Sunteți pe pagina 1din 4

UniversitateaPolitehnica Bucuresti

Facultateade Antreprenoriat, Ingineria


siManagementulAfacerilor

TITLUL VII - Taxa pevaloareaadaugata


CAPITOLUL XIII – Obligatii
ART. 321 - Evidentaoperatiunilor

Bucuresti, 2016

TITLUL VII - Taxa pevaloareaadaugata


CAPITOLUL XIII – Obligatii
ART. 321 - Evidentaoperatiunilor

Taxa pevaloareaadaugataeste un impozit indirect datorat la bugetulstatuluisi care


estecolectat conform prevederilor titlului VII din Codul fiscal.

(1) Persoanele impozabile stabilite in Romania trebuie satina evidente corecte si


complete ale tuturor operatiunilor efectuate in desfasurareaactivitatii lor economice.

In aceastacategorie se incadreazaoricepersoanafizica, ungrup de persoane, o


institutiepublica, o persoanajuridicasioriceentitate care desfasoara independent o
activitateeconomica, indiferent de scopulsaurezultatulacesteiactivitati.
Sunt considerate persoaneimpozabileromanefirmele care au unsediu fix in Romania
saufirmele care suntstabilite in Romania. Se apreciazaca:
 persoana impozabila are un sediu fix in Romania dacadetine in Romania
resurseletehnice, materialesiumanenecesareefectuarii in mod constant de
operatiunieconomiceconstand in livrari de bunurisiprestari de servicii;
 persoana impozabila este stabilita in Romania dacaindeplineste cumulative
urmatoareleconditii:
a) are in Romania un sediu central, o sucursala, o fabrica, un atelier, o agentie, un
birou, un birou de vanzarisau de cumparari, un depozitsauoricealtastructurafixa,
cu exceptiasantierelor de constructii;
b) estecondusa de o persoanaimputernicitasa o reprezinte in relatiile cu
clientiisifurnizorii;
c) conducatorulesteimputernicitsaefectuezeachizitii, importuri, livrari de
bunurisiprestaripentrupersoanaimpozabila;
d) obiectul de activitateconsta in livrarea de bunurisauprestarea de servicii.
(2) Persoanele obligate la plata taxei pentru orice operatiune sau care se identifica drept
persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform prezentului titlu, in scopul
desfasurarii oricarei operatiuni, trebuie satina evidente pentru orice operatiune
reglementata de prezentul titlu.

Persoanele enumerate maisuscapersoaneimpozabile in Romania, care suntinregistrate in


scopuri de TVA, trebuiesa se informeze constant sisa se conformezeoricareimodificari a Codului
Fiscal.

(3) Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile trebuie satina evidente


corecte si complete ale tuturor achizitiilor intracomunitare.
Persoanelejuridiceneimpozabilereprezintapersoanelejuridice care nu
indeplinescconditiilenecesarepentru a fiincadrata la persoaneimpozabile.
Se consideraachizitieintracomunitara de bunuriobtinereadreptului de a dispune, casi un
proprietar, de bunuri mobile corporaleexpediatesautransportate la destinatiaindicata de
cumparator, de catrefurnizor, de catrecumparatorsau de catrealtapersoana, in
contulfurnizoruluisau al cumparatorului, catre un stat membru, altuldecatcel de plecare a
transportuluisau de expediere a bunurilor.

(4) Evidentele prevazute la alin. (1) - (3) trebuie intocmite si pastrate astfel incat sa
cuprinda informatiile, documentele si conturile, inclusiv registrul nontransferurilor si
registrul bunurilor primite din alt stat membru, in conformitate cu prevederile din
normele metodologice.

Conformnormelormetodologice in aplicareaprevederilor art. 321 alin. (4) dinCodul fiscal,


fiecarepersoanaimpozabilatrebuiesatinaevidentaurmatoarelordocumente:
a) al doilea exemplar al facturilorsaualtordocumente emise de aceasta si legate de activitatea
sa economica, conform prevederilor pct. 99;
b) facturilesau alte documente primite si legate de activitatea sa economica;
c) documentele vamale si, dupa caz, cele privind accizele legate de importul, exportul,
livrarea intracomunitarasi achizitia intracomunitara de bunuri realizate de respectiva
persoana;
d) facturile si alte documente emise sau primite de respectiva persoana pentru majorarea
sau reducerea contravalorii livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii, achizitiilor
intracomunitare sau importurilor;
e) un registru al nontransferurilor de bunuri transportate de persoana impozabila sau de alta
persoanain contul acesteia in afara Romaniei, dar in interiorul Comunitatii pentru
operatiunileprevazute la art. 270 alin. (12) lit. f) - h) din Codul fiscal, precum si pentru
alte situatiiin care se aplica masuri de simplificare aprobateprin ordin al ministrului
finantelor publice. Registrulnontransferurilor va cuprinde: denumirea si adresa
primitorului, un numar de ordine, data transportuluibunurilor,
descriereabunurilortransportate, cantitateabunurilortransportate,
valoareabunurilortransportate, data transportului bunurilor care se intorcdupa efectuarea
de lucrariasupraacestora, cum ar fi lucrarile de prelucrare, reparare, evaluare,
descriereabunurilorreturnate, cantitateabunurilorreturnate, descriereabunurilor care nu
sunt returnate, cantitatea acestora si o mentiune referitoare la documentele emise in
legatura cu aceste operatiuni, dupa caz, precum si data emiterii acestor documente.

Tinandcont de documentele enumerate maisus in conformitate cu


legislatiaeuropeanapersoaneleimpozabilesineimpozabile pot tine evidentacorectaaopratiunilor.
(5) In cazul asociatiilorin participatiune care nu constituie o persoana impozabila,
drepturile si obligatiile legale privind taxa revin asociatului care contabilizeaza
veniturile si cheltuielile, potrivit contractului incheiatintre parti.

Potrivitdispozitiilor dinCodul civil, contractul de asocierein participatiuneeste


„contractulprin care o persoanaacordauneiasaumaimultorpersoane o participatie la
beneficiilesipierderileuneiasaumaimultoroperatiunipe care le intreprinde.”
Astfeltoateobligatiilelegale legate de plata TVA revinasociatului care
contabilizeazaveniturilesicheltuielilepotrivitcontractuluiincheiatintreparti.