Sunteți pe pagina 1din 12

BALADA POPULARĂ

TEXT SUPORT: ,,MIORIȚA’’


Proiect didactic
clasa a VIII-a

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCOREIU


ALBEAN TEODORA ELENA
PROIECT DE LECŢIE
,,Nu noi suntem stăpâni ai limbii, ci limba e stăpânul nostru.’’

Constantin Noica

DATA: 07. 05.2018


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Scoreiu
PROFESOR: Albean Teodora Elena
CLASA: a VIII-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Genul epic
TITLUL LECȚIEI: Miorița-Balada populară
TIPUL LECȚIEI: însușire de noi cunoștințe
SCOPUL LECȚIEI: cultivarea receptivităţii literar-artistice a elevilor
DURATA LECȚIEI: 50 de minute
LOCUL DE DESFĂȘURARE:AEL

Competenţe generale:
2.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare și nonliterare în scopuri diverseș
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Competenţe specifice Conţinuturi asociate

1.3 sesizarea adecvării elemntelor lexicale - vocabuarul fundamntal, masa vocabularului, mijloace
utilizate în scopul mesajului ascultat interne și externe îmbogățire a vocabularului, familia
de cuvinte

2.1 construirea unui discurs oral pe o temă - prezentarea unor puncte de vedere personale într-un
dată dialog

-prezentarea unor produse realizate individual sau in


echipă

3.2 sesizarea valorii expresive a -mijloace interne de îmbogățire a vocabularului


categoriilor morfosintactice a mijloacelor
de îmbogățire a vocabularului și a
categoriilor semntice studiate
4.1 redactarea diverselor texte adaptandu- -conspectul
le la situația de comunicare concretă

Competenţe derivate:
CD1: înțelegerea și aprofundarea textului
CD2: prezentarea acțiunii pe scurt

Activităţi de învăţare:
A1:Activitate de ascultare a interpretării baladei de artiști diferiți
A2. Activitate de înțelegere și aprofundare a textului
A3:Exerciţii de vocabular

STRATEGIA DIDACTICĂ:

1. Metode şi procedee didactice:conversaţia, problematizarea, brainstorming,


2. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală, activitate în perechi.
3. Mijloace de învăţământ:video proiector, calculator, fișe de lucru, tabla, cretă colorată.
4. Metode de evaluare: observarea sistematică a elevilor, aprecieri verbale, evaluare formativă.

RESURSE:

A. Bibliografice:
1. Balade populare româneşti, Editura Regis Group, Iaşi, 2009
2. Ionescu, Miron, Radu, Ioan, Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2004
3. Moise, C, Concepte didactice fundamentale, Ed. Ankarom, Iaşi, 1996
4. Manual de Limba şi literatura română pentru clasa a VIII-a, 2012, autori: Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sămihăian,
Bucureşti: Editura Humanitas Educaţional.

B.Temporale: 50 de minute.

C. Umane: 12 elevi cu capacităţi apropiate de învăţare.


DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE

SECVENŢELE CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE FORME ŞI


INSTRUMENTE
INSTRUIRII/
Activitatea profesorului Activitatea Metode / Mijloace de Forme de DE
DURATA EVALUARE
elevilor Procedee învăţământ organizare a
activităţii

1. Moment Profesorul consemnează absenţii şi îi Elevii îşi pregătesc


organizatoric pregăteşte pe elevi pentru oră. materialele
necesare pentru Conversaţia Activitate
2’ frontală
lecţie.

Profesorul verifică tema atât calitativ, cât Conversaţia Aprecieri


2. Verificarea Activitate
şi cantitativ – dacă au rezolvat toate verbale
cunoştinţelor Elevii citesc tema frontală
exerciţiile, cât de ordonaţi au fost în şi fac corecturile
anterioare
efectuarea temei. Verificarea calitativă se necesare.
3’ realizează selectiv; elevii vor fi solicitaţi,
prin sondaj.
3. Captarea Profesorul citeste mooto-ul care Elevii răspund că aceste Conversaţia Videoproiector Observarea
atenției stă la baza romanului Baltagul și versuri provin din balada sistematică a
îi întreabă pe elevii dacă iși Miorița care a fost o sursă Brainstorming Suport muzical elevilor
3’ amintesc din ce operă fac parte de inspirație pentru Mihail
aceste versuri. Sadoveanu. Problematizarea
Activitate
Coală flipchart frontală

Fișe

4. Anunţarea Profesorul anunţă şi scrie pe tablă Elevii ascultă, apoi Tabla


temei şi a data şi titlul lecţiei: notează titlul lecţiei în Activitate
,, Miorița’’- Balada populară Conversaţia Creta colorată frontală
competenţelor caiete.
derivate Caietele elevilor
Profesorul prezintă competențele
2’ derivate
Profesorul prezintă elevilor
câteva copii ale unor tablouri Elevii vor asculta o baladă Videoproiector
5. Dirijarea inspirate din Miorița. și sunt atenți. Observarea
învățării sistematică a
Ascultare Activitate elevilor
Profesorul pune elevilor spre
25’ ascultare balada Miorița frontală
interpretată de Tudor Gheorghe,
iar apoi o altă interpretare a
Mioriței într-o variantă mai
moderna de către formația
Sincron.

Profesorul cere elevilor să facă


Elevii realizează desenul
un desen reprezentativ în timpul reprezentativ
ascultării

. Aprecierea
verbală a
desenelor
Profesorul cere elevilor să facă o
scurtă prezentre a acțiunii. Elevii prezintă acțiunea
Activitate
Profesorul anunță elevii că vor Elevii lucrează în perechi
Fişe de lucru în perechi
avea de rezolvat o fișă cu la rezolvarea sarcinilor de
exerciții de vocabular lucru.

Profesorul supraveghează Aprecieri


activitatea elevilor Elevii se corectează verbale

Profesorul verifică împreună cu


elevii rezolvarea exercitiilor.

Profesorul distribuie elevilor un


rebus Elevii completează Conversaţia Activitate Observarea
6. Asigurarea rebusul Fișe frontală sistematică a
retenției și a elevilor și
transferului verificarea
rezolvării
8’ rebusului.

7. Tema pentru Alcătuiți o compunere de 10-15 Elevii își notează tema Conversația Activitate
acasă rânduri în care să descrieți un pentru acasă individuală
tablou inspirat din textul literar
2’ studiat azi pe care l-ati vazut la
un muzeu.
FIȘĂ

Identificaţi cuvântul de pe coloana A-B, răspunzând la întrebările de mai jos:

1. Figură de stil prin care se exagerează în mod voit însuşirile unei fiinţe sau caracteristicile unui obiect, fenomen, pentru a impresiona.
2. Specie a genului liric, în versuri, în care se exprimă, în mod direct, sentimente de dor, de jale, de dragoste, de revoltă sau de tristeţe;
3. Titlul unei poezii lirice în care se slăveşte natura şi iubirea, poezie studiată împreună anul acesta.
4. Specie a genului epic de mare întindere.
5. Sentiment specific românesc.
6.Aceeaşi rimă la trei sau mai multe versuri.