Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DE (AUTO)EVALUARE

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL, LICEAL, PROFESIONAL,


POSTLICEAL SESIUNEA 2019

NUME ȘI PRENUME:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
VECHIMEA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT:
PERIOADA EVALUATĂ: 01.09.2013-31.08.2018

Nr. Criteriile generale/ subcriterii Punctaj Punctaj Punctaj


Crt maxim autoevaluare evaluare
.
1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă 86
a), Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor 10
materializate în progresul elevilor la clasă sau în rezultate ale
elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de
ciclu/rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de
specialitate din învăţământul tehnologic şi vocaţional, pe baza
datelor statistice de la nivelul unităţii de învăţământ, ca o
confirmare a atingerii obiectivelor/competenţelor specifice impuse
de curriculumul şcolar în vigoare, respectiv rezultate deosebite în
activităţi specifice de consiliere psihopedagogică şi de
management al vieţii personale şi al carierei în scopul
îmbunătăţirii performanţelor şcolare, în activităţi de facilitare a
procesului de incluziune şcolară şi în remedierea limbajului şi
comunicării cu impact în integrarea şcolară şi socială a copilului
b) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor din categorii 10
dezavantajate (elevi cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în
învăţământul de masă, copii din familii monoparentale, copii în
plasament, copii crescuţi de rude, copii din comunităţi sărace,
comunităţi izolate, părinţi plecaţi în străinătate, copii şcolarizaţi la
domiciliu sau în spital, copii cu HIV etc.)
c) Iniţierea şi/sau aplicarea la grupă/clasă a unor metode, 16
procedee şi tehnici de abordare a predării-învăţării-evaluării
inovative, preluate din cercetarea educaţională de profil,
promovate în cadrul unor proiecte cu finanţare externă (inclusiv
schimburi de experienţă sau mobilităţi), al unor proiecte la nivel
judeţean (în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior de
profil sau organizaţii neguvernamentale cu experienţă relevantă în
domeniu) şi/sau promovate de M.E.N. la nivel naţional, prin
scrisorile metodice, respectiv în activitatea de consiliere
psihopedagogică/de intervenţie logopedică a unor metode,
procedee şi tehnici inovative
d) Performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade 10
şcolare şi/sau concursuri de profil corelat cu disciplina predată,
materializate prin obţinerea premiilor I, II, III, menţiunilor/premiilor
şi menţiunilor speciale la etapa judeţeană şi a municipiului
Bucureşti/sector/ interjudeţeană/naţională/internaţională, incluse
în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului
şcolar/MEN şi/sau pregătirea loturilor olimpice de elevi
-la etapa judeţeană: premiul I/II/III/menţiune sau
-la etapa naţională: premiul I/II/III/menţiune/speciale 7/6/5/4
10/9/8/7/6
e) Rezultate deosebite obţinute în centrele de excelenţă, în 10
centrele de resurse pentru educaţie şi dezvoltare, în centrele
multifuncţionale pentru educaţie timpurie, certificate de inspectorul
de specialitate/organizaţia coordonatoare, şi/sau rezultate
deosebite obţinute cu preşcolarii sau elevii cu cerinţe
educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare, certificate de
directorul unităţii de învăţământ/inspectorul de specialitate sau
directorul centrului judeţean de resurse şi asistenţă
educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi
Asistenţă Educaţională
f) Participarea, în calitate de membru al comisiei de 8
evaluare/organizare, la olimpiadele şi concursurile de profil,
etapele pe sector, judeţene, interjudeţene, naţionale şi
internaţionale incluse în programul de activităţi şi în calendarul
inspectoratului şcolar/MEN
-la nivel judeţean/interjudeţean sau 7/6
-la nivel național/internaţional 8/7
g) Implicare în activitatea de tratare diferenţiată a 2
preşcolarilor/elevilor din grupele/clasele cu regim
simultan/alternative educaţionale şi/sau în implementarea
programelor sociale (de exemplu, rechizite şcolare, tichet social,
masă caldă, programul pentru şcoli etc.)
h) Implementarea unor proiecte educaţionale inovatoare, 3
recunoscute şi aprobate la nivel
local/judeţean/interjudeţean/naţional/internaţional (în domenii
precum: educaţie parentală, educaţie ecologică, educaţie pentru
sănătate, educaţie financiară, educaţie emoţională, educaţie
incluzivă, educaţie remedială - inclusiv prin elaborarea şi
operaţionalizarea planurilor individualizate de învăţare, educaţie
interculturală, educaţie pentru mişcare etc.) şi/sau implicarea în
implementarea programului "Şcoala după şcoală" ca activitate în
norma didactică, respectiv a programului "A doua şansă"
i) Participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de 17
manuale şcolare aprobate de MEN, sau la traducerea de manuale
şcolare din limba română într-o limbă a minorităţii raţionale, care
are învăţământ cu predare în limba maternă, sau la conceperea
unor resurse educaţionale deschise/auxiliare curriculare pentru
disciplinele de studiu/ mijloace de învățământ, oferite gratuit
pentru a asigura accesul elevilor, profesorilor şi părinţilor la
materiale educaţionale de calitate *
i.1) Autor/coautor, la elaborarea de manuale școlare aprobate 15
MEN/
i.2) Autor/coautor un proiect de manual şcolar OM 5645/2017 15
i.3) Traducerea de manuale şcolare din limba română într-o 8
limbă a minorităţii naţionale
i.4) Elaborarea de auxiliare curriculare 4
i.5) Resursă educaţională publicată în format electronic pe 5
platforme educaţionale destinate elevilor/ mijloace de
învăţământ
i.6) Actualizare material care a presupus modificarea cu cel 4
puţin 25% a conţinutului
2. Performanţe deosebite în inovarea didactică/ management 36
educaţional
a) Elaborarea/participarea la elaborarea de programe şcolare 2
(inclusiv cele pentru discipline opţionale noi), regulamente,
metodologii, proceduri, studii/cercetări în domeniu (nivel naţional
şi judeţean)
b) Elaborarea/participarea la elaborarea de îndrumătoare/ghiduri 10
metodice, suporturi de curs avizate de inspectoratul şcolar sau de
M.E.N., articole în reviste/publicaţii de specialitate, înregistrate cu
ISBN/ISSN
c) Realizarea/participarea la realizarea de softuri educaţionale în 10
specialitate, platforme de e-learning pentru susţinerea progresului
şcolar, avizate de M.E.N.
d) Activitatea de mentorat, de formator în formarea continuă a 5
personalului din învăţământ, activitatea susţinută în cadrul
cercurilor pedagogice în vederea promovării accesului la o
educaţie de calitate pentru toţi (se punctează programele de
formare şi mentorat care răspund cerinţei)
e) Activitate în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de dialog 2
social, comisii de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie,
comisii de sănătate şi securitate în muncă, comisii PSI şi situaţii
de urgenţă, activitate în calitate de membru în comisiile de
ocupare a posturilor didactice vacante la nivel judeţean/al
municipiului Bucureşti, activitatea de coordonator al centrului
judeţean de asistenţă psihopedagogică (CJAP)/ centrul logopedic
interşcolar (CLI), activitate în organismele de conducere ale
organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative
la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la
nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, precum şi
în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel
local/judeţean/naţional/internaţional
f) Metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la 1
nivelul inspectoratului şcolar, coordonator de cerc pedagogic,
certificată, după caz, de inspectorul de specialitate şi de
inspectorul şcolar general sau de director
g) Activitate desfăşurată, la solicitarea M.E.N., în cadrul Comisiei 5
Naţionale de Specialitate, al unor comisii tehnice/grupuri de lucru
pentru elaborarea unor acte normative/administrative sau a unor
comisii de evaluare constituite la nivel naţional/al MEN, în calitate
de reprezentant desemnat de către comisiile naţionale de
organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale, activitatea de
evaluator de manuale şcolare/auxiliare didactice/mijloace de
învăţământ/resurse educaţionale deschise/portofolii pentru Corpul
Naţional de Experţi în Management Educaţional
h) Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe zonale, 1
judeţene, naţionale şi/sau internaţionale, cursuri de perfecţionare
în domeniu sau în management educaţional, dovedite prin
documente oficiale ale manifestării şi care demonstrează
performanţele deosebite ale cadrului didactic în inovarea didactică
3. Activităţi extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv 15
proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă: Erasmus+,
POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele
similare)/programe de formare profesională
a) Implementare/coordonare/participare la proiecte/programe de 5
formare profesională**
a.1) Implementare/coordonare proiecte/programe de formare 5
profesională
a.2) Participare la proiecte/programe de formare profesională 3
b) Implementare/coordonare/participare la proiecte zonale, 5
judeţene, naţionale sau internaţionale care vizează domeniul
activităţilor extraşcolare şi care sunt relevante din perspectiva
prevenirii şi combaterii abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a
şcolii sau pentru dezvoltarea personală a preşcolarilor/elevilor
profesională***
b.1) Implementare/coordonare proiecte 5
b.2) Participare la proiecte 3
c) Participarea la activităţi de voluntariat, inclusiv participarea la 3
activităţile din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară,
îndrumarea de formaţiuni/ansambluri de elevi cu activităţi în
domeniul artistic/programare/modelare/robotică, performanţe
dovedite în pregătirea elevilor la concursuri cultural-artistice,
tehnico-ştiinţifice şi sportive etc.
d) Iniţierea/organizarea/participarea la schimburi de experienţă cu 2
alte unităţi de învăţământ, reţele sau proiecte interşcolare
4 Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională 5
a) Atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu 2
finanţare europeană nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU,
POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare), de alte
finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ, centre de
documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect
creşterea calităţii activităţii instituţionale şi a procesului de
predare-învăţare-evaluare, încadrarea în bugetul alocat calculat
conform formulei de finanţare
b) Existenţa unui progres semnificativ în privinţa dotării spaţiilor 2
unităţii de învăţământ, a mijloacelor de învăţământ şi a altor
resurse educaţionale, conform nevoilor comunităţii şcolare
(beneficiari ai educației, cadre didactice şi personal administrativ)
şi ţintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare
instituţională
c) participare şi implicare în activitatea comisiilor şi consiliilor la 1
nivel de unitate/ instituţie/ local/judeţean/ naţional, precum şi/sau
în realizarea de parteneriate instituţionale în concordanţă cu
nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite, cu efecte pozitive
în domeniul incluziunii sociale şi dezvoltării durabile, inclusiv în
calitate de observator
TOTAL 142
* La punctul 1.i), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) - i.6) este mai mare de 17
puncte, se acordă punctajul maxim de 17 puncte.
** La punctul 3.a), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) - a.2) este mai mare de 5
puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.

*** La punctul 3.b), în situaţia în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) - b.2) este mai mare de 5
puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.