Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala Gimnazială Nr.

1 Stoeneşti
Com. Stoenesti, jud. Argeş, Cod 117675
Telefon / Fax 0248 / 550070
Mail: scoala.stoenesti@yahoo.com

Nr. _____ / _____________

CERERE

Subsemnatul(a) ......................................................................... , salariat(ă)


al Școlii Gimnaziale Nr.1 Stoenești, pe un post de ..................................................
personal didactic / didactic auxiliar / nedidactic, identificat(a) prin actul de
identitate ................, seria .................. , numărul ..........................., eliberat de
.................................................. , la date de ......................................., C.N.P
..................................................................... .

SOLICIT/NU SOLICIT voucherul de vacanță pe anul 2018, conform


OMEN 3650/14.04.2018.
Declar pe propria răspundere că BENEFICIEZ / NU BENEFICIEZ de un
alt voucher de vacanță de la un alt angajator.

Data,
.............................
Nume și prenume, semnătura
........................................................................

Domnului Director al Școlii Gimnaziale Nr.1 Stoenești