Sunteți pe pagina 1din 43

Código'Penal'Recortado '

'

TÍTULO PRELIMINAR

De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal

:R GHOL R

VHUá FDV LJDGD QLQJXQD DFFLóQ QL RPLVLóQ TXH QR HV é SUH LV D FRPR SRU OH DQ HULRU D VX SHUSH UDFLóQ

8DV

PHGLGDV GH VHJXULGDG VóOR SRGUáQ DSOLFDUVH FXDQGR FRQFXUUDQ ORV

SUHVXSXHV RV

HV DEOHFLGRV SUH LDPHQ H SRU OD 8H

 

Artículo 2.

 

:R VHUá FDV

LJDGR QLQJúQ GHOL R FRQ SHQD TXH QR VH

DOOH SUH

LV D SRU

OH DQ HULRU D VX SHUSH UDFLóQ 0DUHFHUáQ LJXDOPHQ H GH HIHF R

 

UH

URDF L R ODV OH HV TXH HV DEOH

FDQ

PHGLGDV GH VHJXULGDG

:R REV DQ H HQGUáQ HIHF R UH URDF L R DTXHOODV OH HV SHQDOHV TXH

ID RUH FDQ DO UHR DXQTXH DO HQ UDU HQ LJRU XELHUD UHFDíGR VHQ HQFLD

ILUPH

HO VXMH R HV

X LHVH FXPSOLHQGR FRQGHQD 2Q FDVR GH

GXGD VREUH

OD GH HUPLQDFLóQ GH OD 8H PáV ID RUDEOH VHUá RíGR HO UHR 8RV HF RV FRPH LGRV EDMR OD LJHQFLD GH XQD 8H HPSRUDO VHUáQ MX JDGRV VLQ HPEDUJR FRQIRUPH D HOOD VDO R TXH VH GLVSRQJD H SUHVDPHQ H OR FRQ UDULR

Artículo 3.

 

:R SRGUá HMHFX DUVH SHQD QL PHGLGD GH VHJXULGDG

VLQR HQ LU XG GH

VHQ HQFLD ILUPH GLF DGD SRU HO 7XH R ULEXQDO FRPSH HQ H GH DFXHUGR

FRQ

ODV OH

HV SURFHVDOHV

DPSRFR SRGUá HMHFX

DUVH SHQD QL PHGLGD

GH VHJXULGDG HQ R UD IRUPD

TXH OD SUHVFUL D SRU OD 8H UHJODPHQ RV TXH OD GHVDUUROODQ QL FRQ R UDV

FLUFXQV DQFLDV

R DFFLGHQ HV TXH ORV H

SUHVDGRV HQ VX H R 8D

HMHFXFLóQ

GH OD SHQD R GH OD PHGLGD GH VHJXULGDG VH UHDOL DUá EDMR HO FRQ

URO GH ORV

7XHFHV ULEXQDOHV FRPSH

Artículo 4.

HQ HV

8DV OH HV SHQDOHV QR VH

FRPSUHQGLGRV H SUHVDPHQ H HQ HOODV

DSOLFDUáQ D FDVRV GLV LQ RV GH ORV

2Q HO FDVR GH TXH XQ 7XH R ULEXQDO HQ HO HMHUFLFLR GH VX MXULVGLFFLóQ

HQJD FRQRFLPLHQ R GH DOJXQD DFFLóQ X RPLVLóQ TXH VLQ HV DU SHQDGD SRU OD 8H HV LPH GLJQD GH UHSUHVLóQ VH DEV HQGUá GH RGR SURFHGLPLHQ R

VREUH HOOD

TXH GHELHUD VHU REMH R GH VDQFLóQ SHQDO

H SRQGUá DO 4RELHUQR ODV UD

RQHV TXH OH DVLV DQ SDUD FUHHU

OD GHURJDFLóQ R PRGLILFDFLóQ GHO SUHFHS R R OD FRQFHVLóQ GH LQGXO R VLQ SHUMXLFLR GH HMHFX DU GHVGH OXHJR OD VHQ HQFLD FXDQGR GH OD ULJXURVD

DSOLFDFLóQ GH ODV GLVSRVLFLRQHV GH OD

1HO PLVPR PRGR DFXGLUá DO 4RELHUQR

H

SRQLHQGR OR FRQ HQLHQ H VREUH

8H UHVXO H SHQDGD XQD DFFLóQ X

RPLVLóQ TXH D MXLFLR GHO 7XH R ULEXQDO QR GHELHUD VHUOR R FXDQGR OD SHQD VHD QR DEOHPHQ H H FHVL D D HQGLGRV HO PDO FDXVDGR SRU OD LQIUDFFLóQ ODV FLUFXQV DQFLDV SHUVRQDOHV GHO UHR

L PHGLDUD SH LFLóQ GH LQGXO R HO 7XH R ULEXQDO XELHUH DSUHFLDGR HQ UHVROXFLóQ IXQGDGD TXH SRU HO FXPSOLPLHQ R GH OD SHQD SXHGH UHVXO DU XOQHUDGR HO GHUHF R D XQ SURFHVR VLQ GLODFLRQHV LQGHELGDV VXVSHQGHUá

OD HMHFXFLóQ GH OD PLVPD HQ DQ R QR VH UHVXHO D VREUH OD IRUPXODGD

SH LFLóQ

DPELéQ SRGUá HO 7XH R ULEXQDO VXVSHQGHU OD HMHFXFLóQ GH OD SHQD PLHQ UDV QR VH UHVXHO D VREUH HO LQGXO R FXDQGR GH VHU HMHFX DGD OD VHQ HQFLD OD ILQDOLGDG GH éV H SXGLHUD UHVXO DU LOXVRULD

Artículo 5.

:R D SHQD VLQ GROR R LPSUXGHQFLD

Artículo 6.

8DV PHGLGDV GH VHJXULGDG VH IXQGDPHQ DQ HQ OD SHOLJURVLGDG FULPLQDO GHO VXMH R DO TXH VH LPSRQJDQ H HULRUL DGD HQ OD FRPLVLóQ GH XQ HF R SUH LV R FRPR GHOL R

8DV PHGLGDV

PD RU GXUDFLóQ TXH OD SHQD DEV UDF DPHQ H DSOLFDEOH DO HF R FRPH LGR

GH VHJXULGDG QR

SXHGHQ UHVXO DU QL PáV JUD RVDV QL GH

QL

H FHGHU HO OíPL H GH OR QHFHVDULR SDUD SUH HQLU OD SHOLJURVLGDG GHO

DX

RU

Artículo 7.

ORV HIHF RV GH GH HUPLQDU OD OH SHQDO DSOLFDEOH HQ HO LHPSR ORV GHOL RV

VH FRQVLGHUDQ FRPH LGRV HQ HO PRPHQ R HQ TXH HO VXMH DFFLóQ X RPL H HO DF R TXH HV DED REOLJDGR D UHDOL DU

R HMHFX D OD

Artículo 8.

8RV HF RV VXVFHS LEOHV GH VHU FDOLILFDGRV FRQ DUUHJOR D GRV R PáV SUHFHS RV GH HV H 0óGLJR QR FRPSUHQGLGRV HQ ORV DU íFXORV D VH FDV LJDUáQ REVHU DQGR ODV VLJXLHQ HV UHJODV-

2O SUHFHS R HVSHFLDO VH DSOLFDUá FRQ SUHIHUHQFLD DO JHQHUDO

2O SUHFHS R VXEVLGLDULR VH DSOLFDUá VóOR HQ GHIHF R GHO SULQFLSDO D VH GHFODUH H SUHVDPHQ H GLF D VXEVLGLDULHGDG D VHD éV D áFL DPHQ H GHGXFLEOH

2O SUHFHS R SHQDO PáV DPSOLR R FRPSOHMR DEVRUEHUá D ORV TXH FDV LJXHQ ODV LQIUDFFLRQHV FRQVXPLGDV HQ DTXéO

2Q GHIHF R GH ORV FUL HULRV DQ HULRUHV HO SUHFHS R SHQDO PáV JUD H

H

FOXLUá ORV TXH FDV LJXHQ HO HF R FRQ SHQD PHQRU

Artículo 9.

8DV GLVSRVLFLRQHV GH HV H í XOR VH DSOLFDUáQ D ORV GHOL RV TXH VH DOOHQ SHQDGRV SRU OH HV HVSHFLDOHV 8DV UHV DQ HV GLVSRVLFLRQHV GH HV H

0óGLJR VH DSOLFDUáQ FRPR VXSOH RULDV HQ OR QR SUH LV R H SUHVDPHQ H DTXéOODV

SRU

 

LIBRO 1

Disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal.

 

TÍTULO 1

De la infracción penal

CAPÍTULO 1

De los delitos

Artículo 10.

RQ GHOL RV ODV DFFLRQHV RPLVLRQHV GRORVDV R LPSUXGHQ HV SHQDGDV

SRU

OD OH

8RV GHOL RV TXH FRQVLV

HQ HQGHUáQ FRPH LGRV SRU RPLVLóQ FXDQGR OD QR H L DFLóQ GHO PLVPR DO LQIULQJLU XQ HVSHFLDO GHEHU MXUíGLFR GHO DX RU HTXL DOJD VHJúQ HO VHQ LGR GHO H R GH OD OH D VX FDXVDFLóQ DO HIHF R VH HTXLSDUDUá OD RPLVLóQ D OD DFFLóQ-

DQ HQ OD SURGXFFLóQ

GH XQ UHVXO DGR VóOR VH

D

0XDQGR

H

LV D XQD

HVSHFíILFD REOLJDFLóQ OHJDO R FRQ UDF XDO GH DF XDU

E

0XDQGR

HO

RPL HQ H

D D FUHDGR XQD RFDVLóQ GH ULHVJR SDUD HO ELHQ

MXUíGLFDPHQ H SUR HJLGR PHGLDQ H XQD DFFLóQ X RPLVLóQ SUHFHGHQ H

Artículo 12.

8DV DFFLRQHV X RPLVLRQHV LPSUXGHQ HV VóOR VH FDV LJDUáQ FXDQGR H SUHVDPHQ H OR GLVSRQJD OD 8H

Artículo 13.

RQ

GHOL

RV

RV

JUD HV

ODV LQIUDFFLRQHV TXH OD 8H

FDV LJD FRQ SHQD JUD H

RQ

GHOL

PHQRV

JUD HV ODV LQIUDFFLRQHV TXH

OD 8H FDV LJD FRQ SHQD

PHQRV JUD H

RQ

GHOL RV OH HV ODV LQIUDFFLRQHV TXH OD OH FDV LJD FRQ

SHQD OH H 0XDQGR OD SHQD SRU VX H HQVLóQ SXHGD LQFOXLUVH D OD H

HQ UH ODV

PHQFLRQDGDV HQ

ORV GRV SULPHURV QúPHURV GH HV H DU íFXOR HO GHOL R VH FRQVLGHUDUá HQ RGR FDVR FRPR JUD H 0XDQGR OD SHQD SRU VX H HQVLóQ SXHGD FRQVLGHUDUVH FRPR OH H FRPR PHQRV JUD H HO GHOL R VH FRQVLGHUDUá HQ RGR FDVR FRPR OH H

Artículo 14.

H FOX H OD UHVSRQVDELOLGDG FULPLQDO L HO HUURU D HQGLGDV ODV FLUFXQV DQFLDV GHO HF R ODV SHUVRQDOHV GHO DX RU IXHUD HQFLEOH OD

LQIUDFFLóQ VHUá FDV LJDGD HQ VX FDVR FRPR LPSUXGHQ H

2O HUURU LQ HQFLEOH VREUH XQ HF R FRQV L X L R GH OD LQIUDFFLóQ SHQDO

2O HUURU VREUH XQ HF

FLUFXQV DQFLD DJUD DQ H LPSHGLUá VX DSUHFLDFLóQ

R TXH FXDOLILTXH OD LQIUDFFLóQ R VREUH XQD

2O HUURU LQ HQFLEOH VREUH OD LOLFL XG GHO HF R FRQV L

LQIUDFFLóQ

HQFLEOH VH DSOLFDUá OD SHQD LQIHULRU HQ XQR R GRV JUDGRV

X L R GH OD

SHQDO H FOX H OD UHVSRQVDELOLGDG FULPLQDO L HO HUURU IXHUD

Artículo 15.

RQ SXQLEOHV HO GHOL R FRQVXPDGR OD HQ D L D GH GHOL R

Artículo 16.

5D HQ D L D FXDQGR HO VXMH R GD SULQFLSLR D OD HMHFXFLóQ GHO GHOL R GLUHF DPHQ H SRU HF RV H HULRUHV SUDF LFDQGR RGRV R SDU H GH ORV DF RV TXH REMH L DPHQ H GHEHUíDQ SURGXFLU HO UHVXO DGR VLQ HPEDUJR

éV H QR VH SURGXFH SRU FDXVDV LQGHSHQGLHQ

HV GH OD ROXQ

DG GHO DX RU

XHGDUá H HQ R GH UHVSRQVDELOLGDG SHQDO

SRU HO GHOL R LQ

HQ DGR TXLHQ

H L H ROXQ DULDPHQ H OD FRQVXPDFLóQ GHO GHOL R ELHQ GHVLV LHQGR GH OD

HMHFXFLóQ D LQLFLDGD ELHQ LPSLGLHQGR OD SURGXFFLóQ GHO UHVXO DGR VLQ SHUMXLFLR GH OD UHVSRQVDELOLGDG HQ TXH SXGLHUD DEHU LQFXUULGR SRU ORV DF RV HMHFX DGRV VL éV RV IXHUHQ D FRQV L X L RV GH R UR GHOL R

0XDQGR HQ XQ HF R LQ HU HQJDQ DULRV VXMH RV TXHGDUáQ H HQ RV GH

UHVSRQVDELOLGDG SHQDO DTXéO

LQLFLDGD H LPSLGDQ R LQ HQ HQ LPSHGLU VHULD ILUPH GHFLGLGDPHQ H OD FRQVXPDFLóQ VLQ SHUMXLFLR GH OD UHVSRQVDELOLGDG HQ TXH SXGLHUDQ DEHU LQFXUULGR SRU ORV DF RV HMHFX DGRV VL éV RV IXHUHQ D FRQV L X L RV GH R UR GHOL R

R

DTXéOORV TXH GHVLV DQ GH OD HMHFXFLóQ D

Artículo 17.

8D FRQVSLUDFLóQ

H LV H FXDQGR GRV

R PáV SHUVRQDV VH FRQFLHU DQ

 

SDUD

OD HMHFXFLóQ GH XQ

GHOL R UHVXHO HQ HMHFX DUOR

8D SURSRVLFLóQ H LV H FXDQGR HO TXH D UHVXHO R FRPH LQ L D D R UD X R UDV SHUVRQDV D SDU LFLSDU HQ éO

 

HU XQ GHOL

R

8D FRQVSLUDFLóQ OD SURSRVLFLóQ SDUD GHOLQTXLU VóOR VH

 

FDV LJDUáQ

HQ ORV

FDVRV HVSHFLDOPHQ H SUH

Artículo 18.

LV RV HQ OD OH

8D SUR RFDFLóQ H LV H FXDQGR GLUHF DPHQ H VH LQFL D SRU PHGLR GH OD

LPSUHQ D OD UDGLRGLIXVLóQ R FXDOTXLHU R UR PHGLR GH HILFDFLD VHPHMDQ H TXH IDFLOL H OD SXEOLFLGDG R DQ H XQD FRQFXUUHQFLD GH SHUVRQDV D OD

SHUSH UDFLóQ GH XQ GHOL R

2V DSRORJíD D ORV HIHF RV GH HV H 0óGLJR OD H SRVLFLóQ DQ H XQD FRQFXUUHQFLD GH SHUVRQDV R SRU FXDOTXLHU PHGLR GH GLIXVLóQ GH LGHDV R

GRF ULQDV TXH HQVDOFHQ HO FULPHQ R HQDO H FDQ D VóOR VHUá GHOLF L D FRPR IRUPD GH SUR RFDFLóQ

VX DX RU 8D DSRORJíD

VL SRU VX QD XUDOH D

FLUFXQV DQFLDV FRQV L

X H XQD

LQFL DFLóQ GLUHF D D FRPH HU XQ

GHOL R

8D SUR RFDFLóQ VH DVí OR SUH HD

FDV LJDUá

H FOXVL DPHQ H HQ ORV FDVRV HQ TXH OD 8H

L D OD SUR RFDFLóQ XELHVH VHJXLGR OD SHUSH UDFLóQ GHO GHOL R VH FDV LJDUá FRPR LQGXFFLóQ

CAPÍTULO 2

De las causas que eximen de la responsabilidad criminal

Artículo 19.

8RV

PHQRUHV GH

GLHFLRF R DñRV QR VHUáQ

UHVSRQVDEOHV FULPLQDOPHQ H

FRQ

DUUHJOR D HV

H 0óGLJR

0XDQGR XQ PHQRU GH GLF

UHVSRQVDEOH FRQ UHVSRQVDELOLGDG

D HGDG FRPH D

OR GLVSXHV R HQ OD OH TXH UHJXOH OD

XQ HF

R GHOLF L R SRGUá VHU

DUUHJOR D

SHQDO GHO PHQRU

Artículo 20.

2V áQ H HQ RV GH UHVSRQVDELOLGDG FULPLQDO-

2O TXH DO LHPSR GH FRPH HU OD LQIUDFFLóQ SHQDO D FDXVD GH FXDOTXLHU DQRPDOíD R DO HUDFLóQ SVíTXLFD QR SXHGD FRPSUHQGHU OD LOLFL XG GHO HF R

R DF XDU FRQIRUPH

D HVD

FRPSUHQVLóQ

 

2O

UDV RUQR PHQ DO

UDQVL

RULR QR H LPLUá GH SHQD FXDQGR

XELHVH VLGR

SUR

R FRQ HO SURSóVL R GH FRPH HU HO

GHOL

R R XELHUD

SUH

RFDGR LV R R

SRU HO VXMH GHELGR SUH

HU VX

FRPLVLóQ

2O TXH DO LHPSR GH FRPH HU OD LQIUDFFLóQ SHQDO VH

LQ R LFDFLóQ SOHQD SRU HO FRQVXPR GH EHELGDV DOFR óOLFDV GURJDV ó LFDV HV XSHIDFLHQ HV VXV DQFLDV SVLFR UóSLFDV X R UDV TXH SURGX FDQ HIHF RV DQáORJRV VLHPSUH TXH QR D D VLGR EXVFDGR FRQ HO SURSóVL R GH FRPH HUOD R QR VH XELHVH SUH LV R R GHELGR SUH HU VX FRPLVLóQ R VH DOOH EDMR OD LQIOXHQFLD GH XQ VíQGURPH GH DEV LQHQFLD D FDXVD GH VX GHSHQGHQFLD GH DOHV VXV DQFLDV TXH OH LPSLGD FRPSUHQGHU OD LOLFL XG GHO HF R R DF XDU FRQIRUPH D HVD FRPSUHQVLóQ

DOOH HQ HV DGR GH

2O TXH SRU VXIULU DO HUDFLRQHV HQ OD SHUFHSFLóQ GHVGH HO QDFLPLHQ R R GHVGH OD LQIDQFLD HQJD DO HUDGD JUD HPHQ H OD FRQFLHQFLD GH OD UHDOLGDG

2O TXH REUH HQ GHIHQVD GH OD SHUVRQD R GHUHF RV SURSLRV R DMHQRV

VLHPSUH

TXH FRQFXUUDQ ORV

UHTXLVL RV VLJXLHQ HV-

ULPHUR

JUHVLóQ LOHJí LPD 2Q FDVR GH GHIHQVD

GH ORV ELHQHV VH

R

GH

GHIHQVD GH OD PRUDGD R VXV GHSHQGHQFLDV VH UHSX DUá DJUHVLóQ LOHJí LPD

UHSX DUá DJUHVLóQ

ORV SRQJD HQ JUD

LOHJí LPD HO D DTXH D ORV PLVPRV TXH FRQV L X D GHOL

H SHOLJUR GH GH HULRUR R SéUGLGD LQPLQHQ HV 2Q FDVR

OD HQ UDGD LQGHELGD HQ DTXéOOD R éV DV

:HFHVLGDG UDFLRQDO GHO PHGLR

UHSHOHUOD HUFHUR 3DO D GH SUR RFDFLóQ

HJXQGR

HPSOHDGR SDUD LPSHGLUOD R VXILFLHQ H SRU SDU H GHO GHIHQVRU

2O TXH HQ HV DGR GH QHFHVLGDG SDUD H L DU XQ PDO SURSLR R DMHQR OHVLRQH XQ ELHQ MXUíGLFR GH R UD SHUVRQD R LQIULQMD XQ GHEHU VLHPSUH TXH FRQFXUUDQ ORV VLJXLHQ HV UHTXLVL RV-

ULPHUR XH HO PDO FDXVDGR QR VHD PD

RU TXH

HO TXH VH

UD H GH H L

DU

HJXQGR XH OD VL

XDFLóQ GH QHFHVLGDG

QR D

D VLGR SUR

RFDGD

LQ HQFLRQDGDPHQ H

 

SRU HO VXMH R

HUFHUR XH HO QHFHVL DGR QR HQJD SRU VX RILFLR R FDUJR REOLJDFLóQ GH VDFULILFDUVH

)

2O

TXH

REUH

LPSXOVDGR SRU PLHGR LQVXSHUDEOH

 

2O

TXH

REUH

HQ

FXPSOLPLHQ R GH XQ GHEHU R HQ HO

HMHUFLFLR OHJí LPR GH

XQ GHUHF R RILFLR R FDUJR

2Q ORV VXSXHV RV GH ORV UHV SULPHURV QúPHURV VH DSOLFDUáQ