Sunteți pe pagina 1din 4

Viitorul României este ecologic!

Avantajele
productiei
ecologice
▸▸ Agricultura ecologică este susținută
de către statele membre UE. În
timpul perioadei de conversie,
producătorul primeşte subvenţii
mai mari decât producătorii
agriculturii convenționale.
▸▸ Un alt argument important pentru
produsele certificate ecologic este
prețul de vânzare mare pe care
producătorul îl poate atinge.
▸▸ Cererea pentru produsele ecolo-
gice creşte constant în Europa şi
Situatia Agriculturii ecologice la în special în România- un alt motiv
important pentru a rămâne Eco
nivel european sau pentru a intra în afaceri cu
produse ecologice.
Există peste 270,000 de agri- Această cerere creşte atât erbicide, pentru ouă de la
cultori ecologici în Uniunea de repede, încât vânzătorii găini crescute în aer liber. Cine trebuie sa
Europeana. Mai mult de un- de retail şi producătorii de În 2016, Austria a înregistrat
sprezece milioane de hectare alimente ecologice nu pot cea mai mare răspândire fie certificat?
din suprafețele utilizate în acoperi cerințele pieței. a agriculturii ecologice. Cu
agricultura, au fost folosite Studii realizate în diferite 20.3%, Austria este liderul
pentru agricultura ecologică. țări dovedesc că, consu- clar, urmată de Suedia cu
Acesta este rezultatul unei matorii sunt de acord să 17.1% şi Estonia cu 15.7%,
creșteri de 21.1% comparativ plătească mai mult pentru după cum arată statistici-
cu 2010. În perioada 2010- produsele ecologice certi- le publicate de Eurostat la
2016, valoarea a crescut ficate. Ei au optat pentru sfârșitul lui 2016.
în aproape toate țările UE. un tratament sustenabil al România este printre ultimii
Croaţia a crescut cu 376.9% solului, pentru metode de pe această listă, cu doar 1.8%.
şi Bulgaria cu 361.2%. producţie fără pesticide şi (Sursa orf.at/Eurostat)

Productia ecologica este profitabila!


▸▸ Fermierii
▸▸ Procesatorii
O fermă ecologică organizată optim este mai acoperă de asemenea şi eventuala cantitate
▸▸ Distribuitorii
puţin dependentă de factori exteriori şi poate mai mică de producţie. Acest lucru este
▸▸ Comercianții
să fie condusă la fel de profitabil precum o cunoscut şi de autoritățile care oferă sprijin
▸▸ Importatorii
fermă convențională. În principal, putem financiar prin faptul că în timpul perioadei de
care doresc să folosească logo-
să afirmăm că prețurile pentru produsele conversie cantităţile mai mici (de producţie)
ul European pentru Agricultura
certificate ecologic sunt mai mari decât cele trebuie să fie acoperite de fonduri mai mari
Ecologică.
din producția convențională. Prețul mai mare pentru fermele ecologice.

AUSTRIA BIO GARANTIE 1


Tabelul timpului de conversie
Certificat Anul 1 Anul 2 Anul 3
Luni 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Cereale 1/7/2017
Cultură Convenţional Produsul în conversie spre agricultura Ecologic, daca a fost
ecologică însămânțat la 24 de luni după
anul de referinţă 30.06
Pământ Convenţional Parcelele în al doilea an de conversie Ecologic
Legume 1/3/2017
Cultură Convenţional Produsul în conversie spre agricultura Ecologic,daca a fost însămânțat după
ecologică 1.3.2019
Pământ Convenţional Parcelele în al doilea an de conversie Ecologic
Culturi perene 1/3/2017
Cultură Convenţional Produsul în conversie spre agricultura Produsul în conversie spre agricultura Ecologic
ecologică ecologică daca se
Pământ Convenţional Parcelele în al doilea an de conversie Parcelele în al treilea an de conversie va recolta
după
01.03.2020
Lapte 1/5/2017 Convenţional Convenţional Lapte ecologic, după perioada de conversie de 6 luni

Carne Convenţional Ecologic Carne ecologica

Pășune Convenţional În conversie spre ecologic Ecologic

Pui de carne 10 săptămâni de Ecologic Ecologic


conversie
Ouă 6 săptămâni Ecologic Ecologic
de conversie
pentru găinile
ouătoare
Albine Convenţional Ecologic

Miere Convenţional Ecologic

Ceară Convenţional Ecologic

Oi, capre, porci Convenţional Ecologic

PROCESATORI Ecologic
DISTRIBUITORI Ecologic
IMPORTATORI Ecologic
Niște exemple de la oekolandbau.de

Etape ale procesului de inspectie si certificare


produse de protecţie a plantelor, semin- ul nostru ro.abg-cert.com
ţe) trebuie îndepărtat odată cu semnarea Semințele:
contractului. Aceeaşi prevedere se aplică În principiu, doar semințele ecologice pot
şi ambalajelor sau oricărui echipament de fi folosite. Varietatea semințelor ecologice
acest gen. Pentru furaje există o perioadă ce se pot folosi în România, poate fi găsită
de toleranţă. pe pagina web a Ministerului Agriculturii în
Furaje: Baza de date pentru semințele ecologice
Proprietarii clădirilor ce adăpostesc ani- din România.
male ar trebui să ia în considerare faptul Pentru semințele convenționale, netratate
că stocurile de furaje rămase, ce au fost există posibilitatea aprobării folosirii acestora
Prima vizită şi toate inspecțiile anuale următoa- cumpărate înainte de semnarea con- de către organismul de certificare, însă în
re sunt în mod normal organizate în urma unui tractului şi care nu corespund legislației anumite condiţii.
anunţ şi a unei programări care corespunde ecologice, pot fi folosite până la maxim Pentru refolosirea semințelor din soiuri-
tipului de operațiune şi procedurilor generale două luni după semnarea contractului de le proprii, deja cultivate anterior semnării
ale organismului de inspecţie. inspecţie. Orice cantitate în exces nu poate contractului, trebuie consultat organismul
Pentru prima vizită, următoarele documente fi oferită animalelor şi trebuie îndepărtată de certificare.
trebuie prezentate: din fermă. Registrele:
▸▸ Harta locativă a terenurilor împreună cu Accesul animalelor: Registrele cerute de organismul de certificare,
numărul de parcele Animalele crescute ecologic trebuie să fie în suport scris sau electronic, trebuie păstrate
▸▸ Schița clădirilor ce aparțin fermei cumpărate la începutul semnării contractului. de la data semnării contractului şi trebuie să
▸▸ Copia aplicației curente APIA, sau o listă a Condițiile exacte şi perioadele de conversie fie disponibile în orice moment.
terenurilor ce ar trebui să conțină numărul individuale pentru numărul restrâns de Toate regulile de mai sus trebuie respectate
de identificare şi suprafața terenurilor. animale crescute în mod convenţional pot pe toată perioada în care se doreşte
Orice input neautorizat (ex: fertilizatori, fi găsite în secțiunea informativă de pe site- menţinerea certificării

2 AUSTRIA BIO GARANTIE


De ce este bine sa fiti client al Austria
Bio Garantie?
Benefic pentru export: Austria Bio Garantie international ABG a deschis filiale în Ungaria, Croaţia,
Austria Bio Garantie (ABG) este liderul După ce a devenit lider de piaţă în Austria, România şi Bulgaria.
de piaţă în ceea ce priveşte certificarea
pentru Austria. Pe plan internaţional,
Austria Bio Garantie este bine cunoscută AUSTRIA BIO GARANTIE INTERNATIONAL
şi apreciată, iar certificările sunt de obicei
solicitate de clienţii ce doresc să exporte.
ABG se află în topul companiilor de certifi-
care eco în Austria şi Uniunea Europeană:
▸▸ Austria Bio Garantie a fost fondată în
1993, sarcina ei este de a certifica şi
inspecta produsele ecologice de la început
până la finalul procesului de producţie.
▸▸ În 1998, Austria Bio Garantie a fost
acreditată cu standardul ISO 17065
(EN-45011) şi certificată ca organism de
inspecţie pentru produse ecologice de
către Serviciul de Acreditare Austriac.
▸▸ Din 1999, compania este membră în
IFOAM-Federaţia Internaţională pentru
Mișcarea Agriculturii Ecologice.
▸▸ Odată cu începutul anului 2009, Austria
ȚARA Nr. angajaţi
Bio Garantie a primit aprobarea cu
ABG Austria 50
numărul de cod RO-ECO-018 din partea
AgroVet Austria 40
M.A.D.R. ABG Bulgaria 5
▸▸ Din anul 2017 Austria Bio Garantie GmbH ABG Croaţia 4
are operațiuni în România sub denumirea HÖG Ungaria 10
de Austria Bio Garantie GmbH Enzersfeld ABG România 6
Sucursala București, şi are peste 200 de
clienți din sectorul agricol, procesare şi retail.

Ce sunt produsele ecologice?


Legislația UE (Reg. CE 834/2007 La nivelul procesării alimen- tici şi proceduri realizate în Agricolă Județeană. După
şi 889/2008) şi cea naţională telor, trebuie îndeplinite de conformitate cu legislația acest moment, trebuie să
(Ord. 1253/2013 şi 895/2016 asemenea anumite reguli, cu naţională şi cea europeană. faceți dovada achiziționării
referitoare la agricultura ecolo- scopul principal de a nu conta- Garanţia pentru obţinerea inputurilor, furajelor şi me-
gică reglementează producția mina materia primă ecologică. unei certificări ecologice cât dicamentelor permise în
de materii prime eco şi produ- Etichetele produselor ecologi- mai rapide şi eficiente stă agricultura eco.
se eco în Europa. ce conţin mențiunea „ecologic” în cunoașterea legislației ▸▸ În fiecare an al certificării,
Producția trebuie să fie: şi codul organismului de certi- europene şi naţionale pen- ferma, locația de procesa-
▸▸ Fără substanţe, sau fertili- ficare şi logo-ul european. tru agricultura ecologică. re sau entitatea comercială
zanți chimici de sinteză. Codul Austria Bio Garantie în ▸▸ Începutul perioadei de este supusă inspecțiilor şi
▸▸ Fară tratamente, procese România este RO-ECO-018. conversie ce marchează analizei organismului de
sau substanţe dăunătoare trecerea de la producția certificare.
mediului. convenționala la cea eco- ▸▸ Trebuie să păstrați înre-
▸▸ Fără utilizarea ingineriei logică începe de la data gistrările pentru cel puţin
genetice. înregistrării pentru a 10 ani (atât fermele cât şi
▸▸ În acord cu legislația privind deveni un producător eco- entităţile comerciale).
hrana şi furajele pentru ani- Ce este nevoie să știi despre logic. În România, legislația ▸▸ După perioada de conver-
male. producția ecologică? cere să fii înregistrat la un sie, puteți vinde produse-
▸▸ Produsele ecologice sunt cele ▸▸ Această metodă de produc- organism de certificare şi le obținute drept produse
mai strict controlate produse. ţie este un sistem de prac- de asemenea la Direcția ecologice.

AUSTRIA BIO GARANTIE 3


Succesul cu Austria Bio Garantie “ Inspectia Cum sa deveniti un
noastra este garantia dumneavoastra” producator, procesator sau
comerciant ecologic ?
tificare în Austria, România, ză producătorii ecologici în Trimiteți o cerere către Austria Bio Garantie
Bulgaria, Croaţia şi Ungaria. România- Certificatele ABG la romania@abg.at
În al doilea rând, dorim să transmit valoare adăugată şi
oferim garanţie produselor astfel întărește competivita-
Veți primi atât informaţii cât şi documente
ecologice în aceste ţări, tea producătorilor.

3
cu privire la pașii de urmat pentru finalizarea
conform motto-ului nostru: Agricultura ecologica
contractului de inspecţie ecologica cât şi
„Inspecția noastră este este durabilă:
despre costurile aferente.
garanția dumneavoastră” Bioproducţia reprezintă
Ce dorim să obținem: agricultura sustenabilă, e

1 Securitate pentru piaţa


de export:
o plăcere pentru noi atunci
când vedem ca bioproduc-
Completați formularele.

Cumpărătorii materiei pri- ţia acumulează putere în


me ecologice în țările eu- România şi ca piața naţio- Semnați contractul de inspecţie: de acum
Austria Bio Garantie verifică ropene- comercianții de nală de asemenea începe trebuie să respectați cerințele legislației
producția ecologică de mai produse alimentare şi pro- să crească. în vigoare.
bine de 20 de ani. În Austria cesatorii, îşi pun încrederea Inspecția noastră este
suntem de departe cel mai în certificatele noastre şi în garanția dumneavoastră-
Înregistrați-vă activitatea la Direcția Agricolă
mare organism de inspecţie calitatea certificărilor. Am datorită producției,
Județeană de care aparțineți cu sediul social.
ecologică şi în UE suntem adus experiența noastră şi onestității, profesionalismului
Perioada de conversie începe la data
printre cele mai renumite sistemul de certificare de şi o bună performanţă pe
înregistrării acestei fise.
instituții de certificare. succes şi în România sis- piaţă pentru producătorii şi
Sunt foarte des întrebat, în temul de inspecţie al ABG procesatorii români. Suntem
calitate de director general este identic în Austria şi entuziasmați să lucrăm
Inspecția/Inspecțiile
al ABG: De ce este ABG România. Noi controlăm şi pentru voi !
Specialiștii ABG vor analiza şi defini statusul
activ în România? Care este certificăm în mod echitabil,
activităţii. Totul în conformitate cu regulile şi
strategia? ceea ce oferă siguranţă. Cu stimă,

2
vor propune posibile îmbunătăţiri.
Răspunsul are două motive: Credibilitatea producției
În primul rând, ABG a luat ecologice:
decizia strategică de a O inspecţie consecventă, Hans Matzenberger
Fermierul remediază posibile neconformități
intensifica piaţă de biocer- exactă şi sinceră protejea- Managing Director
în termenul limita acordat.

Cu cât mai devreme înscrierea, cu atât mai


Veți primi certificatul ecologic ce
devreme ecologic reprezintă baza pentru comercializarea
produselor ecologice.

CONTACT
Austria Bio Garantie GmbH
Enzersfeld Sucursala Bucuresti
Str. Dionisie Lupu, Nr. 50, Etj. 3,

Înscrierea unei producţii ecologice în acest gic după încheierea perioadei de conversie Ap. 7, Sector 1, interfon 63C
moment oferă mai multe avantaje: Culturile specifice fiecărei ramuri. Conversia începe 010458 București, ROMÂNIA
arabile înființate la 24 de luni după înregis- odată cu semnarea contractului, şi înregis- Tel. +40 (0) 212 102 124
trarea în agricultura ecologica pot fi comer- trarea cu autoritățile relevante. Aici se aplică Email: romania@abg.at
cializate ca produse ecologice recunoscute. următoarea: cât mai devreme înscrierea cu
Http://ro.abg-cert.com
Înscrierea înaintea începerii campaniei agri- atât mai devreme ecologic. Sub anumite con-
Company Register no.: J40/4498/2016
cole din toamna 2017 înseamnă că întreaga diţii, autoritatea competenta chiar scurtează
recoltă din 2020 poate fi comercializată ca timpii de conversie. Informaţii detaliate sunt Credite foto:
produs ecologic. Ramurile de producţie ani- furnizate de departamentul tehnic al Austria Austria Bio Garantie GmbH și
mală sunt considerate a fi certificate ecolo- Bio Garantie. Comisia Europeana

4 AUSTRIA BIO GARANTIE