Sunteți pe pagina 1din 3

1

Disciplina: GEOGRAFIE
Anul şcolar: 2018-2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Ioan Vlăduţiu” Luduş
Clasa a VI-a
Manualul: Editura Didactică şi Pedagogică, autor Ciprian Mihai
Programa: Anexa nr.2 la OMEN nr.3393/28.02.2017
Nr. ore/săptămână:1
Profesor: Berar Antoniu-Ioan

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEM ESTRUL I
Nr. Unitatea de Nr. Observaţii*
Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna
crt. învăţare ore
1.1. Prezentarea prin cuvinte proprii a sensului 1. Repere ale cunoaşterii Terrei 1 S1
termenilor geografici (p.10)
2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de suporturile 2. Continente şi ţări-reprezentări 1 S2
cartografice, grafice şi alte materiale vizuale în cartografice. Harta politică a lumii
contexte/situaţii diferite. (p.12)
1. CUNOAŞTEREA 3.3. Prezentarea diversităţii naturale, umane şi 3. Aplicaţii practice: exerciţii de 1 S3
LUMII ÎN CARE culturale realizând corelaţii interdisciplinare. aprecierea distanţelor (p.16)
TRĂIM 4.3. Compararea elementelor, fenomenelor şi 4. Recapitulare (p.18) 1 S4
proceselor după caracteristici geografice
5. Evaluare (p.20) 1 S5
1. Populaţia Terrei: evoluţia 1 S6
numerică, răspândirea geografică,
diversitatea umană (p.22)
2. Aşezările omeneşti – forme de S7
locuire şi diferenţieri teritoriale 1
1.1.Precizarea prin cuvinte proprii a sensului (p.25)
termenilor geografici. 3. Resurse naturale şi valorificarea S8
2.1.Poziţionarea elementelor geografice pe acestora (p.28)
ANTROPOSFERA
reprezentări cartografice. 4. Domeniile activităţilor S9
2. – OMUL ŞI 1
3.3.Prezentarea diversităţii naturale, umane şi economice pe Terra: agricultura,
ACTIVITĂŢILE
culturale realizând corelaţii interdisciplinare. industria, serviciile (caracteristici
UMANE
4.2.Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi generale) (p.32)
proceselor după un algoritm dat. 5. Efectele activităţilor umane 1 S10
asupra mediului şi calitatea vieţii
(p.34)
6. Aplicaţii practice (p.36) 1 S11
Recapitulare (p.38) S12
2

Evaluare (p.39) S13


1. Europa – poziţia geografică. 1 S14
1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele şi Ţărmurile: golfuri, insule, peninsule
fenomenele geografice utilizând termenii şi strâmtori (p.42)
specifici.
2. Caracteristici generale ale 1 S15
2.1.Poziţionarea elementelor geografice pe reliefului. Unităţi majore (p.46)
EUROPA- reprezentări cartografice.
3. IDENTITATE 3.3.Prezentarea diversităţii naturale, umane şi 3. Hidrografia Europei (p.48) 1 S16
GEOGRAFICĂ culturale realizând corelaţii interdisciplinare.
3.4. Descrierea patrimoniului local, european, 4. Diferenţieri climatice şi 1 S17
naţional, european şi mondial utilizând diverse biogeografice (p.52)
surse.
5. Harta politică a Europei – state şi 1 S18
regiuni (p.54)
* În rubrica observaţii se trec modificările de intenţie ale profesorului
3

Disciplina: GEOGRAFIE
Anul şcolar: 2018-2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Ioan Vlăduţiu” Luduş
Clasa a VI-a
Manualul: Editura Didactică şi Pedagogică, autor Ciprian Mihai
Programa: Anexa nr.2 la OMEN nr.3393/28.02.2017
Nr. ore/săptămână:1
Profesor: Berar Antoniu-Ioan
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL AL II-LEA
Nr. Nr. Observaţii*
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna
crt. ore
1. Harta politică a Europei – state 1 S1
şi regiuni (p.54)
2. Răspândirea geografică a 1 S2
populaţiei. Elemente de diversitate
umană (etnică, lingvistică,
1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele confesională, culturală) (p.52)
şi fenomenele geografice utilizând 3. Mari oraşe europene (p.59) 1 S3
termenii specifici. 4. Resursele naturale şi 1 S4
2.1.Poziţionarea elementelor geografice valorificarea lor (p.62)
3. pe reprezentări cartografice. 5. Activităţile economice. 1 S5
EUROPA-
3.3.Prezentarea diversităţii naturale, Agricultura, industria, serviciile
IDENTITATE
umane şi culturale realizând corelaţii
GEOGRAFICĂ (p.64)
interdisciplinare.
6. Uniunea Europeană (p.66) 1 S6
3.4. Descrierea patrimoniului local,
7. Franţa (p.68) 1 S7
european, naţional, european şi mondial
utilizând diverse surse. 8. Germania (p.70) 1 S8
9. Italia (p.72) 1 S9
10. Rusia (p.74) 1 S10
11. Ţările scandinave: Norvegia, 1 S11
Suedia, Finlanda (p.78)
12.Recapitulare 1 S12
13. Evaluare 1 S13
14.Valori culturale şi umane 1 S14
1.1. Precizarea prin cuvinte proprii a
4. EUROPA ÎN LUMEA europene (p.84)
sensului termenilor geografici.
CONTEMPORANĂ 15. Calitatea vieţii în Europa 1 S15
2.1. Poziţionarea elementelor geografice
(p.86)
pe reprezentări cartografice.
16. Recapitulare 1 S16
*la rubrica “Observaţii” se trec modificările de intenţie ale profesorului
*săptămâna ...................... (........................) este rezervată activităților extrașcolare și extracurriculare și are orar specific.