Sunteți pe pagina 1din 29

CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

Nr. Document Cerinte Rezultat evaluare


conformare/observa
tii
1. Hotărâre nr. 1408 din  sa investigheze si sa evalueze poluarea solului si a subsolului in momentul constatarii unei poluari Conform
19/11/2007 privind potential periculoasa pentru sanatatea oamenilor si a mediului
modalităţile de investigare  sa investigheze si sa evalueze poluarea solului si a subsolului in momentul elaborarii bilanului de mediu
şi evaluare a poluării solului  sa investigheze si sa evalueze poluarea solului si a subsolului in cazul schimbarii statutului juridic al
şi subsolului terenurilor pe care s-a desfasurat o activitate cu impact asupra mediului
 sa investigheze si sa evalueze poluarea solului si a subsolului la identificarea unei surse potential
poluatore a solului sau a subsolului
 sa investighe să realizeze etapa de investigare şi evaluare detaliată, la solicitarea şi în condiţiile stabilite
de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. ze si sa evalueze poluarea solului si a subsolului
periodic, pentru urmărirea evoluţiei în timp a siturilor contaminate a căror remediere se realizează prin
atenuare naturală, bioremediere sau metode de remediere de lungă durată
 sa investigheze si sa evalueze poluarea solului si a subsolului la monitorizarea siturilor după încheierea
programelor sau proiectelor de curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică
 sa investigheze si sa evalueze poluarea solului si a subsolului la producerea accidentelor care conduc la
poluarea terenului, după îndepărtarea sursei şi poluanţilor deversaţi în mediul geologic
 să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic la încetarea activităţii cu impact asupra
mediului geologic, la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului
 să asigure monitorizarea periodică a evoluţiei concentraţiilor de poluanţi în mediul geologic, stabilită de
către autoritatea competentă pentru protecţia mediului in cazul în care concentraţia unuia sau a mai
multor poluanţi se situează peste pragul de alertă, dar nu atinge valorile pragului de intervenţie
 să realizeze etapa de investigare şi evaluare detaliată, la solicitarea şi în condiţiile stabilite de autoritatea
competentă pentru protecţia mediului in cazul în care concentraţia unuia sau a mai multor poluanţi
depăşeşte valorile pragului de intervenţie
2. Hotărâre nr. 1403 din  să execute măsurile cuprinse în proiectul pentru curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică la Nu a fost cazul.
19/11/2007 privind încheierea activităţii şi/sau la schimbarea destinaţiei terenului luând în considerare: caracteristicile şi
refacerea zonelor în care funcţiile solului, ale formaţiunilor geologice şi ale apelor subterane, tipul şi concentraţia, gradul de risc
solul, subsolul şi pe care îl prezintă poluanţii, organismele sau microorganismele nocive, distribuţia poluanţilor în mediul
ecosistemele terestre au geologic, volumul solului poluat sau subsolului care necesită tratarea, localizarea, adâncimea şi
fost afectate accesibilitatea acestuia, obiectivele refacerii mediului geologic şi intervalul de timp necesar pentru
atingerea acestora, raportul cost/beneficiu al metodologiilor de refacere a mediului geologic, destinaţia
terenului după refacerea mediului geologic şi posibilitatea utilizării acestuia, având în vedere potenţialul
de dezvoltare al zonei sau folosinţa terenului preconizată pentru viitor

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 1/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

3. Hotărâre nr. 235 din  sa nu deverseze uleiurile uzate în apele de suprafaţă, apele subterane, apele mării teritoriale şi în Conform
07/03/2007 privind sistemele de canalizare
gestionarea uleiurilor uzate  să nu evacueze pe sol sau să nu depoziteze în condiţii necorespunzătoare uleiurile uzate
 sa nu valorifice şi să nu incinereze uleiurile uzate prin metode care generează poluare
 sa nu amestece diferitele categorii de uleiuri uzate prevăzute în anexa nr.1
(http://www.apmtm.ro/documente/Gestionarea%20uleiurilor%20uzate.doc) şi/sau cu
alte tipuri de uleiuri conţinând bifenili policloruraţi ori alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri de
substanţe şi preparate chimice periculoase
 sa nu incinereze uleiurile uzate în alte instalaţii decât cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.128/2002
privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare
(http://www.anpm.ro/Files/Hotarare%20128_2002_200711201356421.pdf)
 sa nu colecteze, sa nu stocheze şi sa nu transporte uleiurile uzate în comun cu alte tipuri de deşeuri
 sa nu se gestioneze uleiurile uzate de către persoane neautorizate
 sa nu utilizeze uleiurile uzate ca agent de impregnare a materialelor
 sa nu amestece uleiurile uzate cu motorină, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenţi, combustibil
tip P şi reziduuri petroliere şi utilizarea acestui amestec drept carburant
 sa nu amestece uleiurile uzate cu alte substanţe care impurifică uleiurile (pentru persoane fizice si
juridice)
 să întocmească planurile de intervenţie pentru situaţii accidentale
 să asigure condiţiile de aplicare a planurilor de interventie
 sa depuna planurile de intervenţie pentru situaţii accidentale la sediul autorităţilor publice teritoriale
pentru protecţia mediului, la solicitarea eliberării sau revizuirii autorizaţiei de mediu (pentru activitatile
de gestionare a uleiurilor)
 să asigure colectarea separată a întregii cantităţi de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei
nr. 1
 sa stocheze uleiurile uzate corespunzator până la predare
 să asigure valorificarea întregii cantităţi de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu mai pot fi
valorificate prin mijloace proprii, dacă acest lucru este posibil şi dacă sunt autorizaţi în acest sens, sau
 să predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare,
valorificare şi/sau de eliminare
 să livreze uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 2, operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de
eliminare a uleiurilor uzate
 să păstreze evidenţa privind uleiul proaspăt consumat, precum şi cantitatea, calitatea, provenienţa,
localizarea şi înregistrarea stocării şi predării uleiurilor uzate
 să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului
informaţiile de mai sus (generatorii de uleiuri)

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 2/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 să asigure colectarea separată a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei nr. 1


 sa stocheze uleiurile uzate în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi protecţia mediului
 să predea toată cantitatea de ulei uzat operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de
valorificare sau eliminare, însoţită de declaraţie pe propria răspundere
 să păstreze o probă de ulei prelevată din fiecare transport
 să inscripţioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 1
 să păstreze evidenţa privind cantitatea, calitatea, provenienţa, localizarea şi înregistrarea colectării
uleiurilor uzate, precum şi înregistrarea predării acestora
 să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului
informaţiile prevăzute mai sus (operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a
uleiurilor uzate)
 să amenajeze în incintă un spaţiu de colectare a uleiurilor uzate sau într-o zonă aflată la o distanţă
acceptabilă pentru clienţi şi să asigure colectarea cu titlu gratuit a acestora pentru tipurile de uleiuri
comercializate
 să predea uleiurile uzate colectate operatorilor economici producătorilorşi importatorilor de uleiuri
 să afişeze la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spaţiilor de colectare (staţiile de distribuţie a
produselor petroliere şi alţi operatori economici care comercializează uleiuri de motor şi de transmisie)
 să asigure organizarea sistemului de gestionare a uleiurilor uzate, corespunzător cantităţilor şi tipurilor
de uleiuri introduse pe piaţă
 să ţină evidenţa privind datele de identificare ale operatorilor economici prin care se comercializează
uleiul introdus pe piaţă, precum şi cantitatea, tipul şi provenienţa uleiului
 să ţină evidenţa privind datele de identificare ale operatorilor economici care colectează uleiurile uzate
în numele persoanelor responsabile
 să ţină evidenţa privind cantitatea, calitatea uleiurilor uzate şi datele de identificare ale operatorilor
economici cărora le-au fost predate în vederea valorificării/eliminării
 să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului
informaţiile prevăzute mai sus
 să pună la dispoziţie beneficiarilor informaţiile necesare pentru utilizarea în siguranţă a uleiurilor
(producătorii şi importatorii de uleiuri)
 sa valorifice uleiurile uzate cu prioritate prin regenerare
 sa valorifice uleiurile uzate prin coincinerare şi prin alte operaţii de valorificare, in cazul în care condiţiile
tehnice şi economice fac neviabilă regenerarea
 să valorifice uleiurile uzate utilizând tehnologii şi instalaţii care să asigure protecţia corespunzătoare a
sănătăţii populaţiei şi a mediului
 să regenereze uleiurile uzate cu conţinut de bifenili policloruraţi sau alţi compuşi similari numai în cazul
în care prin regenerare fie se elimină bifenilii policloruraţi sau alţi compuşi similari, fie rezultă ulei de
bază cu un conţinut de bifenili policloruraţi ori alţi compuşi similari în concentraţii mai mici de 50 ppm

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 3/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 să preleve probe şi să efectueze analiza uleiului uzat la recepţie conform legislaţiei în vigoare, în vederea
verificării calităţii declarate
 să regenereze uleiurile uzate astfel încât uleiul de bază obţinut să nu conţină substanţe a căror
concentraţie să îl clasifice ca deşeu periculos, conform anexelor nr. IC, ID şi IE la Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 78/2000 http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=23363
cu mod. si compl. ulterioare
 să verifice şi să controleze dacă uleiul de bază obţinut prin procesul de regenerare corespunde
specificaţiilor tehnice de calitate în vigoare pentru sortimentul respectiv
 sa păstreze evidenţa privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia şi datele de identificare ale
operatorilor economici de la care primeşte ulei uzat în vederea valorificării, cantitatea regenerată,
respectiv valorificată printr-o altă operaţie, precum şi înregistrarea cantităţii de ulei uzat care nu poate
fi valorificat
 să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului
informaţiile de mai sus (operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de valorificare a uleiurilor
uzate prin regenerare)
 să utilizeze tehnologii şi instalaţii care asigură protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului
 să respecte valorile limită de emisie prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 128/2002, cu modificările şi
completările ulterioare
http://www.sorteazadeseuri.ro/user/file/pdf/Legislatie/HG_128_2002.pdf
 să efectueze controlul concentraţiilor substanţelor poluante atât în uleiul uzat, cât şi în amestecul de ulei
uzat cu alţi combustibili, ţinând seama de caracteristicile tehnice ale instalaţiilor
 sa accepte la coincinerare uleiurile uzate colectate pe categorii, conform anexei nr. 1
 sa accepte la incinerare doar uleiuri uzate amestecate cu alte tipuri de uleiuri conţinând bifenili
policloruraţi sau alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri de compuşi periculoşi
 să păstreze evidenţa privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia şi datele de identificare ale
operatorilor economici de la care primeşte uleiul uzat în vederea coincinerării/eliminării
 să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului
informaţiile prevăzute mai sus (operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de valorificare a
uleiurilor uzate prin coincinerare)
4. Hotărâre nr. 236 din  sa solicite autoritatilor competente acordarea etichetei ecologice pentru produsele introduse pe piata Conform
07/03/2007 privind  sa informeze autoritatea competenta in cazul modificarii caracteristicilor produsului chiar daca aceste
stabilirea unor măsuri modificari nu afecteaza respectarea criteriilor pe baza carora s-a acordat eticheta ecologica
pentru asigurarea aplicării  sa solicite o noua acordare a etichetei ecologice in cazul in care aceste modificari afecteaza respectarea
Regulamentului criteriilor pe baza carora a fost acordata eticheta ecologica
Parlamentului European şi  sa nu introduca pe piaţă produse care poartă eticheta ecologică fără să fi fost acordat dreptul de a purta
al Consiliului nr. această etichetă
1980/2000/CE din 17 iulie

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 4/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

2000 privind sistemul  sa prezinte contractul referitor la condiţiile de utilizare a etichetei ecologice la cererea organului de
revizuit de acordare a control
etichetei ecologice  sa nu foloseasca publicitatea falsă sau înşelătoare si sa nu utilizeze etichete care pot fi confundate cu
comunitare etichetele ecologice
 sa nu prezinte date inexacte privind rezultatele procesului de evaluare a performanţelor produsului
 sa nu introduca pe eticheta ecologică alte menţiuni decât a celor prevăzute în Regulament
5. Hotărâre nr. 1756 din  sa se asigure ca echipamentele destinate funcţionării în exteriorul clădirilor îndeplinesc prevederile legale Conform
06/12/2006 privind referitoare la emisiile de zgomot în mediu http://www.anpm.ro/afisareact.aspx?id_act=411
limitarea nivelului emisiilor  sa se asigure ca echipamentul poartă marcajul CE, indica nivelul de putere acustică garantat şi este
de zgomot în mediu produs însoţit de o declaraţie de conformitate EC
de echipamente destinate  sa întocmeasca în scris o declaraţie de conformitate EC pentru fiecare tip de echipament fabricat
utilizării în exteriorul  sa păstreze un exemplar al declaraţiei de conformitate EC o perioadă de 10 ani de la data ultimei fabricaţii
clădirilor a echipamentului, împreună cu documentaţia tehnică prevazuta de lege
 sa nu aplice pe echipamente marcaje sau inscripţiil care pot să inducă în eroare cu privire la semnificaţia
ori forma marcajului CE sau la indicaţia nivelului de putere acustică garantat, orice alt marcaj poate fi
aplicat pe echipamente, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE şi indicaţia nivelului de
putere acustică garantat să nu fie afectate prin aceasta.
 să supună fiecare tip de echipament, inainte de introducerea pe piaţă sau de punerea în funcţiune a
acestuia, uneia dintre următoarele proceduri de evaluare a conformităţii: controlul intern al producţiei
completat cu evaluarea documentaţiei tehnice şi verificarea periodică, verificarea unităţii de produs,
asigurarea totală a calităţii
6. Ordonanţă de urgenţă a  sa solicite şi sa obţina de la autoritatea competentă autorizaţia integrată de mediu pentru activităţile Conform
Guvernului nr. 152 din prevăzute de lege (http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=68160)
10/11/2005 privind  sa exploateze instalatia numai in baza autorizatiei integrate de mediu emisă în condiţiile stabilite de lege
prevenirea şi controlul  sa respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în modul de exploatare a instalaţiei
integrat al poluării  sa informeze cu regularitate autoritatea competentă cu privire la rezultatele monitorizării emisiilor
 sa informeze autoritatea competenta în termenul cel mai scurt, cu privire la producerea oricărui incident
(mod. si compl. de Legea nr. sau accident care afectează semnificativ mediul
84/2006 pentru aprobarea O.U.G.
nr. 152/2005)
 sa informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalaţiei
 sa comunice la termenele stabilite prin autorizaţia integrată de mediu rezultatele monitorizării emisiilor
provenite din instalaţie sau
 sa comunice în termen de maximum 24 de ore din momentul producerii, a oricăror emisii apărute
incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major
7. Hotărâre nr. 349 din  sa solicite in prealabil acordul/autorizatia de mediu pentru depozit Conform
21/04/2005 privind  să constituie un fond pentru închiderea şi urmărirea postînchiderii depozitului
depozitarea deşeurilor

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 5/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 sa respecte cerintele si masurile operationale si tehnice pentru depozitarea deşeurilor cuprinse in


Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor
http://www.anpm.ro/Files/Normativ%20din%2026112004_20071120341937.pdf
 sa amplaseze depozitul de deseuri ţinând seama de planurile de urbanism general şi de planurile de
urbanism zonal
 sa nu amplaseze depozite de deseuri in zone carstice sau zone cu roci fisurate, foarte permeabile pentru
apă
 sa nu amplaseze depozite de deseuri in zone inundabile sau zone supuse viiturilor
 sa nu amplaseze depozite de deseuri in zone ce constituie arii naturale protejate
 sa nu amplaseze depozite de deseuri in zone de protecţie a elementelor patrimoniului natural şi cultural
 sa nu amplaseze depozite de deseuri in zone de protecţie a surselor de apă potabilă sau zone izolate
temporar, zone cu izvoare de apă minerală sau termală cu scop therapeutic
 sa nu amplaseze depozite de deseuri in excavaţii din care nu este posibilă evacuarea levigatului prin
cădere liberă în conductele de evacuare plasate în afara zonei de depozitare
 sa nu amplaseze depozite de deseuri in zone portuare, zone libere
 sa tina seama la verificarea amplasamentului de condiţiile geologice, hidrogeologice, pedologice şi
geotehnice de pe amplasamentul depozitului şi în zonele imediat învecinate
 sa tina seama la verificarea amplasamentului de poziţionarea faţă de zonele locuite existente sau
planificate; distanţa de protecţie faţă de corpul depozitului trebuie să fie de cel puţin 1.000 m pentru
depozitele de deşeuri nepericuloase şi periculoase
 sa tina seama la verificarea amplasamentului de poziţionarea în zone seismice sau în zone active tectonic
 sa tina seama la verificarea amplasamentului de poziţionarea în zone în care pot apărea alunecări de
teren şi căderi de pământ în mod natural, respectiv în care există posibilitatea apariţiei acestor fenomene
în urma exploatărilor miniere în subteran sau la suprafaţă
 sa se asigure ca terenul de fundare are stabilitatea necesară pentru a prelua sarcinile rezultate din corpul
depozitului, pentru a nu aparea deteriorări ale sistemului de impermeabilizare la bază şi să nu fie
periclitată stabilitatea corpului depozitului
 sa se asigure ca baza, taluzurile interioare ale digurilor de protecţie şi acoperişul depozitelor sunt
impermeabilizate
 ia masuri corespunzatoare pentru controlul cantităţii de apă din precipitaţiile care pătrund în corpul
depozitului
 ia masuri corespunzatoare pentru prevenirea pătrunderii apei de suprafaţă şi/sau subterane în deşeurile
depozitate
 ia masuri corespunzatoare pentru colectarea apei contaminate şi a levigatului
 ia masuri corespunzatoare pentru epurarea apei contaminate şi a levigatului colectat din depozit la
standardul corespunzător cerut pentru evacuarea lor din depozit

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 6/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 sa evacueze levigatul colectat la baza depozitului prin intermediul sistemului de drenaj fie la o staţie de
epurare proprie şi apoi într-un receptor natural, fie la o staţie de preepurare proprie şi apoi într-o staţie
de epurare orăşenească
 sa ia masuri pentru ca sistemul de colectare şi evacuare a gazelor de fermentare sa fie format din
conducte, puţuri, drenuri, dispozitive de colectare ce conduc la instalaţii de prelucrare/valorificare
 sa colecteze gazul de depozit în toate depozitele care acceptă deşeuri biodegradabile
 sa arda gazul colectat daca nu poate fi folosit pentru a produce energie
 sa repartizeze deseurile in depozit astfel încât să se asigure stabilitatea masei de deşeuri şi a structurilor
asociate în special pentru evitarea alunecărilor
 sa imprejmuiasca depozitele
 sa instiutuie paza depozitului
 sa inchida portile depozitului in afara orelor de lucru
 sa instituie un program de masuri pentru detectarea si descurajarea aruncarii ilegale de deseuri in
depozit
 sa ia masuri pentru diminuarea si a altor noxe sau riscuri precum emisia de mirosuri şi praf, particule
materiale antrenate de vânt, zgomot şi trafic etc.
 sa echipeze depozitul astfel incat noxele provenite de pe amplasament să nu fie dispersate pe drumurile
publice şi în zonele învecinate
 sa ia masuri pentru reducerea impactului vizual determinat de amplasarea unui depozit de deşeuri
 sa nu accepte la depozitare deşeuri lichide
 sa nu accepte la depozitare deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile,
proprietăţi definite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 426/2001
(http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordonanta_modificare_regimul_deseurilor_61_20
06.php)
 sa nu accepte la depozitare deşeuri periculoase medicale sau alte deşeuri clinice periculoase de la unităţi
medicale sau veterinare cu proprietatea H9 stabilite de prevederile legislative mentionate mai sus
 sa nu accepte la depozitare toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele
folosite ca materiale în construcţii într-un depozit
 sa nu accepte la depozitare orice alt tip de deşeu care nu satisface criteriile de acceptare stabilite in
anexa nr. 3 din prezenta hotarare
(http://www.anpm.ro/Files/SEMNIFICATIA%20unor%20termeni%20in%20intelesul%2
0prezentei%20.pdf)
 sa depoziteze in depozitele de deşeuri nepericuloase numai: deşeuri municipale
 sa depoziteze in depozitele de deşeuri nepericuloase numai: deşeuri nepericuloase de orice altă origine,
care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 7/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 sa depoziteze in depozitele de deşeuri nepericuloase numai: deşeuri periculoase stabile, nereactive, cum
sunt cele solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare echivalentă cu a celor prevăzute mai
sus, şi care satisfac criteriile relevante de acceptare
 sa depoziteze deseurile periculoase în celule separate
 sa depoziteze deseurile inerte numai in depozitele de deseuri inerte
 sa nu amestece deşeurile în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozite
 sa depoziteze deseurile numai dupa ce au fost supuse in prealabil unor operaţii de tratare fezabile tehnic
 sa evidentieze separat în registrele contabile costurile prevăzute pentru organizarea, exploatarea şi
închiderea depozitului de deşeuri
 sa verifice, la primirea deşeurilor în depozit, documentaţia privind cantităţile şi caracteristicile deşeurilor,
originea şi natura lor, inclusiv buletine de analiză pentru deşeurile industriale, iar pentru deşeurile
municipale, când există suspiciuni, datele privind identitatea producătorului sau a deţinătorului deşeurilor
 sa realizeze inspecţia vizuală a deşeurilor la intrare şi la punctul de depozitare şi, după caz, verificarea
conformităţii cu descrierea prezentată în documentaţia înaintată de deţinător, conform procedurii
stabilite la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa nr.3
(http://www.anpm.ro/Files/SEMNIFICATIA%20unor%20termeni%20in%20intelesul%2
0prezentei%20.pdf
 sa păstreze, cel puţin o lună, probele reprezentative prelevate pentru verificările impuse conform
prevederilor cuprinse la pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa nr. 3, precum şi înregistrarea
rezultatelor determinărilor
 sa pastreze unu registru cu înregistrările privind cantităţile, caracteristicile deşeurilor depozitate, originea
şi natura, data livrării, identitatea producătorului, a deţinătorului sau, după caz, a colectorului - în cazul
deşeurilor municipale, iar în cazul deşeurilor periculoase, a localizării precise a acestora în depozit
 sa elibereze celui care predă deşeurile o confirmare scrisă a recepţiei fiecărei cantităţi livrate acceptate
la depozit conform anexei prevazuta mai sus
 să demonstreze, la controlul efectuat de autoritatea competentă pentru protecţia mediuli, cu documente
că deşeurile au fost acceptate în conformitate cu condiţiile din autorizaţie şi că îndeplinesc criteriile
prevăzute de anexa 3
 sa informeze imediat autorităţile competente pentru protecţia mediului cu privire la refuzul de a accepta
deşeurile
 să instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deşeuri şi să suporte costurile acestuia
 sa verifice in permanent starea drumului de acces şi a drumurilor din incintă
 sa verifice in permanent starea impermeabilizării depozitului
 sa verifice in permanent starea de functionare a sistemelor de drenaj
 sa verifice in permanent comportarea taluzurilor şi a digurilor
 sa urmareasca anual gradul de tasare a zonelor deja acoperite
 sa verifice in permanent funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 8/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 sa verifice in permanent funcţionarea instalaţiilor de captare şi ardere a gazelor de depozit


 sa verifice in permanent funcţionarea instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale
 sa verifice in permant starea altor utilaje şi instalaţii existente în cadrul depozitului, cum ar fi cele de
compostare, sortare materiale reciclabile, spălare/dezinfecţie auto, incinerare
 sa raporteze semestrial datele înregistrate în urma monitorizării
 să raporteze în maximum 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative
constatate prin programul de monitorizare
 sa intretina, sa supravegheze, sa monitorizeze, sa controleze postinchiderea depozitului conform
autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu
 să anunţe în mod operativ autorităţii competente pentru protecţia mediului producerea de efecte
semnificativ negative asupra mediului, relevante prin procedurile de control
 să respecte decizia autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului privind măsurile de remediere impuse
în perioada postînchidere
8. Ordonanta de urgenta nr.  sa solicite si sa obtina avizului de mediu pentru planuri şi programe care pot avea efecte semnificative Conform
195 din 22/12/2005 asupra mediului
privind protectia mediului  sa solicite si sa obtina acordul de mediu pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori
extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului
(mod. si compl. prin Legea nr.
 sa solicite si sa obtina autorizaţia/autorizaţia integrata de mediu pentru desfasurarea activităţilor
265/2006, O.U.G nr.57/2007,
O.U.G nr. 114/2007 si O.U.G existente precum şi începerea activităţilor noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului
nr.148/2008)  sa notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la
data emiterii actelor de reglementare
 sa notifice autoritatea competentă asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii
actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării
 sa respecte termenele stabilite de autoritatea competentă pentru protecţia mediului în derularea
procedurilor de emitere a actelor de reglementare
 sa respecte regimul special de reglementare si gestionare pentru activităţile privind fabricarea,
introducerea pe piaţă, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, manipularea,
eliminarea, precum şi introducerea şi scoaterea din ţară a substanţelor şi preparatelor periculoase
 să ţină evidenţă strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor
periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate
 să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare
 să elimine, în condiţii de siguranţă substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri
 să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot reprezenta pentru
sănătatea populaţiei
 să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi
de apărare civilă
 sa nu introduca pe teritoriul Romaniei deşeuri de orice natură în scopul eliminării acestora

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 9/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 sa valorifice deseurile numai în instalaţii, prin procese sau activităţi autorizate de autorităţile publice
competente
 să producă, stocheze, comercializeze şi să utilizeze produse de protecţia plantelor numai cu respectarea
prevederilor legale în vigoare
 să nu folosească îngrăşăminte chimice şi produse de protecţie a plantelor în zonele sau pe suprafeţele
unde sunt instituite măsuri speciale de protecţie
 să administreze produse de protecţie a plantelor cu mijloace aviatice, numai cu avizul autorităţilor
competente
 să aplice, în perioada înfloririi plantelor a căror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente
cu produse de protecţie a plantelor care sunt selective faţă de insectele polenizatoare
 să livreze, să manipuleze, să transporte şi să comercializeze îngrăşămintele chimice şi produsele de
protecţie a plantelor ambalate cu inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire,
în condiţii în care să nu provoace contaminarea mijloacelor de transport şi/sau a mediului
 să stocheze temporar îngrăşămintele chimice şi produsele de protecţie a plantelor numai ambalate şi în
locuri protejate, bine aerisite
 sa obtina avizul de mediu pentru produse de protecţie a plantelor, respectiv pentru autorizarea
îngrăşămintelor chimice, în vederea producerii, comercializării şi utilizării acestora în agricultură şi
silvicultură
 să solicite şi să obţină acordul de import pentru organisme modificate genetic şi/sau autorizaţiile privind
activităţile cu organisme modificate genetic
 să respecte prevederile acordurilor de import pentru organisme modificate genetic şi/sau ale
autorizaţiilor privind activităţile cu organisme modificate genetic
 să oprească activitatea sau să schimbe condiţiile de desfăşurare, la solicitarea autorităţii competente,
dacă apar informaţii noi, privind riscurile asupra mediului şi sănătăţii umane şi animale
 să răspundă pentru prejudiciile rezultate din aceste activităţi
 să aplice măsurile de eliminare a deşeurilor rezultate din activităţile care implică
organisme/microorganisme modificate genetic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
 este interzisa utilizarea de carburanti fosili în scopul practicării de sporturi pe suprafaţa ariilor naturale
protejate cu excepţia drumurilor permise accesului public
 este interzisă exploatarea oricăror resurse minerale neregenerabile din parcurile naţionale, rezervaţiile
naturale, rezervaţiile ştiinţifice, monumentele naturii şi din zonele de protecţie strictă, zonele de protecţie
integrală şi zonele de management durabil ale parcurilor naturale
 sunt interzise orice activităţi de obţinere, cultivare, depozitare, prelucrare, comercializare a organismelor
vii modificate genetic in ariile naturale protejate
 sa organizeze si sa desfasoare activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a
florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 10/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

speciilor de plante şi animale din flora şi fauna sălbatică sau a unor părţi ori produse ale acestora, în
stare vie, proaspătă ori semiprelucrată în condiţiile legii
 să execute toate lucrările de refacere a resurselor naturale, de asigurare a migrării faunei acvatice şi de
ameliorare a calităţii apei, prevăzute cu termen în avizul sau autorizaţia de gospodărire a apelor, precum
şi în autorizaţia de mediu
 să monitorizeze zona de impact
 să amenajeze porturile cu instalaţii de colectare, prelucrare, reciclare sau neutralizare a deşeurilor
petroliere, menajere sau de altă natură, stocate pe navele fluviale şi maritime
 să constituie echipe de intervenţie în caz de poluare accidentală a apelor şi a zonelor de coastă
 sa nu evacueze ape uzate de pe nave sau platforme plutitoare direct în apele naturale şi să nu arunce
de pe acestea nici un fel de deşeuri
 să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafaţă
 să nu deverseze în apele de suprafaţă, subterane şi maritime ape uzate, fecaloid menajere, substanţe
petroliere, substanţe prioritare/prioritar periculoase
 să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede şi de coastă deşeuri de
orice fel
 să nu introducă în ape substanţe explozive, tensiune electrică, narcotice, substanţe prioritare/prioritar
periculoase
 să respecte reglementările privind protecţia atmosferei, adoptând măsuri tehnologice adecvate de
reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici
 să doteze instalaţiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de automonitorizare şi să
asigure corecta lor funcţionare
 să asigure personal calificat şi să furnizeze, la cerere sau potrivit programului pentru conformare,
autorităţilor competente pentru protecţia mediului, datele necesare
 să îmbunătăţească performanţele tehnologice în scopul reducerii emisiilor
 să nu pună în exploatare instalaţiile prin care se depăşesc limitele maxime admise prevăzute în legislaţia
în vigoare
 să asigure măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot
şi vibraţii, astfel încât să nu conducă, prin funcţionarea acestora, la depăşirea nivelurilor limită a
zgomotului ambiental
 să prevină, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calităţii mediului geologic
 să asigure luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional, în special a
celor situate de-a lungul căilor de comunicaţii rutiere, feroviare şi de navigaţie
 să menţină suprafaţa împădurită a fondului forestier, a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier,
inclusiv a jnepenişurilor, tufişurilor şi pajiştilor existente, fiind interzisă reducerea acestora, cu excepţia
cazurilor prevăzute de lege

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 11/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 să exploateze masa lemnoasă în condiţiile legii precum şi să ia măsuri de reîmpădurire şi, respectiv de
completare a regenerărilor naturale
 să gestioneze corespunzător deşeurile de exploatare rezultate, în condiţiile prevăzute de lege
 să asigure respectarea regulilor silvice de exploatare şi transport tehnologic al lemnului, stabilite conform
legii, în scopul menţinerii biodiversităţii pădurilor şi a echilibrului ecologic
 să respecte regimul silvic în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul silviculturii şi protecţiei
mediului
 să asigure aplicarea măsurilor specifice de conservare pentru pădurile cu funcţii speciale de protecţie,
situate pe terenuri cu pante foarte mari, cu procese de alunecare şi eroziune, pe grohotişuri, stâncării,
la limita superioară de altitudine a vegetaţiei forestiere, precum şi pentru alte asemenea păduri
 să respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetaţiei lemnoase de pe păşunile împădurite care
îndeplinesc funcţii de protecţie a solului şi a resurselor de apă
 să asigure exploatarea raţională, organizarea şi amenajarea pajiştilor, în funcţie de capacitatea de
refacere a acestora
 să exploateze resursele pădurii, fondul cinegetic şi piscicol, potrivit prevederilor legale în domeniu
 sa exploateze pajiştile, în limitele bonităţii, cu numărul şi speciile de animale şi în perioada stabilită, în
baza studiilor de specialitate şi a prevederilor legale specifice
 să protejeze patrimoniul forestier, cinegetic, piscicol şi al pajiştilor din cadrul ariilor naturale protejate,
în termenii stabiliţi prin planurile de management şi regulamentele specifice
 să sesizeze autorităţile pentru protecţia mediului despre accidente sau activităţi care afectează
ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre
 să îmbunătăţească microclimatul localităţilor, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de
apă din interiorul şi din zonele limitrofe acestora, să înfrumuseţeze şi să protejeze peisajul, să menţină
curăţenia stradală
 să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, măsuri de menţinere şi
ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi localităţi, condiţii de refacere
peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, măsuri de protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă
şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor
 să respecte prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privind amplasarea
obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de canalizare, a staţiilor de
epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi a altor obiective şi activităţi, fără a
prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă, tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a
populaţiei
 să respecte regimul de protecţie specială a localităţilor balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic şi
de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a monumentelor naturii
 sunt interzise amplasarea de obiective şi desfăşurarea unor activităţi cu efecte dăunătoare în perimetrul
şi în zonele de protecţie a acestora

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 12/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel
 sa solicite si sa obtina actele de reglementare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a
legislaţiei subsecvente
 sa respecte condiţiile din actele de reglementare obţinute
 sa nu puna in exploatare instalaţii ale căror emisii depăşesc valorile limită stabilite prin actele de
reglementare
 sa organizeze structuri proprii specializate pentru protecţia mediului
 se supun dispoziţiei scrise de încetare a activităţii
 suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile
anterioare producerii prejudiciului
 asigură sisteme proprii de supraveghere a instalaţiilor şi proceselor tehnologice şi pentru
automonitorizarea emisiilor poluante
 asigură evidenţa rezultatelor şi raportează autorităţii competente pentru protecţia mediului rezultatele
automonitorizării emisiilor poluante
 informează autorităţile competente, în caz de eliminări accidentale de poluanţi în mediu sau de accident
major
 depozitează deşeurile de orice fel numai pe amplasamente autorizate în acest sens
 nu ard miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru
protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă
 aplică măsurile de conservare stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului pe
suprafeţele terestre şi acvatice supuse unui regim de conservare ca habitate naturale pe care le
gestionează precum şi pentru refacerea ecologică a acestora
 nu folosesc momeli periculoase în activităţile de pescuit şi vânătoare
 asigură condiţii optime de viaţă, în conformitate cu prevederile legale, animalelor sălbatice ţinute în
captivitate legal, sub diferite forme
 asigură luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor deţinute cu orice titlu, neocupate productiv sau
funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutiere, feroviare şi de navigaţie
 să efectueze remedierea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate
 să anunţe autorităţile pentru protecţia mediului sau, după caz, celelalte autorităţi competente, potrivit
legii, despre orice situaţii accidentale care pun în pericol mediul şi să acţioneze pentru refacerea acestuia
 să solicite şi să obţină autorizaţia din partea autorităţii publice competente pentru agricultură
9. Hotarare Guvernul  sa introduca pe piata numai ambalajele fabricate astfel încât volumul şi greutatea acestuia să fie limitate Conform
Romaniei 621 din la minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranţă, igienă şi acceptabilitate atât pentru
23/06/2005 privind produsul ambalat, cât şi pentru consumator
gestionarea ambalajelor si  sa introduca pe piata numai ambalajele concepute, fabricate, comercializate într-un mod care să permită
a deseurilor de ambalaje reutilizarea sau recuperarea sa, inclusiv reciclarea, şi să reducă la minimum impactul negativ asupra
mediului

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 13/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

(mod. si compl. de Legea  sa introduca pe piata numai ambalajele care sunt fabricate cu reducerea la minimum a conţinutului de
nr.1872/2006)
substanţe şi materiale toxice şi de alte substanţe periculoase în materialul de ambalare şi în elementele
sale
 sa se asigure ca proprietatile fizice si caracteristicile ambalajului permit mai multe rotaţii în condiţii
normale de utilizare preconizate
 sa pregateasca ambalajul reutilizat astfel incat sa satisfaca exigenţele în materie de sănătate şi de
securitate
 sa se asigure ca ambalajul care nu poate fi reutilizat să devină deşeu de ambalaj recuperabil
 ambalajul sa fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de ambalaj, ca un anumit
procent din greutatea materialelor folosite să fie reciclat
 ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de ambalaj, ca
deşeurile de ambalaj tratate în vederea valorificării energetice să aibă o valoare calorică minimă care să
permită optimizarea recuperării de energie
 ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de ambalaj, ca
deşeurile de ambalaje tratate în vederea compostării să fie suficient de biodegradabile
 ambalajul biodegradabil trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deşeu de
ambalaj, o descompunere fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât cea mai mare parte a
materialului să se transforme în bioxid de carbon, biomasă şi apă
 sa introduca pe piata numai ambalaje la care suma nivelurilor concentraţiilor de plumb, cadmiu, mercur
şi crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia sa nu depaseasca 100 de
părţi/milion raportat la greutate
 să aplice sistemul de marcare şi identificare prevăzut în anexa nr. 3
http://www.apmgl.ro/doc/deseuri_si_chimicale/hotarire_nr621_compilata.doc
 sa aplice marcarea direct pe ambalaj sau pe etichetă
 marcarea să fie vizibilă, lizibilă şi durabilă, chiar şi în cazul în care ambalajul este deschis
 să ia măsurile necesare la fabricarea de ambalaje, astfel încât ele să corespundă unor reutilizări multiple
 să aplice sistemul depozit în vederea asigurării unui număr optim de cicluri de utilizare a acestora
 să organizeze un sistem pentru colectarea, în vederea reutilizării multiple a ambalajelor
 să asigure o distribuţie optimă în teritoriu şi o capacitate corespunzătoare a centrelor specializate de
colectare astfel încât acestea să poată prelua de la consumatori ambalajele reutilizabile
 să informeze consumatorii asupra sistemului depozit şi asupra sistemului de colectare a ambalajelor
reutilizabile în vederea asigurării reutilizării multiple
 să marcheze sau să înscrie pe ambalaj ori pe etichetă sintagma "Ambalaj reutilizabil"
 să informeze comercianţii şi/sau consumatorii despre încetarea reutilizării unui anumit tip de ambalaj
 să asigure preluarea ambalajelor încă 6 luni de la data încetării utilizării lor
 să primească ambalaje reutilizabile la schimb sau să ramburseze, la solicitarea cumpărătorului, valoarea
depozitului

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 14/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 să furnizeze anual Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor informaţii privind gestionarea ambalajelor
şi a deşeurilor de ambalaje
 să asigure valorificarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare către
operatori economici autorizaţi pentru desfăşurarea acestor activităţi
 să menţioneze în documentele de însoţire a deşeurilor de ambalaje dacă încredinţarea spre
valorificare/reciclare a acestora se face în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale prevăzute de prezenta
hotărâre
 să raporteze, la solicitarea autorităţii locale pentru protecţia mediului, cantităţile de deşeuri de ambalaje
gestionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare
 sa include în politica de dezvoltare aspectele privind reducerea consumului specific de material pe tip de
ambalaj şi produs
 sa plateasca contributia la Fondul pentru mediu
10. Hotărâre nr. 448 din  să prevadă posibilităţi de refolosire şi reciclare a DEEE, a componentelor şi materialelor lor Conform
19/05/2005 privind  sa nu obstrucţioneze refolosirea DEEE prin impunerea unor caracteristici specifice de proiectare sau prin
deşeurile de echipamente procedee specifice de fabricare
electrice şi electronice  sa se asigure ca toate deseurile de echipamente electrice si electronice colectate să fie transportate la
instalaţiile de tratare autorizate cu excepţia cazului în care aparatele sunt refolosite în întregime
 sa se asigure ca refolosirea preconizată să nu conducă la încălcarea dispozitiilor prezentei hotarari
 să furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare informatii in legatura cu obligaţia de a nu
elimina DEEE ca deşeuri municipale nesortate şi de a colecta selectiv aceste DEEE
 să furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare informatii in legatura cu sistemele de
predare şi colectare puse la dispoziţia lor
 să furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare informatii in legatura cu efectele potenţiale
asupra mediului şi sănătăţii umane ca urmare a prezenţei substanţelor periculoase în echipamentele
electrice şi electronice
 să aplice pe echipamentele electrice şi electronice fabricate după data de 31 decembrie 2006 simbolul
prevăzut în anexa nr. 4 (http://www.deseurielectrice.ro/legislatie/HG_448-2005.pdf)
 să furnizeze, pentru fiecare tip nou de EEE introdus pe piaţă, în termen de un an de la introducerea pe
piaţă a echipamentului, informaţii referitoare la refolosire şi tratare
 să poată fi identificaţi în mod clar prin etichetele aplicate pe echipamente (producatorii de EEE)
 sa se efectueze operatiunile de tratare numai in baza autorizatiei de mediu
 să se respecte cerinţele tehnice referitoare la depozitarea şi tratarea DEEE colectate prevazute mai jos
 sa asigure suprafeţe impermeabile pentru zonele adecvate, prevăzute cu instalaţii de colectare a
pierderilor prin scurgere şi, dacă este cazul, cu decantoare şi epuratoare-degresatoare
 sa asigure prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate
 sa asigure cântare de măsurare a greutăţii deşeurilor tratate

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 15/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 sa asigure suprafeţe impermeabile şi prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate, prevăzute
cu instalaţii de colectare a pierderilor prin scurgere şi, dacă este cazul, cu decantoare şi epuratoare-
degresatoare
 sa asigure spaţii de depozitare adecvată pentru piesele detaşate demontate
 sa asigure containere adecvate pentru depozitarea bateriilor, a condensatorilor cu conţinut de PCB/PCT
şi a altor deşeuri periculoase precum deşeurile radioactive
 sa asigure echipamente de tratare a apei, în conformitate cu reglementările în materie de mediu (pentru
operatiunile de tratare)
11. Ordin nr. 175 din  să aibă în vedere la elaborarea strategiei de firmă aspectele privind protecţia mediului Conform
13/04/2005 privind  să înfiinţeze un compartiment cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, care sa fie în directa
procedura de raportare a coordonare a directorului/directorului general
datelor referitoare la  sa elaboreze programe de acţiune pentru protecţia mediului, cu includerea măsurilor specifice de
activitatea de protecţie a reducere şi prevenire a impactului negativ asupra mediului
mediului de către agenţii  sa elaborareze planurile de intervenţie în caz de poluare accidentală
economici cu activitate  sa asigurare dotarea cu materiale de intervenţie
industrială  sa verifice conformarea cu legislaţia de mediu, cu precădere la instalaţiile şi echipamentele identificate
ca surse potenţiale de poluare
 sa intocmeasca rapoarte periodice privind activitatea de protecţie a mediului
 sa coordoneze activitatea de instruire a personalului cu privire la problematica protecţiei mediului
 să informeze operativ, în situaţia producerii unui accident, conducerea ministerului cu privire la cauza,
momentul, estimarea daunelor provocate şi măsurile luate pentru diminuarea impactului
 agenţii economici aflaţi în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului au obligaţia să transmită
semestrial Direcţiei infrastructura calităţii şi mediu din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului
informaţiile privind protecţia mediului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2
 agenţii economici, altii decat cei prevazuti mai sus, au obligaţia să transmită informaţiile privind
activitatea de protecţie a mediului numai la solicitarea Ministerului Economiei şi Comerţului
12. Hotărâre nr. 343  pun la dispozitia publicului informatiile privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale Conform
din 18/03/2004 autoturismelor noi, destinate cumpărătorilor la comercializare, respectiv vânzare ori achiziţionare în
privind furnizarea sistem leasing
informaţiilor referitoare la  introduc pe piata autoturismele noi numai dacă acestea sunt însoţite de informaţii cuprinse în eticheta
consumul de carburant şi privind consumul de carburant şi emisiile de CO2, care să fie în conformitate cu modelul prevăzut în
emisiile de CO2 ale anexa nr. 1(http://www.anpm.ro/afisareact.aspx?id_act=408)
autoturismelor noi,  sa se asigure ca pentru fiecare marcă de autoturism exista un afiş sau un alt mod de afişare care să
destinate cumpărătorilor la conţină o listă cu date privind consumul oficial de carburant şi emisiile specifice oficiale de CO2 ale tuturor
comercializare modelelor de autoturisme noi expuse sau oferite spre vânzare ori achiziţionare în sistem leasing la
punctul respectiv de vânzare
 sa afiseze aceste date într-un mod vizibil conform prevederilor de mai jos

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 16/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 sa ia masuri ca afişul sau celelalte modalităţi de informare scrisă măsoara cel puţin 70 cm x 50 cm
 sa se asigure ca informaţiile care figurează pe afiş sunt uşor de citit
 cand afiseaza informaţiile pe un ecran electronic, acesta trebuie să aibă cel puţin dimensiunile 25 cm x
32 cm (ecran 17 inch)
 sa grupeze si sa prezinte modelele noi de autoturisme separat în funcţie de tipul de carburant pe care îl
utilizează (benzină sau motorină)
 sa precizeze pentru fiecare model de autoturism de pe listă: marca, valoarea numerică a consumului
oficial de carburant şi a emisiilor specifice oficiale de CO2
 sa ia masuri pentru ca afişul sau celelalte modalităţi de informare scrisă să conţină următorul text: Un
ghid privind consumul de carburant şi emisiile de CO 2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate
fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare"
 sa ia masuri pentru ca afişul sau celelalte modalităţi de informare scrisă să conţină următorul text:
"Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său
energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu ţin de tehnică. Dioxidul de carbon
este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei"
 sa reactualizeze afişul sau celelalte modalităţi de informare scrisă cel puţin la un interval de 6 luni
respectiv 3 luni in cazul afişării electronice
 sa ia masuri ca documentatia promotionala să conţină datele privind consumul oficial de carburant şi
emisiile specifice oficiale de CO2 ale autoturismelor la care se referă
 sa se asigure ca informaţiile sunt uşor de citit, cel puţin la fel de vizibile ca partea principală a informaţiilor
care figurează în documentaţia promoţională
 sa se asigure ca informaţiile sunt uşor de înţeles, chiar dacă sunt citite rapid
 sa nu inscrie pe etichete, ghiduri, afişe sau în documentaţia promoţională alti indicatori, simboluri ori
inscripţii privind consumul de carburant sau emisiile de CO2 care nu sunt conforme cu cerinţele prezentei
hotărâri dacă sunt de natură să creeze confuzii potenţialilor cumpărători de autoturisme noi
13. Procedură din 17/10/2003  să obţină, încă din etapa de proiectare, acordul integrat de mediu pentru toate activităţile/instalaţiile Conform
de emitere a autorizaţiei noi sau pentru cele existente care au suferit modificări substanţiale, acordul integrat de mediu, in
integrate de mediu conformitate cu Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002
(http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=35155)
(mod. si compl. de Ordinul nr.
 sa obţina autorizaţia integrata de mediu inainte de punerea în funcţiune a activitatilor/instalatiilor de mai
1158/2005 si de Ordinul nr.
818/2003) sus
 sa ia toate măsuriile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici
disponibile
 sa ia toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată
 sa evite producerea de deşeuri
 sa valorifice desurile, în cazul in care producerea acestora nu poate fi evitata

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 17/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 sa ia masurile necesare pentru neutralizarea şi eliminarea deseurilor in caz imposibilitate tehnică şi


economică de valorificare
 sa utilizeze eficient energia
 sa ia măsurile necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare
 sa ia măsurile necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru aducerea amplasamentului şi a
zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora
 sa ia măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora
 sa ceara eliberarea acordului şi/sau autorizaţiei integrate de mediu in cazul schimbarii modului de
exploatare a instalaţiei
 să informeze autorităţile competente pentru protecţia mediului despre orice schimbare adusă instalaţiei
sau procesului tehnologic
 să respecte condiţiile din acordul şi/sau din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din
instalaţie
 să informeze cu regularitate autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre rezultatele
monitorizării emisiilor din instalaţie
 să informeze autoritatea competentă in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care
afectează semnificativ mediul
 să asiste şi să pună la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului toate datele necesare
pentru desfăşurarea controlului instalaţiei
 să asiste şi să pună la dispoziţie autorităţii competente mediului toate datele necesare pentru prelevarea
de probe sau culegerea oricăror informaţii pentru respectarea prevederilor autorizaţiei integrate de
mediu
14. Lege nr. 360 din  sa gestioneze substantele si preparatele chimice periculoase cu precautie, în vederea prevenirii Conform
02/09/2003 pagubelor faţă de sănătatea populaţiei şi de mediu
privind regimul substanţelor  să respecte toate restricţiile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea substanţelor şi a preparatelor
şi preparatelor chimice chimice periculoase prevăzute în actele normative specifice acestui domeniu
periculoase  se documentează şi/sau efectuează testări privind proprietăţile substanţelor şi preparatelor chimice
(mod. si compl. de Legea nr. periculoase existente, în vederea evaluării riscului pe care aceste substanţe îl reprezintă pentru sănătatea
263/2005)
populaţiei şi pentru mediu
 clasifică, etichetează şi ambalează substanţele şi preparatele chimice periculoase existente, în
conformitate cu prevederile actelor normative specifice care reglementează aceste activităţi
 furnizează Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei
Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase toate informaţiile despre proprietăţile
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase care pot pune în pericol sănătatea populaţiei şi mediul
 să nu producă sau să nu importe, în vederea introducerii pe piaţă şi a utilizării, substanţele şi preparatele
chimice periculoase interzise pe baza actelor normative specifice

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 18/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 să nu producă substanţe şi preparate chimice periculoase, ale căror introducere pe piaţă şi utilizare sunt
restricţionate, decât pentru acele utilizări pentru care sunt prevăzute condiţiile de restricţionare în actele
normative specifice
 să folosească substanţele şi preparatele chimice periculoase restricţionate la utilizare numai cu
respectarea condiţiilor de restricţionare stabilite de actele normative specifice
 să permită personalului împuternicit conform prezentei legi să efectueze inspecţii asupra modului în care
aplică şi respectă reglementările privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea, înainte de
începerea acesteia, lista cu substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le vor deţine, cu
precizarea categoriei din care fac parte, care pot pune în pericol sănătatea angajaţilor în mediul de
muncă
15. Hotărâre nr. 1022  sa introduca pe piata produse nealimentare noi, folosite sau recondiţionate şi servicii numai în condiţiile Conform
din 10/09/2002 în care acestea nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediulu
privind regimul produselor  să asigure, să garanteze şi să declare că acestea nu periclitează viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi
şi serviciilor care pot pune protecţia mediului, în situaţia în care sunt instalate, utilizate, întreţinute sau prestate, după caz, conform
în pericol viaţa, sănătatea, destinaţiei şi documentelor normative
securitatea muncii şi  sa introduca pe piaţă produse nealimentare noi şi sa presteze serviciil numai dacă sunt însoţite de
protecţia mediului declaraţia de conformitate întocmită pe propria răspundere
 sa introduca pe piata produse nealimentare folosite sau recondiţionate numai dacă sunt însoţite de
declaraţia de conformitate întocmită pe propria răspundere
16. NORMATIV din  sa obtina acceptul de evacuare dat în scris de operatorul de servicii publice care administrează şi Conform
28/02/2002 exploatează reţeaua de canalizare şi staţia de epurare
privind stabilirea limitelor  sa evacueze apele uzate in baza contractului de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de
de încărcare cu poluanţi a alimentare cu apă şi canalizare
apelor  sa evacueze apele uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor astfel incat sa nu se produca prejudicii
uzate industriale şi urbane igienei şi sănătăţii publice sau personalului de exploatare
la evacuarea în receptorii  sa evacueze apele uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor astfel incat sa nu se diminueze prin
naturali, NTPA-002/2002 depuneri capacitatea de transport a canalelor colectoare
 sa evacueze apele uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor astfel incat sa nu perturbe procesele de
(mod. si compl. de Hotararea de epurare din staţiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea de preluare a acestora
Guvern nr. 352/2005)  sa evacueze apele uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor astfel incat sa nu se creeze pericol de
explozie
 sa evacueze apele uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor astfel incat sa nu se degradeze
construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare, ale staţiilor de epurare şi ale echipamentelor asociate
 sa evacueze apele uzate numai daca nu contin materii în suspensie, în cantităţi şi dimensiuni care pot
constitui un factor activ de erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stânjeni curgerea
normală

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 19/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 sa evacueze apele uzate numai daca nu contin substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din
care sunt realizate reţelele de canalizare şi echipamentele şi conductele din staţiile de epurare a apelor
uzate
 sa evacueze apele uzate numai daca nu contin substanţe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate,
în stare coloidală sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a canalelor şi staţiilor de epurare
a apelor uzate sau care împreună cu aerul pot forma amestecuri explozive
 sa evacueze apele uzate numai daca nu contin substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec
cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a staţiei de
epurare
 sa evacueze apele uzate numai daca nu contin substanţe cu grad ridicat de periculozitate
 sa evacueze apele uzate numai daca nu contin substanţe care, singure sau în amestec cu apa din
canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului
 sa evacueze apele uzate numai daca nu contin substanţe colorante ale căror cantitate şi natură, chiar în
condiţiile diluării realizate în reţeaua de canalizare şi în staţia de epurare, determină prin descărcarea lor
o dată cu apele uzate modificarea culorii apei receptorului natural
 sa evacueze apele uzate numai daca nu contin substanţe inhibitoare ale procesului biologic de epurare
a apelor uzate sau de tratare a nămolului substanţe organice greu biodegradabile
17. NORMATIV din  sa respecte limitele maxime admisibile de încărcare cu poluanţi a apelor uzate la evacuarea în Conform
28/02/2002 receptorii naturali prevăzute în tabelul nr.1
privind condiţiile de http://cityprotect.itc.ro/cetateni/doc/H.G.%20188%20cu%20HG%20352.pdf
evacuare a apelor uzate în  sa evacueze apele în receptorii naturali daca nu aceasta nu contine substanţe poluante cu grad ridicat
reţelele de canalizare de toxicitate, prevăzute în tabelul nr. 2, precum şi acele substanţe a căror interdicţie a fost stabilită prin
ale localităţilor şi direct în studii de specialitate
staţiile de epurare NTPA-  sa evacueze apele în receptorii naturali daca nu aceasta nu contine materii în suspensie peste limita
001/2002 admisă, care ar putea produce depuneri în albiile minore ale cursurilor de apă sau în cuvetele lacurilor
 sa evacueze apele în receptorii naturali daca nu aceasta nu contine substanţe care pot conduce la
(mod. si compl. de Hotararea de creşterea turbidităţii, formarea spumei sau la schimbarea proprietăţilor organoleptice ale receptorilor
Guvern nr. 352/2005 si Hotararea
faţă de starea naturală a acestora
de Guvern nr. 210/2007)
 sa supuna în prealabil dezinfecţiei specifice, inainte de descarcarea in receptori, apele uzate provenind
de la spitale de boli infecţioase, sanatorii TBC, instituţii de pregătire a preparatelor biologice - seruri şi
vaccinuri -, alte instituţii medicale curative sau profilactice, de la unităţi zootehnice şi abatoare
 sa realizeze o epurare corespunzatoare in momentul descarcarii apelor uzate epurate în reţeaua de
canale de desecare, de irigaţii ori pe terenuri agricole, cu avizul administratorului/deţinătorului acestora
 să asigure montarea şi funcţionarea corespunzătoare a mijloacelor de măsurare a debitelor de ape uzate
evacuate, cu înregistrarea şi contorizarea debitelor
 să prevadă facilităţi de prelevare a probelor de apă pentru analiză în locuri bine stabilite

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 20/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 să instaleze sisteme automate de determinare a calităţii apelor uzate evacuate, cu măsurarea


parametrilor specifici activităţii desfăşurate
 sa prevada sisteme de dispersie/difuzie in punctual de evacuare, pentru ape uzate cu debite mai mari
de 500 l/s şi care se descarcă în receptori cu debite de cel puţin trei ori mai mari decât cele ale apelor
uzate
 sa foloseasca apele uzate şi/sau nămolurile care conţin nutrienţi la fertilizarea ori la irigarea terenurilor
agricole sau silvice, cu acceptul deţinătorilor terenurilor respective şi cu avizul autorităţilor competente
în domeniul îmbunătăţirilor funciare
 sa asigure impermeabilizarea tuturor depozitelora eventualelor exfiltraţii
 sa colecteze si sa epureze apele din precipitaţii ce se scurg de la aceste depozite
18. Hotărâre nr. 856  să ţină o evidenţă a gestiunii deşeurlor în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, pentru fiecare Conform
din 16/08/2002 tip de deşeu http://www.anpm.ro/Files/HG_856_2002_20071120213968.pdf
privind evidenţa gestiunii  să transmita autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la cererea acestora, datele
deşeurilor şi pentru centralizate anual privind evidenţa gestiunii deşeurilor (pentru activitatile de generare a deseurilor)
aprobarea listei cuprinzând  să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor numai pentru deşeurile generate în cadrul activităţilor proprii (pentru
deşeurile, inclusiv deşeurile activităţile de colectare, transport, depozitare temporară, valorificare şi eliminare a deşeurilor)
periculoase  sa raporteze evidenţa gestiunii deşeurilor la solicitarea autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia
mediului sau a altor autorităţi competente
(mod. si compl. de Hotararea de  sa codifice deşeurile periculoase în mod individual cu 6 cifre conform procedurii prevazute de prezenta
Guvern nr. 210/2007)
hotărâre http://www.anpm.ro/Files/HG_856_2002_20071120213968.pdf
19. Ordonanţă de urgenţă nr.  să utilizeze numai procedee de gestionare a deşeurilor industriale reciclabile care nu constituie un risc Conform
16 pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător
din 26/01/2001  să asigure strângerea, sortarea şi depozitarea temporară a deşeurilor industriale reciclabile cu
privind gestionarea respectarea normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei
deşeurilor industriale  să reintroduca deşeurile industriale reciclabile în circuitul productiv prin: reutilizarea în propriile procese
reciclabile de producţie
 să reintroduca deşeurile industriale reciclabile în circuitul productiv prin: valorificarea şi comercializarea
(mod. si compl. de O.U.G nr. materiilor prime secundare şi, respectiv, a produselor reutilizabile obţinute prin reciclare
61/2003, Legea nr. 431/2003,
Legea nr. 138/2006, Legea nr.
 să reintroduca deşeurile industriale reciclabile în circuitul productiv prin: predarea către agenţii economici
27/2007 ) specializaţi a deşeurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenienţă
 să nu depoziteze deşeurile industriale reciclabile în condiţii care contravin normelor de protecţie a
mediului
 să nu abandoneze deşeurile industriale reciclabile în condiţii care contravin normelor de protecţie a
mediului
 să depună separat deşeurile industriale reciclabile acolo unde există recipiente sau incinte special
destinate acestui scop
 să obtina autorizatia de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la prefectura judetului

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 21/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 să reintroducă în circuitul productiv deşeurile industriale reciclabile colectate prin predarea către agenţii
economici specializaţi, autorizaţi pentru activitatea de valorificare a acestora
 să ţină evidenţa deşeurilor industriale reciclabile, să raporteze şi să furnizeze informaţii la cererea
persoanelor cu drept de control
 să livreze materiile prime secundare sau produsele reutilizabile obţinute, numai însoţite de documente
de certificare a calităţii sau de certificate de garanţie, după caz
20. Ordonanţă de urgenţă nr.  sa foloseasca procese şi metode pentru valorificarea sau eliminarea deşeurilor care să nu pună în Conform
78 din 16/06/2000 privind pericol sănătatea populaţiei şi a mediului
regimul deseurilor  sa foloseasca procese şi metode pentru valorificarea sau eliminarea deşeurilor care să nu prezinte
riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau vegetaţie
(mod. si compl. de Legea nr.  sa foloseasca procese şi metode pentru valorificarea sau eliminarea deşeurilor care să nu producă
426/2001, O.U.G nr. 61/2006,
poluare fonică sau miros neplăcut
Legea nr. 27/2007, Legea nr.
101/2006)  sa foloseasca procese şi metode pentru valorificarea sau eliminarea deşeurilor care să nu afecteze
peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special
 sa nu abandoneze, arunce, elimine necontrolat deseurile
 sa solicite si sa obtina autorizaţia/autorizaţia integrata de mediu de la autoritatea competentă pentru
protecţia mediului, pentru activitatile prevăzute în anexele nr. II A şi II B
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=23363
 sa se supuna inspectiilor periodice ale autorităţii publice pentru protecţia mediului în a căror rază
teritorială îşi desfăşoară activitatea in cazul operaţiilor prevăzute la art. 91 alin. (1), (4) şi (6)
 sa trateze si sa transporte deşeurile astfel încât să nu împiedice utilizarea lor ulterioară şi raţională
 sa trateze si sa transporte pe baza unui contract deşeurile depuse în depozite temporare sau deşeurile
de la demolarea ori reabilitarea construcţiilor
 să asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deşeuri periculoase,
în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot
fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu
 sa nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase, precum şi deşeurile periculoase cu deşeuri
nepericuloase numai cu acordul autoritatii competente
 să predea deşeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfăşoară operaţiuni
cuprinse în anexa nr. II A ori nr. II B sau:
 să asigure valorificarea ori eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii
 să desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea
obligaţiilor prevăzute de lege în materie
 să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control la metodele, tehnologiile şi instalaţiile pentru
tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor tehnologice, precum şi la documentele care se referă la
deşeuri

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 22/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 să prevadă şi să realizeze măsurile care trebuie să fie luate după încheierea activităţilor şi închiderea
amplasamentelor
 să separe deşeurile, în vederea valorificării sau eliminării acestora
 să implementeze prevederile Planului naţional de gestionare a deşeurilor, ale planurilor regionale de
gestionare a deşeurilor şi ale planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor
 să elaboreze, în condiţiile legii, în cazul deseurilor periculoase, planuri de intervenţie pentru situaţii
accidentale
 să asigure condiţiile de aplicare a acestor planuri
 să ţină evidenţa cantităţii, a naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, frecvenţei, modului de transport,
a metodei de tratare, precum şi a operaţiilor cuprinse în anexa nr. II A, respectiv nr. II B
(deţinătorii/producătorii de deşeuri)
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=23363
 să adopte, încă de la faza de concepţie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de eliminare
sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor
 să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile
existente
 să nu introducă pe piaţă produse, dacă nu există posibilitatea eliminării acestora ca deşeuri
 să conceapă şi să proiecteze tehnologiile şi activităţile specifice, astfel încât să se reducă la minimum
posibil cantitatea de deşeuri generată de aceste tehnologii
 să ambaleze produsele în mod corespunzător, pentru a preveni deteriorarea şi transformarea acestora
în deşeuri
 să valorifice subprodusele rezultate din procesele tehnologice în totalitate, dacă este posibil din punct
de vedere tehnic şi economic (producătorii de produse şi cei care efectuează activităţi care generează
deşeuri sunt obligaţi)
 să utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, care să nu permită
împrăştierea deşeurilor şi emanaţii de noxe în timpul transportului
 să asigure instruirea personalului pentru încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor în condiţii de
siguranţă şi pentru intervenţie în cazul unor defecţiuni sau accidente
 să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte
deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea
de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii
 să nu abandoneze deşeurile pe traseu
 să respecte pentru transportul deşeurilor periculoase reglementările specifice transportului de mărfuri
periculoase cu aceleaşi caracteristici
 să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a
mediului şi care au fost aprobate de autorităţile competente

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 23/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 să posede dotarea tehnică necesară pentru intervenţie în cazul unor accidente sau defecţiuni apărute în
timpul transportării deşeurilor periculoase
 să anunţe autorităţile pentru protecţia mediului despre orice transport de deşeuri periculoase, înaintea
efectuării acestuia
 să anunţe unitatile de pompierii în cazul transportului deşeurilor cu pericol de incendiu sau explozie
 să valorifice deşeurile rezultate din activitatea proprie
 să depoziteze deşeurile nevalorificabile în depozitele conforme de deşeuri sau în cele care au perioadă
de tranziţie, prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană (transportatorii de
deseuri)
 să deţină spaţii special amenajate pentru depozitarea temporară a deşeurilor
 să evite formarea de stocuri de deşeuri ce urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în
urma valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de
incendiu faţă de vecinătăţi
 să folosească cele mai bune tehnologii disponibile şi care nu implică costuri excesive pentru valorificarea
deşeurilor
 să supună eliminării finale reziduurile rezultate din valorificarea deşeurilor (unităţile care valorifică
deşeurile)
 să asigure eliminarea, în totalitate şi în timp util, a deşeurilor care le sunt încredinţate
 să folosească cele mai bune tehnologii disponibile şi care nu implică costuri excesive pentru eliminarea
deşeurilor
 să amplaseze şi să amenajeze depozitul final de deşeuri într-un spaţiu şi în condiţii corespunzătoare
numai cu acordul autorităţilor competente
 să introducă în depozitul final numai deşeurile permise de autorităţile competente
 să respecte tehnologia de depozitare aprobată de acestea
 să supravegheze permanent modul de depozitare finală a deşeurilor sub aspectul stabilităţii şi etanşeităţii
 să efectueze măsurătorile necesare stabilite de autorităţile competente pentru exploatarea în condiţii de
siguranţă a depozitelor respective
 să exploateze la parametrii proiectaţi instalaţiile de depoluare cu care sunt dotate
 să se doteze cu instalaţii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc
 să execute lucrările de reconstrucţie ecologică şi de încadrare în peisajul zonei, impuse de autorităţile
competente
 să organizeze supravegherea în continuare a depozitelor după sistarea depunerii deşeurilor
 să supravegheze activităţile de eliminare a deşeurilor
 să execute controlul şi monitorizarea emisiilor şi imisiilor de poluanţi, prin laboratorul propriu sau în
colaborare cu alte laboratoare atestate de autorităţile competente (unităţile care elimină deşeurile)
 să execute lucrările şi să desfăşoare activităţile numai după obţinerea acordurilor şi autorizaţiilor
prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 24/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 să returneze în ţara exportatoare deşeurile introduse ilegal în ţară


 să asigure colectarea, transportul şi eliminarea produselor proprii sau achiziţionate care au devenit
deşeuri prin depăşirea termenului de valabilitate sau ca urmare a unei gestionări defectuoase a
produselor şi să suporte costurile aferente
 să realizeze lucrările de refacere a mediului deteriorat de deşeuri, impuse de autorităţile competente
 să suporte costul pagubelor aduse populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor prin gestionarea
defectuoasă a deşeurilor
 să ţină o evidenţă strictă a producerii, transportului, valorificării şi eliminării deşeurilor
 să anunţe autorităţile sanitare, pe cele de protecţia mediului şi consiliile locale, ori de câte ori intervin
modificări în producerea, transportul şi eliminarea deşeurilor (Persoanele fizice autorizate să desfăşoare
activităţi independente şi persoanele juridice din a căror activitate rezultă deşeuri, precum şi cele care
transportă, elimină, importă, exportă şi execută tranzit de deşeuri)
21. Ordonanţă de urgenţă nr.  sa desfasoare activitati care constituie surse fixe de poluare pentru atmosferă numai cu acord şi/sau Conform
243 autorizaţie de mediu
din 28/11/2000  să participe la elaborarea programelor de reducere a emisiilor de poluanţi în atmosferă, a programelor
privind protecţia atmosferei şi planurilor de gestionare a calităţii aerului
 să aplice obligaţiile ce le revin prin aceste programe si planuri
(mod. si compl. prin Legea nr.  să se supună tuturor procedurilor şi cerinţelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea
655/2001, O.U.G nr. 12/2007)
impactului asupra aerului înconjurător şi asupra mediului
 să informeze şi să se supună controlului autorităţilor competente
 să informeze autorităţile competente in cazul depăşirii valorilor limită de emisie pentru unul sau mai mulţi
poluanţi
 sa utilizeze metode şi sisteme de îmbunătăţire a calităţii aerului care nu conduc la depăşirea normelor
stabilite de legislaţia în vigoare pentru locul de muncă
 să furnizeze autorităţilor competente informaţiile solicitate pentru actualizarea Inventarului naţional al
emisiilor de poluanţi atmosferici
 să furnizeze autorităţilor competente informaţiile solicitate pentru derularea procedurilor de
reglementare şi control, în condiţiile legii
 să asigure încadrarea în limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursă, in cazul utilizarii
surselor mobile de poluare
 să supună sursele mobile de poluare inspecţiilor tehnice conform prevederilor legislaţiei în vigoare
 să transforme sursele difuze în surse de emisii dirijate, în cazul în care este posibil din punct de vedere
tehnic şi economic
 să elaboreze planuri pentru situaţii de urgenţă care stabilesc măsurile aplicabile în interiorul
amplasamentului
 să opreasca în caz de pericol major sau iminent funcţionarea instalaţiilor care constituie sursă de pericol
cu impact asupra calităţii aerului

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 25/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

22. Lege nr. 73 din 04/05/2000  să contribuie la acumalarea fondului de mediu în funcţie de nivelul emisiilor de poluanţi în atmosferă ce Conform
privind Fondul pentru afectează factorii de mediu
mediu
(mod. si compl. de O.U.G nr.
86/2003, Legea nr. 333/2004,
O.U.G. nr. 41/2005)

23. Procedură de notificare  sa notifice Sistemul de gospodărire a apelor din cadrul sucursalei bazinale a Companiei Naţionale Nu a fost cazul.
din 06/09/1999 "Apele Române" - S.A, despre inceperea executiei pentru categoriile de lucrări şi de activităţi executate
pe ape sau în legătură cu acestea prezentate în anexa nr. a1)
 să notifice Sistemul de gospodărire a apelor din cadrul sucursalei bazinale a Companiei Naţionale
"Apele Române" - S.A despre punerea în funcţiune pentru categoriile de lucrări şi de activităţi
executate pe ape sau în legătură cu acestea prezentate în anexa nr. a2)
 să anunţe Sistemul de gospodărire a apelor din cadrul sucursalei bazinale a Companiei Naţionale
"Apele Române" - S.A. în legătură cu orice modificare permanentă sau temporară (locul, data,
descrierea), cu 5 zile înainte de producerea acesteia
 să realizeze o nouă notificare dacă prin modificările propuse se aduc schimbări semnificative ale
datelor în baza cărora a fost eliberată notificarea
24. Metodologie cadru de  sa inventarieze si sa stabileasca activităţile, locurile şi instalaţiile (punctele critice) de la care pot proveni Conform
elaborare a planurilor de poluări accidentale
prevenire şi combatere a  sa stabileasca un sistem de alerta în caz de poluare accidentală
poluărilor accidentale la  sa stabileasca un program de masuri şi lucrări necesare pentru prevenirea poluării
folosinţele de apă potenţial  sa ia masuri pentru dotarea necesara in vederea prevenirii producerii unei poluări accidentale sau pentru
poluatoare înlăturarea efectelor acesteia
din 11/04/1997  sa stabileasca componenţa colectivului constituit pentru combaterea poluărilor accidentale şi a echipelor
de intervenţie
 sa precizeze sarcinile si raspunderile cu privire la anunţarea imediată a cazurilor de poluare accidentală
 sa instruiasca lucratorii cărora le revine sarcina aducerii la îndeplinire a prevederilor planului
 sa transmita un exemplar din planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, semnat de
conducătorul unităţii, sistemului de gospodărire a apelor pe raza căruia se află unitatea
 să analizeze în detaliu şi sub toate aspectele, cauzele poluării accidentale
 sa dispuna masuri tehnico-materiale şi organizatorice, în scopul prevenirii unor astfel de situaţii nedorite
 sa elimine cauzele care au provocat poluarea accidentală, în scopul sistării ei
 sa limiteze şi sa reduca aria de răspândire a substanţelor poluante
 sa indeparteze, prin mijloace adecvate tehnic, a substanţele poluante
 sa colecteze, sa transporte şi sa depoziteze intermediar în condiţii de securitate corespunzătoare pentru
mediu, în vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării ori distrugerii substanţelor poluante

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 26/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 sa avertizeze sistemul de gospodărire a apelor din zonă, in cazul în care, cu toate măsurile interne luate,
există pericolul ca poluarea să se extindă către resurse de apă de suprafaţă sau subterane imediat
 sa dispuna, in caz de forta majora, oprirea funcţionării unor instalaţii sau secţii de producţie, sectoare
de activitate, care contribuie la generarea, în continuare a poluării accidentale
 sa informeze sistemul de gospodarire a apelor atunci cand fenomenul mentionat mai sus a fost oprit
 sa trateze suplimentar apa, la apariţia în apă, la captare, a unor poluanţi
 sa urmareasca prin analize de laborator eficienţa tratării suplimentare
 sa devieze, sa colecteze sa neutralizeze sau sa distruga poluantii
 sa avertizeze utilizatorii de apa interni asupra modificărilor calităţii apei distribuite şi, în cazuri deosebit
de grave, a populaţiei pentru a nu folosi apa, temporar în anumite scopuri pentru băut sau prepararea
hranei sau a o folosi cu restricţii ori cu măsuri de precauţie
 sa intrerupa alimentarea cu apa a unor utilizatori interni care nu pot funcţiona cu această apă, pe durata
trecerii undei de poluare pe râu, în dreptul prizei de apă
 sa evalueza pagubelor produse de folosirea apei brute poluate
25. Legea nr. 107 din  să adopte tehnologii de producţie cu cerinţe de apă reduse şi cât mai puţin poluante Conform
25/09/1996 a apelor  să economisească apa prin recirculare sau folosire repetată
 să elimine risipa şi să diminueze pierderile de apă
(mod. si compl. prin Legea nr.  să reducă poluanţii evacuaţi o dată cu apele uzate
310/2004, Legea nr. 112/2006,
 să recupereze substanţele utile conţinute în apele uzate şi în nămoluri
O.U.G nr. 122007, Hotararea nr.
83/1997, Hotararea nr. 948/1999,  să reducă progresiv evacuările, emisiile şi pierderile de substanţe prioritare
Legea nr. 192/2001, O.U.G  să înceteze sau să elimine treptat evacuările, emisiile şi pierderile substanţelor prioritar periculoase
nr.107/2002, O.U.G. nr. 130/2007)  să adopte tehnologii de tratare a apei prelevate din sursă, care să asigure cerinţele calitative şi cantitative
ale folosinţelor de apă
 să asigure realizarea, întreţinerea şi exploatarea staţiilor şi instalaţiilor de prelucrare a calităţii apelor la
capacitatea autorizată
 să urmărească eficienţa statiilor si instalatiilor de prelucrare analize de laborator
 să intervină operativ pentru încadrarea indicatorilor de emisie în limitele admise pentru evacuarea apelor
uzate
 să respecte cu stricteţe disciplina şi normele tehnologice în activităţile de producţie care folosesc apa şi
evacuează ape uzate, precum şi în staţiile şi instalaţiile de prelucrare a calităţii apelor
 să urmărească, prin foraje de observaţii şi control, starea calităţii apelor subterane din zona de influenţă
a staţiilor de epurare, platformelor industriale, a depozitelor de substanţe periculoase, produse petroliere
şi a reziduurilor de orice fel
 sa evacueze apele uzate în reţelele de canalizare publică sau în cele ale platformelor industriale numai
cu acceptul şi cu respectarea condiţiilor stabilite de deţinătorul acestor reţele

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 27/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 sa evacueze apele uzate în reţelele de canalizare publică sau în cele ale platformelor industriale numai
dacă staţiile de epurare finală ale localităţilor sau platformelor industriale respective au profil tehnologic
necesar şi capacităţi disponibile
 să realizeze urmărirea continuă, prin analize de laborator, a modului de funcţionare a statiilor si
instalatiilor de epurare
 să păstreze registrele cu rezultatele analizelor
 să pună aceste date la dispoziţia personalului împuternicit cu sarcini de inspecţie şi control
 sa evacueze apele de mină sau de zăcământ numai după epurarea lor corespunzătoare, astfel încât să
fie respectate limitele admise pentru evacuare în receptorii naturali de suprafaţă
 sa nu topeasca teiul, canepa, inul si alte plante textile în cursuri de apă, canale, lacuri artificiale, lacuri
naturale sau în bălţi
 sa realizeze instalaţii specializate pentru colectarea, preluarea şi epurarea corespunzătoare a apelor
uzate provenite de la nave şi instalaţii plutitoare sau din scăpări accidentale
 sa nu evacueze in apele de suprafata sau maritime ape uzate neepurate provenite de la nave şi instalaţii
plutitoare sau de foraj marin, precum şi a produselor petroliere de la reţeaua aferentă de transport
 să întocmească planuri proprii de prevenire şi de combatere a poluărilor accidentale, posibil a se produce
ca urmare a activităţii lor
 sa puna in aplicare aceste planuri in caz de necessitate
 sa ia masuri imediate, in cazul unei poluari accidentale, pentru înlăturarea cauzelor, pentru limitarea şi
înlăturarea efectelor acestora
 să informeze imediat cea mai apropiată unitate de gospodărire a apelor asupra poluări accidentale
 sa se dotezecu mijloace specifice de intervenţie în cazuri de poluări accidentale
26. Condiţii tehnice privind  sa echipeze instalatiile staţionare noi cu sisteme de reţinere a poluanţilor încă de la darea lor în funcţiune Conform
protecţia atmosferei  sa exploateze aceste instalatii pe tot parcursul existenţei lor, astfel încât să fie respectate normele de
din 01/07/1993 limitare a emisiilor prevăzute de prezentele condiţii tehnice (anexele nr. 1. nr. 2 şi nr. 3)
http://www.apmbc.ro/download/146.pdf
(mod. si compl. de Hotararea de  sa determine inălţimea coşurilor de evacuare în atmosferă a poluanţilor pe bază de studii de dispersie,
Guvern nr. 128/2002, si de Ordinul
elaborate de la caz la caz, luând în considerare condiţiile meteorologice şi de amplasament specifice
nr. 592/2002)
zonei în care acţionează sursa de emisie, cu încadrarea în normele de emisie, utilizându-se metode de
calcul adecvate
 sa modernizeze sistemele de depoluare în termenele stabilite pe baza prezentelor condiţii tehnice
 sa furnizeze autorităţii pentru mediu, cu ocazia cererii pentru autorizarea funcţionării şi ori de câte ori
aceasta solicită, informaţii cu privire la natura şi cantitatea emisiilor de poluanţi
 sa furnizeze autorităţii pentru mediu, cu ocazia cererii pentru autorizarea funcţionării şi ori de câte ori
aceasta solicită, informaţii cu privire la locul de evacuare a emisiilor, înălţimea (de la sol) la care se
produce evacuarea

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 28/ 29


CHESTIONAR EVALUARE CONFORMARE - CERINTE ALE REGLEMENTARILOR DE MEDIU

 sa furnizeze autorităţii pentru mediu, cu ocazia cererii pentru autorizarea funcţionării şi ori de câte ori
aceasta solicită, informaţii cu privire la orice altă caracteristică a evacuării, necesară evaluării emisiilor
 sa supravegheze sistematic nivelurile emisiilor
 sa asigure încadrarea acestora în limitele impuse de prezentele condiţii tehnice
 sa efectueze masuratorile cu respectarea regulilor metrologice prin metode standardizate sau, în lipsa
acestora, prin metode acceptate de autoritatea pentru mediu
 sa inscrie in registre speciale rezultatul masuratorilor

5 – Conform Punctaj maxim : 130 Elaborat: Responsabil Management –


2,3,4 – Partial conform Punctaj obtinut : 128
1 – neconform Grad de conformare cu legislatia : 98% Data : 06.04.2017

F – 4.5.2– 01, Rev. 0 Pagina 29/ 29