Sunteți pe pagina 1din 7

HOTĂRÂREA 725/2015

 Actele cercetării – orice act încheiat în cadrul procedurii disciplinare


 Persoana în drept – competentă să acorde recompense, să aplice atenționării fără parcurgerea
procedurii disciplinare sau să dispună cercetarea prealabilă
 Polițistul desemnat – polițistul care efectuează cercetarea prealabilă
 Polițist asistent – cel care la cererea polițistului cercetat îl asistă în cadrul procedurii
disciplinare
 Reprezentant desemnat – persoana desemnată la cererea polițistului cercetat, de CNP ori
sindicat să îl asiste în cadrul procedurii disciplinare

Prin persoana comeptentă să acorde recompense și să aplice atenționării fară parcurgerea procedurii
disciplinare se înțelege:

 persoana ce are competență de numire a polițistului


 șeful ierarhic superior ala acestuia ce gestionează RU
 șeful care are funcție similară cu cel ce a aplicat sancțiunea disciplinară

Prin persoana competentă să dispună cercetarea prealabilă de întelege:

 persoana ce are competență de numire în funcție a polițistului cercetat inclusiv de


împuternicire pentru o funcție de conducere
 șeful unității ierarhic superioare celi în care este încadrat polițistul care are competență de
gestionare RU
 șeful unității la care polițistul este delegat sau detașat
 șeful instituției de învățământ MAI unde polițistul urmează cursuri sau susține examene de
carieră
 șeful instituției subordonate MAI care exercită competențe de coordonare și control
metodologil al serviciilor comunitare publice/ministrul MAI pentru polițiștii din cadrul
serviciilor publice comunitare sau detașați la aceste servicii

Recompensarea polițiștilor

 se acordă cu obiectivitate, echitabil și principial


 de regulă, se aduce la cunoștină personalului structurii
 se acordă de persoana în drept, din proprie inițiativă/propunerea șefior polițistului(care nu au
competență de numire în funcție a acestuia)

Elementele formulări prupunerilor de recompensare:

 comportamentul exemplar și conduita generală a polițistului


 rezultate deosebite în indeplinirea atribuțiilor de serviciu/misiunilor
 faptele polițistului care au adus prestigiu instituției în societate
 implicarea în activități profesionale desfășurate în interesul și sprijinul persoanei,
comunnității și instituțiir statului
 posibilitatea ca recompensa să stimuleze polițistul în obținerea unor rezultate mai bune
Răspunderea disciplinară

 procedura disciplinară se realizează cu respectarea principiilor, garanțiilor și competențelor


prevăzute in statut (IV), este inițiată prin declanșarea cercetării prealabile, presupune
sesizarea și consultarea consiliului de disciplină și se finalizează prin soluționarea definitivă a
cauzei
 persoana în drept care a luat la cunoștință în scris de comiterea unei abateri disciplinare, este
obligată să dispună prin rezoluție, declanșarea cercetării prealabile

Modalitățile de citare

 prin înștiințare scrisă cu semnătură de primire, înmănată la sediul unității în care își
desfășoară activitatea
 se poate face și :
- prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire expediată la
domiciliu/reședință/adresă de corespondență indicate de polițist
- prin afișare la domiciliul/reședința polițistului dacă refuză primirea/termenul a
expirat
- prin intermediul poștei electronice/sistem mesagerie electronică/telefonic cu acordul
polițistului
- în orice modalitate convenită cu polițistul cerccetat

Polițistul cercetat sau membrii consiliului de disciplină încheie PV (semnat și de pol cercetat) unde se
menționează obținerea acordului polițistului și modalitatea în care se va realiza citare. Dovada citării
se face cu confirmarea de primire/pv de afișare/inscris/inregistrare

Citația este individuală și cuprinde:

 Denumirea și adresa unității la nivelul căreia se desfășoară procedura disciplinară


 Data emiterii citației
 Numele, prenumele polițistului citat, motivul citării, precum și locul unde va fi citat
 Data, ora și locul în care se va prezenta polițistul citat
 Semnătura polițistului desemnat sau președintelui Consiliului

Procedura disciplinară continuă în lipsa polițistului cercetat:

 Refuză să semneze de primire înștiințarea scrisă


 Deși a fost citat, nu se prezintă și nu face dovada imposibilității de prezentare

În ambele situații se întocmește pv

Exercitarea drepturilor polițistului cercetat

 Dreptul de a cunoaște actele cercetării


– la prezentarea în urma primei citații, polițistul desemnat prezîintă sprea studiere
acestuia materialul de sesizare (pentru studierea celorlate acte, formulează cerere că
polițistul desemnat/președintele Consiliului)
- cererea se înregistrează la secrretariatul unității, iar în termen de cel mult 5 zile
lucrătoare să permită consultarea în întregime a actelor cercetării
- polițistul asistent/reeprezentantul desemnat/avocatul au acces la actele cercetării
la fel ca polițistul cercetat
 Exercitarea dreptului la apărare (polițitul cercetat are dreptul)
- să solicite administrarea de probe în apărarea sa
- să depună orice înscrisuri doveditoare, inclusiv rapoarte personale și rapoarte de
expertiză extrajudiciară
- să noteze date și informații din actele cercetării (care nu sunt clasificate)
- să primească în fotocopie, raportul de cercetare prealabilă, inclusiv în stadiul de
proiect, încheierea Consilului, AAS și decizia motivată a persoanei în drept

Polițistul asistent/reeprezentantul desemnat/avocatul au aceleași drepturi, excepție – întocmirea


în nume personal a declarațiilor și rapoartelor polițistuui cercetat

 Dreptul de a fi asistat
- se prezintă însoțit de polițistul asistent/reprezentantul desemnat/avocat
- trebuie sa prezinte împuternicirea

Polițistul desemnat/prețedintele Consiliului întocmește pv unde menționează condițiile în care s-a


făcut accesul la actele cercetării

Suspendarea și încetarea suspendării procedurii disciplinare:

 Suspendarea procedurii disciplinare se contată de polițistul desemnat/membri consiliului


 Disjungerea cauzei se face cu aprobarea persoanei în drept
 Când suspendarea este consecința organelor de UP, după disjungere procedura continuă
pentru cei ale căror fapte nu fac obiectul sesizării
 Suspendarea procedurii disciplinare și încetarea suspendării se contată prin PV de către
polițistul desemnat/membri consiliului și se aprobă de persoana în drept

Desemnarea unei persoane în cadrul proceddurii disciplinare

 Polițistul desemnat, membrii consiliului și secretarul acestuia nu pot fi din râdul celor care:
- au calitatea de șef nemijlocit/subordonat al polițistului cercetat
- au calitate de soț/rudă/afin (grad IV) cu polițistul cercetat ori se află într-o situație de
conflict de interese
- sunt subiectul unei proceduri disciplinare în curs
- sunt sub efectul unei sancțiuni disciplinare
- au calitatea de suspect/inculpat/au fost trimise în judecată
- sunt condamnate sau față de acestea s-a dispus renunțarea la aplicarea
pedepsei/amânarea aplicării pedepsei pentro hot jud definitivă

Se aplică și la numirea colectivului de polițiști *

Nu pot fi membri ai Consiliului : polițistul desemnat/ asistent/ reprezentantul desemnat

Abținerea, recuzarea și alte situații

 Polițitul aflat în una din situațiile de mai sus trebuie să se abțină de la efectuarea de acte ale
cercetării și să formuleze, cerere de abținere
 Polițistul cercetat poate formula cerere de recuzare, a polițitului care se afla în una din
situațiile de mai sus
 Cererea de abținere/recuzare se soluționează în termn de 2 zile lucrătoare de persoan în
drept (în vederea soluționării SRU întomește refereat ce îl prezintă persoanei în drept)
 Persoana în drept se poate sesiza din oficiul cu privine la existența uneia din situațiile de mai
sus
 Polițistul va fi înlocuit prin AA al persoanei în drept și indică actele care rămân valabile

Cercetarea prealabilă

 Declanșarea cercetării prealabile ( de prsoana în drept prin AA)


 Inițierea cercetării prealabile. Citarea polițitului
- după emiterea AA polițistul desemnat citează polițistul (i se aduce la cunoștință AA de
declanșare și i se solicită raporte scrise)
 Administrarea probatorilui
– polițitul desemnat trebuie să strângă probe, să evaluaeze și să se pronunțe motivat
prin PV cu privire la pertinența, concludența și utilitatea probelor solicitate de polițistul
ercetat
 Prezentarea dosarului de cercetare prealabilă
- la finalul cercetării acesta se prezintă persoanie în drept care decide una din măsuri
(59^3), dacă dispune restituirea dosarului pentru completare, trebuie să indice în scris
motivele care justifică măsura
 Conținutul dosarului de cercetare prealabilă (&)
- materialul de sesizare a faptei care face obiectul cercetării prealabile
- copia AA prin care s-a declanșat procedura disciplinară și a actelor
administrative de înlocuire a polițistului desemnat
- proiectul raportului de cercetare prealabilă, respectiv raportul
- toate actele întocmite/administrate în perioada desfășurării cercetării
- opis privind documentele existente în dosarul de cercetare prealabilă

Dacă în urma activităților de control se constată fapte care pot constitui abateri disciplinare se
sesizează prin notă motivată persoana care a dispuns activitatea de control cu privire la declanșarea
cercetării prealabile (dacă nu a fost întocmită noto motivată, raportul (59^4) cotituie material de
sesizare

Procedura în fața consiliului de disciplină

 Constituirea colectivelor se realizează prin AA ale persoanelor în drept din rândul polițiștilor
din cadrul unitățillor pe care le conduc
 La nivelul aparatului central MAI și structurilor acestuia colectivul se contituie prin AA al
ministrului MAI la propunerile conducătorilor acestor structuri
 Membrul colectivului care cunoștință de vreuna din situațiile * are obligația de a informa în
scris emitentul AA de stabilire a colectivului și se a depune documente doveditoare în acest
sens
 Mandatul de memebru al colectivului încetează înainte (3 ani) dacă:
 - la data mutării/ transferului din unitatea condusă de persoana în drept caree l-a
niminalizat
 - la data încetării raporturilor de serviciu
 - atunci când intervine una din situațiile *

Încetarea mandatului de membru se face prin AA, iar prin același AA se numește altul

Când la finalul cercetării prealabile se dispun sesizarea și consultarea Consiliului, prin AA al persoanei
în drept (cea care a declanșat cercetarea) se constituie Consiliul

Încetarea calității de membru al consiliului încetează de drept odata cu înceetarea de membru al


colectivului

Atribuțiile președintelui consiliului

 Stabilește locul, data și ora la care au loc ședințele Consiliului


 Conduce ședințele Consiliului
 Coordonează activitatea Consiliului
 Coordonează activitatea secretarului și verifică documentele întocmite de acesta
 Reprezintă Consiliul în fața persoanei în drept

Atribuțiile secretarului Consiliului

 Înregistrează actele necesare desfășurări activității Consiliului


 Îi convoacă, la cererea președintelui , pe membrii consiliului și citează polițistul cercetat,
precum și persoanele ce urmează să fie audiate
 Redactează încheierile, pv de ședință, și alte acte emise de către Consiliu
 Ține evidența și asigură securitatea documentelor gestionate de Consiliu și efectuează alte
lucrări necesare în vederea desfășurării activității Consiliului

Lucrările fiecărei ședințe se consemnează în pv-uri semnate de președinte, memebri, secretar, pol
cercetat, polițistul asistent/reprezentantul desemnat/ avocat

Dacă refuză să semneze se face mențiune în pv și se continuă

Consilul are următoarele atribuții speciale:

 Citează polițistul cercetat


 Evaluează probele administrate
 Dacă apreciază că se impune, poate solicita polițistului desemnat să ofeere clarificările
necesare
 Audiază persoane, administrează probe și verifică documente
 Întocmește încheierea
- propunerea de încheiere se face pe baza majorității de voturi
- se semnează de toțo membri și secretar și se prezintă cu celelelate documente
peersoanei în drept pentru a lua una din masuri (cel care are altă opinie va redacta și semna)
Dosarul de cercetare disciplinară cuprinde(toate documneteeaferente cercetării prealabile și
procedurii în fața Consiliului)

 Dosarul de cercetare prealabilă (&)


 Copia AA prin care s-a dispus sesizarea și consultarea Consiliului
 Toate actele întocite/administrate în perioada procedurii în fața Consiliului
 Încheierea Consiliului
 Opis privind documentele existente în dosarul de cercetare disciplinară

Masura administrativ-preventivă (atenționarea)

 Persoana în drept dispune atenționarea în scri și se comunică acestuia

Sancțiunea disciplinară se stabilește și dispune (prin AA al persoanei în drept) după cercetarea


prealabilă și consultarea consiliului (în primele două cazuri nu)

Termenul de 6 luni se calculează de când persoana în drept a luat la cunoștință în scris de faptă/ de
când persoana cea dispus activitatea de control a luat la cunoștință de nota motivată/raportul de
control

AAS se comunică polițistului cercetar prin SRU prin înmânare cu semnătură de primire unde lucrează
sau domiciliu/reședință, dacă nu se poate așa se face prin celelate metode cu excepția comunicării
telefonice

AAS clasificat se aduce la cunoștință de SRU unde lucrează polițistul cercetat și se întocmește PV

Contestarea sancțiunii

Polițistul sancționat poate contestasancțiunea discipllinară, depune la secretariatul untății persoanei


îndrept care a dispussancțiunea în termen de 10 zile lucrătoare, iar persoana în drept înaintează cu
celeritate șefului unității ierarhc superioare dosarul de cercetare disciplinară și raportul motivat

 Dacă poițistul sancționat face parte din unități ale aparatului central MAI sau șeful unității
ierarhic superioare al persoani în drept este ministrul MAI, documentele se înaintează
acestuia
 În termen de 20 zile lucrătoare se soluționează prin decizie motivată, care se comunică
polițistului ceercetat, prin grija SRU prin înmânare cu semnătură de primire unde lucrează sau
domiciliu/reședință
 - dacă nu este posibil se face prin celelalte metode, cu excepția afișării și comunicării
telefonice

AAS și decizia motivatăse comunică și unității care asigură gestiunea resurselor umane

Polițistul desemnat/consiliul analizează actele cercetării admiistrate anterior și intocmește


raport/încheiere prin care propune spre aprobare persoanei în drept:

 Continuarea procedurii disciplinare, actele se mențin


 Clasarea cauzei în situația în care sancțiunea nu mai poate fi aplicată

O copie a actului de sancționare/ recompensare se pune la dosarul polițistului


Dosarul de cercetare disciplinară, o copie a contestației, raportul motivat și o copie a deciziei motivate
de soluționare a contestației se păstrează la SRU unde a avit loc cercetarea (după împlinirea
termenului de radiere se păstrează la arhiva unității)