Sunteți pe pagina 1din 2

Eficientizarea activităţii didactice şi metodice:

 Modernizarea sistemului de predare a orelor de prelegeri şi seminarii, atât din punct de vedere
metodologic şi conceptual, cât şi din punctul de vedere al instrumentelor şi tehnologiilor didactice,
plasarea cursurilor pe platformele de învăţare MOODLE şi MAHARA;

 Continuarea restructurării sistemului de practică la nivelul studiilor de licenţă şi master astfel încât
această activitate să contribuie efectiv la creşterea competenţelor studenţilor, care să le permită o mai
bună integrare pe piaţa forţei de muncă;

 Organizarea şi monitorizarea lucrului individual dirijat al studenţilor (în acest context decanatul îşi
asumă următoarele sarcini: asigurarea ergonomică (săli de consultaţii, mobilier, săli pentru 39 păstrarea
mostrelor didactice); asigurarea logistică: mijloace tehnice (calculatoare, ecrane, proiectoare etc.);
monitorizarea generală a lucrului individual dirijat;

 Dezvoltarea Centrului metodologic Psihopedagogia școlii superioare, unde va fi acumulată și dezvoltată


experiența de predare–învățare-evaluare în școala superioară, vor fi elaborate anumite materiale în
ajutor cadrelor didactice universitare (ghiduri, mostre de cursuri universitare, de note de curs, de
curriculum-uri etc.). Totodată, în incinta Centrului vor putea fi promovate orele de curs la modulul psiho-
pedagogic pentru cadrele didactice din universitate care nu au studiat acest compartiment în cadrul
formării lor de specialitate, precum și diferite activități instructive (seminare, training-uri etc.) pentru
cadrele didactice preuniversitare;

Potrivit site-ului ro.wikipedia.org, „management” [mændʒmənt] (din lat. manum agere „a conduce cu
mâna”) - „arta de a înfăptui ceva împreună cu alţi oameni” (conform definiţiei date de Mary Follet).

care să exprime adevăratele lui semnificaţii. Dicţionarele româneşti îl traduc prin: a) conducere,
comandă; şefie; comandament; b) direcţie, conducere; conduită; c) conducere. Departe de a avea
pretenţia de a cuprinde toate explicaţiile celor doi termeni amintiţi, vom încerca o scurtă prezentare a
mecanismelor prin care se acţionează, la nivelul sistemului educaţional. Activitatea de conducere se
defineşte ca o activitate complexă ce are drept scop eficientizarea eforturilor oamenilor în procesul
muncii. Exercitarea procesului de conducere presupune existenta unor persoane care efectuează
activităţi specifice procesului de management, aceste persoane fiind denumite, manageri. Există opinii
diferite în ceea ce priveşte definirea managerului (cadru de conducere). P.Bolinet susţine că un
conducător este o persoana care-şi obţine rezultatele prin alţii. Definiţia adoptată de majoritatea
specialiştilor este: orice persoană care ocupă o funcţie de conducere într-o organizaţie socioeconomică
reprezintă un manager (cadru de conducere), indiferent de treapta ierarhică pe care se află.
Managementul educaţional are în vedere realizarea obiectivelor strategice şi operaţionale ale instituţiei
şcolare, îndeplinirea misiunii şcolii, expresie a viziunii, ethosului şi culturii organizaţionale. Accentul
activităţii manageriale se pune pe conducerea şi coordonarea oamenilor, pe dirijarea potenţialului
acestora. Relaţionarea eficientă a managerului şcolar în mediul educaţional sau în afara acestuia este
garantată de dezvoltarea şi capacitatea de a folosi următoarele categorii de competenţe: 1.competenţe
de comunicare şi relaţionare; 2.competenţe psiho-sociale; 3.competenţe de utilizare a tehnologiilor
informaţionale; 4.competenţe de conducere / coordonare şi organizare; 5.competenţele de evaluare;
6.competenţele de gestionare şi administrare a resurselor; 7.competenţe care vizează dezvoltarea
instituţională; 8. competenţele care vizează self-managementul.