Sunteți pe pagina 1din 7

Noțiunea și caracterele societății în nume colectiv

Societatea în nume colectiv este cea mai veche formă de societate. Ea


cuprinde un numar mic de asociații care, de obicei, sunt persoane care se cunosc
bine între ele (rude, prieteni).

Această formă de societate este potrivită pentru realizarea unor afaceri


mici, în care asociația realizează activitatea și îsi asumă toate riscurile.

Pe baza definiției generale a societății comerciale si a dispozițiilor legale


menționate, societatea în nume colectiv se poate defini ca o societate constituită
prin asocierea pe baza deplinei încrederi, a doua sau mai multe persoane, care
pun în comun anumite bunuri, pentru a desfășura o activitate comercială, în
scopul împărțirii beneficiilor rezultate si în care asociația raspunde nelimitat și
solidar pentru obligțiile societății.
Caracterele societății în nume colectiv.
Din definitia dată rezultă caracterele acestei societăți:
a) Asocierea se bazează pe încrederea deplină a asociațiilor.
În societatea în nume colectiv, asocierea are un caracter interpersonal. Acest
caracter determină unele particularități ale funcționării societății;
b) Capitalul social este divizat în părți de interes, care nu sunt reprezentate prin
titluri. Părțile de interes sunt, în principiu, netransmisibile;

1
Constituirea societății în nume colectiv

La baza constituirii societății se află contractul de societate, iar pentru


constituirea societății trebuie îndeplinite formalitățile prevăzute de lege.

a) Contractul de societate trebuie să se încheie în formă autentica .

In contractul de societate trebuie să se arate capitalul social subscris si vărsat.


De remarcat ca legea nu stabilește un plafon minim al capitalului social subscris,
sau al celui vărsat, ceea ce înseamnă că asociațiile sunt libere să determine
mărimea acestora, în funcție de nevoile pe care le reclamă realizarea obiectului
societății.

Formalitățile necesare constituirii societății

Formalitățile necesare constituirii societății în nume colectiv sunt cele


prevazute de lege pentru constituirea oricărei societăți comerciale. Întrucât aceste
formalități au fost examinate, ne limităm la reamintirea lor.

O primă formalitate o reprezintă întocmirea contractului de societate,


adică redactarea si autentificarea înscrisului actului constitutiv .

O a două formalitate este autorizarea de către instanța judecatorească


a funcționării societații .

2
Funcționarea societății în nume colectiv

a) Deliberările și deciziile asociații

Având în vedere numărul mic al asociațiilor în nume colectiv, legea nu


instituționalizează adunarea generală a asociațiilor acestei societăți.

Deciziile se iau prin votul asociațiilor care reprezintă majoritatea


absolută a capitalului social în urmatoarele cazuri:

- alegerea unuia sau mai multor administratori ai societății, cu


stabilirea puterilor, duratei însărcinării și eventuala lor remunerație, în afara numai
dacă prin contractul de societate nu se dispune altfel ;

- revocarea administratorilor sau limitarea puterilor lor, cu excepția


cazului când administratorii au fost numiți prin contractul de societate;

- rezolvarea divergențelor dintre administratori când sunt obligați să


lucreze împreună sau a opoziției unui asociat privind operațiile care depășesc
operațiile obișnuite comerțului pe care îl exercită societatea ;

- aprobarea bilanțului societății ;

- răspunderea administratorilor ;

b) Administratorii societății

Societatea în nume colectiv este administrată de unul sau mai mulți


asociați numiți în calitate de administrator, prin contractul de societate sau aleși în
timpul funcționării societății .

Administratorii pot face toate operațiile cerute pentru aducerea la


îndeplinire a obiectului societății, afară de restricțiile stabilite prin contractul de
societate.

3
Drepturile și obligațiile asociaților

Asociații societății în nume colectiv au anumite drepturi și obligații. Aceste


drepturi și obligații derivă din calitatea de asociat dobândită prin participarea la
constituirea societății sau în alte condiții prevăzute de lege.

a) Drepturile asociații

Drepturile asociațiilor societății în nume colectiv :

- dreptul de a participa la deliberări și la luarea deciziilor;

- dreptul la beneficii.

- dreptul de a folosi fondurile societății;

- dreptul la restituirea valorii aporturilor la dizolvarea și lichidarea


societății.

b) Obligațiile asociații

Asociații le revin si anumite obligații .

- Obligația de efectuare a aportului promis. Asociații trebuie să aducă


în societate bunurile care formează obiectul aporturilor lor;

- Obligația de a nu face concurentă societății.

4
Dizolvarea și lichidarea societății în nume colectiv

Societatea în nume colectiv se dizolvă si se lichidează potrivit regulilor generale


privind dizolvarea și lichidarea societățiilor comerciale și regulilor speciale
prevăzute de lege pentru această formă de societate.

a) Dizolvarea societății
Cauzele de dizolvare a societății în nume colectiv , sunt cauze generale
și deci aplicabile tuturor societăților comerciale.

Societatea se dizolvă în cazul când numărul asociaților se reduce la unul


singur, datorită falimentului, incapacității, excluderii, retragerii sau morții celorlalti
asociati.
In cazul decesului, societatea nu se dizolvă, chiar când ramâne un
singur asociat, dacă în contractul de societate s-a stipulat că societatea continuă cu
mostenitorii asociatului decedat.

Se înțelege că decesul unui asociat nu duce la dizolvarea societății,


dacă au ramăs cel puțin doi asociați. Intr-un asemenea caz, societatea poate
continua cu moștenitorii asociatului decedat, dacă prin contractul de societate nu s-
a interzis acest lucru și dacă asociații rămași și moștenitorii consimt la aceasta.

În toate cazurile continuării societății cu moștenitorii asociatului


decedat, aceștia, în calitatea lor de dobânditori ai parții de interes a asociatului
decedat, vor trebui să desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea
drepturilor aferente .

b) Lichidarea societății
Operațiunile de lichidare a societății în nume colectiv sunt
reglementate de dispozițiile Legii .

5
Concluzie

În urma efecutării cercetărilor în domeniul societăților în nume colectiv am


identificat mai multe particularităţi şi prevederi care au o aplicare practică des
întîlnită. Am observat faptul că societățile în nume colectiv la încheierea actelor
juridice joacă un rol primordial, astfel încît un act juridic civil este valabil doar
atunci cînd voința este manifestată prin mijloace care pot să o aducă nemijlocit la
cunoştinţa terţilor, sau tacită cînd se exteriorizează prin fapte care nu
comunică direct voinţa, dar permit deducerea ei cu certitudine, similar cu alte
persoane juridice.

Considerăm faptul că societățile în nume colectiv sunt într-adevăr un beneficiu


al societăților moderne deoarece prin intermediul acestora este exclus rolul
violenței și al înșelăciunilor față de cetățenii onești, care pot fi deposedați de
bunurile materiale pentru care au muncit o viață întreagă. Totuși Republica
Moldova și alte state contemporane ținînd cont de necesitățile soluționării
problemelor legate de activitățile societăților în nume colectiv au elaborat legi care
asigure nulitatea actelor juridice civile care au fot încheiate prin vicii ale
consințămîntului. Toate aceste măsuri au drept scop asigurarea integrității relațiilor
patrimoniale și nepatrimoniale ale subiecților de drep civil, inclusiv al societăților
în nume colectiv.

Dorim să menționăm că deși uneori societățile în nume colectiv pot cauza un


prejudiciu material pe care îl suferă una din părţile actului juridic civil din cauza
disproporţiei vădite de valoare existente în momentul încheierii actului între
prestaţia la care s-a obligat şi prestaţia pe care ar urma să o primească în locul ei,
legislația Republicii Moldova asigură egalitatea , nefavorizînd astfel de practici
chiar și din partea unor organizații bazate pe încredere cum sunt Societățile în
nume colectiv.

6
Bibliografie
1.http://www.scritub.com
2.http://www.wikipedia.org
3.https://legeaz.net
4. http://societaticomerciale.blogspot.com/
5.www.stiucum.com

S-ar putea să vă placă și