Sunteți pe pagina 1din 3

STAMATOIU ANCUTA

MASTER ACUI
AN II, GRUPA 323

ASPECTE PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII


LA ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 MOTRU

Schimbările profunde pe care le trăim la nivel social, economic, politic, cultural, tehnologic
influenţează şi sistemul de învăţământ. Pentru a face faţă noilor exigenţe, cadrele atrase în cariera
didactică trebuie să aibă aptitudinile necesare, să fie bine pregătite şi motivate pentru această
profesie. Este foarte importantă formarea iniţială a cadrelor didactice, dar la fel de importantă s-a
dovedit a fi şi perfecţionarea profesională continuă a acestora.

Pentru a realiza o educaţie de calitate, în condiţiile actuale, este imperios necesară utilizarea
a noi metode de lucru cu copiii (metode activ-paricipative, studii de caz, proiecte, portofolii,
lucrul în echipă, parteneriate) menite să valorifice potenţialul individual şi să fie centrate pe
nevoile fiecărui copil. Pentru ca profesorii să poată dezvolta la elevi noi competenţe de
comunicare, creativitatea, curiozitatea intelectuală, gândirea critică, capacităţi de colaborare,
trebuie ca, în primul rând, sistemul de formare continuă a cadrelor didactice să capete o nouă
orientare. Astfel, metodele tradiţionale, prin care copiii doar asimilau cunoştinţe, sunt înlocuite
de metodele active care înlătură comunicarea stereotipă şi promovează manifestările libere ale
copiilor.

Măsurile cuprinse în programul de îmbunătățire a calității educației prin procesul de


formare continuă a personalului didactic din unitatea noastră vizează:
 Intensificarea activităţii metodico-ştiinţifice la nivel de:
• comisie metodică;
• cercuri pedagogice;
• simpozioane;
• schimburi de experiență;
 Înscrierea cadrelor didactice care au doar liceul pedagogic la studii universitare de licenţă
(Pedagogia Învăţământului Preşcolar şi Primar);
 Înscrierea cadrelor didactice la studii universitare de masterat;
 Înscrierea cadrelor didactice cu gradul didactic I la programul de formare de formatori
pentru cursul pentru părinţi “Educaţi aşa!” sau “Tendințe moderne în educația parentală”;
STAMATOIU ANCUTA
MASTER ACUI
AN II, GRUPA 323

 Înscrierea a cadrelor didactice la perfecţionarea profesorilor mentori;


 Înscrierea directorului la programul de formare continuă destinat managerilor;
 Continuarea cursurilor de pregătire şi a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice de
către cadrele înscrise deja şi cooptarea altor cadre la grade didactice;
 Extinderea cursurilor desfăşurate în sistem online;
 Achitarea unor taxe pentru anumite cursuri din fondul de formare al unităţilor şcolare;
 Promovarea activităţilor de învăţare care respectă ritmul propriu de învăţare al copilului
şi aptitudinile individuale ale sale;
 Diversificarea activităţilor din cadrul Curriculum-ului la Decizia Şcolii;
 Deschidere către abordarea Metodei proiectelor şi a activităţilor integrate;
 Organizarea clasei în diferite arii de stimulare dotate cu material bogat, atractiv şi
diversificat;
 Creşterea progresului înregistrat de copiii cu nevoi speciale.
Reuşita unui program de îmbunătăţire a calităţii educaţiei prin procesul de formare
continuă a cadrelor didactice depinde, în mare parte, de convingerea pe care o are fiecare
participant că programele sunt utile, valide şi că îl pot ajuta în realizarea obiectivelor
profesionale şi personale.
Orice cadru didactic trebuie să fie deschis schimbărilor, nevoilor actualei vieţi sociale,
nevoilor noilor generaţii, dar şi viitoarelor generaţii. Profesorul de calitate nu reprezintă doar un
obiect al formării, ci este element activ ale formării dispus să realizeze un parteneriat cu
formatorii. Formarea şi dezvoltarea profesională a corpului didactic se organizează concentric,
începând cu studiul individual, continuând cu forme organizate instituţional la nivel de comisii
metodice, cercuri pedagogice, perfecţionări periodice, masterate, cursuri postuniversitare şi cu
sistemul definitivării în învăţământ şi al gradelor didactice.
Alte aspecte privind îmbunătățirea calității:
 asigurarea calităţii actului educaţional prin derularea unor programe educaţionale
specifice nevoii de formare a elevilor, prin pregătirea elevilor capabili de performanţă în
vederea participării lor la concursuri şi olimpiade şcolare, dar și programe de educație
remedială pentru elevii cu deficiențe de învățare sau prin activităţi curriculare şi
STAMATOIU ANCUTA
MASTER ACUI
AN II, GRUPA 323

extracurriculare care să-i formeze ca viitori cetăţeni într-o lume a cunoaşterii, precum și
realizarea unui demers educațional care să asigure şanse egale elevilor cu nevoi speciale.
 crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate de gândire şi exprimare prin
realizarea parteneriatelor cu diferite instituţii, cu Poliţia de Proximitate, cu Jandarmeria şi
cu Serviciul Circulaţie al Poliţiei local, precum și respectarea libertății alegerii
apartenenţei la culte religioase în conformitate cu tradiţia familiei;
 dezvoltarea de proiecte/parteneriate educaționale (locale, judeţene, interjudeţene,
naţionale, europene) prin:
Participarea la cursuri de formare pentru elaborarea de proiecte;
Formarea unor echipe pentru întocmirea proiectelor de parteneriat educațional;
Cultivarea în rândul elevilor a nevoii de educaţie permanentă;
Cunoaşterea standardelor educaţionale europene.
 redimensionarea relaţiei şcoală-familie-comunitate prin:
Realizarea unui parteneriat cu părinţii elevilor, la nivelul şcolii;
Lectorate cu părinții pe diferite teme;
Identificarea şi stabilirea în cadrul şedinţelor cu părinţii a adevăratelor probleme cu
care ei se confruntă în educarea propriului copil;
Susţinerea unor dezbateri care au ca scop principal rezolvarea acestor probleme;
Implicarea părinţilor, a membrilor comunităţii locale în organizarea şi desfăşurarea
unor activităţi educative

Bibliografie:
Iosifescu, Şerban, Calitatea educaţiei, Suportul de curs, Bucureşti, 2007;
Legea privind asigurarea calităţii educaţiei, nr. 75/2005.

S-ar putea să vă placă și