Sunteți pe pagina 1din 1

Nume si prenume.................................

Lucrare scrisă semestrială


Clasa a V-a A – semestrul al II-lea, an școlar 2018-2019
I. PARTEA I (48 de puncte)
Citește cu atenție textul următor și apoi rezolvă cerințele:
„După ce trecu afară de împărăţia tatălui său şi ajunse în pustietate, Făt-Frumos îşi împărţi toată avuţia pe la
ostaşi şi, luându-şi ziua bună, îi trimise înapoi, oprindu-şi pentru dânsul merinde numai cât a putut duce calul. Şi
apucând calea către răsărit, s-a dus, s-a dus, s-a dus, trei zile şi trei nopţi, până ce ajunse la o câmpie întinsă, unde
era o mulţime de oase de oameni.
Stând să se odihnească, îi zise calul:
– Să ştii, stăpâne, că aici suntem pe moşia unei Gheonoaie, care e atât de rea, încât nimeni nu calcă pe moşia
ei, fără să fie omorât. A fost şi ea femeie ca toate femeile, dar blestemul părinţilor pe care nu-i asculta, ci îi tot
necăjea, a făcut-o să fie Gheonoaie; în clipa aceasta este cu copiii ei, dar mâine, în pădurea ce o vezi, o s-o întâlnim
venind să te prăpădească; e grozavă de mare; dară să nu te sperii, ci să fii gata cu arcul ca să o săgetezi, iar paloşul
şi suliţa să le ţii la îndemână, ca să te slujeşti cu dânsele când va fi de trebuinţă.
Se deteră spre odihnă; dar pândea când unul, când altul.
A doua zi, când se revărsa ziorile, ei se pregăteau să treacă pădurea. Făt-Frumos înşelă şi înfrână calul, şi
chinga o strânse mai mult decât altă dată, şi porni; când, auzi o ciocănitură groaznică. Atunci calul îi zise:
– Ţine-te, stăpâne, gata, că iată se apropie Gheonoaia.
Şi când venea ea, nene, dobora copacii: aşa de iute mergea; iar calul se urcă ca vântul până cam deasupra ei şi
Făt-Frumos îi luă un picior cu săgeata şi, când era gata a o lovi cu a doua săgeată, strigă ea:
– Stăi, Făt-Frumos, că nu-ţi fac nimic!
Şi văzând că nu o crede, îi dete înscris cu sângele său.”
(Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, basm cules de Petre Ispirescu)
Cerinţe:
1. Notează câte un sinonim potrivit sensului din text pentru cuvintele subliniate: avuția, merinde, pândea. 6 pct
2. Precizează numărul, genul și articolul substantivelor subliniate din secvența: auzi o ciocănitură groaznică. Atunci calul îi
zise. 6 pct
3. Alcătuiește o propoziție în care substantivul tată să fie subiect. 6 pct
4. Rescrie două pronume personale din secvența următoare, precizând persoana, numărul: văzând că nu o crede, îi dete
înscris cu sângele său. 6 pct
5. Rescrie din primul alineat un adjectiv propriu-zis. 6 pct
6. Alcătuiește trei propoziții în care să ilustrezi grade de comparație diferite ale adjectivului rea. 6 pct
7. Explică într-un enunț cum era Gheonoia. 6 pct
8. Formulează ideea principală a primului alineat. 6 pct
PARTEA II (42 de puncte)

Redactează o compunere descriptivă de minim 20 de rânduri despre anotimpul de vară în care să integrezi
două imagini artistice alese de tine din textul dat. Sublinează-le în compunere. Dă un titlu potrivit compunerii.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa textului – 2 p.; registrul
de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a
textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)

Vei primi 28 de puncte pentru conținutul compunerii și 14 puncte pentru redactare (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa
textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 3 p.;
aşezarea corectă a textului în pagină – 1 p.; lizibilitatea – 1p.) 10 puncte se acordă din oficiu. Timp de lucru: 50 de minute