Sunteți pe pagina 1din 6

48 marTie 2019

CZU 343.13

Activitatea specială de investigaţii:


conţinutul noţiunii, esenţa juridică, delimitări
conceptuale
Boris GLAVAN,
conferenţiar universitar, doctor în drept, Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
al Republicii Moldova
Victor MÎRZAC,
lector universitar, Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Ghennadi CALCAVURA,
asistent universitar, doctorand, Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
al Republicii Moldova

Definirea noţiunii, stabilirea esenţei juridice şi delimitarea activităţii speciale de investigaţii de alte genuri de activitate,
în special, de cea de urmărirea penală, sunt probleme fundamentale de soluţionarea cărora depinde arhitectura şi calitatea
întregului sistem de reglementări juridice ale activităţii speciale de investigaţii, menit, la rândul său, să realizeze anumite
sarcini concrete legate de combaterea criminalităţii şi asigurarea ordinii de drept. În articol, sunt prezentate propriile soluţii
ale autorilor la respectivele probleme în speranţa ca discuţiile private, contradictorii la acest subiect să ajungă pe platoul
abordărilor ştiinţifice.
Cuvinte-cheie: activitate specială de investigaţii, măsuri speciale de investigaţii, utilizare rezultate ASI, tehnici speciale
de investigare, infracţiune, răspundere penală, temei, proces penal, urmărire penală, probe.

Special investigation activity:


the content of the notion, the legal essence, conceptual delimitations

Definition of the notion, determination of the legal essence and delimitation the special activity of investigations of other
types of activity, especially of the criminal prosecution, are fundamental problems to which depends the architecture and
the quality of the entire system of legal regulations of the special investigative activity, which is in turn, to carry out specific
tasks relating to the fight against crime. The article presents the authors’ own solutions to these issues in the hope that con-
tradictory private discussions on this topic will come to the forefront of scientific approaches.
Keywords: special investigative activity, special investigative measures, use ASI results, special investigative techniques,
criminal offense, criminal liability, ground, criminal trial, criminal investigation, evidence.

I ntroducere. Reforma juri-


dică din 2012 în domeniul
investigaţiilor speciale a schimbat
subiecţilor care desfăşoară inves-
tigaţii speciale s-a redus conside-
rabil.
tivei comisii au fost identificate
mai multe probleme, inclusiv şi
cea indicată mai sus. Deşi, s-au fă-
din temelie conceptul acestui gen Drept reacţie la situaţia nou cut mai multe proiecte de modifi-
de activitate, transformând-o din- creată prin Decizia Comisiei secu- care a legislaţiei în acest domeniu,
tr-o activitate de obţinere operati- ritate națională, apărare și ordine totuşi, până în prezent, niciunul
vă a informaţiilor necesare pentru publică CSN/7 nr. 257 din 10 iunie nu a fost prezentat Parlamentu-
realizarea în egală măsură a tutu- 2015, s-a decis ca Guvernul, prin lui. Reprezentantul Ministerului
ror sarcinilor stabilite de lege (re- intermediul Ministerului Justiției Justiţiei în fiecare an comunică
levarea atentatelor criminale, pre- să creeze un grup de lucru și să Comisiei indicate a Parlamentului
venirea, curmarea, descoperirea înainteze conform procedurii sta- despre activitatea grupului de lu-
infracţiunilor şi a persoanelor care bilite proiectul de lege pentru mo- cru de elaborare a modificărilor şi
le organizează, le comit sau le- dificarea și completarea unor acte a completărilor în actele legislati-
au comis etc.) în una probatorie, legislative ce vizează activitatea ve corespunzătoare, însă din cau-
axată pe realizarea prioritară doar specială de investigații reieșind za diverselor viziuni contradictorii
a unei singure sarcini – cerceta- din problemele identificate în apli- proiectul nu a fost definitivat.
rea şi descoperirea infracţiunilor. carea legislației corespunzătoare. Din discuţiile private cu unii
Ca urmare, eficacitatea activităţii În rezultatul activităţii respec- dinte membrii de lucru ai comi-
49
marTie 2019

siei respective, am sesizat că una cei care nu se conformează rigori- al sunt necesare antrenarea unor
dintre problemele principale dis- lor legii penale, care se eschivează organe specializate capabile să
cutate ţine de noţiunea activităţii de la răspunderea penală sau de la realizeze anumite sarcini extrem
speciale de investigaţie pe care se executarea pedepsei. de importante, şi, totodată, difici-
fundamentează întreg sistemul de Din perspectiva dreptului in- le. Esenţial în activitatea acestor
reglementări juridice în acest do- ternaţional este absolut firesc ca organe specializate este modul lor
meniu. Acesta a şi servit temeiul un stat pentru asigurarea valori- conspirat de acţiune, adică să cu-
de bază pentru elaborarea prezen- lor supreme ale cetăţenilor şi se- leagă informaţii de o aşa manieră
tului studiu, scopul acestuia fiind curităţii naţionale să anticipeze şi încât persoanele vizate să nu aibă
determinarea conţinutului noţiunii să reacţioneze prompt în vederea cunoştinţă de acest lucru.
activităţii speciale de investigaţii, sistării acţiunilor infracţionale în Cu siguranţă, prin avansarea
a esenţei ei juridice şi delimitarea curs de pregătire sau desfăşurare, tehnologică la sfârşitul secolului al
acesteia de alte genuri de activita- iar, cel mai esenţial lucru în acest XX-lea şi începutul secolului XXI,
te. sens este obţinerea cât mai rapidă culegerea de informaţii a devenit o
Metodologia cercetării deri- a informaţiilor utile despre planu- activitate guvernamentală în plină
vă din obiectul, scopul şi sarcini- rile şi acţiunile criminale ale celor expansiune. Înainte, niciodată nu
le cercetării. Studiul reprezintă o care pregătesc sau comit astfel de au fost atât de multe oportuni-
sinteză a gândirii şi practicii inter- fapte. La fel de firească este inter- tăţi de a cunoaşte informaţii des-
naţionale şi naţionale cu referire venţia organelor competente ale pre persoane sau evenimente, iar
la activitatea specială de investi- statului în vederea identificării mijloacele de prelucrare a acestor
gaţii. făptaşilor şi tragerii lor la răspun- date să fi fost mai accesibile. În
Conținutul de bază. Acti- dere atunci când din anumite con- consecinţă, statele adoptă politici
vitatea specială de investigaţii, siderente nu s-a reuşit curmarea la de colectare a informaţiilor şi in-
conform art.1 al Legii nr.59 din timp a infracţiunilor. troduc legislaţii corespunzătoare
29.03.2012, reprezintă o proce- Având în vedere caracterul prin care organelor specializate,
dură cu caracter secret şi/sau tainic al acţiunilor criminale, me- pentru a-şi face bine meseria, li se
public, efectuată de autorităţile todele şi tehnicile din ce în ce tot oferă instrumente juridice adec-
competente, cu sau fără utilizarea mai noi şi mai sofisticate de camu- vate de culegere a informaţiilor
echipamentelor tehnice speciale, flare a acţiunilor şi urmelor infrac- numite în limbajul internaţional -
în scopul culegerii de informa- ţionale, organele statului abilitate tehnici speciale de investigare [2],
ţii necesare pentru prevenirea şi să combată criminalitatea întâm- iar în cel naţional, iniţial – măsuri
combaterea criminalităţii, asigu- pină în activitatea lor mari difi- operative de investigații [3], mai
rarea securităţii statului, ordinii cultăţi. Cea mai mică suspiciune a nou - măsuri speciale de investi-
publice, apărarea drepturilor şi criminalului, precum că acţiunile gaţii [4], dar şi mai nou – metode
intereselor legitime ale persoa- sale vor fi deconspirate şi că va fi speciale de investigaţii [5].
nelor, descoperirea şi cercetarea prins, îl determină să acţioneze cu Problema este că aceste instru-
infracţiunilor. o mai mare prudenţă, să-şi modifi- mente de colectare a informaţiilor
Necesitatea şi importanţa defi- ce mereu planul său criminal şi să prin natura lor implică mai mult
nirii legale a activităţii speciale de fie mai precaut în vederea ştergerii sau mai puţin restricţionarea drep-
investigaţii reiese dintr-o altă ne- urmelor ce l-ar împiedica să rămâ- turilor constituţionale ale omului,
cesitate ce se referă la înţelegerea nă neidentificat. fiind vorba despre inviolabilitatea
corectă a esenţei juridice şi sferei Astfel, organele corespunză- domiciliului, vieţii private şi se-
de acţiune a unuia dintre cele mai toare ale statului trebuie să dea cretului corespondenţei [6].
importante domenii de activitate dovadă de o pregătire profesională Prin urmare, deşi este absolut
de stat prin care guvernarea îşi re- specială mereu corespunzătoare evidentă necesitatea şi eficacitatea
alizează obligaţiunea asumată faţă cerinţelor timpului ce le-ar permi- unor astfel de instrumente juridi-
de cetăţenii săi, şi anume, cea de te să depisteze şi să împiedice co- ce, totuşi, există încă mari rezer-
garant al celor mai esenţiale valori miterea infracţiunilor, să reuşeas- ve privind aplicarea lor, deoarece
sociale [1] - drepturile şi libertă- că identificarea persoanelor care interesul individual prevalează în
ţile fundamentale ale cetăţenilor - le organizează şi/sau le comit, cu faţa celui general.
împotriva pericolelor generate de alte cuvinte, în acest demers soci- Interzicerea aplicării unor astfel
50 marTie 2019

de instrumente juridice de obţine- ciale a acestui gen de activitate Astfel, conform art.1321 al CPP
re a informaţiei, sau limitarea lor poate să încline balanţa doar în al RM: ”Activitatea specială de in-
exagerată, descurajează organele direcţia pozitivă a lucrurilor şi să vestigaţii reprezintă totalitatea de
respective să-şi facă bine meseria, reuşească lupta împotriva crimi- acţiuni de urmărire penală cu ca-
ceea ce în mod inevitabil conduce nalităţii. În caz contrar, obţinerea racter public şi/sau secret efectu-
la sporirea nivelului criminalită- rezultatului scontat va rămâne mai ate de către ofiţerii de investigaţii
ţii. Pe de altă parte, întotdeauna mult o iluzie decât o realitate. în cadrul urmăririi penale numai
a existat teama că guvernele pot Sub aspect doctrinar proble- în condiţiile şi în modul prevăzut
abuza de aceste instrumente sub ma definirii activităţii speciale de de prezentul cod”.
masca interesului naţional. Prin investigaţii nu este soluţionată în Conform acestei noţiuni sfera
urmare, utilizarea lor deseori de- mod unanim [9], şi nici la nivel de acţiune a activităţii speciale de
clanşează dezbateri sensibile din oficial nu există suficientă fermi- investigaţii este mult mai îngustă
punct de vedere politic. tate în această privinţă, legiuitorul decât cea stipulată în Legea nr.59,
Aşadar, una din cele mai im- naţional în diferite acte legislative reducând-o la o totalitate de ac-
portante şi mai delicate probleme pronunţând definiţii diferite. ţiuni de urmărire penală care se
ale domeniului cercetat de activi- Legea anterioară, adică Legea aplică doar în cadrul urmăririi pe-
tate rămâne echilibrarea balanţei nr.45 cu privire la activitatea ope- nale şi doar în condiţiile CPP.
între, pe de o parte, necesitatea rativă de investigaţii [3], conţinea Din conţinutul notelor infor-
aplicării tehnicilor speciale de ob- o definiţie diferită comparativ cu mative [10] elaborate în perioada
ţinere a informaţiilor, devenind tot cea actuală nu doar sub aspect ter- când doar se proiecta Legea nr.59
mai acută în funcţie de nivelul de minologic, dar şi după conţinut. În se observă promovarea conceptu-
dezvoltare al fenomenului crimi- art.1 al respectivei Legi se menţi- lui excluderii diferenţelor dintre
nal, şi, pe de altă parte, rigorile şi ona: „Activitatea operativă de in- acţiunile de urmărire penală şi
exigenţele statului de drept în care vestigaţii, legalitatea desfăşurării măsurile speciale de investigaţii.
valorile supreme sunt drepturile şi căreia este garantată de prezenta Prin urmare, s-a redus considera-
libertăţile omului. lege, constituie un mijloc juridic bil sfera de acţiune a respectivului
Răspunsul la această întrebare, de stat de apărare a intereselor gen de activitate, accentul de bază
desigur, nu poate să pretindă la în- statului, a integrităţii lui teritori- fiind pus doar pe realizarea unei
suşirea caracterului universal [7], ale, a drepturilor, libertăţilor şi a singure sarcini, cercetarea şi des-
deoarece fiecare societate, sau mai intereselor legitime ale persoane- coperirea infracţiunilor, realizarea
bine zis, fiecare ţară are specifi- lor fizice şi juridice, a tuturor for- celorlalte sarcini rămânând mai
cul ei individual, iar soluţionarea melor de proprietate contra aten- mult formală.
problemei în cauză implică consi- tatelor criminale”. Cele relatate ne îndreptăţesc să
derarea mai multor indicii ce ca- Din textul acestei noţiuni ob- credem că cele trei definiţii legale,
racterizează nivelul de dezvoltare servăm că Legea nr. 45 era unica dar, în special, cele două în vigoa-
al societăţii, nivelul ei de cultură, lege care reglementa genul de ac- re, au fost elaborate de diferiţi au-
educaţie, spirit civic şi moral, ni- tivitate discutat în prezenta lucra- tori cu viziuni şi percepţii diferite
velul de încredere al populaţiei în re. Actuala Lege nr.59 nu cunoaşte despre esenţa, sfera de aplicare şi
autorităţile publice etc. astfel de prevederi, deoarece nici menirea socială a aceluiaşi gen de
În funcţie de percepţia [8], în- nu este singura care reglementea- activitate.
ţelegerea esenţei şi conţinutului ză acest domeniu. Aceste carenţe de percepţie
activităţii speciale de investigaţii Odată cu abrogarea Legii nr.45 subminează temelia activităţii
este formulată noţiunea acesteia şi intrarea în vigoare a Legii nr.59 speciale de investigaţii pe care
şi gândit întreg sistemul de re- la 08.12.2012 au fost puse în apli- se înalţă întreg sistemul de regle-
glementări juridice menite să sta- care şi modificările şi completările mentări juridice în acest domeniu.
bilească linia de demarcaţie între la Codul de procedură penală prin Incoerenţa dintre prevederile celor
obligaţia statului de a apăra intere- care activităţii speciale de investi- două acte normative ar putea să
sul comun prin intermediul măsu- gaţii i-a fost rezervat spaţiul unei paralizeze un bogat potenţial an-
rilor netradiţionale în defavoarea întregi secţiuni în cadrul căreia se ticriminogen al activităţii speciale
interesului individual. regăseşte o altă definiţie a activită- de investigaţii, iar cetăţeanul Re-
Percepţia corectă a menirii so- ţii speciale de investigaţii. publicii Moldova să-şi piardă tot
51
marTie 2019

mai mult şi mai mult încrederea în ar permite realizarea unor sarcini În acest context remarcăm fap-
corectitudinea şi legalitatea acţi- concrete stipulate expres în lege tul că, nu orice informaţie ce se re-
unilor organelor de drept, fiindcă (prevenirea infracţiunilor, căuta- feră la o anumită faptă poate însuşi
buchia legii rămâne mereu inter- rea persoanelor dispărute, căutarea calitatea de probă, dar numai cele
pretabilă în favoarea celor care persoanelor care se sustrag de la care au parcurs o anumită cale sta-
manifestă mai mult interes. răspunderea penală sau executarea bilită concret de Legea procesual
Ţinând cont de literatura de pedepsei etc.) iar obiectul urmăririi penală şi expusă în forma stabili-
specialitate, dar şi experienţa acu- penale, conform art.252 CPP este tă de această lege [13]. Dacă, de
mulată în acest domeniu de acti- colectarea probelor necesare cu exemplu, declaraţiile unei per-
vitate se poate menţiona cu cer- privire la existenţa infracţiunii, la soane (martor sau parte vătăma-
titudine că activitatea specială de identificarea făptuitorului, pentru a tă) despre o anumită infracţiune
investigaţii nu se identifică cu o se constata dacă este sau nu cazul au fost acumulate cu încălcarea
totalitate de măsuri sau acţiuni de să se transmită cauza penală în ju- rigorilor CPP (nu a fost prevenită
urmărire penală, activitatea spe- decată în condiţiile legii şi pentru a asupra răspunderii penale pentru
cială este mai cuprinzătoare după se stabili răspunderea acestuia. darea declaraţiilor false (art.105,
sfera de acţiune decât cumulul de Metodele şi mijloacele prin 111 CPP)), atunci aceste declaraţii
acţiuni de urmărire penală. În plus care sunt realizate sarcinile celor conform art.94 CPP nu pot fi ad-
activitatea specială de investigaţii două activităţi sunt şi ele diferite, mise ca probe, deoarece s-ar pu-
în raport cu cea de urmărire penală cele ale activităţii speciale de in- tea ca persoane nevinovate să fie
nu poate fi tratată ca parte a unui vestigaţii sunt înfăptuite sub um- condamnate pe nedrept şi nimeni
întreg. Aceste două activităţi sunt brela principiului conspirativităţii, dintre cei care au făcut mărturii
foarte apropiate una faţă de alta, iar cele ale urmăririi penale în afa- false să nu poarte nicio răspun-
ambele sunt genuri de activitate ra acesteia. Respectiv rezultatele dere. Anume pentru a evita astfel
de stat ale organelor de drept, am- obţinute prin tehnici speciale de de situaţii s-a formulat la nivel de
bele, în linii generale, au aceeaşi investigaţii poartă caracter mai principiu de drept conform căruia
menire socială - lupta împotriva mult neoficial, confidenţial sau mai bine sa fie scăpat un vinovat,
criminalităţii, însă rămân totuşi chiar secret, în timp ce rezultatele decât sa fie condamnat un nevino-
diferite după un şir de alte criterii. obţinute prin procedee probatorii vat [14].
Urmărirea penală se porneşte au caracter, în general, public sau Deşi, această cale de acumula-
doar în prezenţa unei fapte comi- uz de serviciu, în anumite situaţii. re a informaţiilor este una sigură şi
se ce conţine semnele unei infrac- Şi, tot în acelaşi context, încă garantează suficientă încredere în
ţiuni, adică post factum [11], şi o deosebire extrem de importantă realitatea obiectivă a faptei comi-
continuă până la încetarea/clasa- este că veridicitatea informaţiilor, se, de multe ori, în special, în ulti-
rea acesteia sau transmiterea cau- a datelor de fapt, a probelor până ma perioadă, aceasta se dovedeşte
zei penale în instanţa de judecată, la urmă obţinute prin procedee a fi prea lentă comparativ cu vite-
în timp ce activitatea specială de probatorii este asigurată prin răs- za şi modul de operare al infrac-
investigaţii nu este condiţionată punderea penală stabilită pentru torilor, respectiv devine mai puţin
de fazele procesului penal, aceas- furnizarea informaţiilor false (ex: eficientă pentru prevenirea la timp
ta desfăşurându-se atât până, cât pentru declaraţii mincinoase de a infracţiunilor, identificarea rapi-
şi după pornirea urmăririi penale, către martor sau partea vătămată, dă a făptaşilor şi a coparticipanţi-
precum şi după încetarea acesteia. concluzii false de către specialist lor la infracţiune, stabilirea locu-
Sarcina ofiţerului de investi- sau expert (art.312 CP)), iar ve- lui în care aceştia se eschivează de
gaţii este de a cunoaşte (ce, unde, ridicitatea informaţiilor obţinute la răspundere etc. Nerealizarea la
cine, cum, când etc.), iar sarcina prin tehnici speciale de investiga- timp a reţinerii infractorului poate
ofiţerului de urmărire penală este ţii nu se bucură de astfel de garan- întârzia procesul luni şi chiar ani
nu numai de a cunoaşte, ci şi de ţii, respectiv astfel de informaţii de zile sau, şi mai rău, poate con-
a dovedi, a demonstra ceea ce cu- au un caracter de veridicitate ne- duce la expirarea termenelor de
noaşte prin probe [12]. sigur, veridicitatea lor bazându-se prescripţie şi crearea în cadrul so-
Astfel, obiectul activităţii spe- mai mult pe încrederea în cel care cietăţii a sentimentului de evitare
ciale de investigaţii este colectarea a furnizat informaţiile corespun- a pedepsei.
informaţiilor corespunzătoare ce zătoare. Anume în sprijinul soluţionării
52 marTie 2019

acestui gen de probleme (sarcini) examenul procesual penal poate doar semnele generale, esenţiale
intervine activitatea specială de conduce la condamnarea persoa- şi necesare care caracterizează un
investigaţii cu toate instrumentele nelor nevinovate. anumit obiect [15] se poate spune
ei juridice de obţinere a informaţi- Includerea în CPP a unui şir că activitatea specială de inves-
ilor care, deşi, nu se bucură atât de de măsuri speciale de investigaţii tigaţii este un gen legal şi com-
mult de credibilitate, în schimb, vorbeşte despre dorinţa legiuitoru- plex de acte fizice şi intelectuale
sunt obţinute mult mai rapid şi în lui de a acorda mai multă valoare ale organelor specializate de stat
baza cărora se poate asigura buna informaţiilor obţinute prin aceste orientate spre obţinerea operativă
desfăşurare a urmăririi penale. În instrumente juridice, anume sub şi prioritar în mod ascuns a infor-
cadrul activităţii speciale de in- aspectul probatoriului penal şi maţiilor corespunzătoare în ve-
vestigaţii persoana care furnizea- acest pas este pe deplin înţeles mai derea realizării anumitor sarcini
ză informaţii nu doar că nu este ales în condiţiile în care acumula- concrete prevăzute de lege.
prevenită despre răspunderea pen- rea probelor prin căile tradiţionale La elaborarea acestei definiţii
tru depoziţii false dar, de cele mai devine din ce în ce mai dificilă. au fost considerate şi remarcile
multe ori, nici nu cunoaşte sau nu- Lumea criminală se autoperfec- unor experţi potrivit cărora terme-
şi dă seama că discută cu un agent ţionează continuu şi foloseşte la nul „activitate” din noţiunea legală
al serviciilor speciale. maxim toate inovaţiile progre- a activităţii speciale de investigaţii
Nu intrăm în amănuntele pro- sului tehnico-ştiinţific. Totodată, presupune, în accepţiunea genera-
cedeelor tactice de obţinere a in- trebuie de menţionat că doar prin lă, un ansamblu de acte fizice, in-
formaţiilor, aceasta depăşind limi- simpla introducere a respectivelor telectuale şi morale făcute în sco-
tele prezentei lucrări, însă vrem să procedee speciale în legea proce- pul obţinerii unui anumit rezultat,
accentuăm o dată în plus asupra suală nu sporeşte cu nimic gradul iar prin „procedură” – totalitatea
faptului că în activitatea de ur- de credibilitate al informaţiilor actelor şi a formelor îndeplinite
mărire penală accentul se pune pe obţinute astfel. în cadrul activităţii desfăşurate de
siguranţa informaţiilor, iar în acti- Prin urmare, ajungem la con- un organ de jurisdicţie, de execu-
vitatea specială de investigaţii ac- cluzia că informaţiile obţinute prin tare sau de alt organ de stat. Ast-
centul stă pe operativitatea obţine- procedee speciale, indiferent de fel, noţiunea de activitate este mai
rii lor. Nu în zădar legea anterioară cum se vor numi ele în viitor (mă- cuprinzătoare decât cea de proce-
se numea ”cu privire la activitatea suri, metode, tehnici, acţiuni etc.), dură, şi nu poate fi definită prin
operativă de investigaţii”. nu trebuie folosite direct ca probe ultima [16].
Cele spuse nu trebuie înţelese în procesul penal, dar necesită să Totodată remarcăm şi faptul că
în sensul diminuării valorii infor- parcurgă o procedură prealabilă există o inconsecvenţă între sar-
maţiilor obţinute pe calea activită- de verificare sub toate aspectele cinile indicate în definiţia legală
ţii speciale de investigaţii. Infor- procedurii penale. Anume aceasta a activităţii speciale de investiga-
maţiile obţinute pe această cale s-a urmărit în prevederile alin.(4) ţii şi cele incluse în art.2 al Legii
sunt foarte preţioase, în primul al art.93 CPP al RM menţionân- 59 în care sunt expres enumerate
rând, sub aspectul operativităţii du-se: Datele de fapt obţinute prin sarcinile activităţii speciale de in-
lor, acestea oferind oportunitatea activitatea specială de investigaţii vestigaţii. Astfel, asigurarea se-
realizării măsurilor de neamânat, pot fi admise ca probe numai în curităţii statului, ordinii publice,
de înlăturare a prejudiciilor imi- cazurile în care ele au fost admi- apărarea drepturilor şi interese-
nente, deseori chiar foarte mari şi nistrate şi verificate prin interme- lor legitime ale persoanelor este
irecuperabile. Se poate întâmpla, diul mijloacelor prevăzute la alin. prevăzută în definiţie, dar lipseşte
însă, ca aceste informaţii să nu fie (2), în conformitate cu prevederile în art.2 al Legii indicate. În acelaşi
adevărate, demonstrându-se într- legii procesuale, cu respectarea context menţionăm şi faptul că,
un final că în discuţia intercepta- drepturilor şi libertăţilor persoa- deoarece sarcinile activităţii spe-
tă, de exemplu, s-a minţit, sau s-a nei sau cu restricţia unor drepturi ciale de investigaţii sunt stipulate
urmărit o manipulare, o dezinfor- şi libertăţi autorizată de către in- separat, nu este cazul să fie indica-
mare, atunci atare situaţii necesi- stanţa de judecată. te şi în definiţia acesteia, devenind
tă tratate ca pe nişte alarme false. Aşadar, ţinând cont de cele in- o noţiune prea voluminoasă, iar o
Folosirea, însă, a acestor informa- dicate mai sus, precum şi de faptul simplă referinţă la ele ar fi sufici-
ţii în calitate de probe fără a trece că noţiunea ar trebui să cuprindă entă.
53
marTie 2019

Referitor la caracterul public al drepturile enunţate comparativ cu al- procesul penal se admit elementele de
activităţii speciale de investigaţii, tele nu au un caracter absolut şi pot fi fapt constatate prin intermediul mij-
considerăm că acest semn nu este restricţionate în anumite circumstan- loacelor indicate în aliniatul (2).
ţe. Conform art.54 al Constituţiei RM 14. Acest principiu este reflectat
specific doar activităţii speciale de respectivele drepturi pot fi restricţi- chiar art.1 al CPP menţionându-se
investigaţii, el fiind valabil şi în onate în condiţiile indicate expres în ” ... orice persoană care a săvârşit o
cazul activităţii de urmărire pena- lege şi care corespund normelor una- infracţiune să fie pedepsită potrivit
lă, respectiv locul acestuia în defi- nim recunoscute ale dreptului inter- vinovăţiei sale şi nici o persoană ne-
niţie este inutil. Totodată, caracte- naţional şi sânt necesare în interesele vinovată să nu fie trasă la răspundere
securităţii naţionale, integrităţii teri- penală şi condamnată”.
rul operativ al informaţiilor obţi- toriale, bunăstării economice a ţării, 15. Conform DEX-lui termenul
nute, după cum am arătat anterior, ordinii publice, în scopul prevenirii NOȚIÚNE presupune: 1. Formă lo-
este un semn esenţial al activităţii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, gică fundamentală a gândirii omenești
speciale de investigaţii şi trebuie protejării drepturilor, libertăţilor şi care reflectă caracterele generale,
să se regăsească în definiţie. demnităţii altor persoane, împiedică- esențiale și necesare ale unei clase de
În concluzie, având în vedere rii divulgării informaţiilor confidenţi- obiecte; concept.2. Cunoștință gene-
ale sau garantării autorităţii şi impar- rală despre valoarea, sensul, însemnă-
că de mai mulţi ani se lucrează la ţialităţii justiţiei. tatea unui lucru; idee, concepție des-
proiectul de modificare a legisla- 7. Special investigative tools to pre ceva. 3. (La pl.) Cunoștințe, prin-
ţiei în domeniul activităţii speci- combat transnational organized crime cipii generale de bază într-un anumit
ale de investigaţii, iar una dintre (toc). 116th international training co- domeniu.
problemele fundamentale este urse reports of the course. // (https:// 16. Raport de expertiză al CAPC
www.unafei.or.jp/publications/pdf/ la proiectul Legii privind activitatea
definirea acesteia, intervenim cu RS_No58/No58_22RC_Group1_ specială de investigaţii (înregistrat
propunerea să fie folosită definiţia Phase2.pdf). în Parlament cu numărul 2358 din 27
elaborată în această lucrare: „Ac- 8. Termenul ”percepţie”, în acest octombrie 2011) // http://capc.md/ro/
tivitatea specială de investigaţii caz, se adresează ofiţerilor de investi- expertise/avize/nr-475.html
este un gen legal şi complex de gaţii, organelor abilitate să autorizeze
acte fizice şi intelectuale ale orga- şi să supravegheze activitatea specia- INFORMAȚII DESPRE AUTOR:
lă de investigaţii, precum şi autorilor
nelor specializate de stat orientate proiectelor actelor normative şi de Boris GLAVAN,
spre obţinerea operativă şi priori- modificare ulterioară a legii privind associate professor, PhD in Law,
tar, în mod ascuns, a informaţiilor activitatea specială de investigaţii. «Stefan cel Mare» Academy of
corespunzătoare în vederea rea- 9. Шумилов, д.Ю. Курс основ
оперативно-розыскной деятель- the Ministry
lizării anumitor sarcini concrete of Foreign Affairs of the Republic
ности: учебник для вузов 1 А.Ю.
prevăzute de lege”. Шумилов. 3-е изд., доп. и перераб. of Moldova
М.: Издательский дом Шумиловой Victor MIRZAC,
И.И., 2008. c.9. University lector, «Stefan cel
Bibliografie 10. Nota accesibilă pe www. Mare»
j u s t i c e . g o v. m d / . . . / N O T Ă % 2 0 Academy of the Ministry of
1. Art.1 al Constituţiei RM din INFORMATIVĂ%281%29.doc (vi- Foreign Affairs
29.07.1994. zitat la 13.02.2019) of the Republic of Moldova
2. Recomandarea (2005) 10 a 11. Accentuăm, în acest caz, asu-
Comitetului de Miniştri al Consiliu- Ghennadi CALCAVURA,
pra timpului trecut, nu prezent sau
lui Europei; Protocolul al doilea al University assistant, “Stefan cel
viitor, al faptei care sub aspect penal
Convenţiei europene de asistenţă ju- este considerată infracţiune şi în baza Mare”
ridică în materie penală Nr. 1959 din căreia se porneşte urmărirea penală. Academy of the Ministry of
20.04.1959. Pregătirea de infracţiune poate ser- Foreign
3. Legea RM nr.45 din 12.04.1994 vi drept temei de pornire a urmărire Affairs of the Republic of
cu privire la activitatea operativă de penală doar în cazul în care acţiunile Moldova.
investigaţii. preparatorii au fost sistate indepen-
4. Legea RM nr.59 din 29.03.2012 dent de voinţa făptaşului.
cu privire la activitatea specială de in- 12. Кушнир И.В. Соотноше-
vestigaţii. ние уголовно-процессуальной и
5. Proiect de lege din 2018 de оперативно-розыскной деятельно-
modificare a Legii RM nr.59 din сти // http://be5.biz/pravo/u021/04.
29.03.2012 cu privire la activitatea html
specială de investigaţii 13. Conform prevederilor art.93
6. Este de menţionat şi faptul că CPP al RM în calitate de probe în

S-ar putea să vă placă și