Sunteți pe pagina 1din 1

Prin urmare, activitatea vizând îmbogăţirea, nuanţarea şi activizarea

vocabularului copiilor este deosebit de importantă în cadrul limbii române şi trebuie


tratată în mod egal ca şi gramatica.

1.2. Funcţiile şi obiectivele instructiv-educative ale predării


limbii române în ciclul primar
în ciclul primar importanţa limbii române capătă noi dimensiuni, determinate
de faptul că prin aceasta se urmăreşte cultivarea limbajului oral şi scris al elevilor,
cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii materne, cât şi însuşirea unor tehnici de bază
ale activităţii intelectuale cum sunt: cititul, scrisul şi exprimarea corectă.
Aceste instrumente intelectuale asigură dezvoltarea şi perfecţionarea
limbajului, precum şi succesul în întreaga activitate şcolară.
Indisolubil legate între ele, limbajul şi limba sunt realităţi distincte. Limbajul
nu poate fi conceput fără limbă.
Dacă limbajul este o formă specifică de activitate umană prin care se realizează
comunicarea între oameni cu ajutorul limbii, limba este un sistem de mijloace
lingvistice (fonetice, lexicale şi gramaticale) cu ajutorul cărora se realizează
comunicarea.
Funcţia principală a limbii este de comunicare, de a realiza schimbul de
informaţii, schimbul de experienţă, de idei şi de sentimente între oameni.
Intrucât comunicarea implică transmiterea unei anumite experienţe, limba este
totodată un mijloc de cunoaştere, de fixare şi de acumulare a rezultatelor cunoaşterii
umane.
Studiul limbii române are o însemnătate deosebită în formarea elevilor, în
pregătirea lor pentru viaţa socială.
In acord cu marile evoluţii din domeniul didactic şi cu proiectarea curriculară,
predarea şi învăţarea limbii române în învăţământul primar (prevăzute în Proiectul de
Reformă a învăţământului Preuniversitar) se întemeiază pe modelul funcţional-
comunicativ, adaptat particularităţilor de