Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a IX-a ,ADS III-A

Liceul:Liceul Tehnologic ,,Sf.Haralambie,,Turnu Măgurele

Propunător:Albulescu G.Carmen-Maria-Andrada

Modulul 2.Unităţile agricole în relaţie cu piaţa

Profilul:Resurse naturale şi protecţia mediului

Calificarea profesională:Tehnician în agricultură

Conţinuturi:Documentele de evidenţă.Importanţa documentelor de evidenţă

Tipul:predare-învăţare-evaluare

Metode şi procdee:

-braistorming;

-ecusonul;

-conversaţia;

-explicaţia;

-învăţarea prin descoperire;

-ciorchinele.

Mijloacele de învăţământ :

-fişe;

-pliante.
Competenţe specifice:

-să clasifice şi să caracterizeze documentele de evidenţă în raport cu forma,


conţinutul şi rolul lor;

-să enumere caracteristicele privind importanţa documentelor;

-să enumere funcţiile documentelor justificative;

-să explice ce sunt registrele contabile;

-să explice cesunt documentele de sinteză;

-să dea exemple de documente contabile;

-să precizeze structura,modelul,forma şi formatul documentelor.

Strategia didactică:

-dirijată;

-cognitivă;

-semi-dirijată;combinată.

Forme de organizare:

-frontal;

-pe grupe.

Principii didactice:

1.Principiul participării conştiiente şi active;

2.Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor,depriderilor şi priceperlor;

3.Principiul unităţii şi continuităţii în învăţământ;


4.Principiul respectării particularităţilor de vârstă şi individuale:

5.Principiul conexiunii inverse.

Evaluare:

-iniţială în vederea reactualizării cunoştinţelor;

-continuă prin analiza răspunsurilor date;

-finală prin completarea fişei de evaluare.

Biblografie:

-Patrimonul unităţii-Caiet de lucru clasa a IX-a ,Ed.CD PRESS,Tatiana Felicia


Stănescu;

-Contabilitate cls. a IX –a,Ed.Oscar Print,Maria Popan;

-Contabilitate ,Ed. ALL,Violeta Isai.

NR.C EVENIMENTELE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA EVALUARE


RT. LECŢIEI CONŢINUT ŞI INSTRUIRE ELEVILOR
SARCINI DE
LUCRU

1. 2. 3. 4. 5.

1. ORGANIZAREA Asigurarea liniştei în Elevul de serviciu


CLASEI clasă.Notarea absenţelor. prezintă absenţii.

2. PREDARE- Daţi exemple de venituri din Exemple de


ÎNVĂŢATE- activitatea extraordinară şi venituri :-din
EVALUARE financiară. activitatea
extaordinară:

venituri din
despăgubiri
pentru calamităţi;
-din activitatea
financiară:

venituri din
Profesorul anunţă titlul lecţiei:
dobinzi,venituri
Documente de evidenţă
din diferenţe de
.Importanţa documentelor de
curs valutar.
evidenţă.

Legea contabilităţii prevede că


orice operaţie economico-
financiară efectuată se
consemnează în momentul
efectuării ei într-un document
care stă la baza înregistrărilor
în contabilitate, dobândind
astfel calitatea de document
justificativ.În raport cu
forma,conţinutul şi rolul lor

documentele se grupează
astfel:

-documente
C
-registre contabile; justificative;
N
-documente de sinteză.
T
Documentele economice
I
realizează legătura între cele
trei forme ale evidenţei N
economice :
-evidenţa oprativă(primară); U

-evidenţa contabilă; Ă

Clasificarea documentelor

economice contabile: -evidenţa


statistcă.
A-Documente justificative:

a)Documente tipizate;

b)Documente netipizate.

B-Registre
contabile:
C-Documente de sinteză-
a)Registru jurnal;
Situaţii financiare anuale.
b)Registru
Documentele justificative
inventar;
primare sunt acte scrise
întocmite în momentul c)Registru Cartea
efectuării operaţiilor prin care mare
se atestă valoric sau natural.

Importanţa documentelor se
apreciază după următoarele
caracteristici:

-documentele fac dovada


înfăptuirii operaţiilor
economico-financiare şi le
justifică cu acte scrise;

-furnizează
informaţii
necesare
utilazatorilor
interni şi
externi,cu care
agentul
economicintră în
relaţii angrenate
de mediul
economic.
-documentele constituie probă
în relaţiile cu terţii şi în justiţie
prin legalitatea operaţiilor pe
care le descriu.

Ce constituie totalitatea
documentelor ca suporturi
materiale a informaţiilor?
Constituie
documentaţia
Funcţiile documentelor
întrprinderii.
justificative:

-justificarea operaţiilor
economico-financiare;

-Calcul şi analiză;

-Transmiterea de
date utilizatorilor
-Act propriu de justiţie.
;

Registrele contabile sunt


formulare specifice folosite
pentru înregistrarea operaţiilor
în conturi.

Documentele de sinteză sunt


documente complexe obţinute
prin centralizarea şi
generalizarea înregistărilor în
contabilitateşi determinarea
unor indicatori economici.

Structura documentelor:

-elemente comune şi

-elementespecifice.

Care sunt elementele comune?


Acestea sunt:

-denumirea documentului;

-denumirea unităţii emitente şi


adresa;

-date fiscale de identificare a


-numărul şi data
unităţii emitente ;
documentului;
-părţile sau agenţii economici

care au participat la efectuarea


operaţiei economice
consemnate în document;

-conţinutul operaţiei ;

-date cantitative şi valorice;

3. EVALUAREA
CUNOŞTINŢE-LOR

4. CONCLUZII ŞI
RECOMANDĂRI

5. DIRIJAREA
ÎNVĂŢĂRII
INDIVIDUALE

S-ar putea să vă placă și