Sunteți pe pagina 1din 8

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Localitatea


CULTURII ŞI CERCETĂRII
Instituţia de învăţământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

TESTUL Nr. 2

CHIMIA
TEST PENTRU EXERSARE
CICLUL LICEAL
Profil umanist, arte, sport
Februarie 2019
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!


Nr Itemii Scor
1 2
1 Completează spațiile libere din enunțurile propuse.
L L
1) În nucleul atomului de potasiu se conțin ______ protoni și ______neutroni. 0 0
2) Învelișul electronic al atomului de sulf conține ______ electroni și are următoarea 1 1
2 2
repartizare a electronilor pe niveluri energetice__________. 3 3
3) Azotul formează compus volatil cu hidrogenul cu formula _______. 4 4
5 5
4) Atomul de calciu are pe ultimul nivel energetic _________electroni și manifestă
6 6
în compuși valența _______. 7 7
8 8
5) Carbonul formează oxid superior cu formula _________.
9 9
6) În șirul elementelor O – S – Se proprietățile nemetalice_______________.
2 1. În spațiul liber din stânga formulelor substanțelor din coloana I scrie literele din
L L
coloana II ce indică tipul legăturii chimice: 0 0
I – substanța II – tipul legăturii 1 1
2 2
........... 1. N2 3 3
A. Ionică
........... 2. СН4 4 4
B. Metalică 5 5
........... 3. Ca
C. Covalentă nepolară 6 6
........... 4. KCl 7 7
D. Covalentă polară 8 8
.......... 5. HF
9 9
2. Selectează și scrie formula unei substanțe din coloana I pentru fiecare
caracteristică:
a) între moleculele substanței se formează legături de hidrogen…………;
b) substanța este solidă, are temperatură înaltă de topire, în soluție conduce curentul
electric ……........... ;
c) substanța are luciu metalic……........... ;
d) substanța gazoasă se utilizează în calitate de combustibil ……........ .
3 Sulfatul de cupru (II) este utilizat pentru tratarea peștilor de acvariu de infecțiile
L L
bacteriene.
Scrie în spațiul rezervat: 0 0
1) Ecuația reacției de obținere a sulfatului de cupru (II) după schema propusă: 1 1
2 2
oxid bazic + acid: ______________________________________ 3 3
2) Ecuațiile reacțiilor ce caracterizează proprietățile chimice ale sulfatului de cupru 4 4
(II), selectând substanțele corespunzătoare din șirul : 5 5
6 6
SO3 , K3PO4 , Na2S , НNO3 , KOH , Ca(OH)2. 7 7
8 8
a) CuSO4 + bază: ________________________________________________

b) CuSO4 + sare:__________________________________________________
4 Amoniacul este materia primă pentru producerea acidului azotic și a îngrășămintelor
L L
minerale. El se obține după reacția:
[Fe] 0 0
3H2(g) + N2(g) ⇄ 2NH3(g) + Q 1 1
2 2
А. Caracterizează această reacție după următoarele criterii:
3 3
Nr Criteriul Tipul reacției 4 4
5 5
1 Numărul și natura substanțelor 6 6
inițiale și a produșilor 7 7
2 Efectul termic

3 Direcția reacției

B. Scrie în spațiul rezervat două proprietăți fizice pentru amoniac:


1)_______________________ 2) ______________________________.
C. Completează schemele reacțiilor ce caracterizează proprietățile chimice ale
amoniacului cu formulele substanțelor corespunzătoare:

a) NH3 + HCl → ____________________________________

b) NH3 + H2О → ____________________________________

5 Clorura de calciu este utilizată pentru transformarea rapidă a laptelui în brânză.


Rezolvă problema. Calculează masa clorurii de calciu, obținute la interacțiunea L L
oxidului de calciu ca masa 224 g cu soluție de acid clorhidric, dacă reacția are loc 0 0
conform schemei: 1 1
2 2
СaO + HCl → CaCl2 + H2O (stabilește și înscrie coeficienții!) 3 3
4 4
Se dă: Rezolvare: 5 5
__________________________________________________________________ 6 6
__________________________________________________________________ 7 7
8 8
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Răspuns: __________________________________________________________
6 Încercuiește litera A, dacă afirmația este adevărată și litera F, dacă afirmația este
falsă. L L
0 0
1) A F Masa substanțelor inițiale, într-o reacție chimică, este egală cu masa 1 1
produșilor. 2 2
2) A F La disocierea acizilor în soluție se formează cationi de hidrogen și anionii 3 3
OH-. 4 4
3) A F În șirul elementelor Li – Na – K proprietățile metalice descresc. 5 5
4) A F Sulfiții sunt sărurile acidului sulfhidric. 6 6
5) A F În soluțiile bazelor alcaline рН-ul este mai mare decât 7. 7 7
8 8
6) A F Soluția cu masa 200 g și partea de masă a substanței dizolvate 10 %
conține 10 g de substanță dizolvată.
7) A F La interacțiunea oxidului de bariu cu apă se formează hidroxid de bariu.
8) A F Oxidul de sulf (IV) se utilizează pentru înălbirea lânii și paielor.
7 În compoziția îngrășămintelor pentru plantele de orhidee intră elementele chimice:
K, N, S, Na, O, H. L L
1. Utilizând doar elementele propuse, completează spațiile libere din tabel. 0 0
Clasa de compuși Formula chimică Denumirea 1 1
Bază 2 2
3 3
Acid 4 4
5 5
Sare 6 6
7 7
2. Utilizând tabelul solubilității, scrie ecuația reacției dintre acid și bază în formă 8 8
moleculară (EM), ionică completă (EIC) și ionică redusă (EIR). 9 9
____________________________________________________________(EM) 10 10
____________________________________________________________(EIC) 11 11

____________________________________________________________(EIR)

8 Selectează și scrie, în spațiul rezervat, varianta dintre paranteze, care completează


corect fiecare dintre afirmațiile: L L
0 0
1) Zaharoza este reprezentantul clasei ……...................................................... 1 1
(hidrați de carbon /grăsimi) 2 2
2) Masele plastice se obțin prin polimerizarea ................................................... 3 3
(alchenelor / alcanilor)
4 4
3) Etanolul interacționează cu oxidului de ......................................................... 5 5
(cupru(II) / argint)
6 6
4) Metanalul conține grupa funcțională ..............................................................
(amino / carbonil)

5) În calitate de aromatizatori se utilizează.........................................................


(esterii / polialcoolii)

6) Hidrocarburile aromatice intră în compoziția .............................................


(petrolului /gazului natural)
9 A. Completează spațiile libere din tabelul de mai jos:
Denumirea clasei Formula de structură Denumirea substanței L L
de compuși semidesfășurată a unei 0 0
organici substanțe 1 1
CH3-CH-CH3 2 2

3 3
OH
4 4
2- metilbut-2-enă 5 5
6 6
7 7
B. 8 8
1. Pentru substanța: CH3-CH-CH3 scrie formula de structură
│ semidesfăşurată și denumirea
OH unui omolog:

____________________________ ____________________________
(formula) (denumirea)

2. Pentru substanța 2-metilbut-2-enă scrie formula de structură semidesfășurată și


denumirea unui izomer:

____________________________ ____________________________
(formula) (denumirea)

10 Carbura de calciu este utilizată pentru obținerea acetilenei, folosită în sudarea


autogenă a metalelor. L L
Rezolvă problema. Calculează masa carburii de calciu necesară pentru obținerea 0 0
acetilenei cu volumul 2,24 l (c.n.), dacă reacția are loc conform schemei: 1 1
2 2
СаС2 + Н2О → С2Н2 ↑ + Са(ОН)2 (stabilește și înscrie coeficienții!) 3 3
4 4
5 5
Se dă: Rezolvare: 6 6
__________________________________________________________________ 7 7
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Răspuns: __________________________________________________________
11 Completează schemele reacțiilor cu formulele substanțelor și coeficienții
corespunzători: L L
0 0
1) C2H6 + _________ 
 C2H5Br + ____________ 1 1
2 2
3 3
4 4
2) СН3COOH + _________ 
 (СН3COO)2Mg + ________ 5 5
6 6
7 7
8 8
3) С2H5OH + _________ 
 CO2 + H2O

O
4) СH≡CH + ________ 
 H3C C
H

12 А. Completează spațiile libere din tabel. Selectează domeniile de utilizare din șirul:
L L
obținerea coloranților, obținerea polipropilenei, obținerea cauciucului sintetic, în 0 0
calitate de preparat medicinal. 1 1
2 2
Nr Formula substanței Denumirea substanței Utilizarea substanței 3 3
4 4
1. СН2=СН-CH=CH2 5 5
6 6
7 7
2. glucoza 8 8
9 9
10 10
3. СН3-CH=CH2 11 11

4. anilină

B. Pentru una dintre substanțele indicate _________________


( formula)

scrie în spațiul rezervat:


a) o proprietate fizică _______________________________________________;
b) o ecuație a reacției de obținere:
________________________________________________________________
SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR CHIMICE
I II III IV V VI VII VIII

1 Hidrogen 2 Heliu
1 Н 1,0079 He 4,0026
3 Litiu 4 Beriliu 5 Bor 6 Carbon 7 Azot 8 Oxigen 9 Fluor 10 Neon
2 Li 6,941 Be 9,01218 B 10,81 C 12,011 N 14,0067 O 15,9994 F 18,9984 Ne 20,179
11 Sodiu 12 Magneziu 13 Aluminiu 14 Siliciu 15 Fosfor 16 Sulf 17 Clor 18 Argon
3 Na 22,98977 Mg 24,305 Al 26,98154 Si 28,0855 P 30,97376 S 32,06 Cl 35,453 Ar 39,948
19 Potasiu 20 Calciu 21 Scandiu 22 Titan 23 Vanadiu 24 Crom 25 Mangan 26 Fier 27 Cobalt 28 Nichel
K 39,0983 Ca 40,08 44,9559 Sc 47,88 Ti 50,9415 V 51,996 Cr 54,938 Mn 55,847 Fe 58,9332 Co 58,69 Ni
4 29 Cupru 30 Zinc 31 Galiu 32 Germaniu 33 Arsen 34 Seleniu 35 Brom 36 Kripton
63,546 Cu 65,38 Zn Ga 69,72 Ge 72,59 As 74,9216 Se 78,96 Br 79,904 Kr 83,80
37 Rubidiu 38 Stronţiu 39 Ytriu 40 Zirconiu 41 Niobiu 42 Molibden 43 Tehneţiu 44 Ruteniu 45 Rodiu 46 Paladiu
Rb 85,4678 Sr 87,62 88,9059 Y 91,22 Zr 92,9064 Nb 95,94 Mo [98] Tc 101,07 Ru 102,9055 Rh 106,42 Pd
5 47 Argint 48 Cadmiu 49 Indiu 50 Staniu 51 Stibiu 52 Telur 53 Iod 54 Xenon
107,868 Ag 112,41 Cd In 114,82 Sn 118,69 Sb 121,75 Te 127,60 I 126,9045 Xe 131,29
55 Ceziu 56 Bariu 57* Lantan 72 Hafniu 73 Tantal 74 Volfram 75 Reniu 76 Osmiu 77 Iridiu 78 Platina
Cs 132,9054 Ba 137,33 138,9055 La 178,49 Hf 180,948 Ta 183,85 W 186,207 Re 190,2 Os 192,22 Ir 195,08 Pt
6 79 Aur 80 Mercur 81 Taliu 82 Plumb 83 Bismut 84 Poloniu 85 Astatiniu 86 Radon
196,9665 Au 200,59 Hg Tl 204,383 Pb 207,2 Bi 208,9804 Po [209] At [210] Rn [222]
104 105 106 109
87 Franciu 88 Radiu 89** Actiniu 107 Bohrium 108 Hassium
7 Rutherfordium Dubnium Seaborgium Meitnerium 110 Uun [?]
Fr [223] Ra 226,0254 227,0278 Ac [261] Rf Db
[262] [263] Sg [262] Bh [267,13] Hs [268,14] Mt
*Lantanide
58 Ce 59 Pr 60 Nd 61 Pm 62 Sm 63 Eu 64 Gd 65 Tb 66 Dy 67 Ho 68 Er 69 Tm 70 Yb 71 Lu
Ceriu Praseodim Neodim Prometiu Samariu Europiu Gadoliniu Terbiu Disprosiu Holmiu Erbiu Tuliu Yterbiu Luteţiu
140,12 140,9077 144,24 [145] 150,36 151,96 157,25 158,9254 162,50 164,9304 167,26 168,9342 173,04 174.967
**Actinide
90 Th 91 Pa 92 U 93 Np 94 Pu 95 Am 96 Cm 97 Bk 98 Cf 99 Es 100 Fm 101 Md 102 No 103 Lr
Toriu Protactiniu Uraniu Neptuniu Plutoniu Americiu Curiu Berkeliu californiu Einsteiniu Fermiu Mendeleviu Nobeliu Lawrenciu
232,0381 231,0359 238,0389 237,0482 [244] [243] [247] [247] [251] [252] [257] [258] [255] [260]

SOLUBILITATEA ACIZILOR, BAZELOR, SĂRURILOR ÎN APĂ


H+ NH4+ Li+ Na+ K+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Al3+ Cr3+ Zn2+ Mn2+ Fe2+ Fe3+ Pb2+ Cu2+ Ag+
OH - S S S S S P I I I I I I I I I -
F- S S P S S P I I P I S S I I I S S
-
Сl S S S S S S S S S S S S S S P S I
-
Br S S S S S S S S S S S S S S P S I
-
I S S S S S S S S S S S S S - I - I
S2- S S S S S S S S - - I I I - I I I
SO32- S S S S S I I I - - I - I - I I I
SO42- S S S S S I P S S S S S S S I S P
2-
CO3 S S S S S I I I - - I I I - I - I
2-
SiO3 I - S S S I I I - - I I I - I - -
-
NO3 S S S S S S S S S S S S S S S S S
PO43- S S I S S I I I I I I I I I I I I
CH3COO- S S S S S S S S S - S S S - S S S
Notă: S – substanţă solubilă, I – insolubilă, P – puţin solubil; «-» substanţa nu există sau se descompune în apă,
SERIA ELECTRONEGATIVITĂŢII
F O N Cl Br I S C Se P H As B Si Al Mg Ca Na K
4,0 3,5 3,07 3,0 2,8 2,5 2,5 2,5 2,4 2,1 2,1 2,0 2,0 1,8 1,5 1,2 1,04 0,9 0,8
SERIA TENSIUNII METALELOR
Li K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au