Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect Didactic

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD


Clasa: a-VI-a
Data: 22.11.2012
Profesor: SPĂTARU CORNELIU
Unitatea de învăţare : Melodia
Detaliere de conţinut: Tonalitatea Sol Major
Tipul lecţiei: predare – învățare
Disciplina de învăţământ la care se susţine lecţia: Educaţie Muzicala
Aria curriculară: arte
Durata orei : 50min.
Competenţe generale
. Dezvoltarea capacităţilor interpretative (vocale şi instrumentale)
2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical
4. Cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale şi artistice
Competenţe specifice:
1.1 interpretarea vocală, fluentă şi expresivă, la unison şi în diferite aranjamente armonico-polifonice, cântece
aparţinând diferitelor tipuri de muzică
2.1 audierea cu interes a unor lucrări muzicale de diferite genuri, sesizând expresivitatea elementelor de limbaj
muzical
2.2 sesizarea apariţiei temelor caracteristice în discursul muzical şi fredonarea acestora
2.3 recunoaşterea unor lucrări muzicale, identificând tipul de muzică şi autorul lor
*3.1 descifrarea cântecelor scrise în tonalităţi majore şi minore cu o alteraţie la cheie 1
3.2 identificarea şi * redarea formulelor ritmice învăţate
4.1 cântarea nuanţată, corelând interpretarea cu mesajul ce trebuie transmis

1
În conformitate cu Programa de Educaţie Muzicală, competenţele specifice marcate cu asterisc devin obligatorii atunci când, la decizia şcolii, se optează pentru
curriculum extins (2 ore la clasa a VI-a)
1
Competenţe Integrate:
După această lecţie elevii vor putea să:
- recunoască tonalitatea sol major
- vor cunoaşte formarea gamei Sol major

Strategia didactică
A. Metode didactice : ex. 1. de tip euristic (conversaţia euristică, descoperirea dirijată, problematizarea,
demonstraţia, explicatia, exerciţiul, , expunerea, experimentul etc.)
2. de tip algoritmic ( algoritmizarea )
3. de tip interactive (ştiu/vreau să ştiu/ am învăţat,.)
Evaluarea activitatii 1 . Descriptori de performantă
2 Tehnici de evaluare.

Activităţi de învăţare:
- exersarea dicţiei, a deprinderilor ritmice şi melodice;
conştientizarea structurii gamei;
- interpretare vocală la unison;
- mânuirea instrumentelor muzicale.
Resurse:
- Manualul de Educaţie Muzicală pentru clasa a VI-a
- Îndrumător metodic de predare a educaţiei muzicale

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
MOMENTELE Activitatea Profesorului Activitatea elevului
LECŢIEI
1.Moment Organizarea clasei pentru buna desfăşurare a lecţiei Preiau sarcinile propuse de profesor
organizatoric şi pregătirea psihică pentru o lecţie de muzică

2.Verificarea temei şi a Va pune întrebări legate de lecţia precedenta Răspund le întrebări


cunoştinţelor teoretice

4. Anunţarea temei şi Anunţă titlul lecţiei „Tonalitatea Sol Major” Notează în caiet titlul lecţiei
prezentarea materialului –Va cere elevilor sa deschidă cartea şi vor studia
Sunt atenţi si colaborează cu
ales împreună piesa „Românul” de Ciprian Porumbescu
- profesorul va întreba: „care este sunetul care profesorul
apare mai des in piesă şi cu care se încheie piesa
- vor spune că sunetul „Sol”
- observăm, de asemenea că toate sunetele
acestei piese se îndreaptă spre nota „Sol”
-„deci acest cântec este scris in tonalitatea Sol
Major
Etapa”Ştiu”: Se împarte clasa în grupe a câte 4-5 - elevii ascultă profesorul şi se
elevi şi fiecare grupă îşi va alege un reprezentant
organizează în echipe de câte patru,
care va nota pe fişă cele stabilite de membrii
grupului. după cum sunt aşezaţi în bănci
Se desenează pe tablă/planşă tabelul cu rubricile:
„Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat“, iar elevii
realizează tabelul pe fişa de lucru. - fiecare echipă îşi va nota pe o coală
La început, se cere elevilor să noteze în tabel tot
tot ceea ce cred membri echipelor că
ceea ce ştiu despre gama şi tonalitatea majoră şi ce
3
cred ei că ar putea avea legătură cu lecţia ce are legătură cu lecţia
urmează a fi discutată, apoi fiecare grupă va citi de
- îşi vor aminti definiţia tonalităţii:
pe fişă ceea ce a notat. Împreună cu cadrul didactic,
elevii vor stabili ce ar trebui să fie notat în tabel la - unul dintre elevi va enunţa definiţia
rubrica „Ştiu” şi completează apoi pe tablă. (vezi
gamei:
anexa)

Etapa „Vreau să ştiu”: Elevii sunt solicitaţi să


formuleze întrebări despre ce ar dori să mai afle - elevii notează întrebări în coloana
legat de tema propusă, despre lucrurile de care nu
din mijloc a tabelului, atât la tablă, cât
sunt siguri sau lucrurile despre care ar vrea să
cunoască ceva nou. Se notează aceste întrebări în şi pe fişe. (vezi anexa)
coloana din mijloc a tabelului, atât la tablă, cât şi pe
fişe.
- elevii sunt atenţi şi notează in caiete
- va desena pe tablă gama do Major cu tonurile şi
semitonurile sale, apoi va desena o scară de opt
sunete începând de pe sunetul sol şi îi va
reprezenta intervalele principale,
- un elev va răspunde că această
- va întreba elevii care este diferenţa dintre gama
Do major şi scara desenată scară are un semiton între treptele 2-3
deci are la bază terţă mică

- un elev va spune: „trebuie să


- va întrebă elevii: „ce credeţi ca trebuie sa facem
sa obţinem o gama majoră?, deci sa avem aceeaşi obţinem o terţă mare la bază
structură ca si in cazul gamei Do major?”
- profesorul va spune că pentru acest lucru va trebui
să pună la cheie un diez pe linia sunetului Fa
- profesorul va reprezenta gama Sol Major cu Diez
pe fa si va reprezenta apoi intervalele specifice
gamei Sol Major
-
4
Deci diezul de pe fa formează armura tonalităţii Sol - un elev va spune: „se numeşte
Major
gama Sol Major pentru ca este
- după care îi va întreba pe elevi: „De ce credeţi voi
ca se numeşte gama Sol Major? construita pe tonica Sol si are la baza
- dacă are la îndemână un instrument cu claviatură,
o terţa mare”
profesorul va cânta gama Sol major la instrument,
apoi cu vocea, împreună cu copii, pentru a
familiariza elevii cu sonoritatea gamei Sol major.

- Elevii sunt atenţi si notează in caiete

- gama Sol Major are următoarea structura:


- la baza gamei se afla o terţa mare (sol- si)
- sexta mare intre sunetele sol-mi
- septima mare intre sunetele sol-fa#
- semitonurile naturale ale gamei sunt intre mi-fa si
si-do, adică intre treptele III-IV si VII-VIII respectiv
sunetele si-do; fa-sol
- sunetele de pe treptele I, III, V, VIII ( sol, si, re,sol)
alcătuiesc arpegiul gamei.

5. Consolidarea Se va audia „Imnul eroilor” de I.G.Brătianu Sunt mai întâi atenţi la profesor si
conţinutului propus Se va învăţa cântecul: „Romanul” de Ciprian
apoi repeta împreuna cu el
Porumbescu

5
6. Evaluarea 10 - învăţarea întregului material predat
9-însuşirea cunoştinţelor, cu 2-3 erori
8-reproducerea slabă a materialului

7. Asigurarea feed-back- Etapa „Am învăţat”: După predarea conţinutului, se - Elevii vor răspunde la întrebările
ului revine asupra întrebărilor pe care le-au formulat
formulate de profesor:
elevii în etapa anterioară şi pe care le-au trecut la
“Vreau să ştiu”. Se reia fiecare întrebare şi se
notează răspunsurile aflate în timpul predării noului
conţinut în coloana a treia.

Profesorul va întreba:
- Gama sol major se formează cu
- . cum se formează gama Sol major?
ajutorul diezului care se pune la cheie
pe linia sunetului Fa
2. care este structura gamei Sol major? - 2. semitonurile naturale ale gamei
sunt intre mi-fa si si-do, adică intre
treptele III-IV si VII-VIII respectiv
sunetele si-do; fa-sol
3. care este arpegiul gamei Sol major - care este arpegiul gamei Sol major

6
Anexa

Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat


1. „Tonalitatea presupune gravitarea sunetelor - 1. cum se formează gama Sol 1. Gama sol major se formează cu
unei compoziţii muzicale in jurul si spre un centru major? ajutorul diezului care se pune la cheie pe
sonor numit 2. care este structura gamei linia sunetului Fa
Sol major? 2. semitonurile naturale ale gamei sunt
2. „Ordonarea treptată intre mi-fa si si-do, adică intre treptele III-
ascendentă sau descendentă a sunetelor care IV si VII-VIII respectiv sunetele si-do; fa-
compun o tonalitate, începând şi terminând cu sol
tonica în cadrul unei octave, se numeşte Gamă
3. - Tonalitatea poartă denumirea tonicii
4. Tonalitatea se exprimă prin gama.
5. Gama majoră are la bază terţă mare
6. Diezul este semnul de alteraţie care urcă
sunetul cu un semiton

3. care este arpegiul gamei Sol 3. sunetele de pe treptele I, III, V, VIII


major ( sol, si, re,sol) alcătuiesc arpegiul gamei