Sunteți pe pagina 1din 6

Internaționalizarea contabilității: avantaje și dezavantaje

Coordonator științific: Lector univ.dr. Daniela-Cristina SOLOMON


Student: Malai Mihaela
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Facultatea de Științe Economice
Contabilitate, Audit și Informatică de Gestiune

REZUMAT
Acest articol abordează problema internaționalizării contabilității și are ca scop prezentarea
avantajelor și dezavantajelor acestui proces. Articolul examinează și implimentarea Standardelor
Internaționale de Raportare Financiară în Italia. O deosebită atenție este acordată evoluției acestui
proces, prin identificarea beneficiilor dar și a inconveniențelor aferente. Un aspect important este
analizarea etapelor cheie de implimentare a standardelor în sistemul italian. Acest articol va fi de interes
pentru specialiștii în domeniu contabilității, economiei și pentru alte domenii deoarece este într-o
intrdependență cu alți factori ca statul, creditorii, investitorii etc. Rezultatele acestui articol sunt
avantajele oferite de acest proces la nivel internațional și național dar și dezavantajele implementării
unui set global de standarde în perioada evoluției foarte rapidă a tehnologiei și influența statelor

Cuvinte cheie
Internaționalizarea contabilității, sisteme contabile, avantaje, dezavantaje, IFRS, standarde,
globalizarea economică

Classification Codes
F2 - International Factor Movements and International Business

INTRODUCERE
În ultimile decenii internaționalizarea contabilității reprezintă un aspect prioritar la nivel
internațional și național. Globalizarea rapidă a economiei a avut efecte impunătoare asupra
contabilității. Scriitorul Thomas Friedman afirma ”globalizarea este integrarea la nivel mondial a
piețelor financiare, statelor-națiune și a tehnologiilor în cadrul unei piețe libere capitaliste la o scară
nemainîntâlnită în prezent”. Acesta determină creșterea economică și a fluxurilor comerciale, financiare
și implicit contabilitatea.
Evoluția internațională a contabilității a durat o perioadă îndelungată începând cu anii 1800 și
a fost determinată de nevoie clienților, statului de răspândirea firmelor multinaționale. Dacă fiecare țară
ar fi păstrat propriile legi și sisteme contabile procesul globalizării economice avea un ritm foarte lent.
La fel era un impediment pentru companiile care operează la nivel internațional, în gestionarea filialelor
din altă țară sau în cazul prezenței pe piețe bursiere străine.
Internaționalizarea contabilității a facilitat colaborarea companiilor la nivel internațional,
deciziile investitorilor, a amplificat transparența informațiilor și comparabilitatea lor.
Acest proces a influențat extrem de mult sistemele contabile din întreaga lume și v-a aduce și
alte schimbări importante în contabilitate, de aceea, am considerat că este esențial conturarea aspectelor
pozitive și negative al acestui proces.
În acestă lucrarea îmi propun să indentific avantajele și dezavantajele internaționalizării
contabilității și cum a influențat acest proces contabilitatea statului italian.
STADIUL CUNOAȘTERII ÎN DOMENIU
Internaționalizarea contabilității a fost un domeniu unic fiind tratat în numeroase lucrări. Odată
cu procesul de globalizare acesta a devenit indispensabilă și cercetată de mulți profesioniști. Procesele
de normalizare, armonizare sau convergență sunt o parte importantă care determină internaționalizarea
contabilității. Suntem în etape de liberă circulație a persoanelor, mărfurilor, capitalurilor și serviciilor
iar aceste proces este o nevoie primordială care s-a regăsit în multe lucrări științife, articole, studii și
care până în prezent este un subiet de cercetare și ameliorare.

METODOLOGIA CERCETĂRII
Cercetarea pe care am desfăşurat-o a presupus analiza lucrărilor științifice din domeniu.
Metodele cercetării fiind calitative ce presupune studierea literaturii de specialitate națională și
internaționălă. Analiza articolelor relevante problematicii abordate în special celor internaționale
deoarece se tratează un subiect internațional. Cercetarea studiilor efectuate în scopul identificării
beneficiilor și dezavantajelor internaționalizării contabilității. Examinarea rapoarte privind procesul
abordat în scopul comparării cifrelor și identificării elementelor pozitive și negative. Cercetarea
cantitativă sa bazat pe raționamentul și analiza comparativă. Din motiv că subiectul abordat a implicat
și tratarea sistemelor contabile comparabile a implicit documentarea privind sistemele contabile din
diferită țări și compararea lor din punct de vedere a etapei de internaționalizare. Raționamentul consider
unul din cele mai importante deoarece a reprezentat capacitate de a identica sursele de infomare și de a
aduce plus valoare problematicii existente prin constatarea de noi avantaje, cauze și soluții și exprimarea
proprie gândiri privind asepctele abordate.

REZULTATELE CERCETĂRII
Timpul îndelungat al evoluțiiei internaționalizării contabilității a determinat conturarea unor
avantaje și dezavantaje. Menționez că la momentul actual nu există 2 țări cu acelați sistem contabil. În
dependență de țări există factori care împiedică armonizarea completă a contabilității și desigur pentru
multe țări acest proces este la început sau în plină desfășurare și ar fi relevant menționarea avantajelor
și dezavantajele.
Acest proces a început din nevoia de dezvoltarea și expansiune. Astfel aplicarea unei set global
de standarde a adus anumite avantaje.
Cel mai mare avantaj este sporirea comparabilității între companiile din diferite țări. În prezent,
standardele de contabilitate pot diferi foarte mult între țări. Înainte ca un investitor să poată compara
două investiții potențiale, trebuie să concilieze cele două companii cu aceeași bază de contabilitate.
Problema este similară și pentru creditori: atunci când evaluează bonitatea unei companii, diferențele
în standardele contabile pot face ca două companii care se află într-o formă economică similară să pară
foarte diferite. Stabilirea unui set de standarde globale de contabilitate ar face comparații în timp și
spațiua pe picior de egalitate. În prezent, mulți proprietari de afaceri mici nu dispun de resurse pentru a
compara opțiunile de investiții internaționale și interne. Dacă situațiile financiare ar fi mai comparabile
acesta ar permite accesarea oportunităților internaționale și de către proprietarii de întreprideri mici și
mijlocii.
Având acestă idee de expanisiune putem contura un alt avantaj și mai exact extinderea la nivel
internațional a companiilor și chiar a întreprinderilor mici și mijlocii datorită înlăturării barierelor
contabile. Dacă companiile doresc să se extindă în străinătate astăzi, trebuie să ia în considerare costurile
internaționale de conformitate, ceea ce ar putea însemna adoptarea unui set complet nou de evidențe
contabile pentru a îndeplini cerințele legale în noua țară. În unele cazuri, acest lucru ar dubla aproape
costurile contabile ale companiei.
Un alt aspect poate nu atât de accentuat în lucrările de specialitate este flexibilitatea
standardelor. IFRS se bazată pe principii, mai degrabă decât pe reguli. O filozofie bazată pe principii
înseamnă că scopul fiecărui standard este să ajungă la o evaluare rezonabilă și că există multe modalități
de a ajunge acolo. Acest lucru le oferă societăților libertatea de a adapta IFRS la situația lor particulară,
ceea ce duce la citiri mai ușor și la declarații utile. Aceast avantaj este fundamental pentru țările unde
persistă factori precum religia, cultura, politica ce împedică armonizarea contabilității.
Trecerea la un set global de standarde presupune luarea regulilor în mâinile unui singur
organism. În prezent, standardele contabile sunt stabilite în fiecare țară de către fiecare organism de
stabilire a standardelor, precum și de grupul internațional. Un set de standarde ar reduce dezacordul
dintre țări și autoritățile de reglementare internaționale și ar putea, de asemenea, să reducă costurile. În
unele țări, întreprinderile sunt obligate să plătească taxe de raportare care ajung la finanțarea acestor
organisme de standardizare.
Alte avantaje bine cunoscute sunt reducerea drastică a costurilor și economisirea timpului
pentru investitori în cercetarea oportunități de a investi în alte companii și au la bază informații contabile
bazate pe standarde internaționale. La fel menționăm și reduce riscul de a rata oportunități de a investi
și la fel reduce probabilitatea de alua decizii proaste prin reducerea riscului de neînșelegeri cauzate de
diferențele intre sisteme.
O altă categorie importantă sunt angajații dintr-o filială existentă într-o altă țată și sindicatele
lor pot utiliza informațiile din situațiile financiare pentru a negocia salariul și alte beneficii. Clienții,
creditorii, furnizorii având informații în baza la un set de standarde facilitează comunicarea între aceste
entități și cu companiile în cauză.
Un ultim aspect important ce trebuie de menționat la capitolul de avantaje este susținerea țărilor
în curs de dezvoltare care nu au un sistem contabil bine definit și preiau practici și standarde de la alte
țări în scopul dezvoltării și internaționalizării! Un bun exemplu este China unde numărul comapniilor
internaționale a crescut foarte mult cea ce a determinat internaționalizarea sistemului contabil.
Toate aceste beneficii au generat schimbări enorme la nivel local, național cât și internațional.
Schimbări care le putem considera avantaje precum cele enumerate de mai sus sau dezavantaje.
Primul dezavantaj al internaționalizării care este în opoziția comparabilității informațiilor
financiare este diferențele contabile prezente având la bază un set de standarde globale. Din ce motiv?
Diferențele contabile sunt de două tipuri: Diferențe în prezentarea, contabilizarea și măsurarea, fiind
normalizat prin standarde.Al doilea tip sunt diferențe în percepție și interpretare ce presupune tratarea
informațiilor contabile. Acesta reprezintă faptul că doi contabili sau două companii nu vor raporta
identic același set de informații, acest lucru fiind determinat de diferențele de interpretare și pentru
preferințele pentru anumite practici. Subiectivismul prcum și utilizarea unor estimări sau interpretarea
terminologie duc uneori la măsurarea și raportarea în moduri diferite de către diferite companii a unor
evenimente identice. Aceste diferențe persită la nivel național și sunt mult mai mari într-un cadrul
internațional.
În concordanță cu interpretarea informațiilor putem remarca un al dezavantaj privind
traducerea termenilor de contabilitate dintr-o limbă în alta. Acest impedintent ar genera o interpretare
diferită a evenimentelor. Aici putem menționa și limba în care sunt elaborate situațiile financiare. O
soluție ar fi constituirea limbii engleze ca limbă universală a contabilității.
Am tratat avantajul expansiunii prin normalizarea cu un set global de standarde, dar în toată
perioada evoluției internaționalizării contabilității sunt state care nu au adoptat încă standardele
internaționale de raportare financiară. Un exemplu relevant este SUA, acest lucru face ca contabilitatea
companiilor străine care fac afaceri în America să fie dificilă, deoarece acestea trebuie adesea să
întocmească situații financiare folosind IFRS și un alt set folosind principiile contabile general acceptate
ale SUA. Această ne pune pe gânduri dacă o să avem cândva o contabilitate de a dreptul internațională.
Referitor la flexibilitatea oferită de IFRS are și un dezavantaj, companiile pot utiliza doar
metodele pe care doresc, permițând situațiilor financiare să arate doar rezultatele dorite. Acest lucru
poate duce la manipularea veniturilor sau a profitului, poate fi folosit pentru a ascunde problemele
financiare din cadrul companiei și poate chiar să încurajeze frauda. De exemplu, schimbarea metodei
de evaluare a stocurilor poate aduce mai multe venituri în declarația de profit și pierdere din anul curent,
ceea ce face compania să pară mai profitabilă decât este într-adevăr. În timp ce IFRS prevede că
modificările aduse aplicării regulilor trebuie să fie justificate, companiile pot fi "inventate" de cele mai
multe ori motive pentru efectuarea modificărilor. Norme mai stricte ar asigura faptul că toate companiile
își valorifică declarațiile în același mod.
Un alt dezavantaj pentru întreprinderele mici și mijlocii este că adoptarea unor IFRS de către o
țară va afecta în aceeași măsură ca și o companie mare. Intreprindere nu dispun de resurse necesare
pentru a pune în practică schimbările aferente și instruirea personalului. Aceste costuri dăunează
companiilor mici și capacitatea lor de a se extinde și de a crește. Integrarea standardelor de contabilitate
va duce la costuri mai mari pentru întreprinderile mici, datorită unor mandate suplimentare de
conformitate.
Una dintre problemele cruciale este că toate țările au legi specifice pentru valorile imobiliare,
legi fiscale, reglementări bancare și financiare care determină pricipiile contabile. Adoptarea
standardelor internaționale de contabilitate ar fi în conflict cu legea privind statutul. Putem menționa că
statul nu va mai avea o influență atât de mare asupra economiei, regulile fiind dirijate de către
organismele financiare. Firmele multinaționale vor putea oricând restrânge activitatea din anumite țări,
fara ca guvernele respective să poată contracara acest lucru. Forta de muncă va fi mai puțin protejată
din punctul de vedere al siguranței locului de munca, insă indivizii foarte bine pregătiți vor fi net
avantajați datorită mobilității.
În scopul înțelegerii acestor avantaje și dezavantaje am să evidențiez câteva aspecte din sistemul
contabil Italian ca rezultat al implementării unor IFRS. Italia este una dintre ţările cu cea mai lungă
tradiţie contabilă dar este şi ultimul statmembru a Uniunii Europene care a implementat în legislaţia
naţională Directiva a IV-aa CEE.
Întroducerea IFRS-urilor în Italia a adus modificări semnificative ale practicilor contabile, care
sunt diferite de standardele internaționale, având în vedere faptul că sistemul italian se baza pe aplicarea
legilor opuse dreptului comun. Un aspect important de menționat privind economia Italiei este prezența
unui număr semnificativ de întreprinderi mici și mijlocii.

Tabel nr. 1 Аplicаrаreа Stаndаrdelоr Internаțiоnаle de Rаpоrtаre Finаnciаră

Sursa: https://www.ifrs.org/
Acest tabel prezintă implementarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară
începând cu anul 2015. Se menționează companiile care trebuiau să implementeze aceste standarde în
mod obligatoriu. În figura de mai jos sunt prezentate ultimile sandarde adoptate de către sistemul italian.
Un aspect foarte important de menționat și care poate fi observat este perioada de timp necesară pentru
implementare dar și timpul necesar în observarea rezultatelor.

Figura nr. 1 Аplicаrаreа Stаndаrdelоr Internаțiоnаle de Rаpоrtаre Finаnciаră în


periоаdа 2016-2019
Sursa: https://www.pwc.com

Ultimile sandarde aplicate sunt IFRS 9, 15, 16 în sistemul italian. Aceste standarde vor avea un
facilita internaționalizarea sistemului contabil italian dar la fel vor presupune costuri și pot avea efecte
negative asupra intreprinderilor mici și mijlocii sau a celor de familie. Statul cât și organismele
profesionale trebuie să urmărească acest proces și efectele aferente pentru toți utilizatori de informații.

CONCLUZII
În urma cercetării am determinat următoarele concluzii:
Fiecare proces care rezolvă o nevoie și o necesitate are atât avantaje cât și dezavantaje, fapt
confirmat și de procesul de internaționalizare a contabilității.
Existența unui set global de standarde ar facilita activitatea investitorilor și în special al
companiilor internaționale. Utilizatorii vor beneficia de transparență, comparabilitate,
reducerea costurilor și economisi timp.
Globalizarea se va realiza cu pași mari iar aceasta reprezentă avantaje în contextul dezvoltării
economii, țărilor prin extinderea comerțului și activităților însă poate avea efecte negative prin
influențarea activității intreprinderilor mici și mijlocii. Consider că intreprindele autohtone pot
sau sunt înghițite de cele multinaționale, astfle nu este susținută economia locală și națională.
Țările slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare au un sistem contabil în formare și pot prelua
practici și standarde internaționale în scopul internaționalizării și pentru a deveni un punct de
interes pentru investitori. Însă aceste țări nu pot influența asupra constituirii standardelor, pot
deveni neatractive din punct de vedere al investițiilor, iar internaționalizarea contabilității și
globalizarea vor accentua diferențele dintre țările bogate și cele sărace.
Existența diferențelor prezente în fiecare țară și aici mă refer la factorii politica, cultura, religia,
educația și mulți alții vor fi o barieră primordială în armonizarea contabilității.
Sistemul contabil italian a parcurs un proces îndelungat în implementarea sandardelor
internaționale, având o economie bazată pe întreprinderi mici și mijlocii aceste shimbări au
derulat mai greu și au avut o influență nesemnificativă inițial. Am observat că adoptarea unui
standard necesită timp. Sistemul italian este în etapa de implementare a noi standarde în scopul
internaționalizării.
Internaționalizarea contabilității facilitează companiile internaționale, comunicarea între
organismele de audit și contabilitate, reducerea costurilor, dar acest proces vizează toate
întreprinderile pentru care pot avea efecte negative și cresterea considerabilă a costurilor în
vederea adoptării standardelor internaționale, din acest motiv este nevoie o strategie în
conformitate cu nevoile prezente.

BIBLIOGRAFIE:
1. Feleagă, N., (2000), Sisteme contabile comparate. Normele contabile internaționale,
Editura Economică;
2. Gomoi, B.C., (2014), Raportările financiare ale entității - între ameliorare și valorificare,
Editura Eurostampa;
3. Tabără N., Emil H., Mirela-Cristina M., (2010), Contabilitate Internațională, Editura Tipo
Moldova;
4. Tabără N., (2014) Sisteme contabile internaționale Ediția a II-a adăugită și revizuită,
Editura Tipo Moldova;
5. Grant H., (2018), The Disadvantages of Harmonizing Accounting Standards, disponibil pe
https://smallbusiness.chron.com/, accesat la data 06.04.2019;
6. John F., The Advantages of Single Set of Global Accounting Standards, diponibil pe
https://smallbusiness.chron.com, accesat la data 06.04.2019;
7. Carini C., Teodori C., Veneziani M., Dunne T., Helliar C., Perceived costs and benefits of
IFRS adoption in Italian medium size entities, disponibil pe
https://pdfs.semanticscholar.org, accesat la data 03.04.2019;
8. IFRS Foundation, https://www.ifrs.org/;
9. International Federation of Accountants, https://www.ifac.org/;
10. Financial Accounting Standards Board, https://www.fasb.org;
11. PwC Global, https://www.pwc.com.

S-ar putea să vă placă și