Sunteți pe pagina 1din 30

ACATISTUL SFINŢILOR MARI

MUCENICI
CIPRIAN ŞI IUSTINA

În numele Sfintei Treimi!

1
Binecuvântat este Dumnezeul
nostru totdeauna acum şi pururea şi în
vecii vecilor! Amin.
Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă
Ţie!
Împărate Ceresc, Mângâietorule,
Duhul Adevărului, care pretutindeni eşti
şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor
şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te
sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe
noi de toată întinăciunea şi mântuieşte
Bunule sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte
fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (de 3
ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului
Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.
Preasfântă Treime miluieşte-ne pe
noi, Doamne curăţeşte păcatele noastre,
Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte
cercetează şi vindecă neputinţele noastre
pentru numele Tău.
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
2
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului
Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.
Tatăl Nostru care eşti în Cer, Sfânt
este numele Tău, Vie este Împărăţia Ta,
facă-se voia Ta, precum în Cer aşa şi pe
Pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă,
dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă
greşelile noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri şi nu ne lăsa pe noi în
ispită, ci ne izbăveşte de cel rău şi viclean
deopotrivă, că a Ta este Împărăţia şi
Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.
Troparul Sfinţilor Mucenici
Ciprian şi Iustina:
Sfinţilor Mari Mucenici Ciprian şi
Iustina, care pentru Dumnezeu v-aţi
jertfit, care viaţă în mare credinţă aţi dus,
prin care s-a dovedit puterea credinţei
creştine asupra tuturor vrăjmaşilor văzuţi
şi nevăzuţi, vă rugăm să fiţi şi astăzi
apărătorii şi călăuzele noastre în dreapta
3
credinţă, dându-ne şi nouă tăria iubirii de
Dumnezeu.
Condac 1
Preasfinte Mare Mucenic Ciprian, ai
avut o viaţă tumultoasă cu multe
meandre, dar Dumnezeu în marea Sa
milostivire ţi-a arăta care este adevărul şi
te-a întors din căile cele rele în căile cele
bune şi la adevărata credinţă, cântând
mereu: Aliluia!
Icos 1
Născut în Cartagina în familie de
păgâni în secolul al III-lea, părinţii au
considerat că trebuie să înveţi în templele
zeilor unde te-au dat de mic copil, te-au
trimis la zece ani să aduci jertfe zeilor pe
muntele Olimp. Mai apoi ai învăţat la
multe alte şcoli oculte ale vremii din Egipt
şi Memfis dobândind puteri mari, şi de
aceea noi zicem:
Bucură-te Sfinte Mare Mucenic
Ciprian, Sfânt al lui Dumnezeu;

4
Bucură-te că deşi viaţa ta a avut
multe meandre, Dumnezeu te-a adus în
căile cele bune;
Bucură-te că Bunul Dumnezeu ţi-a
fost mult milostiv;
Bucură-te că prin voi s-a dovedit
puterea Domnului Iisus Christos;
Bucură-te că prin voi Dumnezeu a
lucrat minunat dovedind puterea Crucii;
Bucură-te că fiecare aţi trecut la
vremea potrivită de la păgânism la
creştinism;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici
Ciprian şi Iustina, biruitori în numele
Crucii!
Condac 2
Ajungând un vrăjitor cu puteri mari şi
cu mare faimă în Antiohia, diavolii cei răi
ţi se supuneau şi acolo unde îi trimiteai
acolo făceau răutăţile lor, Sfinte Mare
Mucenic Ciprian, căci în acele vremuri
încă nu găsiseşi Lumina Domnului Iisus
Christos şi puterea Crucii şi nu cântai
Adevăratului Dumnezeu: Aliluia!
5
Icos 2
Dar schimbarea minunată şi
întoarcerea spre credinţa creştină a avut
loc prin marea Puterea lui Dumnezeu şi
printr-o Sfântă şi curată fecioară pe nume
Iustina, iar noi văzând această minune cu
evlavie zicem aşa:
Bucură-te că Dumnezeu te-a ajutat
să găseşti lumina Sa;
Bucură-te că Dumnezeu ţi-a arătat
puterea Sfintei Cruci;
Bucură-te că ai fost întors la credinţa
creştină;
Bucură-te că Domnul a făcut o
minune în viaţa ta;
Bucură-te că printr-o Sfântă şi
curată fecioară ţi-a fost arătată Puterea
Cerurilor;
Bucură-te că Iustina era o fecioară
curată şi demnă;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici
Ciprian şi Iustina, biruitori în numele
Crucii!

6
Condac 3
Fecioara curată şi neprihănită pe
nume Iustina trăia în Antiohia. Deşi era
din familie de păgâni, ea asculta cu
atenţie predicile creştine despre Domnul
Iisus Christos ale diaconului Prailie,
începând să meargă în taină la această
Biserică a Domnului, cântând mereu:
Aliluia!
Icos 3
Simţind în inima ei o chemare
puternică spre Adevăratul Dumnezeu, în
scurt timp fecioara Iustina s-a convertit
creştină, botezându-se în Biserica lui
Hristos, iar noi cu bucurie cântăm:
Bucură-te Sfântă fecioară Iustina că
trăiai în curăţie;
Bucură-te că te-a interesat credinţa
creştinilor;
Bucură-te că ai început să mergi în
taină la Biserica lor;
Bucură-te că în scurt timp te-ai
botezat creştină;

7
Bucură-te că pe Domnul Iisus
Christos iubeai cu toată inima;
Bucură-te că ai aflat toată învăţătura
Lui adevărată;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici
Ciprian şi Iustina, biruitori în numele
Crucii!
Condac 4
Părinţii minunatei fecioare Iustina
ascultau şi ei cu atenţie cuvintele ei
înţelepte, mama trecând şi ea la
creştinism, iar tatăl medita că idoli fiind
făcuţi de mâini omeneşti cum pot fi ei
dumnezei, neavând în ei nici suflet şi nici
suflare şi astfel cu toţii cântau: Aliluia!
Icos 4
Tatăl Sfintei Iustina a avut o
dumnezeiască arătare în vis: ,,era o mare
tabără de Îngeri purtători de lumină, iar în
mijlocul lor era Mântuitorul lumii Domnul
Iisus Christos, care i-a grăit: ,,Veniţi la
Mine şi vă voi da vouă Cereasca
Împărăţie.”, iar el trezit din somn a
povestit tuturor această vedenie şi a cerut
8
Sfântul Botez creştin, ajungând după un
timp chiar preot, iar noi cu iubire zicem
aşa:
Bucură-te Sfântă Iustina, fecioară
minunată;
Bucură-te că şi părinţii tăi ascultau
cu atenţie cuvintele tale înţelepte;
Bucură-te că mama ta s-a convertit
creştină;
Bucură-te că tatăl tău a avut o
descoperire dumnezeiască;
Bucură-te că Domnul Iisus la
chemat la el şi după botez a devenit chiar
preot;
Bucură-te că v-aţi lepădat cu toţii de
idoli şi zei păgâni;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici
Ciprian şi Iustina, biruitori în numele
Crucii!
Condac 5
Era pe vremea aceea un tânăr bogat
pe nume Aglaid, care văzând pe Iustina şi
frumuseţea ei s-a aprins de dorul ei voind
cu orice preţ să petreacă cu ea în
9
necurăţie. Dar Sfânta Iustina fugea de el
respingând toate propunerile lui zicând:
,,Am pe Mirele meu Hristos căruia Îi
slujesc şi curăţia mea îmi păstrez. Acela şi
sufletul şi trupul meu îmi păzeşte de toată
necurăţia.” cântând mereu lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icos 5
Acest tânăr lipsit de demnitate a
căutat pe toate căile să forţeze pe Iustina
să-i fie soţie, încercând chiar şi să o
răpească, dar neputând cu nici un chip, s-
a dus la vrăjitorul Ciprian să-l ajute, iar
noi văzând tăria Sfintei fecioare Iustina cu
toţii zicem:
Bucură-te Sfântă mireasă cerească;
Bucură-te că singurul tău Mire era
Domnul Iisus Christos;
Bucură-te că nu te-a interesat
tânărul bogat Aglaid;
Bucură-te că te-ai păstrat
neprihănită;
Bucură-te că deşi a vrut să te
răpească nu a reuşit;
10
Bucură-te că Dumnezeu de toate
răutăţile te-a păzit;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici
Ciprian şi Iustina, biruitori în numele
Crucii!
Condac 6
Încercând cu puterea vrăjilor şi a
nălucirilor de tot felul a supune pe
fecioara Iustina, nimic nu ai reuşit atunci
Sfinte Mare Mucenic Ciprian în faţa
rugăciunilor ei fierbinţi, a postului ei
aspru, a încrederii ei neţărmurite în
puterea Domnului Iisus Christos şi mai
ales în faţa semnului Sfintei Crucii cu care
ea se însemna mereu cântând: Aliluia!
Icos 6
Pe vremea aceea neînţelegând Puterea
Dumnezeiască, ai chemat duhurile rele la
tine şi le-ai întrebat de nu se pot apropia
de fecioara Iustina, iar aceştia au
mărturisit unul spunând: ,,Pentru aceasta
nu am reuşit, pentru că am văzut pe ea
un semn de care m-am înfricoşat şi din
această cauză nu am putut să o biruiesc”,
11
iar altul mărturisind: ,,Nu putem, a zis el,
să privim spre semnul crucii, ci fugim de
dânsul, căci ne arde precum focul şi ne
goneşte departe.” , iar noi văzând marea
putere a Crucii zicem:
Bucură-te că ai văzut marea putere a
unei fecioare simple;
Bucură-te că duhurile răutăţii nu au
putut-o birui;
Bucură-te că îşi găsea tăria în
semnul Sfintei Cruci cu care se însemna;
Bucură-te că ţinea post aspru şi
rugăciune;
Bucură-te că Numele Domnului Iisus
Christos era tăria ei;
Bucură-te că toate acestea te-au
uimit;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici
Ciprian şi Iustina, biruitori în numele
Crucii!
Condac 7
Această putere neobişnuită a unei
fecioare simple, care biruia toată puterea
duhurilor răutăţii te-a pus pe gânduri
12
Sfinte Mare Mucenic Ciprian şi oricâte
vrăjitorii din ce în ce mai mari ai încercat,
toate cădeau până la urmă neputincioase
în faţa credinţei, curăţiei, postului şi
rugăciunilor ei şi astfel ai ajuns de
batjocura cetăţii, iar noi cu credinţă mare
cântăm: Aliluia!
Icos 7
Încredinţându-te că acei creştini care
credeau în numele Domnului Christos şi
care se însemnau cu semnul crucii erau
de nebiruit, şi-ai dat seama de Puterea
Adevăratului Dumnezeu şi te-ai lepădat de
toţi slujitorii întunericului, iar noi auzind
toate acestea cu cinste îţi zicem:
Bucură-te că puterea neobişnuită a
credinţei te-a pus pe gânduri;
Bucură-te că Sfânta Iustina toţi
demonii biruia;
Bucură-te că ei în faţa Sfintei Cruci
rămâneau neputincioşi;
Bucură-te că ea ţinea mult post şi
rugăciune;
Bucură-te că Dumnezeu te-a luminat;
13
Bucură-te că te-ai lepădat de toţi
slujitorii întunericului;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici
Ciprian şi Iustina, biruitori în numele
Crucii!
Condac 8
De atunci ai certat aspru pe duhul
răutăţii zicând: ,,Acum ţi-am cunoscut
neputinţa, că dacă de cruce te temi şi de
numele lui Hristos te cutremuri, apoi ce
vei face când Însuşi Hristos va veni asupra
ta?” şi astfel te-ai dezmeticit din greşelile
vieţii tale şi ai început să cânţi: Aliluia!
Icos 8
Apoi cu toată credinţa şi hotărârea
te-ai lepădat de el şi ai hotărât întoarcerea
la adevărata credinţă Sfinte Mare Mucenic
Ciprian zicând: ,,M-am înşelat eu
ticălosul, ascultându-te pe tine şi crezând
în înşelăciunea ta, deci depărtează-te de la
mine blestematule. Mi se cade mie să alerg
la cei dreptcredincioşi, ca să mă
izbăvească şi să se îngrijească de

14
mântuirea mea.”, iar noi vâzând această
hotărâre înţeleaptă zicem:
Bucură-te că ai recunoscut neputinţa
răutăţilor;
Bucură-te că ai recunoscut puterea
domnului Iisus Christos cu toată tăria;
Bucură-te că ai recunoscut şi ai
mărturisit că ai fost înşelat în crezurile
tale;
Bucură-te că ai alergat la cei
dreptcredincioşi;
Bucură-te că ai alungat de la tine pe
toţi blestemaţii întunecaţi;
Bucură-te că ai început să cauţi la cei
creştini mântuirea ta
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici
Ciprian şi Iustina, biruitori în numele
Crucii!
Condac 9
Văzând capul răutăţilor că scapă din
ghearele lui un astfel se slujitor învăţat, a
poruncit ca el să fii pierdut şi astfel Sfinte
şi Mare Mucenic Ciprian erai atacat şi
torturat în fel şi chip. Neavând ajutor de la
15
nimeni în faţa lor, pe când încă mai erai
viu ţi-ai adus aminte de semnul crucii
biruitoarea, cu care te-ai însemnat zicând:
,,Dumnezeul lui Iustina, ajută-mi şi mie!”
şi duhurile pierind pe dată ai scăpat
cântând: Aliluia!
Icos 9
Văzând lumina Dumnezeiască şi
găsind pe Adevăratul Dumnezeu ai cerut
primirea în rândul creştinilor, ai început
să mergi la Biserica lor şi în scurt timp ai
primit Botezul creştin şi ai devenit chiar
preot în rândurile lor, drept pentru care
noi cu credinţă zicem aşa:
Bucură-te Sfinte mare luptător cu
duhurile rele;
Bucură-te că deşi ele vroiau să te
piardă cu semnul Sfintei cruci i-ai biruit;
Bucură-te că Dumnezeului lui
Iustina ai început să te rogi;
Bucură-te că ai început a merge la
Biserica creştină;
Bucură-te că ai primit cu evlavie şi
mare taina Sfântului Botez;
16
Bucură-te că în scurt timp ai devenit
preot creştin;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici
Ciprian şi Iustina, biruitori în numele
Crucii!
Condac 10
Schimbându-ţi total viaţa, credinţa şi
obiceiurile şi căindu-te mereu pentru
păcatele dinainte, sporeai mereu în
sfinţenie Sfinte şi Mare Mucenic Ciprian,
păstorind cu cinste pe credincioşi şi astfel
ai ajuns episcop, mult cinstit de popor
cântând mereu lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 10
Cinstita fecioară Iustina văzând
minunea care s-a întâmplat cu Sfântul
Ciprian şi dragostea lui pentru cele sfinte
se bucura şi a urmat şi ea calea sfinţirii
ajungând diaconiţă şi apoi stareţă într-o
mănăstire de fecioare, sporind în credinţă
şi cucernicie, drept pentru care cu iubire
zicem:
Bucură-te că ai sporit mereu în
credinţă;
17
Bucură-te că păstoreai cu cinste pe
credincioşi;
Bucură-te că te-ai dedicat total
slujirii Dumnezeieşti;
Bucură-te că astfel ai ajuns episcop;
Bucură-te că Sfânta Iustina a urmat
şi ea calea sfinţeniei;
Bucură-te că a ajuns stareţa unei
mănăstiri de fecioare;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici
Ciprian şi Iustina, biruitori în numele
Crucii!
Condac 11
Defăimând idolii şi zeii, întorcând
mult popor la credinţa adevărată Sfinte
Mare şi Mucenic Ciprian împreună cu
Sfânta Iustina, aţi fost pârâţi la ighemonul
Evtolmie, care va chemat la judecată şi
nelepădând credinţa voastră puternică în
Domnul Iisus Christos aţi fost supuşi la
cazne şi suplicii, dar pe toate le-aţi răbdat
ieşind nevătămaţi cântând mereu: Aliluia!

18
Icos 11
Neputând să vă înfrângă cu nici un
chip credinţa în Domnul, aţi fost daţi la
moarte, înfruntând şi aceasta cu mult
curaj. Văzând tăria credinţei voastre,
demnitatea în faţa morţii în acea zi un om
oarecare pe nume Teoctist şi-a mărturisit
şi el credinţa creştină, şi astfel în acea zi
Dumnezeu a ridicat cu cinste la Ceruri
sufletele voastre muceniceşti, iar noi plini
de respect şi compasiune zicem:
Bucură-te că deşi aţi fost chemaţi la
judecata păgânilor nu v-aţi lepădat de
Domnul Iisus Christos şi de creştinism;
Bucură-te că aţi îndurat caznele cu
demnitate;
Bucură-te că Dumnezeu pe amândoi
vă întărea;
Bucură-te că marea voastră credinţă
nu a putut fi înfrântă;
Bucură-te că Teoctist şi-a mărturisit
şi el credinţa cu mult curaj;

19
Bucură-te că iubirea de Dumnezeu şi
demnitatea v-a fost răsplătită şi aţi luat
cununa cerească a muceniciei;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici
Ciprian şi Iustina, biruitori în numele
Crucii!
Condac 12
Trupurile voastre minunaţi Sfinţi
Mucenici ai lui Dumnezeu, au fost luate şi
duse la Roma unde au fost îngropate de o
bună creştină Rufina. La acele morminte
însă se făceau multe minuni şi tămăduiri
ale celor bolnavi care ajungeau acolo şi se
rugau. Astfel voi şi din lumea cerească aţi
continuat să fiţi mereu alături de oamenii
aflaţi în nevoi şi necazuri dând mereu
mare şi grabnic ajutor. Creştinii pentru
aceasta mult v-au cinstit şi v-au pomenit
cu evlavie şi recunoştinţă cântând mereu:
Aliluia1
Icos 12
Moaştele lor şi mai ales ale Sfântului
şi Mare Mucenic Ciprian sunt venerate de
întreaga creştinătate astăzi, mâna sa
20
dreaptă aflându-se în Bucureşti la
Biserica Zlătari. Oriunde s-ar afla sfintele
moaşte aduc vindecare şi ajutor, dar mai
ales dezlegare din farmece, vrăji şi
blesteme, acelora care se roagă cu
credinţă, iar noi creştinii de azi
mulţumind pentru acest mare dar
Dumnezeiesc, zicem cu evlavie:
Bucură-te că aţi fost îngropaţi la
Roma;
Bucură-te că la mormântul vostru se
făceau minuni;
Bucură-te că din lumea cerească aţi
continuat să-i ajutaţi pe oameni;
Bucură-te că moaştele voastre
tămăduiesc şi dau ajutor;
Bucură-te că prin ele cei ce se roagă
sunt izbăviţi de farmece, blesteme şi
vrăjitorie;
Bucură-te că sfintele voastre moaşte
sunt un mare dar Dumnezeiesc;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici
Ciprian şi Iustina, biruitori în numele
Crucii!
21
Condac 13
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici
Ciprian şi Iustina, că prin exemplul vieţii
voastre aţi întărit pe creştini, iar prin
jertfa vieţii voastre aţi dovedit puterea
Adevăratului Dumnezeu şi a Domnul Iisus
Christos. În vremurile acelea de mare
prigoană a creştinilor aţi dobândit cununa
muceniciei în Ceruri şi dragostea
creştinilor pe Pământ, cântând mereu lui
Dumnezeu: Aliluia.
(Se zice de trei ori, apoi icos 1 şi
condac 1, după care rugăciunea)

Icos 1
Născut în Cartagina în familie de
păgâni în secolul al III-lea, părinţii au
considerat că trebuie să înveţi în templele
zeilor unde te-au dat de mic copil, te-au
trimis la zece ani să aduci jertfe zeilor pe
muntele Olimp. Mai apoi ai învăţat la
multe alte şcoli oculte ale vremii din Egipt
şi Memfis dobândind puteri mari, şi de
aceea noi zicem:
22
Bucură-te Sfinte Mare Mucenic
Ciprian, Sfânt al lui Dumnezeu;
Bucură-te că deşi viaţa ta a avut
multe meandre, Dumnezeu te-a adus în
căile cele bune;
Bucură-te că Bunul Dumnezeu ţi-a
fost mult milostiv;
Bucură-te că prin voi s-a dovedit
puterea Domnului Iisus Christos;
Bucură-te că prin voi Dumnezeu a
lucrat minunat dovedind puterea Crucii;
Bucură-te că fiecare aţi trecut la
vremea potrivită de la păgânism la
creştinism;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici
Ciprian şi Iustina, biruitori în numele
Crucii!

Condac 1
Preasfinte Mare Mucenic Ciprian, ai
avut o viaţă tumultoasă cu multe
meandre, dar Dumnezeu în marea Sa
milostivire ţi-a arăta care este adevărul şi
te-a întors din căile cele rele în căile cele
23
bune şi la adevărata credinţă, cântând
mereu: Aliluia!

Rugăciunea către Sfinţii Mari


Mucenici Ciprian şi Iustina:
Cu bunătatea voastră neţărmurită
din Ceruri, vă rugăm să ne ajutaţi pe noi
nevrednicii să fim mereu apăraţi de
duhuri rele, dezlegaţi din legăturile rele ale
farmecelor, vrăjilor şi altor magii care ne
amăgesc pe noi şi să ne ajutaţi să
discernem mereu ce este bine de ce este
rău.
Vă rugăm să ne ajutaţi cu puterea
voastră cea cerească pentru a neutraliza
orice fel de răutăţi văzute şi nevăzute şi să
dispară toate practicile vrăjitoreşti şi
blestemele din România şi din lume.
Vă rugăm să-i daţi mereu în vileag pe
toţi înşelătorii şi duhurile rele şi toate
uneltele lor, ca ţara aceasta să fie curăţată
şi astfel să devină ceea ce s-a proorocit:
Ţara Sfântă Ortodoxă România condusă
de Însuşi Dumnezeu.
24
Bunul Dumnezeu să fie în veci
lăudat şi mărit şi toate Cetele Cereşti
ale Sfinţilor!

Rugaciunea Sfantului Ciprian


Stapane Doamne Iisuse Hristoase,
Dumnezeul nostru, Creatorule si
Chivernisitorule a toate, Sfant si slavit
esti; Imparatul imparatilor si Domnul
domnilor, slava Tie.
Tu, Cel ce locuiesti in lumina cea
nepatrunsa si neapropiata, pentru
rugaciunea mea, a smeritului si
nevrednicului robului Tau, departeaza
demonii si stinge viclenia lor de la robii
Tai; revarsa ploaie la buna vreme peste tot
pamantul si fa-l sa-si dea roadele lui;
copacii si viile sa-si dea deplin rodul lor;
femeile sa fie dezlegate si eliberate de
nerodirea pantecelui; acestea si toata
lumea mai intai fiind dezlegate, dezleaga si
toata zidirea de toate legaturile diavolesti.
Si dezleaga pe robul Tau (numele)
impreuna cu toate ale casei lui de toate
25
legaturile satanei, ale magiei, ale
farmecelor si ale puterilor potrivnice.
Impiedica Tu, Doamne Dumnezeul
parintilor nostri toata lucrarea satanei, Tu
Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece,
de vraji si de toate lucrarile satanicesti si
de toate legaturile lui, si distruge toata
lucrarea vicleana prin pomenirea Prea
Sfantului Tau nume. Asa, Doamne,
Stapane a toate, auzi-ma pe mine
nevrednicul slujitorul Tau si dezleaga pe
robul Tau (numele) de toate legaturile
satanei si daca este legat in cer, sau pe
pamant, sau cu piele de animale
necuvantatoare, sau cu fier, sau cu piatra,
sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sange
de om, sau cu al pasarilor, sau cu al
pestilor, sau prin necuratie, sau in alt
chip s-au abatut asupra lui, sau daca din
alta parte au venit, din mare, din fantani,
din morminte, sau din orice alt loc, sau
daca a venit prin unghii de om, de animal,
sau gheare de pasare, sau prin serpi (vii
sau morti), sau prin pamantul mortilor,
26
sau daca a venit prin strapungere de ace,
dezleaga-le pentru totdeauna, in ceasul
acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare.
Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care
cunosti si stii toate, dezleaga, sfarama si
distruge, acum, lucrarile magiei, iar pe
robul Tau (numele) pazeste-l cu toti ai
casei lui, de toate uneltirile diavolesti.
Zdrobeste, cu insemnarea cinstitei si de
viata facatoarei Cruci, toate puterile
potrivnicilor. Pustieste, distruge si
departeaza, pentru totdeauna, toate
lucrarile magiei, vrajitoriei si fermecatoriei
de la robul Tau (numele).
Asa, Doamne, auzi-ma pe mine pacatosul
slujitorul Tau si pe robul Tau cu toti ai
casei lui, si dezleaga-i de demonul de
amiaza, de toata boala si de tot blestemul,
de toata mania, nenorocirea, clevetirea,
invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea,
lacomia, neputinta, prostia,
neintelepciunea, mandria, cruzimea,
nedreptatea, trufia, si de toate ratacirile si
gresalele, stiute si nestiute, pentru Sfant
27
numele Tau, ca binecuvantat esti in veci.
Amin!

Sfinţii Ciprian şi Iustina au zi de


prăznuire în calendarul ortodox la data de
2 octombrie.

28
29
Mâna dreaptă a Sfântului Ciprian –
Biserica Zlătari din Bucureşti

30

S-ar putea să vă placă și