Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Unitatea școlară: Liceul Tehnologic Oglinzi


Profesor: Pr.Gabriel Vasilescu
Data : 22.05.2019
Clasa a II-a B
Disciplina: RELIGIE ORTODOXĂ
Arie curriculară: Om și societate
Unitatea de învăţare: Oamenii își arată iubirea unii față de alții
Titlul lecţiei: Ajutorul dat celor bolnavi
Tipul lecţiei: Lecție de fixare și consolidare
Durata: 50 de minute

Competenţe generale:

1.1.Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase;


1.2 Evidenţierea caracteristicilor comportamentale ale unor modele de credinţă;
1.3. Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creştin în diferite contexte de viaţă reale sau imaginare;
2.1. Asumarea în mod explicit a unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face parte;

Competenţe specifice :
La sfârșitul orei elevii:
C1 – definesc mila (iubirea) ca sentiment fundamental pentru ajutorul arătat aproapelui;
C2 – enumeră modalități, exemple prin care ei pot oferi ajutor celor bolnavi;
C3 – identifică soluții privitoare la cei aflați în suferință;
C4 – formulează îndemnuri pentru cei din jur, pornind de la tema abordată.

1
Strategia didactică :

 metode de învăţământ utilizate la lecţie : conversaţia, explicaţia, metoda cadranelor, observarea dirijată, povestirea, studiul de caz,
problematizarea, exercițiul, meditația religioasă, jocul didactic.
 mijloace de învăţământ: Biblia, icoana, manualul de religie, videoproiector, fișa de lucru, caietul elevului, baloane
 forme de organizare : activitate frontală, individuală, în perechi

Bibliografia:
1. Biblia, Editura Institutului biblic si de Misiune al B. O. R., Bucureşti, 1982.
2. Favu, Gabriela; Danciu Nicoleta; Titiriga Ionelia, Manual pentru clasa a II-a, Ed. Corint, 2015
3. Muha, Camelia: Caiet de religie creştin-ortodox, clasa a II-a, Ed. Sf. Mina, Iaşi, 2014.
4. Pr. Prof. Univ. Dr.Şebu, Metodica predării religiei, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia,2000.
5. Sava, Valentina; Aelenei, Simona; Neptun, Rafail Ovidiu, Primii paşi: culegere de exerciţii şi jocuri creştin –ortodoxe pentru copiii
mari şi mici, Ed. Transilvania Expres, Braşov, 2007.

2
SCENARIUL DIDACTIC

Metode şi
Nr. Comp. Timp Activitatea Forme de
Etapele lecţiei Activitatea profesorului mijloace de Evaluare
crt. derivate elevului organizare
învãţãmânt

Salutul Conversaţia
- Salutul Activitate
Momentul - Rugăciunea
1 2’ - Rugăciunea frontalã/
organizatoric -Pregătirea pentru Manualul de
- Notarea absențelor individuală
începerea lecției religie
-Pregătirea pentru începerea lecției
Pregãtirea
elevilor Activitate Aprecieri
pentru frontalã verbale
2 3’ - ascultă și intervin
receptarea Dialog despre ce înseamnă boala și cât de greu Conversaţia
în duscuție
noilor este să fii în această stare Explicaţia
cunoştinţe
Precizarea
titlului şi a Activitate
3 competenţelor 2’ Anunț titlul lecției şi competenţele. - ascultă și notează Explicaţia/ frontalã
derivate ale Caietul elevului
lecţiei

3
Profesorul prezintă lecția din manual. Solicită
elevilor citirea anumitor paragrafe. Elevii citesc lecția. Lectura
Profesorul explică textul citit punând accent pe Ascultă explicațiile Explicaţia
C1 ideile principale: profesorului. Conversaţia
C2 -Oamenii bolnavi au nevoie de ajutorul Observarea
celorlalți; dirijată/
Videoproiector
-când ne îmbolnăvim cerem ajutorul lui
Dumnezeu și al medicului Notează ideile
principale
- trebuie să ne purtăm cu iubire și răbdare față
de cei bolnavi
Elevii completează
Activitate
C3 -este bine să ne rugăm și să ajutăm cum putem fișa după
frontalã
Aprecieri
C4 pe cei bolnavi explicațiile oferite Meditația verbale
şi
Comunicarea de profesor. religioasă
Profesorul solicită elevilor completarea fișei individualã
noilor
4 15’
cunoştinţe (anexa 1) în perechi, utilizând metoda
cadranelor, pentru a înlesni înțelegerea textului.
Dupa expirarea timpului acordat, profesorul
discuta rezolvarea fișei. Activitate
Elevii răspund:
în perechi
-pe sluga unui
Profesorul discută împreună cu elevii imaginile sutaș, pe doi orbi, Metoda
de lângă text. Întreabă: „- Pe cine a vindecat pe un slăbănog; cadranelor/
Domnul nostru Iisus Hristos?” și „Cine I-a cerut -sutașul, cei doi Fișa de lucru
Mântuitorului să îi vindece pe cei bolnavi?”
orbi, prietenii

4
Conversaţia
Elevii citesc
Explicaţia
răspund la întrebări
Profesorul cere elevilor să citească fișa de lucru Observarea Activitate
C1
Fixarea şi (anexa 2) și să răspundă la întrebări. dirijată frontală Aprecieri
C2 Elevii rezolvă
5 sistematizarea După expirarea timpului profesorul verifică oral Studiul de caz verbale
C3 exercițiile
cunoştinţelor 18’ rezolvarea exercițiului. Problematizarea Activitate
C4
individuală
Fișa de lucru

-Ce sfaturi puteți oferi celor bolnavi pornind de - Răspund la


Asocierea şi la discuțiile purtate astăzi? întrebări și Conversaţia Activitate
6 C4 2’
generalizarea formulează Explicaţia frontalã
îndemnuri.
Aprecierea Fac aprecieri generale/ individuale, oferind - Ascultă
Aprecieri
7 activitãţii 1’ calificative aprecierile făcute
Activitate verbale
elevilor
Frontalã
Tema pentru Îndemn elevii să citească „Pilda samarineanului
8 1’ - Notează
acasã milostiv” din manualul de religie, pg. 21 Explicaţia
- Rugăciunea - Rugăciunea Exercițiul de Activitate
Încheierea
9 1’ - Salutul - Salutul rugăciune frontală
activitãţii

5
ANEXA 1

FIȘĂ DE LUCRU - CADRANELE

1. Cui se adresează oamenii când se îmbolnăvesc? 2. Scrieți cuvinte care exprimă ce le dăruiește Dumnezeu celor
bolnavi atunci când ne rugăm pentru ei.

3. Enumerați fapte prin care puteți oferi ajutorul vostru concret 4. Realizați un desen potrivit textului.
oamenilor bolnavi.

6
7

S-ar putea să vă placă și