Sunteți pe pagina 1din 5

LABORATOR Pagina 1 din 4

Controlul Calitaţii Produselor Apicole


şi Diagnostic în Bolile Albinelor
APHIS-DIA Exemplar nr. 1
Ediţia : 1/ 05.05.2017 Revizia : 0 COD: PO – 02

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

DETERMINAREA CONDUCTIVITĂŢII
ELECTRICE

APROBAT:
Coordonator CDS
Prof.dr. Daniel Dezmirean
Data: 05.05.2017

VERIFICAT
Şef Laborator
Prof.dr. Liviu Mărghitaş
Data: 05.05.2017

ELABORAT:
Responsabil laborator
Exemplar controlat: Otilia Bobiş
DA NU Data: 05.05.2017

Acest document este proprietatea Laboratorului APHIS-DIA din cadrul Compartimentului CDS10
Difuzarea sau utilizarea lui în exteriorul ISV-USAMV Cluj-Napoca se face numai cu acordul
Consiliului ISV.
Pagina 2 din 4
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Determinarea conductivităţii electrice
Exemplar nr.
Ediţia : 1/ 05.05.2017 Revizia : 0 Cod: PO – 2

1. SCOP ŞI DOMENIUL DE APLICARE

Această metodă este validă pentru determinări ale conductivităţii mierii cuprinse între 0,1-3mS/cm.
Mierea de mană conţine o cantitate mult mai mare de substanţe minerale de acizi şi de substanţe
proteice decât mierea de flori. Ca urmare conductivitatea sa electrică va fi în mod constant mai mare.

2. DESCRIEREA PROCEDURII

2.1. PRINCIPIUL METODEI ŞI DOMENIUL DE APLICARE


Principul metodei: Determinarea conductometrică a valorii conductivităţii electrice a unei soluţii
apoase de miere de concentraţie stabilită
Metoda se aplică la: miere
2.2. EŞANTIONARE ŞI CONSERVARE / PREGĂTIRE PROBE
Proba de laborator luată conform STAS 784/3-2009 este păstrată astfel încât să se evite alterarea
sau modificarea compoziţiei
2.3 SPECIFICITATE / INTERFERENŢE
Nu e cazul.
2.4 REACTIVI ŞI MATERIALE
- Apa distilată
- Soluţie de clorură de potasiu 0,1M, preparată proaspăt care se utilizează numai în ziua respectivă.
Se dizolvă 7.4557 g de clorură de potasiu (KCl), uscată la 130ºC, in apă proaspăt distilată. Se aduce
la semn cu apă distilată într-un balon cotat de 1000 ml. Se prepară proaspăt în ziua utilizării.
2.5. ECHIPAMENTE DE MĂSURARE ŞI ÎNCERCARE
- Balanţă analitică Kern, precizie de 0,1/0.01mg; Neautomată / ABT 120-5DM, IL-33
- Etuvă electrică cu ventilaţie Binder, tip FD, IL-03
- Celulă conductometrică KIT CONSORT, tip C 532 IL-13
- K-Thermocouple Thermometer, tip HI 93531, IL-26
- Balon cotat de 50 ml, 100 ml, 1000 ml
- Pahare Berzelius 100 ml, 250 ml
- Cilindru gradat 50 ml
2.5. MODUL DE LUCRU
1.Determinarea constantei celulei.
În cazul în care nu se cunoaşte constanta celulei din celula conductometrică, procedura este
următoarea:
Se transferă 40 ml de soluţie clorură de potasiu într-un pahar Berzelius. Se conectează celula de
conductivitate la conductometru, se spală celula riguros cu soluţia de clorură de potasiu şi se
imersează celula în soluţie împreună cu termometrul. Se citeşte conductanţa electrică a acestei
soluţii în mS după ce temperatura s-a echilibrat la temperatura de 20ºC.
Observaţie
Cele mai multe conductometre sunt conectate direct la curent. În vederea evitării rezultatelor
false datorate efectului de polarizare, timpul de măsurare se scurteză cât mai mult posibil.
Se calculeză constanta celulei K, folosind formula următoare
K= 11,691 x 1 / G
unde:
K = constanta celulei în cm-1.
G = conductanţa electrică în mS, măsurată cu celula de conductivitate.
11,691 = este suma valorilor medii a conductivităţii electrice din apa proaspăt distilată în mS.cm-
1
şi conductivitatea electrică a soluţiei de clorură de potasiu de 0.1 M la temperatura de 20ºC.
După determinarea constantei celulei se clăteşte electrodul riguros cu apă distilată.
Dacă nu se foloseşte electrodul, se ţine în apă distilată pentru a evita îmbătrânirea electrodului de
platină.
2.Prepararea soluţiei de miere:

Se dizolvă o cantitate de miere echivalentă cu o cantitate de 20g de miere anhidră în apă


distilată. Se transferă soluţia cantitativ într-un balon cotat de 100 ml şi se completează cu apă
distilată până la semn.

Notă:

Dacă este necesar se poate folosi o diluţie de 1 la 5 m/v şi se poate folosi o cantitate mai mică de
miere. Se toarnă 40 ml din soluţie într-un cilindru gradat.Se măsoara temperatura solutiei si se
face corectia manuală a temperaturii la conductometru. Se clăteşte celula conductometrică cu
partea di soluţie rămasă. Se imersează celula conductometrică în soluţie. Se citeşte
conductivitatea în mS.cm-1

2.6. CALCULUL ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR


Calcul

Conductivitatea electrică a unei soluţii de miere se calculează folosind formula:


SH = K*G, unde :

- SH este conductivitatea electrică a soluţiei de miere în miliSiemens/cm.


- K este constanta celulei /cm.
- G este conductanţa în miliSiemens.
RESPONSABILITĂŢI
.
Şeful Laboratorului
 asigură instruirea personalului executant si aprobă procedura de lucru
 repartizează probele pe executanţii din laborator si le verifică modul de lucru
 verifică calculele aferente încercărilor, prezinta interpretarea rezultatelor
 întocmeşte si semneaza Raportul si Buletinul de analize
 instruieşte personalul executant privind normele PM şi PSI
 transmite clientului exemplarul 1 din Buletinul de analize. Informează clientul in cazul unor
rezultate necorespunzătoare
 păstrează comanda şi exemplarul 2 al Buletinului de analize

Anexe

1. Documente de Referinţă, Terminologie şi Abrevieri

SR EN ISO/CEI 17025:2005 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de


încercări şi etalonări.
SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de management al calităţii. Principii
fundamentale şi vocabular.
Directiva 2004/10/EC Directiva Parlamentului şi Consiliului European cu privire
la armonizarea legilor, reglementărilor, legate de
aplicarea principiilor „Good Laboratory Practice”
Eurachem/CITAC Guide Traceability in Chemical Measurement
Monitorul Oficial173(XVIII) Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
51/2005
SR ENV 13005 Ghid pentru Exprimarea Incertitudinii de măsurare
Norme generale de protecţia muncii, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Bucureşti, 2002.
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale

2. Terminologie

Eşantionare Preluarea unei probe reprezentative în scopul examinării


diverselor caracteristici definite.
Probă Eşantion reprezentativ, prelevată dintr-o masă definită,
pentru a examina diverse caracteristici.
Încercare Determinarea uneia sau mai multor caracteristici în
conformitate cu o procedură.
Soluţia de analizat Probă de analizat, preparată astfel încât compusul ce
trebuie să fie determinat să poată fi măsurat printr-o
tehnică analitică adecvată.
3. Abrevieri

USAMV - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca


ISV – Institutul de Ştiinţele Vieţii
DIR - Director
ŞL – Şef Laborator
RC – Responsabilul Calităţii
RPM – Responsabil Protecţia Muncii