Sunteți pe pagina 1din 5

Școala Gimnazială Lisa

Avizat director,

PROIECT DI DACTIC

DATA: 03.03.2016
CLASA: A VI-A
PROFESOR: TIBOLDI IOANA - ANCA
OBIECTUL: Limba şi Literatura Română
SUBIECTUL: Textele nonliterare: știrea, anunțul și reclama
TIPUL: comunicare, însușire de noi cunoștințe
POZIŢIA LECŢIEI ÎN MODUL: Unitatea 4 - Opera epica, Nuvela

COMPETENTE GENERALE :
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
3. Dezvoltarea capaciăţii de receptare a mesajului scris (citire / lectura)
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.1 înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate;
2.1 construirea unui discurs oral pe o temă dată;
2.2 utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într-un mesaj oral;
3.1 dovedirea înțelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerințe date;
3.3 identificarea valorilor etice și culturale într-un text, exprimându-si impresiile și preferințele;
4.1 redactarea diverselor texte, cu scopuri și destinații diverse, adaptându-le la situația de comunicare concretă;
4.2 utilizarea în redactarea unui text propriu a cunostințelor de lexic si de morfo-sintaxă, folosind adecvat
semnele ortografice si de punctuație;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
O1 – să identifice, din exemplele date, caracteristicele textelor nonliterare: articolul de ziar sau de revistă/ știrea/
anunțul/ texte publicitare
O2 – să dovedească întelegerea unui text nonliterar, pornind de la cerințe date
O3 – să enunțe utilitatea și scopul unui text nonliterar
O4 – să dovedească înțelegerea transformării vorbirii directe în vorbire indirectă, predată la ora precedentă
O5 – să redacteze diferite texte reflexive și imaginative
O6 – să utilizeze corect semnele ortografice și de punctuație.
O7 – să recunoască componența interioară a unui ziar

1
Școala Gimnazială Lisa

STRATEGIA DIDACTICĂ
1) RESURSE
a)Conţinuturi vizate- conform programei şi manualului
b)Capacităţi –cunoştinţele asimilate de elevi anterior
- nivel mediu
c)Locul- sala de clasă
2) METODE ŞI PROCEDEE – se vor folosi alternativ sau combinat metode şi procedee precum:
,,turul galeriei", lucrul cu textul, conversaţia euristică, problematizarea, explicaţia, exerciţiul.

3) MATERIALE ȘI MIJLOACE - caietele, fişa de lucru, markere, postere, ziarul/ revista, foarfece,
lipici, manualul

4) MATERIAL BIBLIOGRAFIC

- Limba şi literatura română, manual de clasa a VI-a, Anca Șerban, Sergiu Șerban, editura ALL,
Bucureşti, 2000
- Metodica predării limbii şi literaturii române, Valeriu Marinescu, ed. Fundaţiei România de mâine,
Bucureşti, 2002;
- Introducere în Metodica studierii limbii şi literaturii române, - Nicolae Eftenie, ed. Paralela 45, 2001

5) FORME DE ORGANIZARE – activitate frontala și independentă individuală, activitate pe grupe

2
Școala Gimnazială Lisa

Desfășurarea lecției

ETAPELE LECŢIEI OB. RESURSE PROCEDURALE EVALUARE


de conţinut de forme de metode şi mijloace (metode,
timp organizare procedee didactice instrumente,
indicatori)
1. Moment O4 -organizarea clasei şi asigurarea climatului 3 Frontal Conversația Caietele elevilor Orală
organizatoric necesar desfăşurării activităţii min Formativă
-verificarea temei pentru 2-3 elevi, în mod
aleatoriu
2. Captarea atenţiei Se prezintă elevilor un ziar/ revistă, Frontală Problematizarea Ziarul
formulându-se diferite întrebări în legătură 5 Formativă, orală
cu ceea ce putem descopri dacă răsfoim min
O7 ziarul/ revista: Explicația
- articolul de ziar; Individuală
- știrea
- anunțul;
- textele publicitare.

3. Anunţarea - Profesorul anunţă obiectivele lecţiei de 2


obiectivelor astăzi și scrie titlul pe tablă. min Frontală Conversația

3
Școala Gimnazială Lisa

4. Dirijarea învăţării Se vor împărții elevii în 3 grupe, oferind


fiecărei grupe câte o fișă de lucru (Anexa 1) Conversaţia Fisă de lucru Formativă, orală
și un ziar. În grup euristică Tabla
Creta
Elevii trebuie să rezolve cerințele de pe fișă Exercițiul
și să realizeze un poster cu noile informații 25 Foarfecă
găsite. Exercițiile vizează: identificarea și min Lipici
O7 definirea știrii, anunțului, textului publicitar Ziar Formativă, orală
O1 (inclusiv caracteristicile lor).
O3
O5 Se realizează apoi ,,turul galeriei’’: echipele
îşi expun materialele pe care au lucrat – Turul galeriei
posterele - pe care le prezintă colegilor fiind
notaţi de aceştia. La rândul lor, își iau notițe
de la colegi, fiind ajutați și de profesor.

5. Consolidarea Fiecare echipa va enunța definiția găsită 10 În grup Conversația Caietele elevilor Formativă, orală
cunoștințelor O3 pentru tipul de text nonliterar studiat. min Posterele
Profesorul ajută dacă este necesar.
6. Asigurarea - Profesorul răspunde la eventualele întrebări 3 Frontală Formativă, orală
retenţiei şi transferul ale elevilor, clarificând unde este cazul min Dialogul
de cunoştinţe; primire - Elevii cer lămuriri (dacă este cazul)
şi oferire de feed-back
7. Încheierea lecţiei O5 - Profesorul face aprecieri asupra activităţii 2 Caietele elevilor
elevilor şi dă ca temă pentru acasă exercițiul min Frontală Conversația
din manual, de la pagina 98: de creat o Explicația
reclama pentru o cofetărie pe baza unei
imagini.

4
Școala Gimnazială Lisa

Anexa 1

Echipa 1- Anunțul
1. Cine transmite și cine receptează acest mesaj?
2. Ce puteți spune de dimensiunile textului?
3. Care este utilitatea unor asemenea texte?
4. Alcătuiți în scris textul unui enunț în interes personal.

Echipa 2- Reclama

1. Care sunt componentele unei reclame?


2.Ce se urmărește prin ele?
3.Pe ce cale pot fi reclamele transmise?
4. Dați exemple de obiecte care se pot prezenta publicului prin reclamă. Realizați reclama pentru un astfel de produs.

Echipa 3 - Știrea

1. La ce se referă aceste texte literare?


2. Care este scopul lor?
3. Indicați 3 mijloace diferite prin care se pot comunica știrile.
4. Ce părere ai de titlurile lor? Exemplifică.