Sunteți pe pagina 1din 4

2.2.

PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI CONDUCERE A


CONTABILITĂȚII. SISTEMUL DE DOCUMENTE ALE SOCIETĂȚII

Organizarea și conducerea contabilității financiare din cadrul societății


Crucial Systems & Service SRL îi revine atât contabilului, cât și directorului
economic care are obligația gestionării unității sale.

Unitatea economică întocmește anual bilanțul contabil și ține evidența


contabilă corespunzător normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.
Fapt pentru care entitatea organizează și realizează contabilitatea financiară
potrivit Legii Contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și
completările ulterioare dar și contabilitatei de gestiune conform prevederilor
O.M.F.P. nr.1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri
referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune.

În cadrul societății Crucial Systems & Service, documentele justificative


sunt aranjate într-o etapă cronologică și menționate în registre contabile.
Documentele firmei sunt cunoscute în formatul de registre, fișe sau alte situații
care se înregistrează în contabilitate și răspund persoanele desemnate care le-au
întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le au efectuat, după caz. Biroul
de contabilitate are următoarele activități:

contabilitate generală
evidența capitalului social
atribuții de plan-trezorerie
întocmirea bugetului de venituri-cheltuieli
decontări cu agenții economici
salarii, întocmire ștate, plății salariale
analiza economico-financiară asupra activității la nivelul firmei
planul decizie economice cu privire pe linia de lichidități și solvabilității.
Pentru fiecare punct de lucru evidența contabilă primară este realizată de
către o persoană calificată ca și contabil coordonator.
La fiecare punct de lucru în evidența contabilă cuprinde următoarele
documente:
acte de intrare-ieșire ( facturi de la furnizori, recepții, avize, facturi emise,
bonuri de consum)
registrele de casă, a jurnalelor de vânzare și de cumpărare
deconturile pentru fiecare punct de lucru
declarațiile impozitelor și a taxelor locale
înregistrarea materialelor și a mijloacelor fixe

Documente contabile din contabilitatea


societății Crucial Systems & Service SRL:

ANEXA. 2.1.
Registru-jurnal
Unitatea economică utilizează Registru-jurnal în mod obligatoriu, prin acest act
contabil se înregistrează toate facturile, chitanțele, operațiunile de bancă și casă,
decontările cu furnizorii.

ANEXA.2.2.
Registru-inventar
Contabilul firmei completează registru-inventar pe baza fiecărui cont de activ și
pasiv cuprins în bilanțul contabil anual. Registru-inventar este întocmit la anual
la încheierea exercițiului financiar sau în alte situații înființarea societăților
comerciale, sau cu ocazia fuziunii, divizării sau lichidării acesteia.
ANEXA.2.3.
Cartea Mare
Cartea Mare se întocmește lunar prin înregistrările registrului-jurnal, realizându-
se pe fiecare cont în parte, cu privire la soldul inițial, rulajele debitoare-creditoare
și soldurile finale.

ANEXA.2.4.
Balanța de verificare
Contabilul firmei întocmește în mod obligatoriu lunar balanța de verificare pe
baza totalurilor preluate din Cartea mare, precum fișele distinct pentru fiecare cont
sintetic. La sfârșitul lunii până pe data de 5 ale lunii următoare, persoanele
responsabile pentru punctele de lucru sunt obligate să trimită la sediul social toate
documentele contabile pentru verificare și arhivare.

Se vor trimite către sediul social, următoarele documente contabile:


Facturi furnizori însoțite de NIR
Registrele de casă
Bonuri de consum
Registrul jurnal
Registrul – inventar

Astfel, la sediul social în compartimentul de Contabilitate se ține evidența


Registrului de casă și a jurnalelor, dar și înregistrarea tuturor cheltuielilor generale
ale societății, a salariilor, a mijloacelor fixe, a declarațiilor la bugetul statului.
Pe baza tuturor operațiunilor economico-financiare de la fiecare punct de
lucru, contabilul societății elaborează balanța de verficare lunară, calculează
impozitul pe profit și întocmește situațiile financiare anuale.