Sunteți pe pagina 1din 17

 


2 Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii

Glasul meu se înalţă la Dumnezeu şi curge   traversînd   fiecare   celulă   a


El mă va asculta. corpului   meu.   Medicamentele
(mîncarea   şi   apa   sfinţită)   sunt   divin
Tatăl care este în noi este acela care ghidate   şi   dirijate   şi   orice   (oricine,
îndeplineşte operele. oricare) mă atinge pe mine este dirijat
"Candela mea este acum plină de de maniera de a face ceea ce convine
untdelemnul   credinţei   mele   şi   de pentru mine.   Eu ştiu că boala nu are
împlinire." punct  de  ultimă  realitate;    dacă   ar  fi
fost   să   fie   altfel,   nimic   nu   putea
Prezenţa care vindecă se găseşte exact vindeca.     Eu   mă   aşez   (aliniez)   în
acolo unde sunt eu.  Starea mea fizică prezent de partea principiului infinit de
nu este decît o reflectare a gîndurilor dragoste   şi   de   viaţă   şi   eu   ştiu   şi
mele care sunt asemănătoare umbrelor decretez că armonia, sănătatea şi pacea
proiectate   pe   un   ecran.     Eu   ştiu   că se exprimă acum în corpul meu.
pentru   a   schimba   imaginile   pe   ecran
Prezenţa care vindecă se găseşte exact
trebuie   ca   eu   să   schimb   proiecţia.
acolo unde este mama mea.  Starea ei
Spiritul meu este bobina de proiecţie şi
fizică   nu   este   decît   o   reflectare   a
în prezent eu proiectez în propriul meu
gîndurilor sale care sunt asemănătoare
spirit   imaginea   de   integritate,   de
umbrelor proiectate pe un ecran.   Eu
armonie şi de sănătate perfectă a mea.
ştiu că pentru a schimba imaginile pe
Prezenţa   vindecătoare   infinită   care   a
ecran   trebuie   ca   eu   să   schimb
creat   corpul   meu   şi   toate   organele
proiecţia.  Spiritul meu este bobina de
mele saturează în prezent fiecare atom
proiecţie şi în prezent eu proiectez în
al sufletului meu şi un ocean de pace 
propriul meu spirit imaginea de 
Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii 3

integritate,   de  armonie   şi  de  sănătate Inteligenţa infinită mă conduce şi mă


perfectă   a   mamei   mele.     Prezenţa ghidează în toate privinţele.  Sănătatea
vindecătoare   infinită   care   a   creat perfectă este la mine şi legea armoniei
corpul   mamei   mele   şi   toate   organele operează   în  spiritul  meu   şi  în  corpul
sale saturează în prezent fiecare atom meu.  Frumuseţea, dragostea, pacea şi
al   sufletului   ei   şi   un   ocean   de   pace abundenţa   sunt   ale   mele.     Principiul
curge   traversînd   fiecare   celulă   a acţiunii   juste   şi   de   ordin   divin   (de
corpului ei. Medicamentele (mîncarea natură   divină)   guvernează   toată   viaţa
şi   apa   sfinţită)   sunt   divin   ghidate   şi mea.  ªtiu că premiza mea majoră este
dirijate   şi   orice   (oricine,   oricare)   o bazată pe adevărurile eterne ale vieţii
atinge   pe   mama   mea   este   dirijat   de şi   eu   ştiu,   eu   simt   şi   eu   cred   că
maniera   de   a   face   ceea   ce   convine subconştientul   meu   acţionează   (pune
pentru   ea.     Eu   ştiu   că   boala   nu   are în acţiune) numai după natura gîndirii
punct   de  ultimă   realitate;     dacă  ar   fi mele conştiente.
fost   să   fie   altfel,   nimic   nu   putea Prezenţa   vindecătoare   a
vindeca.     Eu   mă   aşez   (aliniez)   în subconştientului   meu   curge
prezent de partea principiului infinit de traversîndu­mă   numai   în   armonie,
dragoste   şi   de   viaţă   şi   eu   ştiu   şi sănătate,   pace,   bucurie   şi   abundenţă.
decretez că armonia, sănătatea şi pacea Prezenţa   vindecătoare   este   o
se   exprimă   acum   în   corpul   mamei inteligenţă vie, un prieten minunat.
mele. Corpul meu şi toate organele mele au
fost   create   de   inteligenţa   infinită   a
Neg   această   aparenţă   de   boală.     E
nereală   şi   de   aceea   nu   poate   fi
subconştientului meu.  Ea ştie cum să 
înregistrată   de   conştiinţa   lui;   acest   om
este   o   idee   perfectă   în   Mintea   Divină,
substanţă pură exprimînd perfecţiunea.
4 Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii

mă   vindece,   înţelepciunea   ei putere   şi   stăpînire.     Este   imaginea


modelează   toate   organele   mele, perfectă   a   omului,   înregistrată   în
ţesuturile mele, muşchii mei şi oasele Mintea   Divină,   aşteptînd
mele.    Această  prezenţă  vindecătoare recunoaşterea   omului,   fiindcă   omul
infinită care este în mine transformă în poate să fie numai ceea ce se vede el
prezent fiecare atom al fiinţei mele şi însuşi   că   este,   şi   atrage   numai   ce   el
mă   face   sănătos   (sănătoasă)   şi însuşi   se   vede   atrăgînd.)("Atragi   la
perfect(ă).   Eu aduc mulţumire pentru tine   lucrurile   la   care   te   gîndeşti
vindecarea, care, o ştiu, se împlineşte constant."   Dacă   întreţii   gînduri   de
acum.     Operele   inteligenţei   creatoare lipsuri, atragi lipsurile;  dacă gîndurile
care este în mine sunt minunate. se   concentrează   pe   nedreptate,   vei
suscita şi mai multă nedreptate.)
Pun această situaţie în mîinile Iubirii şi
Înţelepciunii   Infinite   şi   dacă   această Creştinismul e bazat pe legea iertării.
situaţie   ........(boală,   lipsă   de   bani, Christ ne­a mîntuit de blestemul legii
insucces,   excursie,   ură,   .....)   este   un karmice   şi   Christ   dinăuntrul   fiecărui
plan   divin,   o   binecuvîntez   şi   nu   mai om   este   Mîntuitorul   şi   salvatorul
rezist   de   loc,   dar   dacă   ea   nu­i tuturor condiţiilor nearmonice.
plămădită   în   Mintea   Divină,   aduc
laude   că   ea   este   acum   dizolvată   şi Spirit Infinit noi chemăm legea iertării
desfăcută".  "Fie voia Ta, nu a mea!"   şi   mulţumim   că   ea   este   în   favoarea
În Mintea Divină totul este perfect !!  noastră.     Acest   om   nu   poate   pierde
(Este   legea   care   se   răzbună,   nu sănătatea   perfectă,   armonia,   pacea,
Dumnezeu.     Dumnezeu   vede   pe   om prosperitatea,   dragostea   şi   perfecta
perfect, creat după chipul Lui şi îi dă  expresie de sine, care sunt ale lui, prin
Drept Divin. 
Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii 5

 (Spirit Infinit eu chem legea iertării şi Eu   ţin   totdeauna   trează   viziunea


mulţumesc   că   este   în   favoarea   mea. asupra   realizării   mele   şi   cer
Eu   nu   pot   pierde   sănătatea   perfectă, manifestarea   celor   ce   am   primit   cu
armonia,   pacea,   prosperitatea   şi adevărat:   sănătate   perfectă,   dragoste,
perfecta   mea   expresie   de   sine,   care belşug,   armonie,   pace,   prieteni,
sunt ale mele prin drept divin.) perfectă expresie de sine, pentru mine
şi pentru cei dragi.
Chem   legea   iertării   ca   să   neutralizez Toate   acestea   sunt   idei   perfecte
situaţia. înregistrate în Mintea Divină şi trebuie
Fac afirmaţiile despre Adevăr în mod să­mi   vină   mie  prin   mine  şi   nu   la
regulat   şi  mă   bucur   şi  mulţumesc   că mine.
am primit în Adevăr. Eu   sunt   o   idee   perfectă   în   Mintea
Inspiraţia   Celui   Atot   Puternic   mă Divină şi cer sănătatea, prosperitatea,
va proteja şi eu voi avea tot ceea ce dragostea,   succesul,   pacea,   armonia
îmi trebuie. perfecte   şi   perfecta   expresie   de   sine
care   sunt   plămădite   pentru   mine   de
"Înainte ca ei să Mă cheme, Eu le Inteligenţa Infinită.
voi   răspunde.     Înainte   ca   ei   să Mulţumesc   acum   lui   Dumnezeu
isprăvească   de   vorbit,   Eu   le   voi Donatorul pentru Dumnezeu Darul.
îndeplini dorinţa." Isaiia 65:24.

Nu sunt zdruncinată de aparenţe şi mă
bucur   încă   din   captivitate.     Aceasta
înseamnă că eu persist în viziunea mea
şi   dau   mulţumiri   că   sfîrşitul   este
aproape şi că eu am primit.
6 Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii

"Aşteaptă­te   ca   Dumnezeu   să­ţi Dacă   devenim   conştienţi   de


acorde binele care ţi se pare cel mai reuşită,   aceasta   ne   este   acordată,
irealizabil, cu condiţia totuşi, să nu
căci reuşita şi abundenţa sunt stări
te limitezi la mijloacele care  îl vor
face să apară." de spirit.
Nu   spune   cum   ai   vrea   să   se Abundenţa   mea   vine   de   la
împlinească   sau   să   nu   se Dumnezeu.  Prin efectul Graţiei şi al
împlinească. mijloacelor   perfecte,   surprize
"Dumnezeu   este   cel   care   acordă magnifice   se   vor   manifesta   în   viaţa
"Darul"   şi   creează   El   însuşi   căile mea (şi în afacerile mele). 
minunate   prin   care   acesta   se   va
Abundenţa   mea   provine   de   la
manifesta. Dumnezeu.  Eu posed punga magică a
Nimic   nu   mă   poate   despărţi   de Spiritului care nu poate fi goală.  Cînd
Dumnezeu cel care acordă darul, prin banul   iese,   el   este   imediat   înlocuit.
urmare, nimic nu mă poate despărţi de (Cînd   sănătatea   iese,   ea   este   imediat
Dumnezeu­Darul.     Darul   este înlocuită.)   Prin efectul Graţiei şi prin
Dumnezeu în acţiune. mijloace perfecte ea este plină ochi.
Să   fii   conştient   că   orice
binecuvîntare   este   Dumnezeu   în Cel Etern este păsorul meu, eu nu
acţiune.   Să­l vezi pe Dumnezeu pe voi fi sărac.  Psalmul 23:1.
fiecare chip, şi să vezi binele în orice
Zorile   Succesului   meu,   ale   Fericirii
împrejurare;  aceasta îţi va permite mele,   ale   Abundenţei   mele,   se   vor
să fii stăpînul oricărei situaţii. ridica cu siguranţă.   Fiecare zi are o
mare   importanţă:     "Fii   atent   azi,
Totul este prea frumos şi va fi
acesta este salutul aurorei" spune un
adevărat, totul este minunat şi se va
întîmpla,   totul   este   prea   bun   şi   va minunat   poem   sanscrit.   Azi,   Cel
dura, pentru că eu aştept binele meu Etern este Păstorul meu.  Azi nu voi
de la Dumnezeu.  fi sărac, pentru că marele principiu
Creator şi cu mine suntem unul şi
identici.

"Locul în care mă aflu este cel în
care voi recolta".

Dacă   vrei   să­ţi   păstrezi   bunurile,   nu


pierde din vedere niciodată că ele sunt
manifestări ale lui Dumnezeu.   "Ceea
ce El ne­a dăruit nu poate fi risipit"
Ideea divină în privinţa omului este
abundenţa.
Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii 7

Hambarele trebuie să­ţi fie pline, cupa (Cuvîntul   tău   este   candela   ta.


trebuie   să   debordeze,   dar   trebuie   să Cuvîntul şi gîndirea sunt o formă de
înveţi să ceri corect.   Fă de exemplu, activitate   (energie)   şi   nu   se   întorc
această   afirmaţie:    Eu   fac   apel   la niciodată   la   autorul   lor   fără   efect.
legea creşterii.   Abundenţa mea vine Un   savant   a   declarat   că  cuvintele
de   la   Dumnezeu   şi,   prin   efectul
sunt   îmbrăcate   de   lumină.    "Noi
Graţiei, ea afluează şi creşte.  Această
recoltăm   continuu   fructul
declaraţie nu vă sugerează nici cea mai
mică idee de economie sau de boală. cuvintelor pronunţate.")
Ea vă dă sentimentul abundenţei în cea
Arunc   povara   lipsei,   lui   Christ
de­a   patra   dimensiune   şi   lasă
dinăuntrul   meu   şi   eu   merg   liberă
Inteligenţei divine grija de a o realiza.
spre abundenţă.
Eu sunt gata în fiecare clipă să­mi (În   locul   "lipsei"   se   poate   arunca
primesc binele; eu nu pierd nici o boala,   ura,   neîncrederea,   lenea,
ocazie. invidia, îngrijorarea, mînia, neputinţa,
lipsa   concentrării,   lipsa   memoriei,
"Eu voi binecuvînta pe Cel Etern în oboseala,  enervarea  .........şi se merge
orice clipă.   Lauda mea pentru El liber spre opusul fiecăreia.)
va fi mereu pe buzele mele".
Fiindcă   este   o   singură   putere,
(Exemplu aplicabil după necesităţi) Dumnezeu,  acest om este aici  pentru
"Eu   mulţumesc   pentru  călătoria  mea binele meu, pentru posperitatea mea.
divin   proiectată,   divin   finanţată   prin Salut Divinitatea în acest om şi spun:
efectul   graţiei   şi   de   o   manieră "văd numai eul tău  divin, te văd aşa
perfectă." cum te vede Dumnezeu, perfect, făcut
(Eu   mulţumesc   pentru   serviciul  meu după chipul şi asemănarea Lui".
divin   proiectat,   divin   finanţat   prin
efectul   Graţiei   şi   de   o   manieră Sunt identificat în dragoste cu spiritul
perfectă. oricui este în legătură cu dorinţa mea
Eu   mulţumesc   pentru   sănătatea   mea (dorinţele  mele  de sănătate,  dragoste,
divin   proiectată,   divin   acordată   prin bogăţie şi desăvîrşită expresie de sine).
efectul   Graţiei   şi   de   o   manieră Las   Ideea   Divină   să   se   manifeste   în
perfectă.) această situaţie.

Acum   este   momentul   favorabil. Spirit Infinit deschide­mi calea pentru


sănătate, dragoste, bogăţie şi perfectă
Voi avea azi o şansă extraordinară.
expresie de sine, pentru mine şi pentru
Cînd binecuvîntez ofrandele, eu afirm cei dragi.
că fiecare dintre ele va reveni de o mie
Există un gol pe care eu am să­l umplu
de ori donatorului său.
şi   pe   care   nimeni   altul   nu­l   poate
umple, ceva ce am de făcut, ceva ce
8 Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii

nimeni   altul   nu­l   poate   face   pentru Spirit   Infinit,   dă­mi   o   îndrumare
mine. hotărîtă,   descoperă­mi   perfecta   mea
(Există un gol pe care tu ai să­l umpli expresie  de   sine,  arată­mi   care   talent
şi   pe   care   nimeni   altul   nu­l   poate trebuie să­l folosesc acum.
umple,   ceva   ce   ai   de   făcut,   ceva   ce Sunt   deplin   pregătit(ă)   pentru   planul
nimeni   altul   nu­l   poate   face   pentru divin al vieţii mele, şi sunt fără frică în
tine.) orice împrejurare mă aflu.

Spirit   Infinit   deschide   calea   pentru   o Nimic   nu   poate   împiedica,   nimic   nu


mare abundenţă (de sănătate, dragoste, poate   întîrzia   manifestarea   Planului
bogăţie şi desăvîrşită expresie de sine). Divin în viaţa mea.
Ea  e un magnet  irezistibil  la tot  ce­i Lumina Luminilor inundă cărarea mea
aparţine prin drept divin. cu   strălucirea   Ei,   arătîndu­mi   calea
larg deschisă a reuşitei.
Spirit   Infinit   deschide   calea   dreaptă
pentru casa mea dreaptă şi prosperă, Oricît   de   încurcată   ar   părea   situaţia,
pentru   familia   mea   sănătoasă, Inteligenţa Infinită o va rezolva.
prosperă   şi   armonioasă,   pentru
Eu   las   acum   pe   Dumnezeu   să
prietenii mei drepţi şi prosperi, pentru
serviciul   meu   drept.     Mulţumesc   că descurce această afacere.
aceasta se manifestă acum prin milă, În Spiritul Universal totul se află mai
pe calea cea dreaptă în mod perfect. întîi în stadiu de idee, dorinţa noastră
sinceră   concretizează   ideea   în   planul
Tată ceresc, voi judeca, voi vroi, voi
material.
acţiona,   dar   îndrumă­mi   judecata,
voinţa,   faptele   către   ţelul   exact   ce Mijloacele   lui   Dumnezeu   sunt
trebuie să­l ating. (Yogananda) ingenioase, metodele Sale sunt sigure.

"În   Mintea   Divină   se   află   numai Dumnezeu face posibil ceea ce este


îndeplinirea, de aceea realizarea mea imposibil şi aceasta mi se şi întîmplă.
este   completă,   munca   mea   perfectă,
Imprevizibilul se întîmplă, binele care
casa mea perfectă, sănătatea mea şi a
mi se părea imposibil mi se împlineşte
familiei mele perfectă."
acum.
Toate cererile mele sunt idei perfecte,
("Neprevăzutul  se întîmplă  !"   Iată o
înregistrate   în   Mintea   Divină   şi
idee   pe   care   gîndirea   o   accepta   cu
trebuie să se manifeste "prin Graţie,
greu.)
pe o cale perfectă".  Dau mulţumiri că
("Poruncile Tale mă fac mai înţelept
am   primit   aceasta   în   invizibil   şi   fac
decît   duşmanii   mei"  striga
pregătiri   active   pentru   a   primi   şi   în
vizibil. Psalmistul.     Inamicii   fiecăruia   sunt
îndoielile, temerile, bănuielile.)
Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii 9

Geniul care este în mine este eliberat. Pamîntul   Făgăduinţei   care   îmi   este


Acum îmi împlinesc destinul. destinat!)

Eu ascult întotdeauna de intuiţia mea Braţul   lui   Dumnezeu   se   întinde


şi sunt Norocul în persoană. deasupra   oamenilor   şi   lucrurilor,   El
dirijează şi protejează interesele mele.
"Nimic   din   toate   acestea   nu   mă
emoţionează",   aceasta   este   legea Inspiraţia   Celui   Atot   Puternic   mă   va
ocultă a indiferenţei. proteja şi eu voi avea tot ceea ce îmi
  Numai aşa barca ta poate intra în port trebuie.
pe o mare calmă.
(Pentru a avea conştiinţa prosperităţii)
(Invidia   şi   ranchiuna   provoacă Am tot ce­mi trebuie ca să fac tot ce
scurtcircuite în curentul binelui tău şi vreau şi am tot ce vreau ca să fac tot
te privează de .... bunătăţi !) ce­mi trebuie. (DaEl Walker)
(Pentru   a   neutraliza   gelozia   şi
Eu sunt copilul lui Dumnezeu şi Tatăl
resentimentul, dar nu numai.)
îmi   va   da   tot   ce   am   lipsă   acum   şi
Ceea ce Dumnezeu a făcut pentru alţii,
întotdeauna.     Sfînt,   Sfînt,   Sfînt   este
El o va face acum pentru mine şi chiar
Dumnezeu !
mai mult.
(Dacă   ţi   se   întîmplă   să   fii   gelos   şi Pentru ca Ideile Divine să năvălească
răzbunător, te sfătuiesc să faci această în conştiinţa mea în vreme ce ideile
afirmaţie: Ceea ce Dumnezeu a făcut eronate se vor risipi, nu voi dori decît
pentru alţii El va face şi pentru mine, ceea   ce   Dumnezeu   doreşte   pentru
acum, şi chiar mai bine.) mine.
Orice   plantă   care   nu   a   fost
(A   trăi   în   trecut,   a   te   plînge   de
semănată de Tatăl meu care este în
necazurile   tale,   aceasta   ridică   un   zid
gros în jurul Ierihonului tău.) ceruri, trebuie să fie smulsă.
(Reuşita   nu   este   un   secret,   este   un
Eu   şi   Marele   Principiu   Creator   al
sistem.
Universului suntem ca unul singur şi
Foarte   mulţi   oameni   se   lovesc   de
identici.     Voi suferi o lipsă oarecare
zidurile descurajării.)
dacă   voi   pierde   contactul   cu
Zidurile   lipsurilor   şi   ale   întîrzierii   se
Principiul Creator în care trebuie să
prăbuşesc acum: prin Graţie eu intru în
mă încred şi mă încred total căci El
Pămîntul   Făgăduinţei   care   îmi   este
este   Inteligenţa   Absolută   şi   ştie   să
destinat !
(Ea se văzu în mod clar trecînd peste obţină realizări perfecte.
un   zid   prăbuşit   şi,   aproape   imediat, Lumea   este   plină   de   atît   de   multe
binele pe care­l aştepta se manifestă.) lucruri   !     Eu   sunt   sigură   că   vom   fi
(Zidurile săraciei şi ale întirzierilor se fericiţi   ca   nişte   regi   !    De   aceea  să
prăbuşesc   şi,   prin   Graţie,   eu   intru   în
10 Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii

privim cu încîntare ceea ce se află în Tu   Cel   ce   eşti   Viaţa   vieţii   mele,


faţa noastră. Duhul duhului meu, ai milă de mine
şi umple­mă cu Duhul Tău cel sfînt
Aşadar   devin   conştientă   de   Miracol: şi  cu   iubirea  Ta,   să  nu   mai   încapă
mă pregătesc să fac experienţa Lui şi­ nimic altceva în inima mea, în afară
L   invit   să   survină   în   viaţa   mea   şi   a de   Tine.     Nu   doresc   nici   o
celor   dragi   mie,   acum   şi   pentru binecuvîntare,   ci   pe   Tine   însuţi,   pe
totdeauna   pe   calea   cea   dreaptă, Tine   cel   ce   eşti   izvorul   vieţii   şi
binecuvîntării.  Nu vreau nici lumea,
perfectă şi armonioasă.
nici deşertăciunile,  nici slava ei, nu
Acum este momentul favorabil.  Astăzi vreau nici chiar cerul, dar Te vreau
este ziua propice.  Binele care îmi este pe Tine;  căci unde eşti Tu, acolo e şi
destinat   poate   surveni   dintr­un cerul!   În Tine mi­am aflat pacea şi
fericirea   inimii   mele.     Pentru   Tine
moment în altul.  Privesc cu încîntare
este creată inima mea, nu pentru alte
ceea   ce   se   află   în   faţa   mea.     Sunt
făpturi.     De aceea  inima   mea  nu­şi
plin(ă)   de   expectativă   divină. poate   afla   nicăieri   odihna,   decît   în
Mulţumesc   că   deja   am   primit   în Tine,   Tată,   Cel   ce   ai   sădit   în   mine
planul   invizibil   sănătate,   bogăţie, această sete de pace  şi Dumnezeire.
dragoste, fericire şi perfectă expresie Smulge   din   inima   mea   tot   ceea   ce
de sine, şi mulţumesc că în consecinţă este   potrivnic   voinţei   Tale,
etapele   care   mă   vor   conduce   la   ele sălăşluieşte   Tu   în   adîncul   ei   şi
sunt pregătite şi ele. călăuzeşte­o Tu însuţi!  Amin!"

Orice fac cer să fiu ghidată, pe calea
cea dreaptă, perfectă şi armonioasă.

Cer   întotdeauna   o   linie   de   conduită NEGAºII  ªI  AFIRMAºII


precisă ca să­mi fie indicată.

Eu   sunt   gata   în   fiecare   clipă   să­mi Pentru prosperitate ­ 


primesc   binele.     Eu   nu   pierd   nici   o Dumnezeu   este   venitul   meu   sigur   si
ocazie. mari sume de bani îmi vin repede prin
Glasul meu se înalţă la Dumnezeu şi mila lui, pe calea cea dreaptă.
El mă va asculta.
Pentru ocupaţia cea dreaptă ­
Mă   gîndesc   la   forţa   irezistibilă   a
1. Orice plan pe care Tatăl meu din cer
gîndirii pe care Dumnezeu deja mi­a
nu   l­a   plănuit,   să   se   desfacă   şi   să
pregătit­o   (gîndirea),   pentru   a­mi
dispară şi Ideea Divina să se manifeste
arăta   care   e   drumul   către   El,   către
acum.
reuşită,   armonie,   perfecţiune,
eliberare. 2.   Numai   ceea   ce   e   adevărat   la
"O! Doamne DUMNEZEULE, Dumnezeu   este   adevărat   şi   pentru
Tu   Cel   ce   eşti   totul   şi   pretutindeni, mine, căci eu şi Tatăl una suntem.
Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii 11

Pentru   eliberare   de   orice


3. Iubirea divină dizolvă şi nimiceşte captivitate ­ 
acum oricare stare greşită din mintea, Arunc   orice   greutate   lui   Christos
trupul   şi   ocupaţiile   mele.   Iubirea dinăuntrul   meu   şi   eu   sunt   liber(ă)   şi
divină   este   cea   mai   mare   putere fără nici o povară.
chimică   şi   dizolvă   fiecare   lucru   care
nu­i ca ea însăşi. Din viaţa şi propovăduirea
Pentru credinţă ­  Maeştrilor din 
Aşa cum sunt una cu Dumnezeu, sunt Orientul  îndepărtat.
una cu bunul meu, fiindcă Dumnezeu
­ Despre viaţă, tinereţe şi fericire
este amîndouă: Donatorul şi Darul. Nu
­
se pot separa Donator de Dar.
Amintiţi­vă   că   tinereţea   este   sămînţa
Pentru sănătate ­ 
iubirii   lui   Dumnezeu,   împlîntată   în
Iubirea   divină   inundă   conştiinţa   mea
corpul   divin   al   omului.     Într­adevăr,
cu sănătate şi fiecare celulă din trupul
tinereţea   este   divinitatea   în   om;
meu e umplută de lumina (armonia şi
tinereţea   este   viaţa   spirituală,   viaţa
perfecţiunea) Christică.
frumoasă.     Bătrîneţea   nu   este
Pentru vedere ­  spirituală,   este   mortală,   urîtă,
Ochii mei sunt ochii lui Dumnezeu, eu neadevărată.   Gîndurile de durere, de
văd   cu   ochii   Spiritului.     Văd   clar frică şi de griji sunt urîte, gînduri pe
drumul   deschis.     Nu   există   nici   un care noi le numim bătrîneţe. Gîndurile
obstacol în calea mea.  Văd clar planul de   bucurie,   de   dragoste   şi   de   ideal
perfect. creează   frumuseţea   numită   tinereţe.
Bătrîneţea   este   doar   o   coajă   în   care
Pentru îndrumare ­  zace   piatra   scumpă   a   realităţii,   adică
Sunt divin sensibil(ă) la urmările mele giuvaerul tinereţii.   Obişnuiţi­vă ca în
intuitive   şi   dau   ascultare   imediat voi  să   menţineţi   conştiinţa   copilăriei.
voinţei Tale. Închipuiţi­vă   copilul   divin   din   voi.
Înainte de a adormi spuneţi conştiinţei
Pentru auz ­ 
voastre:  "Eu   recunosc   că   în   mine
Urechile   mele   sunt   urechile   lui
trăieşte un corp spiritual al bucuriei
Dumnezeu.    Eu   aud   cu   urechile
care   este   veşnic   tînar   şi   veşnic
Spiritului.     Sunt   cu   voinţa   să   fiu
frumos.   Sufletul, ochii, nasul, gura,
condus(ă).  pielea sunt  frumoase  şi spirituale   şi
eu posed corpul copilului divin care
Pentru serviciul drept ­ 
Am   un   serviciu   perfect   pe   o   cale acum este desăvîrşit". Repetaţi aceste
perfectă.     Îmi   îndeplinesc   serviciul cuvinte   şi   meditaţi   asupra   lor   pînă
perfect pentru o plată perfectă. adormiţi. 
Dimineaţă cînd vă sculaţi, spuneţi tare
vouă   înşivă:  "Deci   iubite   (numele
12 Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii

tău)   în   tine   lucrează   un   alchimist veşnică   umple   sufletul   meu   şi


divin".    Prin   puterea   spirituală   a pătrunde   corpul   meu,   cu   viaţa   Sa
acestei afirmări, s­a produs în această desăvîrşită.
noapte dezvoltarea şi transformarea şi
Fă totul în jurul tău luminos şi frumos.
o   evoluţie   dinăuntru   în   afară.     Deci
Întrebuinţează   spiritul   de   umor   şi
Spiritul   a   pătruns   în   corpul   nostru
bucură­te   de   lumina   soarelui...   şi
spiritual, în templul intim. Alchimistul
Siddha   a   menţinut   în   toate   timpurile
din noi a lăsat să se distrugă celulele
metode   inspirative,   aşa   cum
moarte si epiuzate şi a produs ca pielea
Dumnezeu   le­a   exprimat   prin   fiecare
să se înnoiască cu aurul de sănătate şi
om   şi   creatura,   în   conştiinţa   lor,   că
frumuseţe.     Într­adevăr,   acolo   unde
Dumnezeu este totul şi că Dumnezeu
apare   iubirea   divină,   acolo   este
se revelează în toţi şi toate.  Slavă lui
tinereţea   veşnică.    Alchimistul   divin
Dumnezeu   şi   pe   pămînt   pace   şi
locuieşte   în   corpul   meu   propriu   şi
formează   încontinuu   celulele   tinere bunăvoire.
şi   frumoase   de   copil.     Spiritul "Acum sfărîm şi dărîm prin cuvîntul
tinereţii  este  în  corpul meu,  şi totul meu rostit, toate înregistrările greşite
este   bun.    Sfînt,   Sfînt,   Sfînt   este din   mintea   mea   subconştientă.
Dumnezeu! Acestea   trebuie   să   se   întoarcă   la
grămada   de   nisip   a   nimicniciilor
Învaţă   să   rîzi   şi   să   zîmbeşti   ca   un
originale, fiindcă ele au provenit din
copil.  Un surîs venit din suflet este o propria mea imaginaţie deşartă.  Fac
uşurare spirituală.    Un surîs  adevărat acum   noi   înregistrări   perfecte   prin
este   într­adevăr   ceva   frumos,   ca   o Crist dinăuntrul meu, înregistrări de
operă de artă a legiuitorului nemuritor. sănătate,   bogăţie,   dragoste   şi
Este bine să zicem cu convingere: Eu desăvîrşită expresie de sine."
emit   un   cuget   iubitor   în   întreaga
MEDITAºIE
lume şi doresc ca toate fiinţele să fie
fericite   şi   binecuvîntate.    Dă­ţi   ţie O, Tată!
1.  Îţi binecuvîntez zilnic frumuseţea
asigurarea înaintea unei zile de lucru:
2.  În ochi am lumina dragostei tale
În mine trăieşte o formă desăvîrşită,
3.  Mă împodobesc cu lumina Ta
o formă divină.  Eu sunt acum exact
4.  Adevărul Tău vorbeşte prin gura mea
aşa cum  am  dorit  întotdeauna.    Eu
5.  Respir cu suflul Tău de viaţă
îmi construiesc în fiecare zi frumosul
6.  Prin dragostea Ta trăiesc veşnic
din   mine,   atîta   timp   pînă   acesta
7.  Aud glasul Tău
devine realitate.   Eu sunt copilul lui
8.  Fiinţa mea cu mădularele ei este fiinţa Ta
Dumnezeu şi Tatăl îmi va da tot ce 9.  Inima mea este inima Ta
am lipsă acum şi întotdeauna. 10. Tu eşti Viaţa, Sănătatea şi Puterea mea,
Sfînt, Sfînt, Sfînt este prin Spiritul Tău trăiesc.
Dumnezeu!

Învaţă   să   te   pătrunzi   întotdeauna   de


bucurie.     Dă­ţi   asigurarea:  Iubirea
Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii 13

Omraam  ­   Noul   pămînt   _  Cîteva Numai   înţelepciunea   lui   Dumnezeu


formule şi rugăciuni este înţelepciune.

Formulă pentru conducător Nu   există   adevăr   ca   adevărul   lui


"Doamne, protejează­ne de noi înşine Dumnezeu, 
ªi de toţi cei care ne înconjoară Numai   adevărul   lui   Dumnezeu   este
Păstrează­ne în lumină adevăr.
Trimite­ne nouă un înger care să ne conducă."
Nu   există   dreptate   ca   dreptatea   lui
Formulă pentru oprirea sîngelui Dumnezeu, 
Prin sîngele lui Adam a venit moartea Numai dreptatea  lui Dumnezeu  este
Prin sîngele lui Hristos a venit viaţa dreptate.
Sînge opreşte­te !           (de trei ori)
Nu   există   virtute   ca   virtutea   lui
Doamne, nu­mi da prea mult
Hristos,
ca să nu te uit
şi nu mă lipsi de prea mult Numai   virtutea   lui   Hristos   este
ca să nu mă revolt !  virtute.

Dumnezeul meu, Tu poţi dispune de mine  Nu   există   slavă   ca   slava   lui


după voinţa Ta Hristos, 
pentru slava şi realizarea Împărăţiei Tale. Numai slava lui Hristos este slavă.
Tot ce este al meu Îţi aparţine, 
voi împlini voinţa Ta. Nu există forţă ca forţa spiritului,
Dumnezeul meu sunt al Tău servitor. Numai   forţa   spiritului   este   forţa
lui Dumnezeu !
Inima pură ca un cristal
Intelectul luminos ca soarele,  Formule  de  consacrare
Sufletul larg cum e universul,
Spiritul puternic ca Dumnezeu şi unit cu  Ardeţi tămîie şi spuneţi:
Doamne iubesc înţelepciunea Ta "Prin   Atotputerea   nelimitată   a
Cred în iubirea Ta Numelui   lui   Dumnezeu,   IOD   HE
Sper în puterea Ta !       (de trei ori) VAU HE, şi prin Atotputerea Mamei
Divine   şi  a   Cuvîntului   Magic,   fie   ca
Formule ale Maestrului toate   entităţile   impure   şi   malefice   să
Peter Deunov fie izgonite din acest loc (sau obiect).
Vă   dăruiesc   acest   loc   (sau   acest
obiect).
Nu   există   iubire   ca   iubirea   lui O, Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru,
Dumnezeu,  O, Mamă Divină, O, Hristos, O, Duh
Numai   iubirea   lui   Dumnezeu   este Sfînt,   pentru   onoarea   voastră,   pentru
iubire. slava voastră, pentru Lumină, pentru a
nu   intra   în   stăpînirea   nici   unei   forţe
Nu   există   înţelepciune   ca
contrare.  Amin.  Aşa să fie!
înţelepciunea lui Dumnezeu,
14 Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii

"Dumnezeul meu, luminează­mă ! Vă   rog,   continuaţi   să­mi   aduceţi


Fiecare lucru să­mi apară aşa cum l­ai lumina, pentru că vreau să vă ascult. 
creat Tu ! ªtiu că sunteţi cei mai mari slujitori ai
Luminează­mi calea !" lui   Dumnezeu,   vă   respect   şi   vă
iubesc."
Doamne   fă­mă   să   dispar   în
eternitatea   Ta   şi   în   Imensitatea Apoi   adresaţi­vă   Maeştrilor,
Ta,   iar   în   locul   meu,   vino   să binefăcătorii   umanităţii,   tuturor
locuieşti şi să te manifeşti Tu: celor   ce   s­au   sacrificat   pînă   la
Ca înţelepciune prin inteligenţa mea,  capăt pentru Cauza Divină:
Ca iubire prin inima mea, "Maeştrilor   nu   v­am   ascultat   crezînd
Ca putere prin voinţa mea, că   tot   ce   contează   este   ştiinţa
Pentru ca Împărăţia Ta şi Dreptatea Ta omenească. Acum văd că ceea ce aţi
să coboare pe pămînt !" înţeles   şi   aţi   descoperit   era   adevărul,
esenţialul,   voiesc   să   vă   ajut   şi   să   vă
Rugăciune  pentru slujesc.   Trimiteţi­mi   cunoaşterea   şi
armonie cunoştinţele voastre".

Vă   armonizaţi   apoi   cu   întreaga


Trebuie   mai   întîi   să   vă umanitate. Vorbiţi astfel:
armonizaţi   cu   Domnul, "Dragii mei fraţi şi surori, fie ca pacea
Principiul   Creator,   Cauza şi armonia să domnească între noi. Să
primordială.  Spuneţi:  ne   uităm   slăbiciunile   şi
"Dumnezeul meu, pînă în această zi nu imperfecţiunile, să uităm răul pe care
am fost nici înţelept, nici instruit, dar ni   l­am   putut   face   şi   să   lucrăm
îmi văd greşelile şi sunt pregătit să mă împreună în cîmpia Domnului pentru a
îndrept.  transforma   pămîntul   într­o   grădină   a
Te rog, dă­mi iertarea Ta.  Paradisiului unde să trăim ca fraţii".
De   acum   înainte   vreau   să   fiu   în
armonie cu Tine.  Vorbiţi apoi animalelor:
Trimite­mi   lumina   Ta   ca   să   nu   calc "Voi, care la începutul creaţiei trăiaţi
poruncile Tale.  cu noi în armonie şi pace, trebuie să vă
Îngăduie­mi să Te contemplu.  ajutăm   deoarece   din   vina   noastră   aţi
Te voi asculta, voi împlini voinţa Ta". devenit cruzi, iar condiţiile voastre de
viaţă   sunt   dificile.   Vă   trimit   lumina
Vă   adresaţi   apoi   Îngerilor   şi pentru   a   avansa   rapid   pe   calea
Arhanghelilor: evoluţiei."
"Deseori   aţi   venit   să­mi   aduceţi
mesaje din partea Creatorului ca să mă Vorbiţi şi plantelor: 
avertizaţi   sau   să   mă   luminaţi,   dar "O,   voi   plante,   arbori,   flori   atît   de
aflîndu­mă în tumultul pasiunilor nu v­ încîntătoare care acceptaţi să rămîneţi
am auzit vocea...  în   nemişcare   şi   să   suportaţi   toate
Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii 15

intemperiile, ce exemplu sunteţi pentru pentru a putea împlini ţelurile Tale
noi   !   Vă   mulţumesc   pentru   hrana, care sunt Împărăţia şi Drepatea Ta
frumuseţea   şi   parfumul   florilor.   Vă pe   pămînt   şi   Era   de   Aur   printre
trimit cele mai bune gînduri, vreau să oameni, iar noi să participăm deplin
fiu   în   armonie   cu   voi.   Dăruiţi­mi
la   această   lucrare   măreaţă   să   te
prospeţimea şi puritatea voastră, iar eu
facem   cunoscut   ca   Iubire,
vă voi dărui dragostea mea."
Frumuseţe,   Splendoare   în   întreaga
Vorbiţi pietrelor:  lume.
"Voi   care   sunteţi   sprijinul   omenirii, Amin, aşa să fie !"
solul pe care călcăm, voi care de mii
de ani daţi un exemplu de stabilitate,
Rugăciune  cu  efect
care   ne   îngăduiţi   să   vă   folosim   în
ridicarea   caselor   noastre   şi   a   altor
terapeutic
construcţii   minunate,   daţi­ne   forţa
  “Părinte al Luminii noastre şi al
voastră ! În schimb noi vă vom da­o
celei   de   dincolo   de   noi,   Creatorul
pe   a   noastră   pentru   ca,   într­o   zi,   în văzutelor   şi   nevăzutelor,   care   eşti
viitor,   să   vă   puteţi   trezi....Fie   ca veşnic   şi   infinit,   sălăşluind   în
armonia   să domnească   de­acum   între transcendent; binecuvîntat fie numele
noi." Tău,   azi   şi   mereu,   împlinească­se
lucrarea Ta, în lumea abisului, ca şi
Închideţi   ochii   şi   repetaţi într­a noastră, acum şi în veci de veci.
întregului univers: Luminează­ne,   Doamne,   calea   şi
"Vă   iubesc,   vă   iubesc,   vă   iubesc, veghează   la   conduita   credincioşilor
Tăi, împlineşte­le destinul şi nu­i lăsa
sunt în armonie cu voi."
să   alunece   în   păcatul   greşelii   cu
gîndul,   lucrul   sau   cuvîntul;
"Doamne   Dumnezeule
însufleţeşte­i întru pornirea de bine şi
Atotputernic, adevăr,   împlineşte­le   cugetul   şi
Creatorul   Cerului   şi   al veghează   în   faptele   lor,   acum   şi   în
Pămîntului, vecii vecilor. Amin.
Stăpînul Universului,
Rostind rugăciunea cu linişte în
Sursa vieţii eterne,
suflet,   alungaţi   gîndurile   rele   şi
Lumina orbitoare a luminii, 
împliniţi   acea   comuniune   cosmică,
Iubire şi împlinire, dobîndind energie vitală.
Te rugăm din toată inima, din
tot   sufletul,   din   tot   spiritul, Iată   o   formulă   posibilă   a
împlineşte­ne ruga şi trimite Spiritul reuşitei:
Tău de Iubire, Înţelepciune, Adevăr
pentru ca să se instaureze definitiv 1. Să ştii exact ceea ce vrei;
în   Ghidul   şi   Învătătorul   nostru, 2. Să doreşti sincer reuşita;
16 Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii

3. Să   crezi,   să   fii   convins   că   vei


izbîndi;
4. Să depui orice efort pentru a obţine
ceea ce doreşti;
5. A   avea   credinţă   în   Dumnezeu
înseamnă a avea aripi.

Iisus a spus: “Postiţi şi rugaţi­vă
şi veţi învia morţii”.

Rugăciunea copiilor mici

Doamne, Doamne, ceresc Tată,


Noi pe Tine Te rugăm
Luminează-a noastră minte,
Lucruri bune să-nvăţăm.

Că Tu eşti Stăpânul lumii


Şi al nostru Tată eşti
Şi pe toate cele bune
Numai Tu le împlineşti !
Amin !
Florence Scovel Shinn, Omraam şi alţii 17

Y
Y