <au chiar >i ucideau Greo=ii >%i l@<au ade<ea
iubitele raide 8rad@ <@r@ciei %i ru%i#ii u#ei #a%teri Kdi# "lori
Mul=i 8reo=i >%i a<cu#deau& 8ur %i <i?8lu& ia=a 8articular@& ># ur?a
u#or 8re<iu#i uria%e di# 8artea cur=ii 8a8ale& u# 8reot >r<t#ic a ?@rturi<it
c@ "@cu<e zece co8ii cu a?a#ta <a& la acea dat@& o <eae#ar@ <u"eri#d@
Alt ierarh& care era eide#t c@ de8@%i<e >r<ta <eualit@=ii& a recu#o<cut
"a8tul c@ >#c@ o ?ai iubea 8e co#cubi#a <a V#ii 8reo=i #u au "o<t ># <tare
<@ alea@ >#tre oca=ie %i "a?iliile lor Ade<ea e?irau ># teritoriile 8ro$
te<ta#te& u#de >l 8uteau <luJi 8e Du?#ezeu be#e"icii#d %i de aJutorul u#ei
toar@%e de ia=@
Gre<iu#ea
ace<tora #e>#cetat@
c@<#iciile& ade<eala >#
care erauire8arabil
?od <u8u%i 8reo=ii <8io#a=i
A?a#tele eraulecele
di<truea
?ai
ul#erabile Autorit@=ile ciile& "ru<trate de i?8o<ibilitatea de a$i 8ede8<i
8e 8reo=ii care re%eau& le chi#uiau 8arte#erele Ace<te "e?ei li8<ite de
a8@rare erau <u8u<e i#teroatoriilor& <ub a?e#i#=area 8er?a#e#t@ a Ktor$
turii Judiciare& ca <@ #u ?ai 8o?e#i? de <e#ti#=@& co#da?#are %i 8edea8<@
G>#@ la a8ari=ia Re"or?ei& tortura re8reze#ta u# i#<tru?e#t 8re<tabilit
al 8racticii Judiciare Era& ca <@ >l cit@? 8e e?i#e#tul Juri<t Vl8ia#& Ki#$
<tru?e#tul de <?ulere a ade@rului 8ri# chi#uire %i <u"eri#=a tru8ului
Tortura #u trebuia #ici <@ ucid@& #ici <@ ?utileze de%i ade<ea toc?ai a<ta
"@cea0 V# e8ert ?edical trebuia <@ 8artici8e& iar u# #otar ur?a <@ >#rei<$
treze tot ce <e <8u#ea O co#"e<iu#e "@cut@ <ub tortur@ trebuia re8etat@ a
doua zi& dar u# acuzat care >%i lua orbele >#a8oi era 8ur %i <i?8lu torturat
di# #ou Nici ?@rturi<irea #u 8u#ea #ea8@rat ca8@t chi#urilor; tortura 8o<t$
?@rturi<ire era o 8ractic@ obi%#uit@& 8e#tru c@ >l >#curaJa 8e cel i#oat <@
"ur#izeze #u?ele co?8licilor <@i

2)
Ce?eile %i co8iii erau de obicei <cuti=i de cele ?ai teribile %i ?utila#te
torturi& ># <chi?b& li <e leau <tr>#< %i li <e dezleau ># ?od re8etat ?>i$
Jle& ceea ce >?8iedica circula=i a <>#elui *au #u erau l@<a=i <@ doar?@
te5dou@zeci %i 8atru de ore V#eori li <e tur#au 8e t@l8i lichide i#"la$
?abile %i li <e d@dea "oc ># u#ele cazuri& %i "e?eile erau tra<e 8e roat@&5ar<e
au ?utilate& ca %i b@rba=ii Ce?eile care <e "@ceau i#oate doar 8e#tru
ca iubeau u# 8reot erau& 8e dre8t cu>#t& >#<8@i?>#tate de 8er<8ectia
torturii Rela=iile <e erodau di# cauza <tre<ului a#chetelor %i a re8re<iu#ii
rezerate 8reo=ilor care #u re<8ectau celibatul %i 8arte#erelor ace<tora
Di# ce ># ce ?ai ?ult& 8reo=ii care #u erau di<8u%i <@ tr@ia<c@ co#"or?
Jur@?>#tului de ca<titate >%i >#dre8tar@ ate#=ia a<u8ra "e?eilor cu care <e
8uteau culca "@r@ a <u8orta co#<eci#=ele E#oria%ele c@<@torite dee#ir@
ca#didatele ideale Erau acce<ibile& 8uteau aea <au chiar i#e#ta ?otie
8e#tru a <e @<i ># co?8a#ia 8reotului& 8@rea 8u=i# 8robabil <@ ?@rturi$
<ea<c@ adulterul& c@ci ri<cau <@ <t>r#ea<c@ ?>#ia <o=ilor& %i #u trebuia <@
e8lice cu? aJu#<e<er@ raide
V# 8reot aea chiar o <trateie at>t de ra"i#at@ de <educ=ie& >#c>t "olo$
<ea bi<erica dre8t cuibu%or de #ebu#ii Aea o u%@ <ecret@ 8ri# care >%i
<trecura a?a#tele c@<@torite la cea< de <ear@ A8oi& "@cea <e cu ele >#
altar G@ri#tele Ada? *achreuter& u# 8reot er?a#& aea alt@ tactic@& >#
ti?8 ce Juca Jocuri de #oroc cu <o=ul "e?eii 8e care 8u<e<e ochii& >l
>#de?#a <@ bea& 8>#@ c>#d o?ul <e >?b@ta cru#t Atu#ci *achreuter >l
co#ducea cu a?abilitate 8e e#oria% aca<@ %i& du8@ ce >l a%eza ># 8at& <e
culca cu <o=ia lui
G@ri#tele eor *cherer >#c@lca %i el leea; co#da?#@rile <ale 8e#tru
co#cubi#aJ >#ce8 ># 2.'' %i co#ti#u@ 8>#@ ># 2.)( *cherer <$a culcat cu
cel 8u=i# 8atru <eritoare& tri?i=>#d$o 8e "iecare ># alt ora% du8@ ce <e
>#curca"iecare
cu<er@ cu alt@c>te
"e?eie Co<tele
u# co8il& a?a#te
au "o<t ale 8@ri#telui
co#da?#ate *cherer&
8e#tru care%i>i>#chi<e
"or#ica=ie #@<$
># Tur#ul !oi?ilor di# Mii#che#& "ai?o<ul loc al i#teroatoriilor <ub tor$
tur@ Ece8=ie au "@cut dou@ di#tre ele& care au ?urit ># co#di=ii <u<8ecte&
>#ai#te <@ "ie i#teroate& au "o<t aertizate c@& dac@ re"uzau <@ coo8ereze&
aeau <@ "ie torturate 7>#d li <$au ar@tat i#<tru?e#tele care ur?au <@ "ie
"olo<ite ># ace<t <co8& "e?eile au cedat %i au ?@rturi<it Trei au "o<t @<ite
i#oate %i 8ede8<ite: au "o<t u?ilite ># 8ublic& "ii#d "or=ate <@ 8oarte
hai#e de 8e#ite#=@ %i <@ <tea la <t>l8ul i#"a?iei ># @zul tuturor& <au eilate
Ge#tru totdeau#a *cherer& care a "o<t de=i#ut >#tr$o >#chi<oare bi<ericea<c@
?
ult ?ai areabil@& a trebuit <@ 8l@tea<c@ o a?e#d@ i#"i?@
7lara *trau<< era cea de a 8atra di#tre a?a#tele <ale co#da?#ate %i u#uia
di#tre "iii lui *cherer de8u<e ?@rturie c@ ># rela=ia di#tre ei "u<e<e
are<oarea& <educ>#du$2 la be=ie %i cer>#du$i treizeci de "lori#i Ge#tru
<ericiile <ale& ceea ce "@cea di# ea o 8ro<tituat@& >#tr$ade@r& el o #u?i<e
a%a& dar ea "@cu<e co?e#tarii >#Jo<itoare cu 8riire la b@rb@=ia lui

2))
>?8erecherea lor "u<e<e o a"acere 8ur co?ercial@& declar@ *cherer& uJJ
i#cide#t <i#ular care i?8lica o 8ro<tituat@ Di# #e"ericire& "iul lui "u<e<e
co#ce8ut ># #oa8tea aceea 7a %i celelalte a?a#te ale lui *cherer& 7lara "u
8ede8<it@
Gatru a#i ?ai t>rziu& *cherer a "o<t di# #ou acuzat c@ a l@<at$o raida
8e 7lara& ># ciuda doezilor care de?o#<trau c@ >l >#de?#a<e 8e al t 8reot
<@$i boteze co8ilul& *cherer #e@ acuza=iile& iar tribu#alul >l eliber@ "@r@
<@$i a8lice #ici o 8edea8<@ Trecur@ al=i 8atru a#i& %i *cherer rea8@ru la
tribu#alul eclezia<tic& recu#o<c>#du$<e i#oat de rela=ii <euale cu o alt@
<eritoare %i i?8lor>#d iertare I#<ta #=a "u di# #ou i#dule#t@& ># loc <@ "ie
?utat di# 8arohie& *cherer 8ri?i doar u# aerti<?e #t <eer& "u co#da?#at
la u# 8o<t #eru de trei zile %i a?e#dat
Dou@zeci de a#i ?ai t>rziu& *cherer& de acu? b@tr>#& a "o<t di# #ou 8u<
<ub acuzare& de data acea<ta ># le@tur@ cu buc@t@rea<a lui& M@ria& care >i
era %i a?a#t@& %i #or@ Ciul 8e care 7lara i$2 #@<cu<e <e c@<@tori<e cu
M@ria& cel ?ai 8robabil 8e#tru a$i o"eri ace<teia 8rotec=ia #ece<ar@ ># ur?a
rela=iei M@riei cu tat@l lui Greotul& care o"icia<e acea<t@ c@<torie& a decla$
rat c@ "u<e<e a?e#i#=at cu ?oartea de c@tre *cherer ># caz c@ re"uza <@
o"icieze cere?o#ia Alte doezi ar@tau c@ *cherer o aJuta<e 8e M@ria <@
"ac@ u# aort& care 8robabil c@ #u era 8ri?ul At>t a?e#i#=area cu ?oartea&
c>t %i 8roocarea u#ui aort erau delicte "oarte rae& a%a c@ *cherer "u
co#da?#at la >#chi<oare 8e ia=@ >#tr$o ?@#@<tire M@ria "u eecutat@& cel
?ai 8robabil 8ri# ardere 8e ru& dac@ #u reu%i<e <@ ob=i#@ o co#da?#are
?ai u%oar@& 8ri# <tra#ulare 7@ci& <8re deo<ebire de *cherer& care co?$
8@ru<e ># "a=a u#ui tribu#al bi<erice<c& ea "u<e<e co#"ru#tat@ cu Judec@tori
laici& care erau ?ai 8u=i# ?ilo%i %i care echialau aortul cu 8ru#cuci$
derea& a%a c@ o co#da?#ar@ la ?oarte
*8re <">r%itul
<ta#dardele <ecoluluiro?a#
catolici<?ului al YI$lea& celibatul
Re"or?a& >#locui<e
cea de a treia co#cubi#aJul >#
adu#are a 7o#$
<iliului de la Tre#t& ># 2).'$2).-& dece#ii de re8re<iu#e %i reizuirea ?e$
todelor de 8re@tire a 8reo=ilor reu%i<er@ <@ i#<tituie acea<t@ <chi?bare 7u
ti?8ul& a?biale#=a di# e8oca ?edieal@ re"eritoare la celibatul 8reo=ilor&
care i#"lue#=a<e at>t de 8ro"u#d a%te8t@rile e#oria%ilor de la 8arohii lor& <e
ea8ora<e Acu?& e#oria%ii <e a%te8tau ca 8reotul <@ "ie celibatar& u# ideal
care coi#cidea eact cu ceea ce >#@=a<e %i el la <e?i#ar Ace<ta ur?a <@ se
>?brace cu <traie di"erite& care <@ >l deo<ebea<c@ de laici %i <@ <e ab=i#@ de
la 8racticarea Jocurilor de #oroc& de la b@utur@ %i >#tre=i#erea rela=iilor <e$
uale Realitatea era& de<iur& de<tul de di"erit@ De%i ?aJoritatea 8reo=ilo r
#u ?ai >#dr@z#eau <@ <e a"i%eze ># 8ublic cu reo "e?eie& ?ul=i 8ierdeau >#
lu8ta lor eter#@ 8e#tru 8@<trarea ca<tit@=ii& ># 8o"ida le@?>#tului <acru 8e
care$2 "@cu<e<er@ ># ace<t <e#< ># ?od 8aradoal& i<toria celibatului 8reo=e<c
e<te %i i<toria co#cubi#aJului 8reo=e<c: acolo u#de c@<@toria e<te i#terzi<@&
chiar %i cele ?ai deotate u#iu#i <>#t ilicite

2).
*ecolele care <$au <cur< #u au adu< <chi?b@ri " u#da?e#tale 7elibatul
Iericilor r@?>#e ># ?are #ei?8u< %i& a%a cu? ate<t@ cercet@rile acade$
IJce& doar circa Ju?@tate di#tre 8reo=i <>#t celibatari Dar Bi<erica %i
redi5#cio%ii paria%ă 8e ?ize di" eri te Nu e de ?ir are c@ > #c@ #u au  @<i t
u# teritoriu co?u#
Ju<ti"icarea 8ublic@ a Bi<ericii 8e#tru 8er<ecu=ia 8reo=ilor o co#<tituia
tradi=io#alul le@?>#t teoloic al celibatului %i co#i#erea c@ ace<ta >i a
libera 8e 8reo=i de alte oblia=ii& care le di<tr@eau ate#=ia de la >#datoririle
lor V# al treilea ?oti& #e<cri<& dar la "el de 8uter#ic& era "a8tul c@ 8reo=ii
#ec@<@tori=i re8reze#tau o 8oar@ "i#a#ciar@ ?ult ?ai ?ic@ 8e#tru Bi<eric@&
deoarece&8e#tru
Bi<ericii <8re deo<ebire de b@rba=ii
a$%i >#tre=i#e "a?iliile&c@<@tori=i& ei #u "olo<eau
8e#tru a <8riJi#i carierele8ro8rietatea
"iilor lor %i
a%i >#ze<tra "iicele aJu#<e la >r<ta ?@riti%ului A?a#tele clericale %i co8iii
lor erau @zu=i ca riali 8e ia=@ %i 8e ?oarte at>t ai loialit@=ii 8reo =ilor "a=@
de Bi<eric@& c>t %i ai cheltuielilor de >#tre=i#ere ale Bi<ericii
Ge de alt@ 8arte& a%a cu? arat@ i<toricul He#r9 Lea& ace<te ri<curi ce
izau cor8ul o8era=io#al al Bi<ericii K"@ceau di# ?ariaJ o o"e#<@ ?ai ?are
dec>t co#cubi#aJul <au de<"r>ul 7o#cubi#aJul %i de<"r>ul creau 8u=i#e
oblia=ii; dar 8e de alt@ 8arte& c@<@toria %i co8iii leiti?i 8uteau <ec@tui
re<ur<ele Bi<ericii V# 8reot i?8licat >#tr$o rela=ie cla#de<ti#@ re8reze#ta
u# 8ericol ?ai ?ic 8e#tru re<ur<ele Bi<ericii& dec>t u#ul c@<@torit
7o#<eci#=a ace<tei <t@ri de lucruri a "o<t c@& ># toiul co#"uziei %i co#$
troer<ei& a?a#tele 8reo=ilor 8roli"erau !i& ># ciuda reulilor care le i#$
terziceau 8reo=ilor <@ a#aJeze ?e#aJere <ub >r<ta de treizeci <au chiar
8atruzeci de a#i& i#<titu=ia a?a#te$?e#aJere dee#i<e o 8ractic@ lar r@<8>#$
dit@ 7la#de< ti#itatea ace<tor rela=ii %i ra#ul <ocia l i#"erior al "e?eilor au
"@cut ca& 8>#@ la <chi?barea de atitudi#e di# <ecolul al YY$lea& care a
dezleat li?bile& <@ ei<te 8rea 8u=i#e ur?e i#diiduale ale a?a#telor
Ece8=ia o co#<tituie o <ur<@ ?ai 8u=i# utilizat@: ra8oartele a#chetelor
o"iciale& bi#e docu?e#tate& care o"er@ a?@#u#te at>t de<8re ia=a do?e<$
tic@& c>t %i de<8re a?a#tele 8reo=ilor %i iubi=ii lor Mu#ca de 8io#ierat
e"ectuat@ de Lederer %i Celdbauer ># ace<t do?e#iu co#tribuie ># ?are
?@<ur@ ># re?edierea ace<tei <itua=ii Goe%tile a?a#telor clericale& ca
toate 8oe%tile "e?eilor de$a lu#ul i<toriei& trebuie ea?i#ate di# 8er$
<8ectia i8otezei bazate 8e ceea ce %ti? de<8re co#tetul cu care <$au
co#"ru#tat: tea?a de a "i de<co8erite %i de co#<eci#=ele ace<tui "a8t& re<e#$
ti?e#tele "a=@ de <tatutul lor de"@i?at& 8ro?i<iu#ile 8e care le <?uleau
\e la a?a#=ii lor hiroto#i<i=i c@ or "i 8roteJate& at>t ele& c>t %i co8iii lor
Mai %ti? c@ ?ulte di#tre ace<te "e?ei au "o<t >#dr@o<tite& >i doreau %i <e
#ii#dreau cu ace%ti b@rba=i deo<ebi=i& care de=i#eau cheia tai#elor dii#e %i
chiar a ?>#tuirii
Alt "actor e<e#=ial ># ace<te 8oe%ti de drao<te e<te "a8tul c@& >#ai#te
ca
celibatul <@ dei#@ u# ?od de ia=@ 8e#tru 8reo=i& "e?eile >i edeau 8e
2),
ace%tia ca 8e #i%te b@rba=i cu oca=ie& dezirabili& #u ?ult di"eri=i de& <JJ
zice?& u# doctor <au u# 8ro"e<or Dar& de$a lu#ul <ecolelor& idealul celJ
b@=ului <$a r@<8>#dit& iar 8reo=ii <$au eriJat ># e8o#e#=ii i#ta#ibili ai u#eJ
cla<e <u8erioare Acea<t@ <chi?bare "u#da?e#tal@ #u a a"ectat ?aJoritatea
rela=iilor di#tre 8reo=i %i a?a#tele lor& dec>t <8re ?iJlocul e8ocii ?edie&
ale ># a doua Ju?@tate a liberalului <ecol YY& c>#d catolicii re"or ?i%ti
au i#i=iat u# atac <u<=i#ut la adre<a celibatului clerical& c>tea ae#turiere
liber$cuet@toare 2$au @zut di# #ou 8e b@rbatul dedicat u#ei reliii ca 8 e
o 8ereche dezirabil@ di# 8er<8ectia iubirii erotice %i ro?a#tice

A2ANT ELE PAPALE


heodora şi Maro%ia heophylact
Theodora %i Marozia Theo8h9lact au "or?at o echi8@ ?a?@$"iic@ de
a?a#te ai c@ror iubi=i erau ierarhi Ace<te "e?ei au dob>#dit o a<e?e#ea
8utere 8olitic@& >#c>t& <8re deo<ebire de ?ilioa#e de alte KMarthe a#o$
#i?e& ele <>#t de<cri<e ># a?@#u#t de co#te?8ora#ii lor& ># 8ri#ci8al 8e u#
to# e#i#o< I# 1+(& Theodora %i <o=ul ei& Theo8h9lact& <$au ?utat di#
"er?ec@torul ora% etru<c Tu<culu? la Ro?a& care <e a"la la o di<ta#=@ de
circa treizeci de ilo?etri Theo8h9lact era u# b@rbat curaJo< %i ca8abil&
care a dee#it <e#ator& Judec@tor %i& ># cele di# ur?@& duce re<8o#<abil cu
"i#a#=ele 8a8ale %i ?ili=ia ro?a#@ !i Theodora a "o<t #u?it@ <e#ator 
Dar Theodora aea a?bi=ii ?ai ?ari dec>t <@ raiteze ca u# "luture
"a<ci#at ># Jurul "l@c@rii 8a8ale& >#tr$u# <tat ># care co#duc@torul <u8re?
era 8a8a Ea i<a <@ >#te?eieze o di#a<tie de "a?ilie 8e care <$o ?a$
#i8uleze ># a%a "el& >#c>t <@ co#duc@ ea >#<@%i Ro?a *e 8are c@ Theo8h9$
lact >i >?8@rt@%ea iziu#ea& >?8reu#@& cei doi 2$au ?a#erat 8e cel care a
r@?a< cu#o<cut ># i<torie <ub #u?ele de 8a8a *eriu< al IlI$lea Ei 2$au
<8riJi#it c>#d 8artida lui a "o<t ># eil %i 2$au a%ezat 8e tro#ul 8a8al
Gotriit >#=eleerii cu *eriu<& Theo8h9lact ur?a <@ i$o dea de co#cu$
bi#@ 8e "iica lui de ci#ci<8rezece a#i& Marozia Marozia <e tra#<"or?a
tre8tat >#tr$o "e?eie de o rar@ "ru?u<e=e& >#tre ea %i *eriu< <e <tator#ici
o rela=ie de a?or >#"l@c@rat& ># cur>#d& ea >i #@<cu u# "iu
Du8@ ce %i$a <trecurat "iica #ubil@ ># 8atul lui *eriu<& Theodora %i$a
co#<olidat 8ozi=ia& aJu#>#d ># <curt ti?8 <@ co#troleze >#treaa curte
8a8al@& ># +22& c>#d *eriu< ?uri du8@ doar %a8te a#i ># "u#c=ia de 8a8@&
Theodora eit@ cu i<te=i?e obi%#uitele lu8te <>#eroa<e care 8recedau
<ucce<iu#ea la tro#ul 8a8al& ara#J>#d ca u# ierarh ale< de ea& A#a<ta<iu<
al IlI$lea& <@ "ie #u?it ># "u#c=ia <u8re?@ a Bi<ericii& ># +2-& la ?oartea
lui A#a<ta<iu<& >i @<i i?ediat u# <ucce<or& ># 8er<oa#a lui La#do& care a
tr@it 8>#@ ># +2
2)1
>#t>?8larea a "@cut ca Theodora <@ <e >#dr@o<tea<c@ 8>#@ 8e<te ca8 de"l
b@rbat ?ult ?ai t>#@r dec>t ca& e8i<co8u l l oa# d i# Ra e##a Du8@ oartea
lui La#do& ea 2$a 8ro8ul<at 8e ace<ta 8e tro#ul 8a8al loa# <e ?ut@e">#iti
J
la Ro?a %i co#ti#u@ <@ >i <ati<"ac@ dori#=ele <euale& 8er?i=>#du$i& J e
a<e?e#ea& <@ >%i 8@<treze rolul de e?i#e#=@ ce#u%ie di# <8atele tro#ului
Oa8al$ Ge#tru Kcri?a ?o#<truoa<@ de a$2 "i "or=at 8e iubitul ei <@ dei#@
8a8a loa# al Y$lea& ?ult$citatul i<toric Liud8ra#t o co#da?#@ 8e Theodo$
ra ca 8e o K8ro<tituat@
Al@turi de loa#& Theodora 8relua cu ade@rat 8reroatiele 8uterii
8a8ale El <$a doedit ?ult ?ai lo#ei %i ?ai har#ic dec>t celelalte
?ario#ete care 2$au 8recedat A lucrat bi#e %icu Theo8h9lact& <o=ul coo8e$
ra#t& >?8reu#@ cu care a creat o coali=ie a co#duc@torilor italie#i <u8u%i
8a8alit@=ii
La <curt ti?8 du8@ i#<talarea lui loa# ># <cau#ul 8a8al& Theodora >%i
>#dre8t@ ate#=ia c@tre "iica <a& Marozia& r@?a<@ <i#ur@ Marozia co#ti#ua
<@ "ie o ecele#t@ aloare de <chi?b& a%a c@ o c@<@tori cu Alberic& Marchiz
de 7a?eri#o 7a %i ># cazul lui *eriu<& Marozia re8reze#ta r@<8lata
8@ri#=ilor ei 8e#tru <ericiile ob=i#ute de la ter=i Alberic era u# <oldat
er?a# boat a c@rui ba#d@ de ?ilitari etera#i aea o i?8orta#=@ ital@
8e#tru #oii alia=i italie#i 7a i#ere& Alberic <e al@tur@ Theodorei %i lui
Theo8h9lact la re%edi#=a 8a8al@ de 8e 7oli#a Ae#ti#@& co#ti#u>#d <@ le
a<iure 8rotec=ia ?ilitar@
7u cea ti?8 >#ai#te de +'& Theodora %i <o=ul ei ?urir@; cu?& u#de
%i c>#d& #u <e %tie cu certitudi#e Du8@ <ta#dard ele <ociet@=ii lor & ace%tia
>%i croi<er@ #i%te de<ti#e etraordi#are& ?ai ale< Theodora Di#a<tia Theo$
8h9lact a 8ro<8erat %i& >?8reu#@& <o=ul Theodorei %i a?a#tul %i co?8licele
ei& Ga8a loa# al Y$lea& i$au "acilitat acce<ul la uer#are 7a a?a#t@ %i
<o=ie&
?ei& aTheodora a reu%it <@
u#it %i a do?i#at doirealizeze o 8er"or?a#=@
b@rba=i care i#acce<ibil@
>i erau a8ro8ia=i& "@c>#daltor
ace<t"e$
lucru 8e "a=@& "@r@ <@ i$a ># <ea?@ co#<ter#area co?8atrio=ilor B@rba=ii ei
erau i#teli e#=i& abili %i curaJo%i& >i >?8@rt@%e au i<ele %i o tratau cu re<$
8ect
Dar rela=ia Maroziei cu Ga8a loa# #u era di#tre cele ?ai bu#e Du8@
?oartea 8@ri#=ilor <@i& Marozia 8relua co#ducerea 8uter#icei di#a<tii Theo$
8h9lact *8re deo<ebire de ei& #u era i#tere<at@ <@ >?8art@ 8uterea cu Ga8a
loa#& aliatul lor  Di?8otri@ & i#tr@ ># co#"lict cu el ># +'& c>#d Alb eric
<e doedi "oarte util ># re<8i#erea atacului <arazi#ilor& Marozia <e >?8@u#a
cu acea<t@ ictorie de 8arc@ ar "i "o<t a ei ># 8lu<& <e 8are c@ #u 8rea >%i
Gl@cea b@rbatul& 8e Alberic& c@ci 2$a >#%elat cu u# >#tre %ir de a?a#=i Dar
ac
e%tia #u >i 8uteau <ati<"ace dec>t dori#=ele <euale& #u %i a?bi=iile 8er$
<o#ale Ge#tru ace<tea& Marozia ?iz@ 8e loa#& "iul 8e care i$2 #@<cu<e
8
a8ei *eriu<
A%a cu? Theodora au<e<e ca <co8 crearea u#ei di#a<tii 8olitice&
2)+
Marozia ur?@rea i#<taurarea& o dat@ cu loa#& a 8a8alit@=ii ereditare Dar
acea<ta >#<e?#a <@ <e de<cotoro<ea<c@ de actualul 8a8@& "o<tul iubit al
?a?ei <ale Marozia reu%i ace<t lucru 8@r@<i#du$2 8e Alberic 8e#tru a <e
?@rita cu "ratele ace<tui aliat ?ilitar al Ga8ei loa# A8oi& la >#de?#ul u#or
e#tuzia%ti locuitori ai Ro?ei& ea %i ar?ata <o=ului a<ediar@ calea de acce<
c@tre atica#& ># cele di# ur?@& Ga8a loa# ca8itul@ %i "u aru#cat ># te?#i=a
u#de %i ?uri& "ie de "oa?e& "ie 8ri# <tra#ulare
Theodora& a?a#ta care >l iubi<e& ar "i "o<t >#rozit@ %i >#durerat@& dar
8e Marozia #u o >#cerca #ici u# reret Ea >%i 8la<@ doi acoli=i 8e Tro#ul
*">#tului Getru 8>#@ la ?aJoratul lui loa# care trebuia <@ >?8li#e<c@ ?ai
>#t>i dou@zeci de a#i0 A8oi ara#Ja i#<talarea lui ca Ga8a loa# al Yl$lea %i
co#ti#u@ <@ ad?i#i<treze Ro?a& at>t ># che<tiu#ile laice& c>t %i ># cele
<8irituale
7u "iul i#<talat ># "u#c=ia de 8a8@& Marozia #u ?ai aea #eoie de
<o=ul ei& a%a c@ 8oru#ci <@ "ie uci< A8oi& di# ?otie de <trateie ?ilitar@&
>l ceru ># c@<@torie 8e "ratele ace<tuia& u# b@rbat dee#it "ai?o< 8e#tru
a?bia#=a de bordel a 8alatului <@u Ace<ta >i acce8t@ de >#dat@ o"erta %i
"@cu ># a%a "el& >#c>t <@ r@?>#@ @du Ga8a& "iul de<"r>#at %i docil al
Maroziei& le o"icie #u#ta Dar ># ti?8ul o<8@=ului& Alberic& "iul leiti? al
Maroziei& u# adole<ce#t i<te= %i i#e#ti& o de#u#=@ ># ?od 8ublic 8e
?a?a <a tr@d@toare %i 8e co#<ortul ace<teia KM@re=ia Ro?ei a dec@zut
>#tr$at>t >#c>t acu? <>#t la ?are 8re= 8ro<tituatele Goate "i cea ?ai Jo<#ic
dec>t <@ duci 7etatea Ro?ei la 8ierza#ie 8ri# "@r@deleile u#ei "e?eiP
e?u el
Ro?a =i#u <ea?a de aertiz@rile lui Albric %i ?ul=i?ea "urioa<@ lu@ cu
a<alt ca<telul Mirele Maroziei cobor> 8e "erea<tr@ cu aJutorul u#ei "r>#hii
%i "ui Dar Marozia #u reu%i <@ <ca8e Go8ula=ia r@zr@tit@ o ca8tur@ %i&
de%i 8e AlbericAtu#ci
a "i eliberat@ #u 2$aell@<at i#i?a >#
o >#chi<e <@ 8i#i=a
o ucid@&ca<telului&
era 8rea 8ericuloa<@ 8e#tru
u#de r@?a<e >#c@
reo c>tea lu#i 8>#@ c>#d ?uri& #ereretat@ %i #eJelit@ de #i?e#i
*oarta Maroziei a "o<t oribil@: >#?or?>#tat@ de 8ro8riul "iu ># >#tu$
#ericul ad>#c& u#de #u 8@tru#deau razele <oarelui <au adierile ze"irului %i
8@zit@ de b @rba=i i#coru8tibili& 8e ca re #u >i 8utea <educe& #ici oblia %i
#ici co#i#e <@ o elibereze& ># ti?8 ce l>#cezea acolo& 8robabil c@ 2$a
aco8erit de ble<te?e 8e Alberic& dar totul a "o<t ># a# 7@ci& <ub cerul
liber& t>#@rul& a"lat la a8oeul 8o8ularit@=ii& 8relua te?8orar 8uterea di#
?>i#ile "ratelui <@u i#a8t& c@ruia i$a l@<at #u?ai >#dator irile cere?o#ia le
de 8a8@& dar #u %i 8>rhiile 8uterii laice
Ge 8atul de ?oarte& Alberic i$a i?8lorat 8e #obilii <@i <@$2 i#<taleze 8e
"iul <@u& Octaia#& 8e tro#ul 8a8al Ei <$au co#"or?at& >?8li#i#d a<t"el
etraordi#arul le@?>#t al Maroziei& "e?eia care& ca a?a#t@ a 8a8ei& a dat
#a%tere u#ei >#trei e#era =ii de 8a8i& o iro#ie 8e care ea ar "i a8reciat$o
la Ju<ta ei aloare

2.(
ia=a Maroziei #u a "o<t u%oara G@ri#=ii ei o 8re=uiau #u?ai ca 8e u# de
<chi?b& i?8u#>#du$i <@ dei#@ a?a#t@ Du8@ ?oartea lui *eriu<& au
<ilit$o <@ <e ?@rite cu Alberic Du8@ ?oartea 8@ri#=ilor <@i& ># "i#e
<c@8at@ de <ub co#trol& Marozia a <"idat orice co#e#=ii& >#z>#du$<e 8e
<i#e& la r>#dul <@u& a%a cu? "u<e<e >#dut@ de al=ii
Dar Marozia a aJu#< ?ai de8arte dec>t a?bi=ioa<a <a ?a?@ Ea a uci<
<i #u a "o<t credi#cioa<@ #i?@#ui& #ici chiar <o=ilor %i "iului <@u ?ai ?ic&
care aea <@ "ie 8edea8<a ei 7a a?a#t@ %i ?a?a de 8a8i& Marozia 8@rea
li8<it@ de 8ietate <au credi#=@ ># orice altcea& ># a"ara 8ro8riei <ale lu?i
e#ale

7ano''a ,(Arignano %i ,ulia Farn#s#


7i#ci <ecole ?ai t>rziu& 8uter#icul Ga8@ Alea #dru al l$lea& di# "a$
?ilia Boria& %i$a "@cut celebre a?a#tele Rodrio Le#zuoli <$a #@<cut >#
2-2& ># 8uter#icul cla# Boria 7a %i u#chiul <@u di# 8artea ?a?ei&
Alo#zo& Ga8a 7ali<t al III$lea& care "u<e<e 8ro"e<or de dre8t <8a#iol& Ro$
drio i#tr@ ># r>#durile 8rela=ilor Era u# b@rbat i?8oza#t& i#telie#t %i
cultiat& u# ad?i#i<trator har#ic %i 8rice8ut& @di#d elea#=@ ># orbire&
?a#iere %i =i#ut@ Era >#alt %i bi#e "@cut& %i <e zo#ea c@ 8utea t@ia >tul
u#ui taur di#tr$o <i#ur@ loitur@ *e re?arca %i 8ri# tale#tul <@u de c@l@re=
Teribil de chi8e%& atr@ea "e?eile K8recu? ?a#etul atrae "ierul
Dar Rodrio aea %i o latur@ ?ai 8u=i# 8l@cut@& ?ai ale< 8e#tru u#
ierarh de%i #u era >#c@ hiroto#i<it 8reot& c@ci ># e8oca aceea haotic@&
b@rba=i #ehiroto#i<i=i 8uteau de=i#e "u#c=ii ># Bi<eric@& iar Rodrio a "o<t
"@cut 8reot ># 2.10 Era u# a"e?eiat i#curabil& "@cu<e c>=ia co8ii 8e care
>i recu#o<cu<e %i c@rora le d@du<e o dot@ co#<iderabil@ di# e#or?ele e#i$
turi care >i 8are#eau 8ri# i#ter?ediul Bi<ericii& de la c>tea ?@#@<tiri %i
catedrale italie#e %i <8a#iole& di# <alariul <@u de iceca#celar 2),0 %i di#
?o%te#irile <ale Rodrio ducea ei<te#=a etraaa#t@ a u#ui 8ri#= *i#$
ura ece8=ie o "@cea ?a<a lui& care era at>t de "rual@& >#c>t 8riete#ii
eitau <@ ci#eze cu el& de%i cu <iura#=@ c@ toc?ai 8e <ea?a ace<tei
cu?8@t@ri trebuie 8u<e 8uterea %i rezi<te#=a lui Dar Rodrio #u era 8ri#=&
ci 8relat& a%a c@ ?ul=i co#te?8ora#i 2$au criticat 8e#tru co?8orta?e#tul
<@u #eadecat ace<tui <tatut
7>#d Rodrio o >#t>l#i 8e a#ozza& "iica u#ei @due cu care <e culca ! 2
8e care o aJuta >#tr$o 8roble?@ Juridic@ era %i Juri<t0& el "u<e<e deJa
#u?it cardi#al de u#chiul <@u& 7ali<t al III$lea 7>#d @dua ?uri& Ro$
o "@cu 8e a#ozza& care aea doar o8t<8rezece a#i& a?a#ta <a& $o 8e
<ora ei ?ai 8u=i# atr@@toare la ?@#@<tire Dar ?ai >#t>i& a?bi=io<ul
cardi#al >%i lu@ ?@<uri de 8reedere: >l 8l@ti 8e Do?e#ico D5Ar i#a# o& u#
aocat >r<t#ic& 8e#tru a <e c@<@tori cu a#ozza %i a$%i

2.2
>?8ru?uta #u?ele iitorului %ir de ba<tarzi 8a8ali Du8@ ?oartea aoca&
tului d5Ari#a#o %i a altui <o= iorio di 7roce0& Boria @<i al=i >#locu&
itori La u# a# de la 8ri?a ei c@<@torie& a#ozza #@<cu 8ri?ul di#tre ceJ
8atru co8ii ?i#u#a =i 8 e car e >i co#ce8 u<e c u el 
a#ozza era "ru?oa<@ %i li8<it@ de 8rete#=ii; #u oia #i?ic altcea
dec>t <@ >i "ac@ 8e 8lac lui Rodrio %i <@$i crea<c@ co8iii ace<tu ia ># ca<a
ei Nu uita #iciodat@ <@ 8@<treze a8are#=ele ># ceea ce >i 8riea& %i #ici
?@car ># <cri<ori #u "@cea reo re"erire la i#ti?itatea lor Rodrio& care
8re=uia eticheta %i era #er@bd@tor <@$%i ur?eze u#chiul 8e tro#ul *"?tuhiJ
Getru& a8recia di<cre=ia ei ># ?od <ur8ri#z@tor 8e#tru o a<t"el de "e?eie&
a8are#t li8<it@ de 8rete#=ii& a#ozza aea %i ea o latur@ <erioa<@: era i?$
8licat @ ># a" aceri i?obili are %i ad?i#i <tra ha #uri %i ca<e de a?a#et 
># cele di# ur?@& Rodrio a trebuit <@ <e ?ute la Ro?a De%i& di#
?otie #ecu#o<cute 8>#@ azi& >#ceta<e <@ ?ai >#tre=i#@ rela=ii <euale cu
a#ozza& >i <i?=ea li8<a at>t de ?ult& >#c>t o i#<tala >?8reu#@ cu co8iii
>#tr$o ca<@ di# a8ro8ierea bazilicii *">#tul Getru& u#de& de ochii lu?ii&
locuia cu <o=ul ei Dar ># li#i%tea #o8=ii& a8roa8e <ear@ de <ear@& a#ozza
>%i 8ri?ea iubitul aca<@& u#de co#er<au a?ical
A8oi& ># 21-& "@r@ #ici o e8lica=ie& Rodrio 8u<e ca8@t le@turii lor
care dura de dece#ii %i >%i tri?i<e co8iii <@ locuia<c@ >?8reu#@ cu eri%oara
<a @du@& Mado##a Adria#a da Mila *i#urul ?oti 8lauzibil 8e#tru
<">r%itul abru8t al 8oe%tii lor trebuie <@ "i "o<t "a8tul c@ rela=iile a#ozzei
cu <o=ul ei #u erau >#totdeau#a <trict 8lato#ice 7o#te?8ora#ii ei cu te#di#=e
<8re b>r"@ <uereaz@ chiar c@ cel de$al ci#cilea co8il al a#ozzei& Octai$
a#& era "iul lui 7arlo 7a#ale& cel de$al ci#cilea %i ulti?ul ei <o= V#eori
Rodrio #ea& ># 8ublic %i "urio<& c@ 2$ar "i co#ce8ut tot el %i 8e 4o""re& cel
de$al 8atrulea "iu al ei
c@ciNu 8ute?toat@
a <i?=it dec>tia=a
<@ b@durerea
#ui? cu? de aa$%i
reac=
"iio#at a#oz
8ierdut za la?ai
co8iii& ace<tale<
e acuz
8ea=ii&
Lucrezia& u#ica %i iubita ei "iic@ Grobabil 8e#tru c@ #u <$a o8u< ># #ici u#
"el deciziei lui Rodrio& oric>t de crud@ a "o<t acea<ta& el #u a "@cut #ici
o >#cercare de a o >#de8@rta co?8let di# ia=a "a?iliei <ale Rela=iile
ulterioare cu ea au r@?a< a?icale& %i a co#ti#uat <@ o <8riJi#e "i#a#ciar
Le$a co#"erit ei %i lui 7arlo dre8tul de a 8urta <te?a "a?iliei Boria&
8riileiu care le a<iura %i <cutirea de i?8ozite I$a @<it lui 7arlo u#
8o<t ca director al >#chi<orii Torre No#a& o "u#c=ie r>#it@ de ?ul=i& c@ci
o"erea 8o<ibilitatea de a 8ri?i ?it@ de la de=i#u=ii de az@ 8e#tru dier<e
<ericii !i& lucrul cel ?ai i?8orta#t& a#ozza aea dre8tul <@ >%i ad@
co8iii& de%i Adria#a o >#locui<e ># "u#c=ia de ?a?@ a#ozza <e re<e?#a&
co#ce#tr>#du$<e a<u8ra a"acerilor Dar "elul ># care >%i >#cheia <cri<orile
cate Lucrezia& KMa?a ta& "ericit@ %i #e"ericit@& a#ozza Boria& <uereaz@
tri<te=ea de care <$a <i?=it co8le%it@ toat@ ia=a
Du8@ de<8@r=irea de  a#ozza& Rodrio @<i cur>#d alt@ "e?eie& u#a

2.'
"oarte t>#@r@& care <@ >i <ati<"ac@ dori#=ele iulia Car#e<e aea %ai<8rezece
a#i %i era deJa cu#o<cut@ ca o "ru?u<e=e <8ectaculoa<@& "ii#d #u?it@ Kiulia
Ja Bella Cu<e<e bi#ecu >#tat@ cu u# 8@r #eobi%#uit de lu# %i blo#d& %i
7V o "ire <e#i#@
De%i era cu 8atruzeci de a#i ?ai t>#@r@ dec>t el& iulia <e <i?=ea
?@ulit@ de drao<tea ob<e<i@ a lui Rodrio 8e#tru ea La "el cu? "@cu<e
<i cu a#ozza& el >i ara#Ja u# ?ariaJ cu "iul >#datoritor al Adria#ei& Or<i#o
Or<i#i& care& du8@ #u#t@& "u tri?i< la ?o%ia de la Ba<<e#ello a "a?iliei
iulia co#ti#u@ <@ locuia<c@ >?8reu#@ cu Adria#a %i co8iii lui Boria&
dee#i#d a?a#ta o"icial@ a cardi#alului
iulia >l re<8ecta %i =i#ea la iubitul ei ierarh& "ii#d >#c>#tat@ de darurile
8e care ace<ta i le "@cea ># biJuterii %i hai#e <8le#dide Ea <tr@lucea la
8etreceri %i la ee#i?e#tel e la care 8artici8au >?8reu#@& u#de at>t de
re=i#utul Rodrio da#<a la "el de e#tuzia<t ca %i t>#@r@ lui a?a#t@ *@#@tatea
%i rei?ul <@u <8arta# trebuie <@ >i "i ?e#=i#ut 8uterea& <cuti#du$2 de
ru%i#ea i?8ote#=ei <euale& care >i #ec@Je%te 8e ?ul=i b@rba=i >r<t#ici
iulia era >#c>#tat@ de trecerea de la "iica ?ode<t@ a u#ei "a?ilii
i#<i#i"ia#te la <tatutul de a?a#t@ a cardi#alului& iar "a?ilia ei a8recia
#oua 8utere 8e care o de=i#ea %i o 8re<a <@ >i cear@ lui Rodrio "u#c=ii %i
alte "aoruri 8e#tru #ea?ul Car#e<e Di# "ericire& Rodrio a >#cuii#=at
dori#=a lor de co#<olidare a aerii "a?iliale& a%a c@ a dat cur< cu bucurie
cererilor re=i#ute ale iuliei
Rela=ia di#tre Rodrio %i iulia #u re8reze#ta #ici 8e de8arte ara#Ja$
?e#tul <tabil %i li#i%tit 8e care el >l au<e<e cu a#ozza ti?8 de dou@zeci
%i ci#ci de a#i ># ciuda a8are#=ei ca<#ice a iuliei& a?a#ta lui era 8riete#@
a8ro8iat@ cu "iica <a& Lucrezia& a?bele "ete "ii#d ate#t <u8raeheate de
Adria#a Rodrio era <">%iat de elozie !i& ceea ce >#r@ut@=ea %i ?ai ?ult
lucrurile&
re"uza <@ >l<u<8ectul 8ri#ci8al
aba#do#eze %i careera
<e chiar
<i?=ea<o=ul iuliei&
<ubJuat de Or<i#o&
<o=ia < a8e care ea
># 8aralel& Rodrio >%i de<"@%ura ># co#ti#uare ia=a 8ro"e<io#al@&
a%te8t>#d cu #er@bdare ?oartea 8a8ei Ge 8arcur<ul zilei <e dedica actelor
de caritate realizate ># ?od o<te#tati& >%i lua o ?i#@ 8ioa<@ %i "@cea lobb9
8ri#tre cardi#ali 8e#tru a$%i a<iura otul lor la ?o?e#tul o8ortu#& >#
ti?r#il liber& >%i izita a?a#ta
># ziua de ') iulie 2+'& I#oce#=iu al VI$lea& 8ri?ul 8a8@ care %i$a
recu#o<cut 8ublic co8iii& %i$a dat ulti?a <u"lare !a8te<8rezece zile ?ai
hrziu& ># #oa8tea di#tre 2( %i 22 auu<t& cardi#alii i$au otat <ucce<orul
7>#d <$au #u?@rat oturile& Rodrio <tri@ e#tuzia<?at: K*>#t Ga8@ *>#t
Ga8@ iulia Car#e<e era acu? a?a#ta Ga8ei Alea#dru al l$lea
!i& la "el ca %i 8redece<orul <@u celibatar& Ga8a Alea#dru a recu#o<cut$o
o"icial 8e iulia ca >#<o=itoarea <a 8e care ?ucali=ii o 8orecli<er@ KMirea<a
hS Hri<to<& %i 8e a#ozza ca ?a?a co8iilor <@i V#a di#tre 8ri?ele
Ba<uri ado8tate de #oul 8a8@ a re8reze#tat$o acordarea titlului de cardi#al

2.-
"ratelui iuliei& Ale<<a#dro ># "elul ace<ta& t>#@rul ce aea <@ dei#@ ?ai
t>rziu Ga8a Gaul al III$lea %i$a c>%tiat #u?ele de K7ardi#alul de <ub "u<$
te V# a# ?ai t>rziu& iulia o #@<cu 8e Laura& u#icul ei co8il& 8e care
Rodrio >l recu#o<cu cu bucurie !i c>#d Lucrezia <e c@<@tori la atica#&
la >r<ta de trei<8rezece a#i& iulia <$a #u?@rat 8ri#tre cei ?ai i?8orta#=i
?e?bri ai alaiului de #u#t@ E<te 8u=i# 8robabil ca a#ozza& ?a?a ?ire
%ei& <@ "i 8ri?it 8er?i<iu#ea de a 8artici8a
># ciuda a?abilit@=ii iuliei %i a >#c>#t@rii de a lua 8arte la balurile
<8le#dide %i alte 8etreceri& ea era ca8abil@ %i de <"idare& a%a c@ >#cet@ bru<c
<@ >%i ?ai i#ore b@rbatul De "iecare dat@ c>#d >l izita la Ba<<e#ello&
Rodrio era <">%iat de elozie La doi a#i de la i#<talarea ># <cau#ul 8a8al&
i$a <cri< K#erecu#o<c@toarei %i tr@d@toarei iulia o <cri<oare a?ar@ O
>#"iera 8e#tru Kr@utatea <u"letului& care o "@cu<e <@ >%i Kcalce 8ro?i<iu#ea
<ole?#@ de a #u <e a8ro8ia de Or<i#o %i de a #u <e ?ai d@rui acelui
ar?@<ar& >#toarce$te de>#dat@ la ?i#e& >i 8oru#cea& Kc@ci te 8a%te eco?u$
#icarea %i ble<te?ul e%#ic
Ge#tru a eita ?>#ia lui Rodrio& Or<i#o o tri?i<e 8e iuiia >#a8oi
>?8reu#@ cu ?a?a lui Dar <oarta #e"ericit@ o "@cu <@ cad@ 8e dru? >#
?>i#ile u#or <olda=i "ra#cezi& al c@ror co?a#da#t >i tra#<?i<e lui Rodrio
c@ trebuie <@ 8l@tea<c@ o r@<cu?8@rare dac@ oia <$o ?ai ad@ reodat@ 8e
iulia Rodr io 8l@ti& a8oi >%i a%te8t@ a?a#ta la 8or=ile ora%u lui& ># ti?8
ce ea i#tra ># ora% c@lare& cei 8atru <ute de "ra#cezi care o e<cortau r>#Jeau
la b@tr>#ul 8a8@& care& >#ar?at cu <abie %i 8u?#al& >%i co#ducea aca<@
>#c>#t@toarea blo#d@ r@<cu?8@rat@ di# ca8tiitate
Ca8tul c@ u# 8a8@ >%i a?e#i#=a a?a#ta cu eco?u#icarea 8e#tru c@ >%i
izita <o=ul e<te rote<c& dar #u "@r@ 8recede#t De$a lu#ul <ecolelor&
a?a#=ii 8rela=i au ?ai recur<& 8e#tru a$%i i#ti?ida a?a#tele& la a<t"el de
a?e#i#=@ri
iulia teribile
2$a "@cut 8e %i i8ocrite
Rodrio <@ Neoia
re#u#=edi<8erat@
la ?>#driede%ia<@o aea al@turi 8era=iu#ea
#e<ocotea<c@
Acuza=iile <ale re"eritoare la c@l@toriile cla#de<ti#e ale iuliei la Ba<<e$
#ello <$ar "i 8utut <@ "ie ade@rate *iur c@ locuitorii Ro?ei au ehiculat
ideea c@ tat@l bioloic al Laurei ar "i chiar cel leal: Or<i#o Or<i#i
>#tr$o #oa8te a a#ului 2+,& ioa##i& "iul lui Rodrio %i al a#ozzei&
di<8@ru du8@ u# di#eu ora#izat la ?a?a <a aca<@ 7adarul <@u a "o<t
de<co8erit ># r>u a doua zi& cu ?>i#ile leate %i bereata t@iat@ Vcia%ul&
cel ?ai 8robabil u# b@rbat >#cor#orat& a r@?a< #ecu#o<cut At>t a#ozza&
c>t %i iulia& au >#cercat <@ >l co#<oleze 8e Rodrio& dar el era co#i#< ca
acea<ta era 8edea8<a lui Du?#ezeu 8e#tru 8@catele lui 4ur@ <@ <e <chi?be
Dar du8@ ce >i trecu durerea& Rodrio Boria >%i relu@ echile <ale >#delet$
#iciri
># 2)(-& la u# di#eu& 8a8a& ># >r<ta de %a8tezeci %i doi de a#i& "u ati#<
de Kboala ro?a#@& o a"ec=iu#e care core<8u#de ca de<criere holerei A
<u"erit chi#uri roaz#ice ti?8 de dou@<8rezece zil e& i#clu<i de"or?@ri

2.
"aciale rote%ti& 8e care %i le a<cu#dea <ub o lu@ La 21 auu<t& du8@
ultit#a >?8@rt@%a#ie& ?uri 7et@=e#ii Ro?ei >l urau& 8e#tru c@ <e "olo<i<e
de 8a8alitate 8e#tru a <8ori aerea %i 8uterea 8ro8riei "a?ilii& a%a c@ "oarte
#u=?i e#ir@ la >#?or?>#tarea <a V# ?artor ocular de<crie dec@derea
celui care "u<e<e c>#da u# 8a8@ ?@re= 7or8ul i <e >##eri<e& #a<ul i <e
u?"la<e& iar li?ba i#"la?at@ >i ie%ea di# ur@ 7>#d <icriul <e doedi 8rea
<curt 8e#tru el& t>?8larii 8ur %i <i?8lu >l >#elir@ >#tr$u# coor %i >l b@tur@
cu cioca#ele 8>#@ >#c@8u
iulia %i$a ree#it re8ede *$a >#tor< la Ba<<e#ello %i& du8@ doi a#i& a
ara#Jat ca "iica ei adole<ce#t@& Laura& <@ <e c@<@torea<c@ cu #e8otul a8riului
du%?a # %i <ucce< or al lui Rodri o ># <cau# ul 8a8al& luliu al II$le a 7>t
ti?8 a "o<t a?a#ta celui ?ai 8uter#ic b@rbat di# Ro?a& iulia dee#i<e
co#%tie#t@ de i?8orta#=a rela=iilor <ociale
!i a#ozza <u8raie=ui ?ult@ re?e 7>#d <e <ti#<e di# ia=@& ># 2)21&
la >r<ta de %a8tezeci de a#i& era o "e?eie re<8ectat@ %i 8ioa<@& care a l@<at
Bi<ericii& 8ri# te<ta?e#t& o i?e#<@ aere i?obiliar@
Theodora %i Marozia Theo8h9lact ale<e<er@ b@rba=i docili 8e care >i
tra#<"or?a<er@ ># ?ario#ete& cu <co8ul de a$%i >#te?eia 8ro8ria lor di#a<$
tie Ele #u ar "i o8tat #iciodat@ 8e#tru <tr@lucitul %i iclea#ul Rodrio
Boria& o?ul care eita<e u# r@zboi >#tre *8a#ia %i Gortualia tr@>#d o
li#ie de$a lu#ul Atla#ticului %i o"eri#d e<tul *8a#iei %i e<tul Gortualiei&
o?ul care ri<ca<e <@$%i atra@ ?>#ia catolicilor 8e#tru c@ re"uza<e <@ >i
8er<ecute 8e erei& o?ul care e#u#=a<e ideea radical@ c@ #atiii a?erica#i
#u erau <ubu?a#i& ci aeau di<cer#@?>#tul #ece<ar 8e#tru a decide <i#uri
dac@ doreau <au #u <@ 8ri?ea<c@ credi#=a cre%ti#@ a#ozza %i iulia& 8e
de alt@ 8arte& au "o<t Kcrea=iile ace<tui b@rbat ece8=io#al& care le iubi<e
8e "iecare ># 8arte& dar le %i "olo<i<e& ># ?od co#%tie#t& ca ehicule "ertile
8e#tru a co#<olida di#a<tia Boria
A2ANTA PREOTULUI DIN !ILELE NOA%TRE
L@<>#d la o 8arte Marea *chi<?@ %i alte diiz@ri ale Bi<ericii& ># orice
?o?e#t #u ei<t@ dec>t u# <i#ur 8a8@ >#<@& de$a lu#ul <ecolelor& au tr@it
?ilioa#e de 8reo=i u?ili *8re deo<ebire de "aoritele 8a8ale Theodora %i
Marozia& a#ozza %i iulia& a?a#tele ace<tor 8rela=i #u <e 8uteau a%te8ta
?ei la aere& #ici la 8riileii Di?8otri@& <e co#"ru#tau cu 8er<ecu=ia
ii& o8robriul 8ublic %i reut@=ile ie=ii clericale& care #u o"erea dec>t
?iJloace ?ode<te de <ubzi<te#=@
I# zilele #oa<tre& <e e<ti?eaz@ c@ circa '( $ -( di#tre 8reo=ii catolici
?tre=i# rela=ii <euale relati <tabile cu "e?ei& adic@ au a?a#te Ace<te
re
la=ii <>#t de$a dre8tul ui?itoare& #u ># ulti?ul r>#d 8e#tru "elul ># care
co#rea=iile le tolereaz@& ?er>#d 8>#@ la acce8tarea lor tacit@ V# a<8ect
8u=i# 8l@cut al ace<tor rela=ii e<te "elul ># care "e?eia e<te e8loatat@
2.)
'(j(.

8@c@tuie%te 7a b@rbat care <e deo<ebe%te de <e?e#ii


de c@tre G reotu\era\ dea<u8ra lor& el <e 8oate "olo<i de 8ozi=ia acea<ta <@i&
"ii#cl
 A"lue#=a %i <educe "e?eile& de obicei credi#cioa<e catolice& 8 e 8e#tru
\>l#e%te ? ti?8 ce >%i >#de8li#e%te >#datoririle 8ro"e<io#ale Mai
#uti# "rece#t& dar la "el de <ur8ri#z@tor& u#ele "e?ei >%i co#ce#treaz@
ate#=ia a<u8ra 8reo=ilor& e8loat>#du$le <i#ur@tatea %i ul#erabilitatea Dar&
i#di"ere#t de 8er<oa#a care i#i=iaz@ rela=ia& de "iecare dat@ c>#d <e ie%te
reu# #ecaz&
di#cioa<a Bi<erica
catolic@ a"lat@>l %i<u<=i#e i#ariabil 8e 8reotul r@t@cit& #u 8e ere$
ea ># <u"eri#=@
7u ece8=ia cazurilor celor ?ai <ca#daloa<e& Bi<erica ?oder#@ >#cura$
iaz@ de "a8t& rela=iile <euale ale 8reo=ilor& i#or>#d >#c@lcarea Jur@?>#tu$
lui de ca<titate E<te o <trateie bu#@ At>ta ti?8 c>t celibatul r@?>#e
doctri#a o"icial@& "u#c=io#arii Bi<ericii <e "ac c@ #u ob<er@ i#ca8acitatea
u#or <eritori ai Do?#ului de a <e ab=i#e de la rela=ii <euale& c@ci alt"el
<$ar edea #eoi=i <@ <e co#"ru#te cu o aala#%@ de 8reo=i& care& 8u%i >#
"ata u#ei aleeri& ar 8re"era r@<8o8irea %i c@<@toria !i& 8e#tru a #u <e iro<i
ba#ii Bi<ericii& trebuie co#ti#uat@ <trateia ?ile#ar@ de icti?izare a "e$
?eii care are o rela=ie cu u# 8reot %i& 8ri# ete#<ie& %i a co8iilor ace<teia
Bi<erica recure u#eori la <tratae?a de a <e retrae ># <8atele u#or
de"i#i=ii <o"i<ticate ale celibatului %i ale <tatutului 8reotului #ec@<@torit& >#
loc <@ de"i#ea<c@ celibatul dre8t ceea ce <e 8re<u8u#e a "i: ab<ti#e#=@
<eual@ Alte <trateii& ?ai 8ractice& 8u# la di<8ozi=ia 8reo=ilor actii <e$
ual ?iJloace de a "ace "a=@ <itua=iei
7ea ?ai obi%#uit@ 8olitic@ e<te <@ >=i 8rezi#=i a?a#ta dre8t ?e#aJer@
V#ii e8i<co8i >#c@ le ?ai <uereaz@ acea<t@ <trateie 8reo=ilor care <e
lu8t@ cu celibatul !i c>#d <e ie%te reo 8roble?@& ade<ea <ub "or?a u#ei
raidit@=i #edorite& Bi<erica 8u#e ># ?i%care ?eca#i<?ul de <8riJi#ire a
8reotului <8eriat& dar nu %i a a?a#tei& care e?ite 8rete#=ii "i#a#ciare
Bi<erica >i o"erii lui u# co#cediu& ca <@ ?editeze a<u8ra <itua=iei 7o#<il$
ierii bi<erice%ti 8ot <uera c@ u# aort& i#terzi< de doctri#@& ar "i ?ai 8u=i#
<ca#dalo< dec>t u# bebelu% co#ce8ut de u# 8reot Richard *i8e& u# "o<t
8reot& co#<ideri aorturile i?8u<e "e?eilor care co#ce8 co8ii cu 8reo=i
dre8t Kcea ?ai 8ericuloa<@ bo?b@ cu cea< a Bi<ericii 7atoli ce A?eri$
ca#e0 Aoca=ii Bi<ericii o 8re<eaz@ 8e a?a#t@ <@ <e?#eze docu?e#te 8ri#
care i <e a<iuri u# <8riJi# "i#a#ciar #e<e?#i"icati ># <chi?bul t@cerii ei
cu 8riire la 8ater#itatea co8ilului Tribu#alele ca#o#ice r@<t@l?@ce<c "a8tele
># ?od i#ariabil 8e#tru a ?i#i?aliza cererile "i#a#ciare adre<ate Bi<ericii
%i a eita 8ublicitatea
># bi#ecu#o<cutul olu?Shattered o's! #riests "ho ea+e Le@?>#t
>#c@lcat: 8reo=i care 8leac@0& "o<tul 8reot Daid Rice e8lic@ "elul ># care
reac=io#eaz
%i @ Bi<erica
<ecreto?a#ie ># cazul
Totu%i& iol@rii
#earea e<tele@?>#tului de ca<titate:
Ko reac=ie i?atur@& 8ri##eare>#
iar <ecretele&
ace<t caz re"eritoare la de<ce#de#=a "a?ilial@& >?8iedic@ e"orturile de e$
8lorare %i rezolare a cauzelor ace<tor <itua=ii K*ecretele ># acea<t@ ?are
"a?ilie& "a?ilia lui Hri<to<& <>#t deo<ebit de di<tructie iar <@?>#=a 8a$
toloic@ a #e?ul=u?irii a da roade& co#cluzio#eaz@ Rice
*@ tr@ie%ti >#tr$o a<e?e#ea ?i#ciu#@ e<te i#<u8ortabil Du8@ dou@zeci
<i ci#ci de a#i& 8reotul ola#dez Cr 6ille? Berer %i a?a#ta lui& He#riette
Rotteri#& au ru8t t@cerea care >i 8u#ea la ad@8o<t de co#<eci#=ele rela=iei
lor Greo=i %i laici di# dioceza lor le "u<e<er@ co?8lici& 8reti#z>#d c@
He#riette era doar <ecretara 8articular@ a lui 6ille? KEi<ta u# "el de
>#=eleere& >%i a?i#te%te el K!tiau& dar #u orbea? de<8re a<ta Mul=i
8reo=i e#eau l a #oi ac a<@ la ?a<@
V# 8reot<e"ra#cez
#e#orocit& la?e#taa a%te8tat
b@rbatul8rea ?ultde8>#@
bol#a <@ orbea<c@
ca#cer& K*>#t
8oc@i#du$<e 8e u# o?de
8atul
?oarte& >%i aba#do#a<e a?a#ta di# la%itate& <8eriat la >#dul c@ %i$ar 8utea
8ericlita cariera Ae#turile a?oroa<e cu 8reo=ii le$au r@#it 8e "e?ei >#
?od di<8ro8or=io#at& arat@ Rice
># ?od i#tere<a#t& ># cei ci#ci a#i care <$au <cur< >#tre cele dou@ <tudii
ale <ale de<8re celibatul 8reo=e<c& A Secret "orld O lu?e <ecret@& 2++(0
%i Se(, #reists, and #o'er *eul& 8reo=ii %i 8uterea& 2++)0& e<ti?area
cercet@torului Richard *i8e cu 8riire la 8roce#tul 8reo=ilor care tr@ie<c >#
co#cubi#aJ a cre<cut Era o ci#ci?e di# #u?@rul total al 8reo=ilor Acu?
e<te o trei?e *i8e a#alizeaz@ ceea ce el de#u?e%te K*i#dro?ul reele9
E<te orba de<8re <ubiectul ro?a#elor de <ucce< <cri<e de 8@ri#tele A#$
dreF reele9 ># 8ri#ci8al& ># ace<te ro?a#e& 8er<o#aJele >#truchi8ate de
8reo=i cred c@ trebuie <@ "ac@ <e cu o "e?eie& a8oi e8eri?e#teaz@ co#$
"lictul <8iritual 8rodu < de acea<t@ dori#=@& 8e#tru ca& ># "i#al& <@ re#u#=e
%i la <e %i la "e?eie& <8re a <e dedica celibatului %i <tr@da#iei de a accede
la "u#c=ia de e8i<co8
Di# #e"ericire& du8@ cu? arat@ *i8e& acela%i <ce#ariu <e re8et@ ade<ea
># ia=a real@ Ce?eia dei#e u# i#<tru?e#t al dezolt@rii ie=ii 8er<o#ale
%i <8irituale a 8reotului& re8reze#t>#d& u#eori& chiar ?>#tuirea lui Reci$
8rocitatea <e#ti?e#telor %i echil ibrul di#tre cei doi 8arte#eri <e >#t>l#e<c
rar ># a<t"el de rela=ii O "e?eie re<8i#<@ <$a co?8arat 8e <i#e cu o eroi#@
a lui reele9& ?@rturi<i#d: Kreele9 ?ai trebuie <@ "ac@ re"erire %i la ce <e
>#t>?8l@ cu "e?eia& du8@ ce 8reotul a 8ri?it de la ea lec=ia de care aea
#eoie %i a8oi a >#de8@rtat$o 
># ziua de azi& a?a#tele 8reo=ilor <>#t credi#cioa<e care >%i >#t>l#e<c
?bi=ii la bi<eric@& la co#"e<iu#e& la actiit@=ile de co#<iliere <au la alte
ee#i?e#te 8arohiale& cu? ar "i cateheza Ace<te "e?ei <>#t ade<ea c@<@$
torite %i #e8o<e<ie& #e"ii#d >#tr$o 8ozi=ie di# care <@ 8oat@ e?ite 8rea
#iulte 8rete#=ii Dar u#ele <>#t #ec@<@torite& iar ace<tea au alt #iel %i ti#d
<a aib@ %i alte e8ecta=ii Ade<ea a%tea8t@ <@ "ie recu#o<cute dre8t ceea ce
<>#t: a?a#te clericale 7hiar >#dr@z#e<c <@ <8ere c@ ar 8utea c>#da "ace
Gre<iu#i 8e#tru o ee#tual@ c@<@torie
2.,
Nu toate "e?eile <>#t icti?e 8a<ie 7elibatul cl erical "ii#d de ?ul
i#<tituit& 8reo=ii au dee#it& %i "a=@ de ei >#%i%i & ca %i "a=@ de to=i catoli
># e#eral& a?a#=i clericali No=iu#ea de 8reot celibatar iril& dar i#ta#J]
bil li <e 8are "e?eil or ro?a#t ic@ % i i#te re<a#t @& 8e < curt& o 8roocare 
V#ii 8reo=i <>#t co#%tie#=i de atrac=ia 8e care o eercit@ ># ace<t <e#<
"olo<i#du$<e de ea "@r@ ru%i#e 8e#tru a <educe "e?ei care >%i e8u# ul
#erabilitatea ># co#"e<iu#e %i la <e<iu#ile de co#<iliere& <au care& ># ti?8u
ee#i?e#telor 8arohiale& dau de >#=ele<& ># ?od <ubtil& c@ <>#t di<8o#ibile
Al=i 8reo=i& ># ciuda celor ?ai bu#e i#te#=ii& t>#Je<c du8@ reo "e?eie
"ru?oa<@& <au <e <i?t co8le%i=i de a"ec=iu#ea cre<c>#d@ 8e#tru o "e?eie
>#crez@toare care are #eoie de iubire %i 8e care o cu#o<c bi#e
De obicei& a?a#tele au aa#taJul u#ei e8erie#=e <euale co#<iderabil
?ai ?ari Dar acea<ta #u le 8roteJeaz@ de i?8licarea e?o=io#al@ %i de
durerea care ur?eaz@ ru8turii Atu#ci %i ace<te "e?ei <i?t i#<u8ortabila
8oar@ a 8uter#icei Bi<erici& care$%i e8ri?@ deza8robarea ># 8ri?ul r>#d
"a=@ de ele& %i abia du8@ aceea "a=@ de 8reo=ii cu care au 8@c@tuit
Autorit@=ile bi<erice%ti "ac de obicei trei <u8ozi=ii ># 8rii#=a a?a#telor
8reo=ilor& ># 8ri?ul r>#d& orice "e?eie care <e culc@ cu u# 8reot #u <e 8oate
>#i#o@=i dec>t 8e ea 8e#tru acea<t@ <itua=ie& "ii#dc@ %i$a de<c@tu%at pu-
terile erotice <8re a$2 ade?e#i 8e el <@ "ac@ <e cu ea ># al doilea r>#d>
<e 8oate co#<idera #orocoa<@ c@ a >#t>l#it u# o? al Do?#ului& %i ar trebui
<@ >%i e8ri?e recu#o%ti#=a 8ri# t@cere& ># al treilea r>#d& ea are de la
Du?#ezeu 8uterea <@$%i <aleze iubitul 8ri# drao<tea %i <acri"iciile ei Ar
trebui <@ "ie ?ai derab@ recu#o<c@toare dec>t #e"ericit@& atu#ci c>#d8reotul
>%i d@ <ea?a c>t de ?ult >#<ea?#@ 8e#tru el oca=ia <a %i decide <@ 8u#@
ca8@t rela=iei lor

Anni# Murp$
A?erica#ca A##ie Mur8h9 e<te u#a di#tre ?ultele "e?ei care au iubit
u# 8reot Ge Ea?o## 7a<e9& e8i<co8 de err9 %i rud@ >#de8@rtat@ a tat@lui
ei& 2$a >#t>l#it c>#d >%i izita "a?ilia di# *tatele V#ite Ge atu#ci& el aea
dou@zeci %i #ou@ de a#i& iar A##ie era o co8ilit@ de #ou@ a#i ># a8rilie
2+,-& c>#d dee#i<e o "e?eie adult@& tat@l ei a tri?i<$o ># Irla#da& ># riJa
lui Ea?o##& 8e#tru a <e re"ace du8@ tu?ultul e?o=io#al 8roocat de u#
?ariaJ e%uat %i& >%i "@cu<e el <ocoteala& 8 e#tru a$%i rec@8@ta credi#=a
Di# cli8a ># car e Ea? o## o >#t >l# it$ o 8e A##i e la Aero 8ortu l
I#ter#a=io#al *ha##o#& a "o<t "er?ecat %i "er?ec@tor El a "lirtat %i a =i#ut$o
de ?>#@ Du8@ doar trei <@8t@?>#i& au "@cut drao<te ># ca<a 8arohial@& >#
8ri?a #oa8te& Ea?o## >%i dezbr@c@ 8iJa?aua bleu %i <t@tu& ol %i ul#e$
rabil& ># "a=a a?erica#cei de dou@zeci %i 8atru de a#i KE8i<co8ul <t@tea >#
"a=a ?ea $ iubirea ?ea "@r@ uler clerical& "@r@ cruci"i %i "@r@ i#elul
e8i<co8al& "@r@ #ici u# "el de aco8er@?>#t Marele o"icia#t de <8ectacol
2.1
e dez@luia 7r@ciu#ul 7r@ciu#urilor& >%i a?i#te%te A##ie ># 8at& Ea$
J#o## "@cu drao<te cu rab@ %i cu toat@ #e>#de?>#area celor dou@zeci %i
ci#ci de a#i de celibat KMi <e dez@luia o "oa?e teribil@& <crie A# #ie
( "oa?e irla#dez@ de car#e
 ># di?i#ea=a ur?@toare& ># ti?8 ce >l 8riea 8e Ea?o## >?br@c>#du$<e
># <traiele e8i<co8ale& 8e#tru a ?ere <@ =i#@ liturhia& A##ie <e te?u c@
el ar 8utea <@ o ura<c@ 8e#tru ceea ce <e >#t>?8la<e DeJa >#ce8eau
cor#8lica=iile 8e#tru a?a#ta 8reotului Dar Ea?o## aea de<tule re<ur<e
i#telectuale& 8e#tru a #u rata ace<t raid delicio< ># u#ier<ul 8l@cerii& chiar
%i du8@ ce co#"e<orul <@u >i 8oru#ci <@$%i >#treru8@ areabila >#delet#icire
A##ie era r@#it@ at>t tru8e%te& c>t %i <u"lete%te& aru?e#ta Ea?o## Nu?ai
o iubire 8ro"u#d@& a lui& o 8utea i#deca KAcea<ta e<te o 8erioad@ de
tra#zi=ie ># ia=a ta %i ci#ea trebuie <@ "ie al@turi de ti#e ca <@ te aJute <@
o traer<ezi& 8e#tru a 8utea "ace "a=@ 8ericolelor& >i <8u#ea lui A##ie& >#
ti?8 ce <orbea <ati<"@cut di# 8aharul de co#iac KDac@ Du?#ezeu ar "i cu
#oi& ?$ar a8roba
Rela=ia 8rore<a Ea?o## <e rua >#delu# >#ai#te <@ aJu#@ ># dor$
?itorul lui A##ie A8oi "@ceau drao<te %i <8oro@iau >?8reu#@ Ea?o##
>i d@dea citate di# *cri8tur@& care Ju<ti"icau ceea ce "@ceau ei ># cur>#d&
A##ie <e >#dr@o<ti 8>#@ 8e<te ca8 de 8reot El 8reti#dea c@ %i el o iube%te&
dar o aertiza c@ era deotat 8e#tru totdeau#a oca=iei <ale
Rela=ia dee#i %i ?ai <tr>#<@& de%i A##ie >%i d@dea <ea?a c@& la #eoie&
Ea?o## ar "i aba#do#at$o ># orice cli8@ Garc@ 8rooc>#d de<ti#ul& <au di#
dori#=a <ecret@ de a$2 "ace 8e el <@ alea@ >#tre ea %i oca=ie& A##ie <e du<e
la liturhie %i >l <tr@8u#<e cu 8riirea tot ti?8ul& <8erii#du$2 %i >#curc>#du$2
># 8rii#=a ?etodelor de co#trace8=ie& cu care A##ie era de acord&
Ea?o## <e o8u#ea di# r@<8u teri& cel 8u=i# ># 8ublic KDac@ abdic& oric>t
de 8u=i#& de
KBi<erica ?@laaiziu#ea catolic@&
ierta& A##ie& trebuie
8e#tru orice<@8@cat:
8@r@<e<c 8reo=ia&
ucidere& "urt& e8lica
adulterel
Dar
o <i#ur@ "raz@ #echibzuit@ cu? ar "i acce8tarea 8rezeratielor <au a
8ilulelor co#trace8tie& <au ?@car che<tio#area Bi<ericii cu 8riire la re$
"uzul de a le acce8ta0& %i toat@ ?u#ca ?ea de 8>#@ acu? <e #@ruie >#
*tatele V#ite& Terra#ce *Fee#e9 aea <@ aJu#@& de a<e?e#ea& la co#clu$
zia c@ ace<ta era <ti lul de o8erare al Bi<ericii0
I#tr$o #oa8te& ># "re#ezia dori#=ei& Ea?o## o 8o<ed@ 8e A##ie direct
8e 8odea& ># "a=a dor?itorului& <ub 8ri?a o8rire a 7rucii& ># dre8tul lo $
cului u#de <e co?e?oreaz@ 7o#da?#area Do?#ului la Moarte El >i ?@r$
turi<i c@ #ici ?@car ># ti?8ul Liturhiei #u >%i 8utu<e lua >#dul de la ea
A8oi A##ie r@?a<e raid@& ># 8ri?ul ?o?e#t Ea?o## <8u<e c@ era o
traedie teribil@ *uer@ c@ alt b@rbat trebuie <@ "i "o<t tat@l A8oi& reali$
z>#d o >#toarcere de o <ut@ o8tzeci de rade& >%i e8ri?@ dori#=a de a "ace
drao<te cu ea
A##ie >%i a<iur@ a?a#tul c@ #u <e a%te8ta ca el <@ o ia de <o=ie <au

2.+
<@$%i aba#do#eze oca=ia 7>#d el le$a <8u< oa?e#ilor c@ ea au<e<e o5
ae#tur@ cu u# hotelier di# Dubli# %i acu? era Kla a#a#hie& A##ie
co#"ir?@ A "o<t chiar de acord <@ ur?eze >#de?#ul lui Ea?o## de Ka$2
@<i 8e Du?#ezeu ># i#i?a ei& 8e#tru a da co8ilul <8re ado8=ie u#ei
"a?ilii catolice Ace<t <acri"iciu& o a<iura el& a r@<cu?8@ra at>t 8@catele
ei& c>t %i 8e ale lui
Dar c>#d >l lu@ ># bra=e 8e ?icul Geter& A##ie <e <i?=i i#ca8abil@ <a
re<8ecte >#=eleerea Ea?o##& care acu? #u ?ai era ta#dru %i >#=ele@tor&
>i 8oru#ci <@ <ca8e de Ka<ta& c@ci #u era& <8u#ea el& de?#@& di# 8u#ct de
edere ?oral& <@ "ie ?a?@ Dar A##ie rezi<t@& iar Ea?o## o tra#<"er@ la
u# c@?i# 8e#tru ?a?e <i#ure& u#de c@lu@ri=ele& la ordi#ul lui& #u i$au
acordat >#riJirile ?edicale de care aea #eoie c>#d a "@cut o i#"ec=ie& >#
tot ace<t ti?8& o 8re<a <@ <e?#eze actele de ado8=ie ale co8ilului
Dar A##ie re"uz@ %i >%i a?i#ti cu a?@r@ciu#e c@ *">#tul Auu<ti# >%i
recu#o<cu<e cu ?>#drie "iul #eleiti? %i >l #u?i<e Adeodatu<& KDat de
Du?#ezeu 7>#d <e hot@r> <@ 8@r@<ea<c@ Irla#da& lu>#du$2 8e Geter cu ea
># *tatele V#ite& Ea?o## o co#du<e la aero8ort cu Mercede<ul <@u %i >i
>#?>#@ '((( de dolari& cu aerti<?e#tul de a$i cheltui cu chibzuial@& c@ci
#u ?ai aea de u#de <@$i dea al=i ba#i
># ?od cu totul i#credibil& acea<t@ 8oe<te #u <e <">r%i aici !a<e lu#i
?ai t>rziu& A##ie <e >#toar<e la Dubli# >?8reu#@ cu 8@ri#=ii <@i& iar ea %i
Ea?o## >%i reluar@ rela=iile <euale A##ie b@#uia c@ tat@l ei %tia& dar <e
hot@r><e <@ >i la<e 8e ei <@ <e decid@ ># 8rii#=a iitorului ace<tei rela=ii&
># <curt ti?8& tat@l lui %i$a dat <ea?a de "a8tul c@ Ea?o## #u o a alee
#iciodat@ 8e A ##ie& c@ci a?bi=ia lui era <@ dei#@ cu#o<cut ca ?>#tuitor
al lu?ii a treia M>#at de acea<t@ a?bi=ie& el a 8reluat co#ducerea u#ei
<ociet@=i i#titulate Trocaire& ter?e#ul irla#dez 8e#tru Kco?8a<iu#e& care
<tr>#ea "o#duri
Di# #ou 8e#trului
># bra=ele <@racii di# lu?ea
Ea?o##& A##iea re"uz@
treia <@ <e >?8ace cu ideea
>#"r>#erii %i r@?a<e ># Irla#da 8>#@ c>#d %i ea& la "el ca tat@l ei& <e co#$
i#<e c@ el #u aea <@ 8@r@<ea<c@ #iciodat@ Bi<erica Ea?o## era "urio< la
>#dul c@ ea i#te#=io#a <@ >l duc@ 8e Geter >#a8oi ># *tatele V#ite&
e8ri?>#du$%i dezacordul 8ri#tr$o 8e#<ie ali?e#tar@ ?ic@ Aeau dou@
8roble?e 8e care #u le$au rezolat #iciodat@: ba#ii& ?ai 8reci<& li8<a ace<$
tora& %i re"uzul lui Ea?o## de a$2 recu#oa%te 8e Geter& 8e care aJu#<e<e <@
>l iubea<c@
!ai<8rezece a#i ?ai t>rziu& c>#d Ea?o## izit@ *tatele V#ite& Geter >i
ie%i ># cale Ea?o## >i acord@ "iului <@u 8atru ?i#ute de co#er<a=ie
8oliticoa<@ ce ?ai "@ceaP la ce "acultate i#te#=io#a <@ <e >#<crieP0& 8e#tru
ca a8oi <@ >l co#cedieze Geter era deo8otri@ "ru<trat %i ?>#io<& a%a c@
deci<e <@$i i#te#teze 8roce< tat@lui <@u I#tre ti?8& A##ie ceru $ %i 8ri?i
$ <u?a de 2')((( de dolari Ea %i Ea?o## >%i 8etrecur@ o ulti?@ #oa8te
cla#de<ti#@ de iubire& de%i la data aceea ea tr@ia cu alt b@rbat Mai t>rziu&

2,(
lga dat ? Judecat@ 8e Ea?o##& ># Irla#da& ># locul lui Geter Gro$e<ul
i$a di<tru< lui Ea?o## re8uta=ia %i cariera& ># 2++'& el de?i<io#a di#
"u#c=ia de e8i<co8 %i d@du o declara=ie 8ri# care >l recu#o%tea 8e Geter
dre8t "iul lui %i rereta tot r@ul 8e care i$2 "@cu<e lui %i ?a?ei <ale& A##ie
Mur8h9 Ea?o## ?ai recu#o%tea %i "a8tul c@& 8e#tru a$%i a<iura t@cerea
iui A##ie& "ura<e <u?a de 2')((( de dolari di# "o#durile Trocaire de<ti$
#ate lu?ii a treia& <8er>#d <@ 8oat@ aJu#e la o >#=eleere cu ea E#oria%ii
boa=i > i e#i r@ re8ed e ># aJ utor %i 8u<er@ l a loc < u?a re< 8ecti @
Ea?o## <e retra<e la Bi<erica *t 4o<e8h di# Redhill& *urre9& "ii#d
8ractic eilat di# Irla#da A##ie Mur8h9 <cri<e o carte ># care dez@luia&
c
u a?@#u#te
>#<@& 8ica#te&reretul
ea >%i e8ri?@ 8oe<tea
c@ ei& 8>#@ la
<8u<e<e tri<tul
8rea ?ult:dez#od@?>#t
KEa?o## era>#u#2+++&
<8irit
triu?"@tor& iar acu? >l @d ca 8e u# o? "@r@ de =ar@& a a"ir?at ea
*ca#dalul Ea?o## 7a<e9 le$a a?i#tit oa?e#ilor de<8re dez@luirile
care i?8licau al=i e8i<co8i %i 8reo=i& di# Irla#da %i de aiurea& care i#tra<er@
># rela=ii a?oroa<e& co#ce8u<er@ co8ii %i >#cerca<er@ <@ >i dea <8re ado8=ie
<au >%i 8reze#ta<er@ a?a#tele ca ?e#aJere& o <trateie ?ile#ar@ "olo<it@ de
Bi<eric@ 8e#tru a i#clude "e?eia ># ia=a 8reo=ilor Ea?o## 7a<e9 #u e<te
ece8=ia de la reul@& ci doar u# ee?8lu <i#ular ># ?od <8ectacu lo< X
G@ri#tele Gat Bucle9& u# 8reot di# Lar#e& Irla#da de Nord& co#duce u#
ru8 de <8riJi# 8e#tru "e?eile irla#deze >#dr@o<tite de 8reo=i E8erie#=a
dob>#dit@ de Bucle9 cu cele circa o <ut@ de be#e"iciare >#<i#urate co#$
"ir?@ c@ Bi<erica are o 8er<8ecti@ li?itat@ %i e<te 8reocu8at@ eclu<i de
8ro8riile <ale i#tere<e 7>#d iubirea <ca8@ de <ub co#trol& e8i<co8ul care
ar 8utea el >#<u%i <@ "ie ># aceea%i <itua=ie0 >l co#oac@ 8e 8reotul r@t@cit
%i >l ?u<tr@ <au >l tra#<"er@ ># alt@ 8arohie& de8arte de a?a#ta <a KNu a?
auzit #iciodat@
Bucle9 ca u#e<te
KE<e#=ial 8reot <@ 8roteJat
<@ "ie "i "o<t Judecat co#"or?alca#o#ului&
bu#ul re#u?e Bi<ericii a"ir?@
A#aliza lui Bucle9 de<8re 8roble?ele a?a#telor #ec@Jite ale 8reo=ilor
coi#cide cu alte relat@ri di# Irla#da 8e care Ga8a loa# Gaul al II$lea o
#u?e%te K<t>#ca credi#=ei0 %i di# re<tul lu?ii De ee?8lu& 8reotul irla#$
dez Michael 7lear9 a <edu<$o 8e Gh9lli< Ha?ilto#& care aea #u?ai %a8te$
<8rezece a#i& du8@ ce i$a a<cultat co#"e<iu#ea Di# rela=ia lor au rezultat
doi co8ii La #a%terea celui di#t>i& 7lear9 a obliat$o <@ >l dea <8re ado8=ie
I# cele di# ur?@& Gh9lli< a 8@r@<it Irla#da 8e#tru o ia=@ ?ai bu#@ >#
*tatele V#ite& lu>#du$2 cu <i#e %i 8e Ro<<& cel de al doilea co8il 7lear9 o
bo?barda cu tele"oa#e %i <cri<ori i#<i<te#te O i?8lora <@ <e >#toarc@ >#
c
a<a 8arohial@ %i >i 8ro?itea c@ Ro<< a 8utea locui cu ei Du8@ u# ti?8&
Gh9lli< acce8t@ 7lear9 obi%#uia ade<ea <@ dea ee?8lul altor 8reo=i care
a
eau a?a#te& ?a?e <i#ure ce de=i#eau 8o<tul de ?e#aJere ># ca<ele lor
Du8@ dou@ dece#ii& 7lear9 ?uri& iar Gh9lli< <e adre<@ Bi<ericii 8e#tru
co#<iliere Cu#c=io#arii <eeri ai Bi<ericii i$au dat de >#=ele< c@ #u aeau
2,2
<@ o aJute& <i#ura lor dori#=@ "ii#d ca ea <@ di<8ar@& >?8reu#@ cu "iul eJ
#edorit
Ge ?a8a?o#d& <ute de ?ii de 8reo=i au a?a#te& "ie ?e#aJere rezJ&
de#te& "ie e#oria%e c@<@torite <au <i#ure& "ie chiar c@lu@ri=e >#t>l#ite >i&
ti?8ul <ericiului dii# Ciecare iubire e<te u#ic@& dar co#tetul di"er@
>#totdeau#a
Ge#tru a?a#ta c@<@torit@& rela=ia e<te ade<ea ?ai 8u=i# trau?atiza#ta&
Ea >#=elee c@ #u are la ce <@ <e a%te8te !i ri<c@ %i ?ai 8u=i#& deoarece
<o=ii catolici <$au doedit ui?itor de >#=ele@tori atu#ci c>#d <$a 8u< 8ro$
ble?a >?8@r=irii #ee<tei cu 8reotul Acea<ta datorit@ e?8atiei 8e care o
au 8e#tru cei oblia=i <@ re#u#=e la <e *au di# re<8ect "a=@ de 8reot& care&
"ie el %i 8@c@to<& e<te re8reze#ta#tul Do?#ului *au datorit@ "a8tului c]
rela=ia etraco#Jual@ a <o=iei #u le 8u#e c@<#icia ># 8ericol
A?a#tele #ec@<@torite a%tea8t@ ?ai ?ulte de la a?a#=ii lor 8reo=i dec>t
8arte#erele ocazio#ale Ele le <uereaz@ ade<ea a?a#=ilor lor c@<@toria&
<au chiar le "ac 8ro8u#eri ?atri?o#iale co#crete Ge#tru ei& ace<ta e<te u#
teritoriu ?i#at ce i?8lic@ aba#do#area Jur@?>#tului de ca<titate %i a 8ro$
8riei 8ro"e<ii& dar %i a "a?iliei i#<titu=io#ale care i $a hr@#it %i i$a cre<cut
Groble?ele <8irituale <>#t la "el de <tri#e#te 8e#tru 8reo=i& aduc>#d >#
8ri? 8la# che<tiu#ea celibatului obliatoriu De ce e<te ace<t le@?>#t at>t
de i?8orta#t& <u8erior di# 8u#ct de edere ?oral& de<@>r%it di# 8u#ct de
edere <8iritualP 7he<tiu#i 8e care teoloia ro?a#o$catolic@ le$a eitat de
<ecole& dei# <tri#e#te la #iel 8er<o#al
7>#d o "e?eie e<te deo8otri@ c@lu@ri=@ %i a?a#ta u#ui 8reot& at>t ea&
c>t %i 8arte#erul ei <>#t a<alta=i de >#treb@ri *e co#"ru#t@ cu aceea%i dile?@
?oral@& acela%i e%ec 8ro"e<io#al& ru%i #e %i di<8re= di# 8artea <ociet@=ii %i
a i#<titu=iei& %i& ?ai 8re<u< de toate& cu <u"eri#=a <u"letea<c@ Oricu?&
#u?@rul co#<iderabil
doede%te c@& ># "i#al& de "o<te c@lu@ri=e
8er<8ectia iubirii care <$au ?@ritat
bi#ecu>#tate 8ri#cutai#a
"o%tic@<@to$
8reo=i
riei e<te ade<ea cel ?ai co#i#@tor r@<8u#< la ace<te dile?e ?orale
Goara de a iubi u# 8reot e<te cel ?ai reu de <u8ortat de c@tre a?a#ta
rezide#t@& eter#a K?e#aJer@ a 8reotului Acea<t@ "e?eie #u are alt@ ia=@
># a"ar@ de cea a 8reotului ei& #u are alt c@?i#& %i #ici alte actiit@=i&
<tr@i#e de cele 8arohiale Ea e<te >#car#area 8@catului& <ur<a co#<ta#t@ de
ru%i#e& u# re8ro% eter# la adre<a le@?>#tului lui de ca<titate %i obedie#=@
Are <tatutul Jo<#ic al u#ei <eritoare %i #ici u# "el de dre8turi ?aritale&
de%i >#de8li#e%te toate >#datoririle u#ei <o=ii
Dar <itua=ia <u?br@ a ?e#aJerei 8rezi#t@ %i u#ele aa#taJe Gre<u$
8u#>#d c@ >%i iube%te a?a#tul ceea ce #u <e >#t>?8l@ >#totdeau#a0& acea<t@
"e?eie are 8riileiul de a tr@i cu el cele ?ai i#ti?e ?o?e#te& %tii#d ca?
tot ce e<te de %tiut de<8re el& cu#o<c>#du$i 8riete#ii %i coleii& obiceiurile
%i u<turile& iciile %i irtu=ile& ta#dre=ea ># ti?8 ce zace e8uizat l>#@ ea&
tea?a c@ ci#ea le a de<co8eri <ecretul& re?u%carea "a=@ de <l@biciu#ea

2,'
i 8@c@to%e #ia <a& <8ai?a c@ e<te #ede? # de oca=ia ># #u?ele c@reia
Ali#te %i co?8loteaz@
Garadoal& de%i a?a#ta <a ?e#aJer@ e<te "ii#=a ?uritoare care cu#oa%te
cel ?ai bi#e <l@biciu#ile o?e#e%ti& 8reotul o i#ti?ideaz@ ># u#ele cazuri&
#e#tru a$%i i?8u#e autoritatea ?oral@ ># "a=a ei 7e autoritate ?oral@P
Aceea care ate<t@ c@ el e<te u# 8reot hiroto#it& de=i#@tor al ?arilor <ecrete
Qi ade@ruri ale cre%ti#@t@=ii& ># ?od 8erer<& ?ul=i 8reo=i <e "olo<e<c de
acea<t@ autoritate ca de o ar?@& 8e care o a=i#te<c ># <8ecial a<u8ra a?a#$
telor lor $ dre8t doad@ a?e#i#=area Ga8ei Alea#dru al III$lea c@ o a
eco?u#ica 8e iulia dac@ a co#ti#ua <@ >%i iziteze b@rbatul& <au i#ti?i$
darea laMur8h9
A##ie care a recur<
<@ re#u#=e
e8i<co8ul
la co8il&
Ea?o##
dre8t 8edea8<@
7a<e9 8e#tru
8e#tru
a o8@catul
deter?i#a
de a$2
8e "i
iubit 8e el
7hiar %i c@lu@ri=ele <i?t u#eori ace<t buzdua# ?oral; de%i <$au d@ruit
Do?#ului& ele #u <>#t& totu%i& dec>t #i%te "e?ei i#a8te 8e#tru a <e dedica
celibatului !i atu#ci c>#d o c@lu@ri=@ co?ite 8@catul tru8e<c& ea >%i de<$
co8er@ <u8eriorii ?ai 8u=i# tolera#=i& ?ai 8u=i# >#cli#a=i <@ atribuie
8@c@to%e#ia #aturii ei& care >%i <8u#e cu>#tul& dar %i ?ai 8u=i# di<8u%i <@
>i >#i#uia<c@ 8arte#erul

1ouis# lus$#*it'8
V#ele "e?ei a"late ># rela=ii cla#de<ti#e cu ierarhii reliio%i re<8i#
eticheta de Ka?a#te Ele cred c@ acea<ta de#ireaz@ #atura rela=iei lor& %i
8rote<teaz@ >?8otria celibatului obliatoriu& care le r@8e%te bucuria de a
cu#oa%te tai#a c@<@toriei KMichael a "o<t <o=ul ?eu iar eu <o=ia lui&
i#<i<t@ a?erica#ca de ci#cizeci %i 8atru de a#i Loui<e lu<heFitz& al c@rei
8arte #er i ezuit a "o<t r@8u< de u# lo#= a<a< i# ># Bel"a <t& ># 2++ 
Loui<e ?ai aea c>tea <@8t@?>#i 8>#@ la >?8li#irea >r<tei de
%ai<8rezece a#i c>#d Michael a i#trat ># ia=a ei& ca a<i<te#t 8re8arator la
cur<ul de "ilozo"ie 8e#tru >#ce8@tori& 8e care >l "rece#ta& la V#ier<itatea
di# 7hicao KEra <u8erb& >%i a?i#te%te ea& Ku# ?etru #ou@zeci %i oi#ic
Aea #i%te ochi alba%tri ui?itori& <tra#ii& ca <ati#ul alba<tru& care i <e
>#u<tau c>#d z>?bea& %i u# r>< ?i#u#at
Grecocea Loui<e a "o<t ?ai ?ult curioa<@& dec>t "ulerat@ de a?or la
ederea a<i<te#tului ># >r<t@ de treizeci %i doi de a#i& care 8@rea <@ "ie
>#co#Jurat de u# ade@rat zid 8rotector KGariez c@ >l 8o=i cuceri& a <8u<
_ 8riete#@ *ub i?8ul<ul ace<tei 8rooc@ri& Loui<e 8arie 8e ci#ci dolari ca

 Toate i#"or?a=iile de<8re rela=ia lui Loui<e lu<eFicz cu Michael e<te 8reluat@ di#
core<8o#de#=a 8ri# 8o%ta electro#ic@ %i di# i#teriul "@cut 8ri# i#ter?ediul tele"o#ului
8er< o#al la d ata de 4 a# l& '( (2& % i la "i#e le l ui i a#ua rie ' ((2

2,-
>l a cuceri 8e Michael %i >#ce8u <@ >l >#eze *e >#t>l#ir@ ca di# >#t>r#$
8lare & dar Loui< e 8reti #de c@& 8>#@ <@ >?8l i#ea<c @ o8t<8r ezece a#i& #u a
a"lat c@ era iezuit %i #ici c@ >?br@=i%a<e cariera de 8reot
La u# ?o?e#t dat& chiar >#ai#te de ziua <a de #a%tere& c>#d <e 8re@tea
<@ <@rb@torea<c@ >?8li#irea a treizeci %i 8atru de a#i& Michael o 8o"ti <a
<e a%eze %i >i zi<e: KA? de >#d <@ >=i <8u# cu? >?i c>%ti ei<te#ta
Loui<e a "o<t at>t de <8eriat@& >#c>t #u a orbit cu el dou@ <@8t@?>#i K>?i
era tea?@ c@ o <@ aJu# ># iad& >%i a?i#te%te ea 7ur>#d& >#<@& <e co#<ola
la >#dul c@ era 8riete#a u#ui iezuit
7>#d Loui<e >?8li#i #ou@<8rezece a#i& ea %i Michael >#ce8ur@ <@ tr@ia<c@
>?8reu#@ >#tr$u# a8arta?e#t di# H9de Gar& locul u#de <$a de<"@%urat
8ri?a lor e<ca8ad@ <eual@ Michael& care ?ai au<e<e %i alte iubite& a "o<t
cel care a dat to#ul& >#tr$u# rit? le#t& ac=io#>#d #u?ai atu#ci c>#d a i#tuit
c@ ea era 8re@tit@ Loui<e <e i#<trui<e ># ederea #oii <ale ae#turi citi#d
u# ?a#ual de <e KEra erde %i #u aea co8ert@& <8u#ea ea KM$a?
t@@lit de r>< citi#du$2& dar ># #oa8tea aceea #oi a? "@cut <e 8e#tru 8ri?a
dat@
ia=a lor <eual@ era co?8licat@ de <e#ti?e#tul de i#o@=ie al lui
Michael La >#ce8ut& >%i @<ea re"uiul ># alcool Dar c>#d Loui<e a >?$
8li#it dou@zeci %i u#u de a#i& <u8eriorii iezui=i 2$au che?at %i i$au dat u#
ulti?atu?: ai dou@zeci de ?i#ute <@ te decizi dac@ r@?>i cu iezui=ii <au
cu <ticla Michael a ale< <tarea de trezie %i %i$a 8etrecu t ur?@toarele trei
lu#i la u# ce#tru de dezalcoolizare di# Mi##e<ota Du8@ aceea& a >#ce8ut
<@ 8artici8e la adu#@rile Alcoolicilor A#o#i?i
Dar& c>#d era treaz #u <e <i?=ea ># larul lui >#di#du$<e la i?8lica=iile
<8irituale %i oca=io#ale ale ie=ii <ale erotice Re"eri#du$<e la ia=a lor
<eual@ di# acea e8oc@& Loui<e o de<cria dre8t Kteribil@ G>#@ %i "ideli$
tatea di<8@ru<e
r@zbu#at& Du8@ cu
culc>#du$<e ce alt
Michael
b@rbat&a care
>#%elat$o cu alt@
a l@<at$o "e?eie&
raid@ Loui<edeo$
7atolic@ <$a
tat@& #ici #u 8utea lua ># co#<iderare aria#ta u#ui aort& a%a c@& ># 2+.+&
#@<cu u# b@iat& 8e 4a9& 8e care >l d@du <8re ado8=ie
Certilitatea lui Loui<e r@?a<e o 8roble?@ <tri#e#t@ Ea oia u# co8il
de la Michael Michael& #u ># <">r%it& ># 2+,(& Loui<e 8u<e ca8@t rela=iei
cu el %i >l aertiz@: Kreau u# co8il A? de >#d <@ ?@ c@<@tore<c cu
8ri?ul b@rbat c are ?@ cere de #ea<t@ 
B@rbatul re<8ecti <$a doedit a "i "oarte chi8e%& dar %i "oarte di"icil
7@<@toria lor a "o<t& crede Loui<e& 8edea8<a 8ri?it@ de la Du?#ezeu 8e#$
tru c@ <e culca<e cu u# 8reot Du8@ zece a#i de c@<#icie #e"ericit@& di#
care au rezultat trei co8ii& ea >l 8@r@<i Dou@ <@8t@?>#i ?ai t>rziu& >#
auu<t 2+1(& ea %i Michael <$au ?utat >?8reu#@ >#tr$u# a8arta?e#t
Vlti?ii 8ai<8rezece a#i de co#ie=uire au "o<t ># ?od @dit ?ai bu#i
dec>t 8ri?ii %a<e *e ?aturiza<er@ a?>#doi& iar Loui<e #u ?ai era Kdulcica
a?orezat@ care >l dii#iza Ea era acu? ?a?@ a tr ei co8ii& care >i <8u$

2,
lui Michael Kta=i& iar ia=a lor cotidia#@ <e co?8u#ea di# realit@=ile
obi% #uite: @tit& cu?8@r@turi& certuri& drao<te& >#riJirea co8iilor
Totu%i& <tilul lor de ia=@ #u 8utea "i co#<iderat obi%#uit A8roa8e to=i
#riete#ii lor erau 8reo=i %i a?a#te ale ace<tora Ca?ilia lui Michael aea
8@reri >?8@r=ite ># 8rii#=a lui Loui<e: tat@l lui o co#da?#a ca 8e 4ezbel&
ca 8e _ 8ro<tituat@& ># ti?8 ce ?a?a lui <u<=i#ea c@ #u?ai Loui<e >l aJuta
#e Michael <@$%i 8@<treze echilibrul 8<ihic Grii#d >#a8oi& Loui<e >%i d@dea
<ea?a c@ ia=a lor raita<e ># Jurul ?i#ciu#ilor& 8>#@ %i co8iii >#@=a<er@
<@ ?i#t@ Loui<e dete<ta ace<t a<8ect al ei<te#=ei <ale KNu$?i 8lace <@
J#i#t %i <@ tr@ie<c ># ?i#ciu#@& #u$?i 8lace <@$?i dedic ia=a u#ei ?i# $
ciu#i& <8u#e ea acu? cu a?@r@ciu#e
># a"ar@ de ?eca#i<?ul care <u<=i#ea acea<t@ ia=@ du8licitar@& ei <e
co#"ru#tau %i cu alte di"icult@=i V#ul di#tre ele era "a8tul c@ Michael
"u<e<e deta% at ># MilFaee %i "@cea #aeta la 7hicao& 8e#tr u a o edea
8e Loui<e %i 8e co8ii& #u?ai Joia& <8re a 8leca di# #ou du?i#ica V# alt
?oti >l re8reze#ta i?8licarea lui acti@ ># ob=i#erea de i#"or?a=ii <ecrete
8e#tru Ar?ata Re8ublica#@ Irla#dez@& ceea ce ># "i#al aea <@$2 co<te
ia=a Loui<e >l >#<o=ea c>teodat@ ># c@l@toriile <ale ># Irla#da& u#de i#tro$
ducea ileal 8rezeratie %i 8ilule a#tico#ce8=io#ale& care erau i#terzi<e
Nucleul rela=iei lor >l co#<tituia& totu%i& oca=ia lui Michael K4u?@tate
di#tre 8riete#ii ?ei <>#t 8reo=i care co#duc 8arohii %i care <e <i?t ?ult
?ai bi#e de c>#d ci#ea >i iube%te %i >i <8riJi#@& declara Loui<e Era
co#i#<@ c@ o"icialii iezui=i %tiau totul de<8re ea Dar #u au "@cut #i?ic&
di# ?o?e#t ce actiitatea 8ro"e<io#al@ a lui Michael #u a "o<t a"ectat@& iar
ia=a <a a?oroa<@ #u a 8roocat #ici u# <ca#dal 8ublic
Michael >#<u%i #u ?ai era <">%iat de <e#ti?e#te co#tradictorii& c@ci& >#
?od co#e#abil %i iro#ic ># acela%i ti?8& >%i rede"i#i<e le@?>#tul 7eli$
batul=ilor
8reo era u# dar tea
7a<titadu?>#<e?
#ezeie<c& dar #u
#a "idelitateu#
"a=@?od
de ode<i#u
ia=@r@care <@a#@
8er<o le "ie i?8u<
$ Loui<e
*@r@cia #u era u# dat relea#t 8e#tru iezui=ii a?erica#i& 8e care >i edea
tr@i#d "oarte bi#e A<cultau de e#eralul Groi #ciei& #u de Ga8a& %i ?ai
ale< #u de Ga8a loa# Gaul al II$lea& 8e care >l di<8re=uiau ca 8e u# KA#ti$
cri<t 7>t de<8re <e& Michael credea c@ u# ora<? 8uter#ic te aducea
Qa8roa8e de i#te#<itatea drao<tei "a=@ de Du?#ezeu
Nu?ai o dat@& ># 2++'& a "o<t Michael cu8ri#< de >#doieli %i re?u%c@ri
Atu#ci i$a tele"o#at lui Loui<e& %i a a#u#=at$o c@ aea de >#d <@ "ac@ di#
ea o "e?eie o#e<t@& lu>#d$o ># c@<@torie KI$a? <8u< c@ #u oia? <@ "iu
o#e<t@& r>de Loui<e K7red c@ Michael era doar <8eriat c@ aea? <@ "u
cu u#ul di#tre 8riete#ii #o%tri& chiar dac@ o?ul re<8ecti era ho?o<eual
Lui Loui<e i$a e#it u%or <@ ia o a<e?e#ea decizie Ea %tia 8rea bi#e c@
Michael era 8ierdut dac@ #u 8utea "i iezuit !i ?ai %tia c@ 8@r@<irea or$
di#ului re8reze#ta u# chi# 8e#tru iezui=i& iar cei care reu%eau& <e >#torceau
># lu?e dece8=io#a=i& u?ili=i %i re<8i#%i

2,)
La >#?or?>#tarea lui Michael& Kiezuit@ %i <u"oca#t de 8licticoa <@&
Loui<e %ezu al@turi de "a?ilia lui Dar ea %i co8iii au "o<t >?8iedica=i <
8art ici 8e la ?a<@ %i la 8ri eh i 7a ?il ioa #e de alt e a?a# te& #u 8ut ea
ridica #ici o 8rete#=ie a<u8ra iubitului ei de"u#ct
Du8@ %a<e a#i de la ?oartea lui Michael& Loui<e >#c@ >l ?ai 8l>#ea
La ur?a ur?ei& >%i 8ierdu<e toar@%ul de ia=@ K*>#t o 8er<oa#@ i#telec$
tual@& <8u#ea ea& K%i ?>#dria %i bucuria ?ea e<te "irea ?ea a#alitic@
Michael era tot ce$?i dorea?
Loui<e a "o<t obliat@ <@ dei#@ ?ai i#de8e#de#t@ Michael i$a l@<at
#u?ai ci#ci ?ii de dolari& a%a c@ ea <$a @zut di# #ou #eoit@ <@ >%i c>%tie
<i#ur@ie=ii
ritatea traiul
de7eea ce i<i#ur@&
"e?eie <$a 8@rutKoribil@&
%i ?ai reu de <u8ortat
o loitur@ a "o<t i#<ecu$
e?o=io#al@
Loui<e a >#ce8ut <@ <i?t@ che?area <8re 8o#ti"icat KA? celebrat %i
liturhia& %i #u <$au d@r>?at zidurile& >%i a?i#te%te ea KI# cele di# ur?@&
<>#t "oarte recu#o<c@toare c@ 2$a? >#t>l#it 8e Michael

a m#l a S$o op
V#ele a?a#te clericale <e declar@ <ati<"@cute de rela=iile lor cla#de<$
ti#e Nu?ai c>tea <e c@<@tore<c cu a?a#=ii lor& du8@ ce ace%tia re#u#=@ la
le@?>#tul lor %i <e >#torc K># lu?e E8erie#=a u#ui iezuit care <$a >#$
dr@o<tit& dar a a%te8tat 8>#@ ># #oa8tea #u#=ii 8e#tru a$%i co#<u?a rela=ia &
ilu<treaz@ clar ?odul cu? trateaz@ Bi<erica& ># ace<t caz *ocietatea lui
li<u<& a<t"el de a"aceri a?oroa<e ilicite
G@ri#tele Terra#ce *Fee#e9 era u# iezuit de dou@zeci %i trei de a#i
c>#d a >#t>l#it$o 8e actri=a Ga?ela *hoo8& o credi#cioa<@ a Bi<ericii *ci$
e#toloice care c@uta ali#are <u"letea<c@ 8ri# co#ertirea la credi#=a
ro?a#o$ca tolic@ Terr9 %i Ga?ela alc@tuie<c u# cu8lu e?ble?atic 8e#tru o
<itua=ie eche de <ecole& ># care drao<tea ro?a#tic@ e<te tra<@ ># Jo< de
8iatra de ?oar@ a celibatului& K># <8atele "iec@rui 8reot torturat  e<te0 o
"e?eie <i#ur@ ># u?br@& <criu ei Ce?eia a8roa8e c@ #u eercit@ #ici
u# "el de co#trol a<u8ra celor ce <e >#t>?8l@ El e<te cel care a de8u<
Jur@?> #tul de ca<t itate& #u ea A%a c@ ea e<te o bliat@ <@ a%t e8te& ># i zolare
%i <i#ur@tate& >#<8@i?>#tat@ de iitor& decizia 8reotului
Ga?ela %i Ter r9 <$au >#t>l#i t %i <$au >#dr@o<tit >#tr$u# ?o?e# t c>#d
a?>#doi treceau 8ri# crize 8er<o#ale El era tulburat de rezultatele cer$
cet@rilor <ale a<u8ra orii#ilor %i i<toriei celibatului clerical& o i#<titu=ie 8e
care >#ce8ea <@ o <u<8ecteze dre8t li8<it@ de etic@ %i #eco#"or?@ cu 8ri#$
ci8iile cre%ti#i<?ului Bi<erica >i di<8re=uia 8e 8reo=ii care <u"ereau di#
drao<te ?ai ?ult dec>t 8e 8edo"ili KDe ce 8ro"e<orii #o%tri de la <e?i#ar
#u #e$au <8u< c@ 8reo=ii c@<@tori=i cu <o=ii care re"uzau&<@ re<8ecte ab<ti#e#=a

2,.
au "o<t oblia=i <@ re#u#=e la 8reo=ie& au "o<t b@tu=i& >#chi%i %i
u#eori chiar uci%iP 2$a >#trebat el 8e co#<ilierul <@u <8iritual
Dar Terr9 iubea Bi<erica %i 8e iezui=i KE ca %i cu? te$a% iubi cu i#i?a
=J#8@r=it@& Ga?& >i ?@rturi<ea el ># cele di# ur?@ a hot@r>t <@ >i 8@r@<ea<c@
oe iezui=i& dar a a?>#at ado8tarea u#or ?@<uri deci<ie ># ace<t <e#<
Atu#ci iezui=ii i$au 8oru#cit <@ 8u#@ ca8@t cercet@rilor a<u8ra celibatului
Terr9 a "o<t at>t de ui?it de i#corectitudi#ea ace<tui decret& >#c>t& du8@
dou@zeci %i 8atru de a#i& <$a eliberat de <ub tutela *ociet@=ii lui li<u<0
Dar #u %i de <ub tutela Bi<ericii& de la care Terr9 a <olicitat dre8tul de
a lucra ># co#ti#uare ca 8reot& >#tr$o diocez @ oarecare *e elibe ra& dar
tre8tat
># ti?8 ce Terr9 "@cea di"icila tra#zi=ie de la Ordi#ul Iezui=ilor la
<tatutul de <i?8lu 8reot& Ga?ela <e lu8ta cu alt"el de de?o#i Era <i#ur@&
li8<it@ de dre8tul de a <e i?8lica ># ia=a <ocial@ <tr@lucitoare a lui Terr9&
care 8re<u8u#ea di#euri& <tr>#eri de "o#duri %i <eri 8etrecute ># co?8a#ia
8riete#ilor %i e#oria%ilor Dee#i eloa<@ %i at >t de "ru<tr at@ < eual& >#c>t
#$a uitat ?ult@ re?e "a8tul c@ Jur@?>#tul de ca<titate al lui Terr9 >i o8rea
<@ >%i ?a#i"e<te drao<tea 8@ti?a%@ 8e care o <i?=eau u#ul 8e#tru cel@lat
Ea t>#Jea du8@ >#treul lui tru8& dar >i acce8ta <@ruturile "uare cu care >i
ura #oa8te bu#@& "ii#dc@ %tia c@& dac@ <$ar "i culcat cu el& %i$ar "i <ub?i#at
at>t 8ro8ria i#teritate& c>t %i credibilitatea lui Terr9& care i#te#=io#a <@
<tudieze celibatul clerical
># cei doi a#i& 8e 8arcur<ul c@rora a a%te8tat <@ i <e decid@ <oarta&
Ga?ela a ide#ti"icat <itua=ia lor cu aceeaa u#ui >#tre %ir de 8reo=i di<8era=i
de care <e a@=a<er@ "e?eile lor de$a lu#ul <ecolelor& Kcu <8era#=a de%art@
c@& >#tr$u# "el <au altul& i<toria 8utea "i <chi?bat@ %i totul aea <@ "ie >#
reul@& >%i a?i#te%te de 8@ri#tele Cra#co Tro?botto& u# 8reot italia# care
a tr@it re?e de dou@zeci de a#i o 8oe<te de drao<te <ecret@ %i& ># cele
di# ur?@& #u a ?ai 8utut <u8orta #ici chi#ul de a$%i duce ei<te#=a de8arte
de iubita lui& #ici du8licitatea de care d@dea doad@ a<cu#z>#d acea<t@
rela=ie& ># ziua de '. ia#uarie 2+1) <$a <8>#zurat& e8lic >#d ># <cri<oarea
de adio: KMi$a? 8urtat crucea cale lu#@: acu? ?@ 8r@bu%e<c <ub reutatea
ei
Cru<trarea 8e care o re<i?=ea Ga?ela >i otr@ea rela=ia cu Terr9 O
>#"uria >#ceti#eala cu care >#ai#ta <8re <chi?barea ie=ii <ale El >i r@<8u#$
dea c@& du8@ dou@zeci %i 8atru de a#i 8etrecu=i ># Ordi#ul Iezui=ilor& >#ce$
GV*7& de "a8t& <@ <e\?i%te "oarte re8ede& ># cele di# ur?@ dee#i rece8ti
5a iubirea lui Ga? ># loc <@ <e <i?t@ i#oat 8e#tru dori#=a <a& <e bucur@&
"ii#dc@ Du?#ezeu >i d@rui<e acea<t@ iubire& >#tr$o #oa8te& >i ru8<e Ga?elei
le#Jeria de da#tel@ #ear@& 8e#tru a$i 8utea >?br@=i%a tru8ul ol& de%i >#c@
#
u 8utea acce8ta o rela=ie <eual@ ># a"ara c@<@toriei 
Lu#a a%te8tare a Ga?elei lu@ <"ir%it ># Du?i#ica Ga%telui& c>#d Terr9
o ceru de #ea<t@ Nu#ta lor a "o<t dulce$a?ar@ Cratele ?ai ?are al lui
2,,
))))))KKFi/i& nmaca Terr9 >i 8@r@<i<e %i 8e iezui=i %J l
re#u#=a<e %i la 8reo=ie Mul=i 8r iete#i o di<8re=uiau 8e Ga?ela& co#<ider>#d$o l
dre8t o i<8ititoare care >l >#de8@rta<e de Maica Bi<eric@ Arhie8i<co8ul
Maho#e9 i$a re"uzat lui Terr9 *">#ta >?8@rt@%a#ie& at>ta re?e c>t #u re#u#=a
la Kacea<t@ u#ire ca#o#ic@ #ereula?e#tar@& adic@ 8>#@ ># ?o?e#tul
dior=ului de #oua lui <o=ie
De la c@<@toria lor& Ga?ela %i Terr9 au "@cut 8arte di# ru8ul co#<ul&
tati al ood Tidi#< e<te Mi#u#at@0& ora#iza=ie #o#8ro"it >#te?eiat@
># 2+1- 8e#tru a aJuta 8reo=ii %i "e?eile care <e i?8lica<er@ ># rela=ii
a?oroa<e *e <8u#e c@ ora#iza=ia "u<e<e "o#dat@ du8@ <i#uciderea u#ei
"e?ei al c@rei iubit 8reot o 8@r@<i<e
ood Tidi#<& u#a di#tre ?iile de a<t"el de ora#iza=ii ei<te#te >#
>#treaa lu?e& abordeaz@ 8roble?a ># ?od 8ra?atic& ># acela%i ti?8&
8@<treaz@ 8er<8ectia catolic@& autode"i#i#du$<e ca o e#titate cu actiitate
de ?i<io#ariat Mi<iu#ea <a co#<ta ># rezolarea 8roble?elor <8irituale&
8<iholoice %i e?o=i o#ale& ceea ce >#<ea?#@ c@ cei care caut @ aJutorul la
ei Kdi<cer# ># "a=a lui Du?# ezeu >#tre ceea ce <>#t %i ceea ce ar trebui <@
"ie rela=iile lor Goate celibat *au 8oate c@<@torie
A egal 5uide hid Juridic0 de Ro#ald A *ar#o e<te ?a#ualul 8rac$
tic al ora#iza=iei de<ti#at KMa?elor <au iitoarelor ?a?e ale co8iilor
clericilor ro?a#o$catolici hidul& brutal de <i#cer& e<te co#ce8ut 8e#tru
a a#ihila ?eca#i<?ul 8u< ># ?i%care de Bi<eric@ 8e#tru a le zdrobi %i a le
<u8u#e 8e ?a?ele o<tracizate Nici u#a di# cititoarele ace<tuia #u >%i a
?ai 8utea "ace reodat@ iluzii cu 8riire la 8ri?atul ?ilei cre%ti#e ># <>#ul
Bi<ericii
Greo=ii <au o"icialii bi<erice%ti >%i dau ade<ea acordul tacit 8e#tru aort&
de%i co#da?#@ ># 8ublic acea<t@ 8ractic@ KIerarhii Bi<ericii le <8u# cu
u%uri#=@ ?ire#ilor
adre<at celor care e<te
de$o <ea?@ ceri#=a
cu ei ?oral@&
#u e<te arat@ la
>#totdeau#a *ar#o&
"el dedar K?e<aJul
co#ci< V#
Acord <e?#at 8oate co#<tr># e o "e?eie <@ >i a<cu#d@ co8ilulu i ei ide#$
titatea tat@lui <@u A%a cu? a 8rocedat de dou@ ?ile#ii >#coace& Bi<eri ca
>%i de<curaJeaz@ 8reo=ii de la a<u?area reu#ei re<8o#<abilit@=i 8are#tale
Acea<t@ aer<iu#e "@=i%@ "a=@ de ideea cre%terii u#ui co8il #e tri?ite cu
>#dul la te?erile de la >#ce8uturile Bi<ericii& leate de "a8tul c@ 8reo=ii
c@<@tori=i ar "i alocat ?ai 8u=i#e e#ituri Bi<ericii ># "aoarea "a?iliilor
lor Dac@ tat@l de "a?ilie e<te 8reot 8aroh <au 8reot ># reu# ordi#
c@lu@re<c& 8arohia <au ordi#ul re<8ecti <>#t 8@r=i <olidare cu el ># orice
ac=iu#e Juridic@ Ace<t "a8t& care >#roze%te azi Bi<erica& a%a cu? a
>#rozit$o di#totdeau# a& deri@ di# 8ri#ci8iul leal respondeat superior
a r@<8u#de <u8eriorul0& ceea ce >#<ea?#@ c@ Ki#<titu=ia Bi<ericii& di#
lo?e#t ce co#troleaz@ actiit@=ile ?e?brilor <@i o"iciali& 8oart@ r@<8u#$
lerea "i#a#ciar@ 8e#tru r@ul 8e care ace%tia >l "ac
># ceea ce 8rie%te dre8tul ca#o#ic& *ar#o <crie: KI#di"ere#t ce <8u#

2,1
ca#oa#ele ># teorie & ># 8ract ic@& tribu#ale le %i/<a u a#chetele ca#o#i ce au
dre8t u#ic <co8 8roteJarea Bi<ericii de orice re<8o#<abilitate "i#a#ciar@&
8recu? %i a<cu#derea a<8ectelor Je#a#te de ochiul iile#t al 8re<ei ri-
bunal ele şiFsau anchetele canoni ce nu îşi propu n să a2ute femeile care
poartă copiii membrilor clerului catolic.1
Bi<erica a#aJeaz@ aoca=i >?8otria u#ei "e?ei care de<chide u#
#roce<& ?i<iu#ea lor "ii#d <@ o ob<truc=io#eze %i <@ >i di?i#ueze 8rete#=iile
"i#a#ciare Aoca=ii or >#cerca& de a<e?e#ea& <@ aJu#@ la o >#=eleere
>#ai#te de a co?8@rea ># "a=a tribu#alului Di# ?o?e#t ce 8reotul %i
i#<titu=ia dore<c deo8otri@ 8@<trarea <ecretului %i co#trolul co<turilor& de
obicei& 8ro8u# u# 8la# de 8lat@ ># rate& ># <chi?bul 8ro?i<iu#ii ?a?ei c@
#u a co#tacta 8re<a %i #ici #u a ?ai co#ti#ua de?er<urile leale
Tea?a de 8ublicitate a Bi<ericii e<te 8ri#ci8ala ar?@ a a?a#tei Dac@
#eocierile tre#eaz@& <au dac@ 8reotul %i ae#=ii lui o"er@ o <u?@ 8rea
?ic@& a?e#i#=area cu 8re<a >i ?obilizeaz@ ade<ea 8e #eociatori
Alt <"at care "r>#e i#i?ile ace<tor ?a?e e<te <@ dea ># Judecat@ 8reotul
de co?u# acord cu Bi<erica& K?ai ale< dac@ acea<ta a "o<t ># ?od direct
i?8licat@ ># a<cu#derea tat@lui #atural de ea %i de tribu#al De "a8t&
KBi<erica i#<titu=io#al@ >l tra#<"er@ 8e tat@ ># a"ara =@rii ># care <e a"l@
?a?a 7e reretabil e<te "a8tul c@ Bi<erica a aJu#< <@ co#cea8@ ?eca$
#i<?e ?e#i te <@ le >?8iedic e 8e "iice le Cecioare i M@ria <@ cear@ ce li <e
cui#e Toc?ai acea<t@ i#<titu=ie& care <e bazeaz@ 8e ade@rurile %i tai#ele
izor>te di#tr$u# co8ila% #@<cut ># >?8reJur@ri at>t de Je#a#te& >#c>t #u?ai
credi#=a ># orii#ea lui ?iraculoa<@ >l ab<ol@ de co#di=ia de ba<tard
De$a lu#ul <ecolelor & Bi<erica Ro?a#o$7atolic@ #u <$a <chi?bat 8rea
?ult A?a#tele 8reo=ilor co#ti#u@ <@ "ie K8ro<tituate cu u# <i#ur b@rbat&
iar co8iii ace<tora& K"ructe a?are ale 8@catului A?a#=ii lor r@?># c@<@tori=i
cu
8e#Bi<erica&
tru oc a=io ai#<titu=ie carea lleuicere
d e a $i ur? Hr i<tcelibat %i "idelitate
o< %i de a$2 <lu Ji %i8ea<cultare ca 8re=
D u?# ezeu 

2,+
.
C$ceritorii 0i amantele lor
7>#d u# teritoriu e<te ocu8at ># ur?a u#ei ca?8a#ii ?ilitare& >#i#
torii obi%#uie< c <@ e8loateze <eual "e?eile 8o8ula=iei cucerite& >#"r>l
%i li8<ite de a8@rare& ace<tea au 8u=i#e ?iJloace 8e#tru a <e a8@ra 
8r@d@tori A<erirea <eual@ a "e?eilor <ubJuate dateaz@ di# a#tichitâl
%i >#c@ ?ai e<te o te?@ traic@ a r@zboaielor %i a 8erioadelor ur?@to\
ace<tora& c>#d <olda=ii %i alia=ii lor ciili >%i eti#d ictoria %i a<u"
8o8ula=iei ciile
># Lu?ea Nou@& du8@ ce cucerirea euro8ea#@ i$a adu< 8e <olda=i&
?ai t>rziu 8e colo#i%ti& ># co#tact cu "e?eile #atie& rela=iile <euale
luat aceea%i tur#ur@ i?8u<@ de cuceritori De obicei& <e "olo<ea "or=a& >#!
u#eori a8@rea %i drao<tea Dar #ici ># a<t"el de cazuri b@rba=ii albi #u lua
># co#<iderare 8er<8ectia c@<@toriei cu "e?eile 8e care le ale<e<er
aloc>#du$le doar <tatutul i#"erior de a?a#te

CONC"I%TADORII %PANIOLI ŞI FE2EILE


NATI;E

Malin0$#
># 2)2+& co#chi<tadorii <8a#ioli %i co?a#da#tul lor& Her#â# 7orte<&5
%i$au croit dru? cu ar?a ># ?>#@ 8ri# a<tul teritoriu al Meicului de azi
Ei au di<tru< te?8lele& au zdrobit ar?ata >?8@ratului Moctezu?a %i au l
di<tru< 8uter#icul I?8eriu Aztec De%i co#chi<tadorii >i di<8re=uiau 8e l
#atii& co#<ider>#du$i o ra<@ i#"erioar@ de 8@>#i& ei <e "olo<eau de c>=ia
i#ter8re=i culturali& de ?u#citori %i de <8io#i Rela=iile <8a#iolilor cu "e$
?eile #atie erau& u#eori& eclu<i <euale& dar alteori "oarte a8ro8iate %i
co?8lee Dac@ "e?eile ar "i "o<t euro8e#e& ># ?od #or?al& ar "i trebuit ]
<@ <e a%te8te la u# ?ariaJ
># 8erioada deza<trului ?ilitar %i cultural 8roocat de cucerirea <8a$
21(
l@& au ei<tat doi #atii la "el de 8roe?i#e#=i ca Her#â# 7orte<& cuce$
orul <8a#iol Ace%tia erau Moctezu?a& >?8@ratul aztec& %i Mali#che&
li#<ilierul di8lo?atic& a?ba<adorul %i a?a#ta lui 7orte< Mali#che a
"o<t at>t de i?8orta#t@ 8e#tru 7orte<& >#c>t ace<ta a 8urtat >#tre r@zboi
?ilitar %i di8lo?atic 8e#tru a$i "or=a 8e #atii <@ >i co#$"dere 8e
a?>#doi dre8t o u#itate i#diizibil@& "@r@ <@ "ac@ reo deo<ebire itre ei
A<t@zi& lati#o$a?erica#ii o >#"iereaz@ 8e Mali#che ca 8e o tr@d@$are
care i$a re<8i#< 8e b@rba=ii #atii ># "aoarea cuceritorilor %i care a Jat
#a%tere& al@turi de 7orte<& u#ei >#trei ra<e de ?eti%i;mesti%o>. Etiche$
di<8re=uitoa re de malinchîsta, care i#e de la #u?ele ei& e<te atribuit@
G%i oric@rei 8er<oa#e coru8te de i#"lue#=e <tr@i#e
!i i<toria a zur@it u# 8ortret 8u=i# ?@ulitor al ti#erei a?a#te a lui
orte<& 8reze#t>#d$o dre8t ?i#ci#oa<@ %i <u8er"icial@ 7>#d <8a#iolul de
treizeci %i 8atru de a#i a @zut$o 8ri?a dat@ 8e adole<ce#ta Mali#che& a "o<t
li?it de i#telie#=a %i curaJul ei orbea ?ai ?ulte li?bi %i <e<iza di"ere#=ele
:ulturale Era trau?atizat@ de trecutul ei& ?aturizat@ >#ai#te de re?e %i
dor#ic@ <@ 8ro"ite de orice ocazie 8e#tru a$%i <eri i#tere<ele 8er<o#ale
Ce?eia& 8e care <8a#iolii au #u?it$o Mali#che& <$a #@<cut ># 2)('
<au 22)() ># <atul Gai#alla& di# 8roi#cia 7oatzacualco a Ge#i#<ulei
ucata# l Tat@l ei& u#caci?ue etre? de boat& adic@ u# #obil i#die#& care
de=i#ea ora%e >#trei %i <eritori& a ?urit c>#d ea era >#c@ u# co8il Ma?a
ei <$a rec@<@torit& a%a c@ Mali#che dob>#di cur>#d u# "rate itre
Ace<ta aea <@ >i 8ecetluia<c@ <oarta Ma?a& 8robabil i#<tiat@ de #oul
<o=& 8l@#ui <@ <ca8e de <u8@r@toarea Mali#che& 8e#tru ca "ratele ei <@
dei#@ ?o%te#itorul aerii 8@ri#te%ti
Gla#ul <$a de<"@%urat co#"or? <ce#ei cla<ice a co#"uziei de ide#tit@=i
La ?oartea u#ui co8il de <cla& ?a?a lui Mali#che a >#ro8at cadarul
Du8@ ce 2$a Kbocit
8e Mali#che& care decaacu?
8e 8ro8ria <a "iic@&
era ?oart@ di# <$a r@bit
8u#ct <@ o >#d@
de edere leal>#& >#ai#te
<claie
<@ i#tre ># adole<ce#=@& Mali#che dee#i<e 8ro8rietatea u#ui caci?ue ?a9a%
di# Taba<co& care cu <iura#=@ c@ a "olo<it$o ca obiect <eual
Ni?e#i #$o 8utea co#"u#da 8e Mali#che cu o <cla@ obi%#uit@ Aea
o =i#ut@ ari<tocratic@ Cu<e<e ># ?od eide#t educat@ ca ?aJoritatea "iice$
lor de #obili& ># ti?8ul %ederii <ale obliatorii ># #ord& >#@=@ <@ orbea<c@
!i li?ba aztec@ #ahuatl di# acea<t@ zo#@
Dar& oric>t de ra"i#at@ %i de<@>r%it@ ar "i "o<t& Mali#che tot o <cla@
ra?>#ea Nu <$a 8@<trat #ici u# >#<cri< de<8re e8erie#=a ei& care <e 8oate
<@ "i "o<t dur@ <au #u T otu%i& cu <iura#=@ c@ a "o<t teribil de >#durerat@
de <?ulerea di# c@?i#ul 8@ri#te<c %i de <chi?barea <tatutului de
Mo%te#itoare ari<tocr at@ ># cel de <cla@ la <tr@i#i
># 2)2+& du8@ c>=ia a#i de <claie& c@8ita#ul ?a9a% care o <t@8>#ea o
o"eri 8e Mali#che& >?8reu#@ cu alte #ou@<8rezece <clae& ca o"ra#d@ de
Gace& lui Her#â# 7orte<& care toc?ai <o<i<e ># ?i<iu#ea <a de cucerire

212
7uceritorul acce8t@ darul %i ordo#@ ca "etele <@ "ie educate ># <8irit cre%ti#
%i botezate Acea<ta aea <@ dei#@ 8rocedura <ta#dard ># ceea ce le 8riea
8e "e?eile #atie a<erite <eual *8a#iolii <e <i?=eau cu co#%tii#=a >?8@$
cat@ atu#ci c>#d le obliau <@ >#tre=i#@ rela=ii <euale cu ei V#eori& <8a#i$
olii obi%#uiau <@ >%i ia c>te o a?a#t@ 8re"erat@& dar #ici celibatarii #u au
luat$o 8e reu#a de <o=ie
De >#dat@ ce "e?eile au "o<t cre%ti#ate& 7orte< le$a ealuat %i le$a
o"erit o"i=erilor lui& de%i& ca %i el& ?ul=i erau >#<ura=i Mali#che >i 8l@cu >#
?od deo<ebit 8e#tru "ru?u<e=ea ei ie%it@ di# co?u# %i 8e#tru 8er<o#ali$
tatea ei& co#<ider>#d$o u# dar 8otriit 8e#tru 8riete#ul <@u a8ro8iat& Alo#$
<o Her#â#dez Guertoca rrero A "o<t botezat@ Mari#a& "ii#du$i acordat %i
titlul de Do#a Mai t>rziu& ># <e?# de recu#oa%tere 8e#tru i#"lue#=a ei
a<u8ra lui 7orte<& aztecii i$au ad@uat %i ter?i#a=ia-t%in. 7u? ei 8ro#u#=au
8e Kr ca 8e u# Kl& Do#a Mar i#a& <au Mari #atzi# a de e#it KMali #che
Mali#che a "o<t doar 8e#tru <curt ti?8 a?a#ta lui Guertocarrero& c@ci
7orte< >l tri?i<e ># cur>#d 8e ace<ta ># *8a#ia& 8e#tru a >#?>#a o <cri<oare
reelui <8a#iol A8oi o lu@ 8e Mali#che la el
># ca?8a#ia <a de cucerire& %a#<ele lui 7orte< erau ?i#i?e: %a<e <ute
de <olda=i %i ?ari#ari <8a#ioli <e co#"ru#tau cu <ute de ?ii de r@zboi#ici
#atii& >#tr$u# teritoriu <tr@i# %i o<til Atuurile lui 7orte< erau dori#=a <a
i?8erioa<@ de a$2 di<true 8e Moctezu?a& ar?ele <8a#iole <u8erioare %i
co#<ilierea #e8re=uit@ a >#tre8ri#z@toarei <ale a?a#te
De la >#ce8ut& Mali#che a coo8erat cu 7orte< 8e#tru a$2 aJuta <@ >%i
ati#@ <co8urile !i de ce #uP Gro8ria ei <iura#=@ de8i#dea de e"orturile
ace<tor <tr@i#i& iar ea #$aea de >#d <@ r@?>#@ loial@ 8o8orului ># ?iJlocul
c@ruia <e #@<cu<e %i care o aba#do#a<e& "@c>#d$o ?o#ed@ de <chi?b %i >#
"i#al& o"eri#d$o cadou celor de care <e te?ea 7a a?a#t@ a lui 7orte<&
Mali#che
bucu ra de r@?>#ea
>#credere&tot8artici
o <cla@& dar era
8>#d al@turi de>#iubitul
?od eide#t re<8ectat@
ei la co#<ilii %i <e
le de r@zboi&
>?8@rt@%i#du$i >#doielile %i te?erile Grobabil c@ <claia i <e 8@rea u%oar@&
u# i#cide#t #eliJabil Trecutul ei a?ar trebuie <@ o "i >#@=at c@ cel ?ai
>#=ele8t era <@ dei#@ 8er<oa#a de le@tur@ i#di<8e#<abil@ lui 7orte< cu
#atiii& traduc>#d 8e >#=ele<ul lui obiceiurile %i alia#=ele& dar %i li?ba lor
*$ar 8utea %i ca Mali#che <@ <e "i >#dr@o<tit de 7orte< Li <e >#t>?$
8la<e ?ultor "e?ei& atra<e de =i#uta lui i?8u#@toare& de cor8ul lui ?u<cu $
lo<& de tr@<@turile <ale cla<ice %i de ?u<ta=a roa<@& tu#<@ cu riJ@& care >i
>#cadra barba >#c@ru#=it@ 7a %i ei& lui 7orte< >i 8l@ceau 8rooc@rile %i #u
ezita #iciodat@ <@ >%i a<u?e ri<curi E<te 8o<ibil ca atrac=ia lor reci8roc@
<@$2 "i deter?i#at 8e 7orte< <@ >l tri?it@ ># =ar@ 8e Guertocarrero& ca <@ o
8oat@ a ea el >#<u%i 8e Mali #che
>#ai#te de 8lecarea bru<c@ a lui Guertocarrero& Mali#che >#ce8u<e deJa
<@ coo8ereze cu 7orte<& lucr>#d >?8reu#@ cu 8@ri#tele 4ero#i?o de Aui$
lar G@ri#tele de Auilar "u<e<e de cur>#d eliberat di# ?>i#ile #atii lor&

21'
O #de >#@=a<e o li?b@ 8e care Mali#che o cu#o%tea  La >#ce8u t& ea %i
A uilar co?u#icau ># acea<t@ li?b@& dar ea >#@=@ cur>#d %i <8a#iola Di#
acel ?o?e#t a tratat direct cu 7orte<& >#<o=i#du$2 8e el %i 8e oa?e#ii <@i
8ret uti #de# i& chia r % i > # r aidu ril e ?i lit are di# toi ul #o8= ii
Era ciudat <@ ezi >#tr$o "e?eie #ati@ ?>#a drea8t@ a co?a#da#tului
?ilitar <8a#iol Dar 7orte< #u >#cerc@ <@ a<cu#d@ <au <@ ?i#i?alizeze
rela=ia lor& 8e care o ?e#=io#a %i ># ra8oartele o"iciale
Traducerea cui#telor #u >#<e?#a a8roa8e #i?ic dac@ #u %tiai ce <e
a<cu#de ># <8atele lor A%a c@ Mali#che i#ter8reta %i ealua i#"or?a=ia&
8u#>#d$o ># rela=i e cu 8oliti ca %i di8lo?a= ia aztec@& u#de 8o8oare <ubJu $
atet>#@r@&
era <e aliau u#ele cu
a dee#it altele <ub o?#i8ote#tul
et#o$a#tro8oloul >?8@ratrezide#t
%i co$<trateul Moctezu?a De%i
al lui 7orte<&
iar el co#<idera <"aturile ei itale 8e#tru >#ter8ri#derea <a ?ilitar@
Mali#che %tia c@ #u >%i 8utea 8er?ite <@ "ac@ re%eli Ace<t r@zboi
trebuia 8urtat 8>#@ la ?oarte V# i#ter8ret i#dia# %i$a 8ierdut ia=a c>#d a
<ube<ti?at 8uterea lui 7orte<& a "uit de 8artea celor di# Taba<co %i i$a
>#de?#at <@ lu8te& ># loc <@ #eocieze Du8@ ictoria u?ilitoare a lui
7orte< a<u8ra lor& care i$a "@cut <@ 8iard@ reo o8t <ute de oa?e#i& ace%tia
2$au <acri"icat 8e i#ter8ret zeilor lor
># ulti?@ i#<ta#=@& ca?8a#ia <8a#iol@ a o8u<$o 8e Mali#che lui Mocte $
zu?a Du8@ toate 8robabilit@=ile& ari<toc rata >#robit@ %i dez?o%te#it@ #u ar
"i aut #ici o %a#<@ <@ <e a<ocieze cu 8uter#icul >?8@rat aztec& care era %i
co?a#da#t <u8re? al ar?atei i?8eriale Dar Mali#che <e baza #u doar 8e
i#telie#=a <a rece %i abilit@=ile ei a#alitice& ci %i 8e credi#=a ># 8ro"e=ia
aztec@ 8otriit c@reia zeul alb cu barb@ Uuetzalcoatl aea <@ de<ci#d@ di#
#ou 8e 8@?>#t 8e#tru a co#duce i?8eriul lui Moctezu?a
Moctezu?a& ealu>#d ra8oartele de<8re i#adatorii <8a#ioli& #u <e 8utea
decide dac@ ace< t 7orte< era reu# <e?iz eu acolit de al lui Uuetzalco atl
<au u# ?uritor 8ericulo< ce trebuia di<tru< Dar 8roble?a i?ediat@ a lui
7orte< #u era Moctezu?a& ci 8o8ula=ia Tlacala#@ 7orte< le ad?ira ora%ele
ordo#ate %i i#telie#=a& %i %tia c@ >%i ur@<c o8re<orii azteci& >#<@ #u aea
certitudi#ea c@ <e or alia cu el
7orte< >i >?8@rt@%i lui Mali#che te?erile <ale& i#<trui#d$o <@ <e a?e<$
tece 8ri#tre ace%t ia %i <@ >#cerce <@ ob=i#@ i#"or?a=ii & ># ti?8 ce ea r@t@cea
oit ># @z ul lu?ii& o "e?eie caci?ue ?ai >r<t#ic@ a abordat$o di<cret&
Fde?#>#d$o <@ >%i 8@r@<ea<c@ >#<o=itorii <tr@i#i B@rba=ii #o%tri <e 8re@te<c
<
â >i ucid@ %i <@ >i <acri"ice& <8u<e ea 7aza#e >#trei cu ro%ii %i ardei au
"o<t deJa 8u<e 8e "oc ># cur>#d r@zboi#icii lui Moctezu?a >i or ataca %i
Vcide 8>#@ la u#ul 8e <tr@i#i 7or8urile lor or "i 8u<e ># oale %i <acri"icate
zeilor& iar 8reo= ii or ?>#ca toc@#i=@ 8re8ara t@ di# car#ea lor co#di?e#$
tat@
Cui c>t ?ai 8o=i& o <"@tui b@tr>#a 8e Mali#che !i aJu#>#d la ade@ratul

21-
?oti al i#tere#=iei <ale0& "ii#dc@ e%ti a%a de t>#@r@ %i de "ru?oa<@& te  Xtia c@ ?ul=i era? r@#i=i %i bol#ai& #u a dat <e?#e c@ <$ar "i te?ut&
ad@8o<ti eu& 8e#tru a te "ace <o=ia "iului ?eu la#i"e<t>#d u# curaJ care >l de8@%ea 8e cel al u#ei "e?ei
Mali#che c>#t@ri o"erta Dac@ atacul e<te <ecret& tu de u#de %tii toa 7orte< >i a8recia deota?e#tul& >?8uter#ici#d$o <@ co#duc@ di"icilele
ace<teaP >#treb@ ea R@<8u#<ul e#i i?ediat: <o=ul ei era u# caci?ue tratatie cu 8o8ula=ia i#die#@ Gu#ctul cel ?ai <e#<ibil >l re8reze#tau
c@rui <u8u#ere "u<e<e cu?8@rat@ de cur>#d de Moctezu?a ra=ioa<ele te?8le 8ira?idale ale aztecilor& 8e care i#te#=io#a <@ le di<$
Ace<ta trebuie <@ "i "o<t ?o?e#tul ade@rului 8e#tru Mali#che Ba#dJtru@ Ge#tru el %i oa?e#ii <@i& ace<tea #u erau l@ca%uri de cult& ci abatoare
lui 7orte< era ># 8ericol de ?oarte %i& dac@ re<8i#ea 8rotec=ia "e?eii <>#eroa<e care duh#eau de <>#e u?a#
aea <@ <">r%ea<c@ %i ea ># oala "ierbi#te al@turi de iubitul ei Ce?eia  Dar alia=ii i#die#i ai <8a#iolilor au "o<t >#rozi=i de ace<t atac a<u8ra
o"eri<e ?>#tuirea Nu trebuia dec>t <@ r@?>#@ 8e loc %i <@ la<e "or=ele Iu reliiei lor I#e8uizabila Mali#che >%i 8ro8u<e <@ >i co#ertea<c@& >%i 8redi$
Moctezu?a <@$i o?oare 8e <8a#ioli A8oi aea <@ dei#@ #ea<ta u# ca #oua reliie %i le e8lica de ce ace<te ?o#u?e#te >#chi#ate u#or
#obil de ra# >#alt& relu>#du$%i locul bi#e ?eritat ># <ocietatea azte
Aea <@ >#riJea<c@ o<8od@ria <o=ului& <@ <u8raeheze 8re8ararea ?; dii#it@=i ?ai ?ici %i ?ai crude trebuia di<tru<e A8oi <8a#iolii au tra#<$
#al@ a ciocolatei& ?@ci#area 8oru?bului& coacerea 8>i#i%oarelor de 8oruK "or?at ># rui#e te?8lele aztece >?bibate de <>#e& iar 7orte<& cu Mali#che
tortillas, ?@turarea %i cur@=area ca<ei *claia ei a "i dat@ uit@rii& i al@turi& >%i co#ti#u@ ?ar%ul c@tre cea ?ai ?are "ort@rea=@ a Lu?ii Noi&
dre8turile dob>#dite la #a%tere >i or "i re<tituite !i 8>#@ <@ <e re"ai ca8itala aztec@ Te#ochtitlâ#
<8a#iolii %i <@ reia ?i<iu#ea >#i#<ului 7orte<& Moctezu?a %i I?8eri ictoriile lui 7orte< >l ui?ir@ 8e Moctezu?a ># di<8erare de cauz@&
Aztec aeau <@ 8ro<8ere >?8@ratul >%i i#it@ du%?a#ii <8a#ioli ># Te#ochtitlâ#& <8er>#d <@ >i 8oat@
Totu%i& Mali#che >l ale<e 8e 7orte<& a?a#tul <tr@i# care o ealua<e 8riete#ie atrae >#tr$o a?bu<cad@ La >#ce8ut& a?bele tabere ?e#=i#ur@ a8are#=ele
i Dar c>#d 7orte< de<co8eri c@ Moctezu?a 8re@tea o rebeliu#e
Ju<ta eiu$%i
8u#>#d aloare&
ia=a >#>i ?>i#
a8recia
ile eii#telie#=a %i care<?ul&
A ale< %i cre%ti#i de8i#dea de>l<"aturile
8e care >?br@=i%a& Mali#che
># r>#dul alia=ilor i#die#i ai <8a#iolilor& >i re8ro%a azdei <ale ace<t "a8t
%i 8e#tru care 8leda cu "eroare A re<8i#< <ocietatea care o alu#a<e o <@ >l ucid@i#tere#i %i >l co#i#<e 8e Moctezu?a c@ <olda=ii <8a#ioli aeau
dac@ #u coo8era Ge#tru a$%i <ala ia=a& >?8@ratul <e ?ut@ >#
>#robi<e& >%i >#toar<e "a=a de la reliia ai c@rei zei erau at>t de cruzi& ># #u tab@ra <8a#iol@ Acolo& >#tr$u# "el de are<t la do?iciliu& co#ti#u@ <@ >%i
8ro?iteau ia=@ de a8oi #ici 8 e 8@?>#t #ici ># al t@ 8arte 
Dar "e?eia #u a hicit #i?ic di# "r@?>#t@rile ei Mul=u?e<c >i <8u<e ad?i#i<treze i?8eriul
Mali#che Acce8t 8ro8u#erea ta e#eroa<@& dar& >#ai#te de a e#i <@ locu$ A "o<t #eoie de e#iu <@ >l co#i#@ 8e Moctezu?a <@ <e 8u#@ la
ie<c la oi& a% rea <@ ?@ <trec or >#a8oi ># tab@r@ 8e#tru a$?i aduce ad@8o<tul ba#dei 8e<tri=e a lui 7orte<& %i #u?ai Mali#che aea abilitatea
hai#ele %i biJuteriile %i <ubtilitatea #ece<ar@ <@ realizeze a%a cea Ti?8 de %a<e lu#i& Mocte$
Mali#che <e r@bi >#a8oi la 7orte< Du8@ aerti<?e#tul ei& <8a#iolii lui zu?a >#<u%i co#tracara cu <ucce< orice co#<8ira=ie 8re@tit@ de oa?e#ii
co#tra atacatorilor
8ri#<er@ %i i#teroar@ u# ?e?bru al tribului 7holula#& care le dez@lui ro<ul co#ti#e#tului ?ilitar <8a#ioli Moctezu?a %i Mali#che <e de<8@r=ir@ c>#d
?ai ?ulte a?@#u#te de<8re co?8lot& >#tre ti?8& la 8oarta ora%ului& <8a#iol 8@r@<i Te#ochtitlâ#ul& l@<>#du$2 8e
r@zboi#icii lui Moctezu?a a%te8ta u cu ar?ele lor di# le?#& macanas, >?8@rat ru8
8@zit #u?ai de u# ru8 re<tr>#< de <olda=i 7o?a#da#tul ace<tui
co#"u#d@ o <@rb@toare reliioa<@ cu u# atac %i >i uci<e 8e 8artici8a#=i
a<cu=ite cu roci de <ile <au ob<idia#& 8re@ti#du$<e <@$i r@8u#@ 8e oa?e$ Crailul echilibru di#tre <8a#ioli %i azteci di<8@ru& c@ci aztecii <e lu8tar@
#ii albi <au <@ >i ia 8rizo#ieri 8e#tru a$i da hra#@ zeilor lor <eto%i de <>#e "urio%i 8e#tru a$%i r@zbu#a ciilii uci%i& ># ti?8 ce Moctezu?a >i >#de?#a
@z>#du$i 8e 8reo=ii azteci cu? le de<chideau 8ie8tul 8rizo#ierilor 8e#tru <@ re#u#=e la lu8t@& 8iatra la#<at@ di#tr$o 8ra%tie >l r@#i ?ortal
a le <?ule i#i?ile >#c@ 8ul<>#de %i a le aduce o"ra#d@ zeilor& 7orte< %i I# >#c@ierarea care a ur?at& ?ul=i di#tre oa?e#ii lui 7orte< au ?urit
oa?e#ii lui <e te?eau de 8rizo#ieriat ?ai ?ult dec>t de ?oartea ># !i to=i
b@t@lie 7orte< <e hot@r> <@ la#<eze o o"e#<i@$<ur8riz@ El %i oa?e#ii <@i <8a#iolilor %i "ui#d 7o#%tie#t de raitatea 8ierderilorde<u"erite&
caii au "o<t r@#i=i Mali#che <u8raie=ui& ie%i#d <ub cadarele
7orte<
i$au do?i#at 8e Tlacala#i %i& >#ai#te de <">r%itul b@t@liei& au uci< trei ?ii Gl>#<e& <8riJi#it de u# co8ac
di#tre ei V# a# ?ai t>rziu& 7orte< %i alia=ii <@i a<ediar@ di# #ou Te#ochtitlâ#ul&
V#ul di#tre o"i=erii lui 7orte< a relatat a8oi c@ Mali#che Ka dat doada >#"o?et>#du$i 8e locuitori La data de 2- auu<t 2)'2& ora%ul <$a 8redat
de o a<e?e#ea b@rb@=ie& >#c>t& de%i auzi<e c@ #atiii aeau de >#d <@ #e Atu#ci 7orte< >#ce8u <@ re"ac@ ceea ce di<tru<e<e
ucid@ %i <@ #e ?@#>#ce& %i de%i #e @zu<e >#co#Jura=i ># ulti?ele b@t@lii %i >#tre ti?8& Mali#che r@?a<e raid@& iar ># 2)'' >i #@<cu u# "iu& 8e
21 Marti#& care& co#"or? tradi=iei& e<te co#<iderat 8ri?ul mesti%o. Dar ace<t
21)
*++* «,-( i-.ui  /0

ee#i?e#t i?8orta#t #u <tr>#<e le@turile di#tre 7ort.< %i a?a#ta <a Di?& ]


8otri@& a "o<t >#ce8utul de<8@r=irii lor& de%i au co#ti#uat <@ colaboreze
Motiele ace<tei bru%te r@ciri a rela=iilor a "o<t "a8tul c@ Her#â# 7orte <
ur?a <@ "ie ridicat la ra# #obiliar %i %tia c@ Mali#che #u 8utea accede
#iciodat@ la acela%i <tatut !i acea<ta #u #u?ai 8e#tru c@ el era c@<@torit ci
%i 8e#tru c@& i#di"ere#t de co#tribu=ia ei la ca?8a#ia ?ilitar@& Mali#che
r@?>#ea o "e?eie #ati@ cu 8ielea >#tu#ecat@ 8e care <8a#iolii aeau <@ o
8riea<c@ doar ca 8e o <@lbatic@ Ge#tru a #u c@dea ># ridicol ># ochiJ
co?8atrio=ilor& 7orte< >#cet@ <@ <e ?ai culce cu ea %i tri?i<e du8@ <o=ia <a
<8a#iol@& 7@t@li#a
8re?atur #u <chi?b@*uârez Marca9da
<itua=ia 7orte<A8oi 7@t@li#a
<e achit@ ?uri& dar
de datoria 8e dece<ul ei
care o aea
"a=@ de Mali#che c@<@tori#d$o cu u#ul di#tre c@8ita#ii <@i& caalerul 4ua#
4ara?illo Ge<te u# a# <e #@<cu "iica lor& M@ria 4ara?illo 7@<@toria lui
Mali#che a "o<t #e"ericit@ De%i 7orte< "@cu<e di# ea o "e?eie boat@&
d@rui#du$i tere#uri a<te& o lea<e de u# o? de<8re care ca?arazii lui
<8u#eau ulterior c@ ar "i luat$o de #ea<t@ la be=ie Goate c@ a%a a "o<t
Ari<tocra=ii <8a#ioli #u <e c@<@toreau cu "e?ei i#die#e& iar 4a?arillo a
re8reze#tat o ece8=ie #e"ericit@ 7>#d Mali#che ?uri& c>=ia a#i ?ai t>r$
ziu& <o=ul ei #u a%te8t@ dec>t reo c>tea <@8t@?>#i >#ai#te de a <e rec@<@tori
I<toricii lati#o$a?erica#i %i tradi=ia au cruci"icat$o 8e Mali#che ca 8e
o tr@d@toare a 8o8orului ei 7>t ti?8 a "o<t >?8reu#@ cu 7orte<& %i du8@
aceea& ca #ea<t@ a lui 4a?arillo& trebuie <@ "i >#durat acelea%i #ecazuri ca
oricare alt i#die# Nu 8ute? "ace dec>t 8re<u8u#eri cu 8riire la <u"eri#=a
<au ?irarea ei atu#ci c>#d 7orte< a re"uzat <@ o ia de <o=ie& dar 8robabi l
c@ a >#=ele< c@ i$ar "i 8ericlitat cariera 7hiar %i ca a?a#t@ re<8ectat@ %i
boat@ a lui 7orte<& >#robita %i dez?o%te#ita Mali#che <$a rede"i#it >#
a<e?e#ea
a "i cucerit?@<ur@&
I?8eriul>#c>t acu? >?8arte cu 7orte< loria $ %i <ti?atul $ de
Aztec

9NE;E%TELE RURALE: (N
A2ERICA COLONIALĂ
Eroi#a u#eia di#tre cele ?ai ro?a#tice 8oe%ti #ord$a?erica#e e<te
Gocaho#ta<& "iica atr@@to are %i curaJoa<@ a u#ui 8uter# ic lider tribal& >#
?ai 2.(,& la doi<8rezece a#i& >%i 8riea tat@l 8re@ti# du$<e <@ >l eecute
8e c@8ita#ul 4oh# *?ith& i#i=iatorul %i co#duc@torul colo#iei de lu8t@tori
7he<a8eae Ba9 Dar Gocaho#ta<& care <e 8are c@ <e >#dr@o<ti<e "uler@$
tor de cari<?atica "a=@ 8alid@& <e aru#c@ l>#@ el 8e 8iatra de eecu=ie %i&
lu>#du$i ># bra=e ca8ul b@rbo<& 8leda cu <ucce< 8e#tru ia=a lui
7>=ia a#i ?ai t>rziu& colo# i%tii o r@8ir@ 8e Gocaho#ta<& 8e#tr u a o
"olo<i ca ?o#ed@ de <chi?b ># b@t@liile cru#te 8e care le 8urtau cu tribul
21.
ei ># acela%i ti?8& ei >i acordar@ re<8ectul cue#it u#ei "iice de %e" de trib
$ i?8re<io#ar@ at>t de 8uter#ic& >#c>t ea <e co#erti la cre%ti#i<?& "ii#d
botezat@ Lad9 Rebecca De a<e?e#ea& <e >#dr@o<ti de 4oh# Rol8he& u#ul
di#tre colo#i%ti 7u acordul tat@lui ei %i al uer#atorului de iri#ia& cei
doi <e c@<@torir@
Goe<tea lui Gocaho#ta< e<te #obil@ %i ro?a#tic@& iar "a8tul c@ ea a
?urit la dou@zeci %i cea de a#i& >#ai#te ca Rol8he <@ aib@ ti?8 <@ <e
8licti<ea<c@ de ea& >i adau@ o aur@ traic@ Dar ?ii de alte "e?ei # atie
au aut rela=ii ?ai 8u=i# ro?a#tice cu colo#i%tii Ace%tia& de%i u#i=i 8ri#
c@<@torie cu ele& <e de<cotoro<eau de K#ee<tele rurale de 8arc@ ar "i "o<t
#i%teia=a
<i?8le
la a?a#te
"ro#tiera ?ordic@ #ord$a?erica#@0 %i ># zo#a #eo=ului cu
bl@#uri era dur@ Natura 8@rea 8otri#ic@& itreia ei ?a#i"e<t>#du$<e 8ri#
"urtu#i di<tru@toare %i u# 8@?>#t arid& aco8erit de 8ietre Coa?etea loea&
#e>#du8lecat@ ca %i ier#ile Gericolul 8>#dea 8retuti#de#i: ># <@lb@ticia
8@durii& u#de ur%ii %i alte "iare >i 8u#eau 8e "u@ 8e i#adatori %i ># a%ez@rile
<u?bre& a"late ?ereu ># calea i#die#ilor o<tili *i#ur@tatea %i tea?a
re8reze#tau ade@ratele ?oli?e Ce?eile blocate la "er?ele izolate >%i
8ierdeau ade<ea ?i#=ile
># lu?ea i#cert@ a A?ericii colo#iale& care abia >#ce8ea <@ "ie cucerit@
%i 8o8ulat@& <oarta 8u#ctelor de co?er= cu bl@#uri %i a u#or >#trei a%ez@ri
de8i#dea de ?odul ># care <e >#=eleeau co#duc@torii locali& "ie ei "e=e
8alide <au 8iei$ro%ii Dar i#die#ii dezr@d@ci#a=i& deci?a=i de alcool %i
bolile 8reluate de la o?ul alb& %i oa?e#ii albi& #er@bd@tori %i <iuri de
<u8erioritatea lor ra<ial@ %i ?oral@& #u @<eau >#totdeau#a calea <8re o
alia#=@ <tabil@ De<tul de de< dee#eau a8rii du%?a#i
La >#ce8utul
i#die#e <ecolului
erau >#c@ al YII$lea&
relati i#tacte& e8oca lui tradi=ie
cu o 8uter#ic@ Gocaho#ta<& co?u#it@=ile
?atriarhal@ %i
<tructuri de co#ducere tribal@ care i#cludeau %i"e?ei 8uter#ice Nou$e#i=ii
euro8e#i i#ter8retau re%it %i criticau obiceiurile culturale ale #atiilor
a?erica#i& ?ai ale< 8e cele re"eritoare la "e?ei 7olo#i%tii re<8i#eau u#
?od de ia=@ care i#cludea dre8turi eale la dior= %i 8e#tru "e?ei De
a<e?e#ea& co#i#erea lor cu 8riire la i#"idelitatea "e?eilor >i "@cea <@
di<8re=uia<c@ ?atriarhatul: u# b@rbat 8utea "i <iur c@ 8ri# e#ele co8iilor
<urorii <ale cure <>#ele <@u& declarau ei& dar #u aea aceea%i certitudi#e
># ceea ce 8rie%te 8e co8ii #ee<telor lor
Totu%i& u#ii euro8e#i& ?ai ale< cei i?8lica=i ># #eo=ul cu bl@#uri& <$au
"a?iliarizat cu <tilul de ia=@ al i#die#ilor& u#ii chiar ado8t>#du$2 ca atare
Le era ?ult ?ai u%or <@ %i$2 >#<u%ea<c@ ori de c>te ori acea<ta <e 8otriea
cu
8ro8riile lor i#tere<e De ee?8lu& co?ercia#=ii <e c@<@toreau ade<ea
c
u i#die#ce du8@ leea lor& ace<te K#ee<te rurale <eri#du$le dre8t 8arte$
#ere <euale& ?u#ci#d cot la cot cu b@rbatul 8e#tru ?>#care& Juc>#d rolul
21,
21
1
<i di# cauza e8u#erii 8re?ature la boli %i la alcool Trebuia <@ >%i la<e
co8iii la ?>#a b@rba=ilor lor& a%a cu? dictau leile 8atriarhale& #u cele
8atriarhale
Dar cea ?ai ?are %i 8er<i<te#t@ 8roble?@ a lor era aba#do#ul& ele
tr@i#d ?ereu cu <8ai?a c@ <o=ii lor aeau <@ le la<e balt@ Nu erau te?eri
de%arte Ge<te tot ># Jur& b@rba=ii albi >%i 8@r@<eau <o=iile #atie %i >%i luau
altele& "ie tot #atie& "ie albe 7u alte cui#te& c@<@toria aea >#=ele<uri
di"erite 8e#tru "iecare di#tre 8arte#eri *o=iile #atie <e a%te8tau la ?o#o$
a?ie& dar <o=ii albi le deza?@eau ># ?od co#<ta#t& >#<o=i#du$<e cu alte
"e?ei
>#ai#te
a <tabili de <ecolul
alia#=e al YlY$lea&
co?erciale b@rba=ii<au
aa#taJoa<e #atii a8robau
chiar ace<te u#iri
8re"ere#=iale V#ele8e#tru
triburi
chiar >%i aroau dre8tul colecti de a c@uta b@rba=i 8otrii=i& ># ti?8 ce
altele l@<au ca atrac=ia 8er<o#al@ <@ >%i <8u#@ cu>tul Dar cu to=ii i#<i<tau
a<u8ra o"icializ@rii ace<tui ara#Ja?e#t du8@ obiceiul locului
Ritualul de c@<@torie al #atiilor era <i?ilar cu cel al euro8e#ilor
iitorul <o= trebuia <@ iziteze 8@ri#=ii "etei 8e#tru a ob=i#e co#<i?=@?>#tul
lor la acea<t@ u#iu#e  Rudele cerea u u# 8re= de ?irea<@ $ de obicei <e
8l@tea cu u# cal A8oi ?irele "u?a 8i8a ritual@ cu iitoarele rude <au cu
c@8ete#iile tribului& >#tre ti?8& rudele "etei o 8re@teau 8e acea<ta 8e#tru
#oul ei rol O cur@=au de r@<i?ea de ur< %i >i >#locuiau <traiele tradi=io#ale
cu altele #oi& de obicei euro8e#e%ti: bluz@& "u<t@ <curt@& Ju8o# %i ciora8i
lu#i& ># cele di# ur?@& ?irele& #oul s?ua' m9n, cu? era #u?it u# alb
care <e c@<@torea cu o #ati@& >%i ducea ?irea<a aca<@ Di# acel ?o?e#t
dee#ea <o=ul ei& iar ea& <o=ia lui
B@rba=ii care i#orau <au #u >#=eleeau ace<te obiceiuri 8l@teau <cu?8
KToate #ea?urile <>#t la "el c>#d i#e orba de<8re obiceiuri& <crie u#
co?ercia#t b@tr>#
=i#utul ei "@r@ KRi%ti
acordul <@ te treze%ti cu ca8ul <8art dac@ iei o "at@ di#
8@ri#=ilor
Ger<8ectiele a<u8ra c@<@toriei erau de<tul de di"erite& >#ai#te de <eco$
lul al YlY$lea& ?ul=i <o=i <e co#<iderau lea=i de co#<oartele lor ># ?od
leal& tribu#alele e#leze%ti o8t>#d 8e#tru acea<t@ i#ter8retare Dac@ a#a$
Jatorii albilor >#cercau <@ >i oblie <@ <e de<cotoro<ea<c@ de #ee<tele lor
#atie& ?ul=i re"uzau %i a8@rau leiti?itatea c@<@toriei lor
Groble?e rae <e ieau atu#c i c>#d u# s?ua' m9n era a#aJatul
co?8a#iei& #u u# >#tre8ri#z@tor i#de8e#de#t& ># cazul lor& 8e#<io#area
Gre<u8u#ea %i >#toarcerea ># =ara #atal@& care 8u#ea ca8@t ?ultor c@<@torii
QNee<tele rurale #u erau co#<iderate <o=ii Kade@rate& iar albii >#co#$
Jurau aoa#ele 8e#tru a le =i #e la di<ta#=@ Ra<i<?ul Juca u# rol i?8or$
\a#t& %i ?ul=i b@rba=i care be#e"icia<er@ de aa#taJele c@<@toriei cu #atie l#
=i#utul <@lbatic erau >#rozi=i la >#dul c@ o "e?eie i#die#@ <$ar 8utea
?
uta al@turi
V#ii di#tre <o=i 8re"erau <@ r@?>#@ ># teritoriile #atiilor Al=ii K"@ceau
21+
A
<chi?b : >%i c@<@to reau #ee<tele& car e >#ce8u<er @ <@ >i >#curce& cu
#ou$e#i=i V#ii 8ur %i <i?8lu >%i luau lu?ea ># ca8 G@r@<ite& #ee<tele lo r
>%i >?8achetau lucrurile& >%i luau co8iii cu <>#e a?e<tecat %i <e >#torceau
la triburile lor& care le 8ri?eau >#a8oi "@r@ a le <ti?atiza #ici 8e ele& #icJ
8e co8ii Ba chiar u#ele triburi >i co#<iderau 8e ace%ti co8ii <u8eriori
>#@tori ?ai bu#i %i ?ai curaJo%i %i >i i#i=iau cu bucurie ># tai#ele tribului5
># 8ri?ele dece#ii ale <ecolului al YlY$lea <$a >#rei<tra t o aala#%a
de ?i<io#ari ?oralizatori riizi& 8recu? %i u# #u?@r tot ?ai ?are de
adul=i cu <>#e a<t"el a?e<tecat A8oi <chi?b@rile de?ora"ice %i #oua
<itua=ie eco#o?ic@ au aru#cat o lu?i#@ #e"aorabil@ a<u8ra c@<@toriilor
co#<u?ate du8@ obiceiul locului
Dar atacul co#ce#trat a<u8ra c@<@toriilor rurale #u le$a 8u< ca8@t
B@rba=ii albi >#ce8eau <@ ad@ "e?eile #atie ca 8e obiecte <euale ?ai
derab@ dec>t ca 8e toar@%e de ia=@& ># <curt ti?8& rede"?irea #o=iu#ii de
#ea<t@ rural@ a <chi?bat dra?atic <itua=ia a ?ii de "e?ei Ace<t lucru era
?ai alabil >#deo<ebi ># cazul celor cu <>#e a?e<tecat& c@rora le li8<ea
at>t <iura#=a "e?eii #atie #eao%e& c>t %i co#%tii#=a 8ro8riei 8er<oa#e
V?ilite <@ <e ad@ bru<c 8reze#tate ca a?a#te& ># loc de <o=ii& ace<te "e?ei
>%i ucideau u#eori 8ru#cii& "ii#dc@ #u <e <i?=eau ca8abile <@ >i crea<c@
<i#ure

Sall Fi,l#r3 .#ts# Sin0lair %i Margar#t Talor


*all9 Cidler& o "e?eie cu <>#e a?e<tecat& era #ea<ta de =ar@ ti8ic@ a
<ecolului al YlY$lea ># 2121& bo#o?ul 6illia? 6illia?<& uer#atorul
7o?8a#iei Hud<o#5< Ba9& c@uta co?8a#ie& a%a c@ *all9 "u bucuroa<@ <@ i
<e al@ture 7redea c@ dee#i<e <o=ia lui Du8@ ce ea >i #@<cu doi co8ii& el
"u tra#<"erat ># alt@ reiu#e& iar ea a"l@ c@ <e 8@c@li<e 6illia?< a 8@r@<it$o
8e *all9 cu cei doi co8ii %i a che?at$o 8e #ea<ta lui alb@ <@$2 ur?eze la
#oul 8o<t
eore *i?8<o#& <ucce<orul lui 6illia?<& a aut %i el ae#turi cu
"e?ei cu <>#e a?e<tecat Gri#tre 8ri?ele <$a #u?@rat %i Bet<e9 *i#clair&
care& ca %i *all9 Cidler& a 8re<u8u< c@ ea %i *i?8<o# erau c@<@tori=i& >#<@
*i?8<o# o #u?ea Karticolul ?eu u# a8e#dice i#util %i <cu?8& %i <e
re"erea la alte #ee<te rurale ca la Ka?a#te i#die#e Nici <tatutul de
8@ri#te #u ?arc@ reo <chi?bare de atitudi#e di# 8artea lui *i?8<o# De%i
Bet<e9 >i #@<cu<e o "eti=@& el co#ti#ua <@ ad@ ># ea o ?ar"@ 7>#d a "o<t
?utat ># alt 8o<t& a tra#<"erat$o %i 8e ea: a cedat$o 8riete#ului <@u& 4oh#
 McTai<h C@ ce rei cu ea& 2$a i#<truit el& atr@>#du $i >#<@ ate#=ia c@
ea #u trebuie <@ dei#@ K?aazi# u#ier<al& ceea ce 8robabil c@ <e re"e$
rea la ee#tualitate a ca ea <@ #u aJu#@ u# obiect <eual acce<ib il oricui
ar "i dorit$o

2+(
Vr?@toarea rela=ie a lui *i?8<o# #u i#clude? aici ae#turile de o
#oa8te0 >#ce8u la "el de >#t>?8l@tor Dar ti?8ul trecea& iar <e#ti?e#tele
<ale 8e#tru Mararet Ta9lor dee#eau tot ?ai 8uter#ice %i ?ai 8ro"u#de&
aararet <e #@<cu<e ># 21() 212(& co#"or? u#or <ur<e0& ca "iic@ a lui
eore Ta9lor& a#aJat al 7o?8a#iei Hud<o#5< Ba9 %i a #ee<tei lui #a$
tie& 8e #u?e 4a#e Mararet a "o<t u#ul di# cei o8t co8ii aba#do#a=i >#
il)& c>#d eor e <$a 8e#<io#a t %i a 8leca t <i#ur ># A#lia & "@r@ <@ <e
uite >#a8oi %i "@r@ <@ "ac@ #ici u# ara#aJa?e#t "i#a#ciar
4a#e <u8raie=ui >?8reu#@ cu #u?eroa<a ei "a?ilie& le>#du$<e de
<ucur<ala co?8a#iei Hud<o#5< Ba9 7>#d *i?8<o# <o<i\aici ca uer#ator&
>l a#aJa 8e "ratele lui Mararet ca <eritor 8er<o#al& ># 21'.& c>#d Mar$
aret aea dou@zeci %i u#u de a#i& ea dee#i ur?@toarea #ea<t@ #ati@ a
lui *i?8<o#
Mararet co#ce8u u# co8il a8roa8e i?ediat& >#ai#te ca ea <@ #a<c@&
*i?8<o# 8lec@ ># alt@ 8arte cu treburi& l@<>#d ace<te i#<truc=iu#i brutale
lacheului <@u& McTai<h: KCii cu ochii 8e ?ar"@& te ro& %i dac@ <coate
cea la ti?8ul 8otriit %i de culoarea cue#it@& ocu8@$te de ei& iar dac@
cea #u$i ># ordi#e& "@$i 8achet %i tri?ite$i ># treaba lor
A%a$zi<a ?ar"@ >#<@& era o "e?eie ecele#t@& %i at>t de deotat@ lui&
>#c>t& la >#toarcere& *i?8<o# >%i recu#o<cu %i >#tre=i#u co8ilul& 8e eore
La <curt ti?8 du8@ #a%terea lui eore 4u#ior& rudele lui *i?8<o# i#ter$
e#ir@& %i$i re8ro%ar@ c@ <e >#Jo<e%te >#curc>#du$<e cu o a?a#t@ #ati@&
chiar dac@ el o =i#ea a<cu#<@& a%a cu? <e cue#ea Dar *i?8<o# <e ata%a<e
8rea ?ult de Mararet ca <@ <e 8oat@ li8<i de 8reze#=a ei co#<ta#t@ KMar"a
>?i aduce o ?are ali#are& >i ?@rturi<ea el lui McTai<h
7>#d Mararet r@?a<e raid@ cu cel de$al doilea "iu al lor& *i?8<o#
<e du<e ># A#lia ># aca#=@& >#ai#te <@ 8lece& <e >#riJi <@ #u le li8<ea<c@
#i?ic
la ei& lui <@u
cu?#atul eore 4u#ior
Toate %i iitorului
e<turile ace<teaco8il %i <e re"eri
o li#i%tir@ la "ratele
8e #ea<ta ei ca
lui de la
=ar@& care >l adora
Dar& ># ti?8ul <eJurului lui *i?8<o# ># A#lia& a"ec=iu#ea <a 8e#tru
Mararet 8@ru <@ <e ea8ore& c@ci <e >#dr@o<ti de eri%oara <a& Cra#ce<
*i?8<o# Mararet %i co8iii au "o<t da=i uit@rii La #u#ta lui *i?8<o#&
#i?e#i #u ?e#=io#a c@ "idela %i raida Mararet Ta9lor ar 8utea "i u#
8o<ibil ob<t acol ># cal ea u#irii c elor doi
>#ai#te ca *i?8<o# <@ aJu#@ >#a8oi ># 7a#ada& Mararet& ca de alt"el
toat@ lu?ea di# <at& auzi c@ el aea <@ "ie >#<o=it de ?irea<a lui *i?8<o#
>%i d@du <ili#=a <@ o =i#@ 8e Mararet %i 8e co8ii la di<ta#=@ de Cra#ce<
Grobabil c@ b@#uia c@ Cra#ce< ar "i "o<t #e8l@cut <ur8ri#<@& ba chiar ori8i$
lat@ de ace<t a?e<tec de e#e& %i dezu<tat@ c@ el a 8utut iubi o "e?eie cu
Gielea >#chi<@ la culoare De a<e?e#ea& ar "i 8utut <@ <u<8ecteze "a8tul c@
Mararet >#c@ <e ?ai bucura de a"ec=iu#ea <o=ului ei
Nu %ti? dac@ Cra#ce< a a"lat reodat@ de<8re Mararet %i de<8re b@ie=ii

2+2
))))  <&< T =>=> ?> @ţ
----------------
a

?@carT8era <e0 c@ ace<ta <@$%i 8e $


treac@ re<tul %ilelor cu ea
7u toate ace<tea& *i?8<o# #u a uitat$o de"i#iti 8e Mararet Du8@ ce <$a
i#<talat co#"ortabil >?8reu#@ cu Cra#ce<& el i$a ara#Jat lui Mararet o
c@<@torie cu A?able Houe& u#ul di#tre "o%tii <@i co?i<$oiaJori& u# e$
8eri?e#tat #eu=@tor de bl@#uri ce dee#i<e ulterior zidar& >i o"eri lui
Houe %i o 8ro8rietate 8e ?alul r>ului A<<i#iboi#e KBuc@=ica uer#a$
torului0& Ge9 Ta9lor& e<te ?@ritat@ %i cu A?able Houe& re?arca
di<8re=uitor u# co#te?8ora#& Kce dec@dere de la uer#atoare la <croa"t
7a?od
># <o=iecurio<&
a lui A?able
u#ul di#tre
Houe&"iiiMar
ei aaret
de<cri<$o
a ?ai <u8raie=uit
?ai t>rziu caci#cizeci
<co=ia#@&deoa#i
eroare 8e care de<ce#de#ta ei& 7hri<ti#e 6elch& e<te >#cli#at@ <@ i$o atri$
buie chiar lui Mararet Dac@ 6elch are dre8tate& atu#ci <tr@?oa%a ei <$a
dezi< de orii#ea <a 8e#tru a$%i a8@ra "iicele de tr@darea oa?e#ilor albi&
care le di<8re=uiau 8e "e?eile cu <>#e a?e<tecat %i le$ar "i tratat a%a cu?
o trata<e %i 8e ea *i?8<o#
>#tr$ade@r& 8urtarea li8<it@ de re<8ect a lui *i?8<o# ?archeaz@ u#
8u#ct de cotitur@ ># i#<itu=ia ?ariaJului rural G>#@ atu#ci& era acce8tat ca
o "or?@ leal@ de c@<@torie de dre8t co?u# Dar& 8e ?@<ur@ ce ?o"turile
<ociale ale <ecolului al YlY$lea erodau ace<t co#ce8t %i tot?ai ?ul=i <o=i
albi >%i re#eau oblia=iile "a=@ de <o=iile lor #atie& i#<titu=ia c@<@toriei
rurale a "o<t alterat@& aJu#>#d u# "el de%arad@ ># care b@rba=ii cu#o%teau
te?erile "e?eilor: c@ ur?au <@ "ie a?a#te alu#ate la cel ?ai ?ic ca8ri$
ciu A<t"el& a8@r>#d cu Cra#ce< la bra=& *i?8<o# #u a "@cut dec>t <@ e8e$
dieze toate #ee<tele rurale ca 8e #i%te Kbuc@=i ?aro#ii& <au Kbuc@=ele de
cu8ru de <chi?b V<tur@toare cui#te di# 8artea b@rbatului care &c>#da&
o iubi<e 8e Mararet Ta9lor
Ace<tui ra<i<? i$a c@zut icti?@ %i Mar9& <u8erba <or@ a lui Mararet V#
t>#@r ad?irator alb auzi c@ Mar9 a re"uzat o cerere ># c@<@torie "ii#dc@ ]<e
a%te8ta<e la o a<t"el de cerere di# 8artea lui Alar?at& el >i tri?i<e orb@ #u
<$ar c@<@tori #iciodat@ cu o "e?eie cu <>#ele a?e<tecat& chiar dac@ >ra
a%a de "ru?oa<@ ca ea
Mar9 a ?ai "o<t u?ilit@ %i c>#d a c@l@torit ># A#lia& 8e#tru a <e
4@tura u#ui do?# alb >r<t#ic care a 8ro?i< <@ <e >#<oare cu ea KLood$
itul >%i retracta "@@duiala& dar <e o"eri <@ o "ac@ a?a#ta lui Mar9
e"uz@ %i <e >#toar<e aca<@& u#de c@zu 8rad@ u#ei de8re<ii care >i <8erie 8e
riete#ii ei Ei >#=ele<er@ la "el de bi#e ca %i ea <itua=ia <a 8recar@& %i c>t
e #eaJutorate erau "e?eile #atie care dee#eau o 8oar@ 8e#tru iubi=ii
Sr albi& du8@ ce <e l@<au <edu<e de ei Ace%tia #u ar "i <"idat #iciodat@
icietatea c@<@tori#du$<e cu ele
Ce?eile #atie ?ai c@deau icti?e %i u#ui ti8 de cre%ti#i<? biot care
tru#<e<e ># A?erica de Nord 8ri#i#ter?ediul ?i<io#arilor& 8reo=ilor %i
2+'
habot#icilor Greo=iianglicani >#"ierau #ee<tele rurale& re"eri#du$<e la ele
c a la o ?ar"a %i ide#ti">c>#du$le e#eric ca 8e #atie "@r@ #u?e& de ra<e
<i ca<te <ociale ?ite& de 8arc@ #u ar "i "o<t 8er<oa#e reale cu #u?e
i#diiduale V# 8ro"e<or deo<ebit de "a#atic& 4oh# Macallu?& le$a 8oru#$
cit eleilor <@$%i o<tracizeze 8ro8riile ?a?e& dac@ ace<tea #u erau c@<@$
torite reliio< cu ta=ii lor
Ce?eile albe& tot ?ai 8reze#te ># a%ez@rile #ord$a? erica#e& aeau %i
ele 8reJudec@=i ra<iale Le de#irau 8e i#die#ce ca s?ua's, dar o<tilitatea
Jor izora di# co#%tii#=a "a8tului c@ #atiele erau "oarte "ru?oa<e %i di#
tea?a c@ atitudi#ea lor ?ai relaat@ "a=@ de <e le "@cea riale de te?ut&
care trebuia eli?i#at cuorice 8re= di# co?8eti=ia 8e#trub@rba=ii #ec@<@tori=i
7>tea ece8=ii au a8@rut >#tr$u# ru8 de elit@& "or?at di# "ete ai c@ror
8@ri#=i au >#cercat <@ le "erea<c@ de di<cri?i#area ra<ial@ care di<truea
ie=ile altor "e?ei #atie Ace%tia %i$au educat "iicele %i le$au 8re@tit
8e#tru <ocietatea albilor >#tr$o a<e?e#ea ?@<ur@& >#c>t b@rba=ii cu <>#e
a?e<tecat arareori 8uteau a<8ira <@ ob=i#@ acordul 8@ri#=ilor lor 8e#tru a
<e c@<@tori cu ele
7>=ia Judec@tori lu?i#a=i au >#cercat& "@r@ <ucce< >#<@& <@ >i oblie 8e
b@rba=ii albi <@ <e c@<@torea<c @ leal cu "e?eile #atie %i <@ le aloce o
trei?e di# aerea lor A?a#tele aba#do#ate& care de<co8ereau c@ #ea<ta
rural@ #u era de "a8t #ea<t@ erau #eoite <@ <e >#toarc@ la triburile lor&
care aeau riJ@ de ele cu? 8uteau
7o#ce8tul de ?ariaJ rural are la baz@ rela=ia di#tre "e?eile #atie %i
b@rba=ii albi care colo#izau teritoriile ace<tora Gri# crearea de u#iu#i
?atri?o#iale recu#o<cute %i ara#tarea leiti?it@=ii l@<tarelor ace<tora&
#eoile a?belor 8@r=i %i ale a?belor culturi 8@reau <ati<"@c ute Dar <ta$
tutul i#"erior al K#ee<tei rurale& de "e?eie %i de #ati@& a erodat bu#a$
credih=a 8e care <e baza acea<t@ i#<titu=ie !i ace<tei de"ec=iu#i i$au c@zut
icti?e "e?eile& >#curaJate <@ cread@ c@ erau <o=ii& c>#d& de "a8t& b@rba=ii
lor le 8rieau ca 8e #i%te <i?8le a?a#te

A2ANTELE DIN A%IA CUCERITĂ


I# 4a8o#ia& la >#ce8utul <ecolului al YY$lea& Mada?a Butter"l9& iu$


bitoarea %i credula eroi#@ Ja8o#ez@ a o8erei lui iaco?o Gucci#i& a de<co$
8erit cu lacri?i ># ochi c@ Gi#erto#& chi8e%ul ei #aiator a?erica#& #u
aea <@ <e ?ai >#toarc@ la ea #iciodat@ Ge<te c>tea dece#ii& ># ti?8ul
r@zboiului iet#a?ez %i du8@ >#cheierea ace<tuia& c>#d ?ii de Mada?e
Butter"l9 au a%te8tat %i au <8erat ca <olda=ii <tr@i#i <@ >%i o#oreze 8ro?i$
<iu#ile de c@<@torie& ba#i %i iz@& o #ou@ traedie ?uzical@ a "o<t ada8tat@
la 8oe<tea lor& iar Mada?a Butter"l9 a dee#it Mi<< *aio#
O realitate tri<t@ a "iec@rei ocu8a=ii ?ilitare o re8rezi#t@ ti#erii <olda=i
a=>=a=i care >#eaz@ "e?eile 8o8ula=iei ocu8ate Tea?a& <e#ti?e#tul de
2+-
1# 1 Haslip %i Dao T$i Mui
R@zboiul di# iet#a? a creat ?ii de Mi<< *aio# V#ele i$au iubit 8e
?erica#ii lor Altele i<au doar <@$%i >#te?eieze o #ou@ ia=@ ># *tatele
V#ite& ># "hen Hea+en and )arth Changed #laces! A ietname%e "oman s
ourney from "ar to #eace 7>#d cerul %i 8@?>#tul au "@cut <chi?b de
ocuri: Dru?ul u#ei iet#a?eze de la r@zboi la 8ace0& Le L9 Ha9<li8
elateaz@ de<8re #eaJu#<urile ie=ii ei ca a?a#t@ a <olda=ilor a?erica#i
#ai#te <@ >l >#t>l#ea<c@ 8e Ed& <oldatul care a adu<$o ># *tatele V#ite
Du8@ ce r@zboiul a di<tru< <atul lui Le L9& l@<>#du$2 cu K%a#=uri ru8te&
;colte co?8ro?i<e %i cote=ele a#i?alelor oale& ea %i$a @<it de lucru ca
eritoare A#aJatorul ei iet#a?ez& Ku# =a8 >#tr$o ca<@ 8li#@ de doici&
<edu<e %i a8oi o aba#do#@ c>#d r@?a<e raid@ Gri?ul a?erica# di#
iat@ lui Le L9 a "o<t Bi Mie& care o i#dea altor colei i#cor8ora=i&
ctiitate di# care aea <@ <coat@ u# "ru?u%el tea#c de ba#c#ote de di?e#$
iu#ea u#ei @rzuci& adic@ reo 8atru <ute de dolari Vlterior& reret@ acea<t@
lu#ecare te?8orar@ ># 8ro<titu=ie %i <e a#aJa la u# <8ital Nu era iri#@
au K"at@ cu cire%e& declar@ Le L9& dar #ici 8ro<tituat@
La <8ital& Le L9 >l >#t>l#i 8e Red& u# teh#icia# ?edical a?erica# 8i<$
ruiat& ai c@rui di#=i 8roe?i#e=i >l "@ceau <@ <e?e#e cu %oriceii care d@deau
a?a ># cutiile de orez 7ur> #d& Le L9 <e obi%#ui <@ treac@ cu eder ea
iura co?ic@ a lui Red& c@ci ace<ta era& <au cel 8u=i# a%a 8@rea& a?abil
i re<8ectuo<
>#ce8ur@ <@ tr@ia<c@ >?8reu#@ %i& la i#<i<te#=ele lui Red& Le L9 de?i$
io#@ di# <luJba de la <8ital 8e#tru a <e a#aJa ca da#<atoa re di<co la u#
lub de=i#ut de u# a?erica# 7>#d re<8i#<e<e <ue<tia 8atro#ilor de a <e
ezbr@ca& Red >%i d@du ara?a 8e "a=@: KNu e%ti <i#ura @lbeJit@ di# lu?e&
l>r>iVr?@torul
el Le L9 a?a#t
re#u#=@allaluiel&Le
darL9#ua%i"o<t
la de8e#de#=a de <olda=ii
4i?& u# ?eca#ic a?erica#i
de elico8ter cu
tr@?o%i chi#e zi %i irla#dezi La >#ce8ut rela=ia lor a "o<t idilic@& dar 4i?
ea ?ult %i dee#ea iole#t at>t aca<@& c>t %i ># 8ublic& >#tr$o zi a "o<t
re<tat de Goli=ia Militar@ a?erica#@ Le L9 <e ?ut@ >#a8oi la ?a?a ei&
are >i cre%tea "iul
Vr?@torul 8e li<t@ aea <@ "ie Gaul Roer<& u# o"i=er tea# al Cor=elor
erie#e Au tr@it >?8reu#@& dar el era rezerat %i #u "@cea #ici u# "el de
ro?i<iu#i Nu e u# ti8 cu care <@ <tabile%ti o rela=ie de durat@& o aertizau
riete#ii& c@ci ># <curt ti?8 o <@ "ie tri?i< aca<@ Gaul #ea %i <8u#ea ca
ier#ai <e?#a<e u# co#tract 8e#tru >#c@ %a<e lu#i A8oi& >#tr$o zi& arbora
2+
o ?i#@ tri<t@& o <@rut@ 8e Le L9 %i ?@r%@lui de8arte de iet#a? %i de ia=a
Jui Le L9 Dac@ #u a8@rea Ed& u# <eae#ar care <$a c@<@torit cu ea& Le L9
ar ?ai "i "o<t %i acu? Mi<< *aio#
Dao Thi Mui #u a "o<t la "el de #orocoa<@& ># ti#ere=e& <oarta 8@rea <@$i
<ur>d@ Era cea ?ai "ru?oa<@ "at@ di# <at G@ri#=ii >i ara#Ja<er@ o c@<@torie
tradi=io#al@ cu u# 8oli=i<t Bru<c& a ur?at eodul #ordic& c>#d to=i cei
a<ocia=i cu rei?ul "ra#cez au "o<t #eoi=i <@ "u@ Rudele 8ri# alia#=@ ale
lui Mui lucrau la De8arta?e#tul Mari#& care i$a tri?i< ># *aio# Acolo&
<o=ul ei <$a >#rolat ># Cor=ele Ar?ate Aerie#e Au aut >?8reu#@ trei co8ii
># 2+.& <o=ul %i u#ul di#tre co8iii lui Mui au ?urit >#tr$u# accide#t
Mui r@?@<e<e <i#urul <8riJi# al "a?iliei !i$a cu?8@rat o c@ru=@ %i a
>#ce8ut <@ >#d@ <uc #atural ># "a=a u#ui bar "rece#tat de a?erica#i V#ul
di#tre obi%#ui=ii locului era He#r9  Hii#<& u# doctor a?erica# de
8atruzeci %i u#u de a#i& care lucra la de8arta?e#tul de co?u#ica=ii al
ar?atei He#r9 >i "@cea curte lui Mui& cu?8@r>#d tot <ucul %i >?8@r=i#du$2
>#<o=itorilor <@i Du8@ ci#ci lu#i& o i#it@ <@ locuia<c@ cu el Au "o<t
a?a#=i ti?8 de trei a#i& ti?8 ># care ea i$a #@<cut doi "ii& 8e Mi#h %i 8e
Thao Gatric He#r9
Thao chiar <e?@#a cu He#r9& dar era blo#d& #u >#<@ %i Mi#h& ale c@rui
tr@<@turi #u erau at>t de 8uter#ic co#turate He#r9 >i trata la "el 8e b@ie=i&
dar re"uza <@ >l recu#oa<c@ 8e Mi#h dre8t "iul <@u Du8@ ce He#r9 8lec@
di# iet#a?& <e ?ai >#toar<e 8e#tru <curt ti?8& ca <@ 8redea >#tr$u# <8ital
?ilitar di# *aio#& du8@ care 8@r@<i de"i#iti =ara G>#@ ># 2+,1& el co#$
ti#u@ <@ <crie %i <@ tri?it@ ba#i 8e#tru Mui %i Thao La re?ea aceea&
*aio#ul "u<e<e ocu8at de iet7o#& iar Mui 8re<u8u<e<e c@ di<locarea
<ocial@ 8rodu<@ trebuie <@ "i <to8at <cri<orile lui He#r9 c@tre ea
>#tre ti?8& Mui reu%i<e <@ >l tri?it@ 8e Mi#h ># *tatele V#ite& ># cadrul
8roiecde<8re
e%ti tului 8e#tru 8@ri#=i
el Noul rei?<ociali& dar de atu#ci
a co#da?#at$o #u a ?ai
la ?u#c@ 8ri?it
<il#ic@ #icioda*e
la ca#al t@
trezea la 8atru di?i#ea=a& era du<@ cu autobuz ul la Hoc Mo#& la treizeci
de ilo?etri ># a"ara *aio#ului G>#@ la %a8te <eara <@8a <t>#d ># a8@ 8>#@
la 8ie8t %i ?>#ca #u?ai o 8or=ie de orez cu car#e <tricat@ La <">r%it de
<@8t@?>#@ i#dea be#zi#@ ca <@ c>%tie cea ba#i Du8@ lu#i de ?u#c@
rea& <$a >?bol#@it de ?alarie A reu%it <@ ?ituia<c@ u# "u#c=io#ar o"icial
cu #i%te aur 8u< deo8arte 8e#tru zile #ere %i a ob=i#ut eliberarea de
Q>#datoririle <ale <ociale
Goe<tea lui Mui e<te o lita#ie a <u8raie=uirii la li?ita <ubzi<te#=ei:
?u#c@\dur@& %irete#ie& ?ituire& 8atru >#cerc@ri de eadare ale "iului ei&
Thao ># 2+1' <$a >#<cri< >#tr$u# Grora? de Glec@ri Gla#i"icate 8e#tru a
?ere ># *tatele V#ite& dar a durat u# dece#iu 8>#@ <@$i "ie luat@ ># co#$
<iderare cererea& >#tre ti?8& o <cri<oare datat@ 2. auu<t 2+1& de la Ba#ca
Mia?i *hore<& Clorida& >l i#"or?a 8e Thao c@ He#r9 Hii#< ?uri<e %i >i
l@<a<e ( ((( de dolari& iar lui Mui& ' )(( de dolari Di# #e"ericire& ba#ii

2+) 
8uteau "i ridica=i #u?ai ># *tatele V#ite& 8er<o#al& ># ciuda ace<tei ?o%te#iri
<ub<ta#=iale& a#i ># %ir& Mui %i "a?ilia ei au du< o ei<te#=@ 8recar@ a%te8t>#cJ
?o?e#tul ># care =ara lor <e a <chi?ba %i or 8utea& ># "i#e& aJu#e > #
*tatele V#ite
>#ai#te de a ?uri& He#r9 Hii#< i#te#=io#a<e <i#cer <@ <e >#riJea<c@
de co8ilul 8e care >l %tia ca "ii#d al <@u& dar "o<tei <ale a?a#te >i l@<a<e
#u?ai o <u?@ <i?bolic@& ># 8o"ida <u<8iciu#ilor <ale cu 8riire la Mi#h
Ju<ti"icate <au #u& co?8orta?e#tul <@u di# *aio# "u<e<e ate#t at>t "a=@ de
Mui& c>t %i "a=@ de co8ii Le$a tri?i< <cri<ori %i ba#i at>t c>t a 8utut %i J a
i#clu< ># te<ta?e#t De "a8t& e<te 8o<ibil <@ le "i e8ediat ba#i ># ?od
reulat& dar autorit@=ile co?u#i<te obi%#uiau <@ >%i >#<u%$ea<c@ ca K8r@zi de
r@zboi a<t"el de bu#uri i#terce8tate di# lu?ea ca8itali<t@
He#r9 #u i$a 8ro?i< #iciodat@ lui Mui c@ o a lua de #ea<t@& >J
<8u<e<e de la >#ce8ut c@ era c@<@torit %i de<8@r=it de <o=ie 7u toate ace<$
tea& Mui <$a re"erit ?ereu la el ca la <o=ul <@u Goate c@ a "@cut a<ta ca <@
>%i r@bea<c@ tra#zi=ia <i#uoa<@ <8re lu?ea liber@& <au 8e#tru a %tere 8ata
ileiti?it@=ii care 8lutea a<u8ra co8iilor ei ia=a a?erica#o$a<iaticilor e<te
%i a%a de<tul de rea 8ri#tre iet#a?ezii 8uri%ti& iar co8ilul ba<tard al u#ui
<oldat du%?a# 8oart@ u# dublu <ti?at 7>t de<8re Mu>& dac@ He#r9 era
<o=ul ei& ea #u 8utea "i <ti?atizat@ ca 8ro<tituat@
Mii de <olda=i a?erica#i %i$au tratat a?a#tele iet#a?eze la "el ca
He#r9 Hii# <& iubi#du$le& l@<>#d u$le raide %i 8@r@<i#du$le& 8e#tru a le
tri?ite ?ai t>rziu ba#i ># ?od reulat& <8oradic <au deloc Hii#< <e
#u?@r@ 8ri#tre cei ?ai re<8o#<abili& de%i #u a luat$o ># c@<@torie 8e Mui
%i #ici #u i$a "@cut che?are 8e#tru a i <e al@tura ># *tatele V#ite *ur<ele
#oa<tre #u i#dic@ clar dac@ Mui a reu%it <@ aJu#@ ># *tatele V#ite %i <@
>%i ridice ba#ii
A?a#tele
toriile cuceritedi#
7eare?e de r@zboidi#tre
?ai eide#t@ <e co#"ru#t@ cu ?ari "a8tul
ele o co#<tituie 8roble?e ># teri$
c@ =ara lor
a "o<t i#adat@& iar ele <>#t co#da?#ate <@ <e >#<o=ea<c@ cu du%?a#ul <au&
? cazul iet#a?ului& cu alia=ii <tr@i#i ai ace<tuia Di<truâ#d eco#o?ia %i
<ocietatea ciil@& r@zboiul >i >?8i#e 8e ciili la ?@<uri di<8erate& u#eori
li8<ite de <cru8ule
Cictia Mi<< *aio#& o er<iu#e ?oder#@ a lui Mada?a Butter"l9& #u
<e deo<ebe%te 8rea ?ult de Le L9 %i Mui E<te o "at@ de =ar@ i#oce#t@& 8e
#u?e i?& loodit@& ># 2+,)& <o<e%te la *aio# %i >#t>l?e%te er<iu#ea
?oder#@ a lui Gi#erto# E<te 7hri<& u# <oldat deziluzio#at de "re#etica
8aia=@ erotic@ a ora%ului Cac drao<te %i <e <i?t 8uter#ic; atra%i u#ul de
celalalt& >#ai#te de "i#alizarea cere?o#iei ite#a?eze ca#e le celebreaz@
c@<@toria& "o<tul lood#ic ?>#io< al lui i? i#teri#e %i >i u:r?@re%te Du8@
7@derea *aio#ului& i? %i 7hri< <>#t de<8@r=i=i de i<torie %i #u <e ?ai
e@d #iciodat@
I# 2+,1& 7hri< <e >#toarce ># *tatele V#ite E<te c@<@torit cu Elle#& dar
2+.
ob<edat de a?i#tirea lui i? Ea& >#tre ti?8& >i #@<cu<e u# "iu& 8e Ta?
>l >#tre=i#e lucr>#d ca bar?a#i=@ 8ri# cluburile de ?>#a a treia 8e care
rhri< le ura c>#d locuia la *aio# !i i<eaz@ la 7hri<& <8er>#d c@& >#tr$o
bu#@ /i& el < e a >#to arce ca < @ o <al eze
Griete#ul lui 7hri<& 4oh#& i#i=iaz@ o ca?8a#ie de reu#ire a co8iilor
at#erica#o$a<iatici cu 8@ri#=ii lor a?erica#i 7hri< %i Elle# i <e al@tur@ la
*aio#& u#de Elle# a"l@ de<8re i? %i i? de<8re Elle# Re@<irea >i
r@#e%te 8e to=i& c@ci 7hri< >%i d@ <ea?a de "a8tul c@ iube%te dou@ "e?ei&
J\ir# c>#t@re%te lucrurile %i decide c@ Ta? a "i ?ult ?ai "ericit ># *tatele
V#ite& al@turi de tat@l <@u 7a %i Mada?a Butter"l9& <e <i#ucide
*oarta lui Mi<< *aio# e ?ult ?ai clar@ dec>t cea a lui Le L9 <au Mui&
"ii#dc@ autorul a eitat co?8licarea li#iei #aratie %i detaliile 8licti<itoare&
o8t>#d 8e#tru eide#=ierea 8u#ctului cul?i#a#t %i a dez#od@?>#tului Alt"el&
%i ea ar "i 8utut <">r%i ca Le L9& Mui <au #e#u?@rate alte "e?ei ?ai 8u=i#
<tr@lucite& er<iu#i di# ia=a real@ ale lui Mi<< *aio#

X  t
#
,1 >5
 -,i2
 > i)
J / a

f
J
t<l

Li r

2+,
"
Relaţii se$ale interrasiale ,n
ca#r$l societ.ţii sclaa4iste
*claia #ear@ a a"rica#ilor 8e teritoriul celor dou@ A ?erici a "o<t o
<titu=ie at>t de K<8eci"ic@& >#c>t %i$a 8roiectat u?bra 8>#@ ># zilele #oa<$
e De la orii#ile <ale& ># <ecolul al YI$lea& %i 8>#@ la abolire& ># <ecolul
YlY$lea& <claia #ear@ a "o<t uer#at@ de tradi=ie %i obiceiuri locale&
litic@ %i realit@=i eco#o?ice& 8recu? %i de cu8ri#z@toarele lei ale <tate$
r& cu#o<cute <ub #u?ele de K7odul Neru 7odul Neru cu8ri#dea
eederi 8e#tru <clai %i #erii liberi <au elibera=i& "ii#d ># 8er?a#e#=@
@zut %i >?bu#@t@=it 8e#tru a "ace "a=@ #oilor <itua=ii %i 8roble?e A<t"el&
dul Neru <cotea ># a"ara leii <eul >#tre ra<e di"erite& cu Kteribilele
odu<e a"ere#te ace<tuia $ co8iii cu <>#e a?e<tecat 7>#d lei<la=ia <$a
edit #e8uti#cioa<@ ># >?8iedicarea ace<tui "e#o?e#& 7odul Neru a
<t ?odi"icat& 8e#tru a$i 8ede8<i 8e co#trae#ie#=i %i& ceea ce era ?ai
<t& 8e roadele
bilea 8@catului
co#<eci#=ele 8e#trulor& co8iii&
"iecare caz>#>#ulti?@ i#<ta#=@&<euale
care rela=iile 7odul de8@%eau
Neru
#i=ele ra<ei
*claia di# Lu?ea Nou@ <e baza 8e #o=iu#ea 8<eudo%tii#=i"ic@ %i 8<eu$
eliioa<@ de ra<@& Ju<ti"ic>#d duritatea ace<teia 8ri# "a8tul c@ Du?#ezeu
re8t@=i<e ra<a alb@ <@ o <t@8>#ea<c@ 8e cea #ear@ Nerii erau co#<idera=i
il@ro%i ca >#"@=i%are& a#i?alici ># i8o<taz@ erotic@ %ia?orali ># co?8orta$
#t Biblia chiar <cria #eru 8e alb: a"rica#ii #eri& "iii lui Ha?& trebuie
<luJea<c@
] I# ace<t co#tet& <clailor li <e re"uza ># ?od <i<te?atic orice dre8t&
@ %i dre8tul la ia=@ !i a<ta #u 8e#tru ca 8ro8rietarii %i <u8raehetorii
?>#io%i <@ >i 8oat@ tortura <au biciui 8>#@ la ?oarte& ># <ecolele YIII
$8la#ta=ii >#trei di# I#diile Cra#ceze %i I#diile Brita#ice de e<t&
u? %i u#ele di# *tatele V#ite& "u#c=io#au du8@ 8ri#ci8iul co#"or?
ia cea ?ai e"icie#t@ %i 8roducti@ utilizare a ?u#cii <clailor <e ob=i#ea
iz>#du$le ace<tora ?i#i?u? de hra#@& ad@8o<t %i hai#e& 8u#>#du$i >#

2+1
<chi?b să. trudească 8e c>?8urile de tre<tie de zah@r& orez <au bu?bac
Ace%ti oa?e#i e8uiza=i %i abrutiza=i ?ureau ca? ># %a8te a#i de zile %i&
8ractica de?o#<tra c@ era ?ai ie"ti# <@ >i >#locuie%ti cu al te tra#<8orturi
di# A"rica& dec>t <@ >i =ii ># ia=@ ?ai ?ult ti?8& a<iur>#du$le co#di=ii
o?e#e%ti de ?u#c@ %i ia=@ Harriet Beecher *toFe a de?a<cat ace<t cure#t
de >#dire ># ro?a#ul Incie om 3s Cabin 7oliba V#chiului To?0 Eroul
#eati& *i?o# Leree& >%i ?altrata <i<te?atic <claii care trudeau ># @$
8aia <oarel ui 8e 8la#t a=iile <ale de bu?ba c di# Loui<ia #a
>#<@ #or?a o re8reze#tau ?odelele de <claie ?ai 8u=i# brutale 7u
toate ace<tea& #i?ic #u >l >?8iedica 8e u# <t@8># bu# <@ >%i rezole 8ro$
ble?ele eco#o?ice >#z>#du$%i <cl aii celui ?ai crud <t@8># cu 8uti#=@
G>#@ %i cel ?ai har#ic <cla <e 8utea 8o?e#i K>#tr$u# lot <co< la licita=ie&
>?8i#< ># ?>i#ile celui care o"er@ ?ai ?ult %i du< de8arte de to=i cei care
>i erau ?ai <cu?8i ca ia=a& l@<>#d ># ur?@ o <o=ie iubit@ %i 8e <@r?a#ii
co8ii #eaJutora=i& <e 8l>#ea u# "o<t <cla
Acea<t@ i#<ecuritate era "u#da?e#tul oric@rei "or?e de <claie iz>#d
o ra<@ a#u?e 7hiar %i #erii ori ?eti%ii liberi <au elibera=i erau uer#a=i
de 7odul Neru& care <tabilea dre8turile %i libert@=ile lor
Le@turile <euale >#tre di"erite ra<e re8reze#tau o arie de i#tere<
e<e#=ial@& deoarece "iecare rela=ie re8reze#ta o 8ote#=ial@ a?e#i#=are la
ordi#ea ei<te#t@ *ce#ariul eide#t era izarea de c@tre b@rba=ii albi a
u#or <clae atractie& de%i %i u#ele "e?ei albe >%i "or=au <claii <@ >#tre=i#@
rela=ii <euale *i#urul "actor 8ericulo< ># ace<te u#iu#i era drao<tea
Iubirea 8utea i#<8ira >#duri <au chiar ac=iu#i0 de reolt@ re"eritoa re la
rolul <ubordo#at al #erilor A%a <e >#t>?8la c>#d u# b@rbat alb <e >#dr@$
o<tea de a?a#ta <a #ear@ %i >#ce8ea <@ o trateze ca 8e o "ii#=@ u?a#@
eal@& <au c>#d >%i recu#o%tea co8iii ?ulatri 7>#d i#diizii >#dr@o<ti=i
leiti?au ceea ce <ocietatea decreta<e dre8t ilicit& cl@ti#au >#<u%i "u#da$
?e#tul <ociet@=ii lor <claai<te
Dar& du8@ cu? a? a"lat di#tr$o ?ultitudi#e de <ur<e& i#clu<i di#
relat@ri ale ?artorilor oculari& ace<te rela=ii i#ti?e ileale erau la ordi#ea
zilei Mult$citata Mar9 Bo9i# 7he<t#ut& <o=ia u#ui lati"u#diar di# 7harle<$
to#& 7aroli#a de *ud& #ota ># Jur#alul ei acea<t@ ob<era=ie a?ar@:
;JK Martie JLJ> Du?#ezeu <@ #e ierte& dar ae? u# <i<te? ?o#<truo<&
re%it %i i#echitabil 7a 8atriarhii di# echi?e& oa?e#ii #o%tri locuie<c cu to=ii
># aceea%i ca<@& cu <o=ii %i co#cubi#e Oricare doa?#@ >=i 8oate <8u#e ci#e
e<te tat@l "iec@rui co8il ?ulatru di# oricare o<8od@rie& ># a"ar@ de a <a Aceia&
8are <@ >#dea< c@ ea& 8ic@ di # cer 7>teo dat@ ?@ cutre?u r de de zu<t
7o?e#tariile acide ale doa?#ei 7he<t#ut <uereaz@ a?8lul i?8act 8e
care ace<t de<"r>u e#eralizat trebuie <@ >l "i aut: a<u8ra <claei "or=ate de
c@tre b@rbatul alb <@ >#tre=i#@ rela=ii <euale; a<u8ra <o=iei b@rbatului re<$
8ect i& care o ># %el a cu o #e re<@ & o < eri toar e c e tr ebui a <@ >i arat e ei

2++
<u8u#ere %i re<8ect; a<u8ra co8iilo r ?ulatri care <e #@%teau di# ace<te
>?8erecheri; a<u8ra rudelor albului& care ob<erau %i >#=eleeau co?8or$
ta?e#tul ca8ului de "a?ilie *@ ad@u@? la ace<tea %i e"ectul a<u8ra <o=ului
"ratelui %i tat@lui <claei& care #u 8uteau 8ree#i ># #ici u# "el are<area
<o=iei& <urorii <au "iicei& %i #ici #u 8uteau "ace #i?ic 8e#tru a <e >?8otrii
"or=ei de <educ=ie 8e care <t@8>#ul o eercita a<u8ra icti?ei cu aJutorul
"ricii& a?bi=iei %i ?>#driei de a "i "o<t ob<erat@ 8ri#tre toate celelalte
Alt"el& o <cla@ #u ar "i 8utut <8era #iciodat@ <@ ob=i#@ 8riileii 8recu?
?u#c@ redu<@& cadouri ># ba#i& biJuterii <au hai#e Dar ce <e >#t>?8la cu
<claa care <e trezea bru<c c@ %i$a 8ierdut ca8ul a#aJ>#du$<e ># acea<t@
ae#tur@ ilicit@P *au cu <t@8>#ul care <e >#dr@o<tea 8>#@ 8e<te ca8 de
<claa a"lat@ ># 8ro8rietatea lui <au 8e care o <u8raeheaP
Ge#tru a >#=elee u#ier<ul <claelor a?a#te& trebuie <@ ae? ># ede$
re acce8=iu#ea ter?e#ului de i#o$#coace di# e8oca <claiei Ce?eile albe
erau ridicate 8e u# 8iede<tal 8roerbial de ca<titate %i 8uritate& "ii#d tra#< $
"or?ate ># "ii#=e #e8rih@#ite de dori#=e erotice Ge de alt@ 8arte& era "ire<c
ca b@rba=ii albi <@ aib@ 8o"te car#ale; te#di#=a lor de a <tabili rela=ii <e$
uale cu alte "e?ei dec>t irtuoa<ele lor lood#ice %i <o=ii era acce8tat@&
chiar dac@ #erecu#o<cut@ I#eitabil& acea<ta >i "@cea <@ le e8loateze <e$
ual 8e #ere<e& care aeau o re8uta=ie de "ii#=e lubrice %i dezi#hibate&
>#ze<trate cu o <eualitate 8uter#ic@& dar care erau ul#erabile di# 8u#ct
de edere Juridic& "izic %i eco#o?ic

$i66a$
Goe<tea lui Ghibbah& >#robit@ la KE98t& 8la#ta=ia Ja?aica#@ di# <e$
colul al YIII$lea de=i#ut@ de 4oh# %i Mar9 7o8e& e<te <8u<@ ># >#trei?e
de iubitul
Jur#al ei alb&
etre? de Tho?a< Thi<tleFood&
a?@#u#=it& >#<e?#@rileu# <u8raehetor
zil#ice care a =i#uterau
ale lui Thi<tleFood u#
i#<8irate& ># 8ri#ci8al& de ?u#ca <a la 8la#ta=ie& olu?ul a>#d o aloare
i#e<ti?abil@ 8e#tru i<toria ariculturii El ?ai de<cria& co#ci<& dar r@itor&
ritualurile %i <erb@rile <clailor& 8ede8<ele 8e#tru i#"rac=iu#ile co?i<e de
ace%tia %i& ># decu8aJe cu co?e#tarii %i re"lec=ii& c@ile <i#uo a<e ale i#i?ii
%i <eualit@=ii lor
4ur#alele lui Thi<tleF ood de<criu ># detaliu #u?eroa<ele <ale rela=ii
a?oroa<e cu <claele& 8ri# 8re<curt@ri lati#e%ti:up. Kde dou@ ori0; Sup.
ect. K8e 8at0; Sup. err. K8e 8@?>#t0; n sil+a K># 8@dure0; n Mag.
<au n #ar+. K># ca<a ?are <au ># ca<a ?ic@0; lila habet menses Ke la
ciclu 0; %i& u#eori& ?ai ale< c>#d ble#orai a <a recidia& Ned non bene
Kdar #u a "o<t bi#e0<