Sunteți pe pagina 1din 6

„BASADORO AGROTEH” S.R.L.

APROBAT
Directorul ,,BASADORO AGROTEH” SRL
____________________ Marian Teodor
__________________

Instrucţiune de securitate
şi sănătate în muncă pentru
lucratori din agricultura

Pagina 1/6
„BASADORO AGROTEH” S.R.L. Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă
lucrător din agricultura Redacția: 01/2018

Conţinutul

1. Scopul.........................................................................................................................3

2. Cerinţe generale de securitate şi sănătate în muncă............................................3

3. Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă până la începerea lucrului..............4

4. Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă în timpul lucrului..............................5

5. Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă în situaţii de avarie..........................6

6. Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă la terminarea lucrului......................6

Pagina 2/6
„BASADORO AGROTEH” S.R.L. Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă
lucrător din agricultura Redacția: 01/2018

1. Scopul
1.1. Identificarea cerințelor principale în domeniul securității și sănătății muncii la efectuarea lucrărilor
agricole pentru munca necalificată.
1.2. Stabilește regulile și condițiile minimale obligatorii de desfășurare a lucrărilor manuale specifice din
agricultură, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în
muncă,ținând seama de particularitățile activității întreprinderii, care să contribuie la eliminarea sau
diminuarea riscurilor de accidentare sau îmbolnăvire profesională specifice acesteiactivități.
1.3. Instrucțiunea este obligatorie pentru întregul personal al întreprinderii care desfășoară această
activitate indiferent de locație sediul social sau în afara acestuia.

2. Cerinţe generale de securitate şi sănătate în muncă


2.1 La executarea operațiunilor și lucrărilor de montare, instalare, deservire, menținere testare a
tehnicii agricole, agregatelor și componentelor se admit angajați nu mai tineri de 18 ani care au
susținut examenul medical, cursul de instruire profesională confirmat de legitimația corespunzătoare
și care au însușit instructajul introductiv general și instructajul la locul de muncă în domeniul
securității și sănătății muncii, numiți în continuare Ingineri.
2.2 Inginerul este obligat să treacă examenul medical periodic.
2.3 Inginerul este obligat:
2.3.1 să îndeplinească cerințele regulamentului de ordine interioară și dispozițiile zilnice ale
conducătorului său direct;
2.3.2 să utilizeze echipamentul individual de lucru și echipamentul individual de protecție din dotare
corespunzător scopului pentru care a fost acordat;
2.3.3 să țină aminte despre răspunderea personală pentru respectarea regulilor de securitate și
sănătate în muncă și despre securitatea colegilor săi;
2.3.4 să îndeplinească numai lucrul pentru executarea căruia a fost instructat și admis de către
conducătorul său direct,
2.3.5 să renunțe la îndeplinirea dispozițiilor, cerințele cărora contravin regulilor de securitate și
sănătate în muncă;
2.3.6 să întrerupă activitatea și să refuze să o continue dacă nu sânt respectate cerințele de
securitate, cu condiția ca astfel să nu dea naștere unui pericol iminent de accidentare sau
îmbolnăvire profesională și să-și anunțe conducătorul direct;
2.3.7 să anunțe imediat conducătorul său direct în cazul producerii unui accident de muncă și să ia
imediat măsuri pentru acordarea primului ajutor medical și stabilizarea situației, astfel încât
pericolul să nu să se extindă;
2.3.8 să semnalizeze imediat conducătorul direct al locului de muncă despre orice defecțiune sau altă
situație care poate constitui un pericol de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională;
2.3.9 să nu admită prezența persoanelor străine la locul de muncă;
2.3.10 să mențină locul său de muncă, din punct de vedere al mediului, într-o stare corespunzătoare
cerințelor de securitate și igienă;
2.3.11 să nu permită ridicarea, deplasarea, distrugerea unui dispozitiv de protecție, sau să nu o facă el
însuși, să nu împiedice aplicarea metodelor și procedurilor adoptate în vederea
reducerii/eliminării pericolului de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională;
2.3.12 să fie în deplină capacitate de muncă pe durata programului de lucru, astfel încât să nu expună
la pericol atât persoana proprie, cât și pe ceilalți angajați;
2.3.13 să însușească și să respecte instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă specifice activității
prestate;
2.3.14 să nu părăsească locul său de muncă din propria inițiativă, nefiind înștiințat în prealabil
conducătorul său direct;
2.3.15 să dea relațiile solicitate de organele de cercetare a accidentelor de muncă.
2.4 Instructajul mecanicilor la locul de lucru se petrece:
 primar – înainte de a fi primit la lucru;
 repetat – o dată în 6 luni;
 neplanificat – în cazurile încălcării regulilor și instrucțiunii de protecție a muncii și metodelor
inofensive de muncă, avariilor, incendiilor, accidentelor, schimbării tehnologiei de lucru sau
regulilor de tehnica securității;
 special – înainte de a executa lucrări cu pericolul sporit (în încăperile cu pericol de explozie și
incendiu, în cazane, rezervoare, cisterne etc.).

Pagina 3/6
„BASADORO AGROTEH” S.R.L. Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă
lucrător din agricultura Redacția: 01/2018

2.5 Verificarea cunoașterii regulilor și instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii de către mecanici
se petrece o dată în an.
2.6 Se interzice utilizarea băuturilor alcoolice și a drogurilor la locul de muncă, prezența la lucru în stare
de ebrietate sau sub influența drogurilor.
2.7 La executarea lucrărilor principalii factori periculoși și nocivi sânt:
2.7.1 Rasturnarea utilajului la pierderea aderentei sau deplasarea in sole cu gauri de hidranti
nemarcate.
2.7.2 Rostogoliri de piese, materiale de forma cilindrică sau a roților.
2.7.3 Rasturnare de piese neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate
2.7.4 Cadere libera de piese, scule (de pe bancuri, din dispozitive, din bene etc.)
2.7.5 Scurgere libera de apa, ulei, carburant – in special la lucrul sub mijlocul de transport
2.7.6 Proiectare de aschii de la polizor și mașina de gaurit sau la lucrul cu dalta, material abraziv la
operatiile de prelucrare prin aschiere, la spargerea accidentala a (pietrei abrazive) de la mașina de polizat
fixa.
2.7.7 Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase.
2.7.8 Recipiente sub presiune (butelia de aer, cilindrii remorcilor).
2.7.9 Vibratii excesive ale utilajelor la deplasarea pe teren denivelat (lipsa suspensie).
2.7.10 Arsura termica provocata de contactul epidermei cu stropi, scantei, zgura, suprafete cu
temperatura ridicata (cordoane de sudura, piese recent sudate etc.).
2.7.11 Temperatura coborata a pieselor cu care vine in contact la lucrul in aer liber in anotimpul rece.
2.7.12 Flacari, flame – arsura termica, arc electric.
2.7.13 Electrocutare prin atingere indirecta la operatiile de reparatii (de la dispozitivele actionate
electric).
2.7.14 Lucrul cu substante inflamabile - carburanti (motorina), uleiuri, unsori.
2.7.15 Temperatura ridicata a aerului in anotimpul calduros.
2.7.16 Temperatura scazuta a aerului in anotimpul rece.
2.7.17 Degajarea de gaze, vapori toxici rezultati in urma folosirii produselor fitosanitare.
2.7.18 Gaze, vapori toxici specifici desfasurarii procesului de sudare et
2.7.19 elemente în mișcare ale mecanismelor, acțiunea toxică a carburanților, vibrația, zgomot, praf, etc.
2.8 În scopul asigurării securității antiincendiare la întreprindere, operatorul este obligat să
îndeplinească următoarele cerințe:
2.8.1. fumatul se admite numai la locuri special destinate, dotate cu urne și mijloace antiincendiare;
2.8.2. să nu aprindă ruguri, să nu ardă gunoi și deșeuri;
2.8.3. deșeurile inflamabile după fiecare schimb trebuie strânse de la locul de muncă și evacuate în
locuri special destinate la o depărtare nu mai mică de 50 m de la clădiri și depozite;
2.8.4. să nu blocheze accesul și trecerile spre mijloacele antiincendiare.
2.9 Fiecare unitate agricolă trebuie să fie dotat cu un complect de scule în stare perfectă.
2.10 Fiecare unitate agricolă trebuie să fie dotată cu mijloace de acordare a primului ajutor medical.
2.11 Mecanicului i se acordă următorul echipament individual de protecție, utilizarea căruia se admite
numai după însușirea unui instructaj special:
2.11.1 respirator și ochelari de protecție - la prezența prafului;
2.11.2 mască antizgomot - la prezența zgomotului;
2.11.3 cască de protecție cu căciuliță - pe șantierul de construcții, pentru protecția capului de obiecte
în cădere.
2.11.4 Manuși de protecție
2.12 Se interzice efectuarea oricăror lucrări și conducerea tractoarelor, mașinilor agricole și a altor utilaje
agricole de către persoane aflate in stare de oboseala sau sub influenta alcoolului.
2.13 Angajatul care nu îndeplinește cerințele instrucțiunii de securitate și sănătate a muncii prezente va
fi tras la răspundere conform legislației în vigoare.

3. Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă până la începerea lucrului


3.1. Mijloace de muncă: sapă; coasă; furcă; lopata; tarnacop; cazma; roaba; scara mobilă, etc.
3.2. Până la începerea lucrului mecanicul este obligat:
3.2.1. Să primească sarcina de muncă de la conducătorul locului de muncă și să nu efectuieze alte
lucrări;
3.2.2. să îmbrace cu acuratețe echipamentul individual de lucru, să pregătească și să examineze
echipamentul individual de protecție;
3.2.3. să examineze locul de muncă, să-l elibereze, inclusiv și trecerile spre el de materialele și obiectele
în surplus;

Pagina 4/6
„BASADORO AGROTEH” S.R.L. Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă
lucrător din agricultura Redacția: 01/2018

3.2.4. să controleze suficiența iluminării locului de muncă;


3.2.5. să controleze starea perfectă a echipamentelor de muncă;
3.2.6. să verifice bunăstarea utilajului, starea locului de lucru, existența legării la pământ a
transformatorului de sudură (dacă este folosit);
3.2.7. să controleze stabilitatea stivelor, stelajelor, starea trecerilor și corespunderea lor cerințelor de
securitate.
3.2.8. a se convinge în existența și bunăstarea îngrădirilor de protecție a locului de lucru.
3.3. Până la demararea motorului se controlează dacă este decuplat de la cutia de viteze.
3.4. Pentru evitarea arsurilor mâinilor nu se admite contactarea cu tubul de eșapament la pornirea și în
timpul lucrului demarorului și a motorului.
3.5. Pentru remorcare se vor folosi bare rigide din țeava.

4. Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă în timpul lucrului


4.1. În timp întunecos locul de muncă trebuie să fie iluminat.
4.2. Manometrele trebuie să fie controlate, verificate și sigilate.
4.3. Nu se admite utilizarea manometrelor în următoarele cazuri:
4.3.1. lipsește plomba sau getonul;
4.3.2. a expirat termenul de verificare;
4.3.3. dacă la deconectarea manometrului acul nu se întoarce în poziția inițială;
4.3.4. e spart geamul sau sunt alte defecte care pot influența la corectitudinea indicațiilor
manometrului.
4.4. Pentru evitarea accidentelor, conducătorul tractorului se va deplasa cu viteza corespunzătoare stării
drumului și a terenului in care executa lucrarea agricola. Aceasta regula se impune in special in cazul
terenului accidentat sau in apropierea șanțurilor.
4.5. Pentru evitarea accidentelor de muncă și a avariilor nu se admite:
4.5.1. reglarea, reparația, ungerea părților în mișcare a mecanismelor, conductelor de aer sub
presiune, alimentarea cu ulei și carburanți, strângerea îmbinărilor cu buloane;
4.5.2. a lăsa fără supraveghere tehnica agricolă în funcțiune;
4.5.3. demontarea îngrădirilor de protecție în timpul funcționării tehnicii agricole, trecerea peste
(sub) ele, sau să fie nefixate după reparație;
4.5.4. îndoirea, încurcarea și răsucirea furtunurilor, precum și contactarea lor cu suprafețe fierbinți
sau unsuroase;
4.6. La efectuarea lucrărilor de reparație și deservire a tehnicii agricole și mecanismelor se va efectua
analiza, examinarea și documentarea cazurilor de defectare a tehnicii agricole
4.7. Nu este permisa urcarea pe bara sau triunghiul de remorcare, ori pe utilajul tractat atunci cand
tractorul se deplasează
4.8. Nu lăsați persoanale străine să se apropie de tehnica agricolă;
4.9. Ridicarea și coborarea mașinii agricole suspendate se fac dupa ce s-a verificat ca nu exista nici un pericol
ca cineva sa fie lovit;
4.10. Se interzice intrarea sub tractor pentru examinarea lui inainte de a opri motorul și de a bloca franele la
pozitia frînat.
4.11. Se interzice intrarea sub utilajele agricole in timpul reglarii mecanismului de suspendare și al curatirii
organelor de lucru
4.12. La efectuarea lucrărilor cu utulizarea substanțelor chimice folosite la fertilizarea solului, personalul
trebuie sa fie instruit pentru a respecta urmatoarele masuri specifice:
a) la manipularea ingrasamintelor vor fi dotati cu masca de protectie contra prafului și cu ochelari de
protectie;
b) se lucreaza intotdeauna cu spatele in bataia vantului;
c) se poarta ochelari și masca de protectie la lucrarea de maruntire a ingrasamintelor;
d) se mentine curatenie perfecta in spatiile de pastrare a ingrasamintelor chimice;
e) la manipularea azotatului de amoniu, livrat in saci, se evita ruperea sau spargerea acestora.
Sacii rupti din care curge azotatul de amoniu trebuie considerati periculosi, deoarece favorizeaza aparitia
procesului de descompunere și aprindere.
Se vor lua obligatoriu masuri pentru izolarea sacilor rupti in care se afla azotat de amoniu, depozitandu-i
in adaposturi corespunzatoare.
4.13. In timpul lucrului se interzice reglarea, ungerea sau repararea mașinilor pentru administrat
îngrășăminte. Acestea se vor executa numai cu motorul oprit și cu priza de putere decuplată de la
tractor. Cuplarea la tractor va fi asigurată cu stifturi autoblocante pentru impiedicarea decuplarii.
4.14. Instalarea, testarea, repararea, deservirea și alte activități similare a tehnicii agricole, agregatelor și
componentelor se va ține cont de instrucțiunile elaborate de prodcătorii tehnicii menționate.

Pagina 5/6
„BASADORO AGROTEH” S.R.L. Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă
lucrător din agricultura Redacția: 01/2018

4.15. La exploatarea și deservirea acumulatoarelor mecanicii trebuie să fie atent, ca electrolitul să nu


nimerească pe corp, îmbrăcăminte sau încălțăminte.

5. Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă în situaţii de avarie


5.1. În situație de avarie este obligat să acorde primul ajutor medical accidentatului (în caz de
traumare), să informeze imediat conducătorul său direct și să participe la lichidarea consecințelor
avariei.
5.2. La apariția situației de avarie este obligat să întrerupă imediat lucrul, să preîntâmpine colegii despre
pericol, să părăsească zona periculoasă, să informeze conducătorul său direct și să participe la
lichidarea consecințelor situației date.
5.3. În caz de incendiu este obligat să preîntâmpine colegii despre pericol, să solicite ajutorul echipei de
pompieri și să participe la stingerea focului (flacăra se stinge cu nisip, pânză de cort, apă,
stingătoare). Reprezentantul comercial este obligat să cunoască metodele de acordare a primului
ajutor medical în caz de arsuri. Nu se admite tragerea de pe locurile arse a îmbrăcămintei și
scoaterea de pe rană a albiturilor lipite. Locurile arse se spală cu apă curată, ulterior cu o soluție
slabă de acid acetic sau boric. În cazul arsurilor ochilor se aplică comprese din soluție de acid boric.
5.4. În caz de electrocutare accidentatul imediat se eliberează de sub acțiunea curentului electric,
deconectând rețeaua cu întrerupătorul sau printr-o metodă de rupere a ei. Dacă aceste acțiuni sânt
imposibile, accidentatul trebuie separat de părțile conducătoare folosind echipamentul de protecție
sau obiecte uscate care nu conduc curentul electric. Până la sosirea medicului, dacă accidentatul nu
respiră, se execută respirația arificială și masajul exterior al inimii, atrăgând atenție la starea
pupilelor ochilor. Pupilele mărite indică la agravarea bruscă a circulației sângelui la creier. În acest
caz readucerea la viață se începe imediat.
5.5. În caz de intoxicație, până la sosirea medicului se execută următoarele acțiuni:
5.5.1. accidentatul se scoate la aer curat,
5.5.2. se eliberează de tot ce împiedică respirația lui (se descheie gulerul, se scoate centura, brâul
etc.);
5.5.3. accidentatul se eliberează de mijloacele individuale de lucru sau albituri murdare de antiseptic;
5.5.4. se curăță gura de mucozitate cu ajutorul tifonului și i se dă să miroase hidroxid de amoniu;
5.5.5. se spală cu apă caldă și săpun locurile afecționate;
5.5.6. se execută respirația artificială, dacă accidentatul nu revine la viață.

6. Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă la terminarea lucrului


6.1 La terminarea lucrului:
7. se curăță de murdărie echipamentele de muncă și se pun la păstrare în locul destinat;
8. se aduc în ordine locurile de muncă și trecerile spre ele;
9. se curăță de praf și impurificări echipamentul individual de lucru și echipamentul individual de
protecție;
10. se spală mâinile și fața cu săpun;
11. sculele și instrumentele se depoziteză în locuri special amenajate
12. se informează conducătorul său direct despre toate neajunsurile depistate în timpul lucrului.

Elaborat: V. Mamaliga (serviciul extern)

Pagina 6/6