Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 3 AdminisTrAţiE PAg. 3 PoliTiCă PAg.

9 sănăTATE
O delegaţie a comunei Alegerile europene- primul Fructe de sezon, cu o
Crişcior s-a aflat într-un test de foc al partidelor multitudine de calități
schimb de experienţă în politice din România, nutritive, căpșunii sunt
Polonia, ţara cu cel mai după 2016. o sursă excelentă de
mare grad de absorbţie Informaţii relevante minerale și vitamine. Ele
a fondurilor europene despre procesul electoral pot fi incluse într-un top al
nerambursabile. în paginile următoare. fructelor medicament.

Fondat de Cornel POENAR

Cetatea Deva va fi gazda unui spectacol fol-


cloric la acest sfârşit de săptămână./pag.16

Anul XiV • nr. 614 • Apare 24 - 30 mai 2019 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Târgul European
al Castelelor,
la Hunedoara

Comandat de George Simion, candidat independent la alegerile


europarlamentare. Cod unic de identificare: 44190001

/p.16

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - aCTUaLiTaTE 24 - 30 mai 2019

APM HUNEDOARA POATE ÎNDEPLINI OBIECTIVELE


PROPUSE ÎN PROTEJAREA MEDIULUI
Dialog cu dr. ing. chim. Viorica-Georgeta BARABAȘ, director executiv APM Hunedoara
- Prezentați-ne pe scurt, în calitate de director? cheltuielile necesare cu îndepli-
pentru cei care nu vă cunosc, - De la preluarea funcției de nirea în totalitate a atribuțiilor
câteva date biografice. director, la 5 iunie 1997, princi- APM Hunedoara. Divizarea
- Sunt născută la Baia de Criș, pala preocupare a fost ca insti- atribuțiilor instituționale de la
jud. Hunedoara. Am urmat tuția pe care o reprezint să-și o agenție similară în alte țări UE
Școala primară în satul Birtin, îndeplinească atribuțiile legale, la 7 instituții la nivel național,
cea gimnazială la Vața de Jos și întocmai și la timp. Următoarea pe criterii strict politice, zădar-
Liceul sanitar la Hunedoara. Am preocupare a fost dezvoltarea nicesc de cele mai multe ori im-
absolvit în cadrul Politehnicii personală și perfecționarea plementarea mecanismelor de
din Timișoara-Facultatea de mea profesională, dar și a colec- protecție a mediului, astfel că
chimie macromoleculară. Am tivului APM Hunedoara. Apoi, rezultatele sunt mai mult decât
absolvit mai multe cursuri în dezvoltarea relațiilor sau îm- vizibile, în cazul oricăror ana-
specialitate, postuniversitare, bunătățirea relațiilor, cu toate lize comparative. Fie că ne vom
cât și masteratul. Am compe- instituțiile pe orizontală și ver- referi la curățenia apelor, la ges-
tențe în marketing și manage- ticală, alături de care APM tionarea pădurilor, la contam-
ment. Locuiesc în Deva, sunt Hunedoara poate îndeplini inarea solurilor, la gradul de
căsătorită de 30 de ani cu un in- obiectivele propuse în prote- curățenie al localităților, la con-
giner miner și avem o fiică arhi- jarea mediului și creșterea sevarea biodiversității etc.
tect. standardelor de viață.
sunt cu studii superioare și cu proiecte cu fonduri europene în - Care vă este agenda de
- Vorbiți-ne despre rolul și - Sunteți mulțumită de efi- specializări postuniversitare. domeniul deșeurilor, al alimen- lucru a perioadei actuale?
activitatea instituției pe care ciența, în viața județului Toți își îndeplinesc atribuțiile tării cu apă și canalizare, al dez- - Punem accent pe modi-
o coordonați. Hunedoara, a instituției pe de serviciu în mod excepțional, voltării infrastructurii turistice ficările legislative introduse
- Implementează la nivel care o conduceți? deși retribuțiile nu sunt deloc etc. Numărul ariilor protejate prin OUG 74/2018 privind
județean politicile de mediu eu- - Nu sunt mulțumită. Chiar stimulative și nici nu dispun de din județ a crescut ajungând la deșeurile și legea 74/2019
ropene și naționale în vederea dacă angajații APM Hunedoara alte mijloace de recompensare 46, din toate categoriile: situri privind siturile contaminate, pe
asigurării unei dezvoltări dura- își îndeplinesc permanent materială. UNESCO, rezervații ale bios- lângă activitățile curente, ne vor
bile și îmbunătățirea calității atribuțiile de serviciu, chiar ferei, situri Natura 2000, areale ține extrem de ocupați în urmă-
vieții. Emite avize, acorduri și dacă eforturile mele și ale - Câteva concluzii stabilite de importanță națională și toarea perioadă.
autorizații, stabilește obligații colectivului de a ști cât mai după controalele pe teren, ne județeană atingând peste 38%
de mediu, recuperează preju- mult, de a respecta standardele puteți spune ceva? din suprafața județului, dar ad- - Câteva gânduri de viitor
dicii de mediu, asigură moni- profesionale europene sunt - Calitatea aerului s-a îm- ministrarea acestora este ne puteți oferi?
torizarea calității mediului și neîncetate, totuși rezultatele nu bunătățit de la an la an, dar din deficitară. - Să învățăm în continuare,
integrează în rapoartele privind sunt pe măsura eforturilor. păcate acest lucru se datorează să fim în trend cu toate
calitatea mediului rezultatele reducerii activității industriale - Cu greutăți vă confrun- noutățile tehnice și legislative,
tuturor entităților cu atribuții în - Cum caracterizați profe- și nu îmbunătățirii condițiilor tați? să fim mai eficienți, mai conec-
domeniul mediului. sionalismul oamenilor din tehnologice, evident cu câteva - Sarcinile de serviciu sunt tați la nevoile și așteptările so-
subordine? excepții. Gradul de salubrizare excesiv de multe față de nu- cietății.
- Care vă sunt disponibi- - Avem un colectiv de 40 de al localităților urbane și rurale mărul angajaților. Bugetele an- Ioan Vlad
litățile care vă caracterizează angajați extraordinari, 85% a scăzut deși s-au derulat uale alocate nu acoperă Georgeta-Ileana Cizmaș

CAMPANIE NAȚIONALĂ PRIVIND PREVENIREA RISCURILOR DE CĂDERE


DE LA ÎNĂLŢIME ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR

R ecent, la sediul In-


spectoratului Terito-
rial de Muncă
Hunedoara s-a desfăşurat
un simpozion având ca
rităţii şi sănătăţii în muncă.
Se doreşte încurajarea unei
abordări participative prin im-
plicarea principalilor actori
temporare și mobile, măsurile
de securitate și sănătate dis-
puse de inspectorii de muncă.
Pe de altă parte, s-a con-
prinderii și/sau unității pen-
tru conducătorii locurilor de
muncă, respectiv pentru lu-
crători, specifice meseriilor și
temă „Prevenirea riscurilor din domeniul construcțiilor în statat în cadrul controalelor activităților desfăşurate în
de cădere de la înălţime în diminuarea consecinţelor so- anterioare, o serie de defi- acele locuri de muncă.
domeniul construcțiilor”. ciale şi economice negative cienţe la nivelul angajatorilor Această primă etapă va
Amănunte în acest sens am care derivă din nerespectarea legate de neinformarea lucră- continua în perioada iunie-oc-
cerut de la Sorin Gabriel Is- prevederilor legale, aplicabile torilor și/sau reprezentanților tombrie 2019 cu controale la
trate,consilier CRP, ITM Hune- în domeniul construcţiilor şi acestora despre riscurile pro- angajatori în vederea veri-
doara. promovarea bunelor practici fesionale, neîntocmirea in- ficării respectării cerinţelor de
- La simpozion au luat în acest domeniu de activitate strucţiunilor proprii de securitate şi sănătate privind
parte angajatori, reprezen- economică. securitate şi sănătate în prevenirea riscurilor de
tanţi ai lucrătorilor, membri Numărul de accidente de muncă, neasigurarea condiți- cădere de la înălţime şi ulte-
din serviciile interne sau ex- muncă înregistrat precum și ilor pentru ca fiecare lucrător rior cu centralizarea datelor
terne de prevenire şi protecţie priveşte obligativitatea re- gravitatea acestora a fost fac- să primească o instruire sufi- colectate.
precum şi inspectori de spectării prevederilor legale torul determinant pentru a cientă și adecvată în domeniul Ne exprimăm speranţa că
muncă din cadrul inspectora- referitoare la securitatea şi continua și intensifica acțiu- securităţii şi sănătăţii în toţi angajatorii ce vor fi verifi-
tului teritorial de muncă. sănătatea în muncă, cu precă- nile de verificare și monitor- muncă, în special sub formă caţi în teren îşi vor da concursul
Acţiunea desfăşurată a avut dere în prevenirea riscului de izare a modului în care se de informații și instrucțiuni de şi credem că vor fi conştienţi de
caracter preventiv ţintind cădere de la înălţime. respectă prevederile legale în lucru specifice locului de importanţa şi rolul preventiv al
creşterea gradului de conşti- În cadrul acţiunii au fost domeniul securității și sănă- muncă și postului său. Au fost unor asemenea acţiuni.
entizare a angajatorilor şi a lu- prezentate aspecte curente tății în muncă, precum și relevate şi deficienţe legate de
crătorilor din domeniul din activitate de prevenire şi asupra modului în care anga- lipsa programelor de instru- Ioan Vlad
construcţiilor în ceea ce protecţie în domeniul secu- jatorii realizează, în șantierele ire/testare la nivelul între- Georgeta-Ileana Cizmaș
24 - 30 mAi 2019 ACTUALiTATE - 3

Alegerile europene: Crişcior: Schimb de


experienţă în Polonia
26 mai va stabili noii
parlamentari europeni

O
delegaţie din să cunoască lucruri noi. Iar la
comuna Crişior a Crişcior, ele există şi pot fi
fost prezentă în satul puse în valoare!
Koniakow, din Polonia. Exemplele văzute în Polo-
Crişcior – Un grup format nia au fost multe, motiv pentru
din 52 de fermieri, consilieri care sătenii din Crişcior îşi vor
locali şi cadre didactice din co- aduce aminte, cu plăcere, des-
muna Crişcior a fost prezent, pre obiceiul plecării oilor la
timp de două zile, într-o vizită munte. Famiile de ciobani s-au
şi un schimb de experienţă în adunat la biserică pentru o
satul Koniakow, din Polonia, slujbă religioasă şi toţi parti-
unde au putut vedea cum se cipanţii au venit îmbrăcaţi în
organizează o comunitate din straie populare.
ţara care a atras cele mai „Cred că am avut multe de
Deva – Cetăţenii judeţului orice altă secție de votare curentului de euroscpetici multe fonduri europene. învăţat din această vizită
Hunedoara sunt aşteptaţi du- decât aceea unde sunt aron- care a început să-şi facă loc Aşa cum era şi normal, cei scurtă. Avem obiceiuri relativ
minică, 26 mai, să participe la dați, dacă în ziua votului se pe continent. prezenţi au încercat să afle similare, putem să facem lu-
alegerile pentru Parlamentul află în altă localitate decât cea „Participarea la vot la cele mai bune exemple de crurile la fel de bine ca şi
European. În judeţul nostru de reședință. Președintele alegerile europene înseamnă bună practică de la gazde, gazdele noastre. De aceea,
sunt organizate 524 de secţii secției de votare trebuie sa-i să-ți exprimi punctul de modelele de succes, dar şi felul după modelul pe care am avut
de votare, în toate unităţile înregistreze pe listele supli- vedere cu privire la direcția în care au fost depăşite pro- ocazia să-l studiem la modul
administrativ-teritoriale, au- mentare de alegători. pe care UE trebuie să o blemele care apar, în mod practic, am decis să înfiinţăm
torităţile judeţene şi locale Pe listele de candidaţi sunt urmeze în următorii cinci ani inerent, atunci când eşti de- în comună o asociaţie care să
fiind pregătite pentru ca pro- şi hunedoreni, propuşi de în materie de comerț inter- schis la nou. reprezinte interesele mem-
cesul de vot să se deruleze în partidele din care fac parte, național, securitate, protecția Un punct extrem de intere- brilor şi să contribuie la dez-
condiţii corecte şi transpar- unii dintre ei activând deja în consumatorilor, combaterea sant în programul vizitei a fost voltarea sectorului agricol şi
ente. Secțiile de votare vor fi Parlamentul European. În schimbărilor climatice și vizitarea unei ferme pedago- turistic local. Avem nevoie de
deschise în intervalul orar total, în structura PE vor fi creșterea economică. Eu- gice, administrată de familia iniţiative comune pentru a
7.00-21.00. aleşi 751 de eurodeputaţi din rodeputații nu influențează Kohut, şi care a reuşit să putea reuşi”, a spus primarul
Alegătorii sunt arondați cele 28 de ţări membre ale doar procesul legislativ, dar atragă, în ultimii 15 ani, zeci de comunei Crişcior, Ovidiu Fur-
unei secții de votare, în UE. urmăresc și activitatea altor mii de turişti. Concluzia în- dui.
funcție de domiciliu sau În ceea ce priveşte oferta instituții europene”, se arată tânirii cu aceşti antreprenori a Potrivit acestuia, schimbul
reședință. Aveți nevoie de electorală, fiecare partid pe site-ul Parlamentului Eu- fost că în zona Crişciorului ex- de experienţă a arătat foarte
carte de identitate valabilă politic a desfăşurat campanii ropean. istă ceea ce s-ar putea numi clar care sunt avantajele şi
sau pașaport. de informare şi de susţinere a Alegătorii vor alege 32 de „materia primă”, însă nu există beneficiile ce pot fi obţinute
Alegătorii (români sau din prezenţei la vot, în condiţiile membri din România, dacă acea poveste prin care oa- dacă agricultorii s-ar uni într-
alt stat membru) pot vota la în care se doreşte reducerea Marea Britanie rămâne în UE. menii devin curioşi să vadă şi o asociaţie.

Goscom – utilaje noi prin


fonduri europene
Orăştie – Compania re- tăm spre o axă de finanţare companiei, Nicolae Timaru.
gională de apă Activitatea care permite societăţilor Conducerea Goscom
Goscom Orăştie are în plan comerciale, cum este şi Ac- Orăştie va accesa fonduri în
achiziţia de noi utilaje, iar tivitatea Goscom, să poată sumă de 2 milioane de euro,
acest deziderat s-ar putea re- beneficia de fonduri neram- pe lista investiţiilor fiind
aliza printr-o finanţare din bursabile. Dacă proiectele cuprinse un buldoexcavator,
fonduri europene neram- sunt corect întocmite, atunci un excavator şenilat de 3,5
bursabile. se poate beneficia de un spri- tone şi o maşină de transport
„Pentru cumpărarea de jin financiar cuprins între de 5,5 tone, prevăzută cu
utilaje noi se pot accesa 70% 500.000 şi 5 milioane de graifer şi benă rabatabilă.
din banii necesari. Ne orien- euro”, a explicat directorul
4 - SĂNĂTaTE 24 - 30 mai 2019

Ce trebuie să faci ca să
NU ai nevoie să ţii dietă
nici o zi din viaţa ta
U n plan alimentar căldură necesară pentru a cantitate, calitate și compo- performanței, psihicului și
sănătos, pre- ridica temperatura unui gram ziția macronutrienților. Cu stării generale.
supune aproxi- de apă. alte cuvinte, nu contează doar Un model considerat echi-
mativ 2500 de calorii Caloria nu este un indice cât punem în farfurie ci și ce librat este 40/40/20, adică
pe zi. Te-ai întrebat vre- pentru o hrană sănătoasă sau punem în farfurie. Imaginați- 40% proteine, 40% carbo-
odată cum arată 2500 mai puțin sănătoasă, caloria vă că beți o zi întreagă numai hidrați sănătoși și 20% gră-
de calorii? Haideți să este energie. Dieta noastră suc carbogazos, până când simi sănătoase.
transformăm cifrele în este ca un depozit bancar și ajungeți la 2500 de calorii. Dacă spargem cele 2500
ingrediente. prin alegerile culinare pe care Este sănătos? Nu prea. de calorii din rația 40/40/20,
În primul rând trebuie să le facem în fiecare zi, investim Felul în care sunt împărțite 1000 calorii din protein vor fi
înțelegem un lucru: o calorie în noi. aceste calorii în proteine, car- 250 grame; 1000 calorii din
nu este altceva decât o uni- Ce pui pe farfuria ta pentru bohidrați sănătoși și grăsimi carbohidrați vor fi 250 în fiecarezi, ținta ta va fi: 250
tate de măsură pentru en- a ajunge la 2500 calorii poate bune, pot avea un impact grame; și 500 calorii din grame proteine, 250 grame
ergie, egală cu cantitatea de varia drastic în termeni de major asupra fizicului tău, grăsime vor fi 55 grame. Deci, carbohidrați, 55 grame
grăsime.
Alte modele urmate sunt:
30% proteine/20% carbo-
hidrați/50% grăsimi sau
20% proteine/50% carbo-
hidrați/30% grăsimi.
Acum tot ce trebuie să faci
e să înlocuiești cifrele cu
mâncare!
Exemple de proteine de
calitate:pește, carne slabă,
lactate, ouă, soia, ciuperci,
linte, fasole, năut, avocado,
broccoli, migdale, nuci, fistic,
caju, alune de pădure.
Exemple de carbohidrați
sănătoși: fructe, legume, lac-
tate sărace în grăsimi, nuci,
cerealele integrale, semințe,
leguminoase (linte, fasole,
mazăre, năut).
Exemple de grăsimi sănă-
toase: semințe de in măci-
nate, pește gras (somon,
hering, macrou, ton, sardine,
păstrăv), avocado, ou, ulei de
măsline, fasole boabe.
Dacă vei reuși să găsești un
plan alimentar potrivit ție, nu
va trebui să ții dietă nicio zi
din viața ta. Merită încer-
carea, nu-i așa?

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la ÎNCHIRIAZĂ TEREN
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă. HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI
Nume .................................................................................................................... ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................… VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .

Localitatea……….................................... Tel…................................................. Relaţii la telefon 0726-219999.


24 - 30 mai 2019 ELECTORaL - 5

Primul vot util pentru România!


Pe 26 mai, votează un independent,
votează George Simion!
de finanțare pentru fermieri,
la crearea de incubatoare de
afaceri și la dezvoltarea par-
curilor industriale, fondurile
europene pot aduce prosperi-
tate pentru români, în Româ-
nia.
Voi duce în Parlamentul Eu-
ropean, în vizite de documen-
tare, câte un copil din fiecare
localitate a României. Pentru a
face o Românie Mare în Eu-
ropa, avem nevoie de tineri
mari în Europa.
Voi dona 90% din salariul
de europarlamentar pentru
realizarea unor proiecte civi-
ce. Lună de lună voi lansa apel
de proiecte pentru a finanța
inițiativele cele mai de impact
ale asociațiilor din țară, din
Republica Moldova, comu-
nitățile istorice și diaspora.
De la tribuna Parlamentu-
lui European voi spune că
vrem Unire, pentru că un stat
mai mare este un stat mai pu-
ternic, vrem drepturi pentru
românii din jurul granițelor și
Balcani, vrem respect pentru
românii din străinătate, vrem
ca românii din Harghita, Co-

G
vasna și Mureș să nu mai fie
eorge Simion can- ne sprijinim sportivii, artiștii, Simion prin intermediul din Republica Moldova.
discriminați în propria țară și
didează independ- inventatorii și ne-am rupt de campaniei legate de ade-
vrem ca cei care taie ilegal pă-
ent la alegerile valorile istorice pe care s-a vărații eroi ai Revoluției Ce promite durile României să fie sanc-
europarlamentare, nu din clădit națiunea română. Sun- Române, „Eroii nu mor nicio- George Simion? ționați, iar fondul forestier să
partea vreunui partid, tem sătui de partidele poli- dată”, sau prin al programu- Candidez independent, ca
pentru că, spune el, fie protejat.
tice!’’ lui de excursii pentru europarlamentar, voi face
România e condusă de Pe 26 mai ne luptăm cu
100.000 de basarabeni – România MARE în Europa, așa
aceleași formațiuni partidele! Pe 26 mai dăm pri-
Cine este „Cunoaște-ți Țara”, al marșu- cum ne-o dorim. Voi deschide
mul vot util pentru România!
politice care în ultimii 30 George Simion? lui pe jos, de Centenar, de la în toate județele birouri de eu-
de ani au ruinat țara. Pe 26 mai alege un independ-
George Simion este cunos- Alba Iulia la Chișinău, al acți- rodeputat care vor funcționa
,,Ne-am pierdut oamenii, ent, votează George Simion!
cut drept autorul mesajului unilor prin care s-a stabilit că ca puncte de consiliere pentru
care au luat drumul exilului, „Basarabia e România”, pen- toți românii pot trece granița atragerea de fonduri euro-
ne-am vândut bogățiile sub- Comandat de George Simion,
tru lupta pe care a dus-o în de la Prut doar cu buletinul, pene. De la România Start-up
solului pe nimic, am lăsat candidat independent la alegerile
ultimul deceniu împotriva dar și prin înfrățirile între lo- Plus pentru românii cu iniţia-
străinii să ne taie pădurile europarlamentare. Cod unic de
extracției cu cianuri a auru- calitățile din România și cele tive antreprenoriale la liniile
ilegal, suntem furați la gaz și identificare: 44190001
lui din țara noastră și a
curent, nu avem autostrăzi, popularizat apelul „Salvați
spitale moderne, nu susți- Roșia Montană!”. Sunt ro-
nem capitalul românesc, nu mâni care au auzit de George
6 - SPORT 24 - 30 MAI 2019

110 ani de istorie şi tradiţie


la CS CFR Simeria
S
ărbătoare mare la
Simeria ocazionată de
aniversarea a 110 ani
de la înființarea CS CFR
Simeria. Mulți invitați au
fost prezenți la acest eveni-
ment din viața comunității,
clubul simerian fiind unul
dintre cele mai vechi din
zona noastră.
Evenimentul a fost marcat
de lansarea Imnului tradi-
tional al clubului CS CFR
Simeria realizat de Alexandru
Bari și a unei cărți de statis-
tică și nu numai, legată de cei
110 ani de activitate sportivă
și orașul ceferist. Primarul
orașului, Emil Ioan Rișteiu și
președintele clubului CFR
Simeria Vasile Hrițac, au fost Ioan Mătăsaru și Ștefan Bereg- 1907 Cluj, Florinel Luță re- tă, alte obiecte promoționale tru sportivii participanţi la
cei care au salutat prezența in- szaszy, veteranul Gheorghe prezentant CS U Craiova și fost legate de evenimentul care a concursul #110 (șut și gol,
vitaților la evenimenul sime- Baciu, fost jucător la CFR fotbalist la CFR Simeria, fostul continuat la Stadionul din lo- procedee la karate, coșuri
rian iar cunoscuții fotbaliști Simeria, decanul de vârstă al arbitru internaţional Ioan calitate cu două partide de fot- marcate, aruncări,) unor per-
Miodrag Belodedici și Jean clubului. Danciu și foști președinți ai bal susținute de către echipele soane cu dizabilităţi din oraș,
Vlădoiu au reprezentat la La evenimentul de sâmbătă clubului sau secțiilor de per- U 11 și U 13 de la CFR 1904 participante la evenimentele
acest moment aniversar, Fe- au fost prezenți, de asemenea, formanță de la CFR Simeria. din Cluj Napoca și CFR Sime- sportive din oraș.
derația Română de Fotbal și Lorincz Szell directorul exe- Tuturor le-au fost înmânate ria. Celor mai tineri 110 spor-
au prezentat un mesaj din cutiv al DJST Hunedoara și diplome aniversare și însem- La finalul evenimentului au tivi din cadrul clubului sime-
partea președintelui acestui Cristian Petrean,președintele ne cu sigla clubului simerian fost acordate medalii, trofee și rian li s-a predat, simbolic,
for, Răzvan Burleanu. Au urcat AJF Hunedoara, Maria Cosma- iar celor din sală le-au fost alte premii componenților ştafeta performanței și de la
pe scenă pentru a transmite fostă sportivă în cadrul clubu- asigurate de asemenea insig- celor două echipe, antreno- ei se așteaptă continuarea
mesaje, antrenorii emeriți lui, Silviu Bogdan de la FC CFR nele aniversare, cartea lansa- rilor, tehnicienilor dar și pen- tradiției sportive în viitor.

Popice: Hunedoreanca Noemi Budoi CN de Gimnastică de la Arad


s-a întors acasă Timp de trei zile în Sala Polivalentă din municipiul Arad
s-au desfășurat întrecerile din cadrul Campionatul Naţional

M
edaliata cu aur în de Gimnastica Artistica pentru junioarele de la categoria a
proba de tandem III-a nivel 1 și 2 de concurs. Competiția a fost foarte impor-
la recent tantă, deoarece a fost și una de calificare pentru întrecerile
încheiatele Campionate individuale care se vor desfășura în toamna acestui an.
mondiale din Cehia, Spre bucuria celor din delegația clubului devean, gimnasta
hunedoreanca Noemi Viviana Gânju, legitimată la LPS CETATE DEVA, a cucerit
Budoi a revenit acasă, două medalii de aur fiind noua campioană națională la sol și
ocazie cu care colegii și la paralele în competița junioarelor III nivel 1 de concurs!
conducerea CS Siderur- Menționăm că junioarele de la nivelul 2 de concurs, Bianca
gica au organizat o Dinu, Cristina Popescu și Theea Susan, cele mai mici ca vârstă
primire cu multe flori si din competița de la Arad, au avut doar întrecerile de califi-
cu aplauze. care pentru competiția din toamnă. Şi ele și-au atins primul
Multipla campioană națio- obiectiv deoarece le vom vedea la naționalele din oc-
nală de junioare și cadeţi tombrie/noiembrie.
reuşeşte un nou succes pen-
tru popicele din Hunedoara,
în condiţiile în care clubul din Gimnastică
oraşul cu furnale trece prin Tg. Mureş). Cei doi au reuşit să meu Mănel Manea pentru fap- Gimnastele Alexandra Mihai, Maria
momente dificile din punct de se claseze la finalul întrece- tul că a avut încredere în Holbură și Carmen Ghiciuc împreună
vedere financiar fiind la un rilor pe locul I, devenind cam- mine,m-a susținut tot timpul cu antrenorii Liliana Cosma, Marius
pas de dizolvare. pioni mondiali. și acest lucru a contat pentru Vintilă și Florin Uzum. Au plecat ieri
Pregătită la clubul hune- La sosirea acasă, sportiva mine. E un sentimennt plăcut la ediția din acest an a etapei de la
dorean Siderurgica de către din Hunedoara s-a bucurat de să fii cea mai bună din lume, Cupă Mondială de la Osijek, în
Manea Mănel, tânăra sportivă revederea cu colegii, cu antre- nu mi-am dat seama la în- Croația. Competiția este foarte importantă pentru verificarea
Noemi Budoi , are doar 17 ani, norii și cu conducerea clubu- ceput, dar când am urcat pe sportivilor care vor participa, în perioada următoare fie la
și a evoluat în finala Campi- lui și a făcut o scurtă podium și am simțit mândria Jocurile Europene de la Minsk fie la Festivalul Olimpic al
onatului Mondial de popice declarative: aceea că am reușit, atunci am Tineretului European (FOTE) de la Baku, care se va desfășura
pentru cadeţi, U18, (întreceri “Le mulțumesc din suflet simțit și eu că sunt cea mai în perioada 24 - 26 mai 2019 și face parte din circuitul de
care s-au desfășurat în oraşul tuturor celor care au fost ală- bună din lume. Mulțumesc Cupe Challenge FIG.
ceh Rocycany), în proba de turi de mine,pentru gândurile încă odată tuturor pentru Întrecerile de la Osijek , organizate de către FIG (federația
tandem alături de Tibor Le- bune pe care mi le-au trans- susținere si le spun să fie ală- Internațională de Gimnastică) se vor desfășura doar pe
vente Szasz (legitimat la CSM mis. Mulțumesc antrenorului turi de noi și în continuare. aparate, cu evoluții în calificări și apoi în finale.
24 - 30 mai 2019 SPORT - 7

Futsal: Juniorii de la Karate: Medalii de aur pentru


karatiștii de la Heian DEVA
West Deva participă
la turneul final U-19
Î
n urma tragerii la sorţi
a grupelor turneului
final al Campionatului
Naţional U-19 la futsal,
care se va desfășura în
perioada 23 – 27 mai, la
Piatra-Neamţ, echipa de
juniori West Deva a fost
repartizată în Grupa A,

C
alături de Viitorul ampionatul Național Cristian Josan a câștigat
Băleasa şi Futsal Club de Karate WUKF competiția cadeților în proba
Dunărea Călăraşi. pentru cadeți, ju- de shotokan iar surorile Car-
Devenii au o misiune mai niori și seniori desfășurat men și Diana Tatoiu au fost
uşoară datorită faptului că la Târgoviște și la care au cele care au urcat pe podiu-
„Dunărea Călăraşi a informat participat circa 400 de mul de premiere câștigând ti-
FRF că nu se va prezenta la sportivi de la peste 50 de tlul național la kata individual
acest turneu, deoarece jucă- cluburi din țară a adus shito ruy la cadete, respectiv
torii echipei sunt elevi în mai multe titluri de cam- tineret.
clasa a 12-a și au alte acti- pioni naționali pentru Cel mai titrat sportiv din
vități programate.În acest reprezentanții CS Heian lotul clubului devean a fost la
caz, în Grupa A se va juca un din Deva. această ediție Victor Kutaba,
singur meci, între West Deva „Nu avem probleme de a avut probleme cu Metro- De remarcat faptul că toți care și-a trecut în palmares ti-
şi Viitorul Băleasa, progra- lot, toţi componenţii echipei politan Işalniţa ”. În semifi- cei cinci sportivi au urcat pe tlurile de campion național
mat sâmbătă, de la ora 18.45, sunt apţi de joc. Despre ad- nalele de la turneul final se podiumul de premiere. Andra de tineret în probele indivi-
iar învingătoarea se va cali- versar ştim că a pierdut un vor întâlni câştigătoarea Daneliuc și-a trecut în pal- dual de kata și kumite.
fica în semifinale. singur joc oficial în tot se- Grupei A cu câştigătoarea mares un nou titlu de cam- Menționăm că toți acești
Team managerul echipei zonul, în cupă cu Informatica Grupei D şi câştigătoarea pioană națională de seniori sportivi sunt pregătiți la CS
din Deva, Eduard Kovacs a Timişoara, care a eliminat-o Grupei C cu câştigătoarea ,pe care l-a câștigat în proba Heian Deva de către sensei
declarat: foarte greu iar în play-off nu Grupei B. individuală de kata shito ruy Marius Biji. (Foto: arhivă)

Fotbal juvenil: Juniorii D de


la Școala de Fotbal Florea
Văetuș -campioni județeni

Echipa de juniori cate- drei David, Răzvan Beje-


goria D a entității sportive nariu, Rareș Tomșa, Daniel
care poartă numele fostului Mailat, Ervin Giuchici,
jucător hunedorean Florea Rafaello Kutyfalvi,Fabian
Văetuș, care este și antre- Căprău, Alexandru Stupu,
norul formației, alături de Daniel Avram, Ryan Bo-
Dănuț Tomșa, a câștigat deștean, Ștefan Mitu, Mihai
ediția de campionat 2018- Czirjek, ne-a informat direc-
2019 și a primit din partea torul sportiv al clubului
AJ Fotbal Hunedoara meda- hunedoarean, Vasile Bu-
liile și trofeul oferit cam- cuci,cel care a mai spus că
pioanei. echipele clubului însoțite
Lotul echipei care a de antrenorul și președin-
evoluat în campionat a fost tele clubului,Alin Modârcă,
alcătuit din: Silviu Drîngă, sunt prezente în aceste zile
Cristian Dodo, Roberto la un turneul regional orga-
Balog, Marco Lingurar, An- nizat la Cluj Napoca.
8 - sĂNĂTaTE 24 - 30 mai 2019

Cum recunoaştem peştele proaspăt?


G
ustos și hrănitor
peștele este unul
din alimentele reco-
mandate de nutriționiști
în orice situație. Dar,
oricât de sănătoasă ar fi
carnea de pește, este bine
să fim precauți atunci
când o cumpărăm și, mai
ales, să ne dăm seama, pe
cât posibil, dacă este
proaspătă sau nu.
În cele ce urmează,
redăm câteva indicii care
ne pot ajuta în alegerea
peștelui proaspăt sau
conservat.

Ochii peștelui
proaspăt
Trebuie să aibă corneea
perfect transparentă, con-
vexă şi cu pupilele negre

Branhiile
Dacă sunt roşii, cu lamele
bine diferenţiate, atunci apăsare apare o denivelare. Peştele congelat etichetă, deformate, bom-
peştele este proaspăt. Dacă Dar, cel mai bine este să-i Cum se păstrează bate și cu ermeticitatea dete-
au aspect de gelatină maro, Este acel pește procesat,
verificăm abdomenul. Dacă peștele? la care temperatura în pro- riorată.
ar fi de dorit să renunțăm. acesta este umflat sau de-
Cei care sunt recoltați de mai Peștele viu funzimea ţesutului este
formabil la comprimare, peș- coborâtă până la minus 18 De unde le
mult timp, au branhiile în tele trebuie aruncat. Pescarii Se păstrează în vase spe- cumpărăm?
nuanţe de roz-cenuşiu, fiind grade Celsius, cu menţinerea
spun că peștele care plutește, ciale cu apă, nu mai mult de calităţii gustative şi a valorii Întotdeauna din spaţii sau
uneori acoperite cu mâl. se aruncă. 24 de ore. Suprafaţa peştelui nutritive a peştelui viu. Cel unităţi înregistrate sanitar
trebuie să fie curată, fără care are miros de rânced, cu veterinar, care garantează,
Pielea peștelui Burta peștelui lovituri şi semne de boală, nuanța gălbuie a pielii și a prin examen de specialitate,
Poate fi și ea un indiciu Dacă o deschidem și în loc solzii de culoarea naturală, stratului de grăsime sau gust calitatea şi salubritatea aces-
important. Dacă observăm de intestine se găsește o caracteristică speciei date şi amar, trebuie evitat. tora. Trebuie evitat comerțul
pete albicioase atât pe piele piftie cu bule de gaz în inte- să fie lipiţi strâns de corpul stradal. De asemenea, se vor
cât și pe înotătoarele pești- rior, iar carnea este sângerie Peștele în conserve și citi cu atenție instrucțiunile
peştelui.
lor, acestea nu au neapărat și se desprinde ușor de pe semiconserve de pe etichetele produselor
semnificație negativă. Aces-
tea pot apărea și la peștii vii,
oasele care rămân dezgolite, Peştele refrigerat Poate fi ambalat în cutii ambalate, care în mod obliga-
peștele respectiv este stricat. La un astfel de pește, tem- metalice sau din sticlă, în toriu trebuie să conţină infor-
fără consecinţe negative pen-
peratura corpului în profun- mai multe feluri: conserve maţii privind elementele
tru noi. Dar, dacă pielea cra-
pă la cea mai mică atingere,
Solzii zimea ţesutului muscular naturale, conserve din peşte componente, modul de păs-
sub care se află o pastă moa- Și aceștia pot fi un indiciu. variază de la minus un grad în suc propriu, conserve din trare, preparare corectă şi ter-
le, roșiatică, acesta nu este La peștele care nu este Celsius, la plus 5 grade Cel- peşte cu adaos de ulei vege- menul de valabilitate. După
un semn bun. proaspăt, dar este congelat, sius. Dacă peștele refrigerat tal, conserve din peşte în sos achiziționare, peștele se va
Atins cu degetul, peștele aceștia au o culoare albăstruie, are leziuni mecanice, cu con- de tomate, şprot în ulei, păstra corect în frigider, sau în
proaspăt este elastic și nu se ternă. Dacă peștele respectiv a sistență slab compact, cu semiconserve cu diferite spaţii uscate la temperaturi
deformează. În schimb, dacă apucat să se usuce înainte, miros de fermentare în bran- adaosuri şi multe altele. optime, pentru a evita de-
este alterat, carnea lui este aceștia sunt foarte greu de hii sau cu prezenţa stratului Înainte de a le cumpăra, vom precierea lui calitativă.
moale ca plastilina şi la desprins din piele. exterior mucilaginos, acesta verifica etichetele. Trebuie www.sfatulmedicului.ro
nu trebuie cumpărat. evitate cutiile ruginite, fără www.libertatea.ro

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
24 - 30 mai 2019 sĂNĂTaTE - 9

Căpşunii şi beneficiile lor


terapeutice

F În cazul tenului gras


ructe de sezon, cu o documentate științific, cerce- ajuns la concluzia că aceste efectul antiinflamator, cura de
multitudine de calități tătorii apreciind că puterea fructe sunt în topul celor mai căpșuni ajută la rărirea până la Se poate folosi o mască din
nutritive, căpșunii căpșunilor ca medicament nu bune antireumatice, consumul eliminarea crizelor de gută. căpșuni zdrobite și amestecate
sunt o sursă excelentă de este de neglijat. lor ducând la scăderea semni-
minerale și vitamine. cu puțin talc sau caolin, la care
ficativă a puseelor reumatice, Constipația cronică se adaugă câteva picături de
Despre căpșuni se spune Benefice în anemii, a inflamării articulațiilor și a Substanțele din compoziția suc de lămâie. Compoziția se
că sunt, atât prin formă, astenii și insomnii pierderii elasticității acestora.
cât și prin conținut, căpșunilor ajută la nor- lasă să acționeze timp de 20 de
Consumul de căpșuni asig- Chiar și substanțele din com- malizarea florei intestinale, fi- minute, după care, fața se
prietenii inimii. Surse poziția lor care dau aromă
naturale de antioxidanți, ură buna funcționare a sis- brele alimentare ajutând la clătește cu apă călduță.
temului nervos, creșterea căpșunilor au efecte antiin- eliminarea materiilor rezid-
aceste fructe delicioase pot
imunității organismului, pro- flamatoare, comparabile cu ale uale din intestine. O cura de Masca anti-acnee
fi incluse la loc de cinste
într-un top al fructelor- tejează inima și vasele de unor medicamente de sinteză. căpșuni este un mijloc și sim-
În cazul artritei reumatoide, a Întrucât căpșunii au în
medicament. sânge. Având și proprietăți plu și eficient pentru re- compoziția acid salicilic și vit-
diuretice, căpșunii scad tensi- artrozei, a bolilor reumatice în zolvarea acestei probleme. În
general, specialiștii reco- amina C, cu rol de exfoliere, se
Calități terapeutice unea arterială, favorizează astfel de situații, se va con- pregătește o jumătate de cană
eliminarea acidului uric, a to- mandă o cură de căpșuni în suma o porție consistentă de
Cu o istorie de peste 2.200 care se consumă minim 800 de căpșuni, la care se adaugă
de ani, căpşunii s-au găsit încă xinelor și a excesului de coles- căpșuni, înainte cu 30 de trei linguri de argilă și o lin-
terol. Întrucât au în compoziție de grame pe zi, timp de două minute de micul dejun sau
din cele mai vechi timpuri atât săptămâni. gură de iaurt. Fructele se
pe continentul european, cât şi apă în proporție de 90 la sută, cină. Tratamentul durează cel zdrobesc bine cu furculița,
pe cel american. Aromați și căpșunii pot fi consumați și în puțin 10 zile. până când se formează o pasta
curele de slăbire, au puține În caz de gută
foarte gustoși, căpșunii sunt omogenă. Pasta se amestecă
foarte des utilizați de medicina calorii și dau senzația de sați- Este indicat să se consume Litiaza renală cu celelalte ingrediente și se
populară. Pentru prepararea etate. 1-1,5 kg. de căpșuni pe zi, timp Întrucât căpșunii sunt foarte aplică pe față, gât și decolteu,
unor leacuri cu efecte terapeu- de 21 de zile. O astfel de cură bogați în apă, au efect diuretic timp de 15 minute. Se spală cu
tice, se folosesc atât fructele, În caz de reumatism mobilizează puternic sărurile ajutând la mărunțirea unor cal- apa calda.
cât și frunzele sau chiar și artrită acidului uric din țesuturi și culi, în special a uraților. Ca
rădăcinile. Astăzi, calitățile lor În urma unui studiu efec- ajută la eliminarea mai rapidă atare, o astfel de cură este reco- Frunzele căpșunilor
sunt tot mai mult studiate și tuat, cercetătorii americani au a lor. Mai mult decât atât, prin mandată mai ales contra mi- Pot fi folosite sub formă de
crolitiazei renale, dar și ca ceai aromat și purificator.
adjuvant în litiaza cu urați. Local, un astfel de ceai este util
în caz de inflamații și abcese
În caz de intoxicație ale gurii și gingiilor.
tabagică
Se consumă câte un kilo- Important!
gram de căpșuni, în cure de cât Chiar dacă sunt foarte gus-
mai lungă durată. Specialiștii toase, aceste fructe pot pro-
susțin că este un tratament voca alergii. De aceea, ar fi de
puternic de dezintoxicare, dorit să nu fie consumate de
care, se pare, reduce și depen- copiii sub patru ani și de per-
dența de nicotină, reparând, soanele care au predispoziții
totodată, daunele produse de la alergii, ne sfătuiesc medicii.
substanțele nocive din tutun.
Hidratează și dau lumino- www.farmaciata.ro
zitate tenului www.formula-as.ro
10 - timp liber 24 - 30 mai 2019

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: CITATE CELEBRE


Vineri, 24 mai “Nu înceta niciodată să zâmbeşti, nici chiar
PRIMA, ora 20,30, Duelul atunci când eşti trist, pentru că nu se ştie cine
TVR 1, ora 22,35, Fiica lupului se poate îndrăgosti de zâmbetul tău.”
Gabriel José García Márquez
Sâmbătă, 25 mai "Viața nu are limite, cu excepția celor pe
care ți le impui singur."
HAPPY CHANEL, ora 20,00, Ne vedem
Les Brown
dimineață ”Ceea ce nu trăim la timp, nu mai trăim
PRO CINEMA, ora 22,30, Joc diabolic niciodată."
Octavian Paler
Duminică,26 mai "Pentru fiecare minut în care ești nervos,
pierzi 60 de secunde de fericire."
TVR 2, ora 22,10, Războinicul singuratic
Ralph Waldo Emerson
Pro Cinema, ora 23,00, Hotel Marigold “Încearcă sa fii un om de valoare și nu
neapărat un om de succes.”
Luni, 27 mai Albert Einstein
PRO TV, ora 20,30, Renegații „Primul pas al iubirii este respectarea
libertății aproapelui.”
PRO CINEMA Tvr 2, ORA 21,10, Vară indiană
Ieronim Tamaș
”În definitiv, nu anii din viață sunt cei care
Marți, 28 mai contează, ci viața din anii tăi”.
PRO CINEMA, ora 22,30, Bătălie la Abraham Lincoln
Duminică, 26 mai, ora 20,30
Stânca Roșie ”Toate animalele, exceptând omul, ştiu
Hoțul de cărți TVR 1, ora 22,10, Haos în Seattle
principalul scop al vieţii: să te bucuri.”
Albert Camus
Filmul spune povestea unei fete curajoase și pline de viață,
pe nume Liesel. Ea este trimisă să locuiască împreună cu Miercuri, 29 mai “Nebunia înseamnă să faci acelaşi lucru în
părinții ei adoptivi, în Germania celui de-al Doilea Război PRO TV, ORA 20,30, New York Taxi mod repetat şi să te aştepţi să obţii alt rezul-
Mondial. Pentru Liesel puterea cuvintelor și a imaginației tat. Orice prost poate să ştie. Scopul este să
TVR 1, ora 22,10, Android
devine un mijloc de a evada din vâltoarea evenimentelor de înţelegi.”
care sunt înghițiți ea și toți oamenii pe care îi cunoaște și pe “Există lucruri care ştim că sunt imposibil
care îi iubește. Înconjurată de iubire, Liesel reușește cu aju- Joi, 30 mai de realizat, până când vine cineva care nu ştie
torul cărților, în ciuda tragicelor evenimente, să transforme PRO TV, ora 20,30, Masca lui Zorro acest lucru şi le realizează. “
în bine atât destinul ei, cât și al celor din jur. Una dintre cărțile PRO CINEMA, ora 20,30, Viața secretă a Albert Einstein
pe care ea i le citește lui Max, atunci când e bolnav este ”Hoțul
lui Walter Mitty
de cărți”. www.citatecelebre.net

BERBEC TAUR GEMENI RAC


În sfera profesională va fi Aveți mult de lucru la serviciu Ar fi de dorit să acordați mai Vor avea loc dialoguri intere-
multă agitație. Revin în și este posibil să rămâneți și multă atenție familiei. Pot sante cu persoane din anturajul

H
atenție lucrările nerezolvate peste program. Asta pentru că avea loc discuții pe teme pat- apropiat. S-ar putea să faceți o
sau lăsate pentru mai târziu. vă pregătiți de concediu și rimoniale și trebuie să vă călătorie în afara țării, unde
Ca să ieșiți de această situ- doriți ca totul să fie pus la stăpâniți. Alegeți-vă cu grijă veți avea multe de învățat. Co-
ație, ar fi de dorit să vă selec- punct. Relațiile sentimentale cuvintele și nu exagerați municați bine cu cei din jur, iar

O tați prioritățile și, dacă este


cazul, să cereți sprijinul
colegilor.
nu sunt așa cum v-ați dori.
Doar socializarea și activitățile
recreative vă vor mai liniști.
atunci când este vorba de
ideile altora. La serviciu se fi-
nalizează o etapă importantă.
acest lucru este în avantajul
vostru. Este momentul să vă de-
tașați de persoanele toxice.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Vă preocupă veniturile pe Energia de care dispuneți vă Oboseala își spune cuvântul Urmează evenimente intere-
care le obțineți de la serviciu, ajută să realizați multe în pe- chiar de la începutul interva- sante, la care veți participa și
iar nemulțumirile financiare rioada următoare. Totul este lului. Tocmai de aceea, ar fi veți fi în centrul atenției. Întâl-
se răsfrâng și asupra muncii s-o gestionați cum trebuie și cazul să vă luați câteva zile de niți persoane care vă pot influ-

S voastre. Aveți multe planuri,


iar familia este pe primul loc.
Vă gândiți să faceți unele
să mergeți pe drumul gândit
de voi. Apar cheltuieli nepre-
văzute, dar vă veți descurca
vacanță, în care să vă re-
veniți. La serviciu ați finalizat
un proiect important, iar
ența în bine. Informațiile aflate
vă ajută să finalizați un capitol
important pentru voi. Sunteți

C
schimbări în casă sau chiar să foarte bine. Vă veți reîntâlni acum aveți mai mult timp hotărâți să faceți schimbări
achiziționați o nouă locuință. cu persoane dragi vouă. liber. majore în viața voastră.

O SĂGETĂTOR
Sunteți solicitați la serviciu,
dar și acasă. Veți avea dia-
CAPRICORN
În sfera socio-profesională, se
conturează activități intere-
VĂRSĂTOR
Încă de la începutul interva-
lului, rezolvați toate aspectele
PEŞTI
Sunteți mereu în preajma
unor persoane oficiale, care

P loguri cu șefii și colegii, legate


de o situație limită. Trebuie
să manifestați prudență atât
în vorbe, cât și în fapte. Altfel,
sante, benefice pentru voi. Veți
participa la întâlniri, dezbateri
pe teme profesionale, dar tim-
financiare care v-au cam dat
bătaie de cap. În astfel de
situații, investițiile pe termen
vă pot ajuta în profesie. Vor
avea loc și discuții contradic-
torii, în care încercați să vă
pul limitat nu vă permite să lung vor mai avea de aștep- impuneți punctul de vedere.
lucrurile ar putea degenera. aprofundați anumite lucruri. O tat. La locul de muncă se con- Chestiunile bănești sunt la or-
Este bine să nu luați hotărâri persoană din anturajul apro- turează finalul unei etape dinea zilei. Ar fi de dorit să vă
pripite. piat vă este de mare folos. profesionale. adaptați noilor situații.
24 - 30 mai 2019 OPiNii - 11

Un naiv cu ,,viaţă de câine"


Câinii inteligenți vor societate ideală, spre care fierbântați, cu mințile bol- Cum să mai vorbești în Ro-
arareori să-i satisfacă pe vrem să tindem şi la care nave de politică și plini de mania de corupție când
oamenii care nu-i vrem să ajungem cu toţii, în ură se gândesc și la pro- ,,bomba corupției "a explo-
respectă. care să avem bunăstare fiz- blemele societății? dat de la Bruxelles. Oare Dnii
W.R. Koehler ică şi/sau psihică. Mani- Societatea (sistemul în Juncker și Timmermans mai
festările enumerate mai sus care trăim) este principalul au curajul să ridice capul?

M
ergeam pe stradă sunt sechelele societății în vinovat de existenţa acestor Domnilor, stați cu capul la
cu un coleg și care trăim, coroborate cu probleme în societate. Mai cutie ! În Europa sunt state
vedem un câine sărăcia, educația precară, exact, cei care se află în care ne dau lecții de co-
tolănit la soare, cu limba singurătatea copiilor și bă- funcţii de conducere ale so- rupție, iar ele sunt cele mai
scoasă, ori de sete, ori de trânilor. Toate acestea sunt cietăţii, ale statului, sunt cei corupte. Vezi Austria, Olan-
foame. Este clar, nu avea sechelele s-au bolile socie- cu adevărat vinovaţi ! Nu da, Germania etc. Lumea a
alternativă. Se uita tății. Iluziile sunt frumos îm- sunt interesaţi să rezolve ajuns să nu mai înțeleagă
buimăcit la toată lumea pachetate. De ce oamenii aceste probleme, pentru că nimic, când vede ce ,,gașcă"
care trece și nu reacționa. sunt naivi? noi avem un sistem precar. este la Bruxelles, care nu a
Cred ca se gândea foarte căutam adevărul ? Pentru că,
făcut nimic pentru Europa. conducătorii noștri iubiți se
atent la votul de duminică
și, în principal, la referen- Promisiuni... Sistemul își pune Societatea noastră ce să mai folosesc de noi doar la
dum!! Mi-am zis atunci în În aceste zile întâlnim
amprenta pe fiecare înțeleagă? alegeri și la ura străzii. As-
gând: " ce viață de câine ". acest dialog :”Am pentru tine
dintre noi cultând multe discursuri
un program de partid care Foarte interesant este fap-
”Hoțul strigă hoții” ! politicianiste de la toate par-
Cât de normali și nu poate fi refuzat. Vei avea tul că, deşi cele trei boli ale Când mergem pe stradă şi tidele, am ajuns la concluzia
anormali sunt de toate, bani, mașină la societăţii (Sărăcia, Proasta vedem oameni “nebuni”, care că așa-zișii politicieni ne
românii? scară, salariu fără muncă, educaţie şi Singurătatea) ex- vorbesc singuri sau care fac consideră naivi și prosti.
școală fără frecvență,”lucruri istă într-o proporţie foarte tot felul de lucruri ciudate, Cred că va fi votarea cu cel
M-am gândit la anumiți mai ,,mare" număr de partic-
oameni și la bolile societății pe care nu le poți refuza. Faci mare, la nivel naţional, man- când vedem cerşetori, auro-
tu asta pentru mine dacă te ifestările sunt foarte reduse, laci sau tot felul de fenomene ipanți la urne. Noi suntem
românești. Oare câți avem ,,o coaliția în toate bătăliile
viață de câine " și care sunt votez? Mă cunoști de un pentru că societatea este “anormale”, este bine să real-
minut și îmi faci favoruri pe condusă de acești domni. izăm că, de fapt, acele per- vieții, în speță, lupta cu stre-
bolile societății românești? sul. Iar faptul că românii
Normalitate și anormalitate. loc. Oare de unde până Sistemul cu care suntem soane sunt un rezultat LOGIC
unde? Cam așa suntem forțați zi de zi își pune am- al situaţiei reale, DURE în rezistă stresului fizic şi psi-
Rezistența poporului român hic atât de bine, este, pe de o
la dezastrul politic, eco- prostiți de politicieni în prenta pe fiecare dintre noi, care ne aflăm.
aceste zile. fiind terorizați psihic. Dacă “sunt sărac” este o parte, o problemă.
nomic, social, medical și ed- Poporul român are mai
ucațional. La fel cum oamenii ”Mioriță, lae, lae bucălae” Mulți nu mai rezistă și ruşine doar când e strict din
vei fi scoasă din manuale și pleacă afară, pentru un loc vina ta, pentru că eşti leneş. multe şanse de supravieţuire
sunt asemănători (sau chiar pe timp de crize (de orice
la fel) în acelaşi timp, omorâtă. Așa dorește un chi- de muncă mai bine plătit. Dar dacă Statul te ţine sărac
tarist, ajuns politician. Ce re- Normal ar fi, la presiunea prin corupţia, reaua credinţă fel) faţă de nişte vestici
românii sunt şi normali şi obişnuiţi cu luxul toată viaţa.
anormali. duceri avem, ce tupeu avem, care există asupra noastră de şi incompetenţa lui, atunci
ce fuziuni avem - vom face ani de zile, să o luăm cu toţii nu este o ruşine că eşti sărac, Europa s-a cufundat în în-
Normalitatea este o stare tuneric și, ferească Dum-
favorabilă pe termen scurt – un mare oraș unind Clujul, razna! Aici este chestia de ci este un motiv de indignare
Alba și Sibiul, promite un care spuneam la început, de- şi REVOLTĂ. Ea vine atunci nezeu de mai rău.
mediu – lung pentru individ Ce fac salvatorii de la
tânăr politician. Acest tânăr spre normal şi anormal în când nu am un trai decent.
şi/sau pentru comunitatea Bruxelles? Nimic! Studiază
politician ar trebui sa un- acelaşi timp. Dar asta o dis- Acceptă aproape până
în care trăieşte. Fiecare vede manualele corupției. Acum
ească Târnăveniul cu Ocna cutăm cu oameni normali, nu moare gunoiul şi nedrep-
“normalitatea” diferit, în înțeleg de ce doreau parchet
Mureș. Știe el de ce? Șeful lui cu oameni care uită și vor tatea care se varsă asupra
funcţie de ce a primit în cei de partid nu iubește ”Mior- doar lux. Oare ce este nor- lui. Cât de umiliți am fost de european și procuror șef
șapte ani de acasă, pe care-i iţa” (la Odorhei se învață în malitatea? Este starea ideala Bruxelles! Câtă nedreptate! roman. Noi suntem obișnuiți
are s-au nu. Însă sunt lucruri maghiară). Ah, Mioriță, te a unei Națiuni. Câtă ignoranta! Mă întreb: de cu protocoalele.
pe care le considerăm cu știu de șaizeci de ani! Suntem veseli, mâncăm ce cine și de ce? Acum vin şi eu să pun o
toţii ca fiind anormale atunci Suntem naivi, anormali? ne dorim, suntem civilizați, Poporul român nu este în întrebare. Noi, românii, mai
când le vedem sau când Dacă cineva crede că acest suntem manierați etc. În re- stare să se revolte împotriva suntem ÎNTREGI LA CAP,
avem de-a face cu ceva anor- popor este prost, se înșală. alitate, noi suntem doar nor- nedreptăţii care i se face zil- după ce trăim zilnic atâta
mal. Dacă un om merge pe Altul a uitat întrebările de la mali, pentru că ne dorim nic; rezistă la sărăcie, este un NEDREPTATE ?! Este incred-
stradă şi vorbeşte singur, referendum propuse chiar aceasta normalitate! În real- popor liniștit și care, încă ibil!
acest lucru va fi considerat de domnia sa. Dar este o itate, suntem normali, dar mai crede în această Uniune Cine sunt eu? UN CÂINE
anormal de sută la sută din- scuză axată pe legile fizicii. datorită conjuncturilor din EUROPEANĂ. PLIMBAT DE VIAȚĂ ÎN LESA
tre oamenii care-l văd, con- De la 50 ani memoria ne mai viața noastră, anormalitatea SOCIETĂȚII!
siderându-l nebun. joaca feste. Avem multe este o stare pasageră, de Corupţia, Sărăcia, ,,Putem judeca inima unui
Trebuie să vedem aceste probleme de gândire, de co- foarte multe ori, care trece Proasta educaţie şi ,,OM ÎN FUNCȚIE" de felul
lucruri ca fiind anormale, municare și de percepție. de des prin viața unui indi- Singurătatea cum tratează animalele“ -
însă ele sunt anormale faţă Cum vreți sa mergem în vid. Emanuel Kant.
de o normalitate pe care ne- Ne afectează în mod
”lumea bună”așa? Nouă ne plac iluziile fru-
am dori-o cu toţii. Sunt anor- diferit, inclusiv prostia, lași- Al dumneavoastră același
Cine cauzează aceste pro- mos împachetate, ca și
male faţă de o situaţie, de o tatea, ignoranta. De ce nu Prof. Ioan Romeo Mânzală
bleme? Oare acești domni în- promisiunile politicienilor.
12 - Ce gătim în week-end? 24 - 30 mai 2019

CIORbă DE POTROACE
INGREDIENTE
câteva fire de pătrunjel, 2 gălbenuşuri, un pahar
mare smântână pentru dres, sucul unei lămâi, sare, o
lingură ulei, o rădăcină pătrunjel, un morcov, o ceapă,
măruntaiele unui pui, ardei iute, după gust.

nevoie. Între timp, legumele smântână.


se curăţă, se taie sau se trec Din oala cu legume şi
prin răzătoare, se călesc în carne se toarnă câte puţină
ulei, după care, se pun în oala zeamă peste amestecul de
în care fierbe carnea. ouă şi smântână.
Când carnea şi legumele Cu acest amestec se drege
sunt fierte, se acreşte cu ciorba. În timp ce compoziţia
sucul de lămâie strecurat. Se se toarnă în oală, se ames-
mai lasă să dea un clocot şi tecă energic.
apoi se trage oala de pe foc. La final, se presară dea-
Cele două gălbenuşuri se supra pătrunjel verde.
MOD DE PREPARARE: se pârlește dacă este cazul, litri de apă rece cu sare. Se ia freacă bine cu un praf de
Carnea de pui se curăță și apoi se pune la fiert în trei spuma ori de câte ori este sare şi apoi se amestecă cu https://retete.unica.ro

OREZ CU LEGUME ȘI PULPE DE PUI LA CUPTOR


INGREDIENTE
18 pulpe de pui, 2 pahare de orez, 2 morcovi, 2 cepe,
un ardei gras, o căpățână de usturoi, 1/3 linguriță de
curcuma, 1/3 linguriță de chimion, sare, piper negru
măcinat, după gust, 4-6 pahare de apă.

MOD DE PREPARARE: el bucățele. Se pregătește o


Pulpele de pui se spală, se tigaie în care se pune uleiul
asezonează cu piper negru la încins. Se adaugă ceapa și
măcinat și usturoiul trecut se lasă la prăjit până devine
prin presă, condimentele translucidă, apoi morcovul și
răspândindu-se astfel pe pătrunjelul, până când legu-
toată suprafața pulpelor. mele vor fi semipreparate,
Până ce aroma condimen- amestecându-se des. Ardeiul
telor pătrunde pulpele, se gras, împreună cu usturoiul răspândește uniform, orezul toarnă, cu grijă, patru pahare iar orezul nu este fiert, se
pregătesc legumele. zdrobit se toarnă peste in- cu legumele călite, adău- cu apă. mai adaugă apă fierbinte.
Ceapa se curăță și se gredientele din tigaie și se gându-se puțină sare. Pe Tava se dă la cuptor pen- La final, se decorează cu
mărunțește. Morcovi se taie mai călesc împreună, două- suprafața orezului se așază tru aproximativ 60 de mi- pătrunjel verde.
cubulețe iar ardeiul gras, trei minute. Se unge apoi o pulpele de pui, iar peste in- nute, la 180 de grade. Dacă în
curățat de semințe se taie și tavă cu ulei, în care se gredientele din tavă se timpul coacerii apa a scăzut www.romaniadeastazi.ro

PRăjITURă DE PRIMăvARă
bezea. Gălbenușurile se mi-
xează spumă cu restul de INGREDIENTE
zahăr, esența de vanilie și Ingrediente pentru blat: 4 ouă, 4 linguri de zahăr, 4
coaja de lămâie. Cele două linguri făină, esență de vanilie, coajă rasa de lămâie.
compoziții se amestecă, Crema: 2 gălbenușuri, 200g zahăr, 1/2 plic gelatină,
după care se adaugă făina, în
(5g) 250 ml frișcă, 300g căpșuni, esență de vanilie.
ploaie, amestecându-se până
se încorporează. Compoziția Sirop: 200g zahar, 250ml apă, coaja rasă de lămâie.
obținută se toarnă într-o
tavă tapetată cu hârtie de zahărul se pun la fiert, foi. Prima foaie se așază în
copt și se dă la copt pentru amestecându-se continuu, tava în care s-a copt blatul și
aproximativ 20-15 de minu- până ce compoziția începe să se însiropează. Se întinde
te. devină ca o spumă. Se ia de apoi uniform crema, peste
Siropul: se amestecă apa pe foc, se adaugă gelatină care se pune cea de a doua
cu zahărul și se fierb si se care a fost înmuiată în apă foaie. Se însiropează și
fierb. După ce s-a răcit, se rece. Frișca se bate spumă, se aceasta, apoi prăjitura se dă
adaugă coaja rasă de lămâie. adaugă compoziţia de ou și la rece pentru două ore, se
Crema: Căpșunii se taie în gelatină (după ce s-a răco- răstoarnă pe un platou. Se
bucăți potrivite. Se amestecă rit), apoi compoziția rece de decorează cu frișcă, fructe și
Mod de preparare: bușuri. Albușurile se bat bine cu 100 g de zahăr și se căpșuni. Totul se amestecă bucățele de ciocolată.
Pentru început, gălbe- spumă cu trei linguri cu vârf fierb câteva minute. Separat, ușor, până la omogenizare.
nușurile se vor separa de al- de zahăr, până se obține o gălbenușurile împreună cu Blatul răcit se taie în două www.reteteculinare.ro
24 - 30 mai 2019 jocuri - 13

A - I - T - DEBARA - I - ACEL - ESTICA - AO - LN - BLAMAT - STI - M - ASEMUI - FES - FI - DRAHMA - ALTAR - TP - CAIER - ANIMAL
Dezlegarea integramei - PLUS - A - AGATA - UZ - MR - CL - NIT - DL - SI - ILAR - DAUNE - UZA - UM - MEDIAT - ATALE - AUT - I - ETAN - N - RUSALCA - C -
din numărul trecut O - TO - TOI - RI - SICLUL DE ARGINT - EA - EOL - TAURI - POET - T - ARIDA - USA - AR - ATACA
14 - miCa PUBLiCiTaTE 24 - 30 mai 2019

l Vând casă+anexe+grădină în l Vând apartament două camere, l Vând casă în Chișcădaga, două
IMOBILIARe Şoimuş, strada Viilor, nr.279. Deva, Bejan, decomandat, cu ter- camere, hol, bucătărie de vară, beci,
l Vând urgent și ieftin casă în Tel. 0720.105.531, 0754.094.969, mopan, mobilat, centrală electrică. grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț:
Sâncrai, 3 camere, dintre care două 0734.531.776. Preț: 16.000 euro, tel. 0725.475.211. 70.000 lei, telefon: 0725.452.878.
mobilate, teracotă, două bucătării l Vând apartament 3 camere, l Vând casă în comuna Zam, ren- l Vând casă în sat Pojoga
vechi, grajd, șură, fântână cu apă zona IRE, et 1, decomandat, două băi, ovată, două camere, balcon închis, că- (4 km de la Zam), cu 2 camere,
potabilă, grădină de legume și pomi CT, termopan, aer condiționat, mo- suță de vară, fântână, cablu TV, pomi bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: dern, mobilat modern. Preț: 60.000 fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț:
0760.193.089, 0254.730.209. euro, telefon: 0725.452.888. 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
15.000 euro, telefon: 0733.832.559.
l Vând casă, duplex, în Șoimuș, l Vând apartament 3 camere, zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
l Vând casă, dependințe, teren
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi, Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2, Tel. 0769.897.804.
ușă metalică, parchet. Preț: 34.000 3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele-
bucătărie mare, beci, încălzire cen- fon: 0729.423.035. l Vând apartament două
trală pe gaz, apă curentă, garaj, euro, telefon: 0738.246.138,
0769.213.866. l Vând garsonieră în Deva, str. M camere, posibilitate spaţiu comer-
grădină 500 mp și anexe. Preț:
110.000 euro, telefon: 0723.784.821, l Vând urgent și ieftin casă în
Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, cial, salon coafor, cabinet medical.
0721.479.233. Simeria, trei camere, din care două 8/24, gresie, faianță, termopan, uși, Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
mobilate și cu teracotă, beci spațios, baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa-
l Vând casă, 2 camere, hol, Telefon: 0723.382.890.
două bucătării de vară vechi, grajd rat, renovată recent, totul nou. Tele-
bucătărie de vară, grajd plus atelier, fon: 0724.786.105, 0772.082.324.
curte, grădină, toate utilitățile,
mare, șură, găbănaș, fântână pota- SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
bilă, cotețe, grădină de legume și l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
Chișcădaga. Preț: 70.000 lei, l Schimb apartament 2 camere,
pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro, mp, CT, termopan, baie cu cabină de
telefon: 0725.452.888. duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele- et.1, din cărămidă, izolat termic, în
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089.
l Vând apartament 3 camere, fon: 0722.564.004. zonă centrală, Hunedoara, cu asemă-
l Vând apartament 2 camere,
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj.2, l Vând casă în Deva, P+1+M, la nător în Deva sau Simeria. Suport
Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter-
gresie, faianță, parchet, ușă metalică. roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 diferența de preț. Tel. 0727.288.460.
Nu sunt agent imobiliar. Preț:34.000 mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000
euro, telefon: 0745.202.448. mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro,
euro, telefon: 0738.246.138., telefon: 0745.202.448. ÎNCHIRIeRI
0769.213.866. Persoană fizică, vând garson-
l
l Proprietar, vând apartament 3 l Ofer pentru închiriere spaţiu
l Vând apartament 3 camere, 2 ieră mică, 14 mp, cu hol, baie cu duș, camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, hală 100 mp, vad comercial, pentru
băi, et.2, 70 mp, decomandat, CT, bal- cameră cu chiuvetă, în zonă centrală, mobilat, an construcție: 2007-2008, producţie, depozitare, acces auto bun.
con, boxă, zona piață, renovat. Preț: încălzire centrală, geam termopan, curte interioară privată, zona micul
Dispune de toate facilităţile posibile.
57.000 euro, telefon: 0745.202.448. semimobilată, ușă metalică, la parter. Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele-
fon: 0737.702.160. Deva, cartier Oituz, str. Florilor. Preţ
l Vând casă, dependințe, teren Pretabilă pentru amenajarea unui
negociabil. Tel. 0735/837.114,
10 ari, pomi fructiferi, apă birou. Preț: 10.000 euro, telefon: l Vând casă nouă în Deva, P+1,
160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, 0722/634.552.
curentă,zonă bună, nepoluată, la 0732.456.730, 0746.209.471,
stradă. Casa are și beci, curte sepa- 0354.104.168. garaj, beci, CT, termopan, totul nou, l Ofer pentru închiriat casă în
rată pentru animale. Preț: 21.000 teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. Deva, P+1, 5 camere, 4 băi, bucătărie,
l Vând apartament 2 camere, Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888. garaj, depozit, CT, mobilată și utilată.
euro, tel. 0748.557.794.
Deva, piață, parter cu balcon de 5 m, l Vând apartament 2 camere, Chirie: 500 euro/lună. Telefon:
l Vând urgent casă în roșu în
renovat și mobilat, uși noi, 50 mp, CT, termopan, ușă metalică, parțial 0733.345.459.
satul Sâncrai, formată din 3 camere, mobilat. Deva, Micro 15. Preț:
ideal pentru cabinet sau birou. Preț:
din care două tencuite, cu teracotă, 24.000 euro, telefon: 0726.667.754. l Ofer locuință, la curte, zona
grajd mare și șură, beci încăpător, 39.000 euro, telefon: 0725.452.888. spital, Deva, unei persoane încadrată
l Vând garsonieră Deva, bloc
două bucătării vechi și alte depend- l Vând casă în roșu, 3 camere, în muncă sau pensionată, pentru aju-
nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon,
ințe. Este bună pentru casă de va- teracotă, hol mare, cămară, beci zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 tor casnic și contravaloare consum.
canță. Preț: 25.000 euro, telefon: încăpător, două bucătării de vară euro, telefon: 0725.452.888. Telefon: 0724.451.762.
0254.730.209, 0760.193.089. vechi, grajd, șură, alte utilități, curte l Ofer pentru închiriere unei
l Vând casă cu grădină, 2470
l Vând în Deva, zona Progresului mare, grădină de zarzavat și de pomi mp, din cărămidă, pe fundație familii cu serviciu, apartament 2
apartament cu 4 camere, 2 băi, de- fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon: solidă din piatră, cu pivniță zidită camere, zona piață, Deva, CT, ter-
bara, balcon. Apartamentul are gea- 0254.730.209, 0760.193.089. în piatră, 3 camere mari (4x4) și mopan, mobilat și utilat complet.
muri termopan, gresie, faianţă, uşă loc pentru baie, sursă de apă pro-
metalică, izolat pe interior 95%, par- l Vând apartament două camere Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
prie, grădină cu pomi fructiferi,
chet stejar, loc parcare. Etajul 3 din 4. Deva, 40 mp, balcon, CT, termopan, gard din beton, anexe gospodărești, Telefon: 0725.452.888.
Apartamentul este situat aproape de izolat exterior, renovat, mobilat și uti- în satul Fizeș, comuna Băița, la 17 l Ofer de închiriat o cameră de
piaţă, parc şi cetate. Preţ: 54 ooo lat modern. Preț: 32.000 euro, telefon: km. de Deva. Preț negociabil, tele- cămin, Deva, Dacia, fostul cămin al
euro fix. Telefon 0722 603 959. 0721.055.313. fon: 0769.223.207, 0726.392.735. Maconului, etaj 1. Tel. 0730.106.589.

TaLON DE aNUNŢ GRaTUiT PENTRU PERSOaNE FiZiCE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
24 - 30 mAi 2019 miCA PUBLiCiTATE - 15

l Ofer pentru închiriere garaj, l Vând Ford Escort Turnier, AF l Fac curățenie în case și aparta- l Domn din Brad, distins, 63 de
Deva, zona piață, pentru depozit sau 1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re- mente, doar în Deva. Preț avantajos, ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: cent, valabil – martie 2020, cu multi- telefon: 0732.369.565. pentru prietenie – căsătorie.
0722.968.910. ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte l Caut femeie pentru menaj și Telefon: 0752.755.480.
bună. Preț: 1250 euro, telefon:
l Ofer pentru închiriere la per-
0767.510.260.
curățenie, o zi pe săptămână. DIVERSE
soane serioase, cu serviciu, garsonieră Telefon: 0756.847.708.
l Vând fustă de piele, mărimea
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- l Ocazie! Vând Nissan E 11, benz- l Pensionară, execut costume
32, de culoare maro închis. Preț: 60 lei,
mopan, mobilată și utilată modern. ină, AF 2013, 25.000 km, reali, unic populare pentru copii. Tel.0753.128.090.
negociabil. Telefon: 0725.483.189.
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. proprietar, înscrisă, acte la zi. Preț: MATRIMONIALE
Telefon: 0727.974.306. 7500 euro, negociabil, telefon: l Vând zece lăzi pentru albine, pe
0728.776.944. l Pensionar singur, 65/170/70, 12 rame, zece rame fără ceară, 9
l Închiriez spaţiu comercial în
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, cu apartament şi maşină, loial, magazii superioare cu câte 10 rame,
pretabil pentru bar, restaurant, l Vând pentru Dacia Super Nova familist, agreabil, cu bun simţ, comu-
fiecare, pâslă pentru pregătiri de
magazin alimentar. Preţ avantajos. următoarele piese second hand: aripi nicativ, fără vicii, doresc să cunosc o
iarnă. Preț: 100 lei/bucată, telefon:
Tel.: 0745.970.007. față, triple spate, alternator, electro- doamnă serioasă, de la ţară sau oraş.
Rog seriozitate. Tel. 0748/294.350. 0760.193.089, 0254.730.209.
motor. Prețuri negociabile, telefon:
TERENURI 0769.473.088. l Doamnă singură, 49 de ani, fără l Vând sobă teracotă premon-
obligații, fără vicii, caut doamne/ tată, tip cizmă, cu plită şi cuptor. Soba
l Vând teren intravilan, în Bejan - l Vând Citroen CT Diesel, 1400
domni pentru petrecerea timpului este dotată cu racord la coşul de fum.
Şoimuş, supraf. 2880 mp, FS - 33m, cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, liber într-un mod plăcut. Nu exclud și Preţ 1.050 lei. Tel. 0723.243.733.
curent, apă, gaz, proiect topo. Preţ: închidere centralizată, AC, funcțional,
13.000 euro, neg. Tel. 0725/452.888. o relație de prietenie serioasă, pe ter-
geamuri electrice. Preț: 1800 euro, men lung. Exclus persoanele needu- l Vând culegeri matematică
l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu telefon: 0725.147.370. cate. Telefon:0762.034.459. (cl. V-VIII - Gheba, liceu /Giurgiu-
Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS - 31 l Doamnă, 54 de ani, doresc o re-
Turtoiu, R. Trandafir, Geometrie-
m, posibilităţi apă, curent, canalizare, l Vând Skoda Fabia break, cu
lație de prietenie, bazată pe respect, Trigonometrie de Stere Ianuş, Analiză
gaz. Se vinde şi înjumătăţit. Preţ turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 matematică de Bătineţu, Algebră de
12 euro/mp. Tel. 0747/179.190. CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig cu un domn de vârstă apropiată, fără
obligații. Prefer să dețină mașină. Rog Năstăsescu-Niţă, Analiză Matematică
l Vând teren extravilan în Haţeg,
remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP de Nicolescu) şi culegeri fizică de
seriozitate: 0749.198.130.
7200 mp din care 5000 mp livadă valabil până în 2019. Preț negociabil, Gugui, Hristev. Tel. 0726.344495.
telefon: 0724.246.514. l Sunt singur, divorțat, fără obligații,
pruni+2200 mp fâneţe, în Câmpul
Mare. Preţ 15.000 euro. Tel. situație materială OK, 51/178/70, agre- l Vând, în Deva, mobilă living
0747/179.190. l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4 abil, comunicativ, cu bun simț, doresc Magnat, deosebită, gen bibliotecă cu
uși, AF 2002, înmatriculat, stare să cunosc o doamnă într-o situație vitrine, colţar bej cu 2 lăzi de depozi-
l Vând teren în Popești, 3600 mp,
foarte bună, direcție schimbată, con- asemănătoare și, sigur, împreună vom tare şi 2 fotolii stofă maro închis. Stare
cu front stradal 17 m, la șosea, 800 m
intravilan. Preț: 6 euro/mp, telefon: sum foarte mic. Preț: 750 euro, tele- alunga singurătatea. Rog seriozitate! foarte bună. Preţ 3.000 lei. Tel.
0738.246.138. fon: 0754.377.359 sau 0755.667.714. Telefon: 0730.350.889. 0726/426.011, 0747/092.960.
l Domn singur, catolic, fără vicii,
l Vând teren intravilan, 550 mp, l Vând tractor U 650, remorcă l Cumpăr vederi vechi, cărţi
Deva, str. Vulturilor (prelungirea Vul- de vârsta a treia, doresc să cunosc o
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri poştale, insigne, medalii, decoraţii,
can).Telefon: 0732.139.547. doamnă fără vicii, de vârsta a treia,
noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și brevete, acţiuni vechi, monede,
care să fie alături de mine la bine și la
l Vând teren Deva, la șosea, 4200 grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- rău, să luptăm împreună împotriva bancnote, eurocenţi, lire sterline,
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de- fon: 0727.636.444. singurătății. Rog seriozitate. Telefon: timbre din China. Tel. 0724/576.218,
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego- 0254.211.731. 0254/213.819
l Vând VW Passat 2007, full, mer-
ciabil, telefon: 0721.055.313.
ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: l Domn de 64 de ani, 170/83, l Vând goblenul ”Maica Domnu-
l Vând teren intravilan, la șosea, 0742.074.855. doresc să cunosc o doamnă de vârstă lui Rugându-se”, înrămat, dimensi-
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu apropiată, fără vicii, pentru căsătorie.
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru uni:16x21. Preț: 450 lei, negociabil.
fabrică sau depozite. Preț:12
OFERTE DE SERVICIU Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624. Telefon: 0725.483.189.
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004. l Angajez cioban. Rel. la tel. l Domn, 60 ani, 172/80, sincer, l Vând urgent masă pliabilă, cu
0760.603.165. loial, fără vicii majore, ortodox, cred că șase scaune și bicicletă semicursieră.
l Vând teren în localitatea
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, l Societatea comercială ANDRIS există o femeie care să fie alături de Prețuri convenabile, telefon:
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate – ALEXIOU CONSULTING SRL anga- mine, cu bună înțelegere și la bine și la 0254.225.678, 0745.231.153.
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: jază îngrijitoare. Cerințe minime greu, în schimbul proprietății. Rog seri- l Vând fân de grădină, aproxima-
0745.202.448. obligatorii: studii medii și ozitate! Telefon: 0720.366.434. tiv două tone, preț convenabil, în satul
cunoașterea limbii engleze. CV-ul se
l Vând 7 hectare de pădure, zona l Domn discret, 40 de ani, doresc o Sâncrai. Telefon: 0254.730.209,
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani va trimite la următoarea adresa
de e-mail: pandris@aktor.gr. relație discretă, cu o doamnă discretă, 0760.193.089.
vechime. Preț: 3200 euro/hectar.
pentru a ieși din monotonie. Aștept la l Vând, în Deva, măsuță TV cu
Telefon: 0721.055.313. l Pensionară, din Deva, doresc să
ajut la curățenie pe o doamnă sau telefon: 0734.387.097. rotițe, vitrină sticlă fumurie și raft,
l Vând teren în Ghergheș, 10 km
domn, de preferință la curățenie casă, l Tânără, simpatică, sinceră, se- 66/63, balansoar lemn curbat, nou,
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m,
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 curte, grădină, în Deva sau împre- rioasă doresc să cunosc un tânăr serios 300 lei, abajur lampadar alb-crem,
euro/mp, telefon: 0745.202.448. jurimi, două zile pe săptămână. Rog pentru căsătorie-prietenie. Rog seriozi- nou, 200 lei, picior lampadar de mar-
seriozitate. Telefon: 0771.139.136. tate! Telefon: 0744.818.223. mură, 50 lei. Telefon: 0726.426.011.
AUTO
l Caut femeie pentru a îngriji o
l Vând Nissan Micra, AF 2000 persoană vârstnică (bolnavă), în
benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2
Deva, 22 Decembrie, 37A •
Deva. Informații la telefon: Tel. 0726 871 728
uși, stare foarte bună. Preț negociabil,
telefon:0723.357.090. 0723.056.710.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - aCTualiTaTE 24 - 30 Mai 2019

Târgul European al Concert de muzică populară


în Cetatea Deva
Castelelor – o nouă
ediţie la Hunedoara

Deva - Simbolul istoric al pentru a-i asculta pe în-


Devei găzduiește sâmbătă, drăgiții interpreți: Mihai
25 mai, spectacolul de mu- Cetean, Teodora Petruţ,
zică populară ,,Flori de mai Raluca Nicoară, Denisa Neag
în Cetate”. și Gabriel Jurjiu-Țandrău.
Evenimentul este organi- Evenimentul aflat la
zat de Primăria Deva și Ser- prima ediție și organizat de
viciul Public de Întreținere și municipalitate are ca scop
Gospodărire Municipală De- promovarea tradițiilor fol-
va în colaborare cu mai mulţi clorice, a artiștilor consacrați
artiști populari. și a tinerelor talente, dar și a
Iubitorii acestui gen de fortăreței medievale care
muzică sunt așteptați în- străjuiește orașul nostru.
Hunedoara - Primăria poveste din Europa. mentul se va încheia cu un cepând cu ora 12:00, în in- Intrarea la spectacol este
municipiului Hunedoara și Târgul European al Caste- concert de muzică live sus- cinta Bastionului de Sud-Est liberă.
Castelul Corvinilor vă invită, lelor 2019 se bucură de ținut de formația COMPACT,
în perioada 24 - 25 mai, la
cea de-a V-a ediție a Târgului
prezenţa a 26 de obiective is-
torice din țară și din străină-
în curtea exterioară a Caste-
lului Corvinilor. Concertul va
Ultima zi de restricţii
European al Castelelor, un tate. În cadrul evenimentului, avea loc sâmbătă seara, la ora Deva – Circulaţia rutieră la pasajul de cale ferată din lo-
eveniment unic în România expozanţii îşi vor putea face 19,00. calitatea Tâmpa, aparţinătoare comunei Băcia, se va re-
care doreşte să promoveze cunoscută oferta turistică şi Deschiderea oficială a târ- deschide vineri, 24 mai, conform anunţului făcut de
frumuseţea monumentelor îşi vor putea prezenta princi- gului va avea loc vineri, la ora companie. Accesul autovehiculelor pe acest pasaj a fost
istorice din țară și din Eu- palele elemente de atracţie 9,30, în curtea exterioară a restricţionat timp de aproape trei săptămâni, în vederea
ropa. turistică şi istorică. castelului, iar între orele 10- executării lucrărilor de reparaţii şi înlocuire a şinelor de
Castelul Corvinilor, gazda Pentru a intra în atmos- 16 vor fi organizate, zilnic, di- cale ferată, a dalelor de pasaj prefabricate şi pentru refac-
acestui eveniment, este unul fera vremurilor de altădată, verse activităţi interactive cu erea substratului de infrastructură. În acest interval de
din cele mai importante în cele două zile ale eveni- publicul, cum ar fi lecţii de timp, devierea circulaţiei rutiere s-a realizat, pentru relaţia
monumente de arhitectură mentului se vor organiza: lupte, tir cu arcul sau spadă, Tâmpa – Băcia, pe DN 7- nod rutier Simeria Veche - DN 66
gotică din România, aflându- lupte, dansuri, lecții de tir cu susţinute de Ordinul Cavale- – DJ 668 D - Băcia - Tâmpa cu întoarcere pe acelaşi traseu
se printre primele castele de arcul, lecții de spadă. Eveni- rilor de Hunedoara. sau pe DC 122.

Pag. 4 - CONCURS
Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această
săptămână sunt:
• GĂINĂ EMILIA din Deva
• ASAN MARCELA din Simeria

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cornelia Holinschi, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUvAT!