Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE INCHIRIERE

I.PARTILE
Art.1
Subsemnatul(a)…………………………………….CNP………………………………cu
domiciliul in localitatea………………………….., str…………………., nr……, bl……,ap……,
jud………………identificat cu B.I./C.I. seria……, nr………., eliberat de Politia…………….. la data
de………………, in calitate de PROPRIETAR.

Subsemnatul(a)…………………………………….CNP……………………………cu
domiciliul in localitatea………………………….., str…………………, nr…….., bl….., ap…..,
jud……………..identificat cu B.I./C.I. seria……, nr…………., eliberat de Politia……………la data
de …………….., in calitate de CHIRIAS.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art.2
Incheierea imobilului teren cu destinatia pasune in Com. Sanpetru, identificat prin
tarla……………., parcela…………………., in suprafata de…………………………..
Folosinta efectiva a imobilului inchiriat incepand cu……………………………

III. DESTINATIA BUNULUI INCHIRIAT


Art.3
Terenul inchiriat va fi folosit de chirias pentru pasunat /………………………..
Destinatia terenului inchiriat, nu va putea fi schimbata fara consimtamantul scris al
proprietarului.

IV. DURATA
Art.4
Termenul de inchiriere este de …….ani / luni, cu inceperea de la………………pana
la……………
Partile, de comun accord pot prelungi contractual pentru aceeasi perioada de timp, sau perioade
mai mici.

V. CHIRIA
Art.5
Chiria lunara este de……………RON si se plateste…………………., la domiciliul
proprietarului.

VI. OBLIGATII SI DREPTURI


Art.6
a) Obligatiile chiriasului:

 Sa achite chiria si cheltuielile commune de intretinere la termenele convenite;


 Sa foloseasca terenul numai conform destinatiei sale;
 Sa exploateze terenul inchiriat ca un bun proprietar, evitand distrugerea, degradarea sau
deteriorarea acestuia;
 Sa suporte costul imbunatatirilor (ingrasamant, igienizare);
 Sa restituie proprietarului terenul inchiriat la termenul stabilit pentru incetarea contactului;
b) Obligatiile proprietarului:

 Sa predea terenul, pe baza de process verbal, la data de……………..


 Sa asigure folosinta terenului inchiriat pe toata durata prezentului contract.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.7
In cazul in care chiriasul foloseste terenul contrar destinatiei stabilite, contractual inceteaza de
drept.
Art.8
Neindeplinirea, in parte sau in totalitate, a conditiilor stabilite prin prezentul contract si la
termenele fixate, da dreptul proprietarului, ca fara somatie sa considere contractual reziliat.

VIII. INTERDICTIA SUBINCHIRIERII SAU CEDARII TERENULUI


Art.9
Este absolute interzisa subinchirierea sau cedarea sub orice forma, totala sau partial a terenului,
fara aprobarea scrisa a proprietarului.
Art.10
Imobilul este destinat exclusive uzului titularului de contract di membrilor familiei sale.
Introducerea unei terte personae, sub forma de asociere, colaborare, etc. se considera ca o subinchiriere
si atrage dupa sine rezilierea contractului.

IX. IMBUNATATIRI
Art.11
Orice imbunatatiri, s-ar adduce de chiriasi, raman bunuri castigate terenului inchiriat din
momentul executarii lor, fara ca prin aceasta sa se poata opune drept compensatie pentru stricaciunile
facute sau pentru alte sume datorate de el proprietarului ca daune interese pentru incalcarea
prevederilor contractului.

X.FORTA MAJORA
Art.12
Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu
intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment
independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului care
impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR


Art.13
Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, se va solution de catre instantele
judecatoresti competente.

Prezentul contract s-a incheiat astazi………………..in…………exemplare.

PROPRIETAR CRIRIAS

S-ar putea să vă placă și