Sunteți pe pagina 1din 86

Carmen Stoica Mihai Marinescu

VOUĂ, DRAGI COPII

Corul de copii Flori şi Stele


Grant Bucureşti

2008
VOUĂ, DRAGI COPII
CUPRINS

Nr.
Alfabetic Numeric
crt.
1 Albastre zări 13 Vouă dragi copii 5
2 Aleluia 105 Spre o lume mai bună 7
3 Aşteptând pe curând 89 Albastre zări 13
4 Auzi îngerii în cor 35 Spune fetiţa mea 14
5 Bate clopot 78 Zi cerească 17
6 Bun Tată 134 Noapte sfântă 18
7 Ca un copăcel 48 Isaia 53 20
8 Ca un far 64 Isaia 53 27
9 Când mă rog 122 Fără hotar 30
10 Cântul îngerilor 32 Cântul îngerilor 32
11 Cât de mult 73 Shalom 34
12 Ceasul rugii 117 Auzi îngerii în cor 35
13 Cine mă strigă 81 Noi suntem mieii turmei 36
14 Cine? 106 Plâng trandafirii când cerul pare înnorat 37
15 Copil cu chip de lumină 114 De-ncepe drum ceresc 41
16 Crăciunul a sosit 128 El Shaddai 42
17 Daniel 67 Rugăciune 46
18 De-ncepe drum ceresc 41 Ca un copăcel 48
19 Din izvorul iubirii curat 104 Sunt gata 53
20 Domn bun 83 Stau şi privesc 57
21 Domnul iubeşte copii 94 Să pornim la drum 60
22 Domnul vine 77 Ca un far 64
23 Dor de cer 92 Daniel 67
24 E o minune 124 Intrare în Ierusalim 70
25 El Shaddai 42 Cât de mult 73
26 Fără hotar 30 Un drum spre cer 75
27 Glorie, Aleluia 101 Domnul vine 77
28 Ierusalim, prinţ peste zări 82 Bate clopot 78
29 Intrare în Ierusalim 70 Cine mă strigă 81
30 Isaia 53 20 Ierusalim, prinţ peste zări 82
31 Isaia 53 27 Domn bun 83
32 Isus modelul nostru 87 Sunt copil pe marea vieţii 85
33 Îl vom urma 110 Nimeni n-a iubit vreodată 86
34 Îmi amintesc 112 Isus modelul nostru 87
35 La 12 ani 108 Aşteptând pe curând 89
36 Minunat ca un râu 97 Dor de cer 92
37 Minuni de cer 119 Vei fi cu mine 93
38 Nimeni n-a iubit vreodată 86 Domnul iubeşte copii 94
39 Noapte sfântă 18 Se aud în depărtări 95
40 Noi suntem mieii turmei 36 Rugă în cer 96
41 Nori de lumină 99 Minunat ca un râu 97
42 Plâng trandafirii când cerul pare înnorat 37 Nori de lumină 99
43 Psalmul 23 120 Glorie, Aleluia 101
44 Rugă în cer 96 Din izvorul iubirii curat 104
45 Rugăciune 46 Aleluia 105
46 Să pornim la drum 60 Cine? 106
47 Se aud în depărtări 95 La 12 ani 108
48 Shalom 34 Îl vom urma 110
49 Spre o lume mai bună 7 Îmi amintesc 112
50 Spune fetiţa mea 14 Copil cu chip de lumină 114
51 Stau şi privesc 57 Un râu din adâncuri 116
52 Sunt copil pe marea vieţii 85 Ceasul rugii 117
53 Sunt gata 53 Minuni de cer 119
54 Ştim un râu cu apă vie 136 Psalmul 23 120
55 Un drum spre cer 75 Veniţi de grabă 121
56 Un râu din adâncuri 116 Când mă rog 122
57 Vei fi cu mine 93 E o minune 124
58 Veniţi 137 Crăciunul a sosit 128
59 Veniţi de grabă 121 Bun Tată 134
60 Vouă dragi copii 5 Ştim un râu cu apă vie 136
61 Zi cerească 17 Veniţi 137
ALBASTRE ZĂRI

j j
Cornel Maftei .
b
& b bb c œ œœ ˙˙ œ œœ œœ ˙ œ
œ œ
œ ˙˙ œœ ˙˙ ..
œ œ ˙
O ra - ză de lu - mi - nă în i - ni - ma mea
Când mun - ţii cei mai fal - nici iu - bi - rea îşi spun
O, ra - ză de lu - mi - nă, tu ra - tă de sus

bb j j œ œ œ œ ˙.
6

b
& b œœ œ œ ˙ ˙
œœ ˙˙ œ œ œ ˙ œ nœ ˙ œ ˙.
Cu pa - ce să co - boa - re, I - su - se aş vrea
Pri - vin - du-i eu spe - ran - ţă în su - flet a - dun
Con - du - mă cât mai grab - nic la bu - nul I - sus

bb j j
œ b œœ ˙.
11

& b b œœ œœ ˙˙ œ
œ
œ
œ œ ˙˙ œœ œœ œœ n œœ n˙.
Şi pa - şii să mi-i poar - te spre sfin - te - le că - rări,
Şi-n ru - ga mea şop - ti - tă stră - bat azi de - păr - tări,
M-a - pa - să greu po - va - ra a - tâ - tor că - u - tări,

b j j j j
& b b b n œœ œ œœ œœ œœ œ œœ ˙˙
16

œ ˙˙ ˙ ˙. œ
˙˙ œ œ œ œ œ
A - ca - să, lân - gă Ti - ne în al - bas - tre zări.
A - ca - să, lân - gă Dom - nul în al - bas - tre zări.
A - ca - să, vreau a - ca - să în al - bas - tre zări.

Vouă, dragi copii.


ALELUIA

Trans: Mihai Marinescu


Text: Cornel Maftei

b j j
& b 44 œj œœj œœ ˙˙ j j
œœ œœ œœ ˙˙
j œj œ
œœ œ œ ˙˙ œœ œœ
œ
A - le - lu - ia, ce iu - bi - re A - le - lu - ia, ce fa -
A - le - lu - ia, ce fa - voa - re, A - le - lu - ia, ce o-

A - le - lu - ia, ce mi - nu - ne, A - le - lu - ia, El re -

b j
j œj œ œ œœ œœ Œ œœ œœj œ œ œœ œ ..
5

b
& œœ ˙˙ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ ˙˙ ..
voa - re Răs - tig - nit I - sus pe cru - ce pen - tru mi - ne a mu - rit.
noa - re Ca un bun Păs-tor El pa - şii că - tre cer mi-i poar - tă azi.

vi - ne Să-mi o - fe - re ne - mu - ri - rea şi să-mi spu - nă, bun gă - sit

b œj j
3.

˙.
10

& b œ œœ œœ œœ œœ œœ ˙.
Te-am iert - tat şi te-am pri - mit.

Vouă, dragi copii


AŞTEPTÂND PE CURÂND...
Text: Cornel Maftei Trans: Steluţa Ghioaldă
# 4 Unison r j r j œ œ ‰ œ œ
& 4 ˙ œ œ . œ œ . œ œ J J J œ œ . œJ
j œ . œj ˙ . Œ ..
Noi a - şa cu i - nimi de co - pii, Cân - te - ce şi bu - cu - rii
Din bă - trâni am a - u - zit spu-nând, Vi - ne Dom - nul în cu - rând

# Solo r j œ œ
j sopran
Œ œj. œr œj œ œ Œ œ . œj œ
5

œ . œ œ J œ œ œj ˙ œ
3

& J V
Pe un nor cu - rat, Ca un Îm - pă - rat, Pen - tru mi - ne re - vi-ne

# Solo j r j œ. r j r
œ . œ œR œ . ≈
9

‰ j œ œ
bariton

V œ. œ œ œ œ. œ
œ J R
Cu toţi Îl vom ve - dea, sla - vă, sla - vă O - sa - na
12
# j j œ
V œ. œ œ. œ œ. œ ˙ œ
J R
œ ˙. Œ &
R
Ce - rul şi pă - mân - tul vor cân - ta

# Unison
. r j r j œ œ ‰ œ œ j Œ ..
15

j
& .˙ œ œ. œ œ . œ œ J J J œ œ . œ œ . œ ˙. V
J
Vom pri - mi ce - ta - tea ce - ru - lui, Spu - neţi, spu - neţi ori - şi - cui
Deci co - pii fiţi ga - ta ori - şi - când, Dom - nul vi - ne în cu-rând

# j r j œ . œ œ œj. œr œ œ œ œ ‰ j ‰ œj j 3j j j &
19 Solo bariton

V œ . œ œ Jœ R œ œ œ œ œ œ œ.œ ˙
Pes - te lu - me doar un Nu - me va-n - flo - ri I - sus iz - vor de ne-mu - ri - re
23
r j œ œ
# Soloj sopran j r j j j j œ ˙.
œ Œ œ œ ‰ j
Solişti unison

& œ . œ œ .
œ œ œ œ œ œ. œ œ . œ œ.R
Vi - no Dom - nul meu, Fiu de Dum-ne - zeu Noi vrem să fim me - reu ai tăi

# œj. # œr œ r j r j j j
˙˙˙ n b b .. ˙˙ œœ œjœ
Tutti
j œœ œœœ ... œœœ œœœ œœ œœ
27

& œœ .. œœ œœ ˙ œœœ œœœ .. œ œ œ œ œ


.
I - su - se bun 1.În ru - gă - ciu - ne ne ple - căm Te iu -
2.Via - ţa noas - tră as - tăzi o pre - dăm Ţi - e
3.A - le - lu - ia noi Te aş - tep - tăm Sla - vă,
j j
b œ œœœ .. ˙˙ .. Œ .. ˙ . œ œ œ . œJ œ. œ
1, 2. 3.

& b œœœ ...


30

œœ . œœœ J J w
˙. J
bim şi Te che - măm
Doam - ne bun şi sfânt
sla - vă, O - sa - - na, Cum în cer şi pe pă - mânt.

Vouă, dragi copii


AUZI ÎNGERII ÎN COR

Muzica: F.M. Bartholdy


j
Trad: Şt. Demetrescu
# œœ œ œ .
Aranj: Rene Stoica

& 44 œ œœ œœ .. j
œœ œœ œœœ œœœ œœœ œ œ œœ œœ ˙˙
œ œ. œ œ œ œ œœ .. œœ œ œ ˙
A - uzi în - ge - rii în cor Ne ves - tesc Mân - tu - i - tor
Cel din veci cu Dum - ne - zeu Prea - mă - rit ca Fiu al Său
Doam - ne Ţi - e ne-n - chi - năm Şi-n - cre - din - ţă Te-aş-tep - tăm

5
# j œœ œœ œ œ œ. j
& œœœ œœœ œœœ ... œœ œœ œ
œ œ œ #œ œœ œ # œœ œœ ..
œ
œœ œœ # œœ ˙
œ œ œ œ ˙˙
Şi pro - cla - mă cu-al lor cânt Pa - ce-n cer şi pe pă - mânt
În - tr-un sta - ul stă-n - fă - şat O, ce lu - cru mi - nu - nat!
Să Te-a - răţi ca Îm - pă - rat, Ca să-Ţi iei al Tău re - gat.

9
# œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ
& œ œ œ œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœ œ œ œ œœœ
œ
Voi po - poa - re tre - săl - taţi Şi cu în - ge - rii cân - taţi
Bu - cu - ri - e pro - cla - maţi Pen - tru toţi cei a - pă - saţi
Să ne-a - juţi să bi - ru - im, Să pu - tem să Te pri - mim

# œœ œœ œœ ..
13
œœœ œœ # œœ ˙˙ œœ œœ œœ .. j
& œ œ œ. œ œ ˙ œœœ œ œ œ. œœ œœœ œœœ ˙˙˙
J œ
Pen - tru o - mul pă - că - tos S-a năs - cut I - sus Hris - tos
S-a năs - cut E - ma - nu - el, "Dum - ne - zeu cu noi", e El
O - sa - na-n - tru cei de sus, Prea mă - ri - te, scump I - sus

# œœ œœ œœ .. œœ
17
œœ # œœ ˙˙ œœ œœ œœ .. j
& œ œ œ. œ œ œ ˙ œœœ œ œ œ. œœ œœœ œœœ ˙˙
J œ œ ˙
Pen - tru o - mul pă - că - tos S-a năs - cut I - sus Hris - tos!
S-a năs - cut E - ma - nu - el "Dum - ne - zeu cu noi", e El!
O - sa - na-n - tru cei de sus, Prea - mă - ri - te, scump I - sus!

Vouă, dragi copii


BATE CLOPOT
Text: Cornel Maftei Trans: Mihai Marinescu, Vili Dulă

? b 86 .. œ . œ œJ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
œ œ. J J œ œ. J J
J
Ba - te clo - pot de iu - bi - re prin - tre aş - trii-n
Dul - ce ca - să, zări al - bas - tre, că - tre ti - ne

œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ. œ œ
? œ ‰ œ J J œ œ œ . œ . œ Jœ
6

b J J J
zbor ca un cân - tec zil - nic că - tre ca - să Dom - nul
vrem să ne poar - te-n pa - ce ca o ra - ză de iu -

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. ˙.
? b œJ œ œ . J œ. J J ..
12

J J
chea - mă pa - sul nos - tru slab prin cre - din - ţa ta - re-n El.
bi - re Dom - nul nos - tru bun pâ - nă-n sla - va, sla - va Sa.

j j j
Solo sopran

œ ‰ œ œj
18

&b ∑ œ œ
J œ
œ ˙. œ ˙.
Ba - te clo - pot i - nimi cân - tă

? œ . œ Jœ
Ard în
œ œ
ste - le
œ. œ œ
o - sa - na - le
œ œ œ œ œ
b J œ. J J œ œ. J J
Ba - te clo - pot i - nimi cân - tă curg - iz - voa - re
Ard în ste - le o - sa - na - le Doam - ne sfin - te

j
& b œ. œ œ œj œ . .. ˙ . b b b b
23

œ œ œ œ œ œ.
J
Ca niş - te gla - suri cal - de

œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ . vii.
.. ˙ . b b b b
Noi aş tep ta vom să re
? b œ. J J J

Vouă, dragi copii


2 BATE CLOPOT

bb . œ œ j œ œ œ
J œ.
27

b ∑
Cor copii
& b . J œ œ œ. œ. J
Cu iu - bi - re şi drep - ta - te

bb j œ. œ
Că - tre ca - să drum de pa - ce
œ
& b b .. œ . œ œJ œ œ œ. J œ œ
J œ.
Cu iu - bi - re şi drep - ta - te

œ. œ œ
- tre ca - să
œ œ œ. œ
drum
œ
de
œ œ
pa - ce
? b b b .. J J œ. J J œ.
b

b œ œ
& b bb œ . œ œ œ œ œ. œ œ œ œ . .. ˙ .
31

œ. J J J J
Via - ţa noas - tră vrem s-o um - pli Doam - ne.

bb œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ . .. ˙ .
Mic şi ma - re prin cre - din - ţă să-L ur - măm.
œ œ œ
&bb J J œ. J J J
Via - ţa noas - tră-a - cum vrem s-o um - pli Doam - ne.

œ
Mic şi
œ œ
ma - re zbor
œ œ
prin
œ œ œ œ.
cre - din - ţă
œ
să-L ur -
œ œ œ. ˙.
măm.

? bb b J J œ. J J J ..
b

b j œ. j
& b b b .. œ . œ Jœ œ œ
36

œ œ J œ
œ. œ œ.
Ba - te clo - pot de iu - bi re

b j
Că - tre ca - să Doam - ne chea - mă

& b b b .. ∑ œ œ
J œ œ œ. œ.
œ œ
J œ
J œ
Ba - te clo - pot de iu - bi - re

œ

œ
- tre ca - să
œ œ œ. œ
Dom - nul chea - mă
œ œ
? b b b .. ∑ J J œ. J J œ
b
40

b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. . ˙.
& b J J œ. J J J .
prin - tre aş - trii-n zbor ca un cân - tec zil - nic

bbbb œ.
pa - sul nos - tru slab prin cre - din - şă ta - re-n El.
œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ . .. ˙ .
& ˙. J J J
Zbor ca un cân - tec zil - nic
œ.
Slab
œ
prin cre
œ œ œ œ œ . œ œ œ œ . El.˙ .
- din - ţă ta - re-n
? bb b ˙ . J J J ..
b
BUN TATĂ

Text: Lavinia Stoica Trans: Mihai Marinescu


#
& # 44 Ó Œ œ œ œ Œ œ œ œ Ó
œ œ œ œ
Bun Ta - tă, din ce - ruri fi - e vo - ia
## j œj œ j œ œj j
Œ œj œj 42
5

& ˙ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
œ œ
Ta Cum e-n cer şi azi pe pă - mânt la fel Să vi - nă Îm- pă - ră -
9
## 2 4 j j
& 4œ 4 ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
ţi - a Ta Şi dă - ne pâi - nea noas - tră azi şi ne
13
## ˙ Œ œ œ œ j œj
& œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
iar - tă pe noi, La fel cum noi ier - tăm la toţi, Tu fe -
17
## j j j j 2 44 Ó Ó. j j
& œ œ œ œ œ œ 4 œ œ ˙ œ œ
reş - te-mi pa - sul din is - pi - - tă De vrăj -
## j j
œ œj œ œ œ œ œ. j œ
21

& œ œ œ ˙ œ œ œ œœ œœœ
œ
J
ma - şul rău ne pă - zeş - te azi, căci Tu ai pu - te - rea şi mă -

25
## œ œœ Œ j j œ œœ Œ œœ œœ .. j
& œœ œ œœœ œœœ œœ œ œ œ. œœ ˙˙ ˙˙ .. œ
œ ˙ ˙.
ri - rea, toa - tă sla - va în veci e-a Ta bun

29
## Œ Ó Ó
& œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
Ta - tă, din ce - ruri, fi - e vo - ia Ta.

*Se cântă de două ori pe acelaşi text


Prima dată cu solo copil şi a doua oară cu tot corul

Vouă, dragi copii


CA UN COPĂCEL
Trans: Mihai Marinescu
Text: Cleopatra Tolici După: M.S.

? 44 œj œ œ œ œ . j œj Jœ œJ œ ˙ œ œ œ. œ œ
Solo bariton

J J J œ
J J J œ J
Drum de pri- mă-veri prin Ti - ne s-a des-chis când la via - ţă-ai fost che -
5
? ˙. jœ œ œ j j œ œœ˙ œ Jœ œ . œJ œ œ Œ
œ J J J œ. œ œ J J J J ˙.
mat Gla-sul tău gin-gaş un zvon de pa-ra-dis su-fle - tul ne-a bu - cu - rat.

j j j j
œ œj œ œ. œ œ œ w
10

& Ó Œ
Cor copii
œ
œ œ œ œ œ œ #œ œ
Ce fru -mos ce mi- nu - nat Da, am fost cre - at

? œJ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ Jœ œ . Jœ œ œ œ œ #œ œ
J J J J
Ce fru -mos ce mi-nu-nat De I - sus ai fost cre - at, mi - nu - nat

j j
œ œj œ œ. œ œ œ
14

& Ó ‰ j œ œœ œ œ ˙. Œ
œ
Pen-tru El Da, pen - tru cer Da, ne- în - ce - tat

? œJ œ œ . j
œ œ
œ œ
œ ˙ œ œJ œ. œ œ œ ˙.
j
œ œ
J J J J
Pen-tru El da, pen - tru cer Ai cres - cut ne- în - ce - tat Ca un

j
j j œj j ‰ j j œ œj œj œ j
18

&Œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙. Œ
Ca un co - pă - cel
œ
spre soa-re ai pri - vit Da, m-am în - năl - ţat

? œ œ œ. j œj œJ œJ œ ˙ œ Jœ œ. œ œ œ
J ˙. j
œ œJ
J J œ J J
co-pă-cel spre soa-re ai pri - vit şi fru - mos te-ai î - năl - ţat Pa-şii
j j
j œj œj œj ‰ j j œ œj œj œ œœ .. œ œ œ
22

&Œ ˙ Ó
œ œ œ œ
Pa- şii mei a - poi cu drag i-ai în - drep-tat Şcoa - la de Sa - bat

? œ œ œ. j œj œJ œJ œ ˙ œ Jœ œ. œ œ œ
J ˙ Ó
J J œ J J
tăi a-poi cu drag i-am în-drep - tat în-spre şcoa - la de Sa - bat

Vouă, dragi copii


2 CA UN COPĂCEL
j j j œ . œj œ œ
œ œj œ
26

& Ó Œ œ
œ œ œ œ ∑
Ce fru- mos ce mi- nu - nat Da, am în - vă - - -

? œJ œ œ Œ œ œ œJ œ ˙ œ œ œ. œ œ œ œ œ #œ œ
J J J J J
Ce fru -mos ce mi-nu-nat De I - sus ai în - vă - ţat, mi - nu - nat

30

& ∑ ∑ ∑ Œ
˙˙ ..
- - - - - - - - - - - - ţat,

? œJ œ œ j
‰ œ œ
œ œ œ ˙ œ œ œ. œ œ œ j
Solo bariton

J J J J ˙. œ œ
J
Pen- tru El da pen - tru cer ai cres - cut ne-în - ce - tat Ma-re

? œ œ œ. j œj œJ œJ œ ˙ œ œ œ. œ œ œ ˙. jœ
34

J J œ J J J J œ J
eşti a - cum, iar Şcoa - la de Sa-bat va ră - mâ - ne-n a - min - tiri Ca ce -

? œ œ œ. j œj œJ œ œ ˙ œ œJ œ . œ œ œ
38

J J J ˙. Œ
J J œ J
va fru -mos tre - cut de ne - ui - tat cu du - ioa - se-le-i şop - tiri.

j Œ œ œ œjœj œ œœ .. œœj œœ œ j
œ œj œ œ œj œ
42

& Ó Ó
Cor copii

œ œ œ#œ œ
Ce fru-mos ce minunat
- - Da, azi sunt che - mat mi-nunat Să-I slu-jesc

? œJ œ ˙ œ œ œJ œ ˙ œ œ œ . œ œ œ œ œ # œ œ œJ œ œ . œj œ œ
J J JJ J J
Ce fru-mos, ce minunat de I - sus azi eşti che - mat mi-nunat Să-I slu-jeşti şi pen -

œœ .. œœj œ œ œœ .. œœj œ œ
47

& ‰ j œœ œ œ œ œ ˙.
Œ
œ œ ˙˙ ..
œ œ
şi pen - tru veci via - ţa să-I pre - dau, Toa - tă I-am pre - dat.

? œ œ ˙ œ œ œ. œ œ œ ˙. œ œ œ. œ œ œ ˙.
JJ J JJ J
tru veci via-ţa toa - tă să-I pre - dai, via-ţa toa - tă să-I pre - dai.
CA UN FAR
Text: Lavinia Stoica Trans: Mihai Marinescu

œ œ œ . œ œj œ
După: M.S.
? # # 43 ˙ œ ˙ œ œ œj
Solo bariton

˙ ˙ œ œ œ ˙
J J J
Ca un far pe-n - tin - se că- rări de mari, Dom-nul tri- mi - te har ra-ze

? # # œ œ œ œ ˙ œ œ Œ œ œJ ˙ œ œ œJ œ œ œ œ . œj œj œJ ˙ .
8

J J J ˙ J
de iu - bi - re pentru noi co- pi - la - şii Săi pen-tru-a fi în-tr-o zi cu El în cer.

16
##
œ œ œ . œj œj œj ˙ j
Cor copii

& ˙ œ ˙ ˙ œ œ œ ˙ œ œj
œ
Ca un fiu de Ta - tăl în - co - ro - nat vreau să cresc pen-tru El bun şi

? ## ˙ œ ˙ œ œ œ . œ œj œ ˙ ˙ œ œ œ ˙ œ œj
J J œ J

# j œj ˙ j œj
& # œj œj œ œ
23

˙ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
prea-cu - rat să pot slu - ji prin iu - bi - rea Sa ce- lor mulţi ce a -

? ## œ œ œ œ ˙ œ œ Jœ ˙ œ œ Jœ œ œ
J J ˙ J ˙ J œ

29
## ∑ ˙.
& j j œj ˙. ˙. ˙. ˙.
œ. œ œ
ud che - ma - rea Sa. A - - - - - - - -

? ## j œj œj ˙. ∑ ˙ œ œ œ œ. œ œ œJ ˙
œ. œ ˙ J J
Ca o stea ce - ta - te în u - ni - vers

Vouă, dragi copii


2 CA UN FAR
36
## ˙ . ˙.
& ˙. ˙. ˙.
- - - - - - - - - - - - -

? ## ˙ œ œ œ ˙ œ j œ œ œ œ ˙ œ
œ J œ J J
Dom - nul re - var - să iar, flu - viu de lu - mi - nă pen - tru

## nn b
˙.
41

& ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ∑ bb
- - - - - - - - - - - - -

? ##
˙ œ œJ ˙ œ ˙ œ Jœ œ œ œ œ œj œj œj ˙ . ∑ n n b b b
J J .
noi prea iu - bi - ţii Săi, pen-tru-a sta în - tr-o zi la dreapta
- Sa.

b ˙.
& b b ˙.
48

˙. ˙. ˙.
A

? bb ˙ œ œ œ œ. œ ˙ ˙ œ
b ˙ J œ œJ
J
El şi noi în veci vom îm - pă - ră - ţi pen - tru

b ˙. ˙.
53

& b b ˙. ˙. ˙.

? b œ ˙ œ j œ œ œ œ ˙ œ œ Jœ
bb œ œ J œ J J ˙ J
El vom cân - ta Îi vom da mă - ri - re O - sa - na pen - tru

b
& b b ˙.
58

˙. ˙. ˙. ˙.

? bb ˙ œ œ œ œ œ j j
b ˙ J J œ œ. œ œ œ ˙.
J
sla - va Sa pen - tru dra - gos - tea Lui făr' de sfâr - şit.
CÂND MĂ ROG
Text: Lavinia Stoica Trans: Mihai Marinescu, Vili Dulă

b b 3 j Solo copii
j œ. œ œ j
& 4 œ œ J J œ ˙ œ œ ˙
Când mă rog sunt fe - ri - cit mi-e bi - ne
Când mă rog e cer se - nin, e soa - re
5

b b j j œ j j j j œj œ
& ˙ œ #œ œ. J œ œ œ. œ œ œ ˙
Ştiu că Ta - tăl mă iu - beş - te, e cu mi - ne
Că - tre ca - să dru - mul mult mai scurt îmi pa - re

b j œ. œ j
9

& b j œ œ œ œ ˙
˙ œ J J ˙ œ
Vo - ia Lui să îm - pli - nesc mă chea - mă
Căci la porţi e Ta - tăl mă aş - teap - tă

b j j œ j j
œ œ œj j œ œJ ˙.
13

b
& ˙ œ #œ . J œ. œ ˙
Bu - cu - ros me - reu mai mult eu Îl as - cult.
Bu - cu - ros Îi mul - ţu - mesc şi Îl slă - vesc

j j j j
bb œ
18

œ œ œ œ œ
Refren

& œ. œ œ œ œ. J ˙
J J J
Rugi de dor î - nal - ţă azi co - pi - ii lu - mii

22

b b œ œ j j œ. j j œj œ ˙
& ˙ œ. œ œ œ œ œ #œ J
J J J J
No - rii albi le poar - tă-n zbor la tro - nul sla - vei

b ˙ j œ. œ j
26

& b j œ J œ œ ˙ œ œ ˙
œ J
Şi din cer o vo - ce le răs - pun - de

b j j œ j j j j
œ œJ ˙.
30

b
& ˙ œ #œ œ. œ œ œ. œ ˙
J
V-am gă - tit un loc de vis în Pa - ra - dis.

Vouă, dragi copii


CÂNTUL ÎNGERILOR
Colind francez
# .
& 44 œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œJ œ Œ
O - sa - na-n - tru cei din ce - ruri Bu - cu - ri - e pe pă - mânt
Gla- sul lor se-a - prin de-n noap - te Lu - mi - nând că - rări pus - tii

# 4
Cân - tă ce - rul O - sa - na - le, O - sa - na - le cânt şi eu
j
& 4 œ œœ œœ œœ œ œ œ
œ . œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œ Œ
J

5
# œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Œ
& J œ J
În - ge - rii î - nal - ţă cân - tul Spre mă - ri - rea Ce - lui Sfânt.
Că - tre sta - ul din - spre moar - te Ur - că drum spre veş - ni - cii.

#
Stea-ua n-i se-a - ra - tă-n ca - le Mi-e lu - mi - nă-n dru - mul meu.

& œ œœ œœ œœ œ œœ . œ œ œœ œœ œ œœ # œœ œœ œ œ œœ œ Œ
J œ œ œ

j -j j j- - - j j- j - - - j j - - - rie
# ˙ œ œ œ œ ˙œ œ œ œ œj ˙ jj
Glo -
œ
9

& Ó ˙ œ œ œ ˙œ œ œ œ œ˙ œ œœ
J Jœ œJ Jœ ˙ œœ œœ˙
JJJJ JJJJJJ JJ
Glo - - - - - - - - - ri - e

j j j j j j
#
œœ œœœ œœœ œœœ ˙œ œ œ œ œ œ œ ˙œ œ œ œ œj œj
13

& ˙˙ ˙˙˙
œ ˙ J J J Jœ ˙ J J œJ œJ ˙
Ta - tă - lui din sla - vă Glo - - - - - - - -
Glo - - - - - - - -

# jjjj
œ œœ œ œœœ œœœ œœœ
17

& ˙œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙œ œ œ œ ˙œ ˙˙
˙ ˙˙œ w
JJJJ J J- J J rie œ œ œ œ ww
- - - - Ta - tă - lui din ce - rul Sfânt.
- - - - ri - e

Vouă, dragi copii


CÂT DE MULT
Text: Lavinia Stoica Trans. Mihai Marinescu, Vili Dulă

6 j j j j j
&b 8 Ó j j œJ œ œ œ œ œ j j j
nœ œ œ œ. œ œ
Cât de mult aş do - ri eu pe Dom - nul în
Cât de mult îmi do - resc prin - tre ste - le să
Ce bal - sam de iu - bi - re şi pa - ce va

j j j j j œ j j j j
& b œJ
4

œ œ œ œ œ j J œ œ œ œ œ
œ. œ œ J
zo - rii zi - lei să-L as - cult Să-mi spu - nă în tai - nă mi -
am şi eu un loc în cer A - lă - turi de Dom - nul me -
cur - ge-n - cet spre veş - ni - cii Dar nici o mi - nu - ne fru -

j j j j
& b œJ œ œj œ œj œj œ œ œ . œ ‰ 43
7

œ j J œ
œ
nuni des - pre El să-I văd prin - tre nori chi - pul blând.
reu să pot fi să-I pot mul - ţu - mi zi de zi.
moa - să n-ar fi I - sus ca iz - vor de-ar lip - si.

10

b 3 Ó j j j œ j r
j
& 4 œ. œ r ˙ œ #œ ˙ œ œ ˙ ˙ œj. œr ˙ œ . #œ
J
Zi de zi aş do - ri doar cu Dom - nul să por - nesc mâ - nă-n

j œr j œ œ. nœ ˙ j
œ œj œ œ. #œ
16

&b ˙ œ. œ ˙ ˙ œ œJ J J
mâ - nă pe ca - le şi să-L pot în - tre - ba cât de mult m-a iu -

˙ j j r
œ . ˙ œ
1, 2. 3.

.
22

&b J Jœ œ œ . œj œ œ . œj ˙ . œ Ó . ˙ œJ œœ ˙˙ œœ . œœ ˙˙ Œ
bit şi de ce e a - şa fe - ri - cit ce e a - şa fe - ri - cit.

Vouă, dragi copii


CEASUL RUGII

j œj œj œœj œ
Text: Lavinia Stoica Trans: Mihai Marinescu, Vili Dulă
b j
& b b b b 44 œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœj œœj œœj œœ œ
œ ˙˙
În zori de zi soa- re lu - mi - nea - ză chi- pul ce- lui ce-a în - ge - nun - chiat
Pe în - se - rat lu - na scân- te - ia - ză fa - ţa ce- lui ce se roa - gă iar

În ori - ce zi Ta- tăl ne aş - teap - tă î - na - in- tea Lui să ne ple - căm

bbb œ r j j
œ œ œœ œœ n œœ œ œ .. œœ œœ œœ ˙.
5

b
& b œ œ œ œœ œœ œ œ œ ˙.
J
şi când ro - ua se co - boa - ră Ta - tăl sfânt te-a - as - cul - tat.
şi o noap - te li - niş - ti - tă Ta - tăl bun îi dă în dar.

şi răs - pun - sul vi - ne-n - da - tă când de El ne-a - pro - pi - em.

j j
b b b j œr ˙ . r
œœ .. œœ ˙ j j œ œ œ n œœ œœ œœj œœ A ˙˙ ..
9

b
& b œœ .. œ ˙ . ˙ œœ œ œœ œ
œ œ œ J J
J J
Nu ui - ta cea - sul ru - gii lân - gă cer El te poar - tă ne-n- ce - tat,

j œ ˙. œ ˙ j j j
bbbb œ œ œœ œœ œœ ˙˙ . Œ
13

& b œœ .. œ ˙. œ ˙ œœ œœ œœ œ œ .
R J
nu gră - bi po - pa - sul că Ta - tăl sfânt te-a as - cul - tat.

Vouă, dragi copii


CINE MĂ STRIGĂ
Trans: Mihai Marinescu
Text: Benone Burtescu După: C.B.H.C.
j ˙.
& 44 œ œ
j œj œ œ œ ˙ œ œ œ œJ œ œ
Ci - ne mă stri - gă-n ce - ruri ce plai de lu - mini cu - rat?
Ci - ne mă ia de mâ - nă spre ţa - ra de pes - te nori?
Dom - nul mă ia de mâ - nă ma - re-i iu - bi - rea Sa

œ œ œ œ œ œ ˙. Œ
4

&J J œ J J œ œ œ ˙ J J ˙ œ œ
Par - c-ar fi zori de zi să-mi spu - nă zbor fru - mos mi - nu - nat.
Nu - mai cânt, nu - mai flori pe ca - le fe - ri - cit că - lă - tor.
În - geri buni cu mi - nuni m-aş - teap - tă sus în cer O - sa - na!

œ œ œ œ œ œ ˙.
& œ œ œ J œ
9

œ
Refren

J J œ ˙. J
Dom - nul mă chea - m-a - ca - să Ma - re-i iu - bi - rea Lui,

œ œ œ œ œ œ œ ˙. Œ
12

&J J œ J J œ œ ˙ J J ˙ œ œ
noi ve - nim să cân - tăm de gra - bă, s-o ves - tim ori - şi - cui.

Vouă, dragi copii


CINE?

### 2
Text: Lavinia Stoica Trans: Mihai Marinescu
j j r r r r
& 4 œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ ˙˙
œ œœœ œ œ œ œœ œ œ œœœ n œœœ ˙
Ci - ne ar pu - tea să spu - nă cât de mult
Ci - ne ar pu - tea să spu - nă ce fru - mos
Vi - no ce - rul ne tot chea - mă să por - nim

### œ j j j j
œœ œœ œj œj j j ˙˙˙
5

& œœ n b œœœ œ œ œœ œœ œœœ œœ œœ


œ
# œœ
# œ
œ
pen - tru noi pe cru - ce Dom - nu-a su - fe - rit?
ne aş - teap - tă-n ce - ruri Bu - nul Domn Hris - tos?
pes - te va - lea mor - ţii As - tăzi să pă - şim

9
### j œj r r r r j j j j
& œœœ œœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœ
œ œœœ n œœ ˙œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ci - ne ar pu - tea să va - dă frun - tea-I sân - ge - rând
Ci - ne ar pu - tea să va - dă No - ul Pa - ra - dis
Vi - no! Ta - tăl tău te-aş - teap - tă loc ţi-a pre - gă - tit

# # # œj. r j j
œœ j r
13

œœ r
Fine
& œœ .. # œœ œ œ œœ œœœ n # œœœ # œœœ œœ œœ œœ ..
œ œ œ œ œ.
Semn al bi - ru - in - ţei pes - te-a - cest pă - mânt.
Sfânt o - raş al pă - cii ce ne-a fost pro - mis
Fiu al pri - be - gi - ei, El te-a şi pri - mit.

17
# # # œr œr œ j œj r œr œr œr œr r r r j j
œ . œr œ . œr
& R R œ J œ R R R R œ œ œ J R J R
J R R R R
Pot şi eu şi tu sub stea - gul Lui noi să ve - nim Tot ce-i rău la
Pot şi eu şi tu a - co - lo-n veci să lo - cu - im Ste - le mii cu

# # # œr œr œr r r r j r r r r œr œr œj r r r rD.C.ral Fine U
œ œ œ œ r j
21

& œ œ
R R R R Rœ Rœ Jœ œR Rœ Rœ R R R J R R R R œ œ œ
R R J
fel ca El să bi - ru - im şi-n - tr-o zi în sla -va Sa El cu drag ne va lu - a.
noi în cer se vor u - ni A - le - lu - ia, O - sa - na Lui Hris - tos Îi vom cân - ta.

Vouă, dragi copii


COPIL CU CHIP DE LUMINĂ

j j
Trans: Mihai Marinescu
b j
Text: Lavinia Stoica

& b b 44 œ œ œ œ œ œ œj ˙ œ œ œ œ œ œ œ
J J
˙.
Co - pil cu pri - vi - rea se - ni - nă I - sus te vrea lân-gă El
Co - pi - le cu chip de lu - mi - nă Tu ai o stea în pri - viri

bbb œ œ œ œ œ œ œ œ œj œj œ œ œ œ
5 Fine

& œ œ J J ˙.
J J
Me- sa - ger lu - mi- nos să-I fii Ca o stea în nop - ţi - le târ - zii.
În - tr-o zi ea va fi în cer de vis, pes - te no - ul Pa - ra - dis.

bb œSolo copilœ(băiat) j j œ j
œ œj ˙ œ œ ˙.
10

& b œ œ œ œ œ œ œ J J
Nu sunt ca un soa - re-n a - mia - ză ca el nu pot stră-lu - ci,

b œ œ œ œ œ œ œ œ œj œj œ
14

&bb œ J J œ œ œ ˙.
I - sus mi-a spus Da, tu vei fi fa-rul meu pe mari pus - tii.

bb j jœ j j
œ œ œ œJ Jœ ˙.
18 Solo copil (fată)

& b œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
Nu sunt mi-res-ma - tă ca floa - rea, nec - tar pe bu - ze nu am,

bbb œ œ œ œ œ œ œ œ j j œ œ
22 D.C. al Fine

& œ J J J J œ œ œ œ œ ˙.
I - sus mi-a şop-tit: "As-tăzi tu vei fi, un par - fum spre veş - ni - cii".

Vouă, dragi copii


CRĂCIUNUL A SOSIT
Text: Mircea D. Bădulescu Muzica: Mircea D. Bădulescu

# 4Andantino semplice j j j œœ
& 4 ∑ Ó Œ ‰ j .. œœ .. œœ œœ œœ œœ
œ J J
J
1.Co - vo - rul alb se-aş - ter - ne
în - se - ra - rea ce a-
mă - nă - tori de mân - gâ -
# 4 ‰ œ œœ
& 4 œ œ œ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ œœ œ .. œœ œ œœ œ œœ
œœ
?# 4 ˙ ˙ .. ˙
4 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙

# œ j j j j j j
‰ œj
4

& œ ˙˙ ‰ œœ œœ .. œœ œœ œ œ œ ˙.
œ œ œ ˙. J
ia - ră Din cri - vă - ţul des - lăn - ţu - it Noi
pu - ne Şi tim - pul par - că s-a o - prit, Ca
ie - re ce - lor săr - mani şi su - fe - rinzi A-
# œ j
& œ œ œœ œ œœ .. œ œ
4

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œœ
? # ˙˙ ˙ œ œ˙ œ
œ #œ
˙ ˙
œ œ œ œ œœ
œ #œ œ

j j j j j œj
# œ. œ œ œj œj # œj œ ‰ œ œ œœ ..
j
7

& œ. œ œ .. œœ œ œ œœ œ
œ œ œ œ œ J J
co - lin - dăm pe timp de sea - ră Creş - tini Me - si - a s-a năs -
mi - cul Prunc ve - nit pe lu - me Să-şi doar - mă som-nul li - niş -
duci iu - bi - re şi pu - te - re Şi prin cre - din - ţă bi - ru -
# œœ œœ ˙˙ œœ œœ
& œœ œ œœ œ œœ
7

œ œœ œ
œ #œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œœ
?# œ œ œ œN œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ œœ œœ ˙ œ œ
œ
œ
Voua, dragi copii
2 CRĂCIUNUL A SOSIT

# j j j j j j‰
œœ ‰ œ œ œœ .. œœ œœ œ œj ˙
10

& ˙˙ œœ œ
J J J œ
cut, Creş - tini Me - si - a s-a năs - cut. 2.Şi
tit, Să-şi doar - mă som - nul li - niş - tit 4.Co -

œœ œœ
iţi Şi prin cre - din - ţă bi - ru - iţi. 6.De-a -
# œ œ œ
œ œœ œœ
& œœœ œœ œ œ œ œœ œ ˙˙ œ œ œ
10

œœœ œ œœ œ œœ œœ œ œ œ œ
œœ ˙ œ
?# œœ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ #œ nœ
œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ #œ nœ œ œ
‰ œ œ
œ

# . j j j j
œœ œœ œœ œ ˙ ‰ œ œœ .. j j j j # œj
13

& œœ . œœ œœ
J œ ˙ J œ œ œ # œœ n œ
J J J J
ge - rul par - că se-n - căl - zeş - te iar vân - tul as - pru-a con - te-
pil prea sfânt ce-a-duci nă - dej - de la som - nul tău şi noi ve-
œ œœ œœ œœ œ œ
# œœ œ œ œ œœ œœ œœ
ce - ea noi pe timp de sea - ră prin dru - mul greu şi tro - ie-
œ œ œ œœœ œ œœ œ
œ œ #œ
13

& œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?# œœ ˙ #œ œ
˙ œ #œ ˙ ˙
œ œ
œ

# j j j j j j j
œ. œ œ œ ‰ œœ
16

& ˙ œ ‰ ‰ œ œ. œ œ œ œœ œœ œœ œ .
#˙ œ J
nit, În suf - le - te spe - ran - ţa creş - te, Creş -
ghem Şi dra - gos - tea te în - so - ţeş - te În

# # œ œœ œœ œ # œœ œ œœ œœ œœ
nit Vă co - lin - dăm şi spu - nem ia - ră Creş -
œœ œ œœ œœ
œ œ œ œ œ œœœ
16

& œœ œ œ œ
œ œ œ
?# œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ ˙ ˙
CRĂCIUNUL A SOSIT 3

# œ. j œj œj œj œœ ˙ j
œœ ‰ œ œ œœ .. j œj œj j j
19

& œ. œ œ J ˙ œœ œ œ œœ œœ
J œ œ
tini Me - si - a s-a năs-cut, Creş - tini Me - si - a s-a năs-
sta - u - lul din Bet - le - em, în sta - u - lul din Bet - le -

œœ œœ œœ œœ œ œ
tini Me - si - a s-a năs-cut, Creş - tini Me - si - a s-a năs-
# œ œ œ
œ œ
œ œ œœœ œ œ œœ œ
œœ œœ œœ œ œ œ œ
19

& œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ
?# œ œ œ œ œ œ #œ nœ
œ œ
œ œ œœœœ œ œ œ œœ œ œ
œ œ #œ nœ œ œ œ œ œ

# j ˙.
œ˙ . œ œ œ œ
22

& ˙ œ ‰ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ
J
cut. A
em.

gg œœœ
cut.

# œ œ œœ œ gg œ œ œ œ œ
Œ w œ
22

& œ œ

?# ˙ ggg œœœ Œ
˙ & œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ

# ˙. j .. ˙ .
25 1, 2. 3.

& œ œ œ œ œ œœ ˙ . ‰ Œ
œ
J
3.În .

5.Se
œœ
25
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ gg œœœ ‰ j ..
œ œ œ
œ œ
œ
Œ
& ggg œ
œ
# œ œ .. œ ‰ ‰ œ
& œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ Œ
œ œ
Œ
œ œ
DANIEL
œ œ
Trans: Mihai Marinescu
œ ˙
Text: Cleopatra Tolici
? 43 Ó œ œ
Solo bariton
œ. œ œ œ ˙ œ œ œ. J J J œ Jœ
J J J J J J J J
Spu - neţi dra - gii mei co - pii azi la Şcoa - la de Sa - bat des - pre

?œ œ œ œ œ œ ˙ œ
J J J J œ œ. œ œ œ ˙ œ œ
6

œ œ
J J œ ˙ œ
J J J J J J J
ce frum'-seţi aţi în - vă - ţat din Cu- vân - tul Său? Des-pre-un prinţ din Is - ra - el al său

œ œ
? œ . Jœ œ œ ˙ œ œJ œ J Jœ œ œ ˙ œ œ œ
12

J J J J J J œ ˙
J
nu - me-i Da - ni - el în - ţe - lept şi foar - te cre - din - cios te - mă - tor de El

j j
j j œ œj ˙ j j
17

& j j œ. j œ j j œ œ. œ œ œ
œ œ œ œ ˙ œ
œ œ œ ˙
El ca rob a fost lu - at dus la cur - te de-m - pă - rat, su - fle -
? œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ. J J J œ œ
J J J J J J J J J
22
œ œ œ œ j j j
& œ J J œ ˙ œ œ
J œ œ ˙
œ œ œ œ
tul cu - rat şi la păs - trat chiar în în - cer - cări.
? œ J œ ˙ œ œ
J J J J J œ œ ˙

& œj œj œ . œj œj œj ˙ j œj œ . œj œj œj ˙ j j œ œ œ
26

œ œ œ œ J J
Di - mi - nea - ţa se ru - ga că - tre ră - să - rit pri - vea şi Lui Dum - ne - zeu se
Moar -tea nu la-n - spăi - mân - tat chiar şi via - ţa şi-ar fi dat pen - tru ca în ce - rul
j j j j j
œ œj œ œ ˙ j œj œ . j œj œj ˙ œj œj œ . œ œ œ
32

& œJ œ ˙ œ œ
în - chi - na fă - ră-n - ce - ta - re. Eu din Bi - blie - am a - flat, c-a - cest tâ - năr mi - nu -
aş - tep - tat să a - jun-gă-o-dat' Să tră - im ca Da - ni - el, să ne în - chi - năm ca
38

j œj œ œ j j j
& ˙ œ œ J œ œ œ ˙ œ œ
J J œ œ ˙.
nat în - tr-un loc cu lei fu a - run - cat la moar - te fu dat.
el nu - mai Ce - lui Viu în veci de veci spre-a fi mân - tu - iţi.

œ œ j
& ∑ ∑ Ó œj œj œ œ œ ˙ œ
43 Coda

œ J J J J J œ œ œ ˙.
œ œ œ œ
Nu - mai Ce - lui viu în veci de veci, spre-a fi mân - tu - iţi.
?∑ ∑ Óœ œ œ J J J œ ˙ œ œ œ ˙.
J J J J J œ
Vouă, dragi copii
DE-NCEPE DRUM CERESC

Text: Benone Burtescu


j j j j j
Trans: Vili Dulă

& b 43 œ
œ. œ #œ œ ˙ œ œ. N œ # œj œ ˙
De-n - ce - pe drum ce - resc şi nu-l ştiu cât de greu
E cea - sul când a - ud că sunt che - mat mai mult
De par - că în - geri buni cu ei în cer m-ar lua

j j j j j
5

& b Nœ œ #œ œ œ ˙ œ œ. œ œ œ ˙
Cu ci - ne să por - nesc De - cât cu Dum - ne - zeu
Cui oa - re să răs - pund? Pe ci - ne să as - cult?
Mă um - ple de mi - nuni Ne - măr - gi - ni - rea Sa

j j
œ # œj œ j j j ˙.
9

&b œ
œ. ˙ œ œ. œ #œ œ
Prin ori - ce în - tâm - plări, spre limi de pes - te zări
La cin' s-a - lerg me - reu de - cât la Dum - ne - zeu,
Şi fac din gla - sul meu, slă - vind pe Dum - ne - zeu,

j
& b œ.
14

nœ bœ œ ˙ œ ˙. ˙.
J J
El ve - ghea - ză pa - sul meu.
Ştiu cât m-a iu - bit de mult.
Strop ce - resc de O - sa - na!

Vouă, dragi copii


DIN IZVORUL IUBIRII CURAT

## 3 Œ
Text: Larisa Enache - Oana Muzica: Mihai Marinescu

& 4 œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙.
Din iz - vo - rul iu - bi - rii cu - rat
Cu iu - bi - re I - sus m-a a - tins
Tot şop - teş - te cu gla - su-i du - ios

5
##
& Œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙.
Pen - tru cel ce-i în - se - tat
Stân - ca i - ni - mii du - ios
Că mi - nu - nea s-a - mpli - nit

9
## Œ ˙ œ ˙.
& œ œ ˙ œ
În pus - ti - ul ar - ză - tor
Şi-un iz - vor cu - rat, di - vin
În pus - ti - ul i - ni - mii

#
& # Œ
13

œ ˙ œ ˙ ˙.
œ œ
a - pă pen - tru că - lă - tor
se re - var - să ne-n - ce - tat
a - pa vi - e-a iz - vo - rât

17
## œ ˙
& Œ œ œ œ ˙ œ
˙
Ne o - fe - ră tu - tu - ror I -
Şi spre lu - me a por - nit la
Că - tre lu - me vom por - ni şi

## ˙.
21 1, 2.

& œ ˙ ˙ œ
œ œ œ
sus, un iz - vor de har bo - gat.
drum în - tr-un râu de dra - gos - te.
noi

## 3.
˙
˙˙ ..
25

& Œ œ ˙. ˙. ˙˙ œ ˙˙ Œ
œ
me - sa - geri ai dra - - - gos - tei.

Vouă, dragi copii


DOMN BUN
Text: Lavinia Stoica Trans: Mihai Marinescu, Vili Dulă
bb 4 j j j j
&bbb 4 ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙
Domn bun, Domn sfânt, vom fi şi noi mar - to - rii Tăi,

U
bbbb j j j ..
5 Fine

& b ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ. œ w
Domn bun, Domn sfânt, vom fa - ce le - gă - mânt

b j œj j
& b bbb ˙ œ œj œ ˙
9

˙ ˙ ˙ œ œ ˙
Paşi mici, paşi mari, ne a - du - năm să Te ur - măm

bb j j
&bbb Ó œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Paşi mici, paşi mari ne u - nim să Te ur - măm,

bb j j
13

b
& bb ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ j
œ. œ w
Paşi mici, paşi mari de Dom - nul fă - u - rari
b
& b bbb ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ w
Paşi paşi mici, paşi mari fi - vom fă - u - rari

b j œj j œj
& b bbb ˙
17

˙ ˙ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙
Prin cân - tări noi Te ves-tim Te prea - mă - rim,

b
& b bbb Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j j
œ œ ˙
Prin cân - tări noi Te ves - tim şi prin cân - tec Te prea - mă - rim,

bbbb j
21
D.C. al Fine
& b ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ. œ w
prin cân - tări sunt bi - ru - i - tor.

b
& b bbb Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w
prin cân - tări şi cân - te - ce sunt bi - ru - i - tor.
Vouă, dragi copii
DOMNUL IUBEŞTE COPII

Adrian Gâţan
j j j j
melodie germană
j j j j j
& b 68 j j j j j j j œj œ œ . œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ .
œ œ œ œ œ œ œ J J J J J J J J J J J
J J J J J J J
Dom - nul iu - beş - te co - pi - ii cu - minţi ca re as - cul - tă bu - nici şi pă - rinţi
Mici mu - gu - raşi prinşi pe ra - muri fier - binţi Poa - te să fi - e şi soa - re cu dinţi
Îmi a - min- tesc cum e - ram un vlăs - tar Ia - tă - mă - a - cum eu sunt gră - di - nar

j j j j j j j j j j j
5

& b œj œj œj œj œj œj œj œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œJ Jœ œ œ .
J J J J J J J J
J J J J J J J J
Po - run - ca-a cin - cea ne-n - va - ţă me - reu Dom- nu-I iu - bi - rea iar eu fi - ul Său.
Eu nu mă tem căci am soa - re - le meu Sunt fe - ri - cit că I - sus es - te-al meu.
Dru - muri, po - pa - suri şi fap - te me - reu A - ceas - ta-i via - ţa, e cân - te - cul meu.

j j j
Refren
j j j j j j j j j j j
& œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œœ .. œœj
œ œ œ œ j œœœ œœœ œœœ œœœ
9

b œ œ œ œ œ œœ œœ .. œœ œœ œœœ œœ ..
œ œ œ œ. œ œœœ œ œ. œ œ œ.
J J J J J
Sunt fe - ri - cit că-I - sus m-a iu - bit, sunt fe - ri - cit El m-a iu - bit, Ce mi - nu - nat,

j j j j j j j j . j
Œ ‰ ..
13

b j Œ
Coda
œ œ
& œœ œœ œœ œ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ . j j j œ
œ œ
œ œ .
œ œ œ œ. œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ.
J J J J J J
I - sus m-a sal - vat, Sunt fe - ri - cit nes - pus. Sunt fe - ri - cit nes - pus!

Vouă, Dragi copii


DOMNUL VINE
Text: Lavinia Stoica
### 2
Trans: Mihai Marinescu

j j j j j j
& 4 j j œ œ j j œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ
Dom - nul vi - ne, ia - tă-L vi - ne pe alb nor,
Dom - nul vi - ne, ci - ne-i ga - ta a-L ur - ma,

5
### j j j
& j œ œ œ œ œ ˙
œ ˙
Îm - bră - cat în sla - vă ma - re
În a Sa Îm - pă - ră - ţi - e

9
### j j j j j
& j j j œ j j j œ œ œ œ œ . œ
œ œ œ œ œ œ
Mân - tu - i - re, fe - ri - ci - re El va da cu
Cel ce as - tăzi cu pu - te - re va ros - ti mă-

13
###
& œ œ œ œ ˙ ˙
drag la fi - - e - - - ca - re
rea - - - ţa Lui so - - - li - - e

17
### j j j j j j
& j j œ œ j j œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ
Dom - nul vi - ne vi - ne-n - da - tă. să ne ia
Dom - nul vi - ne sun - tem ga - ta. să-L ur - măm

21
### œ ˙ ˙ œ
& ˙ œ ˙ ˙ œ #œ
În cer de ste - le Ce mi - nu - nat,
pe porţi de sla - vă Cât mai e har,

28
### œ œ œ œ œ
& J J œ ˙ ˙
Vi - ne Prin - ţul vie - ţii me - le.
Să che - măm o lu - me-n - trea - gă.

Vouă, dragi copii


DOR DE CER

## 4
Text: Lavinia Stoica Trans: Mihai Marinescu

& 4 œ. j œ w œ œ œ œ ˙
œ œ ˙
1.Bi - ne cu - vân - tări, râ - uri de iu - bi - re,
Mii de flori în dar semn de mul - ţu - mi - re,
2.Pes - te noi do - rim pa - cea să ră - mâ - nă,
Porţi de veş - ni - cii, ca - le vă des - chi - de,

5
## j œ œ ˙ j .. Œ
& œ. œ ˙ œ œ œ. œ w ˙.
Să co - boa - re as - tăzi pe a - cest po - pas,
Cânt de re - gă - si - re poar - tă-al nos - tru glas.
Cânt de bi - ru - in - ţă să vă poar - te-n zbor.
Spre ce - ta - tea sla - vei în mă - re - ţul cor.

# #Refren
& ˙˙ .. ˙˙ ..
10

œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œœ œœ œœ
˙
Dor de cer pe toţi ne chea - mă să ne u - nim în
Dor de cer pe toţi ne chea - mă să ne u - nim cu

# ww ˙˙ .. Œ ˙˙ .. œœ
& # # œœ œœ œœ
15

œœ # œœ œœ œœ œ
œ
i - ni - mă şi-n gând Tot cu - prin - sul să cu -
drag spre a cân - ta Ta - tă Dom - nul vi - ne

20
## 1. 2.

& ˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙ œœ œœ œœ Ó w
#˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙ œœ ˙˙ ˙ ˙ w
noas - că azi I - sus Da. Vi - ne în cu - rând
pe alb nor Daţi sla - vă veş - nic O - sa - - - na!

Vouă, dragi copii


E O MINUNE
Text: Lavinia Stoica Trans: Mihai Marinescu
2
& 4 Œ ≈ r œr œr œj œr œr ≈ r r œr œj œr œr Œ ∑
Cor copii

œ
Când a - nii trec în zbor
œ œ
lă - sând par - fu - mul lor

& 42
Solistă
∑ ∑ Œ j r j r r
œ. œ œ œ œ œ
E-o mi - nu - ne doar

j r r j r r
& Œ ≈ r œr œr œ œ œ ‰ œr œr œ œ œ Œ
5

∑ ∑
œ
Dar ia - tă sun-tem mari mi - nu - naţi vlăs-tari

& ∑ ∑ Œ j r œj. œr œ œ . œr œ
r
œ. œ
E-o mi - nu - ne chiar es - te

j j j r r j r r j j j j j r r j r r jœ
10

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ J
cli - pa să-ţi iei zbo - rul să te urci pe î - năl - ţimi Eu aş pu - tea să-ţi fiu a-

15
j r j j œ œ œ œ. œ œ j r œ œ r
Cor copii

& œ #œ œ
3

œ œ œ œœ. ˙ œ œ J J J J R J œ œ RR œ
proa - pe doar stea pe cer se - nin E-o mi - nu-ne să fiu ma - re a-lă-turi

j r r j r r r j r j r r r œj. r j œj
21

‰ r
& œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œœ . œ œ œ œ œ œ œ œ
cu I - sus să merg nu - mai El mă poa - te bu - cu - ra E-o mi - nu - ne-n via-ţa

r r œ œ œ œ. œ œ j ‰ œ œ œ r r r j r
& œ . œ œ J R R J R J œ R R J œ œ œ œj. œ . œ œ œ . œ œj. œr
26

mea, Es - te cli-pa fe - ri - ci-tă Lân-gă mi-ne e I - sus cât de bi - ne e cu

& œj œj ‰ j ≈ r r r j r
32

Πr r r
œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Dom-nul me - reu Când a - nii trec şi vin cu zâm - bet
Vouă, dragi copii
2 E O MINUNE
37

& Œ ‰ r r r r j
œ œ œ œ œ
Œ ∑
E-o mi - nu - ne doar
œ œ
r r r j r œj œr œ r
j
& œ œ œ œ ∑ Œ
œ œ œ œ œr œr œ
sau sus- pin Dar ia - tă în cu - rând o ves - te

‰ œr œr œj. œr œ
41

&Œ œ. ‰ ∑ ∑
E-o mi - nu - nechiar

r r j ‰ j
j
&œ œ œ œ ∑ Œ ‰ œr œr œj. œr œj œ œj œ œ . œr
bu - nă-a-duc Es- te cli - pa re - ve - ni - rii în

j r j r j r œj œr œ œ œj. œj r r j r œr œj r r j œj
46

. .
& œ œ œ œ #œ œ . œ œ #œ œ œ œ œ œ
sla - vă pe alb nor I - sus ne va în - tâm-pi - na fe - ri - ciţi Îl vom ve -

51
r œ œ œ œ j rœ r j r r j r r
Cor copii + solistă
r r
& Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ .
R J J J J J R R œ œ œ œ œ œ œ œ œ
E-o mi - nu-ne El re - vi - ne În cer a - lă - turi noi vom fi Chi-pul

r
& ˙ ˙ Œ ≈ œ œ œ œj œr œr œj œr œr ∑
R R
dea

j r j r r r œj. r j œj . r œr œ œ œ œ . œ
56

r
& œ œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J R R J R
Său fru -mos va stră-lu - ci E-o mi - nu - ne a-L pri - vi Es - te cea-sul în - tâl-

œ œ r j r r r j r r j j j j‰
61

œ
&J œ œ œ .
R R J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ˙
ni- rii Lân-gă noi va fi I - sus E-o mi - nu - ne El re - vi - ne cu - rând!

j
‰ œr œr œj œr œr œj œj œ œJ ‰ œJ ˙ ˙
67


E-o mi - nu - ne El re - vi - ne cu - rând!
EL SHADDAI
Text: Lavinia Stoica Trans: Mihai Marinescu

& 42 œ œj œj c œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ œj œj œ Œ œ œ
Cor copii

œ œ
Dum- ne - zeu a - do - rat nu - me sfânt şi mi - nu - nat Pes - te

j œj œ Œ œ
6

&œ œ j j Œ j j Œ
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ
ani doar Tu ră - mâi Prin pu - te - rea de a fi Dum - ne - zeu mi - nu -
11

&œ Œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œj œj œ Œ œ j j
œ œ
nat Tu al sla - vei Îm - pă - rat Te ru - găm şi te do - rim mai ră - mâi

j
& ˙ . Œ Ó œ œj œ œ œ
16

œ œ œ‰ j œ j j
Solo

œ œ œ œ œ œ
œ
În tre - cut spre Ca - na - an Ai fost me - reu cu A - bra - am

j j Œ
21

& œŒ œ ‰ j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Prin pu - te - re ca în vis Un drum prin ma - re le-ai des - chis Braţul
26

& œ œ œ œ œ‰ j œ œ œ œ œ œ œŒ Œ ‰ j œ œ œ. œ
j
œ œ
Tău i-a o - cro - tit Cu ei mi - nuni ai să - vâr - şit În dar le-ai dat pă -
31

& œ . œj Œ Ó Œ Œ
Cor copii

œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
mân - tul mi - nu - nat Dum-ne - zeu a - do - rat nu - me sfânt şi mi - nu -

j œj œ Œ œ
37

& Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
nat pes - te ani doar Tu ră - mâi prin pu - te - rea de a fi Dum-ne-
42

& œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ œ œ
zeu mi - nu - nat Tu al sla - vei Îm - pă - rat Te ru - găm şi te do -

j
47

& œ Œ j j .Œ ∑ Ó œ œ œ œ œj œ Œ œ
Solo

œ œ œ ˙ œ œ œ
rim mai ră - mâi. Pla - nul Tău ne-ai re - ve - lat când I-
Vouă, dragi copii
2 EL SHADDAI
53

& œ œ œ œ œŒ œ œ œ œ œ œ
j œj œ Œ œ œ j
œ. œ œ œ
sus s-a în - tru - pat În - să ni - meni n-a vă - zut dru-mul Gol - go - tei du -

j
58

& œ Œ œ œ œ. œ œ œ œŒ œ œ œ œ œ. j Œ
œ œ œ œ
rut A - de-văr de mult pre - zis Fi - ul Tău a fost res - pins Ca Me -

63 U
j œj œ Ó j j œ œj Œ
Cor copii

& œ œ œ œ . œ œ ˙ œ œ œ œ œ
œ œ
si - a a ve - nit În - să ei L-au răs - tig - nit Dum - ne - zeu mi - nu -

j
68

& œŒ œ œ œ . œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ œ œ œ
Œ
œ œ
nat Tu eşti Cel ce m-a sal - vat Pes - te ani şi-n veş - ni - cii tot a-

œœ œœ .. œœj
73

&
œ œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œœ œœ œœ
ce - laşi Tu vei fi Dum-ne - zeu mi - nu - nat Nu - me sfânt şi a - do -

j œj w œ Œ j œj
78

& œœ Œ œ œ œ œ œ
j j Œ
œ œ œ œ œ œ œ
rat Te ru - găm şi te do - rim ne-n - ce - tat Dum - ne - zeu

83

&œ Œ œ œ œŒ œ œ œ œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ œ œ
a - do - rat Nu - me sfânt şi mi - nu - nat Pes - te ani doar Tu ră -

88

& œ Œ œ œ œ. œ
j
œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œœ œœ
mâi Prin pu - te - rea de a fi Dum - ne - zeu mi - nu - nat Tu al

j œj œ Œ œ œj œj ˙ . Œ
93

& œœ œœ œœ œœ œœ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
sla - vei Îm - pă - rat Te ru - găm şi Te do - rim ne-n - ce - tat

j j
98

& ∑ ∑ Óœ œ
œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó
˙ œœ ˙
Hm Hm
FĂRĂ HOTAR
aranj.: Rene Stoica
j j j j j j œj œj œj j j j j j
Text: Gabriel Făurescu

b 6
& 8 œœ œœœ œœœ œœœ œœ
œ œœ œœ œœ œœ œœ œj ˙ .
œœ œœ œœ œœ œœ .. œ œ œ œ œ œœ ˙˙ ..
œ œ œ.
Fă - ră ho - tar că - tre zări a por - nit Gân - dul me - reu că - lă - tor
Sori prin - tre sori stră - lu - cind îşi a - prind Ra - ze - le lor în cu - lor,
Vrem prin - tre aş - trii cu-I - sus să tră - im Veş - nic în ce - rul cel nou,

j j j j j j j j j j j j j j j
œœ œœ œœ œœ# n œœ n b œœ ˙ .
5

& œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ ...
b œ œ œ œ œ # œ n œ ˙˙ ..
œ
Ce - rul stră - ba - te şi nu s-a o - prit Oa - re de ci - ne-i e dor?
Par di - a - man - te ce veş - nic scli - pind Toar - nă în i - nimi fi - ori.
Vrem pe pă-mânt pen - tru El să mu - rim Fă - ră pă - re - re de rău.

j j j j j j j j j j j j j œj
œœ œœ œœ œœ œj œœ œœ œœ œ . œœ œ ˙˙ ..
9

& b œœ œœ œœ œœ œœ œ bœ ˙.
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ .. œ œ œ œ
Ca - tă să a - fle în vast ne - cu - prins Poar - ta des - chi - să e - tern
Ce mi - nu - nat, ce mă - reţ, ce su - blim To - tul ne-n - deam - nă pi - os
Doam - ne pri - meş - te la Ti - ne a - cum Sin - gu - rul nos - tru pri - nos

j j j j j j j j j j j j j j j j
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œ œj œj ˙
13

& b œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œœ œœ œœ ˙˙ ...


Sea - ră de sea - ră spre 'nal - tul a - bis Mii de ste - le în ca - le s-aş - tern
Ce - rul pe ca - re a - tât îl do - rim Să îl ce - rem cu drag lui Hris - tos.
Cân - tul por - nit pe al ce - ru - lui drum Că - tre Ti - ne stă - pân bun mi - los.

j
Refren
j j j j j j j j œj œj j
œœ œœ
17

b
& œœ œ œ œœ œœœ œœ œœ œœ œ œ ˙ . œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ
œ œ
Zboa - ră de - par - te, gân - dul î - n-a - ri - pat, Poar - tă spre za - re

j j j j j j j j j œœ
œœ ..
21

& b œœ œœ
œ
œœ
œ œœœ œœ ˙œ . œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ. œ
œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
do - rul meu cel cu - rat Şi zbo - rul său că - tre cer mă-n -

j j j j œj œj j j j
œ . œ j œœ œ œœj ˙ .
25

& b œœ .. œœ œœœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œ
œ œœ œœ œœ œœ
œ œ œœ œ ˙˙ ..
œ œ ˙ œ œ
deam-nă în - că să sper Că tot a - şa când - va şi eu voi zbu - ra.
Vouă, dragi copii
GLORIE, ALELUIA - POTPURIU

Text: Benone Burtescu, Lavinia Stoica Trans: Mihai Marinescu

# 4 Soloj copil r j r j j j j j j
& 4 œ . œ œ . œ œ . œr j œr œ œ œJ œJ Jœ œ œ ‰ œ œj
œ.
Prin - tre nori de o - sa - na - le pes - te râ - uri de lu - mini, mii de

4
# j r j j œj j œj j j r j r
& œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ. r œj ‰ j
œ. œ
œ
i - nimi tri - um - fa - le chea - m-a - cas' pe cei stră-ini, porţi de

6
# j r j j j j œ . œ œ œj œ
& œ. œ œ j j œ œ œ J R J œ œ œ œ œ
œ œ
a - ur, porţi de sla - vă se des - chid spre veş - ni - cii, ce mi - nu - na - tă

# j j j
œœ œœj œœ
9 Toţi

& œ œ j œj œ Œ ˙˙
˙ n ˙˙˙˙ ˙˙ ˙˙ œœ œœ
œ ˙ œ œ œ œ
zi, ce ma - re zi. Doam - ne, Doam - ne sunt fe - ri - cit vei

# œ œ U
j j j j œ
13

& œœ œœ ˙˙˙ ˙˙ n ˙˙ ˙˙˙ œœ œœ œœ œœœ œœ œœœ œœ


˙ ˙˙ ˙˙ œœ œœ œ œ œ œ
re - ve - ni, zi - ua, sea - ra, fe - ri - ci - rea nu mi-o pot o - pri.

# Solo
18

j
copil
r j r j r j j œ œ œ j j ‰ j j
r
& œ. œ œ. œ œ. œ j œ œ œ J J J œ œ œ œ
œ.
Pen - tru cei ce-n val de pa - timi a - de - vă - rul l-au păs - trat, pen - tru

# j r j j j j j j
21

j r j r j ‰ j r
& œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ
cei ce prin - tre la - crimi pe I - sus l-au aş - tep - tat, porţi de

# j r j
23

j j j œ . œ œ œj œ
& œ. œ œ j j œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ J R J
a - ur, porţi de sla - vă se des - chid spre veş - ni - cii, ce mi - nu - na - tă

Vouă, dragi copii


2 GLORIE, ALELUIA - POTPURIU

# j j
26 Toţi
j j j j j r j j
& œ œ j œj œ Œ ˙˙ n ˙˙
˙ ˙
œœ
œ œœœ œœœ œœœ œœ œœ .. œœ ˙˙˙ ... œœ œœ
œ
œ œ œ. œ œ
zi, ce ma - re zi Sla - vă-n cer şi pe pă - mânt în - geri mii cân - tă-n

# ˙.
30

j œœj ˙˙ n ˙˙ œj œj œj œj œ j r œ œ j j nbb b
& ˙˙ .. œœ œ ˙ ˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œ œ œ .
œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ . b
œ. œ ˙.
cor prea - mă - ri - re Prin - ţu - lui di - vin, ia - tă El se-a - ra - tă pe nor.

bb j r j r j j j j œj œ œ œ œ œ œj ‰ œj œj
35 Rar Solo copil

b
& b œ. œ œ. œ œ œ œ œ J J J J J
Din - spre lu - mi-le mă - ri - rii, o - sa - na - le vin şi vin, cân - tă

b b b j j j j œj jaccel.œj j j j j j j ‰ j j
38

& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ste - le - le iu - bi - rii pen - tru-a fi fru - mos de - plin, bu - cu -

b b b j j j j j j œj œ œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ ˙ . Œ
40

& b œ œ œ œ œ œ J J J J
J
ri - a mân- tu - i - rii se re - var - să-n in - fi - nit I - sus fi - e mă - rit

bbb œ j j j j j j
j j œœ ˙˙˙ œœ œœj œœ œj ˙˙
44 Toţi

& b œœ ... œ œœ œœ œœ ˙˙ œœ .. œœœ ˙˙


œœ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ ˙ ˙
Glo - rie, glo - rie, A - le - lu - ia, glo - rie, glo - rie A - le - lu - ia

j j
bb j j œj œ ˙˙
48 rit.
b
& b œœœ ... œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙˙ ˙˙ ..
œ œœœ œœ œœ œ n ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙.
Glo - rie, glo-rie, A - le - lu - ia, I - sus fi - e mă - rit!
IERUSALIM, PRINŢ PESTE ZĂRI

Text: Lavinia Stoica Trans: Mihai Marinescu, Vili Dulă


#
& 44 ˙ œ œ w ˙ œ œ w
Ie - ru - sa - lim prinţ pes - te zări
Ce mult aş vrea cer de mă - riri
Vin a - nii, trec, e to - tul vis
Ie - ru - sa - lim prinţ pes - te zări

5
# j
& ˙ œ œ œ. œ ˙ ˙ œ œ w
Che - ma - rea ta a - ud în de - păr - tări,
Să vii cât mai cu - rând în stră - lu - ciri
Ca un co - pil aş - tept ce mi-ai pro - mis
Che - ma - rea ta a - ud în de - păr - tări,

9
# ˙ œ ˙ œ œ
& œ w w
În zori de zi şi în a - pus,
Pe tro - nul tău să pot pri - vi,
De dra - gul tău mi-e cân - tul dor,
În zori de zi şi în a - pus,

# ˙ œ œ j œ j j
œ.
13

& œ ‰ œ ˙. œ œ w
J
Spre ti - ne zboa - ră-n cânt al meu răs - puns
Pe Cel ce pen - tru mi - ne se jert - fi.
Voi aş - tep - ta de-a - cum să vii pe nor.
Spre ti - ne zboa - ră-n cânt al meu răs - puns.

Vouă, dragi copii


ÎL VOI URMA

U
Text: Lavinia Stoica Trans: Rene Stoica

& 42 œj œj j œj œr œ œ œr œj j j j œ j j œ
œ R R œ œ œ œ œ
Dom - nul bun cu mâ - na-I iu - bi - toa - re va pur - ta pa - sul meu

j r r j %
j œj œ œ œ œj j j œ
5

& j œ œ œ R œ . œj ˙
œ œ R œ œ
Chiar când trec prin vremi de strâm - to - ra - re nu mă tem cât de greu

j r r r r j
& œj œj œ œj j œr œj j j j œj j
10 Solo copil

œ œ œ œ œ j
œ. œ œ œ œ œ
Voi ur - ma a Lui că - ra - re prin pus - tiu prin văi cu reci iz - voa - re
Vi - no Prin - ţul slăvi de ste - le lu - mi - nea - ză ca - lea vie - ţii me - le

j j j r œj j r r
& œj œ œ œj j œj œj j
14

œ. œ œ œ œ œ œ œr œr œ
şi de mâ - nă în - geri buni mă vor du - ce-n ţa - ra de mi - nuni.
doar pe El îl vom ur - ma doar pe El în cor vom lă - u - da.

18
j œ j Soloj r
Cor copii
j j œ
Cor
j œ j œSoloœ r
& œ œJ R œ . œ . œ œj œj œ œ œ œ
J J œ R R R
œ œ œ
Îm - pre - u - nă Noi pe Dom - nul vom ur - ma Tot - dea - u - na Îl vom as - cul - ta

j j j œj œj j j j œj j œr œr r r
& œj œ œ œj
23 Solo + Cor Fine

œ œ œ œ œ œ œ œ
Pâ - nă când în zi - de sla - vă Vom a - jun - ge sus în sla - va Sa.

r r r
& œj. œr j
27 Cor
r
D.S. al Fine
j œ œ œ r œ ˙
œ. œ œ œ œ. œ œ
Pe I - sus să-n - tâm - pi - năm, O - sa - na - le să-I cân - tăm.

Vouă, dragi copii


ÎMI AMINTESC

b b 3 j j œj œ . œj
Text: Lavinia Stoica Trans: Rene Stoica

b
& 4 œ œ
j
j œ œ. j j j œ . œj œj j
œ œ œ œ œ
Îmi a - min - tesc tră - ia de mult, un om u - mil, dar bun şi
Îmi a - min - tesc de mult e - ra un blând păs - tor la u - şa

b j j j j j j j j œ j j bbbb
5

& b b œ. œ œ œ œ. œ j œ œ. œ œ œ J œ œ. œ ˙
œ
sfânt şi-ori - cât prin vre - me L-aş ui - ta, El e a - ici la u - şa mea.
mea şi da - că ieri L-am re - fu - zat El în - că ba - te ne-n - ce - tat.

bb j
j j c œj œj œj œj œj Jœ œ œ œj œj œj œj œ j j
10

&bb œ œ J œ œ
Ca şi ieri I - sus aş - teap - tă poa - te i - ni - ma-mi vei da, hai des -
Plin de dra - gos - te aş - teap - tă poa - te che - ia vei ro - ti şi când

b b j j j j j j j j ˙. j œ œ œ œ œ j j j j
13

b
& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ J J J J J œ œ œ œ
chi - de-I bu - cu - ros El va in - tra mân - tu - i - re, pa - ce mul - tă vei pri -
u - şa s-a des-chis Îl vei ză - ri în pri - vi - rea cea se - ni - nă vei a -

b b b œ œj j j j j j j
j j œj œ œ œ œ œj œj œj
16

& b œ œ œ ˙.
J œ œ
mi din mâ - na Sa fe - ri - ci - rea va dom - ni în ca - sa ta.
fla iu - bi - rea Sa, fe - ri - cit la ti - ne-a - tunci El va in - tra.

b j j j j j j j j j j
& b b b .. j œj ˙ œ Jœ œJ ˙
19

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Refren

œ œ
Ce mi - nu - ne ce mi - nu - ne cu I - sus ori - un - de-aş fi e bi - ne

b b b œj œjœj j j j œ œ œ œ œ Uœ œ œ œj œj œj œj œj j j j ˙ ..
23

& b œ œ œ œ ˙ J J J J œ œ œ .

par -că e un vis, ce mi - nu - ne, ce iu - bi - re În cu - rând vom fi cu El în Pa - ra - dis!


Vouă, dragi copii
INTRARE ÎN IERUSALIM

j
Text: Adrian Gâţan Trans: Mihai Marinescu, Vili Dulă

b b b 4 j œj œ œ œ œœ œœj j œœ œœ j
œ œj œj
& 4 œœ œ œ œ œ œœ œœ J J J J
J
Să aş - ter - nem flori şi ra - muri de fi - nic ve - niţi 'na -
Tot a - şa să-n - tâm - pi - năm şi noi pe Dom - nul nos - tru

b b j œj œj œj œj œj j j j œj œ œ œ œj œj j
4

b
& œ œ œ œ œ œ œœ # œœ ˙˙ .. œœ œ œ œ œ œ œ œœ
J J
in - tea Lui I - sus ve - niţi cu toţi, La - u - dă pe Dom-nul Ie -
în cu - rând pe no - rii ce - ru - lui, Fap - te de iu - bi - re dar de

b œ œ j j j j œj œj œj œ j j j j j j
7

b
& b œœ œ Jœ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j
J J J ˙ . œ œ J J J J œJ Jœ œ
J J
ru - sa - li - me că El es - te Îm- pă - ra - tul Tău. El îţi dă pa - ce fe - ri - ci - re
mul-ţu-mi - re pen - tru mi-nu - na - ta jert-fa Sa. El în mă - ri - re ne va lua

11
b b j œj œj j j j j j j j j œj j
œ œj j n œj
& b œ J J œ œ œ œ œ œ œ œ J J J œ
J J J J J J J J J J J
un cu - vânt plin de iu - bi - re lă - u - dăm pe Dom - nul nos - tru
şi cu în - geri vom cân - ta, mi - nu - nat e Dom - nul nos - tru

13
b j œj j j j j œ œ j j j
&bb œ œ J œ œ
J J J œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ
J
bun, Îm - pă - ra - tul, să aş - ter - nem flori şi ra - muri
sfânt, O - sa - na - le, să aş - ter - nem flori şi ra - muri

b j j j j
œœ œœ œ œj j j œ
15

& b b œœ œ œ œ œ ˙.
J J J J œJ œ œ œ œ œœ œ ˙.
de fi - nic ve - niţi 'na - in - tea Lui I - sus ve - niţi!
de fi - nic ve - niţi 'na - in - tea Lui I - sus ve - niţi!

Vouă, dragi copii


ISAIA 53
j œj œ j j j j œj
Trad: Benone Burtescu
bbb 4 œ œ œj œj
Muzica: Paul Johnson

& b 4 œ œ œ œ œ
J œ
Ci - ne-a cre - zut în ce - ea ce se ves - ti - se
Noi ră - tă - ceam cu to - ţii-n noaptea lu - mii grea pier -
Ci - ne-a cre - zut că vom pri - mi prin I - sus A -

b b b j j j j œj œj j j j œj œ œj j j
3

& b œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ
˙ J
Ci - ne-a cre - zut ce - le pre - zi - se Fi - ul mă - ri - rii pe pă -
duţi în bez - nă tot mai de - par - te Şi vi - na toa - tă a că -
tâ - ta re - văr - sa - re de iu - bi - re Ci - ne-a cre - zut în ce - ea

bb j j j j j j j œj œj œj œj j
6

b
& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ
œ
mânt să co - boa - re Pre - ţul du - re - rii să mă - soa - re
zut a - su - pra Sa prin moar-tea Lui ne-a iz - bă - vit de moar-te
ce de - mult s-a spus că-n jert - fa Lui a - fla - vom mân - tu - i - re

bb b b œœ œœ œœ œœ œœ œj œj œœ j j j
œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œj œj œj œj œj œ œj œj œj
9

& J J J J J œ œ J J J
Şi vă - zându-L prin-tre oa-meni prea dis - pre-ţu - it Au zis că e lo - vit de Dum-ne -
Prin - tre cei răi o groa - pă lu - mea I-a să-pat Mor - mân-tul Lui a - lă - turi a fost

bb ww
As - tăzi cre-dem toţi în ce - ea ce n-i s-a ves-tit Că Domnul pen-tru noi pe cru - ce
& b b www w www

b b b j j j œj j j j
œ œ œj œ œ
j
œ œj œj
12

& b œ œ œ œ Œ
J
zeu şi pe - dep - sit Dar El e - ra zdro - bit de-al
pus de cel bo - gat Ni - meni n-a cre - zut că poa - tă

bb
fos - t-a răs - tig - nit El pre - gă - teş - te-n ce - ruri
& b b n ˙˙˙ ... Œ ww
w

bb j j j j j j j j j j j j
14

& b b œ œ œ œ œ. œ
j œ œ œ œ œ œ œ œ w
nos - tru pă - cat Şi sin - gur po - va - ra ne-a pur - tat.
fi ne - vi - no - vat Şi-a - tunci la moar - te toţi L-au con - dam - nat.

bb
loc ori - şi cui Vom fi şi noi ro - dul jert - fei Lui.
& b b www ˙˙˙ ˙˙ www
˙
Vouă, dragi copii
ISAIA 53
Trad: Benone Burtescu Muzica: Paul Johnson
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
b
& b b b 44 ∑ ∑ ∑ ∑

œœ œ œ œ nœ œœ œ œ œ nœ œœ œ
? b b b 44 Œ œœ œœ Œ œœ Œ œœ œœ Œ œœ Œ œœ œœ Œ œœ Œ œœ œœ Œ œœ Œ œœ œœ Œ œœ
b

? b b b 44 Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
bb b b œœ œœ
6

&

œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ
? bb b Œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ
6

b ΠΠ&

? bb b Œ Œ Œ Œ
b œ œ œ œ œ œ
œ œ

bb j j j
œ œj œj j j j j
9

&bb œ œ œ Jœ œ œ œ œ œ œ
Ci - ne-a cre - zut în ce - ea ce se ves - ti - se
Noi ră - tă - ceam cu to - ţii-n noap-tea lu - mii grea pier -
bb
9 Ci - ne-a cre - zut că vom pri - mi prin I - sus A -

&bb Œ œœ œœ Œ œœ Œ œ œœ Œ œœ
œ œ œ œœ œ œ
? bb Œ Œ Œ Œ
bb œ œ œ œ

Vouă, dragi copii


2 ISAIA 53
bb j j j j j j j j j jœ j j j
11

b
& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ J œ œ œ
Ci - ne-a cre - zut ce - le pre - zi - se Fi - ul mă - ri - rii pe pă -
duţi în bez - nă tot mai de - par - te Şi vi - na toa - tă a că -
bb
11 tâ - ta re - văr - sa - re de iu - bi - re Ci - ne-a cre - zut în ce - ea

&bb Œ œœ œœ Œ œœ Œ nœ œ Œ œ
œœ œœ œœ
Œ œœ œœ Œ
œ œ
œœ
œ
œ œ œ
? bb Œ Œ Œ Œ Œ Œ
bb œ œ
œ œ œ œ

b b b j j j œj j j j j œj œj j j
14

& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ
œ
mânt să co - boa - re Pre - ţul du - re - rii să mă - soa - re
zut a - su - pra Sa prin moar-tea Lui ne-a iz - bă - vit de moar-te
b
& b bb Œ
14 ce de - mult s-a spus că-n jert - fa Lui a - fla -vom mân - tu - i - re

œœ œœ Œ œœ Œ œœ œœ Œ œœ Œ nœ œ Œ œ
œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ

? bb Œ Œ Œ Œ Œ Œ
bb œ œ œ œ œ œ

b j j j j j
& b b b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œj
17

J J J J J J J
Şi vă - zân - du-L prin - tre oa - meni prea dis - pre - ţu - it Au
Prin - tre cei răi o groa - pă lu - mea I-a să - pat Mor -
b ww
& b b b www
17 As - tăzi cre - dem toţi în ce - ea ce n-i s-a ves - tit Că
w

bbb Œ
17

& b œœ œœ Œ œœ Œ œœ œœ Œ œœ
œ œ œ œ œ œ
? bb Œ Œ Œ Œ
bb œ œ œ œ
ISAIA 53 3
bb j j j j œ j j j j j j
œ œ œj
19

b
& b œ œ œ œ J œ œ œ œ œ Œ
zis că e lo - vit de Dum - ne - zeu şi pe - dep - sit
mân - tul Lui a - lă - turi a fost pus de cel bo - gat
b
& b b b www ˙.
19 Dom - nul pen - tru noi pe cru - ce fos - t-a răs - tig - nit
Œ
n ˙˙ ..
b
& b bb Œ
19

œœ œœ Œ œœ Œ Œ
œ œ œ n œœ œœ œœ
œ œ œ
? bb b Œ Œ Œ Œ
b œ œ œ œ

b b b œj œj j œj j j j j j j œj
21

& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j
J œ
Dar El e - ra zdro - bit de-al nos - tru pă - cat Şi
Ni - meni n-a cre - zut că poa - tă fi ne - vi - no - vat Şi-a -
b
& b b b www
21 El pre - gă - teş - te-n ce - ruri loc ori - şi cui Vom
ww
w
bb
21

&bb Œ œœ
œ
œœ
œ
Œ œœ
œ
Œ œœ œœ Œ œœ
œ œ œ
? bb b Œ Œ Œ Œ
b œ œ œ œ

b j
& b b b œj œj œj œj œj œj œ œj ..
23 1, 2. 3.

w w
sin - gur po - va - ra ne-a pur - tat.
tunci la moar - te toţi L-au con - dam - nat.
bbb ˙ ww .. ww
23 fi şi noi ro - dul jert - fei Lui.
& b ˙˙ ˙˙˙ w w
bbb Œ Œ œ œ Œ œ .. Œ œ œ Œ œ
23

& b œ œœ Œ œœ
œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

? bb Œ Œ Œ Œ .. Œ Œ
bb œ œ œ œ
œ œ
4 ISAIA 53

bb
26

&bb Œ œœ œœ Œ œœ Œ œœ œœ Œ n œœœ œœ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ
? bb Œ Œ Œ
bb œ œ œ œ œ
œ œ ˙
ISUS, MODELUL NOSTRU

j j j œj
Trans:Mihai Marinescu,Vili Dulă

& b 44 œœœ œœœ j j j j j j


Text: Cornel Maftei
œœ # œœ œœ œœ œœ n œœ ˙˙ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ..
œ n œ œ œ bœ ˙. œ œ œ œ œ œ œ ˙.
Când I - sus a fost a - şa ca noi, un co - pil cu- min - te şi vi - oi
Ia - tă - ne cu - prinşi de-a-ce - laşi zel în I - sus a - vem ce - resc mo - del
Cân - tec, ru - ga şi iu - bi - rea Lui, bol- ta în - ste - la - tă-a ce - ru - lui

& b œj œj œj œj œj j œ œj œj j j j œj œ œj œj œ œ œ
5

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœœ ˙˙˙
œ œ œ œ
El în Tem- plu s-a pur- tat du - pă cum ne - în - ce - tat ma - ma Lui L-a în - dru - mat,
Tai - na da - că vreţi să ştiţi, că - tre ma - me să pri-viţi şi me - reu să le iu - biţi
La - o - lal - tă poţi gă - si cum a fost din veş-ni - cii doar în o - chii de co - pii

j j j
& b œœœ œœ œœ # œjœ j j
9

œœ œœ œœ n œœ ˙˙ .. b œœ œ œœœ œœœ œœœ # œœœ # ˙˙ ...


œ
œ œ n œ œ œ œ bœ ˙. œ œ ˙
Când I - sus e - ra a - şa ca noi şi în Tem- plu a in - trat
În I - sus a - vem mo - de - lul sfânt des - pre El me - reu ci - tim
Doam - ne-a -ju - tă - ne să fim de-a - cum o lu - mi - nă pe pă - mânt

j j j. r j r j r j r j r j j
œœ ..
13

& œœ œœœ œœœ .. œœœ


b œ
œ.
œœ œœ
œ œ
œœ ..
œ. œœœ œœœ ... n # œœœ œœœ ... œœœ œœœ œœ œœ
œ œ
Căr - tu - ra - rii Îl pri - veau foar - te mult se mi - nu - nau, cum de
Toţi co - pi - i Îl iu - bim şi ca El do - rim să fim, bu - cu -
Cât în fap - te şi-n cu - vânt pes - te toa - te câ - te sunt, că - lă -

j j j
& b ˙˙˙ ˙˙˙ œœ n œœ
16

b œœ j œœ œœ ˙˙
œ œ œ œ œ œ ˙
poa - te fi a - şa
J
de în - vă - ţat.
ri - e cum în cer şi pe pă - mânt.
u - ză ne ră - mâi pe-al vie - ţii drum.

Vouă, dragi copii


LA 12 ANI
3 j j j œj
Text: Cleopatra Tolici Trans: Rene Stoica

& 8 œ. j j œ œ œ œ j
œ œ œ œ œ œ œ. œ.
Pri - vesc în ur - ma mea, Cum cli - pe - le au tre - cut
Am doi - spre - ze - ce ani, Ni - mic nu e mai fru - mos

j j œ j œj œ œ.
9

& œ. œ œ #œ œ œ J œ œ œ J œ
J
Ca ro - ua de pe flori ca soa - re - le în a - murg,
Ca râ - ul vol - bu - rând a - lerg iu - te la Hris - tos,

j j j
& œ œ. œ œ œ
16

œ J J œ. œ œ œ œ œ. œ.
O, ţa - ră de vi - se cu mii de cu - lori
Lu - crez cu gră - bi - re se - măn cu mult spor

j # œj œj œj j œ œ œ j
25

& œ œ œ œ. œ.
œ J œ œ œ J
Cu fe - res - tre des - chi - se spre ce - rul fă - ră - nori
Şi ves - tesc A - de - vă - rul 'na - in - tea tu - tu - ror
33

j j j j
& j œ œ œ œ j œ œ j œ. œ.
œ. œ œ œ œ œ
Co - pi - lă - ri - a mea nin - soa - re de fru - mu - seţi
Când va ve - ni I - sus cu ce - te de în - geri mii

j j œ j œj œ œ.
41

& œ. œ œ #œ œ œ J œ œ œ J œ
J
Azi mă des - part de ea în - cep dru - mul al - tei vieţi
Trâm - biţi vor ră - su - na che - mând că - tre veş - ni - cii

j œ. œ.
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
48

J J Jœ J J J J J J J
Că - ra - rea su - ie spre zări se - ni - ne a - co - lo e I - sus
În za - rea se - ni - nă, flori de lu - mi - nă pen - tru co - pii

œ œ j j œj j
& œ.
57

œ J œ œ œ j œ œ j
œ œ œ. œ.
M-aş - teap - tă să so - sesc cu El eu să lo - cu - iesc.
Dom - nul va dă - ru - i a - ce - lor ce-L vor iu - bi.

Vouă, dragi copii


MINUNAT CA UN RÂU
# 4
Text: Lavinia Stoica Andra Tutunaru

& 4 j j œ j œj n ˙w œ œ
j
œw. œ œ œ
œ œ œ œ œJ œ J
J J
Mi - nu - nat ca un râu pes - te zări, să por - nim cu drag şi
Pe-a - le ru - gii se - ni - ne că - rări, să a - du - cem în - chi -
Mai fru - mos ca un soa - re în zori, a - le ce - ru - lui co -

5
# j j j j
& ˙˙ œ œ œ
wœw œ œ œ œ w˙w œ œ ˙˙ ˙˙
noi Fru - mu - seţi des - pre cer să pur - tăm prin - tre oa - meni
nări Pen - tru Dom - nul ce via - ţa Şi-a dat din iu - bi - re
mori Să lu - mi - ne prin noi stră - bă - tând lu - mea-n - trea - gă

# j œj œw. œj œ œ
9

& ˙ œ œ j œj œ œ n ˙w œ œ
˙ œ œ J J J
J
Bu - cu - roşi să ves - tim prin cân - tări să ră - su - ne pes - te
Vrem şi noi pes - te ani să-L ur - măm, gân-dul, i - ni - ma să-I
Să fim mar - tori că dra - gos - tea Sa din pă - cat ne va sal -

13
# j j j j
& ˙˙ œ œ œ œ œJ œ œ œ ˙˙w œœ œœ w
J J J ww
zări, Des - pre cât ne-a iu - bit Ta - tăl bun, Să ves - tim.
dăm, Tot pă - mân - tul să a - fle că El, Ne-a sal - vat.
va, Şi-n - tro zi un mă - reţ Pa - ra - dis, Ne va da!

# œw. œj œ œ ˙˙ œ œ œ˙ . œj œ˙ œ ˙˙˙ œ œ œ . œj œ œ
17 Refren

& ˙˙ n œœ œœ w b˙ œ œ ˙ ˙
˙ ˙˙ ˙˙
Să por - nim spre al-be zări, pe sub ce - rul fă - ră nori Pe I - sus să-L prea-mă-

# jœ
œ˙ . œj œ œ œ . ˙
23

& ˙˙˙ œœ œœ ˙ œ
n œœ œœ ˙˙ œ ˙˙ œ b ˙˙ œœ œœ
˙ ˙ ˙˙
rim chi - pul Lui să o - glin - dim Şi din ori - ce în - cer - cări să ie -

# j j
œ˙ .
28

& œ œ˙ œ # ˙˙˙ ˙˙ œ˙ . œ œœœ œœ ˙˙ œœ œœ w ˙˙


˙ ˙ ˙ ˙ ww ˙
şim bi - ru - i - tori Să fim în veş - ni - cii ai Săi fii.

Vouă, dragi copii


MINUNI DE CER

j j j j j j
Text: Benone Burtescu
j j r j j j j
& b 44 œœ œœ œœ œ œ œ
œ œ bœ
œ
œ œœ .. œœ œœ œœ b œœ œœ œ .
œ.
Mi - nuni de cer ne - măr - gi - nit noi nu pu - tem să ştim
Ce - ta - tea sla - vei de iu - biri noi nu pu - tem ză - ri

j j j j j j j j r j j j j
œœ œœ œœ œœ œ œœ
3

&b œœ œ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ ..
Dar ştim că Dom - nul ne-a iu - bit şi
J J
noi că Îl iu - bim
Dar ştim că-n ea vom lo - cu - i cu Dom - nul pe ve - cii

j j j j j œj j j j j j
œ œ œ œ œ œ
5

&b œ œ œ œ œ bœ œ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ ..
Noi nu ştim sla - va toa - tă Din ca - re ne-ai cre - at
Noi nu ştim cât pe cru - ce I - sus a su - fe - rit

7
j j j j j j j j r
&b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ ˙˙ .. ‰
dar ştim că El pe cru - ce ne-a sla - vat!
dar ştim că pen - tru noi El s-a jert - fit.

Vouă, dragi copii


NIMENI N-A IUBIT VREODATĂ

Cleopatra Tolici
b b 4 j r j œr
Gabriel Uţă
œ œ œ. œ
& b b 4 œœ .. œœ œœ .. œ œœ œœ
b œ œ œ. œ œœ œœ œœ œœ ˙˙ .. Œ
J
Ni - meni n-a iu - bit vreo - da - t-a - şa cum m-a iu - bit I - sus
Când mă plec în ru - gă pe-n-se - rat şi o - chii mi-i în - chid

b b j r j œr œ œ œ œ. œ œœ œ œœ œœ ˙.
5

b
& b b œœ .. œœ œœ .. œ œœ œ œ œ œ. œ ˙. ‰
J
Pen - tru mi - ne ce - rul a lă - sat şi vreu să-I fiu su - pus
Ce - rul se des-chi - de mi - nu - nat şi-a - ud pe-I - sus zi - când:

bb j œ œ j œ œ œ. œœ œœ œœ œœ œœ
8

b
& b b œJ œ œ œœ . . œœ œ œ œ . ww
J J
Sunt fe - ri - cit, sunt fe - ri - cit, I - sus e-al meu a - mic,
"Co - pi - lul Meu, co - pi - lul Meu, în cer te voi lu - a,

bb b j r j œr œ œ œ œ. œœ œœ œ œœ œœ w
13

& b b œœ .. œœ œœ .. œ œœ œ œ œ œ. w
J
El mă a - re sub pri - vi - rea Sa, ori - cât aş fi de mic.
Prin - tre flori şi ste - le vei zbu - ra, cu Mi - ne-n veci vei sta".

Vouă, dragi copii


NOAPTE SFÂNTĂ
Adolphe Adam
4 j r j r œj œr j œr ˙ j r
&4 Ó œ œ.œ œ œ. œ . œ. œ ≈ œ œj. œr
E noap - te sfân - tă ce - rul scân - te - ia - ză E noap - te
Tre - sal - te i - ni - mi - le-n a - do - ra - re În - tre - gul

j œr œ j ˙ j r œ j r j r j r
4

& œ œ. œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ
R
când Hrist ve - ni pe pă - mânt Şi su - fe - rin - ţa lu - mii în - ce -
cer pen - tru om s-a des - chis Şi gla - sul vos - tru cân - te o - sa -

p
j ≈ r j r œ j œr œ œ . œ j ≈ œr œ œ
& ˙
7

œ œ #œ . œ œ. J R ˙. œ œ œ
tea - ză Că ia - tă El pă - ră - si ce - rul Sfânt Tre - sal - te cân - te-a -
na - le Sa - lu - te naş - te - rea Ce - lui pro - mis I - su - se Doam - ne

j r œ. r j≈ r j r j
œ . œ œJ . œr œ
11

& . œ J œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ ‰
cum în - trea - ga - fi - re În Bet - le - em ve - ni I - sus Hris - tos
Ţi - e-n veci slă - vi - re I - su - se bun, blând fra - te şi mi - los

f
r ˙ œ . œr œj. œr ˙
& ˙. œ. œ ˙. œ. ≈œ
14

œ J
J R
Vă pros - ter - naţi şi-n tai - - - ni - că sim - ţi - re Slă-

˙ œ. j r j rj r
œ ˙. œ. œ ˙ ≈œ
18

& J œ . œ œ . œ ˙ .. R
vi - ţi pe Cel ce iu - bi pe pă - că - tos Slă-

& ˙
. œ . œr ˙ œ œ ˙ œ . œ Jœ . Rœ ˙
22

J Ó
J R
viţi pe Cel ce iu - bi - - pe pă - că - tos.

Vouă, dragi copii


NOI SUNTEM MIEII TURMEI

j j
Text: Cleopatra Tolici Muzica: Gabriel Uţă

& b 44 œ j j œ
œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ w
Noi sun - tem mie - ii tur - mei Păs - tor ne e I - sus
Sor - bim din a - pa vi - e Cu - vânt de via - ţă plin
Să creş - tem în cre - din - ţă S-a - jun - gem buni ca El

b œ œ œ œ œ œ œj œ j j œ œ ˙ ˙
& J J œ J œ œ œ
œ
Prin văi de soa - re La reci iz - voa - re De mâ - nă El ne-a dus
Ca să ne cres - că Să ne-n - tă - reas - că Şi vo - ia-I să-m - pli - nim
Al - bă hăi - nu - ţă Şi-o cu - nu - ni - ţă Noi să pri - mim în cer

œ œ œ œj œ j j
J Jœ œ œ œ
9

& b œ œ œ œ œ w
J œ
Prin văi de soa - re La reci iz - voa - re De mâ - nă El ne-a dus.
Ca să ne creas - că Să ne-n - tă - reas - că Şi vo - ia-I să-m - pli - nim.
Al - bă hăi - nu - ţă Şi-o cu - nu - ni - ţă Noi să pri - mim în cer.

Vouă, dragi copii


NORI DE LUMINĂ

# r
Text: Lavinia Stoica Trans: Mihai Marinescu

& 44 œ j r j r œj. œ ˙ ˙ j œr œj. œr œj j


œ. œ œ.œ œ œ. œ ˙ ˙
Nori de lu - mi - nă vin în za - re, Slăvi se îm-bra - că-n săr - bă - toa - re

# j r ˙
5

& j r r
j œ œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙.
œ œ. œ œ.
glas de stră - jeri pro - cla - mă ta - re I - sus vi - ne-n cu - rând.

8
#
& j r œ œ j r œ œ j r œ œ œ œ ˙.
œ. œ œ œ. œ œ œ.œ
Mi - nu - na - tă zi, ceas de bu - cu - rii te aş - tept şi te do - resc,

12
# j
& j r œ j r œ œ œ œ.
œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ ˙.
porţi vă ri - di - caţi, frun - tea î - năl - ţaţi pri - viţi al sla - vei Prinţ,

16
# œ j œ œ œ
& œ œ œ œ ˙. œ œ J J œ ˙.
œ J
cân - taţi Mie - lu - lui cel blând, 'năl - ţaţi nu - me - le-I cel sfânt,

20
# œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ J J J J J J œ w
ră - su - ne azi al bu - cu - ri - ei cânt, Da, El vi - ne cu - rând!

Vouă, dragi copii


PLÂNG TRANDARIFII (a)
CÂND CERUL PARE ÎNNORAT (b)
Text: Lavinia Stoica Trans: Mihai Marinescu
b
& b b 44 ˙
Vili Dulă
œ œ œ œ œ œ w w ˙ œ œ
A) Plâng tran - da - fi - rii pe câm - pii Re - ge - le
B) Când ce - rul pa - re în - no - rat Şi nu e

b ˙ œ œ œ œ
6

&bb œ œ œ œ w w ˙
lor pe lemn mu - ri Tru - pul în sân - ge - rat
loc de-n - ge - nun - chiat Simt mân - gâ - ie - rea Ta

b œ œ
11

&bb ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ w w
E-n - tr-un mor - mânt să - pat To - tul e trist e-n - du - re - rat
Ce-mi um - ple i - ni - ma Ce mi - nu - nat Tu m-ai ier - tat!

b
17

b
& b ˙ œ œ ˙ œ œ
œ œ œ œ w w
Din ce - ruri Ta - tăl pri - ve - ghea Îşi re - văr -
Când cea - sul vre - mii e târ - ziu Şi pes - te
b
&bb ∑ ∑ ˙ œ œ œ œ œ œ w
Din ce - ruri Ta - tăl pri - ve - ghea
Când cea - sul vre - mii e târ - ziu

b ˙ œ œ œ œ
22

&bb œ œ œ œ w w ˙
sa iu - bi - rea Sa Pe Fi - ul a - do - rat
su - flet mi-e pus - tiu Dă-mi bu - cu - ri - a Ta

b bb ∑ n˙ œ œ w w
& ˙ œ œ
Ce iu - bi - re A
Ce du - re - re

Vouă, dragi copii


2 PLÂNG TRANDARIFII
CÂND CERUL PARE ÎNNORAT

bb ˙ œ œ
27

& b œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ w w
La via - ţă L-a che-mat Cât de fru - mos de-a - de - vă - rat!
E tot ce pot a - vea Ce mi - nu - nat, Tu m-ai sal - vat!
b
&bb w w ∑ ∑ ∑ ∑

b
33

&bb ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
w w
În cer de sla - vă he - ru - vimi Se prind cân -
Când al - bul nor se va i - vi Ştiu că I -
b
&bb ∑ ∑ ˙ œ œ œ œ œ œ w
În cer de sla - vă he - ru - vimi
Când al - bul nor se va i - vi

b ˙ œ œ œ œ
38

&bb œ œ œ œ w w ˙
tări pe î - năl - ţimi De moar - te li - be - rat
sus va re - ve - ni Din toa - tă i - ni - ma
b œ œ w w
&bb ∑ ˙ œ œ n˙
A - le - lu - ia A
A - le - lu - ia

b œ œ
43

&bb ˙ œ œ
˙ ˙ œ œ œ œ œ œ w w
Hris - tos a în - vi - at Cât de fru - mos, de-a - de - vă - rat!
Cu dor îi voi cân - ta Tu m-ai ier - tat, Tu m-ai sal - vat!
b
&bb w w ˙ œ œ œ œ œ œ w w
PSALMUL 23

Text: Adrian Gâţan Trans: Mihai Marinescu, Vili Dulă


# j j
& 44 j œ
j œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
Dom - nul e păs - to - rul meu Cel bun
Chiar prin va - lea mor - ţii de-ar fi să trec

3
# j j
& j j œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
Nu voi du - ce lip - să chiar de ni - mic
Nu mă tem nici - când chiar de ni - mic

# j j j j j j
j œj œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œJ œ œ œ œ œ
5

& w
œ
El mă du - ce la a - pe de-o - dih - nă în tih - nă re - var - să pa - cea Sa.

10
# j j œ
& œ. œ œ œ w œ. œ œ w
Fe - ri - ci - rea mea, în - du - ra - rea Sa,

# œ ˙. j œ
œ.
14

& œ œ œ œ œ œ ˙.
J J œ
mă vor în - so - ţi şi în cer voi lo - cu - i.

Vouă, dragi copii


RUGĂ ÎN CER
j
Text: Lavinia Stoica
3 œ ˙. ˙.
& 4 œ. œ ˙ œ
O ru - gă-n cer se-a - u - de
În ru - gă bun I - su - se
Veţi fi cu - rând cu Mi - ne
5
j Œ
& œ. œ œ ˙ œ ˙. ˙
Co - boa - ră pân' la noi
Do - rim să-Ţi mul - ţu - mim
Ce mi - nu - na - tă zi
9
j ˙.
& œ. œ œ ˙ ˙.
œ
E Dom - nul azi ne spu - ne
Eşti tot ce-a - vem pe lu - me
O cli - pă ne des - par - te

j j
13

& œ œ œ Œ
œ œ œ œ ˙. œ
Vreau să ră - mân lân - gă voi.
Vrem lân - gă Ti - ne să fim.
Şi îm - pre - u - nă vom fi.
16
œ j ˙. ˙
& J œ œ ˙. ˙
Lân - gă voi de-a pu - ruri
Să ră - mân cu Dom - nul
În cu - rând a - lă - turi

œ j
˙.
20

& J œ ˙ œ ˙. œ Œ
să ră - mân doar Eu
lân - gă El me - reu
vom pă - şi cu El

œ œ ˙. ˙ œ ˙. ˙
24

& J J
Bra - ţul Meu a - lă - turi
Bra - ţul Său pu - ter - nic
Prin - tre mii de ste - le
28
j j ˙ œ œj œ œ œ ˙. œ Œ Œ
& œ œ J
va pă - zi pa - sul vos - tru me - reu.
fi - e-n veci ca - le pa - su - lui meu.
fe - ri - ciţi vom ră - mâ - ne me - reu.
Vouă, dragi copii
RUGĂCIUNE
b 4
Text: Lavinia Stoica Trans: Mihai Marinescu
& b 4 œœ ˙˙ œœ œœ œœœ ˙˙ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙ ..
În tem - plul iu - bi - rii fă - clii de cu - vânt
Ori - un - de pri - vi - rea în - cerci lim - pe - zi
În tem - plul slu - ji - rii Tu fos - t-ai gă - sit

b
5

& b œœ œœ ˙˙ œœ ˙˙ œœœ # n œœ ˙˙˙ ..


˙˙ œœ œœ œ ˙ œ ˙ œ .
Prin cân - tec şi ru - gă prin tot ce tră - im
E tul - bu - re lu - mea în ca - re tră - im
Cu noi de o vâr - stă-n Scrip - tu - ră ci - tim

b
9

&b œœ
œ
˙˙
˙ œœ œœ œœ
œ ˙˙˙ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙ ..
˙ œ œ
Un drum de lu - mi - nă-n - tre cer şi pă - mânt
Ho - tar de spe - ran - ţă-n - tre noap - te şi zi
A - cum când ră - su - nă so - lii de sfâr - şit

b
13

&b œœ œœ n œœœ œ ˙ œ ˙
˙
œ œ ˙˙ ..
˙˙˙ œ ˙ œ œ œ ˙.
Ca Ti - ne I - su - se şi noi vrem să fim.
Ca Ti - ne I - su - se şi noi vrem să fim.
Ca Ti - ne I - su - se şi noi vrem să fim.

bb j ˙˙˙ ...
18

œœ ˙˙˙
Refren

& œœ œœ
# œœœ œœœ ..
.
œœœ œœ œœ
œ
˙˙ ..
b˙. œ
De-a - ce - ea te ru - găm a - ju - tă - ne Tu

b
22

&b œœ ˙˙ .. œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙˙ ...


www
Co - pii ste - gari cât zări cu - prind

b j j
œœ ...
26

&b œœ œœ .. œœ œœ œœœ ˙. œœ
œ
œœ
œ œœ œœœ
œ. œ b ˙˙ .. œ
Să fim gă - siţi me - reu în pra - gul ori - şi -

b
& b ˙˙˙ ...
30

œœ ˙˙ .. œœ œœ œœœ œœ œœ
œ ˙. œa œ w
cui cu Pâi - nea vie - ţii - bu - rind.
Vouă, dragi copii
SĂ PORNIM LA DRUM
Trans: Mihai Marinescu

j j œ œj œ œ j
œ œj œ . œj œ
Text: Lavinia Stoica
4
După: C.B.H.C.

&b 4 j j œ j j
œ œ œ œ œ J œ
œ œ
Să por - nim toţi la drum spre al - bas - tre că - rări Mi - nu - na - te în - tâm-

& b 44 j j œ j j
œœ œœ œ j j
œœ œœ
j j
œœ œœ œœ
j j
œœ b œœ œœ . œœj œœ œœ
œ œ œ œ œœ .
j œj j j j j j j
œ Jœ œ œj n œ ˙ .
5

&b j j j j œ œ #œ œ œ
˙. œ œ œ œ œ œ
plări Vom cân - ta vom lu-cra cu I - sus vom a - ju - ta pe cei mici pe cei
j j j j j j j
& b ˙. j j œ œ œ œ œj œj œœ œj œœ œœ œœ œj œj œœ œœ œœ œœ œj œj
˙. œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ bœ œ œ
pe cei mici
j j
œ œj œ
9

& b ˙. œ‰ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙
mari Doam - ne, Doam - ne sunt fe - ri - cit şi pot lu - cra

&b Œ ˙˙ b ˙˙ ˙ œ j j
œœ œœ œœ ˙ ˙˙ ˙ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙
˙
#
j j j œj œ œ n## ###
14

&b ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ ˙
œ œ
#### #
zi - ua, sea - ra, Doam - ne port în su - flet pa - cea Ta

& b ˙˙ b ˙ j n
˙˙ ˙˙ œ œ œj œj œj œœ œœ œœ ˙ #
˙ œ œ œ œ œ ˙
#### # . j j œj j œj œ œ œj j j œj
18

& # Ó j j j j
œ œ œ œ œ œ ‹ œ J # œ ˙ . œ
œ œ
#### # Ó .
În-tr-o zi, ma-re zi drumul
- greu îl vom ui - ta căci vom fi cu I-

& # j j j j j j j j
j œj j j j j
œ œ œ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ n œœ ˙ . œ œ
œœ œ
œ œ œ œ œ œ #œ ˙. œ œ
22
#### # j j j j œj j œj œ œ j j
& # ˙. j j œ œ œ œ œ œ ‹œ J œ #œ
œ œ
#
## # #
sus Noi cei mici, voi cei mari îm - pre - u - nă-n - ca - sa Ta vom cân-

& # ˙. j j j j j œj œj œj œj œœj œ j œj
œ œ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ
˙. œ œ œ
Vouă, dragi copii
2 SĂ PORNIM LA DRUM

#### # j j j j j œ œ œ œ j
˙ . œ b œ œ œj
25

& # ˙. œ œ ˙. œ œ J J ˙ œ œ
.
J J J
#### # j j œ j j
ta O - sa - na! Să por-nim să zo - rim spre fru - mo-sul ce-resc Ca - na-
j j j j j œ œj œj œ j
& # œ œ
œ œ œœ œœ œœ œœ ˙ . œ ˙ . œ
J ˙ . œ œœ ˙˙ .. œœ œœ œ œ œ œ œœ œœj
˙ .
vom cân - ta

#### # j œ ˙. j j œj œ j j Œ n n n n n n b b b b
œ œj j
30

& # ˙ . œ
J ˙. œ œj œ œ œ œ ˙

#### # j nn
an, Să ui - tăm gre - ul drum stră-bă - tut prin pus-tii an de an.
j j œ n œj j j j œj œ j j Œ n n n n b b b b
& # ˙˙ .. œœ œ ˙˙ .. œ œ ˙˙ .. œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ ˙˙
œ ˙.

bb j
& b b œj œj œ œj œj œ œ œJ Jœ n œJ œJ œJ œ œ bœ ˙. j j
35

J J œ œ ˙. j j
œ œ
j j j œj j œj œj œ j j j j j j
Că-lă-tori că me-reu că - lă - tori vom fi de-a-cum să por - nim iar la drum, printre
-
bb ∑ j
& b b œ œ œ œ œ œ œœ b œœ ˙˙ . œœ œœ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œ œœ œ œ n œ œ œ œ . œ œœ œ

b j j
& b b b œj n œj œj œj œ œ Jœ œJ n œJ Jœ Jœ œ œ b œJ œ Jœ Jœ œ œJ Jœ ˙ . œj œj
40

bb j j j j j œj œj œj œj œœj œ j œj œ œj œj œ œj œj
luc-ruri şi-n-tâm-plări mi - nu-na - te - le că - rări ne aş-teap-tă pe noi să so-sim, Hai şi
b
& b œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œ n œ œ œ œœ b œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ .. œj œj

b j j j j j j j j j j j
& b b b ˙ œj œ œ œj ˙ . œ œj
44

œ œ œJ œ ˙ œ œ ˙. œ œ ˙ œ œJ

j j j j
tu spre ce - ruri sus îm - pre - u-nă cu I - sus şi-n-tr-o zi ne vom ui -
b j j Œœ œ œ˙ œ œj œœ œ œœ œ œj œj ˙˙ œœj œœj œœj œ
& b b b ˙˙ œœ œœj œœj œœ ˙˙ .. œ œ J œ œ œ œ œ œ
J

b
& b bb ˙ . j
œ n œj œ œ œ œ j
œ n œj œ œ œ œ
49

J J œ ˙. J J œ ˙.

j j j j j j j j
mi c-am a - juns am a - juns la El, Am so - sit, am so - sit în cer!
b
& b b b ˙˙ .. œœ œœ œ
œ
œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ
œ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ..
SE AUD ÎN DEPĂRTĂRI

Text: Lavinia Stoica


b j j j j
& b b b b 43 œj. . œœr œœj.. n œœr œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ
J R R
Se a - ud în de - păr - tări Mi - nu - na - te che - mări, E Păs - to - rul cel
Se a - ud în de - păr - tări Prea fru - moa-se cân - tări, În - geri buni ne ves -

bb j r œj. r œ j j
œœ .. œœj œ
7

& b b b œœ œœ œœ ˙˙ œ . . œœ œ . n œœ œ œœ ˙˙ œœ œœ
J J R R
bun că - u - tând fi - ii Săi Pes - te munţi şi pes - te văi Gla - sul
tesc că I - sus vi - ne iar Să gră - bim al nos - tru pas Timp de

12
bbb œ œ œ j j œ . j j j œr
b
& b œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ j œœ œœ . œœ œœ
˙ œ œ œ œ. œ œ œ œ ˙
J J
chea-mă me - reu Te aş - tept vin a - ca - să Nu ui - ta co - pi - lul meu.
har e pu - ţin Me - sa - geri ai drep - tă - ţii Pen-tru El me-reu să fim.

j j j j
bbbb j j œ œ
18 Refren

& b œœ œœ ˙ œœ ˙˙ œœ œœ œ ˙˙ œœ œœ
œ œ œ œ œ
Să ve - nim la El, Să-L ur - măm zi de zi în a-

bb œ. j j r
j j
23

& b b b œœ œ.
œ œ
œ œ œœ œ œœ œœ . œ œœ œœ ˙
J J
cest timp din ur - mă, Noi să fim po - po - rul Lui.

Vouă, dragi copii


SHALOM

Trad: Cleopatra Tolici Tradiţional

j
& b 44 œœ
j j œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
j œœ œœœ œœœ ˙˙
˙ ˙˙
˙ ˙˙˙ ..
.
œ œ œ œ
Sha - lom din - spre cer sha - lom vă cu - prin - dă mi - nu - nat
A - ripi de lu - mi - nă vă o - cro-teas - că în - ge - rii
Va tre - ce pă - mân - tul ce - rul va tre - ce la sfâr - şit

œœ œj œj j
œœ # œœj œ
5

&b œœœ œ œœ œ œœ œœ œœœ ˙˙ .. # œœœ œœœ ˙˙ ..


œ œ œ œ œ œ œ ˙.
În ra - za iu - bi - rii Lui să ră - mâ - neţi ne-n - ce - tat.
Şi-n ori - ce-n-cer - ca - re să vă-n - so - ţeas - că pa - cea Lui.
Dar pâ - nă a - tunci cu noi să ră - mâi sha - lom, sha - lom.

Vouă, dragi copii


SPRE O LUME MAI BUNĂ
Text: Benone Burtescu Trans: Costel Tolici

? b 43 œ . œj œj œj œ ˙ œJ œ . # œJ œJ n Jœ ˙ œ œ œ . # œ œJ Jœ œ œ . œj
Solo bariton

J J J J
Stri-gă-n ce-ruri în-geri şi stri - gă pe pă - mânt Că-tre lu - mi - le de ste - le se

? b œ . # œJ œJ n Jœ ˙ . œ . œj œj œj œ ˙ Jœ œ. #œ œ nœ ˙ œ Jœ
7

J J J J J
plea - că în cu - rând I - nimi de iu - bi - re de gra - bă vă gră - biţi Nu e
j j j j
? b œ . # œ Jœ Jœ œ œ . œj ˙ œJ Jœ œ .
œ œ œœœ œœœ .. œ
œ œœ œ . œ #œ
13 Trio bărbătesc

J V œ œ œ . œ œœ
timp de ză - bo - vi - re ve - niţi ve - niţi Da, o lu - me mai bu - nă ne aş -

j j j j
˙˙ ‰ œj œœ œœ .. j
3

V b N œœœ ...# n œœœ œœœ œœœn b œœœ œœ œœœ œœ œ œ œœ œœ .. œœœ œœ Œ œœœ


œ œ .
19

˙ J œ œ. œ œ J J œ
teap-tă-n sla - vă sus Cre - din - ţa ne-a - du - nă şi por-nim cu I - sus Ni -

j j j j j j
.
V b œœœ .. # œœœ œœœ n œœœ œœ œ œ b œœ œœ .. # n œœj œœj n b œœj ˙
. j j œœ .. œj j j
25

œ œ . œ œ œ . œ œ œ ˙˙ œ œ œ . # œœ œœ œœ
œ œ
mic nu ne mai ţi - ne de a - cest pă - mânt le - gaţi
J J
În - tr-o cli - pă de mi -

j j œ. j œ j
30 3 Solo copii

V b œœœ œœ œœœ œœœ œœ .. # n œœœ œœ œœœ n b œœœ ˙˙ ‰& j . j j j œj ˙ œ


œ ˙ œ œ œ œ œ
nu - ne noi vom fi spre cer ple - caţi Să nu ui - taţi de mi - ne, cu

j j j j j œ . j œj œj œ j œj j ‰ j
35

& b œ. #œ œ nœ ˙ œ œ #œ j œ . # œ nœ ˙
œ. œ œ
voi să merg aş vrea E a - tâ - ta fe - ri - ci - re în i - ni - mioa - ra mea şi

j j j j j œj œ . # œj œj œj œ
41

&b j j j œj ˙ œ œ . # œ œ n œ ˙ œ
œ. œ œ œ ˙
în - că vor să vi - nă şi alţi şi alţi co - pii, cân-tă as - tăzi de ple - ca - re

j j j ‰ j j œ œ. j j
Cor copii
j
47

b œ œ œ. œ œ œ. #œ œ œ nœ
3

& œ . #œ œ nœ œ. œ œ J J
mii de bu - cu - rii Des-pre lu - mea cea bu - nă prea fru - mos am a - u-

j j j
œ œ œj œ œ . œ ˙ ‰ œj œ .
52

b ‰ j
& ˙ œ œ œ . œ œ œ œ œ
J J J
zit şi toţi ne dăm mâ - na în - tr-un zbor fe - ri - cit Cu-rând vom fi de -
Vouă, dragi copii
2 SPRE O LUME MAI BUNĂ
j j œ . j œj j j œj œ . # œj œj œj œ j j
58

b œ
& J œ. œ œ #œ nœ ˙ œ œ
œ œ
par- te prin - tre în - ge - rii cei buni şi ni - mic nu ne-o des - par - te de-a-le

j j œ j œj j
63

& b œ . # œ œ œ n œ ˙ Œ . j j j œj ˙
3 Solo copil

œ . #œ nœ
œ œ œ œ
ce - ru - lui mi - nuni Ni - meni să nu fi - e pe-a - cest pă - mânt ră -

68
j j j j
j œ œ. #œ œ œ œ j j j
Cor copii
j j j
&b ˙ œ œ. œ
j œ . #œ œ n œ ˙ . œ . œ œœ œœ
œ . œ
mas Chiar şi cel mai mic să şti - e I - sus ne chea-mă-a -cas' Fraţi şi su - ri -

j j j œœ n b œœj ˙ j j j j j j
œœ œœ .. # n œœ œœ .. # œœ œœ œœ œœ ˙
74

& œ ˙˙
b œ ˙ œœ œœ œ
J J ˙ œ
oa - re pă - rin - ţii cei iu - biţi Sun - tem ga - ta de ple - ca - re nes-

j j j j j
œ . œ œ œ.
79

b n œ b œ œ œ œ. œ œ œ. #œ œ œ nœ
3

& œ . # œ œJ n œ œœ œ œ J J
pus de fe - ri - ciţi Că - tre lu - mea cea bu - nă drum de a - ur vom por-

j j œj œ œ . j
& b ˙ ‰ V œj œœœ œœ .. œœ œœ œ œœ ˙˙ ‰ & œj œ . œ œ œ
84

œ . œ œ œœ œœ œ œœ œœ .. œ ˙ J J J
ni Să fim îm - pre - u - nă sus pe plai de ve - cii Gră-biţi se dă ple -

j j œ. j j j œj œ . # œj œj œj œ
œ n œj ˙ j j
90

b œ
& J œ. œ œ #œ œ œ œ
œ
ca - rea că- tre lu - mea ste - le - lor Şi a - co - lo ne aş - teap - tă Ta - tăl

j j j j j j j j j
.
95 Cor copii

& œ . # œ œ œ n œ ˙ V œ œœ .. # œœ œœœ œœœ œœœ œœœ


b ‰ œ œ ‰
3

& #œ œ #œ œ œ
.
nos - tru iu - bi - tor Gră - biţi, se dă ple - ca - rea Gră - biţi, se dă ple -

j j
‰ # œœ œ . # œj œj œ œ j œj ˙ œ
100 Tutti

&b œ œ œ œ œ ˙. ˙.
œ œ
ca- rea Gră - biţi se dă ple - ca - rea că - tre Ţa - ra ste - le - lor.

j j j j j
Vb ∑ œœ .. # œœ œœ œœ œœœ œœ œœ œœœ ˙˙˙ œœœ œœœ œœ œœ ˙˙ . ˙˙ .
V
œ. œ œ œ œ œ œ b œ ˙ .. ˙ ..
SPUNE FETIŢA MEA

j j
Text: Ionel Pascu Trans: Costel Tolici
#### 4 ∑ Œ œ œ œœ .. œ ˙ Ó
& 4 œ œ œ. œœ ˙˙
œ œ J
*1. As- cul- tăm cu - minţi
2. În cu- rând pe cer
? # # # # 44 Œ j j œ.
œ œ œ ˙ Ó ‰ œj œj œj œ . œ
J J
*1. As - cul - taţi co - pii ce-am să vă po - ves -
2. În cu -rând pe cer un nor se v-a - ră -

#### j j j j j j j
œ œ œ œœ ... œœ ˙˙ œ œ œ œœœ œœœ œœ
4

& ‰ œ œœ œœ œ œ ˙ Ó ‰ œ œœ œœ J œ
œ œ J
Vrem să ne po - ves - teşti Des-pre ce loc prea fru -

‰ œj œj œj Jœ œ œJ
un nor se v-a - ră - ta Iar noi toţi cei cre - din-
? #### ˙ Ó ˙ Ó
tesc Des-pre un loc prea fru - mos
ta Iar noi toţi cei cre - din - cioşi

j j
7
#### ˙ Ó Œ œ œ œœ .. œ ˙ Ó
& ˙˙ œ œ œ. œœ ˙˙
œ œ J
mos? Chiar I - sus Hris - tos?
cioşi Pe I - sus Hris - tos?
? #### Œ j j œ.
œ œ œ ˙ Ó ‰ œj œj œj œ . œ
J J
De I - sus Hris - tos În - ce - ruri pre - gă -
Pe I - sus Hris - tos Îl vom în - tâm - pi -

#### j j j
œ œ œ œœ .. œœ ˙ Œ œj œj œœJ œœJ n œœ œœ
10

& ‰œ œ œ œ . œ ˙˙ Ó
œ œ œ J œ œ J J
În ce - ruri pre - gă - tit Des-pre No- ul Pa - ra -
œ œ œ œ
Œ œJ œJ J J J J ˙
Îl vom în - tâm - pi - na A - le - lu - ia Domn iu -
? #### ˙ Ó Ó
tit Des-pre No- ul Pa - ra - dis
na A - le - lu - ia Domn iu - bit

Vouă, dragi copii


213
#### ˙
SPUNE FETIŢA MEA
j j j j Fine
˙ Ó ∑ œ
Œ œ œ œœ œœ œœ œœ ˙ Ó
& œ œ œ ˙
œ œ J J œ œ ˙
dis Nu- mai, nu-mai bu - cu - rii.

? # # # # Œ œj œj œJ œJ Jœ Jœ œ j j œJ Jœ œ œ œ j j œ œ œ œ ˙ Ó
bit Sla - vă, sla - vă O - sa - na.

œ œ J J œ œ J J J J
Un - de plân-sul va pie - ri şi în lo - cul lui vor fi nu - mai, nu-mai bu - cu - rii.
Şi cu în - ge - rii cei buni noi în cor Îi vom cân - ta sla - vă, sla - vă O - sa - na.

#### Ó j j j j
œ œ œœ œ œ œœ œ œœ
17

& Œ œœ œœ œ œœ œœ œ Œ Ó Œ œœ
J J œ
Cum va fi, cum va fi? Şi cu

? #### œ
∑ Ó Œ J œJ œ.
J Rœ œJ Jœ œ Œ
Câ- te-o har - pă vom pri - mi

j
20
# # # # œ œj œj œ Œ Ó Œ œ œœ œœ œœ œœœ n œœœ Œ
& œœ œ œœ œœ œœ œ œ œ
œ J J J
œ œ
ea şi cu ea? Vom zbu - ra, vom zbu - ra?

? #### Ó Œ œJ Jœ œ. œ œ œ œ Œ Ó Œ J J
J R J J
Sla-vă Dom - nu-lui vom da Sus pe

j
23
#### Ó Œ œ œ œ Œ Ó ∑
& œ Jœ œ

nœ œ œ
Şi vom fi

? # # # # J J J Jœ ˙ Œ j j œ œ. œ œ
œ œ R J J J ˙. Œ
Mun - te - le cel Sfânt Fe - ri - ciţi în veş - ni - cii.

* După strofa 1 urmează dialogul care se desfăşoară pe durata primelor 16 măsuri, apoi se reia strofa 2
de la început până la Fine.

DIALOG:
- Tată, sus în cer... - Da, da, vor fi şi ei - Dar lupul, leul, ce-or mânca?
- Spune fetiţa mea - Păi nu s-or sfâşia? - Şi ei vor paşte iarbă?
- Vor fi lupi şi lei? - Nicicând aşa ceva - Mă voi putea juca cu ei?
- Desigur că vor fi - Şi nu mă vor muşca? - Da, da, cu siguranţă
- Şi mici şi blânzi viţei? - Nu, nu fetiţa mea - E minunat!
- E minunat!
STAU ŞI PRIVESC
4 œ œj. r j r œ Trans:
œ . œr œ œ ˙
Text: Lavinia Stoica
j
Mihai Marinescu
b
& 4 œ œ œ . œr œ œ ˙ œ œ. œ J
Stau şi pri- vesc ce - rul mi - nu - nat şi mă în - treb ci - ne l-a cre - at

5
j r j r j œ
&b œ œ. œ œ œ. œ œ œ ˙
œ. œ œ ˙. Œ
Dar îmi răs - pund ste - le mii în cânt Dom - nul ne-a fă - cut.

9
j j j
& b œ. j
Refren

œ œ ˙ œ. œ œ œ œ. œ ˙
œ œ. œ
Dom - nul ne-a cre - at cât de mi - nu - nat

& b œ. j j j j
œœ œœ œ œ. œœ ˙˙ œœ .. œœ œ œœ œœ .. n œœ b ˙˙
œ. œ œ. nœ

13
j r j r j œ # 3
&b œ œ. œ œ œ. œ œ œ ˙
œ. œ œ ˙. Œ n 4
În ori - ce cli - pă iu - bi - rea Sa E spe - ran - ţa mea.

j r #
&b œ œ. œ œ j r œ œœ ˙ œœ .. j Œ n 43
J R œ. œ œ ˙ œœ œœ œœ ˙˙ ..
J R

# 3 Ó Solo j œr
j œr ˙ # œj. œr ˙ œ . œj œ
17

& 4 j j
œ. œ œ ˙ œ. ˙ œ
De - şi mic aş do - ri des - pre El să vor - besc să spun cât de

23
#
& j œr j j r
œ œ œ ˙. ˙ œ. œ. œ œ ˙ œ. œ
mult Îl iu - besc Pe când eu nu şti - am El pe

28
# j r ‰ j œ œ
& œ #œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ ˙.
cru - ce-a mu - rit ca să pot fi a - cum fe - ri - cit

Vouă, dragi copii


2 STAU ŞI PRIVESC

# j j j r
& œ Œ œj œ œ
Cor copii

œ . œ œ . œj œ
33

œ. œ œ œ œ ˙. ˙
Da, I - sus m-a sal - vat, m-a ier - tat Mân - tu - i - rea în
# j j r j
& Ó j œj œ œœ .. œœ œœ œœ œ .. œœ œ .. œ œ
œœ œ œ œœ ˙˙ .. ˙˙ œ œ œ œ
J

39
# j œr ˙ œ œ œ œ œ
& œ œ œ ˙. ˙ œ. J J ˙.
dar El mi-a dat Nu - mai Lui, nu - mai Lui voi cân - ta
# j j
& œ œ œ ˙. ˙ j œr ˙ œ œ œ œ œ ˙.
œ œ œ ˙. ˙ œ. R J J
J

45
# œ œ œ. j ### #
œ Œ
Unison

& ˙ J J œ œ œ œ ˙.
œ œ
Şi-n cu - rând vreau să văd fa - ţa Sa Da,
# j j j ### #
& ˙ œœ œœ .. Œ Œ
# œœ œœ œœ œ œœ œœ ˙˙ .. œœ

50
#### j j j j
& ˙ œ œ ˙ œ ˙. ˙ ˙ œ œ ˙ œ ˙.
œ
El va ve - ni din nou Da, El va ve - ni pe nor

#### j
œ.
57

& ˙ œ œ œ. ‰ œ œ #œ œ
œ
A - tunci gla - sul Său du - ios va ros -

#### j j
j œœ
61

& j œ ˙ œœœ œ ˙˙˙ œœ ˙˙ .. ˙˙ ..


˙ œ œ ˙. ˙.
ti: "Bun ve - nit, fi - ul meu iu - bit"
ŞTIM UN RÂU CU APĂ VIE

j r j œr ˙ j r j r
Benone Burtescu
b
Robert Lowry, 1864

& b b b b 44 œœ œœ œœ .. œœ œœ .. œ ˙ ˙˙ œœ œœ œœ .. œœ œœ .. œœ ˙w ˙
Ştim un râu cuR a - pă vi - e Din - spre tro - nul Ce - lui sfânt,
Ştim un râu ca o lu - mi - nă Din - spre-al ce - ru - lui pa - lat,
Ştim un râu cu val de sla - vă Din - spre ma - ri - le 'năl - ţimi,
Ştim un râu un - de so - si - vom În - tr-o fe - ri - ci - tă zi,

bbb j r j r ˙ j j
5

b
& b œœ œœ œœ .. œœ œœ .. œœ ˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ w
Nu de - par - teR în - tr-o ţa - ră Cum nici - un - de pe pă - mânt.
Pes - te un - da lui ce - reas - că Po - mul vie - ţii stă ple - cat.
Un - de vin să se în - chi - ne He - ru - vimi şi Se - ra - fimi.
Hai - ne al - be şi co - roa - ne Fă - ră me - rit vom pri - mi.

Vouă, dragi copii


SUNT COPIL PE MAREA VIEŢII

b ˙
Lavinia Stoica

& b b 43 ˙
Gabriel Uţă

œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ ˙ œ ˙.
˙
Sunt co - pil pe ma - rea vie - ţii mă în - drept spre-un port ce - resc
Vezi cum - va o ca - le-n - gus - tă nu sunt mulţi mer - gând pe ea
Vreau să merg şi eu a - co - lo pe pă - mânt mă simt stră - in
Ca un fiu ple - cat de-a - ca - să mă în - torc la Ta - tăl meu

9
b œ œ ˙ ˙.
&bb ˙ œ ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
Î - na - in - te dru - muri mul - te ca - lea bu - nă-mi ră - tă - cesc
Fe - ri - cit vei fi de-a - pu - ruri dru - mul ei de vei a - fla
Mă-m - pre - soa - ră mii de chi - puri nu ştiu că - rui să mă-n - chin
Voi a - jun - ge în - tr-o cli - pă voi ui - ta cât a fost greu

b œ ˙ œ ˙ œ œ ˙.
&bb ˙ ˙ ˙
17

œ ˙ œ
Pa - sul meu pe ce că - ra - re as - tăzi să zo - resc?
Chiar I - sus cu drag te poar - tă spre ce - ta - tea Sa.
Bun I - sus Te-a - leg ca Re - ge eu la Ti - ne vin.
O co - roa - nă de lu - mi - nă voi pur - ta me - reu.

Vouă, dragi copii


SUNT GATA
Text: Cleopatra Tolici Trans: Costel Tolici
b j j j j j
& b b 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œj œj j œ
j œ. œ
œ œ œ
1.Ne chea - mă I - sus pe mic şi ma - re la slu - ji - re
2.Ve - niţi ve - niţi voi ti - neri toţi I - sus vă chea - mă

b j j
œ œ œ . œ œ œ œj œj œ œ œj œ œj j j j œ œ ‰
7

b
& b
œ J J J R J œ nœ œ
Răs -pun-dem toţi cu mul- tă fe - ri - ci - re As- tăzi do - rim să-Ţi ur - măm
Ve - niţi şi voi co - pii şi n-a-veţi nici o tea - mă căci în - ge - rii buni

b b œj j j j j j j j j j œj œ
13

& b œ #œ œ œ œ œ œ œ œj j
œ œ
iu - bi - rea-n - trea - gă pen - tru Ti - ne să o păs - trăm
vor îm - ple - ti fru - moa - se sal - be de mi - nuni

bbb
18 Solist 1 Solist 2

& j j j j j j
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
Sunt ga - ta şi eu să Te ur - mez Sunt ga - ta
Sunt Ra - reş* şi eu do - resc să vin Sunt Mag - da

24

bbb
Solist 3
j j j j
& j j j j œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
iu - bi - rea să-Ţi păs - trez Sunt ga - ta! Eu cru - cea să ţi-o
şi eu do - resc să cânt, Sunt Da - na! Pe Dom - nul Îl iu -

b j j j
œ œj œ
30

&bb œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ
œ
port şi-s bu - cu - ros că mi-ai pro - mis ce - rul tot
besc şi via - ţa mea vreau să I-o dă - ru - iesc

b
36

&bb j œ. œ œ j j j j œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Sunt ga - ta! Şi eu să Te ur - mez, Sunt ga - ta

Vouă, dragi copii


2 SUNT GATA

42

b bb j j j j
& j j j j œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ¿ ¿ ¿ ¿ œ
iu - bi - rea-Ţi să-Ţi păs - trez, Sunt ga - ta! Eu cru - cea să Ţi-o

%
b j j j j j
48

& b b œj œ œj œj œ œ œ œ œ œ œ œ j
œ œ œ œ. œ
port şi-s bu - cu - ros că mi-ai pro - mis ce - rul tot! 3.Ne chea - mă
4.Să mer - gem

54
b j j j j j j j
&bb œ œ œ œ œ œ œ j j
œ œ. œ
œ œ
I - sus pe mic şi ma - re la slu - ji - re
să du - cem o - me - ni - rii ves - tea bu - nă

58
b œ. œ j j j j j
&bb œ œ
R
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ J J J J
Răs -pun - dem toţi cu mul - tă fe - ri - ci - re as - tăzi do -
Pe toţi cei buni şi drepţi i-aş - teap - tă o cu - nu - nă I -

bb j j ‰ j j j j j j j j j
& œ j œj œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ j œj œj œj œ ..
63 1.

b
D.S. al Fine

nœ œ
rim să-Ţi ur - măm Iu - bi-rea-n-trea- gă pen- tru Ti - ne să o păs-trăm.
sus a mu - rit Dar ori - şi - ci - ne cre-de-n El va

bb j j ‰
j œj œj œ j
69 2.

& b j œ œ œ œ œ œj n œj j œ œ
œ œ œ œ
fi mân - tu - it, Ai o cu - nu - nă, I - sus a mu - rit

b j j j j j
œ # œj œ œj j j j œj œ
74

b
& b œ œ œ œ œ j j
œ œ œ
Dar ori - şi ci - ne cre - de-n El va fi mân - tu - it!

*NOTĂ: Numele copiilor din cântec: Rareş, Magda, Dana se pot înlocui cu nume reale ale copiilor, dacă acestea rimează
UN DRUM SPRE CER
Text: Larisa Enache Oana Trans: Mihai Marinescu
4 j j j j œ j ˙ bbb
& 4 œ œj œ œ . œ œ . œ ˙ œ œJ œ œ œj Jœ J œ œJ Jœ
Cor copii

Un drum spre cer ni s-a des-chis Prin poar - ta strâm - tă por - nim spre Pa - ra - dis
Din veş - ni - cii în veş - ni - cii ma - rea spe - ran - ţă în Hrist ne va u - ni
Un cur - cu - beu de le - gă-mânt Pes - te a - bi - suri mă 'nal - ţă spre Cel Sfânt
Un drum spre slăvi ni s-a des-chis Pe ca - lea-n - gus - tă por - nim spre Pa - ra - dis

5
bb œ œ œ œ
Solo sopran
œ œ j œ œ œ œ j j j j œ œ w nn
& b J J œ œ
J œœ œ J J œ œ œ œ n
I - sus e Domnul e Sal - va - to-rul El ne con - du - ce spre o - ra - şul cel pro - mis.
Plin de lu - mi - nă, plin de iu - bi- re Ce - rul ne-aş-teap-tă să por - nim vo - ioşi la drum.
Plini de lu - mi - nă, plini de iu - bi- re Ve- nim de gra - bă să-Ţi cân - tăm A - le - lu - ia.
Plini de lu - mi - nă, plini de iu - bi- re Ve- nim de gra - bă să-Ţi cân - tăm A - le - lu - ia.

? ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙. œ œ ˙. w
˙.
10 Solo bariton
œ
Fru - mos ră - sar în su - flet zori de cer a - cum se-a - ra - tă
Se-a - u - de din - spre ste - le cânt fru - mos ca o mi - nu - ne
Se-a - u - de din - spre cru - ce glas - de cer un su - sur dul -ce

? ˙
18

˙ œ œ œ œ ˙ ˙. œ ˙ j
˙ ˙ œ œ œ. œ w
Un tem - plu de lu - mi - nă ai fă - cut din i - ni - ma mea.
Mi - reas - mă de ve - ci - e se re - var - să-n su - fle - tul meu.
Ve - niţi, ve - niţi la Mi - ne pen - tru voi am fost răs - tig - nit.

&Œ œ œ œ ˙ ˙ œœ œ œ ˙ ˙ œ œ œ
25 Solo sopran

œ ˙. œ ˙. œ ˙. œ
Cum stri - gă cer - bul cel în - se - tat a - şa te chea - mă i - ni - ma-mi să
Şi cân - tă ce - rul şi cân - tă ma - rea se-a - u - de gla - sul soa - re - lui în

? Œ bœ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙. œ ˙. œ ˙. œ
Ve - nim de gra - bă ve - nim la Ti - ne şi i - ni - mi le-Ţi dăm în sfân - tă

Solo bariton

& bœ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙
33

˙ ˙. œ œ œ œ œ w
vii de grab' iz - vor de a - pă vi - e I - su - se-as - cul - tă ru - ga mea.
ră - să - rit ves - tind sfân - tă mi - nu - ne Cu-I - sus tot ce - ru-i pe pă - mânt.
œ
? bœ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙. œ œ œ œ
a - do - ra - re do - rim po - pas de har Cân - tănd un veş - nic O - sa - na.

œ w

Vouă, dragi copii


UN RÂU DIN ADÂNCURI

j
Text: Cornel Maftei Trans: Mihai Marinescu, Vili Dulă

& b 43 œœ œœ .
. œ
œ œ
œ
œ
œ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
Un râu din a - dân - curi de su - flet por - nit
As - cul - tă Tu Doam - ne tă - ce - rea mea
Tri - mi - te o ra - ză de har să m-a - prind
5

&b œœ œœ .. œœ
j
œœ œœ œ œœ œœ œœ œ ˙
˙
œ œ
ţâş - neş - te din i - ni - mă val du - pă val,
când se tot aş - ter - ne în fa - - - ţa Ta
prin ce - rul de ste - le nou vad să-mi des - chid
9

œ œ. j
&b œ œ. œ
œ
œ
œ
œ
œ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
cu-a - tâ - ta iu - bi - re şi do - ruri de cer,
un râu tre - că - tor sunt a - ici pe pă - mânt,
şi val du - pă val că - tre tro - nul Tău sfânt,

j
œ.
13

&b œ. œ œ œ œ œ œ œœ œœ ˙
œœ œ œ œ œ œ œ ˙
că va - dul de vor - be-i prea mic pen - tru El.
un râu de lu - mi - nă eu vreau să a - jung.
cu-a - dân - că-a - do - ra - re să curg în ve - cii.

Vouă, dragi copii


VEI FI CU MINE

Text: Lavinia Stoica Trans: Steluţa Ghioaldă


#
Toţi
r j j
& # 44 j
Solo copil

œ œ œ œ œ œ ˙ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙˙ ...
œ œ. œ œ œ œ œ
Vei fi cu Mi - ne-n veş - ni - cii, Dom - nul în - tr-o zi mi-a spus
A în - ge - ri - lor mâ - nă-n dar, Dom - nul în - tr-o zi spu - nea
Cu - nuni de ste - le îţi voi da Dom - nul mi-a şop - tit când - va

5
## j r j j
& œ œ ˙ œœ .. œœ œœ œ œœ ‰
œ œ œ œ œ œ. œ œ œœ œ œœ œ.
œ
Şi a - pa vie - ţii vei pri - mi Din iz - vor de Pa - ra - dis.
Pe ţăr - mul mă - rii de cris - tal Vei cân - ta la ma - sa Mea.
Şi hai - nă al - bă vei pur - ta În îm - pă - ră - ţi - a Mea.

## j j j j j j
œœ ‰ œj
10 Refren

& ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
O, Doam - ne nici nu ştiu cum să-Ţi mul - ţu - mesc, Să

## j j r j j j j
œœ .. œœ œœ œœ œœ
13

& œœœ œœœ œœœ ... œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ


œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
răs - plă - tesc iu - bi - rea Ta Doar i - ni - ma din piept mi - că

16
## r j r j
& œœœ œœœ œœœ Œ
œ œœ œœ œœ .. œr œœœ œœ ˙˙ ..
R œ œ œ . œœ œ ˙.
cum e ea Cu dra - gos - te Ţi-o dă - ru - iesc.

Vouă, dragi copii


VENIŢI DE GRABĂ

j
Trans: Mihai Marinescu, Vili Dulă
b œ.
Text: Lavinia Stoica

& b 44 ‰ œ
J œ œ
J
˙ ˙ œ
J
œ œ
J
œ
J
Ve - niţi de gra - bă Dom - nu - lui să-I a -

b œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ
4

&b œ œ
J J J J J J
œ
J
œ
J J J
du - cem mul - ţu - miri pen - tru-a Sa iu - bi - re ma - re ce me -

b œ œ œ j j j j œ
& b J J J œJ œ Jœ Jœ œ œ œ œ œj J Jœ Jœ
7

w ˙
reu ne-a o - cro - tit pe ve - ci - e nu - me - le-I fi - e mă - rit.

Vouă, dragi copii


VENIŢI! - POTPURIU
Text: Lavinia Stoica, Adrian Gâţan Trans: Mihai Marinescu

# # 4Sopran solo j j j
r
& 4 œj œj œ œj. œ œj œj œj œ œ œ œ œj œj œj ˙ . œ œj
Să cân-tăm îm-pre - u - nă despre-o zi mai bu - nă ce va fi ca un
# j
& # 44
Cor copii
∑ ∑ ∑ ‰ œ œ œ Œ
Cum va fi!

5
## j j œ j r j j j j œ œ œj j j j
& ˙. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
vis Să cân - tăm cu iu - bi - re lui I - sus mă - ri - re pen - tru
## ‰ œ Ó. j j
& œ J œ Œ ∑ œ œ
Mi - nu-nat!

8
## j r j j j j . j j n# j r j r j r j r
& œ œ . œ œ œ œ œ ˙. . œ œ œ . œ œ . œ œ .œ œ . œ
El să cân - tăm ne - în - ce - tat. Vrei şi tu să mergi în ce - ruri cu I-
## j r j j j j . ∑ n# ∑
& œ œ . œ œ œ œ œ ˙ .
.

# j r j r j r r j
Œ j j œ . œ œ . œ œ . œ œj. œ œ Œ
12
Solo + cor copii

& œ Œ œ œ
Œ œ. œ
R
sus Vrei şi tu să mergi în ce - ruri cu I - sus A - tunci
#
& Œ ¿ ¿ Œ ∑ Œ ¿ ¿ Œ
Da, vreau! O, da!

# œ. œ œ. œ j r œ. œ œ. œ r j r .
œ.
15

& J R J R œ. œ J R J R œ œ. œ œ œ
J J R
hai - de să dăm mâ - na lui I - sus cân - tând în - tr-u - na vrem să

17
# j r j r(la repetiţie,
j r j r Ó .
copii întreabă, solista răspunde)
n b b b ‰ j
Solo
j jœ
& œ . œ œ . œ œ. œ œ. œ œ . b œ œ œ œ œ œ
fi cu - rând în ce - ruri cu I - sus. Ce mi - nu - nat su - râ - de

Vouă, dragi copii


2 VENIŢI! - POTPURIU
bb j Œ œ œ j j
œ œj œj œj œ
21

b
& b j j Œ œ œ œ œ J
œ œ œ œ J
ce - rul în zări Ste - le scli - pind par - că se-a - prind cât de fru -
b
& b bb Ó . ¿
Ó.
¿

Da Da

bb j ##
n n n n # 12
24

&bb œ œ œ œ œj œ j Œ œJ œ œ œ œ ˙ Ó 8
œ œ
# # # 12
mos se-a-ud che-mări pes - te nori Ia - tă că vin spre noi

bbbb ∑ Ó. ∑ j j r n
Ó ‰n œ # œ . # œ n n n
& ¿ 8
Da Să ne gră-
28
# # # 12
& 8 ∑ ∑ ¿ ¿
# # # 12 j j j j j j j j j j j j
Hai -deţi
j
& 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j j j j j j j ‰ ‰ Œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
bim să a - tin-gem ho - ta - rul de a - ur pă - mânt de I - sus pre-gă - tit în
30
### Ó Ó. ‰ j j j j j
& ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
### œ œ œ œ œ j j‰ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ j j ‰ j
A - de - vă - rat O, cât de fru -mos
j
& J J J J J œ œ J J J J J J œ œ œ œ œ
ca - sa iu - bi - rii de sus Că - mi - nul de Dom-nul pro-mis Iu - bi - re!,

### j
32
j j j j j j j j j j j
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
poar - tă - ne, plim - bă - ne, cân - tă - ne, spu - ne - ne
33
### Ó . j j j j j j ∑
n# 4
∑ # 4
& ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
### j œ œ œ œ œ j œ . Ó n## 4
Co-pii, e mi-nu-nat

& j j j j j j j‰ ‰ Œ œ J J J J J œ œ. w 4
œ œ œ œœ œ œ
cum e în ţa- ra de sus Aş vrea să pot fi cu I - sus me-reu

## 4 j j j j r r j j
œ œj Œ œJ œJ œJ œ ˙
36 Solo + cor copii

& 4œ œ ˙
œ œ œ œ œ
œ J
Să vă po - ves - tesc des - pre a - cel o - raş Nou Ie - ru - sa - lim
VENIŢI! - POTPURIU 3
## œ œ œ œ j j j j
œ œj ˙ . Œ
39

& J R R J œ œ œ œJ œ œ œ œ
J
mult îmi do - resc să vii, te aş - tept să co - bori în - tr-o zi
## j j j œ j j r r j œ œ œ œ œ œŒ
œ œj Œ œ œ œ œ œj
42

& œ œ œ J ˙ J J J J J J
Dom - nul azi vă chea - mă Toţi să ne pre - gă - tim În-geri mii aş-teap -tă
## ∑ j r r j j ∑
& œ œ œ œ œ
˙
45
## œ œ œ œ œ j œ j j j j j j j j
& J R R J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J J ˙ œ
A - ripi în - tind spre noi pân' la cer să ne poar-te în zbor Să spu - nem:
## œ œ œ œ j j
& J R R J œ œ œ œ œ œ œj œ œj œj j‰ Œ
J J ˙ œ
48
## Œ ˙. Œ w ˙ œ œj œj œj
& ˙. J
Da! Da Da Să spunem:
## œ . œj œ œ . œ œj œj œj j œ
& œ . œj œ œ œ
œ ˙
œ J
Pen - tru lu - me noi vom spu-ne tim -pul es - te îm - pli - nit, sfâr-şit
# œ œj œj œj œj w ˙ . Œ
& # w œ.
52

w
J
Da! Da Zori ce - reşti au ră - să - rit
## j œ. j œ œ. œ œj œj œj œj Œ
& œ. œ œ œ œ œ J w ˙.
Doar o cli - pă mai ră - mâ - ne
57
## j r j r
& œ œ. œ œ œ w œ œ. œ œ œ
Trâm - bi - ţe azi su - naţi Porţi mari vă ri - di -
#
& # ∑ ¿ ¿ ¿
j j
¿ ¿ ∑
Un, doi, trei, pa - tru
60
## j r j r
œ . œ œ . œ œj ‰
Solo Solo + cor copii

& w œ œ œ œ œ
caţi Ia - tă vi - ne Prinţ mi - nu - nat pe nor
## j j ∑ ∑
& ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Un, doi, trei, pa - tru
4 VENIŢI! - POTPURIU
63
## j r j r j ‰ œ œj r j r
& œ œ . #œ œ . nœ œ . #œ œ . n œ œj ‰ œ œ œ œ
Domn şi bi - ru - i - tor Re - ge al re - gi - lor Să ne în - ro -
66
## j r j r j r œ n# j j œj œ œj
œ œ . œ œ . œ œj. œr œ
Solo

& œ. œ œ w œ œ œ
lăm azi sub stea-gul Său pe nor să-L în - tâm - pi - năm Vi - ne, El vi - ne cu

# œ . œ œ j Œ Solo
70
j j j j j r j j
+ cor copii
j j œj œ œj
& J R J œ œ œ œ œ œ œ œ œ.œ œ œ ˙ œ œ œ
ste -le în pri-viri Vi- ne se-a-ra - tă cu da - ruri din mă-riri Hai -deţi să mer-gem se-a-

# œ. œ
74

œ j j œ œ j n Cor copii j
& J R J
œ œ œ ‰ œ œ J œ ˙. Œ œ. œ ˙
ra - tă sla - va Lui El re - vi - ne la noi Cum va fi,

j j j j j j Œ Solo + corjcopii œ . œj œ œ œj
& œ . œ œ Jœ œ œ œ
78

œ œ œ œ ˙ œ. œ ˙ J
.
cum va fi când I - sus pe nor va re - ve - ni Vom ve-dea, vom ve - dea pe I -

œ œ œ œj œ ˙ . Œ ∑ b b b b b œ . œj ˙ œ. œ œ œ œ
83 Cor copii

& œ J J J J J J
sus ve - nind în sla - va Sa. Cum va fi, cum va fi când I-

b j j j œ.
& b bbb œ œ œ œ ˙ . Œ œ . œj ˙ œ œ œ œ
88 Solo + cor copii

œ œ
J J J J
sus pe nor va re - ve - ni Vom ve-dea, vom ve - dea pe I-

bb œ œ œ œ œ ˙ . Œ b b b b bSolo
92

&bbb œ J J J J b ˙ œ
œ œ œ
œ œ
sus ve - nind în sla - va Sa. O scum-pii mei co - pii vreau

bb
& b b bb œ œ
96

Œ œ œ œ
œ œ ˙. ˙ œ œ œ œ nœ œ œ
să vă po - ves - tesc Un nor se va i - vi şi în - geri mii vor

bb
& b b bb
101

Œ œ œ
˙. ˙ œ œ œ œ œ œ œ bœ w ˙ œ œ
fi Tot ce - rul plin de sla - vă se va bu - cu - ra Iar noi cu

bbb b #
œ œ œ ˙ ˙ Œ nnnnnn j r j r
107

b
& b ˙ j r œ. œ
œ œ. œ œ œ. œ œ
toţi co - pi - ii vom cân - ta. O - sa - na, O - sa - na, O - sa -
VENIŢI! - POTPURIU 5
# j rœ œ j r
Ó. œ . œ œ œj. œr œ œ
112

& œ œ.œ j œr œ œj. œr œ


œ.
na, A - le - lu - ia Ha - le - lu' Ha - le - lu', Ha - le - lu', Ha - le - lu - ia
# ∑ Œ œ œ œj œj ˙ . Œ ∑
&
Vi - ne I - sus
116
# ∑ ∑ œ. j Œ Ó
& ˙ œ œ

j œr œ
El vi - ne iar
# Œ œ j j
& œ œ œ ˙. Œ ∑ Œ œ. œ
Vi - ne I - sus A - le - lu - ia

# j j j j Ó n
& ˙ œ . œj œ ˙ œ. œ œ œ .œ œ œ ˙
120

Œ Ó œ œ œ ˙
R
El vi - ne iar El vi - ne iar A - le - lu - ia vi - ne cu - rând
# j œr œ Œ j j
œ .œ œ œ ˙ j j Ó n
& ∑ œ. œ ˙ œ. œ œ R œ œ œ ˙
A - le - lu - ia
126
j œ œj œ œ œ
œ œ œ
Cor copii
& œ œ œ . œ œ œ ˙ ˙
œ œ R J œ œ
Dom-nul bun cu mâ - na iu - bi - toa - re va pur - ta pa - sul meu Chiar când trec prin

& ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ
œ œ

r j
& œj. œ œ œj œ œ œ œ. œ œ ‰ j b
131 Solo

œ ˙ J œ
văi de strâm - to - ra - re nu mă tem cât de greu Ve -
j œ j
& . Rœ
œ J œ œ œ ˙ œ.
j Πb
œ œ œ œ
134
j r j j j j j j j j j œj
&b œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj
niţi cu toţi să-n - tâm - pi - năm căci El ne-a pre - gă - tit Un

j r r j
136 Solo + cor copii

b œ Jœ œ œj œ œ œ œj œ œJ œ ‰ Jœ œ ‰ Jœ œ ‰ Jœ
& œ œ œ œ R R J
J J J
loc mi - nu - nat ne-n - chi - pu - it în o - ra - şul cel de sus Ve - niţi, ve - niţi, ve-
6 VENIŢI! - POTPURIU
j j
œ Jœ œJ œ ‰ Jœ œ ‰ œJ œ ‰ Jœ œJ œ Jœ œ
139

& b œJ J œ ‰ j
œ
niţi să-n - tâm - pi - năm Ve - niţi, ve - niţi, şi sla - vă să-I cân - tăm Ve -

j j j r r j j j j j j j œj ‰
142

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
niţi cu toţi să-L în - tâm - pi - năm, căci El ne-a pre - gă - tit
143

b j r r j œ œ œ œj œ œ œ œj œ œ œ ‰ œ
& œj œ œ œ œ J J J R R J J J J
Un loc mi - nu - nat ne-n - chi - pu - it în o - ra - şul cel de sus Ve -
r r j j j j r r j j j j
& b j œj œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ j
œ œ
Un

œ œ j œ œ ‰ Jœ
146

&b œ ‰
J œ ‰
J
œ
J
œ œ
J J
niţi, ve - niţi, ve - niţi să-n - tâm - pi - năm Ve -
j r r j j œ j j
& b œœ œœ œœ œœ œœ œJ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ
loc mi - nu - nat ne-n - chi - pu - it
R R
în o -
J
ra - J
şul
J J
cel de sus
J
Ve -

j
‰ œJ ‰ œJ œ œ
148

&b œ œ œ
J
œ œ
J J œ ‰ J
‰ j ‰ j j j j
niţi, ve - niţi şi sla - vă să-I cân - tăm Ve -

&b œ œ œ œ œœ œœ œ œ Rœ Rœ œœ œœ œœ œœ œ ‰ œj
J R R J J J J J J œ
niţi, ve - niţi, ve - niţi, ve - niţi, ve - niţi şi sla - vă să-I cân - tăm

150

b œ ‰ œ œ ‰ œ œ j œ œ œ ‰ j œj œj œj œr œr œj œj œj
& J J J œ J J œ
niţi, ve - niţi şi sla - vă să-I cân - tăm Ve - niţi cu toţi să-L în - tâm - pi - năm
j j j j j j r r j j
&b œ ‰ œ œ ‰œ œ œ œ œ œ ‰ j œj œj œj œ œ œ œ œj
œ

j œ w ˙. Œ
˙.
152

b
& œ ˙ ˙ w ˙. œ
şi sla - vă să-I cân - tăm, ve - niţi!
j œ ww ˙˙ .. Œ
& b œ ˙ ˙ ˙. w ˙. œœ
VOUĂ, DRAGI COPII
Trans: Mihai Marinescu
Text: Lavinia Stoica
b
După: C.B.H.C.

& b 44 ∑ Ó Œ œj. r
œ œ
œ œ œ ˙. j r œ œ œ œ
œ. œ
Când pri - vesc în ju - rul meu, ce pri - ve - lişti mi - nu -
Când e grâ - ul copt în lan, se - ce - ri - şul e a-
Când e ce - rul în - ste - lat, i - ni - ma îmi ba - te

b œ j œj œ œ œ
6

& b ˙ œ œ ˙. j j œ œ œ
œ œ œ
na - te, la I - sus eu mă gân - desc şi aş vrea să-i mul - ţu -
proa - pe, ştiu I - sus mi-a spus când - va ce - re-mi şi Eu îţi voi
ta - re, ştiu că în co - roa - na mea, Dom - nul îmi va pu - ne-o

10
b ˙. ˙˙ .. ww ˙˙ ˙˙ ww ww
& b Œ Œ
mesc A

œ œ. w
da
? bb Ó Œ w ˙ œ w ˙ ˙
stea Solo bariton

J
Vo - uă dragi co - pii v-am dat
Vo - uă ce - lor mici v-am dat
Vo - uă scum - pii Mei v-am dat

b ww ww ˙˙ ˙˙ ww œœ ˙˙ .. ˙˙ ˙˙
16

& b

? bb œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ w ˙ œ. œ
J w
toa - tă iu - bi - rea veş - nic voi să fiţi
toa - tă pu - te - rea veş - nic voi să fiţi
îm - pă - ră - ţi - a veş - nic voi să fiţi

22
b ˙˙ ˙˙ ww ww ww
& b

? bb ˙ ˙ w œ œ œ œ w
mi - nuni din jert - fa Mea.
lu - mini pe ca - lea Mea.
co - mori în ca - lea Mea.

Vouă, dragi copii


ZI CEREASCĂ

Text: Benone Burtescu


# j r œ œ j j r
& # 44 œj. œr œ ˙ j r œ ˙
œ.œ œ. œ œ. œ ˙. œ. œ
Zi ce - reas - că lân - gă Ti - ne bun I - su - se am um - blat Să-n - ţe -
Zi - ua vie - ţii vrem cu Ti - ne Doam - ne să tră - im fru - mos Că - tre
Zi ce - reas - că, veş - ni - ci - e tot cu Ti - ne vrem a fi Spre ho -

## œ j œ œ j r
œ œ œ œ. œ
6

& œ œ. œ œ
J ˙. œ. œ
le - gem ce e bi - ne prea fru - mos ne-ai în - vă - ţat, Zi în -
zări de via - ţă pli - ne dru - mul tot mai lu - mi - nos Zi - ua
tar de-m - pă - ră - ţi - e oa - re ci - ne ne-ar o - pri Zi ce -

## j r œ j r œ œ œ ˙. œ œJ
10

& œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ œ J
trea - gă, ce mi - nu - ne lân - gă Ti - ne ne-ai lu - at Şi din
vie - ţii lân - gă Ti - ne Doam - ne ia - ne te ru - găm Şi ori -
reas - că lân - gă Ti - ne Mân - tu - i - re-n jert - fa Ta Toa - tă

## œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ . .. ˙ ˙ ˙.
14 1, 2. 3.

& œ œ ˙
ma - rea Ta iu - bi - re Tu la toţi ne-ai dat.
un - de ne vei du - ce grab - nic te ur - măm.
zi - ua veş - ni - ci - ei Doam - ne-ţi voi cân - ta!

Vouă, dragi copii

S-ar putea să vă placă și