Sunteți pe pagina 1din 151

RAPORT MANAGERIAL

INSTITUȚIA PUBLICĂ
LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”
MUNICIPIUL CHIȘINĂU

ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018

1
CUPRINS
CAPITOLUL I. RAPORT STATISTIC PENTRU ANUL DE STUDII 2017 - 2018.
CPITOLUL II. CURRICULUM. DESCRIEREA COMPARATIVĂ A ACTIVITĂTILOR DE ÎMBUNĂTĂTIRE A
CALITĂTII EDUCAȚIEI
CAPITOLUL III. RAPOARTE MANAGERIALE A DIRECTORILOR ADJUNCȚI
 POSTICĂ ANGELA
 MÎNZAT AURELIA
 GOLBAN TATIANA
 GUȘTIUC NICOLAE
 ZAMFIR TATIANA
 BULIGA VALENTINA
CAPITOLUL IV. NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ ÎN ANUL DE STUDII 2017
- 2018
CAPITOLUL V. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂTIRE A CALITĂTII EDUCATIEI ÎN ANUL DE STUDIU 2018-2019

2
PROBLEMA ASUPRA CĂREIA AU LUCRAT ANGAJAȚII INSTITUȚIEI ÎN ANUL DE STUDII 2017-2018:
Racordarea procesului educațional instituțional la standardele de calitate, în scopul obținerii unui grad
optim de dezvoltare în context național și european.

RESPONSABILII DE ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL


TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”:
ELENA CERNEI, director, magistru în management educațional, profesor de limba și literatura română, grad
didactic superior, grad managerial întâi;
MÎNZAT AURELIA, director adjunct, magistru în management educațional profesor de matematică, grad didactic
superior, grad managerial întâi;
GUŞTIUC NICOLAE, director adjunct, profesor de istorie, grad didactic superior, grad managerial ăntâi;
POSTICĂ ANGELA, director adjunct, magistru în management educațional, învăţămînt primar, grad didactic întâi,
grad managerial întâi;
ZAMFIR TATIANA, director adjunct educație, magistru în management educațional, profesor de geografie, grad
didactic superior, grad managerial întâi;
GOLBAN TATIANA, director adjunct, magistru în management educațional profesor de biologie, grad didactic
superior;
BULIGA VALENTINA, contabil-şef.

3
CAPITOLUL II. CURRICULUM. DESCRIEREA ACTIVITĂTILOR DE ÎMBUNĂTĂTIRE A CALITĂTII .

Motto:„ Natura ne aseamănă, educația ne deosebește”


Confucius

În Instituţia Publică Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu”, prin toate componentele care construiesc ansamblul curriculumului, activitatea
didactică s-a centrat pe asigurarea competențelor specifice fiecărei discipline şi acelor competenţe necesare pentru a se descurca în viaţă.
Reformarea în continuare a sistemului educaţional în scopul asigurării accesului fiecărui copil la o educaţie de calitate presupune o
evaluare relevantă şi veridică învăţământu prin prisma cerinţelor înaintate faţă de şcolile prietenoase copilului.
Toate dimensiunile activității realizate în perioada anului școlar 2017-2018 au fost analizate sub aspectul accesului, calității,
relevanţei/eficacității, eficienţei.
Una dintre prioritățile anului curent de studii a constituit-o construirea unui învățământ de calitate, desfășurat în liceu, cu cadre didactice
bine pregătite. În acest sens s-a acordat o atenție deosebită aplicării strategiei de dezvoltare instituțională, compatibilizării demersurilor
proiective cu cele acționale și evaluative, monitorizării calității procesului educațional , implementării Curriculumului Național și dezvoltărilor
locale de curriculum la decizia şcolii, promovării dezvoltării instituționale, dezvoltării resurselor umane și materiale, deschiderii către
comunitate, schimbării la nivelul abordării învățării prin raportarea la pilonii de bază ai educației: a învăța pentru a ști, a învăța pentru a face,
pentru a fi, pentru a trăi împreună cu ceilalți.
Activităţi specifice de îmbunătătire a calitătii şi relevanţei realizate în anul scolar 2017 - 2018:

Repartizarea obligaţiunilor de funcţie membrilor echipei manageriale;


4
Repartizarea orelor cadrelor didactice conform planului-cadru;
Eaborarea schemei orare în conformitate cu recomandările din planul-cadru (respectarea curbei de efort a elevilor);
Aprobarea actelor de reglementare a procesului educaţional în baza celor ierarhic superioare din domeniu;
Constituirea şi organizarea comisiilor metodice;
Operationalizarea planului managerial pe luni şi afişarea extrasului pe acţiuni;
Elaborarea unui sistem de evaluare a calităţii prestării serviciilor educaţionale;
Elaborarea instrumentelor de evaluare a calităţii educaţiei;
Diseminarea informaţiilor de la seminarele realizate;
Informarea şi instruirea profesorilor şi şefilor de comisii metodice privind principiile-cheie de elaborare a proiectelor de activitate şi a
materialelor didactice;
Stabilirea stilului de învăţare pentru elevi;
Prelucrarea modalităţii de utilizare a Fisei de observare a lectiei;
Evaluare initiala;
Autoevaluarea;
Portofoliile cadrelor didactice (pe programe de învăţare şi dirigenţie);
Portofoliile elevilor;
Monitorizare respectării regimului de lucru;
Monitorizarea completării cataloagelor şcolare;
Monitorizarea progresului şcolar;
Colectarea dovezilor corespunzătoare descriptorilor de performanţă;
Raport de autoevaluare la finele anului şcolar;
Plan de îmbunătăţire a procesului educaţional;
Sortarea, păstrarea şi verificarea materialelor şi dovezilor.
Pe parcursul anului de studii au fost evidenţiate rezultatele şi efectele acestor activităti în privinţa creşterii calităţii educaţiei oferite de
către unitatea şcolară – în special asupra indicatorilor de calitate din standardele naţionale.
Astfel, s-a pus accentul pe următoarele segmente operaţionale:
Crearea unor organisme care să utilizeze standarde, modele şi proceduri instituţionale de evaluare internă şi externă;

5
Creşterea capabilităţii instituţiei de învăţământ de-a prezenta dovezi privind conformitatea sistemului intern de management al calităţii
cu standardele acceptate;
Motivarea elevilor de a învăţa prin ajutor, conform nevoilor lor: ore opţionale, învăţământ complementar şi extraşcolar şi incluziv;
Realizarea evaluărilor iniţiale care au permis crearea unei imagini exacte pe baza căreia se poate planifica un program de învăţare
adecvat, care sa răspunda aspiraţiilor şi potenţialului elevilor;
Acordarea asistenţei psihologice elevilor pentru rezolvarea unor probleme personale;
Promovarea egalităţii şanselor, la stabilirea şi menţinerea unor relaţii de lucru şi de comunicare eficace cu elevii, cu alţi profesori s.a
Toate activităţile de învăţare au fost mai bine planificate şi structurate, iar elevii au fost familiarizaţi cu diferite activităţi de învăţare şi
evaluare.

PARTEA III. RAPOARTE MANAGERIALE A DIRECTORILOR ADJUNCȚI.

POSTICĂ ANGELA

ACTIVITATEA CONSILIULUI METODIC

Motto: ,,O școală în care profesorul nu învață

6
și el e o absurditate.”

Constantin Noica

Învățământul este o sursă de înnoire a societății. Modernizarea învățământului influențează intens rolul și funcțiile sistemului educațional,
orientându-l spre o nouă metodologie de abordare a educației, în special, spre o educație de calitate. De fapt, calitatea în educație e cea mai mare
provocare a reformei actuale și este asigurată de către actorii educaționali: cadre didactice, elevi, părinți, administrația instituției etc.
Misiunea Centruluui metodic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a
asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din liceu, în corelaţie
cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică.
În anul şcolar 2017-2018 activitatea metodică din cadrul instituţiei noastre a fost organizată şi desfăşurată în conformitate cu prevederile
actelor normative, ordinele, dispoziţiile şi instrucţiunile emise de DGETS, având drept deziderat următoarele direcţii strategice de acţiune:
- asigurarea perfecţionării continue a procesului educaţional;
- eficientizarea managementului resurselor umane;
- promovarea imaginii liceului la nivel local, national, internațional.
În condiţiile actuale de schimbări continue se cere ca pedagogul să fie un om al timpului prezent şi, totodată, un om al viitorului. În această
ordine de idei, formarea cadrelor didactice şi a cercetărilor ştiinţifico–metodice trebuie să corespundă exigenţelor societăţii prezente şi,
anticipat, celei viitoare. În acest scop, un rol major în ghidarea cadrelor didactice îi revine Centrului Metodic care include:
 Consiliul Metodic;
 Şcoala experienţei avansate;
 Școala tânărului specialist;
 Formarea continuă şi perfecţionare –dezvoltare profesională a cadrelor didactice;
 Atestarea cadrelor.

Obiectivele şi direcţiile generale de activitate


Centrul Metodic din IPLT „Onisifor Ghibu” realizează următoarele obiective:
-promovarea unui învăţământ de calitate prin extinderea practicilor educative performante;

7
-orientarea metodologică a activităţii cadrelor didactice spre schimbare fenomen inevitabil în acceleraţie continuă, unica constantă, condiţie şi
consecinţă a progresului în contextul şcolii prietenoase copilului;
- acordarea asistenţei metodice în elaborarea materialelor didactice;
- implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice din domeniul educaţiei la nivel de instituţie;
- asigurarea metodică a activităţilor privind experimentarea noilor aspecte în modernizarea procesului educaţional;
- promovarea valorică a procedeelor metodice optime şi proiectarea acestora în scopul unei maxime valorificări (prin expuneri analitice ale
experienţelor didactice avansate);
- asigurarea perfecţionării continue a procesului educaţional;
- informarea cadrelor didactice privind cercetările, elaborările şi inovaţiile de ultimă oră din domeniul educaţiei;
- organizarea şi asigurarea didactico-metodică a procesului educaţional în conformitate cu cerinţele politicii educaţionale moderne;
- coordonarea, monitorizarea şi evaluarea eficientă a activităţii educaţionale şi metodice a cadrelor didactice;
-acordarea asistenţei metodice cadrelor didactice, formarea continuă la nivel de instituţie a cadrelor didactice în conformitate cu necesităţile
personalului didactic;
-studierea, generalizarea şi diseminarea experienţei avansate a cadrelor didactice din instituţie;
-elaborarea unui model de monitorizare, care permite observarea eficienţei asigurării metodice a procesului educaţional;
-organizarea procesului de implicare a familiei şi comunităţii în vederea îmbunătăţirii procesului educaţional;
-eficientizarea şi optimizarea activităţii manageriale.

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII CENTRULUI METODIC

Aspecte pozitive
-personal didactic calificat;
-majoritatea cadrelor didactice deţin grade didactice (circa 80% ) ;
-relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat
educaţional deschis, stimulativ;
-preocuparea intensă a cadrelor didactice pentru formare continuă – o mare parte din membrii colectivului au fost implicaţi în activităţi de
perfecţionare şi formare continuă;
-evaluatori şi autori de manuale, materiale metodico-didactice;

8
-prezentarea unui număr mare de ore demonstrative şi publice;
-o colaborare fructuoasă în aspect interdisciplinar între catedrele metodice;
-creşterea motivaţiei pentru obţinerea de grade didactice.

Aspecte negative
-lipsa creativităţii în activitatea de predare;
-numărul redus de computere în cadrul cabinetului metodic şi în sălile de clasă;
-numărul mic de aparate de proiecţie a făcut dificilă utilizarea lor în cadrul orelor;
-slaba dotare a cabinetului metodic cu literatură metodică şi didactică de specialitate;
-reticenţa la schimbare a unor cadre didactice;
-conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea lecţiiolr, centrarea activităţii didactice pe nevoile
elevului, informatizarea învăţământului etc;
-lipsa interesului de utilizare a calculatorului în școală.

Oportunităţi
-conştientizarea cadrelor didactice că prestigiul pedagogului depinde de deschiderea lor către schimbare;
-folosirea TIC în procesul educaţional;
-parteneriatele cu IŞE şi UPS „Ion Creangă”;
-un număr mare de cadre didactice supuse atestării.

Ameninţări
- scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii, perfecţionarea, activităţile extracurriculare,
confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.);
-scăderea motivaţiei unor cadre didactice pentru organizarea şi participarea la activităţi extracurriculare;
-conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice;
-lipsa de iniţiativă în organizarea unor activităţi ştiinţifico-metodice.
-migrarea cadrelor didactice tinere spre alte domenii de activitate.
ORGANIZAREA Consiliul Metodic

9
Consiliul Metodic a fost format din 10 membrii: Postica Angela, director adjunct pentru activitatea ştiinţifico-metodică;

- comisiile metodice :
 Secția metodică de Limbă română– şef de comisie met. Grosu Nadejda, prof. de limba şi literatura română, grad didactic întâi,
 Secția metodică a Ştiinţelor Exacte – şef de comisie met. Gurschi Claudia, prof. de matematică, grad didactic întâi;
 Secția metodică a Limbilor Străine – şef de comisie met. Boldurat Diana, prof. de limba engleză, grad didactic întâi;
 Secția metodică a Ştiinţelor socio-umane- şef de comisie met. Moraru Natalia, prof de istorie, grad didactic II
 Secția metodică a Învățământului Primar – şef de comisie met. Vlasiuc Lilia, învăţător, grad didactic II;
 Secția metodică de Arte plastice – şef de comisie met. Turculeț Gheorghe, prof. de arte plastice, grad didactic întâi;
 Secția metodică muzical corală – şef de comisie met. Panfil Valentina, prof. de muzică, grad didactic II;
 Secția metodică de coregrafie – şef de comisie met. Burlacu Sergiu, prof. de dans, grad didactic întâi.
Procesul educațional în acest an școlar a fost asigurat de 96 cadre didactice calificate,
toți deținând studii superioare. La începutul anului şcolar 2017-2018 şi-au început cariera în domeniul educației 3 tineri specialişti.
Din tabelul următor observăm nivelul colectivului didactic care are o experienţă de lucru bogată, fapt ce constituie unul din punctele
forte ale activitășii liceului nostru.

Cadre didactice cu Până Între Între Între Între Mai mult


vechime în muncă la 3 ani 3-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani de 20 ani
Numeric 10 2 8 19 10 46
Procentual 10,52% 2,10% 8,42% 20 % 10,52% 44,21%

10
Structura colectivului didactic după vechimea pedagogică
20.00%

10.52% până la 3 ani


8.42% 3-5ani

2.10% 5-10 ani


10-15 ani
15-20 ani
10.52%
44.21% mai mult de 20

În ceea ce priveşte nivelul profesional al cadrelor didactice, menţionăm că la finele acestui an şcolar se prezenta astfel: din cele 96 de
cadre didactice titulare implicate în procesul didactic curricular, 11 sunt deţinătoare ale gradului didactic superior (12,63%), 21 – deţin gradul
didactic întâi (24,21%), 45 – gradul didactic doi (47,36%). 19 din cadrele didactice titulare nu sunt deţinătoare de grad didactic (20%).

Structura colectivului didactic după grade didactice

21.87%
grad didactic superior
11.45%
grad didactic I

grad didactic II
20.00% 46.87%
fără grad
După cum reiese din grafic, circa 80% din
cadrele didactice deţin grade didactice , dna

11
Samanati Ludmila deține gradul de doctor în științe pedagogice. Toate acestea denotă o recunoaştere oficială a profesionalismului cadrelor
didactice din liceul nostru.
ACTIVITATEA CONSILIULUI ȘTIINȚIFICO-METODIC
În acest an şcolar, activitatea ştiinţifico-metodică a colectivului profesoral s-a axat pe asigurarea calităţii procesului educațional prin
implementarea unui sistem eficient de evaluare a calității procesului de predare-învățare. În acest scop, un rol primordial le-a revenit secțiilor
metodice. În acest sens, fiecare secție metodică a particularizat şi adaptat obiectivele activităţii metodice la specificul disciplinelor predate.
Obiectivul major al consiliului ştiinţifico - metodic este racordarea învăţământului din liceu la noile cerinţe ale învăţământului, în
vederea formării unei personalităţi creative, flexibile de a se integra într-o societate democratică.
Ca și în anii precedenți, în acest an de studiu cadrele didactice au fost implicate în activităţi de formare continuă. Astfel, în acest an
şcolar au participat la cursuri de perfecţionare profesională 21 cadre didactice (ceea ce reprezintă 21,8 % din cele 96 cadre didactice titulare).
Dintre acestea:
• la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – 6 cadre didactice;
• la Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” – 10 cadre didactice;
• la Institutul de Formare Continuă – 5 cadre didactice.
Fiecare om posedă un potenţial creativ enorm. În acest sens consiliul ştiinţifico – metodic în instituţie are un rol determinativ în
impulsionarea, orientarea, aplicarea şi dezvoltarea acestui potenţial în scopul îmbunătăţirii procesului de predare / învăţare / evaluare în liceu.
Activitatea de consiliere şi asistenţă metodică se realizează în mod special în cadrul catedrelor metodice, sub coordonarea şefilor de
catedră şi a membrilor consiliului metodic şi de administraţie.
În acest sens, menţionăm rolul deosebit în consilierea tinerilor specialişti seminarele organizate de doamna Zamfir Tatiana – dir. adj.
pentru activitatea educativă, Postica Angela – dir. adj. pentru activitatea ştiinţifico-metodică, precum şi pedagogul de sprijin, Dumitraș Marina,
care s-a ocupat şi de consilierea elevilor.
Monitorizarea activităţii catedrelor metodice a fost realizată de administraţia liceului şi de membrii consiliului metodic
Tematica acestor controale a vizat:
 evaluarea proiectărilor tematice de lungă şi de scurtă durată;
 întocmirea proiectărilor activităţii cercurilor;
 realizarea principiului continuităţii dintre treapta primară şi gimnazială;
 stimularea imaginaţiei şi creativităţii elevilor claselor a III-a – a IV-a (l. rom., ştiinţe);
 studiul personalităţii istorice - reper în crearea atitudinilor şi valorilor;
12
 verificarea agendelor şcolare;
 verificarea activităţii cercurilor;
 verificarea cataloagelor şcolare.
Rezultatele controalelor au fost prezentate şi analizate la consiliile de administraţie şi consiliile metodice.
O recunoaştere a calităţilor profesionale a membrilor colectivului profesoral este implicarea acestora în diverse comisii municipale.

STUDIEREA EXPERIENŢEI AVANSATE

Calitatea serviciilor educaționale depinde şi de nivelul de pregătire profesională a cadrului didactic. În perioada de referentă Centrul
Metodic a perfecționat formele şi metodele de formare a competențelor profesionale a cadrelor didactice prin promovarea experienței pozitive a
cadrelor didactice la nivel de municipiu, național şi internațional, elaborarea materialelor didactice, asigurarea informațională privind
cercetările, elaborările şi inovațiile de ultimă oră în domeniul educațional. În scopul realizării obiectivelor enunțate şi ținând cont că profesorul
este implicat plenar în „managementul schimbării”, deoarece îndeplineşte rolul de receptor și emițător al diferitelor mesaje, participant în
activitățile specifice; realizator, proiectant, organizator, responsabil al unor acțiuni; de decizie, în selecția obiectivelor, conținuturilor,
strategiilor, resurselor; de sursa de informare, model de comportament, purtător de valori; de consiliere, ghidare; de apărare, protecție, CM a
organizat diverse activități cu caracter instructiv.
Promovarea experienţei avansate presupune: - analiza practicii de rezolvare a problemelor din pedagogie; - selectarea mijloacelor
pedagogice, care asigură rezultatele cele mai performante; - analiza celor mai tipice dificultăţi, care se întâlnesc în practica pedagogică.
Orice persoană resimte mai mult sau mai puţin nevoia de a afla, a înţelege, a cunoaşte fenomene, procese, lucruri şi poate fi numită, prin
aceste calităţi, cercetător şi creator. Aceste facultăţi sînt proprii fiecărui om şi, prin urmare nu pot fi considerate privilegii. Catalizată de
această idee şcoala experienţei avansate şi-a propus următoarele obiective:
Identificarea şi promovarea experienţei avansate în cadrul liceului
Iniţierea şi orientarea cadrelor didactice în cercetarea ştiinţifică.

Un rol important în diseminarea experienţei cadrelor didactice o au constant orele publice/demonstrative prezentate la nivel de catedră, cu
prilejul schimburilor de experienţă între cadre didactice.
În anul de studii 2017 – 2018 Şcoala experienţei avansate şi-a propus şi a realizat un şir de activităţi. Ideile vehiculate în cadrul acestor
activităţi au fost reflectate în cadrul orelor și a activităților publice prezentate de membrii Şcolii avansate.

13
Analizând aceste ore publice, s-a menționat structurarea corectă a lecțiilor, în conformitate cu modelul ce trebuie proiectat şi etapele
instrucţionale ce le presupun, ceea ce denotă competență proiectivă și conceptuală a profesorului. Conţinutul prezentat a avut un înalt grad de
sistematizare şi accesibilitate. Din punct de vedere strategic, lecţiile au avut o densitate şi o diversitate favorabilă pentru stimularea interesului
cognitiv al elevilor și crearea situațiilor de învăţare. S-a operat cu metodele didactice: clustering, lectura explicativă, explozia stelară, cinquin,
harta textului, cadranele, povestirea în cerc, buzunarul cu idei (scheletul de recenzie), audiţie, conversaţie, analiză, problematizarea, scrierea
liberă, lucrul cu vocabularul. Aceste metode au fost reuşit adaptate la obiectivele, conţinutul şi etapele lecţiilor, ceea ce le-a
permis asimilarea mai pronunţată a temelor noi. A utilizat mijloace de învăţământ: manualul, fişe de lucrru, scheme. Tipurile de interacţiuni au
fost diverse: frontal, grup, individual, independent, dirijat. Toţi elevii au fost încadraţi în procesul de predare-învăţare. Resursele temporare au
fost special distribuite pentru fiecare etapă a lecţiei şi volumul şi complexitatea sarcinilor date.Trecerea de la o etapă la alta
a fost reuşită, fără întreruperi, urmând o înlănţuire a conţinuturilor vizate. Atunci când a fost nevoie s-au specializat informaţiile ca să se
înţeleagă, se corectau răspunsurile greşite ale elevilor.

ŞCOALA TĂNĂRULUI SPECIALIST


Experienţa ţărilor dezvoltate au un rol major în dezvoltarea şi democratizarea învăţământului în R. Moldova. Un învăţământ democratic este
o condiţie a democratizării societăţii, iar şcoala, prin modul ei de organizare, constituie un cadru democratic – sau mai bine zis, ar trebui să fie –
care să permită actorilor educaţionali (profesor, elev, părinţi) să trăiască o viaţă cu adevărat democratică. Principiul democratic încearcă a fi
respectat în instituţie nu numai în raport specialist – elev – părinte, dar şi specialist – specialist (tânăr specialist). În cadrul Şcolii tânărului
specialist, în acest an şcolar au fost incluse 3 cadre didactice: Cojocaru Diana ,înv. cl.primare, Arsenii Ina, înv. cl.primare, Castraveț Mariana,
înv. cl.primare, Daniela Railean prof. de matematică. Pentru a veni în sprijinul acestora, a fost iniţiat un program de mentorat, fiecare din
tinerele cadre beneficiind de spijinul unui cadru didactic cu experienţă: Iasinschi Iulia, Lupu Svetlana, Pârcălab Iuliana, Vlasiuc Lilia și Gurschi
Claudia. Programul a prevăzut consilierea metodică în realizarea proiectărilor de lungă durată, asistarea la orele cadrelor didactice – mentori,
consilierea metodică în pregătirea proiectelor orelor demonstrative prezentate, asistarea la orele profesorilor mentori, discuţii în urma orelor
publice prezentate, participări la activităţi de formare continuă, completarea portofoliului de dezvoltare personală. Trebuie menţionat faptul că
prin interasistenţele realizate la nivelul liceului tinerele cadre didactice au beneficiat de un schimb de experienţă important atât cu membrii
catedrelor, cât şi în afara lor.
Activitatea tinerilor specialiști este direcţionată în baza următoarelor obiective:
Motivarea şi includerea tinerilor specialiști în procesul educaţional;
Iniţierea tinerilor specialiști în problemele psihopedagogice şi metodice;

14
Îmbunătăţirea calităţii predării şi, implicit, a pregătirii profesionale a tinerilor specialiști.
În anul de studii 2017 – 2018 Şcoala profesorului debutant a inclus trei seminarie de bază: Perfecţionarea documentaţiei şcolare.
Elaborarea proiectelor de perspectivă; Asigurarea coerenţei didactice între obiectivele curriculare şi tehnici de predare / învăţare / evaluare;
Tehnologia elaborării testelor de evaluare, realizate de către patronii de discipline şi profesorii-mentori.
În luna aprilie au fost desfăşurate lecții demonstrative de către tinerii specialişti : Cojocaru Diana ,înv. cl.primare, Arsenii Ina, înv.
cl.primare, Castraveț Mariana, înv. cl.primare, Daniela Railean prof. de matematică, în aceste lecții au fost implantate sugestiile propuse în
cadrul seminarelor.
Pe parcursul a trei ani de studii în liceul s-a încercat a se face evidenţa tinerilor specialiști, cu integrarea ulterioară a acestora în colectivul
profesoral. Astfel în anul de studii 2016-2017, școala tânărului specialist include un număr progresiv de membri.
Fluctuaţia tinerilor specialist
Anul Angajaţi Eliberaţi Continuă activ
2013 3 1 2
2014 6 - 6
2015 7 - 7
2016 5 - -
2017 4 4
Analiza datelor statistice ne permit să constatăm că numărul tinerilor doritori de a se încadra în procesul didactic este în creștere.

FORMAREA ȘI PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE

Cadrele didactice asigură calitatea educației prin: pregătire continuă, adecvare la nevoile elevilor și ale comunității. Dezvoltarea curriculară
depinde de formarea și perfecționarea fiecărui cadru didactic, care se realizează prin cursurile de formare organizate de către IȘE, UPS ,,I.
Creangă”, Pro Didactica, Institutul de Formare Continuă, Pas cu Pas, cât și prin seminarele organizate de Consiliul Metodic la nivel de instituție.
Astfel, în acest an au fost organizate și desfășurate următoarele activitaţi:
- prezentarea informaţiilor referitoare la activitaţile de formare continuă;
- calendarul activitaţilor de perfecţionare şi seminarele organizate de Consiliul Metodic la nivel de instituție;
- înscrierea cadrelor didactice la conferirea/confirmareagrade didactice;
- ințierea unui plan strategic.
15
Cadrele didactice au manifestat în permanenţă un interes deosebit demonstrat prin:
- Înscrierea și frecventarea cursurilor universitare/postuniversitare a unor cadre didactice;
- Participarea la activitaţi metodice la nivelul comisiilor şi cercurilor metodice.
Activitaţile desfaşurate în cadrul comisiilor la nivelul şcolii şi cercurilor metodice au avut un rol important în formarea continua a cadrelor
didactice prin varietatea şi complexitatea temelor abordate care au vizat:
 Realizarea unui plan de măsuri pentru înregistrarea progresului şcolar;
 Schimbul de bune practici pentru realizarea calitaţii în educaţie;
 Strânsa colaborare între învaţatori şi profesori în vederea creşterii calitaţii actului educaţional. Cadre didactice care au participat la cursuri de
formare:

Analiza SWOT :
Puncte tari:
Cadrele didactice sunt preocupate de perfecţionare şi formare continua prin înscrierea la grade didactice;
Buna pregatire metodica şi ştiinţifica a cadrelor didactice;
Întocmirea la timp a materialelor didactice pentru un proces instructive-educativ de calitate; Stânsa colaborare între cadrele didactice ale şcolii
pentru realizarea unui act educaţional de calitate.
Puncte slabe:
Absența de la orele de curs
Oportunitaţi:
Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de instituțiile afiliate din domeniu.
Ameninţari:
Lipsa motivării financiare;
Taxa percepută pentru unele cursuri.

ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE

Atestarea cadrelor didactice s-a efectuat în conformitate cu prevederile regulamentului respectiv. Din 96 profesori 77 dețin grade
didactice. Pe parcursul anului de studii 2017-2018 au solicitat atestate 21 cadre didactice și 1 cadru managerial, dintre care 3 cadre didactice
16
sunt conform prevederilor Codului Educaţiei al Republicii Moldova, art. 131(3) „Personalul didactic din învăţământul general şi profesional
tehnic care confirmă un stagiu de 30 de ani în învăţămînt sau care a atins vârsta de pensionare îşi păstrează gradul didactic deţinut” (Nirca
Dumitru, conducător de cerc, Mireanu Virginia, prof. de arte plastic, Armaș Svetlana, prof. de educația fizică). Celelalte cadre didactice au fost
atent consiliate și monitorizate de membrii comisiei de atestare, au fost realizate orele demonstrative și activitățile extracurriculare.
Monitorizarea atestării a avut ca scop stabilirea nivelului de competenţe profesionale ale cadrelor didactice în conformitate cu standardele
profesionale; orientarea cadrelor didactice spre autoperfecţionare, crearea cadrului motivaţional pentru dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice, pentru realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ al acestora. Au fost prezentate rapoartele de autoevaluare la catedră, la
Consiliul Profesoral și la nivel de municipiu. În prezentările făcute s-au adus argumente și dovezi despre progresul școlar al elevilor, despre
preocupările pentru dezvoltarea profesională, despre implementarea rezultatelor formării continue în proiectarea și desfășurarea demersului
didactic, despre implicarea în activitatea instituției de învățământ și despre contribuția la prestigiul și imaginea unității de învățămînt.
Toate cadrele didactice au fost înalt apreciate de comisia de atestare. Astfel, s-au conferit gradului didactic DOI (Pascariuc Natalia, înv. cl.
primare; Plăcintă Aliona, conducătot de cor; Popovici Dorina, prof, limba și literature română.). Conferirea gradului didactic ÎNTÂI (Turculeț
Gheorghe, prof. de educația tehnologică, Savin Elena, înv. cl. primare; Vlasiuc Lilia, înv. cl. primare; Stratulat Lilia, înv. cl. primare; Pârcălab
Iuliana înv. cl. primare; Moraru Natalia prof. de istorie și educația civică). Conferirea gradului didactic SUPERIOR (Zamfir Tatiana, prof. de
geografie, Golban Tatian, prof. de biologie chimie, Cernei Cristina, prof,de l. engleză, Lupu Svetlana, înv. cl. primare, Tiron Aliona, prof.
educația muzicală, Coșleț Angela, prof. de chimie)
A confirmat gradul didactic DOI Sturza Viorica, prof. l. rom. A conferit gradul MANAGERIAL ÎNTÂI Postica Angela.
Atestarea cadrelor didactice și managerial prevede:

Extras din procesul-verbal al şedinţei Comisiei de atestare nr. 4 din 26.02.2018


Instituţia Publică Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu”
Sarci-na
Nr. Vechi- Specialitatea conform Anul ultimei
didac-
Numele, prenumele Codul personal mea în diplomei de studii Disciplina formări
d/r tică deţi-
muncă superioare de studiu profesionale
nută
Conferirea gradului didactic II
1. Pascariuc Natalia 18 ore 5 ani Pedagogia și metodica Învățământ 2017
17
2009009000136 instruirii primare primar
Plăcintă Aliona 17 ani Pedagogie muzicală Conducător 2017
23 ore de cor
2. 0992312337821 canto

Popovici Dorina 6 ani Limba și literatura Limba și 2017


3. 23 ore română și limba franceză literatura
2005034045733 română

Negură Grigore 30 ani Pedagog al discipli nelor Maestru de 2018


4. 22 ore teoretico-muzicale concert
0960904897583

Confirmarea gradului didactic II


Nirca Dumitru 23 ore Instrument de fanfară Conducător 2017
1. 0962003541750 35 ani de cerc
art.131
Sturza Viorica 18 ore 24 ani Prof.de limba și Limba și
2. 2000003121580 literatura română literatura 2017
română
Conferirea gradului didactic I
1. Turculeţ 2000035012904 23 ore 15 ani Arte plastice şi Educația 2017
Gheorghe decorative Tehnologic
ă
2. Savin 2003025005007 17 ore 12 ani Învățământ 2017
Elena PMÎP şi engleza primar
3. Vlasiuc Lilia 0960611549436 17 ore 26 ani PMÎP Învățământ 2017
primar
4. Stratulat Lilia 0981009031821 20 ore 18 ani PMÎP şi arta plastică Învățământ 2017

18
primar
5. Pârcălab Iuliana 0981606258744 20 ore 14 ani PMÎP şi eng. Învățământ 2017
primar
6. Moraru Natalia 0990508429071 23 ore 16 ani Istorie Istoria 2017
românilor și
universală
şi educația
civică
Concluzii şi recomandări:
În anul de studii 2017-2018 Centrul Metodic a realizat toate activităţile proiectate în Plan. Procesul de atestare s-a organizat şi desfăşurat
în conformitate cu prevederile Regulamentelor de atestare a cadrelor didactice şi de conducere. Centrul Metodic şi-a realizat obiectivele cu
referire la acordarea asistenţei metodice cadrelor didactice la disciplinele de studii.

Recomandări:
- Încurajarea cu mai multă insistenţă profesorii pentru a se încadra mai activ în procesul de participare a experienţei avansate;
- Monitorizarea calitatea formării continue a cadrelor didactice/manageriale;
- Îmbunătăţirea dotării cabinetului metodic;
- Elaborarea şi promovarea un mecanism de monitorizare a acumulării creditelor în conformitate cu prevederile Regulamentelor de
atestare a cadrelor didactice/manageriale.

RAPORT DE ACTIVITATE A SECȚIEI METODICE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR

PENTRU ANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2017-2018

Motto: „Întotdeauna este timpul potrivit pentru a face ceea ce este potrivit."
(Martin Luther King)

Activitatea cadrelor didactice de la învățământul primar s-a desfăşurat pe baza programului aprobat de catedră la începutul anului școlar.
Cadrele didactice au acordat o atenţie deosebită parcurgerii integrale a materiei pentru sem. I, în conformitate cu planificările întocmite.
19
Proiectarea activităţii s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdiciplinare şi
transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare.
Testele de evaluare sumativă au avut la bază unitatea de învăţare, subunitatea şi descriptorii de performanţă, demonstrând atingerea obiectivelor
propuse.

OBIECTIVE:
 evaluarea criterială prin descriptori în clasa I, a II-a, a III-a;
 monitorizarea implementării orelor opționale, în baza curricula aprobate de Consiliul Național pentru Curriculum;
 coordonarea activităților metodice vizând învățarea bazată pe competențe și dirijarea învățării eficiente a școlarului mic, prin dezvoltarea
motivației intrinseci;
 îmbunătățirea strategiilor didactice în scopul asigurării unei lecții moderne, centrată pe profunzime și calitate, corelată cu particularitățile
individualizate ale copiilor;
 consilierea cadrelor didactice și a părinților în domeniul educației incluzive;
 îmbunătățirea competențelor de lectură;
 dezvoltarea competențelor de calcul;
 pregătirea elevilor pentru evaluarea națională la clasa a IV-a;

Activitatea instructiv-educativă s-a bazat pe:


- Analiza planului de învăţământ şi a programei şcolare;
- Selectarea auxiliarelor potrivit manualelor şcolare;
- Întocmirea planificărilor de lungă durată;
- Confecţionarea şi asigurarea materialului didactic necesar lecţiilor;
- Alegerea şi elaborarea instrumentelor de evaluare;
- Evaluarea şi înregistrarea rezultatelor şcolare;
- Colaborarea şi implicarea familiei în demersul formativ-educativ care să sprijine dezvoltarea elevilor.

ANALIZA SWOT

20
Puncte Tari
•Cadrele didactice din treapta primară a IPLT „On. Ghibu” au întocmit planificarea anuală şi secvenţială a materiei, personalizată în conformitate
cu particularităţile colectivelor de elevi. Majoritatea proiectărilor didactice au la bază variante preluate din diferite surse, însă fiecare învăţător are
o contribuţie personală în definitivarea acestora.
• Se utilizează auxiliare didactice în vederea desfăşurării eficiente a demersului didactic;
•Cadrele didactice manifestă interes pentru introducerea în activitatea didactică a metodelor activ-participative, centrate pe elev.
• S-au realizat şi folosit materiale eficiente de sprijin pentru lucrul diferenţiat cu elevii.
• Se manifestă interes pentru pregătirea lecţiilor, în acest sens învăţătorii consultă site-urile de specialitate, utilizează calculatorul în redactarea
fişelor de lucru/evaluare.
• Se utilizează o gamă variată de instrumente de evaluare, îmbinând eficient mijloacele de evaluare tradiţională cu cele alternative şi vizând
evaluarea competenţelor elevilor, pe baza descriptorilor de performanţă.
• Cadrele didactice participă la activităţi de formare iniţiate de instituţiile abilitate, sunt preocupate de formarea continuă. Astfel, anul curent de
studii au beneficiat de cursuri de perfecţionare desfăşurate la UPS „I. Creangă” – Postica A. Vlasiuc L., Părcălab Iu., Lupu Sv., Pascariuc N., la
cursurile desfăşurate la I.Ş.E. Evaluarea criterială prin descriptori în clasa I au mers învățătoarele: Șincu L., Iasinschi Iu., Samanati L., Cimbir L.,
şi-au perfecţionându-și abilităţile, cunoştinţele didactice în programul Pas cu Pas, următoarele învăţătoare Șincu L., Cojocaru D.
• Elevii sunt antrenaţi în amenajarea spaţiului de învăţare, în crearea unui ambient stimulativ, prin realizarea proiectelor de grup, prin participare la
activităţile extracurriculare: concursul desenelor, a posterelor tematice.
• Se promovează parteneriatele cu familia.
• Obiectivele strategice, ţintele şi valorile educaţiei sunt pe deplin înţelese de majoritatea învăţătorilor, se promovează egalitatea şanselor şi se evită
discriminarea, astfel încât, fiecare elev să aibă posibilitatea de a-şi valorifica potenţialul.
• La nivelul claselor, programul de învăţare satisface cerinţele privind sănătatea, siguranţa copilului; elevii au acces la resurse de învăţare care
răspund nevoilor lor
(aspecte propagate în cadrul orelor educative cu promulgarea modului sănătos de viaţă, ocrotirii naturii şi a mediului ambiant);

Puncte Slabe
• Realizarea unor lecţii moderne implică costuri pe care cadre didactice nu şi le pot permite;
• Slaba preocupare a unor cadre didactice în alegerea de teme diferenţiate parţial sau total conform nevoilor şi aptitudinilor specifice ale elevilor;
• Dezinteresul unor părinţi pentru implicarea în viaţa şcolară;

21
• Cadre didactice care nu se impun întotdeauna cu autoritate în relaţiile cu elevii;
•Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice (team–work) în scopul realizării unor proiecte educaţionale interdisciplinare;
•Gradul relativ scăzut de aplicare a experienței dobândite la cursurile de formare;
•Lipsa unui curriculum adaptat pentru copiii cu cerințe educative speciale și a unui învățător de sprijin pentru acești copii;
•Elevi care dovedesc lipsa de preocupare și de interes pentru învățătură.

Oportunități
• Potențial intelectual ridicat;
• Oferta de programe educaţionale în domenii variate;
• Multitudinea surselor de informare;
• Relații bune cu părinții;
• Extinderea cadrului educativ prin diversificarea activităţilor extracurriculare;
• Implicarea părinților în problemele, activitățile organizate în școală.

Amenințări
• Instabilitatea cadrului legislativ;
• Situaţia economică precară a unor familii care nu pot oferi elevilor toate condiţiile necesare studiului;
• Nivelul cultural redus în mediul familial;
• Creşterea numărului elevilor ai căror părinţi lucrează în străinătate;
• Micşorarea efectivelor de elevi prin mutarea unor copii în străinătate;
• Resurse financiare insuficiente pentru realizarea obiectivelor şcolii: dotări, reparaţii capitale;
• Lipsa de supraveghere a elevilor;
• Timpul limitat al părinților duce la slaba implicare a acestora în viața școlară;
• Motivaţia scăzută a cadrelor didactice din cauza salariului mic.

RESURSE

22
În semestrul I al anului şcolar 2017–2018, activează 19 cadre didactice calificate. 100%-specialişti cu studii superioare, 58%-specialişti cu o
experienţă de muncă de peste 18 ani. Structura colectivului didactic al treptei primare, după grade didactice și titluri științifice, este următoarea:
Ludmila Samanati, doctor în științe pedagogice; gr.did.sup.-2 (Samanati Ludmila, Guștiuc Lucia); gr.did.I- 4 (Iasinschi Iulia, Lupu Svetlana,
Vrînceanu Lucia, Postica Angela); gr.did.II- 9 (Vlasiuc Lilia, Stratulat Lilia, Savin Elena, Cimbir Ludmila, Bagrii Natalia, Pârcălab Iulia, Șincu
Liubov, Golomoz Eugenia, Rabacu Dina ); fără grad didactic - 4 învăţători (Arsenii Ina, Pascariuc Natalia, Castraveț Mariana, Cojocaru Diana).

Calificarea personalului didactic / treapta primară 2017-2018

9
10
4 4
5 2

0
Superior Întâi Doi Fără grad

La începutul semestrului au fost înregistrați 587 elevi (322 fete, 265 băieți) pe parcursul anului au venit, s-au transferat 4 elevi (1 fată, 3
băieți); 10 elevi au plecat s-au transferat (6 fete, 4 băieți) astfel, la sfârșitul anului erau 581 elevi (318 fete, 263 băieți).

2. PROCESUL INSTRUCTIV- EDUCATIV

CALITATEA PROIECTĂRII DIDACTICE


Procesul instructiv-educativ s-a desfăşurat pe baza documentelor de proiectare de lungă durată proprii a cadrelor didactice care au fost
întocmite şi avizate corespunzător cu documentele-cadru şi cu recomandările scrisorii metodice din anul de studii 2017-2018, Metodologiile
privind evaluarea criterială prin descriptori în clasa I, a - II-a , a III-a, actualizate (Ediția a II-a), Ghidurile metodologice actualizate Evaluarea
criterială prin descriptori. Clasa I, Clasa a II-a, Clasa a III-a (Ediția a II-a).

23
CALITATEA PREDĂRII
Ponderea covârşitoare a cadrelor didactice cu grad mare de experiență profesională a permis şi în semestrul I a anului de studii 2017 – 2018,
graţie unui demers educativ de proiectare şi realizare a activităţii didactice, să asigure toate măsurile pentru atingerea unor indicatori de calitate şi
performanţă care să legitimeze liceul nostru ca o unitate performantă, având un mediu incluziv dezvoltat, dar şi un mediu dinamic.
Calitatea serviciilor instructiv-educative este condiționată de gradul de dotare a cabinetelor cu mijloace educaționale și didactice. Cabinetele
învățământului primar sunt bine dotate și toate au televizor. În timpul verii s-au făcut reparații în unele cabinete, iar în cab. 111 și 207 s-a reînnoit
mobilierul școlar.
Asigurarea didactică cu manuale. Rata asigurării cu manuale constituie 100%
pentru elevii I-IV.

DIVERSITATEA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE OFERITE


Disciplina opţională este o disciplină de învăţământ propusă la alegere elevilor, diferită de cele existente în trunchiul comun, care are drept scop
aprofundarea, extinderea, integrarea şi inovarea cunoştinţelor elevului din unul sau mai multe domenii.
La prima şedinţă cu părinţii din acest an şcolar învățătoarele care au ore opționale au prezentat părinţilor şi elevilor oferta disciplinelor opţionale ce
au fost aprobată la Consiliul Național pentru Curriculum și plasată pe site-ul ME.
Părinții au optat pentru disciplina ce corespunde aspiraţiilor lor și necesitățile copiilor astfel au fost stabilite disciplinile opționale. Disciplinele
opționale nu se evaluează prin note și în catalog se înregistrează doar absențele elevilor.

Denumire orei opționale Clasa Învățătoarea Nr. de elevi


Educația ecologică I-A Șincu Liubov 36 el.
Tainele comunicării 36 el.
Educația ecologică II-A Cojocaru Diana 30 el.
Tainele comunicării 30 el.
Educația ecologică III-A Golomoz Eugenia 31 el.
Tainele comunicării 31 el.
Educația ecologică III-E Pârcălab Iuliana 35 el.
Tainele comunicării 35 el.
Educația ecologică IV-A Lupu Svetlana 35 el.

24
Tainele comunicării 35 el.
Educația ecologică IV-B Stratulat Lilia 34 el.
Tainele comunicării 34 el.

PROIECTE EDUCAŢIONALE ŞI PARTENERIATE DE COLABORARE


Catedra învățământ primar continuă colaborarea cu Catedra de Pedagogie din cadrul UPS „Ion Creangă”. În I semestru au fost repartizați 21
studenţii-practicanţi, toate cadrele didactice au încercat prin activitatea metodică desfăşurată să pună în circulaţie idei şi experienţe noi, pe care
apoi studenţii practicanţi să le aplice în practică.
Au fost prezentate lecţii demonstrative pentru 57 de studenţii-practicanţi. Lecții model au prezentat: Lucia Vrînceanu- lecții bloc de limbă și
literatură română, clasa a II-a, Iuliana Pârcălab lecție de științe, clasa a III-a, Elena Savin lecția de matematică, clasa a III-a.
Având o bază metodologică clară, activitatea s-a dovedit a fi eficientă prin acţiuni permanente care au asigurat împletirea fructuoasă a formelor
individuale cu cele colective, au avut o ambianţă corespunzătoare şi un caracter deschis, au promovat acţiuni de confruntare de opinii în
promovarea noului.
Suntem în parteneriat cu Asociația Studenților Stomatologici din RM și în luna septembrie au avut loc lecții demonstratve realizate de viitorii
stomatologi de la Universitatea de Medicină ,,Nicolae Testemițanu”, lecții la tema ,,Profilaxia igienii bucale”, clasele a IV-a, a III-a. Stomatologul
școlii, au realizat lecții la tema ,,Povestea lui dințișor”, în clasele I-âi, și a II-a.
Relații de parteneriat s-au stabilit cu Compania ,,Orange”, realizându-se lecții la tema ,,Navigația pe Internet”. Compania ,, AirMoldova ”
Securitatea în călătoria cu avionul.
Relații de parteneriat cu polițistul de sector Inspectoratul Poliției de Sector Buiucani ,,Fă cunoștință cu polițistul tău ” (toate paralelele de clasă)
Școala Securității a Departamentului Situații Excepționale a MAI, clasa a III-a ,,A” înv. Golomoz Eugenia.

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL COMISIEI METODICE


În semestrul I, activitatea științifico-metodică a catedrei învățămînt primar s-a axat pe,,Asigurarea calității procesului educațional prin
implimentarea unui sistem eficient de evaluare a calității procesului de predare-învățare în acest scop,s-au organizat
Seminare instructiv-metodice
,,Aplicarea metodologiei ECD în contextul asigurării calității în educație

25
coordonator Postica Angela – dir. adj., învățătoare cu grad didactic I, a prezentat în Power Point informația , punând accentul pe Evaluarea
criterială prin descriptori (ECD) ce reprezintă un sistem de eficientizare permanentă şi diferenţiată a învăţării, predării şi evaluării prin
introducerea criteriilor şi descriptorilor, fără acordarea notelor.
Descriptori - criterii calitative de evaluare care descriu modul de manifestare a competenţelor elevului şi permit determinarea gradului de
realizare a acestora (minim, mediu, maxim);
Criteriile de evaluare sunt seturi de calităţi importante care se regăsesc în produsele învăţării şi care trebuie să se prezinte ca un sistem.
Seminarul municipal ,,Principii și metode de optimizare a condițiilor
învățării. Incidența factorilor psihosociali asupra învățării școlare. Impactul mediului și climatului familial.” În cadrul acestul seminar a fost
prezentată o comunicare prin intermediul căreia învățătorii au fost iniţiaţi în tematica seminarelor. Concluziile fiind următoarele: În contextul
societăţii actuale, un învăţământ modern bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor,
rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii. Profesia didactică cere, prin excelență,
un efort continuu de învățare de autoinstruire și autoperfecționare în ideea optimizării continue a procesului de învățământ și racordării lui la
cerințile vieții.
Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente
didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.
Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de
învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul
microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup.
În cadrul acestor seminare au fost susținute lecții demonstrative.
Lecţii demonstrative
inv. Lilia Vlasiuc, cl. II C - „Probleme cu două operații (a + b)- c ”, disciplina Matematică.
înv. Elena Savin, cl. III D -,,Solul. Subsolul”, disciplina Științe
inv. Vrînceanu Lucia, cl.a II-a D- „Cioc! Cioc! Cioc!” Em. Gîrleanu, disciplina Limba și literatura română – (pentru studenți- două grupe)
inv. Iuliana Pârcălab, cl.a III-a E-Textul ,,Culesul porumbului” disciplina Limba și literatura română
inv. Lilia Stratulat, cl.a IV-a B- ,, Materia netradițională. Colaj. Tehnică mixtă ,,Vaza cu flori”.disciplina educația plastică.
inv. Natalia Pascariuc, cl.a IV-a D-Textul ,, Luceferii” Înțelegerea și interpretarea celor citite în gând, disciplina Limba și literatura română
inv. Svetlana Lupu, cl.a IV-a A- Ștefan cel Mare și Sfânt, domnitorul legendar. disciplina istoria.
Atestarea

26
În anul de studii 2017-2018 au fost implicate în procesul de atestare 6 cadre didactice
Conferirea gradului didactic II - Pascariuc Natalia
Conferirea gradului didactic I - Vlasiuc Lilia
- Stratulat Lilia
- Pârcălab Iuliana
- Savin Elena
Conferirea gradului didactic superior -Lupu Svetlana
Aceste cadre didactice au fost atent consiliate și monitorizate de membrii comisiei de atestare, au fost realizate orele demonstrative și activitățile
extracurriculare.

Lupu Svetlana

Nr Data Tipul activităţii Subiectul


d/ r
Limba și Textul ,,Caietul lui Mihai” de Titus Știrbu. Tema, ideea, locul și timpul acțiunii.
1. 23.10.2017 literatura română
Limba și Personajele literare
2. 23.10.2017 literatura română trăsături fizice, trăsături morale conform faptelor descrise
Cine seamănă, culege. Recapitulare. Exerciții aplicative.
3. 08.11.2017 Matematica
Ștefan cel Mare și Sfânt, domnitorul legendar
4. 23.11.2017 Istoria

5. 27.11.2017 Științe Alimentația

6. 29.09.2017 Activitate extrașcolară „Cu dor de bunicuțe”

27
7. 22.09.2017 Activitate extrașcolară ,,Starturi vesele’’

Savin Elena

Nr Data Tipul activităţii Subiectul


d/ r
Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor în concentrul
1. 10.11.2017 Matematica 0 - 1000

28
23.11.2017 Științe Solul. Subsolul
2.
06.12.2017 Limba și Poezia ,,Iarna”
3. literatura română de Vasile Alecsandri

06.12.2017 Limba și Explorarea poeziei


4. literatura română Mijloace de expresie artistică
Activitate extracurriculară ,,Am un nume frumos”
5. 14.12.2017 Întâlnire cu scriitorul
Vasile Romanciuc
Activitate extracurriculară
6. 22.12.2017 ,,Lerui ler și flori de măr...”

Pârcălab Iuliana

Nr Data Tipul activităţii Subiectul


d/ r
Limba și
1. 11.10.2017 literatura română Textul ,,Culesul porumbului”
după Ion Agârbiceanu
Limba și Cuvinte cu sens opus / cuvintele cu sens asemănător. Ideile principale ale textului.
2. 11.10.2017 literatura română
Științe
3. 17.10.2017 Corpurile solide, lichide și gazoase

4. 10.11.2017 Matematica Legătura dintre adunare și scădere

5. 20.11.2017 Ședință cu părinții Evaluare criterială prin descriptori


(traning)
Activitate extracurriculară

29
6. 21.12.2017 Crăciunul copiilor

Stratulat Lilia

Nr Data Tipul activităţii Subiectul


d/ r
Materia netradițională. Colaj. Tehnică mixtă ,,Vaza cu flori”.
1. 12.10.2017 Educația plastică

2. 13.11.2017 Matematica Probleme de aflare a două numere după suma și diferența lor

3. 30.11.2017 Științe Inima

Obiecte și accesorii tradiționale folosite la sărbătorile de iarnă


4. 07.12.2017 Educația tehnologică ,,Ghetuța”

Activitate extracurriculară ,,De ziua ta, iubite profesor”.


5. 05.10.2017
Activitate extracurriculară ,,Starturi vesele”
6. 22.10.2017

30
Vlasiuc Lilia

Nr Data Tipul activităţii Subiectul


d/ r

1. 03.10.2017 Științe Locul de trai al omului


Probleme cu două operații
2. 17.10.2017 Matematica (a + b)- c
Limba și Textul ,, Banul muncit”
3. 18.10.2017 literatura română de Al. Mitru.
Lectura interogativ-interpretativă

31
Limba și Explorarea textului. Exerciții de valorificare a sensului cuvintelor.
4. 18.10.2017 literatura română

5. 02.11.2017 Activitate extracurriculară Seminar instructive-metodic


Evaluarea criterială prin descriptori
Activitate extracurriculară
6. 21.12.2017 Carnavalul măștilor

Pascariuc Natalia

Nr Data Tipul activităţii Subiectul


d/ r

1. 16.10.2017 Științe Simțurile-cercetașii creierului


Textul ,,Luceferii”
2. 16.11.2017 Limba și de Vitalie Buzuleanu.
literatura română Înțelegerea și interpretarea celor citite în gând
Limba și Povestirea orală integrală, succesivă, selectivă. Explorarea textului
3. 16.11.2017 literatura română
Activitate extracurriculară
4. 26.09.2017 ,,Pacea în viziunea copiilor”
Activitate extracurriculară Proiect educațional inter-liceal ,,Promovarea oamenilor de știință din Republica Moldova”
5. 06.12.2017

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE
In cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea învățătorilor de la treapta primară s-a centrat în egală măsură
pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la şcolari, calitatea acestor performanţe

32
asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele
copiilor.
Au fost organizate activităţi cultural-artistice desfăşurate în cadrul sărbătorilor școlare
Sărbătoarea bunicilor-,,De dorul bunicilor” resp.de organizarea și desfășurarea sărbătorii înv. Svetlana Lupu, cl.IV-A;
Ziua profesorului – organizat de dna Lilia Stratulat, clasa a IV-B;
În cadrul proiectului educațional inter-liceal ,,Promovarea oamenilor de știință din Republica Moldova” a participat cu scenetă clasa a IV-
D, înv. Natalia Pascariuc și cu creație proprie clasa a III-C, înv. Dina Rabacu;
Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun au fost desfășurate matinee în clasele I-i ,,D”, înv. Samanati Ludmila, cl.I-i ,,A” înv. Șincu Liubov, cl. II-
a,,D” înv. Vrînceanu Lucia, cl.II-a,,A” înv. Guștiuc Lucia;
Toate clasele învățământului primar au participat cu expoziția din materiale naturale la sărbătoarea ,,Toamna de aur” și cu expoziția magică
de Crăciun în ajunul sărbătorilor de Crăciun.
S-au organizat excursii la Stația Serviciului Meteorologic,…
În luna octombrie elevii claselor primare au vizionat spectacolului ,,Motanul Încălțat” iar în decembrie ,,Pomul lui Goriță” la Teatrul
Licurici.
Am mers la Teatrul ,, Luceafărul” la spectacolului ,, O poveste de iarnă”.
Toate clasele de la ciclul primar au susținut actul de caritate ,,Caravana de Crăciun”.

REALIZAREA PROGRAMEI DE STUDII


Realizarea programei de studii pentru anul școlar 2017-2018 a fost îndeplinită, numărul de ore planificate corespunde cu numărul de ore
realizate, evaluările sumative, de asemenea, corespund cu numărul evaluărilor programate.

COMPLETAREA DOCUMENTAȚIEI ȘCOLARE


Catalogul clasei este un document de stat. S-au efectuat patru verificări în cadrul cărora s-a constatat: cataloagele școlare se completează
în conformitate cu cerințele planului-cadru și ale curriculumului școlar aprobat de Ministerul Educației. În catalogul clasei sunt scrise listele
elevilor, data, conținuturile curriculare, temele pentru acasă, absențele. De asemenea, în clasa a II-a sunt fixate calificativele de la evaluările
sumative la disciplinele limba română și matematică.
La clasele primare au fost asistate în jur de 63 ore, de către directori adjuncți, studenţi de la Universitatea „Ion Creangă”, lectori de la
aceeaşi universitate, părinţi, colegi.

33
Toate orele asistate au fost apreciate cu calificativul „foarte bine” şi chiar „excelent”.

REFLECȚII, CONCLUZII, SUGESTII


La sfârşitul anului școlar elevii claselor sunt bine pregătiţi, conform particularităţilor individuale;
-Elevilor cu rămâneri în urmă li se acordă o atentie sporită;
-Munca depusă în acest an se poate caracteriza prin seriozitate și implicare;
-Participare activă la acţiuni şi proiecte educative la diferite niveluri;
-Relaţie bună / constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii;
-Realizarea 100% a celor prevazute în Planul de activitate pentru anul şcolar 2017-2018 în semestrul I;
-Impresii bune ale învățătorilor și managerilor din România care au fost în cadrul parteneriatului internațional.
Catalogăm activitatea secției metodice a învăţământ primar ca fiind una bună.

RAPORT DE ACTIVITATE : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE.

MÎNZAT AURELIA

În contextul actual al sistemului de învăţământ din Republica Moldova, monitorizarea are drept scop stabilirea situaţiei reale şi a
măsurilor ce se impun pentru depăşirea disfuncţionalităţilor ce pot apărea in procesul instructiv-educativ.
Reforma curriculară axată pe formarea de competențe, presupune un proces de învăţământ flexibil, deschis către schimbare, axat pe
modele educaţionale care să stimuleze dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, pregătirea lor temeinică pentru integrarea într-o
societate dinamică, aflată într-o permanentă schimbare şi, mai ales, competitivă.

OBIECTIVE/ACTIVITĂŢI PROPUSE

34
1. Asigurarea calităţii actului  Aplicarea curriculum-ului naţional prin armonizarea acestuia la oferta educaţională a şcolii.
educaţional.  Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a ofertei curriculare în conformitate cu aptitudinile, nev
elevilor, profesorilor şi comunitații.
 Întocmirea proiectelor de lungă durată în funcţie de clasă.
 Testarea iniţială cu subiecte unice şi barem de corectare. Prelucrarea rezultatelor, discutarea
greşelilor tipice .
 Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare.
 Creşterea activităţilor independente, diferenţiate, de grup.
 Utilizarea de strategii activ – participative.
 Practicarea permanentă a evaluării formative.
 Selectarea, pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiade, concursuri, sesiuni ştiinţifice.
 Organizarea şi desfăşurarea concursurilor la matematica, fizică și informatică.

2. Valorificarea şi valorizarea resurselor  Valorizarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică pedagogică.
existente.  Derularea programului de formare continuă conform planurilor operaţionale.
 Organizarea de acţiuni metodice la nivelul catedrei.
 Crearea cadrului favorizant derulării procesului instructiv educativ.
 Întreţinerea bazei materiale existente în şcoală.
 Achiziţionarea de materiale didactice necesare pregătirii de specialitate a elevilor.
3. Apropierea actului didactic de  Îmbunătăţirea bazei materiale a cabinetului de matematică,fizică și informatică.
standardele europene.  Stimularea membrilor catedrei sa participe la programe de formare
 Participarea la proiectele existente în şcoală.

II. Resurse umane


a. Cadre didactice
35
NP profesor Specialitatea Vechimea în Grad didactic Tipul angajării
muncă
1 Mînzat Aurelia matematica 30 superior de bază
2 Gurschi Claudia matematica 38 I de bază
3 Mija Nina matematica 48 II de bază
4 Garștea Maria matematica 50 II de bază
5 Railean Daniela matematica 4 - de bază
6 Moraru Vasile fizica 29 I de bază
7 Vornicescu E. matematica 21 II cumul
8 Zaponovici Maria fizica 49 II cumul
9 Cucuruzac M. informatica 26 II cumul
10 Țurcan Violeta informatica 17 II cumul

Colectivul de cadre didactice din cadrul secției metodice a urmărit în permanenţă asigurarea unei calificări cognitive substanţiale, o solidă
pregătire de specialitate, cunoştinţe adecvate de psihologie şi pedagogie, pregătire culturala şi civică, un spirit deschis asupra lumii culturale
şi sociale şi, mai ales, o preocupare permanentă în perfecţionarea cunoştinţelor şi deprinderilor. S-a avut în vedere cultivarea acelor calităţi
şi abilitaţi care să asigure funcţionalitatea claselor, familiarizarea cu regulamentele şi structurile organizaţionale şi modernizarea sistemului
de evaluare a activităţii elevilor.
Toți profesorii de la catedră şi-au desfăşurat activitatea conform programelor de specialitate şi a planificărilor calendaristice individuale.
În cadrul formării continue (seminare metodice, ședințe ale catedrei, consilii profesorale) s-a urmărit concordanţa cu tematica de
perfecţionare stabilită la începutul anului şcolar, realizându-se o autoinstruire prin informare continuă, atât în specialitatea proprie, cât şi în
domeniul psihopedagogic şi metodic, valorificarea experienţei didactice prin activităţi cu caracter demonstrativ (interasistenţe, dezbateri
interactive, lecţii deschise), participarea la activităţile metodice din şcoală şi din afara şcolii, elaborarea unor lucrări de specialitate, etc.

Repartizarea profesorilor după modul de angajare

36
de bază cumul

Repartizarea profesorilor după vechimea în muncă

0-5 ani

5-10 ani

10-20 ani

20-... Ani

Repartizarea profesorilor după grade didactice

37
superior

II

fără grad

b. Elevi
Evoluţia efectivului de elevi din clasele X – XII în ultimii 3 ani:

Clasa X Clasa XI Clasa XII


Data de Total elevi treapta
referință liceală nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi

31.05.2016 146 2 62 2 53 1 31

161 2 53 2 58 2 50
31.05.2017
170 2 58 2 56 2 56
31.05.2018

38
III. Rezultatele elevilor în ultimii 3 ani ( examene BAC)

Nr. de elevi
din ei promovaţi Nr. de elevi cl. din ei admiși la BAC din ei absolvenți
Anul de studii cl.
XII
X-XI
nr. % nr. % nr. %
2015-2016 97 92 97,80% 49 49 100% 44 89,70%
2016-2017 130 109 94,70% 31 31 100% 31 100%
2017-2018 114 110 97% 57 56 99% 52 92,8%

Profil real ( BAC-2018)

10
9
8 4
7 5
6
6
5
7
4
3 8
2 9
1 10
0
MATEMATICA L.ROM L.STRĂINĂ DISCIPLINA LA
ALEGERE

Profil umanist ( BAC-2018)

39
14
12
10 4
8 5
6 6
4 7
2
8
0
9
ISTORIA L.ROM L.STRĂINĂ DISCIPLINA LA
ALEGERE 10

IV. Activități de realizare a obiectivelor


 Corectitudinea şi calitatea elaborării proiectelor de lungă durată la disciplinele de studii în conformitate cu cerinţele curriculumul
modernizat.
 Respectarea instrucţiunii cu privire la completarea cataloagelor şcolare.
 Implementarea noilor tehnologii de predare-învăţare în procesul educa-ţional, orientate spre identificarea şi dezvoltarea elevilor dotaţi.
 Racordarea activităţii profesionale la realizarea standardelor profesionale. Evaluarea calităţii activităţii cadrelor didactice.
 Acordarea asistenţei metodice tinerilor specialişti și noilor angajați.
 Calitatea prestării serviciilor educaţionale şi manageriale.
 Ședințe a comisiei metodice și a Consiliului Profesoral.
 Asistențe și interasistențe în cadrul comisiei metodice la activitățile curricular și extracurricular

40
REALIZAREA PROGRAMELOR DE STUDII

Disciplina Clasa Numărul de ore Numărul de lucrări de Numărul de ore Numele, prenumele
de studiu (paralela) evaluare lucrări nerealizate profesorilor
practice/laborato
r
proiectate realizate proiectate realizate proiect realizate
ate
matematica 5 140 139 11 11 1 Railean D.
6 140 139 11 11 1 Mija N., Garştea M.
7 140 139 10 10 1 Mija N., Gurschi C.

8 140 139 11 11 1 Vornicescu E., Gurschi


C., Mija N.
9 136 135 10 10 1 Mînzat A.,Garştea M
10(uman) 105 104 10 10 1 Gurschi C
10(real) 175 173 13 13 2 Gurschi C.
11(uman) 105 105 9 9 0 Vornicescu E.,
11(real) 175 175 12 12 0 Mînzat A.
12(uman) 102 102 8 8 0 Gurschi C.,
12(real) 170 170 10 10 0 Gurschi C.,
fizica 6 105 107 15 15 12 12 0 Zaponovici Maria
7 204 204 18 18 12 12 0 Moraru Vasile
8 204 213 12 12 12 12 0 Zaponovici Maria
9 204 205 18 18 9 9 0 Moraru Vasile
10(uman) 68 69 5 5 3 3 0 Moraru Vasile

41
10(real) 102 102 6 6 4/5 4/5 0 Moraru Vasile
11(uman) 68 71 6 6 1 1 0 Moraru Vasile
11(real) 102 102 6 6 4/5 4/5 0 Moraru Vasile
12(uman) 68 70 6 6 1 1 0 Moraru Vasile
12(real) 136 136 8 8 3 3 0 Moraru Vasile

ANALIZA SWOT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE

Măsura în care cele propuse au fost realizate în acest an şcolar reiese din analiza SWOT:

Puncte tari Puncte slabe


- Proiectele de lungă durată au fost intocmite conform curriculumului - Pondere mică a elevilor performanţi.
național, ținând cont de schibările parvenite. - Interes scăzut al elevilor pentru studiul științelor exacte.
- Cadrele didactice, membre ale catedrei, dețin grade didactice: - Lipsa motivaţiei elevilor pentru studiul matematicii, fizicii.
II – 6 prof; - Lipsa unor programe attractive pentru elevi, de stimulare a interesului
I – 2 prof; pentru studiul matematicii, precum şi de pregătire a tuturor tipurilor de
superior – 1 prof. concursuri şcolare.
- Există interes pentru formarea continuă şi implicarea în acţiuni variate la
nivelul liceului şi al municipiului.
- Delimitarea responsabilităţilor cadrelor didactice în cadrul catedrei.
- Comunicare între membrii catedrei (discutarea aspectelor metodice în
procesul de predare-învăţare, realizarea de proiecte didactice model,etc. ).
- Spaţiu suficient pentru desfăşurarea activităţii instructiv educative.
- Condiţii optime de desfăşurare a procesului educativ.
- Conectare la internet;

42
Oportunităţi Ameninţări
- Asigurarea calităţii actului educaţional prin orientarea învăţării spre - Supraâncărcarea programei şcolare.
formarea de capacităţi intelectuale şi acţionale, folosirea metodelor - Scăderea interesului pentru studiul matematicii, lipsa timpului necesar
interactive, stimularea gândirii creative, logice. studiului individual precum şi superficialitatea elevilor.
- Tratarea diferenţiată a elevilor. - Absenţele ( motivate şi nemotivate) ale elevilor de la orele de curs.
- Mijloace de finanţare cu material didactic, fond de carte, mobilier, etc. - Dezinteresul manifestat de către unii părinţi faţă de situaţia şcolară a
- Colaborarea interdisciplinară . elevilor; numărul mare de elevi cu părinţii plecaţi în străinătate.
- Organizarea de întâlniri între cadrele didactice şi părinţii elevilor. - Criza de timp şi financiară a unor părinţi reduce implicarea familiei în
- Posibilitatea antrenării părinţilor în soluționarea unor probleme. viaţa şcolară.

Față de anii precedenți s-a observat o îmbunătățire a activității în cadrul catedrei , totuși se impune ca activitatea de formare continuă să fie
dinamizată şi diversificată. Şeful de catedră va avea în atenţie ca planul de lucru al catedrei să ilustreze preocupări precum: organizarea de
interasistenţe în cadrul aceleiaşi discipline sau discipline înrudite,( cu deosebire prin antrenarea profesorilor debutanţi), graficul pregătirilor
pentru olimpiade, subiecte de olimpiadă şi examene de bacalaureat comentate, teste de evaluare în spiritul de desfăşurare a examenelor, subiecte
model de teze semestriale şi lecţii recapitulative, rezultate de la concursurile şcolare din anii precedenţi (pentru comparaţii), dezbaterea unor
studii, lucrări de specialitate şi metodice etc. Una din problemele incomplet rezolvate o reprezintă și notarea ritmică a elevilor.

DIRECŢII DE ACŢIUNE PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII SECȚIEI METODICE PENTRU ANUL DE STUDII 2018 -
2019

- Asigurarea la clasă a unui cadru adecvat, pentru realizarea unui real şi eficient parteneriat profesor-elev.
- Asumarea răspunderilor faţă de obiectivele disciplinei, prin realizarea unor demersuri didactice integrative, formative, prin constituirea unei
viziuni coerente asupra comunicării;
- Realizarea de activități extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare;
- Diversificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare.
- Eficientizarea activităţilor didactice de tip formativ şi performativ

43
RAPORT DE ACTIVITATE: LIMBILE STRĂINE.

GOLBAN TATIANA

MOTTO: SĂ COMUNICĂM PENTRU A NE CUNOAȘTE, SĂ NE CUNOAȘTEM


PENTRU A NE ÎNȚELEGE, SĂ NE ÎNȚELEGEM PENTRU A NE RESPECTA”

Activitatea secţiei metodice Limbi străine în anul şcolar 2017-2018 s-a desfăşurat conforrm planului de activitate preconizat pentru anul
precedent de studiu,urmărind punerea în practică a acestuia.

Obiectivele generale care au fundamentat planul managerial al secţiei metodice ,în acest an şcolar au fost:
1. Asigurarea calității actului educațional(întocmirea planificărilor calendaristice și cele curente;
2. Îmbunătățirea calității lecțiilor din punct de vedere metodico-științifică;
3. Instruirea elevilor la nivelul exigenților naționale și europene; .
4.Antrenarea elevilor la concursurile școlare și extrașcolare;
5. Promovarea valorilor naționale și general- umane în cadrul procesului instructiv- educativ;
6.Ridicarea calificării profesorilor prin perfecționarea continuă,confirmarea și susținerea gradelor didactice ,schimb de experiența,organizarea
seminarilor în cadrul catedrei;

II. Tema de lucru a secției metodice.


„Implimentarea diverselor metode de evaluare în procesul de instruire – factor important în stabilirea calităţii muncii elevilor la diferite trepte de
şcolaritate.”
III.Resurse
Secția metodică „Științe reale” activează în conformitate cu planul de lucru al ei, întocmit la prima ședință din luna august 2017. În
cadrul secției activează următoarele cadre didactice:
1. Cernei Cristina, profesor de limbă engleză, grad didactic superior;
44
2. Boldurad Diana– profesor de limbă engleză , şefa secţiei metodice, grad didactic I.
3. Spînu Rodica – profesor de limbă engleză, grad didactic I.
4.Vasiliu Valentina– profesor de limbă franceză, grad didactic I
5. Papanagă Elena – profesor de limbă engleză, grad didactic II
6. Reuțoi Eugenia – profesor de limbă franceză, grad didactic II
7. Doina Mariana– profesor limbă engleză, grad didactic II
8.Popușoi Liliana- limbă franceză, tânăr specialist.
9.Guțu Elena – profesor limbă engleză, grad didactic II
10.Guștiuc Lucheria– profesor de limbă rusă
11.Stoianov Iulea , grad didactic II (activitate prin cumul).
IV. Procesul instructiv – educativ:

Pentru semestrul I-II, anul de studii 2017-2018 au fost proiectate și realizate următoarele activități:

Nr. Activitățile secției metodice de Activitatea științific- Evaluarea Lucrul școlar și extrașcolar Responsabili
anului

Limbi Străine metodică randamentului școlar


Lunile

45
Ședință organizatorică: Proiectarea activității Evaluarea rezultatelor Participarea profesorilor la Șef CMLS-
Stabilirea obiectivelor educaționale în baza examenelor de reuniunile metodice Boldurat
semnificative ale comisiei metodice curriculumului la capacitate și BAC organizate de DGETS, la Diana
pentru anul școlar 2017-2018 limba engleză limbile engleză, franceză și Membrii
Implementarea în continuare a rusă comisiei
cerințelor Planului-Cadru de Studierea metodice
învățământ pentru învățământul documentelor
primar, gimnazial și liceal de studii reglatoare ME,
2017-2018 DGETS
Studierea Scrisorii Metodice
elaborate de DGETS
Delegarea la cursuri a cadrelor Decizie factorială
didactice solicitante internă
AUGUST

Înaintarea cadrelor didactice la


conferirea/confirmarea gradelor
didactice
Aprobarea proiectelor de lungă Elaborarea și Elaborarea și Ședință informativă, Șef CMLS -
durată în baza studierea Scrisorii aprobarea proiectelor aprobarea testelor decizională Boldurat
SEPTEMBRIE

Metodice elaborate de DGETS educaționale inițiale la limbile Diana


străine, pentru clasele Membrii
a Va, Xa comisiei
metodice
Demararea procesului de atestare Atingerea Dezbateri orientate pe Ședință informativă, Șef CM-
2017-2018: standardelor de realizarea obiectivelor decizională Cernei C
OCTOMBRIE

Realizarea orelor publice de către competență Cadrele didactice supuse


membrii comisiei metodice de profesională – procesului de atestare: Membrii
limbi străine etalonul evaluării comisiei
competențelor Cernei Cristina, conferirea metodice

46
profesorilor ce se gradului didactic superior
bazează pe
descriptori și
standarde de
eficiență
profesionale
Toamna de aur Dezvoltarea Evaluarea comp.de Măsură extrașcolară Membrii
competenței de implicare în educația catedrei
cultură non formală CMLS

Decada Limbilor Străne Dezvoltarea Domeniul Franța Reuțoi


competenței de comunicare, cultură, Turistică Eugenia
comunicare, scrisă și comparație. Poem contest”childhood”
orală
Brainring contest Doina
NOIEMBRIE

Poem contest”we love Mariana


english poetry”
“the greatest british” Spînu Rodica
Lecţie publică”expecting
guests”
Trei ore publice
20.11.2017 – 01.12.2017

“never doubt who you are”- Boldurat


9a Diana
“round up”-3a
NOIEMBRIE

“family –god’s
08.12.2016

masterpiece”-9a Papanaga
Proiect Elena
“european day of
-

47
languages 2017”
“proiect educationalcu
vorbitori nativi”
Proiect educational prin
parteneriat cu ce”i say no Guțu Elena
to drugs”
Parteneriat educational cu
lt”heritage”-“thanksgiving
day”
Conferinta nationala
etwinning+ Cernei
Forumul national Cristina
“promovarea
parteneriatelor pentru
educatie”
Conferinta
etwinning”learning to
think in a digital society”

Ședința comisiei metodice Atingerea Dezbateri orientate pe Ședință informativă, Șef CMLS-
Proiectarea obiectivelor standardelor de realizarea obiectivelor decizională Boldurat
operaționale ale evaluării competență la Diana
semestriale în formă de teză la disciplină Membrii
nivelul liceal comisiei
DECEMBRIE

Delegarea elevilor la Olimpiada Atingerea metodice


locală performanței
lingvistice în limbi
moderne prin

48
concurs
Reuniunea metodică Identificarea Participarea profesorilor la Membrii
IPLT Mihai Viteazul, ORA 10:00 parametrilor de reuniunile metodice comisiei
27.12.2017 pregătire a elevilor la metodice
DGETS sesiunea de
bacalaureat, 2017

Pentru semestrul II, anul de studii 2017-2018 au fost proiectate și realizate următoarele activități:

Raportul semestrial Informarea membrilor Rezultatele școlare ale Ședință Toți membrii catedrei
Delegarea elevilor olimpici la catedrei cu privirea la elevilor pentru informativă
olimpiada de sector și cea municiplă atingerea semestrul I, raportul
performanțelor școlare cu privire la realizarea
prin aplicarea tezelor semestriale la
IANUARIE

obiectivelor limbile străine


operaționale din cadrul
lecțiilor de limbi străine
Comunicări în cadrul catedrei Studierea experienței Metode și tehnici de Toți membrii catedrei
avansate. Continuitatea lucru în clasă
în tema de cercetare a Metode și tehnici de
Comisiei Metodice de lucru eficiente de
FEBRUARIE

limbi moderne „The evaluare a


SQUIDS-technique as competenței
an interactive meth comunicative și
pragmatice.

49
Măsură extrașcolară Dezvoltarea Domeniul Pancake day Toți profesorii de limbă
competenței de comunicare, cultură, engleză
Martie comunicare, scrisă și comparație.
orală
Ședința comisiei metodice Studierea condițiilor de Ședință Toți membrii catedrei
Analiza rezultatelor tezei semestriale la insucces școlar. informativă,
disciplină. Informarea, dezbateri decizională
pe tema reușitei școlare
Conferința anuală a profesorilor de Strategii inovatoare de Domeniul Activități în Membrii catedrei
limbă engleză, META Dezvoltare competenței comunicare, cultură, afara
de comunicare, scrisă și comparație. instituției
Concurs „Muncă, Talent, Cutezanță” orală la limbile străine
Dezvoltarea compenței Domeniul
de investigare și analiză comunicare, cultură,
Aprilie

a elevilor la limbile comparație.


străine
Ședința comisiei metodice. Informarea membrilor Ședință Toți membrii catedrei
Totalizarea rezultatelor școlare. comisiei metodice nformativă
privind dările de seamă
Mai

anuale

V. Eficacitatea educaţională
În anul şcolar de studii 2017-2018 au fost propuse şi aprobate 3ore opţionale la limba engleză pentru elevii claselor a 12-a profesor, dna Cernei
Cristina .Tematica cursului este una actuală și extrem de important pentru societatea modernă. Cursul opțional ,,Educația prin film ” ,a dat cursul
proiectului internațional ,,GirlsPower” desfășurat pe platforma iEarn, unde elevii au prezentat discursuri informative și argumentative pentru o
societate tolerant și descriminatorie față de femei. Tot în cadrul orelor opționale a fost dat cursul proiectului ,,Remembrance Day”,dedicate zilei
internaționale de comemorare a victimilor Holocaustului.Rezultatele proiectului au fost prezentate pe platform eTWinning, iEarn în cadrul celui de a
treilea seminar pentru profesorii de limbă engleză în orașul Veneția,2018. În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a

50
constatat că materia planificată la disciplina opţională a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative cu
rezultate deosebite. Elevii au fost încântaţi de opţionalele derulate pe parcursul întregului an şcolar. . În cadrul comisiei metodice s-au studiat
programele pentru examenul de bacalaureat şi s-au stabilit activităţile pe care să le desfăşurăm cu elevii şi pentru elevi.
Secția metodică activează conform temei de lucru a liceului „Realizarea standartelor de calitate a educației prin implimentarea unui sistem
instituțional eficient de evaluare și autoevaluare”
Tema secției metodice: „Implimentarea diverselor metode de evaluare în procesul de instruire – factor, important în stabilirea calităţii muncii
elevilor la diferite trepte de şcolaritate”.
Fiecare membru al secției lucrează la tema de cercetare ştiinţifică:
1.Cernei Cristina -Utilizarea metodelor alternative în vederea dezvoltării abilitîăţilor EFL.

2. Boldurad Diana– Metode interactive de dezvoltare a competenţei de comunicarea orală in cadrul orelor de l. engleza.
3. Spînu Rodica -Modalităti efective de predare-învăţare în scopul dezvoltării vocabularului în cadrul orelor de l. engleză
4.Vasiliu Valentina– Aspectele metodologice şi practice la ora de l.franceză-etapa liceu.
5. Papanagă Elena –„Metode interactive de dezvoltare a competenţelor de comunicare
6. Reuțoi Eugenia – Identificarea informaţiei esenţiale din text pentru a se informa si a aborda o discuţie la subiect
7. Doina Mariana– Strategii interactive de dezvoltare a competenței de comunicare orală la limba engleză
8.Popușoi Liliana- Metode interactive de dezvoltare a vocabularului la limba franceză.
9.Guțu Elena – Metode interactive de dezvoltare a vocabularului la limba engleză.
10.Guștiuc Lucheria– Metode interactive de dezvoltare a competenţei de comunicarea orală in cadrul orelor de limbă rusă.
11.Stoianov Iulea - Cercetarea și implimentarea metodelor activ participtive în procesul de predare – învățare.
În cadrul catedrei activează un profesor cu gradul superior ,trei profesori cu gradul I, cinci profesori cu gradul II, 3 profesori fără grad didactic.
Pe parcursul acestui an s-au efectuat mai multe controale.Controlul tematic ,,Corectitudinea elaborării proiectelor de lungă durată și zilnice,, a
demonstrat că în toate clasele profesorii dispuneau de planuri elaborate în conformitate cu prevederile curriculumului, proiectele au fost verificate și
aprobate de administrația liceului.Un alt tip de control a fost cel de o săptămînă ,control individual al profesorilor: Popușoi Liliana,Reuțoi Eugenia,
Vasiliu Valentina,Doina Mariana în scopul monitorizării aplicării prevederilor generale ale curiculumului școlar.În cadrul acestui control profesorii
au demonstrat că își îndeplinesc la nivel obligațiunile funcționale.Se observă tendința profesorilor de a implimenta tehnologii moderne de predare în
cadrul desfășurării lecției centrate pe elevi,profesorii cu succes îmbină metodele tradiționale cu cele moderne,ceea le asigură realizarea demersului
educațional.

51
Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de
învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.
VI.Sistemul de evaluare
Strategii/criterii de evaluare utilizate
Fiecare profesor a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă) . Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o
imagine cât mai autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Criteriile evaluării au fost raportate la
standardele de performanţă ale sfârşitului de an şcolar. Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură
cu progresul realizat
În luna septembrie ,profesorii care predau la clasele a V- a,X- a au elaborat și aplicat teste inițiale privind cunoștințele dobândite în treapta
primară și gimnazială. La sfîrşitul semestrului I şi II toţi membrii catedrei au alcătuit lucrări semestriale. Analiza desfăşurată împreună cu matricea
de specificaţie, barem de corectare şi barem de notare a fost analizat la ședința secției metodice.
. Analiza rezultatelor ne permite să concludem că elevii din IPLT „O. Ghibu”, au competențele de comunicare scrisă și orală corespunzătoare
cerințelor curriculumului modernizat.
Media notelor ce reflectă performanțele elevilor la limbile străine este 7,94.

52
Media

Gustiuc Lucheria

Cernei Cristina

Papanaga Elena

Boldurat Diana

Doina Mariana

Spînu Rodica

Reuțoi Eugenia Media

Vasiliu Valentina

Popusoi Lilia

Guțu Elena

Stoianov Iulia

7 7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.4 8.6


Vasiliu
Stoianov Guțu Popusoi Reuțoi Spînu Doina BolduratPapanag Cernei Gustiuc
Valentin
Iulia Elena Lilia Eugenia Rodica Mariana Diana a Elena Cristina Lucheria
a
Media 7.92 7.54 8.48 7.62 7.81 7.95 7.8 8.12 7.72 8.36 8.11

Rezultatele obținute de elevii claselor a XII-a la sesiunea de examene BAC 2017


53
O muncă enormă au depus profesorii de limbă engleză și limba franceză care, în acest an de studii au predat în clasele absolvente: Cernei
Cristina,Vasiliu Valentina – clasele a XII-a. Elevii au fost bine pregătiți pentru examenele de absolvire, iar tabelul de mai jos ne prezintă rezultatele
obținute de elevii a claselor a XII-a la sesiunea de examene .

Candidați Notele

Total candidați Promo Nepro Rata de Examen Nr 4 5 6 7 8 9 10 Media


vați movați promovare elevi

XII-Real 25 100 Limba engleză 22 - 1 3 4 3 6 5 8,13

Limba franceză 3 - 1 - 1 - - 1 7,33

Media generală 7,73

XII-Uman 31 100 Limba engleză 25 - 3 1 11 9 - 1 7,20

Limba franceză 6 - - 1 3 2 - - 7,16

Media generală 7,18

Analiza comparativă a rezultatelor obţinute în anul curent de studii cu cel din ultimul an la disciplina limba engleză,permit următoarele
constatări: procentul reuşitei rămîne constant 100% iar nota medie la examenul de absolvire din anul de studii 2017-18 a crescut în comparație cu
nota medie din anul 2016-17,situația poate fi considerată bună.

54
9

5
2016-17
4
2017-18
3

0
Clasa 12-A Clasa 12-B

VII. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ȘCOLARĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ

Profesorii de limbi străine pe parcursul, anului de studiu 2017-2018 au participat, elaborat, susținut diverse activități ce pot fi văzute în
următorul tabel:

La nivel de instituție
Profesorul Data Activitatea

55
Boldurat Diana 29.11.2017 Activitate extrașcolară:BrainRing cl.6A
Activitate extrașcolară:Toamna de aur, cl. 6A
20.12.2017 Activitate extrașcolară: Să trăiți, să-nfloriți, clasa a 6A
21.02.2018 Project work”The Kindness Tree”
8.02-30.03.2018 Mentor în cadrul practicii pedagogice a studenților anului trei, în parteneriat cu
10.05-18.05.2018 UPS „Ion Creangă”;

Elaborarea tezei semestriale in clasa a 10-a „B”


Spînu Rodica 29.11.2017 Activitate extrașcolară:BrainRing cl.6A
Activitate extrașcolară:Toamna de aur, cl. 7C

20.12.2017 Activitate extrașcolară: Să trăiți, să-nfloriți, clasa a 7C


21.02.2018
8.02-30.03.2018 Project work”The Kindness Tree”
Mentor în cadrul practicii pedagogice a studenților anului trei, în parteneriat cu
UPS „Ion Creangă”;

Doina Mariana 24.12.2017


Activitate extrașcolară :POEM CONTEST”CHILDHOOD

56
Lecţie publica:“NEVER DOUBT WHO YOU ARE”-9A
Cernei Cristina 19.10.2017
24.11.2017 Lecţie publica: “ROUND UP”-3A
24.11.2017
Lecţie publica: “FAMILY –GOD’S MASTERPIECE”-9A
26.09.2017
20.12.2017 PROIECT “EUROPEAN DAY OF LANGUAGES 2017”

Februarie 2018 “PROIECT EDUCATIONALCU VORBITORI NATIVI”


21.02.2018
Ora extrascolara , parteneriat educational”I say no to drugs”
8.02-30.03.2018 Project work”The Kindness Tree”
Mentor în cadrul practicii pedagogice a studenților anului trei, în parteneriat cu
UPS „Ion Creangă”;
Papanaga Elena 07.12.2017
Activitate extracuriculară,, A poem Contest,,
21.05.2018
Concurs „Who knows Gr. Britain , the USA better?
8.02-30.03.2018
Mentor în cadrul practicii pedagogice a studenților anului trei, în parteneriat cu
UPS „Ion Creangă”;

Elaborarea tezei semestriale in clasa a 10-a

Reuțoi Eugenia 21.11.2017 Activitate în cadrul decadei: „Franţa Turistică”


Activitate în cadrul decadei: „The greatest British”
Guțu Elena 30.11.2017
23.11.2017 Lecţie publica:”Expecting guests”

21.02.2018 Project work”The Kindness Tree”


57
8.02-30.03.2018 Mentor în cadrul practicii pedagogice a studenților anului trei, în parteneriat cu
UPS „Ion Creangă”;

La nivel republican

Data Activitatea
Profesorul

09.09.2017 Forum Educaţional Naţional AOMETA”Adaptarea cerinţelor curricular di Grecia


Cernei Cristina
19.12.2017 ” FORUMUL NATIONAL “PROMOVAREA PARTENERIATELOR PENTRU EDUCATIE”

16.12.2017
CONFERINTA NATIONALA eTwinning+”Proiecte de success”
Martie,2018

La nivel internațional
Profesorul Data Activitatea
Cernei Cristina
28- CONFERINTA eTwinning”LEARNING TO THINK IN A DIGITAL SOCIETY”
30.09.2017 Proiect Interşcolar Transfrontalier”Strategii didactice de evaluare”

10-
12.11.2017 Graz, Austria Seminar 1”Language Learning and Teaching”

58
Graz, Austria Seminar 2”Language Learning and Teaching”
23-
25.09.2017 Pisa 44 Online Programme for School Improvement

28- Online courses”Teaching English to young learners „, 8 weeks


30.11.2017 Workshop , Venetia

10.09.2017
Aprilie –mai
Aprilie

Rezultatele claselor V-VII din IPLT „Onisifor Ghibu”

la finele anului şcolar 2017-2018.

Nr Nr Nr Pleca Veniţi Transf. Media % Media


ţi
d/o Reuşit eşec calităţi
la la sf. ei i
3,00 – 3,99

4,00 – 4,99

5,00 – 5,99

6,00 – 6,99

8,00 – 8,99

9,00 – 9,99
7.00 -7,99
2,00 -2,99

încep

10
1

V-A 32 32 - - - - - - - - 1 7 18 6 - 100 0 75 8.40


V-B 26 26 - - - - - - - - 7 5 9 5 - 100 0 53,8 7,46

59
V-C 29 30 - - - - - - - - 3 11 13 3 - 90 10 53,3 7,98
3
V-D 23 24 - - - - - - - 1 3 7 10 3 - 100 - 54,1 7,93
6
VI-A 35 34 - - - - - - - 1 14 13 6 - 100 - 55,8 8,21
8
VI-B 30 29 - - - - - - - 1 5 8 14 2 - 100 - 55,1 8,01
7
VI-C 35 34 - - - - - - - 2 8 19 5 - 100 - 70,5 8,17
8
VII-A 30 29 - - - - - - - 2 5 10 12 - - 100 - 41 7,60
VII-B 28 30 - - - - - - 2 11 5 5 5 2 - 93 7 23,3 7,73
3
VII-C 30 30 - - - - - - - 1 2 11 13 3 - 100 - 53 8

VIII Analiza SWOT

Puncte tari :

 respectarea programei şcolare;


60
 adaptarea conţinuturile în funcţie de nivelul şi capacitatea de înţelegere a elevilor;
 întocmirea proiectării pe unităţi de învăţare conform cerinţelor;
 utilizarea de metode şi strategii didactice inovative ;
 formarea la elevi a unei atitudini pozitive faţă de învăţare;
 unicitatea testelor iniţiale la nivel de şcoală;
 motivarea pregătirii pentru viitor şi examenul de bacalaureat;
 depistarea unor eventuale lacune şi posibilitatea de remediere a acestora;
 furnizarea de date despre nivelul de pregătire al elevilor;
 formarea unei imagini de ansamblu asupra nivelului de cunoştinţe a elevilor;
 - comunicare între membrii catedrei (discutarea aspectelor metodice în procesul de predare-învăţare, realizarea de proiecte didactice
model,etc. ).
 respectarea de fiecare membru a secției metodice a sarcinilor scrise în fișa postului;
 condiţii optime de desfăşurare a procesului educative;
 conectare la internet și folosirea tablei interactive la disciplina biologie;

 rezultate bune la examenul de bacalaureat şi la examenul de admitere la facultate.


Puncte slabe

 încărcarea inutilă a conţinuturile cu informaţii fără a reuşi utilizarea informaţiilor pentru dobândirea unor competenţe;
 accent pe aspectul cantitativ în evaluare;
 pondere mică a elevilor performanţi.

 fonduri băneşti insuficiente pentru stimularea elevilor performanţi.


 lipsa unor programe de atragere a elevilor, de stimulare a interesului pentru studii precum şi de pregătire a tuturor tipurilor de concursuri
şcolare.
 participare foarte redusă la olimpiadă, la concursul municipal MTC .
Oportunităţi

61
 aplicarea strategiilor didactice în activitatea de predare/ învățare/evaluare, punîndu-se accent pe formare de competență

 asigurarea calităţii actului educaţional prin orientarea învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi acţionale, folosirea metodelor
interactive, stimularea gândirii creative, logice.
 tratarea diferenţiată a elevilor.
 mijloace de finanţare cu material didactic, fond de carte, mobilier, etc.
 colaborarea interdisciplinară .
 organizarea de întâlniri între cadrele didactice şi părinţii elevilor.
posibilitatea antrenării părinţilor în soluționarea unor probleme
 posibilitatea iniţierii unor proiecte;
 posibilitatea realizării unor activităţi interdisciplinare.
Ameninţări

 munca profesorului nu este „răsplătită” de munca elevului.


 Lipsa de înțeles a unor părinți și neglijarea lor a muncii profesorului la indiferența și pierderea interesului elevului pentru carte

Reflecţii şi concluzii pentru noul an de învăţămînt:

Activitatea metodică a profesorilor de limba străină s-a desfășurat conform cerințeor curriculumului modernizat.Planul de activitate
a secției metodice la disciplină este realizat,temele de autoperfecționare ale profesorilor țin de tema de cercetare științifică .

Concluzionând cele menționate ,se propun pentru anul de studii 2018-2019 următoarele obiective:

 Implimentarea curriculumului modernizat în scopul creșterii calității demersului educațional la disciplinile limbilor străine;

 Aplicarea strategiilor didactice în activitatea de predare-învățare-evaluare,punând accent pe formare de competență;


 Organizarea seminarelor, atelierelor de lucru în cadrul ședințelor Comisiei Metodice pentru a face procesul de instruire mai captivant
pentru elevii din IPLT „O. Ghibu”
62
RAPORT DE ACTIVITATE: LIMBĂ ȘI COMUNICARE; CLASELE CU PROFIL
GUȘTIUC NICOLAE

Motto:„ Natura ne aseamănă, educația ne deosebește”


Confucius

Reformarea în continuare a sistemului educaţional în scopul asigurării accesului fiecărui copil la o educaţie de calitate presupune o
evaluare relevantă şi veridică a învăţământului prin prisma cerinţelor înaintate faţă de şcolile prietenoase faţă de copil.
Toate dimensiunile activității realizate în perioada anului școlar 2017-2018 au fost analizate sub aspectul accesului, calității,
relevanţei/eficacității, eficienţei.
Una dintre prioritățile anului curent de studii a constituit-o construirea unui învățământ de calitate, desfășurat în liceu, cu cadre didactice
bine pregătite. În acest sens s-a acordat o atenție deosebită aplicării strategiei de dezvoltare instituțională, compatibilizării demersurilor proiective
cu cele acționale și evaluative, monitorizării calității procesului educațional , implementării Curriculumului Național și dezvoltărilor locale de
curriculum la decizia şcolii, promovării dezvoltării instituționale, dezvoltării resurselor umane și materiale, deschiderii către comunitate, schimbării
la nivelul abordării învățării prin raportarea la pilonii de bază ai educației: a învăța pentru a ști, a învăța pentru a face, pentru a fi, pentru a trăi
împreună cu ceilalți.
În vederea perfecţionării şi modernizării continue a procesului educaţional la disciplinile patronate, în anul şcolar 2017-2018, accentele
au fost plasate asupra realizării următoarelor obiective:
 Creşterea calităţii managementului şcolar prin elaborarea unei strategiei privind implementarea curriculumului şcolar şi
realizarea corectă a formelor de monitoring şi control la disciplină;
 Perfecţionarea didactică a cadrelor, îmbunătățirea stilului de muncă prin centrarea pe formarea de competenţe, asumarea
responsabilităţii pentru calitatea demersului didactic şi sporirea exigenţelor în ceea ce priveşte pregătirea elevilor în vederea participării la
examenele de absolvire a gimnaziului şi a celor de BAC prin monitorizarea progresului şcolar;

63
 Aplicarea unui sistem unic de analiză (analiza disfuncţiilor constatate în pregătirea elevilor pentru sesiunea curentă de BAC), care
ar permite evidenţierea şi aprecierea randamentului şcolar al elevilor, dobândirea de noi competenţe şi dezvoltarea de abilităţi de evaluare, în baza
unui sistem integru de evaluare a competenţelor formate.
 Susţinerea şi promovarea elevilor cu reuşite deosebite la olimpiadele municipale, republicane şi internaţionale şi a altor activităţi
cu caracter competitiv;

Analiza rezultatelor şcolare obţinute la absolvirea ciclului gimnazial .

Evaluarea rezultatelor instruirii reprezintă o componentă fundamentală a procesului educaţional. Orice proces educaţional, oricât de bine s-ar fi
produs , nu poate fi considerat ca eficient decât dacă este evaluat prin performanţele sale. Evaluarea rezultatelor instruirii prin identificarea
performanţelor dobândite de elevi după acea instruire reprezintă, astfel, elementul aparent „finalizator" al întregului proces educaţional dar, în acelaşi
timp, reperul reglator al acestuia. Efectul diferitelor acțiuni evaluative - în special ale examenelor - se răsfrînge nu numai asupra sistemului educațional
propriu-zis ca funcție de stat, ci și în afara lui: în plan didactic, în plan social, în plan cultural și chiar în plan politic.
Rezultatele şcolare la finele anului de studiu 2017 - 2018 cl a- IX – a:

Disciplinele şcolare

Ist.rom
.
nr.d/ L.lit L.eng l.rus Mate Biologi Chimi Ed.tehn
o Clasa rom l ă m a Fizica a Inform univ Geografia Ed.civ ol Ed.fiz Media

a-IX-a
1 "A" 7,49 8,07 8,12 7,49 8,57 8,01 7,70 8,92 7,51 8,05 9,58 9,38 9,29 8,32

a-IX-a
2 "B" 7,39 7,89 8,28 7,11 8,27 8,01 7,50 7,38 7,51 7,65 9,09 9,29 9,45 8,06

3 7,15 7,62 8,13 7,61 8,42 7,89 7,45 6,98 7,61 7,59 9,34 9,41 9,27 8,04
a-IX-a
64
"C"

Total 7,34 7,86 8,18 7,40 8,42 7,97 7,55 7,76 7,54 7,76 9,34 9,36 9,34 8,14

Rezultatele examenului de absolvire anul de studiu 2017 - 2018 cl a- IX – a

Matematica Limba şi literatura română Istoria românilor și universală


Nr.
total de Nr. Nr.
Insti elevi Nr. tot tot
tuţia din total 1- al 1 1-- al 1 1-
10 9 8 7 6 5 N 9 8 7 6 5 N 9 8 7 6 5 N
instituţi de -4 de 0 4 de 0 -4
e (cl.IX) elevi ele ele
vi vi

IPLT
"O.G
hibu 0 4 28 36 15 1 0 0
" 84 84 9 15 33 19 6 2 0 0 84 0 7 44 25 7 1 0 0 84

Rezultatele claselor a -IX-a anul de studii 2017-2018 Rezultatele claselor a -IX-a anul de studii 2017-2018

7.70
7.58
7.60 7,54
80 72
66 68
70 61 7.50
59 7.40
60 7.40 7,34
50 7.30 7.22
38
40 media annuală
7.20
30
7.10 7.05 media examen
20
10 7.00
0 6.90
%calităţii anuale % calităţii examen
65
6.80
matematica l.rom istoria 6.70
l rom matematica istoria
Analizînd profund rezultatele şcolare anuale şi rezultatele le examenului de capacitate observăm o discordanţă între procentul calităţii la
examen în comparatie cu cel de la rezultatele anuale, o diminuare inclusiv şi a mediei de la aceste două demensiuni cu 0,70 la unele disciplin şi
chear cu 2,72. În aceeași ordine de idei, nu pot fi trecute cu vederea, în acestă analiză, anumite inconveniențe, devenite trecătoare și tradiționale,
iertabile în practica examenului de gimnaziu și unele momente ce contravin stipulărilor Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor
și profanează, într-un fel buna desfășurare a evenimentului:

Managementul implementării curriculumului la disciplină

Calitatea procesului didactic poate fi definită ca un demers care conduce la învățare eficientă, la cunoștințe, abilități și competențe
profunde și durabile ale elevilor prin planificarea şi realizarea efectivǎ a rezultatelor aşteptate ale învǎţǎrii, monitorizarea rezultatelor, evaluarea
internă a rezultatelor, evaluarea externǎ a rezultatelor şi prin îmbunǎtǎţirea continuǎ a acestora.

Disciplina Ore Evaluări NOTELE %

66
Reuşi- eşe Cali-
c
Nr tei tăţii

elevi Media

3,00 – 3,99

4,00 – 4,99

5,00 – 5,99

6,00 – 6,99

8,00 – 8,99

9,00 – 9,99
7.00 -7,99
2,00 -2,99
plan realiz plan real

10
1
Limba 645 - - - - 100 - 47% 7,70
0 0 0 0 51 112 179 228 75 0
română

În contextul curriculumului modernizat, axat pe fomarea de competenţe, conceptul central al proiectării didactice este Curriculumul
şcolar la aria curiculară: limbă şi comunicare (disciplinele: limba şi literatura română.) socioumanistică(discipl.: istoria romănilor şi universală,
educaţia civică, geografia, ştiinţe) arte (discipl. educaţia muzicală, educaţia plastică) tehnologii (discipl. educaţia tehnologică) pentru clasele a V-
XII-a, şi reprezintă instrumentul didactic şi documentul normativ principal ce descrie condiţiile învăţării şi performanţele de atins la disciplinele
sus menţionate, exprimate în competenţe, subcompetenţe, conţinuturi şi activităţi de învăţare şi evaluare.

50 47
35
40 27 40
30 17 30
20 8
20
1
10
10 7.7
0
0
5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9 -9,99
% calităţii Media generală

Se observă o creştere a notelor 7-7,99 şi 8 – 8,99 şi procentul calităţii a


crescut faţă de anii de studii precedenţi.
67
Disciplina Nr Ore Evaluări NOTELE % Media

Elevi Reuşitei eşec calităţii

3,00 – 3,99

4,00 – 4,99

5,00 – 5,99

6,00 – 6,99

8,00 – 8,99

9,00 – 9,99
2,00 -2,99

7.00 -7,99
plan realiz plan reali

10
1
Geografia 645 - - - - 0 0 0 0 95 134 173 178 63 1 96,87 3,12 37% 7,51

37%
30 26 27

25
20
Disciplina Nr Ore Evaluări NOTELE % Medi
20
elevi 15 Reuşitei eşec calităţi a
15 i
10 7.51
plan realiz plan reali

3,00 – 3,99

4,00 – 4,99

5,00 – 5,99

6,00 – 6,99

8,00 – 8,99

9,00 – 9,99
10
2,00 -2,99

7.00 -7,99
33
35 5 50
1 1 7.72
25

10
30 0 50
1

Istoria 646 - - - - - - 1 2 49 107 8 161 218 104 2 % calităţii


99,53Media 0,4 50% 7,72
25 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
17 7 40
20
16 6
5 30
15
8
4
10 20
3
5 0.1 0.3 0.6
2 10
0 1 68
note 0 0
media generală
3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 % calităţii
Disciplina: Educația tehnologică Profesoara: Rodica Croitoru

NOTELE %
Ore Evaluari Media
Nr.
(initiala,fr., 10 9 8 7 6 5 4 Reuș. eșec calit
fete Elevi
sumativa)
d/plan realizate 10 9-9.99 8-8.99 7-7.99 6-6.99 5-5.99

248 539 539 86 86 21 70 89 50 14 2 0 100% 0% 81% 8,52

Disciplina: Educația tehnologică Profesor: Turculeţ G

băieţi Nr. Ore Evaluari NOTELE % Media

69
Elevi (initiala,fr., 10 9 8 7 6 5 4 Reuș. eșec calitate
sumativa)
d/plan realizate 10 9-9.99 8-8.99 7-7.99 6-6.99 5-5.99

226 539 539 86 86 15 100 61 26 19 5 0 100% 0% 78% 8,61

Arta plastică

Disciplinele Clasele Media


de studii Cl I C CL II C Cl III C Cl IVD Cl VC Cl VIC Cl VIIC Cl VIII C Cl IXC 7,66
Desen - - - 8,24 8,03 7,46 7,26 7,48 7,49 7,70
Pictura - - - 8,06 7,75 7,72 7,30 7,94 7,43 7,76
Compoziţia - - - 8,34 7,81 7,90 7,16 7,84 7,53 7,75
Studiul - - - - 7,83 7,99 7,43 - -
7,71
formelor
Istoria - - - - - - - - 7,71
7,74
artelor
Media - - -
8,21 7,86 7,77 7,29 7,75 7,54 7,66
generală

70
Media generală a disciplinelor de profil Media generală a disciplinelor de profil muzical-
arta plastică în clasele II-IX pe coral în clasele II-IX pe parcursul anilor de studii
parcursul anilor de studii 2017-2018 2017-2018
7.80 8.43
8.50
7.76 8.20
7.75 8.10
7.75 8.00
7.71 7.63
7.70
7.70
7.66 7.50

7.65
7.00
Media generală
7.60
Media Ansamblul coral Teorie şi solfegiu Instrumntul muzical Istori muzicii
Desen Pictura Compoziţia Studiul formelor Istoria artelor

Educaţia mizical -corală


Disciplinele de studii Clasele Media
Cl I C CL II C Cl III D Cl IVC Cl VB Cl VIB Cl VIIB Cl VIII B Cl IX A 8,43
Ansamblul coral - - - 8,68 8,16 8,71 8,53 7,99 8,48 7,63
Teorie şi solfegiu - - - 8,44 7,34 7,66 7,32 7,22 7,82 8,10
Istr muzical - - - 8,88 8,29 8,20 7,48 7,73 8,01 8,20
Istoria muzicii - - - - 8,55 7,88 8,01 7,68 8,89 8,43
Media generală - - - 8,67 8,09 8,11 7,84 7,66 8,30 8,11
Coregrafie
Disciplinele de studii Clasele Media
Cl I CL II Cl III Cl IV Cl V Cl VI Cl VII Cl VIII Cl IX
Clasica 8,74 8,16 8,15 8,44 8,84 7,56 9,32 7,60 8,35
Dans popular/dans 9,00 7,54 8,12 8,66 9,00 8,50 6,31 9,32 7,66 8,23

71
sportiv/balet
Ritmica 9,00 7,54 8,12 8,66 9,00 8,50 6,31 9,38 7,66 8,24
Media generală 8,91 7,75 8,13 8,59 8,95 8,19 6,31 9,34 7,64 8,20

Media generală a disciplinelor de profil coregrafic în clasele II-IX pe


parcursul anilor de studii 2017-2018
8.36 8.35

8.34
8.32
8.3
8.28
8.26
8.24
8.24 8.23

8.22
8.2
8.18
8.16
Media generală

Clasica Dans popular/sportiv Ritmica

1. ACTIVITATEA COMISIEI METODICE LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Disciplina Limba şi literatura română are un rol deosebit de important în formarea personalităţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi
abilităţi necesare pentru a le asigura accesul postşcolar la învăţarea pe toată durata vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaştere.

72
Pe parcursul anilor de școală, elevii trebuie să-şi formeze în primul rând competenţele de comunicare indispensabile, în lumea
contemporană, pentru orice tip de activitate profesională: să se exprime corect, clar şi coerent în limba maternă, să asculte, să înţeleagă şi
să producă mesaje orale şi scrise, în diverse situaţii de comunicare.
Studiul limbii şi al literaturii române are de asemenea o contribuţie esenţială la formarea unei personalităţi autonome a elevilor,
capabile de discernământ şi de spirit critic, apte să-şi argumenteze propriile opţiuni, dotate cu sensibilitate estetică, având conştiinţa
propriei identităţi culturale şi manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artistică.
În vederea perfecţionării şi modernizării continue a procesului educaţional, în anul curent de studii, accentele au fost plasate
asupra realizării următoarelor obiective:
Realizarea cerinţelor curriculare şi a altor acte normative ;
Formarea personalităţii profesorului receptiv la problemele legate de impactul schimbărilor procesului educaţional la disciplină
asupra personalităţii elevului;
Realizarea temei de cercetare şi aplicare la disciplină;
Stimularea şi promovarea elevilor cu anumite aptitudini vocaţionale prin organizarea concursurilor şcolare, conferinţelor;
Realizarea schimbului de experienţă prin participarea la diverse seminare, conferinţe;
Obiectivele propuse şi-au găsit realizarea prin intermediul diverselor activităţi desfăşurate atât la nivel de instituţie, cât şi în
afară.
Tema de cercetare şi aplicare:
„ Formarea competențelor transdiscuiplinare în cadrul ariei Limbă și comunicare. Strategii didactice de integrare a
competențelor elevului: Proiectul educațional și lecția de tip atelier.
Profesorii de limbă şi literatură română, din IPLT “Onisifor Ghibu”, şi-au organizat activitatea, în anul de studii 2017-2018,
conform curriculumului descongestionat, ţinând cont de recomandările Ministerului. Profesorii au aplicat creativ curriculumul,
obiectivele proiectate sunt realizate; s-a apelat la metode formative, ce contribuie la implicarea activă a elevilor pe tot parcursul
demersului didactic; au ales cu discernământ diverse materiale didactice, stimulând dezvoltarea abilităţilor de muncă creativă.
În anul de studii 2017-2018, în cadrul comisiei metodice au activat 6 profesori: Cernei Elena, gr. did. superior; Grosu
Nadejda, gr. did. I; Sturza Viorica, gr. did. II; Zaporojan Lucia, gr. did. II; Popovici Dorina, a susţinut gr. did. II şi Roşca Ana, gr. did. I
La început de an şcolar, se crease o situaţie dificilă, deoarece se retrase din activitate, pe un an de zile, 2 profesoare (Otgon
Tatiana şi Scutar Lilia). La scurt timp, se angajase o noua colegă, care, doar după o lună , a abandonat orele. În ciuda acestui fapt, elevii

73
nu au pierdut din ore, intrucât s-au facut înlocuirile de rigoare. După vacanţa de toamnă a elevilor, situaţia a revenit la normal, fiind
angajată o nouă profesoară (Roşca Ana).
Activitatea catedrei de limba şi literatura română s-a desfăşurat conform planului de activitate a catedrei, aprobat la început de
an şcolar. La şedinţele comisiei metodice au fost abordate teme de îmbunătăţire a activităţii la catedră (procesele-verbale confirmă aceste
abordări)
Tradiţional, în IPLT “Onisifor Ghibu”, la începutul semestrului II, se desfăşoară Decada Limbii şi Literaturii Române. În
acest an, membrii comisiei metodice respective s-au încadrat activ în organizarea şi desfăşurarea diverselor activităţi, prin care s-a urmărit
implicarea elevilor întru dezvoltarea unui simţ lingvisic şi literar la un nivel mai înalt. Astfel, decada a demarat (la15.01.2018) prin
expoziţia revistelor literare şi a posterelor, apoi şi alte activităţi:
„Confesiuni eminesciene” – recital, Popovici Dorina
„Citindu-l pe Eminescu” – recital, Zaporojan Lucia
TVC literar (clasele a VIII-a), Roşca Ana
„Eu sunt poetu-acestui neam...” -activitate de comemorare a poetului Gr. Vieru, Sturza Viorica
„Părinţii noştri, luminoşi ca sfinţii...” – spectacol literar-muzical (activitate care a valorificat tema părinţilor în literatura
română), Grosu Nadejda.
Prin aceste activităţi, s-a mai demonstrat încă o data că activităţile extraşcolare, la care elevii participă cu interes, le dezvoltă
orizontul de cunoaştere şi potenţialul creativ, le formează interesul pentru lectură, pentru literatură, le cultivă gustul estetic, le dezvoltă
anumite aptitudini.
Olimpiada şcolară este o încercare, prin care elevii dobîndesc şansa de a-şi manifesta din plin posibilitatea de realizare,
deseori aceasta fiind o marcă a talentului. Dezideratele învăţămîntului formativ oferă elevului posibilitatea de a-şi dezvolta facultăţile
creative. În acest mod procesul educaţional obţine viabilitate, reuşită, iar elevul – performanţele dorite. Aceste performanţe conduc,
inevitabil, elevul spre nişte realizări creative evidente.
Astel, în instituţie s-a organizat şi desfăşurat concursul şcolar la limba şi literatura română pentru treapta gimnazială şi treapta
de liceu. Elevii liceului nostru au participat şi la Olimpiada de limba şi literatura română, clasele a IX-a - a XII-a, etapa de sectorpe data
de 20.01.2018, în L.T. „Mircea Eliade”

Participări la diverse seminare, conferinţe... alte activităţi

74
10.11.2017, IŞE, Participare la lucrările Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate
actuale” –Popovici Dorina, Grosu Nadejda
Masa Rotundă: Evaluarea competenţelor de comunicarea elevilor; abordare transdiciplinară, Popovici Dorina, Grosu Nadejda
Participare la şedinţele Clubului de dezbateri educaţionale „Paideia”
( Centrul Educaţional PRO DIDACTICA), Grosu Nadejda (februarie – aprilie)
03.03.2018, Căuşeni, Conferinţa Naţională a profesorilor de limba şi literatura română, Grosu Nadejda
05.05.2018, Proiect Transfrontalier, Liceul Teoretic "Academia Copiilor”, "Unitate în diversitate. Deschideri multiculturale la
orele de limba şi literatura română în gimnaziu” DGETS Chişinău în parteneriat cu ISJ Galaţi, Grosu Nadejda
Întâlnire cu pictorul Dumitru Verdeanu, Sturza Viorica
Vizionarea spectacolelor la Teatrul „M. Eminescu” – Pasărea – Eu (valorificarea operei poetului Ion Vatamanu), Sturza
Viorica, Zaporojan Lucia, Popovici Dorina, Grosu Nadejda
Activităţi de omagiere, comemorare a scriitorilor români – profesorii din cadrul Comisiei metodice Limba şi literatura română
Concursuri:
„Din Istoria neamului”, cu genericul ”Frumos şi sfânt în Casa Mare”, proba recital, Locul III, sector, Turculeţ Capitolina, profesor –
Roşca Ana
„Din Istoria neamului”, cu genericul ”Frumos şi sfânt în Casa Mare”, proba Creaţie proprie (eseu):
 Locul I, Municipiu, Caisîn Alexandrina, profesor – Nadejda Grosu
 Locul III, Municipiu, Macovei Cătălina, profesor – Nadejda Grosu
Laborator de creaţie, Menţiune, municipiu, Druţă Valeriu, profesor – Popovici Dorina

În comisiile de evaluare la diverse concursuri:


Concursul Juniorilor, Ediţia Iulian Filip, municipiu – Grosu Nadejda
Olimpiada la limba şi literatura română, etapa sector (sectorul Râşcani) - Popovici Dorina, Grosu Nadejda

2.Activitatea Comisiei Metodice a Educației Socioumanistice a IPLT ”Onisifor Ghibu”

75
I.Analiza organizatorică a randamentului ședințelor Comisiei Metodice în cercetarea problemelor identificate și nivelul de
realizare a obiectivelor preconizate :

Comisia Metodică a Educației Socioumanistice reprezintă un nucleu constituit din 10 cadre didactice cu o bogată experiență
pedagogică.
Membrii Comisiei Metodice și-au preconizate următoarele obicetive:
O1 Oferirea oportunităților și strategiilor eficiente de formare/dezvoltare a competențelor curriculare;
O2 Creșterea calității actului educațional și realizarea echității în educație;
O3 Formarea competențelor pentru asigurarea unui învățământ de calitate raportat la cerințele secolului XXI.
Pe parcusul anului de studiu au avut loc 9 ședințe a Comisiei Metodice. Prin participarea activă la Ședințele Metodice, cadrele
didactice au demonstrat abilitățile de lucru în contextul procesului instructiv-educativ. La ședința de lucru din 15.09.17 au fost aprobate
planurile de lungă durată la istoria românilor și universală, educație civică, geografie, educație tehnologică, educație fizică, discutate
schimbările intervenite în scrisorile metodice de care cadrele didactice trebuie să țină cont. Profesorii de geografie și istoria a românilor și
universală au prezentat analiza rezultatelor din sesiunea de vară din cadrul examenelor de absolvire și BAC.
La 05.10.17 s-a produs o altă ședință organizatorică la care au participat profesorii Comisiei Metodice. S-au discutat rolul
tehnologiilor informaționale în procesul de predare-învățare-evaluare, standardele de competență profesională după noua metodologie și
implicarea profesorilor în organizarea activităților consacrate patronului spiritual al liceului – Onisifor Ghibu. A fost aprobat planul de
acțiuni în cadrul decadei Zilei Justiției Civile.
La ședința din 06.11.17 au fost discutate metodele eficiente de elaborare a subiectelor pentru determinarea nivelului de realizare a
competențelor specifice la istoria românilor și universală, educație civică, geografie. A fost aprobat planul de acțiuni a Lunarului „Să
creștem fără abuz, neglijare, exploatare, trafic”, a Zilei Mondiale de prevenire a abuzului față de copii din 19.11.17, Zilei mondiale a
drepturilor copilului”din20.11.17. Profesorii de educație fizică au dezbătut problema formării ținutei corecte și a reflexului de atitudine
corporală normală și au prezentat modalități eficiente de evaluare a elevilor la disciplină.
La ședința Consiliului Metodic din 01.12.17 au fost aprobate tezele semestriale pentru sesiunea de iarnă la istoria românilor și
universală, geografie. A fost aprobat planul de acțiuni în cadrul decadei științelor socioumane. Profesorii au prezentat baremele de
corectare/ notare și matricea de specificație la disciplină. Deasemenea s-a pus accent pe necesitatea desfășurării probelor de evaluare
sumative semestriale în conformitate cu scrisorile metodice la discipline și la prezentarea în termenul stabilit a dărilor de seamă pe
semestru I .
76
În semestrul II s-au desfășurat cinci ședințe de lucru a Comisiei Metodice. La ședința de lucru din 09.01.18 au fost prezentate
randamentul rezultatelor elevilor la istoria românilor și universală, geografie din sesiunea de iarnă și au fost aprobate tezele semestriale
din sesiunea repetată. Deasemenea a fost făcută o amplă analiză a activităților desfășurate în cadrul decadei științelor socioumane care s-a
desfășurat în luna decembrie. În cadrul ședinței din 05.02.18 a fost aprobat planul de acțiuni din cadrul Campaniei pentru prevenirea
delicvențe juvenile. Profesorii de istorie și geografie au prezentat rezultatele olimpiadelor școlare desfășurate la nivel de liceu și sector.
Ședința de lucru din 05.03.18 s-a bazat pe discuțiile în vederea pregătirii elevilor de olimpiadele municipale și pe desfășurarea Lunarului
de propagare a cunoștințelor juridice ”Noi și Legea”. Profesorii au fost informați despre necesitatea comemorării veteranilor războiului de
Independență (1991-1992). Profesorii de educație fizică au prezentat planul de activități sportive, competiție la volei, clasele IV-XII,
responsabil Svetlana Armaș. La ședința din 05.04.18 au fost aprobate tezele semestriale din sesiunea de vară la istoria românilor și
universală, geografie. S-a discutat despre necesitatea unei corectitudini în elaborarea evaluărilor sumative semestriale la disciplinile
socioumane și a probelor sportive la educația fizică. A fost prezentată o nouă modalitate de structurare a portofoliilor cadrelor didactice și
s-a dat un termen limitat pentru oformarea portofoliilor după noua metodologie. Profesorii și-au asumat responsabilitatea prezentării în
termenul stabilit a dărilor de seamă la discipline și a rapoartelor de activitate.
Ședințele Comisiei Metodice desfășurate pe parcusul anului de studiu 2017-2018 au avut un caracter constructiv pentru
identificarea și soluționarea problemelor astfel realizându-se toate obiectivele preconizate conform planului de activitate a catedrei.
II Activități cu caracter metodic:
Pe parcursul anului de studiu 2017-2018 a fost desfășurată o amplă activitate cu caracter instructiv-metodic. În cadrul Comisie
Metodice au fost desfășurate seminare instructiv-metodice cu următoarea tematică:
* Mentoratul – componentă importantă a procesului de îmbunătățire a calității educației, 18.10.17;
*Valorificarea competențelor profesionale, 15.11.17;
*Temele de cercetare profesională și concordanța lor cu misiunea liceului, 12.01.18;
*Rolul disciplinei educației fizice în procesul de formare a personalității elevului, 16.02.18;
*Utilizarea TIC în formarea și evaluarea competențelor specifice în contextul științelor socioumane, 15.03.18;
*Noile standarde ale competenței profesionale, 11.04.18.
Profesorii au participat activ la seminarele instructiv-metodice care s-au desfășurat în cadrul municipiului, republicii și cele
internaționale.Aceste seminare au fost benefice pentru creșterea profesională și familiarizarea cu noile standarde de competență
profesională. Cadrele didactice au fost premiate cu diplome de participare:

77
1.Program de formare continua pentru cadrele didactice preuniversitare, UPS „Ion Creangă” Metode interactive de predare –
evaluare la orele de istorie și educație civică ( 6 ore), nr. 995-1 din 31.03.2018, Natalia Moraru;
2.Conferință științifică UPS ”Ion Creangă” Patrimoniul cultural national și universal: dialog istoric, ediția II Tema comunicării:
Catalogul meșterilor în Parcul Național „Orhei”, nr.104, 27-28.04.2018, Natalia Moraru;
3. Curs internațional de formare organizat de Casa Corpului Didactic Sibiu în parteneriat cu Direcția Generală Educație, Tineret,
Sport Chișinău și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, 26-29.04.2018, Natalia Moraru;
4. Săptămâna electorală în școli.Lecție în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală în cadrul Campaniei de informare și educație
civică, în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente”, Democrația contează! Votul tău
contează! 21-25.05.2018; Natalia Moraru;
5.Seminar instructiv-metodic: Utilizarea TIC în evaluarea competențelor specifice la disciplina geografie, 23.11.17, Tatiana Zamfir;
6.Cursul nonformal: Instrumente Web pentru dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din Republica Moldova,
august,2017, Tatiana Zamfir;
7.Forum Educațional Național, ediția a 3-a organizat de asociația META: Adaptarea cerințelor curriculare la eficientizarea
dezvoltării competențelor în relația tripartită; educația formală-non-formală-informală; 09.09.17; Tatiana Zamfir;
8.Conferință națională; Platforme educaționale Online pentru cadrele didactice din Republica Moldova, 17.12.17;
9.Proiect interșcolar transfrontalier: Strategii didactice și de evaluare în sisteme de învățământ din Republica Moldova și România,
10-12.17; N.Guștiuc, T.Zamfir, N.Moraru;
10.Curs internațional de formare: Aspecte innovative și bune practice în managementul educațional din România și Republica
Moldova, 26-29.04.18, T.Zamfir;
11.Dezbateri publice: Schimbarea curriculei naționale la educația civică în „Educație pentru societate”, 08-06.18, L.Dodu;
12.Seminar științific-metodic: Antrenamentul sportiv modern. Aspecte teoretico-metodice”, 26.10.17, S.Armaș;
13.Conferință internațională: Tradițiile, perspectivele dezvoltării educației fizice, 26-26.05.18, S. Armaș.
III Activități cu caracter evaluativ :
Pe parcursul anului de studiu au avut loc activități cu caracter evaluativ. În luna septembrie a fost desfășurate evaluările inițiale la
istoria românilor și universală, educație civică, geografie,științe, educație tehnologică. Profesorii au prezentat analiza probelor de evaluare
inițială.Rezultatele obținute au permis diagnosticarea pedagogică la discipline. Conștientizînd nivelul de pregătire a elevilor, profesorii au
selectat metodele de lucru adecvate elevilor pentru a obține performanțe pe parcursul semestrelor la probele de evaluare sumativă.
Pe parcursul anului de studiu au fost oferite ore publice la științele socioumane și educație fizică în cadrul cărora profesorii au

78
demonstrat tenici și metode didactice avansate precum;
*Poziția fizico-geografică a Africii, clasa VI-C, 10.11.17, T. Zamfir;
*Relieful Africii, clasa VI-C, 23.10.17, T. Zamfir;
*Zonele naturale ale Australiei, clasa VI-C,29.04.18, T. Zamfir;
*Evoluția regimului politic în România: de la democrație la dictaură, clasa IX-C, 23.10.17, N.Moraru;
*Adevărul, Binele, Frumosul, Sacrul – valori general-umane, clasa V-A, 15.11.17, N. Moraru;
*Holocaust-ul în spațiul românesc, clasa XII-A, 06.10.17, N.Moraru;
*Revoluția condusă de Tudor Vladimirescu în Țările Române, clasa XI-A, 06.10.17, N.Moraru;
*Forme de proprietate în lumea antică, clasa X-A, 08.11.17, L.Dodu;
*Loviturile de atac la volei, perfecționarea tehnicii, clasa X-B, 02.11.17, S. Armaș;
*Driblingul element de baschet, clasa V-A, 13.10.17, I. Hersun.
În luna decembrie și luna mai s-au desfășurat tezele semestriale la istoria românilor și universală, geografie. Rezultatele au fost
prezentate administrației sub forma proceselor verbale,centralizatoarelor.
Rezultatele obținute în cadrul sesiunilor au demonstrat nivelul de pregătire a elevilor și abilitățile acestora la disciplinile
socioumaniste. Rezultate frumoase au obținut elevii în cadrul simulării examenelor de absolvire la istoria românilor și universală, clasa
IX, și clasa XII-a la istoria universală și a românilor, geografie.

IV.Activități cu caracter extracurricular :


Pe parcursul anului de studiu s-au desfășurat mai multe activități extracurriculare. Profesorii au participat activ și au contribuit la
valorificarea potențialului elevilor trezind un interes sporit. Elevii au avut posibilitatea să se manifeste în diverse domenii, au fost antrenați
în decade și lunarele recomandate în planul cadru. Au demonstrat abilitățile, creativitatea și capacități intelectuale.Cele mai multe
activități s-au desfășurat în cadrul:

-Acțiuni dedicate Zilei Justiției;


-Omagierea patronului spiritual al liceului-Onisifor Ghibu;
-Să creștem fără abuz, neglijare, exploatare, trafic;
-Ziua mondială a drepturilor copilului;
-Decada geografiei și istoriei;

79
-Campania de promovare a activismului civic și a voluntariatului;
-Campania „Împreună pentru prevenirea delicvenței juvenile”;
-Lunarul de propagare a cunoștințelor juridice „Noi și Legea”;
-Săptămâna educației europene;
-Ziua internațională a familiei;
-Săptămâna electorală în școli;
-Participări la cursele olimpice de ziua sportivului;
-Starturi vesele;
-Maraton 2017;
-Competiții la volei și baschet
Participarea activă a profesorilor Comisiei Metodice a Educației Socioumanistice la activitățile extracurriculare demonstrează dorința
de exploarare, de valorificare a potențialului elevilor dar și de creștere profesională.
V.Activități cu elevii dotați :
În scopul realizării obiectivelor Comisia Metodică a Educației Socioumanistice, activează în baza unui important domeniu –
diferențierii acțiunilor didactice conform grupurilor de elevi pe niveluri intelectuale în scopul activizării elevilor dotați, al exploarării
maxime a potențialului lor intelectual în perspectiva sporirii calității cunoștințelor/competențelor. Se acordă o atenție sporită elevilor
dotați, oferindu-le oportunități și strategii eficiente de formare a competențelor specifice în cadrul activităților educaționale la istoria
românilor și universală, educație civică, geografie și educație fizică.
Pe parcursul anului de studiu profesorii au practicat lucru diferențiat cu elevii dotați.Au fost desfășurate olimpiade la nivel local la
istoria românilor și universală, geografie Conferințe științifice în cadrul cărora elevii au demonstrat cunoștințe și competențe.
Elevii au obținut următoarele performanțe;
*Canja Victor, cl.IX-B, locul III, olimpiada la geografie (etapa sector);
*Cioina Violina, cl.X-A, locul III, olimpiada la geografie (etapa sector);
*Prodaus Ion, cl.VIII, loc III, Concurs municipal Sezont Ciubara;
*Friptu Ludmila, cl.VIII, loc III, Concurs municipal Sezont Ciubara;
*Huțuleac Cristian, cl,IX-B, loc III, Concurs municipal Sezont Ciubara;
*Cioina Violina, cl X-A, mențiune, Concurs municipal Sezont Ciubara;
*Paralela clasei V-a, mențiune, Concurs municipal Viitorii Herodoți;

80
*Frăsinescu Beatrice, cl.XI-A, mențiune, Concurs municipal Viitorii Herodoți;
*Macovei Cătălina, cl.IX-C, mențiune, olimpiada municipală (etapa sector);
*Cataraga Cristian, cl.X-a, loc I, olimpiada la istorie din cadrul UPS„Ion Creangă” în cadrul ușilor deschise;
*Boescu Ana, cl.XI-A, loc II, olimpiada la educație civică din cadrul UPS „Ion Creangă”în cadrul ușilor deschise;
*Mocanu Marialina, cl IX-a, loc II, olimpiada la educația fizică, etapa secor.
Lucru cu elevii dotați este o prioritate a profesorilor Comisiei Metodice Educație Socioumanistă Elevii care au avut performanțe în
cadru activităților curriculare și extracurriculare au primit diplome de participare și au fost stimulați cu calificative înalte de notare.
Deasemenea prin diplome de merit au fost desemnați și profesorii a căror discipoli au adus rezultate frumoase la nivel de municipiu.
RODICA CROITORU, profesoară de educaţie tehnologică, grad didactic superior, cond. cercului „Meşteriţa”

Expoziţia lucrărilor de artizanat în cadrul Inspectoratului Școlar Național (Inaugurarea celei de-a treia expoziții de artă în contextul
Zilei Internaționale a ocrotirii Copilului „Prin ani cu demnitate și succes”. Să promovăm talentul și creativitatea în școală (02.06.2017-
10.11.2017) Diplome: Musteață Cristina, Musteață Mădălina, Chiriac Laura, Buga Francesca, Mocanu Tatiana, Gorgos Nicoleta, Petcova
Valeria, Dodon Rada, Spînu Irina, Tofănică Gabriela, Severin Mădălina, Melnic Mihaela, Frăsinescu Beatris, Bălățel Cezara, Lisnic
Mihaela.

Expoziție în cadrul Proiectului interșcolar transfrontalier „ Strategii didactice și de evaluare în sistemele de învățămînt din România
și R. Moldova (Școala gimnazială nr. 12 Miron Costin din Galați, România – IPLT Onisifor Ghibu)” , 11.11.2017

Membru a comisiei de cooptare. Evaluator: Turculeț Gheorghe, profesor de educație tehnologică – Conferirea gradului didactic I.
Asistarea la ore – clasa a IX-a C (21.11.2017). Subiectul: Pirogravura – Arta decorării lemnului; clasa a IX-a B (23.11.2017).
Subiectul: Xirogravura – Grafica pe lemn; clasa IX-a C (28.11.2017). Subiectul: Aplicarea procedeelor de pirogravare; clasa IX-a B
(30.11.2017). Subiectul: Tehnica de manevrare a dălții. Gravura pe fibră.

Gala olimpicilor (Ediția 2017) - LT G. Asachi. Musteață Mădălina, cl. a VI-a C – Locul I (Premiu MARE – MEDALIE /470 lei),
Disciplina: Educație tehnologică, Modulul Arta acului (Cusutul și brodatul tradițional) , 29.11.2017

Expoziție de grup în cadrul Proiectului interșcolar transfrontalier, IPLT „ Onisifor Ghibu”, 30.11.2017

Expoziție de grup în cadrul în cadrul decadei comisiei metodice istorie/geografie/educație tehnologică, IPLT „ Onisifor Ghibu”,
01.12.2017
81
Expoziţie în funcţie de anotimp „ Obiecte de podoabă utilizate în cadrul Sărbătorilor de iarnă ” în cadrul concertului de dare de
seamă (de Revelion) a claselor cu profil și cercurilor, 21.12. 2017
Expoziţie de grup „Mărţişor. Ediția 2018”– în cadrul cabinetului de ed. tehnologică, februarie - martie 2018
Concursul de creație „Mărțișorul între tradiție și modernitate”, organizat de Direcția Educație Tineret și Sport, Centrul Educației
Estetice „Lăstărel”, Sectorul Buiucani în incinta LT„ V. Vasilache”, 23.02.2018
Secțiunea I – Mărțișoare tradiționale (obiecte pentru port)
Categoria a II: clasele IV- VI
Locul I – Mocanu Tatiana, cl.a VI-a C, IPLT „Onisifor Ghibu”

Locul III – Sacara Tatiana, cl. a VI-a B, IPLT „Onisifor Ghibu”

Secțiunea II Mărțișoare moderne (lucrări în volum)

Categoria a II: clasele IV- VI

Echipa formată din 2 elevi

Locul III - Buga Francesca, cl. V-a A , IPLT „Onisifor Ghibu”, Chiriac Laura, cl. V-a A , IPLT „Onisifor Ghibu”

Olimpiada la obiectul de studiu - educaţie tehnologică (Etapa I- şcolară) cab. de ed. tehnologică, 13-21.02 2018
Olimpiada la obiectul de studiu - educaţie tehnologică (Etapa II - sector) IPLT „Spiru Haret”, 24.03.2018

Locul I – Macovei Cătălina, cl. a IX-a C, modulul Croşetarea

Locul II – Melnic Mihaela, cl. a VIII-a C, modulul Croşetarea

Locul II – Buga Francesca, cl. a VI-a A, modulul Arta acului (Cusutul şi brodatul tradiţional)

Locul III – Chiriac Laura, cl. a VI-a A, modulul Arta acului (Cusutul şi brodatul tradiţional)

 Membră a comisiei de evaluare la olimpiada din sectorul Ciocana disciplina ed. tehnologică, 24.03.2018

Olimpiada la obiectul de studiu - educaţia tehnologică (Etapa III - municipiu)


82
LT„ V. Vasilachi ”, 22.04.2018:

Locul I (Premiul MARE) – Melnic Mihaela, cl. a VIII-a C, modulul Croşetarea

Locul I – Sîrbu Catalina, cl. a IX -a C, modulul Croşetarea

Locul III – Lupu Laura, cl. a IX-a A, modulul Croşetarea

Locul III – Musteață Mădălina, cl. a VII-a C, modulul Arta acului (Cusutul şi brodatul tradiţional)

Mențiune – Macovei Cătălina, cl. a IX-a C, modulul Croşetarea

Mențiune –Buga Francesca, cl. a VI-a A, modulul Arta acului (Cusutul şi brodatul tradiţional)

Mențiune – Chiriac Laura, cl. a VI-a A, modulul Arta acului (Cusutul şi brodatul tradiţional)

Conferinţa ştiinţifico-practică a elevilor „Muncă, talent, cutezanţă” (etapa I, şcolară ) - 26. 04.2018
Conferinţa ştiinţifico-practică a elevilor „Muncă, talent, cutezanţă” (etapa II- municipală) – LT „A. Puşckin” 29. 04.2018
Expoziţie personală

Locul I – Musteață Mădălina, cl. a VII-a C, modulul Arta acului (Cusutul şi brodatul tradiţional)

 Membră a comisiei de evaluare la Conferinţa ştiinţifico-practică a elevilor „Muncă, talent, cutezanţă” (etapa II- municipală),
LT „A. Puşckin” 29. 04.201

Gala Laureaților. Expoziție în cadrul concertului de dare de seamă a claselor cu profil și cercurilor, 25.05. 2018

VI.Reflecții, sugestii și concluzii:


În anul de studiu 2017-2018 s-au desfășurat mai multe activități didactice curriculare și extracurriculare, seminare instructiv-metodice în
cadrul Comisiei Metodice, în cadrul liceului, municipale, internaționale la care au participat activ cadrele didactice. Toți membrii Comisiei
Metodice au făcut față cerințelor și au realizat pe deplin obiectivele stabilite la începun de an școlar. Programul de studiu la istoria
românilor și universală, educație civică, geografie și educație fizică a fost îndeplinit. Au fost obținute rezultate frumoase la toate disciplinile

83
grație profesorilor care au depus un efor maximal în procesul de predare-învățare-evaluare. Planul de activitate a Comisiei metodice
Educație Socioumanistă aprobat pe anul de studiu 2017-2018 a fost realizat.
Pentru anul de studiu viitor profesorii și-au propus să continuă ceea ce nu au reușit în anul curent. Vor lucra mai mult asupra metodelor
didactice, asupra temelor de cercetare pentru dezvoltarea profesională.

PERFORMANŢELE CLASELOR DE PROFIL


Rezultatele concursului municipal al claselor cu profil muzical – coral , anul de studii 2017 -2018
Locul Numele/ Prenumele elevului Clasa Numele/ Prenumele profesorului
Marele Zmeu Sandu, acordeon V Grecu Valentina
premiu
I Sacara Tatiana, canto VI B Plăcintă Aliona
I Antohi - Lupu Marius, vioară VI B Panfil Valentina, m.c. Cataramă Victoria
I Mocanu Rebeca, vioară II B Panfil Valentina, m.c. Ghegheșco Olga
I Adam Andrei, saxofon VI B Drăgălin Valentin,m.c. Pînzari Natalia
I Colun Nicolae, nai VI B Drăgălin Valentin,m.c. Pînzari Natalia
I Gaideic Maximus, fluier III C Drăgălin Valentin,m.c. Pînzari Natalia
I Petrea Valentin, țambal VIII B Comendant Nichita, m.c. Pînzari Natalia
I Oxenti Eduard, acordeon VI B Grecu Valentina
I Valuța Bogdan, acordeon IV D Grecu Valentina
I Corul Mare VI B,VII B,VIII B, IX B Axenti Svetlana
I Corul Mic II B, III C Istrati Luminița
II Tulbea Daniela, canto IX B Plăcintă Aliona
II Calestru Gheorghe, fluier VII B Drăgălin Valentin,m.c. Pînzari Natalia
II Susla Nichita, fluier VII B Drăgălin Valentin,m.c. Pînzari Natalia

II Braga Ionuț, acordeon III Grecu Valentina


II Golban Mihai, pian IV D Cataramă Victoria

84
III Dașchevici Cristi, saxafon VII B Drăgălin Valentin
III Sajin Magdalena, vioară VI B Panfil Valentina
III Caraman Cătălina, canto VIII B Plăcintă Aliona
III Friptu Ludmila, canto VIII B Plăcintă Aliona
III Negoiță Iulian, țambal VIII B Comendant Nichita
III Balan Cătălina, pian IV D Ghegheșco Olga
III Turuta Micaela, pian II Evcev Tatiana
III Andreev Andreea, pian VI B Cataramă Victoria
III Pidghirnii Ruxanda, pian VI B
III Corul Mediu IV D, V B Istrati Luminița
Mențiune Croitoru Mădălina, pian IV D Cataramă Victoria
Mențiune Danu Paulina, pian II C Nistreanu Gabriela
Mențiune Capsamun Amelia, pian III C Nistreanu Gabriela
Mențiune Gorceac Alina, piana III C Nistreanu Gabriela
Mențiune Rotaru Victoria, piana VC Ghegheșco Olga
Mențiune Comon Cătălin, pian VC Evcev Tatiana

Rezultatele concursurilor claselor cu profil coregrafic , anul de studii 2017 -2018


Formaţia La Fântâna La Fântâna Dorului Constelaţia Constelaţia Profesor
artistică Dorului etapa municipiu Dansului Dansului
etapa sector etapa sector etapa sector
Formaţia de dans I,II I Sergiu Burlacu
sportive “Copilăria”
Formaţia de dans I,I I,II - - Baciu Andrei
Popular “Strămoşeasca”

85
Formaţia de dans II - - - Rîbiţchi Victor
Popular “Lozioara”
Formaţia de dans III - - - Cozma Oxana
Popular “Vatra
Neamului”

Elevii antrenați în concursuri de specialitate de toate nivelele (sectoriale, municipale, naționale, Comisia Metodica Educația
plastic

Concluzii, recomandări:

Proiectarea activităţilor instructiv-educative la disciplină– corect şi realist realizată – reprezintă o condiţie a succesului şi a eficienţei. De
calitatea proiectului de perspectivă elaborat de fiecare profesor la început de an şcolar, de coerența proiectării, realizării procesului și
evaluării rezultatelor, în mod direct, depinde calitatea procesului educaţional la fiecare disciplină şcolară.

Se recomandă :

La nivel de administraţie

 Să se asigure elaborarea proiectelor de lungă durată în conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a curriculumului
modernizat;
 Să se determine ca direcţie prioritară proiectarea personalizată a demersului didactic, instrumentul căreia este unitatea de
învăţare;
 Să se studieze literatura de specialitate cu referinţă la proiectarea formării de competenţe curriculare în cadrul activităţilor
educaţionale.
Comisiilor metodice:
 să se implice în elaborarea unui sistem în cadrul căruia toţi profesorii de la aria curiculară: limbă şi comunicare :(disciplinele:
limba şi literatura română.) aria curiculară socioumanistică:(discipl.: istoria romănilor şi universală, educaţia civică, geografia, ştiinţe)
86
aria curiculară arte :(discipl. educaţia muzicală, educaţia plastică) aria curiculară tehnologii :(discipl. educaţia tehnologică) vor elabora
proiecte pe unităţi de învăţare.

Cadrelor didactice:
 să se preocupe de autoformare şi autoperfecţionare în domeniul proiectării de lungă durată şi a unităţii de învăţare;
 să proiecteze unităţile de învăţare în scopul creării unui mediu de învăţare coerent formării competenţelor specifice disciplinei;
 să proiecteze raţional evaluările sumative din perspectiva formării competenţelor în contextul proiectării unităţii de învăţare.
 curriculare în cadrul activităţilor educaţionale.

ACTIVITATEA PSIHOLOGULUI

Obiectivele:
 Asigurarea climatului psihologic favorabil în cadrul relaţiilor elev-elev, elev-profesor, părinte-profesor;
 Identificarea elevilor ce necesită intervenţie psihologică;
 Identificarea grupului de risc;
 Dezvoltarea proceselor cognitive;
 Adaptarea elevilor la treptele de trecere.

Subiectul cercetării psihologice: studierea imaginii de sine la adolescente.

1.Total activităţi de psihoprofilaxie realizate în anul 2015-2016:

Beneficiari Forme de activitate Total


Comunicări Activităţi cu Seminare Alte activităţi
elemente de training activităţi
Elevi/copii 14 22 - 2 38
Părinţi 5 - - - 5

87
Cadre didactice 8 5 - - 13

Total 27 27 - 2 56

Subiectele cele mai relevante:

 Pentru elevi:
 Comunicarea eficientă în cadrul familiei;
 Măsuri de prevenire şi combatere a stresului;
 Gestionarea emoţiilor puternice.
 Pentru părinţi:
 Nivelul de cunoştinţe şi modul de adaptare şcolară a elevilor în treapta primară;
 Cauzele şi căile de soluţionare a conflictelor în familie.
 Pentru cadre didactice:
 Particularităţile psihologice de vîrstă ale elevilor din treapta primară, gimnazială;
 Formele neatenţiei şi combaterea ei.

2.Total consilieri realizate în anul de studii 2015-2016:

Beneficiari Total consilieri


Elevi/copii Individuale 106 159
Grup 53
Părinţi Individuale 30 30
Grup -
Cadre didactice Individuale 64 69
Grup 5

88
Total Individuale 200 258
Grup 58

Probleme abordate:
 Cu elevii: probleme de comportament, relaţiile elev-elev.
 Cu părinţii: particularităţile de vîrstă, criya perioadei preadolescentine.
 Cu cadrele didactice: particularităţile diferitor etape de vîrstă, relaţiile interpersonale etc.

3.Total supuşi psihodiagnosticului în anul de studii 2015-2016:

Beneficiari Psihodiagnostic/evaluare psihologică Total participanţi Total nivel scăzut

Elevi/copii Individuale 25 25 98
Grup 21 712
Părinţi Individuale - - -
Grup - -
Cadre Individuale - - -
didactice Grup - -
Total 46 737 98

Total tehnici utilizate: 23.

4.Total elevi incluşi în grupurile de dezvoltare şi remediere psihologică în anul de studii 2015-2016:

Tipul de remediere Total şedinţe Total participanţi


De grup 31 32
89
Individual 84 13
Total 115 45

Şedinţele de dezvoltare şi remediere psihologică au fost aplicate în scopul:


 Dezvoltarea proceselor cognitive;
 Diminuarea anxietăţii;
 Diminuarea nivelului de agresivitate;
 Dezvoltarea încrederii în sine;
 Îmbunătăţirea imaginii de sine etc.

5.Total asistări la ore,activităţi: 12.


6.Formarea şi dezvoltarea profesională:

A) Seminar, training, masă rtundă, conferinţă etc. (tema, locul desfăşurării, forma de participare)

Nivel Nr/o Tema, locul desfăşurării,forma de participare


Local 1. Activitatea psihologului şcolar: nomenclatorul cabinetului de asistenţă psihologică, acte
normative, registru de evidenţă a serviciului psihologic CPSP.

Ajustarea programelor de pregatire iniţială şi continuă a psihologilor la nevoile şcolii


2. moderne.
Municipal - -
Naţional 1. Conferinţa naţională cu participare internaţională „Şcoala modernă: dimensiuni psihologice
în evaluarea şi consilierea psihopedagogică” IPLT „Mircea Eliade ” (participant)
Internaţional - -

B)comunicări în Mass-media (TV, radio, publicaţii): --


Concluzii:
90
Anul de studii 2015-2016 a fost un an cu multe solicitări. S-a lucrat atît individual cu elevii, cît şi în grup. În acest an am reuşit să
acumulez mai multă experienţă. Progresul la fiecare elev este individual, la fel şi abordarea fiecărei situaţii în parte. Acesta depinde şi
de receptivitatea părinţilor şi a cadrelor didactice. Este un volum de lucru destul de mare, astfel există şi mici lacune, care motivează
dezvoltarea mea ca specialist. În mare parte, procesul de adaptare a elevilor a reuşit.

Sugestii cu referire la subiectele seminarelor organizate de DGETS/CPSP pentru anul viitor:

Subiectele pentru anul viitor ar putea viza diminuarea agresivităţii la elevi, luctul cu copii cu ADHD etc. Seminarele sunt foarte
eficiente, în special cînd sunt prezentate tehnici uşor de aplicat. În baza invitaţiilor devine dificilă participarea, deşi au fost organizate
teme interesante, şa care aş fi dorit să particip.

ACTIVITATEA BIBLIOTECARULUI

În anul 2017-2018, biblioteca liceului s-a încadrat în activitatea instituției atît în susţinerea procesului de instruire, cît şi a
procesului educaţional prin diferite activităţi extrașcolare.
Realizări:
Elevii claselor I – XII sunt asiguraţi cu manualele existente în fondurile bibliotecilor. Elevii claselor primare au beneficiat de
manuale gratis. In treapta gimnazială și liceală, elevii au achitat taxele de închiriere a manualelor. In acest scop au fost acumulate si
depuse la Banca de Economii, pe conturile liceului, 31238,61lei. Aceasta constituie 95,9 % din numărul de elevi din instituție. In
scopul susţinerii elevilor din familii defavorizate au fost achitate 1357,35 lei, drept subsidii.
Colecţia bibliotecii şcolare constituie 37090 de exemplare de carte, în valoare de 505811,40 lei. Fondul de literatură artistică este
de 15383 exemplare (116921,43 lei) și de manuale: 21707 exemplare (388889,97 lei), literatură medotică: 295 exemplare, literatură
în limba română: 12761 ex. (81%).
De serviciile bibliotecii au beneficiat 689 de beneficiari. Acești consumatori au vizitat biblioteca de 11771 ori şi au realizat un
împrumut de carte de 12371 exemplarte. Numărul de solicitanți de carte din bibliotecă constituie 77 % .
Pe parcursul anului biblioteca şcolară a organizat acţiuni de promovare a cărţii şi lecturii:
Expoziţii de carte :

91
Matematica – lumea cifrelor;
Limba maternă – fagure de miere;
Fizica în jurul nostru;
În lumea plantelor şi a animalelor;
În lumea artelor;
Călătorie în geografie;
De asemenea au fost organizate şi alte activităţi de promovare a cărţii şi lecturii:
Caledoscop literar-muzical „De dorul buneilor”,
Oră de frumos „Doamna cântecului românesc”,
Oră de nemurire „Trei culori şi o dragoste de neam”,
Portet de creaţie „Aureliu Busuioc”
Oră de bunătate
În cadrul etapei municipale a concursului „La izvoarele înţelepciunii”, eleva clasei a XI-a „A”, Iorgov Aliona, la etapa municipală şi
republicană s-a învrednicit de locul III.
Cu toate acestea, în activitatea bibliotecii rămîn acţiuni nerealizate. Starea deplorabila și nesatisfăcătoare a numărului de carte a
literaturii artistice pentru elevii din clasele primare influenţează asupra calităţii procesului de împrumut a literaturii acestei categorii de
beneficiari.

RAPORT DESPRE RESPECTAREA REGULAMENTULUI IGIENICO-SANITAR ÎN INSTITUŢIE


ŞI ORGANIZAREA MĂSURILOR DE DEMINUAREA A RISCULUI RĂSPÎNDIRII BOLILOR RESPIRATORII

Pe parcursul anului de studii s-a verificat respectarea regimului igienico-sanitar în instituţie şi s-a contatat că efectuarea curăţeniei
zilnice se efectuează conform normelor sanitaro-igienice. Conform datelor CMP în sector s-a depistat Hepatită de tip „A” şi conform
ordinului CMP s-a înăsprit regimul epidemic. S-a adus la cunoştinţă tuturor deriticătoarelor şi şefului pe gospodărie despre respectarea
normelor sanitare în scopul prevenirii epidemiilor. S-a procurat souții pentru dezinfectarea podelelor, viceelor şi suprafeţilor: soluţie
de Hypochlorid de sodiu de 14,9 %. În prezent cu acest dezinfectant se prelucrează tot spațiul din instituție. Pe parcursul lunii

92
decembrie s-a realizat un fleş mob cu genericul „Vedetele împotriva drogurilor”, unde s-au prezentat toţi elevii claselor a XI-a „A” cu
postere şi dans în faţa liceului.
Pe data de 1 decembrie s-a petrecut ziua mondială de combatere a infecţiei HIV/SIDA „Opriţi SIDA” – ţineţi promisiunea”. S-au
instalat postere în holul liceului, s-a discutat cu elevii clasei a XII-a „A”, s-au împărţit la elevi simbolul „Toleranţei şi solidarităţii faţă
de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA”. Deasemenea s-au petrecut convorbiri cu elevii claselor mici cu genericul „Nu ridica de jos
deşeuri periculoase. Siguranţa vieţii tale poate fi în pericol”. S-a vorbit copiilor despre dauna seringelor ce sunt aruncate pe jos, s-au
adus exemple de contaminare cu HIV/SIDA şi Hepatite şi procentajul de deces a infecţiilor.
De asemenea s-au dus convorbiri pe tema Obezităţii şi Diabetului zaharat. S-a efectuat antropometria şi s-a prescris îndreptări la
consultaţie copiilor cu greutate supraponderală.
Propuneri la curăţenia umedă: să se efectueze cu soluţii dezinfectante procurate recent şi prin clase şi pe coridoare şi în blocurile
sanitare.

ACTIVITATEA FINANCIARĂ

I. Descrierea generală a executării devizului de venituri și cheltuieli al bugetului


1. Planul aprobat pe venituri pentru anul 2018 este în sumă de 17027,7 mii lei, inclusiv alocații bugetare de la bugetul de stat 12821,7 mii lei,
din bugetul local – 3156,0 mii lei, venituri colectate 1050,0 mii lei (arenda proprietății publice), conform Deciziei nr.15/1, Anexa nr.27
din 22 decembrie 2017 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2018 în lectura a doua și corelarea acestuia”.
Alocații bugetare de la bugetul de stat cuprinde: 11 982,5 mii lei suma alocațiilor calculată după formulă per/elev și 839,2 mii lei mijloace
prevăzute pentru alimentarea gratuită a elevilor din clasele I-a –IV-a.

11 982,5 mii lei alocații calculate după formulă


Bugetul de stat
839,2 mii lei pentru alimentarea gratuită a elevilor din clasele I-a –IV-a.

Bugetul municipal este format din: 2 690,8 mii lei mijloace prevăzute la salariu pentru clasele cu profil, 465,2 mii lei mijloace pentru
alimentarea gratuită a elevilor cl. V-a – IX-a.

93
2 690,8 mii lei clasele cu profil
Bugetul mun.
465,2 mii lei alimentarea gratuită a elevilor cl. V-a – IX-a

a). În ceea ce privește planul precizat, acesta constituie 17 170,1 mii lei, majorându-se în raport cu planul aprobat inițial cu 142,4 mii lei
format din:
*77,7 mii lei alocați de la bugetul municipal pentru tineri specialiști, conform Deciziei nr.15/1 din 22.12.2017 Anexa nr.4.1
*64,7 mii lei cheltuieli pentru achitarea salariului a cadrului de sprijin, conform
Deciziei nr.15/1 din 22.12.2017 Anexa nr.4.2

Veniturile planificate de la plata pentru locațiunea bunurilor / patrimoniului public sunt în sumă de 1050,0 mii lei. S-a executat 567,5 mii lei.
Veniturile efective au constituit 567,5 mii lei cu 6,6 mii lei mai puțin față de anul 2017, care reprezintă economia formată a serviciilor
comunale al Liceului Teoretic „Petru Rareș” din care se alimentează dintr-o rețea cu Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”.
Veniturile de la active intrate cu titlu gratuit în anul 2018 constituie 179,1 mii lei: echivalentul în lei a mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit.
Nivelul executării veniturilor de casă față de planul precizat este de 60,0 la sută, tot atât și veniturile efective 61,0 %. Comparativ cu nivelul
executării în anul 2017 îi acelaș procentaj.
2. În privința cheltuielilor, planul aprobat constituie 17 027,7 mii lei, iar cel precizat 17 170,1 mii lei, cauza devierii fiind descrisă mai sus
(punct. 1).
b). Cheltuielile de casă pentru anul 2018 s-au executat în sumă de 10 298,8 mii lei şi deţin ponderea de 60,0 % din prevederile planului
precizat pe an.

Denumirea ECO (k 2) Anul 2017 Anul 2018 Diferența


Cheltuieli de personal 21 6357,0 7771,8 1414,8
Bunuri și servicii 22 1514,4 1512,0 -2,4
Prestații sociale 27 14,9 11,1 -3,8
Mijloace fixe 31 339,5 103,8 -235,7
Stocuri materiale circulante 33 38,3 52,0 13,7
Bunuri și servicii 22 754,9 832,1 77,2
94
(alimentația)
TOTAL 9021,0 10298,8 1277,8

Din tabel noi observăm că suma cheltuielilor executate în anul curent în comparație cu aceeași perioadă a anului 2017 este cu 1277,8 mii lei
mai mare.
Din diagrama nr.1 putem observa evoluţia cheltuielilor de casă repartizate pe articole de cheltuieli.
Diagrama nr. 1. Evoluţia executată în perioada de gestiune, mii lei

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
anul 2018
0

anul 2018

Finanțarea acestor cheltuieli constă din:


transferuri de la bugetul de stat – 7220,7 mii lei s-a executat 56%;
95
finanțare de la bugetul municipal – 2510,7 mii lei s-a executat 80%;
venituri din plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului 567,4 mii lei s-a executat 54% față de planul precizat.
Cît despre cheltuielile efective, acestea constituie suma de 10 478,3 mii lei și reprezintă 61,0 % față de planul precizat.

În continuare este prezentată analiza cheltuielilor efective în anul 2018.

Diagrama nr. 2. Evoluţia cheltuielilor efective pe grupe de conturi, mii lei

5508.6
6000

5000

4000

3000

2050.1
anul 2018
1539.1

2000

1000
202.2

10.5

0.2
0
211 212 221 222 273 289 231 232

3. Dintre cheltuielile efective ale instituției realizate pe parcursul anului 2018, se enumeră:

96
cheltuieli pentru alimentația elevilor în sumă de 716,6 mii lei, dintre care: 733,7 mii lei – din bugetul de stat și 430,4 mii lei – din bugetul
municipal;
Au fost alimentați:
cu dejun cald – cl. I-IV-a – 476 elevi * 91 zile în sumă de 504,6 mii lei;
cu dejun cald – cl. V-IX-a – 42 elevi * 91 zile în sumă de 43,8 mii lei;
cu dejun și prînz – grupa cu regim prelungit (20% din totalul elevilor ce frecventează gr. cu regim prelungit) – 88 elevi * 91 zile în sumă
de 168,2 mii lei.

Cheltuieli efective pentru alimentația elevilor mii lei


Alimentația Nr. de elevi Cheltuieli reale Nr. de Cheltuieli reale p/u Devieri
sem. I 2017 p/u sem. I 2017 elevi sem. I sem. I 2018
2018
Dejun cl.1-4 476 444,8 476 504,6 59,8
Dejun cl.5-9 41 38,7 42 43,8 5,1
GRP 91 156,5 88 168,2 11,7
TOTAL 608 640,0 606 716,6 76,6

Cheltuielile pentru alimentația elevilor comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent s-a majorat cu 76,6 mii lei din cauza sumei
de majorare a alimintației.
4. Au fost finisate lucrări de reparații capitale 20,1 mii lei pentru anul 2017;

II. Descrierea informației din bilanțul contabil


Activul bilanţului coincide cu pasivul înregistrînd o majorare faţa de începutul anului cu 128,3 mii lei şi constituie suma de 4992,6 mii lei,
dintre care active nefinanciare – 4956,5 mii lei şi active financiare – 36,1 mii lei.
O componentă a activelor nefinanciare sunt mijloacele fixe care constituie la 01.07.2018 suma de 5807,0 mii lei, înregistrind o majorare
cu 262,9 mii lei față de inceputul anului. Această creștere este cauzată de:
* primirea cu titlu gratuit a 13 bucăți de computatoare în valoare de 179,1 mii lei.
* s-a procurat antivirus pentru 3 ani în sumă de 22,3 mii lei;

97
* achiziționarea tehnicii de calcul (a unui computator) în sumă de 15,8 mii lei;
* achiziționarea 4 cămiri video în sumă de 10,0 mii lei;
* achiziționarea literaturii artistice în sumă de 22,5 mii lei;
* s-a procurat un (contor electric 5,0 mii lei, mașina de găurt 3,0 mii lei, două conteinere pentru deșeuri 5,2 mii lei ) total în sumă de 13,2
mii lei
Valoarea de bilant a mijloacelor fixe la 01.07.2018 constituie 4 842,3 mii lei.
Cealaltă componentă a activelor nefinanciare o reprezintă stocurile de materiale circulante care constituie suma de 114,2 mii lei,
micșorându-se cu -150,5 mii lei față de începutul anului. Pe parcursul anului 2018 au fost procurate: materiale sanitare în valoare de 0,2 mii
lei, în sumă de 42,1 mii lei materiale de construcție, rechizite de birou și materiale de uz gospodăresc în sumă de 9,0 mii lei. De asemenea
au fost casate materiale pentru necesitățile instituției în sumă de 202,2 mii lei.
Pasivul bilanțului instituției este alcătuit din datorii interne, care s-a micșorat cu
1 047,2 mii lei în raport cu începutul anului și constituie 229,7 mii lei (descifrarea în anexa nr.1 la nota narativă) și rezultatul financiar al
instituției ce constituie datorii
1167,2 mii lei și este divizat în rezultatul financiar a anului curent (vezi forma FD-042).
La conturile extrabilanțiere sunt activele luate în arendă (manuale arendate) -371,1 mii lei și formulare de valoare (facturi de expediție și
delegatii) în sumă de 0,3 mii lei.

III. Descrierea creanțelor și datoriilor


Creanțele și datorii la partea de venituri la situația din 31.06.2018 nu sunt.
La partea de cheltuieli datoriile constituie 210,4 mii lei, ceea ce semnifică: 185,1 mii lei - salariul calculat pentru luna iunie care se va
achita în luna iulie; 25,3 mii lei – serviciile comunale pentru luna iunie (descifrarea în anexa nr.1 la nota narativă); pentru active
nefinanciare 0,2 mii lei.

IV. Descrierea performanței pe programe/subprograme și pe contingente


Conform Deciziei nr. 15/1 din 22 decembrie Anexa nr.7 pentru Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu” pentru anul 2018 au fost aprobate
179 unităţi în state, însă pentru perioada de gestiune îndeplinită numărul de unităţi este de 162.

98
Tabelul nr.1. Analiza unităţilor de personal

Categoria de personal Nr. unităţi Nr. unităţi Devieri


conform statelor executat (+;-)
la 01.01.2018
Personal de conducere 10 9 -1
Personal de profil: 125 115 -10
inclusiv
111 111 0
personal pedagogic
Personal auxiliar şi de
44 38 -6
deservire
Total: 179 162 -17

Analizînd datele de mai sus, observăm că numărul posturilor ocupate este mai mic decît cel planificat conform statelor de funcţiune pentru
anul 2018 la situaţia din 01.07.2018 existînd 17 locuri vacante, 10 dintre ele – ale cadrelor didactice, 0,5 director adjunct, personal auxiliar
6 unit.

În instituție la data de 01.07.2018 activează 111 persoane, dintre care: 9 persoane de conducere, 83 cadre didactice, 1 psihologi, 1 cadru de
sprijin și 18 – personal auxiliar și cu funcții complexe. În comparație cu anul 2017 nr. personalului s-a majorat cu 3-ei unități fiind-că s-a
majorat o clasă gimnazială.
În ceea ce priveşte numărul de elevi care îşi fac studiile în liceu, este prezentat în tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 2. Analiza numărului de elevi ce studiază în liceu la 01.01.2018


Planificat Real Devieri (+,-)
Clasa
nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi
I-IV 18 587 18 587
99
V-IX 16 474 16 473 -1
X-XII 6 171 6 171
Total 40 1232 40 1231 -1

Datele reflectate în tabelul nr. 2 indică o micșorare a numărului de elevi cu -1 elev. În comparație cu anul 2017 numărul de clase s-a
majorat V-IX cu 1(una) clasă, ceea ce duce la majorarea bugetului pentru anul 2018 cu 1413,7mii lei.
2. Cheltuielile salariale calculate pentru anul 2018 constituie suma de 5508,6 mii lei, cu 972,5 mii lei mai mult față de anul 2017, ce se
datorează majorării salariale cu 11,3 % de la 01.09.2017 și majorării a trei unități.
Salariul mediu lunar al angajaţilor la situaţia din 01.07.2018 constituie 7,3 mii lei, inclusiv pe funcţii:
personal de conducere – 10,0 mii lei;
personal pedagogic – 8,0 mii lei;
personal auxiliar şi de deservire - 3,2 mii lei.
Din punct de vedere a analizei raportului elevi/profesor fiecărui profesor îi revin 17 elevi, iar raportul elevi/personal auxiliar arată că
pentru 60 de elevi revine o unitate de personal auxiliar.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATĂȚILE EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE


ȘI EXTRACURICULARE ÎN ANUL DE STUDIU 2017-2018

ZAMFIR TATIANA
,, Ca să faci lucruri mari nu trebuie să fii un geniu,
nu trebuie să stai deasupra oamenilor, ci să fii alături de ei”.
(Montesqueu)

100
Activitatea educativă extracurriculară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor
dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice, ea dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii
în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, o simbioză
lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.
În anul de studii 2017-2018 eforturile diriginţilor de clasă şi ale conducătorilor de cerc au fost orientate spre transformarea liceului în
unul de calitate. Managementul calităţii educaţiei a fost realizat la nivelul instituţiei prin crearea unor sisteme prezente în toate etapele
proiectării dezvoltării unităţii şcolare: misiune, diagnosticare, obiective de referinţă şi operaţionale.
Pe parcursul anului de studii 2017-2018 capitolul educaţie şi activitate extracurriculară în liceu a fost orientat spre realizarea
următoarelor obiective:
✓ implementarea curriculumului la Dirigenţie şi a noilor tehnologii educaţionale, racordat la Codului Educaţiei din Republica Moldova;
✓ dezvoltarea liberă şi armonioasă a personalităţii copilului, capabil să-şi dezvolte potenţialul creativ şi să-şi atingă aspiraţiile personale;
✓ acordarea asistenţei metodice diriginţilor de clasă şi conducătorilor de cerc în vederea prerfecării documentaţiei la capitolul proiectare
şi realizare;
✓ monitorizarea şi evaluarea activităţilor educaţionale;
✓ impicarea tuturor elevilor în diverse activităţi pe interese.
La realizarea tuturor obiectivelor şi-au adus aportul 40 de diriginţi 4 conducători de cerc. Din cei 40 de diriginţi, toţi au studii
superioare, 34 dețin grade didactic: superior-5, gradul I- 13, gradul II-16.

101
Calificarea diriginților de clasă

3% 14%

Superior
46%
Intâi
37%
Doi
Fara grad

Tabelul 1: Structura comisiei metodice conform vechimei de muncă, anul de studii 2017-2018

0-3ani 4-5 ani 6-8ani 9-13ani 14-18ani 19-....


N N N
Anul N N
r % r % % r % % Nr. %
r r
. . .
2017-
201 0 0 3 6 4 8 4 8 7 34 22 44
8

102
Structura comisiei metodice conform vechimei de
munca anul de studii 2017-2018
4-5 ani
6% 6-8 ani
8%
9-13 ani
19-…… ani 8%
44%
14-18 ani
34%

Comisia metodică a diriginților și a conducătorilor de cerc şi-au desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la
începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative apărute ulterior. În anul școlar 2017-2018, activitatea
Comisiei metodice a diriginților și a conducătorilor de cerc şi-a propus drept prioritate o mai mare atenţie acordată creşterii standardelor
de performanţă, redimensionarea orei de dirigenție din perspectiva valenţelor educaţiei de impact, modului în care elevii se integrează
în colectivele lor, creşterii interesului pentru învăţătură, privită şi din latura non-formală şi informală. Pentru atingerea şi punerea în
practică a acestor obiective majore propuse, precum şi în planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative extraşcolare, am ţinut cont
de ultimele publicaţii în domeniu, de interesele, preferinţele, abilităţile, aptitudinile, motivaţiile şi nevoile de formare profesionala ale
elevilor noştri, de planul cadru de învăţământ şi de idealul educaţional al şcolii contemporane, în vederea realizării învăţării depline ca
proces instructiv-educativ şi ca produs cu finalitate “măsurabilă” – transformarea “educabililor” în membri activi şi responsabili ai
comunităţii în care trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea, ai societăţii democratice şi ai marii familii europene. Activităţile educative
desfăşurate au fost în număr generos la fiecare comisie aflată în subordine şi au vizat procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel,
activităţile realizate s-au situat în sfera Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei pentru dezvoltare personală, Educaţiei pentru receptarea
valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile democraţiei, Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile copilului,
Educaţiei incluzive (valorificarea fiecarui elev) , Educaţiei ecologice, etc.

103
La începutul anului şcolar, în cadrul activităţilor educative din unitatea de învățământ, au fost realizate documentele specifice de
planificare a activităţii educative: planul managerial al consilierului educativ, programul activităţilor educative extraşcolare şi
extracurriculare, graficul desfăşurării acestor activităţi. S-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programele de
activitate ale acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea / feedback-ul. S-au
identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii şi în consonanţă cu strategiile privind asigurarea calităţii în
educaţie.
Activitatea educativă s-a desfăşurat conform Planurilor de lungă durata prezentate de către diriginţi la începutul lunii septembrie.
Profesorii claselor au colaborat cu profesorii diriginţi, cu dir. adj. pentru educație şi cu elevii aleşi în consiliul Şcolar al Elevilor,
realizând numeroase activităţi educative, incitante şi cu un impact educaţional deosebit.
Planificările anuale şi calendaristice, unităţile de învăţare şi proiectele didactice au fost realizate în conformitate cu Curriculum la
dirigenție și au fost predate la timp. În proiectele de lungă durată, se respectă ordinea parcurgerii elementelor de conţinut, logica
ştiinţifică, conţinuturile în baza curriculumului şi recomandărilor metodice. Se ţine cont de nivelul de pregătire al clasei, de
particularităţile de vârtsă şi individuale ale elevilor. Metodele didactice, tehnicile de lucru, este cea mai flexibilă parte a proiectului de
lungă durată. Atât diriginţii, cât şi conducătorii de cerc le-au selectat pe cele care corespund cel mai bine obiectivului vizat şi răspund
nevoii de formare a personalităţii elevilor. Proiectele de lungă durată însumează în ele eşalonarea tuturor componentelor obligatorii:
modul, conţinut, obiective, activităţi de învăţare/evaluare, resurse materiale şi de documentare, data şi numărul de ore. Toate
proiectele de lungă durată au fost aprobate şi vizate de directorul liceului. Rezultatele controlului a fost prezentat la Consiliul de
Administraţie, desfăşurat în luna septembrie.
La fiecare activitate educativă ce s-a derulat, am folosit materiale specifice şi auxiliare pentru eficientizarea procesului educativ
(filme educative, prezentări ppt, afişe, planşe, scheme, fişe,materiale audio, video, etc.). De asemenea, prin invitaţii aduşi în faţa
elevilor, am încercat să le ofer modele umane demne de urmat, de la care să poată prelua nu doar informaţii, ci şi atitudini superioare,
care să le modeleze armonios caracterul. Elevii au fost în permanenţă antrenaţi în procesul educativ, stimulaţi şi evaluaţi corespunzător,
prin raportare la noile prevederi metodologice. De asemenea, au fost testaţi în vederea diagnosticării şi remedierii eventualelor
dificultăţi pe tot parcursul anului, prin implicarea lor directă în activităţi, prin discuţii, exerciţii practice, problematizări, dezbateri, etc.
La începutul anului școlar, am conceput programul activităţilor educative, pe care, în majoritatea cazurilor, am reuşit să le pun în
practică, nerămânând în stadiul de proiect educativ. Am realizat analiza SWOT a rezultatelor fiecărei activităţi educative organizate,
precum și un plan de măsuri și activități remediale. Cu elevii s-a menținut întotdeauna o bună comunicare didactică, ei fiind constant
informaţi cu privire la organizarea acestor activităţi, iar un punct forte îl reprezintă colaborarea fructuoasă şi deosebit de armonioasă cu

104
elevii reprezentanţi ai Consiliului Şcolar al Elevilor, pe care i-am avut permanent colaboratori şi alături de care am iniţiat activităţile
educative, venind , astfel, în folosul elevilor din întreaga şcoală.
În desfăşurarea activităţilor educative, am vizat următoarele obiective:
îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii;
încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar;
informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrării sociale optime;
identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe
legate de traseul lor educativ:absenteism, violenţă verbală şi fizică etc.;
eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice;
formarea unui comportament civilizat în şcoală, familie şi societate realizat prin responsabilizarea elevilor.
Pe parcursul anului de studii a fost organizat un spectru larg de activităţi metodice: reuniuni metodice – 3 (“Dinamica valorilor
contemporane – riscuri și provocări pentru educația Tinerii generații”, 2- ”Raportul activității diriginților de clasă și a conducătorilor de
cerc la finele anului școlar); seminare instructive metodice – 2 (“Competențe managerial-gestionarea situațiilor de conflict”, “Rolul
dirigintelui de clasă în coordonarea efortului școală-familie pentru prevenirea și reducerea fenomenelor antisociale”.), training-1
(“Educația pentru carieră – parte integrantă a procesului educațional”), Workshop-1 ( Rolul dirigintelui în abordarea creativă a
activității educative de calitate), ceea ce a contribuit la formarea continuă şi profesonală a diriginţilor şi conducătorilor de cerc.
În conformitate acordul de parteneriat cu AO Temelii Tari pe data de 08. 12.2017, în incinta IPLT O. Ghibu, s-a desfăşurat
Seminarul teoretico-practic a diriginților de clasă și a conducătorilor de cerc cu genericul ,,Tehnici de cunoaştere a mentalităţii şi a
personalităţii copilului”. Seminarul s-a desfăşurat conform mottoului: ,,Personalitatea reprezintă cea mai înaltă sinteză sufletească.
Misiunea personalităţii este ca prin ea să se contribuie la realizarea umanităţii”.
Activitatea seminarului a fost orientată în realizarea următoarelor obiective:
familiarizarea cu tehnicile de cunoaştere a mentalităţii şi a personalităţii copilului;
demonstrarea bunelor practici a formelor şi metodelor implementate în IPLT O. Ghibu în formarea personalităţii copilului;
demonstrarea rolului activităţilor educaţionale ale instituţiei pentru formarea unei personalităţi puternice, multilateral dezvoltate,
creative şi adaptate la cerinţele societăţii; formarea continuă a diriginților prin utilizarea standardelor de calitate şi formarea
competenţelor de autoevaluare corespunzătoare lor. În cadrul seminarului au fost precomizate 2 ore publice la dirigenţie în clasa a V-a
şi a VIII-a, diriginţi Baciu Andrei şi Bejan Tatiana. Ora publică la dirigenţie în clasa a V-a realizată de către Baciu Andrei a avut ca
subiect: ,,Politeţea-floare rară”. Diriginții au urmărit cu atenţie activitatea elevilor clasei a V-a. Au fost utilizate diverse tehnici şi
metode de lucru. Pot fi menţionate aşa tehnici de cunoaştere a personalităţii ca: observarea, convorbirea, metoda cunoaşterii produselor

105
activităţii. Reeşind din particularităţile de vârstă a copiilor de clasa a V-a au fost folosite multe momente de joc didactic, materiale
didactice expresive, dar s-a utilizat şi tehnologia digitală: leptopul şi tableta. S-a pus accent pe activitatea fiecărui elev, pe capacităţile
individuale a fiecărui copil, pe dezvoltarea creativităţii şi a personalităţii libere.
Ora de dirigenţie în clasa a VIII-a a fost susţinută de doamna Bejan Tatiana şi a avut ca subiect : ,,Voinţa şi importanţa ei pentru
autorealizare”. Ca un fir roşu de-a lungul orei a trecut afirmaţia conform cărea voinţa reprezintă ,,motorul” personalităţii umane,
pilonul ei de susţinere. Elevii au fost puşi în diverse situaţii în care trebuiau să de-a răspunsuri trecute prin prisma propriilor gânduri,
păreri şi experienţe de viaţă. În cadrul lecţiei au fos utilizate aşa metode ca : testul ,,Bezea”, studiul de caz, jocul didactic. Pe parcursul
întregii ore a persistat utilizarea TIC-ului. În concluzie elevii au emis ideea că toate marile realizări umane din ştiinţă, tehnică, artă,
sport sunt rezultatul unor mari eforturi de voinţă. Chiar şi insuccesele ne pot determina să perseverăm mobilizându-ne voinţa. Iar
principalul teren de antrenament al voinţei pentru elevi este învăţătura, pregătirea şcolară. Ambele ore au fost apreciate cu calificativul
foarte bine. Aceste activităţi au demonstrat o relaţie strânsă între diriginte-elevi dar şi cea dintre elev-elev.
Seminarul a continuat cu o activitate in atelier. Moderatori au fost doama Lupu Svetlana şi Chesari Mihai AO Temelii Tari.
Chesari Mihai a prezentat tehnicile de cunoaştere a mentalităţii şi personalităţii copilului.Din cele relatate putem menţiona că practica
pedagogică demonstrează că în domeniul instruirii şi educaţiei este foarte important de studiat personalitatea elevului. Fiecare profesor
trebuie să cunoască tehnicile de cunoaştere a mentalităţii şi a personalităţii copilului pentru a diagnostica resursele elevului şi a
interveni adecvat în modelarea personalităţii viitorilor cetăţeni, a omului de mâine. Printre aceste metode putem evidenţia: observaţia,
convorbirea, chestionarul, metoda biografică, metoda testelor. Pentru activitate practică a fost propus un test de determinare a
temperamentului, conform căruia fiecare participant şi-a determinat tipul de teperament. Cu o informaţie a venit şi doamna Lupu
Svetlana despre Standardele de calitate şi autoevaluarea conform acestora. Standardul de calitate reprezintă un ansamblu de norme care
reglamentează calitatea şi acoperă întreaga funcţionare a liceului. Principala sarcină din viaţa unui om este să se nască,să devină ceea ce
îi permite potenţialul. Cel mai important produs al efortului său este propria personalitate.
De un real folos a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă și temeinică formare a elevilor noștri, în
acțiunile claselor, completându-ne reciproc. Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter și
transdisciplinara, limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe.

106
Un portofoli al dirigintelui sau a conducătorului de cerc este necesar să fie lucrativ și în timp real sa fie informați toți diriginții
despre ce au de făcut în timpul apropiat el este alcătuit de obicei din mai multe părți, începând de la activitatea metodică până la
activitățile extracuriculare planificate la nivel de instituție. De asemenea, el mai poate presupune și muncă în echipă. Cu cât îți dozezi
mai eficient timpul și cu cât ești mai bine organizat, cu atât activitatea în funcție de diriginte sau conducător de cerc are mai mari șanse
de reușită. De doi ani am descoperit Trello, o aplicație gratuită pentru un management eficient. Cu ajutorul lui Trello, diriginții pot să
își organizeze cât mai eficient timpul și să administreze numeroase proiecte / activități extracuriculare / ședinte cu părinții/ schimb
de experiență împreună cu colegii de echipă, toți având acces la ,,organizator,, și putând face orice modificare doresc.
Aplicația poate fi utilizată de pe mobil, iPhone, tablet și nu în ultimul rând brower web.
În situația în care există mai multă proiecte care trebuie adăugată pe panoul virtual, este important ca acestea să poarta un nume care să
le facă ușor de recunoaștere. Nu există o limită de membri ai portofoliului, ba mai mult, aplicația îți oferă și beneficii în cazul în care
inveți o persoană să își facă un cont pe Trello. Invitând să folosescă acest instrument, vei beneficia de pachetul Trello Gold pentru o
lună. Cel mai mult mi-a plăcut faptul că Trello este foarte intuitiv, ușor de utilizat, interactive și, nu în ultimul rând, faptul că fiecare
membru al echipei poate să aibă o viziune de ansamblu asupra proiectului. Micul dezanvantaj al aplicației constă în aceea că, folosind
prea intens Trello, ajungi să comunici mai mult virtual cu membrii echipei. Trello este în mod cert un instrument eficient pentru a-ți
crește productivitatea și de a-ți planifica în mod judicios timpul.
Funcționalitatea: aplicația le permite diriginților/conducătorilor de cerc să își organizeze și administreze activitatea având acces la
un șir de material structurate tematic, aceștia din urmă având acces la documente și putând face modificări în timp real. Diriginții pot
atașa poze, comentarii, liste de verificare și termene limită pentru finalizarea anumitor sarcini/rapoarte, etc.

107
Portofoliul electronic poate ajunta la: optimizarea cunoaștințelor și
competențelor individuale; dezvoltarea profesională continuă; dezvoltarea
cunoștințelor și a competențelor organizaționale; consolidarea comunităților
de invățare; formularea politicilor educaționale și de invățare; optimizarea
calității ofertei.
Avantajele: obligă profesorul la o muncă de calitate, la
responsabilitate și rigoare profesională, întrucât toate documentele sunt la
vedere; permite pastrarea materialelor și organizarea acestora astfel incât să
fie operaționale.
Noile tendinţe educaţionale promovate în cadrul reformei învăţământului
trebuie să pună accentul pe formarea unei personalităţi libere şi independente
care va fi capabil să ia decizii în situaţii dificile şi riscante. În aceste condiţii,
şcoala trebuie să devină un prieten al copilului, deschisă pentru toţi membrii
comunităţii. Un rol aparte în formarea unei şcoli prietenoase copilului o are
familia-considerată şi prima şcoală a copilului. De asemenea, un rol deosebit
de important îl are şi comunitatea, care este obligată să ofere un mediu optim de dezvoltare, de socializare şi educare a copilului. Prin
urmare, luate doar în ansamblu, şcoala, familia şi comunitatea vor reprezenta o „finalitate” în dezvoltarea copilului bazată pe
respectarea tuturor principiilor caracteristice unei societăţi democratice.
Unul dintre parteneriatele iternaţionale care demonstrează colaborarea şcoală-familie-comunitate cu cadrele didactice din Școala
Gimnazială Miron Costin, Galați, România în cadrul unui proiect transfrontalier Strategii didactice și de evaluare în sistemele de
învățământ din România și din Republica Moldova, unde a avut loc un schimb de experiență prin participare la programul
Erasmus+, eTwinning, în acelaș timp au fost comparate cele două sisteme educative pentru a putea identifica strategii de amiliorare a
actului educativ, pentru a crește motivația pentru învățare și, implicit, calitatea educației.
Unul dintre parteneriatele iternaţionale care demonstrează colaborarea şcoală-familie-comunitate cu masteranzii de la Universitatea
A. I. Cuza, Iași.
Unul dintre parteneriatele naţionale care demonstrează colaborarea şcoală-familie-comunitate este „Mecanismul intersectorial de
cooperare pentru identificarea, evaluarea asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei,
neglijării, exploatării şi traficului” între Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Culturii Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătății

108
Muncii și Protecţiei Sociale. Acest parteneriat are drept obiectiv prevenirea copilului împotriva tuturor tipurilor de violenţă-fizică,
sexuală, psihologică, spirituală sau economică şi aplicarea măsurilor de protecţie a copilului – victimă. Drept consecinţă a acestui
parteneriat, la nivel de instituţie a fost desemnat un coordonator care este obligat să completeze „Fişa de sesizare a cazului de abuz” în
„Registrul de evidenţă a sesizărilor în cazurile de abuz şi neglijare a copiilor”. Ca și consecinţă, în primul semestru al anului de studii
2017-2018 au fost identificate 63 cazuri de violenţă faţă de copii, dintre care 5 cazuri de abuz fizic, 50 cazuri de abuz psihologic, 8
cazuri de neglijare. Important este că cele mai multe cazuri au fost sesizate de elevi-60, iar 8 fiind sesizate de cadre didactice. Aceste
cifre ne demonstrează că elevii cunosc şi pot să-şi apere drepturile atunci când ele sunt încălcate. Ca rezultat, familiile copiilor cât şi
elevii supuşi diferitor forme de violenţă au obţinut asistenţă din partea psihologului prin intermediul şcolii, fiind susţinuţi de membrii
comunităţii.
Un exemplu de implicare activă în cadrul colaborării şcoală-familie o reprezintă „Boxa de Încredere” instalată în incinta instituţiei
care are drept scop identificarea problemelor/cazurilor de încălcare a drepturilor copiilor. Este de menţionat că elevii depun aceste
petiţii fără a se identifica ceea ce măreşte gradul de obiectivitate asupra petiţiilor, în acelaşi timp oferă elevilor posibilitatea de a
„vedea” real problemele şcolii, care ulterior sunt analizate şi rezolvate în dependenţă de gravitatea lor de către administraţie.
Dată fiind misiunea pe care societatea i-o atribuie şcolii, acesteia îi revine rolul de a iniţia şi de a facilita derularea unor parteneriate
educaţionale, prin sensibilizarea şi atragerea potenţialilor parteneri.
Din această menire care îi revine şcolii decurge şi rolul ei de promotor, facilitator şi coordonator al parteneriatului educaţional, ea
urmând a încerca să iniţieze şi să menţină legături strânse cu un număr cât mai mare de instituţii şi de grupuri sociale. În orice relaţie de
parteneriat, esenţial este ca participanţii să adere la un set de valori şi obiective comune, ca: asigurarea egalităţii şanselor în
educaţie; încurajarea liberei iniţiative şi a cooperării între diferitele instanţe educative;armonizarea condiţiilor specifice cu exigenţele
sociale generale; instaurarea şi menţinerea comunicării deschise şi a transparenţei;promovarea spiritului civic şi a mentalităţilor
comunitare şi, implicit, a responsabilităţii individuale şi de grup.
Un alt exemplu relevant de colaborare dintre „ cele trei chei ale educaţiei” este organizarea și desfășurarea Festivalului Păcii „Pacea
in viziunea copiilor” , o colaborare dintre DGETS, familie. Această colaborare are drept scop formarea unui cetăţean activ, capabil să
se implice în activitatea de zi cu zi din cadrul comunităţii, promovarea toleranței dintre gen, confesie, natiune. La nivel de instituţie s-au
implicat activ 700 elevi care pe parcursul a 2 luni au monitorizat respectarea și promovarea pacii si a tolerantei în liceu, parteneri fiind
colegii de clasă, cadrele didactice, familiile elevilor şi membrii comunităţii care au participat direct/indirect în realizarea festivalului (
bucătăria europeană, starturi vesele, etc.) La etapa municipală a concursului am participat la toate cele 10 propbe ale festivalului și am
fost mentionați cu cele mai multe diplome 15 la număr și trofeul petru cei mai activi promotori ai tolerantei, păcii.

109
În cadrul „Programului de Dezvoltare a Educaţiei Incluzive în Republica Moldova”, un rol aparte îl deţine Administraţia Publică
Locală, care implimentează, evaluează şi monitorizează necesităţile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES). În IPLT Onisifor
Ghibu au fost realizate un şir de acţiuni prin care copii sunt susţinuţi şi încurajaţi să participe activ în viaţa comunităţii. În total, la nivel
de instituție în anul 2017-2018 au fost identificaţi 5 elevi cu CES, 3 elevi cu inadaptare școlară, 1 evidență psihiatrăcă, 1 cu elemente de
autism, retard verbal. Atât copii cât şi părinţii acestora beneficiază de suport psihologic din cadrul cadrului didactic de sprijin pentru a
facilita adaptarea şcolară şi socială a copiilor. Măsurile întreprinse în parteneriat cu comunitatea şi şcoala au permis instituţionalizarea
unui număr mai mare de elevi şi încadrarea acestora în viaţa comunităţii indiferent de dizabilitate sau cerinţe educaţionale speciale.
Un alt exemplu de colaborare eficientă şcoală-familie-comunitate o reprezintă „Părinţii”. Trimestrial, au loc ședințe, traininguri,
seminare, mese rotunde la care participă în jur de 25-30 părinţi din ciclul primar, gimnazial şi liceal. Scopul acestei academii este de a
realiza o colaborare mai eficientă între şcoală şi familiile elevilor prin cadrul diverselor tematici care se discută, cum ar fi: „Eşecul
şcolar”, „Comunicarea eficientă cu copii”, „Prevenirea violenţei domestice şi şcolare”, „Adaptarea şcolară a elevilor”. Ca și consecinţă
a acestor activităţi la care până în prezent au participat circa 1053 de părinţi, se observă o responsabilitate mai mare din partea
părinţilor în luarea deciziilor ce ţin de realizarea unui mediu sănătos şi sigur pentru copii. Părinţii se implică mai activ în comunicarea
cu copiii lor pentru a creşte gradul de responsabilizare al elevilor, participă mai activ şi în cadrul adunărilor părinteşti organizate în
fiecare clasă. De asemenea se constată şi o „ grijă” mai mare din partea autorităţilor care participă activ în cadrul activităţilor realizate
şi care soluţionează unele probleme ale părinţilor care sunt expuse, prin acordarea ajutoarelor materiale (după caz), a asistenţei
psihopedagogice din partea psihologului școlar, administrația școlii.
Un alt exemplu de colaborare eficientă şcoală-comunitate o reprezintă cu Centrul de Excelență Institutul de Științe al Educației, în
comisia metodică socioumanistică a oferit cadrelor didactice din republică și anume la disciplina geografienoi perspective de abordare
a activității la clasă, a ajutat la găsirea de strategii optime de îmbunătățire a procesului instructiv educativ și evită o proastă aplicare a
acestora. S-a ajuns la concluzia că un profesor modern nu se rezumă numai la a utiliza instrumente TIC/ multimedia în procesul
didactic, ci presupune o permanentă căutare a mijloacelor care ajută elevul/copilul să-și dezvolte abilități, să-și formeze competențe, să
se autoevalueze și să se situieze ierarhic.
Un alt exemplu de colaborare eficientă şcoală-familie-comunitate o reprezintă colaborarea eficientă cu AO „Temelii Tari”
săptămânal, au loc ședințe, traininguri, seminare, mese rotunde la care participă în jur de 25-30 elevi, părinți din ciclul primar,
gimnazial şi liceal. Scopul acestei colaborări este creșterea niveluluide conștientiyare socială în rândul tinerilor și adolescenților cât și
educarea unei generații cu o mintalitate de agent al schimbărilor oriunde nu s-ar afla ei. Teme de discuții atat cu părinții căt și cu elevii

110
sunt: „Dependențele și efectul lor asupra mea”, „Sclav după gratiile ignoranței”, Fenomenul „bullyng”, „Promotorii inegalității –
violența juvenilă”, „Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane”,etc.
Un alt exemplu de colaborare eficientă şcoală-familie-comunitate o reprezintă colaborarea eficientă FCC „Clipa Siderală”, Școala
Auxiliară din Popeasca, Ștefan –Vodă, Gimnaziul Pruteni Florești – au participat la colectarea fondurilor 36 de clase din total 40.
In cadrul „Caravanei de Crăciun” au fost un comitet organizatoric care a organizat un program artistic și 200 de cadouri. Au fost
ajutorate 6 familii social vulnerabile. Crăciunul este perioada când devenim mai buni pentru noi și cei din jur. Este momentul din an în
care trebuie să îi ajutăm pe cei nevoiași. Un grup de tineri a realizat o frumoasă acțiune de binefacere pentru copiii rămași fără îngrijirea
părinților.
Un alt exemplu de colaborare eficientă şcoală-familie-comunitate o reprezintă colaborarea eficientă cu Societatea
Interconfesională a Medicilor Creștini „Emanuel” – s-au desfășurat lectii de informare și prevenire în clasele a X-a- XI-a cu tema:
SIDA și alte câteva boli cu transmitere sexuală.
Un alt exemplu de colaborare eficientă şcoală-familie-comunitate o reprezintă colaborarea eficientă LT M. Marinciuc, IPLT Stefan
cel Mare, LT D. Alighieri, Grădina Botanică a ASM, Organizația Nonguvernamentală Gutta club – în cadrul Proiectului Educațional
interliceal Promovarea oamenilor de știință din Republica Moldova în școală.
Un alt exemplu de colaborare eficientă şcoală-familie-comunitate o reprezintă colaborarea eficientă Teatrul „Luceafărul” – Omul
de zăpadă, Teatrul „Licurici” – Motanul încălțat.
Un alt exemplu de colaborare eficientă şcoală-familie-comunitate: Situații excepționale. Elevii din clasele a IV-a.
În concluzie, parteneriatul şcoală – familie – comunitate are un rol deosebit în dezvoltarea personalităţii elevilor. Fiecare parte
implicată are de învăţat una de la alta, în acelaşi timp analizând aspectele pozitive şi cele negative ale fiecărei părţi. Şcoala are menirea
de a aduce cît mai multe beneficii pentru elevi, implicînd totodată şi membrii comunităţii prin diferite proiecte/ parteneriate în comun.
Numai valorificînd toate aspectele familiei şi ale comunităţii, şcoala va reuşi în cele din urmă să „atragă” elevii în procesul de
cunoaştere şi cercetare, roadele fiind implicarea tuturor elevilor în realizarea unei şcoli prietenoase copilului.
Tabelul: 2 Analiza SWOT a activității diriginților și a conducătorilor de cerc.
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Personal cu nivel de calificare ridicat şi interes pentru ● Ponderea relativ redusă a metodelor interactive, centrate pe elev în
perfecţionare şi dezvoltare profesională; activitatea la clasă
 Valorizarea specializărilor, gradelor de perfecţionare, ● Repartiţie neuniformă a iniţiativei şi implicării personalului în
formării continue şi a experienţei didactice în constituirea problemele unităţii de învăţământ

111
catedrelor; ● Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactic
 Interesul părinţilor pentru calitatea educaţiei oferite în ● Nerealizarea unor rezultate notabile în activitatea de performanţă, la
şcoală – manifestat inclusiv prin rata ridicată de toate disciplinele
participare la şedinţele cu părinţii; ● Implicarea inegală a cadrelor didactice în activitatea școlii
 Desfășurarea activităților de prevenire și combatere a ● Lipsa de experienţă şi de creativitate a unor cadre didactice ȋn
violenței școlare, a consumului de droguri/etnobotanice, domeniul proiectării și implementării activităţilor din domeniul
absenteismului/abandonului şcolar, precum şi a nonformal
activităţilor cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în ● Resurse financiare reduse, lipsa un modalități de recompensă
străinătate, în parteneriat cu instituții de specialitate 10. financiară a elevilor și cadrelor didactice
Creșterea prestigiului școlii în comunitatea locală ● Nerespectarea termenelor în îndeplinirea unor sarcini de către cadrele
 Realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de didactice;
planificare a activităţii educative: planul managerial al ● Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul
consilierului educativ, programul activităţilor educative realizării unor proiecte educaţionale interdisciplinare
extraşcolare şi extracurriculare, graficul desfăşurării ● Activităţile în domeniul prevenţiei (antiviolenţă, antidrog) nu au
acestor activităţi suficient sprijin/colaborare din partea instituţiilor cu acest profil, nu
 Deschiderea spre activităţi de voluntariat au impactul necesar (insuficiente proiecte de colaborare)
 Realizarea în mare măsură a tuturor activităților propuse ● Absenţa unui cadru legislativ bine conturat care să reglementeze
în programul semestrial al activităților extrașcolare activitatea educativă şcolară şi extraşcolară şi statutul coordonatorului
 Diversitatea formelor de organizare a activităţilor de proiecte şi programe educative.
educative şcolare şi extraşcolare; abordarea inter şi
transdisciplinară a unor activităţi
OPORTUNITATI AMENINTARI
● Strategie coerentă privind dezvoltarea reţelei şcolare la ● Centralizarea excesivă a mişcării personalului didactic.
nivel local; ● Lipsa de atractivitate a carierei didactice.
● Desfăşurarea unor cursuri de perfecţionare a profesorilor. ● Lipsa motivaţiei şi dorinţei de implicare a unor profesori; implicarea
● Concursuri școlare slaba a familiei în susṭinerea activităṭilor (tot mai mulṭi părinṭi plecaṭi
● Oferta educativă bogată a unor asociații și fundații de în străinătate)
profil; ● Desfăşurarea de programe şi proiecte educative fără impact în viaţa

112
● Valorificarea și transferul conţinuturilor, a abilităţilor şi a şcolii şi a comunităţii
competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ ● Suprasolicitarea cadrelor didactice în privinţa documentelor de
formal, în contexte practice, bine ancorate în realitatea planificare-implementare-evaluare
cotidiană; ● Influența media și în special a rețelelor de socializare
● Derularea unor cursuri de formare atât pentru profesorii ● Cursurile de formare acreditate sunt contra cost, iar profesorii nu
diriginţi cât şi pentru coordonatorii de proiecte şi beneficiază de fonduri speciale pentru cursuri
programe educative ● Numărul mare de documente ce trebuie întocmite pentru ralizarea
● O colaborare mai eficientă cu familia și implicarea unor activități
părinților în susținerea dezvoltării personale a elevilor. ● Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii
● Crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ, în dintre elevi
care elevii îşi manifestă aptitudinile şi interesele în
activităţi educative formale şi nonformale cu impact la
nivelul vieţii şcolii şi a comunităţii
a. Monitorizarea și evaluarea activităților educative.
Acţiunile de control întreprinse au vizat calitatea implementării obiectivelor sub următoarele aspecte :
La nivel de Comisie a diriginților de clasă:
- evaluarea planurilor de activitate a Comisiei diriginților de clasă (structura, tema, direcţiile de activitate, abordarea problemei
verificate/temei de cercetare şi implementare în cadrul şedinţelor metodice – comunicări, trayning-uri, ore demonstrative; familiarizarea
membrilor Comisiei cu materialele întrunirii metodice, seminarelor, existenţa acestora în portofoliu).
La nivel de cadru didactic/diriginte:
- examinarea cataloagelor şcolare, a proiectelor didactice, agendei dirigintelui, proceselor verbale ale ședințelor cu părinții, a
portofoliilor cadrelor didactice;
- utilizarea investigaţiei prin chestionare, discuţii cu profesorii implicaţi în control, în scopul unei analize cu referire la determinarea
realizărilor şi dificultăţilor de implementare a Metodologiei.
La nivel de elev:
- utilizarea investigaţiei prin discuție şi chestionare;
- observarea comportamentului elevilor în timpul pauzelor;
- examinarea sugestiilor din lădița de încredere, portofoliilor elevilor cu care se lucrează individual;

113
- implicarea elevilor în activități extrașcolare, secții sportive;
- rata de participare la concursurile de sector, municipiu, republicane, internaționale.
Prin întreaga activitate de control s-a urmărit asigurarea unui climat detensionat şi participarea motivată a celor evaluați la stabilirea
cât mai obiectivă a concluziilor şi aprecierilor. În cadrul controlului, în dependenţă de necesităţi, s-au oferit îndrumări în legătură cu
modalităţile de soluţionare a deficienţelor constatate, s-au indicat termeni de lichidare ale acestora.
Calitatea este una dintre cerinţele cele mai importante în raport cu orice rezultat al acţiunilor întreprinse, iar orice activitate menită să
depisteze problemele, să le evalueze influenţa şi să identifice soluţii pentru a le rezolva constituie cheia progresului educațional.
În conformitate cu Planul complex al IPLT „Onisifor Ghibu, s-a desfăşurat controlul tematic “Monitorizarea elaborării proiectelor de
lungă durată și a agendei dirigintelui – accente pe implimentarea curricumului centrat pe competente, inclusiv analiză și
propuneri de eficientizare.”, către directorul adjunct pentru educaţie Zamfir Tatiana
Obiectivul verificării:
 Identificarea metodelor şi tehnicilor de lucru cu elevii și părinții,
 Determinarea relaţiilor de perteneriat între profesori şi elevi şi organizaţiile nonguvernamentale;
 Detrminarea nivelului de implicare a elevilor în procesul de formare a personalităţii proprii prin intermediul orelor de dirigenţie.
Diriginții îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu proiectul managerial al liceului, cu cerinţele regulamentului de
ordine interioară şi în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective.
Profesorii diriginţi au proiectat activitatea educaţională care au înregistrat-o în Agenda dirigintelui (ediţia a VII-a, revăzută şi
îmbunătăţită), ediţia anului 2016, - suport didactic adresat cadrelor didactice întru direcţionarea şi sistematizarea activităţii acestuia în
calitate de agent educaţional central în liceu, modelator al parteneriatului pedagogic la nivelul colectivului primar.
În cadrul controlului au fost depistate unele carenţe:
 lipsa unei Strategii, a unui Plan operaţional de implicare a părinţilor în diferire activităţi şcolare;
 necunoaşterea rezultatelor acestora, inclusiv a efectelor, determină gradul de implicare redusă a părinţilor în viaţa şcolii;
 absenţa acestor documente denotă pregătirea insuficientă a diriginților pentru exercitarea funcţiei de manager, dar şi diminuarea
importanţei acestui subiect în organizarea şi gestionareaclasei.
Concluzii:
 Dirigintele desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează.
 Dirigintele desfăsoară şi activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi în concordanţă cu
specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.
114
 Dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi.
Reieşind din cele menţionate, se propune:
 A menţiona activitatea diriginţilor: Gastea Maria diriginte la clasa a XI-a B; Grosu Nadejda diriginte la clasa a IX- a B; Tiron Aliona
diriginte la clasa a VIII-a A; Dodu Lilia diriginte la clasa a VIII-a B; Bejan Tatiana diriginte la clasa a VIII-a C; Axenti Svetlana
diriginte la clasa a VII-a B; Spânu Rodica diriginte la clasa a VII-a C; Boldurat Diana diriginte la clasa a VI-a A; Harea Diana diriginte
la clasa a VI-a B; Baciu Andrei diriginte la clasa a V-a B; Lupu Svetlana diriginte la clasa a IV-a A; Savin Elena diriginte la clasa a
III-a D; Rabacu Dina diriginte la clasa a III-a C; Golomoz Eugenia diriginte la clasa a III-a A; Vlasiuc Lilia diriginte la clasa a II-a C;
Cimbir Ludmila diriginte la clasa a I-a B; Sincu Liubovi diriginte la clasa a I-a A;
 Diriginţii de clasă:
 Întocmirea mai atentă a documentelor de lucru ale profesorilor diriginti(planificarea semestrială şi anuală ) şi corelarea temelor propuse
cu cerintele clasei de elevi;
 Utilizarea unor strategii didactice în cadrul orelor de dirigenție astfel încât elevul să se poată exprima,să fie ascultat şi îndrumat eficient;
 Implicarea tuturor diriginţilor şi a conducerii şcolii în activităţi educative extraşcolare (spectacole,concursuri,excursii,etc) astfel încât
aceste activităţi să poată fi valorificate din punct de vedere educativ;
 Atragerea într-o mai mare măsură a părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real Şcoală –Familie;
 Schimbarea mentalităţilor şi atitudinilor unor profesori - diriginţi faţă de problemele elevilor şi posibilităţilor lor de a face faţă acestor
probleme precum şi faţă de importanţa orei de dirigenţie (care uneori s-a transformat într-o oră de curs);
 Implicarea tuturor diriginţilor în programul iniţiat de conducerea şcolii, acela de a schimba aspectul claselor, laboratoarelor şi a şcolii
în general.
În conformitate cu Planul complex al LT O.Ghibu, s-a desfăşurat controlul tematic Monitorizarea și evaluarea preocupărilor privind
reducerea violenţei în cadrul şcolii către directorul adjunct pentru educaţie Zamfir Tatiana.
Obiectivul verificării:
 identificarea și estimarea incidenţei diverselor forme de violenţă;
 identificarea și explorarea cauzelor violenţei;
 depistarea grupurilor de risc în rândul copiilor;
 studierea atitudinilor părinţilor și copiilor faţă de violenţă;
 analiza cunoștinţelor și atitudinilor părinţilor faţă de rolul profesioniștilor care ar putea acorda asistenţă în cazurile de violenţă faţă de
copii;

115
 furnizarea de recomandări în vederea diminuării fenomenului de violenţă faţă de copii.
Complexitatea problemelor sociale în Republica Moldova are un impact decisiv asupra formării personalitîţii unei noi generaţii de
cetăţeni. Problema delincvenţei juvenile, abuzului, neglijării, exploatării, traficului de copii, consumul de alcool, tutun, droguri se
plasează în centrul atenţiei pe măsură ce societatea conştientizează locul şi rolul generaţiei tinere în structura contemporană a sistemului
social, precum şi importanţa pe care aceasta o prezintă pentru viitorul societăţii. Fenomenul delicvenţei juvenile, abuzului, neglijării,
exploatării, traficului de copii ca prim factor al degradării tinerei generaţii, prin amploarea pe care a luat-o în ultimii ani, pune în alertă
unitatea şcolară care intră în contact cu această formă malignă de manifestare a unor indivizi.
Astăzi societatea priveşte cu atenţie ceea ce altădată era netransparent şi secret, în familie sau în spaţiul închis al liceului.Violenţa în
şcoală nu numai că există, dar ia amploare pe an ce trece, atingînd rata cea mai înaltă la nivelul învăţămîntului gimnazial (66,04%) şi
liceal (24,62%).
Datele statistice oferite privind activități profilactice ne demonstrează că din numărul total de elevi ascultaţi în cadrul şedinţelor 47,50%
revine cazurilor de violenţă (51,58% cazuri de violenţă fizică, 41,06% cazuri de violenţă verbală, 7,35% cazuri de violenţă psihologică)
şi 49,66% revine cazurilor de absenteism şcolar, fiind consecinţele abuzului psihologic sau verbal din partea pedagogilor/diriginţílor.
Din cei 1220 de elevi din unităţile supuse controlului 285 de elevi revine din familii defavorizate (24,83%). Din ei:
 93 de elevi din familii incomplete (7,5%);
 97 de elevi ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotare (7,91 %);
 22 de elevi din familii socialmente-vulnerabile (1,8 %);
 141 de elevi din familii numeroase (11.5%);
 8 de elevi din grupul de risc (0,65 %).
Problemele social-economice cu care se confruntă an de an familiile şi plecările peste hotare ale părinţilor au repercusiuni directe
asupra unităţii familiale (divorţ, ignorare, înjosire, umilinţă, abuz), în mod deosebit a copilului care a rămas fără îngrijirea părinţilor.
Analizând agendele diriginților la rubrica lucrul cu copii din grupul de risc supuse verificării, s-a constatat că cauzele care îl
determină pe elev să fie violent sunt: individuale, cum ar fi: probleme de comunicare asertivă; toleranţă scăzută la frustrări;
dificultăţi de adaptare la unele disciplini şcolare; imagine de sine negativă; instabilitate emoţională şi motrică; lipsesc competenţe de
comportament; lipsa cunoştinţelor juridice; dificultăţi de concentrare; tulburări psihice grave şi familiale: preluarea unor modele
negative de relaţionare din familie; condiţiile economice precare ale familiei; nivelul redus de educaţie a familiei; indiferenţa, grija
insuficientă acordată copiilor şi educaţiei acestora; reacţii ale copilului la aşteptări prea înalte din partea părinţilor; lipsa de
supraveghere a copiilor, în cazul familiilor în care unul sau ambii părinţi sunt plecaţi temporar la muncă în străinătate sau incomplete.

116
Se poate menționa activitatea reușită a diriginților la domeniul activității diriginților cu copii din grupul de risc: : Gastea Maria
diriginte la clasa a XI-a B; Cernei Cristina diriginte la clasa a IX- a A; Grosu Nadejda diriginte la clasa a IX- a B; Tiron Aliona
diriginte la clasa a VIII-a A; Dodu Lilia diriginte la clasa a VIII-a B; Bejan Tatiana diriginte la clasa a VIII-a C; Axenti Svetlana
diriginte la clasa a VII-a B; Spânu Rodica diriginte la clasa a VII-a C; Boldurat Diana diriginte la clasa a VI-a A; Harea Diana diriginte
la clasa a VI-a B; Baciu Andrei diriginte la clasa a V-a B; Lupu Svetlana diriginte la clasa a IV-a A; Savin Elena diriginte la clasa a
III-a D; Rabacu Dina diriginte la clasa a III-a C; Golomoz Eugenia diriginte la clasa a III-a A; Vlasiuc Lilia diriginte la clasa a II-a C;
Cimbir Ludmila diriginte la clasa a I-a B; Sincu Liubovi diriginte la clasa a I-a A;
Reieşind din cele menţionate, se propune:
Diriginții:
 vor proiecta, organiza, orienta metodologic şi regla calitativ procesul educaţional privind asigurarea protecţiei elevilor de abuz,
neglijare, exploatare, trafic în liceu;
 vor ţine la control şi în continuare activitatea individuală cu copii și părinții acestora;
 vor oferi elevilor informaţii, mijloace şi instrumente, care asigură anonimatul raportării cazurilor suspecte (lădiţa de încredere, telefonul
de încredere, poşta electronică a unităţii şcolare/coordonatorului etc);
 vor asigura protecţia datelor cu caracter personal ale copiilor atît în instituţie, cât şi cele oferite, la solicitare, altor instituţii, în
conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 vor acorda o atenţie sporită activităţii de încadrare a elevilor-problemă în activităţi extracurriculare şi extraşcolare pentru a li se ocupa
timpul liber în afara orelor de studii, respectiv, de a le dezvolta potenţialul şi creativitatea;
 vor acorda o prioritate deosebită parteneriatului în cadrul activităţii educative între profesori-profesori, profesori – manageri şcolari,
profesori - părinţi, profesori – elevi;
Directorul adjunct pentru educație (dna T.Zamfir):
 va evalua şi monitoriza implementarea procedurii de prevenire, identificare, raportare şi referire a cazurilor de abuz, neglijare,
exploatare şi trafic al copilului în unităţile şcolare, raportînd trimestrial în cadrul şedinţelor organizate de directorul liceului, dna E.
Cernei;
 va organiza seminarul cu tema „ Inteligenţa emoţională - cheia succesului în prevenirea abuzului, neglijării în unitatea şcolară” în anul
de studii 2018-2019;
 va intensifica parteneriatul cu diverse structuri guvernamentale şi nonguvernamentale abilitate în problema dată.

117
În conformitate cu Planul complex al IPLT O.Ghibu, s-a desfăşurat controlul Evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor
educaţionale şi a prevederilor metodologice la orele de dirigenţie în cadrul Campaniei ”Să creștem fără abuz, neglijare, trafic,
exploatare”, către directorul adjunct pentru educaţie Zamfir Tatiana.
Obiectivul verificării:
 Identificarea metodelor şi tehnicilor de lucru cu elevii cu privire Campaniei «Să creştem fără abuz, neglijare, exploatare, trafic »
 Determinarea relaţiilor de perteneriat între profesori şi elevi, şi organizaţiile nonguvernamentale;
 Detrminarea nivelului de implicare a elevilor în procesul de formare a personalităţii proprii prin intermediul orelor de dirigenţie..
În cadrul controlului au fost depistate unele carenţe:
Lipseşe colaborare cu autorităţile locale, ONG-urile în derularea orelor de dirigenţie, în majoritatea
claselor din liceu, doar la recomandările administraţiei sunt invitaţi pompierii, IPM, cei de la PC. Nu
se lucrează sistematic cu agenda, fie că se completează superficial, fie că nu se completează de fel. La
finele lunii trebuia să prezentaţi agendele la verificare, au prezentat doar 35 din 40 de diriginţi, cauza
–necompletarea agendei conform cerinţelor, de asemenea lipseşte colaborarea părinte-diriginte:
Moraru Vasile, Coșleț Angela, Stuza Viorica, Moraru Natalia, Hersun Igor.
Concluzii:
1. Orele de dirigenţie să se efectuieze în conformitete cu curricumul la dirigenţie;
2. La orele de clasă diriginţii îmbină cu succes diverse metode şi forme de lucru pentru activitatea elevilor;
3. Elevii se includ activ în dialog, recunosc şi acceptă poziţia activă a profesorului;
4. Este prezentă relaţia de parteneriat profesor-elev, elev-elev, elev-profesor.
Reieşind din cele menţionate, se propune:

 A menţiona activitatea diriginţilor : Șincu Liubovi - dir. cl. I-a „A”; Samanati Ludmila . - dir. cl. I-a „D”; Sturza Viorica - dir. cl. XI-a
„A”, Iasinschi Iulia – I-a „C”; Bejan Tatiana - dir. cl. VIII-a „C”; Pârcălab Iuliana - dir. cl. III-a „E”; Tiron Elena - dir. cl. VIII-a „A”,
Garștea Maraia- dir. cl. XI-a „B”; Coșleț Angela- dir. cl. XII-a „A”; Axenti Svetlana - dir. cl. VII-a „B”, Harea Diana - dir. cl. VI-a
„B”, pentru contribuţie în organizarea la nivel înalt a orelor de dirigenţie în cadrul controlului tematic: Campaniei ”Să creștem fără
abuz, neglijare, trafic, exploatare”

118
 Se apreciază cu calificativul satesfăcător activitatea diriginților Moraru Vasile - dir. cl. XII-a „B”, Coșleț Angela- dir. cl. XII-a „A”,
Stuza Viorica- dir. cl. XI-a „A”, Moraru Natalia- dir. cl. IX-a „C”,, Hersun Igor- dir. cl. V-a „A”.
 Suportul metodic utilizat în cadrul orelor de dirigenţie să fie distribuit diriginţilor.
Diriginţii de calasă:Să efectuieze asistări recprice în scopul formării continuie; Să exploreze eficient situaţiile educative în cadrul orelor
de clasă prin exprimare liberă, deschisă a opiniei personale a elevilor pntru autoafirmare.
Controalele efectuate atestă că atât diriginţii, cât şi conducătorii de cerc au deja formată o sistemă chibzuită de lucru cu elevii.
Activitatea lor este orientată spre realizarea obiectivelor de implementare a curriculumului la dirigenţie, de îndeplinire a prevederilor
Codului Educaţiei Republica Moldova. Orele se impun prin rigurozitatea şi logica proiectării, accesibilitatea informaţiilor, obiectivele
sunt în concordanţă cu subiectele luate în discuţie. Conţinuturile luate în discuţie au menirea de a lărgi domeniul de cunoaştere, a forma
competenţa de comunicare, de a descoperi interesele şi aptitudinile elevilor. Activităţile desfăşurate în grup permit elevilor să comunice
liber, să ia în comun decizii. În cadrul orelor de dirigenţie şi activităţilor extracurriculare predomină o atmosferă de conlucrare,
diriginţii formează la elevi conştiinţa identităţii, dezvoltă însuşirile morale, civice, intelectuale, estetice, în vederea transformării
acestora în personalităţi creative, capabile să-şi realizeze aspiraţiile, iar gama variată de tehnologii şi strategii utilizate în cadrul
diverselor activităţi duce la realizarea cu succes a obiectivelor preconizate.
Controalele vizate au contribuit la eficientizarea activităţii educative, la mobilizarea şi stimularea unor diriginţi, la corectitudinea
perfectării proiectului didactic, Agendei dirigintelui, Registrului şcolar şi acumulării suportului didactic. A crescut interesul pentru
colaborarea cu partenerii educaţionali. De asemenea activitatea de evaluare a fost echilibrată de acordarea asistenţei metodice
diriginţilor de clasă şi conducătorilor de cerc.
Concomitent , în rezultatul controalelor au fost depistate şi unele rezerve:
● Insuficient se implementează curriculumul la Dirigenţie şi a tehnologiilor moderne de unii diriginţii.
● În registrul clasei nu se notează sistematic absenţele elevilor
● N-au fost realizate toate orele propuse de către DGETS cauzele fiind diverse
● Activitatea „Şcolii experienţei avansate” a fost axată pe formarea şi dezvoltarea competenţelor de lucru cu familia şi elevii. În acest
context au fost organizate şi desfăşurate un şir de activităţi constructive unde cadrele didactice au fost familiarizate cu experienţa de
activitate a dnei Lupu Svetlana, cu unele aspecte teoretice şi practice privind lucrul cu familia. Activităţile date au contribuit la
pregătirea metodică şi practică a diriginţilor/conducătorilor de cerc.
Activitatea extrașcolară contribuie la descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului, la
dezvoltarea deprinderilor de a comunica eficient, de a elabora creaţii originale. Elevii explorează, reconstituie, redescoperă, fac

119
concluzii, asimilează adevărul prin eforturi proprii. Ei se transformă treptat în gânditori creativi, se îndreaptă spre căutări, exploarări şi
muncă personală independent sau în grup, spre dobândirea tezaurului cunoaşterii umane, şi chiar obţinerea unor idei sau soluţii noi,
realizarea unor inovaţii şi intenţii într-un domeniu de specialitate. Prin formele sale specfice activitatea educativă şcolară şi extraşcolară
dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al
asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se simbioza lucrativă între ele. Şi aici un rol important îl are dirigintele de clasă,
conducătorul de cerc, profesorii de la disciplinele şcolare, care asigură buna organizare şi gestionare corectă a timpului liber al elevilor,
promovarea tradiţiilor, valorilor autentice şi naţionale. În organizarea activităţilor extracurriculare, cadrele didactice ţin cont de
particularităţile de vârstă, de necesităţile şi interesele elevilor. Accesibilitatea şi posibilitatea îndeplinirii problemelor cu succes,
obţinerea rezultatelor dorite–sunt nişte imbolduri importante pentru elevi. Acestea îi înaripează, contribuie la menţinerea interesului.
Pentru dezvoltarea multilaterală a elevilor, cultivarea gustului estetic, conştientizarea şi cunoaşterea valorilor cultural-artistice, în liceu,
anual, se organizează şi se desfăşoară o gamă variată de activităţi, concursuri atât în cadrul activităţilor extraşcolare, cât şi a
disciplinelor şcolare, devenite deja tradiţionale. În anul curent , în liceu au fost organizate o suită de activităţi, care au oferit o şcoală
prietenoasă copilului prin afirmarea fiecărui participant.
Obiectivele preconizate în activitățile extrașcolare :
➢ Dezvoltarea abilităților de comunicare prin diverse activități pe interese;
➢ Implicarea tinerilor în promovarea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter creative;
➢ Conturarea, respectiv îmbogăţirea propriului stil de petrecere a timpului liber în funcţie de personalitate, interese şi oferta existentă la
nivel de municipiu, republică;
➢ Extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor obţinute la nivelul învăţământului formal, potrivit vocaţiei fiecăruia, prin activităţi
complementare celor din instituţiile de învăţământ de toate tipurile, inclusiv în domeniul carierei;
Analiza SWOT a evidenţiat:

Puncte tari: Puncte slabe:


- experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; - inexistenţa, de cele mei multe ori, a dimensiunii sociale în cadrul
- personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi proiectării orelor de curs;
valorificării valenţelor educative derivate dintr-o problematică - neglijarea impactului pozitiv pe care activitatea educativă
educativă diversă; extraşcolară şi extracurriculară o are asupra dezvoltării
- reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative şcolare, personalităţii elevului;

120
extraşcolare şi extracurriculare: inspectorul educativ şi inspectorul - perpetuarea mentalităţii eronate potrivit căreia elevul trebuie să se
şcolar cu programe şi proiecte de cooperare internaţională; dedice integral studiului specific educaţiei formale;
- diversitatea programului de activităţi educative; - minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către
- vizibilitatea actului educaţional în comunitate şi societate prin părinţi, cadre didactice;
mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare - rutina cadrelor didactice de a se limita numai la transmiterea de
(spectacole, recitaluri, concursuri, competiţii, emisiuni la care cunoştinţe;
participă copiii); - nerecunoaşterea activităţii educative a elevilor realizată în afara
orelor de curs;

Educaţia este activitatea de desciplinare, cultivare, civilizare a omului iar scopul educaţiei este de a dezvolta în individ toată perfecţiunea de
care este susceptibil. Activitatea extraşcolară, extracuriculară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea
cunoştinţelor, abilităţilor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin forma sa specifică activităţile extracurriculare dezvoltă gândirea critică, şi
stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale.
La moment în instituție activează următoarele unități de cerc și ore extrașcolare:

Elevi cu devieri în
Nr. Conducătorul
Denumirea cercului Nr. de copii Gradul didactic comporament în
d/o.
cercuri
1. Meșterița 25/20 Croitoru Rodica Sup. 2
2. Ansamblul Gingășie 30 Nirca Dumitru II 3
Ansamblu folcloric Opincuța Tiron Elena
3. 28 I 3
Neamului
4. Robotică 20 Moraru Vasile I 2

121
Numărul total de copii încadraţi în cercuri în şcoală şi în afara şcolii: 123. Elevii fiind implicați într-un șir de activități extrașcolare la
nivel local, municipal cât și internațional. Activităţile educative şcolare şi extraşcolare este proiectată conform următorului set de
principii:
 principiul interculturalităţii;
 principiul continuităţii activităţilor care au caracter permanent şi se bazează pe experienţa anterioară;
 principiul complementarităţii formal –non-formal;
 principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale;
 principiul descentralizării autorităţii educaţionale şi al asigurării unităţii demersurilor educaţionale locale prin coordonare;
 principiul abordării globale, unitare, multidisciplinare şi integrate;
 principiul transparenţei implementării strategiei, cu participarea societăţii civile, alături de instituţiile guvernamentale în vederea
realizării obiectivelor;
 principiul cooperării – implementarea strategiei are la bază cooperarea instituţională, atât la nivel naţional, cât şi internaţional
Alături de respectarea şi promovarea acestor principii, la baza strategiei a stat şi principiul educaţiei centrate pe valori: respect, non –
discriminare, egalitate, solidaritate, toleranţă, adevăr, libertate, integritate, demnitate, onoare, onestitate originalitate, dragoste,
încredere. Ca efecte majore pe care ni le propunem pot menţiona: creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării;
întroducerea obligatorie elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice la fiecare obiect de studiu; proiectarea
activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul
obiectelor de studiu; stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative curriculare,
extraşcolare şi extracurriculare la nivelul de instituție; stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii
şcolare/comunităţii; reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar; creşterea ratei
promovabilităţii şcolare; asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;
formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii; asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea
comunităţii cu privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se integra;
transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitar. Verificând registrele am constatat următoarele:
1. Toţi conducătorii de cercuri au proiectat activităţile în registrele speciale pentru planificarea activităţilor de lungă durată.
2. Toţi conducătorii de cercuri au completat registrele conform proiectelor de lungă durată.
3. Obiecţii la completarea registrelor nu s-au atestat
1. Cercul Meşteriţa –profesor grad didactic superior dna Croitoru Rodica
122
Obiective:
● Promovarea celor mai buni elevi pentru a participa la expoziţii concursuri în cadrul liceului, sectorului, municipiului;
● Dezvoltarea gustului estetic;
● Cunoaşterea tehnicilor variate de lucru etapelor de confecţionare a obiectelor, lucrărilor de finisaj
● Cultivarea dragostei faţă de tradiţiile, meşteşugurile populare.
● Valorificarea tradiţiilor populare şi a culturii româneşti prin intermediul artei acului
La finele acestui an de studiu elevii pot: elabora proiecte de confecţionare a obiectului /articolului; prezenta schiţei /schemei
grafice/diagrame; conceper şi organiza mijloace confecţionate a obiectului conform obiectului; realizarea obiectului conform
proiectului elaborat, respect\nd regulamentul tehnologic; valuarea lucrărilor realizate în aspect tehnologic, estetic, funcţional.
(expunerea lucrărilor pe un stand, discutarea şi aprecierea lucrărilor, alegerea celor maoi reuşite lucrări.)
În decursul anului memebrii cercului Meşteriţa au realizat lucrări/obiecte decorative, articole, obiecte de port popular etc. Conform
proiectelor/schiţelor elaborate. Activitatea cercului se efectuiază în două grupe a cîte 21/24 de elevi, deci cercul îmbină în sine 45 de
elevi care sunt pasionaţi de arta croşetei, acului şi de tot ce e frumos, valorificând tradiţiile populare şi a culturii româneşti.
Procesul instructive-educativ la cercul Meșerița urmărește în fond formarea la elevi a unei atitudini corecte față de principiile activității
umane: învățarea, munca și creația, valorificând în acelaș timp tradițiile și valorile naționale. Competențele care includ cunoștințe,
capacități, deprinderi și atitudine dobândite de catre elevii în procesul învățării la care ăl vor ajuta în situațiile reale din viața lui de adult
îe viitor. Modulele studiate au fost alese în funcție de interesele elevilor. Luând în considerație particularitățile de vârstă ale elevilor.
Activităţi: Expoziția lucrărilor de artizanat în cadrul Inspectoratului Școlar Național ,, Prin ani cu demnitate și success-
02.06.2017-10.11.2017; Expoziție în cadrul proiectului interșcolar transfrontalier,,Strategii didactice și de evaluare în sistemele de
învățământ din România și Republica Moldova – 11.11.2017;Gala Olimpicilor – Musteață Mădălina- Locul I- 29.11.2017;Expoziție :
decorațiuni pentru sărbătorile de iarnă în cadrul activității de totalizare a claselor cu profil și a cercurilor- 21.12.2017; Concursul de
creație Mărțișor între tradiție și modernitate- Locul I și 2 locuri III; Participare la olimpiada de sector la ed. tehnologică- Locul I-1;
Locul II-2 elevi, Locul III – 1 elev; Participare la olimpiada municipală la ed. tehnologică- Locul I-1; Locul II-1 elevi, Locul III – 2
elev, Mențiuni – 3 elevi; Conferința Științifico-practică Muncă Talent Cutezanță – locul I; Expoziție în cadrul Galei laureaților elevilor
performanți din IPLT Onisifor Ghibu.
2. Ansamblul vocal „Gingăşie” - profesor coordonator Nirca Dumitru, maestru în arte.
Obiectiv: Realizarea unui cerc de muzică, în scopul valorificării potenţialului vocal a copiilor din diverse categorii de familii şi cele
social-vulnerabile.

123
Activitatea cercului se efectuiază în două grupe a cîte 19/18 elevi, deci cercul îmbină în sine 37 de elevi care sunt pasionaţi de muzică şi
de tot ce e frumos, valorificând arta muzicii populare și a muzicii uşoare, încadrându-și toate genurile de muzică care sunt pe placul
copiilor.
Activităţi: Participarea la Ziua Cunoștințelor; Ziua dedicată Profesorului; Concurs O viață nu costă nimic, nimic nu valorează cât o
viață; Festivalul păcii; Activitățui dedicate sărbătorilor de iarnă; Concurs Ploaia de stele la toate cele trei etape( școlar, sector și
municipiu); Festivalul Cântecilor patriotice; Azilul de bătrâni din Strășeni;Ultimul sunet; Activități dedicate Ziua copilului; Program
artistic în cadrul proiectului interșcolar transfrontalier,,Strategii didactice și de evaluare în sistemele de învățământ din România și
Republica Moldova – 11.11.2017; Schimb de experiență cu profesorii masteranzi la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași –
30.11.2017.
3. Ansamblu folcloric „Opincuța Neamului” – profesor, grad didactic superior, Tiron Aliona
Obiectiv:
● recăpătarea formei interpretative de pînă la plecarea copiilor în vacanţa de vară;
● familiarizarea cu repertoriul pentru anul acesta de studiu, programul pentru concursuri, programul pentru participare la măsurile
desfăşurate la nivel de liceu, sector, municipiu şi republican;
● însuşirea programului formaţiei folclorice „Opincuţa - Neamului”, sprijinirea, acompanierea acestuia în toate spectacolele la care sunt
implicaţi;
● implicare în grupuri mai mici la toate măsurile la nivel de clase;
● participarea activă la toate măsurile, la tot ce putem numi viaţă şi activitate culturală în liceu, municipiu, republică;
● Dăruire şi profisionalism.
Activităţi: program artistic de Hramul orașului – 14.10.2017;Program artistic în cadrul proiectului interșcolar
transfrontalier,,Strategii didactice și de evaluare în sistemele de învățământ din România și Republica Moldova – 11.11.2017; Schimb
de experiență cu profesorii masteranzi la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași – 30.11.2017; Concurs de sector și municipal
“Să traiți,s-nfloriți” – locul I; Program artistic la Azilul Republican de Bătrâni din Chișinău;Concurs de sector și municipal “La
fântâna dorului” – locul I; Schimb de experiență cu delegație din Coreia de nord;Participarea la Festivalul Internațional Ioan Macrea
din Sibiu; Participarea la Festivalul Internațional de folclor Lucreția Ciobanu din Sibiu.
Într-adevăr, elevii liceului în permanenţă înregistrează succese frumoase nu numai la învăţătură, dar şi la diverse concursuri şi
competiţii, iar orice sfîrşit de an şcolar este nu numai un prilej de bucurie, dar şi un motiv de a face un bilanţ al succeselor. Este
apreciabilă activitatea întregului corp didactic, format din specialişti competenţi, care creează liceenilor condiţii optime pentru

124
afirmarea acestora, depistează tinerele talente, le motivează şi le promovează. Ne bucură faptul că în aceste concursuri sunt încadraţi
copii din diverse categorii sociale şi de vârste diferite.
Activitățile extracurriculare din anul şcolar 2017-2018 au fost complexe, s-au bazat pe o bună comunicare, au fost tratate cu seriozitate
şi au implicat un număr mare de elevi, cadre didactice și reprezentanţi ai comunităţii locale.
În ceea ce urmează prezentăm performantele elevilor la concursurile extrașcolare din sector pe parcursul a 5 ani :
Concursurile 2013- 2014 2014 - 2015 2015- 2016 2016- 2017 2017- 2018

1. „Ploaia de stele” 5:P/M; I, II(2);III. I,I,II,II, Loc II -4 Loc II -4 Loc II -2


Loc I - 3 Loc I - 3 Loc I – 1
Loc III -4
2. „O viaţă nu costă nimic,
nimic nu valorează cât o III,II, III,II,I I, M I, M I
viaţă”
3. „Scena copiilor” II III M - -
4. „Să trăiţi, să-nfloriţi” I I I I I
5. Corul I I,II I II I,III
6. Constelaţia dansului 2-Loc I
I,I,I I,I,I 3-Loc I 3-Loc I
1-Loc II
7. „Din istoria neamului” Loc II -5 Loc II -2
Ment, Loc I – 1 Loc I – 3 Loc III -2
I,II(2);
I,II,II,III,III Loc III – 1 Loc II - 2
Menţiuni - 2
8. „Recital de poezie” II,M II,II M.I - -
9. La fântâna dorului I,I,I,I I,I,I,I,I,P.M 15 loc (I) 15 loc (I)
10 Tinerii agenți de circulatie -
II - - -

125
11 Traiește-ți clipa III III - - -

12. Festivalul cântecului


- I,II - - I
Patriotic

Performanţele la municipiu
Concursurile 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017 2017-
2018
1. „Ploaia de stele” I, PM 2 loc I loc I I
2. „O viaţă nu costă nimic,
nimic nu valorează cât o II,I II I I I
viaţă”
3. „Scena copiilor” III - - - -
4.
„Să trăiţi, să-nfloriţi” I Premiul Mare Premiul Mare Premiul Mare I
5. Corul III I,II III III I, II
6. Constelaţia dansului I,I,I I,I,I, 3 loc I 3 loc I 2 loc I
7. „Festivalul concurs a
- I - - I
cântecilor patriotice”
8. „Din istoria neamului” I II,I 1 1 3loc II
9. „Recital de poezie” III, III - - -
10
La fântâna dorului I(3),II(2),III I,I,I,I,I,P.M I,I,I,I,I,P.M I,I,I,I,I,P.M I,I,I,I,I,P.M
11. Proiectul Intercultural Prin
I III I - -
artă puternici suntem
13. Festivalului Păcii, Prieteniei, 5 loc II; 1 loc I; 2
Copilăriei “Pacea În - - - M Premii Mari; 2 loc
viziunea copiilor III; 3 mentiuni

126
14. Festivalul Cântecului
I - - - II
Patriotic
15. Concurs Mărțișor între
- - - I, II I,III
tradiție și modernitate.
16. Festivalul concur Si tu poți fi 1loc-I, 3locuri- III,
- - - -
o stea 1- Menț

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate au valorificat şi dezvoltat interesele şi aptitudinile copiilor; organizarea lor într-o manieră
plăcută şi relaxantă valorifică benefic timpul liber al copiilor, contribuind la optimizarea procesului de învăţământ; copiii au teren liber
pentru ași manifesta în voie spiritul de iniţiativă; participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o
activitate susţinută; au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; sunt caracterizate de optimism şi umor; creează un sentiment de
siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; contribuie la
dezvoltarea armonioasă a copiilor.
Astăzi când mulţi părinţi sunt plecaţi peste hotare alevii au nevoia de a avea relaţii emoţionale calde, de a fi înţeleşi şi protejaţi, nevoia de
experienţe adecvate diferențelor individuale, a intereselor de participare.
În concluzie și în continuare vom pune accentual în activitatea extrașcolară pe:
● Descoperirea şi cultivarea aptitudinilor elevilor constituie preocupări şi priorităţi în activitatea educativă;
● Funcţionarea diverselor cercuri ținînd cont de preverințele beneficiarilor;
● Derularea de programe educative de prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile, traficului şi consumului de droguri şi băuturi alcoolice,
abandonului şi absenteismului şcolar, exploatării sexuale şi/sau prin muncă a minorilor, traficului de fiinţe umane, grupate sub genericul „
Împreună pentru o lume mai sigură”.
● Eficientizarea relațiilor de colaborare între conducerea şcolii, cadre didactice, elevi, părinţi şi comunitatea locală.
● Desfăşurarea activităţilor educative pe bază de proiecte/programe şi a delegării de competenţe în cadrul echipei de proiect.
Activitatea comisiei pentru protectia drepturilor copiilor. În scopul asigurării şcolarizării copiilor din familii cu situaţie precară, în
anul curent de studii, 109 familii din liceu au beneficiat de ajutor financiar a câte 700 lei fiecare din Fondul de protecţie socială a populaţiei.
De asemenea 6 copii cu performanţe deosebite la învăţătură, purtare exemplară, din familii numeroase şi, nu în ultimul rând, din familii
dezavantajate au beneficiat de bilete gratis în tabăra de odihnă „Luceafărul”, „Pierlele Nistrului”, Prietenia, Zimbetul din Vadul lui Vodă.

127
Activitatea de profilaxie a delicvenţei juvenile în liceu se realizează prin orientarea valorică a procesului educațional atât la nivel formal,
cât şi nonformal, se organizează întâlniri cu jurişti, discuţii, conferinţe, mese rotunde în problema drepturilor şi responsabilităţilor civice ale
copiilor, toate acestea realizîndu-se în baza metodelor activ-participative.
La şedinţele Comisiei pentru Protecția Drepturilor Copiilor, au fost ascultaţi 9 de elevi, care s-au evidenţiat prin comportament
neadecvat. S-a discutat individual cu fiecare dintre ei, li s-a acordat asistenţă psihopedagogică. La apelul nostru, conducătorii de cerc i-au
implicat în activităţi extraşcolare, iar unii diriginţii n-au invitat la aceste şedinţe pe elevii problematici, motivele fiind diverse. Au fost
organizate ședințe cu părinții, în cadrul carora, a fost prezentat Regulamentul de ordine interioară și rezultatele școlare ale elevilor.
Diriginții au luat măsuri pentru a înştiinţa părinţii elevilor cu situaţia de corigenţa, absenteism şcolar. Cu tot lucru dus, în această ordine de
idei, în liceu avem cinci elevi care se află la evidenţa. Cu ei s-au realizat discuţii individuale, au fost invitaţi părinţii, s-au realizat activităţi de
psihoprofilaxie, de dezvoltare şi remediere psihologică, dar situaţia rămâne critică, deoarece nu se întreprind acţiuni suficiente de respectare a
disciplinei şcolare, atât din partea părinţilor, cât şi a organelor de resort, iar şcoala, deseori nu este în stare să ia măsurile de rigoare în scopul
soluţionării acestor probleme. Pentru a diminua acest fenomen orientăm adolescenţii spre anumite modele pozitive, îi implicăm în activităţi
de agrement, cognitive, atractive. La fiece început de an şcolar constatăm că numărul copiilor rămaşi fără un părinte sau ambii părinți este în
creştere. Cât de experimentat ar fi profesorul sau dirigintele, cât de variate ar fi tehnologiile formativ-dezvoltative utilizate, convorbirile de
suflet cu copiii, ei continuă să sufere mult din cauza lipsei părinţilor, deoarece ei nu sunt în stare să facă faţă obstacolelor vieţii, din care
cauză devin agresivi, trişti, abătuţi, violenţi, nepregătiţi de lecţii. Analizând situaţia în familiile elevilor, am constatat următoarele: cei 1220
de copii înmatriculaţi la început de an şcolar se înscriu în următoarele grupuri sociale:
Tab.5 Date statistice cu privire la categoriile de copii din diverse grupe sociale

Nr.
d
Copii din diverse grupuri sociale 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
/
o
1. Numărul total de copii 1015 1060 1131 1184 1220
2. Numarul elevilor la evidenta şcolii 4 5 5 7 0
3. Numarul elevilor la evidenta IPM 2 - - - 0

128
Numarul elevilor încadrati în activităţi
4. 6 5 5 5 9
extraşcolare

5. Copii din familii incomplete 113 145 145 91 78


6. Copii din familii social vulnerabile 11 20 20 23 7
7. Copii părinţii cărora au plecat peste hotare 19 20 20 13 4
8. Copii la care un parinte a plecat peste hotare 73 80 80 43 51
9. Nr. elevilor neşcolarizaţi - - - - -
10. Nr. elevilor cu abandon - - - - -
11. Nr.elevilor-romi - - - - -

I Raport de activitate a CPDC în IPLT Onisifor Ghibu 2017-2018

Nr. Nr.total de elevi Nr.total de ședințe Nr.elevi ascultați la ședințe Nr.părinților ascultați la ședințe
d/o
1220 10 9 4
II a) Date referitor la ANET în IPLT Onisifor Ghibu 2016-2017

Nr. Limita de vârstă Treapta primară Treapta gimnazială Treapta


de elevi ascultați la ședințe liceală
9 10 -13 ani 3 6 0
b)

Nr.total de cazuri Nr.abuz fizic Abuz Abuz Nr.


de abuz analizate la ședința CPDC psihologic emoțional neglijare
63 5 50 0 8
c)

129
Nr.total de cazuri Nr.abuz Abuz Abuz Nr.
de abuz analizate la ședințe elev - elev elev -profesor profesor-elev cazurilor de abuz în familie

6 63 0 0 0
d)

Nr.total de cazuri Nr sancțiunilor pentru profesori Nr.sancțiunilor pentru elevi


de abuz analizate la ședințe

9 0 9
Activitatea diriginților de clasă la formarea colectivului de elevi

Nr.eșirilor la teatru Nr.eșirilor în Nr. eșirilor la muzee Frecventarea Frecventarea secțiilor Frecventarea
excursii bibliotecii școlare sportive cercurilor
școlare
10 34 10 835 elevi 347 elevi 105 elevi
I. Activitatea CPDC

Nr. total de Nr.total de Nr.total de cazuri de abuz Nr.beneficiarilor de Nr.beneficiarilor de ajutor Nr.beneficiarilor de
elevi ședințe analizate la ședințe alimentației gratuită material subsidii la manuale

1220 10 9 41-prânz 109 42


530- dejun
Din rapoartele oferite de diriginţi zilnic, lunar, semestrial şi anual se desprinde următoarea situaţie a frecvenţei elevilor pentru anul de studiu
2017-2018.

Clasele primare Clasele de gimnaziu Clasele de liceu


Numărul de elevi 576 474 170
Total absenţe 7215 25935 12057
Absenţe nemotivate 21 2061 4119
130
Nr. de absenţe/elev 12,5 54,7 70,9

SITUAŢIE A FRECVENŢEI ELEVILOR PENTRU


ANUL DE STUDIU 2017-2018
Numărul de elevi Total absente Absente nemotivate

15935

12057
7215

4119
2061
579

474

170
21
PRIMAR GIMNAZIU LICEU

Pe parcursul acestui semestru comisia a ţinut o evidenţă lunară a absenţelor înregistrate la ciclul primar, gimnazial şi liceal.

EFECTIVUL DE ELEVI
700
600
500 554 580 576
400 490 474
428 440 453
300
200
100 143 150 165 171
0
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Primar Gimnazial Liceu

Ciclul primar Total absenţe clasele I-IV – 7215 pentru cele 18 clase,
131
Din acest total 7194 de absenţe sunt motivate (99%).
Total elevi = 576

TOTAL ABSENȚE /MOTIVATE/BOALĂ/NEMOTIVATE


2500
2141
2000 1736 1778
1579 1660
1460
1500 1251
1189

1000
471
500 276 276
199
0 0 0 21
0
Clasa I-îi Clasa II-a Clasa III-a Clasa IV-a

Cele mai multe ebsențe sunt din cauza morbididății ridicate a virozelor din luna octombrie- noiembrie. Absente nemotivate sunt totale
identificate în clasele a în IV-a - IV-D - 11 absențe, IV-A – 10 absențe.
Ciclul gimnazial:
Cele mai multe absenţe s-au înregistrat în lunile noiembrie și octombrie. Total absenţe clasele V-IX – 25935 pentru cele 16 clase, adică
în medie 54,7 absenţe/elev/anual. Din acest total 23874 de absenţe sunt motivate (92%). Total elevi = 474.

132
TOTAL ABSENȚE
8000 5965 6377
6000 4726
3555
4000
1584
2000
0
Clasa V Clasa VI Clasa VII Clasa VIII Clasa IX-a

TOTAL ABSENTE/MOTIATE/NEMOTIVATE
7000 63776306
59655666
6000 5212
47264618
5000
35553500 3684
4000
3000
2000 1528
1000 55 299 108 71
0
Clasa V-a Clasa VI Clasa VII Clasa VIII Clasa IX

Cel mai mare număr de absenţe s-a înregistrat, în general, în luna octombrie. Cu toate acestea, în anul 2017-2088, la clasele a VIII-a şi
a IX-a numărul de absenţe este mai redus faţă de aceeaşi perioadă a anului şcolar precedent, aproximativ cu 5 absențe/elev. De asemenea,
numărul de absenţe este crescut la clasele a VI-a şi a VIII-a, faţă de clasele a V-a şi a VII-a, din următoarele motive:
 interesul manifestat de familie scade, probabil din motive economice;
 apar probleme specifice pubertăţii, elevii nefiind preocupaţi de învăţătură;
Cele mai multe absențe nemotivate sau înregistrat in clasele: IX-a „A” – 1331,VI -B – 242; IX-C - 119.

133
CLASELE CU CELE MAI MULTE ABSENTE
NEMOTIVATE
1500 1331

1000

500 242
119
0
Clasa VI-B Clasa IX-C Clasa IX-A

Total absențe

Nemotivate
Boală
Motivate
Total absențe
Ciclul gimnazial

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Faţă de anul şcolar trecut numărul de absenţe a cresct cu aproximativ 3 abs/elev față de aceeași perioadă a anului școlar 2016-2017.
Ciclul liceal
Total elevi – 170 elevi
Total absenţe ciclul liceal: 12057 pentru cele 6 de clase, dintre care 7948 motivate – 65,9%. - 70,7 absenţe/elev/an la ciclul liceal,
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului şcolar trecut când s-au înregistrat 60 absenţe/elev/an la ciclul liceal.

134
Total absențe/Motivate/Nemotivate
6000

5000 5409
4000

3000 3567 3455


2852 3081
2000
1954
1000 1631 1450
715
0
Clasa X-a Clasa XI-a Clasa XII-a

Cele mai multe amsente nemotivate sau inregistrat in clasele: XII-a A -1528; XI-a A-1450, X-A -600, XII-B – 426.

CELE MAI MULTE ABSENTE NEMOTIVATE


2000

1450 1528
1500

1000
600
426
500

0
Clasa X-A Clasa XI-A Clasa XII-A Clasa XII-B

Total absențe:

135
Total absențe/motivate/boală/nemotivate
14000

12000
12057
10000

8000

6000
5867
4000
4119
2000
2081
0
Ciclul Liceal

Ciclul liceal are un număr mai mare de absenţe, raportat la ciclul gimnazial. TOTAL absenţe ciclul liceal şi gimnazial: 37992 - 58,9
absenţe/elev/an. (total 644 elevi), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului şcolar trecut când s-au înregistrat 53/3 absenţe/elev/an.

136
Numarul de absente

100% 11243 12057


10354 11996
80%
60%
20635 21393 23171 25935
40%
20% 4659 4738 6899 7215
0%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Primare Gimnaziu Liceu

CONCLUZII:
Se observă o creștere a numărului de absenţe la ciclul gimnazial şi liceal. Referitor la numărul de absenţe raportate lunar şi la cel
centralizat de diriginţi la sfârşitul semestrului există unele neconcordanţe care se datorează faptului că la anumite discipline absenţele se
notează mai târziu în catalog, astfel apar câteva erori în raportarea lunară.
Cauze ale absenţelor numeroase pe care le înregistrează unii elevi:
mare parte din absenţe se datorează unui număr limitat de elevi care nu au frecventat doar anumite ore iar cei din liceu o mare parte sunt
angajați in campulmuncii aici ma refer la elevii din clasele a XII-a, și următorii elevi au cele mai multe absente nemotivate(Railean
Alexandru - 22 ab.- V-D, Costin Diana- 38 ab.- VI-B, Popa Alexandra- 19 ab.- VI-B, Botnaru Ana -16 ab.- IX-B, Manoilă Eugenia-12 ab.-
IX-B, Corețchi Diana- 12ab.- IX-C, Erdem Valeria - 64 ab.- IX-C, Lupoi Valeria - 21 ab.- IX-C, Castraveț Maria--23 ab.- X-B, Cherdivară
Bogdan-21 ab.- X-B, Panciuc Andrian--16 ab.- V-C, Bejenaru Dumitru -137 ab.- XI-A, Buciceanu Ema -88ab.- XI-A, Carabut Cristian-112
ab.- XI-A, Ciobanu Mihai -94 ab.- XI-A, Ciubov Alin -87 ab.- XI-A, Dermenji Daniela -61 ab.- XI-A, Dragonov Vadim -67 ab.- XI-A,
Malai Macarie -109 ab.- XI-A, Mogorean Valeria --147 ab.- XI-A, Țurcan Octavian-62 ab.- XI-A, Golban Alexandru -40 ab.- XI-A, Afhar
Narges -189 ab.- XII-A, Ciobanu Mihaela -132 ab.- XII-A, Dărănuță Mădălina--88 ab.- XII-A, Josan Alexandra -90 ab.- XII-A, Melnic Irina
-96 ab.- XII-A, Munteanu Ana -112 ab.- XII-A, Novac Geta -92 ab.- XII-A, Pașa Anita -65 ab.- XII-A, Tracenco Vlada --70ab.- XII-A,
Budu Cristi -50 ab.- XII-B,Fomov Ana - 24 ab.- XII-B, Garasimuc Maxim - 51 ab.- XII-B, Grgorev Nicolae -74 ab.- XII-B, Lîjeico Ilie - 47
137
ab.- XII-B, Martin Enriche -31ab.- XII-B, Bratețchi Lucian - 119 ab.- X-A, Casap Valentin - 58 ab.- X-A, Crețu Cristian - 32 ab.- X-A, Jalbă
Evelina- 36 ab.- X-A, Severin Andreea - 59 ab.- X-A, Sprincean Sanda- 36 ab.- X-A,Voitiuc Nicoleta - 32 ab.- X-A, Zaiat Artiom - 30 ab.-
X-A, Grițcu Sandu – 150- IX-A);
existenţa unui număr destul de mare de copii care practică sport de performanţă (înotul, fotbal) competiţiile sportive sau antrenamentele
desfăşurându-se de multe ori în timpul orelor de curs;
lipsa controlului din partea părinţilor, fie pentru că părinţii sunt plecaţi din ţară, fie pentru că locuiesc cu bunica şi nu ţin legătura cu
dirigintele sau lucrează un număr mare de ore;
existenţa, în unele cazuri, a unor părinţi care sunt de acord cu aceste absenţe ale copiilor şi le facilitează motivarea absenţelor;
lipsa unei motivaţii de a învăţa a ultimelor generaţii;
teama de a fi ascultaţi;
clasele de uman au un număr mai mare de absenţe decât cele de profil real deoarece în ultimii ani profilul uman este foarte solicitat nu de
către copii care au aptitudini reale sau înclinaţii pentru acest profil, ci de elevii care vor să promoveze uşor.
există și destui elevi care au doar 2-3 absențe pe semestru, care ar trebui evidențiați la nivel de școală, sau recompensați pentru a deveni un
model și pentru alți colegi de-ai lor.
Din discuțiile cu diriginții, cu psihologul școlii și cu elevii a reieșit faptul că cel mai mare număr de absențe îl realizează elevii ai căror
părinți nu se implică suficient în educația propriilor copii, sau sunt plecaţi să lucreze în străinătate.
Plan de îmbunătăţire a activităţii:
 informarea diriginţilor şi a conducerii şcolii asupra neregulilor sesizate în cataloage;
 existenţa în cataloage a unei evidenţe (tabele) cu elevii care fac sport de performanţă - legătura cu psihologul şcolii în vederea depistării
motivelor acestor absenţe;
 colaborarea cu diriginţii şi părinţii în vederea identificării elevilor predispuşi la chiul;
 stabilirea unor măsuri pentru reintegrarea în colectiv a acestor elevi, implicarea lor în viaţa colectivului.
În temeiul prevederilor Codului Educației, a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 434 din 23.07.1996, a Deciziei nr.19/4 din 26
iunie 1997 emise de Primăria municipiului Chişinău, în temeiul planului complex a DGETS pentru anul de studii 2017-2018, în scopul
evaluării realizării prevederilor ordinului DGETS nr.62-ab din 05.09.2017 „Cu privire la şcolarizarea elevilor în anul de studii 2017-2018” şi
pentru a asigura accesul la studii tuturor minorilor de vârstă şcolară în perioada 09.02-27.02.2018, s-au realizat diverse controale, în
rezultatul carora s-au atestat următoarele.
a) Toți diriginții cunosc și pun în aplicare actele normative ce reglementează școlarizarea elevilor:

138
1. Codul Educației.
2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 434 din 23 iulie 1996, „Pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa copiilor şi
adolescenţilor cu vîrste între 5 şi 16 ani” (prezenţa Buletinului Învăţămîntului (septembrie, 1996).
3. Ordinul DGETS nr.62-ab din 05.09.2017 „Cu privire la școlarizarea elevilor în anul de studii 2017-2018”.
a) toti dirigintii au fost implicati, privind școlarizarea minorilor în temeiul ordinului DGETS nr. 62-ab din 05.09.2017 „Cu privire la
școlarizarea elevilor în anul de studii 2017-2018”, în baza căruia s-a efectuat recensământul copiilor din microsectorul de evidență, precum și
s-au înaintat cerințe față de cadrele didactice privind evidența la ore a copiilor.
b) în planul de activitate a diriginților s-au planificat și se realizează acțiuni de prevenire a abandonului școlar, cum ar fi:
 monitorizarea zilnică a frecvenței elevilor:
 expunerea rezultatelor efectuării recensământului copiilor cu vîrsta între 0-16 ani;
 darea de seamă despre prezența la ore a elevilor prezentată de diriginți (lunară, la finele semestrului I, precum și la finele anului de studii);
 problema absențelor de la ore se analizează și se discută la ședințele Comisiei pentru protecția drepturilor copilului.

In temeiul ordinului nr. 62-ab din 05.09.2017 „Cu privire la şcolarizarea elevilor şi evidenţa copiilor în anul de studii 2017-
2018” emis de IPLT O. Ghibu cât şi în temeiul realizării prevederilor art. 141(i) al Hotărârii de Guvern nr. 434 din 23.07.1996 pentru aprobarea
Instrucţiunii cu privire la evidenţa copiilor şi adolescenţilor cu vârste între 5 şi 16 ani, art. 13, 21 (2), 27 (2), (4), (2) ale Codului Educaţiei,
ordinelor ministrului educaţiei nr. 148 din 21.03.2017 „Cu privire la înscrierea copiilor în clasa I”, nr.235 din 25.03.2016 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului-tip de organizare şi funcţionare a instituţiei de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II” secţiunea a 3-a
Mişcarea/transferul elevilor, nr. 559 din 12 iunie 2015 „Cu privire la prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi absenteismului şcolar”,
ordinelor DGETS nr. 483 din 30.03.2017 „Cu privire la punerea în aplicare a Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I, pentru anul de
învăţământ 2017-2018”, nr. 716 din 19.05.2017 „Cu privire la asigurarea şcolarizării absolvenţilor ciclului primar, anul de studii 2017-2018”.

Prin ordinul nr. 62-ab din 05.09.2017 al IPLT „O. Ghibu”


 au fost delegate 53 de cadre didactice pentru a realiza evidenţa copiilor cu vârste cuprinse între 0-16 ani domiciliaţi în districtul de evidenţă a
instituţiei de învăţământ în perioada 28.08-18.09.2017. Nu au prezentat informaţia 11 cadre didactice precum urmează: Spînu Rodica,
Hersun Igor; Moraru Vasile, Coşleţ Angela, Drăgălin Valentin, Plăcintă Aliona, Armaş Svetlana, Turculeţ Gheorghe, Burlacu Sergiu, Puică
Irina, Mireanu Verginia.

139
 s-au perfectat listele minorilor din districtul de evidenţă a instituţiei de învăţământ în conformitate cu informaţia prezentată de cadrele
didactice sunt 581 de elevi dintre care 173 de elevi îşi fac studiile în IPLT „O. Ghibu”.
Probleme la realizarea microsectorului:
1. Fluctuaţia copiilor, inclusiv a celor plecaţi peste hotarele republicii. La moment, sunt 14 copii, părinţii cărora sunt plecaţi peste hotare.
2. Calitatea recensământului minorilor cu vârste între 0-16 ani în instituţiile de învăţământ preuniversitar.
3. Accesul în blocurile locative sunt limitate.
4. Agresivitatea populaţiei faţă de cadrele didactice care au realizat şcolarizarea copiilor.
5. Problema câinilor vagabonzi – fiind pusă în pericol viaţa şi sănătatea cadrelor didactice.
6. Cadrele didactice Spînu Rodica, Hersun Igor; Moraru Vasile, Coşleţ Angela, Drăgălin Valentin, Plăcintă Aliona, Armaş Svetlana, Turculeţ
Gheorghe, Burlacu Sergiu, Puică Irina, Mireanu Verginia nu au realizat scolarizarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-16 ani şi nici nu au
adus nici un agrument la acest capitol.
Soluţii:
 Pentru a deţine rezultate veridice privind numărul minorilor cu vârste între 0-16 ani este necesar de a modifica decizia Consiliului municipal
Chişinău nr. 94/4 din 26 iunie 1997„ Cu privire la şcolarizarea minorilor de până la vârsta de 16 ani” şi a desemna responsabil de organizarea
şi efectuarea recensământului minorilor, Consiliul pentru protecţia drepturilor copilului din fiecare sector.
 Responsabilizarea cadrelor didactice cu privire la prezentarea la timp a informaţiei.
În liceu nu există nici o clasă în care să nu avem familii întregite alături de copii. Ce se întâmplă cu aceşti „orfani” având părinţi în viaţă?
Unii din ei sunt lăsaţi în grija bunicilor sau a altor rude, care de multe ori aceştia nu pot îndeplini rolul de părinte, fapt ce iscă ceartă, ciocniri
şi alte necazuri. Sunt copii care trăiesc adevărate drame. Școala trebuie să-i descopere, să-i ajute. Colectivul instituție să nu uite că ignoranţa
noastră şi a părinţilor pot distruge destine. Suntem cu toţii responsabili pentru educaţia tinerei generaţii. În scopul prevenirii infracţiunilor şi
criminalităţii printre minori, precum şi a abandonului şcolar , atât echipa managerială, cât şi cadrele didactice realizează variate măsuri în
conformitate cu planul activităţii profilactice. În majoritatea claselor-problemă au fost realizate acţiuni ce prevăd:
✓ Preîntâmpinarea eşecului şi a abandonului şcolar;
✓ Întocmirea bazei de date conform grupurilor sociale;
✓ Identificarea minorilor cu delicvenţe în comportament şi acordarea asistenţei psihopedagogice;
✓ Încadrarea elevilor cu devieri în comportament în cercuri pe interese;
✓ Realizarea studiului individual al minorilor cu delicvenţe în comportament;

140
✓ Ore de dirigenţie la acest subiect, în cadrul lunarelor „Să creștem fără violență...”, „Noi şi Legea”,”Împreună pentru prevenirea delicvenţei
juvenile”, Campania Informaţională PRO SĂNĂTATE”, întâlniri cu IP sec. Buiucani, specialişti în domeniu, etc.
O problemă stringentă în liceu este plecarea de la ore. Diriginţii de clasă monitorizează săptămânal absenţele şi aplică măsurile necesare. În
cadrul orelor de dirigenţie, a şedinţelor cu părinţii a fost abordată tema: „Absenteismul-cauze şi consecinţe”. O altă problemă dureroasă este
violenţa, cazurile de abuz, agresivitatea. La acest capitol este mult de lucru. În anul școlar 2017-2018, în liceu au fost identificat e
următoarele forme de violență:
✓ Violență elev –elev (verbală şi fizică)
✓ Violența elevilor față de profesor: - lipsa de implicare și de participare a elevilor la activitățile școlare ( absenteismul școlar, indisciplina în
clasă, ignorarea mesajelor transmise de cadrele didactice);
✓ Ofensă adusă statutului și autorității cadrului didactic (refuzul îndeplinirii sarcinilor școlare, zgomote în timpul activității didactice);
✓ Violența profesorilor față de elevi: - agresiune verbală față de elevi(atitudini ironice, țipete, jigniri);
✓ Agresiune non verbală ( ignorarea elevilor și neacordarea de atenție acestora).
✓ Violenţa părinţilor în spaţiul şcolar şi casnic–violenţa verbală, fizică.
✓ Violenţa în spaţiul din jurul școlii: - violență verbala, fizică.
Principalele cauze generatoare ale violenței în liceu au fost:
Cauze psiho-individuale, Cauze familiale, Cauze școlare, Cauze sociale,
Măsurile pentru diminuarea acestor cauze au fost:
✓ implementarea Planului privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar;
✓ depistarea cazurilor grave de indisciplină, de deviere comportamentală, de delincvenţă juvenilă şi consilierea acestora;
✓ întocmirea unei baze de date a elevilor cu comportament violent;
✓ colaborarea cu familiile elevilor care au comis acte de violență sau cu potențial violent prin: întâlnirile organizate în școală, vizite la
domiciliul copiilor;
✓ colaborarea cu IP sec. Buiucani pentru realizarea acțiunilor cu caracter educativ-preventiv și pentru rezolvarea cazurilor de elevi-problemă;
✓ implicarea elevilor în activități extrașcolare;
Examinarea cazurilor de violenţă în majoritatea sunt realizate la ședințele Comisiei pentru protecția drepturilor copilului, care activează în
baza ordinelor interne și Regulamentului aprobat la consiliile profesorale.
Planul şedinţelor Comisiei pentru protecția drepturilor copilului constituie o parte componentă a planului managerial al instituţiei, conţine
obiective orientate spre asigurarea respectării prevederilor Convenţiei privind drepturile copilului; determinarea metodologiei de formare,

141
dezvoltare a componentelor fundamentale ale personalităţii elevilor în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei în Republica Moldova;
evaluarea şi monitorizarea comportamentului deviant, violenţei în rîndul elevilor, abandonului şi absenteismului şcolar, traficului de copii,
consumului de alcool, droguri, tutun de către elevi; consolidării parteneriatului cu organizaţiile guvernamentale şi non-guvernamentale
privind calitatea activităţii profilactice în unitate; democratizarea relaţiilor profesor- elev- părinte.
E de menționat în plan pozitiv conținutul tematic al ședințelor Comisiei pentru protecția drepturilor copilului,care se caracterizează prin
diverse activităţi, concrete și corecte din punct de vedere metodic orientate spre prevenirea abuzului , neglijării, exploatării, traficului, ţinând
cont de contingentul de elevi, particularitățile de vârstă, dimensiunile şcolii prietenoase copilului.
Problemele ce țin de încălcarea Regulamentului intern de fuincționare a liceului, soluționarea conflictelor dintre elevi/părinți, asistența
părinţilor care se eschivează de educaţia copiilor sau acţionează negativ asupra acestora; raportarea diriginţilor de clase privind activitatea de
profilaxie în clasă cu elevii şi părinţii -problemă au fost analizate în cadrul ședințelor ordinare și neordinare ale CPDC din revin la deciziile
luate anterior cu scopul de a eficientiza activitatea profilactică cu elevii ce necesită o asistenţă mai sporită şi a protecţiei elevului abuzat,
confirmînd continuitatea procesului educaţional; implică în cadrul şedinţelor diverşi agenţi educaţionali şi familia; în urma examinării
fiecărui caz, membrii comisiei elaborează/ întocmesc un plan de intervenţie în cadrul clasei pentru toţi copiii implicaţi (mini-trayninguri
tematice care contribuie la formarea competenţelor necesare pentru depăşirea situaţiei create; implicarea în activităţi şcolare şi extraşcolare
care pun în valoare interesele, capacităţile şi potenţialul copilului; frecventarea unor secţii sau evenimente sportive, cercuri şi cluburi pe
interese; convorbiri individuale sau în grup; stabilirea unei relaţii de mentorat cu un adult de încredere din instituţie; consiliere la specialiştii
Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică); membrii comisiei implică copiii care manifestă comportamente violente în rezolvarea
problemelor pe care le generează și îi ajută să-şi dezvolte competenţele; grupul de lucru nu aplică sancţiuni disciplinare elevilor conform
prevederilor regulamentelor şcolare, atribuţie ce revine, după caz, managerului instituţiei, Consiliului profesoral sau Consiliului de
administraţie; coordonatorul parțial informează părinţii, reprezentanţii legali sau îngrijitorii copilului despre cazul de abuz în care este
implicat copilul şi despre planul de intervenţie elaborat.
Psihologul școlar,cadrul didactic de sprijin diriginții de clasă, sunt persoanele responsabile în ceea ce priveşte activităţile de informare,
educaţie, consiliere, responsabilizare a familiei cu privire la obligaţiile pe care aceasta le are în formarea şi educarea copiilor.
În continuare se semnalează implicarea slabă a părinţilor în activitatea şcolii din diverse motive: fie sunt plecaţi peste hotare, iar copiii sunt
lăsaţi în grija unui „tutore”, fie sunt foarte ocupaţi; alţii sunt măcinaţi de grijile materiale şi financiare de zi cu zi. Sunt şi părinţi care
învinovăţesc şcoala de situaţia în care este copilul în risc de abandon şcolar, motiv pentru care ruptura de instituţia şcolară este şi mai
accentuată.
Pentru a optimiza legătura şcoală-familie, în întâlnirile propuse de profesori, psihologi școlari, părinţii trebuie informaţi despre activităţile
şcolare, iar tematica abordată trebuie să vizeze: pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a elevilor, părinţilor (parteneriat cu Poliţia),
142
lecturi, dezbateri despre familie şi copii, ilustrarea responsabilităţilor, obligaţiilor părinţilor în procesul de educaţie a copiilor (parteneriate cu
Biserica, instituţii culturale), împărtăşirea şi valorificarea experienţelor personale ale părinţilor, modalităţi de management eficient al
timpului, dezvoltarea încrederii în sine a părinţilor, implicarea părinţilor în viaţa şcolară a copilului. Este necesară organizarea şi derularea
unor programe de educaţie parentală, care să acopere o paletă largă de subiecte legate de relaţia părinte-copil, şcoală-familie. Sunt părinţi
care au carenţe în modul de a-şi gestiona corect relaţia cu propriul copil, nu au cunoştinţe despre etapele dezvoltării copilului, nu ştiu să
comunice eficient, nu ştiu să folosească disciplinarea pozitivă. Întărirea relaţiei şcoală-părinte-copil poate conduce la îmbunătăţirea
abilităţilor parentale, a atitudinii părinţilor faţă de copii, acestea constituind soluţii posibile pentru o serie de probleme: reducerea
abandonului şcolar, problemele sociale ale adolescenţilor (consum de droguri, delincvenţă), violenţă, eşec şcolar, absenteism.
Efectuarea unor anchete sociale privind familiile elevilor în situaţii de risc de abandon şcolar / absenteism, în vederea depistării cauzelor
acestui fenomen.
Şcoala – familia - comunitatea reprezintă triada care poate reduce fenomenul abandonului şcolar în rândul elevilor.
În temeiul celor expuse se fac următoarele propuneri:
● să se implementeze în liceu modele eficiente pentru evidența frecvenței;
● să solicite cererile de la părinți pentru anumite zile motivând absențele elevului:
● să solicite explicația scrisă de la părinte ori de la elev pentru orele absentate;
● să organizeze microconsiliile profesorale de clasă cu participarea elevilor, părinților și cadrelor didactice în cazul cînd majoritatea elevilor
dintr-o clasă absentează nemotivat.
Recomandări:
● cadrele didactice trebuie să formuleze aşteptări realiste în raport cu nivelul de participare al părinţilor şi cu energia necesară favorizării
acestui proces;
● întâlnirile cu părinţii nu trebuie axate pe prezentarea de material sau transmiterea de directive. Părinţii trebuie să fie implicaţi activ în
procesul de învăţământ, deoarece ei preferă într-adevăr să fie participanţi activ decât simpli auditori;
● proiectele gestionate la nivel de clasă sunt mai eficiente decât cele la nivel de şcoală,cu toate acestea un proiect la nivel de clasă nu-şi găseşte
sensul decât în raport cu proiectul pedagogic al instituţiei şcolare în ansamblul ei. Cel mai bun nivel de participare poate fi, însă, constatat în
cazul şcolilor în care cadrele didactice au jucat un rol important în aplicarea unui program de colaborare referitor la clasa lor;
● cadrele pedagogice trebuie stimulate să-şi reevalueze ideile preconceptuale faţă de părinţi, îndeosebi în ceea ce priveşte dorinţa şi capacitatea
lor de a se implica în activităţile şcolii. Anumite iniţiative de colaborare sunt, de altfel, ineficiente întrucât îi reduc pe părinţi la un rol de
subordonaţi faţă de cadrele didactice, impunându–le anumite condiţii de participare şi cerîndu-li–se să urmeze programe şi o metodă

143
predominantă. Metodele care s-au demonstrat a fi eficiente, sunt, din contra, cele care au implicat părinţii în cooperarea şi punerea în
practică a obiectivului colaborării şi unde aceştea au fost consideraţi parteneri autentici.
Reieşind din cele relatate, se propune:
1. A aprecia cu calificativul „bine” activitatea diriginţilor: Șincu Liubovi, Cimbir Ludmila, Iasinschi Iulia, Samanati Ludmila, Vlasiuc Lilia,
Vrinceanu Lucia, Golomoz Eugenia, Bagrii Natalia, Rabacu Dina, Savin Elena, Pârcălab Iuliana, Lupu Svetlana, Stratulat Lilia, Pascariuc
Natalia, Arsenii Ina, Boldurat Diana, Harea Diana, Axenti Svetlana, Spînu Rodica, Tiron Aliona, Dodu Lilia, Bejan Tatiana, Cernei Cristina,
Grosu Nadejda, Moraru Natalia, Zaporojan Lucia, Garștea Maria pentru munca eficientă în procesul organizării şi desfăşurării activităţii
educative cu părinţii la nivel de unitate şcolară.
2. Directorii adjuncţi pentru educaţie – Zamfir Tatiana:
2.1. vor ţine la un control strict procesul de organizare a lucrului cu părinţii;
2.2. vor acorda atenţie aspectului calitativ şi analitic al proiectării de formare a părinţilor în cadrul Universităţilor pentru părinţi, în
corespundere cu obiectivul educaţional trasat.
Pentru noul an de studii ne propunem următoarele obiective:
● Formarea continuă a actorilor educaționali: profesori, părinți, elevi, prin inițierea/atragerea /implementarea proiectelor educaționale.
● Valorificarea managementului și marketingului educațional în asigurarea calității
● Realizarea progamelor educative şcolare şi extraşcolare privind prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale;
● Extinderea relațiilor de parteneriat, etc;
● Stimularea şi promovarea elevilor cu anumite aptitudini vocaţionale prin organizarea diverselor activităţi, concursuri;
● Realizarea schimbului de experienţă prin participarea la seminare şi promovarea cadrelor didactice performante (diriginţilor, conducătorilor
de cerc);
● Informarea şi formarea continuă a profesorilor-diriginţi, conducătorilor de cerc;
Pentru activitatea educativa în anul 2018-2019 se vor lua în considerare urmatoarele aspecte:
● Intocmirea mai atentă a documentelor de lucru ale diriginților (planificarea semestrială și anuală ) și corelarea temelor propuse cu cerințele
clasei de elevi.
● Utilizarea unor strategii didactice în cadrul orelor de consiliere și dezvoltare personală, astfel încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat
și îndrumat eficient.
● Implicarea tuturor diriginților și a conducerii școlii în activități educative extrașcolare (teatrul, spectacole, concursuri, excursii, etc) astfel
încât aceste activități să poata fi valorificate din punct de vedere educativ.

144
● Atragerea într-o mai mare măsură a părinților în vederea realizării unui parteneriat real Școală –Familie
● Schimbarea mentalităților și atitudinilor unor profesori, diriginti față de problemele elevilor și posibilitățile lor de a face față acestor
probleme precum și față de importanța orei de consigliere și dezvoltare personală.
● Implicarea tuturor diriginților în programul inițiat de conducerea școlii, acela de a schimba aspectul claselor, laboratoarelor și a școlii în
general.
● Colaborarea diriginților cu profesorii, psihologul liceului în vederea depistării unor cazuri cu probleme familiare deosebite sau psihice.

CAPITOLUL IV. NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ


ÎN ANUL DE STUDII 2017 – 2018:

Nr. crt. Indicatori de performanţă Nesatisfăcător Satisfăcător Bine Foarte bine Excelent
DOMNENIUL A: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale
1. Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de X
dezvoltare şi planul de implementare)
2. Organizarea internă a unităţii de învăţământ X
3. Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă X
4. Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ X
5. Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei X
înregistrarea prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor
6. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi X
7. Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în X
timpul desfăşurării programului
8. Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi X
b) baza materială
1. Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare X

145
2. Dotarea spaţiilor şcolare X
3. Accesibilitatea spaţiilor şcolare X
4. Utilizarea spaţiilor şcolare X
5. Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative X
6. Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare X
7. Accesibilitatea spaţiilor auxiliare X
8. Utilizarea spaţiilor auxiliare X
9. Dotarea cu mijloace de învăţământ şi cu auxiliare curriculare X
10. Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/centrului de X
documentare şi informare
11. Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare X
12. Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi X
auxiliarelor curriculare
13. Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studiu X
c) resurse umane
1. Managementul personalului didactic şi de conducere X
2. Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic X
DOMENIUL B: EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
a) conţinutul programelor de studiu
1. Definirea şi promovarea ofertei educaţionale X
2. Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii X
3. Proiectarea curriculumului X
4. Realizarea curriculumului X
b) rezultatele învăţării
1. Evaluarea rezultatelor şcolare X
146
2. Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extra- X
şcolare)
c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
1. Activitatea ştiinţifică X
2. Activitatea metodică a cadrelor didactice X
d) activitatea financiară a organizaţiei
1. Constituirea bugetului şcolii X
2. Execuţia bugetară X
DOMENIUL C: MANAGEMENTUL CALITĂŢII
a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
1. Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională X
2. Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurarea a calităţii X
3. Dezvoltarea profesională a personalului X
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
1. Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare X
c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
1. Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării X
d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
1. Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral X
e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
1. Optimizarea accesului la resursele educaţionale X
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
1. Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ X
g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite

147
1. Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii X
h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
1. Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă X
a calităţii

NOTĂ:
Pentru completarea acestei fișe s-au analizat:
rapoartele directorilor adjuncţi despre calitatea procesului educațional realizat în anul de studii 2013 – 2014
chestionarele cu privire la respectarea obligaţiunilor de funcţie de către cadrele didactice;
chestionarele completate de cadrele didactice care au vizat activitatea membrilor echipei manageriale.
S-a realizat autoevaluarea pe toate domeniile si criteriile;
S-a verificat indeplinirea cerințelor, adică a descriptorilor și, implicit, a indicatorilor de la fiecare criteriu;
S-a realizat o autoevaluare sinceră şi realistă, deoarece acest document este dat publicităţii.
ACTIVITATEA EDUCAŢIONALĂ PRESTATĂ DE ANGAJAŢII INSTITUŢIEI PUBLICE LICEUL TEORETIC ,,ONISIFOR GHIBU” în
anul de studii 2016 - 2017 se apreciează cu calificativul ,,BINE”.

CAPITOLUL V. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂTIRE A CALITĂTII EDUCATIEI ÎN ANUL DE STUDIU 2018-2019

Planurile de activitate pentru anul de studii 2018-2019 vor fi întocmite având în vedere şi includerea următoarelor măsuri pentru eliminarea
punctelor slabe şi prevenirea eventualelor probleme care pot apărea.

Nr.crt. Obiectiv Măsuri Răspunde Termen


Adaptarea strategiilor didactice la nevoile educaţionale Cadre didactice
ale elevilor și îmbinarea activitatilor curriculare cu cele Permanent
extracurriculare
Întocmirea graficului de pregătire suplimentară a Responsabili de catedră 15 Martie
Pregătirea elevilor la elevilor din clasele absolvente şi urmărirea modului de
1.
nivelul standardelor realizare.
148
de calitate. Implicarea mai activă a familiei în viaţa şcolii. Comitetul de Permanent
părinţi
Îndrumarea şi controlul activităţii didactice și al Conducerea. Conform
activităților extrașcolare Responsabilii de graficului
Comisii metodice
Intensificarea acţiunilor educative privind prevenirea Responsabil de Permanent
violenței în scoală activitatea educativă
Îmbunătăţirea stării Colaborarea cu Poliţia de sector Responsabil cu activitatea Permanent
disciplinare a şi cu alte instituţii abilitate. educativă
elevilor. Informarea şi implicarea mai activă a familiei în Comisia diriginţilor Permanent
prevenirea abaterilor disciplinare a elevilor. Psiholog şcolar
2. Monitorizarea stării disciplinare şi aplicarea Comisia diriginţilor Când este
sancţiunilor conform regulamentului. Psiholog şcolar cazul
Perfecţionarea cadrelor didactice la nivel de instituţie Responsabil cu Conform
Diversificarea prin seminare, mese rotunde în vederea utilizării perfecţionarea ofertă CCD
strategiilor didactice tehnologiilor didactice moderne şi a învăţării centrate
pe elev.
3. Activităţi metodice la nivel de comisii, precum lecţii Responsabilii de Permanent
deschise, interasistenţe, etc. Comisii metodice
Monitorizarea şi Îndrumarea şi controlul activităţii instructive-educative. Administrația Permanent
controlul activităţii Monitorizarea şi evaluarea activităţii personalului în
pentru creşterea concordanţă cu rezultatele obţinute Administrația Permanent
4. calităţii procesului Comisiile metodice
instructiv-educativ
Îmbunătăţirea Optimizarea spaţiilor de studiu şi dotarea lor cu Administraţia Permanent
condiţiilor de echipament care eficientizează procesul educaţional. Comisiile metodice
5.
prestare a seviilor Atragerea de fonduri bugetare şi extrabugetare în
educaţionale vederea dotării cu mijloace tehnice a instituţiei de
149
învăţămînt.
Intensificarea Delegarea la cursuri de perfecţionare performante a Administraţia Permanent
relaţiilor de cadrelor didactice în instituţiile abilitate pentru Comisiile metodice
parteneriat formare.
6.
Intensificarea relaţiilor de parteneriat la nivel
municipal, republican şi internaţional (cu APL, părinţi,
instituţii de învăţămînt, cultură, etc)

Ca şi în anul precedent de studii, se vor realiza următoarele activități specifice de îmbunătătire a calitătii:
Repartizarea obligaţiunilor de funcţie membrilor echipei manageriale;
Repartizarea orelor cadrelor didactice conform planului-cadru;
Eaborarea schemei orare în conformitate cu recomandările din planul-cadru (respectarea curbei de efort aelevilor);
Aprobarea actelor de reglamentare a procesului educaţional în baza celor ierarhic superioare din domeniu;
Constituirea şi organizarea comisiilor metodice;
Operationalizarea planului managerial pe luni şi afişarea extrasului pe acţiuni;
Elaborarea unui sistem de evaluare a calităţii prestării serviciilor educaţionale;
Elaborarea instrumentelor de evaluare a calităţii educaţiei;
Diseminarea informaţiilor de la seminarele realizate;
Informarea şi instruirea profesorilor şi şefilor de comisii metodice privind principiile-cheie de elaborare a proiectelor de activitate şi a
materialelor didactice;
Stabilirea stilului de învăţare pentru elevi;
Prelucrarea modalităţii de utilizare a Fisei de observare a lectiei;
Evaluare initiala;
Autoevaluarea;
Portofoliile cadrelor didactice (pe programe de învăţare şi dirigenţie);
Portofoliile elevilor;
Monitorizare respectării regimului de lucru;

150
Monitorizarea completării cataloagelor şcolare;
Monitorizarea progresului şcolar;
Colectarea dovezilor corespunzătoare descriptorilor de performanţă;
Raport de autoevaluare la finele anului şcolar;
Plan de îmbunătăţire a procesului educaţional;
Sortarea, păstrarea şi verificarea materialelor şi dovezilor.
Pe parcursul anului de studii se va monitoriza rezultatele şi efectele acestor activităti în privinţa creşterii calităţii educaţiei oferite de
către unitatea şcolară – în special asupra indicatorilor de calitate din standardele naţionale.
Astfel, se va pune accentul pe următoarele segmente operaţionale:
Crearea unor organisme care să utilizeze standarde, modele şi proceduri instituţionale de evaluare internă şi externă;
Creşterea capabilităţii instituţiei de învăţământ de-a prezenta dovezi privind conformitatea sistemului intern de management al calităţii
cu standardele acceptate;
Motivarea elevilor de a învăţa prin ajutor, conform nevoilor lor: ore opţionale, învăţămînt complementar şi extraşcolar şi incluziv;
Realizarea evaluărilor iniţiale care au permis crearea unei imagini exacte pe baza căreia se poate planifica un program de învăţare
adecvat, care sa răspunda aspiraţiilor şi potenţialului elevilor;
Acordarea asistenţei psihologice elevilor pentru rezolvarea unor probleme personale;
Promovarea egalităţii şanselor, la stabilirea şi menţinerea unor relaţii de lucru şi de comunicare eficace cu elevii, cu alţi profesori s.a
Toate activităţile de învăţare vor fi bine planificate şi structurate, iar elevii şi părinţii acestora vor fi familiarizaţi sistematic cu diferite
activităţi de învăţare şi evaluare şi cu realizările instituţiei în plan educaţional .

Prezentat la ședința consililului profesoral din 08 septembrie 2018

Director: Cernei Elena

151

S-ar putea să vă placă și