Sunteți pe pagina 1din 106

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ

VETERINARĂ
”ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
SPECIALIZAREA INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ

PROIECT DE AN LA MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE

ÎNDRUMĂTOR,
PROF. DR. STEJĂREL BREZULEANU
ASIST. ROBU DRAGOȘ

STUDENT,
Butacu Marian

-2019-

0
TEMA PROIECTULUI

APLICAREA CUNOŞTINŢELOR SPECIFICE


MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN RAPORT CU
DINAMICA MEDIULUI ECONOMICO-SOCIAL

1
CUPRINS

CAP.1 IDENTIFICAREA PREVEDERILOR LEGISLATIVE REFERITOARE


LA RAPORTURILE DE MUNCĂ............................................................................4

I PREVEDERILE CODULUI MUNCII DIN 2003 (actualizat la 13 august 2018)..4

1.a. Principiile fundamentale ale raporturilor de muncă...............................................4


1.b. Contractul de muncă: definiție, trăsături, elemente componente...........................6
1.c. Contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată (încheiere, modificare,
clauze, suspendare, încetare, etc.)..................................................................................8
1.d. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată...................................15
1.e. Munca prin agent de muncă temporară.................................................................21
1.f. Contractul individual de muncă cu timp parțial....................................................22
1.g. Munca la domiciliu...............................................................................................23
1.h. Clauze specifice contractului individual de muncă..............................................23

II ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR


REVISAL....................................................................................................................35

2.1 Prevederile HG 905/2017 privind REVISAL.......................................................35


2.2 Elementele REVISAL...........................................................................................36
2.3 Completarea și transmiterea REVISAL................................................................36
2.4 Dosarul personal al salariatului.............................................................................36

II TIMPUL DE MUNCĂ ȘI TIMPUL DE ODIHNĂ.................................................56


2.a. Evidența timpului de muncă al salariatului..........................................................56
2.b Repausuri periodice...............................................................................................57
2.b Concediile –tipuri..................................................................................................57
2.c Salarizarea (principii, tipuri, criterii de performanță, prevederile Legii cadru nr
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, sistemul de
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, tipurile de sporuri, etc) .................60

III PREVEDERILE HG 937/2018 PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE


BAZĂ MINIM PE ȚARĂ GARANTAT ÎN PLATĂ PENTRU IANUARIE 2019....63
3 a Generalități.............................................................................................................63
3.b Excepții..................................................................................................................63
3.c Exemple de calcule și interpretări privind salariul brut și salariul net.................64

2
IV PREVEDERILE LEGII 176/2018 PRIVIND INTERNSHIPUL...........................67
4.1 Organizarea programelor de internship..................................................................67
4.2 Contractul de internship.........................................................................................67
4.3 Certificatul de internship........................................................................................69
4.4 Cererea pentru solicitarea primei de promovare a angajării..................................70
4.5 Internship versus traineeship..................................................................................70

CAP.2 RESURSELE UMANE-FACTOR DE PRODUCȚIE ÎN DOMENIUL


AGROALIMENTAR................................................................................................71
2.1. Caracteristicile resurselor umane în agricultură...................................................71
2.2. Fișa postului-importanță, elemente componente..................................................72
2.3. Model de fișă a postului pentru funcția de analist financiar................................74

CAP. 3 EVALUAREA PERFORMANȚELOR ANGAJAȚILOR........................78


3.1. Fișa de evaluare a angajaților................................................................................78
3.2. Autoevaluarea performanțelor angajaților............................................................81
3.3. Evaluarea performanțelor de către șeful ierarhic superior....................................82

CAP.4 PLANUL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ............................................88


4.1. Evaluarea situației actuale-analiza SWOT a propriei persoane............................88
4.2. Obiective de carieră..............................................................................................97
4.3.Identificarea nevoilor de dezvoltare.....................................................................101
4.4 Monitorizarea progresului....................................................................................103
4.5. Revizuirea și actualizarea ...................................................................................103

CONCLUZII.............................................................................................................104
BIBLIOGRAFIE......................................................................................................105

3
CAP.1 IDENTIFICAREA PREVEDERILOR LEGISLATIVE REFERITOARE
LA RAPORTURILE DE MUNCĂ

I PREVEDERILE CODULUI MUNCII DIN 2003 (actualizat la 13 august 2018)

1.a. Principiile fundamentale ale raporturilor de muncă

Principiile fundamentale ale dreptului muncii sunt denumite de Codul muncii principii
fundamentale şi sunt prevăzute la Capitolul II al Titlului I (art.3-9). Acestea sunt:
– neîngrădirea dreptului la muncă şi libertatea muncii;
– egalitatea de tratament şi interzicerea discriminării;
– negocierea condiţiilor de muncă;
– protecţia salariaţilor;
– consensualitatea şi buna credinţă;
– asocierea liberă a salariaţilor, precum şi a angajatorilor;
– dreptul la grevă.

Neîngrădirea dreptului la muncă şi libertatea muncii Art.41 alin.1 din legea fundamentală
dispune: „Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.
Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă”.
Art.3 şi art.4 din Codul muncii,dezvoltând dispoziţiile constituţionale şi conform normelor
internaţionale, consacră principiul neîngrădirii dreptului la muncă şi libertatea muncii34.
Deşi, legislaţia actuală nu mai consacră direct dreptul la muncă, aşa cum s-a arătat în
literatura juridică35, există temeiuri pertinente şi convingătoare pentru a denumi dreptul consacrat
de art.38 din Constituţie dreptul la muncă .

Libertatea muncii, din punct de vedere juridic, presupune dreptul persoanei de a alege
singură şi liberă profesia, dacă munceşte sau nu, unde, pentru cine şi în ce condiţii. Ea se manifestă
prin caracterul convenţional al tuturor formelor raportului juridic de muncă. De asemenea, libertatea
muncii este asigurată prin reglementarea încetării contractului de muncă din iniţiativa salariatului.
Dreptul la muncă, fiind, sub un anumit aspect, o expresie a libertăţii şi personalităţii umane,
în complexitatea dimensiunilor sale juridice, este firesc ca o persoană să nu poată fi obligată să
desfăşoare o muncă ori să muncească într-un anumit loc de muncă.
Drept consecinţă, libertatea muncii exclude munca forţată sau obligatorie.

Potrivit art.3 alin.4 din Codul muncii, orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea
dispoziţiilor cu privire la libertatea muncii este nul de drept. Având în vedere că în dreptul nostru nu
există nulitate de drept, textul consacră numai o nulitate absolută expresă, constatată ca atare de
instanţa judecătorească competentă.

Egalitatea de tratament şi interzicerea discriminării

Acest principiu îşi are izvorul în art.16 alin.1 din Constituţie,potrivit căruia „Cetăţenii sunt
egali în faţa legii şi a autorităţilor publice,fără privilegii şi fără discriminări” şi în art. 41 alin. 4,
conform căruia „La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii”.
Egalitatea de tratament funcţionează atât în ceea ce priveşte salariaţii, dar şi angajatorii.
Fiecare angajator trebuie să nu îşi discrimineze proprii salariaţi pe nici un motiv, la încheierea,
executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de muncă. Egalitatea de tratament
presupune şi că organizaţiile salariaţilor (sindicatele) teritoriale, pe grupuri de unităţi, ramuri sau la

4
nivel naţional trebuie să nu îi trateze diferit pe angajatori sau asociaţiile acestora. Acelaşi
comportament se cere şi angajatorilor ori asociaţilor patronale faţă de organizaţiile sindicale.
La rândul lor, autorităţile publice (Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, Inspecţia
muncii, ministerele etc.) trebuie să trateze de pe aceleaşi poziţii de egalitate – fără nici o
discriminare, salariaţi şi angajatori,organizaţiile acestora, să nu-i avantajeze pe unii şi să-i
discrimineze pe alţii.
Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat bazată pe criterii de
sex, orientare sexuală, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, etnie, religie, opţiune politică, origine
socială, handicap, apartenenţă sau activitate sindicală.

Negocierea condiţiilor de muncă

Art.41 alin.5 din Constituţie garantează dreptul la negocieri colective în materie de muncă,
drept reluat de art. 6 alin.2 şi de art. 39 alin.1 lit.k) din Codul muncii care prevede dreptul
salariaţilor la negociere colectivă şi individuală.
Negocierea colectivă se concretizează în contractul colectiv de muncă, iar cea individuală în
contractul individual de muncă. Dreptul muncii devine astfel un drept negociat, de origine
convenţională, creat de cele două părţi – angajatori şi salariaţi – în funcţie de condiţiile economice
şi sociale, precum şi de interesele lor.

Protecţia salariaţilor

Art.22 din Constituţie garantează dreptul la integritate fizică şi psihică al persoanei. Art. 41
alin.2 din Constituţie dispune: „Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială.

Acestea privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi tinerilor,


instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit,
prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii
specifice, stabilite prin lege”.

În acelaşi sens, art.6 alin.1 din Codul muncii statorniceşte: „Orice salariat care prestează o
muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de
securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o
discriminare”.
Titlul V al Codului (art.171 -187) priveşte sănătatea şi securitatea în muncă. Potrivit art. 171
alin. 1 din Codul muncii angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea
vieţii şi sănătăţii salariaţilor.

Consensualitatea şi buna credinţă

Potrivit art. 8 alin.1 din Codul muncii, „relaţiile de muncă se bazează pe principiul
consensualităţii şi al bunei credinţe”.
Raporturile juridice de muncă, fie ele individuale sau colective, au caracter consensual (solo
consensu), deoarece manifestarea de voinţă a părţilor este suficientă şi determinantă în naşterea
acestor raporturi. Dar şi derularea acestor raporturi este guvernată de principiul consensualităţii, din
moment ce – conform art.8 alin.2 din Codul muncii – participanţii la raporturile juridice de muncă
se vor informa şi consulta reciproc, pe toată durata existenţei acestora.
Buna credinţă înseamnă, în esenţă, exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor în
consens cu valorile morale, respectiv cu loialitate, cu prudenţă, cu respectarea ordinii de drept, fără
acţiuni intempestive, potrivnice caracterului temperat, raţional, al conduitei subiectelor de drept.

Opusul bunei-credinţe îl constituie reaua-credinţă. Acolo unde încetează buna-credinţă se

5
pătrunde în zona relei-credinţe, adică, după caz, a abuzului de drept, a fraudei la lege sau a dolului
ori violenţei.

Asocierea liberă a salariaţilor, precum şi a angajatorilor

Dreptul la libera asociere este consacrat de Legea fundamentală.


Astfel, art.40 alin.1 din Constituţie prevede: „Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice,
în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere”.
Făcând aplicarea normei constituţionale, art.7 din Codul muncii dispune: „Salariaţii şi
angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor lor profesionale,
economice şi
sociale”.

Dreptul la grevă

Art.43 alin.1 din Legea fundamentală statorniceşte: „Salariaţii au dreptul la grevă pentru
apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale”. Acest text este preluat de art.250 din Codul
muncii.
Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă stabileşte condiţiile de
declanşare, desfăşurare, suspendare şi încetare a grevei.

1.b. Contractul de muncă: definiție, trăsături, elemente componente

Contractul individual de muncă este contractul in temeiul căruia o persoană fizică, denumită
salariat, se obligă să presteze muncă pentru si sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau
juridică, in schimbul unei remunerații denumite salariu.
Pornind de la definiția dată contractului individual de muncă se pot sublinia următoarele
trăsături caracteristice ale acestuia:
- contractul individual de muncă este un act juridic, adică o manifestare de voință a două
persoane in scopul stabilirii de drepturi si obligații ce alcătuiesc conținutul unui raport juridic
de muncă.
- contractul individual de muncă este sinalagmatic, intrucat dă nastere la drepturi si obligații
reciproce intre părți.
- contractul individual de muncă este consensual, pentru că se incheie prin simplul acord de
voință intre părți;
- contractul individual de muncă este oneros, deoarece părțile realizează reciproc o
contraprestație in schimbul aceleia pe care s-a obligat să o efectueze in favoarea celuilalt.
- contractul individual de muncă este intuitu personae, căci atat salariatul cat si angajatorul
trebuie să intrunească anumite calități, eroarea asupra persoanei constituind un viciu de
consimțămant care duce la anularea contractului.
- contractul individual de muncă este cu executare succesivă, ceea ce inseamnă că executarea
lui se realizează in timp.
- contractul individual de muncă este un contract numit, deoarece este reglementat amănunțit
prin normele dreptului muncii.

6
Contractul individual de muncă trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente:
identitatea părţilor, durata contractului, locul de muncă, felul muncii, durata muncii, concediul,
salarizare, drepturi specifice legate de sănătate şi securitate în muncă, alte clauze referitoare la
perioada de probă, perioada de preaviz, clauza cu privire la formarea profesională, clauza de
neconcurenţă, clauza de mobilitate, clauza de confidenţialitate, etc., drepturi şi obligaţii generale ale
părţilor, dispoziţii finale.
În cazul în care persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să își
desfășoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligația de a-i comunica în timp util, înainte de
plecare, informațiile prevăzute la art. 17 alin. (3), precum și informații referitoare la:
a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;
b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum și modalitățile de plată;
c) prestațiile în bani și/sau în natură aferente desfășurării activității în străinătate;
d) condițiile de climă;
e) reglementările principale din legislația muncii din acea țară;
f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viața, libertatea sau siguranța
personală;
g) condițiile de repatriere a lucrătorului, după caz.

În afara clauzelor esențiale prevăzute la art. 17, între părți pot fi negociate și cuprinse în
contractul individual de muncă și alte clauze specifice. Sunt considerate clauze specifice, fără ca
enumerarea să fie limitativă: clauza cu privire la formarea profesională, clauza de neconcurență,
clauza de mobilitate, clauza de confidențialitate.
O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată
faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea prevederilor atrage
nulitatea contractului individual de muncă.
Competența și procedura de eliberare a certificatului medical, precum și sancțiunile
aplicabile angajatorului în cazul angajării sau schimbării locului ori felului muncii fără certificat
medical sunt stabilite
prin legi speciale.
Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisă. La angajarea în domeniile
sănătate, alimentație publică, educație și în alte domenii stabilite prin acte
normative se pot solicita și teste medicale specifice.
Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor
profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea. Modalitățile în care urmează să se
realizeze verificarea prevăzută la alin. (1) sunt stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil, în
statutul de personal - profesional sau disciplinar - și în regulamentul intern, în
măsura în care legea nu dispune altfel.
Informațiile cerute, sub orice formă, de către angajator persoanei care solicită angajarea cu
ocazia verificării prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia
capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum și aptitudinile profesionale.
Angajatorul poate cere informații în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foștii
săi angajatori, dar numai cu privire la activitățile îndeplinite și la durata angajării și numai cu
încunoștințarea prealabilă a celui în cauză.

7
1.c. Contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată (încheiere,
modificare, clauze, suspendare, încetare, etc.)

Durata nedeterminată a contractului nu afectează interesele salariatului ci, dimpotrivă,


constituie o măsură de protecţie pentru el, având menirea de a asigura dreptul la stabilitate în muncă.
De asemenea, nu afectează nici interesele angajatorului, asigurându-se astfel o mai bună planificare
şi organizare a muncii, o modelare şi perfecţionare a calificării personalului.
Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se
poate stabili o perioada de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi
de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. Verificarea aptitudinilor
profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei
de probă de maximum 30 de zile calendaristice.
În cazul muncitorilor necalificaţi, perioada de probă are caracter excepţional şi nu poate depăşi 5
zile lucrătoare. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ se încadrează, la debutul lor în profesie, pe
baza unei perioade de proba de cel mult 6 luni. Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă,
contractul individual de muncă poate înceta, printr-o notificare scrisă, la iniţiativa oricăreia dintre
părţi. Pe durata perioadei de probă salariatul se bucura de toate drepturile şi are toate obligaţiile
prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern,
precum şi în contractul individual de muncă. Pe durata executării unui contract individual de muncă
nu poate fi stabilită decât o singura perioadă de probă.
Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care acesta
debutează la acelaşi angajator într-o noua funcţie sau profesie ori urmează să presteze activitatea
într-un loc de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase.
Neinformarea salariatului anterior încheierii sau modificării contractului individual de
muncă cu privire la perioada de probă, duce la decăderea angajatorului din dreptul de a verifica
aptitudinile salariatului printr-o asemenea modalitate. Perioada de probă constituie vechime în
muncă.
Angajarea succesivă a mai mult de trei persoane pe perioade de probă pentru acelaşi post
este interzisă.
Modificarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților.
Cu titlu de excepție, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă
numai în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod.
Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele
elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condițiile de muncă;
e) salariul;
f) timpul de muncă și timpul de odihnă.
Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea
salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.
Pe durata delegării, respectiv a detașării, salariatul își păstrează funcția și toate celelalte
drepturi prevăzute în contractul individual de muncă. Delegarea reprezintă exercitarea temporară,

8
din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor
de serviciu în afara locului său de muncă.
Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni
și se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu
acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru
sancționarea disciplinară a acestuia.

Suspendarea contractului individual de muncă


Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părților
sau prin actul unilateral al uneia dintre părți.
Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de
către salariat și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator.
Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților decât cele
prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de
muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne.
În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile
salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa
de salariat.
De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de
încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează.
În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au
legătură cu încheierea, modificare , executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu
excepția situațiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.

Încetarea contractului individual de muncă


Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
1 . De drept;
2 . Ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea;
3 . Ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ
prevăzute de lege.

Contractul individual de muncă existent încetează de drept:


a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum și în cazul
dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul și-a încetat existența
conform legii;
b) la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de declarare a morții sau a punerii
sub interdicție a salariatului sau a angajatorului persoană fizică;
c) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de
cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de
gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea
vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în
cazul invalidității de gradul
I sau II;

9
Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din inițiativa
angajatorului. Concedierea poate fi dispusă pentru motive care țin de persoana salariatului sau
pentru motive care nu țin de persoana salariatului.
Concedierea pentru săvârșirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de
disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării
disciplinare prealabile și în termenele stabilite de prezentul cod.
Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. d) poate fi dispusă numai
după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul
colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.

Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea


contractului individual de muncă determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat,
din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. Desființarea locului de muncă
trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă
Prin concediere colectivă se înțelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile
calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu țin de persoana salariatului, a unui număr de:
1. Cel puțin 10 salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați mai mult de 20
de salariați și mai puțin de 100 de salariați;
2. Cel puțin 10% din salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin
100 de salariați,dar mai puțin de 300 de salariați;
3. Cel puțin 30 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 300
de salariați.

În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt
sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.
Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare
scrisă,
comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de
preaviz.
Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a
înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă.
Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
Termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau,
după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 20 de
zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare
pentru salariații care ocupă funcții de conducere. Pe durata preavizului contractul individual de
muncă continuă să își producă toate efectele

10
Angajator : S.C. Vinifera S.R.L.
Adresa : Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău
Înregistrată la : Registrul Comerţului din Bacău sub nr. J04/70/1991
C.U.I. : 950264
Telefon : 0234210441

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat şi înregistrat sub nr. 21/2018 în registrul general de evidenţă a salariaţilor

A. Părţile contractului
Angajator - Persoana juridică/fizică S.C. Vinifera S.R.L., cu sediul/domiciliul în Strada Bogdănești, nr. 10,
Sat Trebeș, Județul Bacău, înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din Bacău, sub numărul
J04/70/1991, cod fiscal 950264, telefon 023210441, reprezentată legal prin Vrabie Emanuela, în calitate de unic
asociat,
şi
salariatul/salariata – domnul/doamna Butacu Marian, domiciliat(ă) în localitatea Bacău, str. Nordului nr. 8,
judeţul Bacău, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ZC, nr. 043538, eliberat/eliberată
de SPCLEP Bacău la data de 27.07.2014, CNP 1960701046218, autorizație de muncă seria BC nr. 000459 din data
15/09/2016,
am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului: Obiectul prezentului contract individual de muncă constă în prestarea muncii de
către Salariată pentru și sub autoritatea Societătii INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A, în calitate de
angajator,în schimbul drepturilor salariale și de altă natură acordate în conformitate cu prezentul contract individual de
muncă.
C. Durata contractului:
a) nedeterminată, salariatul/salariata Butacu Marian urmând să înceapă activitatea la data de 15.09.208;

D. Locul de muncă
1. Activitatea se desfăşoară la biroul din sediul social organizat al angajatorului S.C. Vinifera S.R.L.

E. Felul muncii
Funcţia/meseria Analist Financiar, cod 2413 conform Clasificării Ocupaţiilor din România;

F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

F1. Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului:


Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului sunt prezentate în fișa postului anexată contractului
de muncă.

G. Condiţii de muncă:
Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/20100
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

H. Durata muncii:

11
1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi 40 ore/săptămână.
a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează 8 ore zi;
b). Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă
aplicabil.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihnă este de 21 zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă
întreagă, fracţiune de normă). Durata concediului anual de odihnă se calculeaza in functie de
prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (cu modificarile si completarile ulterioare).
De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de 10 zile .

J. Salarizare:
1. Salariul de bază lunar brut: 5500 lei;
2. Alte elemente constitutive:
a). sporuri 0 lei;
b). indemnizaţii 0 lei;
c). alte adaosuri 0 lei;
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu
se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un
spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii.
4. Data la care se plăteşte salariul este data de 5 a fiecărei luni .

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă:


a). echipament individual de protecţie .......................................;
b). echipament individual de lucru .............................................;
c). Materiale igienico-sanitare ................................................…;
d). alimentaţie de protecţie .....................................…;
e). alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în
muncă ......................................... .

L. Alte clauze:
a). perioada de proba este de 30 de zile calendaristice;
b). perioada de preaviz în cazul concedierii este de 21 zile lucrătoare, conform Legii nr.
53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
c). perioada de preaviz în cazul demisiei este de 21 zile lucrătoare, conform Legii nr.
53/2003 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare sau Contractului colectiv de
muncă aplicabil;
d). în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile
prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul
individual de muncă;
e). alte clauze.

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:

12
1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;


b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f) dreptul la acces la formare profesională;
g) dreptul la concediu de acomodare cu durata de maximum un an (in cazul procedurii
adoptiei) – conform prevederilor Codului Muncii (cu modificarile si completarile ulterioare).

2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin
conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare,
potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
d) sa stabilească obiectivele de performanta individuala a salariatului;

4. Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior


începerii activitatii;
a1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din
contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului,
respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie
si specialitate;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;

N. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr.
53/2003 - Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul

13
angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. J04/70/1991 la
Inspectoratul Teritorial de Munca a judeţului/municipiului Bacău/Ministerul Muncii şi Solidarităţii
sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual
de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepția
situațiilor in care o asemenea modificare este prevăzuta in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea


prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească
competentă material şi teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,
S.C. Vinifera S.R.L.
Semnatura………………
Data 15.09.2018
Reprezentant legal,
Vrabie Emanuela

Angajator,
S.C. Vinifera S.R.L.

Am primit un exemplar,
Nume si prenume : Butacu Marian

Semnatura……………… Data …………………….

14
1.d Contractul individual de muncă pe perioadă determinată
Prin derogare de la regula reprezentată de încheierea contractului individual de muncă pe
durată nedeterminată, angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de
lege,personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată (art. 82, Codul Muncii).
Contractul individual de muncă pe durată determinată se încheie:
- -numai în formă scrisă;
- -cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.

Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare
de 36 de luni. (art. 84). Între aceleaşi părţi se pot încheia succesivcel mult 3 contracte individuale de
muncă pe durată determinată.Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în
termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinatăsunt considerate
contracte succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.
Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit şi după expirarea
termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării unui proiect, program sau
unei lucrări.
Contractul individual de muncă pe durată determinată încetează:
- de drept;
- ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
- ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ
prevăzute de lege. (art. 55)

Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele
cazuri: (art. 83)
- înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei
în care acel salariat participă la grevă;
- creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;
- desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
- în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza
temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
- angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile
de pensionare pentru limită de vârstă;
- ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al
organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
- angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe sau în alte cazuri prevăzute expres
de legi speciale.

Modificarea CIM.
Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are
obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu
privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.
- Orice modificare a unuia dintre elementele contractului în timpul executării contractului
individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii
modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod
expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.

15
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Poate fi prelungit, în condiţiile pe care le arătăm mai jos, şi după expirarea termenului iniţial,
cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări –
deci, pe toată durata programului, proiectului etc.
- Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe
durată determinată. Există, aici, derogări pentru personalul instituţiilor de spectacole sau
concerte, precum şi pentru participanţi la activitatea sportivă.
- Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la
încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte
succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.

Condiţii pentru contractul pe durată determinată.


Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în
următoarele cazuri:
- a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia
situaţiei în care acel salariat participă la grevă;
- b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;
- c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
- d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a
favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
- e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte
condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;
- f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al
organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
- g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
- h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări,
proiecte sau programe.

Durata totală.
Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai
mare de 36 de luni, ceea ce, la contractele succesive înseamnă 3 ani plus încă doi.

Înlocuirea salariatului titular suspendat.


În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a
înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului
va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului
individual de muncă al salariatului titular.

Perioada de probă.
Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei
perioade de probă, care nu va depăşi:
- a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;
- b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6
luni;

16
- c)2 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6
luni;
- d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată
a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

17
Angajator : S.C. Vinifera S.R.L.
Adresa : Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău
Înregistrată la : Registrul Comerţului din Bacău sub nr. J04/70/1991
C.U.I. : 950264
Telefon : 0234210441

CONTRACT DE MUNCĂ TEMPORARĂ1

Data încheierii contractului 15.09.2018


Părţile contractului:
Agent de muncă temporară persoană juridică cu sediul în Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș,
Județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerţului/autorităţile administraţiei publice din Bacău sub
nr. J04/70/1991, C.U.I. 950264, telefon 0234210441, reprezentată legal prin dna/dl Vrabie
Emanuela în calitate de director general/administrator
şi
Salariatul/salariata temporar(ă) – Butacu Marian, domiciliat(ă) în localitatea Bacău, str. Nordului
nr. 8, judeţul Bacău, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ZC, nr.
043538, eliberat/eliberată de SPCLEP Bacău la data de 27.07.2014, CNP 1960701046218,
autorizație de muncă seria BC nr. 000459 din data 15/09/2016, deţinând calificarea de inginer
agronom-economist, am încheiat prezentul contract de muncă temporară în următoarele condiţii
asupra cărora am convenit:

Art. 1. Obiectul contractului


Misiunea de muncă temporară constă în prestarea muncii de către salariat pentru și sub autoritatea
angajatorului, în condiţiile şi parametrii prevăzuţi în actul adiţional la prezentul contract 2.
Utilizatorul prezentei misiuni de muncă temporară este S.C. Vinifera S.R.L., înregistrată la registrul
comerţului/autorităţile administraţiei publice din Bacău sub nr. J04/70/1991, cod fiscal 950264,
telefon 0234210441.

Art. 2. Durata contractului


Durata prezentului contract de muncă temporară este de 6 luni3, pe perioada cuprinsă între data de
15.09.2018 şi data de 15.03.2019.
Contractul va putea fi prelungit, pentru cauze determinate de apariția unei noi misiuni de muncă,
pentru o perioadă de maximum 3 luni4.

Art. 3. Locul de muncă


Activitatea se desfăşoară la sediul utilizatorului din localitatea Bacău str. Bogdănești nr. 10 .

Art. 4. Felul muncii


Meseria: analist financiar, conform Clasificării ocupaţiilor din România, cod: 2413 .

Art. 5. Atribuţiile postului


Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

Art. 6. Condiţii de muncă

18
Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.

Art. 7. Durata muncii


O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână.
Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări
urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

Art. 8. Concediul
Durata concediului anual de odihnă este de 12 zile lucrătoare.

Art. 9. Salariul:
Salariul de bază lunar brut: 4000 lei
Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează
ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la
salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.
Data la care se plăteşte salariul este 5 ale fiecărei luni.

Art. 10. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:
a) echipament individual de protecţie;
b) echipament individual de lucru.

Art. 11. Alte clauze:


a) perioada de probă este de 15 zile;
b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de 14 zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 –
Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de 14 zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 –
Codul muncii sau contractului colectiv de muncă.

Art. 12. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor

1. Salariatul temporar are, în principal, următoarele drepturi:


a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă5 ;
f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.

2. Salariatului temporar îi revin, în principal, următoarele obligaţii:


a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform
fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţă de agentul de muncă temporară în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitatea utilizatorului;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

19
3. Agentul de muncă temporară are, în principal, următoarele drepturi:
a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) să aplice sancţiuni disciplinare, la sesizarea utilizatorului, în urma constatării săvârşirii de abateri
disciplinare – potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.

4. Agentului de muncă temporară îi revin, în principal, următoarele obligaţii:


a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din
contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor
de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

Art. 13. Dispoziţii finale


Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr.
53/2003 – Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul
angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. J04/70/1991 la Direcţia
generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului/municipiului Bacău/Ministerul Muncii, Familiei
şi Egalităţii de Şanse.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului de muncă temporară
impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 14. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea
prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă
material şi teritorial, potrivit legii.

AGENT DE MUNCĂ TEMPORARĂ6, SALARIAT TEMPORAR,

Director general/Administrator

Note:
1
Se încheie în temeiul capitolului VII art. 88-102 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat.
2
Contractul de muncă temporară se încheie de obicei pe durata unei singure misiuni, dar legea permite încheierea acestuia şi pentru
mai multe misiuni.Durata unei misiuni nu poate depăşi 24 luni, cu posibilitate de prelungire la 36 luni. Dacă contractul s-a încheiat
pentru mai multe misiuni, toate însumate nu pot depăşi 36luni.
3
Maximum 24 luni.
4
Durata iniţială şi durata prelungirii, însumate, nu pot depăşi 36 luni.
5
Pe parcursul misiunii, de asigurarea securităţii, sănătăţii şi igienei în muncă a salariatului temporar răspunde utilizatorul.
6
Înfiinţat în temeiul H.G. nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de
muncă temporară, publicată în M.Of. nr. 589 din 1 iulie 2004, modificată prin H.G. nr. 226/2005, publicată în M.Of.nr. 277 din 4
aprilie 2005.

20
1.e. Munca prin agent de muncă temporară

Munca prin agent de muncă temporară este munca prestată de un salariat temporar care a încheiat un
contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară și care este pus la dispoziția
utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea și conducerea acestuia din urmă.

Salariatul temporar este persoana care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de
muncă temporară, în vederea punerii sale la dispoziția unui utilizator pentru a lucra temporar sub
supravegherea și conducerea acestuia din urmă.
Agentul de muncă temporară este persoana juridică, autorizată de Ministerul Muncii, Familiei și
Protecției Sociale, care încheie contracte de muncă temporară cu salariați temporari, pentru a-i pune
la dispoziția utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilită de contractul de punere la dispoziție
sub supravegherea și conducerea acestuia. Condițiile de funcționare a agentului de muncă temporară,
precum și procedura de autorizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Alături de contractele de muncă pe durată determinată și de muncă pe timp parțial, munca prin agent
de muncă temporar reprezintă instrumentele prin care se pune în practică ideea flexisecurității, adică
flexibilizarea raporturilor de muncă, adică diversificarea tipurilor de relații de muncă, și în același
timp asigurarea unui număr suficient de locuri de muncă, ce ar permite aceasta flexibilizare. La
nivel european munca prin agent de mucnă temporar a fost reglementată în doi timpi și anume inițial
daor protecția sănătății și securității lucrătorilor cu contract individual de muncă pe durată
determinată sau un raport de muncă temporară, pentru ca apoi să se reglementeze, la nivel comunitar,
munca prin agent de muncă temporar ca o alternativă a contractului individual de muncă pe durată
nedeterminată și în completarea contractelor pe durată determinată și pe timp parțial.
Durata misiunii de muncă temporară poate fi prelungită pe perioade succesive care, adăugate la
durata inițială a misiunii, nu poate conduce la depășirea unei perioade de 36 de luni.
Condițiile în care durata unei misiuni de muncă temporară poate fi prelungită sunt prevăzute în
contractul de muncă temporară sau pot face obiectul unui act adițional la acest contract.
Prin raportare la necesitatea înfăptuirii principiului flexisecurității în raporturile de muncă, ce
presupune inclusiv flexibilizarea condițiilor de prestare a muncii prin agent de muncă temporară,
precum și prin raportare la faptul că Directiva nr. 2008/104/CE nu stabilește o limită de timp în
această materie, legiuitorul român a dublat termenul maxim – de la 12 la 24 de luni – pentru care
poate fi stabilită misiunea de muncă temporară. În prezent durata misiunii de muncă temporară
poate fi prelungită pe perioade succesive – față de o singură dată, cum se reglementa anterior Legii
nr. 40/2011 – care, adăugate la durata inițială a misiunii, nu pot conduce la depășirea unei perioade
de 36 de luni (față de 18 luni, cum se reglementa anterior Legii nr. 40/2011).

Agentul de muncă temporară pune la dispoziția utilizatorului un salariat angajat prin contract de
muncă temporară, în baza unui contract de punere la dispoziție încheiat în formă scrisă.
Contractul de punere la dispoziție trebuie să cuprindă:
a)durata misiunii;
b)caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesară, locul executării misiunii și
programul de lucru;
c)condițiile concrete de muncă;
d)echipamentele individuale de protecție și de muncă pe care salariatul temporar trebuie să le
utilizeze;

21
e)orice alte servicii și facilități în favoarea salariatului temporar;
f)valoarea comisionului de care beneficiază agentul de muncă temporară, precum și remunerația la
care are dreptul salariatul;
g)condițiile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispoziție de un agent de
muncă temporară.

1.f. Contractul individual de muncă cu timp parțial

Contractul individual de muncă cu timp parţial este un tip de contract individual de muncă
utilizat de angajatori, pentru a încadra în muncă salariați de a căror activitate nu este nevoie timp de
8 ore/zi. Astfel, încadrarea unui salariat cu fracțiune de normă asigură realizarea sarcinilor specifice
unui post cu activitate redusă, în baza unui contract individual de muncă. Acest lucru asigură
protecție ambelor părți (angajat și angajator) și o realizare optimă a sarcinilor specifice postului.

Conform art. 103 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii salariatul cu fracţiune de normă este
salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară,
este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil.

Legislația comunitară, prin Directiva nr. 97/81/C.E. privind acordul-cadru asupra muncii cu timp
parţial, defineşte „lucrătorul cu timp parţial” ca fiind „un salariat a cărui durată normală de muncă,
calculată săptămânal sau în medie pe o perioadă de angajare ce poate ajunge până la un an, este
inferioară celei a unui lucrător cu normă întreagă comparabil” (clauza 3 pct. 1).

Noțiunea de „fracțiune de normă” menționată în art. 103 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii
are același conținut cu noțiunea de „timp parțial”. În limbajul normativ se utilizează, pe lângă
expresiile „fracţiune de normă” şi „timp parţial de muncă” şi expresia „timp redus de
muncă”. Această ultimă noțiune este diferită de celelalte două, întrucât prin introducerea ei
legiuitorul a avut în vedere asigurarea protecţiei anumitor categorii de salariaţi, în principal în ceea
ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă. Diferenţa dintre „salariatul cu fracţiune de normă” și
cel cu „timp redus de muncă” constă în aceea că cel din urmă este asimilat salariatului cu normă
întreagă. (De exemplu, tinerii în vârstă de până la 18 ani, în cazul cărora durata timpului de muncă
este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână).

Contractul individual de muncă cu timp parţial cuprinde, în afara elementelor prevăzute la art. 17
alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, specifice fiecărui contract de muncă,
următoarele elemente obligatorii:

a) durata muncii şi repartizarea programului de lucru;

b) condiţiile în care se poate modifica programul de lucru;

c) interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte
lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora.

22
1.g. Munca la domiciliu

Sunt considerați salariați cu munca la domiciliu acei salariați care îndeplinesc, la domiciliul lor,
atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin,
salariații cu munca la domiciliu își stabilesc singuri programul de lucru.
Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în
condițiile stabilite prin contractul individual de muncă.
Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă și conține,),
următoarele:
a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;
b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului
său și modalitatea concretă de realizare a controlului;
c) obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz,
al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum și al produselor finite pe
care le realizează.
Salariatul cu munca la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege și prin
contractele colective de muncă aplicabile salariaților al căror loc de muncă este la sediul
angajatorului. Prin contractele colective de muncă și/sau prin contractele individuale de muncă se
pot stabili și alte condiții specifice privind munca la domiciliu, în conformitate cu legislația în
vigoare.

1.h.Clauze specifice contractului individual de muncă

Clauza de neconcurenţă apare ca fiind pe prim plan în cadrul contractului individual de


muncă . O clauză de neconcurenţă este inadmisibilă pe perioada existenţei contractului individual de
muncă, de vreme ce obligaţia legală de fidelitate, prevăzută de art. 39 alin. (2) lit. d) din Codul
muncii, include şi obligaţia de neconcurenţă. Pentru a-şi produce efectele, clauza menţionată este
supusă unor condiţii, prevăzute expres în art. 21 alin. (2) şi (3), art. 22 şi art. 23 din Codul muncii.
Esenţial este ca această clauză să fie prevăzută expres în contract, înscrisă, fie iniţial cu ocazia
încheierii lui, fie ulterior pe parcursul executării sale.
Prin clauza de confidenţialitate, potrivit art. 26 alin. (1) din Codul muncii, părţile convin ca,
pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau
informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite în
regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de
muncă.Reglementarea clauzei de confidenţialitate se justifică prin aceea că părţile, cu ocazia
încheierii şi apoi a executării contractului, iau cunoştinţă despre date şi informaţii provenind de la
fiecare dintre ele. Unele dintre acestea au, evident, un caracter confidenţial.
Clauza de mobilitate este reglementată de art. 25 din Codul muncii. Părţile pot stabili, în
considerarea specificului muncii, ca executarea obligaţiilor de serviciu de către salariat să nu se
realizeze într-un loc stabil de muncă, beneficiind, în schimb, de prestaţii suplimentare în bani sau în

23
natură.Mobilitatea locului de muncă poate să exprime: fie o situaţie determinată strict de specificul
muncii; fie o situaţie determinată de voinţa părţilor.
Prin intermediul clauzei de restricţie a timpului liber, salariatul se obligă ca în timpul său liber, o
anumită perioadă, să răspundă operativ convocării şi să se prezinte la locul de muncă în termenul
convenit pentru a îndeplini o anumită sarcină de serviciu. În schimbul acestei obligaţii, angajatorul
poate plăti un spor la salariu sau compensa perioada respectivă cu timp liber corespunzător etc.
Prin clauza de prestare a orelor suplimentare, iniţiată, desigur, de angajator salariatul îşi dă
acordul de a presta în mod regulat ore suplimentare şi nu excepţional (în lipsa unei astfel de clauze
pentru prestarea orelor suplimentare trebuie salariatul trebuie să-şi dea în fiecare caz acordul).
Prin clauză (obligaţia) de rezervă, salariatul se obligă: să nu formuleze aprecieri critice, orale sau în
scris, asupra clienţilor, organismelor sau asociaţiilor profesionale din care face parte angajatorul; să
nu formuleze astfel de aprecieri la adresa altor societăţi comerciale cu care intră în contact, chiar
dacă societăţile respective nu sunt decât potenţiali clienţi ai angajatorului său; să nu formuleze
aprecieri personale, să nu facă nicio declaraţie despre o persoană sau o autoritate publică aflată în
conflict cu angajatorul; să nu se exprime public cu privire la Iitigiile/conflictele în care este parte
angajatorul său, aflate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj.

24
ACT ADIŢIONAL (GENERAL)
nr. 1 / 19.03.2019
la contractul individual de muncă nr 55 /2018
înregistrat ITM BACĂU sub nr. A23/15.09.2018
în registrul general de evidenţă a salariaţilor

Părţile:

Angajatorul – Persoana juridică / fizică S.C. Vinifera S.R.L., cu sediul/domiciliul în Strada Bogdănești, nr.
10, Sat Trebeș, Județul Bacău, înregistrată la registrul comerţului / autorităţile administraţiei publice din
Bacău, sub numărul J04/70/1991, cod unic de înregistrare 950264, telefon 0234210441, reprezentată legal
prin Emanuela Vrabie, în calitate de administrator.
şi
salariatul/salariata –D-na/D-nul,Butacu Marian domiciliat/domiciliată în localitatea Bacău, str Nordului nr.
8, nr........., bl………, ap………, judeţul Bacău, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de
identitate/paşaportului seria ZC, nr. 043538, eliberat/eliberată de SPCLEP Bacău la data de 27.07.2014, CNP
1960701046218

B. Părţile convin asupra modificării următoarelor clauze din contractul individual de muncă:
Salariul de bază brut este de 5500 lei.
Noua valoare a salariului de bază este de 6500 lei.

C. Clauzele prezentului act adiţional vor produce efecte începând cu data de 20.03.2019

ANGAJATOR, SALARIAT,

………………… ……………….

25
Angajator : S.C. Vinifera S.R.L.
Adresa : Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău
Înregistrată la : Registrul Comerţului din Bacău sub nr. J04/70/1991
C.U.I. : 950264
Telefon : 0234210441

ACT ADIŢIONAL CU CLAUZĂ DE NECONCURENŢĂ


la contractul individual de muncă nr 55 / 2018
înregistrat ITM Bacău sub nr. A23/15.09.2018
înregistrul general de evidenţă a salariaţilor

Părţile clauzei de neconcurenţă:


Angajator persoană juridică/fizică cu sediul/domiciliul în Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul
Bacău, înregistrată la Registrul Comerţului/autorităţile administraţiei publice din Bacău sub nr. J04/70/1991,
C.U.I. 950264, telefon 0234210441, reprezentată legal prin dna/dl Vrabie Emanuela în calitate de director
general/administrator
şi
Salariatul/salariata – dl/dna Butacu Marian domiciliat/domiciliată în localitatea Bacău, str. str Nordului nr.
8 bl. ...... sc. ...... et. ...... ap. ......sector/judeţul Bacău posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de
identitate/paşaportului seria ZC nr. 043530 eliberat/eliberată de SPCLEP Bacău la data de 27.07.2014 CNP
1960701046218 încadrat pe postul de Analist financiar.

Art. 1. Dl Butacu Marian se obligă ca, după încetarea prezentului contract individual de muncă, să nu
desfăşoare pe teritoriul municipiului Bacău şi al judeţelor limitrofe activităţi concurenţiale cu cele desfăşurate
de către Angajatorul persoană juridică/fizică.

Art. 2. În sensul prezentei clauze, prin activităţi concurenţiale cu cele prestate de către
Angajator persoană juridică/fizică se înţelege:
– desfăşurarea unui comerţ concurent pe cont propriu, prin constituirea unei societăţi comerciale cu acelaşi
obiect de activitate cu al Angajatorului persoană juridică/fizică;
– achiziţionarea de acţiuni sau părţi sociale la societăţile S.C. Agricola S.A., S.C. Salbac S.R.L., precum şi la
orice alte societăţi comerciale cu acelaşi obiect de activitate cu cea a Angajatorului persoanăjuridică/fizică;
– contactarea furnizorilor, beneficiarilor, clienţilor Angajatorului persoană juridică/fizică în
nume propriu, în vederea desfăşurării unei activităţi concurenţiale cu cea a Angajatorului persoană
juridică/fizică;
– contactarea altor salariaţi ai Angajatorului persoană juridică/fizică în scopul desfăşurării, împreună cu
aceştia, a unei activităţi concurenţiale cu cea a Angajatorului persoană juridică/fizică.

Art. 3. (1) În temeiul prezentei clauze, dl Butacu Marian se obligă să nu desfăşoare activităţi concurenţiale,
în înţelesul din art. 2, în beneficiul următoarelor societăţi comerciale:

a) S.C. S.C. Agricola S.A;


b) S.C. S.C. Salbac S.R.L.;
c) S.C. Elvira S.A.

(2) De asemenea, dl Butacu Marian se obligă să nu desfăşoare activităţi comerciale, în înţelesul din art. 2, în
beneficiul altor societăţi comerciale, cu profil identic sau asemănător cu cele enumerate la alin. (1).

26
Art. 4. Angajatorul persoană juridică/fizică se obligă la plata unei indemnizaţii lunare de 50% din media
veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni de executare a prezentului contract individual de
muncă.

Art. 5. Prezenta clauză de neconcurenţă îşi va produce efectele pentru un interval de 6 luni 1 după încetarea
contractului individual de muncă.

Art. 6. Prezenta clauză de neconcurenţă nu îşi va produce efectele dacă încetarea contractului de muncă va
interveni de drept, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 56 lit. d)2, g)3, h)4 şi j)5 ori va interveni prin
concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.

Art. 7. Încălcarea prezentei clauze va atrage:


– obligarea dlui Butacu Marian la restituirea indemnizaţiei încasate ca o contraprestaţie a obligaţiei de
neconcurenţă;
– obligarea dlui Butacu Marian la plata unor despăgubiri echivalente prejudiciului produs prin încălcarea
obligaţiei de neconcurenţă. Despăgubirile nu vor putea fi mai mici de 20.000 lei.

ANGAJATOR, SALARIAT,

Persoană juridică/fizică

Director general/Administrator

Note:

1
Se poate prevedeaun interval de până la 2 ani.
2
Ca urmare a comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parţială sau
pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii
3
Ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate
4
Ca urmare a retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare p entru
exercitarea profesiei
5
Ca urmare a expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată.

27
Angajator : S.C. Vinifera S.R.L.
Adresa : Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău
Înregistrată la : Registrul Comerţului din Bacău sub nr. J04/70/1991
C.U.I. : 950264
Telefon : 0234210441

ACT ADIŢIONAL CU CLAUZĂ DE MOBILITATE


la contractul individual de muncă nr 55/2018
înregistrat ITM Bacău sub nr. A23/15.03.2019
în registrul general de evidenţă a salariaţilor

Părţile clauzei de mobilitate:

Angajator persoană juridică/fizică cu sediul/domiciliul în Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul
Bacău, înregistrată la Registrul Comerţului/autorităţile administraţiei publice din Bacău sub nr. J04/70/1991,
C.U.I. 950264, telefon 0234210441, reprezentată legal prin dna/dl Vrabie Emanuela în calitate de director
general/administrator

şi

Salariat/salariată– dl/dna Butacu Marian domiciliat/domiciliată în localitatea Bacău, str Nordului nr. 8
bl. ...... sc. ...... et. ...... ap. ......sector/judeţul Bacău posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de
identitate/paşaportului seria ZC nr. 043530 eliberat/eliberată de SPCLEP Bacău la data de 27.07.2014 CNP
1960701046218 încadrat pe postul de analist financiar

au convenit să încheie prezentul act adiţional la contractul individual de muncă, după cum urmează:

Art. 1. Începând cu data de 20.03.2019, obligaţiile de serviciu ale d-lui/d-nei Butacu Marian nu se vor mai
executa într-un loc de muncă stabil. În considerarea specificului activităţii sale, dl/dna Butacu Marian îşi va
desfăşura activitatea într-unul dintre următoarele puncte de lucru ale unităţii angajatoare:
- Aleea Vasile Alecsandri, nr 37, mun. Bacău, jud. Bacău
- Calea Moinești, nr. 21, Com. Margineni, jud. Bacău

Art. 2. Deplasările la şi între punctele de lucru vor fi preavizate cu cel puţin 7 zile lucrătoare.

Art. 3. Corelativ obligaţiei de mobilitate, dl/dna Butacu Marian va beneficia, începând de la data intrării în
vigoare a prezentei clauze, de un spor la salariu de 25% din salariul de bază, precum şi de următoarele
drepturi: decontarea cheltuielilor de transport.1

ANGAJATOR, SALARIAT,

Note:
1
Se vor avea în vedere, după caz, decontarea cheltuielilor de transport la şi între punctele de lucru, precum şi diurna şi cazarea, în
cazul deplasării la puncte de lucru situate în alte localităţi decât cea de domiciliu

28
Adresa Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău
Înregistrată la Registrul Comerţului din Bacău sub nr. J04/70/1991
C.U.I. 950264
Telefon: 0234210441

ACT ADIŢIONAL CU CLAUZĂ DE CONFIDENŢIALITATE


la contractul individual de muncă nr 55 /15.09.2018

Înregistrat la I.T.M. Bacău sub nr. A24/16.03.2019


Părţile clauzei de confidenţialitate:
Angajator persoană juridică/fizică cu sediul/domiciliul în Bacău, Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș,
Județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerţului/autorităţile administraţiei publice din Bacău sub nr.
J04/70/1991, C.U.I. 950264, telefon 0234210441, reprezentată legal prin dna/dl Vrabie Emanuela în calitate
de director general/administrator
şi
Salariat/salariată– dl/dna Butacu Marian domiciliat/domiciliată în localitatea Bacău, str Nordului nr.
8bl. ...... sc. ...... et. ...... ap. ......sector/judeţul Bacău posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de
identitate/paşaportului seria ZC nr. 043530 eliberat/eliberată de SPCLEP Bacău la data de 27.07.2014 CNP
1960701046218 încadrat pe postul de analist financiar

au convenit să încheie prezentul act adiţional la contractul individual de muncă, după cum urmează:

Art. 1. Pe toată durata existenţei contractului individual de muncă, salariatul se obligă să nu transmită date
sau informaţii confidenţiale de care a luat cunoştinţă pe cale directă sau incidentală în timpul executării
contractului individual de muncă.

Art. 2. Prin informaţii confidenţiale se înţelege, în sensul prezentei clauze, orice informaţii privitoare la
situaţia financiară a unităţii angajatoare, la proiectele de afaceri ale acesteia, la clienţii actuali şipotenţiali, la
procedeele de fabricaţie folosite, la proiectele de marketing şi promovare a produselor unităţii angajatoare,
precum şi la orice alte informaţii a căror divulgare poate conduce la prejudicierea unităţii angajatoare.

Art. 3. Obligativitatea confidenţialităţii se menţine şi după încetarea contractului individual de muncă.

Art. 4. Obligaţia prevăzută la art. 1 încetează:


- prin acordul expres al angajatorului;
- prin expirarea unui termen de 6 luni după încetarea contractului individual de muncă;
- la data la care informaţiile confidenţiale, în sensul art. 2, au devenit publice pe alte căi.

Art. 5. Angajatorul se obligă să nu divulge informaţii calificate drept confidenţiale de către salariat,
privitoare la aspectele vieţii private ale acestuia, de care a luat cunoştinţă cu prilejul derulării raportului de
muncă sau în mod incidental.

Art. 6. Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate de către oricare dintre părţi atrage obligarea celui în
culpă la plata de daune-interese corespunzătoare prejudiciului cauzat.

ANGAJATOR, SALARIAT

29
ACT ADIŢIONAL CU CLAUZĂ PENTRU FOLOSINŢĂ
AUTOVEHICULULUI LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ1
Înregistrat ITM BACĂU sub nr A23/15.09.2018
În registrul general de evidenţă a salariaţilor

Încheiat astăzi, 21.09.2018 între:

Angajator persoană juridică/fizică cu sediul/domiciliul în Bacău Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș,
Județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerţului/autorităţile administraţiei publice din Bacău sub nr.
J04/70/1991, C.U.I. 950264, telefon 0234210441, reprezentată legal prin dna/dl Emanuela Vrabie în calitate
de director general/administrator

şi

Salariatul/salariata – dl/dna Butacu Marian domiciliat/domiciliată în localitatea Bacău, Strada Bogdănești,


nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ZC
nr. 043530 eliberat/eliberată SPCLEP Bacău la data de 27.07.2014 1960701046218 permis de muncă seria
BC nr. 000459 din data de 15/09/2016 .

Art. 1. Salariatul(a) a luat în primire autovehiculul:


– felul mașină de serviciu
– marca Dacia Duster
– tipul SUV
– numărul de înmatriculare BC 95 PMB
– serie şasiu AB01CDE34F1238465
– serie motor N49-dd6
pentru folosinţă exclusivă a acestuia în interesul serviciului.

Art. 2. Salariatul se obligă:


a) să întreţină autovehiculul în stare bună de funcţionare;

b) să efectueze operaţiunile de întreţinere prevăzute de cartea tehnică;

c) să solicite introducerea lui în reparaţii – curentă sau capitală – la îndeplinirea normelor de parcurs;

d) să conducă autovehiculul pe drumurile publice în condiţiile prevăzute de normele legale, luând toate
măsurile necesare de evitare a oricărui pericol de accidentare din culpa sa;

e) să nu folosească autovehiculul peste capacitatea sa şi în interes personal;

f) să nu încredinţeze conducerea autovehiculului altor persoane (dacă autovehiculul este condus de o altă
persoană decât angajatul societăţii, în caz de accident nu primeşte nici o despăgubire);

g) să-l parcheze la sfârşitul programului în locurile stabilite de angajator;

h) în cazul unui accident:


1. Dacă salariatul este vinovat, acesta predă celui lovit o copie după tichetul de asigurare civilă obligatorie şi
se prezintă la organele de poliţie pentru constatare şi încheierea procesului-verbal.

30
2. Dacă accidentul a fost provocat de o altă persoană, salariatul va cere tichetul de asigurare şi răspundere
civilă al autovehiculului acesteia şi se prezintă la organul de poliţie pentru constatare şi încheierea procesului-
verbal.
3. Dacă salariatul a găsit autovehiculul lovit în parcare, se prezintă la organul de poliţie pentru constatare şi
eliberarea autorizaţiei de reparare.
4. Salariatul va lua măsuri de multiplicare a tuturor actelor eliberate de poliţie şi a tichetului de asigurare de
răspundere civilă al celui vinovat.
5. Salariatul nu are dreptul să efectueze reparaţii la autovehiculul accidentat decât în caz de forţă majoră sau
caz fortuit şi numai pe bază de factură/chitanţă fiscală şi deviz de reparaţii sau servicii pe numele societăţii.
6. În situaţiile prevăzute la pct. h1, h2 şi h3, salariatul are obligaţia de a anunţa de îndată conducerea
societăţii S.C. Vinifera S.R.L. .

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul pentru
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău şi face parte integrantă din Contractul individual de muncă nr. 55
din data de 15.09.2018 .

ANGAJATOR, SALARIAT,

Persoană juridică/fizică

Director general/Administrator

Notă:
1
Intervine în situaţia în care salariatul beneficiază de maşină de serviciu.

31
Angajator : S.C. Vinifera S.R.L.
Adresa : Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău
Înregistrată la : Registrul Comerţului din Bacău sub nr. J04/70/1991
C.U.I. : 950264
Telefon : 0234210441

ACT ADIŢIONAL CU CLAUZĂ DE FORMARE PROFESIONALĂ1


la contractul individual de muncă nr 55 /15.09.2018
înregistrat ITM BACĂU .sub nr. A26/30.10.2018
în registrul general de evidenţă a salariaţilor

Încheiat astăzi, 31.10.2018 între:


Iniţiator persoană juridică cu sediul în str. Silvestru nr. 8,
sector/judeţ Bacău, înregistrată la Registrul Comerţului/autorităţile administraţiei publice din Bacău sub nr.
J08/65/2009, C.U.I. 161375, telefon 0234211139, reprezentată legal prin dna/dl Butacu Mihaela în calitate de
director general/administrator
şi
Salariatul/salariata – dl/dna Butacu Marian domiciliat/domiciliată în localitatea Bacău,
str Nordului nr. 8 sector/judeţul Bacău posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului
seria ZC nr. 043530 eliberat/eliberată de SPCLEP Bacău la data de 27.07.2014 CNP 1960701046218 permis
de muncă seria BC nr. 000459 din data de 15.09.2016 încadrat pe postul de analist financiar, în calitate de
CURSANT.

Art. 1. Obiectul actului adiţional:


INIŢIATORUL, pentru realizarea obiectului său de activitate, iniţiază şi finanţează integral participarea
CURSANTULUI la un stagiu de formare profesională cu o durată de 5 zile cu scoatere integrală din activitate,
în vederea obţinerii calificării de analist financiar – cod COR 2413 . Programul de formare profesională
începe în data de 03.11.2018 şi este organizat de S.C. BM Economics S.R.L. în calitate de furnizor autorizat
de formare profesională, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a
adulţilor, republicată2.

Art. 2. Durata actului adiţional:


Prezentul act adiţional intră în vigoare la data de 31. 10.2018 şi este valabil până la terminarea cursului,
efectele sale privind obligaţiile CURSANTULUI ulterioare examenului de absolvire urmând a se extinde pe
o perioadă de 3 ani de la data absolvirii.

Art. 3. Obligaţiile părţilor:


INIŢIATORUL se obligă:
3.1. Să finanţeze integral cursul de formare profesională care constituie obiect al prezentuluiact adiţional.
3.2. Să plătească CURSANTULUI, pe toată perioada cursului de formare profesională, o indemnizaţie în
cuantum de 1500 lei. În acelaşi timp, INIŢIATORUL se obligă să plătească contribuţiile şi impozitele aflate
în sarcina sa, respectiv să reţină şi să vireze cele datorate de CURSANT, în condiţiile legii.
3.3. Să repartizeze CURSANTUL pe un post de analist financiar, după susţinerea şi promovarea examenului
de absolvire.
3.4. Să recupereze contravaloarea cursului dacă, din motive de indisciplină sau din lipsă de interes,
CURSANTUL nu promovează examenul de absolvire.

CURSANTUL se obligă:

32
3.5. Să participe la toate activităţile formative pe durata cursului şi să nu lipsească decât în cazuri temeinic
motivate, însă nu mai mult de 10% din numărul de ore alocate pregătirii.
Excepţia o constituie problemele de sănătate dovedite cu certificate medicale, în condiţiile legii.
3.6. Să se comporte disciplinat pe toată durata cursului.
3.7. Dacă nu promovează examenul de absolvire, mai are dreptul să susţină încă un examen, în termenul
stabilit de furnizorul de formare profesională. În situaţia în care CURSANTUL nu promovează nici acest
examen, va suporta contravaloarea cursului.
3.8. Să nu aibă iniţiativa încetării raporturilor de muncă cu INIŢIATORUL pe o durată de cel puţin 3 ani
după promovarea examenului de absolvire; în caz contrar va suporta toate cheltuielile ocazionate de formarea
profesională, proporţional cu perioada nelucrată din acest termen.
3.9. Să suporte toate cheltuielile ocazionate de formarea profesională şi în situaţia în care, în interiorul
termenului de 3 ani de la data promovării examenului de absolvire, este concediat pe motive disciplinare sau
contractul său individual de muncă încetează ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de
60 de zile, a condamnării prin hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracţiune în legătură cu munca sa,
precum şi în cazul în care instanţa penală a pronunţat o interdicţie de exercitare a profesiei.
3.10. Să anunţe INIŢIATORULUI intenţia sa de a întrerupe formarea profesională din motive personale şi să
suporte în acest caz contravaloarea cursului.

Art. 4. Valoarea cursului


Valoarea cursului de formare profesională este de 3000 lei şi urmează a fi suportată integral de către
INIŢIATOR.

Art. 5. Răspunderea părţilor


5.1. Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act adiţional atrage după sine suportarea despăgubirilor de
către partea în culpă.
5.2. Forţa majoră, aşa cum este definită prin lege, exonerează de răspundere partea care o invocă, dar numai
la nivelul şi pe durata pentru care îndeplinirea obligaţiilor a fost afectată de acea situaţie.

Art. 6. Dispoziţii finale


Orice neînţelegeri apărute între părţi pe durata derulării prezentului act adiţional vor fi soluţionate pe cale
amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, părţile se vor adresa instanţei de judecată competente potrivit
legii.
Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, 30.10.2018, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
urmând a fi înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă prin grija INIŢIATORULUI, potrivit dispoziţiilor
legale în vigoare.

INIŢIATOR, CURSANT,
Butacu Marian
Persoană juridică
S.C. BM Economics S.R.L.

DIRECTOR GENERAL/ADMINISTRATOR
Butacu Mihaela

Note:
1
A se vedea: art. 192-200 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat.
2
Atenţie! Pentru a putea organiza cursuri de formare profesională într-un anumit domeniu este necesar să deţineţi autorizaţie pentru
domeniul respectiv.

33
Angajator : S.C. Vinifera S.R.L.
Adresa : Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău
Înregistrată la : Registrul Comerţului din Bacău sub nr. J04/70/1991
C.U.I. : 950264
Telefon : 0234210441

ACT ADIŢIONAL CU CLAUZĂ PRIVIND OBIECTIVELE ŞI CRITERIILE


DE PERFORMANŢĂ LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ
înregistrat ITM BACĂU .sub nr. A26/30.10.2018
în registrul general de evidenţă a salariaţilor

Părţile:

Angajator persoană juridică/fizică cu sediul/domiciliul în localitatea Bacău, str. Bogdănești, nr. 10,
Sat Trebeș, Județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerţului/autorităţile administraţiei publice din
Bacău sub nr. J04/70/1991, C.U.I. 950264, telefon 0234210441, reprezentată legal prin dna/dl
Vrabie Emanuela în calitate de director general/administrator
şi
Salariat/salariată– dl/dna Butacu Marian domiciliat/domiciliată în localitatea Bacău, str. str
Nordului nr. 8 sector/judeţul Bacău posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de
identitate/paşaportului seria ZC nr. 043530 eliberat/eliberată de SPCLEP Bacău la data de
27.07.2014 CNP 1960701046218 încadrat pe postul de analist financiar
au convenit să încheie prezentul act adiţional la contractul individual de muncă, după cum urmează:
Art. 1. Începând cu data de 1 mai 2011 se modifică punctul 2 şi punctul 4 de la literaM. Drepturi şi
obligaţii generale ale părţilor astfel:
Punctul 2: Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: se introduce litera f) astfel:.
f). criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului sunt:
Efectuarea antecalculaţiei pentru produsele finite, pe baza modificărilor apărute.
Elaborarea de simulări de cercetări de piaţă din perspectivă financiară, pe diferite categorii de
produse, pentru o anumită perioadă de timp sau pentru licitaţii
Calcularea costului estimativ de producţie pentru noile produse, pe baza reţetelor / instrucţiunilor
primite de la Departamentul Producţie

Punctul 4:Angajatoruluii îi revin, în principal, următoarele obligaţii: se introduce litera f) astfel:


f) să evalueze salariatul numai dupa obiectivele de performanță individuale stabilite în contractul
individual de muncă după procedura stabilită în Regulamentul intern.

Art. 2. Nerespectarea procedurii de evaluare conform criteriilor stabilite în contractul individual de


muncă, de către oricare dintre părţi, atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese
corespunzătoare prejudiciului cauzat.

ANGAJATOR, SALARIAT,
S.C. Vinifera S.R.L. Butacu Marian

34
II ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR
REVISAL

2.1 Prevederile HG 905/2017 privind REVISAL

Art. 1. - Prezenta hotarâre stabileste metodologia de infiintare a registrului general de evidenta a


salariatilor, denumit in continuare registru, si de completare si transmitere in registru a elementelor
raportului de munca, denumite in continuare date, de catre urmatoarele categorii de angajatori:
a) persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent daca au sau nu statutul de utilitate
publica;
b) institutii/autoritati publice/alte entitati juridice care angajeaza personal in baza unui
contract individual de munca
Art. 2. - (1) in registru se inregistreaza, anterior inceperii activitatii, datele mentionate la art. 1
pentru persoanele care urmeaza sa desfasoare activitate in baza unui contract individual de munca
Art. 3. - (1) Registrul se intocmeste in forma electronica.
Art. 4. - (1) Transmiterea registrului catre inspectoratul teritorial de munca, cu datele prevazute la
art. 3 alin. (2).
Art. 5. - (1) Datele in registru se completeaza si se transmit on-line pe portalul Inspectiei Muncii.
Art. 6. - (1) Angajatorii sau, dupa caz, prestatorii de servicii au obligatia de a transmite datele in
registru la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala se afla sediul/domiciliul
angajatorului, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.
Art. 7. - (1) Angajatorii prevazuti la art. 1 au obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare
dintre salariatii incadrati cu contract individual de munca de a-l pastra in bune conditii la sediul
angajatorului sau, dupa caz, la sediul secundar daca este delegata competenta incadrarii personalului
prin incheierea de contracte individuale de munca, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca,
la solicitarea acestora.
Art. 8. - (1) Constituie contraventie netransmiterea datelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) — i) cel
tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre fiecare persoana care urmeaza sa se afle intr-un
raport de munca cu angajatorul in baza unui contract individual de munca si se sanctioneaza
conform art. 260 alin. (1)
Art. 9. - Prevederile art. 8 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art. 10. - Sistemul informatic care face obiectul solutiei tehnice pentru transmiterea datelor in
registru de catre angajatori.
Art. 11. - (1) Inspectia Muncii asigura accesul autoritatilor/institutiilor publice la informatiile din
registru, cu respectarea masurilor de protectie a datelor cu caracter personal.

Art. 12. - Registrele infiintate, inregistrate, completate si transmise in conformitate cu prevederile


Hotararii Guvernului nr. 161/2006.

35
2.2 Elementele REVISAL
Prevederile HG 905/2017 privind REVISAL
Elementele cuprinse în Registrul general de evidență a salariaților Revisal

a) elementele de identificare a tuturor salariaților: numele, prenumele, codul numeric


personal - CNP, cetățenia și țara de proveniență - Uniunea Europeana - UE, non-UE, Spațiul
Economic European - SEE;
b) data angajării;
c) perioada detașării și denumirea angajatorului la care se face detașarea;
d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării Ocupațiilor din Romania (COR) sau
altor acte normative;
e) tipul contractului individual de munca;
f) durata normală a timpului de muncă și repartizarea acestuia;
g) salariul de bază lunar brut și sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual
de muncă;
h) perioada și cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepția
cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;
i) data încetării contractului individual de muncă.

2.3 Completarea și transmiterea REVISAL

Prevederile HG 905/2017 privind REVISAL


Completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor prevazute la art. 3 si
transmiterea registrului se vor realiza conform acestor reguli:

a) la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la art. 3 lit. a)-g) se inregistreaza in


registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;
b) elementul prevazut la art. 3 lit. g) se completeaza si pentru contractele individuale de
munca deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
c) elementele prevazute la art. 3 lit. h) se inregistreaza in registru in termen de maximum 20
de zile lucratoare de la data suspendarii;

d) elementele prevazute la art. 3 lit. i) se inregistreaza in registru la data incetarii contractului


individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii,
incetarea contractului individual de munca;
e) pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si denumirea
angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii.
2.4 Dosarul personal al salariatului
1. Cererea de angajare
2. CV
3. Scrisoare de intenție – se va concepe o scrisoare de inteție proprie, pornind de la modelul din
folderul ”Documente suport”
4. Minuta de informare – angajare

36
5. Contract individual de muncă
6. Fișa de medicina muncii
7. Acte de studii și certificate de calificare
8. Adeverință vechime
9. Fișa de solicitare a examenului medical la angajare
10. Fișa de identificare a factorilor de risc profesional
11. Declarația privind protecția muncii
12. Contractul privind constituirea garanției materiale din partea angajatului

37
CERERE DE ANGAJARE

Subsemnatul/a Butacu Marian, domiciliat(ă) în localitatea Bacău, str. Nordului, nr. 8, bloc ….., scara …..,
et. ……., ap. ………, Judeţul Bacău, posesor/are al cărţii de identitate seria ZC, nr. 043538, eliberat/eliberată de
SPCLEP Bacău la data de 27.07.2014, CNP 1960701046218, avand profesia de inginer economist, prin prezenta solicit:
- angajarea in functia de analist financiar, scoasa la concurs de catre compania/institutia dvs.

Mentionez faptul ca am o vechime in munca de 2 ani si consider ca experienta mea corespunde cerintelor dvs.
pentru postul respectiv.
În speranta ca veti da curs cererii mele, va multumesc anticipat.

Data,
_________________

SEMNATURA,

_________________________________________________________________________

APROBARILE ANGAJATORULUI:

- salariul de incadrare - 5500


- per. nedeterm./ determ. - nedeterminata
- functie de baza/ cumul functii - elaborarea în termen a lucrărilor de contabilitate internă de gestiune,
cu respectarea legislaţiei în vigoare
- data incepere activitate - 15.09.2018
- nr. ore/ zi -8
- denumirea functiei - analist financiar
- salar brut - 5000

APROBAT ADMINISTRATOR,

38
INFORMAŢII PERSONALE Marian Butacu

Soseaua Arcu, nr 1, bl T3, etaj 4, apartament 14, 700093 Iasi (România)


0756857960

marian.butacu@yahoo.com
Sexul Masculin | Data naşterii 01/07/1996

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

04/07/2016–18/09/2016 Manager general firma de transport marfa


GSA S.R.L, Bacau (România)
-contactarea firmelor din afara tarii pentru stabilirea curselor
-crearea facturilor si cmr-urilor aferente curselor
-managerierea celor 3 soferi ai firmei

06/03/2017–16/07/2017 Profesor on-line de engleza


Tutor ABC, Iasi (România)
Predarea limbii engleze pe platforma Tutor ABC persoanelor din China, Japonia si Taiwan.

02/05/2018–01/11/2018 Operator introducere si validare date


GFK S.E., Iasi (Romania)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

15/10/2011–21/06/2015 Absolvent liceu


Colegiul National "Vasile Alecsandri", Bacau (România)
Profilul filologie-intensiv engleza

22/10/2015–Prezent

Facultatea de stiinte agricole si medicina veterinara "Ion Ionescu de la Brad", Iasi (România)
Specializarea "Inginerie economica in agricultura si dezvoltare rurala"

04/07/2016–13/08/2016 Manager transpor marfa

39
Casadi
Str. Tecuci nr.15. Serbanesti, Bacau (România)
Aptitudini de manageriat transportul de marfa.

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Engleză C1 C2 C2 C2 C1
Franceză B1 B2 B1 B1 A2
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare Bune abilitati de comunicare dobandite in urma experientei de profesor de engleza.

Competenţe -leadership (am fost responsabil al unei echipe de 4 persoane in timp ce erau plecati in curse in Europa)
organizaţionale/manageriale -bune competente organizatorice dobandite in urma experientei de manager al firmei de transport

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator
Utilizator independent Utilizator elementar Utilizator independent
independent independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

40
SCRISOARE DE INTENŢIE

Stimate Domnule/Doamnă,

Vă adresez această Scrisoare de Intenţie ca răspuns la anunţul dumneavoastră pentru


postul vacant pe care îl aveţi în institutie.
Deoarece am absolvit Facultatea de Agricultură, specializarea Inginerie economică în
agricultură și dezvoltare rurală, Universitatea de Agricultură și Medicină Universitară “Ion
Ionescu de la Brad”, consider că, în anii de studiu, am acumulat multe cunoştinţe în
următoarele domenii eonomie, contabilitate, expertiză financiară și management pe care
aştept cu nerăbdare să le pun în practică.
Sunt o persoană dinamică, cu aptitudini foarte bune de comunicare, dobândite în
experienţa mea, responsabilă, hotărâtă, interesată în perfecţionarea profesională in domeniul
analizei economice. Mi-aş dori să am şansa de a lucra alături de dumneavoastră unde aş
putea să-mi pun în evidenţă capacităţile intelectuale şi experienţa acumulată (conform CV
anexat) pentru a îndeplini sarcinile şi scopurile companiei cât şi pentru dezvoltarea carierei
mele.
Daca veţi considera că motivaţia şi calificarea mea sunt oportune pentru obţinerea
unui loc în cadrul companiei dumneavoastră sunt disponibil în orice moment pentru a fi
contactat în vederea discutării detaliilor unei posibile colaborări.

Vă multumesc,
Butacu Marian

41
MINUTA DE
INFORMARE

INCHEIATA ASTAZI: DATA DE 15.09.2018


IN CONFORMITATE CU ART.17 DIN CODUL MUNCII IN VEDEREA
ANGAJARII
NUMITULUI/EI Butacu Marian
a) identitatea partilor : angajator SC Vinifer S.R.L. ; viitor salariat Butacu Marian
b) locul de munca sau,in lipsa unui loc de munca fix,posibilitatea ca salariatul sa munceasca in
diverse locuri Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău
c) sediul sau,dupa caz,domiciliul angajatorului:judet Bacău,localitate Bacău strada Strada
Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș
d) atributiile postului Elaborarea în termen a lucrărilor de contabilitate internă de gestiune,
cu respectarea legislaţiei în vigoare
e) riscurile specifice postului
f) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele 15.09.2018
g) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca
temporara,durata acestora este de 6 luni
h) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul 21 de zile
i) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia : în cazul
demisiei sau al concedierii durata de preaviz este de 21 de zile
j) salariul de baza lunar este de 5500 lei,din care:
- sporuri 300 lei
- indemnizatii 0 lei
- alte adaosuri 200 lei

k) durata normala a muncii,exprimata in ore/zi si ore/saptamina 8h/zi, 40h/saptamana


l) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului

m) durata perioadei de proba 30 de zile

ANGAJATOR, AM LUAT CUNOSTINTA,


SC S.C. Vinifera S.R.L. NUME SI PRENUME
REPREZENTATA PRIN Butacu marian
Vrabie Emanuela SEMNATURA

42
Angajator : S.C. Vinifera S.R.L.
Adresa : Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău
Înregistrată la : Registrul Comerţului din Bacău sub nr. J04/70/1991
C.U.I. : 950264
Telefon : 0234210441

CO N T R A C T I N D I V I D U A L D E M U N C Ă

încheiat şi înregistrat sub nr. 21/2018 în registrul general de evidenţă a salariaţilor


A. Părţile contractului
Angajator - Persoana juridică/fizică S.C. Vinifera S.R.L., cu sediul/domiciliul în Strada Bogdănești,
nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău, înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei
publice din Bacău, sub numărul J04/70/1991, cod fiscal 950264, telefon 023210441, reprezentată
legal prin Vrabie Emanuela, în calitate de unic asociat,
şi
salariatul/salariata – domnul/doamna Butacu Marian, domiciliat(ă) în localitatea Bacău, str.
Nordului nr. 8, judeţul Bacău, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului
seria ZC, nr. 043538, eliberat/eliberată de SPCLEP Bacău la data de 27.07.2014, CNP
1960701046218, autorizație de muncă seria BC nr. 000459 din data 15/09/2016,
am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am
convenit:
B. Obiectul contractului: Obiectul prezentului contract individual de muncă constă în prestarea
muncii de către Salariată pentru și sub autoritatea Societătii INDUSTRIALIZAREA CĂRNII
KOSAROM S.A, în calitate de angajator,în schimbul drepturilor salariale și de altă natură acordate
în conformitate cu prezentul contract individual de muncă.
C. Durata contractului:
a) nedeterminată, salariatul/salariata Butacu Marian urmând să înceapă activitatea la data de
15.09.208;
D. Locul de muncă
1. Activitatea se desfăşoară la biroul din sediul social organizat al angajatorului S.C.
Vinifera S.R.L.
E. Felul muncii
Funcţia/meseria Analist Financiar, cod 2413 conform Clasificării Ocupaţiilor din România;
F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.
F . Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului:
1

Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului sunt prezentate în fișa postului


anexată contractului de muncă.
G. Condiţii de muncă:
Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit
Legii nr. 263/20100 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările
ulterioare
H. Durata muncii:
1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi 40 ore/săptămână.
a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează 8 ore zi;
b). Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului
colectiv de muncă aplicabil.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihnă este de 21 zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă
întreagă, fracţiune de normă). Durata concediului anual de odihnă se calculeaza in functie de
prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (cu modificarile si completarile ulterioare).

43
De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de 10 zile .
J. Salarizare:
1. Salariul de bază lunar brut: 5500 lei;
2. Alte elemente constitutive:
a). sporuri 0 lei;
b). indemnizaţii 0 lei;
c). alte adaosuri 0 lei;
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu
se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu
un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 -
Codul muncii.
4. Data la care se plăteşte salariul este data de 5 a fiecărei luni .
K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă:
a). echipament individual de protecţie .......................................;
b). echipament individual de lucru .............................................;
c). Materiale igienico-sanitare ................................................…;
d). alimentaţie de protecţie .....................................…;
e). alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în
muncă ......................................... .
L. Alte clauze:
a). perioada de proba este de 30 de zile calendaristice;
b). perioada de preaviz în cazul concedierii este de 21 zile lucrătoare, conform Legii nr.
53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
c). perioada de preaviz în cazul demisiei este de 21 zile lucrătoare, conform Legii nr.
53/2003 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare sau Contractului colectiv de
muncă aplicabil;
d). în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile
prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul
individual de muncă;
e). alte clauze.
M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:
1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f) dreptul la acces la formare profesională;
g) dreptul la concediu de acomodare cu durata de maximum un an (in cazul procedurii
adoptiei) – conform prevederilor Codului Muncii (cu modificarile si completarile ulterioare).
2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin
conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare,
potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.

44
d) sa stabilească obiectivele de performanta individuala a salariatului;
4. Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior
începerii activitatii;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului,
respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie
si specialitate;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
N. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr.
53/2003 - Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul
angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. J04/70/1991 la
Inspectoratul Teritorial de Munca a judeţului/municipiului Bacău/Ministerul Muncii şi Solidarităţii
sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual
de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepția
situațiilor in care o asemenea modificare este prevăzuta in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea
prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească
competentă material şi teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,
S.C. Vinifera S.R.L.
Semnatura………………
Data 15.09.2018
Reprezentant legal,
Vrabie Emanuela

Angajator,
S.C. Vinifera S.R.L.

Am primit un exemplar,
Nume si prenume : Butacu Marian

Semnatura……………… Data …………………….

45
FIȘA DE SOLICITARE A EXAMENULUI MEDICA

Subsemnata Emanuela Vrabie

angajator la întreprinderea/societatea comercială/unitatea S.C. Vinifera S.R.L.

Adresa: Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău


tel.:0234210441 fax:______________________________________

Cod CAEN1102 și domeniu de activitate : Fabricarea vinurilor din struguri

solicit examen medical de medicina muncii pentru :

ANGAJARE CONTROL MEDICAL PERIODIC ADAPTARE


RELUAREA MUNCII SUPRAVEGHERE SPECIALĂ LA CERERE
SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCĂ ALTELE

conform legislației de securitate și sănătate în muncă în vigoare, pentru:

Domnul/Doamna
Butacu Marian
născut/ă la: 01.07.1996 CNP: 1960701046218
având profesiunea/ocupația de: inginer economist
și care urmează a fi/este angajat/ă în funcția de : analist financiar
la locul de muncă: Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău

Persoana examinată urmează să efectueze activitatea profesională la un loc/post de muncă ce


prezintă riscurile profesionale detaliate în Fișa de identificare a factorilor de risc profesional,
anexată prezentei cereri.

Data ___________________________ Semnătura și ștampila angajatorului:

46
Angajator : S.C. Vinifera S.R.L.
Adresa : Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău
Înregistrată la : Registrul Comerţului din Bacău sub nr. J04/70/1991
C.U.I. : 950264
Telefon : 0234210441

FIȘA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE

Denumirea postului : analist financiar

Secția/ departamentul Fianciar – Contabil


Navetă: da câte ore/zi? Nu
Descrierea activității: ►În echipă: da nu Nr. ore/zi _8____
Nr. schimburi de lucru _1_ Schimb de noapte Pauze organizate sau nu / Bandă rulantă

► Risc de: infectare / electrocutare / înaltă tensiune / joasă, medie tensiune / înecare /

asfixiere / blocare / microtraumatisme repetate / lovire mușcătură / zgâriere /


strivire / tăiere / înȚepare / împușcare / ardere / opărire / degerare / mișcări

Repetitive

► Alte riscuri: …………………………………………………………………………………..…………..

Conduce mașina instituȚiei: da nu Dacă da, ce categorie SUV

Loc de muncă: în condiții deosebite în condiții speciale sector alimentar port arma

Operațiuni executate de lucrător în cadrul procesului tehnologic:___________________________

______________________________________________________________________________

Descrierea spațiului de lucru: ► Dimensiuni încăpere: L 8m I 5m h 3 m.

►Suprafață de lucru: verticală orizontală oblică


►Muncă: în condiții de izolare / la înălțime / la altitudine / în mișcare / pe sol /
în aer / pe apă / sub apă / nișă / cabină etanșă / aer liber altele:_____________
Efort fizic: mic mediu mare foarte mare
Poziție de lucru: ortostatică/ în picioare așezat aplecată mixtă /
Poziții forțate: da nu dacă da, ce tip__________________ Pozții vicioase_____________

Gesturi profesionale:____________________________________________________________

Suprasolicitări vizuale / auditive / stres neuropsihic

47
Suprasolicitări osteomusculoarticulare: da nu Dacă „da” , ce articulații: colană vertebrală

(cervicală, toracală, lombară) / membre superioare (umăr, cot, pumn) / membre inferioare (șold,
genunchi, gleznă)

Manipulare manuală a maselor greutăți: dacă da, precizați caracteristicile maselor manipulate:

ridicare / coborâre / împingere / tragere / purtare / deplasare

Agenți chimici (enumerați și bifați caracteristicile lor)* < L.A. > L.A. Fp C P
…………………………………………………………… ……… ……... .... …. ….
…………………………………………………………… ……… ……… .... …. ….
…………………………………………………………… ……… ……… .... …. ….

48
*)Legendă: L.A : limite admisibile Fp:foarte periculos C: cancerigen P: pătrunde prin piele

Agenți biologici: ……………………………………Grupa………………………………………......

Agenți cancerigeni:……………………………………………………………………………………..

Pulberi profesionale: <L.A. >L.A. < L.A. >L.A.


……………………………… …………………………….
……………………………… …………………………….
Zgomot:<L.A. />L.A. / Zgomote impulsive da / nu Vibrații mecanice:< L.A. / >L.A.
Microclimat (conform actelor normative în vigoare):
►Temperatura aerului: 21 < L.A. / >L.A.
►Variații repetate de temperatură: da nu
►Presiunea aerului: 760mm Umiditate:46%
►Radiații: da nu Dacă da: Ionizante <L.A. >L.A. dacă da, se va completa partea
specială RadiaȚii ne-ionizante <L.A. >L.A. Tipul________________
Iluminat: natural artificial mixt / suficient insuficient
Mijloace de protecție colectivă: Nu este cazul
Mijloace de protecție individuală: Nu este cazul
Echipament de lucru: Nu este cazul

Anexe igienico-sanitare: vestiar chiuvetă WC duș sală de mese spațiu de recreere

Altele: ………………………………………………………………………………………………....….

Observații: Data completării: ……………….....

49
S.C. Industrializarea cărnii Kosarom S.A.
Str. Abator nr. 65 C loc Pașcani jud Iași
Tel: 0232765098
CUI 997087

Nr. de inregistrare J22/264/1991


ADEVERINTA
Prin prezenta se atesta faptul ca dl./dna Butacu Marian, domiciliat(a) in str.
Nordului nr. 8, judeţul Bacău, posesor al CI seriaZC, nr. 043538 CNP 1960701046218, a fost
angajatul (a) societatii S.C. Industrializarea cărnii Kosarom S.A., CUI 997087, cu sediul social
in Str. Abator nr. 65 C loc Pașcani jud Iași in baza contractului individual de munca cu norma
intreaga / cu timp partial de 8 ore / zi, incheiat pe durata nedeterminata, inregistrat la
Inspectoratul Teritorial de Munca Iași cu nr. J22/264/1991, in functia / meseria de analist
financiar .
Pe durata executarii contractului individual de munca au intervenit urmatoarele mutatii
( incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca ):
Anul Salariul de baza, Nr.si data
Nr. Mutatia Luna Meseria/ inclusiv sporurile actului
crt. intervenita Ziua Functia care intra in calculul pe baza caruia
punctajului mediu anual se
face inscrierea
si
temeiul legal
1 Încetarea 2018 Operator 2800 lei 452/05.03.2018
contractului 09 utilaje
01

Incepind cu data de 01.09.2018 contractul individual de munca al domnului (ei) a


incetat in baza prevederilor din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, modificata si completata.
In perioada lucrata a avut 0 zile de absente nemotivate si 0 zile concediu fara plata.
In perioada de la 05.03.2018 pana la 01.09.2018 a lucrat in grupa (I sau II de munca).
Reprezentant legal, Intocmit,
SOLICITARE PENTRU EXAMENUL MEDICAL DE ANGAJARE

Subsemnatul (Nume şi Prenume) Vrabie Emanuela


angajator la întreprinderea/societatea comercială/unitatea S.C. Vinifera S.R.L.
adresa Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău

SOLICIT:
examenul medical la angajare, conform legislaţiei de sănătate şi securitate în muncă în vigoare
pentru:
Domnul/Doamna Butacu Marian
născut la: 01.07.1996 CNP:1960701046218 având profesia de inginer economist şi care urmează
a fi angajat în funcţia de analist financiar la locul de muncă: din secţia Strada Bogdănești, nr. 10,
Sat Trebeș, Județul Bacău. Persoana examinată urmează să efectueze activitatea profesională la
un loc de muncă ce prezintă riscurile profesionale detaliate în Fişa de expunere la riscuri
profesionale, anexată prezentei cereri.

Data 13.09.2018 Semnătura şi ştampila

51
Angajator : S.C. Vinifera S.R.L.
Adresa : Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău
Înregistrată la : Registrul Comerţului din Bacău sub nr. J04/70/1991
C.U.I. : 950264
Telefon : 0234210441

FIŞA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC PROFESIONAL

Denumirea postului şi a locului de muncă analist financiar


Secţia/Departamentul financiar-contabil
Navetă: da câte ore/zi? nu
Descrierea activităţii: ►În echipă: da nu
Nr. ore/zi 8 Nr. schimburi de lucru 1 Schimb de noapte 0 Pauze organizate sau nu
Bandă rulantă
►Risc de: infectare /electrocutare /înaltă tensiune /joasă, medie tensiune /înecare /
asfixiere /blocare /microtraumatisme repetate /lovire /muşcătură /zgâriere /strivire /
tăiere /înţepare /împuşcare /ardere /opărire /degerare /mişcări repetitive
►Alte riscuri: Nu
Conduce maşina instituţiei: da ,nu , dacă da, ce categorie SUV
Conduce utilaje/vehicule numai intrauzinal Nu
Loc de muncă în condiţii deosebite /în condiţii speciale /sector alimentar
port-armă
Operaţiuni executate de lucrător în cadrul procesului tehnologic:
Descrierea spaţiului de lucru:
►Dimensiuni încăpere: L8; l5; h3m
►Suprafaţă de lucru: verticală orizontală oblică
►Muncă: în condiții de izolare /la înălţime /la altitudine /în mişcare /pe sol /în aer / pe
apă /sub apă /nişă /cabină etanşă /aer liber/altele:
►Deplasări pe teren în interesul serviciului: da ,nu , dacă da, descriere
Efort fizic: mic mediu mare foarte mare
Poziţie preponderent: ortostatică/în picioare ; aşezat ;aplecată ;mixtă /
Poziţii forţate, nefiziologice: da/nu, dacă da, ce tip
Gesturi profesionale - Nu este cazul
Suprasolicitări: vizuale ;auditive ;suprasolicitări neuropsihosenzoriale , dacă da: mentale ;
emoţionale ; altele ;

Suprasolicitări osteomusculoarticulare: mişcări forţate: da nu /repetitive: da nu , dacă da,


specificaţi zona: coloană vertebrală (cervicală: da ; nu ; toracală: da ; nu , lombară: da ;
nu ), membre superioare (umăr: da ; nu , cot: da ; nu , pumn: da ; nu ), membre
inferioare (şold: da ; nu , genunchi: da ; nu , gleznă: da ; nu ).

Manipulare manuală a maselor: Dacă da, precizaţi caracteristicile maselor manipulate ridicare ;
coborâre ; împingere ; tragere ; purtare ; deplasare
Greutate maximă manipulată manual 0

52
Agenţi chimici: da ; nu , dacă da, precizaţi:

Zgomot profesional : Zgomote impulsive da / nu

Microclimat:
Temperatură aer: 210C, variaţii repetate de temperatură: da nu
Presiune aer: 760mm
Umiditate relativă:46%
Radiaţii: da nu
Iluminat: suficient ; insuficient /natural artificial mixt
Mijloace de protecţie colectivă: Da
Mijloace de protecţie individuală: Da
Echipamente de lucru: Da
Anexe igienico-sanitare: vestiar ; chiuvetă ;WC ; duş ; sală de mese spaţiu de recreere
Altele: ..........................................................................................................................................

Data completării: 15.09.2018

Angajator,
S.C. Vinifera S.R.L.

Lucrător desemnat

Serviciul intern de prevenire şi protecţie

Semnătura

53
Declaratie pe propria raspundereprivind respectarea
condiţiilor de muncă şi de protecţie a muncii

Ofertant
S.C. Vinifera S.R.L.

Subsemnatul Emanuela Vrabie, reprezentant al S.C. Vinifera S.R.L. DECLAR PE PROPRIA


RÃSPUNDERE , sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã, ma angajez
să îndeplinesc contractul, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de
muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România.
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea
acestor obligaţii.

Data 15.09.2018

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului


Numele şi prenumele semnatarului Emanuela Vrabie

Contractul privind constituirea garantiei materiale din partea angajatorului


Incheiat astazi 15.09.2018

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C.Vinifera S.R.L., cu sediul social în Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău, avand
codul unic de inregistrare nr. 950264, atribut fiscal RO si numar de ordine in registrul comertului
J04/70/1991, contul nr. RO 03BRDE240SV74725792400, deschis la BRD, telefon 0234210441,
reprezentata prin Emanuela Vrabie, cu functia de director general in calitate de angajator si sau
1.2. Butacu Marian, cu domiciliul în str. Nordului nr. 8, judeţul Bacău, nascut (a) la data de 01.07.1996
in Bacău judetul/sectorul Bacău, avand actul de identitate seria ZC, nr. 043530, eliberat de
SPCLEP Bacău, la data de 27.07.2014, codul numeric personal 1960701046218, in calitate de
salariat-gestionar
au convenit sa incheie prezentul contract, accesoriu al contractului individual de munca nr.
136/15.09.2018 incheiat intre angajator si salariatul- gestionar, privind constituirea de garantiei
materiale prevazute de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii
si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor si
institutiilor publice, modificata prin Legea nr. 54/1994, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI

54
2.1. Obiectul contractului este constituirea unei garantii materiale formate din:
a) numerar 0. lei
b) in natura compusa din: birou, calculator, imprimanta, programe informatice
in vederea acoperirii eventualelor pagube cauzate in gestiunea ce i-a fost incredintata, pentru
valoarea bunurilor gestionate de 15000 RON.
2.2. Salariatul-gestionar are un salariu net de 3500 RON, iar grantia in numerar sus-mentionata i
se va retine in 12 rate lunare de 1250 lei fiecare, al primirea salariu/chenzinei a II-a, cu
respectarea prevederilor art. 164 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. In cazul in care, in perioada constituirii grantiei materiale convenite, exista mai multe
retineri din salariu care, cumulate, depasesc o jumatate din salariul net, salariatul-gestionar se
obliga ca, din veniturile sale, sa depuna la data la care se efectueaza plata salariului/chenzinei a
II-a ratele datorate, devenite scadente.
3.2. Angajatorul va retine/primi sumele aferente de la salariatul-gestionar si e obliga sa le depuna
in cont la CEC, evidentiind operatiunea respectiva in mod corespunzator in contabilitatea sa.
3.3. Angajatorul se obliga, de asemenea, sa restituie sumele retinute in contul garantiei materiale
de la salariatul-gestionar, impreuna cu dobanzile aferente, numai in cazul incetarii contractului
individual de munca sau la trecerea sa intr-o functie pentru care nu este necesara constituirea
garantiei materiale si numai daca nu are debite din pagube materiale pe care le-a produs, in
limita acestora.
3.4. Salariatul-gestionar consimte ca garantia in numerar sa fie folosita de angajator pentru
acoperirea eventualelor pagube produse in gestiunea ce i s-a incredintat.
In acest scop, salariatul-gestionar imputerniceste societatea ca, intr-o asemenea eventualitate, sa
ridice din cont suma aferenta, pana la echivalentul pagubei produse, pe baza cererii acesteia si a
unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obtinut impotriva salariatului-gestionar.
Totodata, salariatul-gestionar se obliga sa reintregeasca garantia in numerar, in conditiile
prevazute pentru constituirea ei.
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
4.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui.
4.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de trei exemplare, cate unul pentru fiecare
parte, iar unul pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacau .
ANGAJATOR SALARIAT-GESTIONAR

55
II TIMPUL DE MUNCĂ ȘI TIMPUL DE ODIHNĂ
2.a. Evidența timpului de muncă al salariatului

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la
dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor
contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în
vigoare.
Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8
ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata
timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână. Repartizarea timpului de
muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile
de repaus.În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o
repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de
40 de ore pe săptămână.
Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca definit potrivit art. 16 1 evidenta
orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit
ale programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori
de cate ori se solicita acest lucru.
Pentru salariatii mobili si salariatii care desfasoara munca la domiciliu, angajatorul tine
evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat in conditiile stabilite cu salariatii prin
acord scris, in functie de activitatea specifica desfasurata de catre acestia.
În practică, evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat se ţine de căre angajator
prin intermediul foii colective de pontaj.
De regulă, evidenţa orelor prestate de salariat se face prin intermediul condicii de
prezenţă.
UNITATEA S.C. Vinifera S.R.L.
PONTAJ LUNA OCTOMBRIE 2018
Luna: Octombrie 2018; nr. ore lucr.: 176
nr. Nume şi prenume Prezenţa (ore) TOTAL din care:
crt. salariat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ORE Supl. CO CM MO NM
1 Butacu Marian 8 8 8 8 8 X X 8 8 8 8 8 X X 8 8 8 8 8 X X 8 8 8 8 8 X X 8 8 8 184 8 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0

CO = CONCEDIU DE ODIHNA CM=CONCEDIU MEDICAL MO=ABSENTE MOTIVATE NM=ABSENTE NEMOTIVATE X = S, D, si sarb.legale

APROBAT, INTOCMIT,
Vrabie Emanuela

56
2.b Repausuri periodice

Perioada de repaus reprezintă orice perioadă care nu este timp de muncă.

Pauza de masă și repausul zilnic


În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariații au
dreptul la pauză de masă și la alte pauze, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă
aplicabil sau prin regulamentul intern.
Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puțin 30 de
minute, în cazul încare durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore și jumătate.
Pauzele, cu excepția dispozițiilor contrare din contractul colectiv de muncă aplicabil și
din regulamentul intern, nu se vor include în durata zilnică normală a timpului de muncă.
Muncă în schimburi reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit
căruiasalariații se succed unul pe altul la același post de muncă, potrivit unui anumit program,
inclusiv program rotativ, și care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru
salariat necesitatea realizării unei activități în intervale orare diferite în raport cu o perioadă
zilnică sau săptămânală, stabilită prin contractul
individual de muncă.

Repausul săptămânal
Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminica.
În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă și duminică ar prejudicia interesul public
sau desfășurarea normală a activității, repausul săptămânal poate fi acordat și în alte zile stabilite
prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

Sărbătorile legale

Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:


- 1 și 2 ianuarie;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui;
- prima și a doua zi de Paști;
- 1 mai;
- 1 iunie;
- prima și a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
- 1 decembrie;
- prima și a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase
legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

57
2.b Concediile –tipuri,

Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților


Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților.
Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări
sau limitări. Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. Durata
efectivă a concediului de odihnă anual se stabilește în contractul individual de muncă, cu
respectarea legii și a contractelor colective de muncă aplicabile. Sărbătorile legale în care nu se
lucrează, precum și zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu
sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.
La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de
muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului
pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.
Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau
individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților
salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările
individuale. Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor.
Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forță majoră sau
pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă. În acest caz
angajatorul are obligația de a suporta toate cheltuielile salariatului și ale familiei sale, necesare în
vederea revenirii la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare
a întreruperii concediului de odihnă
Durata concediului fără plată se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau
prin regulamentul intern.

Concediile pentru formare profesională

Salariații au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.


Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată. Concediile fără
plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării
profesionale pe care salariatul o urmează din inițiativa sa.
Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absența salariatului ar
prejudicia grav desfășurarea activității.
Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată
angajatorului cu cel puțin o lună înainte de efectuarea acestuia și trebuie să precizeze data de
începere a stagiului de formare profesională, domeniul și durata acestuia, precum și denumirea
instituției de formareprofesională.
Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza și
fracționat în cursul unuin calendaristic, pentru susținerea examenelor de absolvire a unor forme
de învățământ sau pentru susținerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul
instituțiilor de învățământ superior, cu respectarea condițiilor stabilite la alin. (1).

58
CERERE CONCEDIU DE ODIHNA

Subsemnatul/a, Butacu Marian, angajat/a al/a S.C. Vinifera S.R.L. in functia de analist
financiar, va rog sa-mi aprobati efectuarea unui numar de 5 zile de concediu de odihna aferent
anului 2019 in perioada 5.01.2019-10.01.2019.

In perioada absentei voi fi inlocuit/a de catre Bejenaru Filofteia

Data Angajat,
3.01.2019
Butacu Marian

Angajatul care inlocuieste,

Bejenaru Filofteia

Sef direct,

Vrabie Emanuela

59
2.c Salarizarea

Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului


individual de muncă. Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare
salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.
La stabilirea și la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex,
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie,
religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială,
apartenență ori activitate sindicală.
Salariul este confidențial, angajatorul având obligația de a lua măsurile necesare pentru
asigurarea confidențialității. În scopul promovării intereselor și apărării drepturilor salariaților,
confidențialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz, reprezentanților
salariaților, în strictă legătură cu interesele acestora și în relația lor directă cu angajatorul.

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată


Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal
de muncă, se stabilește prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor și a
patronatelor. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore
zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim
brut pe țară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.
Angajatorul nu poate negocia și stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă
sub salariul de bază minim brut orar pe țară.
Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puțin egal cu
salariul de bază minim brut pe țară. Aceste dispoziții se aplică și în cazul în care salariatul este
prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să își desfășoare activitatea din motive
neimputabile acestuia, cu excepția grevei.

Plata salariului
Salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul
individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după
caz. Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar.
Plata în natură a unei părți din salariu, în condițiile stabilite la art. 165, este posibilă numai dacă
esteprevăzută expres în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de
muncă.
Întârzierea nejustificată a plății salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea
angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului. Plata
salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente
justificative care demonstrează efectuarea plății către salariatul îndreptățit.
Statele de plată, precum și celelalte documente justificative se păstrează și se arhivează de
către angajator în aceleași condiții și termene ca în cazul actelor contabile, conform legii.

60
Angajator : S.C. Vinifera S.R.L.
Adresa : Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău
Înregistrată la : Registrul Comerţului din Bacău sub nr. J04/70/1991
C.U.I. : 950264
Telefon : 0234210441

DECIZIE COLECTIVA DE MODIFICARE A SALARIILOR


ANGAJATILOR S.C. “Vinifera” S.R.L./S.A. (MAJORAREA SALARIULUI DE BAZA
LUNAR BRUT) - Nr. 3/ 31.12.2018

Potrivit prevederilor HG 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut


pe tara garantat in plata - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1045 din 10 decembrie
2018 – este necesara cresterea nivelului salariului minim pentru angajatii societatii noastre.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, S.C. Vinifera S.R.L./S.A., incepand cu data de
01.01.2019, emite prezenta decizie colectiva:
Art. 1. Incepand cu data de 01.01.2019, se modifica elementul J – Salariul – pct.1 al contractului
individual de munca si va avea urmatoarele prevederi: „1. Salariul de baza lunar brut: 1.900 lei.„
Art. 2. Prevederile privind modificarea salariului la 2.080 lei, respectiv la 2.350 lei (pentru
salariatii incadrati le nivel de studii superioare, cu o vechime mai mare de 1 an pe acest nivel), se
aplica salariatilor prevazuti mai jos si in anexa , care face parte integrata din prezenta decizie.
Art. 3. Toate celelalte elemente ale contractelor individuale de munca ale salariatilor prevazuti in
anexa raman nemodificate.
Art. 4. Prevederile prezentei decizii se vor aduce la cunostinta salariatilor, in mod individual.
Art. 5. Prevederile prezentei decizii se vor duce la indeplinire de catre compartimentul resurse
umane.
Art. 6. Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 zile de la comunicare la instanta
judecatoreasca competenta.

Salariile de incadrare
Functie angajat
Nr. Numele si prenumele Cod Numeric Salariul pana la Salariul dupa
in cadrul
crt. salariatului Personal Salariat 31.12.2018 01.01.2019
companiei
(RON) (RON)

Angajat fara studii


1 superioare 1970307046228 Paznic 1.900 2.080
Caruz Cosmin
Angajat cu studii
2 superioare 1960701046218 Mecanizator 1.900 2.350
Drobotă Andrei

Prezenta decizie va fi intocmita in 2 exemplare, din care unul pentru societate si unul
pentru dosar general Dep. R.U., urmand ca apoi societatea sa faca cunoscut angajatilor
modificarea de salariu (conform anexei anexate la prezenta decizie).

Data, S.C. Vinifera S.R.L.


______________ Administrator – Vrabie Emanuela

61
ANEXA NR. 1

ANEXA CU PRIVIRE LA LUAREA LA CUNOSTINTA A


DECIZIEI COLECTIVE DE MODIFICARE A SALARIILOR
ANGAJATILOR S.C. “Vinifera” S.R.L./S.A.
Nr. 3 / 31.12.2018

Potrivit prevederilor HG 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut


pe tara garantat in plata - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1045 din 10 decembrie
2018 – confirmam luarea la cunostinta a deciziei mentionate mai sus:

Functie
Numele si
Nr. Cod Numeric angajat in Semnatura
prenumele Data
crt. Personal Salariat cadrul
salariatului
companiei

1 Caruz Cosmin 1970307046228 Paznic 3.01.2019


Drobotă 3.01.2019
2 1960701046218 Mecanizator
Andrei

Confirm aducerea la cunostinta,


Administrator – Vrabie Emanuela

62
III PREVEDERILE HG 937/2018 PRIVIND STABILIREA SALARIULUI
DE BAZĂ MINIM PE ȚARĂ GARANTAT ÎN PLATĂ PENTRU IANUARIE
2019
3 a Generalități

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată,
prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de
2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând
12,43 lei/oră.
În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (1^2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu
modificările șicompletările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile și obligațiile
stabilite potrivitlegii se determină prin raportare la nivelul de 2.080 lei al salariului de bază
minim brut pe țarăgarantat în plată.

3.b Excepții

Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul
încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de
cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în
plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru
un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

63
3.c Exemplu de calcule pentru diferitele valori ale salariului brut

CALCULATOR SALARII CONFORM LEGISLAȚIEI DIN ANUL 2019


Denumire Cuantum Sumă
Impozite datorate de către ANGAJAT
Salariu brut 5.500 lei
Asigurări sociale (CAS) 25% 1.375 lei
Asigurări sociale de sănătate (CASS) 10% 550 lei
Deducere personală (DP) 0 lei
Impozit pe venit 10% 358 lei
Salariu Net 3.218 lei
Impozite datorate de către ANGAJATOR
Contributie Asiguratorie pentru Muncă (CAM) 2,25% 124 lei
Valoare totală salariu complet 5.624 lei
Total contribuții salariale
Datorate de către angajat 2.283 lei
Datorate de către angajator 124 lei
Total impozite încasate de către stat 2.406 lei
Pentru a plăti un salariu net angajatului de 3.218 lei
angajatorul cheltuie 5.624 lei
Procent salariu net din total = 57,21%
Procent impozite salariale = 42,79%
Impozitele datorate de către angajat
La un salariu brut de 5500 lei asigurările sociale sunt în valoare de 1375 de lei,
reprezentând 25% din salariul brut. Asigurările sociale de sănătate sunt 550 lei, respectiv 10%.
Deducerea personală este 0 iar impozitul pe venit 358lei având un procentaj de 10%.
Impozitele datorate de către angajator
Contribuția asiguratorie pentru muncă este de 2,25% echivalând 124 lei.
Pentru a plăti un salariu net de 3218 angajatului, angajatorul cheltuie 5624 lei.

64
CALCULATOR SALARII CONFORM LEGISLAȚIEI DIN ANUL 2019
Denumire Cuantum Sumă
Impozite datorate de către ANGAJAT
Salariu brut 4.800 lei
Asigurări sociale (CAS) 25% 1.200 lei
Asigurări sociale de sănătate (CASS) 10% 480 lei
Deducere personală (DP) 0 lei
Impozit pe venit 10% 312 lei
Salariu Net 2.808 lei
Impozite datorate de către ANGAJATOR
Contributie Asiguratorie pentru Muncă (CAM) 2,25% 108 lei
Valoare totală salariu complet 4.908 lei
Total contribuții salariale
Datorate de către angajat 1.992 lei
Datorate de către angajator 108 lei
Total impozite încasate de către stat 2.100 lei
Pentru a plăti un salariu net angajatului de 2.808 lei
angajatorul cheltuie 4.908 lei
Procent salariu net din total = 57,21%
Procent impozite salariale = 42,79%

Impozitele datorate de către angajat


La un salariu brut de 4800 lei asigurările sociale sunt în valoare de 1200 de lei,
reprezentând 25% din salariul brut. Asigurările sociale de sănătate sunt 480 lei, respectiv 10%.
Deducerea personală este 0 iar impozitul pe venit 312 lei având un procentaj de 10%.
Impozitele datorate de către angajator
Contribuția asiguratorie pentru muncă este de 2,25% echivalând 108 lei.
Pentru a plăti un salariu net de 2808 angajatului, angajatorul cheltuie 4908 lei.

65
CALCULATOR SALARII CONFORM LEGISLAȚIEI DIN ANUL 2019
Denumire Cuantum Sumă
Impozite datorate de către ANGAJAT
Salariu brut 7.000 lei
Asigurări sociale (CAS) 25% 1.750 lei
Asigurări sociale de sănătate (CASS) 10% 700 lei
Deducere personală (DP) 0 lei
Impozit pe venit 10% 455 lei
Salariu Net 4.095 lei
Impozite datorate de către ANGAJATOR
Contributie Asiguratorie pentru Muncă (CAM) 2,25% 158 lei
Valoare totală salariu complet 7.158 lei
Total contribuții salariale
Datorate de către angajat 2.905 lei
Datorate de către angajator 158 lei
Total impozite încasate de către stat 3.063 lei
Pentru a plăti un salariu net angajatului de 4.095 lei
angajatorul cheltuie 7.158 lei
Procent salariu net din total = 57,21%
Procent impozite salariale = 42,79%
Impozitele datorate de către angajat
La un salariu brut de 7000 lei asigurările sociale sunt în valoare de 1750 de lei,
reprezentând 25% din salariul brut. Asigurările sociale de sănătate sunt 700 lei, respectiv 10%.
Deducerea personală este 0 iar impozitul pe venit 455 lei având un procentaj de 10%.
Impozitele datorate de către angajator
Contribuția asiguratorie pentru muncă este de 2,25% echivalând 158 lei.
Pentru a plăti un salariu net de 4095 angajatului, angajatorul cheltuie 7158 lei.

66
IV PREVEDERILE LEGII 176/2018 PRIVIND INTERNSHIPUL
4.1 Organizarea programelor de internship

În funcţie de numărul de salariaţi, organizaţia-gazdă poate încheia în mod simultan contracte de


internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al
salariaţilor.
Prin excepţie de la prevederile alin. (1), organizaţia-gazdă care are încadraţi cel mult 20
salariaţi poate încheia simultan cel mult două contracte de internship.
În situaţia în care suma rezultată în urma aplicării procentului prevăzut la alin. (1) are
două zecimale, numărul programelor de internship pe care organizaţia-gazdă le poate desfăşura
se va calcula prin rotunjire la numărul întreg mai mare, dacă prima zecimală este egală sau mai
mare cu 5.
Programele de internship se pot organiza oricând în decursul unei perioade neîntrerupte
de 12 luni. Durata unui program de internship este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni
consecutive. Între intern şi organizaţia-gazdă se poate încheia un singur contract de internship.
Programul de internship se desfăşoară în temeiul contractului de internship, cu respectarea
activităţilor specifice stabilite în cadrul acestuia şi a regulamentelor interne aplicabile.
Este interzisă delegarea de sarcini internului ce constau în prestarea altor activităţi şi/sau
exercitarea altor atribuţii în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică şi practică conform
contractului de internship.
Pe perioada programului de internship, internul se obligă să presteze activităţile prevăzute
în contractul de internship pentru şi sub autoritatea organizaţiei-gazdă, sub directa coordonare a
unui îndrumător, desemnat de conducătorul organizaţiei-gazdă dintre salariaţii calificaţi, cu o
experienţă de cel puţin un an în domeniul de activitate în care urmează să se desfăşoare
programul de internship.
Organizaţia-gazdă are obligaţia de a ţine evidenţa timpului în care internul îşi desfăşoară
activitatea specifică din cadrul programului de internship, precum şi obligaţia de a prezenta
această situaţie organelor de control ori de câte ori este solicitat acest lucru.

4.2 Contractul de internship

Contractul de internship se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, cel


târziu în ziua anterioară începerii programului de internship. Obligaţia de încheiere a contractului
de internship în formă scrisă revine organizaţiei-gazdă. Durata maximă a contractului de
internship este de 6 luni, fără posibilitatea prelungirii. Prin excepţie de la prevederile alin. (2),
instituţiile/autorităţile publice implicate în activităţi privind pregătirea, organizarea şi
desfăşurarea perioadei de exercitare de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii
Europene din anul 2019 pot stabili o durată mai mare a contractului de internship, care nu poate
depăşi 12 luni, în condiţiile reglementate prin hotărâre a Guvernului.
Contractul de internship se suspendă dacă internul se află în concediu pentru incapacitate
temporară de muncă.
Durata suspendării contractului de internship nu se ia în considerare la calculul perioadei
programului de internship.

67
În situaţia în care durata cumulată a suspendărilor este mai mare decât 1/3 din perioada
programului de internship prevăzută în contractul de internship, acesta încetează de drept, fără a
fi afectat dreptul organizaţiei-gazdă de a încheia un nou contract de internship pe perioada
rămasă din programul respectiv sau de a încheia un nou contract de internship cu internul
respectiv.
Perioada neîntreruptă de cel puţin 24 de luni prevăzută la alin. (3) nu poate fi constituită
din perioade în care raporturile de muncă sunt suspendate, conform legii, cu excepţia perioadelor
de suspendare pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă.

Nr. 482 din 25.10.2018

ACORD DE PRACTICĂ

Încheiat între:
(1) Universitatea „Ion Ionescu de la Brad”, Departamentul de Agricultură (denumită în
continuare organizator de practică), reprezentată prin domnul Prof. Univ. Dr. Stejărel
Brezuleanu, în calitate ordonator de credite și domnul Prof. Univ. Dr. Costel Samuil, în calitate
de Decan
Adresa organizatorului de practică: Iaşi, cod 700505, Aleea Mihail Sadoveanu, Nr. 3, Iaşi,
România, Telefon +40 232 219 175; Fax +40 232 219 175; www.uaiasi.ro.
şi
(2) Societatea comercială, instituţia centrală sau locală, persoana juridică
S.C. Vinifera S.R.L. (denumită în continuare partener de practică)
reprezentă de (numele şi calitatea): Emanuela Vrabie
Adresa partenerului de practică: Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău
Adresa unde se va desfăşura stagiul de practică: Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul
Bacău
Telefon:0234 210 441 email: scvinifera@yahoo.com

Art 1. Obiectul acordului de practică


1. Prezentul acord reprezintă înţelegerea bilaterală dintre Departamentul de Management,
Facultatea de Agricultură din cadrul Universităţii de Științe Agricole și Medicină Veterinara „Ion
Ionescu de la Brad” din Iaşi, ca organizator de practică, şi partenerul de practică în scopul
stabilirii cadrului general al derulării stagiului de practică.
2. Parţile convin ca un număr de 2 studenţi / masteranzi din cadrul Departamentului de
management , Facultatea Agricultură, Universitatea „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, să desfășoare
activităţi de practică.

Art. II. Durata acordului de practică


1. Prezentul acord de practică se încheie pe o perioada anului universitar 2018 - 2019
2. Prezentul acord de practică încetează de drept la data împlinirii termenului sau poate fi
denunţat unilateral de oricare din părţi, dacă sunt încălcate prevederile stipulate.

Art.III. Condiţiile şi responsabilităţile părţilor

68
1. Condiţiile şi responsabilităţile pentru efectuarea stagiului de practică se stabilesc în cadrul
Convenţiei Cadru privind efectuarea stagiului de practică încheiată între (1) organizatorul de
practică Departamentul Management, Facultatea de Agricultură din cadrul Universităţii „Ion
Ionescu de la Brad” Iaşi, (2) partenerul de practică şi (3) studentul sau masterandul practicant.

Art 13. Prevederi finale


1. Litigiile de orice natură intervenite între părţi vor fi rezolvate pe cale amiabilă şi numai în caz
de ireconciliere se va apela la soluţionarea pe calea justiţiei, fiind competente instanţele ieşene.
2. Întocmit în 2 (două) exemplare originale în limba română, toate având aceeaşi valoare juridică,
câte unul pentru fiecare parte, la data de 25/10/2018 (zi/lună/an).

Organizator de practică Partener de practică


Universitatea „Ion Ionescu de la Brad” S.C. Vinifera S.R.L.
Ordonator de Credite,
Prof. Univ. Dr. Stejărel Brezuleanu

Facultatea de Agricultură
Decan,
Dr. Prof. Univ. Dr.Costel Samuil

4.3 Certificatul de internship

Certificatul de internship constituie documentul întocmit de organizația-gazdă la finalizarea


programului de internship, care atestă perioada în care internul a desfășurat activitate în baza
contractului de internship, activitățile desfășurate, precum și calificativul obținut în urma
evaluării.
Certificatul de internship conține următoarele elemente:

 datele de identificare ale organizației-gazdă care emite certificatul;


 numărul de înregistrare și data emiterii certificatului;
 numărul de înregistrare și data încheierii contractului de internship;
 numele, prenumele și datele de identificare ale internului;
 perioada programului de internship;
 numele și prenumele reprezentantului legal al organizației- gazdă;
 mențiunea “Internul și organizația emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor
cuprinse în acest certificat”;
 programul/programele de internship în cadrul căruia/cărora și-a desfășurat activitatea
internul.

69
4.4 Cererea pentru solicitarea primei de promovare a angajării
Conform Legii nr. 176/2018, organizațiile-gazdă care, în termen de 60 de zile de la finalizarea
programului de internship, încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfășurat
programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de
promovare a angajării în cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoană astfel angajată, după
îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel
puțin 24 de luni.
Acordarea primei de promovare a angajării se realizează în limita fondurilor alocate cu această
destinație.
Pentru a beneficia de aceste sume, reprezentanții organizațiilor-gazdă depun o cerere la
agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în maximum 6 luni de la expirarea
termenului de mai sus, însoțită de următoarele documente:
- copia contractului de internship al internului înregistrat la agențiile teritoriale pentru
ocuparea forței de muncă;
- copia certificatului de internship al internului;
- copia contractului individual de muncă al persoanei care a încheiat contractul de
internship, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților;

orice alte documente care fac dovada menținerii raporturilor de muncă ale persoanei.

4.5 Internship versus traineeship

Internship-ul este cea mai întalnita forma de program pentru studenti, masteranzi si
absolventi. Folosit atat de companii, cat si de organizatii non-guvernamentale, este o metoda
flexibila de a angaja o persoana, pentru a atrage talente, idei proaspete si energie in cadrul firmei.
Acesta poate fi platit sau neplatit, in functie de resursele si marimea companiei, si poate fi
part sau full-time, in functie de cerintele postului. Internship-ul implica un proces de recrutare
mai complex, si include interviuri si/sau testarea abilitatilor personale fiind necesara o selectie
mai clara.
Se desfasoara pe o durata mai mare, între 2 – 6 luni si poate conduce spre un job in cadrul
companiei. Conform studiului realizat de Catalyst Solutions, 29% dintre interni se angajeaza la
finalul programului.
Traineeship - acest program este asemanator internship-ului in anumite privinte, dar mult
mai complex per total. Se adreseaza absolventilor de maxim 2 ani. In general respecta regulile
unui job normal - este platit in norme obisnuite, si cuprinde beneficii salariale (asigurare
medicala, bonusuri, concediu platit etc).
De aceea, perioada de lucru este foarte mare - se poate ajunge si la 2 ani, si în acest timp
trainee-ul poate schimba departamantele (cross-functional) sau poate lucra pe numeroase proiecte
ale organizatiei. Avantajul programelor de tipul cross-functional este ca acopera mai multe
departamente, iar la final se obtine o viziune globala asupra companiei.
Pentru a ajunge acolo, in schimb, un tanar va trebui să treaca printr-un proces complex de
recrutare, cu etape precum interviu de grup, assessment center, interviu cu echipa de management,
sau testarea abilitatilor, printre altele.

70
CAP.2 RESURSELE UMANE-FACTOR DE PRODUCȚIE ÎN DOMENIUL
AGROALIMENTAR
2.1 Caracteristicile resurselor umane în agricultură

Resursele umane reprezintă un principal factor de producție alături de pământ și capital.În


orice organizație aportul resurselor umane este concretizat printr-un efort fizic sau intelectual
reprezentând la modul general munca angajaților,muncă ce poate fi renumerată prin diversele
forme de salarizare aplicate în organizații.
Alături de muncă un alt factor de producție este capitalul reprezentat de totalitatea
mijloacelor materiale și financiare destinate activității economice prin folosirea căruia se pot
obține bunuri,lucrări sau servicii.
Aplicat la managementul resurselor umane,resursa umană reprezintă rezerva de muncă pe
care o are o societate la un moment dat care poate fi utilizată în diferite ramuri și domenii de
activitate fiind reprezentatăde totalul populației în vârstă,aptă de muncă la momentul respectiv.
Particularitățile resurselor umane:
- resursele umane reprezintă o importantă investiție din partea statului în ceea ce privește
pregătirea școlară, perfecționarea profesională și recunoașterea și evidențierea elitelor
care trebuie sa-și aducă aportul la dezvoltarea tehnică și științifică a sistemului care s-a
format.
- resursele umane sunt singurele capabile sa producă și să reproducă toate celelalte resurse
aflate la dispoziția unei organizații.Oamenii sunt resursele active ale
organizației,deoarece potențialul lor contribuie activ la creșterea eficienței
organizaționale.
- toate functiile si activitatile din domeniul managementului resurselor umane presupun
pregatirea si adoptarea unor decizii de personal care trebuie sa evalueze situatii cu aspect
dual,moral sau etic si legal extrem de complexe.De exemplu decizile,de a angaja mai
multi oameni cu o anumita calificare si experienta,de a perfectiona si promova
personalul,de a concedia,sunt numai cateva dintre deciziile de personal.

Noţiunea de resursă umană (la nivel macro) se referă la persoană, la însăşi omul (oameni)
ce pot desfăşura activităţile respective prin creativitate, capacitate de iniţiativă, mentalităţi,
tradiţii, deprinderi etc.
Resursa umană se consideră ca fiind o categorie a resurselor economice, care sintetizează
„potenţialul” de muncă al unei entităţi (ţări, zone geografice, instituţii, organizaţii etc.).
Rolul primordial al resurselor umane la scara intregii societatii se regaseste si la nivelul
organizatiei,fapt recunoscut si argumentat de numerosi oameni de stiinta din diferite tari si de
practica manageriala a firmelor competitive pe plan national.
Ca resursă avem în vedere subiectul uman însuşi cu toate trăsăturile ce îl caracterizează
(mentalitate, tradiţie, cultură, sănătate, comportament etc.) şi implicit capacitatea de a presta o
muncă.
Economia de piaţǎ pune accentul pe muncǎ. În sensul cel mai larg muncǎ este orice
activitate care produce bunuri sau servicii ce alcǎtuiesc o valoare utilǎ.
În societatea contemporanǎ s-a impus viziunea progresului economic şi social care este
condiţionat de calitatea resurselor de muncǎ. Calitatea lucrǎtorului este datǎ de cunoştinţele sale
profesionale şi culturale, reflectând potenţialul de muncǎ şi creaţie al acestuia.
71
Competenţa lucrǎtorului este însǎşi calitatea sa aflatǎ în acţiune. Ea reflectǎ capacitatea,
priceperea lucrǎtorului în procesul muncii, în îndeplinirea atribuţiilor sale.
Asigurarea cu resurse umane cuprinde totalitatea activitǎţilor de recrutare, selecţie şi
integrare a resurselor umane. Aceste activitǎţi se succed dupǎ operaţiunea de planificare, evaluare
a ofertei resurselor, lecţie şi integrare a resurselor umane.
Aceste activitǎţi se succed dupǎ operaţiunea de planificare, evaluare a ofertei resurselor
umane şi pregǎtirea posturilor.
Ca orice activitate cu caracter productiv şi activitatea din ramurile agricole trebuie să fie
susţinută cu un volum corespunzător de resurse umane. Acesta este variabil de la o exploataţie la
alta şi este dependent de un ansamblu de factori:
1. volumul lucrărilor agricole;
2. gradul de complexitate al lucrărilor;
3. nivelul de înzestrare tehnică al exploataţiilor;
4. gradul de calificare al personalului;
5. sezonalitatea activităţilor agricole, etc.
Datorită caracterului aleatoriu al acestor factori, necesarul de resurse umane din
exploataţiile agricole variază în timp, nu numai de la un an la altul, dar chiar în decursul
aceluiaşi an, de la un sezon la altul.

2.2. Fișa postului-importanță, elemente componente

Postul este ansamblul de sarcini, activităţi, condiţii, stiluri şi valori ale muncii, realizate
decătre persoane angajate de către organizaţie conform unui profil specific al acestora bazat pe
studii, cunoştinţe, aptitudini, abilităţi, experienţă şi alte caracteristici necesare îndeplinirii
scopului înfiinţării sale. Pentru a putea fi înţeles, proiectat, analizat, evaluat şi reproiectat, postul
are nevoie de o fişă a postului.
Fişa de post este documentul de management al resurselor umane care sintetizează
caracteristice ale unui post, pentru a putea fi înţelese şi însuşite de către ocupantul postului. Ea
este adusă la cunoştinţa angajatului preferabil înainte de angajare, şi trebuie semnată de către
acesta pentru luare la cunoştinţă, devenind anexă la contractul individual de muncă. Orice
modificare sau actualizare a fişei de post trebuie adusă la cunoştinţa acestuia,
sub o nouă semnătură şi anexare la contractul de muncă.
Fişa postului este extrem de utilă în analiza postului, recrutarea, selecţia şi integrarea
personalului, determinarea salariului de bază şi a adaosurilor la salariu, precum şi la pregătirea şi
perfecţionarea personalului.
Structura de bază - Fişa postului este compusă din două părţi: descrierea postului, şi
specificarea postului. Descrierea postului arată caracteristicile acestuia, în timp ce specificarea
postului descrie caracteristicile ocupantului acestuia, pentru a putea face realiza cu succes
sarcinile atribuite.
Descrierea postului este utilizată la optimizarea acestuia, prin modificări aduse în urma
analizei şi evaluării postului, în timp ce specificarea postului este utilizată la selectarea
personalului adecvat, care va fi capabil să realizeze sarcinile postului. Ambele părţi ale fişei sunt
fundamentale pentru funcţionarea postului, şi este necesară o atentă analiză, evaluare şi
actualizare periodică a acestuia pentru a-i întocmi o fişă cât mai apropiată de realitate şi de
necesităţi. Altfel există un risc substanţial de a angaja oameni nepotriviţi pe un post care în fapt

72
are cu totul alte caracteristici decât cele prezentate iniţial, devenind un factor de nemulţumire,
neperformanţă, absenteism şi fluctuaţie a personalului.
Descrierea postului este prima parte a fişei de post, alături de specificarea postului (partea
a doua), şi arată caracteristicile postului: identificarea postului, sarcinile specifice, activităţile la
nivel general, salarizarea, condiţiile de muncă, relaţiile cu celelalte posturi, stilul de muncă şi
valorile precum şi nevoile ataşate postului.
Cu cât posturile sunt de nivel mai înalt (de conducere şi responsabilitate), cu atât este mai
dificil să fie construită descrierea postului. De asemenea, descrierea postului este greu de realizat
(în unele cazuri fiind chiar o frână) în organizaţiile din domeniul tehnologiilor înalte, ce se
dezvoltă puternic şi care au resurse umane ce funcţionează flexibil, în afara parametrilor
tradiţionali.
Fişa postului este documentul în care se includ sarcinile de bază, atribuţiile de
serviciu, împuternicirile şi responsabilităţile specifice funcţiei publice, precum şi cerinţele faţă de
titularul acestei funcţii.
Elaborarea fişelor de post pentru funcţiile publice va contribui la instituirea unui
sistem organizatorico-juridic pentru activitatea funcţionarului public.
Necesitatea elaborării fişelor de post rezidă şi în utilitatea acesteia la desfăşurarea
procedurilor de personal şi anume:
- la desfăşurarea procesului de recrutare a personalului pentru funcţiile publice vacante;
Reglementarea prin act normativ a structurii-tip a fişei postului va contribui la
tipizarea fişelor de post în toate autorităţile publice asigurînd, astfel, uniformitatea componentelor
de bază ale acesteia pentru toate funcţiile publice.
Structura-tip a fişei postului propusă stipulează componentele care trebuie să le conţină aceasta:
dispoziţii generale, descrierea funcţiei, cerinţele funcţiei faţă de persoană.

73
2.3. Model de fișă a postului pentru funcția de Analist Financiar

Analist Financiar
I. Identificarea postului
1. Numele şi prenumele titularului: Butacu Marian
2. Denumirea postului: Analist Financiar (Controlor Financiar)
3. Poziţia în COR / Cod: 241305
4. Departamentul / locaţia: Departamentul Financiar-Contabil
5. Nivelul postului:
a. Conducere / coordonare: Nu este cazul
b. Execuţie: Specialist
6. Relaţiile:
b. Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):
 se subordonează: Directorului Economic
 are în subordine: Nu este cazul
c. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): Cu toate departamentele din firmă
d. Reprezentare (colaborare, consultanţă): Nu este cazul

II. Descrierea postului


1. Scopul general al postului
Elaborarea în termen a lucrărilor de contabilitate internă de gestiune, cu respectarea
legislaţiei în vigoare.
2. Obiectivele postului
 Efectuarea antecalculaţiei pentru produsele finite, pe baza modificărilor apărute
(modificări de preţuri la materiile prime, materialele auxiliare, utilităţi etc.).
 Elaborarea de simulări de cercetări de piaţă din perspectivă financiară, pe diferite
categorii de produse, pentru o anumită perioadă de timp sau pentru licitaţii.
 Calcularea costului estimativ de producţie pentru noile produse, pe baza reţetelor /
instrucţiunilor primite de la Departamentul Producţie.
3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului
 Calculează şi înregistrează lunar în contabilitate diferenţele de preţ la toate produsele
finite.
 Participă la acţiunile de inventariere sau alte activităţi dispuse de Directorul Economic
sau Directorul Executiv.
 Verifică documentele emise sau primite şi conformitatea acestora cu legislaţia în vigoare.
 Certifică documentele primare ce stau la baza înregistrării în contabilitate, documente
primite de la compartimentele funcţionale.
 Ordonează şi arhivează în cadrul departamentului documentele primare primite.
 Asigură îndosarierea în ordine cronologică a documentelor justificative pentru
operaţiunile derulate prin bancă şi le transmite la arhiva societăţii pe bază de proces-
verbal.
 Avizează prin semnătură documentele contabile elaborate: note contabile, fişe de cont,
balanţe etc.

74
 Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonaţii
acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectării
temeiului legal.
4. Descrierea responsabilităţilor postului
a) Privind relaţiile interpersonale / comunicarea
 Asigură un climat optim de colaborare cu celelalte departamente din firmă.
 Promovează respectul reciproc, colaborarea şi transparenţa în interiorul
departamentului, în raporturile cu alte departamente, precum şi în relaţiile cu
persoanele din afara firmei.
 Asigură dezvoltarea permanentă a competenţelor de comunicare personale.
b) Faţă de echipamentul din dotare
 Respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotarea
departamentului.
 Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune
în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.
c) În raport cu obiectivele postului
 Răspunde de respectarea legislaţiei în coordonarea contabilităţii conturilor specificate.
 Răspunde de calculaţia costurilor, calculul rentabilităţii pe produse şi activităţi,
decontarea producţiei, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.
 Răspunde de veridicitatea soldurilor conturilor gestionate.
 Răspunde de respectarea termenelor de finalizare a situaţiilor contabile pentru luna
încheiată, precum şi a termenelor înscrise în procedurile de lucru.
 Răspunde de eficienţa, calitatea şi corectitudinea lucrărilor executate.
 Păstrează confidenţialitatea datelor la care are acces.
d) Privind securitatea şi sănătatea muncii
 Respectă normele de Securitate şi Sănătate în Muncă.
 Respectă normele de PSI.
e) Privind regulamentele / procedurile de lucru
 Răspunde de cunoaşterea şi respectarea procedurilor specifice activităţilor
departamentului.
 Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al firmei.
 Respectă procedurile de lucru generale specifice firmei (programul de lucru,
punctualitatea în întocmirea şi predarea rapoartelor etc.).
 Respectă şi aplică actele normative în vigoare şi Contractul Colectiv de Muncă
aplicabil.
f) Protecția datelor cu caracter personal
 Să respecte cu strictețe procedurile interne referitoare la protecția datelor cu caracter
personal, precum și procedurile privind securitatea informatică;
 Să păstreze în condiţii de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu
caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu;
 Nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștință de parolele și
mijloacele tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în
desfășurarea atribuțiilor de serviciu;

75
 Nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în
sistemele informatice ale societății, cu excepția situațiilor în care această activitate se
regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său
ierarhic;
 Să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărui alt salariat la canalele de
accesare a datelor personale disponibile pe computerul societății cu ajutorul căruia își
desfășoară activitatea;
 Să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces în
virtutea atribuțiilor sale cu cea mai mare precauție, atât în ce privește conservarea
suporturilor cât și în ce privește depunerea lor în locurile și în condițiile stabilite în
procedurile de lucru;
 Nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod
nemijlocit cât și, eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care comunicarea
datelor cu caracter personal se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost
autorizată de către superiorul său ierarhic;
 Nu va transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter
personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul societății sau care
sunt accesibile în afara societății, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe
de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic;
 Respectarea de către salariat a tuturor obligațiilor referitoare la protecția datelor cu
caracter personal prevăzute în regulamentul intern, fișa postului și instrucțiunile
directe ale superiorilor ierarhici este foarte importantă pentru societate, nerespectarea
lor este sancționată potrivit regulamentului intern.
5. Condiţiile postului de lucru
a. Programul de lucru 8 ore şi suplimentar când este nevoie.
Condiţiile materiale
 ambientale Nu lucrează în condiţii ambientale deosebite.
 deplasări Nu se deplasează frecvent în afara firmei.
 spaţiu Îşi desfăşoară activitatea într-unul din birourile departamentului.
 condiţii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon mobil, PC.
b. Condiţii de formare profesională Participă la diverse traininguri, workshopuri, cursuri
de specializare.
c. Buget Nu este cazul.
6. Gradul de autonomie
a. Autoritate asupra altor posturi: Nu este cazul
b. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)
 înlocuieşte pe Şeful Serviciului Financiar-Contabilitate, cu responsabilităţi şi
sarcini limitate.
 este înlocuit de Un coleg din Departamentul Financiar-Contabil sau de Şeful
Serviciului Financiar-Contabilitate.
7. Indicatori de performanţă
Diminuarea cheltuielilor legate de materiile prime datorită bunei gestionări cu 7 % / an.
8. Perioada de evaluare a performanţelor
Bianual

76
9. Evoluţii posibile
Poate evolua pe poziţia de Şef al Serviciului Financiar-Contabilitate.
III. Specificaţiile postului
1. Nivelul de studii
Studii superioare, preferabil în domeniul financiar-contabil.
2. Calificarea necesară
 Studii de specializare în contabilitate.
 Cursuri de specialitate – expert contabil / curs management.
 Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date.
3. Competenţele postului (pachet de competenţe)
 cunoştinţe economice generale;
 cunoaşterea legislaţiei contabile în vigoare;
 cunoaşterea mecanismelor financiar-contabile ale firmei;
 cunoştinţe în domeniul informaticii;
 capacitate de concentrare, analiză şi sinteză;
 abilităţi de comunicare;
 memoria cifrelor;
 discernământ şi capacitate de a rezolva problemele;
 putere de decizie şi asumarea responsabilităţii;
 capacitate de deducţie logică.
4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post)
Minimum 1 an experienţă într-o poziţie în domeniul financiar-contabil.

Data,
15.09.2018
Numele şi semnătura titularului postului, Numele şi semnătura superiorului ierarhic,
Butacu Marian Emanuela Vrabie

APROBAT

Director General

77
CAP. 3 EVALUAREA PERFORMANȚELOR ANGAJAȚILOR

3.1. Fișa de evaluare a angajaților

Nr. 262/31.12.2019

ADMINISTRATOR/DIRECTOR GENERAL,
Aprobat Emanuela Vrabie

Perioada evaluată: 01.01.2018 – 31.12.2018

FIŞA DE EVALUARE ANUALĂ (2018)

Nume şi prenume angajat: Butacu Marian Matricol: 3152376512


Loc de muncă: S.C. Vinifera S.R.L. Funcţie: Analist financiar
Data angajării: 15.09.2017 Data evaluării: 31.12.2018

1. CALITATEA MUNCII (de ex: respectare documentatie, proceduri si standarde, organizare


a muncii, pastrare si utilizare dotari, etc)

- Indeplineşte mai mult decât cerinţele ×


- Indeplineşte cerinţele postului 
- Indeplineşte minimum de cerinţe 
- Nu îndeplineşte aşteptările 

2. VOLUMUL DE MUNCĂ (de ex: folosirea integrala a programului de munca, capacitatea


de a respecta planul de lucru in conditii normale de munca etc)

- Indeplineşte mai mult decât cerinţele ×


- Indeplineşte cerinţele postului 
- Indeplineşte minimum de cerinţe 
- Nu îndeplineşte aşteptările 

3. CUNOŞTINŢE PROFESIONALE ( de ex: profesionalism in indeplinirea sarcinilor,


deprinderi invatate/dobandite, capacitate de evaluare a unor situatii aparute etc)

- Indeplineşte mai mult decât cerinţele ×


- Indeplineşte cerinţele postului 
- Indeplineşte minimum de cerinţe 
- Nu îndeplineşte aşteptările 

4. COMPORTAMENT (de ex: cooperarea cu membrii colectivului, atitudinea fata de

78
organizatie, dorinta de perfectionare a activitatii, acomodarea la situatii noi, disciplina)
- Indeplineşte mai mult decât cerinţele ×
- Indeplineşte cerinţele postului 
- Indeplineşte minimum de cerinţe 
- Nu îndeplineşte aşteptările 

5. EVALUAREA INTREGII ACTIVITĂŢI (de ex: reactia fata de sarcinile de serviciu,


asumarea responsabilitatii, abilitatea de a pune in aplicare idei noi)
- Indeplineşte mai mult decât cerinţele 
- Indeplineşte cerinţele postului ×
- Indeplineşte minimum de cerinţe 
- Nu îndeplineşte aşteptările 

6. APRECIERE
Angajatul respectă programul de muncă și îndeplinește toate sarcinile. A prezentat și disponibilitate
de a lucra suplimentar pentru îndeplinirea sarcinilor sau a obiectivelor de lucru. De asemenea
angajatul prezintă profesionalism la locul de muncă și o etică de muncă admirabilă.

7. RECOMANDĂRI
Se recomandă avansarea sau mărirea salariului angajatului.

8. Punctul de vedere al angajatului in caz de contestare a punctajului


obţinut: …..…………….……………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

ŞEF IERARHIC/EVALUATOR : ANGAJAT/ EVALUAT:

Nume Emanuela Vrabie Nume Butacu Marian

Funcţie Asociat Unic Funcţie Analist financiar

Semnătura…………………………. Semnătura…………………….

79
Comunicat intern cu privire la demararea acțiunii de chestionare
COMUNICAT INTERN (ÎNŞTIINŢAREA PERSONALULUI
CU PRIVIRE LA DEMARAREA ACŢIUNII DE CHESTIONARE)

COMUNICAT INTERN
Către:1Toţi angajaţii
De la:Departamentul economic
Ref.: Chestionare pe tema motivare
Data: 13.11.2018
Stimate doamne, stimaţi domni2,
Retribuirea muncii dvs.trebuie făcută pe măsura rezultatelor obţinute. În plus, dorim ca munca să vă aducă
bucurie. Dorim să eliminăm rutina din firma noastră. Vrem să dispară plictiseala şi nemulţumirea din ziua
dvs. de lucru.
De aceea3, conducerea firmei a decis lansarea unei campanii de chestionare a angajaţilor, petema motivării
dvs. Această campanie se va desfăşura în scris şi vă garantăm anonimatul. Vompune întrebări care să
clarifice diverse aspecte ale acestei teme:
 Nivelul motivării angajaţilor
 Relaţia dintre aprecierea de care se bucură angajaţii şi motivarea lor
 Modul de recompensare
 Condiţiile de lucru
 Preocuparea conducerii firmei pentru motivarea angajaţilor
Chestionarele vă vor fi înmânate pe data de 13.11.2018 Le puteţi completa în timpul programului de lucru.
Nu veţi avea nevoie de mai mult de415 min!
Desigur, participarea este voluntară 5. Dar cu cât vom primi înapoi mai multe chestionare completate, cu
atât ne vom putea forma o imagine mai exactă a motivării în firma noastră şi vom putea să înlăturăm
problemele mai rapid. De aceea, vă rugăm să ne răspundeţi deschis şi sincer la întrebări.
Pentru ca datele dvs.personale să nu fie divulgate6, evaluarea va fi realizată de către o echipă deexperţi
externi. Pe data de 20.11.2018 va avea loc o întâlnire în care dvs. vă veţi putea lămuri toate întrebările.
Vă rugăm să completaţi chestionarul până cel târziu 18.11.2018 7 să-l puneţi într-un plic închis şi să-l
lăsaţi la biroul de resurse umane. Cele mai importante rezultate ale chestionării, precum şi măsurile care
vor fi luate vă vor fi prezentate cât mai curând cu putinţă.
Sperăm ca participarea dvs.să fie cât mai activă.
Semnătura:
Note:
1
Datele de referinţă: Denumiţi grupul-ţintă care va fi chestionat: angajaţii întregii firme sau ai unui departament anume.
2
Introducerea: Concepeţi introducerea mesajului astfel încât să captaţi din start interesul angajaţilor şi să le arătaţi scopul şi
utilitatea chestionarului. Vă va fi mai uşor dacă întrebările au legătură cu o problemă actuală a firmei/departamentului.
3
Conţinutul: Rezumaţi conţinutul acţiunii pentru ca cei chestionaţi să înţeleagă exact ce se aşteaptă de la ei. Temele care vor fi
abordate depind numai de cerinţele specifice firmei.
4
Timpul necesar completării: Amintiţi în comunicat timpul necesar completării chestionarului pentru ca angajaţii să ştie
aproximativ cât timp să-i aloce.
5
Solicitarea participării la acţiune: Oferiţi motive pentru participarea activă şi deschisă la acţiune. Înlăturaţi temerile şi
reticenţele prin scoaterea în evidenţă a avantajelor.
6
Anonimatul: Anonimatul este cheia exprimării părerilor în mod deschis. Nu subapreciaţi frica angajaţilor dvs. De aceea,
specificaţi clar faptul că păstrarea anonimatului este garantată. Explicaţi cine va evalua chestionarul şi ce rol va juca conducerea
firmei.
7
Privirea de ansamblu: Specificaţi termenul de predare şi locul unde trebuie predate chestionarele. Dacă lansaţi o chestionare
on-line, scrieţi adresa la care se vor putea trimite răspunsurile. De asemenea, specificaţi care este termenul-limită de completare.
Comunicarea rapidă a rezultatelor chestionării demonstrează o bună politică de informare.

80
3.2. Autoevaluarea performanțelor angajaților

Autoevaluarea performaţelor

Se va completa de către salariat


NUMELE ŞI PRENUMELE: Butacu Marian
I. Sumarul indeplinirii sarcinilor/obiectivelor (prezentati pe scurt punctul dvs. de vedere
privind realizarile perioadei pentru care se face evaluarea );
În perioada 15.09.2018-28.12.2018 consider că mi-am îndeplinit toate obiectivele propuse și în
aceelași timp m-am integrat în echipa de muncă.
II. Puterea de muncă (descrieti efortul personal şi cum s-a schimbat faţă de perioada
precedenta volumul de muncă);
Volumul de muncă a cunoscut o ușoară creștere în ultimele 2 luni însă nu a reprezentat o
problemă. Mi-am optimizat timpul și metodele de lucru pentru a face față și a nu deveni copleșit
de muncă.
III. Propuneri privind imbunatatirea/dezvoltarea sarcinilor/obiectivelor individuale
(identificati aspectele critice care vizeaza activitatea dvs., propuneri de imbunatatire, posibilitati
de extindere a atribuţiilor,etc.);
Îmi propun ca pe viitor să dezvolt programe sau metode de calcul ajutătoare. De asemenea,
pentru a ușura munca mea și a colegilor voi incerca să eficentiez modul de lucru cu ajutorul unor
noi programe software.

IV. Interesul pentru cariera (dacă sunteti interesat în schimbarea funcţiei sau a
compartimentului, avand în vedere şi pregătirea pe care o aveti; mentionati interesele
profesionale pe termen lung);
Nu plănuiesc să schimb funcția în viitor însă îmi propun să devin cât mai bun pe acest post.

V. Sugestii/nemultumiri sau preferinte.


Nu sunt sugestii sau nemulțumiri pentru moment.

Semnatura, Data,

81
3.3. Evaluarea performanțelor de către șeful ierarhic superior
Angajator : S.C. Vinifera S.R.L.
Adresa : Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău
Înregistrată la : Registrul Comerţului din Bacău sub nr. J04/70/1991
C.U.I. : 950264
Telefon : 0234210441
Fişă de evaluare a performanţelor individuale
Evaluare după Evaluare semestrială
Evaluare anuală Promovare
perioada de probă ×
Departament:
Numele şi prenumele persoanei evaluate: Butacu Marian Financiar-
Contabil
Postul: Analist financiar (cod COR 241305) Nr. de Marcă:
PERFORMANŢE
Se notează de la 1 la 5
5 - Foarte bine
Nr. Obiective
Criterii de performanţă 4 - Bine
crt. individuale
3 - Mediu
2 - Satisfăcător
1 - Nesatisfăcător
A. Gradul de îndeplinire a sarcinilor individuale
A.1. Comunicare profesională
A.1.1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate 5
de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte
profesionale semnificative
A.1.2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise 5
specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în
contexte profesionale semnificative
A.1.3. Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte 5
profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii sarcinilor
de serviciu
A.1.4. Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte 5
profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii sarcinilor
de serviciu
A.1.5. Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de 4
îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale
semnificative
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculează Total: 24pct. Procentaj:
după totalul de întrebări aplicabile. 96%(din total maxim de
25 puncte posibile)
A.2. Managementul calităţii
A.2.1. Acţionează pentru implementarea şi buna funcţionare a 5
sistemelor de management al calităţii
A.2.2. Aplică acţiuni corective şi preventive pentru îmbunătăţirea 5
82
continuă a calităţii
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculează Total: 10pct. Procentaj:
după totalul de întrebări aplicabile. 100% (din total maxim de
10 puncte posibile)
A.3. Coordonare şi lucrul în echipă
A.3.1. Dezvoltă o strategie de lucru în echipă 5
A.3.2. Monitorizează activitatea echipei 5
A.3.3. Contribuie la consolidare echipei 5
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculează Total: 15pct. Procentaj:
după totalul de întrebări aplicabile. 100% (din total maxim de
15 puncte posibile)
A.4. Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei aplicată
A.4.1. Stabilirea programelor de software general şi de 5
specialitate necesare domeniului de activitate
A.4.2. Utilizarea TIC în activitatea desfăşurată 5
A.4.3. Creşterea eficienţei în domeniul de activitate cu ajutorul 4
TIC
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculează Total: 14pct. Procentaj:
după totalul de întrebări aplicabile. 93% (din total maxim de
15 puncte posibile)
A.5. Acordarea de asistenţă de specialitate
A.5.1. Participă la elaborarea strategiei 4
A.5.2. Previzionează rezultatele companiei 5
A.5.3. Identifică deviaţiile 5
A.5.4. Identifică modalităţi de corelare a nivelului strategic cu 5
nivelul operaţional al companiei
A.5.5. Identifică instrumente 4
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculează Total: 23pct. Procentaj:
după totalul de întrebări aplicabile. 92% (din total maxim de
25 puncte posibile)
A.6. Asigurarea funcţionalităţii sistemului de proceduri şi procese
A.6.1. Elaborează proceduri şi procese 5
A.6.2. Actualizează procedurile şi procesele în vigoare 5
A.6.3. Comunică procedurile şi procesele 5
A.6.4. Monitorizează aplicarea procedurilor şi proceselor în 5
vigoare
A.6.5. Propune măsuri pentru eliminarea abaterilor constatate 5
A.6.6. Asigură eliminarea abaterilor constatate 5
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculează Total: 30pct. Procentaj:
după totalul de întrebări aplicabile. 100% (din total maxim de
30 puncte posibile)
A.7. Verificarea validităţii informaţiilor utilizate
A.7.1. Stabileşte structura sistemelor de controlling 4

83
A.7.2. Participă la implementarea structurii, sistemelor şi 4
instrumentelor de controlling
A.7.3. Supervizează întreţinerea înregistrărilor şi a sistemelor 5
financiare
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculează Total: 13pct. Procentaj:
după totalul de întrebări aplicabile. 86% (din total maxim de
15 puncte posibile)
A.8. Coordonarea integrării planurilor operaţionale cu planurile de investiţii de capital
A.8.1. Analizează rezultatele operaţionale ale companiei 5
A.8.2. Analizează investiţiile propuse 5
A.8.3. Integrează planurile operaţionale şi planurile de investiţii 5
de capital la nivel de companie
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculează Total: 15pct. Procentaj:
după totalul de întrebări aplicabile. 100% (din total maxim de
15 puncte posibile)
A.9. Raportarea rezultatelor companiei către conducere
A.9.1. Elaborează rapoarte pe baza rezultatelor companiei 4
A.9.2. Prezintă conducerii rapoartele elaborate 5
A.9.3. Colaborează cu auditorii 5
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculează Total: 14pct. Procentaj:
după totalul de întrebări aplicabile. 93% (din total maxim de
15 puncte posibile)
A.10. Consilierea conducerii in procesul decizional
A.10.1 Elaborează analize ale deviaţiilor constatate 5
A.10.2 Elaborează un plan de măsuri 5
A.10.3 Defineşte indicatori cheie de performanţă financiară 5
A.10.4 Monitorizează indicatorii cheie de performanţă 5
A.10.5 Asigură eliminarea dezechilibrelor financiare 5
A.10.6 Furnizează informaţii adiţionale factorilor interesaţi 5
A.10.7 Prezintă conducerii informaţiile 5
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculează Total: 35pct. Procentaj:
după totalul de întrebări aplicabile. 100%(din total maxim de
35 puncte posibile)
A.11. Monitorizarea performanţei companiei
A.11.1 Evaluează potenţialul viitor al modelului de afaceri 5
A.11.2 Identifică punctele forte şi slabe ale companiei 3
A.11.3 Propune măsuri pentru îmbunătăţirea punctelor slabe ale 3
companiei
A.11.4 Elaborează modelări financiare 4
A.11.5 Elaborează analize de risc 5
A.11.6 Analizează crearea de valoare pentru acţionari 5
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculează Total: 25pct. Procentaj:
după totalul de întrebări aplicabile. 83% (din total maxim de

84
30 puncte posibile)
A.12. Elaborarea de analize de cost/venit
A.12.1 Monitorizează evoluţia costurilor 5
A.12.2 Propune măsuri 4
A.12.3 Urmăreşte evoluţia veniturilor. 5
A.12.4 Monitorizează gradul de atingere a obiectivelor de 5
cost/venit
A.12.5 Prezintă conducerii informaţiile obţinute în urma 4
monitorizării
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculează Total: 23pct. Procentaj:
după totalul de întrebări aplicabile. 92% (din total maxim de
25 puncte posibile)
A.13. Monitorizarea activităţii operaţionale a companiei
A.13.1 Planifică rezultatele operaţionale ale companiei 5
A.13.2 Stabileşte obiective 4
A.13.3 Stabileşte valori ţintă 4
A.13.4 Identifică deviaţiile 5
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculează Total: 18pct. Procentaj:
după totalul de întrebări aplicabile. 72% (din total maxim de
20 puncte posibile)
A.14. Monitorizarea activităţii de investiţii a companiei
A.14.1 Elaborează planul de investiţii de capital 5
A.14.2 Stabileşte obiective 4
A.14.3 Stabileşte valori ţintă 4
A.14.4 Identifică deviaţiile 5
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculează Total: 18 pct. Procentaj:
după totalul de întrebări aplicabile. 72% (din total maxim de
20 puncte posibile)
B. Munca în echipă
B.1. Adecvează formele de comunicare în echipă activităţilor 5
specifice şi procedurilor interne, pentru transmiterea rapidă
şi corectă a informaţiilor.
B.2. Comunică cu promptitudine şi claritate propunerile de 5
îmbunătăţire a activităţii în echipă.
B.3. Identifică rolurile specifice muncii în echipă, în funcţie de 5
sarcina specifică ce este realizată de echipă şi de indicaţiile
şefului ierarhic.
B.4. Se încadrează în activităţile echipei, în normele de lucru şi 5
de timp, prin respectarea rolurilor specifice şi a
responsabilităţilor individuale ale membrilor echipei.
B.5. Oferă prompt şi corect informaţii altor angajaţi, prin 4
mijloace specifice.
B.6. Participă împreună cu membrii echipei la activităţile, 5
manevrele şi manipulările necesare pentru rezolvarea
85
problemelor comune.
B.7. Rezolvă sarcinile proprii printr-un proces agreat şi acceptat 4
de toţi membrii echipei.
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculează Total: 33pct.Procentaj: 9
după totalul de întrebări aplicabile. 4% (din total maxim de 35
puncte posibile)
C. Respectarea procedurilor şi regulilor SSM (Sănătate şi Securitate în Muncă), PSI
(Prevenirea şi Stingerea Incendilor) şi SU (Situaţii de urgenţă)
C.1. Aplică legislaţia Însuşirea drepturilor şi 5
şi reglementările responsabilităţilor la locul de muncă în
privind funcţie de normele prevăzute la
securitatea şi instructajele, procedurile şi regulile în
sănătatea la locul materie de sănătatea şi securitatea
de muncă, muncii, de prevenirea şi stingerea
prevenirea şi incendiilor şi cu privire la modul de
stingerea comportare în cazul situaţiilor de
incendiilor şi urgenţă
situaţiile de Verificarea existenţei şi integrităţii
urgenţă mijloacelor de protecţie la locul de
muncă
Raportarea situaţiilor care pun în
pericol securitatea individuală şi
colectivă
C.2. Ia măsuri pentru Identificarea factorilor de risc 4
reducerea Raportarea prezenţei factorilor de risc
factorilor de risc Înlăturarea factorilor de risc
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculează Total: 9pct. Procentaj:
după totalul de întrebări aplicabile. 90% (din total maxim de
10 puncte posibile)
D. Calitatea rezultatelor obţinute
D.1 Cunoaşte şi respectă instrucţiunile de lucru aplicabile 5
D.2 Colaborează eficient cu alte departamente pe probleme de
4
calitate
D.3 Demonstrează responsabilitatea calităţii în activitatea
4
desfăşurată
D.4 Tratează corespunzător neconformităţile constatate în
5
activitate
D.5 Când intuieşte o posibilă problemă de calitate, acţionează
5
prompt pentru evitarea apariţiei acesteia
D.6 Completează corespunzător documentele de calitate
5
aplicabile
D.7 Dovedeşte responsabilitate în gestionarea şi arhivarea
5
documentelor şi înregistrărilor calităţii

86
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculează Total: 33pct. Procentaj:
după totalul de întrebări aplicabile. 94% (din total maxim de
35 puncte posibile)
E. Disciplina în muncă
E.1 Menţine în bună stare echipamentele din dotare 4
E.2 Isi anunţa absenţa motivată din timp şi corect 5
E.3 Respectă programul de lucru 5
E.4 Utilizează în mod responsabil documentaţia de lucru 4
E.5 Este onest cu colegii şi superiorii 5
E.6 Este receptiv la un program de lucru flexibil 5
Daca unul din puncte nu este aplicabil, procentajul se calculează
Total: 28pct. Procentaj:
după totalul de întrebări aplicabile. 93% (din total maxim de
30 puncte posibile)
TOTAL GENERAL: 380 puncte, procentaj: 93% (din total maxim de 405 puncte posibile)

87
CAP.4 PLANUL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

4.1. Evaluarea situației actuale - analiza SWOT a propriei persoane

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 abilităţi de comunicare ;  lipsa experienţei profesionale;


 abilitatea de a lucra atât în echipa ,cât și  lipsa obiectivelor personale, a auto-
independent; cunoașterii;
 perseverență;  lipsa practicii sau a internship-ului;
 seriozitate;
 organizat , calculate;
 cunoştinţe software;
 cunoaşterea limbilor străine la un nivel
ridicat;

Oportunitați Amenințări
 posibilitatea de a dobândi cunoştinţe;  cererea mare de personal cu experienţă în
 dezvoltare personală prin muncă; domeniu;
 participarea la training-uri și workshop-uri;  aşteptări din ce în ce mai mari și mai
sofisticate ale clienţilor , ce duc la o necesitate
de perfecţionare permanent;
• concurența absolvenților.

88
4.2 Contractul de formare profesională

Angajator S.C. Vinifera S.R.L.


Adresa Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău
Înregistrată la Registrul Comerţului din Bacău sub nr. J04/70/1991
C.U.I. 950264
Telefon: 0234210441
Înregistrat la I.T.M Bacău sub nr. A26/30.10.2018
CONTRACT DE FORMARE PROFESIONALĂ
Data încheierii contractului 18.09.2018
Părţile contractului:
Furnizor de formare profesională persoană juridică cu sediul în Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș,
Județul Bacău înregistrată la Registrul Comerţului/autorităţile administraţiei publice din județul Bacău sub
nr. J04/70/1991, C.U.I. 950264, telefon 0234210441, reprezentată legal prin dna/dl Emanuela Vrabie în
calitate de director general/administrator, posesor al autorizaţiei de furnizor de formare profesională
pentru ocupaţia analist financiar, seria 209, nr13123123, înmatriculat în Registrul naţional al furnizorilor
de formare profesională a adulţilor cu nr. 20198
şi
Beneficiar(a) cursului de formare profesională – dl/dna Butacu Marian
domiciliat/domiciliată în localitatea Bacău, str Nordului nr. 8 sector/judeţul Bacău posesor/posesoare al/a
buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ZC nr. 043530 eliberat/eliberată de SPCLEP Bacău la
data de 27.07.2014 CNP 1960701046218 permis de muncă seria BC nr. 000459 din data de 15/09/2016
Art. 1. Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de formare profesională, pentru
ocupaţia de analist financiar
Art. 2. Durata contractului
Durata contractului este de 6 luni, reprezentând 310 de ore de pregătire teoretică şi 170 ore de pregătire
practică; derularea contractului începe la data de 21.09.2018 .
Art. 3. Valoarea contractului
Valoarea totală a contractului este de 2000 lei. Beneficiarul va achita această sumă, reprezentând
contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor într-o singură tranşă, până la data de 30.09.2018.
Valoarea contractului, precum şi modalităţile de plată pot fi modificate ulterior, cu acordul părţilor, prin
acte adiţionale la prezentul contract.
Art. 4. Obligaţiile părţilor
A. Furnizorul se obligă:
a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor în
materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;
b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării activităţii de
formare profesională;
c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor deabsolvire la
terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică;
d) să asigure instructajul privind securitatea şi sănătatea în muncă;
e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de formare
profesională.
B. Beneficiarul se obligă:
a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai mult de 10%
absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea
dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire;

89
b) să utilizeze resursele materiale, tehnice şi alte asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi
numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea
acestora;
c) să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională;
d) să respecte normele privind securitatea şi sănătatea în muncă.

90
4.3 CONTRACTUL DE CALIFICARE PERSONALĂ

FURNIZOR DE FORMARE BENEFICIAR DE FORMARE


PROFESIONALĂ, PROFESIONALĂ,
S.C. Vinifera S.R.L. Butacu Marian

CONTRACT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ1


nr. 428. din 18.09.2018

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. Vinifera S.R.L., nr. J04/70/1991, CUI 950264, cu sediul social în Bacău, Strada
Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău, telefon 0234210441, e-mail scvinifera@yahoo.com
reprezentată de Emanuela Vrabie, cu funcţia de director general în
calitate de furnizor de formare profesională denumit, în continuare, furnizor, pe de o parte şi

1.2. Dl/dna Butacu Marian, cu domiciliul în Bacău


str. Nordului nr. 8, judeţul/sectorul Bacău, identificat cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ZC
nr. 043530, eliberat/eliberată de SPCLEP Bacău la data de 27.07.2014, C.N.P. 1960701046218, permis de
muncă seria BC, nr. 000459 din data de 15.09.2016, în calitate de beneficiar(ă) de formare profesională
denumit(ă), în continuare, beneficiar, pe de altă parte, am încheiat prezentul contract de calificare
profesională în următoarele condiţii asupra cărora au convenit.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de către furnizor, în favoarea beneficiarului,
serviciului de formare profesională pentru ocupaţia analist financiar conform clasificării ocupaţiilor din
România, cod 241305
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata contractului este de 6 luni6reprezentând, în conformitate cu programul cursului:
a) 310 ore de pregătire teoretică şi
b) 170 ore de pregătire practică.
3.2. Executarea prezentului contract va începe la data de 21.09.2018 şi se va încheia la data de 12.09.2018
IV. VALOAREA CONTRACTULUI
4.1. Valoarea totală a contractului este de 3000 lei.
4.2. Beneficiarul va achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor
în 3 tranşe, până la data de 11.09.2018,prima tranşă trebuind să fie achitată până la data de 12.10.2018, iar
celelalte tranşe la datele de 12.11.2018 și 10.12.2018
4.3. Valoarea contractului, precum şi modalităţile de plată pot fi modificate ulterior, cu acordul părţilor,
prin acte adiţionale la prezentul contract.
4.4. În situaţia în care beneficiarul urmează un program de formare profesională organizat de agenţia
pentru ocuparea forţei de muncă sau de un angajator, responsabilitatea financiară pentru programul de
formare profesională îi revine organizatorului.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. Furnizorul se obligă:
a) să presteze serviciile de calificare profesională, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a metodologiilor în
materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;
b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice şi altele asemenea, necesare desfăşurării activităţii de
formare profesională;
c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire la
91
terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică;
d) să asigure instructajul privind securitatea şi sănătatea în muncă;
e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de formare
profesională.
5.2. Beneficiarul se obligă:
a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă; înregistrarea a mai mult de 10%
absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea
dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire;
b) să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea, potrivit scopului şi destinaţiei acestora
şinumaiîncadrulprocesuluideformareprofesională,evitânddegradarea,deteriorareaşidistrugerea acestora;
c) să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursului de calificare profesională;
d) să respecte normele privind securitatea şi sănătatea în muncă.
VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
6.1. Părţile se obligă să îndeplinească la timp şi în bune condiţii obligaţiile contractuale.
6.2. Neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract dă dreptul părţii lezate
de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde daune-interese.
VII. FORŢA MAJORĂ
7.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi executarea în mod
necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă
neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de
lege.
7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 24 ore
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
7.3. Dacă în termen de 24 ore de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi
notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
7.4. În cazul în care beneficiarul nu poate începe cursul din motive de forţă majoră, acesta nu va suporta
cheltuielile efectuate de furnizor pentru executarea contractului.
7.5. Dacă beneficiarul nu poate continua sau finaliza cursul din motive de forţă majoră, acesta va suporta
doar cheltuielile efectuate de furnizor pentru executarea contractului, dar nu mai puţin de 10% din
valoarea totală convenită.
VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI
8.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut la capitolul I.
8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu
confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal
primitor pe această confirmare.
8.3. Dacă notificarea se trimite prin telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care
a fost expediată.
8.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la punctele 8.1-8.3.
IX. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
9.1. Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor
ce se pot ivi între ele privind interpretarea sau executarea contractului.
9.2. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată
competente, potrivit legii.
X. MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
10.1. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor exprimat prin act
adiţional.

92
10.2. Părţile pot stabili, de comun acord, suspendarea pe o durată limitată a contractului, prin act adiţional.

10.3. Prezentul contract încetează:


a) prin expirarea duratei lui;
b) prin realizarea obiectului contractului;
c) prin acordul de voinţă al părţilor;
d) dacă una dintre părţi încalcă una dintre obligaţiile sale, după ce a fost atenţionată, printr-o
notificarescrisădecătrecealaltăparte,căonouănerespectareaacestoravaconducelarezoluţiunea/rezilierea
prezentului contract.

10.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi
cu cel puţin 7 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Formarea profesională în cadrul prezentului contract se efectuează de formator, care va fi numit de
furnizor (angajator7).

11.2.Orice modificare privind clauzele contractuale, petoată durata executăriilui, impune încheierea unui
act adiţional între părţile contractante.

Prezentul contract de calificare profesională s-a încheiat în 2 exemplare originale.

FURNIZORUL BENEFICIARUL(A)
DE FORMARE PROFESIONALĂ DE FORMARE PROFESIONALĂ
S.C. Vinifera S.R.L. Butacu Marian

Note:

1
Este considerat un contract special de formare profesională, în baza căruia salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare
organizate de angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale.
2
Pot încheia contracte de calificare profesională numai angajatorii autorizaţi în acest sens de Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
3
La societăţile comerciale se mai indică: codul unic de înregistrare, atributul fiscal şi numărul de ordine în registrul comer ţului.
Iar la asociaţii, fundaţii, uniuni şi federaţii: numărul de înscriere în registrul respectiv.
4
Pot încheia contracte de calificare profesională salariaţii cu vârsta minimă de 16 ani împliniţi, care nu au dobândit o calificare
sau au dobândit o calificare ce nu le permite menţinerea locului de muncă la angajator (furnizorul de formare profesională).
5
Pentru cetăţenii străini rezidenţi în România.
6
Contractul de calificare profesională se încheie pentru o durată cuprinsă între 6 luni şi 2 ani.
7
Formatorul se numeşte de angajator dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţă profesională de cel puţin 2 ani în domeniul în care
urmează să se realizeze formarea profesională. Un formator poate asigura formarea, în acelaşi timp, pentru cel mult 3 salaria ţi.
Exercitarea activităţii de formare profesională se include în programul normal de lucru al formatorului. Formatorul are obligaţia
de a primi, de a ajuta, de a informa şi de a îndruma salariatul pe durata contractului special de formare profesională şi de
asupraveghea îndeplinirea atribuţiilor de serviciu corespunzătoare postului ocupat de salariatul în formare.
Totodată, formatorul asigură cooperarea cu alte organisme de formare şi participă la evaluarea salariatului care a beneficiat de
formare profesională.

93
4.4 Contract de adaptare profesională

CONTRACT DE ADAPTARE PROFESIONALĂ1


nr. 18 din 16.09.2018

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI

1.1. S.C. Vinifera S.R.L.,2cu sediul social în Bacău, Strada Bogdănești, nr. 10, Sat Trebeș, Județul Bacău,
telefon 0234210441, e-mail scvinifera@yahoo.com, reprezentată de Emanuela Vrabie, cu funcţia de
director general în calitate de furnizor de formare profesională denumit, în continuare, furnizor, pe de
o parte şi

1.2. Dl./Dna Butacu Marian, cu domiciliul în Bacău, Str. Nordului nr. 8, judeţ/sector Bacău, având
buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ZC nr. 043530, eliberat/eliberată de SPCLEP Bacău la data
de 27.07.2014 CNP 1960701046218, permis de muncă seria BC, nr. 000459 din data de 15.09.2016 în
calitate de beneficiar(ă) de formare profesională denumit(ă), în continuare, beneficiar, pe de altă parte,
am încheiat prezentul contract de adaptare profesională în următoarele condiţii asupra cărora am convenit.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor, în favoarea beneficiarului, a serviciului de
formare profesională în scopul adaptării salariatului: la o nouă funcţie – șef departament economic.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se încheie pe o durată determinată de 3 luni.
3.2. Executarea prezentului contract va începe la data 17.09.2018 şi se va încheia la data de 17.12.2018.
IV. VALOAREA CONTRACTULUI
4.1. Valoarea totală a contractului este de 3000 lei.
4.2. Beneficiarul va achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor
în 3 tranşe, până la data de 17.12.2018, prima tranşă trebuind să fie achitată până la data de 17.10.2018,
iar celelalte tranşe la datele de 17.11.2018 și 15.12.2018.
4.3. Valoarea contractului, precum şi modalităţile de plată pot fi modificate ulterior, cu acordul părţilor,
prin acte adiţionale la prezentul contract.
4.4. În situaţia în care beneficiarul urmează un program de formare profesională organizat de agenţia
pentru ocuparea forţei de muncă sau de un angajator, responsabilitatea financiară pentru programul de
formare profesională îi revine organizatorului.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. Furnizorul se obligă:
a) să presteze serviciile de adaptare a salariatului la o nouă funcţie – șef departament economic, cu
respectarea dispoziţiilor legale şi a metodologiilor în materie punând accent pe calitatea formării
profesionale.
b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice şi altele asemenea, necesare desfăşurării activităţii de
formare profesională;
c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire la
terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică;
d) să asigure instructajul privind securitatea şi sănătatea în muncă;
e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de formare
profesională.
5.2. Beneficiarul se obligă:

94
a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă; înregistrarea a mai mult de 10%
absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea
dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire;
b) să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea, potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi
numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea şi distrugerea
acestora;
c) să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursului de adaptare profesională;
d) să respecte normele privindsecuritatea şi sănătatea în muncă.
VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
6.1. Părţile se obligă să îndeplinească la timp şi în bune condiţii obligaţiile contractuale.
6.2. Neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract dă dreptul părţii lezate
de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde daune-interese.
VII. FORŢA MAJORĂ
7.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi executarea în mod
necorespunzător-total sau parţiala oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă
neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este definită de
lege.
7.2.Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi,în termen de 24 ore producerea
evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
7.3. Dacă în termen de 24 ore de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi
notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
7.4. În cazul în care beneficiarul nu poate începe cursul din motive de forţă majoră, acesta nu va suporta
cheltuielile efectuate de furnizor pentru executarea contractului.
7.5. Dacă beneficiarul nu poate continua sau finaliza cursul din motive de forţă majoră, acesta va suporta
doar cheltuielile efectuate de furnizor pentru executarea contractului, dar nu mai puţin de10% din valoarea
totală convenită.
VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI
8.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut la capitolul I.
8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu
confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal
primitor pe această confirmare.
8.3. Dacă notificarea se trimite prin telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ceaîn care
a fost expediată.
8.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la punctele 8.1-8.3.
CAPITOLUL IX. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
9.1. Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor
ce se pot ivi între ele privind interpretarea sau executarea contractului.
9.2. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată
competente, potrivit legii.
X. MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
10.1. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor exprimat prin act
adiţional.
10.2. Părţile pot stabili, de comun acord, suspendarea pe o durată limitată a contractului, prin act adiţional.
10.3. Prezentul contract încetează:
a) prin expirarea duratei lui;
b) prin realizarea obiectului contractului;
c) prin acordul de voinţă al părţilor;

95
d) dacă una dintre părţi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost atenţionată, printr-o notificare
scrisă de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va conduce la rezoluţiunea/rezilierea
prezentului contract.
10.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi
cu cel puţin 7 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Formarea profesională în cadrul prezentului contract se efectuează de formator care va fi numit de
furnizor(angajator)8.
11.2. Orice modificare privind clauzele contractuale, pe toată durata executării lui, impune încheierea unui
act adiţional.
Prezentul contract de calificare profesională s-a încheiat în 2 exemplare originale.

FURNIZORUL BENEFICIAR(Ă)
DE FORMARE PROFESIONALĂ DE FORMARE ROFESIONALĂ
S.C. Vinifera S.R.L. Butacu Marian

Note:
1
Este considerat un contract special de formare profesională, încheiat în vederea adaptării salariaţilor la o funcţie nouă, la un loc
de muncă nou sau în cadrul unui colectiv nou şi se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă sau, după caz, la
debutul salariatului în funcţia nouă, la locul de muncă nou sau în colectivul nou, în condiţiile legii.
2
Pot încheia contracte de adaptare profesională numai angajatorii autorizaţi în acest sens de Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
3
La societăţile comerciale se mai indică: codul unic de înregistrare, atributul fiscal şi numărul de ordine în registrul comer ţului.
Iar la asociaţii, fundaţii, uniuni şi federaţii: numărul de înscriere în registrul respectiv.
4
Numele şi prenumele salariatului.
5
Pentru cetăţenii străini rezidenţi în România.
6
Durata contractului nu poate fi mai mare de un an.
7
La expirarea duratei contractului salariatul poate fi supus unei evaluări în vederea stabilirii măsurii în care acesta poate face faţă
funcţiei noi, locului de muncă nou sau colectivului nou în care urmează să presteze munca.
8
Formatorul se numeşte de angajator dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţă profesională de cel puţin 2 ani în domeniul în care
urmează să se realizeze formarea profesională. Un formator poate asigura formarea, în acelaşi timp, pentru cel mult 3 salaria ţi.
Exercitarea activităţii de formare profesională se include în programul normal de lucru al formatorului. Formatorul are obligaţia
de a primi, de a ajuta, de a informa şi de a îndruma salariatul pe durata contractului special de formare profesională şi de a
supraveghea îndeplinirea atribuţiilor de serviciu corespunzătoare postului ocupat de salariatul în formare. Totodată, formatorul
asigură cooperarea cu alte organisme de formare şi participă la evaluarea salariatului care a beneficiat de formare profesională.

96
4.2. Obiective de carieră

În timpul facultății, cât și dupa terminarea acesteia, aș dori să acumulez cât mai mult
experiență efectuând diferite activitati in domeniul economic. Unul din posturile pe care aș vrea
să le ocup pentru început ar fi consultant in management, sau in dezvoltarea si intreținerea unei
afaceri. Totuși, pe langa toate acestea imi voi dezvolta și pregatirea profesionala, efectuand
diferite cursuri. Îmi propun ca in maxim 3 ani să dețin un vast pachet de cunoștințe și abilități
care mă vor ajuta in viitor in funcția pe care o voi avea, si de ce nu pentru deschiderea unei
afaceri proprii.
După absolvirea facultății, Inginerie Economică în Agricultură, intenționez să activez în
acest domeniu pentru care m-am pregătit. Doresc să-mi continui și studiile în același timp, pentru
creșterea competențelor profesionale și adaptabilității la acest domeniu aflat într-un progres
continuu, în care informațiile și noutățile tehnologice pot duce la rezultate superioare.
Un prim pas spre realizarea obiectivelor de carieră îl reprezintă înscrierea la master,
specializarea management. Aș dori ca pe timpul desfășurării masterului să și activez în domeniul
muncii pentru a căpăta experiență ce va fi utilă pe viitor.
Activarea în domeniul economic este pe prim-plan, însă dacă nu va fi posibilă, voi activa
cu plăcere și în domeniul agriculturii.
În final, îmi doresc ca toată experiența și cunoștințele dobândite să mă ajute în cariera ce
se va contura în viitor, în așa fel încât să pot conduce propria fermă vegetală și sa o pot gestiona
atât din punct de vedere economic cât și practic.

97
CHESTIONAR DE EVALUARE A CARIEREI
1. Ce înseamnă pentru dvs. a face carieră?

a) A lucra în străinătate
b) Activitate la cât mai multe firme
c) Competenţă profesională
d) Dezvoltare profesională ×
e) Experienţă profesională
f) Funcţie de conducere
g) Poziţie socială înaltă
h) Promovare ×
i) Recunoaştere socială
j) Responsabilitate profesională ×
k) Salariu mare ×
l) Specializare profesională ×
m) Statut profesional înalt ×
n) Succesiune de funcţii
o) Altceva – şi anume: ………………………….
……………………………………………….

2. Pe o scală de la 1 la 10, la ce nivel de realizare a carierei vă consideraţi în acest moment?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
×

3. În ce măsură sunteţi mulţumit până în acest moment de:

În foarte În mare În măsură În mică În foarte


mare măsură moderată măsură mică
măsură măsură
a) Evoluţia profesională ×
b) Funcţia ocupată ×
c) Realizările familiale ×
d) Realizările profesionale ×
e) Salariu ×
f) Statutul social ×

4. Ierarhizaţi factorii de care credeţi că a depins până în acest moment evoluţia dvs. profesională
(de la 1 – cel mai important, la 7 cel mai puţin important):

a) Aptitudinile proprii 2
b) Calităţile personale 3
c) Familia 2
d) Pregătirea profesională 1
e) Relaţiile personale 2
f) Şansa 1
g) Altceva – şi anume: ……..
…………………………..
98
5. Care dintre următoarele aspecte vă aduc satisfacţii / insatisfacţii la locul de muncă actual?

Satisfacţii Insatisfacţii
a) Activitatea desfăşurată ×
b) Activităţile ×
extraprofesionale
c) Flexibilitatea postului ×
d) Funcţia ocupată ×
e) Pregătirea profesională ×
f) Relaţiile cu colegii ×
g) Relaţiile cu şeful ×
h) Viaţa personală ×
i) Altceva – şi anume:
……………………

6. În ce măsură sunteţi mulţumit, până în acest moment, de nivelul de dezvoltare a carierei dvs.?

În foarte mare În mare În măsură În mică În foarte mică


măsură măsură moderată măsură măsură
×

7.În ce măsură consideraţi că şeful dvs. apreciază următoarele aspecte în relaţiile cu subordonaţii?
În mare În măsură În mică În foarte În mare
măsură moderată măsură mică măsură
măsură
a) Comunicarea directă ×
b) Creativitatea ×
c) Deschiderea intelectuală ×
d) Eficienţa profesională ×
e) Implicarea profesională ×
f) Iniţiativa personală ×
g) Inventivitatea ×
h) Motivarea profesională ×
i) Organizarea ×
j) Promovarea ×
k) Randamentul ×
l) Realizările profesionale ×
m) Receptivitatea la nou ×
n) Specializarea ×
o) Altceva – şi anume:
………………………

8.Cum vă doriţi să arate viitorul carierei dvs.?


a) Promovare pe postul imediat superior ierarhic
b) Transfer într-un alt domeniu de activitate, dar cu noi specializări
c) Transfer într-un alt domeniu de activitate, cu noi specializări, dar cu ×
funcţie ierarhică mai înaltă

99
d) Transfer spre sediul central al firmei
e) Transfer la o altă firmă
f) Nu aş face nici o schimbare

9. Ierarhizaţi următoarele obiective pe care le vizaţi în ceea ce priveşte cariera ideală pentru dvs.
Acordaţi note de la 1 la 10, 1 însemnând cel mai important, iar 10 cel mai puţin important. Nu daţi
aceeaşi notă la mai multe variante.
a) Funcţie de conducere 1
b) Independenţă în acţiune 9
c) Independenţă în decizii 8
d) Recunoaştere profesională 7
e) Recunoaştere socială 3
f) Salariu mare 2
g) Satisfacţie materială 5
h) Satisfacţie profesională 4
i) Specializare profesională 6
j) Altceva – şi anume:
……………………………

10.În ce măsură sunteţi de acord ca, pentru realizarea propriei cariere, să reduceţi din timpul
acordat familiei?
În mare măsură În măsură În mică În foarte În mare măsură
moderată măsură mică măsură
×

11.Cum consideraţi că sunt perspectivele de dezvoltare a carierei dvs.


la locul de muncă actual?
a) Pozitive ×
b) Negative

12.De-a lungul activităţii dvs. profesionale, aţi primit îndrumări sau sfaturi în ceea ce priveşte
cariera dvs. de la:
Da Nu
a) Părinţi ×
b) Fraţi ×
c) Profesori ×
d) Colegi ×
e) Şefi ×
f) Prieteni ×
g) Persoane specializate ×
h) Altcineva – şi anume:
……………………...

13.În ce măsură aţi dori o consiliere (informaţii suplimentare, evaluări, îndrumări) de la cineva
specializat?
În mare măsură În măsură În mică În foarte În mare măsură
moderată măsură mică măsură
×

100
14.În care dintre următoarele persoane aţi avea mai mare încredere în vederea unei consilieri
profesionale?
a) O persoană cu experienţă profesională ×
b) O persoană din afara firmei
c) O persoană numită din cadrul firmei
d) Psihologul firmei
e) Şeful direct

15.Care sunt aspectele de care credeţi că depinde dezvoltarea carierei dvs.?


a) Alternativele profesionale
b) Aptitudinile profesionale ×
c) Autocunoaşterea ×
d) Consilierea
e) Creativitatea
f) Cunoştinţele profesionale ×
g) Flexibilizarea locului de muncă ×
h) Flexibilitatea personală
i) Mediul profesional ×
j) Motivaţiile personale
k) Receptivitatea la nou ×
l) Relaţiile personale
m) Specializările suplimentare
n) Susţinerea din partea familiei ×
o) Susţinerea din partea firmei ×
p) Şansa ×
r) Şeful direct ×

4.3.Identificarea nevoilor de dezvoltare


Pentru inceput voi incerca sa-mi dezvolt capacitatea de adaptabilitate la situatii neprevazute,
cunostintele PC si sa acumulez cunostinte domeniul economic. Trebuie de asemenea dezvoltata si
capacitatea de a-mi asuma responsabilitati, lucru foarte important in cadrul unei firme.
Pana in 2015 aș vrea să-mi dezvolt cunostintele de lucru pecalculator, mai exact, sa urmez un
curs de prelucrare grafica,pentru programele Corel Draw, sau Adobe PhotoShop.
Până in august 2015 aș vrea sa-mi pot gasi un loc de muncă. Ca modalități de învățare mi-am
propus aprofundarea cunoștintelor PC, prin realizarea unor cursuri. In stagiul de practică voi
incerca să acumulez cat mai multa experiență.

101
FIŞA NEVOILOR DE DEZVOLTARE1

1. Nume : Butacu Marian

2. Poziţia în firmă : Analist financiar

3. Care sunt principalele activităţi pe care le desfăşuraţi?


Enumeraţi-le în ordinea importanţei.
Avizarea prin semnătură a documentelor contabile elaborate: note contabile, fişe de cont, balanţe etc.
Certificarea documenteleor primare ce stau la baza înregistrării în contabilitate, documentelor primite de
la compartimentele funcţionale.
Calcularea şi înregistrarea lunară în contabilitate a diferenţelor de preţ la toate produsele finite.
Verificarea documentelor emise sau primite şi conformitatea acestora cu legislaţia în vigoare.

4. Anticipaţi vreo schimbare majoră într-una din aceste activităţi în perioada următoare?
Care ar fi aceea?
Nu anticipez nicio schimbare majoră în perioada următoare.

5. Care dintre aspectele muncii dvs. vă creează cele mai multe probleme în prezent?
Verificarea documentelor emise sau primite şi conformitatea acestora cu legislaţia în vigoare.

6. În care domenii credeţi că aţi putea aduce o contribuţie semnificativă pentru performanţa echipei?
În domeniul contabil.

7. În ce privinţe consideraţi că aveţi nevoie de dezvoltare?


Învăţarea v-ar ajuta:
să faceţi faţă problemelor ridicate de schimbările enumerate la pct. 4;
×să faceţi faţă problemelor enumerate la pct. 5;
să aduceţi o contribuţie mai mare la performanţa echipei în care lucraţi;
să vă dezvoltaţi ca individ.

8. Care dintre următoarele metode de învăţare sunt mai relevante pentru dvs.?
Indicaţi ordinea priorităţii pe o scară de la 1 la 12, 1 fiind cel mai relevant:
Curs de management la o şcoală de afaceri 5______
Scurte seminarii legate de principalele activităţi profesionale 4______
Vizitarea altor companii din acelaşi domeniu de activitate 7______
Lectură 6______
Cursuri interne, disponibile în prezent 3______
Instruire din partea superiorului direct 2______
Instruire făcută de alţi specialişti 1______
Discuţii cu colegii 12_____
Proiecte planificate 8______
Transferul într-un alt departament sau pe o altă funcţie 11_____
Curs de management al relaţiilor interumane 10_____
Ateliere de lucru 9______

9. Faceţi o propunere care să vă satisfacă nevoile de dezvoltare


102
şi precizaţi metoda preferată de învăţare.
Metoda preferată de învățare este aceea de discuție liberă cu un alt interlocutor pe un anumit subiect.

10. Ce resurse sau care oameni ar trebui / ar putea să vă sprijine propunerea?


Oamenii aflați în subordine.

11. Ce trebuie să faceţi pentru a trece la acţiune?


Aprobarea de către superiorii ierarhici.

Note:
1
Fişa nevoilor de dezvoltare vă ajută să elaboraţi programul de formare profesională pentru angajaţii dvs. Explicaţi
angajaţilor că este în interesul lor să fie sinceri la completarea fişei şi că e necesar să-şi evalueze cât mai exact nevoile de
dezvoltare.
În acest fel, firma va putea propune programe de formare personalizate, care să răspundă concret nevoilor lor.
Informaţiile astfel obţinute se referă la nevoile individuale. După completarea fişelor de către angajaţi, centralizaţi
informaţiile în vederea corelării nevoilor individuale cu obiectivele firmei.Urmăriţi să aflaţi ce deprinderi şi cunoştinţe s unt
necesare pentru ca salariatul să-şi îmbunătăţească performanţele la locul de muncă.Este preferabil să solicitaţi completarea
fişei la începutul anului calendaristic.

4.4 Monitorizarea progresului


În urmă cu 2 ani eram în anul 2 al facultății iar din punct de vedere profesional căpătasem
o oarecare experiență. Obținusem o diplomă și calificare ca și manager de transport și
deschisesem o firmă alături de verișorul meu. Deși experiența a fost de scurtă durată, aceasta s-a
dovedit a fi foarte folositoare. Am căpătat o imagine mai mare a ceea ce presupune titlul de
manager și ce îndatoriri îți revin. În același timp m-am ocupat și de partea financiară (crearea
facturilor și a CMR-urilor) lucru care m-a făcut să descopăr dorința de a lucra în acest domeniu.
Pe viitor mi-aș dori sa continui să lucrez în domeniul managementului sau cel financiar și
sa obțin cât mai multă experiență și cunoștințe cât mai vaste.
4.5. Revizuirea și actualizarea
Pe masură ce timpul trece, cunoștințe noi se acumulează, se parcurg etape din viața
noastră. Dacă la inceputul anilor de liceu opțiunea mea a fost către altceva, asta nu m-a
impiedicat cu nimic să mă reorientez la inceputul facultății.
Mentalitățile se schimbă, lumea se schimbă iar eu sunt angrenat in acest proces continuu.
Momentan știu ce vreau, dar asta nu inseamnă că viziunea nu imi poate fi influențată sau chiar
schimbată radical pe parcurs. Planul va fi intr- o continuă dezvoltare, datorită societății in care
trăim. Mereu va trebui revizuit și adaugit, pentru a da rezultate.
Liceul l-am terminat la un profil uman, total diferit de ce aveam să fac în timpul facultății.
Decizia de a mă reorienta a venit în urma documentației făcute asupra domeniului economic dar
și cel agricol. Mi-am dat seama că îmbinând cele două domenii voi avea cele mai mari șanse de
reușită. Astfel, am pornit la drum cu gândul ca după cei 4 ani de facultate să activez în unul din
cele două domenii, sperând ca pe timpul facultății să găsesc plăcerea de a activa în unul anume.
În prezent, după 4 ani de facultate și de dezvoltare personală, am ajuns la final cu dorința
de a activa în domeniul economic. Facultatea a fost pe măsura sau uneori poate chiar mi-a depășit
așteptările. Nu pot spune că sunt pregătit de a lucra pe orice post economic însă plec la drum cu
un bagaj de cunoștințe bogat ce mă va ajuta să mă dezvolt și mai mult pe viitor.

103
Concluzii
În general, o firmă se menţine pe piaţă numai dacă utilizează judicios toate resursele de
care dispune, îndeosebi resursele umane. Valorificarea potenţialului uman este singura cale
pentru a pune în valoare celelalte categorii de resurse. Mijloacele care stau la îndemâna
managerilor pentru a pune în valoare capacitatea productivă şi creativitatea umană sunt
stimularea salariaţilor pentru implicare, dezvoltarea relaţiilor interpersonale, încurajarea
comunicării şi asigurarea unui climat de responsabilitate în cadrul acesteia. După cum este
cunoscut, motivaţia pentru muncă conduce la obţinerea recompenselor, a satisfacţiilor
profesionale şi la dobândirea recunoaşterii personalităţii. Performanţa profesională individuală
este determinată de motivaţia salariatului, de capacitatea şi de dorinţa lui de a se instrui, precum
şi de a se perfecţiona; pe de altă parte, performanţa profesională individuală este dependentă de
capacitatea
Dacă managerii nu sesizează dezechilibre structurale şi funcţionale, dacă aceştia nu
încurajează dezvoltarea relaţiilor de grup şi comunicarea, dacă organizaţia nu practică politici
performante privind resursele umane şi altele asemenea, personalul se va angaja din ce în ce mai
puţin în muncă, vor apărea conflicte de muncă, se va dezvolta absenteismul şi abandonul. Toate
aceste efecte pot fi prevenite prin mijloace complexe: analiza şi soluţionarea disfuncţiilor
manageriale, rotaţia posturilor, identificarea cauzelor demotivării şi absenteismului, încurajarea
comunicării organizaţionale, aplicarea politicii de perfecţionare profesională, aplicarea unor
politici transparente de selecţie şi de promovare, asigurarea echităţii în relaţiile de muncă.
Departamentul de Resurse Umane reprezintă baza oricărei companii, indiferent de profil
și de industria în cadrul care se dezvoltă. Strategia gândită de către specialiștii de la resurse
umane are capacitatea de a recruta angajații potriviți, de a-i plasa pe pozițiile potrivite, de a le
oferi training și sprijin, de a-i menține motivați și de a le oferi cele mai bune oportunități de
dezvoltare profesională.
Pe măsură ce afacerea se dezvoltă, managerul de resurse umane este din ce în ce mai mult
solicitat să evalueze eficiența activității și să justifice existența departamentului său în termeni
cuantificabili. Printr-o comunicare eficientă și profesionistă, susținută prin intermediul
departamentului de resurse umane, implicarea angajaților crește, conducând, astfel, la creativitate,
inovație și proactivitate din partea acestora. Aceștia vor trata compania ca pe un bun al lor,
dedicarea în realizarea sarcinilor și loialitatea lor fiind una mult mai mare, astfel.

104
Bibliografie

1. Adair, J., Arta de a conduce, Bucureşti: Grupul Editorial Cosmos Viking Pinguin, 2006.
2. Brezuleanu,S., Management agricol - Teorie şi practică, Editura Performantica, Iaşi, 2004
3. Brezuleanu S –Management în agricultură. Editura Tehnopress Iași, 2009
4. Ilieş, L., Osoian, C. şi Petelean, A.,Managementul resurselor umane, Cluj-Napoca: Dacia,
2002.
5. Lege-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268/26.04.2010.
6. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – versiunea a VIII-a, Martie 2012
7. Vlăsceanu, M., Psihosociologia organizării şi conducerii, Bucureşti: Editura Paideia,
1993
8. Voicu, M. şi Rusu, B., „Pregătirea profesională şi dezvoltarea carierei” în Mathis, R.L.,
Nica, P.C. şi Rusu, C., coordonatori, Managementul resurselor umane, Bucureşti: Editura
Economică, 1997

105