Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: ŞTEFAN GEORGIANA


DATA:24.05.2019
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HURDUGI
CLASA: a VIII-a A
DISCIPLINA: RELIGIE ORTODOXĂ
SUBIECTUL LECŢIEI: Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române
TIPUL LECŢIEI: comunicarea de noi cunoştinţe;
SCOPUL LECŢIEI: Explicarea importanţei întemeierii mitropoliilor şi a Patriarhiei Române pentru păstrarea fiinţei şi unităţii naţionale.
DURATA: 50 de minute

COMPETENŢE GENERALE:
2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.1. Evidențierea implicațiilor moral-religioase pe care modelele urmate le pot avea în viața personală şi socială

COMPETENŢE DERIVATE:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:

C1: să precizeze anul în care s-a stabilit organizarea Bisericii Ortodoxe Române prin lege;
C2: să numească organele centrale deliberative ale Patriarhiei, precizând atribuţiile acestora;
C3: să enumere părţile constitutive şi organele locale ale Bisericii Ortodoxe Române;
C4: să explice cuvintele: parohie, protopopiat, eparhie, mitropolie;

1
STRATEGIA DIDACTICĂ:

METODE ŞI PROCEDEE—conversaţia, explicaţia, lectura, exercițiul, expunerea, demonstraţia;


MIJLOACE DIDACTICE— Statutul Bisericii Ortodoxe Române, harta Organizarea Bisericii Ortodoxe Române, fişa de lucru, caietul special, videoproiector.
FORME DE ORGANIZARE: activitate individuală, activitate frontală.
BIBLIOGRAFIE:
1.Sfânta Scriptură, E.I.B.M. al B.O.R., București, 1982;
2. Muha, Camelia, Religie creștin ortodoxa clasa a VIII-a ,Caiet pentru elevi, Editura “ Sf. Mina”, Iași , 2008;
3. Cucoş, Constantin , Educatia religioasa, Editura “Polirom”, Iasi ,1999.
4. Păcurariu, Pr. Prof. Dr. Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, E. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991.

SCENARIU DIDACTIC

2
Nr. Etapele C. Tim Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
crt. lecţiei D. p procedee învăţământ organizare

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Momentul 1 Salutul Salutul Exerciţiul
organizatoric min Rostirea rugăciunii Rostirea rugăciunii moral
Verificarea prezenței Pregătirea pentru
Pregătirea pentru începerea începerea lecţiei
lecţiei
2. Captarea 3 Voi preciza că aşa cum fiecare Elevii ascultă cu Conversaţia
atenţiei min instituţie a statului işi atenţie.
organizează activitatea, şi
Biserica Ortodoxă Română şi-a
organizat activitatea pe baza
unor legi.

3. Anunţarea 3 Voi anunţa titlul precum şi Elevii vor scrie în Explicaţia Frontală Aprecieri
titlului lecţiei min obiectivele lecţiei. caiete titlul lecţiei. verbale
şi a
obiectivelor.

Comunicare 30 Vom urmări o prezentare la Video Aprecieri


4. de noi min videoproiector în care elevilor li Elevii privesc şi ascultă Expunerea proiector Frontală verbale
cunoştinţe se vor comunica următoarele cu atenţie. Vor lectura
idei:
anumite slide-uri din
1. Organele deliberative ale
Patriarhiei Române. prezentare.
2. Părţile constitutive şi
organele locale ale Bisericii
Ortodoxe Române.
- „În anul 1948, printr-o lege

3
organică s-au stabilit
organizarea Bisericii Ortodoxe Explicaţia
Române şi atribuţiile organelor
centrale şi locale. Prin articolul
Aprecieri
2 s-a precizat că „Biserica
Ortodoxă Română este verbale
autocefală şi unitară în
C1 organizarea sa”, păstrând
„unitatea dogmatică şi canonică
şi a cultului cu Biserica
ecumenică a Răsăritului”.
Articolul 3 stabileşte că
„administraţia Bisericii
Ortodoxe Române este
autonomă, efectuându-se prin
organe reprezentative, alese de
cler şi credincioşi”; Lectura
- „Organele centrale Frontală Aprecieri
C2 deliberative ale Patriarhiei verbale
Române sunt Sfântul Sinod şi
harta
Adunarea Naţională
Bisericească. Sfântul Sinod este Organizarea
cea mai înaltă autoritate Bisericii
bisericească, ocupându-se cu Ortodoxe
problemele dogmatice, canonice Române
şi administrative. Este alcătuit
din patriarh (ca preşedinte) şi
toţi mitropoliţii şi episcopii
Aprecieri
eparhioţi, episcopi-vicari (doi la
patriarhie, câte unul la fiecare verbale
arhiepiscopie) şi arhierei vicari
(cate unul la fiecare episcopie) Demonstraţia
în funcţiune. Patriarhul,
mitropoliţii şi un episcop vicar
patriarhal formează Sinodul
permanent, care funcţionează

4
între sesiunile Sfântului Sinod”;
- „Adunarea Naţională
Bisericească este organul
reprezentativ central în Biserica
Ortodoxă Română pentru
probleme economice şi
administrative. Alegerea
patriarhului, a mitropoliţilor şi a
episcopilor eparhioţi se face de Imagini
către un Colegiu electoral
format din membrii Sfântului
Sinod, ai Adunării Naţionale
Bisericeşti, ai Adunării
Eparhiale Bisericeşti, la care se
adaugă câţiva membrii de drept.
Investirea episcopilor o face
C3 mitropolitul locului, iar a
mitropoliţilor, patriarhul.
Episcopii-vicari (la
arhiepiscopi) şi arhiereii vicari
(la episcopii) sunt aleşi de
Sfântul Sinod, la recomandarea
titularului eparhiei respective”;
- „Părţile constitutive şi
organele locale ale Bisericii
Ortodoxe Române sunt:
mitropolia, eparhia,
protopopiatul, parohia şi
mănăstirea, fiecare având
C4 dreptul de a se conduce şi
administra independent”;
- „Mitropoliile sunt unităţi
canonice şi administrative
formate din 2-3 eparhii,
conduse de un mitropolit”;
- „Eparhiile sunt unităţi

5
teritoriale bisericeşti conduse de
un episcop sau arhiepiscop,
având un număr de câteva sute
de parohii, grupate pe
protopopiate, precum şi
mănăstirile de pe teritoriul
respectiv. Eparhiile care sunt
conduse de un episcop se
numesc episcopii sau
arhiepiscopii, când sunt
conduse de un arhiepiscop”;
- „Protopopiatele sunt
circumscripţii administrative
bisericeşti formate din mai
multe parohii, conduse de un
protopop (el este întotdeauna un
preot de mir)”;
- „Mănăstirea este comunitatea
monahală formată din un număr
de călugări (sau călugăriţe), la
care se adaugă fraţii (sau
surorile) care se pregătesc
pentru călugărie. Este condusă
de un stareţ (sau stareţă), ajutat
de un consiliu duhovnicesc.
- „Patriarhului ne adresam cu
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Mitropolitului si
Arhiepiscopului cu
Înaltpreasfinţite Părinte
Mitropolit/ Arhiepiscop,
Episcopului cu Preasfinţite
Părinte, Preotului de mir cu
Prea cucernice părinte iar
preotului călugăr cu Prea

6
cuvioase părinte”.

5. Fixarea C3 10 Jocul didactic Imagini Frontală Aprecieri


cunoştinţelor min verbale
Voi desena un arbore care să Elevii completează
cuprinde toate cele şase
arborele cu informaţiile
mitropolii ale Patriarhiei
Române. preluate din lecţie.

Harta Frontală
Voi numi elevi care să fixeze pe
României
hartă circumscripţia
C4 mitropoliilor şi eparhiile care Elevii vor arăta pe harta Demonstraţia
fac parte din acestea. administrativă a
României limitele
mitropoliilor din ţara
noastră.

6 Asociere, Voi împărţi elevilor o fişă de Elevii rezolvă cerinţele Exerciţiul Fişa de Individuală
generalizare lucru. cu atenţie. lucru
7. Aprecierea 2 Voi nota elevii care au răspuns . Elevii ascultă cu atenţie. Conversaţia Frontală
activităţii min
elevilor
8. Încheierea 1 Vom rosti rugăciunea. Elevii se roagă. Exerciţiul
activităţii min moral