Sunteți pe pagina 1din 4

GHID PENTRU ÎNTOCMIREA DISERTA IEI

Prezentul ghid se adreseaz tuturor masteranzilor înscri i atât la Programul de studii postuniversitare de masterat, cu durata de 3 semestre, cât i la Programul de studii universitare de masterat cu durata de 4 semestre (ciclul II – Bologna). !. Selectarea temei de diserta ie i a profesorului coordonator Programul de masterat are un puternic caracter aplicativ i de cercetare tiin ific . Prin urmare, la baza activit ii de selectare a temei de diserta ie st Programul de cercetare tiin ific al seriei de masteranzi, anexat prezentului ghid, în care se reg sesc atât teme orientative de cercetare, precum i conduc torii direc iilor de cercetare, care sunt i coordonatori ai masteranzilor în elaborarea diserta iei. Masterandul se orienteaz asupra unei teme, contacteaz conduc torul direc iei de cercetare i se pune de acord cu acesta asupra temei alese i a activit ii de coordonare. Sub îndrumarea coordonatorului, masterandul elaboreaz planul diserta iei, selecteaz bibliografia ce urmeaz a fi consultat i stabile te datele de baz ale cercet rii specifice temei (tem , obiective, ipoteze de lucru, metode i mijloace de cercetare, popula ia cercetat , valorificarea cercet rii). Activitatea de alegere a temei i a coordonatorului tiin ific poate începe oricând, pe parcursul Programului de masterat i trebuie finalizat pân la i pân la 1 aprilie 2012 pentru masteranzii care finalizeaz studiile în iulie 2012. Masterandul transmite, apoi, la secretariatul facult ii o cerere pentru înscrierea la examenul de masterat, (dup modelul anexat) în care precizeaz denumirea temei de diserta ie i coordonatorul tiin ific. Aten ie! Nici un masterand nu va fi primit la examenul de diserta ie dac nu respect termenele stabilite i dac nu face dovada comunic rii cu coordonatorul tiin ific pe timpul elabor rii lucr rii de diserta ie.

2. Elaborarea diserta iei

Diserta ia se elaboreaz sub directa îndrumare a coordonatorului tiin ific, care spunde direct de calitatea i nivelul tiin ific al lucr rii. Modalit ile concrete de

men inere a contactului cu acesta pe timpul elabor rii lucr rii se stabilesc de comun acord.

În mod obligatoriu, masterandul se prezint PERSONAL în fa a coordonatorului tiin ific cel putin DE DOU ORI, pe timpul elabor rii

diserta iei: imediat dup alegerea temei, pentru stabilirea planului lucr rii i a programului de cercetare tiin ific i dup finalizarea lucr rii, pentru validarea i acceptarea lucr rii în examenul de diserta ie. Diserta ia, în forma final , se trimite, legat , într-un singur exemplar, la sediul facult ii. Masteranzii predau Diserta iile la sectretariatul facult ii pân cu cel pu in 10 zile înainte de data examenului.

3. Structura Diserta iei

Diserta ia trebuie structurat în a a fel încât s reflecte existen a unei documenta ii teoretice pertinente, de actualitate, ca suport al investiga iilor practic- aplicative realizate. Sursele de documentare nu sunt doar cele indicate de

coordonatorul lucr rii, ci i – mai ales – cele pe care masterandul le alege ca sprijin teoretic al propriului demers practic, precum i cercet ri similare pe care masterandul le-a consultat, la care se raporteaz i de care se diferen iaz în demersurile sale. Ca pondere, prezentarea teoretic trebuie s cuprind aproximativ o treime din întreaga diserta ie, dou treimi reprezentând latura aplicativ a diserta iei, contribu iile personale legate de investiga ie, consiliere, programe individualizate de lucru, în func ie de tema aleas . Diserta ia este deschis cu o scurt introducere (maxim 3 pagini), în care masterandul justific alegerea temei, prezentând aria tematic în care este circumscris , autori care au abordat în lucr rile lor teme similare – pe plan na ional i interna ional – precum i finalitatea prezumat a doserta iei. În partea teoretic , acolo unde exist mai multe orient ri, coli, puncte de vedere se vor face preciz ri cu privire la acele teorii sau coli pe care masterandul î i fundamenteaz teoretic diserta ia. Se fac referiri la studii cunoscute i recunoscute, reprezentan i, studii teoretice i practic-aplicative, subliniind importan a lor în contextul temei abordate de masterand. Masterandul va folosi obligatoriu una dintre tehnicile academice valide de citare a surselor bibliografice utilizate în textul diserta iei. În partea practic-aplicativ se vor formula:

- Tema specific a cercet rii (aplica iei)

- Obiectivele i ipotezele de lucru (generale i specifice)

- Metodologia de lucru, justificând metodele utilizate

- Lotul de subiec i, cu caracteristicile lui

- Analiza i interpretarea datelor ob inute, ilustrate prin câteva studii de caz sau alte tipuri de instrumente de cercetare

- Plan de consiliere, cu un program realizat de cercet tor sau proiectat a fi realizat Acolo unde este cazul, datele ob inute pot fi prelucrate i interpretate statistic cu programul specializat SPSS, prezentându-se teste, diagrame, grafice ilustrative sau protocoale de observa ie, de consiliere etc. Laturii aplicative a diserta iei i se acord credite, iar posibilit ile de extindere, generalizare a unor procedee constituie un merit suplimentar. Diserta ia se încheie cu un capitol de concluzii, în care se eviden iaz principalele aspecte relevante reie ite din cercetare, propuneri de exploatare a diserta iei, precum i inten iile autorului privind utilizarea informa iilor i a experien ei dobândite prin elaborarea ei. La sfâr itul diserta iei se adaug anexele (care pot prezenta instrumentele de lucru – ghiduri de interviu, chestionare, protocoale de lucru etc). Diserta ia se prezint cu o copert interioar , o pagin alb pentru referatul coordonatorului tiin ific i un cuprins i se încheie cu o list bibliografic , în care se trec, în ordinea alfabetic a numelui autorilor, lucr rile studiate, inclusiv adresele de INTERNET consultate. Diserta ia, în form final , se prezint fa -n fa coordonatorului tiin ific, care î i d acordul pentru sus inerea ei în fa a comisiei de examen. Pe baza acestui acord, masterandul poate completa cererea de înscriere la examenul de masterat i

poate face toate demersurile organizatorice pentru sus inerea acestuia (plata taxelor, prezentarea dosarului etc.)

Not : Se interzice cu des vâr ire preluarea, copierea, reproducerea, în parte sau în tot a unor lucr ri elaborate de ter i, a unor texte sau a unor aplica ii validate, deja, f citarea surselor sau a autorilor. Nerespectarea acestei interdic ii poate duce la pierderea examenului, iar în cazuri mai grave, chiar la anularea studiilor. R spunz tori de aceasta se fac masteranzii înscri i la examen.

4. Formatul lucr rii de diserta ie

Lucrarea de diserta ie se redacteaz în format A4, cu margini de 25 (la cotor) /20/20 mm, font Times New Roman, corp de liter 12, spa iere la 1,5 rânduri, paginat dreapta jos, pe o singur fa a hârtiei. Întinderea lucr rii trebuie s se încadreze în 60- 80 de pagini, f anexe. Dup ob inerea acordului coordonatorului tiin ific, Diserta ia se leag în coperte de pânz . Înscrisurile de pe coperta exterioar i de pe cea interioar sunt prezentate în anexe.

Se

recomand

masteranzilor

s

respecte

întru

totul

tematica

anexat .

Eventualele abateri de la aceasta sunt permise numai cu acordul coordonatorului tiin ific, care cere, în prealabil, avizul Directorului Programului de masterat.

GRAFICUL

ACTIVIT ILOR DE PREG TIRE I SUS INERE A DISERTA IEI DE MASTERAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

Nr.

Activit i

Termen

Observa ii

crt.

1

Alegerea temei de diserta ie i ob inerea aprob rii coordonatorului tiin ific. Leg tura cu coordonatorul tiin ific se poate face direct, telefonic sau prin e-mail

Pân la

 

15

noiembrie

2011

2

Stabilirea planului diserta iei i a programului de cercetare tiin ific . Cu aceast ocazie se depune la secretariat cererea pentru alegerea temei de diserta ie, avizat de coordonatorul tiin ific

Pân la 1 decembrie

Activitate OBLIGATORIU

2011

fa -n fa cu coordonatorul tiin ific

3

Elaborarea diserta iei, sub îndrumarea coordonatorului tiin ific. Activitatea de îndrumare se poate desf ura fa -n fa (recomandabil), prin e-mail sau prin telefon

Pân la

 

1 iunie

2012

4

Validarea diserta iei de c tre coordonatorul tiin ific i avizarea sus inerii acesteia în fa a comisiei de diserta ie. Cu aceast ocazie se achit taxele legale pentru examenul de diserta ie (taxa de coordonare de 175 lei i taxa de sus inere a diserta iei de 350 lei) i se depune la secretariat Dosarul de înscriere la examenul de diserta ie, înso it de cererea avizat de coordonatorul tiin ific

Pân la

Activitate OBLIGATORIU

10 iunie

2012

fa -n fa cu coordonatorul tiin ific

5

Depunerea (trimiterea) diserta iei redactat i legat , într-un singur exemplar, la secretariatul Facult ii de Psihologie i Pedagogie

Pân la

 

20 iunie

2012

6

Sus inerea diserta iei de masterat, numai la sediul Facult ii de Psihologie i Pedagogie din Bra ov, Strada Turnului, nr. 7. Planificarea pe zile i ore se va publica la sediul Facult ii i pe internet

1-10 iulie

Planificarea

2012

zilelor de diserta ie se va face pe baza aprob rii Senatului USH

Not :

Termenele

din

grafic

sunt

termene-limit ,

dincolo

de

care

masteranzii nu mai pot participa la preg tirea i sus inerea diserta iei.

Se

recomand

masteranzilor

s

înceap

activitatea

de

elaborare

a

diserta iei cât mai devreme, odat cu începerea anului universitar 2011-2012.

(Model, coperta exterioar )