Sunteți pe pagina 1din 210

ÎNTREBĂRI - MARTIE 2017

LEGISLAŢIE GRADUL 2

Nr.crt MARTIE 2017 - Enunt Varianta a

Obligaţia unor persoane fizice sau


1 Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca juridice de a se racorda, in
fiind: condiţiile legii, la reţelele electrice
de transport sau de distribuţie

Pentru accesul la reţea a energiei electrice produsă din surse


2 regenerabile şi în cogenerare de înaltă eficienţă, ANRE doar de natură tehnică
stabileşte reguli:

3 Agenţie naţională de reglementare


ANRE este:
în domeniul energiei termice

4 ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din Respectarea legislaţiei privind
sectorul energiei electrice cu privire la: securitatea şi sănătatea în muncă

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse in


5 zonele de protecţie si de siguranţa ale capacităţilor energetice, drept de utilizare gratuită
se stabileşte pentru deţinătorul capacităţilor energetice:

Centrala electrica de cogenerare (termoficare) este ansamblul


6 de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru doar a energiei electrice
producerea:

7 Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de


ANRE
racordare la reţelelor electrice de distribuţie?

O persoană care deţinea în proprietate sau în folosinţă o reţea


8 nu are obligaţii privind asigurarea
electrică de distribuţie proprie la data intrării în vigoare Legii
accesului la reţea
nr,123/2012:

Utilizează energie electrică în


exclusivitate pentru iluminatul
9 artificial din propria locuinţă şi din
Clientul casnic este clientul care:
afara acesteia, fiind racordat la o
reţea electrică monofazată de joasă
tensiune
10 este obligat a cumpăra energie
Client eligibil este clientul care: :
electrica la tarife reglementate

Zona adiacenta liniei electrice


11 Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene include: aeriene având 100 m lăţime în plan
orizontal

12 Finanţarea lucrărilor de electrificare a localităţilor este


autorităţilor locale
obligaţia:

consumarea unei cantităţi de


13 Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze
energie mai mare decât cea
contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:
contractată

14 Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze constatare a unui consum fraudulos
contractul de furnizare a energiei electrice în caz de: de energie

consum de energie mai mare decât


15 Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze
cel aferent puterii aprobate prin
contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:
avizul tehnic de racordare

În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a


16 clientul final va fi sancţionat
unor acţiuni menite să sustragă energia electrică prin ocolirea
contravenţional
echipamentelor de măsurare:

17 Legea energiei electrice nr. 123/2012 creează cadrul de


doar al energiei electrice
reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul:

reţeaua electrica cu tensiunea de


18 O reţea electrica de distribuţie este definită ca fiind: linie nominala strict mai mare de
220 kV

numai licenţe pentru exploatarea


19 ANRE emite: comercială a capacităţilor
energetice
20 Care deţine si exploatează reţeaua
Operator de distribuţie este o persoană fizică sau juridică:
electrica de iluminat public

21 Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, furnizorii vând energie Contracte bilaterale la preţuri


electrică clienţilor finali prin: reglementate

Totalitatea liniilor si staţiilor


22 Sistemul electroenergetic este definit ca fiind: electrice interconectate, indiferent
de nivelul de tensiune

23 Tarifele de racordare la reţea sunt: stabilite de operatorii de reţea

deține adeverință de electrician


24 ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în autorizat și comite o faptă
care un electrician : prevăzută în Regulamentul de
autorizare ca fiind permisă

deține adeverință de electrician


25 ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în autorizat și comite o faptă
care un electrician : prevăzută în Regulamentul de
autorizare ca fiind permisă

Autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de


26 proiectare, verificare şi execuţie a lucrărilor aferente de către Ministerul învăţământului
instalaţiilor electrice aparţinând SEN se realizează:

De a proiecta şi executa instalaţii


27 Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are electrice cu orice putere instalată
următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 110 kV

28 ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul nerespectarea normelor de


Energiei este abilitată prin lege să constate şi să sancţioneze: prevenire a incendiilor

29 ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul încălcarea prevederilor legislaţiei


Energiei este abilitată prin lege să constate şi să sancţioneze: muncii
Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi Să transmită la ANRE o cerere şi
30 acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele documentaţie anexată, din care să
condiţii: reiasă doar calificarea profesională

capacităţi de producere a energiei


31 ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea şi/sau electrice şi termice în cogenerare
retehnologizarea de: cu puteri instalate mai mari de 1
MW

32 prestarea serviciului de distribuţie


ANRE emite licenţe pentru
a energiei electrice

retehnologizarea capacităţilor de
33 ANRE emite licenţe pentru producere, transport şi distribuţie a
energiei electrice

exploatarea comercială a
34 ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a
energiei electrice

activitatea de instruire profesională


a personalului care lucrează in
35 ANRE emite licenţe pentru: instalaţiile electrice din cadrul
Sistemului Electroenergetic
Naţional

activitatea de instruire profesională


a personalului care lucrează in
36 ANRE emite licenţe pentru: instalaţiile electrice din cadrul
Sistemului Electroenergetic
Naţional

exploatarea comercială a
37 ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a
energiei electrice

reabilitarea capacităţilor de
38 ANRE emite licenţe pentru: producere, transport şi distribuţie a
energiei electrice
Legitimaţia/Adeverinţa de
În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde
39 electrician autorizat este declarată
Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat, la solicitarea
nulă, într-un ziar local şi titularul
sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă:
achită tariful de autorizare aprobat

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul


40 trebuie să prezinte în documentaţia anexată cererii de Opţional (solicitantul decide dacă îl
autorizare ,,Detalii privind lucrările realizate"; acest transmite sau nu)
document este:

va fi prezentață ANRE pentru a fi


vizată, la termenul prevăzut, după
41 achitarea în prealabil a tariful de
Pentru a fi valabilă, adeverinţa de electrician autorizat
vizare, egal cu tariful de acordare a
respectivului tip şi grad de
autorizare

Procedura de atestare a operatorilor economici care


desfăşoară activităţi de proiectare, executare şi verificare de
42 instalaţii electrice, incluzând prevederi specifice pentru Ministerul Economiei
acordarea, modificarea, vizarea, suspendarea, retragerea sau
refuzul acordării atestatului se stabileşte de către:

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea


regulamentului pentru autorizarea electricienilor,
43 verificatorilor de proiecte precum şi a experţilor tehnici de Ministerul Energiei
calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice,
este:

realizarea de noi capacităţii


44 Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Legii nr.
energetice de producere a energiei
123/2012 pentru:
electrice
realizarea de noi capacităţii
45 Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Legii nr.
energetice de transport a energiei
123/2012 pentru:
electrice
Termenul de vizare a adeverinţei de electrician autorizat, de
46 la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei 3 ani
vizări, este de

Calitatea de autoritate contractantă pentru concesionarea


47 bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori pentru ministerul de resort - Ministerul
activităţile sau serviciile publice de interes naţional din Economiei
domeniul energiei electrice o are:
Instalaţiile si echipamentele prin
48 care se realizează racordarea mai
Capacitatea de interconexiune este definită ca fiind:
multor consumatori la reţelele
electrice de interes public

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor,


49 verificatorilor de proiecte precum şi a experţilor tehnici de
Hotărâre de Guvern
calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice se
aprobă prin

50 după 5 ani de experienţă în baza


Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:
gradului de autorizare deţinut

51 Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de Operatorul de Transport si de


racordare la reţelelor electrice de transport? Sistem

52 bunurile proprietate publică sau


Pot face obiectul unei concesiuni energetice:
privată a statului

53 bunurile utilizate în activitatea de


Pot face obiectul unei concesiuni energetice:
iluminat public

54 refuzul clienţilor finali de a permite


Constituie contravenţie:
accesul la grupurile de măsurare

executarea sau folosirea de


55 Constituie contravenţie: instalaţii clandestine în scopul
racordării directe la reţea

Executarea de săpături sau lucrări


56 de orice fel in zonele de protecţie a
Constituie infracţiune:
instalaţiilor, fara consimţământul
prealabil al proprietarului acestora

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care


57 proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice din Guvernul României
sistemul electroenergetic este aprobat de către:

este liber să îşi aleagă furnizorul


58 Client eligibil - este clientul care: de energie electrică de la care
cumpără energie electrică

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED),


59 reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei secundare, Guvernul României
este aprobat de către:

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in


60 Promovarea utilizării energiei
centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in
vântului
vedere:
Criteriile de promovare a energiei electrice produse in
61 Promovarea utilizării eficiente a
centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in
combustibililor
vedere:

62 Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie la care acţionar principal este statul
reglementează activitatea operatorilor de distribuţie: român

Elaborarea de programe de eficienta energetica si de


63 promovare a resurselor regenerabile de energie este o Guvernului României
atribuţie a:
în conformitate cu prevederile
64 Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii economici din
Legii serviciilor publice de
sectorul energiei electrice se pot stabili:
gospodărire comunală
în conformitate cu prevederile
65 Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii economici din
Legii serviciilor publice de
sectorul energiei electrice se pot stabili:
gospodărire comunală

66 Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze constatare a unui consum fraudulos
contractul de furnizare a energiei electrice în caz de: de energie

Evenimentele accidentale produse


67 Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a
de terţi asupra reţelelor electrice
energiei electrice stabileşte indicatori de performanţă privind:
din patrimoniul public

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR)


10 zile calendaristice de la data
68 pentru cazul în care stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua
depunerii documentaţiei complete
electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum şi/sau de
de către utilizator
producere se face pe baza unei fişe de soluţie este de:

69 Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze


neplata abonamentului radio-tv
contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

sustragerea de energie electrică


70 Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze
constatată prin hotărâre
contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:
judecătorească definitivă

sustragerea de energie electrică


constatată prin hotărâre
71 Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze
judecătorească definitivă, neplata
contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:
facturilor sau alte situaţii prevăzute
de legislaţia în vigoare.

furnizorul desemnat de ANRE


72 pentru a presta serviciul public de
Furnizorul de ultimă instanţă este:-
distribuţie a energiei electrice, în
orice condiţii

73 În conformitate cu prevederile legii nr. 123/2012, sunt Energia electrică obţinută prin
considerate surse regenerabile de energie: arderea gazelor naturale
74 În conformitate cu prevederile legii nr.123/2012 sunt
energia solară
considerate surse regenerabile de energie:

75 Nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE


Infracţiune
constituie:

linia electrică ce leagă o capacitate


76 Linia electrica directa este: energetică de producţie izolată de
un client izolat

Linia electrica ce leagă un


77 Linia electrica directa este: producător de energie electrica la
reţeaua de distribuţie

78 Intervalul de citire a contoarelor în vederea emiterii facturii


nu poate fi mai mare de o lună
pentru clienţii casnici şi pentru locurile de consum mici:

79 Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal pentru locuri de consum cu puteri
este permisă: absorbite sub 3000 W

Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci când se este obligatorie numai dacă se
80 produce schimbarea titularului locului de producere sau de modifică puterea aprobată anterior
consum prin avizul tehnic de racordare;

Energia electrica tranzactionata pe piata de energie electrica


81 se masoara de catre operatorii de masurare, prin grupuri de Ministerul de resort
masurare, conform reglementărilor elaborate de:

Monitorizează siguranţa in
funcţionare a reţelelor electrice de
82 Operatorul de distribuţie: iluminat public, precum si
indicatorii de performanta ai
serviciului de iluminat public

Exploatează, retehnologizează,
reabilitează si dezvolta reţelele
83 Operatorul de distribuţie: electrice de distribuţie, cu
respectarea reglementarilor tehnice
in vigoare

Conform principalelor activităţi desfăşurate de Operatorul de exploatează, întreţine, reabilitează


84 transport şi de sistem prevăzute în Legea nr.123/2012, şi dezvoltă în condiţii economice
acesta: reţeaua de transport
orice persoană juridică ce deţine,
sub orice titlu, o reţea electrică de
transport şi care răspunde de
85 Operatorul de transport si de sistem este: operarea, asigurarea întreţinerii şi,
dacă este necesar, de dezvoltarea
reţelei de transport într-o anumită
zonă

ierarhizarea surselor de alimentare


86 Ordinea de prioritate economică reprezintă cu energie electrică după criterii
economice;

87 Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare se


organele ierarhice ale emitentului
rezolvă de către:

instalaţiile din aval aferente


În cazul existenţei mai multor puncte de delimitare, se
88 fiecărui punct de delimitare sunt
consideră un singur loc de consum şi o singură instalaţie de
legate electric între ele prin reţele
utilizare dacă:
ale operatorului de distribuţie;

Sa consume energie electrica prin


89 Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice
instalaţii racordate direct la cele ale
se interzice persoanelor fizice sau juridice:
reţelei electrice de transport

Sa consume energie electrica prin


90 Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice
instalaţii racordate direct la cele ale
se interzice persoanelor fizice sau juridice:
reţelei electrice de transport

Să efectueze săpături de orice fel in


zona de siguranţa a reţelelor
91 Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice
electrice de transport, chiar dacă au
se interzice persoanelor fizice sau juridice:
acordul operatorului de transport si
de sistem

să limiteze sau să îngrădească, prin


execuţia de împrejmuire, prin
92 Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice
construcţii ori prin orice alt mod,
se interzice persoanelor fizice sau juridice:
accesul la instalaţii al operatorului
de transport şi de sistem
li se interzice să consume energie
93 Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor electrica prin instalaţii racordate
fizice si juridice: direct la cele ale reţelei electrice de
distribuţie

li se interzice să efectueze
construcţii de orice fel în zona de
94 Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor siguranţă a reţelelor electrice de
fizice si juridice: distribuţie, fără avizul de
amplasament al operatorului de
distribuţie

95 aprobă regulamentul privind


Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, ANRE:
realizarea reţelei de iluminat public

desemnează furnizorul de ultimă


96 instanţă pentru a presta serviciul
Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, ANRE:
universal de furnizare în condiţii
specifice reglementate

Promovarea utilizării gazelor


97 Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc: naturale pentru producerea energiei
electrice

asigurarea accesului
nediscriminatoriu şi reglementat al
98 Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc: tuturor participanţilor la piaţa de
energie electrică şi la reţelele
electrice de interes public

99 Refuzul clienţilor finali de a permite accesul la grupurile de


Contravenţie
măsurare constituie:

100 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele elaborat de ANRE si aprobat prin
electrice de interes public este: hotărâre a Guvernului României

101 Reţea electrică de interes public este o reţea electrică la care


3 utilizatori
sunt racordaţi cel puţin:

102 Reţeaua electrica de transport al energiei electrice şi Proprietate privata a unei persoane
terenurile pe care este amplasata, sunt: juridice

reţeaua electrica cu tensiunea de


103 Reţeaua electrica de transport este: linie nominala mai mică decât 110
kV
ansamblul de linii, inclusiv
elementele de susţinere şi de
protecţie a acestora, staţiile
electrice şi alte echipamente
104 Reţeaua electrica este definita ca fiind: electroenergetice conectate între ele
prin care se transmite energie
electrică de la o capacitate
energetică de producere a energiei
electrice la un utilizator

105 nu este obligatorie pentru o durata


Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un utilizator:
mai mică de 6 luni

Totalitatea instalaţiilor de
106 Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) este definit ca
producere a energiei electrice de pe
fiind:
teritoriul naţional

Sursele staţionare de energie electrică în curent continuu,


107 dacă nu sunt racordate prin invertoare la SEN, se supun supun Da
dispoziţiilor Legii nr. 123/2012?

108 Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul


contravenţie
racordării directe la reţea constituie:

109 la încheierea contractului de


Avizul tehnic de racordare emis îşi încetează valabilitatea:
racordare

Sa solicite autorităţilor locale să


Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii asigure, pe întreaga durata a
110 energetice, acordată în baza Legii energiei electrice, are executării lucrărilor, masurile de
următoarele obligaţii: protecţie a persoanelor, bunurilor si
mediului

să stabilească şi să aplice, pe
111 Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii întreaga durată a executării
energetice, acordată în baza legii este obligat: lucrărilor, măsurile de protecţie a
persoanelor, bunurilor şi mediului

Urmărirea respectării de către operatorii economici a


112 Autorităţii Naţionale de
sistemului de preţuri si tarife în domeniul energiei electrice
Reglementare în domeniul Energiei
este de competenţa:
zona adiacentă capacităţii
energetice, extinsă în spaţiu, în care
113 Zona de protecţie a unei capacităţi energetice este: se introduc interdicţii privind
accesul persoanelor şi regimul
construcţiilor

zona adiacenta capacităţilor


energetice, extinsa in spaţiu, in care
114 Zona de siguranţa a unei capacităţii energetice este: se introduc interdicţii privind
accesul persoanelor si regimul
construcţiilor

115 În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, grupurile de


pe tablourile din apartamente
măsurare individuale se poziţionează

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului


studiul de soluţie avizat conform reglementărilor, de regulă,
în maximum ......... de la data încheierii contractului pentru
116 elaborarea studiului de soluţie, în cazul racordării la o reţea trei luni
de medie sau joasă tensiune
.

117 Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie


utilizatorii perturbatori
pentru:

locurile de consum având puterea


maximă simultană absorbită mai
118 Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie
mică de 30 kVA, indiferent de
pentru:
categoria din care fac parte din
punct de vedere al activităţii lor
locurile de consum existente
pentru care se solicită un spor de
119 Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie putere ce poate fi acordat prin
pentru: instalaţiile de racordare existente,
indiferent de tensiunea reţelei la
care sunt racordate.

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei


120 calitatea execuţiei instalaţiilor de
analizează şi soluţionează eventualele contestaţii cu privire
racordare
la:
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei
121 analizează şi soluţionează eventualele contestaţii cu privire avizele tehnice de racordare
la:

În cazul apariţiei unei divergenţe cu privire la racordarea la


reţelele electrice sau emiterea de avize de amplasament, între neconcilierii acesteia la nivelul
122 un solicitant şi o subunitate sau unitate a unui operator de operatorilor de reţea conform
reţea, soluţionarea neînţelegerii de către ANRE se va face procedurilor proprii
numai în cazul:

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele


123 electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi întotdeauna pe cale amiabilă
solicitanţi, se soluţionează:

Proiectarea instalaţiei electrice a


124 ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui
unei locuinţe în baza unei
electrician autorizat pentru:
autorizaţii de tip II A

Comiterea unei fapte prevăzute în


125 ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui
Regulamentul de autorizare ca fiind
electrician autorizat pentru:
interzisă

126 promovării unui examen de


Autorizarea unui electrician se realizează în urma:
autorizare

După caz, proiectare (A)/ executare


(B) de instalaţii electrice, cu orice
127 Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă
putere instalată tehnic realizabilă şi
titularilor de legitimaţie următoarele competenţe:
la o tensiune nominală maximă de
20 kV

128 Câte grade de competenţă sunt prevăzute în regulamentul de 4 grade de competenţă (I, II, III şi
autorizare a electricienilor elaborat şi aprobat de ANRE? IV)
De a proiecta şi executa instalaţii
129 Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are electrice cu putere instalată de cel
următoarele competenţe: mult 10 kW şi la o tensiune
nominală mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii


130 Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are electrice cu orice putere instalată
următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la orice
tensiune nominală standardizată

131 Autorizarea pentru proiectare de instalaţii electrice este o


A
autorizare de tip

Să proiecteze instalaţii electrice în


132 Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie
de tip A

Să proiecteze instalaţii electrice în


133 Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie
de tip A

Să semneze documentaţii de orice


134 fel pentru proiecte sau lucrări pe
Este interzis electricianului autorizat:
care nu le-a realizat sau
supravegheat

în susţinerea unei probe scrise,


135 constând în 2 subiecte: un
Examenul de autorizare pentru gradele II, III şi IV constă:
chestionar cu 30 de întrebări şi o
aplicaţie numerică

Trebuie să îndeplinească condiţiile


de calificare şi experienţă
136 În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi profesionale, cumulate, pentru
B), electricienii: fiecare tip de autorizare şi susţin
examene separate pentru fiecare
dintre aceste tipuri

De executare de instalaţii electrice


137 Adeverința de electrician autorizat gradul IIIB conferă cu orice putere instalată tehnic
următoarele competenţe titularului: realizabilă, la o tensiune nominală
maximă de 20 kV

138 De tip G (general) pentru instalaţii


Adeverințele de electrician autorizat pot fi:
electrice
Minim 20 de puncte la chestionar si
3 puncte la aplicaţia numerică,
139 pentru gradele I si II, respectiv 25
Promovarea examenului de autorizare se face obţinând:
de puncte la chestionar şi 3 puncte
la aplicaţia numerică pentru gradele
III şi IV

140 Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte


De tip E pentru execuţie
următoarele tipuri de autorizări:

141 Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE electricienilor


retragerea autorizării acordate
autorizaţi pot fi asociate cu :

Are obligaţia de a respecta


142 Un electrician autorizat care execută lucrări de instalaţii
proiectul în baza căruia execută
electrice:
instalaţia electrică

Să respecte proiectele de execuţie a


143 Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută
lucrărilor de instalaţii electrice doar
lucrări de instalaţii electrice este:
dacă sunt întocmite de el

Să proiecteze instalaţii electrice


doar conform gradului si tipului de
144 Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de
autorizare şi să respecte normele
tip A este:
tehnice corespunzătoare tipurilor de
instalaţii electrice proiectate

Să notifice ANRE data începerii


145 Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de execuţiei unei instalaţii electrice
tip B şi execută instalaţii electrice este: conform gradului si tipului de
autorizare
Să execute instalaţii electrice doar
conform gradului si tipului de
146 Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de
autorizare, numai în una dintre
tip B şi execută instalaţii electrice este:
calităţile prevăzute în regulament
pentru exercitarea activităţii

147 orice client ce cumpără energie


Client final este:
electrică de la un producător

148 orice client ce cumpără energie


Client final este:
electrică de la un producător

Conform prevederilor referitoare la energia electrică din


149 Legea nr. 123/2012 , noţiunile de "client final" şi diferite
"consumator" sunt:
răspunderea administrativă
Nerespectarea prevederilor Regulamentului pentru atestarea
150 contravenţională şi/sau penală,
operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică
conform prevederilor legale în
instalaţii electrice atrage:
vigoare

operatorul economic nu
ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator
151 îndeplineşte criteriile de bonitate
economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii
financiară corespunzătoare
electrice dacă:
procedurii aplicabile

Operatorul economic a contractat


și/sau executat lucrări/activităţi
permise conform tipului de atestat
ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator
152 deţinut, fără să deţină, permanent,
economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii
cel puţin o structură minimă de
electrice dacă:
personal autorizat / calificat
corespunzătoare tipului de atestat
deţinut

operatorul economic nu
ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator
153 îndeplineşte criteriile de bonitate
economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii
financiară corespunzătoare
electrice dacă:
procedurii aplicabile
ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator
154 La cererea motivată a titularului de
economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii
atestat;
electrice:

ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator


155 ANRE nu poate dispune retragerea
economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii
atestatelor emise
electrice:

Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea activităţilor Proiectarea, executarea şi


156 operatorilor economici în instalaţii electrice instituie verificarea instalațiilor electrice de
competenţe privind: joasă, medie şi înaltă tensiune

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în sectorul


157 energiei electrice, conform Legii nr. 123/2012 se fac, după reprezentanţii operatorilor de reţea
caz, de:

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în sectorul


158 reprezentanţii împuterniciţi ai
energiei electrice, conform Legii nr. 123/2012 se fac, după
consiliilor locale
caz, de:

159 Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este: Nelimitată

160 Elaborarea de documentaţii de proiectare sau executarea Constituie contravenţie şi se


instalaţiilor electrice fără Atestat valabil emis de ANRE: sancţionează

161 Poate solicita Atestat provizoriu


Operatorul economic aflat în procedură de faliment
emis de ANRE

prestează serviciul public pentru


toţi utilizatorii reţelelor electrice de
Conform atribuţiilor principale prevăzute în Cod tehnic al distribuţie, permiţând accesul
162 reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), operatorii de nediscriminatoriu la reţelele
distribuţie: electrice de distribuţie oricărui
solicitant care îndeplineşte cerinţele
tehnice prevăzute în Cod

163 Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) SC ELECTRICA SA, în calitate de
este administrat de: elaborator
Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de
164 distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor tipurile de consumatori racordaţi la
electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de reţelele elcetrice de distribuţie
intrare:

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de prognoza de consum pe o


165 distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor perspectivă de 5 ani, pusă la
electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de dispoziţie de furnizori şi
intrare: consumatori

166 Limitele normate de variaţie a frecvenţei în funcţionare pe


50 Hz - 6% … 50 Hz + 4%
durata a 100 % din timp sunt:

În punctele de delimitare, la joasă tensiune, în condiţii


normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata
167 oricărui interval de timp de o săptămână, 95 % din valorile
5%
efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii
furnizate, nu trebuie să aibă, faţă de tensiunea nominală o
abatere mai mare de:

OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de


timp din momentul luării la cunoştinţă cu privire la
întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc pentru mediul rural, în condiţii
168 de consum şi/sau de producere, astfel încât restabilirea normale de vreme, în maximum18
acesteia, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se ore
realizeze, de la data intrării în vigoare a standardului până la
data de 31.12.2018 după cum urmează

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă unui


utilizator care reclamă calitatea curbei de tensiune în punctul
169 de delimitare: În termen de 10 zile lucrătoare

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă unui


utilizator care reclamă calitatea curbei de tensiune în punctul
170 de delimitare: La toate reclamaţiile scrise

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă unui


utilizator care reclamă calitatea curbei de tensiune în punctul
171 de delimitare: La toate reclamaţiile scrise

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la bază ca date


172 de intrare prognozele de producţie şi de consum de energie minim 4 ani
electrică pe o perioadă de:
Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la bază ca date
173 de intrare prognozele de producţie şi de consum de energie minim 5 ani
electrică pe o perioadă de:

174 Planul de perspectivă pe termen mediu pentru dezvoltarea şi


3 ani
modernizarea RED se elaborează pentru o perioadă de:
Ministerul de resort, cu consultarea
175 Planificarea dezvoltării şi modernizării reţelelor electrice de
ANRE şi a operatorilor de
distribuţie se face de către:
distribuţie

Gestionarea, exploatarea,
mentenanţa, modernizarea şi
dezvoltarea instalaţiilor electrice
176 Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie se aflate în patrimoniu (linii electrice,
numără şi: staţii de transformare, puncte de
alimentare, posturi de transformare,
instalaţii de protecţie şi
automatizare etc)

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie,


177 Dispecerizarea energiei electrice la
precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul
nivel naţional
RED), se numără şi:

Gestionarea, exploatarea,
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie,
178 mentenanţa, modernizarea şi
precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul
dezvoltarea instalaţiilor proprii din
RED), se numără şi:
reţelele electrice de distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi


179 Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de norme în vederea asigurării
distribuţie (Codul RED) se regăsesc: accesului utilizatorilor la reţelele
electrice de transport

Stabilirea unui set de reguli şi


180 Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de norme în vederea asigurării
distribuţie (Codul RED) se regăsesc: accesului utilizatorilor la reţelele
electrice de distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi


181 Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de norme în vederea asigurării
distribuţie (Codul RED) se regăsesc: accesului utilizatorilor la reţelele
electrice de transport

Stabilirea unui set de reguli şi


182 Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de norme în vederea asigurării
distribuţie (Codul RED) se regăsesc: accesului utilizatorilor la reţelele
electrice de transport

Stabilirea cerinţelor pentru


183 Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de
dezvoltarea reţelelor electrice de
distribuţie (Codul RED) se regăsesc:
distribuţie
Termenul standard pentru transmiterea contractului de
184 distribuţie (oferta operatorului de distribuţie), de la
maximum 20 zile calendaristice
înregistrarea cererii de încheiere a contractului, însoţită de
documentaţia completă, este de:

Administrarea documentaţiei
tehnice şi a normelor care
Printre responsabilităţile şi obligaţiile operatorului de reglementează proiectarea,
185 distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie funcţionarea, întreţinerea şi
(Codul RED) sunt incluse: dezvoltarea instalaţiilor
componente ale reţelelor electrice
de distribuţie

Asigurarea integrală, din surse


proprii de producere a energiei
186 Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în
electrice, cantitatea
Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) includ:
corespunzătoare pierderilor tehnice
din reţele

Administrarea documentaţiei
tehnice şi normelor care
reglementează proiectarea,
187 Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în
funcţionarea, întreţinerea şi
Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) includ:
dezvoltarea instalaţiilor
componente ale reţelelor electrice
de distribuţie

De a promova si impune regulile şi


188 Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie" cerinţele de ordin comercial în
este: vederea bunei funcţionări a pieţei
de energie electrică

189 Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de Întrerupere accidentală a energiei


distribuţie nu se aplică în situaţii de: electrice

Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de


190 Întrerupere accidentală a energiei
distribuţie nu se aplică în situaţii de:
electrice
în cazul întreruperilor în
191 Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu alimentarea cu energie electrică
se aplică în condiţii de: pentru racordarea noilor
consumatori

în cazul întreruperilor în
Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de alimentarea cu energie electrică
192 distribuţie nu se aplică: pentru executarea lucrărilor de
dezvoltare în vederea racordării
noilor utilizatori

Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească să contracteze serviciul de


193 utilizatorii, pentru a beneficia de prevederile standardului de distribuţie direct cu operatorul de
performanţă pentru serviciul de distribuţie, trebuie ca: distribuţie

să aibă instalaţiile la tensiunea


Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească
194 nominală alternativă în gama 230 V
utilizatorii, pentru a beneficia de prevederile standardului de
– 110 kV şi la frecvenţa nominală
performanţă pentru serviciul de distribuţie, trebuie ca:
de 50 Hz;

Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească


195 să respecte condiţiile prevăzute în
utilizatorii, pentru a beneficia de prevederile standardului de
contractul de distribuţie/furnizare
performanţă pentru serviciul de distribuţie, trebuie ca:

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a


196 energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă Furnizarea energiei electrice
privind:

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a


197 continuitatea alimentării cu energie
energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă
electrică a utilizatorilor
privind:

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a


198 calitatea comercială a serviciului de
energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă
distribuţie a energiei electrice
privind:

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a Debranşarea consumatorilor rău-


199 energiei electrice stabileşte obligaţiile operatorilor de platnici de la relele electrice de
distribuţie referitor la distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a Debranşarea consumatorilor rău-


200 energiei electrice stabileşte obligaţiile operatorilor de platnici de la relele electrice de
distribuţie referitor la distribuţie
Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a Debranşarea consumatorilor rău-
201 energiei electrice stabileşte obligaţiile operatorilor de platnici de la relele electrice de
distribuţie referitor la distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a


202 continuitatea alimentării cu energie
energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă
electrică a utilizatorilor
privind:

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a Evenimentele accidentale produse


203 energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă de terţi asupra reţelelor electrice
privind: din patrimoniul public

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a Evenimentele accidentale produse


204 energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă de terţi asupra reţelelor electrice
privind: din patrimoniul public

În situația în care, din motive obiective, operatorul de


205 distribuţie renunță la întreruperea planificată, el are obligația 48 ore înainte de data stabilită
de a informa utilizatorii ce urmau a fi afectați de aceasta cu pentru începerea lucrărilor.
minimum:

După depunerea documentaţiei complete de către utilizator, în


206 situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de 10 zile calendaristice în cazul
soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să transmită racordării la joasă tensiune
solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum:

După depunerea documentaţiei complete de către utilizator, în


207 situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de 30 zile calendaristice în cazul
soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să transmită racordării la joaă tensiune
solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum:

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a


208 energiei electrice se aplică şi în relaţiile dintre operatorii de
nu
distribuţie şi titularii cererilor de racordare la reţeaua electrică
de interes public ?

Pentru argumentarea răspunsului la reclamaţiile privind


calitatea curbei de tensiune, operatorul de distribuţie este
209 obligat să realizeze monitorizarea principalilor parametri de
3 zile consecutive
calitate prevăzuţi în standardul de performantă pentru
serviciul de distribuţie a energiei electrice, în punctul de
delimitare, pe o perioadă de minimum:

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice


210 de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al criteriul cheltuielilor de exploatare
reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând minime
seama de:

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice


211 de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al criteriul pierderilor minime de
reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând energie
seama de:
212 întotdeauna, pentru un singur loc de
Un contract de furnizare se încheie:.
consum

213 Un contract de furnizare se încheie:. de regulă, pentru un loc de consum

214 Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei de tensiune şi


metodologia de stabilire a tarifelor
are în vedere:

215 Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei de tensiune şi amplitudinea tensiunii, inclusiv
are în vedere: flicker
Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a
216 minimum o luna si maximum 12
energiei electrice, fără denunţarea contractului, pentru o
luni
perioadă de:

Pentru asigurarea transportului/distribuţiei energiei electrice


prin reţelele electrice până la clientul final, se încheie
217 contract/contracte de reţea între: furnizor şi clientul final

Pentru asigurarea transportului/distribuţiei energiei electrice


prin reţelele electrice până la clientul final, se încheie
218 operatorul de reţea şi furnizorul
contract/contracte de reţea între:
clientului final

219 Convenţia de exploatare este un act juridic prin care sunt


contractarea energiei electrice
precizate aspecte legate de:

manevrele ce se executa si
220 Convenţia de exploatare este un act juridic prin care sunt
eventualele despăgubiri ce se pot
precizate aspecte legate de:
acorda in cazul unui incident

221 Convenţia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a


consumator si producător
energiei electrice, este un act juridic încheiat intre:
sunt utilizate, de regulă, la
222 Grupurile de măsurare martor instalate de clientul final: decontarea energiei electrice cu
furnizorul

este obligat să prezinte prognoze


223 Un client final cu o putere aprobată prin avizul tehnic de
orare de consum furnizorului cu
racordare/certificatul de racordare de cel puţin 1 MVA,
care are relaţii contractuale
Sunt definite ca locuri de consum cu consum mare, locurile
224 de consum ale clienţilor finali noncasnici la care puterea
50 kW
aprobată prin avizul tehnic de racordare sau, acolo unde
există, prin certificatul de racordare, depăşeşte:

În cazul serviciului de furnizare prestat pe baza unui contract-


225 cadru aprobat de ANRE, întreruperea alimentării cu energie
cu un preaviz de cel puţin10 zile
electrică pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale de
către beneficiar se face:

În cazul serviciului de furnizare prestat pe baza unui contract-


226 cadru aprobat de ANRE, întreruperea alimentării cu energie cu un preaviz de cel puţin 15 zile,
electrică pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale de în cazul clienţilor casnici
către beneficiar se face:

227 fără încheierea contractului de


Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează:
furnizare, pe bază de negocieri

228 în temeiul unui contract de


Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează:
furnizare

În funcţie de domeniul de utilizare a energiei electrice


consumate, clienţii finali pot fi:
229 industriali

În funcţie de domeniul de utilizare a energiei electrice


consumate, clienţii finali pot fi:
230 clienţi casnici

ansamblul format din contorul de


231 Prin grup de măsurare a energiei electrice în sistem indirect
energie electrica si elementele de
se înţelege:
securizare

întotdeauna ca punctul unei reţele


electrice în care se delimitează
232 Punctul de delimitare între instalaţiile electrice este definit: patrimonial instalaţiile electrice ale
utilizatorului de cele ale
operatorului de reţea
punct al unei reţele electrice care
233 delimitează patrimonial instalaţiile
Punctul de măsurare a energiei electrice este definit ca:
electrice ale utilizatorilor de cele
ele operatorilor de reţea

234 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali tranzacţiilor de pe piaţa angro de
se aplicã: energie electrica

235 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali furnizorilor si clienţilor finali de
se aplicã: energie electrică

Se considera o întrerupere de alimentare situaţia în care


236 valorile efective ale tensiunilor de linie/fază din punctul de sub 1 % din tensiunea de referinţă
conectare sunt:

237 Preavizul de deconectare se poate transmite clientului final:


numai telefonic

238 Preavizul de deconectare se poate transmite clientului final:


prin curier

239 Nerespectarea de către clientul final a contractului de întreruperea temporară a furnizării


furnizare poate avea următoarele consecinţe: energiei electrice

240 Nerespectarea de către clientul final a contractului de obligaţia de a reface instalaţia de


furnizare poate avea următoarele consecinţe: racordare

acceptul operatorului de reţea


241 Avizul tehnic de racordare constituie: pentru utilizarea reţelei în anumite
condiţii

angajamentul operatorului de reţea


242 Avizul tehnic de racordare constituie: de a realiza instalaţia de racordare a
utilizatorului;

243 Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil: pe o perioadă de timp nelimitată

numai pentru un anumit


244 Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil: amplasament al locului de
producere/consum

245 Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut: pentru orice loc nou de consum

utilizator sau de împuternicitul


246 Cererea pentru racordare la reţea trebuie să fie în mod
legal al utilizatorului.
obligatoriu semnată de:
Cererea pentru racordare la reţea şi documentaţia anexată
247 se depun numai la registratura
acesteia:
operatorului de reţea.

se pot depune direct la centrele


Cererea pentru racordare la reţea şi documentaţia anexată
248 teritoriale de relaţii cu clienţii
acesteia:
organizate de operatorul de reţea;

249 Conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la


un furnizor
reţelele electrice de interes public, operator de reţea este:

250 Conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la operatorul de transport şi de sistem


reţelele electrice de interes public, operator de reţea este:

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru o certificatul de urbanism a


251 organizare de de şantier, documentaţia anexată cererii va obiectivului pentru care se
cuprinde în mod obligatoriu şi: organizează şantierul, în termen de
valabilitate, in copie;

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru o certificatul de urbanism a


252 organizare de de şantier, documentaţia anexată cererii va obiectivului pentru care se
cuprinde în mod obligatoriu şi: organizează şantierul, în termen de
valabilitate, in copie;

253 Documentaţia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de valoarea capitalului social, in cazul
racordare are o structura ce depinde de: persoanelor juridice

nu face parte din instalaţia de


254 Grupul de măsurare a energiei electrice:
racordare;

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între punctul


255 de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui de către utilizator
utilizator se execută:

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între punctul


256 de către operatorul de reţea, cu
de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui
personal propriu
utilizator se execută:
Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o soluţie de dacă este înscrisă în avizul tehnic
257 racordare este valabilă: de racordare

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului


258 utilizatorul nu a încheiat contract
imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele
de furnizare
justificate ale refuzului in situaţia în care:

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului utilizatorul nu este de acord cu


259 imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele soluţia stabilită de operatorul de
justificate ale refuzului in situaţia în care: reţea

Parcurgerea unei etape preliminare de documentare şi


260 informare a viitorului utilizator pentru racordarea acestuia la
este obligatorie pentru utilizator;
reţeaua electrică:

Pentru emiterea de către operatorii de reţea a avizelor


tehnice de racordare a utilizatorilor la reţelele proprii, trebuie
obţinută, în prealabil, de la operatorul reţelei electrice din de către toţi operatorii de
261 amonte (la care sunt racordate instalaţiile pe care le deţin), distribuţie, dar numai în cazul
fie a certificatelor de racordare proprii actualizate, fie a racordării unor producători
avizelor tehnice de racordare proprii actualizate:

Pentru emiterea de către operatorii de reţea a avizelor


tehnice de racordare a utilizatorilor la reţelele proprii, trebuie
obţinută, în prealabil, de la operatorul reţelei electrice din de către toţi operatorii de
262 amonte (la care sunt racordate instalaţiile pe care le deţin), distribuţie, dar numai în cazul unor
fie a certificatelor de racordare proprii actualizate, fie a puteri aprobate de peste 1MW
avizelor tehnice de racordare proprii actualizate:

autorizaţia de construire a
263 Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentaţia
obiectivului, în copie;
anexată cererii de racordare va cuprinde obligatoriu:

264 Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentaţia certificatul de urbanism în termen
anexată cererii de racordare va cuprinde obligatoriu: de valabilitate, în copie;
Planul de situaţie cu amplasarea in zona a locului de consum,
265 vizat de emitentul certificatului de
care face parte din documentele necesare solicitării unui aviz
urbanism ca anexă la acesta
tehnic de racordare, trebuie sa fie:

În vederea obţinerii avizului tehnic de racordare solicitanţii se


266 prin intermediul oricărui
pot adresa operatorului la reţeaua căruia doresc să se
producător de energie electrică
racordeze :

În vederea obţinerii avizului tehnic de racordare solicitanţii se


267 prin intermediul operatorului pieţei
pot adresa operatorului la reţeaua căruia doresc să se
de energie electrica
racordeze :

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului


studiul de soluţie avizat conform reglementărilor, în termen
268 de maximum ........ în cazul racordării la o reţea cu tensiunea şapte luni
de 110 kV sau mai mare, calculat de la data încheierii
contractului pentru elaborarea studiului de soluţie

în mod repetat, pentru o anumită


269 Loc de consum temporar este un loc de consum în care se perioadă de timp, la acelaşi loc de
utilizează energie electrică consum.

pentru organizarea sau desfăşurarea


270 Loc de consum temporar este un loc de consum în care se unor activitati ocazionale
utilizează energie electrică

271 nu poate avea mai multe locuri de


Un consumator:
consum.

poate avea mai multe locuri de


272 Un consumator: consum, în incinte sau zone
diferite;

înainte de a începe executarea


Utilizatorii reţelelor electrice au obligaţia solicitării avizului
273 instalaţiei de utilizare care urmează
tehnic de racordare:
să fie racordată la reţeaua electrică;

În situaţia în care prin studiul de soluţie s-au stabilit mai


multe soluţii, utilizatorul trebuie să opteze pentru una dintre
274 aceste soluţii şi să îşi exprime opţiunea în scris într-un trei luni;
interval de maximum ........ de la comunicarea de către
operatorul de reţea a studiului de soluţie avizat conform
reglementărilor în vigoare.
275 Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori

locurile de consum individuale ale


276 Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie
utilizatorilor de tip clienţi casnici,
pentru:
indiferent de puterea solicitată

utilizatorii de tip distribuitori,


277 Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie
indiferent de tensiunea reţelei la
pentru:
care se racordează

utilizatorii de tip distribuitori,


278 Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie
indiferent de tensiunea reţelei la
pentru:
care se racordează

locurile de consum existente


pentru care se solicită un spor de
279 Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie putere ce poate fi acordat prin
pentru: instalaţiile de racordare existente,
indiferent de tensiunea reţelei la
care sunt racordate.

locurile de consum şi/sau de


280 Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie producere care se racordează la
pentru: reţele electrice având tensiunea
nominală de 110 kV sau mai mare;

locurile de consum individuale ale


281 Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie
utilizatorilor de tip clienţi casnici,
pentru:
indiferent de puterea solicitată
locurile de consum având puterea
maximă simultană absorbită mai
282 Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie
mică de 30 kVA, indiferent de
pentru:
categoria din care fac parte din
punct de vedere al activităţii lor

locurile de consum având puterea


maximă simultană absorbită mai
283 Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie
mică de 30 kVA, indiferent de
pentru:
categoria din care fac parte din
punct de vedere al activităţii lor

utilizatorii care solicită


modificarea/îmbunătăţirea
instalaţiilor de racordare existente
284 Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie
sau creşterea gradului de siguranţă
pentru:
în punctul de delimitare, dacă
lucrările necesare nu pot fi stabilite
prin fişă de soluţie

Studiile de soluţie se avizează atât de către operatorii de


285 racordarea utilizatorilor reţeaua de
distribuţie cât şi de către operatorul de transport şi de sistem
medie tensiune
în toate cazurile în care prevăd:

Studiile de soluţie se avizează atât de către operatorii de racordarea la reţeaua electrică de


286 distribuţie cât şi de către operatorul de transport şi de sistem distribuţie a centralelor / grupurilor
în toate cazurile în care prevăd: dispecerizabile

287 Metodologiile de reglementare a preţurilor şi tarifelor în


de autoritatea competentă
sectorul energiei electrice se aprobă:
La cererea scrisă a unui client final, furnizorul este obligat să
288 comunice, în scris, o ofertă privind condiţiile de furnizare a 5 zile lucrătoare
energiei electrice, într-un interval de cel mult:
Planurile de investiţii şi de dezvoltare a reţelei de transport
289 Ministerul Economiei si Mediului
elaborate de operatorul de transport şi de sistem se aprobă de
de Afaceri
către:
Contractul dintre furnizorul de energie electrică şi un client
290 Ministerul Economiei si Mediului
final trebuie elaborat în conformitate cu reglementările emise
de Afaceri
de:

clienţilor finali noncasnici care nu


şi-au exercitat dreptul de
291 Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să asigure furnizarea
eligibilitate şi care îndeplinesc
energiei electrice în regim de ultimă instanţă:
condiţiile impuse de legislaţie
pentru serviciu universal

292 Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să asigure furnizarea clienţilor casnici care nu şi-au
energiei electrice în regim de ultimă instanţă: exercitat dreptul de eligibilitate

condiţionat, pe baza mai multor


contracte de furnizare încheiate cu
293 Alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum se
furnizori diferiţi, dacă puterea
poate face:
aprobată este mai mare de 1
MW

294 Alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum se pe baza unui singur contract de
poate face: furnizare

pentru o durată limitată, în cazurile


295 Contractul de reţea se încheie în care operatorul de reţea solicită
acest lucru

296 pentru o durată limitată, în cazurile


Contractul de reţea se încheie
în care clientul solicită acest lucru

Operatorul de măsurare are obligaţia să înlocuiască grupurile


297 de măsurare defecte sau suspecte de înregistrări eronate ale
imediat
clienţilor casnici în termen de cel mult…..zile de la data
identificării/ înregistrarea sesizării scrise:

Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii ale actelor


298 normative, la data intrării în vigoare a modificării actelor se modifică de drept
normative respective:
pot impune furnizorului orice
299 modalitate de plată, chiar dacă nu
Clienţii finali de energie electrică:
este pusă la dispoziţie de către
acesta
În cazul în care, într-un loc de consum, energia electrică este
300 se poate încheia, în anumite cazuri,
utilizată atât pentru activităţi economice, cât şi pentru consum
un singur contract de furnizare
casnic
În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor conform
301 se reziliază contractul de furnizare
Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii
a energiei electrice
finali şi a procedurilor specifice

furnizorul are dreptul să solicite


În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor conform
302 operatorului de distribuţie
Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii
deconectarea clientului final de la
finali şi a procedurilor specifice
reţea

Dacă între operatorul de reţea/furnizor şi clientul final apar


numai în cazul disputelor apărute în
303 neînţelegeri/dispute şi părţile nu ajung la o înţelegere, acestea
derularea contractului de
se pot adresa ANRE în vederea declanşării procesului de
reţea/furnizare a energiei electrice
soluţionare la nivelul acesteia

care după ce şi-a exercitat dreptul


304 de eligibilitate revine la serviciul
Un client casnic
universal, nu beneficiază de
preţuri/tarife reglementate

se recalculează consumul de
305 Atunci când se constată defectarea grupului de măsurare la energie electrică, dar numai dacă
un loc de consum defectarea grupului de măsurare a
fost produsă de clientul final

operatorul de măsurare are dreptul


306 Atunci când se constată defectarea grupului de măsurare la să recalculeze consumul de energie
un loc de consum electrică pentru o perioadă
anterioară

Atunci când contractul de reţea este încheiat de furnizor,


307 se asigură printr-un intermediar
legătura între clientul final şi operatorul de reţea, privind
oarecare
serviciul de reţea

308 Un client final poate fi încadrat în categoria de client este client casnic situat în mediul
vulnerabil dacă: rural

309 se eliberează pe bază de tarif


Certificatul de racordare emis de către operatorul de reţea
reglementat.

conţine condiţiile tehnico-


310 economice de racordare la reţea a
Certificatul de racordare emis de către operatorul de reţea
unui loc de consum şi/ sau de
producere

311 Perioada de valabilitate a certificatului de racordare este egală


cu 12 luni de la emitere
312 Emiterea certificatului de racordare de către operatorul de
gratuit
reţea se face

313 Numărul şi localizarea punctelor de delimitare între instalaţia


de catre utilizator
de racordare şi instalaţia de utilizare se stabilesc

314 Punctul de delimitare în cazul locuinţelor individuale se


întotdeauna la limita de proprietate
stabileşte

Dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei electrice în


amonte de punctul de racordare pentru crearea condiţiilor
315 tehnice necesare racordării, operatorul de reţea solicită, prin oricărui loc de producere
avizul tehnic de racordare, constituirea unei garanţii
financiare în favoarea sa, de către utilizatorul

În situaţia unui loc de producere, utilizatorul are obligaţia se


316 la încheierea contractului de
constituie garanţia financiară înscrisă în avizul tehnic de
racordare
racordare .
În situaţia unui loc de producere, utilizatorul are obligaţia se
317 anterior încheierii contractului de
constituie garanţia financiară înscrisă în avizul tehnic de
racordare
racordare

318 În situaţia unui loc de consum, utilizatorul are obligaţia să anterior încheierii contractului de
constituie garanţia financiară racordare

Lucrările de întărire necesare în vederea evacuării în reţea a operatorul de reţea suportă integral
319 puterii aprobate utilizatorilor se realizează de către operatorul costurile de realizare a acestor
de reţea şi lucrări

pe cheltuiala acestuia, în
320 Lucrările de întărire necesare pentru racordarea unui loc de
conformitate cu prevederile legale
consum, se realizează de către operatorul de reţea şi
în vigoare.

poate fi folosită ulterior pentru


321 Instalaţia de racordare realizată, conform contractului de
racordarea altor utilizatori, numai
racordare, pentru un utilizator
cu acordul acestui utilizator

322 Instalaţia de racordare realizată, conform contractului de


rămâne în patrimoniul utilizatorului
racordare, pentru un utilizator
în termen de maximum 10 zile
323 Pentru utilizatorii clienţi casnici, punerea sub tensiune a calendaristice de la data încheierii
instalaţiilor de utilizare trebuie făcută contractului pentru furnizarea
energiei electrice

Punctul de delimitare în cazul racordării unei zone cu respectarea condiţiei ca


324 industriale, comerciale sau de servicii comune la reţeaua tensiunea punctului de delimitare să
electrică de distribuţie fie egală cu tensiunea instalaţiei de
se stabileşte utilizare

realizată între punctul de racordare


325 Instalatia de racordare este instalaţia electrică la reţeaua electrică de interes public
şi punctul de delimitare

326 de către oricare operator economic


Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare se execută:
cu activitate de construcţii montaj

327 de către un operator economic


Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare se execută:
atestat de ANRE

în situaţia locurilor de producere


care nu au fost puse sub tensiune,
dacă se modifica numărul şi
puterea grupurilor generatoare,
328 Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului de reţea
chiar dacă nu se depășește puterea
actualizarea avizului tehnic de racordare valabil:
aprobată prin avizul tehnic de
racordare şi nu se schimbă
condiţiile tehnico-economice de
racordare la reţea

în situaţia locurilor de producere


care nu au fost puse sub tensiune,
dacă se modifica numărul şi
puterea grupurilor generatoare,
329 Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului de reţea
chiar dacă nu se depășește puterea
actualizarea avizului tehnic de racordare valabil:
aprobată prin avizul tehnic de
racordare şi nu se schimbă
condiţiile tehnico-economice de
racordare la reţea

în situaţia dezvoltării din punct de


vedere tehnic şi energetic a
330 Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului de reţea activităţii utilizatorului la un loc de
actualizarea certificatului de racordare: consum şi/ sau de producere,
necesitând un spor de putere faţă de
puterea aprobată
În situaţia racordarii de generatoare la instalaţia de utilizare a
331 unui loc de consum existent, fără evacuarea de energie nu este obligatorie actualizarea
electrică în reţeaua operatorului de reţea, indiferent de dosarului instalaţiei de utilizare
regimul de funcţionare al utilizatorului

În situaţia racordarii de generatoare la instalaţia de utilizare a


332 unui loc de consum existent, fără evacuarea de energie este obligatorie actualizarea
electrică în reţeaua operatorului de reţea, indiferent de dosarului instalaţiei de utilizare
regimul de funcţionare al utilizatorului

Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri


obligatoriu operatorului de
333 instalate de până la 50 MW inclusiv şi cele pentru locuri de
distribuţie concesionar din zona
consum cu puteri maxim simultan absorbite de până la 50
respectivă
MW inclusiv, se adresează de către solicitanţi:

Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri


334 instalate de până la 50 MW inclusiv şi cele pentru locuri de operatorului de distribuţie
consum cu puteri maxim simultan absorbite de până la 50 concesionar din zona respectivă
MW inclusiv, se adresează de către solicitanţi:

operatorul de reţea la care a fost


depusă cererea de racordare, chiar
335 dacă opţiunea scrisă a utilizatorului
Avizul tehnic de racordare se emite de către:
este pentru o variantă de soluţie de
racordare la reţeaua electrică
deţinută de un alt operator de reţea

Valabilitatea atestatului emis unui operator economic pentru


2 ani de la data emiterii atestatului
336 proiectarea, executarea şi verificarea instalațiilor electrice
sau, după caz, de la data ultimei
este condiţionată de verificarea şi vizarea periodică a
vizări a acestuia.
acestuia, la un termen de:

Valabilitatea atestatului emis unui operator economic pentru


2 ani de la data emiterii atestatului
337 proiectarea, executarea şi verificarea instalațiilor electrice
sau, după caz, de la data ultimei
este condiţionată de verificarea şi vizarea periodică a
vizări a acestuia.
acestuia, la un termen de:
Un electrician autorizat gradul IIA, IIIA sau IVA, poate
338 în instalații electrice cu tensiunea
desfășura activități de proiectare, în calitate de persoană
nominală maximă de 20 kV
fizică autorizată, fără atestat emis de Autoritatea competentă:

executare lucrări de vopsire a


elementelor de susţinere a reţelelor
339 Operatorii economici pot desfășura fără atestate emise de
electrice / defrişare pentru culoarul
ANRE activități de:
de trecere al liniilor electrice
aeriene.

încercări de echipamente montate


340 Operatorii economici pot desfășura fără atestate emise de
în instalaţii electrice de joasă
ANRE activități de:
tensiune

având o putere electrică instalată de


maximum 10 kW şi la o tensiune
341 În calitate de persoană fizică autorizată, electricianul
nominală mai mică de 1 kV, numai
autorizat gradul I poate executa instalaţii electrice interioare
dacă deţine un atestat emis de
ANRE
Varianta b Varianta c Act normativ

Ansamblul de reguli prin


Obligaţia unor persoane fizice sau
care un terţ îşi exercită
juridice de a consuma energie
dreptul de a se racorda şi de
electrica achiziţionata de pe piaţa LEGE 123/2012 art.3 pct.1
a folosi, în condiţiile legii,
de energie electrica in regim
reţelele electrice de transport
concurenţial
şi distribuţie;

doar de natură comercială tehnice şi comerciale LEGE 123/2012 art.70

Autoritatea Naţionala de Autoritatea Naţionala de


Reglementare pentru Serviciile Reglementare in domeniul LEGE 123/2012 art.3 pct.2
Publice de Gospodărie Comunala Energiei

Respectarea reglementarilor
emise si a sistemului de LEGE 123/2012 art.93 aLin 1 Lit5,24,25;
Gestiunea patrimoniului public
preturi si tarife in vigoare in aLin 3 Lit a
sectorul energiei electrice

drept de proprietate drept de servitute legală LEGE 123/2012 art.15 aLin.3

combinată a energiei
doar a energiei termice
electrice si termice
LEGE 123/2012 art.3 pct.9

Operatorul de Transport si de
Sistem
Operatorul de distribuţie ORDIN 128/2008 art.6.2.2. lit.i

este obligată să asigure accesul la este obligată să asigure


reţea numai pentru producători de accesul la reţea, conform
energie electrică din surse reglementărilor autorităţii
LEGE 123/2012 art.46 alin.1
regenerabile competente

Utilizează energie electrică pentru


cumpără energie electrică
funcţionarea receptoarelor
pentru propriul consum
electrocasnice din propria
casnic, excluzând consumul LEGE 123/2012 art.3 pct.15
locuinţa, precum si pentru
pentru activităţi comerciale
realizarea de activităţi comerciale
sau profesionale
sau prestarea de servicii
cumpăra energie electrica pentru este liber să îşi aleagă
consumul propriu si are dreptul de furnizorul de energie
a revinde surplusul pe piaţa de electrică de la care cumpără
LEGE 123/2012 art.3pct.12
energie electrica energie electrică

Zona adiacenta liniei electrice


zona de protecţie si zona de
aeriene situata la 10 m deasupra
siguranţa
LEGE 123/2012 art.3pct.21
acesteia
operatorului de distribuţie în
ministerului de resort executarea contractului de LEGE 123/2012 art.51 alin 1
concesiune
Consum de energie mai mare
sustragerea de energie electrică
decât cel aferent puterii
constatată prin hotărâre
aprobate prin avizul tehnic
LEGE 123/2012 art.58 alin 4 lit.a,
judecătorească definitivă
de racordare
Neplata abonamentului
neplata facturilor
radio-tv
LEGE 123/2012 art.58 alin 4 lit.b,

sustragerea de energie
electrică constatată prin
consumarea unei cantităţi de
hotărâre judecătorească
energie mai mare decât cea
definitivă, neplata facturilor
LEGE 123/2012 art.58 alin 4 lit.a,b,c
contractată
sau în alte situaţii prevăzute
de legislaţia în vigoare.

furnizorul este îndreptăţit să


solicite unui client final
clientului final i se va rezilia constituirea de garanţii
contractul de furnizare financiare pentru o perioadă
LEGE 123/2012 art.58 alin 5
de consum echivalent de
maximum un an

energiei electrice şi al
doar al energiei termice energiei termice produse în LEGE 123/2012 art.1
cogenerare
reţeaua electrica cu tensiunea de reţeaua electrica cu tensiunea
linie nominala strict mai mare de de linie nominala pana la LEGE 123/2012 art.3 pct.64
110 kV 110 kV inclusiv

atât autorizaţii de înfiinţare


pentru realizarea de noi
numai autorizaţii de înfiinţare capacităţi energetice de
pentru realizarea de noi capacităţi producere a energiei
energetice de producere a energiei electrice, cât şi licenţe
LEGE 123/2012 art.10 alin 1 si 2 pct a
electrice pentru exploatarea
comercială a capacităţilor
energetice
ce deţine, sub orice titlu, o
reţea electrică de distribuţie
şi care răspunde de
Care întreţine si dezvolta reţeaua
exploatarea, de întreţinerea
electrica de transport al energiei
şi, dacă este necesar, de
LEGE 123/2012 art.3 pct.39
electrice
dezvoltarea reţelei de
distribuţie într-o anumită
zonă

prin contracte bilaterale, la


Contracte bilaterale la tarife fixe preţuri negociate sau LEGE 123/2012 art.23.alin.4
stabilite prin oferte-tip

ansamblul instalaţiilor
electroenergetice
Ansamblul instalaţiilor
interconectate prin care se
electroenergetice interconectate
realizează producerea,
prin care se realizează numai
transportul, conducerea
LEGE 123/2012 art.3.pct.75
transportul şi distribuţia energiei
operativă, distribuţia,
electrice
furnizarea şi utilizarea
energiei electrice

negociate cu solicitantul reglementate de ANRE ORDIN 59/2013 art.30 si 35


deține adeverință de
electrician autorizat și
Proiectarea instalaţiei electrice a desfăşoară activităţi de
unei locuinţe în baza unei realizare de instalații ORDIN 11/2013
autorizaţii de tip II A electrice într-o formă care nu
este prevăzută în
regulamentul de autorizare

desfăşoară activităţi de realizare Proiectarea instalaţiei


de instalații electrice, pe cont electrice a unei locuinţe în
propriu, fără a deține adeverință baza unei autorizaţii de tip II
ORDIN 11/2013
de electrician autorizat A

numai conform
de către operatorul de distribuţie reglementărilor emise de ORDIN 11/2013,art 8, lit 1
ANRE

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
electrice cu orice putere instalată
tehnic realizabilă şi la o tensiune
putere instalată tehnic ORDIN 11/2013,art 10 lit d si e
realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 6 kV
nominală maximă de 20 kV

nerespectarea normelor tehnice încălcarea prevederilor


emise de către ANRE; legislaţiei muncii
LEGE 123/2012 art.93 pct.3

încălcarea de către participanţii la


piaţa de energie electrică a nerespectarea normelor de
reglementărilor tehnice şi/sau prevenire a incendiilor
LEGE 123/2012 art.93 pct.5
comerciale emise de ANRE
Să transmită la ANRE o
cerere şi documentaţie
Să transmită la ANRE o cerere şi
anexată, din care să reiasă
documentaţie anexată, din care să
reiasă doar experienţa practică în
atât calificarea cât si ORDIN 11/2013, art 16
experienţa profesională în
domeniul instalaţiilor electrice
domeniul instalaţiilor
electrice

linii electrice de distribuţie a linii electrice de distribuţie a


energiei electrice cu tensiune energiei electrice cu tensiune LEGE 123/2012 art.10 alin 1 lit a
nominala de 0,4 kV nominala de 20 kV

realizarea de noi capacităţii


retehnologizarea capacităţilor de
energetice de producere a
producere, transport şi distribuţie
energiei electrice si energiei
LEGE 123/2012 art.10 alin 2 lit.e
a energiei electrice
termice in cogenerare

Realizarea de noi capacităţii


energetice de producere a
administrarea pieţelor centralizate
energiei electrice si energiei
LEGE 123/2012 art.10 lit.f
termice in cogenerare

Retehnologizarea
Reabilitarea capacităţilor de
capacităţilor de producere,
producere, transport şi distribuţie
transport şi distribuţie a
LEGE 123/2012 art.10 alin 2 lit.a
a energiei electrice
energiei electrice

realizarea de noi capacităţii


energetice de producere a energiei prestarea serviciului de
electrice si energiei termice in sistem
LEGE 123/2012 art.10 alin.d
cogenerare

realizarea de noi capacităţii


prestarea serviciului de transport energetice de producere a
al energiei electrice energiei electrice si energiei
LEGE 123/2012 art.10 alin.c
termice in cogenerare

construirea centralelor
realizarea centralelor eoliene
fotovaoltaice
LEGE 123/2012 art.10 alin 2 lit.a

Activitatea de instruire
profesională a personalului care
activitatea de furnizare a
lucrează in instalaţiile electrice
energiei electrice
LEGE 123/2012 art.10 lit.g
din cadrul Sistemului
Electroenergetic Naţional
Legitimaţia/Adeverinţa de
Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat este
electrician autorizat este declarată declarată nulă, într-un ziar
nulă, într-un ziar local şi titularul local şi titularul achită un
achită o penalitate în cuantum de tarif de emitere a
ORDIN 11/201, art 51,al 1
200 RON indiferent de gradul şi duplicatului, conform
tipul de autorizare prevederilor din
regulamentul de autorizare

Un document obligatoriu,
care trebuie întocmit corelat
cu documenteie ,,Experienţă
Nerelevant
profesională" și ,,Pagina de
ORDIN 11/2013
informaţii anexate cererii de
autorizare"

va fi prezentață ANRE
pentru a fi vizată, la
va fi prezentață ANRE pentru a fi termenul prevăzut, după
vizată, la termenul prevăzut, după achitarea în prealabil a
susținerea în prealabil a unui nou tariful de vizare, care
ORDIN 11/2013,art 17
examen reprezintă 50% din tariful de
acordare a respectivului tip
şi grad de autorizare

Autoritatea Naţionala de
Reglementare in domeniul CN Transelectrica SA ORDIN 45/2016
Energiei

Autoritatea Naţionala de
Operatorii de distribuţie
Reglementare in domeniul ORDIN 11/2013
concesionari
Energiei

realizarea de noi capacităţii Reviziile si reparaţiile


energetice de transport a energiei curente efectuate asupra LEGE 123/2012 art.10 alin.1
electrice capacităţilor energetice
Reviziile si reparaţiile
Retehnologizarea capacităţilor
energetice de producere existente
curente efectuate asupra LEGE 123/2012 art.10 alin.1
capacităţilor energetice

4 ani 5 ani ORDIN 11/2013

ANRSC - Autoritatea
ANRE - Autoritatea Naţională de
Naţională de Reglementare
Reglementare în domeniul
in domeniul Serviciilor
LEGE 123/2012 art.19 alin 2
Energiei
Comunale
o linie de transport de energie Ansamblul instalaţiilor si
electrică ce traversează sau trece echipamentelor prin care se
peste graniţa dintre două state şi realizează tranzit de energie
care face legătura între sistemele electrica intre doua zone ale
LEGE 123/2012 art.3 pct.6
de transport naţionale ale acelor sistemului electroenergetic
state naţional

Ordin al ministrului de resort Ordin al preşedintelui ANRE ORDIN 11/201, art

prin vizarea la termen de către


ANRE a adeverinței de electrician pe bază de examen ORDIN 11/201, art. 14 lit b)
autorizat
Operatorul de distribuţie
ANRE LEGE 123/2012 art.36 alin7 lit i
local
bunurile utilizate în
bunurile utilizate în activitatea de
activitatea de furnizare a LEGE 123/2012 art.19
iluminat public
energiei electrice
activităţile şi serviciile publice de bunurile utilizate în
interes naţional din domeniul activitatea de furnizare a LEGE 123/2012 art.19
energiei electrice. energiei electrice
executarea sau folosirea de
sustragerea de energie
instalaţii clandestine în scopul LEGE 123/2012 art.93.pct.28
electrica
racordării directe la reţea

nerespectarea de către producători


a obligaţiilor de producere şi/sau sustragerea de energie
LEGE 123/2012 art.26
de ofertare conform prevederilor electrica
legale

modificarea fără drept a Nerespectarea


componentelor instalaţiilor reglementărilor emise de LEGE 123/2012 art.92
energetice ANRE

Ministerul de resort ANRE ORDIN 45/2016

este obligat să achiziţioneze


poate achiziţiona energie electrică
energia electrică la preturi de LEGE 123/2012 art.3pct.12
doar de pe piaţa reglementata
achiziţie reglementate

Ministerul Economiei şi
ANRE ORDIN 128/2008
Finanţelor

asigurarea protecţiei mediului,


prin reducerea emisiilor poluante Promovarea utilizării
LEGE 123/2012,art71,alin.2, lit.c
faţă de producerea separată a surselor regenerabile
energiei electrice şi termice
Promovarea utilizării energiei Promovarea utilizării
LEGE 123/2012 art.71 alin.2 lit.d
vântului surselor regenerabile

tuturor operatorilor de
la care acţionar majoritar nu este
distribuţie, indiferent de ORDIN 128/2008 art.9.1.1.
statul român
acţionarul majoritar
Autorităţii Naţionale de
Ministerului de resort Reglementare în domeniul LEGE 123/2012 art.6 lit.b
Energiei

prin hotărâre a ministerului de


prin hotărâre a Guvernului LEGE 123/2012 art.16 alin.2
resort

prin hotărâre a ministerului


prin reglementări ale ANRE LEGE 123/2012 art.16 alin.2
de resort

Neplata abonamentului
neplata facturilor ORDIN 64/2014 art.41
radio-tv

Întreruperile programate,
Debranşarea consumatorilor rău- pentru executarea lucrărilor
platnici de la relele electrice de de dezvoltare, ORDIN 11/2016 art,16 alin 1
distribuţie retehnologizare şi
mentenanţă

20 zile calendaristice de la data 30 zile calendaristice de la


depunerii documentaţiei complete data depunerii documentaţiei ORDIN 59/2013, art.26, alin (1)
de către utilizator complete de către utilizator

Consum de energie mai mare


decât cel aferent puterii aprobate neplata facturilor LEGE 123/2012 art.58 alin 4 lit.b
prin avizul tehnic de racordare

Consum de energie mai mare


racordare ilegală la reţeaua de decât cel aferent puterii
LEGE 123/2012 art.58 alin 4 lit.a,
distribuţie aprobate prin avizul tehnic
de racordare

Consum de energie mai mare


decât cel aferent puterii
Plata cu întârziere a facturilor LEGE 123/2012 art.58 alin 4 lit.a,b,c
aprobate prin avizul tehnic
de racordare

furnizorul desemnat de ANRE un operator economic ale


pentru a presta serviciul universal cărui acţiuni sau părţi sociale
LEGE 123/2012 art.3 pct 27
de furnizare în condiţii specifice sunt deţinute în totalitate de
reglementate; statul român
Energia electrică obţinută
energia eoliană prin arderea combustibililor LEGE 123/2012 art.67 lit a
fosili
Energia electrică obţinută
Energia electrică obţinută prin
prin arderea combustibililor LEGE 123/2012 art.67 lit b
arderea gazelor naturale
fosili

Contravenţie Abatere LEGE 123/2012 art.93 pct.3

Linia electrica prin care se Linia electrica ce leagă un


transmite energia electrica de la producător de energie
LEGE 123/2012 art.3 pct.33
producător către mai mulţi electrica la reţeaua de
consumatori distribuţie

linia electrică ce leagă un


Linia electrica prin care se producător şi un furnizor de
transmite energia electrica de la energie electrică, în scopul
LEGE 123/2012 art.3 pct.33
producător către mai mulţi alimentării directe a sediilor
consumatori proprii, a filialelor ori a
clienţilor eligibili ai acestora

poate fi mai mare de o lună, dar poate fi mai mare de o lună,


ORDIN 64/2014, art 72, alin 3
fără a depăşi 3 luni dar fără a depăşi 6 luni

pentru locuri de consum cu puteri în cazul sustragerii de


ORDIN 64/2014,art. 80,alin.2 (iv)
absorbite sub 2000 W energie electrică

nu este obligatorie este obligatorie ORDIN 59/2013, art5.2.b; 6.3.c

ANRSC - Autoritatea
ANRE - Autoritatea Naţională de
Naţională de Reglementare
Reglementare în domeniul LEGE 123/2012 art.65 alin1
in domeniul Serviciilor
Energiei
Comunale

Monitorizează siguranţa in
funcţionare a reţelelor electrice de
Încasează contravaloarea
distribuţie, precum si indicatorii LEGE 123/2012 art.45 lit.g
energiei electrice furnizate
de performanta ai serviciului de
distribuţie

Monitorizează siguranţa in
funcţionare a reţelelor electrice de
Încasează contravaloarea
iluminat public, precum si LEGE 123/2012 art.45 lit.a
energiei electrice furnizate
indicatorii de performanta ai
serviciului de iluminat public

exploatează,
retehnologizează,
exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta
reabilitează si dezvolta instalaţiile instalaţiile de măsurare si LEGE 123/2012 art.36 alin 7 lit a
din reţelele electrice de distribuţie contorizare a transferului de
energie spre consumatorii
casnici
Persoana juridică proprietară
Orice persoana care deţine, sub a reţelelor electrice de
orice titlu o reţea electrica de transport, pe care le
LEGE 123/2012 art.3 pct.40
distribuţie si este titulara unei exploatează in baza licenţei
licenţe de distribuţie pentru furnizarea energiei
electrice

ierarhizarea surselor de
ierarhizarea surselor de alimentare cu energie
alimentare cu energie electrică electrică după capacitatea de LEGE 123/2012 art.3 pct.45
după puterile instalate a dispune rapid de o anumita
putere

operatorul de distribuţie care a


ANRE ORDIN 59/2013, art 74
emis avizul

instalaţiile din aval aferente


fiecărui punct de delimitare
dacă există un singur proprietar ORDIN 59/2013, Anexa 1, pg 45
sunt legate electric între ele
prin reţele ale utilizatorului.

Să efectueze săpături de
Să efectueze construcţii de orice
orice fel in zona de siguranţa
fel in zona de siguranţa a
a reţelelor electrice de
instalaţiilor, fara avizul de LEGE 123/2012 art.42
transport, chiar dacă are
amplasament al operatorului de
acordul operatorului de
transport si de sistem
transport si de sistem

să efectueze săpături de orice


fel sau să înfiinţeze plantaţii
Să cultive cereale pe terenul aflat în zona de siguranţă a
în zona de siguranţă a reţelei reţelelor electrice de LEGE 123/2012 art.42.alin.a
electrice de distribuţie transport, fără acordul
operatorului de transport şi
de sistem

să arunce obiecte de orice fel pe Sa consume energie electrica


reţelele electrice de transport sau prin instalaţii racordate
LEGE 123/2012 art.42.alin.d
să intervină în orice alt mod direct la cele ale reţelei
asupra acestora electrice de transport

Să efectueze săpături de orice fel


Sa consume energie electrica
in zona de siguranţa a reţelelor
prin instalaţii racordate
electrice de transport, chiar dacă LEGE 123/2012 art.42.alin.f
direct la cele ale reţelei
au acordul operatorului de
electrice de transport
transport si de sistem
li se permite depozitarea de
li se interzice să limiteze sau să materiale pe culoarul de
îngrădească, prin execuţia de trecere si in zonele de
împrejmuire, prin construcţii ori protecţie si de siguranţa ale
LEGE 123/2012 art.49.lit.f
prin orice alt mod, accesul la instalaţiilor, fara acordul
instalaţii al operatorului de operatorului de reţea, cu
distribuţie condiţia să fie proprietar al
terenului

li se permite depozitarea de
materiale pe culoarul de
li se interzice să consume energie trecere si in zonele de
electrica prin instalaţii racordate protecţie si de siguranţa ale
LEGE 123/2012 art.49.lit.a
direct la cele ale reţelei electrice instalaţiilor, fara acordul
de distribuţie operatorului de reţea, cu
condiţia să fie proprietar al
terenului

elaborează normele de securitatea aprobă regulamentul privind


şi sănătate în muncă pentru racordarea utilizatorilor la
LEGE 123/2012 art.25 alin 13
operatorii economici din sectorul reţelele electrice de interes
energiei electrice public

elaborează normele de securitate


aprobă regulamentul privind
şi sănătate în muncă pentru
realizarea reţelei de iluminat LEGE 123/2012 art.54
operatorii economici din sectorul
public
energiei electrice

Determinarea soluţiilor de
promovarea utilizării surselor noi racordare a utilizatorilor la
LEGE 123/2012 art.2.alin.i
şi regenerabile de energie reţelele electrice de interes
public

Determinarea soluţiilor de
Promovarea utilizării gazelor
racordare a utilizatorilor la
naturale pentru producerea LEGE 123/2012 art.2.alin.d
reţelele electrice de interes
energiei electrice
public

Infracţiune Tentativa de infracţiune LEGE 123/2012 art.93 pct.28

aprobat prin ordin al preşedintelui Elaborat de Ministerul de


ORDIN 59/2013, art 1
ANRE resort

2 utilizatori un utilizator LEGE 123/2012 art.3.pct.65

Proprietate publica a statului Proprietate privata a statului LEGE 123/2012 art.30 alin 2 si 3

reţeaua electrică de interes reţeaua electrica de interes


naţional şi strategic cu tensiunea naţional si strategic cu
LEGE 123/2012 art.3.pct.66
de linie nominală mai mare de 110 tensiunea de linie nominala
kv cel mult egala cu 110 kV
ansamblul de linii electrice
ansamblul de linii prin care se
destinate conectării unui
transmite energie electrică de la o
producător de energie LEGE 123/2012 art.3.pct.63
capacitate energetică de producere
electrica de un utilizator al
a energiei electrice la un utilizator
sau

nu este obligatorie pentru o este obligatorie pentru orice


ORDIN 59/2013, art 5, lit b
putere ceruta sub 100 kW loc de producere nou

sistemul electroenergetic situat pe


Totalitatea liniilor si staţiilor
teritoriul naţional; SEN constituie
electrice interconectate,
infrastructura de bază utilizată în LEGE 123/2012 art.3.pct.77
indiferent de nivelul de
comun de participanţii la piaţa de
tensiune
energie electrică

Da, doar sub aspectul


Nu stabilirii preţului de vânzare LEGE 123/2012 art.1.alin 2 lit.bpct.77
e energiei electrice produse

contravenţie sau infracţiune,


infracţiune LEGE 123/2012 art.92 alin.2
după caz
în termen de 12 luni de la
în termen de 6 luni de la emitere,
emitere, dacă nu a fost
dacă nu a fost încheiat contractul ORDIN 59/2013,art.33,lit b
încheiat contractul de
de racordare;
racordare;

Sa stabilească un sistem de Sa obţină toate vizele,


comunicare cu consumatorii de acordurile si atestatele
energie electrică ce vor fi prevăzute de lege pentru LEGE 123/2012 art.13 lit b
alimentaţi din instalaţiile electrice realizarea obiectivului
aflate în construcţie autorizat

Sa solicite autorităţilor
sa stabilească un sistem de
locale să asigure, pe întreaga
comunicare cu consumatorii de
durata a executării lucrărilor,
energie electrică ce vor fi LEGE 123/2012 art.13 lit.a
masurile de protecţie a
alimentaţi din instalaţiile electrice
persoanelor, bunurilor si
aflate în construcţie
mediului

Cancelariei Primului-
Ministerului de resort LEGE 123/2012 art.77 a si b
ministru
zona adiacentă capacităţilor zona adiacentă capacităţii
energetice, extinsă în spaţiu, în energetice, extinsă în spaţiu,
care se instituie restricţii şi în care se introduc interdicţii
interdicţii în scopul asigurării privind regimul LEGE 123/2012 art.3 pct.82
funcţionării normale şi pentru construcţiilor, dar nu şi
evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii
persoanelor, bunurilor şi mediului terenurilor din această zonă

zona adiacentă capacităţilor zona adiacentă capacităţii


energetice, extinsă în spaţiu, în energetice, extinsă în spaţiu,
care se instituie restricţii şi în care se introduc interdicţii
interdicţii în scopul asigurării privind regimul LEGE 123/2012 art.3 pct.83
funcţionării normale şi pentru construcţiilor, dar nu şi
evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii
persoanelor, bunurilor şi mediului terenurilor din această zonă

centralizat, la limita zonei de


centralizat, la parter sau pe
proprietate asupra terenului, in ORDIN 59/2013, Anexa 2, art2.3
palier
exteriorul construcţiei

patru luni o lună ORDIN 59/2013 art.18 alin.4

locurile de consum care se


racordează la reţele electrice
utilizatorii de tip distribuitori, de medie sau joasă tensiune,
indiferent de tensiunea reţelei la indiferent de puterea ORDIN 102/2015art.12 lit.c
care se racordează solicitată, dacă soluţia de
racordare este unică şi/sau
evidentă

locurile de consum şi/sau de


producere care, prin tipul lor
şi caracteristicile
echipamentelor instalaţiilor
locurile de consum existente de utilizare şi/sau al
pentru care se solicită un spor de proceselor tehnologice,
putere ce poate fi acordat prin impun necesitatea unei
ORDIN 102/2015 art 15 lit g
instalaţiile de racordare existente, analize pentru stabilirea
indiferent de tensiunea reţelei la impactului racordării asupra
care sunt racordate. reţelei şi a celorlalţi
utilizatori şi stabilirea
măsurilor pentru încadrarea
acestui impact în limitele
normate
locurile de consum şi/sau de
locurile de consum individuale ale producere care se racordează
utilizatorilor de tip clienţi casnici, la reţele electrice având ORDIN 102/2015 art 15 lit. a
indiferent de puterea solicitată tensiunea nominală de 110
kV sau mai mare;

calitatea execuţiei
racordarea la reţelele electrice de
instalaţiilor interioare ale ORDIN 35/2013 art.4 alin.3+art 5 lit a
interes public
clădirilor civile
calitatea execuţiei
calitatea execuţiei instalaţiilor de
instalaţiilor interioare ale ORDIN 35/2013 art.4 alin.3+art 5 lit a
racordare
clădirilor civile

parcurgerii în prealabil a
unei procedurii de mediere la
înregistrării unei acţiuni în justiţie ORDIN 35/2013 art.8 alin.2
nivelul Ministerului
Economiei

de autoritatea competentă conform


întotdeauna în justiţie ORDIN 35/2013 art.8 alin.1
reglementărilor în vigoare

Desfăşurarea de activităţi
fără contracte legale, în
Desfăşurarea activităţii în baza vigoare (contract de muncă
unei adeverințe (legitimații) de individual semnat cu un
ORDIN 11/2013
electrician autorizat emisă în urmă angajator sau contract de
cu 4 ani prestări servicii, în cazul în
care este persoană fizică
autorizată în condițiile legii)

Desfăşurarea activităţii în baza Executarea instalaţiei


unei adeverințe (legitimații) de electrice a unei locuinţe în
ORDIN 11/2013
electrician autorizat emisă în urmă baza unei autorizaţii de
cu 4 ani tip II B

promovării unui concurs de


unui interviu în faţa unei
autorizare, cu număr limitat de ORDIN 11/2013
comisii ANRE
locuri

După caz, proiectare (A)/ După caz, proiectare (A)/


executare (B) de instalaţii executare (B) de instalaţii
electrice cu putere instalată oricât electrice cu putere instalată
ORDIN 11/2013
de mare este tehnic realizabilă şi maximă de 100 kW şi la o
la o tensiune nominală mai mică tensiune nominală de cel
de 220 kV mult 110 kV

5 grade de competenţă (I, II, III, 3 grade de competenţă (A, B


ORDIN 11/2013
IV şi V) şi C)
De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic ORDIN 11/2013
tehnic realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală mai mică de 1 kV
nominală maximă de 20 kV

De a proiecta şi executa
De a executa instalaţii electrice cu
instalaţii electrice cu orice
orice putere instalată tehnic
putere instalată tehnic ORDIN 11/2013
realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 220 kV
nominală maximă de 110 kV

B C ORDIN 11/2013

Să realizeze lucrări de
Să proiecteze instalaţii electrice în instalaţii electrice în baza
cazul în care nu deţine o unor documentaţii de ORDIN 11/2013
autorizaţie de tip A proiectare realizate de alţi
electricieni autorizaţi

Să realizeze lucrări de
să execute lucrări, manevre sau instalaţii electrice în baza
intervenţii sub orice formă în unor documentaţii de ORDIN 11/2013
instalaţiile operatorilor de reţea proiectare realizate de alţi
electricieni autorizaţi

Să racordeze noi puncte de Să realizeze lucrări de


consum de energie electrică la instalaţii electrice în baza
instalaţiile electrice, cu aprobarea unor documentaţii de ORDIN 11/2013
operatorului de reţea şi în prezenţa proiectare realizate de alţi
acestuia electricieni autorizaţi

într-un interviu susţinut in faţa


în participarea la un concurs,
unei Comisii ANRE, urmat de
fiind necesară obţinerea unui ORDIN 11/2013
rezolvarea unei probleme si o
punctaj minim de 30 puncte
aplicaţie practică

Trebuie să îndeplinească condiţiile


Trebuie sa fi fost autorizaţi
de calificare si experienţă
în prealabil în baza
profesionale, cumulate, pentru ORDIN 11/2013
Ordinului MIC nr34 din
fiecare tip şi susţin un singur
1999
examen

De proiectare de instalaţii
De executare de instalaţii electrice
electrice cu orice putere
cu orice putere instalată tehnic
instalată tehnic realizabilă, la ORDIN 11/2013
realizabilă, la o tensiune nominală
o tensiune nominală maximă
maximă de 220 kV
de 20 kV

De tip A (pentru proiectare) şi de De tip U (universal) pentru


tip B (pentru executare) de instalaţii electrice de ORDIN 11/2013
instalaţii electrice utilizare
Minim 12 de puncte la
Minim 24 de puncte la chestionar, chestionar si 2 puncte la
pentru gradul I, respectiv minim aplicaţia numerică, pentru
24 de puncte la chestionar şi 3 gradele I si II, respectiv 15 ORDIN 11/2013
puncte la aplicaţia numerică de puncte la chestionar şi 3
pentru gradele II, III şi IV puncte la aplicaţia numerică
pentru gradele III şi IV

Nu sunt definite tipuri de


De tip A sau B pentru proiectare
autorizare, ci doar grade de ORDIN 11/2013
şi respectiv executare
autorizare
Avertizarea în scris cu
Retragerea autorizării acordate pe retragerea autorizării
ORDIN 11/2013
o perioadă de până la doi ani acordate la prima abatere
constatată

Are obligaţia de a participa la


recepţia şi la punerea în funcţiune Are dreptul de a racorda la
a instalaţiei electrice de utilizare SEN noi puncte de consum,
proiectată/ executată, chiar dacă urmând a solicita acordul
ORDIN 11/2013
nu i se solicită acest lucru de către operatorului de reţea după
beneficiarul sau operatorul de recepţia la terminarea
reţea la care urmează a se racorda lucrărilor
instalaţia electrică de utilizare;

De a participa la recepţia şi la
punerea în funcţiune a instalaţiei
De a racorda la SEN noi
electrice de utilizare proiectată/
puncte de consum, urmând a
executată, în cazul în care i se
solicita acordul operatorului ORDIN 11/2013
solicită acest lucru de către
de reţea după recepţia la
beneficiarul sau operatorul de
terminarea lucrărilor
reţea la care urmează a se racorda
instalaţia electrică de utilizare

Să semneze documentaţii de Să execute sau să


proiectare chiar dacă nu sunt coordoneze execuţia
realizate de el, astfel încât instalaţiilor electrice de orice ORDIN 11/2013
proprietarul să poată demara cât putere sau tensiune tehnic
mai repede execuţia instalaţiilor realizabilă

Să execute instalaţii electrice Să proiecteze instalaţii


doar conform gradului si tipului electrice doar conform
de autorizare şi să respecte gradului si tipului de
ORDIN 11/2013
normele tehnice corespunzătoare autorizare, având în vedere
tipurilor de instalaţii electrice că experienţa practică îi
proiectate permite acest lucru
Să proiecteze instalaţii
Să notifice ANRE data începerii electrice doar conform
execuţiei unei instalaţii electrice gradului si tipului de
LEGE 123/2012 art.3 pct.13
conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere
autorizare că experienţa practică îi
permite acest lucru

orice persoană fizică sau


orice client ce cumpără energie
juridică ce cumpără energie
electrică de la un trader de energie LEGE 123/2012 art.3 pct.13
electrică pentru consum
electrică
propriu

orice client ce cumpără


orice client casnic energie electrică de la un LEGE 123/2012 art.3 pct.13
trader de energie electrică

echivalente numai în cazul


echivalente; LEGE 123/2012 art.3 pct.13
consumatorilor casnici

numai răspunderea
numai răspunderea
contravenţională, conform
administrativă, conform ORDIN 45/2016 Art. 32
prevederilor legale în
prevederilor legale în vigoare
vigoare

Operatorul economic a executat


lucrări fără să aibă, în proprietate
sau în folosinţă, conform
ANRE nu are competenţa de
prevederilor Regulamentului, ORDIN 45/2016, art 26 lit b
a retrage Atestatele emise
dotarea tehnică minimală
corespunzătoare tipului de atestat
deţinut

operatorul economic nu
îndeplineşte criteriile de
ANRE nu poate dispune
bonitate financiară ORDIN 45/2016, art 26 b( art 31)
retragerea atestatelor emise
corespunzătoare procedurii
aplicabile

Operatorul economic nu a
respectat o măsură de conformare
Operatorul economic nu
dispusă de ANRE cu privire la
transmite lunar sinteza ORDIN 45/2016, art 26 a
îndeplinirea unei obligaţii care îi
activităţii desfăşurate
revine în calitate de titular de
atestat;
dacă nu transmite la ANRE, lunar,
o listă a contractelor aferente
lucrărilor de ANRE nu poate dispune
ORDIN 45/2016, art 27 f
proiectare/executare/verificare retragerea Atestatelor emise
instalaţii electrice, încheiate și/sau
finalizate, în ultimele 12 luni

dacă nu transmite la ANRE, lunar, Dacă gradul de satisfacţie


o listă a contractelor aferente anual al beneficiarilor se
lucrărilor de situează, în ultimii 3 ani
ORDIN 45/2016, art 26 e
proiectare/executare/verificare consecutivi de valabilitate ai
instalaţii electrice, încheiate și/sau atestatului, sub valorile de
finalizate, în ultimele 12 luni referinţă stabilite de ANRE

Numai la proiectarea şi executarea Numai la efectuarea de


de lucrări pe niveluri de joasă şi lucrări de încercări de ORDIN 45/2016, art 1
medie tensiune echipamente electrice

poliţişti, jandarmi sau


poliţişti locali, împreună cu
reprezentanţii împuterniciţi ai
sau fără reprezentanţii LEGE 123/2012 art.93 alin.3lit b
autorităţii competente
împuterniciţi ai operatorilor
de reţea

poliţişti, jandarmi sau


poliţişti locali, împreună cu
reprezentanţii operatorilor de reţea sau fără reprezentanţii LEGE 123/2012 art.93 alin.3lit a
împuterniciţi ai operatorilor
de reţea

De 5 ani Provizorie, de la 1 la 12 luni ORDIN 45/2016 Art.9, al 1

Este permisă pentru instalaţiile


Constituie doar abatere ORDIN 11/2013
electrice de utilizare
Poate solicita atestat doar
Nu poate solicita ANRE emiterea pentru efectuarea de lucrări
ORDIN 45/2016 Art.11, al 3
unui atestat de încercări de echipamente
electrice

prestează serviciul de distribuţie asigură serviciul public de


doar pentru utilizatorii reţelelor distribuţie a energiei
electrice de distribuţie cu care au electrice doar consumatorilor ORDIN 128/2008 art.1.4
încheiat un contract de furnizare a de energie electrică
energiei electrice vulnerabili

ANRE - Autoritatea Naţională de


CN TRANSELECTRICA
Reglementare în domeniul ORDIN 128/2008 art.1.5.1
SA
Energiei
ofertele de producţie de energie
natura surselor de producere
electrică ale producătorilor ORDIN 128/2008 art.5.4.1 lit.a
a energiei electrice
existenţi

tipurile de consumatori racordaţi natura surselor de producere


ORDIN 128/2008 art.5.4.1 lit.a
la reţelele elcetrice de distribuţie a energiei electrice

50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4% ORDIN 11/2016 art.23

10% 12% ORDIN 11/2016 art.25

pentru mediul rural, în condiţii pentru mediul rural, în


normale de vreme, în maximum condiţii normale de vreme, ORDIN 11/2016 art.16 lit.b
12 ore în maximum 24 ore

În termenul standard de 20 zile În termen de 5 zile


ORDIN 11/2016 art.27 alin.2
calendaristice lucrătoare

În termen de 5 zile
În termen de 10 zile lucrătoare ORDIN 11/2016 art.27 alin.1
lucrătoare

În reglementările aprobate
În termen de 3 zile lucrătoare nu există nici o prevedere cu ORDIN 11/2016 art.27 alin.1
privire la acest aspect

maxim 10 ani minim 2 ani ORDIN 128/2008 art.5.4.1 lit.b

minim 2 ani minim 4 ani ORDIN 128/2008 art.5.4.1 lit.a

5 ani, cu actualizări anuale 7 ani, cu actualizări anuale ORDIN 128/2008 art.5.1.4


ANRE, în calitate de
administrator al Codului
Operatorii de distribuţie ORDIN 128/2008 art.5.1.1
tehnic al reţelelor electrice
de distribuţie (Codul RED)

Aprobarea tarifelor de
Dispecerizarea energiei electrice distribuţie a energiei
ORDIN 128/2008 art.3.2.1 lit a
la nivel naţional electrice, stabilite în funcţie
de structura cheltuielilor

Asigurarea tranzitării energiei Aprobarea tarifelor de


electrice prin reţelele sale, la distribuţie a energiei
ORDIN 128/2008 art.3.2.1 lit c
cererea şi cu informarea OTS, în electrice, stabilite în funcţie
anumite cazuri de structura cheltuielilor

Aprobarea tarifelor de distribuţie a


Dispecerizarea energiei
energiei electrice, stabilite în ORDIN 128/2008 art.3.2.1 lit a
electrice la nivel naţional
funcţie de structura cheltuielilor

Stabilirea responsabilităţilor şi
obligaţiilor operatorilor de Stabilirea unui set de reguli
distribuţie şi ale tuturor şi norme în vederea ORDIN 128/2008 art.1.2.3 lit b
utilizatorilor reţelelor electrice de asigurării iluminatului public
distribuţie

Stabilirea unui set de reguli


Stabilirea unui set de reguli şi
şi norme în vederea
norme în vederea asigurării
asigurării accesului ORDIN 128/2008 art.1.2.3 lit a
accesului utilizatorilor la reţelele
utilizatorilor la reţelele
electrice de transport
electrice de transport

Stabilirea Standardului de
Stabilirea cerinţelor tehnice pentru
performanţă pentru serviciul
racordarea utilizatorilor la reţelele ORDIN 128/2008 art.1.2.3 lit c
de distribuţie a energiei
electrice de distribuţie
electrice

Stabilirea interfeţelor şi a
fluxurilor informaţionale
Stabilirea unui set de reguli şi dintre operatorii de
norme în vederea asigurării distribuţie şi operatorul de ORDIN 128/2008 art.1.2.3 lit e
iluminatului public transport şi de sistem şi
utilizatorii reţelelor electrice
de distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi


Stabilirea unui set de reguli
norme în vederea asigurării
şi norme în vederea ORDIN 128/2008 art.1.2.3 lit d
accesului utilizatorilor la reţelele
asigurării iluminatului public
electrice de transport
maximum 10 zile
maximum 30 zile calendaristice ORDIN 11/2016 art.30 alin.1
calendaristice

Obligaţia ca în termen de
maximum 10 zile calendaristice
de la primirea unei solicitări de Asigurarea integrală, din
contractare a serviciului de surse proprii de producere a
distribuţie din partea unui titular energiei electrice ORDIN 128/2008 art.3.2.2.
de licenţă sau consumator racordat corespunzătoare pierderilor
la RED, să facă o ofertă şi în cazul tehnice din reţele
acceptării acesteia, să încheie
contractul

Administrarea informaţiilor
Administrarea informaţiilor
necesare pentru funcţionarea
necesare pentru funcţionarea şi ORDIN 128/2008 art.3.2.3.
şi dezvoltarea reţelei de
dezvoltarea RED
iliminat public

Asigurarea integrală, din


Administrarea informaţiilor
surse proprii de producere a
necesare pentru funcţionarea şi
energiei electrice, cantitatea ORDIN 128/2008 art.3.2.3.
dezvoltarea reţelei de iliminat
corespunzătoare pierderilor
public
tehnice din reţele

De a promova si impune
De a stabili şi a impune regulile şi
regulile şi cerinţele de ordin
cerinţele minime de ordin tehnic
tehnic minimale pentru o
pentru operatorii de distribuţie
funcţionare sigură, stabilă şi
(OD) şi utilizatorii RED în ORDIN 128/2008 art.1.2.1
economică a reţelelor
vederea realizării unei funcţionări
electrice de transport în
sigure, stabile şi economice a
beneficiul tuturor
acestor reţele
utilizatorilor acestora

Evenimente accidentale
Forţă majoră determinate de angajaţii ORDIN 11/2016 art.5 lit.a
operatorului de distribuţie

funcţionare anormală a RED


determinată de către OTS, în
Evenimente accidentale condiţiile în care OD a luat
determinate de angajaţii toate măsurile pentru ORDIN 11/2016 art.5 lit.b
operatorului de distribuţie limitarea efectelor cauzei
care a determină
funcţionarea anormală
funcţionare anormală a RED
determinată de către OTS, în în cazul întreruperilor în
condiţiile în care OD a luat toate alimentarea cu energie
ORDIN 11/2016 art.5 lit.b
măsurile pentru limitarea efectelor electrică pentru efectuarea de
cauzei care a determină revizii
funcţionarea anormală

în cazul întreruperilor în
alimentarea cu energie electrică
pentru efectuarea de revizii în în situaţii de forţă majoră ORDIN 11/2016 art.5 lit.a
instalaţiile operatorului de
distribuţie

prin regimul lor de funcţionare să


nu introducă perturbaţii
să aibă contracte de
inacceptabile, conform
furnizarea a energiei
normativelor în vigoare, care să ORDIN 11/2016 art.3 lit.b
electrice încheiate cu
afecteze funcţionarea RED sau
operatorul de distribuţie
alimentarea altor utilizatori RED
din zonă

să aibă contracte de
să contracteze serviciul de
furnizarea a energiei
distribuţie direct cu operatorul de ORDIN 11/2016 art.3 lit.a
electrice încheiate cu
distribuţie
operatorul de distribuţie

să aibă instalaţii electrice


care funcţionează la
să aibă contracte de furnizare a
tensiunea nominală
energiei electrice încheiate cu ORDIN 11/2016 art.3 lit.c
alternativă în gama 20 kV -
operatorul de distribuţie
400 kV şi la frecvenţa de 50
Hz

Debranşarea consumatorilor
calitatea tehnică a energiei rău-platnici de la reţelele ORDIN 11/2016 art.4 lit.b
electrice distribuite electrice de distribuţie

Debranşarea consumatorilor
Furnizarea energiei electrice rău-platnici de la reţelele ORDIN 11/2016 art.4 lit.a
electrice de distribuţie

Debranşarea consumatorilor
Furnizarea energiei electrice rău-platnici de la reţelele ORDIN 11/2016 art.4 lit.c
electrice de distribuţie

Întreruperile programate, ca
urmare a lucrărilor
Furnizarea energiei electrice ORDIN 11/2016 art.4 lit.a
planificate de exploatare şi
mentenanţă

reclamaţiile utilizatorilor privind


Furnizarea energiei electrice ORDIN 11/2016 art.4 lit.c
calitatea curbei de tensiune
reclamaţiile utilizatorilor privind
Furnizarea energiei electrice ORDIN 11/2016 art.4 lit.c
calitatea curbei de tensiune

Evenimentele accidentale
Debranşarea consumatorilor rău-
produse de terţi asupra
platnici de la relele electrice de ORDIN 11/2016 art.4 lit.a
reţelelor electrice din
distribuţie
patrimoniul public

Întreruperile programate, ca
Debranşarea consumatorilor rău-
urmare a lucrărilor
platnici de la relele electrice de ORDIN 11/2016 art.4 lit.a
planificate de exploatare şi
distribuţie
mentenanţă

Debranşarea consumatorilor
continuitatea alimentării cu
rău-platnici de la relele ORDIN 11/2016 art.4 lit.a
energie electrică a utilizatorilor
electrice de distribuţie

72 ore înainte de data


24 de ore înainte de data stabilită
stabilită pentru începerea ORDIN 11/2016 art.12 alin 5
pentru începerea lucrărilor.
lucrărilor.

20 zile calendaristice în
30 zile calendaristice în cazul ORDIN 59/2013, art.26, alin (1) si si art 5,
cazul racordării la joasă
racordării la medie tensiune alin5
tensiune

10 zile calendaristice în
20 zile calendaristice în cazul ORDIN 59/2013, art.26, alin (1) si si art 5,
cazul racordării la joasă
racordării la joasă tensiune alin5
tensiune

da, dar numai după punerea


da sub tensiune a instalaţiei de ORDIN 11/2016 art.3 alin.2
utilizare

7 zile consecutive 10 zile consecutive ORDIN 11/2016 art.27 alin.3

criteriul stabilităţii termice


criteriul pierderilor minime de
si dinamice în regim de ORDIN 128/2008 art.5.6.1 lit c
energie
scurtcircuit

criteriul economic si criteriul


criteriul cheltuielilor de
stabilităţii termice în regim de ORDIN 128/2008 art.5.6.1 lit a
exploatare minime
durata
în anumite cazuri se poate încheia
pentru unul sau mai multe
un singur contract de furnizare
locuri de consum, în funcţie ORDIN 64/2014,art.10, alin2
pentru mai multe locuri de
de opţiunea clientului final
consum

pentru unul sau mai multe locuri


întotdeauna, pentru un singur
de consum, în funcţie de opţiunea ORDIN 64/2014,art.10, alin2
loc de consum
clientului final
frecvenţa, forma undei de
accesul la reţelele de interes
tensiune, respectiv conţinut de ORDIN 11/2016 art.19
public
armonici
accesul la reţelele de interes metodologia de stabilire a
ORDIN 11/2016 art.19
public tarifelor

minimum 3 luni si maximum 6


minimum 6 luni ORDIN 64/2014 art.38 alin.1
luni

operatorul de reţea şi clientul


producător şi clientul final ORDIN 64/2014 art.11 alin 1
final, în anumite situaţii

producător şi clientul final furnizor şi clientul final ORDIN 64/2014, art 11, alin2

manevrele ce se executa si
realizarea conducerii
eventualele despăgubiri ce se pot ORDIN 59/2013, Anexa 1
operaţionale prin dispecer
acorda in cazul unui incident

condiţiile de exploatare şi contractarea energiei


ORDIN 59/2013, Anexa 1
întreţinere reciprocă a instalaţiilor electrice

operator de reţea si consumator furnizor si producător ORDIN 59/2013, Anexa 1

pot fi utilizate la decontarea nu pot fi utilizate la


energiei electrice cu furnizorul, în decontarea energiei electrice ORDIN 64/2014, alin 98
anumite situaţii, condiţionat cu furnizorul

este obligat să prezinte


prognoze orare de consum
dacă este consumator sezonier, nu
furnizorului cu care are
este obligat să prezinte prognoze
relaţii contractuale, numai LEGE 123/2012 art.61 alin5
orare de consum furnizorului cu
dacă are un consum anual de
care are relaţii contractuale
energie mai mare de 100
GWh
100 kW 200 kW ORDIN 64/2014,art.7,lit.b

cu un preaviz de cel puţin 5 zile


lucrătoare, în cazul clienţilor fără preaviz ORDIN 64/2014 art 59 lit a
noncasnici

cu un preaviz de cel puţin10


fără preaviz ORDIN 64/2014 art 59 lit a
zile

fără încheierea contractului


pe baza prevederilor contractului de furnizare în situaţiile
de utilizare a reţelei de reglementate în mod distinct ORDIN 64/2014, art 10, alin 1
transport/distribuţie de către autoritatea
competentă.

pe baza prevederilor
fără încheierea contractului de contractului de utilizare a
ORDIN 64/2014, art 10, alin 1
furnizare, pe bază de negocieri reţelei de
transport/distribuţie

clienţi finali noncasnici terţiari ORDIN 64/2014,art.6, pct.b

terţiari industriali LEGE 123/2012 art.3 pct.13

ansamblul format din contor şi


transformatoarele de măsurare
aferente acestuia, precum şi toate
doar transformatorul de
elementele intermediare care LEGE 123/2012 art.3 pct.29
măsurare
constituie circuitele de măsurare a
energiei electrice, inclusiv
elementele de securizare

întotdeauna ca punctul unei reţele


întotdeauna ca punctul fizic
electrice în care se află instalat
în care este racordat un ORDIN 59/2013, Anexa 1
grupul de măsurare a energiei
utilizator
electrice tranzitate
punct al unei reţele electrice unde punct fizic din reţeaua
se află instalat grupul de măsurare electrica la care se ORDIN 59/2013, Anexa 1
a energiei electrice racordează un utilizator

traderilor de energie electrică şi furnizorilor şi operatorilor de


ORDIN 64/2014,art.2
clienţilor acestora reţea

tranzacţiilor de pe piaţa angro de traderilor de energie electrică


ORDIN 64/2014,art.2
energie electrica şi clienţilor acestora

sub 10 % din tensiunea de


sub 5 % din tensiunea de referinţă ORDIN 11/2016 art.6 alin 2 lit l
referinţă

prin poştă, cu confirmare de prin intermediul autorităţilor


ORDIN 64/2014, art.61, alin 1, a
primire locale

prin intermediul autorităţilor


numai telefonic ORDIN 64/2014, art.61, alin 1, a
locale

obligaţia de a reface instalaţia de sancţiune prin amendă


ORDIN 64/2014, art 33, lit c
racordare contravenţională
rezilierea contractului de furnizare sancţiune prin amendă
ORDIN 64/2014 art.33 lit d
a energiei electrice contravenţională
aprobarea de către operatorul
angajamentul operatorului de reţea
de reţea a racordării
de a realiza instalaţia de racordare ORDIN 59/2013, Anexa 1, art.2.4, art.24
utiizatorului în anumite
a utilizatorului;
condiţii.

oferta operatorului de reţea la


acceptul operatorului de
cererea de racordare a
reţea pentru utilizarea reţelei ORDIN 59/2013, Anexa 1, art.2.4, art.24
solicitantului;
în anumite condiţii

pentru ori ce titular al


numai pentru un anumit titular al
locului de producere/consum ORDIN 59/2013, Anexa 1,
locului de producere/consum
respectiv

pentru ori ce titular al locului de pe o perioadă de timp


ORDIN 59/2013, Anexa 1,
producere/consum respectiv nelimitată

numai dacă la locul de consum numai dacă puterea solicitată


respectiv se va consuma energie pentru a fi consumată din ORDIN 59/2013, Anexa 1,
electrică o perioadă de timp mai reţea este de cel puţin art.2.4/art.5.1/art.11
mare de 6 luni 100 kW

operatorul de reţea
furnizor ORDIN 59/2013 art.15
se trimit obligatoriu prin
se pot trimite prin poştă;
poştă ORDIN 59/2013, art 12, (2)

se depun numai la
se trimit obligatoriu prin poştă
registratura operatorului de ORDIN 59/2013, art 12, (2)
reţea.

un operator de distribuţie
orice deţinător de reţea ORDIN 59/2013, Anexa 1-pg.46

un furnizor orice deţinător de reţea ORDIN 59/2013 Anexa 1

datele tehnice si energetice


caracteristice locului de
consum al utilizatorului,
contractul încheiat cu un furnizor
conform reglementărilor în
de energie electrică ORDIN 59/2013, art 14, lit h
vigoare la data depunerii
cererii de racordare, aprobate
de autoritatea competentă;

autorizaţia de construire a
obiectivului pentru care se contractul încheiat cu un
organizează şantierul, în termen furnizor de energie electrică ORDIN 59/2013, art 14, lit h
de valabilitate, in copie;

categoria de utilizator din care puterea instalata a


ORDIN 59/2013, art 14, (1)
face parte solicitantul echipamentelor utilizatorului

face parte din instalaţia de


racordare numai în cazurile
face parte din instalaţia de
de excepţie, când punctul de
racordare; ORDIN 59/2013,Anexa 1-instalatia de rac
măsurare este diferit de
punctul de delimitare;

pe bază de contract încheiat


de către un furnizor de energie de către operatorul de reţea
ORDIN 59/2013, art 44, (3)
electrică cu un operator economic
atestat în condiţiile legii

de către un furnizor de
de către utilizator ORDIN 59/2013, art 44, (3)
energie electrică
dacă a fost una (oricare) dintre dacă prevede o instalaţie de
soluţiile prevăzute şi avizate din racordare cu costuri minime ORDIN 59/2013, art.18, alin 7
studiul de soluţie pentru utilizator.

nu sunt respectate normele


utilizatorul nu este de acord cu tehnice privind delimitarea
soluţia stabilită de operatorul de zonelor de protecţie şi de ORDIN 59/2013, art. 27 alin 1
reţea siguranţă aferente
capacităţilor energetice.

racordarea afectează siguranţa


SEN, prin nerespectarea normelor
utilizatorul nu a încheiat ORDIN 59/2013, art 27, (1), Leg 123,
tehnice şi a standardelor de
contract de furnizare art25, alin 2
performanţă prevăzute în
reglementările tehnice în vigoare

la solicitarea utilizatorului, este


nu este prevăzută de
obligatorie pentru operatorul de ORDIN 59/2013, art10, (2)
legislaţia în vigoare.
reţea;

de către toţi operatorii de


de către operatorii de
distribuţie, dar numai în cazul
distribuţie concesionari, dar ORDIN 59/2013, art.25,alin.2
unor puteri aprobate de peste
numai în anumite cazuri
1MW

de către toţi operatorii de de către toţi operatorii de


distribuţie, cu excepţia distribuţie, dar numai în
ORDIN 59/2013, art.25,alin.2
operatorilor de distribuţie cazul racordării unor
concesionari producători

actul de proprietate sau orice


alt înscris care atestă dreptul
de folosinţă asupra terenului,
contractul încheiet cu un furnizor
incintei ori clădirii în care se ORDIN 59/2013, art. 14, (1), lit g
de energie electrică
constituie locul de producere
sau de consum pentru care se
solicită racordarea, în copie.

autorizaţia de construire a
contractul încheiet cu un
obiectivului, în copie; ORDIN 59/2013, art. 14, (1), lit c
furnizor de energie electrică
Avizat de către operatorul de
Avizat de ANRE reţea, anterior depunerii ORDIN 59/2013, art14, lit b
cererii
prin împuternicit, în numele
prin intermediul operatorului şi pe seama solicitantului,
ORDIN 59/2013 art.12 alin 1 lit b
pieţei de energie electrica care poate fi un proiectant de
specialitate

prin furnizorul de energie


prin intermediul oricărui
electrică în numele şi pe seama
producător de energie ORDIN 59/2013 art.12 alin 1 lit c
solicitantului, pentru locurile de
electrică
consum aferente clienţilor casnici

trei luni nouă luni ORDIN 59/2013 art.18 alin.4

pentru o perioadă de timp,


aprobată de autorităţile
competente, în scopul construirii, ORDIN 59/2013, Anexa 1, loc de consum
de către un producător
reparării sau amenajării unor temporar
obiective

în mod repetat, pentru o


anumită perioadă de timp, la ORDIN 59/2013, Anexa 1, loc de consum
de către un producător
acelaşi loc de consum. temporar

poate avea mai multe locuri de poate avea mai multe locuri
consum în aceeaşi incintă sau de consum, dar numai în ORDIN 59/2013, Anexa 1, loc de consum
zonă; incinte sau zone diferite;

poate avea mai multe locuri de


nu poate avea mai multe
consum, dar numai în incinte sau ORDIN 59/2013, Anexa 1, loc de consum
locuri de consum.
zone diferite;

pe parcursul executării instalaţiei la terminarea instalaţiei de


de utilizare care urmează să fie utilizare, înainte de punerea
ORDIN 59/2013, art 5, alin1 si 2
racordată la reţeaua electrică; ei sub tensiune.

două luni;
patru luni. ORDIN 102/2015 art 23, alin. 4
orice proiectant de
specialitate (societate
operatorul de reţea ORDIN 59/2013, art 9, lit c
comercială atestată pentru
activităţi de proiectare)

locurile de consum şi/sau de


utilizatorii de tip
producere care se racordează la
distribuitori, indiferent de
reţele electrice având tensiunea ORDIN 102/2015art.12 lit.c
tensiunea reţelei la care se
nominală de 110 kV sau mai
racordează
mare;

locurile de consum care se


locurile de consum şi/sau de
racordează la reţele electrice de
producere care se racordează
medie sau joasă tensiune,
la reţele electrice având ORDIN 102/2015art.12 lit.a
indiferent de puterea solicitată,
tensiunea nominală de 110
dacă soluţia de racordare este
kV sau mai mare;
unică şi/sau evidentă

locurile de consum şi/sau de locurile de consum


producere care se racordează la individuale ale utilizatorilor
reţele electrice având tensiunea de tip clienţi casnici, ORDIN 102/2015art.12 lit.c
nominală de 110 kV sau mai indiferent de puterea
mare; solicitată

locurile de consum şi/sau de


producere care, prin tipul lor
şi caracteristicile
echipamentelor instalaţiilor
de utilizare şi/sau al
proceselor tehnologice,
utilizatorii de tip distribuitori,
impun necesitatea unei
indiferent de tensiunea reţelei la ORDIN 102/2015art.12 lit.d
analize pentru stabilirea
care se racordează
impactului racordării asupra
reţelei şi a celorlalţi
utilizatori şi stabilirea
măsurilor pentru încadrarea
acestui impact în limitele
normate

locurile de consum individuale ale


utilizatorii cu o putere de
utilizatorilor de tip clienţi casnici, ORDIN 102/2015 art 15 lit. a
peste 25 kVA
indiferent de puterea solicitată

utilizatorii de tip distribuitori,


utilizatorii cu o putere de
indiferent de tensiunea reţelei la ORDIN 102/2015art.15 lit.b
peste 25 kVA
care se racordează
locurile de consum şi/sau de
producere care, prin tipul lor şi
caracteristicile echipamentelor locurile de consum care se
instalaţiilor de utilizare şi/sau al racordează la reţele electrice
proceselor tehnologice, impun de medie sau joasă tensiune,
necesitatea unei analize pentru indiferent de puterea ORDIN 102/2015 art 15 lit. g
stabilirea impactului racordării solicitată, dacă soluţia de
asupra reţelei şi a celorlalţi racordare este unică şi/sau
utilizatori şi stabilirea măsurilor evidentă
pentru încadrarea acestui impact
în limitele normate

locurile de consum care se


locurile de consum şi/sau de
racordează la reţele electrice de
producere care se racordează
medie sau joasă tensiune,
la reţele electrice având ORDIN 102/2015 art 15 lit. a
indiferent de puterea solicitată,
tensiunea nominală de 110
dacă soluţia de racordare este
kV sau mai mare;
unică şi/sau evidentă

locurile de consum care se locurile de consum având


racordează la reţele electrice de puterea maximă simultană
medie sau joasă tensiune, absorbită mai mică de 30
ORDIN 102/2015art.15 lit.f
indiferent de puterea solicitată, kVA, indiferent de categoria
dacă soluţia de racordare este din care fac parte din punct
unică şi/sau evidentă de vedere al activităţii lor

racordarea locurilor de
racordarea utilizatorilor racordaţi consum şi/sau de producere
la medie tensiune care deţin în pe barele de medie tensiune
ORDIN 102/2015art.21 alin 3 lit.b
patrimoniu receptoare cu puteri sau 110 kV ale staţiilor de
totale de peste 30 kVA transformare ale operatorului
de transport şi de sistem

racordarea utilizatorilor racordaţi


la medie tensiune care deţin în racordarea utilizatorilor
ORDIN 102/2015art.21 alin 3 lit.a
patrimoniu receptoare cu puteri reţeaua de medie tensiune
totale de peste 30 kVA

de ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului LEGE 123/2012 art.76 alin.3

15 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare LEGE 123/2012 art.58

CN Transelectrica SA ANRE ORDIN 59/2013, art14, lit b


autoritatea competentă CN Transelectrica SA ORDIN 64/2014 art.10, alin 1

clienţilor noncasnici care au


clienţilor casnici care nu şi-au
dreptul la serviciul universal, ORDIN 64/2014,art.8,pct.b, alin2
exercitat dreptul de eligibilitate
în anumite situaţii

clienţilor finali noncasnici


care nu şi-au exercitat
clienţilor noncasnici care nu au
dreptul de eligibilitate şi care
dreptul la serviciul universal, în ORDIN 64/2014,art.8,pct.b, alin2
îndeplinesc condiţiile impuse
anumite situaţii
de legislaţie pentru serviciu
universal

condiţionat, pe baza mai multor


pe baza mai multor contracte
contracte de furnizare încheiate
de furnizare încheiate cu
cu furnizori diferiţi, dacă puterea ORDIN 64/2014,art.16, alin.1
furnizori diferiţi, indiferent
aprobată este mai mare de 10
de puterea aprobată
MW

condiţionat, pe baza mai


pe baza mai multor contracte de multor contracte de furnizare
furnizare încheiate cu furnizori încheiate cu furnizori
ORDIN 64/2014,art.16, alin.1
diferiţi, indiferent de puterea diferiţi, dacă puterea
aprobată aprobată este mai mare de 1
MW

pentru o perioadă
între clientul final şi producător ORDIN 64/2014 art. 17, alin.3
nedeterminată

pentru o perioadă
între clientul final şi producător nedeterminată, dar numai în ORDIN 64/2014 art. 17, alin.3
cazul reţelei de transport

10 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare ORDIN 64/2014, art 102, alin 1

rămân în vigoare până la rămân în vigoare până la


ORDIN 64/2014, art.20,alin3
incheierea unui act adiţional incheierea unui nou contract

sunt obligaţi să achite


pot să opteze pentru orice
facturile pentru energia
modalitate de plată pe care ORDIN 64/2014, art.51, litb.
electrică la una din casieriile
furnizorul o pune la dispoziţie
furnizorului

trebuie să se încheie întotdeauna este obligatorie separarea


ORDIN 64/2014, art 28, alin 1
două contracte de furnizare instalaţiilor de utilizare
clientul final poate fi
operatorul de reţea are dreptul să
deconectat numai după o
întrerupă alimentarea cu energie ORDIN 64/2014, art. 37, alin 2
decizie a ANRE pentru cazul
electrică a locului de consum
respectiv

clientul final poate fi deconectat


se reziliază contractul de
numai după o decizie a ANRE ORDIN 64/2014, art. 37, alin 2
furnizare a energiei electrice
pentru cazul respectiv

în cazul neînţelegerilor
precontractuale şi a
reclamaţiilor/disputelor
numai în cazul neînţelegerilor
apărute în derularea ORDIN 64/2014, art 45, alin 1
precontractuale
contractului de
reţea/furnizare a energiei
electrice

nu poate încheia contract de


beneficiază întotdeauna de furnizare a energiei electrice
ORDIN 64/2014, art 50, alin4
preţuri/tarife reglementate decât cu furnizorul de ultimă
instanţă

operatorul de măsurare
se recalculează consumul de
Înlocuieşte grupul de
energie electrică, întotdeauna, în ORDIN 64/2014,art.102,alin 1
măsurare defect, de regulă pe
sistem paușal
cheltuiala sa

se recalculează consumul de operatorul de măsurare


energie electrică numai dacă Înlocuieşte grupul de
ORDIN 64/2014,art.102,alin 1
defectarea grupului de măsurare a măsurare defect,
fost produsă de clientul final întotdeauna, pe cheltuiala sa

se asigură prin furnizorul de


se asigură prin furnizor ORDIN 64/2014,art.55,lit l
ultimă instanţă

este client industrial cu un


este client casnic cu venituri
consum mai mic de ORDIN 64/2014 art.56 alin.1 lit.b
reduse
1000kWh/ lună
conţine condiţiile tehnico- stabileşte condiţii tehnice de
economice de racordare la reţea a utilizare a reţelei după
ORDIN 59/2013,art.2, alin 5
unui loc de consum şi/ sau de punerea sub tensiune a
producere instalaţiei de utilizare.

certifică îndeplinirea condiţiilor


de racordare la reţea prevăzute se eliberează pe bază de tarif
ORDIN 59/2013,art.2, alin 5
într-un aviz tehnic de racordare reglementat.
valabil

cu durata de existenţă a
cu durata până la incheierea
instalaţiilor de utilizare de la locul ORDIN 59/2013, art.59, alin 1
contractului de racordare
de consum şi/ sau de producere.
la cererea scrisă a
pe bază de tarife reglementate ORDIN 59/2013, art.57 alin 1
utilizatorului.
de comun acord de catre
operatorul de reţea şi utilizator, cu
de catre operatorul de reţea ORDIN 59/2013, art. 22 alin1
respectarea prevederilor legale în
vigoare
întotdeauna pe proprietatea
întotdeauna la bornele de
utilizatorului, în exteriorul ORDIN 59/2013, Anexa 2, art2.3
ieşire din grupul de măsurare
locuinţei

unui loc de consum şi/sau de


producere nou sau care se
dezvoltă, cu o putere
oricărui loc de consum ORDIN 59/2013, art.31ali 1
aprobată totală pentru
consum/evacuare mai mare
de 1 MW

în cel mult 3 luni de la data


conform prevederilor din
emiterii avizului tehnic de ORDIN 59/2013, art.31 alin 4
contractul de racordare
racordare

conform prevederilor din la încheierea contractului de


ORDIN 59/2013, art.31 alin 4
contractul de racordare racordare

în cel mult 3 luni de la data


în termenul prevăzut în
emiterii avizului tehnic de ORDIN 59/2013, art.31 alin
contractul de racordare.
racordare

titularul avizului tehnic de titularul avizului tehnic de


racordare pentru un loc de racordare pentru un loc de
producere sau un loc de consum şi consum contribuie la
de producere contribuie la suportarea costurilor de ORDIN 59/2013, art.40 alin d
suportarea costurilor de realizare a realizare a acestor lucrări, cu
acestor lucrări, cu o cotă inclusă o cotă inclusă în tariful de
în tariful de racordare . racordare .

titularul avizului tehnic de titularul avizului tehnic de


racordare pentru un loc de racordare pentru un loc de
producere sau un loc de consum şi consum contribuie la
de producere contribuie la suportarea costurilor de ORDIN 59/2013, art 44, (3)
suportarea costurilor de realizare a realizare a acestor lucrări, cu
acestor lucrări, cu o cotă inclusă o cotă inclusă în tariful de
în tariful de racordare . racordare .

poate fi folosită ulterior


rămâne în patrimoniul pentru racordarea altor
ORDIN 59/2013, art.46,alin2
utilizatorului utilizatori, în condiţii
reglementate

poate fi folosită ulterior


rămâne în patrimoniul pentru racordarea altor
ORDIN 59/2013, art.46,alin2
operatorului de reţea utilizatori, numai cu acordul
acestui utilizator
în termen de maximum 10 zile în termen de maximum 10
calendaristice de la data depunerii zile calendaristice de la data
de către utilizator, la operatorul de recepţiei instalaţiei de ORDIN 59/2013, art. 64, alin 4
reţea, a dosarului instalaţiei de racordare de către operatorul
utilizare de reţea

cu respectarea condiţiei ca
tensiunea punctului de delimitare conform opţiunii
ORDIN 59/2013 Anexa 4, alin 1.2
să fie egală cu tensiunea punctului dezvoltatorului
de racordare

din amonte de punctul de


din aval de punctul de delimitare ORDIN 59/2013, Anexa 1
racordare

de către un constructor atestat,


numai după încheierea cu inainte de încheierea
ORDIN 59/2013 art.44 alin 4
operatorul de reţea a contractului contractului de execuţie
de execuţie

de către un constructor atestat,


numai după încheierea de către inainte de încheierea
ORDIN 59/2013 art.44 alin 6
acesta a contractului de execuţie contractului de execuţie
cu utilizatorul

în cazul schimbării titularului


locului de consum şi/ sau de
producere prin preluarea la expirerea perioadei de
ORDIN 59/2013 art.5 alin.2 lit.b
obiectivului de la locul de consum valabilitate
şi/ sau de producere respectiv prin
cumpărare, moştenire etc.

la expirerea perioadei de la schimbarea denumirii


ORDIN 59/2013 art.5 alin.2 lit.b
valabilitate utilizatorului

în cazul schimbării titularului


locului de consum şi/ sau de
producere prin preluarea la schimbarea denumirii
ORDIN 59/2013,art.5 alin 2, lit a
obiectivului de la locul de consum utilizatorului
şi/ sau de producere respectiv prin
cumpărare, moştenire etc.
operatorul de reţea poate impune
utilizatorul trebuie sa solicite
condiţia ca utilizatorul să solicite
emiterea unui nou aviz
actualizarea certificatului de
tehnic de racordare deoarece
racordare, daca constată că este
apare un loc de producere ORDIN 59/2013 art.7 alin 3
necesar să includă în certificatul
nou, a cărui racordare la
de racordare condiţii suplimentare
reţea trebuie aprobata de
legate de racordarea
către operatorul de reţea
generatoarelor

utilizatorul trebuie sa solicite


emiterea unui nou aviz
operatorul de reţea nu poate
tehnic de racordare deoarece
impune condiţia ca utilizatorul să
apare un loc de producere ORDIN 59/2013 art.7 alin 3
solicite actualizarea certificatului
nou, a cărui racordare la
de racordare
reţea trebuie aprobata de
către operatorul de reţea

unui operator de distribuţie


care deţine în apropierea
operatorului de transport şi de
locului de producere sau de ORDIN 59/2013, art 8(2)
sistem
consum o reţea electrică de
distribuţie

obligatoriu unui operator de


operatorului de transport şi de
distribuţie care deţine ORDIN 59/2013, art 8(2)
sistem
licenţă de distribuţie

operatorul de reţea care a


elaborat fişa sau studiul de
operatorul de reţea la reţeaua
solutie, chiar dacă opţiunea
căruia se racordează instalaţiile
scrisă a utilizatorului este
utilizatorului, conform soluţiei de ORDIN 59/2013, Anexa 1
pentru o variantă de soluţie
racordare stabilite prin fişa sau
de racordare la reţeaua
studiul de solutie
electrică deţinută de un alt
operator de reţea

3 ani de la data emiterii


5 ani de la data emiterii atestatului sau, după caz, de
ORDIN 45/2016, art 9 alin 2
atestatului la data ultimei vizări a
acestuia.

3 ani de la data emiterii atestatului


5 ani de la data ultimei
sau, după caz, de la data ultimei ORDIN 45/2016, art 9 alin 2
vizări a acestuia.
vizări a acestuia.
în instalaţii electrice
interioare având o putere
în instalații electrice interioare cu
electrică instalată de
tensiunea nominală mai mică de 1 ORDIN 11/2013
maximum 30 kW şi la o
kV, indiferent de puterea instalată
tensiune nominală mai mică
de 1 kV

încercări de echipamente montate proiectare, executare şi


în instalaţii electrice de joasă verificare de instalaţii ORDIN 45/2016 Art. 5, lil c
tensiune electrice de joasă tensiune

proiectare, executare şi verificare


proiectare, executare şi
instalaţii electrice de curenţi slabi
verificare de instalaţii ORDIN 45/2016 Art. 5, lil b
aferente clădirilor civile şi
electrice de joasă tensiune
industriale;

având o putere electrică


având o putere electrică instalată
instalată de maximum 10
de maximum 20 kW şi la o
kW şi la o tensiune nominală
tensiune nominală mai mică de 1 ORDIN 128/2008 art.1.1.2
mai mică de 1 kV, fără a
kV, numai dacă deţine un atestat
deţine un atestat emis de
emis de ANRE
ANRE
R. Corect R. Propriu Verificare

c
c

c
c

b
c

c
c

a
b

b
a

b
a

a
a

a
b

b
a

a
a

c
c

a
b

b
b

b
a

b
a

b
b

b
b

a
a

c
b

b
b

b
b

a
b

a
b

a
b

a
a

a
a

b
b

b
b

b
b

a
b

b
a

b
a

a
b

c
c

c
ÎNTREBĂRI - MARTIE 2017

LEGISLAŢIE GRADUL 2

Nr.c
MARTIE 2017 - Enunt Varianta a
rt

Obligaţia unor persoane fizice sau


Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca juridice de a se racorda, in
1 fiind: condiţiile legii, la reţelele electrice
de transport sau de distribuţie

Pentru accesul la reţea a energiei electrice produsă din


2 surse regenerabile şi în cogenerare de înaltă eficienţă, ANRE doar de natură tehnică
stabileşte reguli:

Agenţie naţională de reglementare


3 ANRE este: în domeniul energiei termice

ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din Respectarea legislaţiei privind
4 sectorul energiei electrice cu privire la: securitatea şi sănătatea în muncă

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse in


zonele de protecţie si de siguranţa ale capacităţilor
5 drept de utilizare gratuită
energetice, se stabileşte pentru deţinătorul capacităţilor
energetice:

Centrala electrica de cogenerare (termoficare) este


6 ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare doar a energiei electrice
pentru producerea:

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de


7 ANRE
racordare la reţelelor electrice de distribuţie?

O persoană care deţinea în proprietate sau în folosinţă o


reţea electrică de distribuţie proprie la data intrării în vigoare nu are obligaţii privind asigurarea
8 accesului la reţea
Legii nr,123/2012:

Utilizează energie electrică în


exclusivitate pentru iluminatul
artificial din propria locuinţă şi din
9 Clientul casnic este clientul care: afara acesteia, fiind racordat la o
reţea electrică monofazată de joasă
tensiune
este obligat a cumpăra energie
10 Client eligibil este clientul care: : electrica la tarife reglementate

Zona adiacenta liniei electrice


11 Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene include: aeriene având 100 m lăţime în plan
orizontal

Finanţarea lucrărilor de electrificare a localităţilor este


12 autorităţilor locale
obligaţia:

consumarea unei cantităţi de


Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze
13 energie mai mare decât cea
contractul de furnizare a energiei electrice în caz de: contractată

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze constatare a unui consum


14 contractul de furnizare a energiei electrice în caz de: fraudulos de energie

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze consum de energie mai mare decât
15 cel aferent puterii aprobate prin
contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: avizul tehnic de racordare

În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a clientul final va fi sancţionat


16 unor acţiuni menite să sustragă energia electrică prin ocolirea contravenţional
echipamentelor de măsurare:

Legea energiei electrice nr. 123/2012 creează cadrul de


17 doar al energiei electrice
reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul:

reţeaua electrica cu tensiunea de


18 O reţea electrica de distribuţie este definită ca fiind: linie nominala strict mai mare de
220 kV

numai licenţe pentru exploatarea


19 ANRE emite: comercială a capacităţilor
energetice

Care deţine si exploatează reţeaua


20 Operator de distribuţie este o persoană fizică sau juridică: electrica de iluminat public

Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, furnizorii vând energie Contracte bilaterale la preţuri


21 electrică clienţilor finali prin: reglementate
Totalitatea liniilor si staţiilor
22 Sistemul electroenergetic este definit ca fiind: electrice interconectate, indiferent
de nivelul de tensiune

23 Tarifele de racordare la reţea sunt: stabilite de operatorii de reţea

deține adeverință de electrician


ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care autorizat și comite o faptă
24 un electrician : prevăzută în Regulamentul de
autorizare ca fiind permisă

deține adeverință de electrician


ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care autorizat și comite o faptă
25 un electrician : prevăzută în Regulamentul de
autorizare ca fiind permisă

Autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de


26 proiectare, verificare şi execuţie a lucrărilor aferente de către Ministerul învăţământului
instalaţiilor electrice aparţinând SEN se realizează:

De a proiecta şi executa instalaţii


Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are electrice cu orice putere instalată
27 următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 110 kV

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul nerespectarea normelor de


28 Energiei este abilitată prin lege să constate şi să sancţioneze: prevenire a incendiilor

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul încălcarea prevederilor legislaţiei


29 Energiei este abilitată prin lege să constate şi să sancţioneze: muncii

Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi Să transmită la ANRE o cerere şi


30 acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele documentaţie anexată, din care să
condiţii: reiasă doar calificarea profesională

capacităţi de producere a energiei


ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea şi/sau electrice şi termice în cogenerare
31 retehnologizarea de: cu puteri instalate mai mari de 1
MW

prestarea serviciului de distribuţie


32 ANRE emite licenţe pentru a energiei electrice
retehnologizarea capacităţilor de
33 ANRE emite licenţe pentru producere, transport şi distribuţie a
energiei electrice

exploatarea comercială a
34 ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a
energiei electrice

activitatea de instruire profesională


a personalului care lucrează in
35 ANRE emite licenţe pentru: instalaţiile electrice din cadrul
Sistemului Electroenergetic
Naţional

activitatea de instruire profesională


a personalului care lucrează in
36 ANRE emite licenţe pentru: instalaţiile electrice din cadrul
Sistemului Electroenergetic
Naţional

exploatarea comercială a
37 ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a
energiei electrice

reabilitarea capacităţilor de
38 ANRE emite licenţe pentru: producere, transport şi distribuţie a
energiei electrice

Legitimaţia/Adeverinţa de
În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde electrician autorizat este declarată
39 Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat, la solicitarea nulă, într-un ziar local şi titularul
sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă: achită tariful de autorizare aprobat

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul


trebuie să prezinte în documentaţia anexată cererii de Opţional (solicitantul decide dacă îl
40 autorizare ,,Detalii privind lucrările realizate"; acest transmite sau nu)
document este:

va fi prezentață ANRE pentru a fi


vizată, la termenul prevăzut, după
achitarea în prealabil a tariful de
41 Pentru a fi valabilă, adeverinţa de electrician autorizat vizare, egal cu tariful de acordare a
respectivului tip şi grad de
autorizare
Procedura de atestare a operatorilor economici care
desfăşoară activităţi de proiectare, executare şi verificare de
42 instalaţii electrice, incluzând prevederi specifice pentru Ministerul Economiei
acordarea, modificarea, vizarea, suspendarea, retragerea sau
refuzul acordării atestatului se stabileşte de către:

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea


regulamentului pentru autorizarea electricienilor,
43 verificatorilor de proiecte precum şi a experţilor tehnici de Ministerul Energiei
calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice,
este:

realizarea de noi capacităţii


Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Legii nr.
44 energetice de producere a energiei
123/2012 pentru: electrice

realizarea de noi capacităţii


Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Legii nr.
45 energetice de transport a energiei
123/2012 pentru: electrice

Termenul de vizare a adeverinţei de electrician autorizat, de


46 la data emiterii documentului sau, după caz, de la data 3 ani
ultimei vizări, este de

Calitatea de autoritate contractantă pentru concesionarea


bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori pentru ministerul de resort - Ministerul
47 activităţile sau serviciile publice de interes naţional din Economiei
domeniul energiei electrice o are:

Instalaţiile si echipamentele prin


care se realizează racordarea mai
48 Capacitatea de interconexiune este definită ca fiind: multor consumatori la reţelele
electrice de interes public

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor,


verificatorilor de proiecte precum şi a experţilor tehnici de
49 Hotărâre de Guvern
calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice se
aprobă prin

după 5 ani de experienţă în baza


50 Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face: gradului de autorizare deţinut

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de Operatorul de Transport si de


51 racordare la reţelelor electrice de transport? Sistem

bunurile proprietate publică sau


52 Pot face obiectul unei concesiuni energetice: privată a statului

bunurile utilizate în activitatea de


53 Pot face obiectul unei concesiuni energetice: iluminat public
refuzul clienţilor finali de a permite
54 Constituie contravenţie: accesul la grupurile de măsurare

executarea sau folosirea de


55 Constituie contravenţie: instalaţii clandestine în scopul
racordării directe la reţea

Executarea de săpături sau lucrări


de orice fel in zonele de protecţie a
56 Constituie infracţiune: instalaţiilor, fara consimţământul
prealabil al proprietarului acestora

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care


57 proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice din Guvernul României
sistemul electroenergetic este aprobat de către:

este liber să îşi aleagă furnizorul de


58 Client eligibil - este clientul care: energie electrică de la care
cumpără energie electrică

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED),


59 reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei Guvernul României
secundare, este aprobat de către:

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in Promovarea utilizării energiei


60 centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vântului
vedere:

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in Promovarea utilizării eficiente a


61 centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in combustibililor
vedere:
Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie la care acţionar principal este statul
62 reglementează activitatea operatorilor de distribuţie: român
Elaborarea de programe de eficienta energetica si de
63 promovare a resurselor regenerabile de energie este o Guvernului României
atribuţie a:

Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii economici din înserviciilor


conformitate cu prevederile Legii
64 publice de gospodărire
sectorul energiei electrice se pot stabili: comunală

Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii economici din înserviciilor


conformitate cu prevederile Legii
65 publice de gospodărire
sectorul energiei electrice se pot stabili: comunală

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze constatare a unui consum


66 contractul de furnizare a energiei electrice în caz de: fraudulos de energie
Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a Evenimentele accidentale produse
67 energiei electrice stabileşte indicatori de performanţă de terţi asupra reţelelor electrice
privind: din patrimoniul public

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) 10 zile calendaristice de la data
pentru cazul în care stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua depunerii
68 documentaţiei complete
electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum şi/sau de de către utilizator
producere se face pe baza unei fişe de soluţie este de:

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze


69 neplata abonamentului radio-tv
contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

sustragerea de energie electrică


Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze
70 constatată prin hotărâre
contractul de furnizare a energiei electrice în caz de: judecătorească definitivă

sustragerea de energie electrică


constatată prin hotărâre
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze
71 judecătorească definitivă, neplata
contractul de furnizare a energiei electrice în caz de: facturilor sau alte situaţii prevăzute
de legislaţia în vigoare.

furnizorul desemnat de ANRE


pentru a presta serviciul public de
72 Furnizorul de ultimă instanţă este:- distribuţie a energiei electrice, în
orice condiţii

În conformitate cu prevederile legii nr. 123/2012, sunt Energia electrică obţinută prin
73 considerate surse regenerabile de energie: arderea gazelor naturale
În conformitate cu prevederile legii nr.123/2012 sunt
74 energia solară
considerate surse regenerabile de energie:
Nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE
75 Infracţiune
constituie:

linia electrică ce leagă o capacitate


76 Linia electrica directa este: energetică de producţie izolată de
un client izolat

Linia electrica ce leagă un


77 Linia electrica directa este: producător de energie electrica la
reţeaua de distribuţie

Intervalul de citire a contoarelor în vederea emiterii facturii


78 nu poate fi mai mare de o lună
pentru clienţii casnici şi pentru locurile de consum mici:

Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal pentru locuri de consum cu puteri
79 este permisă: absorbite sub 3000 W
Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci când se este obligatorie numai dacă se
80 produce schimbarea titularului locului de producere sau de modifică puterea aprobată anterior
consum prin avizul tehnic de racordare;

Energia electrica tranzactionata pe piata de energie electrica


81 se masoara de catre operatorii de masurare, prin grupuri de Ministerul de resort
masurare, conform reglementărilor elaborate de:

Monitorizează siguranţa in
funcţionare a reţelelor electrice de
82 Operatorul de distribuţie: iluminat public, precum si
indicatorii de performanta ai
serviciului de iluminat public

Exploatează, retehnologizează,
reabilitează si dezvolta reţelele
83 Operatorul de distribuţie: electrice de distribuţie, cu
respectarea reglementarilor
tehnice in vigoare

Conform principalelor activităţi desfăşurate de Operatorul de exploatează, întreţine, reabilitează


84 transport şi de sistem prevăzute în Legea nr.123/2012, şi dezvoltă în condiţii economice
acesta: reţeaua de transport

orice persoană juridică ce deţine,


sub orice titlu, o reţea electrică de
transport şi care răspunde de
85 Operatorul de transport si de sistem este: operarea, asigurarea întreţinerii şi,
dacă este necesar, de dezvoltarea
reţelei de transport într-o anumită
zonă

ierarhizarea surselor de alimentare


86 Ordinea de prioritate economică reprezintă cu energie electrică după criterii
economice;

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare se


87 organele ierarhice ale emitentului
rezolvă de către:

instalaţiile din aval aferente fiecărui


În cazul existenţei mai multor puncte de delimitare, se punct de delimitare sunt legate
88 consideră un singur loc de consum şi o singură instalaţie de electric între ele prin reţele ale
utilizare dacă: operatorului de distribuţie;
Sa consume energie electrica prin
89 Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice instalaţii racordate direct la cele ale
se interzice persoanelor fizice sau juridice: reţelei electrice de transport

Sa consume energie electrica prin


90 Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice instalaţii racordate direct la cele ale
se interzice persoanelor fizice sau juridice: reţelei electrice de transport

Să efectueze săpături de orice fel in


zona de siguranţa a reţelelor
91 Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice electrice de transport, chiar dacă
se interzice persoanelor fizice sau juridice: au acordul operatorului de
transport si de sistem

să limiteze sau să îngrădească, prin


execuţia de împrejmuire, prin
92 Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice construcţii ori prin orice alt mod,
se interzice persoanelor fizice sau juridice: accesul la instalaţii al operatorului
de transport şi de sistem

li se interzice să consume energie


Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, electrica prin instalaţii racordate
93 persoanelor fizice si juridice: direct la cele ale reţelei electrice de
distribuţie

li se interzice să efectueze
construcţii de orice fel în zona de
Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, siguranţă a reţelelor electrice de
94 persoanelor fizice si juridice: distribuţie, fără avizul de
amplasament al operatorului de
distribuţie

aprobă regulamentul privind


95 Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, ANRE: realizarea reţelei de iluminat public

desemnează furnizorul de ultimă


instanţă pentru a presta serviciul
96 Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, ANRE: universal de furnizare în condiţii
specifice reglementate

Promovarea utilizării gazelor


97 Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc: naturale pentru producerea
energiei electrice
asigurarea accesului
nediscriminatoriu şi reglementat al
98 Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc: tuturor participanţilor la piaţa de
energie electrică şi la reţelele
electrice de interes public

Refuzul clienţilor finali de a permite accesul la grupurile de


99 Contravenţie
măsurare constituie:

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele elaborat de ANRE si aprobat prin


100 electrice de interes public este: hotărâre a Guvernului României

101 Reţea electrică de sunt


interes public este o reţea electrică la care 3 utilizatori
racordaţi cel puţin:
Reţeaua electrica de transport al energiei electrice şi Proprietate privata a unei persoane
102 terenurile pe care este amplasata, sunt: juridice

reţeaua electrica cu tensiunea de


103 Reţeaua electrica de transport este: linie nominala mai mică decât 110
kV

ansamblul de linii, inclusiv


elementele de susţinere şi de
protecţie a acestora, staţiile
electrice şi alte echipamente
104 Reţeaua electrica este definita ca fiind: electroenergetice conectate între
ele prin care se transmite energie
electrică de la o capacitate
energetică de producere a energiei
electrice la un utilizator

105 Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un utilizator: nu este obligatorie pentru o durata
mai mică de 6 luni

Totalitatea instalaţiilor de
106 Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) este definit ca fiind: producere a energiei electrice de
pe teritoriul naţional

Sursele staţionare de energie electrică în curent continuu,


107 dacă nu sunt racordate prin invertoare la SEN, se supun Da
supun dispoziţiilor Legii nr. 123/2012?
Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul
108 contravenţie
racordării directe la reţea constituie:

la încheierea contractului de
109 Avizul tehnic de racordare emis îşi încetează valabilitatea: racordare
Sa solicite autorităţilor locale să
Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii asigure, pe întreaga durata a
110 energetice, acordată în baza Legii energiei electrice, are executării lucrărilor, masurile de
următoarele obligaţii: protecţie a persoanelor, bunurilor
si mediului

să stabilească şi să aplice, pe
Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii întreaga durată a executării
111 energetice, acordată în baza legii este obligat: lucrărilor, măsurile de protecţie a
persoanelor, bunurilor şi mediului

Urmărirea respectării de către operatorii economici a Autorităţii Naţionale de


112 sistemului de preţuri si tarife în domeniul energiei electrice Reglementare în domeniul Energiei
este de competenţa:

zona adiacentă capacităţii


energetice, extinsă în spaţiu, în
113 Zona de protecţie a unei capacităţi energetice este: care se introduc interdicţii privind
accesul persoanelor şi regimul
construcţiilor

zona adiacenta capacităţilor


energetice, extinsa in spaţiu, in
114 Zona de siguranţa a unei capacităţii energetice este: care se introduc interdicţii privind
accesul persoanelor si regimul
construcţiilor

În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, grupurile de


115 pe tablourile din apartamente
măsurare individuale se poziţionează

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului


studiul de soluţie avizat conform reglementărilor, de regulă,
în maximum ......... de la data încheierii contractului pentru
116 elaborarea studiului de soluţie, în cazul racordării la o reţea trei luni
de medie sau joasă tensiune
.

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie


117 utilizatorii perturbatori
pentru:
locurile de consum având puterea
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie maximă simultană absorbită mai
118 mică de 30 kVA, indiferent de
pentru: categoria din care fac parte din
punct de vedere al activităţii lor

locurile de consum existente


pentru care se solicită un spor de
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie putere ce poate fi acordat prin
119 pentru: instalaţiile de racordare existente,
indiferent de tensiunea reţelei la
care sunt racordate.

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei calitatea execuţiei instalaţiilor de


120 analizează şi soluţionează eventualele contestaţii cu privire la: racordare

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei


121 analizează avizele tehnice de racordare
şi soluţionează eventualele contestaţii cu privire la:

În cazul apariţiei unei divergenţe cu privire la racordarea la


reţelele electrice sau emiterea de avize de amplasament, neconcilierii acesteia la nivelul
122 între un solicitant şi o subunitate sau unitate a unui operator operatorilor de reţea conform
de reţea, soluţionarea neînţelegerii de către ANRE se va face procedurilor proprii
numai în cazul:

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele


123 electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi întotdeauna pe cale amiabilă
solicitanţi, se soluţionează:

contravenţionale unui electrician Proiectarea instalaţiei electrice a


124 ANRE poate aplica sancţiuni unei locuinţe în baza unei
autorizat pentru: autorizaţii de tip II A

Comiterea unei fapte prevăzute în


125 ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui electrician Regulamentul de autorizare ca fiind
autorizat pentru: interzisă

promovării unui examen de


126 Autorizarea unui electrician se realizează în urma: autorizare
După caz, proiectare (A)/ executare
(B) de instalaţii electrice, cu orice
Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă putere
127 instalată tehnic realizabilă şi
titularilor de legitimaţie următoarele competenţe: la o tensiune nominală maximă de
20 kV

128 Câte grade de competenţă sunt prevăzute în regulamentul de 4 grade de competenţă (I, II, III şi
autorizare a electricienilor elaborat şi aprobat de ANRE? IV)

De a proiecta şi executa instalaţii


Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are electrice cu putere instalată de cel
129 următoarele competenţe: mult 10 kW şi la o tensiune
nominală mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii


Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are electrice cu orice putere instalată
130 următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la orice
tensiune nominală standardizată

Autorizarea pentru proiectare de instalaţii electrice este o


131 A
autorizare de tip

Să proiecteze instalaţii electrice în


132 Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie
de tip A

Să proiecteze instalaţii electrice în


133 Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie
de tip A

Să semneze documentaţii de orice


fel pentru proiecte sau lucrări pe
134 Este interzis electricianului autorizat: care nu le-a realizat sau
supravegheat

în susţinerea unei probe scrise,


constând în 2 subiecte: un
135 Examenul de autorizare pentru gradele II, III şi IV constă: chestionar cu 30 de întrebări şi o
aplicaţie numerică

Trebuie să îndeplinească condiţiile


de calificare şi experienţă
În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi profesionale, cumulate, pentru
136 B), electricienii: fiecare tip de autorizare şi susţin
examene separate pentru fiecare
dintre aceste tipuri
De executare de instalaţii electrice
Adeverința de electrician autorizat gradul IIIB conferă cu orice putere instalată tehnic
137 următoarele competenţe titularului: realizabilă, la o tensiune nominală
maximă de 20 kV

De tip G (general) pentru instalaţii


138 Adeverințele de electrician autorizat pot fi: electrice

Minim 20 de puncte la chestionar si


3 puncte la aplicaţia numerică,
pentru gradele I si II, respectiv 25
139 Promovarea examenului de autorizare se face obţinând: de puncte la chestionar şi 3 puncte
la aplicaţia numerică pentru
gradele III şi IV

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte


140 De tip E pentru execuţie
următoarele tipuri de autorizări:

141 Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE electricienilor retragerea autorizării acordate


autorizaţi pot fi asociate cu :

Are obligaţia de a respecta


Un electrician autorizat care execută lucrări de instalaţii
142 proiectul în baza căruia execută
electrice: instalaţia electrică

Să respecte proiectele de execuţie


Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută
143 a lucrărilor de instalaţii electrice
lucrări de instalaţii electrice este: doar dacă sunt întocmite de el

Să proiecteze instalaţii electrice


doar conform gradului si tipului de
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie
144 autorizare şi să respecte normele
de tip A este: tehnice corespunzătoare tipurilor
de instalaţii electrice proiectate
Să notifice ANRE data începerii
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie execuţiei unei instalaţii electrice
145 de tip B şi execută instalaţii electrice este: conform gradului si tipului de
autorizare

Să execute instalaţii electrice doar


conform gradului si tipului de
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie
146 autorizare, numai în una dintre
de tip B şi execută instalaţii electrice este: calităţile prevăzute în regulament
pentru exercitarea activităţii

orice client ce cumpără energie


147 Client final este: electrică de la un producător

orice client ce cumpără energie


148 Client final este: electrică de la un producător

Conform prevederilor referitoare la energia electrică din


149 Legea nr. 123/2012 , noţiunile de "client final" şi diferite
"consumator" sunt:

răspunderea administrativă
Nerespectarea prevederilor Regulamentului pentru atestarea contravenţională şi/sau penală,
150 operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică conform prevederilor legale în
instalaţii electrice atrage: vigoare

operatorul economic nu
ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator îndeplineşte criteriile de bonitate
151 economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii financiară corespunzătoare
electrice dacă: procedurii aplicabile

Operatorul economic a contractat


și/sau executat lucrări/activităţi
permise conform tipului de atestat
ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator deţinut, fără să deţină, permanent,
152 economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii cel puţin o structură minimă de
electrice dacă: personal autorizat / calificat
corespunzătoare tipului de atestat
deţinut
operatorul economic nu
ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator îndeplineşte criteriile de bonitate
153 economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii financiară corespunzătoare
electrice dacă: procedurii aplicabile

ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator La cererea motivată a titularului de
154 economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii atestat;
electrice:

ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator ANRE nu poate dispune retragerea
155 economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii atestatelor emise
electrice:

Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea activităţilor Proiectarea, executarea şi


156 operatorilor economici în instalaţii electrice instituie verificarea instalațiilor electrice de
competenţe privind: joasă, medie şi înaltă tensiune

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în sectorul


157 energiei electrice, conform Legii nr. 123/2012 se fac, după reprezentanţii operatorilor de reţea
caz, de:

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în sectorul reprezentanţii împuterniciţi ai


158 energiei electrice, conform Legii nr. 123/2012 se fac, după consiliilor locale
caz, de:

159 Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este: Nelimitată

Elaborarea de documentaţii de proiectare sau executarea Constituie contravenţie şi se


160 instalaţiilor electrice fără Atestat valabil emis de ANRE: sancţionează

Poate solicita Atestat provizoriu


161 Operatorul economic aflat în procedură de faliment emis de ANRE

prestează serviciul public pentru


toţi utilizatorii reţelelor electrice de
Conform atribuţiilor principale prevăzute în Cod tehnic al distribuţie, permiţând accesul
162 reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), operatorii de nediscriminatoriu la reţelele
distribuţie: electrice de distribuţie oricărui
solicitant care îndeplineşte
cerinţele tehnice prevăzute în Cod
Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) SC ELECTRICA SA, în calitate de
163 este administrat de: elaborator

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de


distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor tipurile de consumatori racordaţi la
164 electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de reţelele elcetrice de distribuţie
intrare:

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de prognoza de consum pe o


distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor perspectivă de 5 ani, pusă la
165 electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de dispoziţie de furnizori şi
intrare: consumatori

166 Limitele normate de variaţie a frecvenţei în funcţionare pe 50 Hz - 6% … 50 Hz + 4%


durata a 100 % din timp sunt:

În punctele de delimitare, la joasă tensiune, în condiţii


normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata
oricărui interval de timp de o săptămână, 95 % din valorile
167 0.05
efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii
furnizate, nu trebuie să aibă, faţă de tensiunea nominală o
abatere mai mare de:

OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de


timp din momentul luării la cunoştinţă cu privire la
întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc pentru mediul rural, în condiţii
168 de consum şi/sau de producere, astfel încât restabilirea normale de vreme, în maximum18
acesteia, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se ore
realizeze, de la data intrării în vigoare a standardului până la
data de 31.12.2018 după cum urmează

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă unui


utilizator care reclamă calitatea curbei de tensiune în punctul
169 de delimitare: În termen de 10 zile lucrătoare

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă unui


utilizator care reclamă calitatea curbei de tensiune în punctul
170 de delimitare: La toate reclamaţiile scrise

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă unui


utilizator care reclamă calitatea curbei de tensiune în punctul
171 de delimitare: La toate reclamaţiile scrise

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la bază ca date


172 de intrare prognozele de producţie şi de consum de energie minim 4 ani
electrică pe o perioadă de:

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la bază ca date


173 de intrare prognozele de producţie şi de consum de energie minim 5 ani
electrică pe o perioadă de:
174 Planul de perspectivă pe termen mediu pentru dezvoltarea şi 3 ani
modernizarea RED se elaborează pentru o perioadă de:

Planificarea dezvoltării şi modernizării reţelelor electrice de Ministerul de resort, cu consultarea


175 ANRE şi a operatorilor de
distribuţie se face de către: distribuţie

Gestionarea, exploatarea,
mentenanţa, modernizarea şi
dezvoltarea instalaţiilor electrice
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie se aflate în patrimoniu (linii electrice,
176 numără şi: staţii de transformare, puncte de
alimentare, posturi de
transformare, instalaţii de
protecţie şi automatizare etc)

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, Dispecerizarea energiei electrice la


177 precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul nivel naţional
RED), se numără şi:

Gestionarea, exploatarea,
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, mentenanţa, modernizarea şi
178 precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul dezvoltarea instalaţiilor proprii din
RED), se numără şi: reţelele electrice de distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi


Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de norme în vederea asigurării
179 distribuţie (Codul RED) se regăsesc: accesului utilizatorilor la reţelele
electrice de transport

Stabilirea unui set de reguli şi


Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de norme în vederea asigurării
180 distribuţie (Codul RED) se regăsesc: accesului utilizatorilor la reţelele
electrice de distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi


Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de norme în vederea asigurării
181 distribuţie (Codul RED) se regăsesc: accesului utilizatorilor la reţelele
electrice de transport

Stabilirea unui set de reguli şi


Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de norme în vederea asigurării
182 distribuţie (Codul RED) se regăsesc: accesului utilizatorilor la reţelele
electrice de transport

Stabilirea cerinţelor pentru


Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de
183 dezvoltarea reţelelor electrice de
distribuţie (Codul RED) se regăsesc: distribuţie
Termenul standard pentru transmiterea contractului de
distribuţie (oferta operatorului de distribuţie), de la
184 maximum 20 zile calendaristice
înregistrarea cererii de încheiere a contractului, însoţită de
documentaţia completă, este de:

Administrarea documentaţiei
tehnice şi a normelor care
Printre responsabilităţile şi obligaţiile operatorului de reglementează proiectarea,
185 distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie funcţionarea, întreţinerea şi
(Codul RED) sunt incluse: dezvoltarea instalaţiilor
componente ale reţelelor electrice
de distribuţie

Asigurarea integrală, din surse


proprii de producere a energiei
Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în
186 electrice, cantitatea
Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) includ: corespunzătoare pierderilor
tehnice din reţele

Administrarea documentaţiei
tehnice şi normelor care
reglementează proiectarea,
Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în
187 funcţionarea, întreţinerea şi
Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) includ: dezvoltarea instalaţiilor
componente ale reţelelor electrice
de distribuţie

De a promova si impune regulile şi


Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie" cerinţele de ordin comercial în
188
este: vederea bunei funcţionări a pieţei
de energie electrică

189 Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de Întrerupere accidentală a energiei


distribuţie nu se aplică în situaţii de: electrice

Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de Întrerupere accidentală a energiei


190 distribuţie nu se aplică în situaţii de: electrice
în cazul întreruperilor în
191 Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu alimentarea cu energie electrică
se aplică în condiţii de: pentru racordarea noilor
consumatori

în cazul întreruperilor în
Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de alimentarea cu energie electrică
192 distribuţie nu se aplică: pentru executarea lucrărilor de
dezvoltare în vederea racordării
noilor utilizatori

Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească să contracteze serviciul de


193 utilizatorii, pentru a beneficia de prevederile standardului de distribuţie direct cu operatorul de
performanţă pentru serviciul de distribuţie, trebuie ca: distribuţie

să aibă instalaţiile la tensiunea


Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească nominală
194 utilizatorii, pentru a beneficia de prevederile standardului de – 110 kV alternativă în gama 230 V
şi la frecvenţa nominală
performanţă pentru serviciul de distribuţie, trebuie ca: de 50 Hz;

Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească


195 utilizatorii, pentru a beneficia de prevederile standardului de să respecte condiţiile prevăzute în
contractul de distribuţie/furnizare
performanţă pentru serviciul de distribuţie, trebuie ca:

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a


196 energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă Furnizarea energiei electrice
privind:

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a continuitatea alimentării cu energie


197 energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă electrică a utilizatorilor
privind:

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a calitatea comercială a serviciului de


198 energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă distribuţie a energiei electrice
privind:

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a Debranşarea consumatorilor rău-


199 energiei electrice stabileşte obligaţiile operatorilor de platnici de la relele electrice de
distribuţie referitor la distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a Debranşarea consumatorilor rău-


200 energiei electrice stabileşte obligaţiile operatorilor de platnici de la relele electrice de
distribuţie referitor la distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a Debranşarea consumatorilor rău-


201 energiei electrice stabileşte obligaţiile operatorilor de platnici de la relele electrice de
distribuţie referitor la distribuţie
Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a continuitatea alimentării cu energie
202 energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă electrică a utilizatorilor
privind:

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a Evenimentele accidentale produse


203 energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă de terţi asupra reţelelor electrice
privind: din patrimoniul public

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a Evenimentele accidentale produse


204 energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă de terţi asupra reţelelor electrice
privind: din patrimoniul public

În situația în care, din motive obiective, operatorul de


distribuţie renunță la întreruperea planificată, el are obligația 48 ore înainte de data stabilită
205 de a informa utilizatorii ce urmau a fi afectați de aceasta cu pentru începerea lucrărilor.
minimum:

După depunerea documentaţiei complete de către utilizator,


206 înde
situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă 10 zile calendaristice în cazul
soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să transmită racordării la joasă tensiune
solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum:

După depunerea documentaţiei complete de către utilizator,


207 înde
situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă 30 zile calendaristice în cazul
soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să transmită racordării la joaă tensiune
solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum:

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a


energiei electrice se aplică şi în relaţiile dintre operatorii de
208 nu
distribuţie şi titularii cererilor de racordare la reţeaua
electrică de interes public ?

Pentru argumentarea răspunsului la reclamaţiile privind


calitatea curbei de tensiune, operatorul de distribuţie este
obligat să realizeze monitorizarea principalilor parametri de
209 3 zile consecutive
calitate prevăzuţi în standardul de performantă pentru
serviciul de distribuţie a energiei electrice, în punctul de
delimitare, pe o perioadă de minimum:

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice


de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al criteriul cheltuielilor de exploatare
210 reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând minime
seama de:

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice


de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al criteriul pierderilor minime de
211 reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând energie
seama de:

întotdeauna, pentru un singur loc


212 Un contract de furnizare se încheie:. de consum
de regulă, pentru un loc de
213 Un contract de furnizare se încheie:. consum

Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei de tensiune şi metodologia de stabilire a tarifelor


214 are în vedere:

Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei de tensiune şi amplitudinea tensiunii, inclusiv


215 are în vedere: flicker
Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a minimum o luna si maximum 12
216 energiei electrice, fără denunţarea contractului, pentru o luni
perioadă de:

Pentru asigurarea transportului/distribuţiei energiei electrice


prin reţelele electrice până la clientul final, se încheie
217 contract/contracte de reţea între: furnizor şi clientul final

Pentru asigurarea transportului/distribuţiei energiei electrice


prin reţelele electrice până la clientul final, se încheie
218 contract/contracte de reţea între: operatorul de reţea şi furnizorul
clientului final

Convenţia de exploatare este un act juridic prin care sunt


219 contractarea energiei electrice
precizate aspecte legate de:

manevrele ce se executa si
Convenţia de exploatare este un act juridic prin care sunt
220 eventualele despăgubiri ce se pot
precizate aspecte legate de: acorda in cazul unui incident

Convenţia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a


221 consumator si producător
energiei electrice, este un act juridic încheiat intre:

sunt utilizate, de regulă, la


222 Grupurile de măsurare martor instalate de clientul final: decontarea energiei electrice cu
furnizorul

este obligat să prezinte prognoze


Un client final cu o putere aprobată prin avizul tehnic de
223 orare de consum furnizorului cu
racordare/certificatul de racordare de cel puţin 1 MVA, care are relaţii contractuale

Sunt definite ca locuri de consum cu consum mare, locurile


224 de consum ale clienţilor finali noncasnici la care puterea 50 kW
aprobată prin avizul tehnic de racordare sau, acolo unde
există, prin certificatul de racordare, depăşeşte:
În cazul serviciului de furnizare prestat pe baza unui contract-
225 cadru aprobat de ANRE, întreruperea alimentării cu energie cu un preaviz de cel puţin10 zile
electrică pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale de
către beneficiar se face:

În cazul serviciului de furnizare prestat pe baza unui contract-


226 cadru aprobat de ANRE, întreruperea alimentării cu energie cu un preaviz de cel puţin 15 zile, în
electrică pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale de cazul clienţilor casnici
către beneficiar se face:

fără încheierea contractului de


227 Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează: furnizare, pe bază de negocieri

în temeiul unui contract de


228 Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează: furnizare

În funcţie de domeniul de utilizare a energiei electrice


consumate, clienţii finali pot fi:
229 industriali

În funcţie de domeniul de utilizare a energiei electrice


consumate, clienţii finali pot fi:
230 clienţi casnici

ansamblul format din contorul de


Prin grup de măsurare a energiei electrice în sistem indirect
231 energie electrica si elementele de
se înţelege: securizare

întotdeauna ca punctul unei reţele


electrice în care se delimitează
232 Punctul de delimitare între instalaţiile electrice este definit: patrimonial instalaţiile electrice ale
utilizatorului de cele ale
operatorului de reţea

punct al unei reţele electrice care


delimitează patrimonial instalaţiile
233 Punctul de măsurare a energiei electrice este definit ca: electrice ale utilizatorilor de cele
ele operatorilor de reţea

234 Regulamentul de furnizaresea aplicã:


energiei electrice la clienţii finali tranzacţiilor de pe piaţa angro de
energie electrica

235 Regulamentul de furnizaresea aplicã:


energiei electrice la clienţii finali furnizorilor si clienţilor finali de
energie electrică
Se considera o întrerupere de alimentare situaţia în care
236 valorile efective ale tensiunilor de linie/fază din punctul de sub 1 % din tensiunea de referinţă
conectare sunt:

Preavizul de deconectare se poate transmite clientului final:


237 numai telefonic

Preavizul de deconectare se poate transmite clientului final:


238 prin curier

Nerespectarea de către clientul final a contractului de întreruperea temporară a furnizării


239 furnizare poate avea următoarele consecinţe: energiei electrice

240 Nerespectarea de către clientul final a contractului de obligaţia de a reface instalaţia de


furnizare poate avea următoarele consecinţe: racordare
acceptul operatorului de reţea
241 Avizul tehnic de racordare constituie: pentru utilizarea reţelei în anumite
condiţii

angajamentul operatorului de reţea


242 Avizul tehnic de racordare constituie: de a realiza instalaţia de racordare
a utilizatorului;

243 Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil: pe o perioadă de timp nelimitată

numai pentru un anumit


244 Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil: amplasament al locului de
producere/consum

245 Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut: pentru orice loc nou de consum

utilizator sau de împuternicitul


Cererea pentru racordare la reţea trebuie să fie în mod
246 legal al utilizatorului.
obligatoriu semnată de:

Cererea pentru racordare la reţea şi documentaţia anexată se depun numai la registratura


247 acesteia: operatorului de reţea.

se pot depune direct la centrele


Cererea pentru racordare la reţea şi documentaţia anexată teritoriale de relaţii cu clienţii
248 acesteia: organizate de operatorul de reţea;

Conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la


249 un furnizor
reţelele electrice de interes public, operator de reţea este:

operatorul de transport şi de
Conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la
250 sistem
reţelele electrice de interes public, operator de reţea este:
Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru o certificatul de urbanism a
organizare de de şantier, documentaţia anexată cererii va obiectivului pentru care se
251 cuprinde în mod obligatoriu şi: organizează şantierul, în termen de
valabilitate, in copie;

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru o certificatul de urbanism a


organizare de de şantier, documentaţia anexată cererii va obiectivului pentru care se
252 cuprinde în mod obligatoriu şi: organizează şantierul, în termen de
valabilitate, in copie;

253 Documentaţia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de valoarea capitalului social, in cazul
racordare are o structura ce depinde de: persoanelor juridice

nu face parte din instalaţia de


Grupul de măsurare a energiei electrice:
254 racordare;

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între punctul


255 de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui de către utilizator
utilizator se execută:

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între punctul de către operatorul de reţea, cu
256 de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui personal propriu
utilizator se execută:

Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o soluţie de dacă este înscrisă în avizul tehnic
257 racordare este valabilă: de racordare

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului


utilizatorul nu a încheiat contract
258 imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si de furnizare
motivele justificate ale refuzului in situaţia în care:

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului utilizatorul nu este de acord cu


259 imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si soluţia stabilită de operatorul de
motivele justificate ale refuzului in situaţia în care: reţea

Parcurgerea unei etape preliminare de documentare şi


informare a viitorului utilizator pentru racordarea acestuia la
260 este obligatorie pentru utilizator;
reţeaua electrică:
Pentru emiterea de către operatorii de reţea a avizelor
tehnice de racordare a utilizatorilor la reţelele proprii, trebuie
obţinută, în prealabil, de la operatorul reţelei electrice din de către toţi operatorii de
261 amonte (la care sunt racordate instalaţiile pe care le deţin), distribuţie, dar numai în cazul
fie a certificatelor de racordare proprii actualizate, fie a racordării unor producători
avizelor tehnice de racordare proprii actualizate:

Pentru emiterea de către operatorii de reţea a avizelor


tehnice de racordare a utilizatorilor la reţelele proprii, trebuie
obţinută, în prealabil, de la operatorul reţelei electrice din de către toţi operatorii de
262 amonte (la care sunt racordate instalaţiile pe care le deţin), distribuţie, dar numai în cazul unor
fie a certificatelor de racordare proprii actualizate, fie a puteri aprobate de peste 1MW
avizelor tehnice de racordare proprii actualizate:

Pentru un loc de producere sau de consum nou, autorizaţia de construire a


263 documentaţia anexată cererii de racordare va cuprinde obiectivului, în copie;
obligatoriu:

Pentru un loc de producere sau de consum nou, certificatul de urbanism în termen


264 documentaţia anexată cererii de racordare va cuprinde de valabilitate, în copie;
obligatoriu:

Planul de situaţie cu amplasarea in zona a locului de consum,


265 care face parte din documentele necesare solicitării unui aviz vizat de emitentul certificatului de
urbanism ca anexă la acesta
tehnic de racordare, trebuie sa fie:

În vederea obţinerii avizului tehnic de racordare solicitanţii se prin intermediul oricărui


266 pot adresa operatorului la reţeaua căruia doresc să se producător de energie electrică
racordeze :

În vederea obţinerii avizului tehnic de racordare solicitanţii se prin intermediul operatorului


267 pot adresa operatorului la reţeaua căruia doresc să se pieţei de energie electrica
racordeze :

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului


studiul de soluţie avizat conform reglementărilor, în termen
268 de maximum ........ în cazul racordării la o reţea cu tensiunea şapte luni
de 110 kV sau mai mare, calculat de la data încheierii
contractului pentru elaborarea studiului de soluţie

în mod repetat, pentru o anumită


Loc de consum temporar este un loc de consum în care se perioadă de timp, la acelaşi loc de
269 utilizează energie electrică consum.
pentru organizarea sau
desfăşurarea unor activitati
Loc de consum temporar este un loc de consum în care se
270 ocazionale
utilizează energie electrică

nu poate avea mai multe locuri de


271 Un consumator: consum.

poate avea mai multe locuri de


272 Un consumator: consum, în incinte sau zone
diferite;

înainte de a începe executarea


Utilizatorii reţelelor electrice au obligaţia solicitării avizului instalaţiei de utilizare care urmează
273 tehnic de racordare: să fie racordată la reţeaua electrică;

În situaţia în care prin studiul de soluţie s-au stabilit mai


multe soluţii, utilizatorul trebuie să opteze pentru una dintre
274 aceste soluţii şi să îşi exprime opţiunea în scris într-un interval trei luni;
de maximum ........ de la comunicarea de către operatorul de
reţea a studiului de soluţie avizat conform reglementărilor în
vigoare.

275 Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori

locurile de consum individuale ale


Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie
276 utilizatorilor de tip clienţi casnici,
pentru: indiferent de puterea solicitată

utilizatorii de tip distribuitori,


Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie
277 indiferent de tensiunea reţelei la
pentru: care se racordează

utilizatorii de tip distribuitori,


Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie
278 indiferent de tensiunea reţelei la
pentru: care se racordează
locurile de consum existente
pentru care se solicită un spor de
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie putere ce poate fi acordat prin
279 pentru: instalaţiile de racordare existente,
indiferent de tensiunea reţelei la
care sunt racordate.

locurile de consum şi/sau de


Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie producere care se racordează la
280 pentru: reţele electrice având tensiunea
nominală de 110 kV sau mai mare;

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie locurile de consum individuale ale
281 utilizatorilor de tip clienţi casnici,
pentru: indiferent de puterea solicitată

locurile de consum având puterea


Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie maximă simultană absorbită mai
282 mică de 30 kVA, indiferent de
pentru: categoria din care fac parte din
punct de vedere al activităţii lor

locurile de consum având puterea


Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie maximă simultană absorbită mai
283 mică de 30 kVA, indiferent de
pentru: categoria din care fac parte din
punct de vedere al activităţii lor

utilizatorii care solicită


modificarea/îmbunătăţirea
instalaţiilor de racordare existente
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie sau
284 creşterea gradului de siguranţă
pentru: în punctul de delimitare, dacă
lucrările necesare nu pot fi stabilite
prin fişă de soluţie
Studiile de soluţie se avizează atât de către operatorii de
285 distribuţie cât şi de către operatorul de transport şi de sistem racordareamedie
utilizatorilor reţeaua de
tensiune
în toate cazurile în care prevăd:

Studiile de soluţie se avizează atât de către operatorii de racordarea la reţeaua electrică de


286 distribuţie cât şi de către operatorul de transport şi de sistem distribuţie a centralelor / grupurilor
în toate cazurile în care prevăd: dispecerizabile

Metodologiile de reglementare a preţurilor şi tarifelor în


287 de autoritatea competentă
sectorul energiei electrice se aprobă:

La cererea scrisă a unui client final, furnizorul este obligat să


288 comunice, în scris, o ofertă privind condiţiile de furnizare a 5 zile lucrătoare
energiei electrice, într-un interval de cel mult:

Planurile de investiţii şi de dezvoltare a reţelei de transport Ministerul Economiei si Mediului


289 elaborate de operatorul de transport şi de sistem se aprobă
de către: de Afaceri

Contractul dintre furnizorul de energie electrică şi un client Ministerul Economiei si Mediului


290 final trebuie elaborat în conformitate cu reglementările de Afaceri
emise de:

clienţilor finali noncasnici care nu


şi-au exercitat dreptul de
291 Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să asigure furnizarea eligibilitate şi care îndeplinesc
energiei electrice în regim de ultimă instanţă: condiţiile impuse de legislaţie
pentru serviciu universal

292 Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să asigure furnizarea clienţilor casnici care nu şi-au
energiei electrice în regim de ultimă instanţă: exercitat dreptul de eligibilitate

condiţionat, pe baza mai multor


contracte de furnizare încheiate cu
Alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum se
293 furnizori diferiţi, dacă puterea
poate face: aprobată este mai mare de 1
MW

Alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum se pe baza unui singur contract de
294 poate face: furnizare

pentru o durată limitată, în cazurile


295 Contractul de reţea se încheie în care operatorul de reţea solicită
acest lucru

pentru o durată limitată, în cazurile


296 Contractul de reţea se încheie în care clientul solicită acest lucru
Operatorul de măsurare are obligaţia să înlocuiască grupurile
297 de clienţilor
măsurare defecte sau suspecte de înregistrări eronate ale imediat
casnici în termen de cel mult…..zile de la data
identificării/ înregistrarea sesizării scrise:

Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii ale actelor


298 normative, la data intrării în vigoare a modificării actelor se modifică de drept
normative respective:

pot impune furnizorului orice


modalitate de plată, chiar dacă nu
299 Clienţii finali de energie electrică: este pusă la dispoziţie de către
acesta

În cazul în care, într-un loc de consum, energia electrică este se poate încheia, în anumite cazuri,
300 utilizată atât pentru activităţi economice, cât şi pentru un singur contract de furnizare
consum casnic

În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor conform se reziliază contractul de furnizare


301 Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii a energiei electrice
finali şi a procedurilor specifice

furnizorul are dreptul să solicite


În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor conform operatorului de distribuţie
302 Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii deconectarea clientului final de la
finali şi a procedurilor specifice reţea

Dacă între operatorul de reţea/furnizor şi clientul final apar numai în cazul disputelor apărute
neînţelegeri/dispute şi părţile nu ajung la o înţelegere,
303 acestea în derularea contractului de
se pot adresa ANRE în vederea declanşării procesului reţea/furnizare a energiei electrice
de soluţionare la nivelul acesteia

care după ce şi-a exercitat dreptul


de eligibilitate revine la serviciul
304 Un client casnic universal, nu beneficiază de
preţuri/tarife reglementate

se recalculează consumul de
Atunci când se constată defectarea grupului de măsurare la energie electrică, dar numai dacă
305 un loc de consum defectarea grupului de măsurare a
fost produsă de clientul final

operatorul de măsurare are dreptul


Atunci când se constată defectarea grupului de măsurare la să recalculeze consumul de energie
306 un loc de consum electrică pentru o perioadă
anterioară

Atunci când contractul de reţea este încheiat de furnizor, se asigură printr-un intermediar
307 legătura între clientul final şi operatorul de reţea, privind oarecare
serviciul de reţea
Un client final poate fi încadrat în categoria de client este client casnic situat în mediul
308 vulnerabil dacă: rural
se eliberează pe bază de tarif
309 Certificatul de racordare emis de către operatorul de reţea reglementat.

conţine condiţiile tehnico-


economice de racordare la reţea a
310 Certificatul de racordare emis de către operatorul de reţea unui loc de consum şi/ sau de
producere

Perioada de valabilitate a certificatului de racordare este


311 egală cu 12 luni de la emitere

Emiterea certificatului de racordare de către operatorul de


312 gratuit
reţea se face

313 Numărul şi localizarea punctelor de delimitare între instalaţia de catre utilizator


de racordare şi instalaţia de utilizare se stabilesc

Punctul de delimitare în cazul locuinţelor individuale se


314 întotdeauna la limita de proprietate
stabileşte

Dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei electrice în


amonte de punctul de racordare pentru crearea condiţiilor
315 tehnice necesare racordării, operatorul de reţea solicită, oricărui loc de producere
prin avizul tehnic de racordare, constituirea unei garanţii
financiare în favoarea sa, de către utilizatorul

În situaţia unui loc de producere, utilizatorul are obligaţia se la încheierea contractului de


316 constituie garanţia financiară înscrisă în avizul tehnic de racordare
racordare .

În situaţia unui loc de producere, utilizatorul are obligaţia se anterior încheierii contractului de
317 constituie garanţia financiară înscrisă în avizul tehnic de racordare
racordare

În situaţia unui loc de consum, utilizatorul are obligaţia să anterior încheierii contractului de
318 constituie garanţia financiară racordare

Lucrările de întărire necesare în vederea evacuării în reţea a operatorul de reţea suportă


319 puterii aprobate utilizatorilor se realizează de către integral costurile de realizare a
operatorul de reţea şi acestor lucrări
pe cheltuiala acestuia, în
Lucrările de întărire necesare pentru racordarea unui loc de conformitate
320 cu prevederile legale
consum, se realizează de către operatorul de reţea şi în vigoare.

poate fi folosită ulterior pentru


Instalaţia de racordare realizată, conform contractului de
321 racordarea altor utilizatori, numai
racordare, pentru un utilizator cu acordul acestui utilizator

Instalaţia de racordare realizată, conform contractului de


322 rămâne în patrimoniul utilizatorului
racordare, pentru un utilizator

în termen de maximum 10 zile


323 Pentru utilizatorii clienţi casnici, punerea sub tensiune a calendaristice de la data încheierii
instalaţiilor de utilizare trebuie făcută contractului pentru furnizarea
energiei electrice

Punctul de delimitare în cazul racordării unei zone cu respectarea condiţiei ca


industriale, comerciale sau de servicii comune la reţeaua tensiunea punctului de delimitare
324 electrică de distribuţie să fie egală cu tensiunea instalaţiei
se stabileşte de utilizare

realizată între punctul de racordare


325 Instalatia de racordare este instalaţia electrică la reţeaua electrică de interes
public şi punctul de delimitare

de către oricare operator economic


326 Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare se execută: cu activitate de construcţii montaj

de către un operator economic


327 Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare se execută: atestat de ANRE
în situaţia locurilor de producere
care nu au fost puse sub tensiune,
dacă se modifica numărul şi
puterea grupurilor generatoare,
Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului de reţea
328 chiar dacă nu se depășește puterea
actualizarea avizului tehnic de racordare valabil: aprobată prin avizul tehnic de
racordare şi nu se schimbă
condiţiile tehnico-economice de
racordare la reţea

în situaţia locurilor de producere


care nu au fost puse sub tensiune,
dacă se modifica numărul şi
puterea grupurilor generatoare,
Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului de reţea
329 chiar dacă nu se depășește puterea
actualizarea avizului tehnic de racordare valabil: aprobată prin avizul tehnic de
racordare şi nu se schimbă
condiţiile tehnico-economice de
racordare la reţea

în situaţia dezvoltării din punct de


vedere tehnic şi energetic a
Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului de reţea activităţii utilizatorului la un loc de
330 actualizarea certificatului de racordare: consum şi/ sau de producere,
necesitând un spor de putere faţă
de puterea aprobată

În situaţia racordarii de generatoare la instalaţia de utilizare a


unui loc de consum existent, fără evacuarea de energie nu este obligatorie actualizarea
331 electrică în reţeaua operatorului de reţea, indiferent de dosarului instalaţiei de utilizare
regimul de funcţionare al utilizatorului

În situaţia racordarii de generatoare la instalaţia de utilizare a


unui loc de consum existent, fără evacuarea de energie este obligatorie actualizarea
332 electrică în reţeaua operatorului de reţea, indiferent de dosarului instalaţiei de utilizare
regimul de funcţionare al utilizatorului

Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri obligatoriu operatorului de


instalate de până la 50 MW inclusiv şi cele pentru locuri de
333 distribuţie concesionar din zona
consum cu puteri maxim simultan absorbite de până la 50 respectivă
MW inclusiv, se adresează de către solicitanţi:
Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri
instalate de până la 50 MW inclusiv şi cele pentru locuri de operatorului de distribuţie
334 consum cu puteri maxim simultan absorbite de până la 50 concesionar din zona respectivă
MW inclusiv, se adresează de către solicitanţi:

operatorul de reţea la care a fost


depusă cererea de racordare, chiar
dacă opţiunea scrisă a utilizatorului
335 Avizul tehnic de racordare se emite de către: este pentru o variantă de soluţie de
racordare la reţeaua electrică
deţinută de un alt operator de
reţea

Valabilitatea atestatului emis unui operator economic pentru 2 ani de la data emiterii atestatului
336 proiectarea, executarea şi verificarea instalațiilor electrice sau, după caz, de la data ultimei
este condiţionată de verificarea şi vizarea periodică a vizări a acestuia.
acestuia, la un termen de:

Valabilitatea atestatului emis unui operator economic pentru 2 ani de la data emiterii atestatului
337 proiectarea, executarea şi verificarea instalațiilor electrice sau, după caz, de la data ultimei
este condiţionată de verificarea şi vizarea periodică a vizări a acestuia.
acestuia, la un termen de:

Un electrician autorizat gradul IIA, IIIA sau IVA, poate


desfășura activități de proiectare, în calitate de persoană în instalații electrice cu tensiunea
338 fizică autorizată, fără atestat emis de Autoritatea nominală maximă de 20 kV
competentă:

executare lucrări de vopsire a


elementelor de susţinere a
Operatorii economici pot desfășura fără atestate emise de
339 reţelelor electrice / defrişare
ANRE activități de: pentru culoarul de trecere al liniilor
electrice aeriene.

încercări de echipamente montate


Operatorii economici pot desfășura fără atestate emise de
340 în instalaţii electrice de joasă
ANRE activități de: tensiune

având o putere electrică instalată


de maximum 10 kW şi la o tensiune
În calitate de persoană fizică autorizată, electricianul
341 autorizat nominală mai mică de 1 kV, numai
gradul I poate executa instalaţii electrice interioare dacă deţine un atestat emis de
ANRE
PROMOVABILITATE #DIV/0!
Raspunsuri corecte 0
Raspunsuri incorecte 0
Necompeltat 341

Varianta b Varianta c R. Propriu

Obligaţia unor persoane fizice sau Ansamblul de reguli prin care un terţ îşi
juridice de a consuma energie exercită dreptul de a se racorda şi de a
electrica achiziţionata de pe piaţa folosi, în condiţiile legii, reţelele electrice
de energie electrica in regim de transport şi distribuţie;
concurenţial

doar de natură comercială tehnice şi comerciale

Autoritatea Naţionala de
Reglementare pentru Serviciile Autoritatea domeniul
Naţionala de Reglementare in
Energiei
Publice de Gospodărie Comunala

Respectarea reglementarilor emise si a


Gestiunea patrimoniului public sistemului de preturi si tarife in vigoare in
sectorul energiei electrice

drept de proprietate drept de servitute legală

doar a energiei termice combinată a energiei electrice si termice

Operatorul de Transport si de Operatorul de distribuţie


Sistem

este obligată să asigure accesul la este obligată să asigure accesul la reţea,


reţea numai pentru producători conform reglementărilor autorităţii
de energie electrică din surse competente
regenerabile

Utilizează energie electrică pentru


funcţionarea receptoarelor cumpără energie electrică pentru propriul
electrocasnice din propria consum casnic, excluzând consumul
locuinţa, precum si pentru pentru activităţi comerciale sau
realizarea de activităţi comerciale profesionale
sau prestarea de servicii
cumpăra energie electrica pentru este liber să îşi aleagă furnizorul de
consumul propriu si are dreptul energie electrică de la care cumpără
de a revinde surplusul pe piaţa de energie electrică
energie electrica

Zona adiacenta liniei electrice


aeriene situata la 10 m deasupra zona de protecţie si zona de siguranţa
acesteia

operatorului de distribuţie în executarea


ministerului de resort contractului de concesiune

sustragerea de energie electrică Consum de energie mai mare decât cel


constatată prin hotărâre aferent puterii aprobate prin avizul tehnic
judecătorească definitivă de racordare

neplata facturilor Neplata abonamentului radio-tv

sustragerea de energie electrică constatată


consumarea unei cantităţi de prin hotărâre judecătorească definitivă,
energie mai mare decât cea neplata facturilor sau în alte situaţii
contractată prevăzute de legislaţia în vigoare.

furnizorul este îndreptăţit să solicite unui


clientului final i se va rezilia client final constituirea de garanţii
contractul de furnizare financiare pentru o perioadă de consum
echivalent de maximum un an

energiei electrice şi al energiei termice


doar al energiei termice produse în cogenerare

reţeaua electrica cu tensiunea de reţeaua electrica cu tensiunea de linie


linie nominala strict mai mare de nominala pana la 110 kV inclusiv
110 kV

atât autorizaţii de înfiinţare pentru


numai autorizaţii de înfiinţare realizarea de noi capacităţi energetice de
pentru realizarea de noi capacităţi producere a energiei electrice, cât şi
energetice de producere a licenţe pentru exploatarea comercială a
energiei electrice capacităţilor energetice

ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică


Care întreţine si dezvolta reţeaua de distribuţie şi care răspunde de
electrica de transport al energiei exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este
electrice necesar, de dezvoltarea reţelei de
distribuţie într-o anumită zonă

prin contracte bilaterale, la preţuri


Contracte bilaterale la tarife fixe negociate sau stabilite prin oferte-tip
Ansamblul instalaţiilor ansamblul instalaţiilor electroenergetice
electroenergetice interconectate interconectate prin care se realizează
prin care se realizează numai producerea, transportul, conducerea
transportul şi distribuţia energiei operativă, distribuţia, furnizarea şi
electrice utilizarea energiei electrice

negociate cu solicitantul reglementate de ANRE

Proiectarea instalaţiei electrice a deține adeverință de electrician autorizat


și desfăşoară activităţi de realizare de
unei locuinţe în baza unei instalații electrice într-o formă care nu este
autorizaţii de tip II A prevăzută în regulamentul de autorizare

desfăşoară activităţi de realizare


de instalații electrice, pe cont Proiectarea instalaţiei electrice a unei
propriu, fără a deține adeverință locuinţe în baza unei autorizaţii de tip II A
de electrician autorizat

de către operatorul de distribuţie numai conform reglementărilor emise de


ANRE

De a proiecta şi executa instalaţii


electrice cu orice putere instalată De a proiecta şi executa instalaţii electrice
cu orice putere instalată tehnic realizabilă
tehnic realizabilă şi la o tensiune şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV
nominală maximă de 6 kV

nerespectarea normelor tehnice încălcarea prevederilor legislaţiei muncii


emise de către ANRE;

încălcarea de către participanţii la


piaţa de energie electrică a nerespectarea normelor de prevenire a
reglementărilor tehnice şi/sau incendiilor
comerciale emise de ANRE

Să transmită la ANRE o cerere şi


Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă
documentaţie anexată, din care să atât calificarea cât si experienţa
reiasă doar experienţa practică în profesională în domeniul instalaţiilor
domeniul instalaţiilor electrice electrice

linii electrice de distribuţie a linii electrice de distribuţie a energiei


energiei electrice cu tensiune electrice cu tensiune nominala de 20 kV
nominala de 0,4 kV

retehnologizarea capacităţilor de realizarea de noi capacităţii energetice de


producere, transport şi distribuţie producere a energiei electrice si energiei
a energiei electrice termice in cogenerare
Realizarea de noi capacităţii energetice de
administrarea pieţelor centralizate producere a energiei electrice si energiei
termice in cogenerare

Reabilitarea capacităţilor de Retehnologizarea capacităţilor de


producere, transport şi distribuţie producere, transport şi distribuţie a
a energiei electrice energiei electrice

realizarea de noi capacităţii


energetice de producere a prestarea serviciului de sistem
energiei electrice si energiei
termice in cogenerare

prestarea serviciului de transport realizarea de noi capacităţii energetice de


producere a energiei electrice si energiei
al energiei electrice termice in cogenerare

realizarea centralelor eoliene construirea centralelor fotovaoltaice

Activitatea de instruire
profesională a personalului care
lucrează in instalaţiile electrice din activitatea de furnizare a energiei electrice
cadrul Sistemului Electroenergetic
Naţional

Legitimaţia/Adeverinţa de Legitimaţia/Adeverinţa de electrician


electrician autorizat este declarată autorizat este declarată nulă, într-un ziar
nulă, într-un ziar local şi titularul local şi titularul achită un tarif de emitere
achită o penalitate în cuantum de a duplicatului, conform prevederilor din
200 RON indiferent de gradul şi regulamentul de autorizare
tipul de autorizare

Un document obligatoriu, care trebuie


întocmit corelat cu documenteie
Nerelevant ,,Experienţă profesională" și ,,Pagina de
informaţii anexate cererii de autorizare"

va fi prezentață ANRE pentru a fi vatermenul


fi prezentață ANRE pentru a fi vizată, la
prevăzut, după achitarea în
vizată, la termenul prevăzut, după prealabil a tariful
susținerea în prealabil a unui nou 50% din tariful dede vizare, care reprezintă
acordare a respectivului
examen tip şi grad de autorizare
Autoritatea Naţionala de
Reglementare in domeniul CN Transelectrica SA
Energiei

Autoritatea Naţionala de
Reglementare in domeniul Operatorii de distribuţie concesionari
Energiei

realizarea de noi capacităţii Reviziile si reparaţiile curente efectuate


energetice de transport a energiei asupra capacităţilor energetice
electrice

Retehnologizarea capacităţilor Reviziile si reparaţiile curente efectuate


energetice de producere existente asupra capacităţilor energetice

4 ani 5 ani

ANRE - Autoritatea Naţională de ANRSC - Autoritatea Naţională de


Reglementare în domeniul Reglementare in domeniul Serviciilor
Energiei Comunale

o linie de transport de energie


electrică ce traversează sau trece Ansamblul instalaţiilor si echipamentelor
peste graniţa dintre două state şi prin care se realizează tranzit de energie
care face legătura între sistemele electrica intre doua zone ale sistemului
de transport naţionale ale acelor electroenergetic naţional
state

Ordin al ministrului de resort Ordin al preşedintelui ANRE

prin vizarea la termen de către


ANRE a adeverinței de electrician pe bază de examen
autorizat

ANRE Operatorul de distribuţie local

bunurile utilizate în activitatea de bunurile utilizate în activitatea de furnizare


iluminat public a energiei electrice
activităţile şi serviciile publice de bunurile utilizate în activitatea de furnizare
interes naţional din domeniul a energiei electrice
energiei electrice.
executarea sau folosirea de
instalaţii clandestine în scopul sustragerea de energie electrica
racordării directe la reţea

nerespectarea de către
producători a obligaţiilor de sustragerea de energie electrica
producere şi/sau de ofertare
conform prevederilor legale

modificarea fără drept a Nerespectarea reglementărilor emise de


componentelor instalaţiilor ANRE
energetice

Ministerul de resort ANRE

poate achiziţiona energie este obligat să achiziţioneze energia


electrică doar de pe piaţa electrică la preturi de achiziţie
reglementata reglementate

Ministerul Economiei şi Finanţelor ANRE

asigurarea protecţiei mediului,


prin reducerea emisiilor poluante Promovarea utilizării surselor regenerabile
faţă de producerea separată a
energiei electrice şi termice

Promovarea utilizării energiei Promovarea utilizării surselor regenerabile


vântului

la care acţionar majoritar nu este tuturor operatorilor de distribuţie,


statul român indiferent de acţionarul majoritar

Autorităţii Naţionale de Reglementare în


Ministerului de resort domeniul Energiei

prin hotărâre a ministerului de prin hotărâre a Guvernului


resort

prin reglementări ale ANRE prin hotărâre a ministerului de resort

neplata facturilor Neplata abonamentului radio-tv


Debranşarea consumatorilor rău- Întreruperile programate, pentru
platnici de la relele electrice de executarea lucrărilor de dezvoltare,
distribuţie retehnologizare şi mentenanţă

20 zile calendaristice de la data 30 zile calendaristice de la data depunerii


depunerii documentaţiei documentaţiei complete de către utilizator
complete de către utilizator

Consum de energie mai mare


decât cel aferent puterii aprobate neplata facturilor
prin avizul tehnic de racordare

Consum de energie mai mare decât cel


racordare ilegală la reţeaua de aferent puterii aprobate prin avizul tehnic
distribuţie de racordare

Consum de energie mai mare decât cel


Plata cu întârziere a facturilor aferent puterii aprobate prin avizul tehnic
de racordare

furnizorul desemnat de ANRE


pentru a presta serviciul universal un operator economic ale cărui acţiuni sau
părţi sociale sunt deţinute în totalitate de
de furnizare în condiţii specifice statul român
reglementate;

Energia electrică obţinută prin arderea


energia eoliană combustibililor fosili
Energia electrică obţinută prin Energia electrică obţinută prin arderea
arderea gazelor naturale combustibililor fosili

Contravenţie Abatere

Linia electrica prin care se


transmite energia electrica de la Linia electrica ce leagă un producător de
producător către mai mulţi energie electrica la reţeaua de distribuţie
consumatori

Linia electrica prin care se linia electrică ce leagă un producător şi un


transmite energia electrica de la furnizor de energie electrică, în scopul
producător către mai mulţi alimentării directe a sediilor proprii, a
consumatori filialelor ori a clienţilor eligibili ai acestora

poate fi mai mare de o lună, dar poate fi mai mare de o lună, dar fără a
fără a depăşi 3 luni depăşi 6 luni

pentru locuri de consum cu puteri în cazul sustragerii de energie electrică


absorbite sub 2000 W
nu este obligatorie este obligatorie

ANRE - Autoritatea Naţională de ANRSC - Autoritatea Naţională de


Reglementare în domeniul Reglementare in domeniul Serviciilor
Energiei Comunale

Monitorizează siguranţa in
funcţionare a reţelelor electrice Încasează contravaloarea energiei electrice
de distribuţie, precum si furnizate
indicatorii de performanta ai
serviciului de distribuţie

Monitorizează siguranţa in
funcţionare a reţelelor electrice Încasează contravaloarea energiei electrice
de iluminat public, precum si furnizate
indicatorii de performanta ai
serviciului de iluminat public

exploatează, retehnologizează, exploatează, retehnologizează, reabilitează


reabilitează si dezvolta instalaţiile contorizare a instalaţiile
si dezvolta de măsurare si
transferului de energie spre
din reţelele electrice de distribuţie consumatorii casnici

Orice persoana care deţine, sub Persoana juridică proprietară a reţelelor


orice titlu o reţea electrica de electrice de transport, pe care le
distribuţie si este titulara unei exploatează in baza licenţei pentru
licenţe de distribuţie furnizarea energiei electrice

ierarhizarea surselor de ierarhizarea surselor de alimentare cu


alimentare cu energie electrică energie electrică după capacitatea de a
după puterile instalate dispune rapid de o anumita putere

operatorul de distribuţie care a ANRE


emis avizul

instalaţiile din aval aferente fiecărui punct


dacă există un singur proprietar de delimitare sunt legate electric între ele
prin reţele ale utilizatorului.
Să efectueze construcţii de orice Să efectueze săpături de orice fel in zona
fel in zona de siguranţa a de siguranţa a reţelelor electrice de
instalaţiilor, fara avizul de transport, chiar dacă are acordul
amplasament al operatorului de operatorului de transport si de sistem
transport si de sistem

să efectueze săpături de orice fel sau să


Să cultive cereale pe terenul aflat înfiinţeze plantaţii în zona de siguranţă a
în zona de siguranţă a reţelei reţelelor electrice de transport, fără
electrice de distribuţie acordul operatorului de transport şi de
sistem

să arunce obiecte de orice fel pe


reţelele electrice de transport sau Sa consume energie electrica prin instalaţii
racordate direct la cele ale reţelei electrice
să intervină în orice alt mod de transport
asupra acestora

Să efectueze săpături de orice fel


in zona de siguranţa a reţelelor Sa consume energie electrica prin instalaţii
electrice de transport, chiar dacă racordate direct la cele ale reţelei electrice
au acordul operatorului de de transport
transport si de sistem

li se interzice să limiteze sau să li se permite depozitarea de materiale pe


îngrădească, prin execuţia de culoarul de trecere si in zonele de
împrejmuire, prin construcţii ori protecţie si de siguranţa ale instalaţiilor,
prin orice alt mod, accesul la fara acordul operatorului de reţea, cu
instalaţii al operatorului de condiţia să fie proprietar al terenului
distribuţie

li se interzice să consume energie li seculoarul


permite depozitarea de materiale pe
de trecere si in zonele de
electrica prin instalaţii racordate protecţie si de siguranţa ale instalaţiilor,
direct la cele ale reţelei electrice fara acordul operatorului de reţea, cu
de distribuţie condiţia să fie proprietar al terenului

elaborează normele de aprobă regulamentul privind racordarea


securitatea şi sănătate în muncă utilizatorilor la reţelele electrice de interes
pentru operatorii economici din public
sectorul energiei electrice

elaborează normele de securitate


şi sănătate în muncă pentru aprobă regulamentul privind realizarea
operatorii economici din sectorul reţelei de iluminat public
energiei electrice

Determinarea soluţiilor de racordare a


promovarea utilizării surselor noi utilizatorilor la reţelele electrice de interes
şi regenerabile de energie public
Promovarea utilizării gazelor Determinarea soluţiilor de racordare a
naturale pentru producerea utilizatorilor la reţelele electrice de interes
energiei electrice public

Infracţiune Tentativa de infracţiune

aprobat prin ordin al preşedintelui Elaborat de Ministerul de resort


ANRE

2 utilizatori un utilizator

Proprietate publica a statului Proprietate privata a statului

reţeaua electrică de interes reţeaua electrica de interes naţional si


naţional şi strategic cu tensiunea strategic cu tensiunea de linie nominala
de linie nominală mai mare de cel mult egala cu 110 kV
110 kv

ansamblul de linii prin care se


transmite energie electrică de la o ansamblul de linii electrice destinate
capacitate energetică de conectării unui producător de energie
producere a energiei electrice la electrica de un utilizator al sau
un utilizator

nu este obligatorie pentru o este obligatorie pentru orice loc de


putere ceruta sub 100 kW producere nou

sistemul electroenergetic situat pe


teritoriul naţional; SEN constituie Totalitatea liniilor si staţiilor electrice
infrastructura de bază utilizată în interconectate, indiferent de nivelul de
comun de participanţii la piaţa de tensiune
energie electrică

Da, doar sub aspectul stabilirii preţului de


Nu vânzare e energiei electrice produse

infracţiune contravenţie sau infracţiune, după caz

în termen de 6 luni de la emitere, în termen de 12 luni de la emitere, dacă


dacă nu a fost încheiat contractul nu a fost încheiat contractul de racordare;
de racordare;
Sa stabilească un sistem de
comunicare cu consumatorii de Sa obţină toate vizele, acordurile si
energie electrică ce vor fi atestatele prevăzute de lege pentru
alimentaţi din instalaţiile electrice realizarea obiectivului autorizat
aflate în construcţie

sa stabilească un sistem de Sa solicite autorităţilor locale să asigure,


comunicare cu consumatorii de pe întreaga durata a executării lucrărilor,
energie electrică ce vor fi masurile de protecţie a persoanelor,
alimentaţi din instalaţiile electrice bunurilor si mediului
aflate în construcţie

Ministerului de resort Cancelariei Primului-ministru

zona adiacentă capacităţilor


energetice, extinsă în spaţiu, în zona adiacentă capacităţii energetice,
care se instituie restricţii şi extinsă în spaţiu, în care se introduc
interdicţii în scopul asigurării interdicţii privind regimul construcţiilor,
funcţionării normale şi pentru dar nu şi pentru proprietarii terenurilor din
evitarea punerii în pericol a această zonă
persoanelor, bunurilor şi mediului

zona adiacentă capacităţilor


energetice, extinsă în spaţiu, în zona adiacentă capacităţii energetice,
care se instituie restricţii şi extinsă în spaţiu, în care se introduc
interdicţii în scopul asigurării interdicţii privind regimul construcţiilor,
funcţionării normale şi pentru dar nu şi pentru proprietarii terenurilor din
evitarea punerii în pericol a această zonă
persoanelor, bunurilor şi mediului

centralizat, la limita zonei de


proprietate asupra terenului, in centralizat, la parter sau pe palier
exteriorul construcţiei

patru luni o lună

locurile de consum care se racordează la


utilizatorii de tip distribuitori, reţele electrice de medie sau joasă
indiferent de tensiunea reţelei la tensiune, indiferent de puterea solicitată,
care se racordează dacă soluţia de racordare este unică şi/sau
evidentă
locurile de consum şi/sau de producere
care, prin tipul lor şi caracteristicile
locurile de consum existente echipamentelor instalaţiilor de utilizare
pentru care se solicită un spor de şi/sau al proceselor tehnologice, impun
putere ce poate fi acordat prin necesitatea unei analize pentru stabilirea
instalaţiile de racordare existente, impactului racordării asupra
indiferent de tensiunea reţelei la celorlalţi utilizatori şi stabilireareţelei şi a
măsurilor
care sunt racordate. pentru încadrarea acestui impact în
limitele normate

locurile de consum individuale ale locurile de consum şi/sau de producere


care se racordează la reţele electrice
utilizatorilor de tip clienţi casnici, având tensiunea nominală de 110 kV sau
indiferent de puterea solicitată mai mare;

racordarea la reţelele electrice de calitatea execuţiei instalaţiilor interioare


interes public ale clădirilor civile

calitatea execuţiei instalaţiilor de calitatea execuţiei instalaţiilor interioare


racordare ale clădirilor civile

parcurgerii în prealabil a unei procedurii


înregistrării unei acţiuni în justiţie de mediere la nivelul Ministerului
Economiei

de autoritatea competentă
conform reglementărilor în întotdeauna în justiţie
vigoare

Desfăşurarea de activităţi fără contracte


Desfăşurarea activităţii în baza legale, în vigoare (contract de muncă
unei adeverințe (legitimații) de individual semnat cu un angajator sau
electrician autorizat emisă în contract de prestări servicii, în cazul în care
urmă cu 4 ani este persoană fizică autorizată în condițiile
legii)

Desfăşurarea activităţii în baza Executarea instalaţiei electrice a unei


unei adeverințe (legitimații) de locuinţe în baza unei autorizaţii de
electrician autorizat emisă în tip II B
urmă cu 4 ani

promovării unui concurs de


autorizare, cu număr limitat de unui interviu în faţa unei comisii ANRE
locuri
După caz, proiectare (A)/
executare (B) de instalaţii electrice După caz, proiectare (A)/ executare (B) de
cu putere instalată oricât de mare instalaţii electrice cu putere instalată
este tehnic realizabilă şi la o maximă de 100 kW şi la o tensiune
tensiune nominală mai mică de nominală de cel mult 110 kV
220 kV

5 grade de competenţă (I, II, III, IV 3 grade de competenţă (A, B şi C)


şi V)

De a proiecta şi executa instalaţii


electrice cu orice putere instalată De a proiecta şi executa instalaţii electrice
cu orice putere instalată tehnic realizabilă
tehnic realizabilă şi la o tensiune şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV
nominală mai mică de 1 kV

De a executa instalaţii electrice cu De a proiecta şi executa instalaţii electrice


orice putere instalată tehnic cu orice putere instalată tehnic realizabilă
realizabilă şi la o tensiune şi la o tensiune nominală maximă de 110
nominală maximă de 220 kV kV

B C

Să proiecteze instalaţii electrice în Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în


cazul în care nu deţine o baza unor documentaţii de proiectare
autorizaţie de tip A realizate de alţi electricieni autorizaţi

să execute lucrări, manevre sau Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în


intervenţii sub orice formă în baza unor documentaţii de proiectare
instalaţiile operatorilor de reţea realizate de alţi electricieni autorizaţi

Să racordeze noi puncte de


consum de energie electrică la Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în
instalaţiile electrice, cu aprobarea baza unor documentaţii de proiectare
operatorului de reţea şi în realizate de alţi electricieni autorizaţi
prezenţa acestuia

într-un interviu susţinut in faţa în participarea la un concurs, fiind


unei Comisii ANRE, urmat de necesară obţinerea unui punctaj minim de
rezolvarea unei probleme si o 30 puncte
aplicaţie practică

Trebuie să îndeplinească condiţiile


de calificare si experienţă
profesionale, cumulate, pentru Trebuie sa fi fost autorizaţi în prealabil în
baza Ordinului MIC nr34 din 1999
fiecare tip şi susţin un singur
examen
De executare de instalaţii electrice De proiectare de instalaţii electrice cu
cu orice putere instalată tehnic
realizabilă, la o tensiune nominală orice putere instalată tehnic realizabilă, la
o tensiune nominală maximă de 20 kV
maximă de 220 kV

De tip A (pentru proiectare) şi de De tip U (universal) pentru instalaţii


tip B (pentru executare) de electrice de utilizare
instalaţii electrice

Minim 24 de puncte la chestionar, Minim 12 de puncte la chestionar si 2


pentru gradul I, respectiv minim puncte la aplicaţia numerică, pentru
24 de puncte la chestionar şi 3 gradele I si II, respectiv 15 de puncte la
puncte la aplicaţia numerică chestionar şi 3 puncte la aplicaţia
pentru gradele II, III şi IV numerică pentru gradele III şi IV

De tip A sau B pentru proiectare Nu sunt definite tipuri de autorizare, ci


şi respectiv executare doar grade de autorizare

Avertizarea în scris cu retragerea


Retragerea autorizării acordate pe autorizării acordate la prima abatere
o perioadă de până la doi ani constatată

Are obligaţia de a participa la


recepţia şi la punerea în funcţiune
a instalaţiei electrice de utilizare Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte
proiectată/ executată, chiar dacă de consum, urmând a solicita acordul
nu i se solicită acest lucru de către operatorului de reţea după recepţia la
beneficiarul sau operatorul de terminarea lucrărilor
reţea la care urmează a se racorda
instalaţia electrică de utilizare;

De a participa la recepţia şi la
punerea în funcţiune a instalaţiei
electrice de utilizare proiectată/ De a racorda la SEN noi puncte de consum,
executată, în cazul în care i se urmând a solicita acordul operatorului de
solicită acest lucru de către reţea după recepţia la terminarea
beneficiarul sau operatorul de lucrărilor
reţea la care urmează a se racorda
instalaţia electrică de utilizare

Să semneze documentaţii de
proiectare chiar dacă nu sunt Să execute sau să coordoneze execuţia
realizate de el, astfel încât instalaţiilor electrice de orice putere sau
proprietarul să poată demara cât tensiune tehnic realizabilă
mai repede execuţia instalaţiilor
Să execute instalaţii electrice Să proiecteze instalaţii electrice doar
doar conform gradului si tipului de conform
autorizare şi să respecte normele având în gradului si tipului de autorizare,
vedere că experienţa practică îi
tehnice corespunzătoare tipurilor permite acest lucru
de instalaţii electrice proiectate

Să notifice ANRE data începerii Să proiecteze instalaţii electrice doar


execuţiei unei instalaţii electrice conform gradului si tipului de autorizare,
conform gradului si tipului de având în vedere că experienţa practică îi
autorizare permite acest lucru

orice client ce cumpără energie orice persoană fizică sau juridică ce


electrică de la un trader de cumpără energie electrică pentru consum
energie electrică propriu

orice client ce cumpără energie electrică


orice client casnic de la un trader de energie electrică

echivalente numai în cazul consumatorilor


echivalente; casnici

numai răspunderea numai răspunderea contravenţională,


administrativă, conform conform prevederilor legale în vigoare
prevederilor legale în vigoare

Operatorul economic a executat


lucrări fără să aibă, în proprietate
sau în folosinţă, conform ANRE nu are competenţa de a retrage
prevederilor Regulamentului, Atestatele emise
dotarea tehnică minimală
corespunzătoare tipului de atestat
deţinut

operatorul economic nu îndeplineşte


ANRE nu poate dispune criteriile de bonitate financiară
retragerea atestatelor emise corespunzătoare procedurii aplicabile
Operatorul economic nu a
respectat o măsură de conformare
dispusă de ANRE cu privire la Operatorul economic nu transmite lunar
îndeplinirea unei obligaţii care îi sinteza activităţii desfăşurate
revine în calitate de titular de
atestat;

dacă nu transmite la ANRE, lunar,


o listă a contractelor aferente
lucrărilor de ANRE nu poate dispune retragerea
proiectare/executare/verificare Atestatelor emise
instalaţii electrice, încheiate și/sau
finalizate, în ultimele 12 luni

dacă nu transmite la ANRE, lunar,


o listă a contractelor aferente Dacă gradul de satisfacţie anual al
lucrărilor de beneficiarilor se situează, în ultimii 3 ani
proiectare/executare/verificare consecutivi de valabilitate ai atestatului,
instalaţii electrice, încheiate și/sau sub valorile de referinţă stabilite de ANRE
finalizate, în ultimele 12 luni

Numai la proiectarea şi
executarea de lucrări pe niveluri Numai lade
efectuarea de lucrări de încercări
echipamente electrice
de joasă şi medie tensiune

poliţişti, jandarmi sau poliţişti locali,


reprezentanţii împuterniciţi ai împreună cu sau fără reprezentanţii
autorităţii competente împuterniciţi ai operatorilor de reţea

poliţişti, jandarmi sau poliţişti locali,


reprezentanţii operatorilor de împreună cu sau fără reprezentanţii
reţea împuterniciţi ai operatorilor de reţea

De 5 ani Provizorie, de la 1 la 12 luni

Este permisă pentru instalaţiile Constituie doar abatere


electrice de utilizare

Poate solicita atestat doar pentru


Nu poate solicita ANRE emiterea efectuarea de lucrări de încercări de
unui atestat echipamente electrice

prestează serviciul de distribuţie


doar pentru utilizatorii reţelelor asigură serviciul public de distribuţie a
electrice de distribuţie cu care au energiei electrice doar consumatorilor de
încheiat un contract de furnizare a energie electrică vulnerabili
energiei electrice
ANRE - Autoritatea Naţională de
Reglementare în domeniul CN TRANSELECTRICA SA
Energiei

ofertele de producţie de energie natura surselor de producere a energiei


electrică ale producătorilor electrice
existenţi

tipurile de consumatori racordaţi natura surselor de producere a energiei


la reţelele elcetrice de distribuţie electrice

50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4%

0.1 0.12

pentru mediul rural, în condiţii


normale de vreme, în maximum pentru mediul rural, în condiţii normale de
vreme, în maximum 24 ore
12 ore

În termenul standard de 20 zile În termen de 5 zile lucrătoare


calendaristice

În termen de 10 zile lucrătoare În termen de 5 zile lucrătoare

În reglementările aprobate nu există nici o


În termen de 3 zile lucrătoare prevedere cu privire la acest aspect

maxim 10 ani minim 2 ani

minim 2 ani minim 4 ani


5 ani, cu actualizări anuale 7 ani, cu actualizări anuale

ANRE, în calitate de administrator al


Operatorii de distribuţie Codului tehnic al reţelelor electrice de
distribuţie (Codul RED)

Aprobarea tarifelor de distribuţie a


Dispecerizarea energiei electrice energiei electrice, stabilite în funcţie de
la nivel naţional structura cheltuielilor

Asigurarea tranzitării energiei Aprobarea tarifelor de distribuţie a


electrice prin reţelele sale, la energiei electrice, stabilite în funcţie de
cererea şi cu informarea OTS, în structura cheltuielilor
anumite cazuri

Aprobarea tarifelor de distribuţie Dispecerizarea energiei electrice la nivel


a energiei electrice, stabilite în naţional
funcţie de structura cheltuielilor

Stabilirea responsabilităţilor şi
obligaţiilor operatorilor de Stabilirea unui set de reguli şi norme în
distribuţie şi ale tuturor vederea asigurării iluminatului public
utilizatorilor reţelelor electrice de
distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi Stabilirea unui set de reguli şi norme în


norme în vederea asigurării vederea asigurării accesului utilizatorilor la
accesului utilizatorilor la reţelele reţelele electrice de transport
electrice de transport

Stabilirea cerinţelor tehnice Stabilirea Standardului de performanţă


pentru racordarea utilizatorilor la pentru serviciul de distribuţie a energiei
reţelele electrice de distribuţie electrice

Stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor


Stabilirea unui set de reguli şi informaţionale dintre operatorii de
norme în vederea asigurării distribuţie şi operatorul de transport şi de
iluminatului public sistem şi utilizatorii reţelelor electrice de
distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi


norme în vederea asigurării Stabilirea unui set de reguli şi norme în
accesului utilizatorilor la reţelele vederea asigurării iluminatului public
electrice de transport
maximum 30 zile calendaristice maximum 10 zile calendaristice

Obligaţia ca în termen de
maximum 10 zile calendaristice de
la primirea unei solicitări de Asigurarea integrală, din surse proprii de
contractare a serviciului de producere a energiei electrice
distribuţie din partea unui titular corespunzătoare pierderilor tehnice din
de licenţă sau consumator reţele
racordat la RED, să facă o ofertă şi
în cazul acceptării acesteia, să
încheie contractul

Administrarea informaţiilor Administrarea informaţiilor necesare


necesare pentru funcţionarea şi pentru funcţionarea şi dezvoltarea reţelei
dezvoltarea RED de iliminat public

Administrarea informaţiilor Asigurarea integrală, din surse proprii de


necesare pentru funcţionarea şi producere a energiei electrice, cantitatea
dezvoltarea reţelei de iliminat corespunzătoare pierderilor tehnice din
public reţele

De a stabili şi a impune regulile şi


cerinţele minime de ordin tehnic De a promova si impune regulile şi
pentru operatorii de distribuţie cerinţele de ordin tehnic minimale pentru
(OD) şi utilizatorii RED în vederea o funcţionare sigură, stabilă şi economică
realizării unei funcţionări sigure, a reţelelor electrice de transport în
stabile şi economice a acestor beneficiul tuturor utilizatorilor acestora
reţele

Evenimente accidentale determinate de


Forţă majoră angajaţii operatorului de distribuţie

funcţionare anormală a RED determinată


Evenimente accidentale de către OTS, în condiţiile în care OD a luat
determinate de angajaţii toate măsurile pentru limitarea efectelor
operatorului de distribuţie cauzei care a determină funcţionarea
anormală
funcţionare anormală a RED
determinată de către OTS, în în cazul întreruperilor în alimentarea cu
condiţiile în care OD a luat toate energie electrică pentru efectuarea de
măsurile pentru limitarea revizii
efectelor cauzei care a determină
funcţionarea anormală

în cazul întreruperilor în
alimentarea cu energie electrică
pentru efectuarea de revizii în în situaţii de forţă majoră
instalaţiile operatorului de
distribuţie

prin regimul lor de funcţionare să


nu introducă perturbaţii
inacceptabile, conform să aibă contracte de furnizarea a energiei
normativelor în vigoare, care să electrice încheiate cu operatorul de
afecteze funcţionarea RED sau distribuţie
alimentarea altor utilizatori RED
din zonă

să contracteze serviciul de să aibă contracte de furnizarea a energiei


distribuţie direct cu operatorul de electrice încheiate cu operatorul de
distribuţie distribuţie

să aibă instalaţii electrice care


să aibă contracte de furnizare a funcţionează la tensiunea nominală
energiei electrice încheiate cu alternativă în gama 20 kV - 400 kV şi la
operatorul de distribuţie frecvenţa de 50 Hz

Debranşarea consumatorilor rău-platnici


calitatea tehnică a energiei de la reţelele electrice de distribuţie
electrice distribuite

Debranşarea consumatorilor rău-platnici


Furnizarea energiei electrice de la reţelele electrice de distribuţie

Debranşarea consumatorilor rău-platnici


Furnizarea energiei electrice de la reţelele electrice de distribuţie

Întreruperile programate, ca urmare a


Furnizarea energiei electrice lucrărilor planificate de exploatare şi
mentenanţă

reclamaţiile utilizatorilor privind Furnizarea energiei electrice


calitatea curbei de tensiune

reclamaţiile utilizatorilor privind Furnizarea energiei electrice


calitatea curbei de tensiune
Debranşarea consumatorilor rău- Evenimentele accidentale produse de terţi
platnici de la relele electrice de asupra reţelelor electrice din patrimoniul
distribuţie public

Debranşarea consumatorilor rău- Întreruperile programate, ca urmare a


platnici de la relele electrice de lucrărilor planificate de exploatare şi
distribuţie mentenanţă

continuitatea alimentării cu Debranşarea consumatorilor rău-platnici


energie electrică a utilizatorilor de la relele electrice de distribuţie

24 de ore înainte de data stabilită 72 ore înainte de data stabilită pentru


pentru începerea lucrărilor. începerea lucrărilor.

30 zile calendaristice în cazul 20 zile calendaristice în cazul racordării la


racordării la medie tensiune joasă tensiune

20 zile calendaristice în cazul 10 zile calendaristice în cazul racordării la


racordării la joasă tensiune joasă tensiune

da, dar numai după punerea sub tensiune


da a instalaţiei de utilizare

7 zile consecutive 10 zile consecutive

criteriul pierderilor minime de criteriul stabilităţii termice si dinamice în


energie regim de scurtcircuit

criteriul economic si criteriul criteriul cheltuielilor de exploatare


stabilităţii termice în regim de minime
durata

în anumite cazuri se poate pentru unul sau mai multe locuri de


încheia un singur contract de consum, în funcţie de opţiunea clientului
furnizare pentru mai multe locuri final
de consum
pentru unul sau mai multe locuri întotdeauna, pentru un singur loc de
de consum, în funcţie de opţiunea consum
clientului final

frecvenţa, forma undei de


tensiune, respectiv conţinut de accesul la reţelele de interes public
armonici
accesul la reţelele de interes metodologia de stabilire a tarifelor
public

minimum 3 luni si maximum 6 luni minimum 6 luni

operatorul de reţea şi clientul producător şi clientul final


final, în anumite situaţii

producător şi clientul final furnizor şi clientul final

manevrele ce se executa si realizarea conducerii operaţionale prin


eventualele despăgubiri ce se pot dispecer
acorda in cazul unui incident

condiţiile de exploatare şi contractarea energiei electrice


întreţinere reciprocă a instalaţiilor

operator de reţea si consumator furnizor si producător

pot fi utilizate la decontarea nu pot fi utilizate la decontarea energiei


energiei electrice cu furnizorul, în electrice cu furnizorul
anumite situaţii, condiţionat

dacă este consumator sezonier, nu este obligat să prezinte prognoze orare de


este obligat să prezinte prognoze consum furnizorului cu care are relaţii
orare de consum furnizorului cu contractuale, numai dacă are un consum
care are relaţii contractuale anual de energie mai mare de 100 GWh

100 kW 200 kW
cu un preaviz de cel puţin 5 zile
lucrătoare, în cazul clienţilor fără preaviz
noncasnici

fără preaviz cu un preaviz de cel puţin10 zile

pe baza prevederilor contractului fără încheierea contractului de furnizare în


de utilizare a reţelei de situaţiile reglementate în mod distinct de
transport/distribuţie către autoritatea competentă.

fără încheierea contractului de pe baza prevederilor contractului de


furnizare, pe bază de negocieri utilizare a reţelei de transport/distribuţie

clienţi finali noncasnici terţiari

terţiari industriali

ansamblul format din contor şi


transformatoarele de măsurare
aferente acestuia, precum şi toate
elementele intermediare care doar transformatorul de măsurare
constituie circuitele de măsurare a
energiei electrice, inclusiv
elementele de securizare

întotdeauna ca punctul unei


reţele electrice în care se află întotdeauna ca punctul fizic în care este
instalat grupul de măsurare a racordat un utilizator
energiei electrice tranzitate

punct al unei reţele electrice unde


se află instalat grupul de măsurare punct fizic din reţeaua electrica la care se
racordează un utilizator
a energiei electrice

traderilor de energie electrică şi furnizorilor şi operatorilor de reţea


clienţilor acestora
tranzacţiilor de pe piaţa angro de traderilor de energie electrică şi clienţilor
energie electrica acestora
sub 5 % din tensiunea de sub 10 % din tensiunea de referinţă
referinţă

prin poştă, cu confirmare de prin intermediul autorităţilor locale


primire

prin intermediul autorităţilor numai telefonic


locale

obligaţia de a reface instalaţia de sancţiune prin amendă contravenţională


racordare
rezilierea contractului de furnizare sancţiune prin amendă contravenţională
a energiei electrice
angajamentul operatorului de aprobarea de către operatorul de reţea a
reţea de a realiza instalaţia de racordării utiizatorului în anumite condiţii.
racordare a utilizatorului;

oferta operatorului de reţea la


cererea de racordare a acceptul operatorului de reţea pentru
solicitantului; utilizarea reţelei în anumite condiţii

numai pentru un anumit titular al pentru ori ce titular al locului de


locului de producere/consum producere/consum respectiv

pentru ori ce titular al locului de pe o perioadă de timp nelimitată


producere/consum respectiv

numai dacă la locul de consum numai dacă puterea solicitată pentru a fi


respectiv se va consuma energie consumată din reţea este de cel puţin
electrică o perioadă de timp mai 100 kW
mare de 6 luni

operatorul de reţea
furnizor

se pot trimite prin poştă; se trimit obligatoriu prin poştă

se trimit obligatoriu prin poştă se depun numai la registratura


operatorului de reţea.

un operator de distribuţie
orice deţinător de reţea

un furnizor orice deţinător de reţea


datele tehnice si energetice caracteristice
locului de consum al utilizatorului,
contractul încheiat cu un furnizor conform reglementărilor în vigoare la data
de energie electrică depunerii cererii de racordare, aprobate
de autoritatea competentă;

autorizaţia de construire a
obiectivului pentru care se contractul încheiat cu un furnizor de
organizează şantierul, în termen energie electrică
de valabilitate, in copie;

categoria de utilizator din care puterea instalata a echipamentelor


face parte solicitantul utilizatorului

face parte din instalaţia de racordare


face parte din instalaţia de numai în cazurile de excepţie, când
racordare; punctul de măsurare este diferit de
punctul de delimitare;

pe bază de contract încheiat de către


de către un furnizor de energie operatorul de reţea cu un operator
electrică economic atestat în condiţiile legii

de către utilizator de către un furnizor de energie electrică

dacă a fost una (oricare) dintre dacă prevede o instalaţie de racordare cu


soluţiile prevăzute şi avizate din costuri minime pentru utilizator.
studiul de soluţie

nu sunt respectate normele tehnice


utilizatorul nu este de acord cu privind
delimitarea zonelor de protecţie şi
soluţia stabilită de operatorul de de siguranţă aferente capacităţilor
reţea energetice.

racordarea afectează siguranţa


SEN, prin nerespectarea normelor utilizatorul nu a încheiat contract de
tehnice şi a standardelor de furnizare
performanţă prevăzute în
reglementările tehnice în vigoare

la solicitarea utilizatorului, este


obligatorie pentru operatorul de nu este prevăzută de legislaţia în vigoare.
reţea;
de către toţi operatorii de
distribuţie, dar numai în cazul de către operatorii de distribuţie
unor puteri aprobate de peste concesionari, dar numai în anumite cazuri
1MW

de către toţi operatorii de


distribuţie, cu excepţia de către toţi operatorii de distribuţie, dar
operatorilor de distribuţie numai în cazul racordării unor producători
concesionari

actul de proprietate sau orice alt înscris


care atestă dreptul de folosinţă asupra
contractul încheiet cu un furnizor terenului, incintei ori clădirii în care se
de energie electrică constituie locul de producere sau de
consum pentru care se solicită racordarea,
în copie.

autorizaţia de construire a contractul încheiet cu un furnizor de


obiectivului, în copie; energie electrică

Avizat de către operatorul de reţea,


Avizat de ANRE anterior depunerii cererii

prin împuternicit, în numele şi pe seama


prin intermediul operatorului solicitantului, care poate fi un proiectant
pieţei de energie electrica de specialitate

prin furnizorul de energie


electrică în numele şi pe seama prin intermediul oricărui producător de
solicitantului, pentru locurile de energie electrică
consum aferente clienţilor casnici

trei luni nouă luni

pentru o perioadă de timp,


aprobată de autorităţile
competente, în scopul construirii, de către un producător
reparării sau amenajării unor
obiective
în mod repetat, pentru o anumită
perioadă de timp, la acelaşi loc de
de către un producător consum.

poate avea mai multe locuri de poate avea mai multe locuri de consum,
consum în aceeaşi incintă sau dar numai în incinte sau zone diferite;
zonă;

poate avea mai multe locuri de nu poate avea mai multe locuri de
consum, dar numai în incinte sau consum.
zone diferite;

pe parcursul executării instalaţiei la terminarea instalaţiei de utilizare,


de utilizare care urmează să fie înainte de punerea ei sub tensiune.
racordată la reţeaua electrică;

două luni; patru luni.

orice proiectant de specialitate (societate


operatorul de reţea comercială atestată pentru activităţi de
proiectare)

locurile de consum şi/sau de


producere care se racordează la utilizatorii de tip distribuitori, indiferent
reţele electrice având tensiunea de tensiunea reţelei la care se racordează
nominală de 110 kV sau mai
mare;

locurile de consum care se


racordează la reţele electrice de locurile de consum şi/sau de producere
medie sau joasă tensiune, care se racordează la reţele electrice
indiferent de puterea solicitată, având tensiunea nominală de 110 kV sau
dacă soluţia de racordare este mai mare;
unică şi/sau evidentă

locurile de consum şi/sau de


producere care se racordează la locurile de consum individuale ale
reţele electrice având tensiunea utilizatorilor de tip clienţi casnici,
nominală de 110 kV sau mai indiferent de puterea solicitată
mare;
locurile de consum şi/sau de producere
care, prin tipul lor şi caracteristicile
echipamentelor instalaţiilor de utilizare
utilizatorii de tip distribuitori, şi/sau al proceselor tehnologice, impun
indiferent de tensiunea reţelei la necesitatea unei analize pentru stabilirea
care se racordează impactului racordării asupra reţelei şi a
celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor
pentru încadrarea acestui impact în
limitele normate

locurile de consum individuale ale


utilizatorilor de tip clienţi casnici, utilizatorii cu o putere de peste 25 kVA
indiferent de puterea solicitată

utilizatorii de tip distribuitori,


indiferent de tensiunea reţelei la utilizatorii cu o putere de peste 25 kVA
care se racordează

locurile de consum şi/sau de


producere care, prin tipul lor şi
caracteristicile echipamentelor
instalaţiilor de utilizare şi/sau al locurile de consum care se racordează la
proceselor tehnologice, impun reţele electrice de medie sau joasă
necesitatea unei analize pentru tensiune, indiferent de puterea solicitată,
stabilirea impactului racordării dacă soluţia de racordare este unică şi/sau
asupra reţelei şi a celorlalţi evidentă
utilizatori şi stabilirea măsurilor
pentru încadrarea acestui impact
în limitele normate

locurile de consum care se


racordează la reţele electrice de locurile de consum şi/sau de producere
medie sau joasă tensiune, care se racordează la reţele electrice
indiferent de puterea solicitată, având tensiunea nominală de 110 kV sau
dacă soluţia de racordare este mai mare;
unică şi/sau evidentă

locurile de consum care se


racordează la reţele electrice de locurile de consum având puterea maximă
medie sau joasă tensiune, simultană absorbită mai mică de 30 kVA,
indiferent de puterea solicitată, indiferent de categoria din care fac parte
dacă soluţia de racordare este din punct de vedere al activităţii lor
unică şi/sau evidentă
racordarea utilizatorilor racordaţi racordarea locurilor de consum şi/sau de
la medie tensiune care deţin în producere pe barele de medie tensiune
patrimoniu receptoare cu puteri sau 110 kV ale staţiilor de transformare
totale de peste 30 kVA ale operatorului de transport şi de sistem

racordarea utilizatorilor racordaţi


la medie tensiune care deţin în racordarea utilizatorilor reţeaua de medie
patrimoniu receptoare cu puteri tensiune
totale de peste 30 kVA

de ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului

15 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare

CN Transelectrica SA ANRE

autoritatea competentă CN Transelectrica SA

clienţilor casnici care nu şi-au clienţilor noncasnici care au dreptul la


exercitat dreptul de eligibilitate serviciul universal, în anumite situaţii

clienţilor finali noncasnici care nu şi-au


clienţilor noncasnici care nu au exercitat dreptul de eligibilitate şi care
dreptul la serviciul universal, în îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţie
anumite situaţii pentru serviciu universal

condiţionat, pe baza mai multor


contracte de furnizare încheiate pe baza mai multor contracte de furnizare
cu furnizori diferiţi, dacă puterea încheiate cu furnizori diferiţi, indiferent de
aprobată este mai mare de 10 puterea aprobată
MW

pe baza mai multor contracte de condiţionat, pe baza mai multor contracte


furnizare încheiate cu furnizori de furnizare încheiate cu furnizori diferiţi,
diferiţi, indiferent de puterea dacă puterea aprobată este mai mare de
aprobată 1 MW

între clientul final şi producător pentru o perioadă nedeterminată

pentru o perioadă nedeterminată, dar


între clientul final şi producător numai în cazul reţelei de transport
10 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare

rămân în vigoare până la rămân în vigoare până la incheierea unui


incheierea unui act adiţional nou contract

pot să opteze pentru orice sunt obligaţi să achite facturile pentru


modalitate de plată pe care energia electrică la una din casieriile
furnizorul o pune la dispoziţie furnizorului

trebuie să se încheie întotdeauna este obligatorie separarea instalaţiilor de


două contracte de furnizare utilizare

operatorul de reţea are dreptul să clientul final poate fi deconectat numai


întrerupă alimentarea cu energie după o decizie a ANRE pentru cazul
electrică a locului de consum respectiv

clientul final poate fi deconectat se reziliază contractul de furnizare a


numai după o decizie a ANRE energiei electrice
pentru cazul respectiv

în cazul neînţelegerilor precontractuale şi


numai în cazul neînţelegerilor a reclamaţiilor/disputelor apărute în
precontractuale derularea contractului de reţea/furnizare a
energiei electrice

nu poate încheia contract de furnizare a


beneficiază întotdeauna de energiei electrice decât cu furnizorul de
preţuri/tarife reglementate ultimă instanţă

se recalculează consumul de operatorul de măsurare Înlocuieşte grupul


energie electrică, întotdeauna, în de măsurare defect, de regulă pe
sistem paușal cheltuiala sa

se recalculează consumul de
energie electrică numai dacă operatorul de măsurare Înlocuieşte grupul
de măsurare defect, întotdeauna, pe
defectarea grupului de măsurare cheltuiala sa
a fost produsă de clientul final

se asigură prin furnizorul de se asigură prin furnizor


ultimă instanţă

este client casnic cu venituri este client industrial cu un consum mai


reduse mic de 1000kWh/ lună
conţine condiţiile tehnico- stabileşte condiţii tehnice de utilizare a
economice de racordare la reţea a reţelei după punerea sub tensiune a
unui loc de consum şi/ sau de instalaţiei de utilizare.
producere

certifică îndeplinirea condiţiilor de


racordare la reţea prevăzute într- se eliberează pe bază de tarif reglementat.
un aviz tehnic de racordare valabil

cu durata de existenţă a
instalaţiilor de utilizare de la locul cu durata pânădelaracordare
incheierea contractului
de consum şi/ sau de producere.

pe bază de tarife reglementate la cererea scrisă a utilizatorului.

de comun acord de catre


operatorul de reţea şi utilizator, cu de catre operatorul de reţea
respectarea prevederilor legale în
vigoare

întotdeauna pe proprietatea întotdeauna la bornele de ieşire din grupul


utilizatorului, în exteriorul de măsurare
locuinţei

unui loc de consum şi/sau de producere


nou sau care se dezvoltă, cu o putere
oricărui loc de consum aprobată totală pentru consum/evacuare
mai mare de 1 MW

în cel mult 3 luni de la data conform prevederilor din contractul de


emiterii avizului tehnic de racordare
racordare

conform prevederilor din la încheierea contractului de racordare


contractul de racordare

în cel mult 3 luni de la data în termenul prevăzut în contractul de


emiterii avizului tehnic de racordare.
racordare

titularul avizului tehnic de


racordare pentru un loc de titularul avizului tehnic de racordare
producere sau un loc de consum pentru un loc de consum contribuie la
şi de producere contribuie la suportarea costurilor de realizare a acestor
suportarea costurilor de realizare lucrări, cu o cotă inclusă în tariful de
a acestor lucrări, cu o cotă inclusă racordare .
în tariful de racordare .
titularul avizului tehnic de
racordare pentru un loc de titularul avizului tehnic de racordare
producere sau un loc de consum pentru un loc de consum contribuie la
şi de producere contribuie la suportarea costurilor de realizare a acestor
suportarea costurilor de realizare lucrări, cu o cotă inclusă în tariful de
a acestor lucrări, cu o cotă inclusă racordare .
în tariful de racordare .

rămâne în patrimoniul poate fi folosită ulterior pentru racordarea


utilizatorului altor utilizatori, în condiţii reglementate

poate fi folosită ulterior pentru racordarea


rămâne în patrimoniul altor utilizatori, numai cu acordul acestui
operatorului de reţea utilizator

în termen de maximum 10 zile în termen de maximum 10 zile


calendaristice de la data depunerii calendaristice de la data recepţiei
de către utilizator, la operatorul de instalaţiei de racordare de către operatorul
reţea, a dosarului instalaţiei de de reţea
utilizare

cu respectarea condiţiei ca
tensiunea punctului de delimitare conform opţiunii dezvoltatorului
să fie egală cu tensiunea punctului
de racordare

din aval de punctul de delimitare din amonte de punctul de racordare

de către un constructor atestat,


numai după încheierea cu inainte de încheierea contractului de
operatorul de reţea a contractului execuţie
de execuţie

de către un constructor atestat,


numai după încheierea de către inainte de încheierea contractului de
acesta a contractului de execuţie execuţie
cu utilizatorul
în cazul schimbării titularului
locului de consum şi/ sau de
producere prin preluarea la expirerea perioadei de valabilitate
obiectivului de la locul de consum
şi/ sau de producere respectiv
prin cumpărare, moştenire etc.

la expirerea perioadei de la schimbarea denumirii utilizatorului


valabilitate

în cazul schimbării titularului


locului de consum şi/ sau de
producere prin preluarea la schimbarea denumirii utilizatorului
obiectivului de la locul de consum
şi/ sau de producere respectiv
prin cumpărare, moştenire etc.

operatorul de reţea poate impune


condiţia ca utilizatorul să solicite
actualizarea certificatului de utilizatorul trebuie sa solicite emiterea
unui nou aviz tehnic de racordare
racordare, daca constată că este deoarece apare un loc de producere nou,
necesar să includă în certificatul a cărui racordare la reţea trebuie aprobata
de racordare condiţii suplimentare de către operatorul de reţea
legate de racordarea
generatoarelor

utilizatorul trebuie sa solicite emiterea


operatorul de reţea nu poate unui nou aviz tehnic de racordare
impune condiţia ca utilizatorul să deoarece apare un loc de producere nou,
solicite actualizarea certificatului a cărui racordare la reţea trebuie aprobata
de racordare de către operatorul de reţea

unui operator de distribuţie care deţine în


operatorului de transport şi de apropierea locului de producere sau de
sistem consum o reţea electrică de distribuţie
operatorului de transport şi de obligatoriu unui operator de distribuţie
sistem care deţine licenţă de distribuţie

operatorul de reţea care a elaborat fişa


operatorul de reţea la reţeaua sau studiul de solutie, chiar dacă opţiunea
căruia se racordează instalaţiile
utilizatorului, conform soluţiei de variantă dea soluţie
scrisă utilizatorului este pentru o
de racordare la reţeaua
racordare stabilite prin fişa sau electrică deţinută de un alt operator de
studiul de solutie reţea

3 ani de la data emiterii atestatului sau,


5 ani de la data emiterii după caz, de la data ultimei vizări a
atestatului acestuia.

3 ani de la data emiterii


atestatului sau, după caz, de la 5 ani de la data ultimei vizări a acestuia.
data ultimei vizări a acestuia.

în instalaţii electrice interioare având o


în instalații electrice interioare cu putere
tensiunea nominală mai mică de 1 kW şi laelectrică instalată de maximum 30
o tensiune nominală mai mică de
kV, indiferent de puterea instalată 1 kV

încercări de echipamente montate proiectare, executare şi verificare de


în instalaţii electrice de joasă instalaţii electrice de joasă tensiune
tensiune

proiectare, executare şi verificare


instalaţii electrice de curenţi slabi proiectare, executare şi verificare de
aferente clădirilor civile şi instalaţii electrice de joasă tensiune
industriale;

având o putere electrică instalată având o putere electrică instalată de


de maximum 20 kW şi la o maximum 10 kW şi la o tensiune nominală
tensiune nominală mai mică de 1 mai mică de 1 kV, fără a deţine un
kV, numai dacă deţine un atestat atestat emis de ANRE
emis de ANRE
Verificare