Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ

DIRECȚIA AVIZARE

Consilier juridic, gradul profesional asistent– 1 post

1. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată;
2. Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici
publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării;
3. Legea nr. 590/2003 privind tratatele;
4. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare;
5. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,Titlul VI – Proprietatea publică.

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ PENTRU TOATE POSTURILE

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
3. Constituția României, republicată