Sunteți pe pagina 1din 21

PATRIARHIA ROMANA

MITROPOLIA MUNTENIEI $I DOBROGEI


Bucureqti, 18 septembrie 2014,
Adresa de corespondenld: Str. Miron Cristea, nr. 9
Tel.: 0040.2 1.335.68. I 5; Fax. 0040.2 1.336.55. I I
E -m ail : inv at amant @ar hi ep i s c op i ab uc ur e s ti I or. r o
',,,='y:jr-

ARHIEPISCOPIA BUCURE STILOR


sEcroRur iruvArAuANT $r ACTrvrrATr cu TTNERETUL

Nr. 10.751,/2014- inv. nr.898 /201,4

Cifre: TONIE PROTOPOPIATELE

Urmare Inaltei rezolulii de pe Temei m. 10.76'1,/201,4, Vd aducem la


cunogtinfd cd in Permanenfa Consiliului Eparhial din data de 1,6.09.2014 s-a
aprobat implementarea celor 10 programe pentru tineret adresate futuror
Protoieriilor din cadrul Arhiepiscopiei Bucurestilor.
Primele doud proiecte vin in sprijinul unitdfilor de cult, in vederea
optimizirii activitdlilor cu tineretul, qi au drept scop facilitarea organizdrii
grupurilor - Jintd ale tinerilor. Celelalte opt programe de tineret vor fi
derulate prin Protoieriile Arhiepiscopiei Bucureqtilor, conform indicafiilor
prezentate detaliat in prezenta adresd.

.A. PnoIEcrE DE DEZVoLTARE INSTTTUTToNALA $r LocrsrrcA A


STRUCTURILOR PENTRU TINERET DIN ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR

A.1. Rnrne TMTEGRAT,,{ A DnpdnremnNrnton DE TrivrRrr


P,+nontdtn DrN ARrrrEptscoprA BucunESTtLoR (cu posrBtLtrATE DE
EXTINDER E LA N IWLUL P ATRIARHIEI RO NIAN N)

AncuvruNr
Statutul BOR prevede, in cadrul organismelor parohiale, existenta
Departamentului pentru Tineret in Comitetul parohial.
in consecinld, a fost alcdtuitd Metodologia pentru organizarea
Departamentului pentru Tineret parohial (Anexa 1-), care are drept scop
consilierea fiecdrei Parohii din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucurestilor,
pentru implicarea tinerilor, atdt in ceea ce priveqte indeplinirea activitd{ii
misionare a Bisericii, cdt qi pentru imbundtdJirea viefii sociale. Prezenta

1
Metodologie este de un real folos, deoarece oferd preofilor consultanld
privind pagii ce trebuie urmati pentru organizarea nucleelor de tineret
parohiale.
Existenta Serviciilor pentru tineret din cadrul Comitetelor parohiale
(grupuri-tintd) va permite eficientizarea vietii misionare ecleziale,
coordonarea unor acliuni de voluntariat, dar gi realizarea unor proiecte cu
aplicabilitate locald sau nationald. in acest scop, mijloacele de comunicare
modernd (e-mailul, retele de socializare) vor contribui la diseminarea rapidd
de informalii in teritoriu, gtiut fiind faptul cd tinerii sunt interconectati in
mediul virtual. in cadrul Sectorului invdldmAnt qi activitdli cu tineretul se va
crea o bazd, de date, in care vor fi centralizate toate rapoartele lunare primite
de la Protoierii.

AcTTvITATILE PRECoNIZATE $I TERMENELE DE APLICARE


1. Urmarea pagilor trasali pentru constituirea reald a Departamentelor de
Tineret parohiale, conform Metodologiei: 15 oct.20'1.4
2. Transmiterea de la parohii cdtre protoierii a tabelelor cu membrii activi gi
a responsabililor privind programele de tineret parohiale: 20 oct. 20'1,4
3. Centralizarea reztTltatelor la Protoierii gi transmiterea 1or, in format
electronic, cdtre Sectorul invdJdmdnt qi activitd{i cu tineretul: 3L oct. 201,4
4. Constituireabazei de date a Sectorului invd{dmAnt si activitd}i cu tineretul
cu reteaua Departamentelor de Tineret parohiale (nume, date de contact),
crearea unui grup pe o retea de socializare:30 nov. 20'/,4.

BucEr: Nu este cazul

PaRTENnRT
F Protoieriile gi Parohiile din Arhiepiscopia Bucuregtilor
) Centrul de Presd Basilica

EvaruaRE gI SUSTENABILITATE
respectarea obiectivelor gi termenelor stabilite;
operalionalizarca retelei, prin demaratea unor proiecte cu participare
interactivd qi interconectare;
propunerea generalizdrii acliunii la nivel de Patriarhie;
crearea unei baze de date similare, la nivel de Patriarhie (evenfual, un
Departament pentru Tineret national);

organizarca la Bucuregti a unei Adzttdrl za/lozale a flzerilor dlz Parohll/e


ortodoxe, in201.6).
A.2. PInTENERTAT INSTTTUTTaNAL pEMrRu irurzrulanEA DE ETLTALE

LocALE LTCOR, ix rodrn IRAQELE EaARHTEI €t sECToAREtE Cdpnarct

ARGUMENT
LTCOR este o organizatie prestigioasd, creatd in anul 1990, care
functione azd cu binecuvAntarea SfAnfului Sinod, cu un trecut impresionat,
avAnd activitdfi excelente in anii '90, cdnd numdra peste 20.000 de membri.
Din pdcate, a intrat intr-un ,,con de umbr6", furtcliondnd in general ca o
,,anexd" a ASCOR, o organizalie mult mai restrictivd, destinatd studenfilor.
Filialele locale LTCOR care au avut Sansa de a se dezvolta independent de
ASCOR au rcalizat performante misionare remarcabile (aqa cum este cazul
LTCOR Mizil - cea mai activd organizatie de tineret in prezent din
Arhiepiscopia Bucuregtilor);
LTCOR, ca organizalie de tineret ortodoxd, poate iniJia parteneriate qi
proiecte, in colaborare cu autoritdfile locale qi unitdfile de invdfdmAnt,
beneficiind de sprijinul Parohiilor, prin Protoierii.

AcTwITAIILE PRECoNIZATE SI TERMENELE DE APLICARE

Pc. Pr. Protoierei vor identifica preoli rAvnitori, cu activitd{i


recunoscute in lucrul cu tinerii, care vor deveni membrii consiliilor de
duhovnici ale viitoarelor filiale. Aceqtia vor rdspunde de organizarea
acestora, potrivit Statutului LTCOR. Protoieriile, in colaborare cu
autorit5lile locale, vor acorda sprijin logistic: sedii, dotdri etc., colabordnd
pentru implementarea proiectelor - 15 dec.2014;
+^l
Incepdnd cu 1"5 dec. 20'1,4, noile filiale vor deveni functionale gi vor
incepe derularea de programe pentru tineref
+.r.r
In primul semestru al anului 2015, se va organiza o Reuniune a
filialelor LTCOR,Ia nivelul eparhiei, in care se va efectua un util schimb de
experienjd privind activitdJile desfdqurate;

Conducerea centrald a LTCOR Bucure;ti, precum ;i filialele actuql


existente (Mizil si Ploie;ti) oor oferi sprijin ;i consultanld noilor filiale.

a
J
Bucnt: sedii, dotdri, demersuri/ acte de constituire

PaRrnrunRr
1. Conducerea centralA LTCOR Bucureqti, filialele Ploieqti qi Mizil
a. LTCOR Bucuresti: Presedinte: Dl Teodor GevRnA:
Tel. 0766.562.878; E-rnarl: ascor buc@yahoo.com
b. LTCOR - filiala Ploiesti: Presedinte: Dl Drago; IseAgotu:
Tel. 0751.091.555; E-mail: ltcor.ploiesti@yahoo:cqm
c. LTCOR - filiala Mizi} Preqedinte: Dl Constantin Liviu Plpsrse:
T e1.07 26.323 .7 17 ; E-mail : ltcor mizil@)zahoo. com
2. Protoieriile gi Parohiile din Arhiepiscopia Bucureqtilor
3. Autoritdfile locale din oraqe qi sectoarele Capitalei
4.Sectorul Bunuri imobile bisericeqti al Arhiepiscopiei Bucureqtilor
(pentru identificarea unor eventuale solulii pentru sedii) tel.: 021.335.68.40,
interior 106.
5. Centrul de Presd Basilica
a) Rndio TRlluras:
Adresa: Radio Trinitas, Patriarhia RomAnd, Aleea Dealul Mitropoliei, nr.25,
Sector 4,040163, Bucure;ti, E-mail: corrtact@radiotrinitas.ro_; Tel.: 04 031. 425
1121.; Fax: 04 031. 42511.22
b) TV TnrNrcas:
Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, Bucuregti
Telefon: 02'1..406.82. 62 f F ax: 021,.406.82.66
c) Ziarul Lutwnta:
Adresa: Bdul Regina Maria, rtr. 1., secretariat/fax 0376.203.024; rcdactie
037 6.203.025 ; E-mall: inf o@ziarullumina. ro

d) AcnNTu DE $TrN BASTLT:A:


Adresa: Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, 040163 Bucuresti,
RomAnia, Telefon: 0040 2'1, 4067197, fax: 0040 21, 4068269, e-mail:
info@basilica.ro, website: www.basi I ica.ro

EvaruaRE $r SUSTENABILTTATE
* respectarea obiectivelor gi termenelor stabilite
* infiinfarea, pdnd.la finele anului 20'1.4, a noilor filiale LTCOR in toate
sectoarele Capitaleiz pr€cuffI qi in oraqe precum: Otopeni, Voluntari,
CAmpina, Vdlenii de Munte, Urlal| Sinaia, Buqteni, Sldnic Prahova, Bdicoi,
Buftea, Bragadiru, Mdgurele, Pantelimon, Pope;ti Leordeni, Chitila, Azuga,
Boldeqti Scdeni, Breaza, Comarnic, Plopeni, jilava (minim 20 din 26
posibile).

4
B. Pnocnaur ECLEzTALE pENTRU TTNERI, iN AnnlnpIscoprA
BucunEgrrLoR

B . L . T tttt nrul iiv anr o p A G. D ut o cunt RELI Gr o s - CULTURALE

PRnuzE
{. Deschiderea spre cunoaqtere a tinerilor, dorinla lor de dialog;
* Provocdrile societdfii postmoderne se rdsfrdng, cu preponderenld, asupra
tinerilor;
* Dialogul reprezintd cea mai bund cale pentru educafia religioasd qi
culturald.

AcTTvITATILE PRECoNIZATE SI TERMENELE DE APLICARE


La nivelul Protoieriilor, se va organ'iza, sdptdmAnal, cAte o intdlnire
la care vor fi invitafi tineri din Parohii gi personalitdli ale vieJii culturale qi

duhovnice;ti.
Proiectul se va putea desfdqura qi in Parohiile mai mari, prin
intermediul Departamentelor de Tineret parohiale

Bucnr: minime cheltuieli, eventual pentru amenajarea sdlilor, pentru


pauze de cafea, rdcoritoare, snacks.

PaRTnNERI
1. Protoieriile gi Parohiile din Arhiepiscopia Bucuregtilor
2. Auloritdlile locale
3. Academia RomAnd: Tel. +40-(0)21.-212-8640 (centrala OO), +40-(0)21-212-
+ 40 (0)21. -312-27 60. Fax : +40 (0) 21 -312-0209
8 65't ; -

4. Universitdfile din Bucureqti qi Ploieqti


Universitatea din Bucureqti: Tel. 021.315 9249
Universitatea din Ploieqti: TeL.0244 573 555
Facultatea de Teologie Ortodoxd din Bucureqti qi Seminariile Eparhiei
5. Facultatea de Teologie Ortodoxd lustinian Patriarhul
tel. 021. 33 5.61..17 ; fax. 02'1..335.41.83 ; e-mail. contac t@f toub. ro;
Seminarul Teologic Ortodox Nrfon Mitropolitul
tel. Tel.: + 40 (21) 3305754; E-mail: seminar ortodox@yahoo.com
Seminarul Teologic Sfknta Filofteia: Tel. 021.351.10.04

6. Asociafia Studenlilor Creqtini Ortodocqi RomAni qi Liga Tinerilor


Creqtini Ortodocqi Romdni
a. ASCOR Bucureqti: Preqedinte: Alexandru CosuN:
T eI. 07 43,540,01.6 ; E-mail: asc or b uc@vahoo. com
b. ASCOR Ploiesti: Olivia GonaN
Tel . 07 23.647 .0'1,4; E-rnail: asc or. ploieqti@yahoo. ro
c. LTCOR Bucuresti: Presedinte: Dl Teodor GavnnA:
Tel. Of OO.SOZ.B7 I ; E-rnarl : asc or.b u c@y ah oo. com
d. LTCOR - filiala Ploiesti: Preqedinte: Dl Dragoq IsnAqoIu:
Tel. 0751.091.555; E-mail: ltcor.ploiesti@)rahoo.com
e. LTCOR - filiala Mizil: Preqedinte: Dl Constantin Liviu PrpEtEe:
T e1.07 26 .323 .7 17 ; E-mail : ltc or_mizil@)z ah o o. c o m
7. Asociafia Studenfilor Teologi Ortodocqi (A.S.T.O)
PreEedinte : Petru DnecoNu : T e1.07 40 .882.552; E-maih asto@f toub. ro
8. Sectorul Cultural gi ComunicaJii Media al Arhiepiscopiei Bucureqtilor
Tel. 021. 3 37 .21,.02; E-mail: cul bural@arhiepisc opiabucures tilor. ro
9. ONG-uri care activeazd,in domeniul cultural
10. Asociafiile profesioniqtilor din mediul cultural: Uniunea Scriitorilor
RomAni, Uniunea Artiqtilor Plastici etc.
Uniunea Scriitorilor Romdni: Tel.: (+40)21,.31,65829, fax:(+49; 372897880,

(+40)0372897879
Uniunea Artiqtilor Plastici: E-mail: uap.bucuresti@gmail.com
11. Inspectoratele $colare qi unitdJile subordonate (Colegii, Licee, $coli)
12. Centrul de Presd Basilica

a. Radio TRirulras:
Adresa: Radio Trinitas, Patriarhia Romdnd, Aleea Dealul Mitropoliei, nr.25,
Sector 4, 040163, Bucuresti, E-mail: contact@radiotrinitas.ro; Tel.: 04 031 425
1'j.21.; Fax: 04 031 4251122
b. TV Trurvres:
Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, Bucuregti
Telefon: 021.406.82. 62 / F ax: 021.,406.82.66
c.Ziarul LutvttNe:
Adresa: Bdul Regina Maria, rr. L, secretariat/fax: 0376.203.024; rcdactte
.025 ;: inf o @zi arullumina.
037 6,203E-rnail rq
d. AcnNTa DE STrRr BASTLT:A:
Adresa: Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, 040163 Bucuresti,
RomAnia, Telefon: 0040 21 4067197, fax: 0040 21 4068269, e-mail:
i nfo@basi lica. r'o. website: w ww. basi I i ca.ro

EvarueRE $I SUSTENABILITATE

activitd{i cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucuregtilor, a activitdfilor


desfd;urate in cadrul proiectului
8.2. TmnRrr - soLrDAru in raTe SUFERTNIET

PnEuIzE:
i. Dorinla tinerilor de implicare, precum Ei spiritul lor de solidaritate;
.t Existenja unui proiect asemdndtor, derulat de Sectorul invdJdmdnt qi
Activitdfi cu tineretul, cu participarea copiilor, existAnd in acest sens o
bogatd experienJa acumulatd;

AcTIvTTATILE PRECoNIZATE SI TERMENELE DE APLICARE

La nivelul Protoieriilor, se va organiza, lunar, cAte o acfiune de


solidaritate cu tinerii bolnavi din zond, constdnd ln vizitarea acestora,
incurajarea lor prin impreund-rugdciune, oferirea de daruri (cdrJi, cruciuli{e,
icoane etc.). Pentru cazurile grave, se pot organiza ac{iuni de voluntariat
pentru colectarea de fonduri destinate tratamentelor.
Vor fi vizitate, in egald mdsurd, Centrele de ocrotire pentru copii qi
adolescenfi, pentru mame - victime ale violenfelor familiale etc. (Centrul Sf.
Sofia, Asocialia Diaconia, A;ezdmintele de Ia Valea Plopului/ Valea Screzii etc.).
Proiectul se va putea desfdqura qi in parohiile mai mari, prin
intermediul Departamentelor de Tineret parohiale.

Bucrr: in func{ie de necesitdJi

PanrEruEnI
1,. Protoieriile gi Parohiile din Arhiepiscopia Bucuregtilor
2. Autoritdfile locale
3. Unitd{ilespitalicegti
4. Facultdlile de Medicind ;i Farmacie
5. Facultatea de Teologie Ortodoxd din Bucureqti gi Seminariile Eparhiei
Facultatea de Teologie Ortodoxd lustinian Patriarhul
tel. 021 33 5.61, .17 ; f ax. 02'1..335.41,.83 ; e-mail. contact@f toub. ro;
.

Seminarul Teologic Ortodox Nrfon Mitrop olitul


tel. Tel.: + 40 (21)3305754; E-mail: seminar_ ortodox@yahoo.com
Seminarul Teolo gic Sfknta Filofteia: Tel. 021.351. 1 0.04

6. Asociafia StudenJilor Cregtini Ortodocqi Romdni ;i Liga Tinerilor


Crestini Ortodocsi RomAni
a. ASCOR Bucuresti: Presedinte: Alexandru CostIN:
Tel. 07 43.540.01 6; E-mail: asco:-buc@yahoo.com
b. ASCOR Ploiesti: Olivia GoneN
Tel . 07 2g . 647 .0'1,4 ; E-mail: asc or. pl o ie qti @)z aho o. ro

Bucuresti: Presedinte:
c. LTCOR Dl Teodor GevRnA:
Tel.'07 66 .562.87 I ; E-marl : asc or b uc@y aho o. com
d. LTCOR - filiala Ploiesti: Presedinte: Dl Dragoq IsnAgotu:

Tel. 0 751. 091.555;E-mail : ltcor:.ploiesti@yaho o. com


e. LTCOR - filiala Mizil: Presedinte: Dl Constantin Liviu PIpstsA:
T e1.07 26.323.7 17 ;E-rnail: ltcor mizil@y ahoo. c om
7. Asociafia Studenlilor Teologi Ortodocqi (A.S.T.O)
Preqedinte : Petru DnacoNu : T e1.07 40 .882.552; E-mail: asto@ftoub. ro
8. Sectorul Social-Filantropic qi Misionar al Arhiepiscopiei Bucureqtilor
Tel. 021.337 .20.35; E-mail: social@arhiepiscopiabucurestilor.ro
9 .
ONG-uri care activ eazd, in domeniul social-filantropic
10. Inspectoratele $colare qi unitdfile subordonate (Colegii, Licee, $coli)
11. Centrul de Presd Basilica

a. Radio TRirulras:
Adresa: Radio Trinitas, Patriarhia RomAnd, Aleea Dealul Mitropoliei, nr.25,
Sector 4,040163, Bucureqti, E-mail: contact@radiotrinitas.ro: Tel.: 04 031. 425
11.21.; Fax: 04 031. 4251122
b. TV TBwrces:
Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, Bucureqti
Telefon: 021.406.82. 62 f F ax: 021,.406.82.66
c.Ziarul Luutve:
Adresa: Bdul Regina Maria, nr. 1, secretariat/fax: 0376.203.024; rcdactie:
037 6 .203 .025 ; E-rnail : info@zi aru ll umin a .r o
d. AcrNTu DE STrRr BASTLT:A:
Adresa: Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, 040163 Bucuresti,
RomAnia, Telefon: 0040 21, 4067197, fax: 0040 21 4068269, e-mail:
info@basilica.ro, website: www.basilica.ro

EvaruanE gI SUSTENABILITATE

cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureqtilor, a activitdfilor desfdsurate in


cadrul proiectului.

B
8.3. PmnntNAIUL - CALE sPRE cUNOA$TERr ^yr
frun{nrnr fiv cnnotNTA

PREIUIZN:

* Deschiderea spre cunoaqtere a tinerilor, apetenfa lor spre cdldtorii;


* Necesitatea vizTtdrii de cdtre tineri a obiectivelor religioase, culturale qi
istorice din eparhie, din Jard qi strdindtate;
* Pelerinajul reprezintd un suport valoros pentru educalia religioasd ;i

culturald

ACTIVTTATILE PRECONIZATE $I TERMENELE DE APLICARE


La nivelul Protoieriilor, se va orgafiza, lunar, cAte un pelerinaj la
care vor fi invitaJi tineri din parohii. Se va avea in vedere, la transport,
colaborarea prioritard cu Basilica Traael, iar la cazaref masd, cu unitdiile
specifice din cadrul eparhiei: Centrul Sf. Cruce - Caraiman, Mdndstirea Sf
Treime - Bugteni, MAndstirea Cernica etc..
in mdsura in se vor identifica solulii de finanfare, se vor
care
organiza qi pelerinaje in alte eparhii sau chiar in strdindtate.
De asemenea, proiectul se va putea desfdqura gi in parohiile mai
rnarr prin intermediul Departamentelor de Tineret parohiale.

BucEr: in functie de necesitdti

PanrnNEnI
Protoieriile gi Parohiile din Arhiepiscopia Bucureqtilor
l. AutoritdJile locale
2.
3. Basilica Travel
Patriarhia RomAnd - Sectorul de pelerinaje: S.C. Basilica Travel SRL
Adresa: Bucuresti, Str. Doamnei, rv.20, Sector 3; Tel f Fax: +40 21,316 35 03
T el.: 07 41,.260.424 / 037 1,.332.010 ; E-mail: off ice@basilic a travel. ro
4. Centrul Sf. Cruce - Caraiman, Mdndsttuea Sf. Treime - Buqteni, Mdndstirea
Cernica
Mdndstirea Caraiman - Centrul Social-Pastoral SfLnta Cruce - Buqteni
T e1.0244.320 .152: 0725.370 .983

Mdndstirea SfkntnTreime - Bu;teni: Tel. +40244320430


Mdndstirea Cernica: Tel. 021,255 75 95
5. Facultatea de Teologie Ortodoxd din Bucureqti qi Seminariile Eparhiei
Facultatea de Teologie Ortodoxd lustinian Patriarhul
tel. 021 33 5.61. .17 ; fax. 02'1..335.41..83 ; e-mail. contact@{toub. ro;
.
Seminarul Teologic Ortodox Nrfon Mitrop olitul
tel. Tel.: + 40 (21) 3305754; E-mail: seminar ortodox@)zahoo.com
Seminarul Teologic Sfknta Filofteia: Tel. 021.351.10.04
6. Asociafia Studenfilor Creqtini Ortodocqi Romdni qi Liga Tinerilor
Creqtini Ortodocqi Romdni
a. ASCOR Bucuresti: Presedinte: Alexandru CostIN:
Tel. 07 43.540.01.6 ; E-rnarl: ascor buc@yahoo. com
b. ASCOR Ploiesti: Olivia GonaN
Tel . 07 23.647 .01,4; E-maiL ascor. ploieqti@yahoo. ro
c. LTCOR Bucuresti: Presedinte: Dl Teodor GevRIrA:
Tel. 0766.562878; E-rnail: ascor buc@yahco.com
d. LTCOR - filiala Ploiesti: Presedinte: Dl Dragoq IsnA;oru:
Tel. 0751.091.555; E-mail: ltcor.ploiesti@)rahoo.com
e. LTCOR - filiala MiziL Presedinte: Dl Constantin Liviu PIpEtse:
T e1.07 26.323.7 17 ;E-mail: ltcor mizil@yahoo. com
7. Asocialia Studenlilor Teologi Ortodocqi (A.S.T.O)
Preqedinte : Petru Dnacoxu : T e1.07 40.882.552; E-maiL asto@f toub. ro
8. Sectorul Social-Filantropic qi Misionar al Arhiepiscopiei Bucuregtilor
Tel. 021 .3 37 .20.35 ; E-mail : s ocial@arhiepiscopiabucurestilor. ro
9. ONG-uri care activeazd.in domeniul culfural
10. Inspectoratele $colare qi unitdfile subordonate (Colegii, Licee; $coli)
L1. Centrul de Presd Basilica

a. Radio TRlrulras:
Adresa: Radio Trinitas, Patriarhia Romdnd, Aleea Dealul Mitropoliei, m.25,
Sector 4,0401.63, Bucureqti, E-mail: contact@radiotrinitas.ro; Tel.: 04 031, 425
11.21.; Fax: 04 031. 4251122

b. TV"TntNrces:
Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, Bucuregti
Telefon: 02'1,.406.82. 62 f F ax: 021,.406.82.66

c. Ziarul Lutun'ta:
Adresa: Bdul Regina Maria, tr. 1, secretariatf fax 0376.203.024; redactie
d,
037 6.203
ACTNTU.025 E-rnail
DE; STIN : inf o@ziarullumina.
BASILICA: ro
Adresa: Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, 0401.63 BucureEti,
RomAnia, Telefon: 0040 21. 4067197, fax: 0040 2'l' 4068269, e-mail:
info@basilica.ro, website: www.basilica.ro

EvaruanE $r susrENABrLrrATE

cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureqtilor, a activitdfilor desfdgurate in


cadrul proiectului.

10
8,4, SA ADoPTAM uN BUNICI

Pnsurzn:
.f.Dorinfa tinerilor de implicare, spiritul lor de solidaritate;
* Existenla unui proiect asemdndtot, coordonat de dna prof. de religie
Rodica David, cu participarea copiilor (experienfa acumulatit);

AcTTvTTATILE PRECoNIZATE $I TERMENELE DE APLICARE


La nivelul Protoieriilor, se va orgar:riza, sdptdmdnal, cdte o acliune de

solidaritate a tinerilor cu bdtranii institufionalizali/ singuri dinzond",


constAnd in vizitarea acestora, incurajatea lor prin impreund-rugdciune,
oferirea de daruri (cdrJi, cruciulile, icoane etc.), petrecerea timpului prin
activitd{i recreative, jocuri de societate etc.. Pentru can:rTle grave, se pot
organiza acfiuni de voluntariat pentru colectarea de fonduri destinate
tratamentelor.
Proiectul se va putea desfdqura qi in parohiile mai mari, prin
intermediul Departamentelor de Tineret parohiale.

BucEr: in func{ie de necesitdli

PanTETERI
1,. Protoieriile gi Parohiile din Arhiepiscopia Bucuregtilor
2. Autoritdlile locale
3. Unitdfile medicale de profil qi instituliile de ocrotire pentru vArstnici
4. Facultdlile de Medicind qi Farmacie
5. Facultatea de Teologie Ortodoxd din BucureEti qi Seminariile Eparhiei
Facultatea de Teologie Ortodoxd lustinian Patriarhul
tel. 021 33 5.61, .17 ; fax. 021.335.41,.83 ; e-mail. contac t@f toub. ro;
.

Seminarul Te o 1o gic Orto dox lri rfon Mrtr op olitul


tel. Tel.: + a0 Ql) 3305754; E-mail: seminar ortodox@yahoo.com
Seminarul Teologic Sfhnta Filofteia: Tel. 021.351.10.04

11.
6. Asocialia StudenJilor Creqtini Ortodocqi Romdni qi Liga Tinerilor Creqtini
Ortodocqi RomAni
a. ASCOR Bucuresti: Presedinte: Alexandru CosttN:
T el. 07 43.540.01,6 ; E-maiL ascor buc@vahoo com
"

b. ASCOR Ploiesti: Olivia Goneru


Tel . 07 23.647 .014; E-rnail: asc or. ploie$ti@yaho o. ro
c. LTCOR Bucuresti: Presedinte: Dl Teodor GevntrA:
Tel.'07 66.562.87 8 ; E-marl: asc or bu c@yahoo. ccrm
d.. LTCOR - filiala Ploieqti: Presedinte: Dl Dragoq IsnAqotu:
Tel. 0 751 . 09'1,'.555;E-mail : I tcor. p I oiesti@Jrahoo. c orl
e. LTCOR - filiala Mizil: Presedinte: Dl Constantin Liviu PIputEe:
T e1.07 26.323.717 ;E-mail : ltcor m izil@yAhqe. cgm
7. Asociafia Studenlilor Teologi Ortodocqi (A.S.T.O)
Pre;edinte : Petru DsacoNu : T e1.07 40.882.552; E-maih asto@f toub. ro
B. Sectorul Social-Filantropic gi Misionar al Arhiepiscopiei Bucuregtilor
TeI. 021.337 .20.35; E-mail: social@arhiepiscopiabucurestilor.ro
9. ONG-uri care activeazd"indomeniul social-filantropic
10. Inspectoratele $colare Ei unitd{ile subordonate (Colegii, Licee, $coli)
11. Centrul de Presd Basilica
n) RndioTnnrras:
Adresa: Radio Trinitas, Patriarhia Romdnd, Aleea Dealul Mitropoliei, nr.25,
Sector 4, 040163, Bucuresti, E-mail: contact@radiotrinitas.ro; Tel.: 04 031 425

11.21.; Fax: 04 03'1.42511.22


b) TV TBtt'tff,qs:
Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, Bucuregti
Telefon: 021,.406.82. 62 f Fax: 02'1..406.82.66
c)Ziarul Luume:
Adresa: Bdul Regina Maria, rtr. 1., secretariat/fax: 0376.203.024; redactie:
; : in f o@z j a r ul um i na1 . ro
E-rnail
037 6 .203 .025
d) AcrNyu DE $rrw BASTLT:A:
Adresa: Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, 040163 Bucureqti,
RomAnia, Telefon: 0040 21, 4067197, fax: 0040 21. 4068269, e-mail:
info@basil ica.ro. website: www.ba silica.rcr

EveruenE gI SUSTENABILITATE

cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucuregtilor, a activitdfilor desfdqurate in


cadrul proiectului

12
8.5. CoNCURSURTTU: BucuR rA oREDTN TEr

PRruIzE:
t Apetenfa tinerilor pentru jocuri, concursuri si competi{ii;
EducaJia pentru via[d,, pentru mediul concurenfial;
, Cultivarea unui trai sdndtos
.f.

AcTIvITATILE PRECoNIZATE SI TERMENELE DE APLICARE


La nivelul Protoieriilor, se va organiza, sdptdmdnalf Iunar, cdte un
concurs la care vor fi invitafi sd participe tineri din Parohii.
Proiectul se va putea desfdqura qi in Parohiile mai mari, prin
intermediul Departamentelor de Tineret parohiale.

Concursurile vor acoperi o mare varietate de teme, cu titluri


atractive, corespunzdtoare, din urmdtoarele domenii: religios (evaluarea
cunoqtin{elor dobAndite la programele catehetice), cultural (testarea
cunoqtinfelor de culturd generald sau pe domenii culturale distincte), artistic
(concursuri muzicale, de creaJie literard, arte plastice, arta. culinard etc.),
sportiv (competifii de gah, ciclism, fotbal, tenis de masd etc.). Premierea va
incuraja nu atAt spiritul de competiJie, cdt bucuria participdrii (se va avea in
vedere recompensarea fiecdrui participant, fie mdcar cu o diplomd qi un
premiu simbolic).

BucEr: in functie de necesitdti

PeRTENERT
1,. Protoieriile gi Parohiile din Arhiepiscopia Bucuregtilor
2. Autoritdfile locale
Academia Romdnd: Tel. +40-(0)21,-212-8640 (centrala An), +40-(0)21,-212-
3.
8 651. ; + 40 - (0)21. -312-2760. F ax : + 40 (0) 21 - 3'1.2-0209

4.Universitdfile din Bucure;ti ;i Ploiegti


Universitatea din Bucureqti: Tel. 021,31'5 9249
Universitatea din Ploiegti: TeI.0244573 555
5. Facultatea de Teologie Ortodoxd din Bucureqti qi Seminariile Eparhiei
Facultatea de Teologie Ortodoxd lustinian Pntriarhul
tel. 021. 33 5.61,.17 ; fax. 02'1..335.41,.83 ; e-mail. contac t@f toub. ro ;
Seminarul Teologic Ortodox Nrfon Mitropolitul
tel. Tel.: + 40 (21) 3305754; E-mail: s.eminar ortodox@yahoo.com
Seminarul Teologic Sfhnta Filofteia: Tel. 021.351.10.04
6. Asociafia Studenfilor Creqtini Ortodocqi RomAni qi Liga Tinerilor Cregtini
Ortodocsi RomAni

13
a. ASCOR Bucuresti:
Presedinte: Alexandru CostIN:
Tel. OZ +g.S+O .0'1.6 ; E-rnarl : asc or- buc@v ahoo. com
b. ASCOR Ploiesti: Olivia GoneN
Tel . 07 23.647 .01,4; E-rnail: ascor. ploie$ti@yahoo. ro
Bucuresti: Presedinte:
c. LTCOR Dl Teodor GavRnA:
Tel.'07 66.562.87 8 ; E-mail : asc or buc@y ahoo. com
d. LTCOR - filiala Ploiesti: Presedinte: Dl Dragoq IseAgoIu:
f 02Sf .091.555; E-mail : ltcor.ploies ti@yahoo.corn
e. LTCOR'filiala Mizil:"t.Preqedinte:PIpEtEa:
Dl Constantin Liviu
T e1.07 26.323.717 ; E-mail: ltc or_ mizi I @yah oo. c om
7. Asociafia Studenfilor Teologi Ortodocsi (A.S.T.O)
Preqedinte : Petru DnecoNu : T el.O7 40.882.552; E-maih asto@ftoub. ro
B. ONG-uri care activeazd.in domeniilevizate
9. Asociafii de profesioniqti: Uniunea Scriitorilor RomAni, Uniunea
Artiqtilor Plastici, Cluburi sportive etc.
Uniunea Scriitorilor RomAni: Tel. : (+ 40)21.31,65829, f ax :
(+4 g; 37 2897 880,

(++0)0372897879
Uniunea Artiqtilor Plastici: E-mail: uap.bucuresti@gmail.com
L0. Inspectoratele $colare qi unitdlile subordonate (Colegii, Licee, $coli)
11. Cenhul de Presi Basilica
a) Radio TRllllras:
Adresa: Radio Trinitas, Patriarhia RomAnd, Aleea Dealul Mitropoliei, nr.25,
Sector 4, 040163, Bucureqti, E-mail: contact@radiotrinitas.ro; Tel.: 04 031. 425
1'1.21.; Fax: 04 031 42511.22
b) TV Tnntnas:
Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, Bucuregti
Telefon: 021,.406.82. 62 / F ax: 021..406.82.66
c) Ziarul LuntttNa:
Adresa: Bdul Regina Maria, nr. 1, secretariat/fax: 0376.203.024; rcdacfie:
037 6.203.025 ; E-mail : inf o@zialullum ina. ro
d) AcrNyu DE $rrRr BASTLTCA:
Adresa: Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, 040163 Bucureqti,
Romdnia, Telefon: 0040 21, 4067197, fax: 0040 21, 4068269, e-mail:
info@basilica.ro. website: www.basilica.ro

EvaruanE SI SUSTENABILITATE

cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureqtilor, a activitd{ilor desfdqurate in


cadrul proiectului

1,4
8.5. Taberele de tineret: Pe munte, spre Cruce!

PRENAIZE

* Deschiderea spre cunoaqtere a tinerilor, apetenla lor spre cdldtorii;


qiNecesitat ea vizitdrii de cdtre
i.
tineri a obiectivelor religioase, culturale
istorice din eparhie, din {ard 9i strdindtate;
* Tabdra creqtind d.e tineret reprezintd un suport valoros pentru educaiia
religioasd qi culturald;
.1 Organrzarea taberelor pe ldngd mdndstiri conferd valenfe duhovnicegti qi
educalionale, in spiritul cultivdrii valorilor tradilionale romAneqti.

ACUVITATILE PRECONIZATE $I TERMENELE DE APLICARE


La nivelul Protoieriilor, se vor organiza, in vacanlele elevilor 9i
studenJilor, tabere creqtine, la care vor fi invita{i tineri din parohii. se va
avea in vedere, la transport colaborarea prioritard cu Basilica Traael, iar la
cazaref masd, cu unitdliie specifice din cadrul eparhiei: Centrul Sf' Cruce -
caraiman, Man6stir ea sf. Treime - Buqteni, MAndstirea suzana, MAndstirea
Cernica etc.
mdsura in
in care se vor identifica solufii de finanlare, se vor
organiza qi tabere in alte eparhii sau chiar in strdindtate.
- in cadrul taberelor, se va inifia un program complex, care va
cuprinde: activitdfi religioase /duhovniceqti, culturale, sportive, artistice,
ecologice, ateliere de creajie tradilionald (broderie etc.), voluntariat privind
diversele aciiuni la nivelul mdndstirilor.

BucEr: in functie de necesitdli

PantsrusRl
1,. Protoieriile gi Parohiile din Arhiepiscopia Bucuregtilor
2. Autoritdfile locale
3. Basilica Travel
Patriarhia Romdnd - Sectorul de pelerinaje: S.C. basilica Travel SRL
Adresa: Bucuresti, Str. Doamnei , ttr.20, Sector 3; Tel f Fax +40 21' 315 35 03
T el.: 07 / 037 .g32.010; E-mail : of ic e@b as ilic tr av r o
4'i".260. 424 1. f a e 1'

Cmniman, Mdndstirea sf. Treime Buqteni,


4. Centrul sf Cruce
Mdndstirea Cernica, Mdndst ir ea Suzana
Mdndstirea Caraiman - Centrul Social-Pastoral Sfknta Cruce - Buqteni
T e1.0244.320 .152; 07 25 .37 0 .983

Mdndstirea SfAntaTreime - Buqteni: Tel.: +40244320430


Mdndstirea Cernica: Tel.: 021,255 75 95
Mdndstirea Suzana: Tel. 0244.294.278;E-mail:manastirea.suzana@gmail'com
5. Facultatea de Teologie Ortodoxd din Bucureqti Ei Seminariile Eparhiei
Facultatea de Teologie Ortodoxd lustinian Patriarhul

15
tel. 021.33 5.6'1,.17 ; fax. 021.335.41,.83 ; e-mail. contact@f touh ro; "

Seminarul Teologic Ortodox Nrfon Mitropolitul


tel. Tel.: + 40 (21) 3305754; E-mail: seminar ortodox@yahoo.com
Seminarul Teologic SfAntu Filofteia: Tel. 021.351.10.04
6. Asociafia StudenJilor Creqtini Ortodocqi Romdni qi Liga Tinerilor Creqtini
Ortodocqi Romdni
a. ASCOR Bucureqti: Preqedinte: Alexandru Costtx:
T el. 07 43.540.01,6 ; E-mail : asc or buc@]rahoo. cam

b. ASCOR Ploieqti: Olivia GoReN


T el. A7 23.647 .01,4; E-mail : asc or.ploieqti@yahoo. ro
c. LTCOR Bucuresti: Presedinte: Dl Teodor GavnIrA:
Tel. 07 66.5 62,87 B ; E-mail : asc or-buc@yahoo. com
d. LTCOR - filiala Ploiesti: Presedinte: Dl Dragoq IsnAgotu:
T el. 07 it.091,.555; E-mail : ltcor. ploiesti@yah oo. com
e. LTCOR - filiala Mizil: Preqedinte: Dl Constantin Liviu PIpEtse:
T eI.07 26.323.7 17 ; E-mail: ltc or m izil@yaho o. c om

7. Asociafia Studenjilor Teologi Ortodocqi (A.S.T.O)


PreEedinte : Petru DsecoNu : T e1.07 40 .882.552; E-maiL asto@ftoub. ro
8. ONG-uri care activeazd,in domeniul cultural
9. jandarmeria Montand, Unitd{ile Salvamont, Parcurile Naturale,
societdfile de transport pe cablu
10. Inspectoratele $colare qi unitd{ile subordonate (Colegii, Licee, $coli)
11.. Centrul de Presd Basilicn
a) Radio TRnuras:
Adresa: Radio Trinitas, Patriarhia Romdnd, Aleea Dealul Mitropoliei, nr.25,
Sector 4, 040163, Bucureqti, E-mail: contact@radiotrinitas.ro; Tel.: 04 031 425
112'J.; Fax: 04 031. 42511.22
b) TV Tnnxtnes:
Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, Bucureqti
Telefon: 021..406.82. 62 / Fax: 021.406.82.66
c)Ziarul LuutNa:
Adresa: Bdul Regina Maria, nr. 1, secretariatf fax: 0376.203.024; rcdaclie:
037 6 .203 .025 ;E-rnail : i n{o @zi arul lumin a. r o
d)AcrNTu DE $rrrur BASTLTcA:
Adresa: Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, 0401,63 Bucuresti,
RomAnia, Telefon: 0040 21 4067197, fax: 0040 21, 4068269, e-mail:
info@basilica.ro. website: www.basilica.ro

EvaruaRE gr SUSTENABILITATE

tineretul, a activitdlilor desfdqurate in cadrul proiectului, la sfdrqitul fiecdrei


vacanfe de iarnd,/ vard.

1.6
8.7. NeruRA - DARt-rL tut DUwNSzEU PENTRIT oAMENt

PnnnarzE

* Dezvoltarea unei direcJii misiologice de mare actualitate, eco-teologia;


.f. Deschiderea spre cunoaqtere a tinerilor, dorinJa lor de dialog;
Provocdrile societd{ii postmoderne se rdsfrAng, cu preponderen[d.,
t
asupra tinerilor: de la consumul egoist de materie, se ajunge la poluare qi

distrugerea naturii ca dar al lui Dumnezeu;


tSensibilitatea tinerilor, necesitatea implicdrii lor in procesul apdrdrii
cosmosului ca dar al lui Dumnezeu pentru om.

ACTIVITATILE PRECONIZATE SI TERMENELE DE APLICARE


La nivelul Protoieriilor, se va orgarriza,lunar, un cerc al pasionalilor

de eco-teologie, la care vor fi invitaji tineri din Parohii, preofi qi diaconi,


profesori de teologie qi personalitdli ale societdlii civile implicate in acfiuni
cu caracter ecologic.
Trimestrial,'la nivelul fiec5rei Protoierii/ se va organiza cdte un
simpozion/conferinfd pe teme de actualitate eco-teologicd: poluare,
transformdri climatice, modificdri genetice ale organismelor, intervenlii
brutale impotriva biodiversitdfii speciilor etc. Se va insista asupra acelor
probleme care se regdsesc, mai ales, in aria teritoriald a Protoieriei.
Prin acJiuni de voluntariat, tinerii se vor implica in ecologizarea
unor zorrc cu risc de degradare a naturii.

Bucnr: in functie de necesitdti

PaRrrNrRr
1. Protoieriile gi Parohiile din Arhiepiscopia Bucuregtilor
Autoritdfile locale
2. Academia RomAnd: Tel. +40-(0)21,-212-8640 (centrala AR); +40-(0)21,-
3.
40-;+(0) 21 -312-27 60. Fax :
212-8651, + 40 (0)21, -312-0209
4. Universitdfile din Bucureqti gi Ploie;ti
Universitatea din Bucureqti: Tel. 021,315 9249
Universitatea din Ploieqti: Tel. 0244 573 555
5. Facultatea de Teologie Ortodoxd din BucureEti qi Seminariile Eparhiei
Facultatea de Teologie Ortodoxd lustinian Patriarhul
tel. 02L 33 5 .61,.17 ; fax. 021'.335.41 83; e-mail. c onta ct@f toub. r-o ;
. .

Seminarul Teolo gic Ortodox I'l tfo, Mitr op olitul


tel. Tel.: + 40 (21) 3305754; E-mail: seminar or:todox@yahoo,P-pm
Seminarul Teologic Sffrnta FiIoft eia: Tel. 021.351. 1 0. 04

17
6. AsociaJia StudenJilor Creqtini Ortodocqi Romdni qi Liga Tinerilor Creqtini
Ortodocqi Romdni
a. ASCOR Bucureqti: Preqedinte: Alexandru CosttN:
T eI. 07 43.540.01,6 ; E-mail: ascor b uc@vahoo.com

b. ASCOR Ploieqti: Olivia GoRaN


T el. 07 23.647 .01,4; E-mail: asc or. ploiesti@yahoo. ro
c. LTCOR Bucuresti: Presedinte: Dl Teodor GevnIlA:
Tel. 07 66.562.878; E-mail: ascor buc@yahoo.com
d. LTCOR - filiala Ploiesti: Presedinte: Dl Dragoq IsnAgotu:
iet. 02df .091.555; E-mail: ltcor.ploiesti@yahoo.com
e. LTCOR - filiala Mizih Preqedinte: Dl Constantin Liviu Pprtsa:
T e1.07 26.323,7 17 ; E-mail : ltcor mizil@vaho o. com
7. Asocialia StudenJilor Teologi Ortodocqi (A.S.T.O)
Preqedinte: Petru Dracoruu : T e1.07 40.882.552; E-mail: asto@ftoub.ro
8. AutoritdJile Guvernamentale pentru Mediu
9. ONG-uri care activeaz6,in domeniul ecologiei
10. Societdli Comerciale/ Regii Autonome care activeazl. in domenii
conexe sau care defin in proprietate terenuri cu risc de degradare naturald
11.. Inspectoratele $colare qi unitdfile subordonate (Colegii, Licee, $coli)
12. Centrul de Presd Basilicn
a) RadioTRllrras:
Adresa: Radio Trinitas, Patriarhia RomAnd, Aleea Dealul Mitropoliei, nr.25,
Sector 4,040163, Bucureqti, E-mail: cp{rtact@radiotrinitas.ro; Tel.: 04 031, 425
1'1.21.; Fax: 04 031. 4251L 22
b) TV Tnntrcas:
Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, Bucuregti
Telefon: 021,.406.82. 62 / F ax: 021..406.82.66

c) Ziarul Lutttttva:
Adresa: Bdul Regina Maria, nr. 1, secretariat/fax: 0376.203.024; redactie:
037 6.203.025; E-mail: info@ziarullumina. o
d) Acr,Nya DE $rrkr BASTLT:A:
Adresa: Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, 040163 Bucureqti,
RomAnia, Telefon: 0040 2'1, 4067197, fax: 0040 21, 4068269, e-mail:
info@basilica.ro, website: www.basilica.ro

EvatuaRE gI SUSTENABILITATE

cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureqtilor, a activitdJilor desfdqurate in


cadrul proiectului.

1B
8.8. Vintn in Hristos - cnlea spre adeadrata fericire

PRnurzn
* Afla{i la startul viefii mature, tinerii cad pradd, adeseori, influenlelor
venite din partea mediului social;
* Biserica oferd calea spre fericire qi echilibru: viafa trditd in Hristos.

ACTTVTTATILE PRECONIZATE SI TERMENELE DE APLICARE

La nivelul Protoieriilor, se vor orgarrrza, sdptdmdnal, workshop-uri


cu tineri din zond, afecta[i de influenfele hegative ale societdJii (adicfii de
droguri, alcool, tutun, jocuri de noroc sau calculator etc.; sexualitate qi
pornografie, agresivitate verbaldf comportamentald), stabilirea unor forme
de sprijin, cu participarea specialiqtilor in domeniu: psihologi, psihiatri,
duhovnici cu experienfd, ajutorarea lor prin impreund-rugdciune, oferirea
de daruri (cdrfi, cruciulile, icoane etc.), petrecerea timpului prin activitd{i
recreative, etc.. Pentru cazurile grave, se pot organiza acfiuni de voluntariat
pentru colectarea de fonduri destinate tratamentelor.
in sens preventiv, proiectul va con{ine campanii 'educaJionale
destinate tinerilor, pentru a contracara aceste fenomene nedorite, prin
prezentdri de materiale documentare, filme, slide-uri powerpoint, cu
participarea unor invitaJi, avAnd drept scop instruirea tinerilor spre a nu
cddea in capcanele lumii fdrd Dumnezetr.
in cadrul proiectului, se vor putea organiza workshop-uri in vederea
stimuldrii creativitdfii, training-uri pentru diverse activitdfi specifice viefii de
familie, in scopul antrendrii tinerilor in vederea descoperirii idealurilor
creqtine ale vie{ii romAnegti tradi{ionale.
Drept solufie, va fi prezentatd frumuselea viefii in Hristos,
argumentAndu-se cu exemplificdri de familii creqtine autentice, cu pilde ale
sfinfilor, ale duhovnicilor imbundtd{ifi etc.

Bucnt: in funcfie de necesitdfi

PERTENNRT
1. Protoieriile, Parohiile qi MAndstirile din Arhiepiscopia Bucureqtilor
2. AutoritdJile locale
Unitdfile medicale de profil
3.
Facultdlile de Medicind qi Farmacie
4.
Facultatea de Teologie Ortodoxd din Bucureqti qi Seminariile Eparhiei
5. Facultatea de Teologie Ortodoxd Justinian Patriarhul
tel. 02L 33 5.61..17 ; fax. 021.335.41'.83 ; e-mail. contact@f toub.ro;
.

19
Seminarul Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul
tel. Tel.: + 40 (21) 3305754; E-mail: seminar-ortodox@yahoo.com
EverueRE SI SUSTENABILITATE
Seminarul Teologic SfAnta Filofteia: Tel. 021.351.10.04
6. Asociafia Studenfilor Creqtini Ortodocqi RomAni qi Liga Tinerilor
Creqtini OrtodocEi Romdni
cu tineretul
a. al Arhiepiscopiei Bucureqtilor, a activitdfilor desfdqurate in
ASCOR Bucuresti: Presedinte: Alexandru COSTIN:
cadrul proiectului.
Tel. Oz qi .S+0 .0L6; E-rnarl: a sc or buc@v ahoo. com

b.. ASCOR Ploiesti: Olivia GoRaN


Tel. 07 2g 6 47 .014; E-rnarl: asc or. pl o ie$ti@y aho o. ro
.

c. LTCOR Bucuresti:
CONSILIER INVATAUANTPresedinte: Dl Teodor GAVRILA:
9I ACTIVITATI Tel. CU 62.87 B ; E-mail: asc or-buc@yahoo. c om
TINERETUL,
07 66.5
d. LTCOR - filiala Ploieqti: Preqedinte: Dl Dragoq ISBAgOIU:
t SECRETAR EPARHIAL
T el. 07 5'1,.091. 555; E-mail: ltcor. ploiesti@yahoo. com
'tt'
e. LTCOR - filiala Mizil: Pregedinte: Dl Constantin LiviucooRDoNATO&
,-.;i't "'"
PIPELEA:
T e1,07 26 .323 .7 17 ; E-mail : ltc or_mizil@y aho o. c om

7.
h'l*
Asocialia StudenJilor Teologi Ortodocqi (A.S.T.O)
DEACONU: Tel. 0 74 0 .882.552; E-mail : as to @f toub ro
Pre gedinte : Petru
8. Facultdlile de Psihologie qi Sociologie din Universitd{i bucurestene
Facultatea de Psihologie: Tel.: 40 2'1.307 73 00;040 21.315 71 87
ft "

Pr.Ionut
Facultatea de Sociologie: Tel.: 021..311..21..68; 037.273.30.73; Badea
021.314.03.26;

Fax: 02'1..315.83.91.
9. Colegiul Psihologilor din RomAnia: Tel.:021.311.51.55 ; 0737.508.391.
10. Sectorul Social-Filantropic qi Misionar qi Sectorul Exarhat ale
Arhiepiscopiei Bucurestilor
Sectorul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Bucureqtilor
Tel. 021.337 .20.35; E-mail: social9arhiepiscopiabucurestilor.ro
Sectorul Exarhat al Arhiepiscopiei Bucureqtilor
Tel. : 021 3 36.01,.41,. E-mail: exarhat@arhiepiscopiabucurestilor.ro
11,. ONG-uri care activeazd,indomeniul social-filantropic
.

12. Inspectoratele $colare qi unitd{ile subordonate (Colegii, Licee, $coli)


13. Centrul de Presd Basilica
a) Radio Tnncras:
Adresa: Radio Trinitas, Patriarhia RomAnd, Aleea Dealul Mitropoliei, nr.25,
Sector 4,0401,63, Bucureqti, E-mail: contact@radiokinitas.ro; Tel.: 04 031, 425
11 Fax:
2'1.; 04 031. 425 11. 22
b) TV Tnmrcns:
Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, Bucuregti
Telefon: 021,.406.82. 62 / F ax: 021..406.82.66
c) Ziarul Luttttnla:
Adresa: Bdul Regina Maria, nr. 1, secretariat/ fax: 0376.203.024; rcdactie:
037 6 .203 .025 ; E-rnail : inf o @ z i a ru I lu min a. r o
d)AcrNyu DE $rrrur BASTLT:A:
Adresa: Adresa: Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4,0401,63 Bucuresti,
Romdnia, Telefon: 0040 21, 4067197, fax: 0040 21 4068269, e-mail:
infg@basilica.ro. website: www. basilica.ro

21