Sunteți pe pagina 1din 6

CAP.

XXI CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI

1. GENERALITATI
1.1. Cartea tehnica a constructiei se intocmeste de catre investitor pentru fiecare obiect de constructie
definitiv, supus regimul de autorizare a constructiilor conform HG nr.273/1994.
1.2. Cartea tehnica se definitiveaza inainte de receptia finala.
1.3. Cartea tehnica se completeaza si se pastreaza de catre investitor sau de catre propietar.
1.4. Antreprenorul va asigura pe parcursul executiei toate documentele necesare pentru cartea tehnica
constructiei, care se vor pastra separat de documentele folosite pentru executie, pentru a putea fi
prezentate oricand beneficiarului sau reprezentantilor Inspectiei de Stat in Constructieii, urbanism si
amenajarea teritoriului.
1.5. Definitii:
CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI: ansamblul documentelor tehnice referitoare la
proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in exploatare a constructiei,
cuprinzand toate datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea starii
tehnice (fizice) a constructiei respective si a evolutiei acesteia in timp.
JURNALUL EVENIMENTELOR: document al cartii tehnice a constructiei, in care se
consemneaza, in ordine cronologica, toate evenimentele (fapte, actiuni, activitati, interventii, controale,
expertize, inspectii etc.), care se produc de-a lungul perioadei de existenta a constructiei respective,
precum si rezultatele si efectele acestor evenimente asupra acelei constructii.

2. LEGISLATIE
2.1. Pentru intocmirea cartii tehnice a constructiilor se vor avea in vedere urmatoarele acte normative:

 H.G. nr. 273/1994 Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente


acestora
 H.G. nr. 940/2006 Modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG nr.273/1994

 C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii

 Legea 10/1995 Legea calitatii in constructii cu modificarile si completarile ulterioare

 HG 399/1995 Regulament privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii pentru


componentele sistemului calitatii cu modificarile si completarile ulterioare

 NC 001/1999 Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin L10/1995

 Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea


constructiilor, aprobat prin H.G. 766/1997.

 Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii.


 Regulament privind asigurarea activitatii metrologice in constructii. HG nr.766/1997.

 Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii. HG nr.766/1997.

 Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. HG nr.766/1997.

 Regulament de organizare si functionare a Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice,


Urbanism si Amenajarea Teritoriului si a inspectiilor teritoriale din subordinea acesteia.
HGnr.507/1997.
 Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor. HGnr.766/1997.

 Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii. HG nr.272/1994.

 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.


HGnr.273/1994.

 Norme de intocmire a cartii tehnice a constructiei. HG nr.273/1994.


_____________________________________________________________________________________________________ 238
3. CONTINUTUL CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI
3.1. Cartea tehnica a constructiei contine documentatia de baza si centralizatorul cu partile sale
componente.
3.2. Documentatia de baza va cuprinde urmatoarele capitole:
- Capitolul A: Documentatia privind proiectarea;
- Capitolul B: Documentatia privind executia;
- Capitolul C: Documentatia privind receptia;
- Capitolul D: Documentatia privind exploatarea, intretinerea,
repararea si urmarirea comportarii in timp.
4. Documentatia privind PROIECTAREA (CAP. A) cuprinde:
4.1. Acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea constructiei si avize de specialitate care au stat
la baza intocmirii proiectului.
4.2. Documentatia tehnica care se refera la constructia respectiva (caracteristici, detalii de executie
pentru elementele structurii de rezistenta ca si pentru celelalte parti de constructie care asigura
functionalitatea si siguranta in exploatare, precum si schemele de instalatii efectiv realizate, cu toate
modificarile aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul executiei constructiei).
4.3. Breviarele de calcul pe specialitati (actiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare
si verificare etc.).
4.4. Indicarea distincta a diferentelor fata de detaliile de executie initiale, cu precizarea cauzelor care
au condus la aceste diferente.
4.5. Caietele de sarcini privind executia lucrarilor.
5. Documentatia tehnica privind EXECUTIA (CAP. B) cuprinde:
5.1. Autorizatia de executare a constructiei.
5.2. Procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general.
5.3. Inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrarilor, precum
si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor
(rezultatul incercarilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor-
verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si
dispozitii de santier, procesele-verbale de probe specifice si speciale etc.).
5.4. Procesele-verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor si structurii de rezistenta,
procesele-verbale de admitere a fazelor determinante.
5.5. Procesele-verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire
speciala a constructiilor, daca este cazul, precum si consemnarea citirilor initiale de la care incep
masuratorile.
5.6. Expertize tehnice, verificari in teren sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor prevazute
de prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente
tehnice produse in cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie.
5.7. Caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi
excesive etc.).
6. Documentatia tehnica privind RECEPTIA (CAP. C) cuprinde:
6.1. Procesele-verbale de receptie (la terminarea lucrarilor si cel final), precum si alte acte anexate
acestora - pe care comisia de receptie finala le considera necesare a fi pastrate in cartea tehnica a
constructiei.
6.2. Alte acte incheiate ca urmare a cererii comisiilor de receptie prin care se prevad verificari sau
cercetari suplimentare, cu indicarea rezultatelor obtinute si a modului de rezolvare.
7. Documentatia tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare si
interventii in timp (cap. D) cuprinde:
7.1. Prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, instructiunile de
exploatare si intretinere si lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii
constructiei, documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei in timpul executiei si al
exploatarii.
7.2. Proiectele in baza carora s-au efectuat, dupa receptia finala a lucrarilor, modificari ale constructiei
fata de proiectul initial efectiv realizat.
7.3. Actele de constatare a unor deficiente aparute dupa receptia executarii lucrarilor si masurile de
interventie luate (procese-verbale de remediere a defectelor).
7.4. Proiectul de urmarire speciala a constructiei (incercare prin incarcare, urmarire in timp), daca este
cazul.
_____________________________________________________________________________________________________ 239
7.5. Procesul-verbal de predare-primire a instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire
speciala a constructiei incheiat intre executant si beneficiar, daca este cazul.
7.6. Referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmaririi speciale, daca este cazul.
7.7. Procesele-verbale de predare-primire a constructiei in cazul schimbarii proprietarului.
7.8. Jurnalul evenimentelor, intocmit conform modelului de formular cuprins in HG .273/1994, anexa 1.
7.9. Acolo unde este posibil, documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei vor putea fi
inregistrate pe microfilme.
8. DIVERSE
8.1. Pentru obiectele de constructie cladiri de locuit pana la doua niveluri si anexe gospodaresti, cat si
pentru cele de mica importanta cum ar fi: garduri, cabine poarta etc., cartea tehnica a constructiei se
rezuma la autorizatia de construire, procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si procesul-
verbal de receptie finala la expirarea perioadei de garantie, precum si alte evenimente deosebite in
viata constructiei.
8.2. Actele ce formeaza documentatia de baza a cartii tehnice a constructiei vor fi indosariate pe
capitolele respective, in ordinea enumerarii din normele tehnice, in dosare cu file numerotate,
prevazute cu borderou si parafate pe masura incheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format
din litera corespunzatoare capitolului (A, B, C, D) si din numarul de ordine, in cifre arabe, al dosarului.
8.3. Centralizatorul cartii tehnice a constructiei va cuprinde fisa statistica pe obiect, borderoul general
al dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in parte.
9. MODUL DE INTOCMIRE, FOLOSIRE SI PASTRARE a cartii tehnice a constructiei
9.1. Cartea tehnica a constructiei se intocmeste intr-un singur exemplar, tinand seama si de
prevederile in vigoare.
9.2. Proprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmarire a comportarii constructiei in
exploatare si interventiile in timp asupra acesteia. Urmarirea comportarii constructiei in exploatare si
interventiile in timp asupra acesteia se realizeaza direct, fie de proprietar sau administrator, fie de
persoane imputernicite de acestia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmarirea comportarii in
timp a constructiei.
9.3. Modul de intocmire si de completare a cartii tehnice a constructiei se controleaza in mod
obligatoriu de catre:
- comisiile de receptie finala a obiectelor de constructii, cu ocazia receptiei;
- organele de control imputernicite din cadrul organelor cu atributii in acest domeniu, periodic.
Rezultatele controalelor se vor consemna in mod obligatoriu in jurnalul evenimentelor.
9.4. Cartea tehnica a constructiei se pastreaza pe toata durata de existenta a obiectului de constructie
pana la demolarea sa; dupa demolare, investitorul preda exemplarul complet la arhiva unitatilor
administrativ-teritoriale, pentru pastrare. Inainte de predarea cartii tehnice a constructiei, ea va fi
completata cu modul de desfasurare a actiunii de postutilizare, pe baza instructiunilor elaborate de
proiectant.
9.5. La schimbarea proprietarului, cartea tehnica a constructiei va fi predata noului proprietar, care va
avea obligatia pastrarii si completarii acesteia, consemnand faptul in procesul-verbal de predare-
primire si in jurnalul evenimentelor.

10. OBLIGATII SI RASPUNDERI ale investitorilor conform L10/1995


Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii
la constructiile existente in sensul legii si a u urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea
constructiilor.
Alte obligatii ce decurg din legea calitatii in constructii:
a) Stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza
reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate;
b) Obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de
construire;
c) Asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati;
d) Asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de construc tii prin diriginti de
specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor;
e) Actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul
executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor;
f) Asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei
de garantie;
g) Intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar;
h) Expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati.
_____________________________________________________________________________________________________ 240
11. OBLIGATII SI RASPUNDERI ale proiectantilor conform L10/1995
Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la
calitatea constructiilor:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;
b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator
cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor
esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor
semnalate;
d) elaborarea caietelor de sar cini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire
privind comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea
constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului;
e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor
si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
e) stabilirea, prin proiect, a f azelor de executie determinate pentru lucrarile aferente
cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum
si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre
specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate

12. OBLIGATII SI RASPUNDERI ale executantilor conform L10/1995


Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:
a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in
vederea solutionarii;
b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza
si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;
c) asigurarea nivelului de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici
cu executia atestati;
d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;
e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea ce rintelor
esentiale, precum si gestionarea probelor -martor; inlocuirea produselor si a procedeelor
prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor
stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;
g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor esentiale;
h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul procedurii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerinte lor de calitate si pentru care
a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si
pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atit in perioada de
executie, cit si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;
m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii
_____________________________________________________________________________________________________ 241
adoptat si cu prevederile legale in vigoare.
13. OBLIGATII SI RASPUNDERI ALE proprietarilor constructiilor conform L10/1995
Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:
a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin, prevazute conform
normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea d e urmarire a
comportarii in timp a constructiilor;
b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia, la
instrainarea constructiei, noului proprietar;
c) asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor , conform prevederilor din cartea
tehnica si reglementarilor tehnice;
d) efectuarea, dupa caz, de lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere,
desfiintare partiala, precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de p
roiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit
legii;
e) asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor, impuse prin reglementarile
legale;
f) asigurarea efectuarii lucraril or din etapa de postutilizare a constructiilor, cu respectarea
prevederilor in vigoare.

14. OBLIGATII SI RASPUNDERI ale utilizatorilor si administratorilor conf. L10/1995


Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:
a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehnica a
constructiei;
b) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin conform contractului;
c) efectuarea de lucrari de interventie la constructia existenta in sensul prevederilor art.18
alin.2, numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale;
d) efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform ca rtii tehnice a constructiei
si contractului incheiat cu proprietarul;
e) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de Stat in Constructii, lucrari publice,
urbanism si amenajarea teritoriului, in cazul unor accidente tehnice la constructiile in
exploatare.

15. CENTRALIZATORUL PIESELOR CUPRINSE IN CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI


1. Fisa de date sintetice.
2. Capitolul A *): Documentatia privind proiectarea.
3. Capitolul B *): Documentatia privind executia.
4. Capitolul C *): Documentatia privind receptia.
5. Capitolul D *): Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in
timp.
6. Jurnalul evenimentelor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul
fiecarui dosar in parte.

16. FISA DE DATE SINTETICE


1 Obiectul de constructie (denumire, localizare).
2. Investitorul (denumirea si sediul unitatii).
3. Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei (numele, prenumele, functia,
atributia).
4. Proiectantul lucrarii.
a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii proiectant general si a unitatilor subproiectante.
b) Numele si prenumele sefului de proiect.
c) Numele si prenumele proiectantilor de specialitate, denumirea si sediul unitatilor de care
apartin.
5. Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat), numele, prenumele, numarul certificatului de
atestare.
6. Executantul constructiei.
a) Denumirea si sediul sau adresa unitatii executante (antreprenor general) si , daca este cazul,
a unitatilor executante pentru instalatiile aferente constructiilor.
b) Numele si prenumele sefului de santier.
_____________________________________________________________________________________________________ 242
c) Numele si prenumele conducatorului direct al lucrarilor (seful punctului de lucru al
obiectivului).
7. Modificari intervenite in datele de la pct. 1-6 (data modificarii si modificarea)
8. Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea constructiei (numele, prenumele,
numarul certificatului de atestare)
9. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor (numele, prenumele si unitatea de care apartin).
10. Comisia de receptie finala (numele, prenumele si unitatea de care apartin).
11. Data inceperii executiei.
12. Data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor.
13. Data aprobarii receptiei finale.
14. Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei.
15. Alte date.

_____________________________________________________________________________________________________ 243