Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea de Stat din Republica Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice


Departamentul Contabilitate şi Informatică economică

Lucru individual
Studiu de caz la Tema 4: Analiza surselor de finanţare a activelor la SRL
„ALIMER-AGRO”
La disciplina: Analiza Situaţiilor Financiare

Ciclul I, Licenţă

Elaborat: Dragulea Irina, studentă an III


specialitatea contabilitate, grupa CON1602

Verificat: Tcaci Natalia, dr.conf.univ.

Chişinău, 2018
CUPRINS

1. Caracteristica nivelului economic de dezvoltare a întreprinderii SRL „ALIMER-AGRO”....1-5


2. Conţinutul economic şi necesitatea analizei surselor de finanţare a activelor......................5-6
3. Aprecierea dinamicii şi structurii surselor de finanţare a activelor.................................... 7-9
4. Analiza utilizării capitalului propriu la SRL „ALIMER-AGRO”.......................................10-11
5. Analiza nivelului de îndatorare a întreprinderii SRL „ALIMER-AGRO”...........................12-13
6. Încheiere…....………………………………………………………………………………....14
7. Bibliografie…………........…………………………………………………………………...15
8. Anexe (Situaţii Financiare)
1. Caracteristica nivelului economic de dezvoltare a întreprinderii SRL
„ALIMER-AGRO”

Compania Societatea cu Răspundere Limitată ALIMER-AGRO a fost fondată în anul 2012 la


data de 11 septembrie, căreia a fost atribuit codul fiscal 1012608001450. În prezent,
administratorul companiei este MEREUŢĂ ALIONA care activează pe adresa juridică Republica
Moldova, Căuşeni, str. Unirii, 6, ap. 29.
Genurile de activitate licenţiate ale SRL ALIMER-AGRO sunt importul şi (sau) fabricarea,
depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi
produselor chimice de menaj. Activităţile nelicenţiate pe care le practică întreprinderea sunt:

 Cultura vegetală
 Servicii pentru agricultură
 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute
 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon
 Fabricarea altor produse chimice organice de bază
 Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii
 Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
 Comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor minerale
 Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate
 Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi produse din tutun
 Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei
 Comerţul cu amănuntul al încălţămintei
 Închirierea bunurilor imobiliare proprii
Tab.1.Analiza dinamicii principalilor indicatori economico-financiari ai SRL„ALIMER-AGRO”
Anul Anul de Abateri Ritmul de
precedent gestiune absolute creştere
Indicatori Metoda de calcul
2016 2017 +/- %

1)rata imobilizărilor Total active imobilizate / 0,449 0,462 +0,013 102,90


Total active

2) rata activelor circulante Total active circulante/ 0,551 0,538 -0,013 97,64
Total active
3) rata creanţelor în valoarea Total creanţe / 0,137 0,103 -0,034 75,18
totală a activelor Total active
4) rata creanţelor curente în Total creanţe curente/ 0,248 0,192 -0,056 77,42
valoarea activelor circulante Total active circulante

5) rata stabilităţii financiare (Total Capital Propriu+Total 0,943 0,879 -0,064 93,21
Datorii pe Termen Lung) /
Total Pasive
6) rata datoriilor curente Total Datorii Curente/ 0,057 0,121 +0,064 212,28
Total Datorii
7) rata de îndatorare totală (Total Datorii pe Termen 0,273 0,196 -0,077 71,79
*coeficientul de atragere a Lung+Total Datori Curente) /
surselor împrumutate (0-0,5) Total Pasive

8) rata solvabilităţii generale Total Pasive / 3,659 5,109 +1,45 139,63


≥1 Total Datorii

9) rentabilitatea veniturilor Profit brut (Pierdere brută) 28,34 57,42 +29,08 202,61
din vînzări x100% /
Venituri din vînzări
10) rata pîrghiei financiare Total Pasive / 1,376 1,243 -0,133 90,33
Total Capital Propriu
11) coeficientul corelaţiei Total Datorii / 0,376 0,243 -0,133 64,63
dintre sursele împrumutate Total Capital Propriu
şi sursele proprii

12) rata autonomiei globale Total Capital Propriu/ 0,727 0,804 +0,077 110,59
≥ 0,5 (coeficientul de Total Pasive
autonomie)
13) Numărul de rotaţii ale Venituri din Vînzări / 6,468 12,859 +6,391 198,81
creanţelor curente Valoarea medie a creanţelor
curente totale
14) Fondul de rulment net Total Active Circulante - 3 951 810 4 648 955 +697 145 117,64
Total Datorii Curente

15) Lichiditatea curentă > 1- Total Active Circulante / 9,628 4,453 -5,175 46,25
2,5 Total Datorii Curente
16) rentabilitatea activelor Profit (Pierdere) pînă la 0,033 0,369 +0,336 1 118,18
(economică) Impozitare sau Profit Net
(Pierdere Netă) a perioadei de
gestiune x100% /
Valoarea medie a activelor
totale
17) durata de colectare a Valoarea medie a creanţelor 15,46 7,78 -7,68 50,32
creanţelor curente curente x360 zile /
Venituri din Vînzări
18) Numărul de rotaţii ale Venituri din Vînzări / 0,759 1,509 +0,75 198,81
activelor Valoarea medie a activelor

19) Numărul de rotaţii al Venituri din Vînzări / 8,051 16,006 +7,955 198,81
datoriilor curente Valoarea medie a datoriilor
curente

20) Perioada de achitare a Numărul zilelor în perioada de 44,71 22,49 -22,22 50,30
datoriilor curente gestiune(360) /
coeficientul de rotaţie al
datoriilor curente
21) Rata de acoperire a Fluxul net de numerar din -0,864 0,046 +0,91 5,32
datoriilor cu numerar activitatea operaţională /
(Total Datorii pe termen
lung+Total Datorii Curente)

22) Rentabilitatea [Profit net (Pierdere netă) al 1,797 42,475 +40,678 2 363,66
capitalului propriu perioadei de gestiune sau Profit
(Pierdere) pînă la
(financiară) impozitare]x100% /
Valoarea medie a capitalului
propriu

Conform calculelor efectuate în Tabelul 1, la calculele ratelor activelor imobilizate şi activelor


circulante, se evidenţiază o pondere mai mare a activelor circulante în activele totale ale entităţii
atât în anul precedent de 55,1% cât şi în anul de gestiune de 53,8%, ceea ce constituie un avantaj
pentru entitate în cazul necesităţii de a achita datoriile curente în termeni constrânşi. Prin urmare,
reducerea în dinamică a ratei activelor circulante precum şi creşterea ratei activelor imobilizate
cu 0,013 p.p se apreciază negativ, iar cota sporită a activelor circulante în total active faţă de cota
activelor imobilizate se apreciază pozitiv deoarece acestea pot contribui la accelerarea rotaţiei
patrimoniului întreprinderii.
Rata creanţelor curente în valoarea activelor circulante constituie 0.248 puncte în anul
precedent şi 0.192 în anul de gestiune, ceea ce arată că în structura activelor circulante o pondere
mai puţin importantă revin creanţelor.
Durata de colectare a creanţelor curente în anul 2017 a constituit 7,78 zile, care a diminuat
faţă de anul 2016 cu 7,68 zile (15,46 zile - 7,78 zile) sau cu 49,68%, situaţie apreciată pozitiv
deoarece aceasta înseamnă că clienţii în anul 2017 achită valoarea serviciilor prestate într-o
perioadă de timp mai scurtă cu 7,68 zile faţă de anul precedent.
Entitatea a înregistrat un indice al nivelului stabilităţii financiare mai redus cu 6,79% în anul
2017 (cînd a constituit 87,9%) faţă de anul 2016 (când a constituit 94,3%), situaţie ce se
apreciază ca nefavorabilă pentru entitate.
Coeficientul de atragere a surselor împrumutate în anul 2016 constituie 0,273 p.p iar în anul
2017 constituie 0,196 p.p, care se menţine în ambele perioade în limita normelor de la 0 pînă la
0,5. Diminuarea acestuia în dinamică cu 0,077 p.p sau cu 28,21% se apreciază pozitiv.
Rata solvabilităţii generale a înregistrat valori mai mari decât 1 în ambele perioade de gestiune,
iar creşterea în dinamică de la 3,659 p.p pînă la 5,109 p.p, adică cu 1,45 p.p sau cu 39,63% se
apreciază pozitiv, deoarece aceasta confirmă că la întreprindere este un grad înalt de acoperire a
surselor împrumutate cu activele totale de care dispune.1,376 1,243
Rata generală de acoperire a capitalului propriu sau rata pârghiei financiare a alcătuit 1,376 p.p
în 2016, fapt apreciat pozitiv deoarece arată că ALIMER-AGRO S.R.L se finanţează în mare
parte din sursele proprii. Pentru anul 2017 această rată alcătuieşte 1,243 p.p, iar scăderea în
dinamică cu 0,133 p.p sau cu 9,67% este apreciată favorabil, deoarece semnifică că în mare parte
întreprinderea se finanţează din sursele proprii (100%) şi o parte neînsemnată în mărime de
0,243 puncte procentuale, din sursele împrumutate.
Nivelul rentabilităţii veniturilor din vânzări în anul 2016 a constituit 28,34% iar în 2017 s-a
majorat mai mult decât de două ori, alcătuind 57,42%, situaţie apreciată pozitiv deoarece la
fiecare leu din vânzări ALIMER-AGRO S.R.L a obţinut cu 29,08 p.p sau cu 102,61% mai mult
profit brut în 2017 decât în anul precedent.
După indicatorul sintetic nivelul rentabilităţii activelor observăm că acesta a sporit considerabil
de la 3,3% pînă la 36,9%, adică cu 0,336 puncte procentuale ceea ce înseamnă că la întreprindere
se constată un grad înalt de eficienţă resurselor disponibile.
Rentabilitatea capitalului propriu arată eficienţa cu care întreprinderea gestionează
capitalul/patrimoniul fondatorului. Se consideră că întreprinderea are performanţe bune dacă
această rentabilitate este semnificativ mai mare decât dobânda unui depozit bancar. Prin urmare,
majorarea acestui indicator în dinamică cu 40,678 puncte procentuale se apreciază pozitiv.
Creşterea în dinamică a rentabilităţii capitalului propriu se datorează faptului că profitul net al
perioadei de gestiune în anul 2017 a sporit considerabil, de la 132 698 lei pînă la 3 137 139 lei.
Mărimea coeficientului lichidităţii curente a alcătuit 9,628 puncte procentuale în 2016 şi 4,453
p.p în perioada de gestiune 2017, şi depinde de viteza de rotaţie a activelor curente. Se apreciază
că valoarea minimă admisă în dependenţă de sectorul de activitate poate varia între 1,0-2,5
puncte. La ALIMER-AGRO S.R.L acest indicator este cu mult mai mare decât valoarea 2,5, ceea
ce semnifică capacitatea întreprinderii de a-şi achita obligaţiile curente pe măsură ce acestea
devin scadente, fiind consecinţa unui fond de rulment pozitiv.
Luînd în considerare indicatorii analizaţi ai activităţii economico-financiare ale S.R.L ALIMER-
AGRO, constatăm că întreprinderea şi-a stabilizat activitatea sa economico-financiară în anul
2017 faţă de anul precedent.

2. Conţinutul economic şi necesitatea analizei surselor de finanţare a activelor

Sursele de finanţare a activelor reprezintă totalitatea drepturilor de proprietate şi a obligaţiilor


entităţii economice. Acestea se clasifică în surse proprii şi surse împrumutate. Situaţia normală a
surselor de finanţare unei entităţi se consideră atunci când raportul dintre sursele proprii şi cele
împrumutate constituie 50% / 50%.
Formarea patrimoniului necesar pentru desfăşurarea activităţii economico financiare a
întreprinderii se efectuează pe seama diferitelor surse de finanţare. Din punct de vedere al
conţinutului economic, sursele de finanţare formare a activelor reprezintă totalitatea drepturilor
proprietarilor şi obligaţiilor agentului economic. În Bilanţul contabil acestea se reflectă în
interiorul pasivului şi de aceea pentru desemnarea lor în practica economică se aplică des
denumirea „pasive”.
Componenţa surselor de finanţare a activelor, predominarea anumitor componente asupra altora,
evoluţia structurii pasivelor în mod direct determină stabilitatea şi independenţa financiară a
întreprinderii. De aici rezultă necesitatea analizei pasivelor atât din partea conducerii
întreprinderii pentru stabilirea strategiei de dezvoltare şi dirijarea activităţii curente, cât şi din
partea utilizatorilor externi ai Rapoartelor financiare pentru elaborarea deciziilor de diferit tip.
Analiza surselor de finanţare a activelor oferă utilizatorilor Rapoartelor financiare posibilitatea
de a răspunde la următoarele întrebări:
 De unde provin activele controlate de întreprindere
 Care surse de finanţare proprii sau împrumutate prevalează la formarea patrimoniului
întreprinderii
 Care este mărimea şi structura surselor proprii de finanţare
 Este oare suficientă mărimea capitalului statutar în comparaţie cu cerinţele legislaţiei
 Care este nivelul de achitare şi gradul de retragere a capitalului statutar
 Cum corelează mărimea capitalului statutar cu valoarea activelor nete
 Cum se divizează capitalul statutar după clase de acţiuni emise şi după deţinătorii cotelor
 Care este concentrarea cotelor din capitalul statutar
 Ce cauze sau factori au provocat creşterea ori descreşterea capitalului propriu
 Care este capacitatea de manevrare a capitalului propriu
 Cum se caracterizează datoriile întreprinderii după termenul de atragere, origine, condiţii
de garantare şi alte criterii sau aspecte de apreciere
 Cât de stabile sunt sursele de finanţare a activităţii întreprinderii
 În ce măsură este dependentă întreprinderea de sursele împrumutate pe termen lung
 Cât de costisitoare este pentru întreprindere atragerea mijloacelor împrumutate
 Este capabilă întreprinderea de a plăti dobânda şi de a rambursa suma principală a
datoriilor

Importanţa aprecierii aspectelor nominalizate mai sus pentru procesul decizional dictează
examinarea profundă şi multilaterală a surselor de finanţare în cadrul analizei situaţiei financiare
a întreprinderii.
Principalele surse de informaţie pentru analiza surselor de finanţare ale activelor entităţii se
consideră:
 Capitolul III „Capital Propriu” din Bilanţ
 Capitolul IV „Datorii pe termen lung” din Bilanţ
 Capitolul V „Datorii curente” din Bilanţ
3. Aprecierea dinamicii şi structurii surselor de finanţare a activelor
La prima etapă de analiză se apreciază modificările în structura şi componenţa surselor de
finanţare a întreprinderii ALIMER-AGRO SRL în dinamică, conform tabelului 2.

Tabel 2. Analiza structurii şi componenţei surselor de finanţare în dinamică


La finele anului La finele anului de Abateri +/-
Denumirea surselor precedent gestiune
∑, lei Pondere,% ∑, lei Pondere,% lei p.p
III. Capital Propriu
3.1) Capital social şi 5 400 0,06 5 400 0,05 0 -0,01
suplimentar
3.2) Profit nerepartizat al 5 811 934 71,42 5 811 934 52,20 0 -19,22
anilor precendenţi
3.3) Profit net al perioadei de 132 698 1,63 3 137 139 28,18 +3 004 441 +26,55
gestiune
Total Capital Propriu 5 950 032 73,11 8 954 473 80,43 +3 004 441 +7,32
IV. Datorii pe termen lung
4.1) Credite bancare pe 1 730 156 21,26 832 964 7,48 -897 192 -13,78
termen lung
Total Datorii pe termen 1 730 156 21,26 832 964 7,48 -897 192 -13,78
lung
V. Datorii curente
5.1) Credite bancare pe 0 0 853 341 7,66 +853 341 +7,66
termen scurt
5.2) Împrumuturi pe termen 215 000 2,64 0 0 -215 000 -2,64
scurt
5.3) Datorii comerciale 243 034 2,99 282 654 2,54 +39 620 -0,45
5.4) Datorii faţă de personal 0 0 423 0,00 +423 0
5.5) Datorii faţă de buget 0 0 210 101 1,89 +210 101 +1,89
Total Datorii curente 458 034 5,63 1 346 519 12,09 +888 485 +6,46

Total Surse de Finanţare 8 138 222 100,00 11 133 956 100,00 +2 995 734 X
Din calculele efectuate în Tabelul 2, rezultă că la SRL ALIMER-AGRO, sursele de finanţare a
activelor s-au majorat faţă de anul precedent cu 2 995 734 lei sau cu 36,81 % [(2 995 734 /
8 138 222) x 100%]. Această abatere a fost determinată de creşterea capitalului propriu cu
3 004 441 lei şi a datoriilor curente cu 888 485 lei în anul de gestiune faţă de anul precedent.
Ca momente pozitive pentru enitate se consideră majorarea capitalului propriu cu 7,32 p.p şi
diminuarea datoriilor pe termen lung cu 897 192 lei sau cu 13,78 p.p.
Analizînd structura surselor de constituire a activelor, constatăm că întreprinderea dispune de un
grad înalt de autofinanţare în ambele perioade de referinţă. Acest fapt se reflectă prin ponderea
înaltă a capitalului propriu, care la finele anului de gestiune constituie 80,43 %. În dinamică se
observă o creştere a capitalului propriu cu 7,32 p.p.
În componenţa surselor de finanţare, o pondere mai puţin semnificativă o ocupă datoriile pe
termen lung în anul de gestiune, cu o reducere în dinamică faţă de anul precedent de 13,78 p.p,
adică de la 21,26% pînă la 7,48%.
Datoriile curente, la finele anului precedent constituie 5,63%, majorîndu-se în anul de gestiune
pînă la 12,09% sau cu 6,46 puncte procentuale.
Tendinţa de reducere în dinamică a ponderii datoriilor pe termen lung faţă de anul precedent
prin prisma creditelor bancare pe termen lung se apreciază pozitiv, deoarece semnifică
diminuarea gradului de îndatorare pe termen lung a întreprinderii şi reducerea dependenţei
financiare faţă de sursele împrumutate. Un alt factor pozitiv se consideră majorarea capitalului
propriu care se datorează sporirii considerabile a profitului net al perioadei de gestiune de la
132 698 lei pînă la 3 137 139 lei în 2017, ceea ce presupune majorarea nivelului de autofinanţare
al ALIMER-AGRO SRL. Negativ se apreciază majorarea în dinamică a ponderii datoriilor
curente, şi anume a creditelor bancare pe termen scurt şi datoriilor faţă de buget cu 853 341 lei şi
210 101 lei respectiv, care sugerează dependenţa întreprinderii de sursele împrumutate pe termen
scurt.

La etapa a doua de analiză se studiază eficienţa utilizării surselor de finanţare a activelor prin
Metoda Ratelor, conform Tabelului 3.
Tab.3Analiza eficienţei utilizării surselor de finanţare a activelor prin metoda ratelor în dinamică
La finele anului Abaterea
Denumirea ratelor Metoda de calcul precedent de gestiune absolută
1) rata autonomiei financiare Raf = Cpr(390) / TP(590) 0,727 0,804 +0,077
2) rata de atragere a surselor împrumutate Rsî = [DTL(440)+DC(580)] / TP 0,273 0,196 -0,077
3) rata corelaţiei. surse proprii şi împrum. Rcor = [DTL+DC] / Cpr 0,376 0,243 -0,133
4) rata solvabilităţii generale Rsg = TP / [DTL+DC] 3,659 5,109 +1,45
5) rata de acoperire a capitalului propriu Racpr = TP / Cpr 1,376 1,243 -0,133
6) rata stabilităţii financiare Rstfin = [Cpr+DTL] / TP 0,943 0,879 -0,064
7)rata de autofinanţare a capitalului perm. Rfcp = Cpr / [Cpr+DTL] 0,771 0,915 +0,144
Conform calculelor efectuate în tabelul 3, constatăm ca la entitatea ALIMER-AGRO SRL s-a
stabilit un nivel înalt al autonomiei financiare. Astfel, la finele anului de gestiune rata autonomiei
financiare constituie 80,4% sau cu o creştere faţă de anul precedent cu 0,077 p.p. Atât în anul
precedent, cât şi în cel de gestiune, această rată depăşeşte cu mult normativul stabilit de 50%,
ceea ce arată că entitatea nu depinde de sursele împrumutate. Acest lucru este confirmat şi de
nivelul redus al ratei de atragere a surselor împrumutate care este mai mic decât plafonul stabilit
de 50%. Examinînd corelaţia dintre sursele împrumutate şi cele proprii, constatăm o situaţie
favorabilă. Astfel, la fiecare leu al capitalului propriu, datoriile totale au constituit în anul de
gestiune 24,3 bani sau cu o reducere faţă de anul precedent în valoare de 13,3 bani. Rata
solvabilităţii generale atestă că întreprinderea dispune de o situaţie financiară destul de bună şi
stabilă, deoarece sursele totale depăşesc datoriile totale în anul precedent de 3,66 ori iar în anul
de gestiune mai mult de 5,11 ori, ceea ce e cu mult în depăşire faţă de nivelul recomandat (≥2).
Examinînd rata de acoperire a capitalului propriu, observăm că aceasta se reduce în dinamică şi
se încadrează în plafonul stabilit şi constituie valori mai mici decât 2 în ambele perioade de
referinţă. Această situaţie se apreciază pozitiv deoarece atestă majorarea ponderii capitalului
propriu în sursele de finanţare. Analizînd rata stabilităţii financiare, observăm creşterea în
dinamică a acesteia, situaţie apreciată pozitiv deoarece capitalul permanent se majorează pe
seama capitalului propriu, care a sporit de la 5 817 334 lei pînă la 8 954 473 lei. O situaţie
favorabilă se consideră majorarea în dinamică a ratei de autofinanţare a capitalului permanent cu
0,144 puncte procentuale deoarece reflectă majorarea capitalului propriu în majorarea celui
permanent.
4. Analiza utilizării capitalului propriu la SRL „ALIMER-AGRO”
Capitalul propriu reprezintă principala sursă de finanţare a activelor întreprinderii. În mod
normal, întreprinderea poate să sporească valoarea capitalului propriu în rezultatul actvităţii
economico-financiare. În cazul cînd capitalul propriu scade în dinamică sau are valori negative,
aceasta atestă despre existenţa tendinţelor nefavorabile în activitatea întreprinderii.
La prima etapă de analiză se studiază modificările în componenţa şi structura capitalului
propriu în dinamică conform tabelului 4.
Tabelul.4 Analiza componenţei şi structurii capitalului propriu în dinamică
La finele anului La finele anului de Abateri absolute
precedent gestiune
Elemente componente
∑, lei Pondere,% ∑, lei Pondere,% lei p.p
1) capital social şi suplimentar 5 400 0,091 5 400 0,060 0 -0,031
2) profit nerepartizat al anilor prec. 5 811 934 97,68 5 811 934 64,91 0 -32,77
3) profit net al perioadei de gest. 132 698 2,23 3 137 139 35,03 +3004441 +32,8
Total Capital Propriu 5 950 032 100,00 8 954 473 100,00 +3004441 X

Calculele efectuate în tabelul 4, ne atestă că cel mai valoros element al capitalului propriu la
întreprindere constituie profitul nerepartizat al anilor precedenţi. Astfel, cota acestuia în anul
precedent a constituit 97,68% cu o reducere în anul de gestiune pînă la 64,91%. O pondere
semnificativă în componenţa capitalului propriu îi revine profitului net al perioadei de gestiune,
care la finele anului de gestiune este de 35,03%.
Necătînd la faptul că valoarea absolută a capitalului social şi suplimentar, cât şi a profitului
nerepartizat al anilor precedenţi nu s-a modificat, cota acestora a scăzut faţă de anul precedent cu
0,031 p.p şi 32,77 p.p, respectiv.
Pe parcursul anului de gestiune, pozitiv se apreciază situaţia că întreprinderea a reuşit să îşi
majoreze considerabil profitul net al perioadei cu 3 004 441 lei sau cu 32,8 p.p.
Putem menţiona că cota capitalului social şi suplimentar nu este esenţială şi ocupă doar 0,060 p.p
din suma totală a capitalului propriu.
În general, structura capitalului propriu la ALIMER-AGRO SRL în ultimii 2 ani este stabilă iar
modificările survenite au un caracter pozitiv.
La a doua etapă de analiză se analizează ratele ce reflectă gradul de utilizare al capitalului
propriu, reflectate în tabelul 5.
Tabel.5 Analiza eficienţei utilizării capitalului propriu prin metoda ratelor
La finele anului Abaterea
Denumirea ratelor Metoda de calcul precedent de gestiune absolută
1)rata capitalului social şi suplimentar RCSS = CSS(320) / Cpr(390) 0,001 0,001 0
2)rata corelaţiei active nete şi cap.social Rcor=AN[TA(DTL+DC)]/CSS 10,77 16,58 +5,81
3)rata de manevrare a capitalului propr. RmCpr= AC(300)-DC(580)/Cpr 0,679 0,519 -0,16

Din calculele efectuate în tabelul 5, rezultă că la întreprindere rata capitalului social şi


suplimentar nu corespunde normativului stabilit deoarece în ambele perioade valorile efective
sunt mai mici decât 0,3. Analizînd corelaţia dintre activele nete şi capitalul social constatăm că
întreprinderea dispune de active nete suficiente pentru desfăşurarea activităţii economico-
financiare. Astfel, la finele anului de gestiune activele nete au depăşit valoarea capitalului social
aproape de 16,58 ori, ceea ce e mai mult faţă de normativul stabilit ≥3. Mai mult ca atât, în
dinamică se observă creşterea Rcor cu 5,81 p.p faţă de anul precedent.
Analizînd rata de manevrare a capitalului propriu, putem menţiona că ALIMER-AGRO SRL are
o capacitate medie de manevrare a capitalului propriu, astfel la finele anului de gestiune aceasta
constituie 0,519 p.p. Aceasta înseamnă că 51,9% din suma capitalului propriu este utilizată la
finanţarea activelor curente, iar restul 48,1% a fost direcţionată la finanţarea activelor
imobilizate. Reducerea în dinamică a ratei de manevrare a capitalului propriu se apreciază
negativ deoarece diminuarea ponderii activelor circulante în capitalul propriu va conduce la
instabilitatea financiară a întreprinderii.
5. Analiza nivelului de îndatorare a întreprinderii SRL „ALIMER-AGRO
Desfăşurarea activităţii întreprinderii este imposibilă fără atragerea mijloacelor împrumutate de
la bănci, persoane fizice şi juridice. Astfel se creează datoriile entităţii şi nivelul de îndatorare.
Îndatorarea globală a întreprinderii se apreciază după rata de atragere a surselor împrumutate.
RASÎ = DTL(440) + DC(580) / TP(590)
La prima etapă de analiză se analizează componenţa şi structura datoriilor entităţii în dinamică
conform tabelului 6.
Tabel 6.Analiza componenţei şi structurii datoriilor entităţii în dinamică
La finele anului La finele anului de Abateri absolute
precedent gestiune
Indicatori
∑, lei Pondere,% ∑, lei Pondere,% lei p.p

IV. Datorii pe termen lung


4.1) credite bancare pe t.lung 1 730 156 79,07 832 964 38,22 -897 192 -40,85
Total Datorii pe termen lung 1 730 156 79,07 832 964 38,22 -897 192 -40,85
V. Datorii curente
5.1) credite bancare pe t.scurt 0 0 853 341 39,15 +853 341 +39,15
5.2) împrumuturi pe t.scurt 215 000 9,83 0 0 -215 000 -9,83
5.3) datorii comerciale 243 034 11,10 282 654 12,97 +39 620 +1,87
5.4) datorii faţă de personal 0 0 423 0,02 +423 +0,02
5.5) datorii faţă de buget 0 0 210 101 9,64 +210 101 +9,64
Total Datorii Curente 458 034 20,93 1 346 519 61,78 +888 485 +40,85

Total Datorii 2 188 190 100,00 2 179 483 100,00 -8 707 X

Din calculele efectuate în tabelul 6, rezultă că suma datoriilor totale la ALIMER-AGRO SRL a
diminuat cu 8 707 lei sau cu 0,4% în anul de gestiune faţă de cel precedent. Reducerea datoriilor
totale a fost determinată de reducerea datoriilor pe termen lung cu 897 192 lei. Analizînd
structura datoriilor totale, observăm că cota preponderentă în anul de gestiune revine datoriilor
curente, aceasta alcătuind 61,78%, cu o creştere faţă de anul precedent cu 40,85 p.p. Analizînd
structura datoriilor pe tipuri, observăm că cea mai mare parte a datoriilor curente o constiuie
creditele bancare pe termen scurt, care s-au majorat considerabil de la 0 p.p în anul precedent
pînă la 39,15 p.p în anul de gestiune.
La a doua etapă de analiză se apreciază nivelul de îndatorare a SRL ALIMER-AGRO prin
metoda ratelor, reflectate în tabelul 7.
Tabel 7. Analiza nivelului de îndatorare al întreprinderii prin metoda ratelor
Denumirea ratelor Metoda de calcul La finele anului Abaterea
precedent de gestiune absolută
1)rata de atragere a DTL RaDTL = DTL(440) / TD 0,791 0,382 -0,409
2) rata de atrag. a DTL faţă de CS RaDCS = DTL(440) / CSS(320) 320,4 154,25 -166,15
3) rata de atrag.a DTL faţă de Cpr RaDCpr = DTL(440) / Cpr(390) 0,297 0,093 -0,204
4) rata de atragere a DC RaDC = DC(580) / TD(440+580) 0,209 0,618 +0,409

5) rata creditelor bancare RCrb=CBTL(400)+CBTS(450)/TD 0,791 0,774 -0,017

6) rata datoriilor faţă de buget Rdb = datorii buget(520) / TD 0 0,096 +0,096


7) rata datoriilor CAS, PAM Rasig = dat.CAS,PAM(510) / TD 0 0 0

Conform calculelor efectuate în tabelul 7, ponderea datoriilor pe termen lung în datoriile totale
ale ALIMER-AGRO SRL în anul de gestiune constituie 38,2% cu o diminuare faţă de anul
precedent cu 40,9%. Reducerea în dinamică a RaDCS se apreciază pozitiv deoarece semnifică
faptul că mărimea DTL la fiecare leu al capitalului social a scăzut în anul de gestiune cu 166,15
lei. Analizînd mărimea RaDCpr, constatăm că aceasta se încadrează în plafonul stabilit (≤0,3), iar
reducerea în dinamică a acestei rate este favorabilă pentru entitate. Observăm că ponderea
datoriilor curente în totalul datoriilor se majorează considerabil în dinamică de la 20,9% pînă la
61,8%. Ponderea creditelor bancare în totalul datoriilor se reduce faţă de anul precedent cu 1,7%.
Rata datoriilor faţă de buget creşte pînă la 9,6% în anul de gestiune. Întreprinderea nu dispune de
datorii privind asigurările sociale şi medicale.
ÎNCHEIERE
Conform analizei surselor de finanţare a activelor în cadrul entităţii SRL ALIMER-AGRO,
constatăm următoarele:
Din calculele efectuate în Tabelul 2, rezultă că la SRL ALIMER-AGRO, sursele de finanţare a
activelor s-au majorat faţă de anul precedent cu 2 995 734 lei sau cu 36,81 %. Această abatere a
fost determinată de creşterea capitalului propriu cu 3 004 441 lei şi a datoriilor curente cu
888 485 lei în anul de gestiune faţă de anul precedent.
La entitatea ALIMER-AGRO SRL s-a stabilit un nivel înalt al autonomiei financiare. Astfel, la
finele anului de gestiune rata autonomiei financiare constituie 80,4% sau cu o creştere faţă de
anul precedent cu 0,077 p.p. Atât în anul precedent, cât şi în cel de gestiune, această rată
depăşeşte cu mult normativul stabilit de 50%, ceea ce arată că entitatea nu depinde de sursele
împrumutate. Acest lucru este confirmat şi de nivelul redus al ratei de atragere a surselor
împrumutate care este mai mic decât plafonul stabilit de 50%.
Cel mai valoros element al capitalului propriu la întreprindere constituie profitul nerepartizat al
anilor precedenţi. Astfel, cota acestuia în anul precedent a constituit 97,68% cu o reducere în
anul de gestiune pînă la 64,91%. O pondere semnificativă în componenţa capitalului propriu îi
revine profitului net al perioadei de gestiune, care la finele anului de gestiune este de 35,03%.
La întreprindere rata capitalului social şi suplimentar nu corespunde normativului stabilit
deoarece în ambele perioade valorile efective sunt mai mici decât 0,3. Analizînd corelaţia dintre
activele nete şi capitalul social constatăm că întreprinderea dispune de active nete suficiente
pentru desfăşurarea activităţii economico-financiare. Astfel, la finele anului de gestiune activele
nete au depăşit valoarea capitalului social aproape de 16,58 ori, ceea ce e mai mult faţă de
normativul stabilit ≥3. Mai mult ca atât, în dinamică se observă creşterea Rcor cu 5,81 p.p faţă de
anul precedent.
Observăm că ponderea datoriilor curente în totalul datoriilor se majorează considerabil în
dinamică de la 20,9% pînă la 61,8%. Ponderea creditelor bancare în totalul datoriilor se reduce
faţă de anul precedent cu 1,7%. Rata datoriilor faţă de buget creşte pînă la 9,6% în anul de
gestiune. Întreprinderea nu dispune de datorii privind asigurările sociale şi medicale. Ponderea
datoriilor pe termen lung în datoriile totale ale ALIMER-AGRO SRL în anul de gestiune
constituie 38,2% cu o diminuare faţă de anul precedent cu 40,9%.
BIBLIOGRAFIE

1.”Analiza gestionară”, Tcaci N., Tcaci A., Chișinău 2013, 241 pag
2.”Analiza gestionară”. Lucrare didactică, ASEM, Combinatul poligrafic, Chişinău, 2003, 120 pag.;
3. „Analiza economico-financiară”, Vîlceanu Gh., Robu V., Georgescu N. – Bucureşti: Editura
Economică, 2005