Sunteți pe pagina 1din 27

Unitatea de învăţare 8:

Salutare, primavara !

Compe- Activităţi integrate/pe discipline; Detalii de


Ziua tenţe Resurse Evaluare
organizarea colectivului de elevi conţinut
specifice
Vineri  citire în ritm propriu, cu adaptarea
8 intonaţiei impusă de semnele de
martie punctuaţie;
 citire selectivă în funcţie de  Textul liric.
anumite repere; Materiale:
Înţelegerea manual,
Lb. rom.  identificarea titlului, autorului, a mesajului
1.3, 3.1, numărului de strofe şi versuri, poeziei Procedurale:
3.2, 3.4, precizarea timpului şi locului citire explicativă, Observarea
4.1, 4.5 acţiunii; explicarea folosirii conversaţia, sistematică
semnelor de punctuație; explicaţia,
EC – 1.2;  explicarea cuvintelor noi şi Text-suport: Aprecieri
exerciţiul,
2.2 introducerea acestora în Rapsodii de Organizare: globale şi
vocabularul elevilor; primăvară, de activitate frontală, individuale
ŞN – 1.2  exprimarea unor opinii, atitudini,
George pe grupe
observaţii prezentarea mesajului activitat
poeziei; Topârceanu
Pag.20 individuală
 exerciţii de sinonimie, antonimie,
paronimie;
 exerciţii de formulare de ȋntrebări
şi oferire de răspunsuri
Mate-  Desenarea unor unghiuri Materiale: Observarea
matică  Notarea şi citirea unghiurilor Unghiul manual, caiet, sistematică
1.1. Procedurale:
 Exerciţii de citire a unghiurilor şi
1.2. conversaţia, Aprecieri
3.1. de recunoaştere a laturilor, a Pag.26 explicaţia, globale şi
3.2. vârfului exerciţiul individuale
 Cunoaşterea principalelor Organizare:
unghiuri activitate frontală,
 Compararea unor unghiuri prin individuală
suprapunere

1
 discuţii pe tema dimensiunii 
magneţilor si a importanţei lor   Materiale :
pentru om; manual, caiet,
 identificarea caracteristiclor  laptop, 
Ştiinţe   Procedurale :
ale magneţilor; Magneţi. conversaţia,
Utilizări ale Observarea
naturii  discuţii despre busolă şi utilizarea explicaţia, sistematică
1.2. ei;
magneţilor. exerciţiul
2.1. Busola Organizare: 
 rezolvarea unor exerciţii legate de Aprecieri
2.2. magnetică activitate frontală, globale şi
2.4. magneţi individuală,  în  individuale
echipă
 explicarea unor curiozităţi; pp.13-17
 exerciţii de alegere a răspunsului 
corect;
 completarea unor tabele
 experimente

Ed. fizică 

 Alcătuire de propoziţii cu expresii Materiale: Observarea


Lb.rom. date caiet, manual sistematică
1.3, 3.1, Text-suport: Procedurale:
 Adăugarea unor adjective la
3.2, 3.4, Rapsodii de conversaţia,
anumite substantive explicaţia,
4.1, 4.5 primăvară, de
 Realizarea unui desen sugerat de exerciţiul, Aprecieri
George
EC – 1.2; anumite versuri (ex.6 /pag.21) Organizare: globale şi
Topârceanu activitate frontală,
2.2  Joc de rol: Toporaşul şi ghiocelul Pag.21 individuale
individuală, în
ŞN – 1.2 echipă

2
 lectură activă, cu creionul în
mână, citirea individuală, în gând, a
textului; Materiale:
 stabilirea sensului cuvintelor și a Fişe de lucru
În lumea expresiilor din text prin raportare la Procedurale:
cărţilor contextul în care apar şi conversaţia, Observarea
1.1.; 1.2. confruntarea cu sensurile oferite de sistematică
Ţestoasa Ţest explicaţia,
1.3.; 1.5. dicţionar; învăţarea prin
 formularea de întrebări și Aprecieri
2.1.; 2.2. pp.40-41 descoperire,
răspunsuri ce vizează informaţiile globale şi
2.4.; exerciţiul, jocul. individuale
esenţiale sau de detaliu desprinse
din textul citit; Organizare:
 citirea selectivă a textului pe activitate frontală,
baza unor repere date de învățător; individuală

 Citirea unui fragment din Materiale:


manual, caiet,
Ed. “Cenuşăreasa” Procedurale:
civică  Discuţii ȋn legătură cu Observarea
Luni Bunătate şi explicaţia,
1.1. comportarea celor două surori şi a sistematică
11 răutate demonstraţia
martie 1.2.;1.3. mamei vitrege faţă de sora lor exerciţiul,
2.3.;3.1. Aprecieri
vitregă Organizare:
3.2.; pp.12-13 globale şi
 Povestirea unor ȋntâmplări trăită activitate frontală,
*3.3 individuale
individual
de fiecare copil, din care să reiasă
bunătatea
Materiale:
Arte Aţă, acuarele,
Obţinerea de foaie de desen
vizuale şi forme cu Procedurale: Expunerea
abilităţi -se explică modul de realizare a ajutorul sforii conversaţia, lucrărilor
practice unei forme folosind o sfoară ȋnmuiate ȋn explicaţia,
1.1. muiată ȋn culoare culoare exerciţiul, Aprecieri
1.3. -se demonstrează modul de demonstraţia globale şi
2.2. realizare al formei Pag.21 Organizare: individuale
2.4. activitate frontală,
individuală

3
 Joc: Caută și găsește! – citirea
selectivă a textului, pe baza unor
repere date de învățător (enunțuri
din text în care se regăsesc semne
de punctuație);
Marţi,  explicarea folosirii semnelor de
12
martie Lb.rom. punctuație în scrierea unor Materiale:
enunțuri; manual, Observarea
3.1; 3.5; sistematică
 citirea enunțurilor, cu intonația Semnele de Procedurale:
4.1; 
impusă de semnele de punctuație; punctuaţie conversaţia
AVAP –  completarea unor propoziţii explicaţia, Aprecieri
2.5 lacunare cu semnele de punctuație Pag.21 exerciţiul, globale şi
potrivite; Organizare: individuale
 scrierea unor enunţuri în care se
activitate frontală,
individuală,
folosesc semnele de punctuație;
 utilizarea corectă a semnelor de
punctuație într-un text dialogat;
completarea semnelor de punctuație
adecvate într-un text fără punctuație
și discutarea rezultatelor;
Materiale:
manual, caiet,
 denumirea poligonului Procedurale:
Mate- Poligoane. Observarea
 ȋnvăţarea notării unui poligon explicaţia,
matică Pătrat, sistematică
3.1.  laturile unui poligon demonstraţia
3.2 dreptunghi,
 vârfurile poligonului exerciţiul,
triunghi Aprecieri
 citirea unghiurilor unui polygon problematizare globale şi
 asemănări şi deosebiri ȋntre pătrat, Organizare:
Pag.27 individuale
activitate frontală,
dreptunghi şi triunghi individuală

Lb.
engleză

4
Cântec: Căldăruşa plină
reproducerea în grup a cântecelor 
Muzică însuşite intuitiv, respectând   Materiale :
şi sincronizarea; laptop, CD
mişcare  dialog între grupe, sugerat de 
 Procedurale :
1.3, 2.1 textul cântecului; Înălţimea  conversaţia, Observarea
2.2, 3.1  însusirea cântecelor pe traseul:  sistematică
sunetelor  explicaţia,
3.2 colectiv – grupuri mici –  muzicale demonstratia,
individual­ colectiv; exerciţiul,  Aprecieri
 audierea unor piese muzicale de globale şi
LLR –  pp.18­19 Organizare: 
mici dimensiuni, cu observarea individuale
1.2 activitate frontală,
unor diferenţieri de expresivitate, individuală,  pe 
tempo (lent/ rapid), aspecte grupe
dinamice şi timbrale

 audierea unor poveşti, povestiri,


întâmplări, folosind computerul,
etc;
 joc de rol în diverse situaţii de
Lb.rom.
1.4; 2.3; comunicare cu respectarea regulilor Materiale:
2.5; stabilite (de exemplu, „Eşti cu manual, caiet,
3.1; 1.1; bicicleta în parc şi ai găsit un pui Prezentarea  Procedurale: Observarea
de porumbel căzut din cuib. Este un unei teme  explicaţia, sistematică
1.2; 2.2; demonstraţia
Mierc 3.2; 3.4; domn pe o bancă mai încolo. Jucaţi după un plan
exerciţiul, Aprecieri
uri, 4.4; scena!”) Organizare: globale şi
13
martie AVAP­
 dramatizarea unor scene de Pag.22 activitate frontală, individuale
poveste; individuală
2.2
 utilizarea unor organizatori grafici
- hărţi ale textului – pentru
identificarea unor elemente privind
locul, timpul, spaţiul acţiunii;

Religie 

5
Materiale:
manual,
Procedurale: Observarea
 Aflarea perimetrului unui poligon
 ȋnvăţarea aflării perimetrului conversaţia, sistematică
Mate- dreptunghiului, pătratului şi explicaţia,
Perimetrul
matică triunghiului învăţarea prin
3.1.  aflarea perimetrului prin adunare descoperire, Aprecieri
sau prin ȋnmulţire (pătrat, Pag.28
3.2 descrierea, globale şi
dreptunghi ) individuale
 probleme de aflare a perimetrului exercitiul, jocul
Organizare:
activitate frontală,
individuală,

Materiale:
Carton colorat,
carton ondulat,
foarfecă, lipici,
Arte creion
Flori de
vizuale şi Procedurale: Observarea
primăvară
abilităţi  Desenarea unui contur după care explicaţia, sistematică
(Laleaua)
practice se vor realiza mai multe flori demonstraţia
1.1.  Desenarea frunzelor exerciţiul, Aprecieri
 Realizarea lalelelor din carton Pag.22
1.3. problematizare globale şi
2.2. Organizare: individuale
2.4. activitate frontală,
individuală

Ed. fizică 

Joi, Lb.rom.  prezentarea orală a unor fapte, Relatarea unei Materiale: Observarea


14 1.4; 2.3; gânduri, impresii, opinii, pe baza întâmplări manual, caiet, sistematică
martie 2.5; trăite Procedurale:
întrebărilor formulate de învățător; explicaţia, Aprecieri
3.1; 1.1;
 prezentarea după plan a unei demonstraţia globale şi
1.2; 2.2; Pag.23
teme; exerciţiul, individuale
3.2; 3.4; problematizare
 prezentarea unor evenimente ale
4.4; Organizare:
clasei (excursie, concurs, târg de activitate frontală,
AVAP­ mărţişoare etc.); individuală
2.2  povestirea orală a unor întâmplări
trăite și a unor întâmplări auzite sau
văzute.

6
Materiale:
manual, caiet,
 conturarea figurilor geometrice Cercul Observarea
Procedurale:
Mate- plane cu ajutorul instrumentelor de sistematică
conversaţia,
matică
geometrie Pag.29 explicaţia,
3.1. Aprecieri
 realizarea unor desene folosind exerciţiul
3.2. globale şi
figurile geometrice plane ȋnvăţate Organizare: individuale
activitate frontală,
individuală,

Lb. 
engleză
 participarea la ștafete și jocuri cu 
utilizarea unor deprinderi de 
locomoție 
 realizarea unor sarcini de 
colaborare în practicarea 
activităților de joc și mișcare;  Jocuri de  Materiale :
 implicarea activă în evitarea/  mişcare şi Mingi
medierea conflictelor în activitățile  ştafete  Procedurale :
Joc şi cuprinzând
mişcare de joc și mișcare;  conversaţia, Observarea
1.1; variante de sistematică
 participarea la stabilirea rolurilor  explicaţia,
2.1;2.2 aruncare şi
și sarcinilor în echipă (căpitan de  prindere demonstraţia, Aprecieri
EC – 3.1 echipă, starter, arbitru, scorer etc.); exerciţiul globale şi
LLR –   participare la tragerea la sorți, la  Aruncare Organizare:  individuale
2.4 azvârlită la activitate frontală,
constituirea echipelor;  distanţă şi la individuală, pe
 felicitarea  ţintă grupe
coechipierilor/adversarilor;
 autoanaliza randamentului 
propriu;
 analiza randamentului echipelor;
 Joc: “Vânătorul”, “Vrabia şi 
albina”.

7
Vineri  lectură activă, cu creionul în
, 15 mână; citirea individuală, în gând, a
martie textului suport;
 stabilirea sensului cuvintelor și a
expresiilor din text prin raportare la
contextul în care apar şi
confruntarea cu sensurile oferite de
dicţionar;
 citirea în forme variate a unor
enunţuri din text, în lanţ, în ştafetă; Materiale:
 formularea de întrebări și manual, caietul
răspunsuri ce vizează informaţiile Procedurale:
Lb. rom. esenţiale sau de detaliu desprinse conversaţia, Observarea
1.2;2.2; din textul citit; Text suport: explicaţia, sistematică
3.1;3.2  realizarea unor tabele, diagrame, Fructul cel
de organizatori grafici în perechi/ în mai valoros, învăţarea prin
3.4; 4.5 descoperire,
echipe; poveste Aprecieri
 utilizarea achiziţiilor lexicale noi populară descrierea,
AVAP- globale şi
în enunţuri orale proprii; exerciţiul, jocul individuale
2.5  joc de cuvinte: Eu spun una, tu Pag.24 Organizare:
spui multe! activitate frontală,
 formularea, în grup, a unor individuală, pe
întrebări ale căror răspunsuri grupe
conduc la rezolvarea unei probleme
care se poate desprinde din textul
lecturat;
 identificarea cuvintelor şi a
expresiilor corespunzătoare unor
ilustraţii;
 scrierea de enunţuri cu referire la
sensul cuvântului - învățătură .
 -joc de rol: Interpretați rolul
tatălui și fiului cel mic
Mate-  Desenarea corpurilor geometrice Corpuri geo- Materiale: Observarea
matică (cub, paralelipiped, cilindru, sferă, metrice. Cub, manual, caiet, sistematică
con) paralelipiped, Procedurale:
3.1. conversaţia,
 Asemănările şi deosebirile dintre cilindru, sferă,
3.2. explicaţia, Aprecieri
cub şi cuboid con exerciţiul, globale şi
 Construirea unor corpuri Organizare: individuale
geometrice folosind beţişoare şi Pag.30 activitate frontală,
plastilină individuală

8
 explicarea noţiunilor de forţă 
gravitaţională, frecare şi 
 Materiale :
electricitate manual, caiet, 
 explicarea unor curiozităţi; Interacţiuni   Procedurale : Observarea
Ştiinţe  exerciţii de alegere a răspunsului  ȋntre corpuri. conversaţia, sistematică
ale Interacţiunea explicaţia,
naturii corect; exerciţiul,
gravitaţională.
1.2.  completarea unor tabele Organizare: 
Interacţiunea Aprecieri
2.1.  experimente 
activitate frontală,
magnetică. globale şi
2.2. individuală
 stabilirea valorii de adevăr a  individuale
2.4.
enunţurilor; pp.18-19
 completarea enunţurilor lacunare
 discuţii despre utilizarea 
magneţilor, stările de agregare
Ed. fizică 
Luni Materiale:
18 manual, caiete
 Povestirea orală a textului
martie Lb.rom. Procedurale: Observarea
1.2;2.2;  Părerea copiilor despre “fructul “ Înţelegerea sistematică
3.1;3.2 cel mai valoros conversaţia,
mesajului
3.4; 4.5  Joc de cuvinte (pag.25) textului literar explicaţia,
 Joc de rol: Tatăl şi fiul cel mic învăţarea prin
narativ Aprecieri
 Scrierea unor ȋntrebări pe baza descoperire,
AVAP- globale şi
unor răspunsuri
2.5 Pag.25 exercitiul, individuale
 Scrierea unor proverbe despre
ȋnvăţătură Organizare:
activitate frontală,
individuală
Materiale:
În lumea Fişe de lucru
cărţilor  Completarea rebusului cu cuvinte Procedurale: Observarea
1.1.; 1.2. sugerate de desene Un ȋndemn explicaţia, sistematică
demonstraţia
1.3.; 1.5.  Prin completarea corectă a (rebus) exerciţiul, Aprecieri
2.1.; 2.2. rebusului se va obţine ȋndemnul Pag.42 Organizare: globale şi
2.4.; “Ocrotiţi natura!” activitate frontală, individuale
individuală
Ed.  Citirea fragmentului “La Despre adevăr Materiale: Observarea
civică săniuş” şi minciună Manual, caiete sistematică
1.1. Procedurale:
 Discuţii despre ce fel de
1.2.;1.3. pp.14-15 conversaţia, Aprecieri
2.3.;3.1. persoane ne plac globale şi
explicaţia,
3.2.;  Discutarea unor situaţii ȋn care a individuale
exerciţiul,
*3.3 trebuit să minţim demonstraţia, joc
 Joc de rol: “Sinceritatea şi de rol
Minciuna” Organizare:
activitate frontală,
individual

9
 Realizarea florilor din cercuri Materiale:
de hârtie colorată, prin pliere Hârtie colorată, Observarea
 Realizarea unei flori se face din
foarfecă, lipici,
Arte sistematică
creion
vizuale şi trei cercuri Procedurale:
abilităţi  Tăierea frunzelor Vază cu flori explicaţia,
practice  Vaza se poate face din orice
Aprecieri
demonstraţia
1.1. globale şi
material (hârtie, pânză ) Pag.23 exerciţiul,
1.3. individuale
 Expunerea lucrărilor şi problematizare
2.2. Organizare:
2.4. discutarea rezultatelor obţinute Expunerea
activitate frontală, lucrărilor
individuală

Marţi, Lb. rom.  citirea individuală, în gând, a Formularea Materiale: Observarea


19 2.2; textului suport; unei păreri manual, caiete sistematică
martie despre Procedurale:
3.1; 3.2;  formularea de întrebări și personajele
răspunsuri ce vizează informaţiile conversaţia,
3.3;  povestirii şi Aprecieri
esenţiale sau de detaliu desprinse despre o explicaţia, globale şi
AVAP –  din textul citit; povestire. exercitiul, individuale
2.2. Exprimarea Organizare:
 citirea selectivă a textului pe baza activitate frontală,
acordului sau
unor repere date de învățător dezacordului individuală, pe
( enunțuri din text în care se grupe
regăsesc cuvinte cu același sens Text suport:
celor date ); Ariciul şi
veveriţele,
 relatarea după întrebările după Lev N.
investigatorului perfect (Cine? Ce? Tolstoi
Unde? Când? Cum? De ce? Cu
cine? Cu ce?); Pag.26
 exerciţii de exprimare a primelor
reacţii faţă de cele citite folosind
modalităţi diverse: desen, mimă,
schemă, ritm/ melodie etc.
 exerciţii de tipul „dacă aş fi
(personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...”
 exerciţii de exprimare personală
pe baza elementelor din text
 exprimarea acordului/
dezacordului faţă de acţiunile,
atitudinile/faptele unor personaje;

10
Materiale:
manual, caiet, foi
de hârtie
 identificarea, prin pliere, a axei de Procedurale: Observarea
Mate- Axa de explicaţia, sistematică
simetrie a unei figuri geometrice
matică simetrie demonstraţia
 desenarea unor figure geometrice
3.1. exerciţiul, Aprecieri
3.2. şi stabilirea axei de simetrie problematizare globale şi
Pag.31
 completarea unor desene Organizare: individuale
activitate frontală,
individuală

Lb.
engleză
  Cântec: Sunt roman, Vulpea şi 
Muzică raţa Materiale:
şi  reproducerea în grup a cântecelor 
manual, caiet,
mişcare însuşite intuitiv, respectând  laptop Observarea
1.3, 2.1 sincronizarea; Procedurale:
2.2, 3.1  dialog între grupe, sugerat de  Portativul.  sistematică
explicaţia,
3.2
textul cântecului; Cheia SOL demonstraţia Aprecieri
 însuşirea cântecelor pe traseul: 
exerciţiul, globale şi
colectiv – grupuri mici –  Organizare:
LLR –  pp.20­22 activitate frontală, individuale
1.2 individual­ colectiv;
 scriem Cheia SOL
individuală

Mierc Materiale:
uri, Lb.rom. manual, caiete,
20  Exerciţii de exprimare a părerilor Procedurale:
Formularea Observarea
martie 2.2; despre anumite personaje: ariciul, explicaţia,
unei păreri sistematică
3.1; 3.2; fata cea mică a ȋmpăratului, demonstraţia
despre o
veveriţele exerciţiul,
3.3;  povestire problematizare Aprecieri
 Exprimarea părerii ȋn legătură cu globale şi
Organizare:
AVAP –  anumite subiecte susţinând-o cu
Pag.27 activitate frontală, individuale
2.2. argumente individuală

Religie

Mate-  Exerciţii recapitulative despre Recapitulare. Materiale: Observarea


matică linii Evaluare. manual, caiete sistematică
3.1.  Stabilirea poziţiei unor obiecte Procedurale:
3.2.  Consolidarea cunoştinţelor despre conversaţia, Aprecieri
figuri geometrice şi corpuri explicaţia, globale şi
geometrice pp.32-33 exerciţiul, , individuale
 Trasarea axei de simetrie la Organizare:
anumite poligoane activitate frontală,
individuală,

11
Materiale: Expunerea
Arte Recipient cu bază lucrărilor
vizuale şi  Desenarea unei ramuri de copac interesantă, o
abilităţi sau a unui copac farfurie de plastic, Observare
practice  Pe baza recipientului se pune Pomi ȋnfloriţi coală de desen, sistematică
Amprentarea pensulă
1.1. culoare si se amprentează prin cu culori Procedurale:
1.3. apăsare conversaţia,
2.2.  Florile astfel obţinute se pot pp.24-25 explicaţia,
2.4. Aprecieri
completa cu linii sau puncte exerciţiul globale şi
Organizare: individuale
activitate frontală,
individuală

Ed. fizică 
Joi,  scrierea de ortograme uzuale
21 nai/n-ai;
martie
 exerciţii de analiză a ortogramelor
din enunţuri logice şi corecte din
punct de vedere gramatical; Materiale:
Lb. rom. manual, caiete
 exerciţii de analiză pe text şi Observarea
2.2; Procedurale:
identificare a ortogramelor Scriem corect sistematică
2.3; 2.4;   corespunzătoare; nai/ n­ai conversaţia,
explicaţia, Aprecieri
 exerciţii de identificare a unor
AVAP – Pag.27 exerciţiul, globale şi
2.2. instrumente de autocontrol pentru a Organizare: individuale
scrie după reguli înţelese şi nu activitate frontală,
mecanic; individuală,
 alcătuirea de enunţuri după
modele date sau după cerinţe date;
 corectarea unori enunţuri care
conţin erori de scriere;
 Exerciţii recapitulative despre Materiale:
linii Exersare, joc Manual, caiete
şi ȋnvăţare Observarea
 Stabilirea poziţiei unor obiecte Procedurale:
Mate- sistematică
 Consolidarea cunoştinţelor despre explicaţia,
matică
figuri geometrice şi corpuri Pag.34 exerciţiul,
3.1. Aprecieri
geometrice conversaţia
3.2. globale şi
 Trasarea axei de simetrie la Organizare: individuale
anumite poligoane activitate frontală
şi individuală
Lb. 
engleză

12
 participarea la ștafete și jocuri cu 
utilizarea unor deprinderi de 
locomoție 
 realizarea unor sarcini de 
colaborare în practicarea 
activităților de joc și mișcare;   Materiale :
 implicarea activă în evitarea/  Mingi, cretă
Joc şi Jocuri de
medierea conflictelor în activitățile   Procedurale :
mişcare mișcare și
1.1; 2.1; de joc și mișcare;  ștafete vizând conversaţia, Observarea
2.2  participarea la stabilirea rolurilor  dezvoltarea explicaţia, sistematică

EC – 3.1 și sarcinilor în echipă (căpitan de  calităților demonstraţia, Aprecieri


echipă, starter, arbitru, scorer etc.); motrice exerciţiul globale şi
LLR – 
 participare la tragerea la sorți, la  Organizare:  individuale
2.4 Rezistența activitate frontală,
constituirea echipelor;  generală individuală, pe
 felicitarea  grupe
coechipierilor/adversarilor;
 autoanaliza randamentului 
propriu;
 analiza randamentului echipelor;
 Joc:  “ Șoarecele isteț și pisica”,
 ” Șotronul”
Vineri Lb. rom.  lectură activă, cu creionul în Degeţica, Materiale: Observarea
, 22 1.2; 1.3; mână, citirea individuală, în gând, a după Hans manual, caiete, sistematică
martie 2.2;3.1; textului; Ch. Andresen Procedurale:
3.2; 3.4;  stabilirea sensului cuvintelor și a explicaţia, Aprecieri
3.5; 4.1; expresiilor din text prin raportare la Pag.28 demonstraţia globale şi
4.4 contextul în care apar şi exerciţiul, individuale
confruntarea cu sensurile oferite de problematizare
AVAP­ dicţionar; Organizare:
2.2  formularea de întrebări și activitate frontală,
răspunsuri ce vizează informaţiile individuală
esenţiale sau de detaliu desprinse
din textul citit;
 citirea selectivă a textului pe
baza unor repere date de învățător;

13
 identificarea unităților
fracționare, utilizând suport concret
sau desene date: măr, tort, mulțimi
de obiecte, etc;
 activități practice desfășurate Materiale:
Scrierea şi
pentru obținerea de doimi, treimi, manual, caiete,
Mate- citirea Procedurale:
pătrimi, optimi, folosind coli de Observarea
matică unităţilor explicaţia,
hârtie; sistematică
2.1.; 2.2; fracţionare- demonstraţia
 citirea şi scrierea unităților
2.4. diviziuni ale exerciţiul,
fracționare corespunzătoare unui Aprecieri
unui ȋntreg problematizare
suport imagistic dat; globale şi
AVAP –  Organizare:
 împărțirea în părți de mărimi
individuale
2.5 Pag.36
activitate frontală,
egale a unui întreg dat (figură individuală
geometrică) și scrierea unității
fracționare corespunzătoare părții
colorate ;
 calculul jumătății și sfertului unor
numere date.
 explicarea noţiunilor de forţă 
gravitaţională, frecare şi 
electricitate
 explicarea unor curiozităţi; Materiale:
Interacţiune
Ştiinţe  exerciţii de alegere a răspunsului  ȋntre corpuri. Manual, caiete
ale Procedurale: Observare
naturii corect; Interacţiune
conversaţia, sistematică
electrică.
1.2.  completarea unor tabele explicaţia,
2.1. Interacţiune
 experimente 
exerciţiul Aprecieri
2.2. prin frecare
Organizare: globale şi
2.4.  stabilirea valorii de adevăr a  activitate frontală, individuale
pp.20-21
enunţurilor; individuală
 completarea enunţurilor lacunare
discuţii despre utilizarea 
magneţilor, stările de agregare
Ed. fizică 

14
 identificarea unor verbe dintr-un
Lb.rom. fragment indicat;
1.2; 1.3;  completarea unor propoziţii
2.2;3.1; lacunare cu verbe potrivite; Materiale:
3.2; 3.4;  joc-concurs Vânătoarea de verbe manualul, caiete Observarea
3.5; 4.1; –scrierea, în grup, a unei liste cu cât Procedurale: sistematică
4.4 mai multe verbe care exprimă Verbul
acțiune, stare, existența; conversaţia,
 scrierea de enunţuri în care se Pag.29 explicaţia, Aprecieri
folosesc cuvintele demult, acum, exerciţiul globale şi
AVAP­ mai târziu precum şi verbele Organizare: individuale
2.2 corespunzătoare; activitate frontală,
 scrierea unor enunţuri în care se individuală
folosesc ortograme;
 observarea unor mărci specifice
verbului;
 lectură activă, cu creionul în
mână, citirea individuală, în gând, a
textului;
 stabilirea sensului cuvintelor și a
Materiale:
În lumea Fişe de lucru
cărţilor expresiilor din text prin raportare la
contextul în care apar şi Primăvara, Procedurale: Observarea
confruntarea cu sensurile oferite de George explicaţia, sistematică
Luni 1.1.; 1.2. demonstraţia
25 dicţionar; Topârceanu
1.3.; 1.5.  formularea de întrebări și
exerciţiul, Aprecieri
martie Organizare: globale şi
2.1.; 2.2. răspunsuri ce vizează informaţiile
2.4.; pp.43-44 activitate frontală, individuale
esenţiale sau de detaliu desprinse
din textul citit; individuală
 citirea selectivă a textului pe
baza unor repere date de învățător;

Materiale:
Manual, caiete
Procedurale:
Ed. Modestia şi
conversaţia,
civică lipsa de
1.1. -citirea unui fragment din povestea explicaţia, Observarea
modestie
1.2.;1.3. “Fata babei şi fata moşneagului” demonstraţia, sistematică
2.3.;3.1. -caracterizarea celor două fete exerciţiul, joc de
3.2.; pp.16-17 Aprecieri
-calităţile unui om modest rol
*3.3 -joc de rol: “Modestia şi Organizare: globale şi
Îngâmfarea” activitate frontală, individuale
individuală

15
Arte Materiale:
vizuale şi  Discuţii despre lucrarea manual,
abilităţi prezentată Procedurale: Observarea
practice  Notarea răspunsurilor şi Evaluare explicaţia, sistematică
demonstraţia
1.1. discutarea lor ȋmpreună cu ceilalţi exerciţiul, Aprecieri
1.3. copii Pag.26 Organizare: globale şi
2.2.  Mesajul transmis de desene, ȋn activitate frontală, individuale
2.4. general individuală

 Săptămâna altfel 26-30 martie

 Vacanţa 1-10 aprilie 2018

Marti, Lb. rom.


26 1.2; 1.3; Materiale:
martie 2.2;3.1; fişă de lucru,
3.2; 3.4;  Recunoaşterea verbelor şi a manual, caiete Observarea
3.5; 4.1; numărului acestora Numărul Procedurale: sistematică
4.4  Analizarea unor verbe verbului explicaţia,
 Exerciţii de trecere a verbelor de exerciţiul, Aprecieri
la un număr la celălalt număr Pag.30 problematizarea globale şi
Organizare: individuale
AVAP­ activitate frontală,
2.2 individuală

 identificarea întregilor împărțiți în


părți de mărimi egale
 citirea şi scrierea unităților
Scrierea şi
fracționare corespunzătoare unui
citirea Materiale:
suport imagistic dat; Manual, caiete
Mate- unităţilor
 împărțirea în părți de mărimi Procedurale: Observarea
matică fracţionare-
egale a unui întreg dat (figură explicaţia, sistematică
2.1.; 2.2; diviziuni ale
geometrică) și scrierea unității exerciţiul
2.4. unui ȋntreg conversaţia Aprecieri
fracționare corespunzătoare părții
colorate ; Organizare: globale şi
AVAP –  Pag.37 activitate individuale
 calculul jumătății și sfertului unor
2.5 individuală şi
numere date frontală
 asocierea rezolvării unei
probleme cu o reprezentare
grafică /desen sau cu o expresie
numerică dată;
Lb. 
engleză

16
 participarea la ștafete și jocuri cu 
utilizarea unor deprinderi de 
locomoție 
 realizarea unor sarcini de 
colaborare în practicarea 
activităților de joc și mișcare;   Materiale :
Mingi, elastic,
 implicarea activă în evitarea/ 
cretă
Joc şi medierea conflictelor în activitățile  Jocuri de  Procedurale :
Observarea
mişcare sistematică
1.1; de joc și mișcare;  mişcare
conversaţia,
 participarea la stabilirea rolurilor 
desfăşurate în
2.1;2.2 explicaţia,
diferite Aprecieri
și sarcinilor în echipă (căpitan de  demonstraţia,
EC – 3.1 anotimpuri, în globale şi
LR 2.4 echipă, starter, arbitru, scorer etc.); aer liber exercitiul, jocul individuale
 participare la tragerea la sorți, la  Organizare: 
constituirea echipelor;  act. frontală, pe
grupe
 felicitarea 
act. individuală
coechipierilor/adversarilor;
 autoanaliza randamentului 
propriu;
 analiza randamentului echipelor;
 Jocuri: Cărăuşii
Mierc Lb.rom.  ȋnvăţarea verbului “ a fi” Pronunţarea Materiale: Observarea
uri, 27 1.2; 1.3;  scrierea corectă a formelor
şi scrierea fişă de lucru, sistematică
martie 2.2;3.1; acestuia şi pronunţarea acestor
corectă a manual, caiete
3.2; 3.4; verbelor Procedurale:
3.5; 4.1; forme (scrierea cu “e” şi explicaţia, Aprecieri
4.4 pronunţarea cu “i” Pag.30 exerciţiul, globale şi
 exerciţii de alegere corectă a unor conversaţia individuale
forme ale verbelor problematizarea
 alcătuire de propoziţii cu unele Organizare:
AVAP­ verbe activitate frontală
2.2 şi individuală

17
 activități practice desfășurate
pentru obținerea de doimi, treimi,
pătrimi, optimi, folosind coli de
hârtie;
Mate-  scrierea fracțiilor corespunzătoare Materiale: Observarea
matică Fracţii. Manual, caiete sistematică
unui suport imagistic dat;
Numitor şi Procedurale:
2.1.; 2.2;  scrierea fracțiilor citite în diverse
numărător explicaţia,
2.4. modalități;
exerciţiul Aprecieri
 scrierea fracțiilor corespunzătoare conversaţia globale şi
Pag.38
AVAP –  unui anumit număr de elemente din Organizare: individuale
2.5 mulțimi date; activitate frontală,
 determinarea unei fracţii când individuală
numărătorul şi / sau numitorul
îndeplinesc anumite condiţii ;

 exerciţii de alegere a răspunsului  Materiale:
manual, caiet Observarea
corect; sistematică
Ştiinţe Procedurale:
ale  completarea unor tabele conversaţia,
Recapitulare.
naturii  experimente  Evaluare. explicaţia,
1.2. exerciţiul, Aprecieri
 stabilirea valorii de adevăr a 
2.1. globale şi
2.2. enunţurilor; pp.22-24 Organizare: individuale
2.4.  completarea enunţurilor lacunare activitate frontală,
 discuţii despre utilizarea  individuală, pe
magneţilor, stările de agregare grupe

Ed. fizică

18
Joi, 27  utilizarea metodei Știu, Vreau să
martie știu, Am învățat, în care se prezintă
informații despre cum se scrie un
scurt text;
 identificarea ideilor
corespunzătoare celor trei părţi ale
compunerii;
 realizarea unui plan sub formă de
întrebări, corespunzătoare celor trei
Lb.rom. părți ale unui text (introducere,
cuprins și încheiere) în vederea
2.1; 2.2;  organizării și ordonării ideilor;
2.3; 2.4;   formularea de răspunsuri la Materiale: Observarea
Manual, caiete
3.1;  3.4;  întrebări pe marginea unor idei sistematică
date; Textul creativ Procedurale:
4.1; 4.4;   dezvoltarea, în scris, a ideilor după un plan  explicaţia,
4.5 prin alegerea și utilizarea unor de idei exerciţiul, Aprecieri
cuvinte și expresii care problematizarea
Pag.31 globale şi
impresionează/ emoționează; Organizare:
EC – 1.2;  relatarea după întrebările individuale
activitate frontală
2.2 investigatorului perfect (Cine? Ce? şi individuală
Unde? Când? Cum? De ce? Cu
cine? Cu ce?);
 formulare de răspunsuri la
întrebări simple de control –„Ce ai
făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi
apoi? Dar în cele din urmă?”;
 antrenamente de scriere creativă:
redactarea unui text de mică
întindere pe baza planului de idei,
ținând seama de părțile unei
compuneri;
În lumea  stabilirea sensului cuvintelor și a Materiale: Observarea
cărţilor expresiilor din text prin raportare la Cuibul, fişă de lucru sistematică
1.1.; 1.2. contextul în care apar şi Gheorghe Procedurale:
1.3.; 1.5. confruntarea cu sensurile oferite de Vicol-Ţurcanu
explicaţia,
2.1.; 2.2. dicţionar; exerciţiul Aprecieri
 formularea de întrebări și conversaţia globale şi
2.4.;
răspunsuri ce vizează informaţiile pp.44-45 Organizare: individuale
esenţiale sau de detaliu desprinse activitate frontală
din textul citit; şi individuală
 citirea selectivă a textului pe
baza unor repere date de învățător;

19
Materiale:
manual, caiete
Procedurale: Observarea
Ed.  Explicarea unor proverb sistematică
civică  Alcătuire de propoziţii cu cuvinte conversaţia,
1.1. date Recapitulare explicaţia,
exerciţiul, Evaluare
1.2.;1.3.  Scrierea unui articol despre un
orală
2.3.;3.1. copil care obişnuieşte să mintă demonstraţia,
Pp.18-19 jocul de rol
3.2.;  Joc de rol:”Peripeţiile lui
*3.3 Minciunel” Organizare:
activitate frontală,
individuală, pe
grupe
 Discuţii despre rolul culorilor Materiale:
Arte Acuarele, foi de
vizuale şi ȋntr-un desen desen
abilităţi  Mesajul transmis de culori
practice  Amestecurile cromatice folosite Expunerea
Amestecuri Procedurale: lucrărilor
ȋn operele pictorilor cromatice
1.1. conversaţia,
1.3. explicaţia, Observare
Pag.28
2.1. exerciţiul sistematică
2.3. Organizare:
2.5. activitate frontală,
individuală
Vineri Lb.rom.  scrierea de ortograme uzuale Să scriem Materiale: Observarea
, 28 2.2.; 2.3. săi/ să- i; corect! manual, caiete sistematică
martie 2.4. (săi/ să-i) Procedurale:
 exerciţii de analiză a ortogramelor
din enunţuri logice şi corecte din conversaţia,
AVAP Pag.31 Aprecieri
2.2. punct de vedere gramatical; explicaţia, globale şi
exercitiul individuale
 exerciţii de analiză pe text şi
Organizare:
identificare a ortogramelor activitate frontală,
corespunzătoare; individuală
 exerciţii de identificare a unor
instrumente de autocontrol pentru a
scrie după reguli înţelese şi nu
mecanic;
 alcătuirea de enunţuri după
modele date sau după cerinţe date;
 corectarea unori enunţuri care
conţin erori de scriere;

20
 activități practice desfășurate
pentru obținerea de doimi, treimi,
pătrimi, optimi, folosind coli de Materiale:
Mate- hârtie; manual, caiete,
matică  scrierea fracțiilor corespunzătoare Fracţii. Procedurale: Observarea
2.1.; 2.2; unui suport imagistic dat; Numitor şi explicaţia, sistematică
 scrierea fracțiilor citite în diverse numărător demonstraţia
2.4. exerciţiul,
modalități; Aprecieri
problematizare
AVAP –   scrierea fracțiilor corespunzătoare Pag.39 globale şi
Organizare:
2.5 unui anumit număr de elemente din individuale
activitate frontală,
mulțimi date; individuală
 determinarea unei fracţii când
numărătorul şi / sau numitorul
îndeplinesc anumite condiţii ;

Lb.
engleza

  Cântec:Împreună să jucăm, La  Materiale:
Muzică moară manual, laptop,
şi  reproducerea în grup a cântecelor  CD
mişcare însuşite intuitiv, respectând  Procedurale: Observarea
sincronizarea; Sunetul şi  explicaţia, sistematică
1.3, 2.1  dialog între grupe, sugerat de 
2.2, 3.1 demonstraţia
textul cântecului; nota SOL exerciţiul, Aprecieri
3.2
 însuşirea cântecelor pe traseul:  pp.23-24 problematizare globale şi
colectiv – grupuri mici –  Organizare: individuale
Lb.rom. – individual­ colectiv; activitate frontală,
1.2  scriem Cheia Sol şi nota Sol individuală

Luni, Lb. rom.
01 1.2; 1.3;  lectură activă, cu creionul în
aprilie 2.2;3.1; mână, citirea individuală, în gând, a
3.2; 3.4; textului;
3.5; 4.1;  stabilirea sensului cuvintelor și a
Materiale:
4.4 expresiilor din text prin raportare la manual, caiete,
contextul în care apar şi Procedurale: Observarea
Text suport: explicaţia, sistematică
AVAP­ confruntarea cu sensurile oferite de
2.2 dicţionar; Colţ Alb, după demonstraţia
 formularea de întrebări și Jack London exerciţiul, Aprecieri
răspunsuri ce vizează informaţiile Pag.33 Organizare: globale şi
esenţiale sau de detaliu desprinse activitate frontală, individuale
din textul citit; individuală
 citirea selectivă a textului pe
baza unor repere date de învățător;

Religie

21
 scrierea unor fracţii subunitare
pornind de la mulţimi de obiecte,
de la un desen / reprezentare grafică
sau de la un text;
 identificarea numitorului,
respectiv numărătorului din fracții
date;
 determinarea intuitivă a unei
fracţii mai mici sau mai mari decât
o fracţie dată;
 utilizarea semnelor <, >, = în Materiale:
Mate- compararea numerelor naturale sau Compararea şi manual, caiete
matică fracțiilor; ordonarea Procedurale: Observarea
2.1.; 2.2;  compararea unor fracții cu același fracţiilor cu conversaţia, sistematică
explicaţia,
2.4. numitor, prin utilizarea unor acelaşi exerciţiul, Aprecieri
mulțimi de obiecte sau prin numitor demonstraţia globale şi
AVAP –  reprezentare grafic; Organizare: individuale
2.5  ordonarea fracțiilor subunitare, Pag.40 activitate frontală,
folosind exemple practice din viața individuală,
cotidiană sau reprezentări grafice;
 determinarea intuitivă a unei
fracţii mai mici sau mai mari decât
o fracţie dată;
 completarea numărătorului unei
fracţii, cu respectarea unor condiţii
date (de exemplu, 3/7 ≤□/7 ), pe
baza unor exemple familiare,
practice, sau a unor reprezentări
grafice;
Arte Materiale: Observarea
vizuale şi Hârtie, lipici sistematică
abilităti  Folosind tehnica Tangram (Jocul Prieteni Procedurale:
practice celor şapte figuri) copiii trebuie să necuvântători conversaţia, Evaluare
1.1. realizeze, la alegere, un prieten (tehnica explicaţia, orală
1.3. necuvântător sau un colaj Tangram) exerciţiul,
2.1. combinând tehnici de lucru cu demonstraţia, Expunerea
2.3. hârtia Pag.29 Organizare: lucrărilor
2.5. activitate frontală,
individuală,
Ed. fizică 

22
Marţi, Lb.rom.
02 1.1; 2.5; citirea selectivă a textului audiat

aprilie 3.4; în timpul orei anterioare, în funcţie
3.4; 4.4 de repere date de învățător/ colegi;
transcrierea unui pasaj din text
EC – 1.2; care Materiale:
intrigă/ uimeşte/ stârneşte
2.2 manual, caiete
interesul/ impresionează; Povestirea
Procedurale: Observarea
 realizarea în scris a unui scurt scrisă a unui
AVAP – sistematică
text în care se comentează fragment conversaţia,
2.2 paragraful ales; explicaţia, Aprecieri
 poziţionarea pe axa timpului a exerciţiul globale şi
unor enunţuri care prezintă Organizare:
Pag.33 individuale
întâmplări petrecute în text, în activitate frontală,
ordinea derulării acţiunilor; individuală
 întocmirea planului de idei;
 povestirea orală şi în scris a unui
fragment;
 Desenează-l pe Colţ-Alb aşa cum
apare în text
 scrierea unor fracţii subunitare Compararea şi Materiale: Observarea
pornind de la mulţimi de obiecte, ordonarea fişă de lucru, sistematică
de la un desen / reprezentare grafică fracţiilor cu manual, caiete
Mate- Procedurale: Aprecieri
matică sau de la un text; acelaşi explicaţia, globale şi
 identificarea numitorului, numitor exerciţiul, individuale
2.1.; 2.2; respectiv numărătorului din fracții conversaţia
date; Pag.41 Organizare:
2.4. activitate frontală
 determinarea intuitivă a unei
fracţii mai mici sau mai mari decât şi individuală
AVAP – 
2.5 o fracţie dată;
 utilizarea semnelor <, >, = în
compararea numerelor naturale sau
fracțiilor;
 compararea unor fracții cu același
numitor, prin utilizarea unor
mulțimi de obiecte sau prin
reprezentare grafic;
 ordonarea fracțiilor subunitare,
folosind exemple practice din viața
cotidiană sau reprezentări grafice;
 determinarea intuitivă a unei
fracţii mai mici sau mai mari decât
o fracţie dată;
 completarea numărătorului unei
fracţii, cu respectarea unor condiţii
date (de exemplu, 3/7 ≤□/7 ), pe
baza unor exemple familiare,
practice, sau a unor reprezentări
grafice;

23
Lb.
engleză

 participarea la ștafete și jocuri cu 
utilizarea unor deprinderi de 
locomoție 
 realizarea unor sarcini de 
colaborare în practicarea 
activităților de joc și mișcare;    Materiale :
 implicarea activă în evitarea/  Mingi, cercuri,
medierea conflictelor în activitățile  Jocuri de sfoară
Joc şi mişcare  Procedurale :
de joc și mișcare;  desfăşurate în Observarea
mişcare
 participarea la stabilirea rolurilor  conversaţia, sistematică
1.1; diferite
2.1;2.2 și sarcinilor în echipă (căpitan de  anotimpuri, în explicaţia,
Aprecieri
echipă, starter, arbitru, scorer etc.); aer liber demonstraţia, globale şi
EC – 3.1
 participare la tragerea la sorți, la  exercitiul individuale
LR 2.4 Organizare: 
constituirea echipelor;  act. frontală, pe
 felicitarea  grupe
coechipierilor/adversarilor; act. individuală
 autoanaliza randamentului 
propriu;
 analiza randamentului echipelor;
 Jocuri: “Ţintaşii iscusiţi”, 
“Cursa pe numere”

24
Mierc  citirea individuală, în gând, a
uri, 03 textului;
aprilie  formularea de întrebări și
răspunsuri ce vizează informaţiile
esenţiale sau de detaliu desprinse
din textul citit;
 relatarea, după întrebările
investigatorului perfect, a
întâmplărilor dintr-un fragment al Recapitulare Materiale:
Lb.rom. textului (Cine? Ce? Unde? Când? manual, caiete
1.1; 2.2; Cum? De ce? Cu cine?); Procedurale:
 poziționarea pe axa timpului a Observarea
2.5; 3.1; conversaţia,
unor enunțuri care prezintă sistematică
3.4;
3.5; 4.1; întâmplări petrecute în text, în Text suport: explicaţia,
ordinea derulării acțiunilor; învăţarea prin Aprecieri
4.4  colaborarea pentru descoperirea Regele Vânt şi
descoperire, globale şi
ideilor care pot structura un plan copiii individuale
AVAP­ simplu; împăratului exerciţiul
2.2  întocmirea planului de idei Organizare:
principale ale textului prin activitate frontală,
ordonarea enunțurilor date; Pag.34 individuală
 precizarea succesiunii acțiunilor
unui personaj, prin utilizarea
conectorilor de tipul mai întâi,
apoi, în final;
 redactarea unui text, pe baza
întrebărilor date, în care se prezintă
o întâmplare la care elevul este
participant;
Mate-  scrierea unor fracţii subunitare Materiale: Observarea
matică pornind de la mulţimi de obiecte, Recapitulare manual, caiete, sistematică
2.1.; 2.2; de la un desen / reprezentare grafică Procedurale:
explicaţia, Aprecieri
2.4. sau de la un text; Pag.42 demonstraţia globale şi
 identificarea numitorului, exerciţiul, individuale
AVAP –  respectiv numărătorului din fracții
2.5 problematizare
date; Organizare:
 utilizarea semnelor <, >, = în activitate frontală,
compararea numerelor naturale sau individuală
fracțiilor;
 compararea unor fracții cu același
numitor, prin utilizarea unor
mulțimi de obiecte sau prin
reprezentare grafic;
 ordonarea fracțiilor subunitare,
folosind exemple practice din viața
cotidiană sau reprezentări grafice;
 completarea numărătorului unei
fracţii, cu respectarea unor condiţii
date

25
 observarea efectelor  Materiale:
Manual, caiete
Ştiinţe interacțiunilor dintre corpuri în  Efectele
Procedurale:
ale imagini și în mediul înconjurător; diferitelor
conversaţia, Expunerea
naturii interacţiuni
 parcurgerea etapelor unor  explicaţia, lucrărilor
dintre corpuri.
2.2. Deformarea exerciţiul
activități practice pentru a evidenția demonstraţia Observare
2.3. corpurilor.
deformarea unui corp; Organizare: sistematică
 pp.26-27 activitate frontală,
individuală

Ed. fizică
Joi, identificarea de informații explicit

04 formulate, dintr-un text citit la Materiale:
aprilie prima vedere; manualul, caiete
Lb. rom.  alcătuiri de enunțuri cu părţile de Evaluare Observarea
1.4;3.1;3. vorbire învăţate; Procedurale: sistematică
2; Leul şi conversaţia,
 gruparea unor părţi de vorbire;
3.4; şoricelul, explicaţia,
 completarea unor propoziţii
3.6;4.1; lacunare cu ortograme potrivite; după Esop exerciţiul Aprecieri
4.4 Organizare: globale şi
 povestirea unui fragment;
Pag.36 activitate individuale
 redactarea unui scurt text pe baza
EC – 2.1 unui plan de idei; individuală şi
 utilizarea corectă a semnelor de frontală
punctuație într-un text.
În lumea  citire în ritm propriu, cu adaptarea Legenda Materiale: Observarea
cărţilor intonaţiei impusă de semnele de  cucului, de Fişe de lucru sistematică
1.1.; 1.2. punctuaţie; Eugen Jianu Procedurale:
1.3.; 1.5.  citire selectivă în funcţie de  explicaţia, Aprecieri
2.1.; 2.2. anumite repere;  Pag.47
demonstraţia globale şi
2.4.;  identificarea titlului, autorului, a  exerciţiul, individuale
numărului de alineate,  identificarea Organizare:
personajelor ; activitate frontală,
 precizarea timpului şi locului  individuală
acţiunii;
 explicarea folosirii semnelor de 
punctuație;
 explicarea cuvintelor noi şi 
introducerea acestora în 
vocabularul elevilor;
 formularea de răspunsuri la 
întrebări;
 exprimarea unor opinii, atitudini, 
observaţii prezentarea  mesajului 
moral al textului;

26
Materiale:
Evaluarea Manual, caiete
Ed. Procedurale: Observarea
civică -completarea unor enunţuri date pp.20-21 conversaţia, sistematică
1.1. -găsirea unor sinonime pentru unele
1.2.;1.3. explicaţia,
cuvinte date Sugestii demonstraţia, Aprecieri
2.3.;3.1.
-sugestii pentru lectură pentru lectură globale şi
3.2.; exerciţiul individuale
*3.3 Organizare:
pag.22 activitate frontală,
individuală

Materiale:
Coală de hârtie,
băţ de frigărui/
Arte pai , foarfecă,
vizuale şi lipici, creioane
abilităţi  Desenarea unui animal Observarea
practice  Decuparea acestuia colorate
Păpuşi pe băţ sistematică
 Lipirea lui pe un băţ
Procedurale:
1.1. explicaţia,
 Transmiterea unui mesaj către Aprecieri
1.3. pp.30-31 demonstraţia
oameni (o mulţumire sau o globale şi
2.1. exerciţiul,
rugăminte) individuale
2.3. problematizare
2.5. Organizare:
activitate frontală,
individuală

27

S-ar putea să vă placă și